Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

169. zk., 2021eko abuztuaren 25a, asteazkena

N.º 169, miércoles 25 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4556
4556

AGINDUA, 2021eko uztailaren 7koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuan (2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen duena) aurreikusitako lankidetzarako laguntzak emateko 2021. urterako deialdiaren oinarriak onartzen dituena.

ORDEN de 7 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a la cooperación previstas en el Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020.

Nekazaritza Politika Erkidearen finantzaketari buruzko 1290/2005 (EE) Erregelamenduaren, Kontseiluarenaren, ekainaren 21ekoaren, bidez, FEAGA Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsa eta LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa sortu ziren, lehenengoa, merkatuko neurriak eta beste neurri batzuk finantzatzeko, eta, bigarrena, landa-garapenerako programak finantzatzeko.

Mediante el Reglamento (CE) n.º 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, sobre la financiación de la política agrícola común, se crea el Fondo Europeo Agrícola de Garantía «FEAGA», para financiar las medidas del mercado y otras medidas y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinado a financiar los programas de desarrollo rural.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EE) Erregelamendua, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bitartez landa-garapenari laguntzeari buruzkoa da eta erregelamendu horren bidez Kontseiluaren 1698/2005 Erregelamendua indargabetzen da. Europar Batasunak landa-garapenerako ematen dituen laguntzak –LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak finantzatuta– arautzen dituzten arau orokorrak ezartzen ditu erregelamendu horrek. Funts hori 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren bidez ezarri zen. Erregelamendu horrek landa-garapenaren alorrean landa-garapenaren politikak eta Europar Batasunaren lehentasunak betetzeko helburuak ezartzen ditu, eta landa-garapenaren testuinguru estrategikoa ezarri eta landa-garapenaren politika gauzatzeko hartu behar diren neurriak zehazten ditu.

El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo establece normas generales que rigen la ayuda de la Unión al desarrollo rural financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), establecido mediante el Reglamento (UE) n 1306/2013. Este Reglamento fija los objetivos a los que debe contribuir la política de desarrollo rural y las correspondientes prioridades de la Unión en materia de desarrollo rural y traza el contexto estratégico de la política de desarrollo rural y define las medidas que deben ser adoptadas para ejecutar la política de desarrollo rural.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EE) Erregelamenduaren, 35. artikuluak laguntza mota bat ezartzen du, «lankidetzarako» laguntza.

El artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, establece un tipo de ayuda, la ayuda a la «Cooperación».

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020 Landa Garapenerako Programa prestatu da, zeina Europako Batzordearen 2015eko maiatzaren 26ko C(2015) 3479 Erabakiaren bidez onartu baitzen. Europar Batasunak eta Euskal Autonomia Erkidegoak elkarrekin finantzatzen dituzten neurriak martxan jartzea da programa horren helburua.

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco, se ha elaborado el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, aprobado por Decisión de la Comisión C (2015) 3479 final de 26 de mayo de 2015. Este Programa acomete la puesta en marcha de medidas cofinanciadas entre la Unión Europea y la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020ko Landa Garapenerako Programan –M16 neurria, «lankidetza»– jasota dago laguntza-mota hori, zein lankidetzaren hainbat alderdi zehazten dituzten zazpi azpineurritan sailkatzen baita. Berrikuntzaren bidez landa-ingurunearen lehiakortasunean aurrera egiteko lankidetza sustatzen dute neurri horiek, banaketa-kate motzen eta tokiko merkatuen garapena bultzatzen, eta berrikuntza-proiektuetan sektorearen partaidetza eta lankidetza indartzen.

Ese tipo de ayuda, queda reflejada en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020 en la medida M16 «Cooperación», que a su vez se divide en siete submedidas, que concretan diversos aspectos de la cooperación. Estas medidas fomentan la cooperación para avanzar, a través de la innovación, en la competitividad del medio rural, impulsan el desarrollo de cadenas de distribución cortas y la promoción de los mercados locales, y potencian la participación y cooperación del sector en los proyectos de innovación.

Beste alde batetik, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduak, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoak, Estatuko laguntzek minimis araubide honi atxikitako laguntza gisa onartzeko bete behar dituzten baldintzak jasotzen ditu, baimenik eman edo jakinarazpenik egin beharrik izan gabe.

Por otra parte, el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, recoge los requisitos que deben contener las ayudas de Estado para ser admitidas como ayudas acogidas al régimen de minimis, sin necesidad de ser autorizadas ni comunicadas.

Halaber, 2017ko otsailaren 17an argitaratu zen otsailaren 14ko 43/2017 Dekretua, EAEko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen duena, zeinaren xedea baita Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan landa-garapenerako laguntzen esparru-araudia ezartzea, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoarekin eta 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programarekin bat etorriz.

Así mismo, con fecha 17 de febrero de 2017 se ha publicado el Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020, cuyo objeto es establecer, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa marco de las ayudas al desarrollo rural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre y con el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020.

Hala eta guztiz ere, EBren Urte Anitzeko Finantza Esparruaren onarpenean eta Nekazaritza Politika Erkidearen erreformari buruzko negoziazioetan izandako atzerapena dela-eta, NPE berria eta haren Plan Estrategikoak ez dira 2023ra arte indarrean jarriko, Europako Parlamentuaren, Europako Kontseiluaren eta Europako Batzordearen beharrezkoak diren arauak oraindik ez baitira onartu.

No obstante, debido al retraso en la aprobación del Marco Financiero Plurianual de la UE y en las negociaciones sobre la reforma de la Política Agrícola Común, la entrada en vigor de la nueva PAC y sus Planes Estratégicos no tendrá lugar hasta 2023, ya que las necesarias normas del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, aún no han sido aprobadas.

Hala, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020ko abenduaren 23ko 2020/2220 (EB) Erregelamendua, argitaratu da Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (Lgenf) eta Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (FEAGA) zenbait xedapen iragankor ezartzen dituena 2021. eta 2022. urteetan, eta erregelamendu hauek aldatzen dituena argitaratu da: 1305/2013 (EB), 1306/2013 eta 1307/2013 (EB) erregelamenduak, errekurtsoei eta erregelamenduaren aplikazioari dagokionez, 2021. eta 2022. urteetan, eta 1308/2013 (EB) Erregelamendua, errekurtsoei eta laguntza horren banaketari dagokionez, 2021. eta 2022. urteetan. Erregelamendu horren xedea segurtasuna eta jarraitutasuna ematea da, nekazarientzat eta Europako nekazaritzarentzat emandako laguntzei, bai eta trantsizio-aldian landa-garapenerako laguntzen jarraitutasuna bermatzea ere, horretarako egungo esparru juridikoa zabalduz, lehen zutabeari (FEAGA) zein bigarren zutabeari (LGENF) dagokienez, harik eta NPE berria indarrean sartzen den arte.

El Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1305/2013, (UE) 1306/2013 y (UE) 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022, ha sido publicado con el objeto de proporcionar seguridad y continuidad a la concesión de ayudas a los agricultores y agricultoras europeas y garantizar la continuidad del apoyo al desarrollo rural en el período transitorio, ampliando el marco jurídico actual, tanto por lo que respecta a primer pilar (FEAGA) como a segundo pilar (FEADER), hasta la entrada en vigor de la nueva PAC.

Horrezaz gain, urtarrilaren 26ko 41/2021 Errege Dekretua ere argitaratu da, errege-dekretu hauek 2021. eta 2022. urteetan aplikatzeko xedapen espezifikoak ematen dituena: 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 eta 1078/2014 errege-dekretuak, abenduaren 19koak, nekazaritza-politika erkidea Espainian aplikatzeko emanak. Errege-dekretu horretan, egungo landa-garapenerako programak aplikatzeko epea 2022ra arte luzatzen da, hori barnean dela.

También se ha publicado el Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. Este Real Decreto amplía el periodo de aplicación de los actuales Programas de Desarrollo Rural hasta 2022, inclusive.

Arau-testuinguru iragankor honetan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenaren abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020 LGPren barruan sartzen diren laguntzak deitzen ditu agindu-proiektuak. Gainera, deialdiak basogintza-sektoreko lankidetzarako laguntzak eta landa-eremuetako nekazaritzakoak ez diren garapen-proiektuetarako laguntzak jasotzen ditu; horiei Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan, Batzordearenean, 2013ko abenduaren 18koan, ezarritakoa aplikatu beharko zaie.

En este contexto normativo transitorio el proyecto de Orden convoca ayudas que se encuadran en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre y en el PDR del País Vasco 2014-2020. Además, la convocatoria recoge ayudas de cooperación en el sector forestal y proyectos no agrarios de desarrollo en zonas rurales, que estarán sometidas al régimen del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Laguntza-deialdi honek behar adina aurrekontu-kreditu du Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legeari esker. Gainera, deialdi hau 2021eko martxoaren 17ko Aginduan jasota dago (Agindua, 2021eko martxoaren 17koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onesten duena 2021., 2022. eta 2023. urteetarako).

Existiendo dotación presupuestaria suficiente según los créditos autorizados por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio de 2021, la presente convocatoria de ayudas cuenta con suficiente cobertura presupuestaria. Además, la presente convocatoria se encuentra recogida en la Orden de 17 de marzo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para los años 2021, 2022 y 2023.

Eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearekin bat etorriz (lege horren 26.4 artikuluaren arabera, Jaurlaritzako kide gisa dagozkien eskumenei kalterik egin gabe, sailburuek beren sailari dagozkion gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak emateko eskudantzia izango dute), honako hau

En aplicación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, que en su artículo 26.4 dispone que, sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los Consejeros están investidos, entre otras atribuciones, de la atribución de dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias de su Departamento.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo Único.– Convocatoria.

Onartzea, 2021. urterako, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen duen otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuan aurreikusitako lankidetzarako laguntzak emateko deialdiaren oinarriak, Agindu honen I. eranskinean jaso direnak.

Aprobar, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a la cooperación previstas en el Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020, y que se recogen en el Anexo I de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de julio de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ZATI OROKORRA
PARTE GENERAL

1. oinarria.– Laguntzaren xedea.

Base 1.– Objeto de la ayuda.

1.– Agindu honen xedea da lankidetzarako laguntzak deitzea 2021erako. Gutxienez bi erakunderen arteko lankidetza moduak sustatzea da laguntza horien helburua.

1.– Es objeto de la presente Orden convocar para los ejercicios 2021, ayudas a la cooperación, que tienen por finalidad fomentar las formas de cooperación entre al menos, dos entidades.

2.– Laguntza hauek 43/2017 Dekretuan ezarritakoari jarraituz ematen dira, eta haren garapena eta aplikazioa dira (43/2017 Dekretua, 2017ko otsailaren 14koa, zeinaren bidez 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen baita).

2.– Estas ayudas se encuadran en el Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020, que supone su desarrollo y aplicación.

3.– Araubide horrez gain, basogintza-sektoreko lankidetzarako laguntzetarako eta landa-eremuetako nekazaritzakoak ez diren garapen-proiektuetarako laguntzei Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan, Batzordearenean, 2013ko abenduaren 18koan, ezarritakoa aplikatu beharko zaie. Araubide honetan, 200.000 euroko gehieneko laguntza emango dio estatu kide batek enpresa bakar bati hiru zergalditako edozein alditan.

3.– Además del régimen anterior, las ayudas de cooperación en el sector forestal y proyectos no agrarios de desarrollo en zonas rurales, estarán sometidas al régimen del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. En este régimen el importe máximo de las ayudas a conceder por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

4.– Agindu honen esparruan ematen diren laguntzak lankidetza-kostuak eta proiektu pilotuaren kostu zuzenak estaltzeko bakarrik erabiliko dira, eta ez dira itzuli beharrekoak izango, eta proiektuak urtebetean zein hainbat urtean gauzatzekoak izango dira, aurkeztutako proiektuak egiteko aldiaren arabera.

4.– Las ayudas que se concedan en el ámbito de la presente Orden, se destinarán exclusivamente a cubrir los costes de cooperación y los costes directos relativos al proyecto piloto y tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables y el periodo de ejecución de los proyectos será anual o plurianual, dependiendo del período de ejecución de los proyectos presentados.

2. oinarria.– Laguntza-lerroak.

Base 2.– Líneas de ayuda.

Lankidetzarako laguntzetan, honako laguntza-lerro hauek ezarriko dira:

Dentro de las ayudas a la cooperación, se establecerán las siguientes líneas de ayudas:

1.– Nekazaritza-ekoizpenaren eta -jasangarritasunaren alorrean EIPs Berrikuntzarako Europako Elkarteko (European Innovation Partnerships) talde eragileak sortzeko eta martxan jartzeko laguntzak. Laguntzok oinarri hauen II. kapituluan garatu dira.

1.– Ayudas a la creación y funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, que se desarrollan en el Capítulo II de las presentes bases.

2.– Nekazaritza-, elikagai- eta baso-sektoreetan produktu, praktika, prozesu eta teknologia berriak garatzeko laguntzak. Laguntzok oinarri hauen III. kapituluan garatu dira.

2.– Ayudas al desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, en los sectores agrícola, alimentario y forestal, que se desarrollan en el Capítulo III de las presentes bases.

3.– Eragile txikien arteko lankidetzarako laguntzak, lan-prozesuak elkarrekin antolatzeko eta instalazioak eta baliabideak partekatzeko, baita landa-turismoarekin zerikusia duten turismo-zerbitzuak merkaturatzeko ere. Laguntzok oinarri hauen IV. kapituluan garatu dira.

3.– Ayudas a la cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos de trabajo en común y compartir instalaciones y recursos, así como para el desarrollo o la comercialización de servicios turísticos, que se desarrollan en el Capítulo IV de las presentes bases.

4.– Lankidetzan aritzen diren banaketa-kateko eragileentzako laguntzak, beren produktuak merkaturatzeko eta sustatzeko, merkaturatze-bide laburrak eta tokiko merkatuak martxan jarrita edo garatuta, baita produktuak tokian-tokian ezagutarazteko jardueretarako ere. Laguntzok oinarri hauen V. kapituluan garatu dira.

