Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

173. zk., 2021eko abuztuaren 31, asteartea

N.º 173, martes 31 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4609
4609

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 23koa, Justizia Administrazioko zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzuak ematen dituzten Justizia Administrazioko langileen euskarazko hizkuntza-prestakuntzarako sinatutako kudeaketa-gomendioa.

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, del Director de la Administración de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión entre el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), para formación lingüística de euskera del personal de la Administración de Justicia que presta sus servicios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) aipatutako kudeaketa-gomendioa sinatu dute, eta beharrezko zabalkundea emateko xedez, honako hau

Habiéndose suscrito por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) el Acuerdo referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioaren testua, Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten duten Justizia Administrazioko langileen euskarazko hizkuntza-prestakuntzarako.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo de encomienda de gestión entre el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), para formación lingüística de euskera del personal de la Administración de Justicia que presta sus servicios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2021.

Justizia Administrazioko zuzendaria,

El Director de la Administración de Justicia,

JON ARTURO URIARTE UNZALU.

JON ARTURO URIARTE UNZALU.

Kudeaketa-gomendioaren Akordioa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailaren eta helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (habe) artean, Euskal Autonomia erkidegoan lan egiten duten Justizia Administrazioko langileei euskara irakasteko
ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES Y HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA (HABE), PARA LA FORMACIÓN LINGÜÍSTICA DE EUSKERA DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Batetik, Beatriz Artolazabal Albeniz andrea, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua, irailaren 7ko 28/2020 Dekretuaren bidez egindako izendapenaren arabera.

De una parte, D.ª Beatriz Artolazabal Albeniz, Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en virtud del nombramiento efectuado mediante el Decreto 28/2020, de 7 de septiembre, y

Bestetik, Bingen Zupiria Gorostidi jauna, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua, irailaren 7ko 29/2020 Dekretuaren bidez egindako izendapenaren arabera, eta HABEren presidentea, 29/1983 Legearen bederatzigarren artikuluan ezarritakoaren arabera (29/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Sortaraztezkoa eta Euskaltegiak Araupetzezkoa).

de la otra parte, D. Bingen Zupiria Gorostidi, Consejero de Cultura y Política Lingüística en virtud del nombramiento efectuado mediante el Decreto 29/2020, de 7 de septiembre, y Presidente de HABE, de acuerdo con lo establecido en el artículo noveno de la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de Regulación de los Euskaltegis.

ADIERAZI DUTE:
EXPONEN:

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak, 35.3 artikuluan eta 13.1 artikuluarekin lotuta, ezartzen du autonomia-erkidegoari dagokiola, bere lurralde eremuan, Justizia Administrazioko langileak kontratatzeko eta administrazio horrek jarduteko behar dituen baliabide material eta ekonomikoak jartzea.

Primero.– El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 35.3 en relación con el 13.1, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, la provisión del personal al servicio de la Administración de Justicia y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento.

Azaroaren 6ko 1684/1987 Errege Dekretuaren bidez, Estatuko Administrazioaren eginkizunak Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatu ziren Justizia Administrazioaren funtzionamendurako baliabide material eta ekonomikoen horniduraren arloan.

Por medio del Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, se hicieron efectivos los traspasos de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

18/2020 Dekretuak, 13. artikuluaren 1.e) eta i) apartatuetan, ezarritakoaren arabera (18/2020 Dekretua, irailaren 6koa, lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena), Administrazio horren barruan, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari dagozkio, besteak beste, Justizia Administrazioak jarduteko behar dituen baliabideak hornitzea eta Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak herritarrei ematen dizkien eskubideak erabili ahal izatea bermatzea Justizia Administrazioan.

En el seno de esta Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13. 1.e) e i) del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, corresponden al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, entre otras, la provisión de medios, para el funcionamiento de la Administración de Justicia y la de garantizar, en el ámbito de la Administración de Justicia, el ejercicio de los derechos reconocidos a la ciudadanía por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

Halaber, 12/2021 Dekretuak, 11. artikuluaren b) eta d) apartatuetan, (12/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena) Justiziako Sailburuordetzari esleitzen dio honako ahalmen hau: «Justizia Administrazioaren funtzionamendurako giza baliabideak eta baliabide materialak eskuratzea, oro har, eta haren antolamendua eta jarduerak planifikatzea» eta «Euskararen Erabilera Arautzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak herritarrei ematen dizkien eskubideak Justizia Administrazioaren esparruan erabiltzen direla bermatzea, eta Justizia Administrazioaren euskalduntze-prozesua bultzatzea».

Asimismo, los apartados b) y d) del artículo 11 del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, atribuye a la Viceconsejería de Justicia la facultad de «proveer, en general, de medios personales y materiales necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como planificar su organización y el desempeño de actividades» y «garantizar, en el ámbito de la Administración de Justicia, el ejercicio de los derechos reconocidos a la ciudadanía por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, así como impulsar el proceso de euskaldunización de la Administración de Justicia».

Bestalde, urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuak, 12.1.d) artikuluan, honako ahalmen hau esleitzen dio Justizia Administrazioari: «Justizia Administrazioan hizkuntza-normalizazioa bultzatzea, hizkera juridikoa bateratuz eta euskararen ezarpen dokumentala garatuz, baita haren zerbitzuko langileen euskalduntzea eta alfabetatzea antolatu eta kudeatzea ere».

Por su parte, el artículo 12.1.d) del precitado Decreto 12/2021, de 19 de enero, atribuye a la Dirección de la Administración de Justicia la facultad de «impulsar la normalización lingüística en la Administración de Justicia, desarrollando la unificación del lenguaje jurídico y la implantación documental del euskera, así como organizar y gestionar la euskaldunización y alfabetización del personal a su servicio».

Bigarrena.– Euskara Euskal Herriaren hizkuntza propioa dela eta, gaztelaniarekin batera, hizkuntza ofiziala dela aitortuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak, 6. artikuluan, ezarri zuen herritarrek bi hizkuntzak ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea zutela, eta erabilera hori EAEko erakunde komunek bermatu beharko dutela, ezagutza ziurtatzeko behar diren neurri eta baliabideak bideratuz eta arautuz.

Segundo.– Reconocido el carácter del euskera como lengua propia del pueblo vasco y como lengua oficial junto con el castellano por el artículo 6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, se declaró en ese mismo artículo el derecho de sus habitantes a conocer y usar ambas lenguas, uso que deberá ser garantizado por las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, que arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento.

Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak berriz aitortu zuen euskara Euskal Herriko hizkuntza propioa dela, gaztelania eta euskara, biak, hizkuntza koofizialak direla eta botere publikoek herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeko behar diren neurriak hartu behar dituztela.

La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, reiteró el reconocimiento del euskera como lengua propia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la cooficialidad del castellano y el euskera, así como la obligación de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Honako betebehar hauek dituzte: administrazio publikoari atxikitako langileak euskalduntzeko neurriak hartzea, bi hizkuntzak jakitea derrigorrezkoa duten lanpostuak zehaztea, eta gainerako lanpostuetara sartzeko euskararen ezagutza ebaluatzeko moduko merezimendutzat hartzea.

Entre tales obligaciones se recogen las siguientes: la de adoptar las medidas tendentes a la euskaldunización del personal adscrito a la administración pública, la de determinar las plazas para las que es preceptivo el conocimiento de ambas lenguas, así como la de considerar mérito evaluable el conocimiento del euskera en el acceso a las demás plazas.

EAEko Justizia Administrazioari dagokionez, Lege horren 9.3 artikuluan xedatu zen Eusko Jaurlaritzak bultzatuko duela esparru horretan euskararen erabileraren normalizazioa. Izan ere, alderdi hori garatzeko xedez, besteak beste hauxe eman zuen: 174/2010 Dekretua, ekainaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko hizkuntza-normalkuntzari buruzkoa, baina Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren zerbitzuko kidego hauetako langileei aplikatuta: Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko kidegoa, Izapidetze Prozesal eta Administratiboko kidegoa, Laguntza Judizialeko kidegoa, Auzitegiko Medikuen kidegoa eta Laborategiko Laguntzaileen kidegoa.

En lo referente a la Administración de Justicia del País Vasco, el artículo 9.3 de la citada Ley dispuso que el Gobierno Vasco promovería la normalización del uso del euskera en este ámbito, para ello se dictó para su desarrollo, entre otras disposiciones, el Decreto 174/2010, de 29 de junio, de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi y circunscrito al personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi perteneciente a los Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, Cuerpo de Auxilio Judicial, Cuerpo de Médicos Forenses y Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio.

Era berean, ikusi da Karrera Judizialeko eta Fiskaleko kideen eta Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko kideen artean euskararen ezagutza sustatu behar dela, jurisdikzio-eginkizunak behar bezala gara ditzaten, independentziaz eta eraginkortasunez, Euskal Autonomia Erkidegoko aniztasun soziolinguistikoa kontuan hartuta.

Asimismo, se contempla la necesidad de fomentar entre los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, y del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia el conocimiento del euskera para el adecuado desarrollo de las funciones jurisdiccionales con independencia y eficacia en atención a la diversidad socio-lingüística de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ildo horretan, helburu hori babesten dute jardun judizialen ofizialtasun linguistikoari buruz honako hauetan jasotzen diren aurreikuspenek: Botere Judizialari buruzko Lege Organikoa (231. artikulua), arestian aipatu Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legea (9.1 artikulua) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua (35.3 artikulua, 13.1 artikuluarekin lotuta).

En este sentido, dicha finalidad viene amparada por las previsiones contenidas sobre la oficialidad lingüística de las actuaciones judiciales establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 231), de la precitada Ley sobre normalización del uso del euskera (artículo 9.1) y del propio Estatuto de Autonomía del País Vasco (artículo 35.3 en relación con el 13.1).

Hirugarrena.– Azaroaren 25eko 29/1983 Legearen bidez, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) eratu zen, Hizkuntza Politika Sailari atxikitako erakunde autonomo administratibo moduan. Erakundeak, besteak beste, honako xede hauek ditu:

Tercero.– Mediante la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, se procede a la creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), como Organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística que cuenta entre sus fines los siguientes:

– Euskara irakastea helduei, eta Euskal Herriko helduak euskaldundu eta alfabetatu daitezen bultzatzea eta sustatzea, Eusko Jaurlaritzan hizkuntza-politikaren arloko eskumena duen organoak emandako jarraibideen arabera.

– La enseñanza del euskera a la población adulta, así como el impulso y la promoción de la euskaldunización y alfabetización de la misma en el País Vasco, de acuerdo con las directrices emanadas del órgano del Gobierno competente en materia de política lingüística.

– Ikerketa sustatzea eta erakundearen helburuak betetzeko bide, metodo eta tresna egokiak bilatzea.

– El fomento de la investigación y la búsqueda de vías, métodos e instrumentos adecuados para el cumplimiento de sus fines.

– Material pedagogiko-didaktikoak sortzea eta argitaratzea.

– La creación y publicación de materiales pedagógico-didácticos.

– Helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko programak aplikatzea helburu horiek betetzeko sortu diren ikastetxeetan.

– La aplicación de los distintos programas de euskaldunización y alfabetización de personas adultas en centros docentes creados para el cumplimiento de estos fines.

– Helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko ikastetxeak sortu daitezen sustatzea, plangintza arrazionala eginez eta irizpide soziolinguistikoak kontuan hartuz.

– Promover la creación de centros de euskaldunización y alfabetización de la población adulta, procurando una planificación racional y teniendo en cuenta criterios de tipo sociolingüístico.

– Helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko lanak egiten dituzten erakunde publiko eta pribatuei laguntzea, eta plan espezifikoetarako hitzarmenak sinatzea.

– La ayuda a las entidades públicas y privadas que desarrollen tareas de euskaldunización y alfabetización de personas adultas, así como la suscripción de convenios para planes específicos.

Laugarrena.– Justizia Administrazioko langileei dagokienez helburu horiek betetze aldera, 2000ko abenduaren 29an bi erakundeek lankidetza-hitzarmena sinatu zuten, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan euskara bultzatu eta sustatzeko asmoz.

Cuarto.– En cumplimiento de dichos fines en relación con el personal de la Administración de Justicia, con fecha de 29 de diciembre de 2000 se estableció la colaboración entre ambas instituciones mediante la suscripción de un convenio para el impulso y fomento de la normalización del euskera en la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hitzarmen horrek indarra galdu du, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legean xedatutakoaren arabera (Zortzigarren xedapen gehigarria); horrez gain, hitzarmenaren edukia aldatu behar da, indarreko legeriara egokitzeko eta esparru horretan agertuz joan diren berrikuntza pedagogikoekin bat egiteko. Horrenbestez, hitzarmenean jasotzen diren jardueren garapenari eutsi eta garapen hori bultzatzeko, bi erakundeen artean lankidetza-esparru berria sinatu behar da.

