Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

173. zk., 2021eko abuztuaren 31, asteartea

N.º 173, martes 31 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4610
4610

AGINDUA, 2021eko uztailaren 7koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, EAEn sektore pribatuan dauden lantokietan 2021ean euskararen erabilera eta presentzia areagotzeko dirulaguntzak (Lanhitz) emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena.

ORDEN de 7 de julio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo del sector privado ubicados en la CAE, durante el año 2021 (Lanhitz).

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien egitekoak eta jardun arloak finkatu zituen. Dekretu horren 14. artikuluak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari, besteak beste, honako hauen inguruko egitekoak izendatu zizkion: hizkuntza politika eta euskararen sustapena.

El artículo 14 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, asignó al Departamento de Cultura y Política Lingüística, entre otras, las relativas a la política lingüística y la promoción del euskera.

Bestalde, 73/2021 Dekretuak, otsailaren 23koak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituenak, honako zeregin hau ezarri zion Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari bere 13.2 artikuluan (EHAA, martxoaren 5ekoa, 47. zk): azaroaren 24ko 10/1982 Legea (Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa) eta gainerako xedapen osagarriak egoki garatzen eta aplikatzen direla zaintzea, hargatik eragotzi gabe Administrazioko beste organo batzuek horretarako espezifikoki dituzten egitekoak.

Por otro lado, el artículo 13.2 del Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística (BOPV, de 5 de marzo, n.º 47) asigna el siguiente cometido a la Viceconsejería de Política Lingüística: velar por el adecuado desarrollo y aplicación de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera y demás disposiciones complementarias, sin perjuicio de las funciones que en tal sentido tengan específicamente asignados otros órganos administrativos.

Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzak, hainbat urtetako hausnarketaren ondoren eta eremu sozioekonomikoko eragile askorekin izandako prozesu parte-hartzaile baten ondorioz, «Euskara Eremu Sozioekonomikoan Sustatzeko Plana 2020-23» izeneko plana onartu eta inplementatzeari ekin dio. Planean 5.1 helburu estrategikoa honako hau da: «Euskara planak enpresetan garatzeko laguntzak eta programak indartu».

En este sentido, el Gobierno Vasco, tras años de reflexión y un proceso participativo con diversos agentes del ámbito socioeconómico, ha aprobado e iniciado la implementación del «Plan de Promoción del Euskera en el Ámbito Socioeconómico 2020-2023». El objetivo estratégico 5.1 del Plan es el siguiente: «reforzar las ayudas y programas para el desarrollo de los planes de euskera en las empresas».

Helburu estrategiko horrek honako hau dio: «Enpresetan euskara lan hizkuntza moduan garatzeko oso tresna baliagarria da Euskara Plana. Enpresek euskara planak martxan jarri eta hedatzeko laguntzak eta programak bideratu behar dira gero eta enpresa gehiagotan, eta lantokien tipologia kontuan hartuta, euskara planaren baliagarritasuna barneratu dezaten. Enpresa txiki eta ertainetan bereziki, planak garatzeko aukerak eskaini eta areagotu behar dira».

Dicho objetivo estratégico dice lo siguiente: «El plan de Euskera es un instrumento muy valioso para el desarrollo del euskera como lengua de trabajo en las empresas. Es preciso encauzar en cada vez más empresas las ayudas y programas necesarios para poner en práctica y extender los planes de euskera, a fin de que estos sean interiorizados como instrumento. Se debe ofrecer y multiplicar las opciones de desarrollar planes de euskera, especialmente en las empresas medianas y pequeñas».

Eusko Jaurlaritzaren XII. Legegintzaldirako 2020-2024 Gobernu Programak ere jasotzen du eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko plana. Hain zuzen ere, II. ardatzeko 18.2 jarduketa-arloko 118. konpromisoko 9. ekinbideak honela dio: Garatzea «Euskara Eremu Sozioekonomikoan Normalizatzeko Plan Estrategikoa 2020-2023».

El programa de Gobierno 2020-2024 de la XII Legislatura del Gobierno Vasco también recoge el plan de euskaldunización del ámbito socioeconómico. En concreto, la iniciativa 9 del compromiso 118 (área de actuación 18.2 del eje II) dice: «desarrollar el Plan Estratégico de Normalización del Euskera en el Ámbito Socioeconómico 2020-2023».

Era berean, emakumeek lan-esparruan duten egiturazko desberdintasuna, soldata arraila, sexuaren ziozko lan-jazarpen egoerak, bereizkeria horizontala eta bertikala eta lanaldi partziala, besteak beste, egiaztaturik, genero-ikuspegia modu eraginkorrean integratzea bermatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean 3.4 artikuluan xedatzen den moduan. Hau da, emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, jomuga eta beharrizan ezberdinak modu sistematikoan kontsideratuko dira, eta, horretarako, politika eta ekintza guztietan, maila guztietan eta horien plangintza-, egikaritze- eta ebaluazio-fase guztietan, ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko xedea duten helburu eta jarduketa zehatzak txertatuko dira.

Asimismo, constatada la desigualdad estructural de las mujeres en el ámbito laboral, la brecha salarial, las situaciones de acoso laboral por razón de sexo, la discriminación horizontal y vertical y la jornada parcial, entre otras, se garantizará la integración efectiva de la perspectiva de género, tal y como se establece en el artículo 3.4 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. A efectos de esta ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones concretas dirigidas a eliminar desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

Euskal Autonomia Erkidegoan laguntzei eta dirulaguntzei buruzko arau hauek daude indarrean: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bategina (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua), eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta lege horren Araudia onartu duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.

La legislación vigente sobre subvenciones en CAPV es la siguiente: Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Azkenik, 2021eko otsailaren 18ko Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren Aginduaren bidez, sailaren 2021-2024 epealdiko dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartu da, eta euskadi.eus atarian argitaratu da. Halaber, sailaren 2021. urteko plana onartu da. Bi plan horietan Lanhitz deialdia aurreikusita dago.

Por último, mediante la Orden de 18 de febrero de 2021 del Consejero de Cultura y Política Lingüística, se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el período 2021-2024, y se ha publicado en el portal euskadi.eus. Asimismo, se ha aprobado el plan anual del Departamento para el 2021. La convocatoria Lanhitz está prevista en ambos planes.

Hori guztia kontuan izanik, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

Deialdi honen xedea da EAEn sektore pribatuan dauden lantokietan, 2021ean euskararen erabilera eta presentzia areagotzeko dirulaguntzak emateko modua arautzea eta deialdia egitea (Lanhitz).

Es objeto de la presente Orden regular y convocar la concesión de subvenciones para fomentar el uso y la presencia del euskera durante el año 2021, en los centros de trabajo del sector privado ubicados en la CAE (Lanhitz).

2. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 2.– Dotación económica.

Lanhitz deialdirako aurreikusitako diru-baliabideak 2.000.000 euro dira.

La dotación económica prevista para la convocatoria Lanhitz asciende a 2.000.000 euros.

Diru-kopuru hori 2021eko kudeaketa-plana garatzeko eskabidea egin duten pertsona edo entitate guztien artean banatuko da, Agindu honetako 16. eta 17. artikuluetan jasotako puntuen eta mugen arabera.

Dicha cantidad se repartirá entre todas las personas o entidades que soliciten ayuda para el plan de gestión de 2021, según la puntuación y los límites recogidos en los artículos 16 y 17 de la presente Orden.

3. artikulua.– Pertsona edo entitate onuradunak.

Artículo 3.– Personas o entidades beneficiarias.

1.– Europar Batasuneko naziotasuna edo helbide soziala edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duen edozein estatutakoa duten pertsona fisiko edo juridiko pribatu guztiak, baldin eta gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa badute eta indarreko legeriaren arabera eratuta badaude eta, edozein dela ere haien eraketa juridikoa, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten lantokien titularrak edo kudeatzaileak badira.

1.– Todas aquellas personas físicas o jurídicas privadas, de nacionalidad o domicilio social en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar y estén constituidas legalmente conforme a la legislación vigente y que, independientemente de su forma jurídica, sean titulares o, en su caso, gestionen centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma Vasca.

2.– Deialdi honetatik bazter geratuko direnak:

2.– Se excluirán de esta convocatoria:

a) Herri administrazio batek edo gehiagok jarritako kapitala denetara entitatearen kapital sozial osoaren erdia baino gehiago duten entitateak.

a) Las entidades en cuyo capital social la participación de una o varias administraciones públicas sea superior al 50 %.

b) Euskara-zerbitzuak eskaintzen dituzten entitateak: euskalduntzea, alfabetatzea, hizkuntza-kudeaketaren inguruko aholkularitza, itzulpenak eta trebakuntza.

b) Las entidades que ofrecen servicios de euskera tales como euskaldunización, alfabetización, asesoría en gestión lingüística, traducción y formación.

c) EAEko unibertsitatez kanpoko ikastetxeak eta haien fundazioak.

c) Los centros de enseñanza no universitaria de la CAE y sus fundaciones.

d) Krisialdian dauden enpresa ez finantzarioen salbamendurako eta berregituratzerako estatu-laguntzei buruzko Jarraibideetan xedatutakoaren arabera (AO, C 249, 2014-07-31koa), krisialdian dauden enpresak.

d) Las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C 249, 31-07-2014).

e) Europar Batasunak dirulaguntza bat ilegal eta merkatu komunarekin bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki baten ondoren, berreskuratze-agindu baten zain dauden enpresak.

e) Las empresas sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

f) Fundazio publikoak.

f) Las fundaciones públicas.

4. artikulua.– Onuradun izateko betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos para acceder a la condición de beneficiario.

1.– Eskatzaileari dirulaguntza esleitzeko eta ordaintzeko, eskatzaileak egunean egon beharko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketetan, eta, era berean, dirulaguntza itzultzeko betebeharrak egunean izan beharko ditu.

1.– Para la adjudicación y pago de la subvención, el solicitante deberá estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como en el cumplimiento de las obligaciones de reintegro.

2.– Laguntza-deialdi honetara ezin izango dira aurkeztu zigor eta administrazioaren arloan dirulaguntza publikoak jasotzeko debekurik dutenak, ezta laguntzak jasotzeko ezgaitzen dituzten legezko debekuetan sartuta daudenak ere. Era berean, ezin izango da aurkeztu sexu arrazoiengatik diskriminaziorik egitearren zigortuta dagoenik, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzkoak, xedatutakoaren arabera.