4.– Ayudas a los agentes de la cadena de distribución que cooperen entre sí, para la comercialización y promoción de sus productos, mediante la puesta en marcha o el desarrollo de canales cortos de comercialización y mercados locales, y las actividades de promoción en un contexto local, que se desarrollan en el Capítulo V de las presentes bases.

5.– Eragileen elkarlanerako dirulaguntzak, klima-aldaketa apaltzeko edo horretara egokitzeko eta martxan dauden ingurumen-proiektuen eta -praktiken inguruko baterako planteamenduak egitekoak. Laguntzok oinarri hauen VI. kapituluan garatu dira.

5.– Ayudas a la cooperación entre agentes para el desarrollo de acciones conjuntas realizadas para la mitigación o adaptación al cambio climático, así como planteamientos conjuntos con respecto a proyectos y prácticas medioambientales en curso, que se desarrollan en el Capítulo VI de las presentes bases.

6.– Banaketa-kateko eragileen arteko lankidetza horizontalerako eta bertikalerako laguntzak, elikagaiak egiteko, energia ekoizteko eta industria-prozesuak sortzeko biomasaren hornidura iraunkor bat lortzeko. Laguntzok oinarri hauen VII. kapituluan garatu dira.

6.– Ayudas a la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución en el suministro sostenible de biomasa destinada a la elaboración de alimentos y a la producción de energía y los procesos industriales, que se desarrollan en el Capítulo VII de las presentes bases.

7.– Jarduerak dibertsifikatzeko lankidetzarako laguntzak, honako jarduera hauekin zerikusia dutenak: osasun-arreta, gizarteratzea, komunitateak babestutako nekazaritza eta ingurumenaren eta elikadurari buruzko heziketa. Laguntzok oinarri hauen VIII. kapituluan garatu dira.

7.– Ayudas a la cooperación para la diversificación de actividades relacionadas con la atención sanitaria, la integración social, la agricultura respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la alimentación que se desarrollan en el Capítulo VIII de las presentes bases.

3. oinarria.– Definizioak.

Base 3.– Definiciones.

Agindu honen ondorioetarako, honela ulertuko dira jarraian datozen definizioak:

A efectos de la presente Orden, se entiende de la manera que figuran a continuación las siguientes definiciones:

1.– Berrikuntza-eragilea (brokerra): pertsona edo erakunde inpartzialak dira, proiektua burutzeko ekintzaile egokiak –enpresak, pertsonak, ikerketa-taldeak, ikerketa-entitateak, aholkularitza-erakundeak, finantza-iturriak eta abar– bilatu eta harremanetan jartzen dituztenak, proiektuan teknikoki sartuta egon beharrik gabe; hau da, eragile moduan aritzen dira berrikuntza-prozesuaren bi alderdi edo gehiagoren artean. Talde eragileak eratzen ere laguntzen dute. Ideia berritzaileak identifikatzen dituzte, berriro definituz, hautatuz eta berrikuntzaren egileak lotuz, balioa ekar dezaketen ekimenak bultzatuz behetik gora, ideia horiek modu lehiakorrean proiektatzeko eta behar den finantzaketa aurkitzen lagunduz. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, Katilu berrikuntza-eragile modura aritzeko espazio bat da, eta Brokering Innovation prozesua kudeatzeko ardura du.

1.– Agente de innovación (Bróker): son personas u organizaciones imparciales que buscan y ponen en contacto a actores idóneos (empresas, personas, grupos de investigación, entes de investigación, entidades de asesoramiento, fuentes de financiación, etc.), para llevar a cabo el proyecto sin tener que estar involucrado técnicamente, de manera que actúa como agente entre dos o más partes en el proceso de innovación. También, facilitan la constitución de Grupos operativos. Identifican ideas innovadoras, redefiniéndolas, seleccionando y conectando a los actores de la innovación, animando iniciativas de abajo hacia arriba que pudieran aportar valor, para proyectar de forma competitiva dichas ideas y prestando apoyo para la búsqueda de la financiación precisa. En el caso del País Vasco, Katilu es un espacio que opera como agente de innovación y es el responsable de gestionar el proceso de Brokering Innovation.

2.– Nekazaritza: laborantza, abeltzaintza eta basogintza biltzen ditu.

2.– Agrario/a: concepto que abarca lo agrícola, lo ganadero y lo forestal.

3.– Elikagaiak: kontzeptu honen barnean sartzen da nekazaritza eta basogintzatik, arrantzatik, arrain-haztegietatik, ehizatik eta mikologiatik edo beste jatorri natural batetik datozen produktuak ekoitzi, eraldatu, ontziratu eta merkaturatzeari dagokiona.

3.– Alimentario/a: concepto que incluye lo relativo a la producción, transformación, envasado y comercialización de los alimentos procedentes en origen de lo agrario, de la pesca, de los cultivos marinos, de la actividad cinegética y de la micológica, o de otros orígenes naturales.

4.– Europako Berrikuntza Elkarteak (European Innovation Partnerships, EIPs): tresna politikoak dira, ez finantza-tresnak, eta kontzeptu berri gisa sartu ziren «Berrikuntzarako batasuna» Europa 2020 Ekimenean, ideia berriak garatzea eta horiek merkatura iristea eragozten edo moteltzen duten ikerketa eta berrikuntzarako sistema europarraren hutsuneak, hersturak eta oztopoak kentzeko. Pilotaje-talde batek zuzentzen du elkarte bakoitza, eta eragindako arloan edo arloetan erantzukizuna duen komisario europar bat edo gehiago da talde horren buru, non estatu kideetako ordezkariek (ministroak), diputatuek, enpresa-buruzagiek, ikertzaileek, gizarte zibilak eta gainerako alderdi interesdunek parte hartzen baitute. Berrikuntzarako Europako Elkarteen helburua da jarduketa sendotzea sektore publikoaren eta pribatuaren bidez, eta, horrela, lankidetzarako plataforma komun bat sortzea.

4.– Asociaciones Europeas para la Innovación-AEI (European Innovation Partnerships, EIPs): son instrumentos políticos, no financieros, que se introdujeron como un nuevo concepto en la iniciativa Europa 2020 «Unión por la innovación», con el objetivo de corregir las deficiencias, los estrangulamientos y los obstáculos del sistema europeo de investigación e innovación que impiden o ralentizan el desarrollo de nuevas ideas y su llegada al mercado. Cada asociación está dirigida por un grupo de pilotaje presidido por el comisario o comisarios europeos con responsabilidad en el área o áreas de actuación afectadas, en el que participan representantes de los Estados miembros (ministros), diputados, dirigentes empresariales, investigadores, la sociedad civil y otras partes interesadas. Las asociaciones europeas para la innovación tienen como objetivo reforzar la actuación a través de los sectores público y privado, proporcionando una plataforma común para la cooperación.

5.– Nekazaritza-produktibitate eta -jasangarritasuneko Berrikuntzarako Europako Elkartea: tresna politiko bat da, landa-ingurunean berrikuntza-estrategia garatzeko eta nekazaritzako elikagaien sektorean berrikuntza azkartzeko, zientzia eta praktikaren artean ezagutza-pasabidearen lana egiten duena, nekazaritzako elikagaien sektorean berrikuntza-transferentzia azkartzeko eta ingurumen inpaktu txikiago batekin gehiago ekoitziko duen nekazaritza lehiakorra lortzeko. Haren helburua nekazaritza eta basogintza lehiakorrak eta jasangarriak sustatzea da, gutxiagorekin gehiago lortuko dutenak eta ingurumena kaltetu gabe jardungo. Lehen sektore lehiakor bat sortzen lagunduko du horrek, bermatuko duena mundu-mailan elikagaiak eskuratzea, askotariko produktu eta produkzioak izatea, jateko eta jateko ez diren lehengaiez luzarora hornitzea, baita elikagai-kateko balio erantsiaren banaketa hobea izatea ere.

5.– Asociación Europea de Innovación de Agricultura Productiva y Sostenible: es el instrumento político para desarrollar la estrategia de innovación en el medio rural y para acelerar la innovación en el sector agroalimentario, ejerciendo de pasarela de conocimiento entre la ciencia y la práctica, para acelerar la transferencia de innovación en el sector agroalimentario y conseguir una agricultura competitiva que produzca más con menor impacto ambiental. Su objetivo es fomentar una agricultura y una silvicultura competitivas y sostenibles que obtengan más con menos y funcionen en armonía con el medio ambiente. Ayudará a crear un sector primario competitivo que garantice la disponibilidad de alimentos a escala mundial, la diversidad de los productos y de la producción, el suministro a largo plazo de las distintas materias primas para usos alimentarios y no alimentarios, así como una mejor distribución del valor añadido en la cadena alimentaria.

6.– Banaketa-kate laburrak: hornikuntza-kate bat da, lankidetzarekin, tokiko garapen ekonomikoarekin eta gertuko eremu geografiko batean ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harreman sozioekonomikoekin konprometitutako agente ekonomikoen kopuru mugatu batek osatutakoa. 16.4 azpineurriaren ondorioetarako, ekoizlearen eta kontsumitzaileen artean bitarteko bat baino gehiago ez dituen hornikuntza-kateak bakarrik hartuko dira kontuan.

6.– Cadenas Cortas de Distribución: una cadena de suministro formada por un número limitado de agentes económicos, comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones socio-económicas entre productores y consumidores en un ámbito geográfico cercano. A efectos de la submedida 16.4 únicamente se tendrán en cuenta cadenas de suministro en las que no intervengan más de un intermediario entre el productor y el consumidor.

7.– Lankidetza: lan-estrategia bat da, helburu bera duten eta kide bakoitzak daukanaren gainetik dagoen interes bat konpartitzen duten pertsona taldeek edo entitateek garatua, zeinek elkarlaneko metodoak eta elkartze-metodoak erabiltzen baitituzte.

7.– Cooperación: es una estrategia de trabajo desarrollada por grupos de personas o entidades que comparten un objetivo y un interés superior al particular de cada miembro, y que emplean métodos colaborativos y asociativos.

8.– Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Bizia (BLEB). Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzaren alorreko tresna da BLEB, nekazaritzako elikagaien sektorean eta landa- eta itsas-ingurunean berrikuntza eta lankidetza bideratzeko eta sustatzeko. Ikus honako webgune hau: https://www.euskadi.eus/aurkezpena-berrikuntza-lankidetza-estrategia/web01-a2nekber/eu/

8.– Estrategia Viva de Innovación y Cooperación (EVIC). La EVIC es el instrumento marco de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria para facilitar y promover la innovación y la cooperación en el sector agroalimentario y el medio rural y litoral, que se encuentra accesible en la web: https://www.euskadi.eus/presentacion-estrategia-inoovacion-cooperacion/web01-a2nekber/es/

9.– Talde eragileak: EIPs Berrikuntzarako Europako Elkarteen zati dira eta horien bidez LGENF-k berrikuntza eta EIPs-en helburuak babesten ditu landa-ingurunean, eta hori guztia gauzatzeko ekintzaile nagusiak dira. Alderdi interesdunek sortzen dituzte talde horiek: nekazariek, ikertzaileek, aholkulariek eta nekazaritzako elikagaien sektoreko enpresek, esaterako. Jarduketa-entitateak dira, beren intereseko gaien inguruan eratzen direnak praktikak, prozesuak, produktuak eta zerbitzuak eta teknologia berritzaileak probatzeko eta aplikatzeko proiektuak gauzatzeko, eta proiektuak irauten duen artean soilik irauten dute, zeinetarako finantzaketa lortzen baitute.

9.– Grupos Operativos: forman parte de las AEI y son el instrumento a través del cual el FEADER apoya la innovación y los objetivos de las AEI en el medio rural, siendo los actores principales en su implementación. Los crean las partes interesadas como agricultores, investigadores, asesores y empresas del sector agroalimentario. Son entidades de actuación que se constituyen en torno a temas de su interés para llevar a cabo proyectos destinados a ensayar y aplicar prácticas, procesos, productos y servicios y tecnologías innovadoras y duran solo mientras dure el proyecto para el que obtienen financiación.

10.– Taldea/klusterra: entitate independenteek osatutako eragile askotariko talde bat da, zeinen helburuak honako hauek baitira: jarduera ekonomiko berritzaileak bultzatzea –interakzio sakonak, instalazioak partekatzea, ezagutza eta jakintza espezializatuak trukatzea sustatuz– eta taldea osatzen duten enpresen artean ezagutza transferitzen, sareko lanean eta informazioa zabaltzen eraginkortasunez laguntzea.

10.– Grupo/clúster: una agrupación multiagente constituida por entidades independientes, cuyo objetivo es estimular actividades económicas/innovadoras mediante el fomento de interacciones intensas y de la práctica de compartir instalaciones, intercambiar conocimientos y saberes especializados, así como contribuir con eficacia a la transferencia de conocimiento, el trabajo en red y la divulgación de información entre las empresas integrantes del grupo.

11.– Berrikuntza: produktu berri bat edo asko hobeturiko bat –ondasun zein zerbitzu–, prozesu bat, merkaturatze-metodo berri bat edo antolaketa-metodo bat ezartzea da, enpresako barne-jardunbideetan, lantokiaren antolaketan edo kanpo-harremanetan. Ez da proiektu berritzailetzat hartzen, baldin eta ezagutza sortzeak ezagutza ezartzeak baino pisu handiagoa badauka.

11.– Innovación: es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. No se considera proyecto innovador aquel en el que la generación del conocimiento tiene más peso que la implantación del mismo.

12.– Tokiko merkatua: 16.4 azpineurriaren ondorioetarako, nekazaritza-elikagaiak saltzeko azokak eta merkatu tradizionalak hartuko dira tokiko merkatutzat, dagozkien foru organoek ezarritako arauak Nekazaritza eta Elikadura Politikako 17/2008 Legearen arabera betetzen dituztenak.