Con motivo de la pérdida de vigencia de dicho convenio a tenor de lo dispuesto por la Disposición Adicional Octava de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por la necesidad de modificar su contenido y adecuarlo tanto a la legislación vigente como a las innovaciones pedagógicas que se han incorporado sobre esta materia, se impone la necesidad de suscribir un nuevo marco de colaboración entre ambas instituciones en aras a mantener e impulsar el desarrollo de sus actividades.

Bosgarrena.– Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak, 11.1 artikuluan, honako hau xedatzen du: «Administrazio-organoen edo zuzenbide publikoko entitateen eskumeneko jarduera materialak edo teknikoak administrazio bereko edo beste bateko beste organo edo zuzenbide publikoko entitateen gomendio utz daitezke, jarduera horiek haien eskumenen barruan badaude, efikaziari begira komeni bada, edo jarduera horiek gauzatzeko baliabide tekniko egokirik ez badago».

Quinto.– La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone en su artículo 11.1 que «la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño».

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak ez ditu akordio honetan ezartzen diren eginkizunak betearazteko behar diren baliabide teknikoak; HABEk, aldiz, baditu baliabide horiek. Ondorioz, kudeaketa-gomendioaren akordio hau sinatzea adostu dute, baina betiere honako hauek aintzat hartuta:

El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales no cuenta con los recursos técnicos suficientes para la ejecución de las funciones previstas en el presente Acuerdo; en cambio HABE sí dispone de dichos recursos, por lo cual acuerdan suscribir el presente Acuerdo de encomienda de gestión con arreglo a las siguientes

KLAUSULAK
CLAÚSULAS

Lehenengoa.– Gomendioaren xedea.

Primera.– Objeto de la encomienda.

Gomendioaren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan Justizia Administrazioko kidego eta eskala jakin batzuetako langileei emango zaizkien euskara-ikastaroak antolatzea, ikastaro horiek kontratatzea eta ikasleen jarraipena egitea. Izan ere, kidego hauei eragiten die gomendioak:

La encomienda tiene por objeto la organización de los cursos de euskera a impartir al personal que integra los cuerpos y escalas de la Administración de Justicia que a continuación se señalan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la contratación de dichos cursos y el seguimiento del alumnado:

– Kudeaketa prozesala eta administratiboa.

– Gestión Procesal y Administrativa.

– Izapidetze prozesala eta administratiboa.

– Tramitación Procesal y Administrativa.

– Laguntza judiziala.

– Auxilio Judicial.

– Auzitegiko medikuen kidegoa.

– Cuerpo de Médicos/as Forenses.

– Eta beste hauei: karrera judizialeko kideak eta karrera horretarako hautagaiak, aldi baterako behar diren epaileak, ordezko magistratuak, ordezkoak, bake-epaileak, karrera fiskaleko kideak eta Justizia Administrazioko letraduen kidegoko titularrak eta ordezkoak.

– Así como para los miembros de la Carrera Judicial y aspirantes a la misma, Jueces/zas de provisión temporal, Magistrados/as Suplentes, Sustitutos/as, los/as Jueces/zas de Paz, miembros de la Carrera Fiscal y del cuerpo de Letrados/as de la Administración de Justicia titulares y sustitutos/as.

Sistema hauek erabiliko dira euskara-ikastaroak antolatzeko:

La organización de cursos de euskera se realizará mediante los siguientes sistemas:

– Autoikaskuntzako sistemak.

– Sistemas de autoaprendizaje.

– Aurrez aurreko ikastaroen sistemak. Euskaltegiek emango dituzte, baina bi modutara: Administrazioaren lokaletan eta euskaltegien lokaletan.

– Sistemas de cursos presenciales impartidos por un euskaltegi, contemplándose las siguientes variantes: cursos impartidos en locales de la propia Administración y cursos impartidos en locales del euskaltegi.

Bigarrena.– Alderdien betebeharrak.

Segunda.– Obligaciones de las partes.

1.– HABEren betebeharrak:

1.– Obligaciones de HABE:

a) Helduei euskara irakasteko oinarrizko curriculumean (HEOC) jasotzen diren mailetan euskara-ikastaroak emateko behar diren baliabideak (baliabide materialak eta giza-baliabideak) hornitzea, gomendio honetan ezartzen diren moduetan. Betebehar horretatik kanpo geratzen dira beharrezkoak diren gailu elektronikoak.

a) Proveer los medios materiales y humanos necesarios para la impartición de cursos de euskera de los diferentes niveles del Currículo Básico de Enseñanza de Euskera a Personas Adultas (HEOC) en las diferentes variantes previstas en la presente encomienda, salvo los dispositivos electrónicos que sean necesarios en su caso.

b) Erakundearen baliabideak erabilita, honako hauek hartuko ditu bere gain: ikasleen antolaketa (mailetan eta taldeetan), antolaketarako egin behar diren mailaketa probak, ikastaroen ikuskapena eta jarraipen tekniko-pedagogikoa, ikasleen bertaratzeari lotutako jarraipena (hilero txostenak eginez), ikasleen aurrerapena eta aprobetxamendua, eta ikasleek beren maila menderatzen duten jakiteko euskaltegiak egiten duen ebaluazioaren gainbegiratua. HABEk kontratatuko ditu ikastaroak, HABEren erregistroan izena emanda dauden euskaltegiekin, unean-unean indarrean dagoen esparru-akordioaren babesean.

b) Se encargará con medios propios de la organización de alumnos/as por nivel y grupos, las pruebas de nivel que resulten necesarias para dicha organización, la inspección y seguimiento técnico-pedagógico de los cursos, el seguimiento del alumnado respecto de su asistencia a través de informes mensuales, su progreso y aprovechamiento, así como la supervisión de la evaluación de dominio de nivel realizada por el euskaltegi. La impartición de los cursos será contratada por HABE con euskaltegis inscritos en el Registro de HABE, al amparo del Acuerdo Marco que en cada momento se encuentre en vigor.

c) Euskara-ikastaroak, batez ere, HABEk ezarritako moduluen araberakoak izango dira. Modulu horietan salbuespenen bat aplikatu behar bada, erakunde horrek eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak aztertuko dute kontua.

