Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

174. zk., 2021eko irailaren 1a, asteazkena

N.º 174, miércoles 1 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
4612
4612

AGINDUA, 2021eko abuztuaren 17koa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, Konstituzio Auzitegiaren 2021eko uztailaren 14ko 148/2021 Epaiaren epaitza dela eta, zenbait jarduketa egitera agintzen duena.

ORDEN de 17 de agosto de 2021, del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, por la que se llevan a cabo diversas actuaciones con motivo del fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021, de 14 de julio de 2021.

EGITATEZKO AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Lehenengoa.– Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak alarma-egoera ezarri zuen, COVID-19k eragindako osasun-egoera kudeatzeko.

Primero.– El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluaren 1. eta 3. apartatuak, pertsonen zirkulazio-askatasuna mugatzeari buruzkoak, honela diote, hitzez hitz:

Los apartados 1 y 3 del artículo 7, relativo a la limitación de la libertad de circulación de las personas, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, eran del siguiente tenor literal:

«1.– Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, pertsonek erabilera publikoko bide edo espazioetatik zirkulatu ahal izango dute soilik honako jarduera hauek egiteko. Jarduera horiek banaka egin beharko dira, salbu eta desgaitasuna duten pertsonei, adingabeei edo adinekoei laguntzeko bada, edo beste arrazoi justifikaturen batengatik bada:

«1.– Durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada:

a) Elikagaiak, farmazia-produktuak eta premia larriko produktuak erostea, bai eta beste produktu batzuk erostea eta zerbitzuak ematea ere, 10. artikuluan ezarritakoaren arabera.

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, así como adquisición de otros productos y prestación de servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.

b) Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioetara joatea.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Lantokira joatea lan egitera, lanbide-jardunera edo enpresa-jardunera.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Ohiko bizilekura itzultzea.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Adingabeei, mendekoei, desgaitasunen bat dutenei edo bereziki ahulak diren pertsonei laguntza eta zaintza ematea.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Finantza- eta aseguru-erakundeetara joatea.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Ezinbesteagatik edo premia-egoeragatik.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Antzeko beste edozein jarduera.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

[...]

[...]

3.– Era berean, erabilera publikoko bideetan ibilgailu partikularrek aurreko paragrafoetan aipatutako jarduerak egiteko edo gasolindegietan edo gasolina-zerbitzuguneetan erregaia hartzeko zirkulatzea baimenduko da.

3.– Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en los apartados anteriores o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

[...]».

[...]».

Bigarrena.– Konstituzio Auzitegiaren 2021eko uztailaren 14ko 148/2021 epaiak partzialki onetsi du martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren aurka jarritako konstituzio-kontrakotasuneko errekurtso bat. Ondorioz, Konstituzioaren aurkakotzat eta deuseztzat jo ditu, besteak beste, 7. artikuluko 1. eta 3. apartatuak.

Segundo.– La Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021, de 14 de julio de 2021, ha estimado parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En consecuencia, ha declarado inconstitucionales y nulos, entre otros, los referidos apartados 1 y 3 del artículo 7.

Hirugarrena.– Aipatutako epaiaren epaitzaren 2.a) apartatua aplikatuta, jarduketa hauek burutu behar dira:

Tercero.– En aplicación del apartado 2.a) del fallo de la referida Sentencia procede la realización de las siguientes actuaciones:

Lehenik eta behin, zehapen-prozedurarik ez hastea, baldin eta arau-hauste bakarra COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera aitortzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluko 1. eta/edo 3. apartatuak urratzea izan bada.

En primer lugar, no incoar aquellos procedimientos sancionadores en los que la conducta infractora consista únicamente en haber infringido los apartados 1 y/o 3 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Bigarrenik, amaitzea, bai prozedura hasiei dagokienez oraindik zehapen-ebazpenik ez duten prozedurak, bai zehapen-ebazpena jaso arren, ebazpen irmorik ez duten prozedurak ere, legez ezarritako epean gora jotzeko errekurtsoa jarri zaielako eta oraindik errekurtso horiek ez direlako ebatzi.

En segundo lugar, finalizar tanto los procedimientos en los que, habiendo sido incoados, no haya recaído aún resolución sancionadora, como los procedimientos en los que, habiendo recaído resolución sancionadora, esta no es firme por haber sido recurrida en alzada en el plazo legalmente establecido y no haber sido todavía resuelto dicho recurso.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluaren 1. eta/edo 3. paragrafoetan xedatutakoa urratzeagatik, salaketa-akta ugari egin dira eta hainbat zehapen-prozedura administratibo izapidetu dira.

Primero.– Con base única en la vulneración de lo dispuesto en los párrafos 1 y/o 3 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se han formalizado numerosas actas de denuncia y se han tramitado diversos procedimientos administrativos sancionadores.

Manu horiek Konstituzioaren aurkakotzat jo direnez, ez da bidezkoa zehapen-prozedura administratiborik hastea baldin eta haien oinarri bakarra martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluko 1. eta/edo 3. paragrafoetan agindutakoa haustea bada; halaber, izapidetzen ari diren zehapen-prozedura administratiboak amaitu behar dira, dela oraindik zehapen-ebazpenik eman ez delako, dela ebazpen horren aurkako errekurtsoa garaiz jarri delako eta oraindik ez delako ebatzi.