12.– Mercado local: a efectos de la submedida 16.4 tendrán la consideración de mercado local, las ferias y mercados tradicionales de venta de productos agroalimentarios que, según la Ley 17/2008, de Política Agraria y Alimentaria, cumplan lo establecido reglamentariamente por los órganos forales correspondientes.

13.– Proiektu pilotua: eskala txikiko proiektu esperimentala, denboran neurtutako esfortzu bat eskatzen duena, helburu komertzialekin merkaturatu aurretik produktu, zerbitzu, prozesu edota teknologia berri bat garatzeko prozesu eta tresna berriak erabiliz irtenbide-proposamen baten funtzionamendua eta bideragarritasuna ikusteko balio duena.

13.– Proyecto Piloto: proyecto experimental a pequeña escala, con un esfuerzo temporal acotado, para probar el funcionamiento y la viabilidad de una propuesta de solución mediante la prueba de procesos y herramientas nuevas en el marco del desarrollo de un nuevo producto, servicio, proceso y/o tecnología antes de su traslado al mercado con fines comerciales.

14.– Landa-eremuetako nekazaritzakoa ez den garapen-proiektua. Proiektu hauetan helburua ez dago nekazaritza-produktuak ekoiztearekin lotuta, nekazaritza-produktutzat Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 1. eranskinean azaltzen diren produktuak hartuta. Ondorio hauetarako, nekazaritzakoak ez diren proiektuak dira nekazaritza-produktuak eraldatu eta merkaturatzea dutenak helburu.

14.– Proyecto no agrario de desarrollo en zonas rurales. Son aquellos proyectos cuyo objetivo no está relacionado con la producción de productos agrícolas, entendiendo por estos los productos que figuran en el Anexo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A estos efectos son proyectos no agrarios aquellos que tienen por objeto la transformación y/o comercialización de productos agrícolas.

4. oinarria.– Finantzaketa.

Base 4.– Financiación.

1.– II., III., IV., V., VI., VII. eta VIII. kapituluetan aurreikusitako laguntzak LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura finantzatuko dira, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programarekin bat, eta LGENF funtsaren % 80ko baterako finantzaketako tasarekin.

1.– Las ayudas previstas en los capítulos II, III, IV, V, VI, VII y VIII serán cofinanciadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural «FEADER» y a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, conforme a lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020 y con una tasa de cofinanciación del 80 % del fondo FEADER.

2.– Agindu honen bidez deitutako laguntzak finantzatzeko, 286.000 euroko aurrekontu-kredituak erabiliko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura, honela banatuta:

2.– Los créditos presupuestarios con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinados a las ayudas convocadas mediante la presente Orden, son 286.000 euros, distribuidos de la siguiente manera:

• 111.540 euro II. kapituluari dagozkio; horietatik, 44.616 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 66.924 euro 2022.erako.

• 111.540 euros se atribuyen al Capítulo II, de los cuales 44.616 euros corresponden al ejercicio 2021 y 66.924 euros al ejercicio 2022.

• 97.240 euro III. kapituluari dagozkio; horietatik, 38.896 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 58.344 euro 2022.erako.

• 97.240 euros se atribuyen al Capítulo III, de los cuales 38.896 euros corresponden al ejercicio 2021 y 58.344 euros al ejercicio 2022.

• 2.860 euro IV. kapituluari dagozkio; horietatik, 1.144 euro 2021. ekitaldirako dira eta 1.716 euro 2022.erako.

• 2.860 euros se atribuyen al Capítulo IV, de los cuales 1.144 euros corresponden al ejercicio 2021 y 1.716 euros al ejercicio 2022.

• 28.600 euro V. kapituluari dagozkio; horietatik, 11.440 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 17.160 euro 2022.erako.

• 28.600 euros se atribuyen al Capítulo V, de los cuales 11.440 euros corresponden al ejercicio 2021 y 17.160 euros al ejercicio 2022.

• 34.320 euro VI. kapituluari dagozkio; horietatik, 13.728 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 20.592 euro 2022.erako.

• 34.320 euros se atribuyen al Capítulo VI, de los cuales 13.728 euros corresponden al ejercicio 2021 y 20.592 euros al ejercicio 2022.

• 5.720 euro VII. kapituluari dagozkio; horietatik, 2.288 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 4.000 euro 2022.erako.

• 5.720 euros se atribuyen al Capítulo VII, de los cuales 2.288 euros corresponden al ejercicio 2021 y 4.000 euros al ejercicio 2022.

• 5.720 euro VIII. kapituluari dagozkio; horietatik, 2.288 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 4.000 euro 2022.erako.

• 5.720 euros se atribuyen al Capítulo VII, de los cuales 2.288 euros corresponden al ejercicio 2021 y 4.000 euros al ejercicio 2022.

3.– LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsari dagokionez, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programarekin bat, agindu honen bidez deitutako laguntzetarako kreditu zehatza 1.144.000 eurokoa izango da, eta EAEko erakunde ordaintzaileak egingo ditu ordainketak, honela banatuta:

3.– En lo que respecta al fondo comunitario FEADER, al amparo del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, la cuantía concreta de los créditos destinados a las ayudas convocadas mediante la presente Orden, son 1.144.000 euros que se aplicarán mediante los correspondientes pagos que realice el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que se distribuyen de la siguiente manera:

• 446.160 euro II. kapituluari dagozkio; horietatik, 178.464 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 267.696 euro 2022.erako.

• 446.160 euros se atribuyen al Capítulo II, de los cuales 178.464 euros corresponden al ejercicio 2021 y 267.696 euros al ejercicio 2022.

• 388.960 euro III. kapituluari dagozkio; horietatik, 155.584 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 233.376 euro 2022.erako.

• 388.960 euros se atribuyen al Capítulo III, de los cuales 155.584 euros corresponden al ejercicio 2021 y 233.376 euros al ejercicio 2022.

• 11.440 euro IV. kapituluari dagozkio; horietatik, 4.576 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 6.864 euro 2022.erako.

• 11.440 euros se atribuyen al Capítulo IV, de los cuales 4.576 euros corresponden al ejercicio 2021 y 6.864 euros al ejercicio 2022.

• 114.400 euro V. kapituluari dagozkio; horietatik, 45.760 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 68.640 euro 2022.erako.

• 114.400 euros se atribuyen al Capítulo V, de los cuales 45.760 euros corresponden al ejercicio 2021 y 68.640 euros al ejercicio 2022.

• 137.280 euro VI. kapituluari dagozkio; horietatik, 54.912 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 82.368 euro 2022.erako.

• 137.280 euros se atribuyen al Capítulo VI, de los cuales 54.912 euros corresponden al ejercicio 2021 y 82.368 euros al ejercicio 2022.

• 22.880 euro VIII. kapituluari dagozkio; horietatik, 9.152 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 13.728 euro 2022.erako.

• 22.880 euros se atribuyen al Capítulo VII, de los cuales 9.152 euros corresponden al ejercicio 2021 y 13.728 euros al ejercicio 2022.

• 22.880 euro VIII. kapituluari dagozkio; horietatik, 9.152 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 13.728 euro 2022.erako.

• 22.880 euros se atribuyen al Capítulo VII, de los cuales 9.152 euros corresponden al ejercicio 2021 y 13.728 euros al ejercicio 2022.

4.– Emango diren laguntzen zenbateko guztia ezingo da izan baliabide horiek baino handiagoa, ez eta baliabideok eguneratzean ateratzen den zenbatekoa baino handiagoa ere, indarrean dagoen legedia betez aurrekontu-aldaketak onartzen diren kasuetan. Gehikuntza hori gertatuz gero, deialdiaren ebazpena eman baino lehen egin behar da, eta horren berri emango da Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bitartez, zeina EHAAn argitaratuko baita.

4.– El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos o la cuantía que resulte de su actualización en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. En el supuesto de que se produzca dicho incremento, que habrá de tener lugar con carácter previo a la resolución de la convocatoria, se dará publicidad de tal circunstancia mediante resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria que se publicará en el BOPV.

5. oinarria.– Betekizun orokorrak.

Base 5.– Requisitos generales.

Agindu honetan iragarritako edozein laguntzaren onuradun izateko, oinarri honetan ezarritako baldintzak bete behar dira. Baldintza horiek baldintza hauek guztiak jasotzen dituzte: Dirulaguntzei buruzko 2003ko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko baldintzak, 2017ko otsailaren 7ko 43/2017 Dekretuko (2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan aurreikusitako laguntzen araudi-esparrua ezartzen du) 5. artikuluan aurreikusitakoak eta hainbat laguntzen baldintza espezifikoak, eta hauek dira horiek guztiak:

Para poder tener la condición de persona beneficiaria de cualquiera de las ayudas convocadas en la presente Orden, se deben cumplir los requisitos establecidos en la presente base, que recogen los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los previstos en el artículo 5 del Decreto 43/2017, de 7 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020, y los requisitos específicos de las distintas ayudas, y que son los siguientes:

1.– Eskatzailearenak.

1.– Del solicitante.

a) Egunean izatea indarreko xedapenek zergen eta gizarte-segurantzaren arloan ezartzen dituzten betebeharrak. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

a) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

b) Eskatzaileek jakinarazi behar dute diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, baita eskuratu duten ala ez ere. Basogintza-sektorean garatzen diren jarduketei eta nekazaritzakoak ez diren landa-eremuetako garapen-proiektuei dagokienez, jakinaraztea oraingo zerga-ekitaldiaren justu aurreko bi zerga-ekitaldietan jasotako minimis laguntza guztiak.

b) Comunicar, si ha solicitado o no y si ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualesquiera administración pública o entes, tanto públicos como privados. Respecto de las actuaciones que se desarrollen en el sector forestal y proyectos no agrarios de desarrollo en zonas rurales, comunicar todas las ayudas de «minimis» recibidas durante los dos ejercicios fiscales inmediatamente anteriores al ejercicio fiscal en curso.

c) Eskabidean jakinaraztea ea sartuta dauden ala ez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edota haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasiera eman zaion itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean, eta zein den edo diren zehaztea.

c) Comunicar, en la solicitud, si se encuentra incurso o no, en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, indicando en cual o cuales.

d) EAEko Administrazioak edo haren mendeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, itzultze- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez egunean egotea. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, edo dagokion itzultze-ebazpena dela-eta bertan behera uztea erabaki bada. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

d) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la correspondiente resolución de reintegro. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

e) Ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zigor- edo administrazio-arloko epai irmorik, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

e) No encontrarse sancionada penal ni administrativamente o condenada, mediante sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

f) Konkurtso-deklaraziorik eskatu ez izana, prozeduraren batean kaudimengabetzat deklaratuta ez egotea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea, edo desgaitua ez egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

f) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

g) Ebazpen irmo baten bidez dirulaguntzak jasotzeko aukera galtzeko zigorrik ez izatea.

g) No haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

h) Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita ez izatea.

h) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

i) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat ez izatea, lege horretan ezarritako baldintzetan. Horrez gain, ez egotea hauetan aurreikusitako kasuren batean: Estatuko Administrazio Orokorreko goi-karguan aritzea arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legea eta Administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunen abenduaren 26ko 53/1984 Legea.

i) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma, así como en los supuestos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del estado y de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

j) Laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galduta ez izatea ebazpen irmo baten bidez ezarritako zehapena dela-eta, edo honako delitu hauetakoren bat egin izanagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

j) No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

k) Zerga-egoitza erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez izatea.

k) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

l) Elkarteen kasuan, horiek ez egotea Elkartzeko Eskubidea arautzen duen Lege Organikoaren (martxoaren 22ko 1/2002) 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan debeku-kausetan. Ez-zilegitasun penalaren zentzuzko zantzuak egoteagatik, administrazio-prozedura ez etetea, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, betiere ebazpen judizial sendorik esleitzen ez bada, haren arabera, kasuan kasuko inskripzioa egin ahal izango baita dagokion erregistroan.

l) En el supuesto de las asociaciones, que estas no se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

m) Berreskuratze agindu baten pean ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

m) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

Izaera juridikorik ez duten pertsona fisikoen edo juridikoen taldeetako kideek, onuraduntzat har daitezkeenek, paragrafo honetan jasotako betekizunak bete beharko dituzte.

Todos los miembros de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad jurídica que puedan ser consideradas personas beneficiarias, deberán cumplir los requisitos recogidos en el presente párrafo.

2.– Proiektu pilotuarenak:

2.– Del proyecto piloto:

a) Diruz laguntzekoak diren jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egitea.

a) Que las actividades subvencionables se realicen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Diruz laguntzekoak diren gastuak ez daitezela eskabidea egin baino lehenago egindakoak izan.

b) Que los gastos subvencionables no hayan sido efectuados con anterioridad a la presentación de la solicitud.

6. oinarria.– Eskabideak aurkezteko epea.

Base 6.– Plazo y presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Eskabidearekin batera, oinarri honen 8. paragrafoan eskatzen diren agiriak aurkeztu beharko dira.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. Esta solicitud se deberá completar con la documentación requerida en los términos que establece el párrafo 8 de la presente base.

2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta pertsona fisiko onuradunek informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzeko behar besteko gaitasun teknikoa dutenez, prozedura hau bide elektronikotik bakarrik izapidetu ahal izango da.

2.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que las personas físicas beneficiarias tienen capacidad técnica suficiente para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, la tramitación del presente procedimiento se realizará exclusivamente por el canal electrónico.

3.– Eskabidea aurkezteko, eredu normalizatua erabili beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoena: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029306

3.– Las solicitudes, se presentarán según el modelo normalizado que está disponible accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1029306

4.– Eskabidearen ondorengo izapideak elektronikoki egiteko (baita gastua justifikatzeko izapide ere), Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora sartu beharko da, «Nire karpeta» atalera: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

4.– Los trámites posteriores a la solicitud (incluido el trámite de justificación del gasto), por canal electrónico, se realizan accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el apartado «Mi carpeta»: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko zehaztasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029306

5.– Las especificaciones sobre como tramitar la solicitud, declaración responsable, justificaciones y demás documentación, están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1029306

6.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza, ahalordeen erregistro elektronikoaren bitartez: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

6.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través del Registro electrónico de Apoderamientos: https://www.euskadi.eus/representantes

7.– Laguntza-eskabidearen ereduaren oinarrizko edukia oinarri hauen eranskin gisa argitaratu da.