c) Los cursos de euskera se ajustarán, de modo preferente, a los módulos establecidos por HABE. Las excepciones respecto a tales módulos se estudiarán conjuntamente por dicho Instituto y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

d) Euskara-ikastaroetan berriki eskolatuta egon ez diren eskatzaileen kasuan, maila egokian sailkatzeko, HABEk, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak eskatuta, beharrezko mailaketa probak egingo ditu.

d) En el supuesto de solicitantes que no hubieran estado recientemente escolarizados en cursos de euskera, y a fin de clasificarlos en el nivel apropiado, HABE realizará, a solicitud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, las pruebas de nivel necesarias.

e) Bertaratzeari lotutako txostenei dagokienez, HABEk behar diren neurriak hartuko ditu, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari eman ahal izateko gomendioan erabakitzen diren trebakuntza-jardueretara joan diren ikasleen bertaratzeari eta aprobetxamenduari buruzko datuak.

e) Respecto de los informes de asistencia, HABE adoptará las medidas necesarias para facilitar al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales los datos referidos a la asistencia y aprovechamiento de los/as asistentes a las actividades de capacitación, que se estipulen en la encomienda.

Aukeratutako metodoa edozein dela ere, HABEk hitzematen du hileko bertaratze-datu eguneratuak emango dituela informatzen den aldiaren hurrengo hilabetearen barruan, bai eta aprobetxamenduari buruzko datuak ere, ebaluazio bakoitza egin eta hurrengo hilabetearen barruan.

Cualquiera que sea el método elegido, HABE se compromete a facilitar los datos actualizados de asistencia mensual dentro del mes siguiente al período sobre el que se informa y los datos sobre aprovechamiento dentro del mes posterior a la realización de cada evaluación.

f) HABEk bermatuko du akordio honen babesean antolatzen diren taldeei euskara-ikastaroak emango dizkieten irakasleek kalitatezko irakaskuntza bermatzeko moduko profesionaltasuna eta esperientzia dutela.

f) HABE garantizará que el profesorado encargado de impartir clases de euskera a los grupos organizados al amparo del presente Acuerdo cuenta con el nivel de profesionalidad y experiencia necesario para garantizar una enseñanza de calidad.

2.– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren betebeharrak:

2.– Obligaciones del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales:

a) Justizia Administrazioko Zuzendaritzaren bitartez, euskara-ikastaroen deialdiak egingo ditu eta horientzako eskaerak jaso eta kudeatuko ditu.

a) A través de la Dirección de la Administración de Justicia realizará las convocatorias de cursos de euskera, y recogerá y gestionará las solicitudes referidas a los mismos.

Hizkuntza-gaikuntzarako ikastaroak deitu baino lehen, HABEk eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak koordinatuta lan egingo dute, akordio honetan eratzen den jarraipen batzordearen bidez, Justizia Administrazioaren euskalduntze-beharrak eskaini beharreko modulu eta ikastaroekin bateragarri egiteko, bai eta ondorengo prozesu guztiak arautuko dituzten egutegia eta epeak ezartzeko ere.

Con carácter previo a la convocatoria de los cursos de capacitación lingüística, HABE y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales se coordinarán, a través de la comisión de seguimiento prevista en el presente acuerdo, a fin de compatibilizar las necesidades de euskaldunización de las Administración de Justicia con los módulos y cursos que habrán de ofertarse, así como para establecer el calendario y plazos que han de regir todos los procesos subsiguientes.

b) Ikastaroetarako onartu diren pertsonen zerrenda bidaliko dio HABEri, beharrezkoak diren ikastaroak prestatu ditzan. Ikastaroak honako hauek izango dira:

b) La remisión a HABE para la previsión de los cursos necesarios, la relación detallada del personal admitido a los cursos especificados a continuación:

– Ikastaroak hiriburuetan (Gasteiz, Donostia eta Bilbao), 08:00etatik 10:00etara.

– Cursos en las capitales (Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao), en horario de 08:00-10:00.

– Autoikaskuntza ikastaroak hiru hiriburuetako Justizia Jauregietan, transferitu gabeko langileentzat.

– Cursos de autoaprendizaje en los Palacios de Justicia de las tres capitales, para el personal no transferido.

– Ikastaro trinkoak, 5 ordukoak.

– Cursos intensivos de 5 horas.

– Egokitzat jotzen diren beste ikastaro batzuk.

– Otros cursos que se consideren apropiados.

c) HABEri agindu zaizkion jarduketak finantzatuko ditu, hirugarren klausulan jasotzen diren tarifen eta aurreikuspenen arabera.

c) Asunción de la financiación de las actuaciones encomendadas a HABE, con arreglo a las tarifas y previsiones contenidas en la cláusula Tercera.

d) Justizia Administrazioko langileen hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko datuak emango dizkio HABEri, hau da, gomendio honetan ezarritako euskara-ikastaroak egin dituzten langileenak.

d) Poner a disposición de HABE los datos sobre acreditación de perfiles lingüísticos del personal al servicio de la Administración de Justicia que haya realizado cursos de euskera en virtud del establecido en la presente encomienda.

Hirugarrena.– Finantzaketa.

Tercera.– Financiación.

1.– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak guztira 430.000 euro bideratuko ditu HABEri egindako gomendio honen xedeak betetze aldera behar den finantzaketarako; horietatik, 107.500 euro 2021. urteko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 215.000 euro eta 107.500 euro hurrenez hurren 2022. eta 2023. urteetarako konpromiso-kredituari.

1.– El total del crédito destinado por parte del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a la financiación para atender las tareas objeto de la presente encomienda a HABE ascenderá a 430.000 euros, de los cuales 107.500 euros corresponden al crédito de pago para el año 2021, 215.000 euros y 107.500 euros al crédito de compromiso para los años 2022 y 2023, respectivamente.

2.– Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde autonomoak (HABE) emandako zerbitzu eta jardueren prezio publikoak finkatzen dituen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko abuztuaren 4ko Aginduan edo hori ordezten duen araudian ezarritako tarifak aplikatuko dira.

2.– Se aplicarán las tarifas estipuladas en la Orden de 4 de agosto de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se fijan los precios públicos de los servicios y actividades que presta el Organismo Autónomo de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), o en la normativa que la sustituya.

3.– HABEk hiru hilean behin aurkeztuko dizkio Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari akordioaren ondoriozko gastuen egiaztagiriak, Sailak egokiak diren egiaztapenak egin eta ordainketak agindu ditzan.