2.– No podrán concurrir a la presente convocatoria de subvenciones quienes se hallen sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o estén incursos en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Eskatzailea pertsona fisikoa bada, Autonomoen Erregistroan edo dagokion elkargo profesionalean alta emanda egon behar du.

3.– En caso de solicitudes de personas físicas, estas deberán estar dadas de alta en el Registro de Autónomos o en el registro profesional correspondiente.

4.– Onuradun izateko ezgaitzen duen debekurik ez izatea Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrak 13. artikuluaren 2. eta 3. ataletan xedatutakoaren arabera.

4.– No hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones que para acceder a la condición de beneficiario establecen los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

5. artikulua.– Deialdiaren kudeaketa.

Artículo 5.– Gestión de la convocatoria.

Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak kudeatuko ditu deialdi honetako dirulaguntzak.

Corresponderá a la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación la gestión de la presente convocatoria.

6. artikulua.– Denbora-barrutia eta eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 6.– Ámbito temporal y plazo de presentación de solicitudes.

1.– Laguntza-deialdi honek 2021ean burutuko diren egitasmoak baino ez ditu kontuan hartuko. Hori dela eta, deialdi honetara jotzen duten egitasmoak gauzatzearen ondorioz eskaini, eman edo gizarteratu beharreko jarduerak, zerbitzuak eta produktuak 2021eko abenduaren 31ra arte eskaini, eman edota gizarteratuko dira.

1.– Solamente podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones los proyectos que se materialicen en 2021. Consecuentemente, todas las actividades, servicios y productos derivados de los proyectos acogidos a la convocatoria deberán ser materializados y presentados públicamente antes del 31 de diciembre de 2021.

2.– Laguntza-deialdi honetan parte hartu nahi duen orok Agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epea izango du eskaera egiteko.

2.– Toda persona o entidad interesada en tomar parte en esta convocatoria podrá realizar la solicitud en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de esta Orden en el BOPV.

7. artikulua.– Dirulaguntzen izapidetzea.

Artículo 7.– Tramitación de las ayudas.

1.– Pertsona edo entitate interesdunek bide elektronikoak erabili behar dituzte prozedurako izapide guztiak egiteko, kontsultatzeko eta eskatzeko, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, bere 14.2 artikuluan dioenari jarraituz.

1.– Las personas o entidades interesadas deberán utilizar medios electrónicos para solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento tal y como establece en su artículo 14.2 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Pertsona fisikoen kasuan aplikatuko zaie BIKAIN-Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen duen ekainaren 5eko 162/2017 Dekretuak bere 13.1 artikuluan eta hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoa.

Cuando se trate de personas físicas se le aplicará lo establecido en el artículo 13.1 y en la disposición adicional tercera del Decreto 162/2017, de 5 de junio para regular el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta bestelako ereduak modu elektronikoan izapidetzeko zehaztapenak euskadi.eus-eko https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0096109 helbidean daude eskuragarri.

2.– Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la siguiente dirección de euskadi.eus: https://www.euskadi.eus/servicios/0096109

Eskaeraren ondorengo izapideak, jakinarazpenak ere tartean direla, honako gunearen bitartez egin beharko dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones, se realizarán a través de: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikazio eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide hauetan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están disponibles en: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Era berean, izapidetzak elektronikoki ordezkari baten bidez ere egin ahal izango dira, eta, horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren Ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatu beharko da helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

Asimismo, las tramitaciones se podrán realizar electrónicamente a través de un/a representante que deberá inscribirse en el registro electrónico de apoderamientos de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/representantes

3.– Eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkez ditzakete laguntza-eskaerak eta haiei lotutako dokumentazioa. Halaber, laguntza-eskaeraren ondoriozko jardunetan, eta prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeko 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarri den bezala.

3.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

8. artikulua.– Pertsona edo entitate eskatzaileen zenbait betekizunen egiaztapena.

Artículo 8.– Acreditación de determinados requisitos de las personas o entidades solicitantes.

1.– Dirulaguntzaren eskatzaileak egunean izan behar ditu indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, erregelamenduz zehaztutako moduan. Hori egiaztatzea dirulaguntzaren organo kudeatzaileari dagokio. Azken honek egiaztatu ahal izango du, eskatzailearen aldez aurreko baimenik gabe, Dirulaguntzei buruzko Legearen Erregelamenduaren 23. artikuluak esaten duenaren arabera. Hala ere, eskatzaileak baimen hori berariaz ukatu dezake, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.4 artikuluan ezarri bezala. Kasu horretan, edo eskatzailearen helbide fiskala Espainiako Estatutik kanpo egonez gero, interesdunak dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

1.– La persona o entidad solicitante de la subvención deberá estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen. Su comprobación corresponderá al órgano gestor de la subvención. Este último podrá comprobarlo sin el consentimiento previo de la persona o entidad solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Subvenciones. No obstante, la persona o entidad solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento, tal y como se establece en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este caso, o en el caso de que el domicilio fiscal del solicitante se encuentre fuera del Estado español, la persona o entidad interesada deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina betetze-aldera, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez, eskabide normalizatuan ondorengo betekizunak egiaztatuko dira:

2.– En aplicación del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, se acreditarán en la instancia normalizada de solicitud las siguientes obligaciones:

– Administrazio publiko edo erakunde publiko nahiz pribaturen batetik, agindu honetan araututako dirulaguntzaren helburu bera duen laguntzarik jaso edota jasoko duen edo ez.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

– Entitatea itzultze- edo zehapen-prozedura batean sartuta dagoen edo ez. Halaber, itzulketa-prozedura batetik eratorritako dirulaguntzarik itzultzeko betebeharrik duen ala ez.

– No estar la persona o entidad solicitante incursa o haber terminado cualquier procedimiento de reintegro o sancionador. Así mismo, no tener pendiente ninguna obligación de reintegrar proveniente de la finalización de un procedimiento de reintegro.

– Pertsona edo entitate eskatzaileak ez duela dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio-zehapen edo zehapen penalik, ez eta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion lege-debekurik ere, beren beregi Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuen eraginpean.

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Entitatea legez eratuta dagoela eta dagokion Erregistroan izena emanda.

– Estar la entidad legalmente constituida e inscrita en el Registro correspondiente.

– Entitate edo pertsona eskatzaileak ez duela onuradun izateko ezgaitzen duen debekurik Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrak 13.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

– No hallarse la entidad o persona solicitante incursa en ninguna de las prohibiciones que para acceder a la condición de beneficiario establece el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

9. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa: pertsona edo entitate eskatzailearen ingurukoa.

Artículo 9.– Documentación a presentar junto a la solicitud relativa a la persona o entidad solicitante.

1.– Eskatzailea pertsona fisikoa izanez gero, Administrazioak ofizioz kontsultatuko ditu ondorengo dokumentu hauek, pertsona fisikoak berariaz horretarako baimena ukatu ezean: ondorengo hauek egiaztatu beharko ditu:

1.– En el caso de tratarse de personas físicas, de no negarse expresamente su autorización, la Administración consultará de oficio los siguientes documentos:

– Eskatzailearen nortasuna.

– Identidad de la persona solicitante.

– Autonomoen Erregistroan edo dagokion elkargo profesionalean alta emanda dagoela.

– Acreditación de alta en el régimen de autónomos o mutualidad profesional correspondiente.

– Jarduera Ekonomikoen zerga-ordainketan alta emanda dagoela.

– Acreditación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

Eskatzaileak aukera du berariazko baimena emateko gainontzeko datu eta dokumentazioa laguntza kudeatzen duen organoak lortu edo egiaztatu dezan, herri-administrazioei dagozkien egiaztatze-, kontrol- eta ikuskatze-eskumenak aparte utzi gabe.

La persona solicitante de la ayuda podrá consentir expresamente que el resto de los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

2.– Eskatzailea pertsona juridiko pribatua izanez gero:

2.– En el caso de tratarse de personas jurídicas privadas:

Entitate bakoitza legez eratuta dagoela egiaztatzen duen agiria.

Se debe de acreditar en cada caso la constitución legal de la entidad.

3.– Artikulu honetako 1 eta 2 ataletan aipatutako dokumentazioa Administrazioan aurkeztu izan bada eta eskaera egitean indarrean badago, eskabide-orrian dokumentazioaren ordezko adierazpena markatu ahal da eta noiz eta non aurkeztu zen dokumentazioa adierazi.

3.– Cuando la documentación indicada en los apartados 1 y 2 de este artículo se encuentre en poder de la Administración y se mantenga plenamente vigente a la fecha de presentación de solicitud, podrá marcarse en la solicitud la declaración sustitutiva de documentación, indicándose el año y el organismo ante el que se entregó.

4.– Administrazio honetako erregistroetan dauden fundazioak, elkarteak edo kooperatibak badira, ofizioz konprobatuko du Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak eta nahikoa izango da Eskabide-orrian hau adieraztea.

4.– En el caso de cooperativas, fundaciones o asociaciones que se encuentran registradas en el correspondiente registro de esta administración, la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación comprobará de oficio si se hallan registradas y será suficiente con expresar dicha circunstancia en la Solicitud.

10. artikulua.– Aurkeztutako eskabidean eginiko akatsen zuzenketa.

Artículo 10.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den dokumentazioan zerbait falta dela edo forma-akatsak daudela, edo balorazioa egiteko aurkeztu diren dokumentuetan akatsak daudela, hamar eguneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, ohartarazi egingo zaio epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez, edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela.

En el supuesto de que se aprecie la falta de la documentación requerida para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquella, así como en el supuesto de que se observen defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

Eskatzaileren batek aurrez aurre aurkezten badu eskaera, aurkezpen elektronikoaren bitartez zuzen dezala eskatuko zaio. Ondorio horietarako, zuzenketa hori egin den eguna joko da eskaeraren aurkezpen datatzat.

Si alguna solicitud es realizada de manera presencial, se solicitará su subsanación de manera electrónica. Para los efectos, se considerará como fecha de solicitud la fecha de dicha subsanación.

11. artikulua.– Deialdira bil daitezkeen jarduerak.

Artículo 11.– Actividades subvencionables.

EAEn lantokiak dituzten pertsona edo entitate pribatuen urteko kudeaketa-plana.