7.– El contenido básico del modelo de solicitud de las ayudas se publica como apéndice de las presentes bases.

8.– Laguntza eskatu duen talde eragilea edo berrikuntza-taldea osatzen duten pertsona fisiko edo juridiko bakoitzeko dokumentazio hau aurkeztu behar da:

8.– Por cada una de las personas físicas o jurídicas que integren el Grupo Operativo o el Equipo de Innovación solicitante de la ayuda, se presentará la documentación siguiente:

a) Pertsona juridikoek, erakundea eratzeko eskrituraren eta estatutuen kopia, dagokion erregistroan sartu dela adierazten duen zigilua jarrita.

a) En el supuesto de ser persona jurídica, copia de la escritura de constitución y los estatutos de la entidad donde figure el sello de haber sido inscrita en el correspondiente registro.

b) Erantzukizunpeko adierazpena, eskatzaileak agindu honetako betekizun guztiak betetzen dituela, aurkezten dituen agiri guztiak egiazkoak direla eta 5.1 oinarrian, d) paragrafotik m)-ra bitartekoetan, ezarritako betekizunak betetzen dituela, hori egiaztatzeko dokumentazioa duela, eta Administrazioak eskatzen duenean haren esku utziko duela adieraztekoa.

b) Declaración responsable de que reúne los requisitos exigidos en la presente Orden y respecto de la veracidad de todos los documentos presentados, y respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la base 5.1, párrafos d) a m), que dispone de la documentación que así lo acredita, y que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida.

c) Erakunde eskatzaileak laguntza kuantifikatzeko aurkeztu nahi duen beste edozein dokumentazio osagarri.

c) Y cualquier otra documentación complementaria que la entidad solicitante desee aportar al efecto de cuantificar la ayuda.

Laguntzak eskatu dituzten eta izaera juridikorik ez duten pertsona fisiko edo juridikoen taldeen kasuan, proiektu pilotuan parte hartzen duten enpresa edo erakunde bakoitzari dagokionez aurkeztu beharko da dokumentazioa.

En las agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad jurídica solicitantes de las ayudas, la documentación será aportada respecto de todas y cada una de las empresas o entidades participantes en el proyecto piloto.

9.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko ditu NAN, IFK, bere zerga-betebeharren ordainketak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak, pertsona eskatzaileek edo onuradunek horretarako berariazko baimena eman beharrik izan gabe, haiek berariaz aurka egiten diotenean salbu, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria edo dokumentua aurkeztu beharko dute. Hori guztia Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 1/1997 Legegintza Dekretuaren 50.3 artikulua aplikatuz, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 28.2 artikuluari dagokionez.

9.– La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verificará automáticamente el DNI, el CIF, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social, sin necesidad de que medie consentimiento explícito para ello por parte de las personas solicitantes o beneficiarias, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido; todo ello en aplicación del artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997 Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en relación con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

10.– Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 3. paragrafoan ezarritakoarekin arabera, oinarri honen 8. paragrafoan eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, horiek aurkeztutzat joko dira.

10.– Conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la documentación requerida en el párrafo 8 de la presente base haya sido entregada en esta o en cualquier otra Administración y siempre que el solicitante declare expresamente que no ha existido modificación alguna en los citados documentos, estos se considerarán como presentados.

Eskatzaileak adierazi beharko du zein Administraziotan eta noiz aurkeztu diren dokumentuok, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak elektronikoki bilduko ditu bere korporazio-sareen bidez.

El solicitante deberá indicar la Administración donde hayan sido presentados, y el momento en que se hayan presentado, siendo estos recabados de forma electrónica a través de sus redes corporativas por la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

Eskatzaileak ez badu nahi oinarri honen 8. paragrafoan eskatutako dokumentazioa biltzea, berariaz agertu beharko da horren aurka, eta dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Si el solicitante no desea que se recabe la documentación requerida en el párrafo 8 de la presente base, deberá oponerse de forma expresa a ello, y aportar la documentación.

11.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Era berean, laguntza-eskabidearen ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

11.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

12.– Eskabideak oinarri honetan eskatutako dokumentazioa ez badauka, osorik ez badago edo akastuna bada, interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena eman ondoren eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

12.– Si la solicitud no reúne la documentación exigida en la presente base, estuviera incompleta o fuera defectuosa, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución de la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluaren 4. apartatuan xedatutakoa betetzeko, eskabidea legez telematikoki aurkeztu behar badu interesdunak baina presentzialki egiten badu, aipatutako eskakizun horri muzin eginda, aurkezteko modua zuzentzeko eskatuko zaio, eta legez ezarritako bide elektronikoak erabiliz egiteko. Eskakizun hori bete ezean, presentzialki aurkeztu duena ez da baliozkoa edo eraginkorra izango. Elektronikoki aurkezteko jarritako epea da eskabidea aurkezteko epea.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 apartado 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la persona interesada estuviese legalmente obligada a presentar la solicitud de forma telemática y lo hiciere presencialmente, incumpliendo la citada obligación, se le requerirá para que la subsane y la presente por el cauce electrónico legalmente establecido. De no ser atendido el requerimiento, la presentación presencial carecerá de validez o eficacia. La fecha de presentación de la solicitud es la fecha de la presentación electrónica.

Ondorio horietarako, baldin eta, zuzentzeko xedez, eskabide elektronikoa aurkezten bada, baina oinarri honetan ezarritako epetik kanpo, aurkeztu gabekotzat joko da eskabide hori.

A estos efectos, si la presentación electrónica de la solicitud, producto de la subsanación, se efectúa fuera del plazo establecido en la presente base, dicha solicitud se tendrá por no presentada.

13.– Edonola ere, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak, eskabidean adierazitakoa egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta eskabidea izapidetzeko, beharrezkotzat jotzen dituen bestelako argibide edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

13.– En cualquier caso, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

14.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak honako helbide honetan eskuratu daitezke: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

14.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electrónicos

7. oinarria.– Laguntzen kudeaketa.

Base 7.– Gestión de las ayudas.

1.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak izango du deialdi honetan araututako laguntzak kudeatzeko eskumena.

1.– La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias será la competente para la gestión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria.

2.– Balorazio-batzorde bat sortuko da II., III., IV., V., VI., VII. eta VIII. kapituluetako laguntza-lerroetako proiektuak ebaluatzeko eta baloratzeko, bai eta balorazio-irizpide objektiboak aplikatzeko eta haztatzeko ere.

2.– Para la evaluación y valoración de los proyectos de las líneas de ayuda acogidas a los capítulos II, III, IV, V, VI, VII y VIII, así como para la aplicación de los criterios objetivos de valoración y su ponderación se creará una Comisión de Valoración.

3.– Balorazio Batzordea Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzako hiru pertsonak osatuko dute. Horietako bat ikerketa-programen arduraduna izango da, eta batzordeko lehendakari gisa jardungo du. Beste biak, berriz, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzari atxikitako zuzendaritzetako teknikarien artean aukeratuko dira, eta Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bidez izendatuko. Ebazpen horretan, idazkaria zein izango den adieraziko da.

3.– La Comisión de Valoración estará compuesta por tres personas, pertenecientes a la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, siendo una de ellas la persona Responsable de Programas de Investigación, que será quien ejerza de Presidente. Las otras dos serán elegidas entre el personal técnico de las Direcciones adscritas a la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria y serán nombradas mediante Resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en la cual se designará quien ejercerá la Secretaría.

Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da Batzordea eratu baino lehen.

Esta Resolución será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco con anterioridad a la constitución de la Comisión.

Batzordeak, bere eginkizunak betetzeko, arloko aditu diren pertsonei eskatu ahal izango die hala bileretan parte hartzeko nola aholkularitza emateko, beharrezko irizten dionean.

La Comisión, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantos expertos en la materia estime necesarios.

4.– Balorazio-batzordearen egitekoak hauek izango dira:

4.– La Comisión de Valoración tendrá las siguientes funciones:

a) Aurkeztutako eskabide guztiak aztertzea, eta aplikatzekoa den araudia betetzen ez dutenak baztertzea. Era berean, araudia betetzen ez duen eskabide bakoitza baztertzeko arrazoiak zerrendatuko ditu.

a) Examinar la totalidad de las solicitudes presentadas, separando las que cumplen la normativa de aplicación de las que no. Respecto de estas últimas se realizará un listado que contendrá la causa de denegación de cada una de ellas.

b) Aplikatu beharreko araudia betetzen duten eskabideak ebaluatzea. Ebaluazioaren barruan, proiektuak balioetsiko ditu, eta balioetsiko du zenbateraino betetzen dituen bakoitzak agindu honek finkatzen dituen irizpide objektiboak.

b) Evaluar las solicitudes de los proyectos que cumplen la normativa de aplicación valorando el proyecto y el grado de cumplimiento de los criterios objetivos establecidos.

c) Balioesteko eta kuantifikatzeko finkatzen dituen irizpide objektiboetan oinarrituz, onuradun bakoitzari zenbateko laguntza eman proposatzea.

c) Realizar, sobre la base de los criterios objetivos de valoración y cuantificación de las ayudas, una propuesta sobre la cuantía de la ayuda a conceder a cada beneficiario.

5.– Balorazio-batzordeak ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari. Proposamenak agindu honen 9. oinarrian aipatzen den edukia jaso beharko du gutxienez.

5.– La Comisión de Valoración realizará una propuesta de resolución al Director de Calidad e Industrias Alimentarias. La propuesta deberá contener, como mínimo el contenido al que hace referencia en la base 9 de la presente Orden.

6.– Balorazio-batzordeak bere barne funtzionamendu-arau propioak ezarri ahalko ditu. Horiek arautzen ez dituzten gaietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan xedatua aplikatuko da.

6.– La Comisión de Valoración podrá establecer sus propias normas de funcionamiento, rigiéndose en lo no previsto por estas, por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

8. oinarria.– Laguntzak esleitzeko eta kuantifikatzeko prozedura.

Base 8.– Procedimiento de adjudicación y cuantificación de las ayudas.

1.– Lehiaketa bidez esleituko dira agindu honen II., III., IV.,V., VI., VII., eta VIII. kapituluek arautzen dituzten laguntza-lerro bakoitzeko laguntzak.

1.– Para la adjudicación de las ayudas reguladas en cada una de las líneas de ayudas recogidas en la presente Orden en los capítulos II, III, IV, V, VI, VII y VIII el procedimiento a utilizar será el de concurrencia competitiva.

2.– Aipatutako kapituluek arautzen duten laguntza-lerro bakoitzaren barruan, proiektu bakoitzari ematen zaion laguntzaren hasierako zenbatekoa kalkulatzeko, aurkezten diren proiektuak konparatuko dira, eta aginduak finkatzen dituen hautaketa-irizpide objektiboak eta balioespena aplikatuko zaizkie. Ondoren, laguntza-ildo bakoitzeko aurkeztutako proiektuen zerrenda egingo da, proiektuak puntu gehien duenetik puntu gutxien duenera ordenatuta. Ordena horretan esleituko dira laguntzak, deialdi honen 26., 33., 40., 47., 54., eta 61. oinarriek finkatzen dituzten ehunekoak aplikatuta, funts guztiak agortu arte.

2.– Dentro de cada línea de ayudas que recogen los precitados capítulos, y de forma separada para cada una de ellas, la cuantía inicial de la ayuda a conceder a cada proyecto de actuación presentado se calculará, mediante la comparación de los proyectos presentados, a los que se aplicarán los criterios selección y su valoración fijados en la presente convocatoria. Aplicada la regla anterior se elaborará un listado ordenado de proyectos presentados por cada línea de ayudas, en sentido descendente, en función de la puntuación obtenida por cada uno de ellos. A continuación, se adjudicarán las ayudas siguiendo el indicado orden y aplicando los porcentajes de ayuda establecidos respectivamente en las bases 26, 33, 40, 47, 54 y 61 de la presente convocatoria, hasta el agotamiento total de los fondos.

Funtsak mugatuak direla kontuan izanik, lerro bakoitzeko azken laguntzari dagokionez, proposatutako kopurua diru kopuru erabilgarria baino handiagoa bada, esleituko den laguntza diru kopuru erabilgarri hori izango da, baldin eta kopuru hori diruz lagun daitekeen gastuaren % 70ekoa edo handiagoa bada. Diru kopuru erabilgarri hori diruz lagun daitekeen gastuaren % 70 baino gutxiago bada, ez da laguntza esleituko, eta kopuru horrek 1. oinarrian jasotako beste lerro batera zuzendutako funtsak handituko ditu, honako hurrenkera honetan: II., III., V., VII., VI., VIII. eta IV. kapituluak, harik eta guztiz agortzen diren arte.

Teniendo en cuenta la limitación de los fondos, si respecto a la última de las ayudas de cada línea, la cantidad propuesta rebasa la cantidad disponible, se adjudicará la ayuda por la citada cantidad, si esta es igual o superior al 70 % del gasto subvencionable. En el supuesto de que la cantidad disponible sea inferior al 70 % gasto subvencionable, no se adjudicará la ayuda y dicha cantidad incrementará los fondos destinados a otra de las líneas recogidas en la base 1, por el siguiente orden Capítulo II, III, V, VII, VI, VIII y Capítulo IV, hasta su total agotamiento.

9. oinarria.– Ebazpena.

Base 9.– Resolución.

1.– Aurkeztutako eskabideak eta dokumentuak aztertu ondoren, balorazio-batzordeak egin duen proposamena ikusirik, 7. oinarrian xedatutakoaren arabera Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebatziko du eskatutako laguntzak eman ala ez, ebazpen bakar baten bitartez.