3.– HABE presentará trimestralmente los justificantes de gasto correspondientes al acuerdo al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, para que este proceda a ordenar el pago una vez realizadas las oportunas comprobaciones.

Laugarrena.– Jarraipen Batzordea.

Cuarta.– Comisión de Seguimiento.

Akordio hau burutzeko beharrezko jarduerak koordinatzeko helburuarekin, eta horren jarraipena, zaintza eta kontrola egiteko, Jarraipen Batzordea sortuko da. Batzorde hori alderdi bakoitzaren hiru ordezkarik osatuko dute, dagozkien erakunde-arauen arabera izendatuak.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este acuerdo, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión de Seguimiento compuesta por tres representantes de cada una de las partes, designados/as conforme a sus respectivas normas institucionales.

Batzordea osatuko duten ordezkarien artetik, alde bakoitzak koordinatzaile edo arduradun nagusi bat izendatuko du.

De entre los miembros representantes que formarán parte de la comisión, cada parte designará un/a coordinador/a o responsable general.

Batzordeburua sei hilean behin aldatuko da, aldi bakoitzean alderdietako baten ordezkaria txandakatuta.

Su presidencia corresponderá alternativamente, por períodos semestrales, a cada una de las dos partes intervinientes.

Batzordea gutxienez hiru hilean behin bilduko da, eta honako eginkizun hauek izango ditu:

La presente comisión se reunirá al menos una vez al trimestre, y sus funciones serán:

– Ikastaro bakoitzaren hasieran sor daitezkeen ikastaroen hartzaile izango diren langileen talde espezifikoen aurreikuspena egitea. Horretarako, nahikoa izango da Jarraipen Batzordean dagoen erakunde bakoitzeko ordezkari batek gutxienez parte hartzea.

– Elaborar una previsión de los grupos específicos del personal al que van dirigidos los cursos que pueden constituirse al comienzo de cada curso. Para ello, será suficiente la participación de, al menos, una persona representante de cada organismo perteneciente a la Comisión de Seguimiento.

– Komunikazio-esparru bat ezartzea Jarraipen Batzordearen bidez, aurrez ezarritako plangintzan gerta daitezkeen aldaketen berri emateko.

– Establecer un marco de comunicación a través de la Comisión de Seguimiento para comunicar los posibles cambios producidos en la planificación establecida.

– Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko prozesuekin lotutako ikaskuntza-prozesuak aztertzea, bien arteko koherentzia bilatuz.

– Analizar los procesos de aprendizaje en relación con los procesos de acreditación de perfiles lingüísticos, persiguiendo la coherencia entre ambos.

– Irakasleek benetan dituzten hobekuntza- eta trebatze-beharrak aztertzea, bereziki akordio honen mendeko ikasleen berariazko egoeretara egokitzeari dagozkionak, eta helburu hori lortzera bideratutako ekintzak proposatzea.

– Analizar las necesidades reales de mejora y perfeccionamiento del profesorado, en especial aquellas relativas a la adaptación a las circunstancias específicas del alumnado dependiente de este Acuerdo, y proponer acciones encaminadas a lograr tal objetivo.

– Informazio-trukeko prozesuak aztertzea eta antzeman diren arazoak konpontzeko neurriak proposatzea.

– Analizar los procesos de intercambio de información y proponer medidas para resolver los problemas detectados.

– Ikasleen gogobetetasun-inkesten emaitzak aztertzea, eta hobekuntza-neurriak proposatzea eta sustatzea, antzeman diren hobekuntza-eremuen barruan.

– Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado, así como proponer y fomentar las medidas de mejora dentro de los ámbitos de mejora detectados.

– Oro har, kudeaketa-gomendio honetan adostutakoa gauzatzerakoan sor daitezkeen oztopoak eta arazoak aztertzeko eta gainditzeko bideak proposatzea eta ezartzea.

– En general, proponer e implementar vías para el análisis y la superación de obstáculos y problemas que puedan darse a la hora de ejecutar lo acordado en la presente encomienda de gestión.

– Kudeaketa-gomendioaren akordioa gauzatzean sor daitezkeen zalantzak jasotzea eta ebaztea.

– Interpretar y resolver cuantas dudas puedan surgir en la ejecución del presente Acuerdo de encomienda de gestión.

– Akordioaren garapenaren jarraipena eta ebaluazioa egitea.

– Seguimiento y evaluación del desarrollo de la misma.

Jarraipen Batzordea, funtzionamenduari eta araubide juridikoari dagokienez, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko tituluaren II. kapituluan xedatutakoaren arabera arautuko da, klausula honetan berariaz ezarri ez denari dagokionez.

La Comisión de Seguimiento se regirá, en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo que se dispone en el Capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Bosgarrena.– Datuen babesa.

Quinta.– Protección de datos.

Gomendioa gauzatzean eskura ditzaketen datu pertsonalak akordio honetan ezarritako helburuetarako baino ez dira erabiliko. «Justizia Administrazioaren langileak euskalduntzea» tratamendu-jardueraren parte dira, eta horren arduraduna Justizia Administrazioko Zuzendaritza da. Helburua, berriz, Justizia Administrazioan euskararen erabilera normalizatzearekin zerikusia duten jarduera guztien jarraipena eta kudeaketa egitea: hizkuntza-gaikuntzako ikastaroak, banakako planak, hizkuntza-eskakizunen egiaztapena, erabilera programak...

Los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda solo se utilizaran para los exclusivos fines que se estipulan en el presente Acuerdo. Forman parte de la Actividad de Tratamiento «Euskaldunización del personal al servicio de la administración de Justicia», cuyo Responsable del tratamiento es la Dirección de Administración de Justicia, y la finalidad el seguimiento y gestión de todas las actividades relacionadas con la normalización del uso del euskera en la administración de justicia: cursos de capacitación lingüística, planes individualizados, acreditación de perfiles lingüísticos, programas de uso...

Honako arauak betez garatuko da kudeaketa-gomendioa: 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez; eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

La ejecución de la presente encomienda de gestión estará regulada por las normas siguientes: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11.2 artikuluarekin bat etorriz, kudeaketa-gomendioa betetzeko darabiltzan datu pertsonalen tratamendu-eragilea izango da HABE, eta, horrenbestez, datu pertsonalak babesteko araudian ezarritakoa bete behar du. Gomendio honen eranskinean agertzen den tratamendu-enkarguaren kontratua bi alderdien artean sinatu beharko da.

De acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 40/215 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, HABE tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. Deberá suscribirse entre ambas partes el contrato de encargo de tratamiento que figura como anexo a la presente Encomienda.

Seigarrena.– Indarraldia eta ondorioak.

Sexta.– Vigencia y efectos.

1.– Kudeaketa-gomendioaren akordio honek 2023ko ekainaren 30era arteko indarraldia izango du, eta ondorioak sortuko ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El presente Acuerdo de encomienda de gestión tendrá una vigencia hasta el 30 de junio de 2023 y surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Nolanahi ere, alderdietako batek egun hori baino lehen suntsiarazi ahal izango du, baldin eta akordioa suntsiarazi nahi duen eguna baino gutxienez hiru hilabete lehenago ematen badio horren berri beste alderdiari.

No obstante, cualquiera de las partes podrá resolverlo con anterioridad, notificando tal intención a la otra parte con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que se pretenda resolver el Acuerdo.

Akordioa suntsituz gero, alderdiek ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte suntsiarazpenaren ebazpena ematen eden egunera arte.

En caso de resolución de este Acuerdo, las partes quedarán obligadas al cumplimiento de sus respectivas obligaciones pendientes hasta la fecha en que esa resolución se produzca.

2.– Alderdi sinatzaileek edozein unetan alda ditzakete gomendioaren akordio honen baldintzak, elkarren adostasunez, eta, horretarako, eranskin bat sinatu beharko dute.

2.– Las partes firmantes podrán modificar los términos del Acuerdo de encomienda de gestión en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.

Zazpigarrena.– Akordioaren izaera.

Séptima.– Naturaleza del Acuerdo.

Akordio juridiko-administratibo hau egitean bete egin da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legea (urriaren 1eko 40/2015 Legea).

El presente Acuerdo, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sinatzaileek, aurreko guztiarekin ados daudela adierazten dute, eta dauzkaten eskumenez baliatuz, kudeaketa-gomendioaren akordio hau sinatzen dute.

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben el presente Acuerdo de encomienda de gestión.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2021.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren aldez,
Por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

HABEren aldez,
Por HABE,

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

ERANSKINA
ANEXO
DATU PERTSONALEN TRATAMENDU-ENKARGUA
ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1.– Tratamenduaren arduraduna eta tratamendu-eragilea identifikatzea.

1.– Identificación del responsable del tratamiento y del encargado del tratamiento.

Tratamenduaren arduraduna: gomendioa egiten duen erakundea, hau da, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Justizia Administrazioko Zuzendaritza.

Responsable del tratamiento: entidad encomendante, Dirección de la Administración de Justicia del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Tratamendu-eragilea: gomendioa jasotzen duen erakundea, hau da, HABE.

Encargado del tratamiento: entidad encomendada, HABE.

2.– Tratamendu-enkarguaren xedea.

2.– Objeto del encargo de tratamiento.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Justizia Administrazioko Zuzendaritzak Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeari (HABE) gomendioa ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten duten Justizia Administrazioko langileentzako euskara-ikastaroak antolatzeko.

La Dirección de la Administración de Justicia del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales encomienda al Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) la organización de cursos de euskera al personal de la Administración de Justicia que presta sus servicios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Kudeaketa-gomendioan zehazten diren zerbitzuak emateko asmoz gomendioa jasotzen duen erakundeari (HABE) atxikita dauden langileek datu pertsonalak tratatu ahal izango dituzte. Atxikitako langileek bakarrik tratatuko dituzte datu pertsonalak, gomendioan ezarritakoa garatzeko helburu bakarrarekin betiere.

El personal adscrito a la entidad encomendante (HABE), para la prestación de los servicios prestados en la encomienda de gestión, podrá tratar datos de carácter personal. Los datos personales solo serán tratados por el personal adscrito y siempre con la única finalidad de desarrollar lo recomendado.

Gomendioa gauzatzearen ondorioz, eranskin honetan ezarritakoa uneren batean aldatu behar bada, gomendioaren hartzaileak (HABE) eskatu egin beharko du, arrazoituta, eta egin nahi duen aldaketa zehaztu beharko du. Gomendioaren eskatzailea (Justizia Administrazioko Zuzendaritza) bat badator eskatutako aldaketekin, eranskin eguneratu bat egingo du, eta, bertan, egingo den datu pertsonalen tratamendua zehatz-mehatz jasoko du.

En el caso de que, como consecuencia de la ejecución de la encomienda, fuera necesario modificar en algún momento lo establecido en el presente anexo, el destinatario de la encomienda (HABE) deberá solicitarla motivadamente y especificar la modificación que desea realizar. Si el solicitante de la encomienda (Dirección de la Administración de Justicia) está de acuerdo con las modificaciones solicitadas, elaborará un anexo actualizado en el que se recoja con detalle el tratamiento a realizar de los datos de carácter personal.

3.– Taldeak eta tratatutako datu pertsonalak.

3.– Grupos y datos personales tratados.

Gomendioa jasotzen duen erakundeak (HABE) interesdun talde hauetara eta tratatutako datu pertsonal hauetara sartzeko aukera izango du:

La entidad encomendada (HABE) tendrá acceso a los siguientes grupos de interesados y a los siguientes datos personales tratados:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– Datu pertsonalen tratamenduaren elementuak.

4.– Elementos del tratamiento de datos personales.

Honako tratamendu zehatz hauek egingo dira:

Los tratamientos concretos que se realizarán serán los siguientes:

– Bilketa/Erregistroa

– Recogida/Registro.

– Sailkapena/Egituraketa

– Clasificación/Estructuración.

– Gordetzea/Segurtasun-kopia

– Guardar/Copia de seguridad.

– Aldaketa

– Modificación.

– Irteera

– Salida.

– Kontsulta

– Consulta.

– Komunikatzea-Transmititzea

– Comunicación-Transmitir.

– Mugatzea

– Limitación.

– Ezabatzea/Ezereztea/Ahaztua izateko eskubidea

– Eliminación/Cancelación/Derecho al olvido.

– Kopiak suntsitzea

– Destrucción de copias.

– Segurtasun-kopiak berreskuratzea

– Recuperación de copias de seguridad.

5.– Enkarguaren iraupena.

5.– Duración del encargo.

Enkargu honek lotzen zaion kudeaketa-gomendioaren iraupen bera izango du.

El presente encargo tendrá la misma duración que la de la encomienda de gestión a la que se vincula.