El plan de gestión anual de centros de trabajo de personas o entidades del sector privado ubicados en la CAE.

Kudeaketa-plana garatzeko ekintzek 2021eko urtarrilaren 1etik urte bereko abenduaren 31ra bitartean egindakoak izan behar dute.

Las actividades previstas dentro del plan de gestión deberán desarrollarse del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del mismo año.

12. artikulua.– Dirulaguntza-gai diren jarduerek bete beharrekoak.

Artículo 12.– Requisitos que deben cumplir las actividades subvencionables.

1.– Eskatzaile guztiek Erreferentzia Marko Estandarrari jarraiki (EME aurrerantzean) osatutako urteko kudeaketa-plana aurkeztu beharko dute, «Hizketa» izeneko aplikazioa behar bezala betez.

1.– Todas las personas o entidades solicitantes deberán presentar el plan de gestión anual, conforme al Marco de Referencia Estándar (en adelante EME, que corresponde al acrónimo en euskera). Para ello deberán cumplimentar debidamente la aplicación «Hizketa».

EMEri buruzko zehaztapenak honako helbide honetan aurki daitezke: https://www.euskadi.eus/errefrentzia-marko-estandarra-eme/web01-a2sekpri/eu/

Las especificaciones sobre EME pueden encontrarse en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/marco-de-referencia-estandar-eme/web01-a2sekpri/es/

«Hizketa»ri buruzko zehaztapenak honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/zer-da-lanhitz/web01-a2lanhit/eu/

Las especificaciones sobre «Hizketa», en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/que-es-lanhitz/web01-a2lanhit/es/

2.– EMEren 3. mailako osagai guztien hizkuntza-egoera eta urteko planerako helburuak zehaztu beharko dituzte («Hizketa» izeneko aplikazioa).

2.– Deberá detallarse la situación lingüística de cada uno de los ítems de tercer nivel del EME, así como los objetivos del plan de gestión (aplicación «Hizket»).

3.– Plan guztiek EMEren lehen mailako 6. elementua (kudeaketa-sistema) eta beste bi elementu jorratu behar dituzte, gutxienez. Horretarako, batetik, aurreikusten duten aurrerapena adierazi beharko dute («Hizketa» izeneko aplikazioaren Plan Estrategikoaren atalean) eta, bestetik, aurrerapen hori lortzeko, ekintzak zehaztuko dituzte Kudeaketa-planaren atalean.

3.– Todos los planes deben plantear el desarrollo de, al menos, el 6.º elemento y de otros dos elementos de primer nivel de EME. Para ello deberán indicar, por un lado, el grado de avance previsto (en el apartado Plan estratégico de la aplicación «Hizketa») y, por otro, indicarán cuáles son las acciones previstas para alcanzar dicho avance.

4.– Halaber, euskara-koordinatzailea edota euskara-batzordea izan behar dute.

4.– Asimismo, deberán contar con un/a coordinador/a de euskera y/o comisión de euskera.

5.– Entitate eskatzailearen aginte exekutibo gorena duen organoak onartu behar du urteko kudeaketa-plana eta horren inguruko informazioa eskaeran horretarako dagoen atalean jasoko da.

5.– El órgano de máximo poder ejecutivo deberá aceptar el plan de gestión anual, mediante la cumplimentación de la declaración responsable correspondiente en la solicitud.

13. artikulua.– Dirulaguntzak jasotzeko baldintzak.

Artículo 13.– Condiciones para acceder a la ayuda.

1.– Proiektuaren auto-finantzazioak gutxienez % 40koa izan behar du.

1.– El nivel de autofinanciación del proyecto deberá ser al menos del 40 %.

2.– Eskatzaileak bere jarduerak 12. artikuluan zehaztutakoaren arabera aurkeztu behar ditu.

2.– La entidad solicitante deberá presentar las actividades tal y como se recogen en el artículo 12.

3.– Eskatzaileak adierazle-sistema era egokian aurkeztu beharko du: Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak finkatutako adierazle-sorta («Adierazle-sorta» izeneko formularioa) ahalik eta zehatzen beteta eta datuak beti sexuaren arabera emanda. Egindako neurketaren emaitzak 2020ko azken hiru hilabeteetakoak edo 2021ekoak izan beharko dira.

3.– Las entidades solicitantes deberán presentar el sistema de indicadores adecuadamente cumplimentado: Los indicadores que la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación ha elaborado (formulario «Sistema de indicadores» cumplimentado lo más concreto posible). Los resultados de la última medición realizada que deberán presentarse serán del último trimestre de 2020 o del año 2021.

14. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa: jardueraren ingurukoa.

Artículo 14.– Documentación a presentar junto a la solicitud relativa a la actividad objeto de subvención.

Entitateak dokumentazioan Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoari jarraituz, ez du hizkera sexistarik erabiliko eta, gizonen eta emakumeen rolei dagokienez, ez du erabilera estereotipaturik egingo. Gainera, informazio guztia sexu-aldagaia kontuan harturik jaso eta eman beharko du.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la entidad no utilizará lenguaje sexista. En cuanto a los roles de hombres y mujeres, garantizará que no haya usos estereotipados. Además, toda la información relativa a las personas deberá ser aportada con datos desagregados en función del sexo.

1.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

1.– Documentación a presentar:

a) Jardueraren diru-sarreren eta gastuen aurrekontu zehatza eta xehatua (eskabide-orrian bertan).

a) Presupuesto desglosado y detallado de ingresos y gastos del proyecto (en el mismo formulario de solicitud).

b) «Hizketa» izeneko aplikazioa era egokian beteta. Bertan ondorengo hauek jaso beharko dira:

b) La aplicación «Hizketa» debidamente cumplimentada. Deberá contener la siguiente información:

Lehenengoa.– Plan Estrategikoari dagokion atalean, erakundearen hizkuntza-egoera eta 2021erako helburuak.

Primero.– En el apartado correspondiente al Plan Estratégico, la situación lingüística de la entidad y objetivos para el 2021.

Bigarrena.– Kudeaketa-planari dagokionez, planean aurrerapena lortzeko aurreikusitako ekintzen inguruko informazioa.

Segundo.– En el correspondiente al Plan de Gestión, información referente a la acciones a acometer para el avance y mejora previstos en el Plan.

Urte bakarrerako kudeaketa-plana jasoko da aplikazioan, kasu honetan 2021ekoari dagokiona.

En la aplicación se recogerá el Plan correspondiente a un único año, en este caso al correspondiente al 2021.

«Hizketa» aplikazioan sarbidea izateko, erabiltzaile berriek, erakunde edo aplikazioa elikatuko duen erabiltzaile (erakundeko langilea izan edo ez) aldez aurretik Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzarekin harremanetan jarri behar dute «Hizketa» aplikazioan alta emateko.

Para obtener acceso a la aplicación «Hizketa», las nuevas personas usuarias, tanto entidades como personal que cumplimentará la aplicación (sea personal propio o de otra entidad), deberán contactar con la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación, y darse de alta en la aplicación.

Erabiltzaile berriek alta emateko dagokion fitxak (entitate fitxa/erabiltzaile fitxa) bete beharko ditu. Fitxa horiek Lanhitz web gunean eskuratu ahal izango dira. Erakundearen edo/eta erabiltzailearen fitxak bete ondoren, helbide honetara bidali beharko dira: lanhitz@euskadi.eus

Las nuevas personas usuarias deberán darse de alta a través de las fichas correspondientes (ficha de la entidad/ficha de usuario/a). Dichas fichas están recogidas en la web Lanhitz. Una vez cumplimentadas la ficha de la entidad y/o usuario/a, se enviarán a esta dirección: lanhitz@euskadi.eus.

Erabiltzaile-alta eta aldaketa guztiak (bajak barne) Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari jakinaraziko zaizkio aipatutako fitxen bidez.

El alta de persona usuaria y cualquier otra modificación, incluidas las bajas, se comunicarán a la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación a través de las fichas.

Aplikazioan sartzeko ezinbestekoa da ziurtagiri digitala izatea. Gai hauen inguruko informazio guztia Lanhitz web gunean dago (https://www.euskadi.eus/zer-da-lanhitz/web01-a2lanhit/eu/).

Para acceder a la aplicación es necesario disponer del certificado digital. Para más información las personas interesadas deberán dirigirse a la web Lanhitz, https://www.euskadi.eus/que-es-lanhitz/web01-a2lanhit/es/

c) «Adierazle-sorta» izeneko formularioa era egokian beteta.

c) El formulario denominado «Sistema de indicadores» debidamente cumplimentado.

d) Hizkuntza-trebakuntza orokorra kontzepturako 12 urtetik gora HPSren laguntza jaso duten entitateek honako adierazpen hau aurkeztu beharko dute: euskara ikasten duten langileek lanean euskara erabiltzeko konpromisoa jasotzen duen dokumentua eta ikas-prozesu pertsonalizatua.

d) Las entidades que han recibido la subvención durante más de 12 años por parte de la Viceconsejería de Política Lingüística, en el caso de pedir ayudas para los cursos de capacitación lingüística, deberán presentar un documento que acredite el compromiso de utilizar el euskera en el trabajo y que muestre un plan de aprendizaje personalizado.

2.– Baloratzeko aurkez daitekeen dokumentazioa (aukerakoa):

2.– Documentación que se puede presentar para ser valorada (opcional).

a) Entitateak indarrean zenbait urterako daukan Euskararen Plan Estrategikoa jasotzen duen dokumentua.

a) Documento en vigor que recoge el Plan Estratégico del euskera de la entidad.

b) Entitatearen Hizkuntza-Politika eta/edo hizkuntza-irizpideak jasotzen duen dokumentua.

b) Documento en el que se recogen la Política Lingüística y/o criterios lingüísticos de la entidad.

c) Euskara ikasten duten langileak lanean euskara erabiltzen has daitezen entitateak ezarrita dituen irizpideak jasotzen dituen dokumentua.

c) Documento en el que se definen los criterios definidos por la entidad para el uso del euskera en el trabajo por parte del personal que recibe cursos de capacitación lingüística.

d) Euskara dakiten langileek berariazko trebakuntza euskaraz jaso dezaten entitateak ezarrita dituen irizpideak jasotzen dituen dokumentua.

d) Documento en el que la entidad recoge los criterios para realizar los cursos de formación en euskara por parte del personal.

e) Entitatearen Lanhitz deialdirako lehenengo eskaera bada, 2021erako egindako diagnostikoa eta Euskararen Plana Estrategikoaren diseinua jasotzen duen dokumentua.

e) En caso de ser la primera solicitud de ayuda en Lanhitz, documento con el diagnóstico y el diseño del Plan Estratégico del Euskera para el año 2021.

15. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 15.– Comisión de Valoración.

1.– Balorazio batzordea osatzeari dagokionez, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzkoak, 3.7 artikuluan dioena kontuan hartuko da, eta kideetako batek, gutxienez, berdintasunari buruzko prestakuntza izango du.

1.– En la composición de la comisión de valoración, se atenderá a lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y al menos uno de los miembros deberá contar con formación en Igualdad.

2.– 2021eko deialdian onartutako eskabideak baloratzeko, hurrengo kideek osatutako balorazio-batzordea eratuko da:

2.– Para la valoración de las solicitudes aceptadas en la convocatoria de 2021 se constituirá una Comisión de Valoración compuesta por los siguientes miembros:

a) Josune Zabala Alberdi andrea, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria, batzordearen buru izango dena.

a) Josune Zabala Alberdi, Directora de Investigación Lingüística y Coordinación del Departamento de Cultura y Política Lingüística, que presidirá la comisión.

b) Joseba Lozano Santos, Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria edo haren ordezkoa, Estibaliz Alkorta Barragan andrea, Euskara Sustatzeko zuzendaria.

b) Joseba Lozano Santos, Director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas. Suplente: Estibaliz Alkorta Barragan, Directora de Promoción del Euskera.

c) Edurne Pérez de San Román Ruiz de Munain andrea, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzako Euskara-planak Sustatzeko arduraduna, edo haren ordezkoa, Ane Crespo Calvo andrea, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzako EBPNren jarraipenerako arduraduna.

c) Edurne Pérez de San Román Ruiz de Munain, responsable del Área de Fomento de Planes de Euskera de la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación. Suplente: Ane Crespo Calvo, responsable del Seguimiento de EBPN (Plan General de Promoción del Uso del Euskera) de la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación.

d) Alberto Telleria Zabala jauna, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzako teknikaria, edo haren ordezkoa, Ander Alonso López jauna, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzako teknikaria. Teknikari horrek idazkari-lanak egingo ditu.

d) Alberto Telleria Zabala, técnico de la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación. Suplente, Ander Alonso Lopez técnico de la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación. Actuará como secretario.

3.– Balorazio-batzorde honek, agindu honen 16. eta 17. artikuluetan ezarritako dirulaguntzak emateko eta zenbatekoa finkatzeko irizpideak kontuan izanik, baloratu ondoren, Hizkuntza Politikarako sailburuordeari ebazpen-proposamena aurkeztuko dio.

3.– Dicha comisión, atendiendo a los criterios de adjudicación y cuantificación de las subvenciones establecidas en los artículos 16 y 17 de esta Orden, una vez hecha la valoración pertinente, elevará la oportuna propuesta de resolución a la Viceconsejera de Política Lingüística.

Aipaturiko proposamenak honako atal hauek izango ditu gutxienez:

Dicha propuesta constará como mínimo de los siguientes apartados:

a) Deialdian finkaturiko baldintzak ez betetzeagatik baztertuak izan diren eskabideen zerrenda eta horietako bakoitza baztertzeko izandako zioa.

a) Relación de solicitudes excluidas por incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y motivación de la exclusión de cada una de ellas.

b) Diruz lagundutako egitasmoak, onartutako gastu-aurrekontua, eta dirulaguntzaren zenbatekoa.

b) Proyectos subvencionados, presupuesto de gastos aprobado y cuantía de la subvención.

c) Gutxieneko puntuak ez lortzeagatik edo esleipen-proposamena 1.000 eurotik beherakoa izateagatik dirulaguntzarik gabe utzitako egitasmoak eta horiek lortutako puntuak.

c) Proyectos no subvencionados por no alcanzar los puntos mínimos o por tener una propuesta de adjudicación inferior a 1.000 euros, y los puntos obtenidos por los mismos.

4.– Balorazio Batzordeko kideek parte ez hartzea erabaki dezakete edo errefusatuak izan daitezke, 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezarritako moduan.

4.– Los miembros de la Comisión de Valoración podrán abstenerse o ser recusados, en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015.

16. artikulua.– Dirulaguntza ebazteko prozedura eta balorazio-irizpideak.

Artículo 16.– Procedimiento de resolución de las ayudas y criterios de valoración.

1.– Lehiaketa bidez erabakiko da deialdi hau; hots, onartutako eskabideen arteko konparaketa egingo da eta finkatutako balorazio-irizpideak kontuan hartuta, egitasmo bakoitzari dagokion puntuazioa emango zaio.

1.– Esta convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurso, esto es, mediante la comparación de las solicitudes aceptadas, atendiendo a los criterios de valoración fijados, a fin de establecer la puntuación correspondiente a cada proyecto.

2.– Agindu honen 17.5 artikuluak zehaztutako gastuak eta mugak aplikatuta, aurkeztutako aurrekontuaren arazketa egingo da eta onartutako aurrekontua finkatuko da.

2.– Se procederá a depurar el presupuesto presentado, aplicando a tal efecto los gastos y límites recogidos en el artículo 17.5 de esta Orden, y así se fijará el presupuesto aceptado.

Proiektu bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, eskatutako kopuruaren arazketa egingo da, 17. artikuluak zehaztutako mugak aplikatuta. Proiektu bakoitzak lortutako puntuazioa ehuneko bihurtuko da (adib.: 50 puntu = % 50) eta ehuneko hori aplikatuko zaio eskaera araztu ondoren geratzen den kopuruari.

Para calcular el importe de la subvención que corresponde a cada proyecto, se depurará la cantidad solicitada, aplicando los límites recogidos en el artículo 17. La puntuación conseguida por cada proyecto se transformará en porcentaje (por ejemplo: 50 puntos = 50 %) y ese porcentaje se le aplicará a la cantidad resultante de la depuración.

Nolanahi ere, hasierako kalkuluen emaitzen kopurua deialdiaren diru-zuzkidura baino handiagoa bada, entitateek jaso beharreko dirulaguntza kopurua hainbanatu egingo da, proportzioan, deialdiaren aurrekontu baliabideetara egokitzeko.

No obstante, si los importes resultantes superan la dotación económica de la convocatoria, las cuantías a percibir se prorratearán en igual proporción, a fin de ajustar estas a las disponibilidades presupuestarias de la convocatoria.

3.– Egitasmoen balorazioari dagokionez: Esleipen-prozedurari ekin aurretik, baldintzak betetzen dituzten egitasmoak baloratuko dira, artikulu honetako 5. puntuan finkatutako irizpideen arabera.

3.– Por lo que se refiere a la valoración de los proyectos, antes de abordar el procedimiento de adjudicación, se valorarán los proyectos que cumplan los requisitos, según los criterios establecidos en el punto 5 de este artículo.

4.– Berrogei puntutik beherako egitasmoek ez dute dirulaguntzarik jasoko.

4.– Los proyectos con menos de 40 puntos no serán subvencionables.

5.– 2021eko kudeaketa-plana baloratzeko oinarrizko irizpideak:

5.– Criterios básicos para valorar el plan de gestión de 2021.

a) Egindako diagnostikotik aukeratutako helburuetara zein planteatutako aurrerapen-mailara iristeko kudeaketa-planaren egokitasuna eta bideragarritasuna: 10 (hamar) puntu, gehienez.

a) El nivel de idoneidad y viabilidad del plan de gestión para alcanzar el grado de avance planteado tomando como punto de partida el diagnóstico definido y los objetivos especificados: máximo 10 (diez) puntos.

b) Euskara planaren sendotasuna erakusten duten dokumentuak: 15 (hamabost) puntu, gehienez.

b) Documentos que acrediten la consistencia del plan de euskera: máximo 15 (quince) puntos.

1) Indarrean dagoen entitatearen hainbat urtetarako euskararen Plan Estrategikoa jasotzen duen dokumentua. 4 (lau) puntu, gehienez.

1) Documento en vigor que recoge el Plan Estratégico del euskera de la entidad: máximo 4 (cuatro) puntos.

2) Entitatearen Hizkuntza-Politika eta/edo Hizkuntza-irizpideak jasotzen duen dokumentua. 4 (lau) puntu, gehienez.

2) Documento en el que se recogen la Política Lingüística y/o criterios lingüísticos de la entidad: máximo 4 (cuatro) puntos.

3) Euskara ikasten duten langileak lanean euskara erabiltzen has daitezen entitateak ezarrita dituen irizpideak eta ikas-prozesu pertsonalizatua jasotzen dituen dokumentua. 3 (hiru) puntu, gehienez.

3) Documento en el que se definen los criterios definidos por la entidad para el uso del euskera por parte de los/as trabajadores/as que reciben cursos de capacitación: máximo 3 (tres) puntos.

4) Euskara dakiten langileek berariazko trebakuntza euskaraz jaso dezaten entitateak ezarrita dituen irizpideak jasotzen dituen dokumentua. 4 (lau) puntu, gehienez.

4) Documento en el que la entidad recoge los criterios para realizar los cursos de formación especializados en euskara por parte de los trabajadores: máximo 4 (cuatro) puntos.

c) Euskara-planak zuzenean eragindako langile-kopurua: 15 (hamabost) puntu, gehienez.

c) Número de trabajadores/as a quienes repercute directamente el Plan de Euskera: máximo 15 (quince) puntos.

1) Zuzenean eragindako langileen % guztirakoa (7 puntura arte).

1) % de trabajadores/as a los que repercute directamente (hasta 7 puntos).

2) Trebakuntzan dabiltzanak % guztirakoa (2 puntura arte).

2) % trabajadores/as participantes en cursos de capacitación idiomática (hasta 2 puntos).

3) Berariazkoan dabiltzanak % guztirakoa (2 puntura arte).

3) % trabajadores/as participantes en cursos de formación especializados en euskera (hasta 2 puntos).

4) Azpibatzorde eta lantaldeetan dabiltzanak % guztirakoa (2 puntura arte).

4) % trabajadores/as participantes en subcomisiones y equipos de trabajo (hasta 2 puntos).

5) Planaren komunikazioak eragindakoak % guztirakoa (2 puntura arte).