1.– Tras el examen de las solicitudes y documentación presentadas, a la vista de la propuesta elevada por la Comisión de Valoración, conforme lo dispuesto en la base 7, corresponderá al Director de Calidad e Industrias Alimentarias la resolución de la convocatoria, concediendo o denegando las ayudas solicitadas mediante una única Resolución.

2.– Ebazpenak informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

2.– La Resolución deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Baietsitako eskabideei dagokienez:

A) Respecto de las solicitudes estimadas:

1) Onuradunen izena edo izen soziala, eta IFK edo NAN.

1) Nombre o denominación social de los beneficiarios, CIF o DNI.

2) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura finantzatzen den zenbatekoa.

2) Cantidad subvencionada por los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3) Aplikatutako irizpide objektiboak eta laguntzaren ehunekoa.

3) Criterios objetivos aplicados y porcentaje de ayuda.

4) LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren kontura finantzatutako diruz lagundutako zenbatekoa, LGENF Funtsaren kontura finantzatzen den zenbatekoa Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duen urriaren 3ko 194/2006 Dekretuaren arabera eman eta ordainduko dela adierazita.

4) Cantidad subvencionada cofinanciada con cargo al fondo comunitario FEADER e indicación de que la concesión y pago de la parte de la ayuda cofinanciada con cargo al FEADER se llevará a cabo conforme lo dispone el Decreto 194/2006, de 3 de octubre, por el que se constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5) Proiektuak gauzatzeko epearen bukaera-data.

5) Fecha de finalización del plazo de ejecución de los proyectos.

6) Basogintza-sektoreko lankidetzarako laguntzetarako eta landa-eremuetako nekazaritzakoak ez diren garapen-proiektuetarako, laguntzaren minimis-izaera adieraztea eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren, Batzordearenaren, 2013ko abenduaren 18koaren, aipamen zehatza egitea (2013ko abenduaren 24ko EBAO, 352. zenbakia).

6) Para las ayudas de cooperación en el sector forestal y proyectos no agrarios de desarrollo en zonas rurales, la indicación del carácter de minimis de la ayuda, y la referencia expresa al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE, núm. 352, de 24 de diciembre de 2013).

7) Izaerarik gabeko pertsona fisikoen edo juridikoen taldeek berariaz adierazi beharko dituzte taldeko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntza-zenbatekoa.

7) En los casos de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar a cada uno de ellos.

B) Ezetsitako eskabideei dagokienez:

B) Respecto de las solicitudes desestimadas:

1) Eskatzailearen izena edo sozietate-izena, IFK edo NAN.

1) Nombre o denominación social de los solicitantes, CIF o DNI.

2) Laguntza ukatzeko arrazoiak.

2) Los motivos que fundamentan la denegación.

3.– Zehapen-prozeduraren batean edo dirulaguntzen itzultze-prozeduraren batean egonez gero, hura amaituta izan beharko da dirulaguntza eman ahal izateko. Prozedurak, amaieran, laguntza publikoak eskuratzeko gaitasungabetzea badakar, edo laguntza itzultzeko betebeharra ezartzen badu, emandako laguntza baliogabetu egingo da, onuradun izateko debekua izateagatik.

3.– En el caso de hallarse incurso en algún procedimiento sancionador o de reintegro de subvenciones, la concesión de la ayuda estará condicionada a la finalización del mismo. Si el procedimiento concluyese con la imposición consistente en inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

4.– Agindu hau indarrean jarri eta gehienez sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da ebazpena.

4.– La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses desde que surta efectos la presente Orden.

Lehia-konkurrentziako prozeduraren ebazpena, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluaren 1. apartatuko b) letran xedatutakoaren arabera, EHAAn argitaratuko da, eta argitalpena jakinarazpentzat hartuko da. Dena dela, ebazpen osoa helaraziko zaie interesdun guztiei, eta, gainera, ebazpenean interesdun bakoitzari berariaz eragiten dioten alderdiak identifikatuko dira.

La resolución del procedimiento en concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1 apartado b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será publicada en el BOPV, surtiendo la publicación efectos de notificación. Ello, no obstante, se dará traslado individualizado a cada interesado de la resolución íntegra, si bien se identificará para cada uno de ellos los aspectos de la resolución que singularmente le afecten.

Nolanahi ere, lehenengo egin den jakinarazpenaren data joko da jakinarazpen-datatzat.

En cualquier caso, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

5.– Agindu hau indarrean sartu eta sei hilabete igarota, ebazpen espresurik ez badago, eskabidea ukatu egin zaiela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera.

5.– Si transcurren seis meses desde que surta efectos la presente Orden, sin resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Prozeduraren ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio interesdunak Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jasotzen duenetik aurrera, edo, hiru hilabeteko epean administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

6.– Contra la resolución del procedimiento, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Jakinarazpen elektronikoak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera jo beharko da: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

7.– Las notificaciones electrónicas se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

10. oinarria – Onuradunen betebeharrak.

Base 10.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzen onuradunek oinarri honetan ezarritako baldintzak bete behar dituzte, zeinek xedapen hauetako baldintzak jasotzen baitituzte: Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluko baldintzak, 2015-2020 Euskadiko Landa Garapenerako Programan aurreikusitako laguntzen araudi-esparrua ezartzen duen otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuaren 15. artikuluan aurreikusitakoak eta hainbat laguntzen baldintza espezifikoak. Hona hemen:

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones establecidas en la presente base, que recogen las obligaciones incluidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, las previstas en el artículo 15 del Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020, y las específicas de las distintas ayudas, y que son las siguientes:

a) Laguntzak ematen dituen ebazpenean edo, hala badagokio, luzapen-ebazpenean ezarritako epean gauzatzea laguntzaren helburu den jarduera, betiere deialdi honen 11. oinarrian ezarritako gehieneko muga aintzat hartuta.

a) Realizar la actividad objeto de la ayuda en el plazo establecido en la resolución de concesión, y en su caso en la resolución de prórroga, con el límite máximo establecido en la base 11 de la presente convocatoria.

b) Dirulaguntza eman den helbururako erabiltzea; beraz, proiektu pilotu bat burutu behar da.

b) Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida, lo que supone que haya que ejecutar un proyecto piloto.

c) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, baldin eta dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena hartu eta hamabost egunean onuradunek ez badiote berariaz uko egiten, onartu egiten dutela ulertuko da.

c) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención la persona beneficiaria de la subvención no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

d) Ebazpen-proposamena eman baino lehen, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

d) Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

e) Proiektuen emaitzak hedatzeko betebeharrari dagokionez: laguntzaren kopuru osoa jaso eta gehienez ere bi hilabeteko epean argitaratuko dira emaitzak. Proiektuaren emaitzak operazioaren deskribapen labur bat eginez hedatuko dira; buruaren erabilera profesionalerako web-orrian, ahal dela, edo, hala badagokio, taldeko kideetako baten web-orrian.

e) En relación a la obligación de divulgar los resultados de los proyectos: la publicación de los resultados de los proyectos se efectuará en el plazo máximo de dos meses desde la percepción de la cantidad íntegra de la ayuda. Los resultados del proyecto se divulgarán mediante una breve descripción de la operación que será expuesta en el sitio web para uso profesional del líder del mismo, preferiblemente, o en su caso, en el sitio web de uno de los componentes del grupo o equipo.

f) Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinaraztea jarduera edo proiektua partez edo osorik gauzatu dela eta haren esku jartzea hala egin dela egiaztatzeko beharrezkoak diren agiri guztiak.

f) Comunicar a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias la ejecución parcial o total de la actividad o proyecto y poner a su disposición toda la documentación necesaria para que pueda verificarse dicha ejecución.

g) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko Sailari, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eta Europar Batasuneko kontrol-organoei jasotako laguntzak nola erabili diren eta haien helburuak bete diren fiskalizatzeko eskatzen duten informazio guztia eman beharko zaie.

g) Facilitar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, a la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a los órganos de control comunitario, cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas recibidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas.

h) Deialdi honen 5. oinarriko 4. paragrafoan xedatutakoa eragotzi gabe, baldin eta beste administrazio batek edo erakunde publiko edo pribaturen batek helburu bererako ematen duen beste dirulaguntza edo laguntzarik eskatu eta eskuratzen bada, horren berri ematea Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, idatziz, beste laguntza edo dirulaguntza eskuratu izanaren berri izan eta hurrengo hamabost egun naturalen barruan eta, betiere, funts publikoen erabilera justifikatu aurretik.

h) Sin perjuicio de lo dispuesto en la base 5 párrafo 4 de la presente convocatoria, comunicar por escrito a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias la solicitud y la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, en los quince días naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia y en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos públicos.

i) Dirulaguntza emateko kontuan hartzen den egoera subjektibo edo objektiboren bat aldatzen bada, aldaketaren berri eman behar diote Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, idatziz.

i) Comunicar por escrito a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

j) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan ezarritako betebeharrak betetzea.

j) Cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

k) Diruz laguntzen diren gastu eta jarduera guztietan eta haiei buruz argitaratzen diren informazio eta iragarki guztietan agerian jartzea erkidego-funtsek eta Eusko Jaurlaritzak finantzatzen dituztela laguntzok, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburua arautzen duen abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuarekin eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren a, aplikazio-xedapenak ezartzen dituen Batzordearen uztailaren 17ko 808/2014 (EB) Exekuzio Erregelamenduaren III. eranskinarekin bat, agindu honen II. eranskinean adierazten den eran.

k) Hacer constar de forma visible y perceptible en toda la información o publicidad que se efectúe sobre los gastos y actividades subvencionados, que los mismos están cofinanciados por fondos comunitarios y por el Gobierno Vasco, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco regulado por el Decreto 318/1999, de 31 de agosto y de acuerdo con el Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, tal y como se recoge en el Anexo II de la presente Orden.

l) Merkataritza-legeriak eskatutako baldintzetan izatea ikuskatutako kontabilitate-liburuak, erregistro izapidetuak eta gainerako dokumentu guztiak, eta deialdi bakoitzean finantzatutako inbertsioarekin lotutako gastu guztietarako kontabilitate-kode egoki bat edo kontabilitate-sistema bereizi bat mantentzea, araudiak finkatzen dituen kontrolak egin ahal izateko.

l) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, y mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado para todos los gastos relacionados con la inversión financiada en cada convocatoria, con el objetivo de que puedan realizarse los controles que establezca la normativa.

m) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten dokumentuak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, zeren eta egiaztapenak eta kontrolak egiteko erabil baitaitezke.

m) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

n) Minimis laguntzen araubidera bildutako basogintza-sektoreko lankidetzarako laguntzei eta nekazaritzakoak ez diren landa-eremuetako garapen-proiektuei dagokienez, adieraztea minimis laguntzei buruzko Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduari lotutako laguntzarik jaso den uneko zerga-ekitaldian edo aurreko bietan. Informazio hori laguntza-eskabidean adierazi beharko da.

n) Para las ayudas de cooperación en el sector forestal y proyectos no agrarios de desarrollo en zonas rurales acogidas al régimen de minimis, comunicar la obtención de ayudas sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de diciembre, durante el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores. Esta información se hará constar en la solicitud de ayuda.

2.– Foru-ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean dauden, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egiaztatuko du, automatikoki. Hala ere, eskatzaileak modu arrazoituan aurka egin ahal izango du eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluko 2. apartatuan xedatutakoaren arabera.

2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, se verificará automáticamente y de oficio por parte de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias. No obstante, el solicitante podrá oponerse de manera motivada, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

11. oinarria.– Betearazteko gehieneko epeak.

Base 11.– Plazos máximos de ejecución.

1.– Agindu honetan bildutako laguntzei dagozkien gastuak urtean edo hainbat urtetan betearazi ahal izango dira. 2021eko aurrekontu-ekitaldian hasi behar dira diruz laguntzekoak diren ekintzak.

1.– Los gastos correspondientes a las ayudas recogidas en la presente Orden, podrán tener una ejecución de carácter anual o plurianual. El inicio de las acciones subvencionables coincidirá con el presente ejercicio presupuestario 2021.

2.– Urtebete irauten duten proiektuak gauzatzeko epea 2021eko abenduaren 31n amaituko da. Nolanahi ere, luzatu egin ahal izango da, 15. oinarriaren 4. zenbakian xedatuarekin bat etorriz, eta luzatutako proiektuak gauzatzeko gehieneko epea 2022ko abenduaren 31n amaituko da, beranduenez.

2.– El plazo de ejecución de los proyectos anuales será el 31 de diciembre del presente ejercicio 2021, sin perjuicio de la posible concesión de prórroga, conforme lo dispuesto en la base 15, párrafo 4, siendo el límite máximo de ejecución de los proyectos anuales prorrogados el 31 de diciembre del 2022.

3.– Hainbat urtetarako proiektuak gauzatzeko epea 2022ko abenduaren 31n amaituko da. Nolanahi ere, luzatu egin ahal izango da, 15. oinarriaren 4. zenbakian xedatuarekin bat etorriz, eta luzatutako proiektuak gauzatzeko gehieneko epea 2023ko abenduaren 31n amaituko da, beranduenez.

3.– El plazo máximo de ejecución de los proyectos plurianuales será el 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de la posible concesión de prórroga, conforme lo dispuesto en la base 15, párrafo 4, siendo el límite máximo de ejecución de los proyectos prorrogados el 31 de diciembre de 2023.

12. oinarria.– Gastua justifikatzea.

Base 12.– Justificación del gasto.