Hala eta guztiz ere, enkargua amaitzean, indarrean jarraituko du sekretu-betebeharrak, denbora-mugarik gabe, eta horri men egin beharko diote hitzarmena betetzen jardun diren denek.

No obstante, al término del encargo, el deber de secreto seguirá vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas implicadas en la ejecución.

6.– Datu pertsonalen jarduketa, kudeaketa-gomendioa amaitzean.

6.– Actuación con los datos personales a la finalización de la encomienda de gestión.

Kudeaketa-gomendioa amaitzean, prestazioa amaitu delako, gomendioa jasotzen duen organoak (HABEk) bere esku dauden datu guztiak itzuli beharko dizkio tratamenduaren ardura duen organoari, tratamenduaren xede den datu pertsonalen bat jasotzen duen edozein euskarri edo dokumenturekin batera. Itzultzeaz gain, gomendioa jasotzen duen erakundeak (HABE) erabilitako ekipo informatikoetan dauden datu pertsonal guztiak ezabatu beharko dira. Hala eta guztiz ere, kopia bat gorde ahalko du, datuak behar bezala blokeatuta, kudeaketa-gomendioa betearaztetik erantzukizunak ondoriozta daitezkeen aldirako.

A la finalización de la encomienda de gestión, una vez finalizada la prestación, el órgano encomendado (HABE) deberá devolver al órgano responsable del tratamiento todos los datos que obren su poder, junto con cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. Además de la devolución, se deberán eliminar todos los datos personales existentes en los equipos informáticos utilizados por el encomendado de la gestión (HABE). No obstante, podrá conservar una copia con los datos personales debidamente bloqueados mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la encomienda de gestión.

7.– Tratamendu-eragilearen betebeharrak.

7.– Obligaciones del encargado del tratamiento.

Tratamendu-eragileak honako betebehar hauek izango ditu:

El encargado del tratamiento asume las siguientes obligaciones:

– Tratatu beharreko datu pertsonalak edo datu pertsonalak jasotzen dituztenak enkargu honen helbururako baino ez ditu erabiliko. Inola ere ezingo ditu erabili bere helburuetarako.

– Los datos de carácter personal objeto de tratamiento o que contenga serán utilizados exclusivamente para el objeto del presente encargo. En ningún caso podrá utilizarlos para sus fines.

– Datuak tratamendu-arduradunaren jarraibideen arabera tratatuko ditu, eta ezin izango ditu beste ezein helburutarako aplikatu edo erabili.

– Los datos serán tratados de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento y no podrán ser aplicados o utilizados para ningún otro fin.

– Ez zaizkio hirugarren pertsonei jakinaraziko datuak, salbu eta tratamenduaren arduradunaren baimen espresua badu, legez onargarri diren kasuetan.

– No comunicar los datos a terceras personas, salvo autorización expresa del responsable del tratamiento, en los casos legalmente admisibles.

– Tratamenduaren arduradunaren kontura egindako tratamendu-jardueren kategoria guztien erregistro idatzia egingo du, datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudiak eskatzen duen edukia sartuta.

– Llevar un registro escrito de todas las categorías de actividades de tratamiento realizadas por cuenta del responsable del tratamiento, con el contenido exigido por la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

– Eskura dituen datu pertsonalen konfidentzialtasuna zainduko du, eta, tratamenduaren ardura duen erakundearekin harremanak amaitu ondoren, datu horiek gordeko ditu.

– Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso, manteniéndose la obligación de conservarlos una vez finalizadas las relaciones con la entidad responsable del tratamiento.

– Datu pertsonalak eta, hala badagokio, datu pertsonalak dituzten euskarriak suntsituko ditu edo tratamenduaren arduradunari itzuliko dizkio, eta kopiak suntsituko ditu zerbitzua amaitzen denean.

– Destrucción o devolución al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, y destruir las copias una vez cumplida la prestación.

– Datu pertsonalak tratatzeko baimena duten pertsonek konfidentzialtasuna errespetatzeko berariazko konpromisoa idatziz hartzen dutela bermatuko du. Eta, gainera, tratamenduaren arduradunaren eskura izango du hori egiaztatzen duen dokumentazioa.

– Garantizar que las personas autorizadas para el tratamiento de datos de carácter personal adquieran un compromiso expreso por escrito de respeto a la confidencialidad. Y, además, tendrá a disposición del responsable del tratamiento la documentación que lo acredite.

– Datu pertsonalak tratatzeko baimena duten pertsonek datu pertsonalak babesteko beharrezko prestakuntza dutela bermatuko du.

– Garantizar que las personas autorizadas para el tratamiento de datos de carácter personal dispongan de la formación necesaria en materia de protección de datos de carácter personal.

– Tratamenduaren arduradunarekin lankidetzan arituko da, datuen babesari buruzko araudian aurreikusitako eskubideak baliatzen dituzten interesdunei erantzunak emateko. Berehala jakinaraziko dio tratamenduaren arduradunari eragindako pertsonek beren eskubideak baliatu dituzten tratamendu-eragilearen aurrean.

– Colaborar con el responsable del tratamiento en la respuesta de los interesados al ejercicio de los derechos previstos en la normativa de protección de datos. Informará inmediatamente al responsable del tratamiento si las personas afectadas ejercen sus derechos frente al encargado del tratamiento.

– Segurtasun-urraketak jakinaraziko dizkio tratamenduaren arduradunari, bidegabeko atzerapenik gabe eta, betiere, 72 orduko gehieneko epea igaro baino lehen; gorabehera dokumentatzeko eta jakinarazteko garrantzitsua den informazioa helaraziko dio. Ez da beharrezkoa izango jakinaraztea, baldin eta gertagaitza bada segurtasun-urraketak arriskurik ekartzea pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako.

– Comunicar las violaciones de seguridad al responsable del tratamiento sin dilaciones indebidas y, en todo caso, antes de 72 horas, transmitiendo la información relevante para documentar y comunicar la incidencia. No será necesaria la notificación cuando resulte improbable que la violación de la seguridad implique un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.

– Hala dagokion kasuetan, tratamenduaren arduradunari lagunduko dio datuen babesari buruzko eragin-ebaluazioak egiten, baita kontrol-agintaritzari aurretiko kontsultak egiten ere.

– En su caso, asistir al responsable del tratamiento en la realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos, así como en consultas previas a la autoridad de control.