5) % trabajadores/as que reciben comunicación/información de los Planes de Euskera (hasta 2 puntos).

d) Urteko plana burutzera bideratutako diru-baliabideen egokitasuna: 15 (hamabost) puntu, gehienez.

d) Nivel de idoneidad de los recursos económicos destinados a la ejecución del plan anual: máximo 15 (quince) puntos.

Pertsona edo entitate eskatzaileak, bere izaeragatik, dagokion sektorearen ezaugarriengatik (industria/zerbitzua) eta finkatuta dauzkan hizkuntza-politika eta hizkuntza-irizpideak kontuan izanda, abiapuntutik finkatutako helburuetara iristeko aurreikusi dituen giza eta diru-baliabideen egokitasuna.

Nivel de idoneidad de los recursos humanos y económicos destinados por parte de la persona o entidad solicitante a fin de llegar a los objetivos marcados desde el punto de partida del plan, teniendo en cuenta su naturaleza, las características del sector al que pertenece (industria/servicios), la política lingüística y los criterios lingüísticos que tiene definidos.

e) EMEren lehen mailako 1. elementuan (Erakundearen irudia) euskararen erabilera, presentzia eta kudeaketa areagotzeko aurreikusitako neurriak eta ekintzak: 5 (bost) puntu, gehienez.

e) Medidas y acciones previstas para fomentar el uso, la presencia y la gestión del euskera en el primer elemento del primer nivel de EME (Imagen corporativa): máximo 5 (cinco) puntos.

f) EMEren lehen mailako 2. elementuan (Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harremanak) euskararen erabilera, presentzia eta kudeaketa areagotzeko aurreikusitako neurriak eta ekintzak: 5 (bost) puntu, gehienez.

f) Medidas y acciones previstas para fomentar el uso, la presencia y la gestión del euskera en el segundo elemento del primer nivel de EME (Relaciones con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía): máximo 5 (cinco) puntos.

g) EMEren lehen mailako 3. elementuan (Barne-komunikazioa eta lan-tresnak) euskararen erabilera, presentzia eta kudeaketa areagotzeko aurreikusitako neurriak eta ekintzak: 5 (bost) puntu, gehienez.

g) Medidas y acciones previstas para fomentar el uso, la presencia y la gestión del euskera en el tercer elemento del primer nivel de EME (Comunicación interna y herramientas de trabajo): máximo 5 (cinco) puntos.

h) EMEren lehen mailako 4. elementuan (Pertsonen kudeaketa) euskararen erabilera, presentzia eta kudeaketa areagotzeko aurreikusitako neurriak eta ekintzak: 5 (bost) puntu, gehienez.

h) Medidas y acciones previstas para fomentar uso, la presencia y la gestión del euskera en el cuarto elemento del primer nivel de EME (Gestión de personas): máximo 5 (cinco) puntos.

i) EMEren lehen mailako 5. elementuan (Kanpo-harremanak) euskararen erabilera, presentzia eta kudeaketa areagotzeko aurreikusitako neurriak eta ekintzak: 5 (bost) puntu, gehienez.

i) Medidas y acciones previstas para fomentar uso, la presencia y la gestión del euskera en el quinto elemento del primer nivel de EME (Relaciones externas): máximo 5 (cinco) puntos.

j) EMEren lehen mailako 6. elementuan (Kudeaketa-sistema) euskararen erabilera, presentzia eta kudeaketa areagotzeko aurreikusitako neurriak eta ekintzak: 5 (bost) puntu, gehienez.

j) Medidas y acciones previstas para fomentar el uso, la presencia y la gestión del euskera en el sexto elemento del primer nivel de EME (Sistema de gestión): máximo 5 (cinco) puntos.

k) Bikain ziurtagiria aurreko 3 (hiru) urteetan eskuratuta izatea: 10 (hamar) puntu, gehienez. Egiaztatutako azkena hartuko da kontuan.

k) Tener acreditado algún certificado Bikain durante los últimos tres años: máximo 10 (diez) puntos. Se tendrá en cuenta el último certificado acreditado.

k.1.– Entitate osorako Oinarrizkoa: 6 (sei) puntu.

k.1.– Nivel básico para toda la entidad: 6 (seis) puntos.

k.2.– Entitate osorako Ertaina: 8 (zortzi) puntu.

k.2.– Nivel medio para toda la entidad: 8 (ocho) puntos.

k.3.– Entitate osorako Goi-maila: 10 (hamar) puntu.

k.3.– Nivel alto para toda la entidad: 10 (diez) puntos.

k.4.– Entitate osorako izan ezean: 4 (lau) puntu.

k.4.– Si no es para toda la entidad: 4 (cuatro) puntos.

l) Euskal Autonomia Erkidegoan Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundearen aitorpena indarrean duen entitatea izatea. Aitorpen hori otsailaren 11ko 11/2014 Dekretuak arautzen du. Puntu 1 (bat).

l) Contar con la Acreditación del reconocimiento de «Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres». Dicha acreditación está regulada en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero. 1 (un) punto.

m) Erakundeak berdintasun-politikak bultzatzeko eta koordinatzeko ardura duen pertsona gaitu bat izatea (2 puntu). Pertsona horren kontratua egiaztatu beharko da, bai eta pertsona horrek emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan gutxienez 150 prestakuntza-ordu dituela egiaztatzen duen ziurtagiria ere.

m) Contar con una persona cualificada, responsable del impulso y coordinación de las políticas de igualdad (2 puntos). Se deberá acreditar el contrato de dicha persona, así como el certificado que acredite que cuenta con un mínimo de 150 horas de formación en materia de igualdad de mujeres y hombres.

n) Azken bi urteetan (2019-2020) emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan izandako bultzada proaktiboa eta planifikatua. Alderdi hori dokumentu baten bidez egiaztatuko da, non enpresak honako hauek zerrendatuko baititu: azkenengo bi urtetan egindako berdintasun-ekintzak, jarduera horietara bideratutako, aurrekontua, arduradunak eta egindako berdintasun-arloko jarduerak egin direla egiaztatzen duten dokumentu guztiak (2 puntu). Berdintasuneko aditu batek baloratuko du aurkeztutako dokumentazioa, eta puntuazioa emango dio balorazio-irizpide horri.

n) Haber impulsado la igualdad de mujeres y hombres de forma proactiva y planificada los dos últimos años (2019-2020). Este aspecto se acreditará mediante un documento en el que la empresa recogerá las acciones de igualdad realizadas en los dos últimos años, el presupuesto destinado a estas actividades, las personas responsables y todos los documentos que acrediten la realización de las actuaciones realizadas en materia de igualdad (2 puntos). Una persona experta en igualdad valorará la documentación presentada y puntuará dicho criterio de valoración.

6.– Beharrezkotzat jotzen denetan, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak pertsona edo entitate eskatzaileari behar beste informazio eta dokumentazio eskatu ahal izango dio, aurkeztutako jarduerak era egokian baloratzeko.

6.– Cuando lo estime oportuno, la Viceconsejería de Política Lingüística reclamará a la persona o entidad solicitante cuantos datos y documentos necesite para poder valorar adecuadamente las actividades objeto de ayuda.

17. artikulua.– Dirulaguntzen mugak.

Artículo 17.– Límite de las subvenciones.

1.– Esleitu beharreko dirulaguntza ez da eskatutako diru-kopurua baino handiagoa izango. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak pertsona edo entitate eskatzailearen proposamena bertan behera utziko du 40 (berrogei) puntu baino gutxiago jasotzen dituzten jardueren kasuan, edota balorazio-batzordeak esleipen-proposamena prestatu ondoren, pertsona edo entitate jakin bati esleitu behar zaion diru-kopurua guztira mila (1.000) euro baino gutxiagokoa balitz.

1.– La ayuda concedida a las personas o entidades solicitantes no superará en ningún caso la cantidad solicitada. En caso de que las actividades objeto de subvención, una vez valoradas, no alcancen los 40 (cuarenta) puntos o si, una vez que la Comisión de Valoración elabore la propuesta de resolución, a alguna de las personas o entidades participantes le corresponde una ayuda inferior a mil (1.000) euros, la Viceconsejería de Política Lingüística desestimará la solicitud.

2.– Edozein modutan ere, 16.2 artikuluan jasotzen den aurrekontu araztuaren gaineko % 60ko dirulaguntza esleitu ahal izango da, gehienez ere.

2.– En cualquier caso, se podrá conceder como máximo el 60 % del presupuesto depurado tal y como se recoge en el artículo 16.2 de la Orden.

3.– Halaber, euskara-planak kudeatzeko HPS-ren dirulaguntza 12 urtetik gora jaso duen pertsona edo entitate bakoitzak gehienez ere 25.000 euro jaso ahal izango ditu, eta gainontzekoek, 35.000 euro.

3.– Asimismo, cada persona o entidad recibirá una ayuda máxima de 25.000 euros si ya ha recibido subvención por parte de la VPL para la gestión de planes de euskera durante más de 12 años y el resto, de 35.000 euros.

4.– Agindu honetako dirulaguntzak bateragarriak dira beste edozein erakunde publikok nahiz pribatuk helburu bertsurako eman ditzakeenekin, baldin eta agindu honetako mugak errespetatzen badira eta eskatzaileak aurkeztutako aurrekontuan gain-finantzaketarik gertatzen ez bada. Laguntza-mugak gainditu edota gain-finantzaketarik gertatuz gero, dirulaguntzaren kopurua murriztu egingo da, diruz lagundutako jardueraren kostu osoari gehienez dagokion dirulaguntzara arte.

4.– Las subvenciones previstas en la presente Orden son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre que se respeten los límites establecidos en esta Orden y de ello no derive el exceso de financiación en el objeto de las ayudas previstas en la presente Orden. En caso de sobrepasar los límites o de producirse exceso de financiación, se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda al coste total del programa subvencionado.

5.– Ondokoak dira kontuan hartuko diren gastuak eta mugak:

5.– Se tendrán en cuenta los gastos y límites que a continuación se enumeran:

Dirulaguntza honetako gastuak eta mugak finkatzeko, diruz lagundu daitezken gastuak finkatzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 31. artikulua hartu da kontuan.