1.– Laguntzen den proiektua gauzatu dela justifikatzeko, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzan:

1.– La justificación de la ejecución del proyecto objeto de la ayuda concedida se realizará mediante la presentación, ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias de la siguiente documentación:

a) Jarduketak justifikatzeko txosten bat, proiektuaren gauzatzeari eta gauzatze-mailari buruzko informazioa jasotzen duena, eta haren amaierako emaitzak.

a) Una memoria justificativa de las actuaciones realizadas que contenga la información relativa al cumplimiento del proyecto y a su grado ejecución y sus resultados finales.

b) Langile-gastuak, honako hauen bidez justifikatuko dira: ordainsariak, horiek ordaindu izanaren agiriak, Langile Zerrenda Izenduna (LZI), aurreko ekitaldiari dagozkion Kotizazioen Likidazioaren Ordainagiriak (KLO) eta hitzartutako lanordu kopurua adierazten duen agiria. Lehen sektoreko eragileen kasuan, 17,00 eurotan ezarri da orduko kostua, eta proiektura bideratutako ordu kopuruaren ziurtagiria erantzukizunpeko adierazpen bidez egingo da.

b) Gastos de personal: se justificarán mediante las nóminas, los justificantes de pago de las mismas, el modelo Relación Nominal de Trabajadores (RNT), el modelo Recibos de Liquidación de Cotizaciones (RLC) correspondientes al ejercicio anterior y documento que acredite el n.º de horas de trabajo conveniadas. En el caso de los agentes del sector primario el coste/hora se establece en 17,00 euros y la certificación del número de horas dedicadas al proyecto se efectuará mediante declaración responsable.

c) Fakturak eta froga-balio baliokidea duten gainerako dokumentuak, baliozkoak direnak merkataritzako trafiko juridikoan, edo administrazio-efikazia dutenak. Egiaztagiriak zigilu batekin markatuko dira, eta laguntza honetara aurkeztu izana eta egiaztagiriari egotzitako dirulaguntzaren ehunekoa adieraziko dira. Gainera:

c) Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Los justificantes se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la presente subvención a la que se ha presentado, y el porcentaje de subvención imputado al justificante. Además:

• 100.000 euro arteko (zenbateko hori barne) dirulaguntzetan, egindako gastuak justifikatzeko, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da, non taula xehatu bat jasoko baita fakturei eta egin diren ordainketei buruzko datuekin, adibidez: fakturazioaren eta ordainketaren datak eta erreferentziak, hornitzailea, kontzeptua, zenbatekoa eurotan eta aplikatutako zergak.

• En el supuesto de subvenciones hasta 100.000 euros inclusive, se aportará una Declaración Responsable respecto de la justificación de los gastos realizados, que contenga una tabla detallada con datos de las facturas y pagos realizados, tales como fechas y referencias de la facturación y el pago, proveedor, concepto, importe en euros e impuestos aplicados.

• 100.001 eurotik gorako (zenbateko hori barne) dirulaguntzetan, Proiektuaren kostuen auditoretza-txostena eta gainerako beharrezko dokumentazioa; Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialean (KAEO) inskribatuta dauden auditoreek egin behar dute txostena, maiatzaren 17ko EHA/1434/2007 Aginduari jarraikiz (2007ko maiatzaren 25eko BOE, 125. zk.). Txosten hori bakarra izango da proiektu osorako, eta bertan parte-hartzaile bakoitzari buruzko informazioa jasoko da. Txostena talde eragileak edo berrikuntza-taldeak izendatutako ordezkariak aurkeztuko du laguntza emateko ebazpenarekin batera, entitate onuradun bakoitzari bidaliko zaizkion jarraibideei jarraituz. Kontu-ikuskapenaren kostutik, gehienez 1.500 euro lagundu daitezke diruz, proiektu bakoitzeko.

• En el supuesto de subvenciones superiores a 100.001 euros inclusive, Informe de Auditoría de los costes del proyecto y demás documentación necesaria emitida por personal auditor, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y de acuerdo a la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo (BOE n.º 125, de 25 de mayo de 2007). Este informe será único para todo el proyecto e integrará la información correspondiente a cada uno de los miembros participantes, debiendo ser presentado por el representante nombrado por el Grupo Operativo o el Equipo de Innovación siguiendo las instrucciones que se remitirán a cada entidad beneficiaria, junto con la Resolución de concesión de la ayuda. El coste de auditoría será considerado subvencionable hasta un máximo de 1.500 euros por proyecto.

d) Erantzukizunpeko adierazpen bat, zehazten duena fakturak eta ordainketak justifikatzeko gainerako egiaztagiriak ez direla aurkeztu diruz lagundu daitezkeen beste programa batzuk justifikatzeko edo, hartarako aurkeztu badira, zehazten duena zer programa justifikatzeko aurkeztu diren eta faktura edo egiaztagiri bakoitzaren zer ehuneko lagundu den diruz.

d) Declaración responsable en la que se explicite que las facturas y demás documentos justificativos de los pagos no han sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales, o en el caso de que hayan sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales, el programa o programas subvencionales al que han sido atribuidos y el porcentaje de subvención recibido respecto de cada factura o documento justificativo del pago.

e) Behar izanez gero, dirulaguntzak itzultzeagatik dagozkion betebeharrak ordaindu dituela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

e) En su caso, una declaración responsable en la que se explicite que se halla al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

f) II. kapituluko proiektuei dagokienez, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak emandako eredua, behar bezala beteta, proiektuaren datuak Europako Berrikuntza Agentziara (EIP Agri) igortzeko.

f) En el caso de los proyectos del Capítulo II, plantilla facilitada por la Dirección de Calidad e Industrias Alimentaris, debidamente cumplimentada, para la remisión de datos del proyecto a la Agencia Europea de Innovación (EIP Agri).

2.– Foru-ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean dauden, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egiaztatuko du, automatikoki. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake laguntza-eskaeran inplizituki dagoen baimen hori, eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, se verificará automáticamente y de oficio por parte de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3.– Laguntzak modu egokian kudeatu eta ordaintzen direla bermatzeko, egindako gastua egiaztatzen duten agiriak aurkezteko epea, gehienez, 2022ko urtarrilaren 31ra artekoa izango da urtebeteko proiektuetarako, eta 2023ko urtarrilaren 31ra artekoa hainbat urtetarako proiektuetarako.

3.– Con el fin de garantizar la adecuada gestión y pago de las ayudas, el plazo máximo para entregar la documentación justificativa del gasto realizado, será, a más tardar, el 31 de enero de 2022, para los proyectos anuales y el 31 de enero de 2023 para los plurianuales.

Luzapena emango balitz, emandako luzapena bukatu eta hurrengo hilabeteko azken eguna izango da egindako gastua justifikatzeko dokumentuak aurkezteko azken eguna.

En el supuesto que se concediera una prórroga, la fecha límite para la entrega de la documentación justificativa del gasto realizado, será el último día del mes siguiente al de la finalización del periodo de prórroga concedido.

4.– Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak dokumentu gehiago eskatu ahal izango ditu, egoki baderitzo. Eskaera horrek arrazoitua izan beharko du.

4.– La persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, podrá solicitar documentación adicional en caso de estimarlo oportuno. Dicha petición deberá estar motivada.

13. oinarria.– Ordainketa.

Base 13.– Pago.

1.– Ordainketa egiteko, aurretik eskatu eta gastua justifikatu beharra dago, aurreko oinarrian adierazitako agiriak aurkeztuz.

1.– Los pagos se realizarán previa solicitud y justificación del gasto mediante los documentos a los que hace referencia la base anterior.

2.– Ez da ordainduko laguntzaren aurrerakinik.

2.– No se concederán anticipos de pagos de las ayudas.

3.– Urte bakoitzean, ordainketak kontura egin daitezke, proiektuak gauzatzeko erritmoaren arabera. Horretarako, interesdunek eskatu egin behar dute aurretik. Gehienez ere, konturako ordainketa bat egingo da urte bakoitzeko. Konturako ordainketa egiteko eskabidearekin batera, 12. oinarriaren 1. zenbakian aipatzen diren agiriak aurkeztuko dira. Proiektuak hainbat urtetan gauzatzekoak badira, ekitaldi bakoitzean egingo da urte bakoitzean egindako inbertsioen edo gastuen ordainketa, Euskadiko aurrekontu-araubidearen alorrean indarrean dauden eta maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioei eta partzuergoei aplika dakiekeen aurrekontu-araubidea arautzen duten legezko xedapenen Testu Bateginaren 111. artikuluaren 5. zenbakian ezarritakoaren arabera.

3.– Dentro de cada año podrán realizarse pagos a cuenta o pagos parciales justificados o asociados al ritmo de ejecución del proyecto, que se materializarán previa solicitud de la persona interesada, con un máximo de un pago a cuenta por año. Junto con la solicitud de pago a cuenta se presentará la documentación a la que hace referencia la base 12, párrafo 1. Cuando los proyectos sean plurianuales el pago de las inversiones o gastos ejecutados en cada año, se abonarán en cada ejercicio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111, párrafo 5 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo.

4.– Ordainketa egiteko eskabidearekin batera, 12. oinarriaren 1. zenbakian aipatzen diren agiriak aurkeztuko dira. Dokumentazio hori osatu eta gehienez ere bi hilera, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egin beharreko izapideak egingo ditu Ekonomia eta Ogasun Sailak ordainketa egin dezan.

4.– Junto con la solicitud de pago, se presentará la documentación a la que hace referencia la base 12 párrafo 1. En el plazo máximo de dos meses desde que la citada documentación esté completa, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, efectuará la tramitación necesaria al Departamento de Economía y Hacienda para que proceda al pago.

5.– Inbertsioak ez badira ezarritako gehieneko epeetan egiten, ezta epeen luzapenean ere, edo inbertsioa egin izana egiaztatzeko agiriak ez badira epean aurkezten, onuradunek dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko dute, eta, hala dagokionean, agindu honen 17. oinarrian aurreikusitako itzulera-prozedura jarriko da abian.

5.– La no realización de la inversión dentro de los plazos máximos establecidos, incluidas las prórrogas, o la falta de presentación en el mismo plazo de la documentación acreditativa de la realización de la inversión, supondrá la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y según el caso, la iniciación del procedimiento de reintegro previsto en la base 17 de la presente Orden.

6.– Izaera juridikorik ez duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuen taldeei (talde eragileak edo berrikuntza-taldeak) dagokienez, talde eragileak edo berrikuntza-taldeak funtsen hartzaile izateko izendatu duen kideari egingo zaio ordainketa, eta hark banatuko ditu taldeko gainerako kideen artean.

6.– En el supuesto de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, sin personalidad jurídica (Grupos Operativos o Equipos de Innovación), el pago se realizará al miembro designado por el Grupo Operativo o el Equipo de Innovación, como destinatario de los fondos, y será este quien los distribuya entre el resto de miembros de la agrupación.

7.– Dirulaguntzak ordaintzeko, amaitu egin beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoak emandako antzeko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurak, artean izapideetan daudenak. Prozeduraren ondorioz laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza edo itzultzeko betebeharra ezarriko balitz, baldintzapean emandako laguntza indargabetu egingo da, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batean egoteagatik, eta laguntza ez da inolaz ere ordainduko.

7.– El pago de la ayuda concedida estará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento sancionador o de reintegro que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la CAE, se halle en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la imposición consistente en inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario y en ningún caso se procederá al pago de la misma.

8.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean jasota egon beharko du. Alta eman edo hirugarren interesduneko zure datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrengoentzako erregistro telematikora jo beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

8.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro telemático de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

14. oinarria.– Azpikontratazioa.

Base 14.– Subcontratación.

1.– Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29. artikulua eta uztailaren 21eko 887/2016 Errege Dekretuaren 68. artikulua aplikatuz, diruz lagundutako jardueraren gauzatzea onuradun ez diren hirugarrenei azpikontratatu ahal izango die onuradunak. Proiektua gauzatzeko azpikontratua diruz lagunduko den jardueraren % 60koa izan daiteke gehienez.

1.– En aplicación del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y del artículo 68 del Real Decreto 887/2016, de 21 de julio, el beneficiario podrá subcontratar la ejecución de la actividad subvencionada a terceros que no tengan la condición de persona beneficiaria. La subcontratación de la ejecución del proyecto no podrá exceder del 60 % de la actividad subvencionada.

2.– Baldin eta hirugarrenei azpikontratatutako jardueraren zenbatekoak dirulaguntzaren zenbatekoa % 20 gainditzen badu, dirulaguntza 60.000 eurotik gorakoa izanik, idatzizko kontratua egin beharko da, zeina Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak baimendu beharko baitu kontratua formalizatu aurretik eta eskabidea aurkeztu ondoren.

2.– Cuando el pago de la actividad subcontratada al tercero exceda en un 20 % del importe de la subvención y además dicho importe sea superior a 60.000 euros, será necesario la formalización de un contrato por escrito que deberá ser autorizado por la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, con carácter previo a su formalización y con posterioridad a la presentación de la solicitud.

Kontratua formalizatzeko baimen-eskaera laguntza-eskabidearekin batera aurkeztuko da, eta onartze- edo ukatze-ebazpena, aldiz, aurkezten den egunetik bi hileko epean emango eta jakinaraziko da; epe hori igarota, berariazko ebazpenik eman ez bada, eskabidea onartu dela ulertu ahal izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera. Prozedurako ebazpenaren aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari. Horretarako hilabeteko epea izango du ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, edo hiru hilekoa, administrazio-isiltasunak ondorioak izan eta biharamunetik aurrera.

La solicitud de autorización para la formalización del contrato, se presentará junto con la solicitud de la ayuda y la resolución de autorización o denegación, se dictará y notificará en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día de su presentación, siendo que trascurrido dicho plazo sin resolución expresa, podrá entenderse estimada su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la resolución del procedimiento, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

3.– Kontratua ezin izango da zatikatu kontratuaren zenbatekoa murriztu eta 2. zenbakiko betekizunak bete beharrik ez izateko helburuz.

3.– No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el párrafo 2.

4.– Kontratistek onuradunarekiko besterik ez dute betebeharrik, eta onuradunak dauka diruz lagundutako jarduera ondo gauzatzeko erantzukizun osoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren aurrean.

4.– Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

5.– Aurreko paragrafoan jasotakoa betetzeko, onuradunen erantzukizuna da diruz lagunduko den jarduera itundua gauzatzean agindu honetan ezarritako mugak errespetatzen direla zaintzea, diruz lagundutako gastuen izaera eta zenbatekoari dagokionez, eta kontratistek, aldiz, agindu honen 10. oinarriaren 6. zenbakian adierazitako lankidetza-betebeharra bete behar dute, eta muga horiek benetan errespetatzen dituzten ala ez behar bezala egiaztatzeko aukera eman.