Con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de dichos preceptos, procede no incoar los procedimientos administrativos sancionadores basados únicamente en la infracción de lo preceptuado en los párrafos 1 y/o 3 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como finalizar los procedimientos administrativos sancionadores que se encuentren en tramitación, bien porque no ha recaído aún resolución sancionadora, bien porque se ha interpuesto recurso de alzada en contra de esta y no ha sido resuelto.

Bigarrena.– Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26.4 artikuluak honako eskumen hau esleitzen die, oro har, Eusko Jaurlaritzako sailetako titularrei:

Segundo.– El artículo 26.4 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, atribuye, genéricamente, la siguiente competencia a las personas titulares de los Departamentos del Gobierno Vasco:

«Jaurlaritzako kide gisa dagozkien eskumenei kalterik egin gabe, sailburuek honako eskudantzia hauek dituzte: [...] 4. Beren sailari dagozkion gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak ematea».

«Sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los Consejeros están investidos de las atribuciones siguientes: [...] 4.º Dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias de su Departamento».

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 89.1.c) artikuluak ezartzen duenez, frogatutako egintzak, argi eta garbi, administrazioko arau-haustea ez direnean, instrukzio-organoari dagokio prozedura amaitzea eta jarduketak artxibatzea.

El artículo 89.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que, cuando los hechos probados no constituyan, de forma manifiesta, infracción administrativa, corresponderá al órgano instructor resolver la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones.

Bestalde, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 10. artikuluak ezartzen duenez, goragoko organoek berenganatu ahal izango dute gai baten edo batzuen ardura, baldin eta, ohiko moduan edo eskuordetzaz, haien mendeko administrazio-organoek ebatzi behar badituzte, arrazoi tekniko, ekonomiko, sozial, juridiko edo lurralde-arlokoek hala eskatzen dutenean.

Por otra parte, el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Artikulu horrekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Legeari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legeak eta Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretuak Lehen lehendakariordeari eta Segurtasuneko sailburuari ematen dizkioten ahalmenak kontuan hartuta, bidezkoa da hark berarentzat bereganatzea Konstituzio Auzitegiaren 2021eko uztailaren 14ko Epaiaren epaitzak eragindako kasuen aniztasuna.

De conformidad con dicho artículo, y dadas las facultades que al Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad le atribuyen tanto la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, como el Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad, procede que este avoque para sí el conocimiento de la pluralidad de supuestos afectados por el fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021.

Zehazki, badira inguruabar tekniko-juridikoak, 2021eko uztailaren 14ko Konstituzio Auzitegiaren Epaiaren epaitzaren ondorioz sortutako egoera juridikoen aniztasunari administrazio-egintza bakar batean erantzutea justifikatzen dutenak.

En concreto, concurren circunstancias de índole técnico-jurídica que justifican dar respuesta en un único acto administrativo a la variedad de situaciones jurídicas surgidas con motivo del fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021.

Beraz, Agindu hau emateko eskumena Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuak du.

Por lo tanto, la competencia para adoptar la presente Orden corresponde al Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad.

Horregatik guztiagatik, honako hau

Por todo lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ez hastea arau-hauste bakarra martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluko 1. eta/edo 3. apartatuak urratzea izan duten administrazioko zehapen-prozedurarik (463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera aitortzen duena).

Primero.– No incoar los procedimientos administrativos sancionadores en los que la conducta infractora haya consistido únicamente en haber infringido los apartados 1 y/o 3 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Bigarrena.– Amaiera ematea, burututako ekintzak artxibatuz, zehapen-ebazpen irmorik jaso ez duten eta, gainera, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera aitortzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluko 1. eta/edo 3. apartatuak urratzeagatik bakarrik hasi diren zehapen-prozedura administratiboei.

Segundo.– Acordar la finalización, con archivo de las actuaciones, de los procedimientos administrativos sancionadores en los que no haya recaído resolución sancionadora y, además, hayan sido incoados con el único motivo de haber infringido los apartados 1 y/o 3 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Hirugarrena.– Baiestea zehapen-prozedura administratiboen aurka epearen barruan jarritako gora jotzeko errekurtsoak, ezarritako zehapena deuseztatzeko soilik, betiere agindu hau ematen den egunean errekurtso horiek ebazteko administrazio-ebazpen irmorik eman ez bada, baldin eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluko 1. eta/edo 3. apartatuak urratzeagatik ireki badira (463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera aitortzen duena).

Tercero.– Estimar los recursos de alzada, a los solos efectos de la anulación de la sanción impuesta, que, no habiendo recaído, a la fecha de la adopción de la presente Orden, resolución administrativa por la que se resuelven dichos recursos, hayan sido interpuestos en plazo contra los procedimientos administrativos sancionadores que hubieran sido incoados con el único motivo de haber infringido los apartados 1 y/o 3 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Laugarrena.– Agindu hau EHAAn argitaratzea.

Cuarto.– Publicar la presente Orden en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abuztuaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de agosto de 2021.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común