Para establecer los gastos y límites de esta convocatoria, se considerará el artículo 31 sobre gastos subvencionables regulados en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

a) Itzulpenetarako, gehienez ere, gastu osoaren % 50 hartuko da kontuan, betiere, 12.000 euroko gastua baino gehiago ez bada. Kontuan hartuko den tarifa Eusko Jaurlaritzako Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak gaztelaniatik euskarara itzultzeko testu errazetan edo estandarretan aplikatzen duena izango da, 0,0823 euro hitzeko.

a) En cuanto al concepto de traducciones, se tomará en consideración un máximo del 50 % del gasto total, siempre y cuando no supere los 12.000 euros. La tarifa que se tendrá en cuenta en este caso será la que aplica el Servicio Oficial de Traducción del Gobierno Vasco en traducciones de castellano a euskera de textos sencillos o estándares, 0,0823 euros por palabra.

Euskara-planak kudeatzeko HPS-ren dirulaguntza 12 urtetik gora jaso duten eskatzaileek softwarearen itzulpenetarako bakarrik jaso ahalko dute itzulpen-gastua aurrekontuan eta zehaztu beharko dute zein aplikaziotarako eskatzen duten (eskabide-orrian).

En el caso de solicitantes que hayan recibido subvención por parte de la VPL para la gestión de planes de euskera durante más de 12 años, únicamente podrán reflejar en el presupuesto el gasto de traducción relativo al software y deberán especificar en la solicitud a qué aplicación o aplicaciones corresponde.

b) Batzarretako aldibereko itzulpen-zerbitzua. Gehienez ere 2.000 euro arteko gastua hartuko da kontuan.

b) Servicio de traducción simultánea de las reuniones. Se considerará un gasto no superior a 2.000 euros.

c) Langile elebidunen lanari lotutako hizkuntza-trebakuntza orokorra, baldin eta HABEk diruz lagundu ez badu. Kalkuluak egiteko erabiliko den erreferentzia: 5,21 euro ikasle/orduko.

c) Capacitación lingüística general de los trabajadores y trabajadoras bilingües en relación con el puesto de trabajo, siempre y cuando no sea objeto de las ayudas concedidas por HABE. La referencia para los cálculos será la siguiente: 5,21 euros por alumno/hora.

Langileek hizkuntza-gaitasuna eskuratzeko edo hobetzeko euskalduntze zein alfabetatze ikastaroak, baldin eta HABEk diruz lagundu ez baditu.

Cursos de euskaldunización o alfabetización para la adquisición o perfeccionamiento de la competencia lingüística del personal, siempre que no hayan sido subvencionados por HABE.

Euskara-planak kudeatzeko HPS-ren dirulaguntza 12 urtetik gora jaso duten eskatzaileek, beti ere erabilerarekin lotzeko plan pertsonalizatua egiten bazaie ikasleei (hala bada, markatu eskabidean, izena adierazi proiektuari buruzko dokumentazioaren atalean eta erantsi dokumentua).

En el caso de solicitantes que hayan recibido subvención por parte de la VPL para la gestión de planes de euskera durante más de 12 años, siempre que a quien esté estudiando se le haya hecho un plan personalizado encaminado al uso del euskera en su puesto de trabajo (en ese caso, adjuntar información al respecto).

d) Langileentzako prestakuntza-ikastaroa euskaraz. Lanari lotutako berariazko prestakuntza euskaraz.

d) Cursos de formación en euskera para trabajadores y trabajadoras. Formación específica relacionada con el trabajo en euskera.

e) Softwarea. Gehienez ere 15.000 euroko gastua hartuko da kontuan. Kontzeptu honetan diruz lagunduko dira:

e) Software. Se tendrá en cuenta un gasto máximo de 15.000 euros. Se subvencionarán en este concepto:

1) Euskarazko softwarearen sorkuntza.

1) Creación de software en euskera.

2) Programa, aplikazio edo software baten iturburu kodea euskaratzea.

2) Traducir al euskera el código fuente de un programa, aplicación o software.

Hemendik kanpo geratzen dira webguneak euskaraz elikatzea, edo sortuta dauden aplikazioen bitartez euskarazko informazioaren bidaltze soila, aplikazioa bera euskaratu gabe.

Queda excluida la alimentación de sitios web en euskera, o el simple envío de información en euskera a través de aplicaciones ya creadas, sin traducir la propia aplicación al euskera.

Terminologia zein hizkuntza egokitzapen soila denean, honi dagokion diru-zuzkidura itzulpenen atalean sartu beharko da, derrigorrean. Edozein eratara, entitateek softwaregintzan egin dituzten lanen merkatuko kostu estimatua zein izan litekeen jakiteko, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak era horretako lanetan eskarmentua duten aholkularitzekin jarduteko aukera izango du, baldin eta beharrezkotzat joko balu.

Cuando se trate simplemente de un trabajo terminológico o de adaptación de la lengua, el gasto correspondiente deberá incluirse obligatoriamente en el apartado de traducciones. En cualquier caso, para conocer el coste estimado de mercado de los trabajos realizados por las entidades en software, la Viceconsejería de Política Lingüística podrá actuar con asesorías con experiencia en este tipo de trabajos, siempre que lo considere necesario.

f) Plangintzaren jarraipena, ebaluazioa, inplementazioa eta egokitzapena. Honetan hiru azpi-kontzeptu hauek hartuko dira aintzat:

f) Seguimiento, evaluación, implementación y ajuste del plan. Los gastos que se considerarán serán los siguientes:

1) Euskara Batzordearen jarduera; hots, euskara batzordekideen eta euskara-lantaldeen lan-bileren orduak.

1) Se tendrá en cuenta la actividad de la Comisión de Euskera, en función del número de horas de reunión de los miembros de dicha comisión.

2) Euskara-koordinatzailearen dedikazioa; bere lan-jardunaren barruan zeregin horri eskainitako denbora (ehunekotan) eta horren kostua.

2) Asimismo, se tendrá en cuenta la dedicación del/de la coordinador/a de euskera, que deberá especificarse (en porcentaje) la dedicación a esta tarea respecto de su jornada global y coste estimado.

3) Pertsona edo entitate eskatzaileak kanpo aholkularitza-zerbitzua kontratatua baldin badu, planaren jarraipenari eta ebaluazioari dagokien gastua, muga hauekin:

3) Si la persona o entidad solicitante tiene contratado un servicio externo de asesoría, el gasto correspondiente al seguimiento y evaluación del plan también se tomará en consideración, con los siguientes límites:

– Lehenengoz aurkezten direnek, gastu horretaz gain, aurten diagnostikoa eta diseinua egin badituzte, dagokion txostena aurkeztuta, 8.000 euroko muga.

– Si se trata de la primera solicitud y se ha realizado este año el diagnóstico y el diseño, presentando el informe correspondiente, un límite de 8.000 euros.

– Euskara-planak kudeatzeko HPS-ren dirulaguntza behin edo 12 urtera arte jaso dutenek, 5.000 euroko muga.

– Si se ha recibido subvención por parte de la VPL para la gestión de planes de euskera alguna vez, hasta un máximo de 12 años, un límite de 5.000 euros.

– Euskara-planak kudeatzeko HPS-ren dirulaguntza 12 urtetik gora jaso dutenek, 2.000 euroko muga.

– Si se ha recibido subvención por parte de la VPL para la gestión de planes de euskera durante más de 12 años, un límite de 2.000 euros.

g) Ez da aintzat hartuko Bikain Euskararen Kalitate Ziurtagiria eskuratzeari edota eskuratzeko aurrelanari lotutako gasturik.

g) No se tendrá en cuenta ningún gasto relacionado con la obtención del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística-Bikain ni con los trabajos previos destinados a su obtención.

6.– Programa honetara lehen aldiz aurkezten diren entitateek edo aurkeztu eta inoiz dirulaguntzarik eskuratu ez, dagokien dirulaguntzaz gain, 3.000 eurorainoko gehigarria izango dute. Horretarako:

6.– Las entidades que se presenten por primera vez a este programa o que habiéndose presentado no hayan obtenido subvención alguna, además de la subvención correspondiente, dispondrán de un suplemento de hasta 3.000 euros. Para ello:

a) Erakundearen diagnostikoa eta hiru urterako plana aurkeztuko dute.

a) Presentarán el diagnóstico de la entidad y el plan para tres años.

b) Osotara jasotako dirulaguntzari, eta gainfinantzaketa saihesteko, 13.1 artikuluan ezarritako baldintza aplikatuko zaio.

b) A la subvención total percibida y para evitar la sobrefinanciación se le aplicará la condición establecida en el artículo 13.1.

18. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 18.– Resolución.

1.– Balorazio-batzordearen proposamena ikusita, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzak esleitzeko ebazpena emango du. Ebazpen hori Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasi eta sei hilabeteko epean interesdunei jakinaraziko die.

1.– La Viceconsejera de Política Lingüística, en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y a la vista de la propuesta de la comisión de valoración, dictará la resolución de adjudicación de las subvenciones y lo notificará a las entidades interesadas.

2.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei «Nire karpeta» atalaren bidez eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da herritar orok jakin dezan eta dagozkion ondorioak izan ditzan. Edozein modutan, lehenago egin den jakinarazpenarena hartuko da jakinarazpen-datatzat.

2.– La resolución que se adopte será notificada individualmente por medio de «Mi carpeta» a las entidades interesadas y publicada en el Boletín Oficial del País Vasco para su general conocimiento y efectos oportunos. En todo caso, se considerará como fecha de notificación la que se realice en primer lugar.

3.– Sei hilabeteko epea amaitu eta interesdunak inolako jakinarazpenik jaso ez badu, eskabidea gaitzetsitzat joko da, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

3.– De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si una vez transcurrido el plazo de seis meses la entidad solicitante no hubiera recibido notificación alguna, la solicitud correspondiente se considerará desestimada.

4.– Laguntza-eskatzaileren bat hartutako ebazpenarekin ados ez badago eta gora jo nahi badu, ebazpena berariaz jakinarazi eta hurrengo egunean hasi eta hilabeteko epean Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari gorako errekurtsoa aurkezteko aukera izango du.

4.– Si alguna de las entidades solicitantes de la subvención no estuviera de acuerdo con la resolución adoptada y quisiera recurrirla, dispondrá de un plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación para interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística. Se tomará como fecha de notificación la de la publicación en el BOPV.

19. artikulua.– Dirulaguntzaren onarpena.

Artículo 19.– Aceptación de la subvención.

Dirulaguntza esleitu zaiola adieraziz bidalitako jakinarazpena jaso eta hamar (10) eguneko epean dirulaguntzaren eskatzaileak berariaz eta idatziz uko egin ezean, dirulaguntza onartutzat emango da.