5.– A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la presente Orden en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el párrafo 6 de la base 10 de la presente Orden para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

6.– Alabaina, onuradunak ezin izango du honako hauekin itundu diruz lagundutako jarduera partez edo osorik egikaritzea:

6.– En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

a) 5. oinarrian ezarritako betekizun orokorrak betetzen ez dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

a) Personas físicas o jurídicas que no cumplan los requisitos generales establecidos en la base 5.

b) Kontratuaren xede den jarduera egiteko beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

b) Personas físicas o jurídicas que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Bitartekari edo aholkulariekin, baldin eta eragiketaren kostu totalaren ehuneko jakin gisa definitzen badira horiei ordaindu beharrekoak; non eta ordainketa hori ez dagoen justifikatuta egindako lanak edo emandako zerbitzuak merkatuan daukan balioaren erreferentziaren arabera.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Onuradunarekin loturaren bat duten pertsona fisiko edo juridikoak, hauek gertatzen direnean izan ezik:

d) Personas físicas o jurídicas vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1) Kontratazioa merkatuko baldintza normalen arabera egin izana.

1) Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.

2) Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren aldez aurretiko baimena lortu izana.

2) Que se obtenga la previa autorización de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

e) Deialdi eta programa berean laguntza eskatu duten, baina betekizunak betetzen ez dituztelako edo beharrezkoa den balorazioa lortu ez dutelako laguntzarik gabe geratu diren pertsona fisiko edo juridikoak.

e) Personas físicas o jurídicas solicitantes de ayuda en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

15. oinarria.– Dirulaguntzak emateko baldintzak bat etortzea eta aldatzea eta inbertsioa egiteko epeak luzatzea.

Base 15.– Concurrencia y alteración de las condiciones de la subvención y aplazamiento en la ejecución de la inversión.

1.– Beste erakunde publiko nahiz pribatu batetik beste laguntza edo dirulaguntzaren bat jasoz gero, idatziz justifikatu eta jakinarazi beharko zaio Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, eta, horren ondorioz, gerta liteke dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea; kasu horretan, dena dela, agindu honetan ezarritako gutxieneko betekizunak eta laguntza ematea eragin zuen helburua gorde beharko dira. Horretarako, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak dagokion ebazpena aldatzeko ebazpena emango du, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak oinarri berrira egokitzeko, eta, dagokionean, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak arautzen duen itzulketa-prozedura hasiko du.

1.– La obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberá ser notificada y justificada por escrito a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención, siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden y la finalidad para la que se concedió la ayuda. A estos efectos, el Director de Calidad e Industrias Alimentarias, dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la subvención concedida sobre la nueva base, iniciándose, en su caso, el procedimiento de reintegro previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

2.– Aurkeztu eta dirulaguntza eman zaion proiektuan egiten dituen aldaketak idatziz jakinarazi eta behar bezala justifikatu beharko ditu onuradunak, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren aurrean.

2.– Cualquier modificación sobre el proyecto presentado y sobre el que se concedió la subvención, deberá ser notificada por escrito y debidamente justificada por el beneficiario, ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

Aurkeztu eta dirulaguntza eman zaion proiektuan aldaketa funtsezkoak egiten badira, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena emango du, aldaketa onartuz edo ezeztatuz. Aldaketa onartuz gero, ebazpen horretan bertan, laguntza emateko jatorrizko ebazpena aldatuko da, baldin eta edukiren bat aldatu bada.

Las modificaciones sustanciales sobre el proyecto presentado y sobre el que se concedió la subvención, darán lugar a una Resolución del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, aceptando o rechazando la modificación. En el supuesto de aceptarse la modificación, en la misma resolución se modificará, en el supuesto que haya variado alguno de sus contenidos, la resolución original de concesión de la ayuda.

Honako hauek hartuko dira aldaketa funtsezkotzat:

Se consideran modificaciones sustanciales:

a) Aldaketa esanguratsuak egitea edo proiektuan hasieran ezarritako helbururen bat ezabatzea.

a) Modificación significativa, o eliminación de alguno de los objetivos establecidos inicialmente en el proyecto.

b) Proiektua gauzatzeko egutegia aldatzea.

b) Cambio en el calendario de ejecución del proyecto.

c) Proiektua gauzatzeko ezarritako faseren bat deuseztatzea.

c) Anulación de alguna de las fases de ejecución establecidas.

d) Gastu-kontzeptuak aldatzea, hasieran onartutako gastuez gain beste batzuk ere sartuz.

d) Cambio en los conceptos de gasto, incluyendo gastos distintos a los aprobados inicialmente.

e) Proiektuko parte-hartzaileren baten ordez besteren bat jartzea –ezarritako eskakizun eta betebehar guztiak bete beharko ditu–, edo parte-hartzaileren bat kentzea.

e) Cambio de alguno de los participantes en el proyecto por otro, que deberá cumplir todos los requisitos y obligaciones establecidos, o su retirada del mismo.

Aldaketak direla-eta ez da inoiz emandako laguntza handituko.

Las modificaciones nunca podrán suponer un aumento respecto de la ayuda concedida.

Aldaketak ez badira funtsezkoak, ez dute laguntza emateko ebazpena aldatuko, oinarri honetako 3. paragrafoan aurreikusitakoa gertatzeari kalterik egin gabe.

Cuando las modificaciones no sean sustanciales, no darán lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la ayuda sin perjuicio de que se dé el supuesto previsto en el párrafo 3 de la presente base.

3.– Baldin eta proiektuaren behin betiko benetako kostua txikiagoa bada onartutako eta dirulaguntza emateko erreferentziatzat hartutako aurrekontua baino, eta laguntza helburu bererako erabiltzen bada, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa txikitu egingo da, dagokion proportzioan, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren likidazio-ebazpen baten bidez, eta, gero, oinarri berriari aplikatuko zaio dirulaguntzaren ehunekoa.

3.– En el supuesto de que el coste definitivo real del proyecto fuera inferior al presupuesto aprobado y sobre el que se concedió la ayuda, y siempre y cuando se mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada mediante resolución de liquidación de la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

4.– Onuradunak aldez aurretik eskatu eta idatziz justifikatzen badu laguntza eskatzen dueneko proiektua ezin dela gauzatu ebazpenean ezarritako epean berehalakoan proiektua gauzatzea eragozten duten berandutze, atzerapen edo zailtasunak gertatu direla-eta –laguntza emateko ebazpenaren arabera proiektua bukatu behar den eguna baino lehenago aurkeztu beharko luke eskaera–, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak proiektua gauzatzeko epea luzatu ahalko du, ebazpen bidez, non zehaztuko baita luzapenaren gehieneko iraupena, hasieran onartutako dirulaguntzari eutsita. Proiektua gauzatzeko gehieneko epea inola ere ez da izango agindu honen 11. oinarriak xedatzen duena baino luzeagoa.

4.– Previa solicitud y justificación por escrito por parte de la persona beneficiaria de que el proyecto para el que solicita la ayuda no pueda ejecutarse en el plazo establecido en la resolución como consecuencia de su demora, retraso, o dificultades sobrevenidas que impidan su cumplimiento debidamente justificadas, a realizar, antes de la fecha en la que debe estar finalizado el proyecto, conforme a lo que haya dispuesto la resolución de concesión de la ayuda, el Director de Calidad e Industrias Alimentarias podrá conceder, mediante resolución, un aplazamiento en la ejecución del proyecto, en la que se establecerá el período o periodos máximos de prórroga, manteniéndose la subvención inicialmente aprobada, sin que en ningún caso el plazo máximo de ejecución de los proyectos pueda ser superior al plazo establecido en la base 11 de la presente Orden.

16. oinarria.– Atzera egitea eta uko egitea.

Base 16.– Desistimiento y renuncia.

1.– Eskatzaileek atzera egin ahalko dute, betiere laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, atzera egiteko eskabidea helarazi beharko diote Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskabidea, eta amaitutzat emango du prozedura.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará por escrito dirigido el Director de Calidad e Industrias Alimentarias, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunek laguntzei uko egin ahal izango diete, laguntza onartu ondoren ere –agindu honen 10. oinarriaren 3. zenbakian ezarritako betebeharrarekin bat etorriz, emandako laguntza onartzeko betebeharra dute onuradunek–, baina, betiere, inbertsioa amaitu aurretik, eta baldin eta Administrazioak inolako ordainketarik egin ez badu. Horretarako, emandako laguntzei uko egiteko eskaera helarazi beharko diote Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartu eskaera eta amaitutzat emango du haiei dagokien prozedura.

2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida, conforme a la obligación establecida en la base 10 apartado 3 y antes de la finalización de la inversión, siempre y cuando no se haya efectuado pago alguno por parte de la Administración. La renuncia se presentará por escrito dirigido el Director de Calidad e Industrias Alimentarias, quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

Ukoa onartuta, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, bai eta emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere.

Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida.

17. oinarria.– Ez-betetzeak.

Base 17.– Incumplimientos.

1.– Baldin eta onuradunek ez badute betetzen agindu honetako betebeharren bat edo dirulaguntza emateko ebazpenak finkatzen duen baldintzaren bat, proiektua ez badute osorik gauzatzen eta horren ondorioz erabat hutsaltzen badute laguntzaren helburua edo dirulaguntzak itzultzera behartzen duen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean badaude, laguntzak ematen dituen organo eskudunak, baldintzak ez betetzeagatiko espedientea izapidetu eta interesduna entzun eta gero, ebazpen baten bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, partez edo osorik, eta, hala dagokionean, kobratu dituen laguntzak eta dagozkion legezko interesak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, partez edo osorik, proiektuaren gauzatze-mailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.2 artikuluan xedatuarekin bat. Gainera, dagozkion gainerako neurriak hartuko dira.

1.– Si la persona beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención, o incumpliera parcialmente el proyecto, desvirtuando en su totalidad la finalidad para la que se concedió la ayuda, o incurriera en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano competente que concedió las ayudas, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia al interesado, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención, según proceda, y en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, en proporción al grado de ejecución del proyecto, las ayudas percibidas y en su caso, los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Aipatutako diru kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Itzulketa-prozedura Administrazioko arau-hauste baten ondorioa bada, eskumena duen organoari jakinaraziko zaio, behar den zehapen-prozedurari ekin diezaion, eta interesdunari. Administrazioko arau-hausteak izango dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 56., 57. eta 58. artikuluetan jasotako jokabideak.

2.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador y del interesado. Constituirán infracciones administrativas las conductas recogidas en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

18. oinarria.– Bateragarritasunak.

Base 18.– Compatibilidades.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira beste edozein erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako beste edozeinekin, betiere dirulaguntza guztien baturak gainditzen ez baditu 26., 33., 40., 47., 54., eta 61. oinarriek egoera bakoitzerako ezarritako gehieneko ehunekoak. Muga hori gaindituz gero, gaindikinari dagokion zenbatekoa kenduko zaio programa honen babespean emandako dirulaguntzari.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con cualquier otra que, teniendo el mismo fin, pudiera ser otorgada por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que el montante total de todas ellas no supere los porcentajes máximos de ayuda que para cada supuesto establecen las bases 26, 33, 40, 47, 54 y 61 de la presente convocatoria. Caso de superarse dicho límite, se reducirá la subvención concedida al amparo del presente programa en la cantidad correspondiente al exceso.

19. oinarria.– Datuen babesa.

Base 19.– Protección de datos.

Agindu hau aplikatuta biltzen diren izaera pertsonaleko datuak Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

Para obtener información sobre Protección de Datos: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/delegada-proteccion-datos/inicio/

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
NEKAZARITZA-PRODUKTIBITATEAREN ETA -JASANGARRITASUNAREN ALORREAN BERRIKUNTZARAKO EUROPAKO ELKARTEKO TALDE ERAGILEAK SORTZEKO ETA MARTXAN JARTZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS A LA CREACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS OPERATIVOS DE LA AEI EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLAS

20. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 20.– Objeto y finalidad.

1.– Kapitulu honen xedea da nekazaritza-produktibitatearen eta -jasangarritasunaren alorrean Berrikuntzarako Europako Elkarteko talde eragileak sortzeko eta martxan jartzeko laguntzak arautzea.

1.– Es objeto del presente Capítulo regular las ayudas para apoyar la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

2.– Las ayudas recogidas en el presente Capítulo tienen por finalidad:

• Elkarlana sustatzea aurrera egiteko, berrikuntzen bitartez, landa-ingurunearen lehiakortasunean.

• Fomentar la cooperación para avanzar, a través de la innovación, en la competitividad del medio rural.

• Nekazaritzan ekoizpen ekologikoa sustatzea.

• Fomentar la producción agraria ecológica.

• Sektorearen parte-hartzea eta elkarlana sustatzea berrikuntza-proiektuetan.

• Potenciar la participación y cooperación del sector en los proyectos de innovación.

21. oinarria.– Onuradunak.

Base 21.– Personas beneficiarias.

Talde eragileak izan daitezke kapitulu honek araututako laguntzen onuradun, talde eragiletzat ulertuz beren helburuak lortzeko proiektuak garatzeko asmoz Berrikuntzarako Europako Elkartearen helburuen barnean arazo zehatz bat konpontzeko edo aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente Capítulo, los Grupos Operativos entendidos como una agrupación de personas físicas o jurídicas que se constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad determinada en el marco de los objetivos de la AEI, con la finalidad de desarrollar los proyectos necesarios a tal fin.

Talde eragile batek ez du nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatua izan behar du –euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoak edo juridikoak–; horietatik batek nekazaritza eta elikadura sektoreetako balio-katekoa izan behar du, kate horretan sartzen direlarik nekazariak (nekazaritza-ekoizleak) eta horien elkarteak, ikertzaileak, aholkulariak, nekazaritzako eta basoko produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko enpresak, kooperatibak, eta elkarteak.