– Tratamenduaren arduradunaren esku jarriko du betebeharrak bete izana egiaztatzeko behar den informazio guztia, baita kasuan kasuko auditoretzak edo ikuskapenak egiteko behar den informazioa ere.

– Poner a disposición del responsable del tratamiento toda la información necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones, así como para realizar las auditorías o inspecciones pertinentes.

– Tratamendu-eragileak datuak beste xede batekin erabiltzen baditu edo hizpaketak bete gabe komunikatu edo erabiltzen baditu, tratamendu-eragilea tratamenduaren arduradun gisa hartuko da, eta urraketen arduraduna izango da.

– En el caso de que el encargado del tratamiento utilice estos datos para otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo estas estipulaciones, este también será considerado responsable del tratamiento y será responsable de cualquier infracción.

8.– Segurtasun-neurriak.

8.– Medidas de seguridad.

Urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuan (Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena Administrazio Elektronikoaren eremuan) ezarritako segurtasun-neurriak aplikatuko dira datuen tratamenduan.

En el tratamiento de datos se aplicarán las medidas de seguridad previstas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Datu pertsonalak babesteko, datu horiek arrazoizko konfidentzialtasuna, osotasuna eta erabilgarritasuna gal ez ditzaten antolakunde ordenatu batek hartu behar dituen neurriak erabili behar dira.

Para la protección de los datos de carácter personal se deben utilizar las medidas que debe adoptar una organización ordenada para que dichos datos no pierdan una confidencialidad razonable, integridad y disponibilidad.

Baina arriskuak ebaluatu ostean segurtasun-neurri bereziak aplikatu behar badira, gutxienez honako segurtasun-neurri hauek ezarriko dira:

En su caso, cuando deban adoptarse medidas de seguridad específicas y en función de la evaluación de riesgos realizada, se establecerán, al menos, las siguientes medidas de seguridad:

– Tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta erresilientzia iraunkorra bermatzea.

– Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

– Intzidente fisiko edo teknikorik izanez gero, datu pertsonalak berriro erabilgarri eta eskuratzeko moduan azkar jartzea.

– Recuperar rápidamente la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de incidencia física o técnica.

– Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko ezarri diren neurri tekniko eta antolamenduzkoen efikazia aldian-aldian egiaztatu, ebaluatu eta baloratzea.

– Comprobación, evaluación y valoración regular de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas establecidas para garantizar la seguridad del tratamiento.

– Datu pertsonalak seudonimizatzea eta, hala badagokio, zifratzea.

– Seudonimización y cifrado, en su caso, de datos de carácter personal.

Kudeaketa-gomendioa jasotzen duenak (HABE) neurri horiek ezartzeari edo ezabatzeari ezin izango dio utzi, arriskuaren analisia edo eraginaren ebaluazioa erabiliz, non eta ez den Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren berariazko baimena eskatzen horretarako.

Quien reciba la encomienda de gestión (HABE) no podrá dejar de implementar o suprimir dichas medidas, utilizando el análisis de riesgo o la evaluación de impacto, salvo que se solicite autorización expresa del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales para ello.

Ondorio horietarako, kudeaketa-gomendioa jasotzen duen erakundeko (HABE) langileek Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak ezarritako segurtasun-neurriak bete beharko dituzte, eta soilik egin ahal izango dute Sailak zehaztu duen datu pertsonalen tratamendua.

A estos efectos, el personal del organismo que recibe la encomienda de gestión (HABE) deberá cumplir las medidas de seguridad establecidas por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, no pudiendo realizar tratamientos de datos de carácter personal distintos de los especificados por esta esta institución.

9.– Tratamenduaren arduradunaren betebeharrak.

9.– Obligaciones del responsable del tratamiento.

– Kontratu honetan jasotzen diren datuak ematea tratamendu-eragileari.

– Facilitar al encargado del tratamiento los datos mencionados en el presente contrato.

– Ondo zaintzea tratamendu-eragileak bete egiten dituela, aldez aurretik eta tratamendu guztietan, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra eta 3/2018 Lege Organikoa (abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa).

– Velar por el cumplimiento por parte del encargado del tratamiento, con carácter previo y en todo su tratamiento, del Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de Garantías de los Derechos Digitales.

– Tratamendua gainbegiratzea.

– Supervisión del tratamiento.

10.– Tratamenduaren azpienkarguak.

10.– Sub-encargos del tratamiento.

Tratamenduaren arduradunak baimena ematen dio tratamendu-eragileari ikastaroak izapidetzea azpienkargatzeko.

El Responsable del tratamiento autoriza al Encargado del Tratamiento a subencargar la tramitación de los cursos.

Tratamendu-eragileak (HABE) idatziz jakinaraziko dizkio tratamenduaren arduradunari (Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Justizia Administrazioko Zuzendaritza) ikastaroak emateko azpikontratatzen diren pertsonen identifikazio-datuak eta zerrenda.

El Encargado del Tratamiento (HABE) comunicará por escrito al Responsable del tratamiento (Dirección de la administración de Justicia del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales) los datos de identificación y relación de las personas subcontratadas para impartir los cursos.

Azpieragileak tratamendu-eragile izaera ere badu, eta berak ere bete beharko ditu dokumentu honetan tratamendu-eragilearentzat (HABE) ezarritako betebeharrak eta tratamenduaren arduradunak ematen dituen jarraibideak.

El subencargado, que también tiene la condición de encargado del tratamiento, deberá cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento (HABE) y las instrucciones que dicte el responsable del tratamiento.

Hasierako datu-eragilearen (HABE) ardura da harreman berria arautzea, berak dituen baldintza eta betekizun formal berberak izan ditzan azpieragileak, datu pertsonalak egoki tratatzeari eta ukitutako pertsonen eskubideak bermatzeari dagokienez.

Es responsabilidad del operador inicial de datos (HABE) regular la nueva relación, de forma que el subencargado tenga las mismas condiciones y requisitos formales que él, en lo que se refiere al tratamiento adecuado de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas.

Azpieragileak ez baditu betetzen baldintza eta eskakizun horiek, hasierako eragileak (HABE) izango du betebeharrak betetzeari lotutako erabateko erantzukizuna.

En caso de incumplimiento de estas condiciones y requisitos por parte del subencargado, el agente inicial (HABE) seguirá teniendo plena responsabilidad ante el responsable en el cumplimiento de sus obligaciones.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2021.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren aldez,
Por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

HABEren aldez,
Por HABE,

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común