Si, en el plazo de diez (10) días a partir del siguiente a la notificación de la concesión de la subvención a las personas o entidades beneficiarias, estas no renuncian expresamente por escrito a la misma, se entenderá que la subvención queda aceptada.

20. artikulua.– Dirulaguntzaren ordainketa.

Artículo 20.– Pago de la subvención.

Esleitutako dirulaguntzen ordainketak bi zatitan egingo dira:

El pago de las subvenciones concedidas se realizará en dos plazos:

a) Lehenengo ordainketan dirulaguntza osoaren ehuneko hirurogeita bost (% 65) ordainduko da.

a) En el primer pago se abonará el sesenta y cinco por ciento (65 %) de la subvención total.

b) Bigarren ordainketan, hala badagokio, gainerako ehuneko hogeita hamabost (% 35) ordainduko da, dirulaguntza justifikatzeko agiri guztiak jaso eta ontzat eman ondoren, hilabeteko epean. Bigarren ordainketa 2022ko aurrekontuen kontura egingo da.

b) En el segundo pago, si así procede, se abonará el treinta y cinco por ciento (35 %) restante en el plazo de un mes a partir del día que se reciba y se apruebe la documentación completa para la justificación de la subvención. Este pago se efectuará con cargo a los presupuestos de 2022.

c) Erregistratuta egon ezean, edo Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Saileko Hirugarrenaren Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi izanez gero, hirugarrenaren datuen alta aurkeztu beharko du. Inprimaki hori euskadi.eus-en dago (https://www.euskadi.eus/hirugarrenak).

c) En caso de no estar registrado o querer modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, deberá presentar impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco, disponible en euskadi.eus (https://www.euskadi.eus/altaterceros).

21. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Artículo 21.– Justificación de la subvención.

1.– Justifikaziorako dirulaguntza publikoei buruzko justifikazioa arautzen duen 38/2003 Legearen 30. artikuluak ezarritakoa hartuko da kontuan.

1.– Para justificar la subvención de esta convocatoria, se considerará el artículo 30 sobre justificación de las subvenciones públicas regulados en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

2.– Dirulaguntzaren zenbatekoa edozein delarik ere, dirulaguntzaren onuradun orok diruz lagundutako egitasmoaren gauzatzea justifikatu behar du ezinbestean Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzaren aurrean.

2.– Las personas o entidades beneficiarias de la subvención deberán justificar ante la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación la realización de la actividad subvencionada, sea cual fuere el importe de la ayuda concedida.

3.– Dirulaguntza zuritzeko, gastuak 2021eko urtarrilaren 1a eta 2021eko abenduaren 31 bitartekoak izango dira, eta gastu horiei dagozkien ordainketa-agiriak 2021eko urtarrilaren 1etik aurrerakoak eta justifikazioa egiteko epea amaitu baino lehenagokoak.

3.– Los gastos que se presenten para justificar la subvención deberán ser del plazo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y los justificantes de dichos gastos deberán ser posteriores al 1 de enero de 2021 y anteriores a la finalización del plazo de justificación.

4.– Dirulaguntzaren justifikazioa egiteko azken eguna 2022ko martxoaren 31 izango da.

4.– Los documentos justificativos de la ayuda concedida podrán presentarse hasta el 31 de marzo de 2022.

5.– Zuritzeko era:

5.– Forma de justificación:

Bitarteko elektronikoen bitartez aurkeztu beharko dira, https://www.euskadi.eus/nirekarpeta web gunean sartuta.

Se deberá presentar por medios electrónicos accediendo a la web a través de la dirección https://www.euskadi.eus/micarpeta

22. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 22.– Documentación a aportar en la justificación de la subvención.

1.– Diruz lagundutako jardueren behin betiko balantze ekonomikoa, 2021eko diru-sarrerak eta -irteerak «Emandako dirulaguntza justifikatzeko inprimakia» izeneko formularioaren arabera zehaztuz eta erakunde publiko nahiz pribatuetatik jasotako beste dirulaguntzak eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak esleitutakoa ere adierazita. Pertsona edo entitate onuradunak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandakoaz gain beste dirulaguntzarik jaso ez badu, horren adierazpena egingo du «Emandako dirulaguntza justifikatzeko inprimakia» formularioan bertan.

1.– Balance definitivo y desglosado de gastos e ingresos realizados en el año 2021 de la actividad subvencionada (según el modelo del «Impreso para la justificación de la subvención concedida»), haciendo mención de las demás subvenciones recibidas tanto de instituciones públicas como privadas incluyendo la ayuda adjudicada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. En el caso de no haber recibido más ayuda que la proporcionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística, lo hará constar en el propio «Impreso para la justificación de la subvención concedida».

2.– Justifikazioa justifikazio-kontu erraztuaren arabera egin beharko da. Justifikazio-kontu erraztuak, erantzukizunpeko adierazpenaren izaera izango duenak, honako hauek jaso beharko ditu («Justifikazio-kontu erraztua» deituriko formularioa):

2.– La justificación se realizará mediante cuenta justificativa simplificada. La cuenta justificativa simplificada, que tendrá carácter de declaración responsable, deberá incluir la siguiente información (ver formulario «Cuenta justificativa simplificada»):

2.a) Agindu honetako 24. artikuluak ezarritako betebeharrak betetzeari buruzko aitorpena.

2.a) Declaración de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 24 de esta Orden.

2.b) Diruz lagundutako egitasmoari dagokion gastuen zerrenda sailkatua, hartzekodunaren eta dokumentuaren identifikazioa, jaulkipen-data, guztirako zenbatekoa eta egotzitako gastua biltzen dituena, «Emandako dirulaguntza justifikatzeko inprimakian» finkaturiko kontzeptu nagusien arabera sailkatuta. Langile-gastuak zuritzeko ez dira onartuko berariaz egindako ziurtagiriak.

2.b) Relación clasificada de gastos de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, fecha de emisión, importe total e importe imputado, conforme a los conceptos principales recogidos en el «Impreso para la Justificación de la subvención concedida». Para la justificación de gastos de personal, no se admitirán certificados creados expresamente para ello.

3.– 2021eko kudeaketa-plana garatzeko dirulaguntza jaso duten pertsonek edo entitateek honako hauek erantsi behar dituzte:

3.– Las personas o entidades que hayan recibido subvención para el desarrollo del plan de gestión de 2021 deberán asimismo presentar la siguiente documentación:

a) «Hizketa» aplikazioa behar bezala beteta. Bertan, Euskararen Plan Estrategikoaren atalean amaierako egoera bete behar da eta, Kudeaketa-planaren atalean, ekintzaren amaierako egoera ekintza bakoitzean.

a) La aplicación «Hizketa» debidamente cumplimentada. En el apartado referente al Plan Estratégico del Euskera, se tendrá que cumplimentar la situación final de dicho Plan; en el apartado correspondiente al Plan de Gestión, la situación final de cada una de las actividades.

b) Itzuli edo egokitutako testuak eta jatorrizkoak euskarri informatikoan (15 MB-tik gorako artxiboak helbide honetara bidaliko dira fitxategiak partekatzeko tresna/Web zerbitzu baten bidez: lanhitz@euskadi.eus) eta horren zerrenda («Exceleko formularioa»). Hala eskatuz gero, agiri-ereduak, glosategi eta terminologia-lanez gain, diruz lagundutako prestakuntza eta trebakuntza-material kurrikularra ere Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren esku jarri behar da euskarri informatikoan.

b) Los textos traducidos o adaptados al euskera, así como los originales, deberán ser presentados en soporte informático (los archivos de tamaño superior a 15 MB se enviarán a esta dirección: lanhitz@euskadi.eus, utilizando a tal efecto alguna herramienta web para compartir ficheros), junto con el listado («Formulario Excel»). Se remitirá a la Viceconsejería de Política Lingüística además de documentos-tipo, glosarios y trabajos terminológicos, el material curricular de la capacitación lingüística y de la formación especializada subvencionado, todo ello en soporte informático.

c) Hizkuntza-trebakuntza orokorraren eta euskaraz egin diren laneko berariazko prestakuntza-ikastaroen zerrenda, iraupena, erabilitako material didaktikoa eta bakoitzean parte hartutako ikasleen kopurua, sexuaren arabera berezita («Exceleko formularioa»).

c) Listado de cursos realizados de capacitación lingüística general y de formación especializada en euskera, duración y número de alumnos y alumnas que han tomado parte en dichos cursos («Formulario Excel»).

Entitateak dokumentazioan Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoari jarraituz, ez du hizkera sexistarik erabiliko, eta, gizonen eta emakumeen rolei dagokienez, ez du erabilera estereotipaturik egingo. Gainera, informazio guztia sexu-aldagaia kontuan harturik jaso eta eman beharko du.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la entidad no utilizará lenguaje sexista. En cuanto a los roles de hombres y mujeres, garantizará que no haya usos estereotipados. Además, toda la información relativa a las personas deberá ser aportada incluyendo la variable sexo.

d) Euskara-batzordearen bileren akten kopia aurkeztu behar da euskarri informatikoan (15 MB-tik gorako artxiboak helbide honetara bidaliko dira fitxategiak partekatzeko tresna/Web zerbitzu baten bidez: lanhitz@euskadi.eus), besteak beste, honako hauek zehaztuz: data, partaideak (sexuaren arabera berezita), iraupena eta jorratutako gaiak.

d) Cuando así proceda, las actas de las reuniones de la Comisión de Euskera en soporte informático (los archivos de tamaño superior a 15 MB se enviarán a esta dirección: lanhitz@euskadi.eus utilizando a tal efecto alguna herramienta web para compartir ficheros), especificando, entre otros, los siguientes datos: fecha, componentes (con datos desagregados en función del sexo), duración y temas tratados.

e) Softwaregintzari dagokionez, egindako lanen gaineko memoria aurkeztuko da («Exceleko formularioa»).

e) En cuanto a la elaboración de software, se presentará una memoria de los trabajos realizados («Formulario Excel»).

4.– Dirulaguntza jaso duten pertsonek edo entitateek % 100 justifikatu behar dute 16.2 artikuluan jasotako aurrekontu onartua.

4.– Las personas o entidades a las que se les conceda la ayuda deberán justificar el 100 % del presupuesto aceptado, según se recoge en el artículo 16.2.

5.– Justifikazio-kontu erraztuaren arabera egiten bada ere, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak ausazko laginketa sinplea izeneko laginketa-teknika aplikatuko du frogagiriok egiaztatzerakoan, dirulaguntza egoki aplikatzeari buruzko zentzuzko ebidentziak lortu ahal izateko. Lagina gutxienez % 30ekoa izango da. Eta, horrela eginez gero, organo emaileak eskatu ahalko dio onuradunari bidaltzeko bai laginketan aukeratutako gastu-inbertsioen egiaztagiriak, bai eta haiek ordaindu izanaren egiaztagiriak ere.

5.– Aunque la justificación se realice mediante cuenta justificativa simplificada, la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación aplicará la técnica de muestreo aleatorio simple para la comprobación de dichos justificantes, con el fin de obtener evidencias razonables sobre la adecuada aplicación de la subvención. La muestra será como mínimo de un 30 %. Y, en tal caso, el órgano concedente podrá solicitar a la persona o entidad beneficiaria el envío tanto de los justificantes de los gastos de inversión seleccionados en el muestreo como de los justificantes de los pagos realizados.

6.– Justifikazio garaian, anomalia edo irregulartasunen bat ikusiz gero, Agindu honetako 23. eta 25. artikuluetan finkatutakoari ekingo zaio zuzenean.

6.– En caso de detectar alguna anomalía o irregularidad en la justificación, se procederá automáticamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de esta Orden.

23. artikulua.– Ebazpenaren aldaketa eta kitapen-ebazpena.

Artículo 23.– Modificación de la resolución y resolución de liquidación.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren inguruabarretako bat aldatzen bada, dirulaguntza eman duen ebazpena ere aldatu ahal izango da, betiere dirulaguntzaren helburua bete bada. Hori dela eta, onartutako aurrekontuaren eta justifikatutako gastuaren arteko desbiazioa % 5era artekoa bada, ez da ebazpena aldatuko. Desbiazio hori % 5etik % 25era artekoa bada, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak bidezko likidazio-ebazpena emango du, eta, ebazpen horretan, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa berregokitu egingo da, onartutako aurrekontuarekiko desbiazioaren proportzio berean. Hortik gorako desbiaziorik ez da onartuko eta ebazpena bertan behera utziko da.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión de subvenciones. A estos efectos, si se produce una desviación de hasta un 5 % entre el presupuesto aceptado y el gasto justificado, no se modificará la resolución. Si dicha desviación es de entre un 5 % y un 25 %, la Viceconsejera de Política Lingüística dictará la oportuna resolución de liquidación en la que se reajustará el importe de la subvención concedida, en la misma proporción. Una desviación superior no será admitida y conllevará la anulación de la resolución.

24. artikulua.– Pertsona edo entitate onuradunaren betebeharrak.

Artículo 24.– Obligaciones de la persona o entidad beneficiaria.

Agindu honetan arautzen diren dirulaguntzen pertsona edo entitate onuradunek Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 52.2 artikuluan finkaturiko betebeharrez gain, honako betebehar hauek ere izango dituzte:

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Orden deberán cumplir las obligaciones contempladas en el artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como los siguientes requisitos:

a) Dirulaguntza eskabidean zehaztutako helburu zehatzerako erabili beharko dute.

a) Deberán utilizar la subvención para el objeto señalado en la solicitud.

b) Dirulaguntza eskabidean aurrikusitako ekintzetarako erabili beharko dute.

b) Deberán utilizar la subvención para realizar las acciones previstas en la solicitud.

c) Eskabidean aurreikusitako egitasmoa bere osotasunean gauzatu beharko dute urtean bertan.

c) Deberán desarrollar íntegramente el proyecto previsto en la solicitud dentro del año.

d) Eusko Jaurlaritzak deialdi honen bidez diruz lagundutako edozein egitasmoren betetze-mailaren jarraipena egin ahal izango du, eta horretarako egokien irizten dituen neurriak hartuko ditu. Dirulaguntzaren onuradunak behar beste erraztasun emango dizkio Eusko Jaurlaritzari, honek jarraipen hori egin ahal izan dezan.

d) El Gobierno Vasco podrá hacer el seguimiento del nivel de cumplimiento de cualquier proyecto subvencionado mediante esta convocatoria, y para lo cual tomará las medidas que crea convenientes. Los beneficiarios de las ayudas ofrecerán todas las facilidades necesarias al Gobierno Vasco para que lleve a cabo dicho seguimiento.

e) Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzen xedearen fiskalizazio-funtzioak betetze aldera eskatutako informazio guztia eman beharko dute.

e) Deberán facilitar cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

f) Hizkuntzaren kalitatea bermatzea guztiz garrantzizkotzat jotzen denez gero, Euskaltzaindiak emandako arau eta gomendioak aintzakotzat hartu eta beteko dituzte.

f) Siendo de suma importancia garantizar la calidad del euskera, se observarán y cumplirán las normas y recomendaciones dictadas por Euskaltzaindia.

g) Indarrean dauden lege eskakizunak bete beharko dituzte jabego intelektualari, egile-eskubideei, lege-gordailuari, banaketari eta abarri dagokienez.

g) Deberán cumplir la legalidad vigente en todo lo relativo a la propiedad intelectual, derechos de autor, depósito legal, distribución, etcétera.

h) Laguntza-gai diren egitasmoek giza eskubideak eta pertsonen arteko bizikidetasun-balioak errespetatu beharko dituzte. Ondorioz, egitasmo horiek ezin izango dute herritarrei iraingarri gerta dakiekeen ikur edo elementurik jaso, ezta beren duintasunari kalte egiten dieten edo indarkeriaren justifikazioa iradokitzen duten ikur edo elementurik ere.

h) Los proyectos objeto de subvención deberán respetar los derechos humanos y los valores de convivencia entre personas, y, en consecuencia, dichos proyectos no podrán incorporar símbolos o elementos que puedan resultar ofensivos para los ciudadanos y las ciudadanas, vulneren su dignidad o sugieran justificación de la violencia.

i) Adierazpen- eta informazio-askatasunari begirunea erakustea. Horretarako, nork bere deontologiako arauak beteko ditu eta, aldi berean, politika-aniztasuna eta politika-, gizarte-, eta kultura-taldeei zor zaien aukera-berdintasuna bermatuko duen informazio egiazkoa eta objektiboa sustatuko du.

i) Respetar la libertad de expresión e información. Para ello, cumplirá su propio código deontológico y, al mismo tiempo, promocionará la pluralidad política y la información objetiva y verídica que garantice la igualdad de oportunidades debida a los distintos colectivos políticos, sociales y culturales.

j) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoari jarraituz, hizkera sexistarik ez erabiltzea, eta gizonen eta emakumeen rolei dagokienez, erabilera estereotipaturik ez egitea.

j) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, no utilizará lenguaje sexista. En cuanto a los roles de hombres y mujeres, garantizará que no haya usos estereotipados.

k) Dirulaguntzaren jasotzaile direnek diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren ondorioz agerpen publikoetan erabiltzeko diren iragarki-txarteletan, argazkietan eta gainerako material idatzietan, entzunezkoetan eta elektronikoetan Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren menpeko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eskainitako babesa adierazi beharko dute, horretarako logotipo normalizatua erabiliz. Arestian zerrendatutako material horiek guztiek gutxienez euskaraz egon beharko dute.

k) Las entidades beneficiarias de subvención deberán incluir la mención del patrocinio de la Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, mediante el logotipo normalizado en todos los carteles anunciadores, fotografías y demás materiales gráficos, sonoros y electrónicos para su uso en apariciones públicas realizadas como consecuencia del programa, proyecto o actividad subvencionada. Todos los materiales mencionados en este artículo deberán estar al menos en euskera.

25. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 25.– Incumplimientos.

1.– Betebeharrak bete gabetzat joko dira honako kasu hauetan:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntza ez justifikatzea edo bere osotasunean ez justifikatzea.

a) La no justificación de la subvención concedida o no justificarla en su totalidad.

b) Jasotako dirulaguntza, osorik zein zatika, Agindu honetan zehaztutakoez beste jardueretarako erabiltzea.

b) La aplicación total o parcial de la subvención percibida para actividades distintas a las contempladas en la presente Orden.

c) Honako Agindu honen 24. artikuluan zehaztutako betebeharrak ez betetzea.

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 24 de la presente Orden.

d) Hala badagokio, kitapen-ebazpenak zehaztutako kopurua ez itzultzea horretarako emandako epean.

d) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la resolución de liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

e) Dirulaguntzen araudian nahitaezkotzat jotzen diren gainerako egitekoak ez betetzea.

e) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa subvencional.

2.– Ez-betetzeren bat gertatuz gero, jasotako dirua eta horren legezko interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duenean, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duenean eta horien kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituenean, adierazitakoa betez eta horretarako ezartzen den prozedurari jarraituz.

2.– La constatación de la existencia de alguno de los supuestos contemplados en el número anterior del presente artículo determinará la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan según lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como, en su caso, en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko informazio-klausula:

Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal:

Arduraduna: Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

Responsable: Dirección de Investigación Lingüistica y Coordinación, Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Helburua: Euskararen presentzia eta erabilera indartzeko dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: Gestionar subvenciones para reforzar la presencia y uso del euskera.

Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: Gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioak.

Destinatarios: Administraciones competentes en la materia.

Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Administrazio-bidea amaitzen duen agindu honen aurka interesdunak aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita. Bestela, zuzen-zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzietarako Salan bi hilabeteko epean, honako agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas y entidades interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Laguntza programa hau Europako Batzordeak zenbait dirulaguntza mota barne-merkatuarekin bateragarriak jotzen dituen 2014ko ekainaren 17ko (EB) 651/2014 Erregelamenduaren barruan dago, Itunaren (EBAO 2014, L 187, 2014-06-26) 107. eta 108. artikuluen aplikazioaren ondorioz (Kategorien Araberako Salbuespen Araudi Orokorra edo 651/2014 Araudia), eta Erregelamendu horren 53.2 artikuluak ezarritakora egokitzen da.

El presente programa de ayudas se acoge al Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO, L 187, de 26-06-2014) Reglamento general de exención por categorías n.º 651/2014, y se adapta a lo establecido en el artículo 53.2 de ese Reglamento.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean izango du eragina agindu honek.

La presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de julio de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común