Estos Grupos Operativos se constituyen sin personalidad jurídica, y deben estar constituidos por al menos dos integrantes, personas físicas o jurídicas diferenciadas que no tengan relaciones orgánicas, funcionales o económicas entre sí, y uno de ellos debe pertenecer a la cadena de valor de los sectores agrario y alimentario, que incluye, entre otros, a agricultores (productores agrarios) y sus asociaciones, investigadores, asesores, empresas de transformación y comercialización de productos agrícolas y forestales, cooperativas, asociaciones.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea talde eragilearen izenean.

En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Será este representante o apoderado único de la agrupación, el que firme y presente la solicitud en nombre del Grupo Operativo.

22. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Base 22.– Requisitos específicos.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 5 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos.

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3. oinarriko 11. paragrafoan jasotako definizioaren arabera.

1.– Que los proyectos sean innovadores atendiendo a la definición de innovación recogida en la base 3 párrafo 11.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

2.– Que los proyectos dispongan de un «Documento Operativo» de una extensión máxima de 30 folios que contenga:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

a) Una descripción exhaustiva del proyecto innovador, con indicación expresa de sus aspectos económicos y técnicos, así como los costes concretos para cada tipo de gasto subvencionable por cada miembro del grupo.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena, bai eta produktibitatea eta baliabideen kudeaketa jasangarria sustatzeko helburua –Berrikuntzarako Europako Elkarteen helburua– lortzen laguntzeko ekarpenarena ere.

b) Una descripción de los resultados previstos y de la contribución al objetivo de la AEI de potenciar la productividad y la gestión sostenible de los recursos.

c) Talde eragileko kideen zerrenda eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

c) La relación de miembros del Grupo Operativo y la descripción de las actividades a desarrollar por cada uno de ellos.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

d) La descripción de los procedimientos internos adoptados con el fin de actuar con transparencia, tanto en su funcionamiento, como en la toma de decisiones.

e) Talde eragileko kide bat izendatzea funtsen hartzaile; horrek banatuko ditu funtsok talde eragileko gainerako kideen artean.

e) La designación de un miembro como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros del Grupo Operativo.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

f) La firma de todos los participantes.

23. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Base 23.– Documentación específica.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

Además de la documentación prevista en la base 6 de la presente Orden, se deberá presentar junto con la solicitud y con carácter obligatorio, la siguiente documentación:

1.– Agindu honen 22. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

1.– Copia del «Documento Operativo» a que hace referencia el párrafo 2 de la base 22 de la presente Orden.

2.– Baterako erantzukizunpeko adierazpena, honako hauek adieraziko dituena:

2.– Una declaración responsable conjunta que contenga:

a) Aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla.

a) Que las actividades del proyecto que se presentan son nuevas.

b) Proiektuaren emaitza zabaltzeko konpromisoa hartzen duela, Berrikuntzarako Europako Elkarteen sarearen bidez.

b) El compromiso de divulgación de los resultados del proyecto a través de la red de AEI.

24. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 24.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

1.– Serán gastos subvencionables.

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen gastuak;

a) Costes de los estudios generales, estudios de viabilidad y elaboración de planes empresariales.

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

b) Costes de actividades de dinamización, impulso y animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un proyecto.

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

c) Costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

d) Costes inherentes y necesarios para la realización de los proyectos piloto.

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

e) Costes de actividades de comunicación y divulgación.

f) langileen kostuak;

f) Costes de personal.

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

g) Costes indirectos (15 % de los gastos de personal)

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

2.– Respecto de los costes subvencionables enumerados en el apartado anterior, la imputación de los gastos y sus limitaciones, serán las siguientes:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

a) Los gastos de personal no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Los gastos por cada participante no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

c) Los gastos de cada Centro Tecnológico o Centro de Investigación no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

d) Los gastos indirectos supondrán un 15 % de los gastos directos de personal.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

e) Los gastos por alquiler o amortización de equipos e infraestructuras no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

3.– Cuando el importe de alguno de los gastos imputables a cualquiera de los conceptos de costes/gastos subvencionables supere la cuantía de 5.000 euros, la persona solicitante deberá presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, solicitadas con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren. Se justificará que la elección entre las ofertas presentadas se ha realizado conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Los presupuestos y/o facturas deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Bezeroaren izena.

a) Nombre del cliente.

b) Hornitzailearen izena.

b) Nombre del proveedor.

c) Data.

c) Fecha.

d) Kontzeptua.

d) Concepto.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

e) Número de presupuesto o factura.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

f) Estar redactada en uno de los siguientes idiomas: euskera, castellano, inglés o francés.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

g) Desglose de Base Imponible e IVA.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

El importe de los gastos subvencionables presentados por el solicitante no podrá superar el valor medio del mercado.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

4.– Serán gastos no subvencionables las inversiones vinculadas a la ejecución de un plan empresarial, un plan medioambiental, un plan de gestión forestal o equivalente. No obstante, se financiarán las inversiones inherentes a la ejecución del proyecto piloto aplicando la amortización correspondiente al período de duración del proyecto.

25. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 25.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 26. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

Para la valoración de los proyectos recogidos en el presente Capítulo, que dará lugar a una puntuación concreta a otorgar a cada proyecto, puntuación mediante la que se calculará la ayuda conforme lo dispuesto en la base 26 de la presente Orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración y sus correspondientes puntuaciones:

1.– Talde eragilearen helburua: 20 puntu, gehienez.

1.– Objetivo del Grupo Operativo hasta 20 puntos.

a) Talde eragilearen helburuak garbi ezartzea:

a) Establecimiento claro de los objetivos del GO:

– Zehaztapen handia: 8 puntu.

– Alta definición: 8 puntos.

– Zehaztapen ertaina: 4 puntu.

– Media definición: 4 puntos.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

– Baja definición: 2 puntos.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

b) Alineamiento de los objetivos con la Estrategia Viva de Innovación y Cooperación:

– Lotura handia: 8 puntu.

– Alta conexión: 8 puntos.

– Lotura ertaina: 4 puntu.

– Media conexión: 4 puntos.

– Lotura txikia: 2 puntu.

– Baja conexión: 2 puntos.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

c) Análisis del estado del arte de la cuestión que se aborda:

– Analisi-kalitate handia: 6 puntu.

– Alta calidad de análisis: 6 puntos.

– Analisi-kalitate ertaina: 4 puntu.

– Media calidad de análisis: 4 puntos.

– Analisi-kalitate txikia: 2 puntu.

– Baja calidad de análisis: 2 puntos.

2.– Talde eragilearen osaera: 15 puntu, gehienez.

2.– Composición del Grupo Operativo hasta 15 puntos.

a) Talde eragilea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

a) Justificación de la idoneidad de los actores que componen el Grupo Operativo:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 6 puntu.

– 75 %-100 % miembros idóneos: 6 puntos.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 4 puntu.

– 50 %-74 % miembros idóneos: 4 puntos.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 2 puntu.

– 40 %-49 % miembros idóneos: 2 punto.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

– <40 % miembros idóneos: 0 puntos.

b) Beste talde eragile batzuekiko lankidetza:

b) Colaboración con otros Grupos Operativos:

– Badago lankidetza: 1 puntu.

– Sí colaboración: 1 punto.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

– No colaboración: 0 puntos.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

c) Cooperación multidisciplinar:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 5 puntu.

– Alto grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 5 puntos.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 3 puntu.

– Medio grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 3 puntos.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 0 puntu.

– Bajo grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 0 puntos.

d) Talde eragilekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

d) Capacidad de llegar a actores que no formen parte del Grupo Operativo:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Si se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 2 puntos.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

– No se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 0 puntos.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

e) Cantidad y calidad del intercambio de conocimiento y creación de interacciones:

– Maila altua: 1 puntu.

– Alto grado: 1 punto.

– Maila baxua: 0 puntu.

– Bajo grado: 0 puntos.

3.– Berrikuntza-eragilearekin elkarlanean aritzea: 15 puntu, gehienez.

3.– Interacción con el Broker de innovación, hasta 15 puntos.

– Badago parte-hartzea: 15 puntu.

– Sí participación: 15 puntos.

– Ez dago parte-hartzerik: 0 puntu.

– No participación: 0 puntos.

4.– Nekazaritzako elikagaien EAEko zentro teknologiko edo ikerketa-zentro batean parte hartzea: 15 puntu, gehienez. Nekazaritzako elikagaien EAEko zentro teknologiko edo ikerketa-zentroetako proiekturen batean aktiboki parte hartzea.

4.– Participación de un centro Tecnológico o Centro de Investigación del ámbito agroalimentario vasco hasta 15 puntos. Colaboración activa en el proyecto de centros tecnológicos o de investigación del ámbito agroalimentario vasco.

– Badago parte-hartzea: 15 puntu.

– Sí participación: 15 puntos.

– Ez dago parte-hartzerik: 0 puntu.

– No participación: 0 puntos.

5.– Proiektuaren ezaugarriak: 35 puntu, gehienez.

5.– Características del proyecto hasta 35 puntos.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

a) Impacto del proyecto en la productividad y sostenibilidad (económica, social y medioambiental):

– Ekarpen handia: 7 puntu.

– Alta contribución: 7 puntos.

– Ekarpen ertaina: 4 puntu.

– Media contribución: 4 puntos.

– Ekarpen txikia: 2 puntu.

– Baja contribución: 2 puntos.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

b) Relevancia de los resultados prácticos para los usuarios finales:

– Garrantzi handia: 8 puntu.

– Alta importancia: 8 puntos.

– Garrantzi ertaina: 4 puntu.

– Media importancia: 4 puntos.

– Garrantzi txikia: 2 puntu.

– Baja importancia: 2 puntos.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

c) Potencial de innovación del proyecto:

– Berrikuntza-maila altua: 8 puntu.

– Alto grado de innovación: 8 puntos.

– Berrikuntza-maila ertaina: 4 puntu.

– Medio grado de innovación: 4 puntos.

– Berrikuntza-maila baxua: 2 puntu.

– Bajo grado de innovación: 2 puntos.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

d) Plan de implementación: hitos y resultados esperados:

– Egokitasun handia: 3 puntu.

– Alta idoneidad: 3 puntos.

– Egokitasun ertaina: 1 puntu.

– Media idoneidad: 1 puntos.

– Egokitasun txikia: 0 puntu.

– Baja idoneidad: 0 puntos.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

e) Plan de comunicación y divulgación:

– Egokitasun handia: 3 puntu.

– Alta idoneidad: 3 puntos.

– Egokitasun ertaina: 1 puntu.

– Media idoneidad: 1 puntos.

– Egokitasun txikia: 0 puntu.

– Baja idoneidad: 0 puntos.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

f) Indicadores de actuación: seguimiento y control:

– Egokitasun handia: 3 puntu.

– Alta idoneidad: 3 puntos.

– Egokitasun ertaina: 1 puntu.

– Media idoneidad: 1 puntos.

– Egokitasun txikia: 0 puntu.

– Baja idoneidad: 0 puntos.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

g) Demostración de su viabilidad y difusión del mismo:

– Justifikazio-maila altua: 3 puntu.

– Alto grado de justificación: 3 puntos.

– Justifikazio-maila ertaina: 1 puntu.

– Medio grado de justificación: 1 punto.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

– Bajo grado de justificación: 1 punto.

26. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 26.– Cuantificación de la ayuda.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

1.– El porcentaje máximo de la ayuda será el 80 % del importe del coste subvencionable, siendo la tasa de cofinanciación europea del citado porcentaje el 80 %.

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 25. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez.

2.– Los proyectos serán evaluados sobre un máximo de 100 puntos y cada uno de los criterios de selección se le asignará la ponderación establecida en la base 25. Para poder acceder a la ayuda es necesario obtener una puntuación mínima de 40 puntos.

Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

En función de las valoraciones obtenidas para cada proyecto en aplicación de lo dispuesto en la base anterior la ayuda directa a asignar a cada proyecto en cada ejercicio presupuestario se materializará de la siguiente forma:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

a) Se les otorgará el 80 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido la máxima puntuación.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

b) Se les otorgará el 70 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 1 y 12 puntos menos, ambos inclusive.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Se les otorgará el 60 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 13 y 18 puntos menos, ambos inclusive.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Se les otorgará el 50 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 19 y 24 puntos menos, ambos inclusive.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Se les otorgará el 40 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 25 y 30 puntos menos, ambos inclusive.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Se les otorgará el 30 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 31 y 36 puntos menos, ambos inclusive.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Se les otorgará el 25 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 37 y 42 puntos menos, ambos inclusive.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Se les otorgará el 20 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 43 y 48 puntos menos, ambos inclusive.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Se les otorgará el 15 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 49 y 54 puntos menos, ambos inclusive.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Se les otorgará el 10 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 55 y 60 puntos menos, ambos inclusive.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

3.– A igualdad de puntuación se priorizará el proyecto que haya obtenido mayor puntuación, en el criterio de valoración «Características del proyecto». En caso de persistir el empate, se priorizará el proyecto que haya tenido mayor puntuación en el criterio de valoración «Objetivo del equipo de Innovación»).

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PRODUKTU, PRAKTIKA, PROZESU ETA TEKNOLOGIA BERRIAK GARATZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS, PRÁCTICAS, PROCESOS Y TECNOLOGÍAS

27. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 27.– Objeto y finalidad.

1.– Kapitulu honen xedea da nekazaritza-, elikagai- eta baso-sektoreetan produktu, praktika, prozesu eta teknologia berriak garatzeko laguntzak –lankidetza-planteamenduetatik sortutakoak– arautzea.

1.– Es objeto del presente Capítulo regular las ayudas para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, derivados de planteamientos de cooperación.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

2.– Las ayudas recogidas en el presente Capítulo tienen por finalidad:

• Elkarlana sustatzea aurrera egiteko, berrikuntzen bitartez, landa-ingurunearen lehiakortasunean.

• Fomentar la cooperación para avanzar, a través de la innovación, en la competitividad del medio rural.

• Sektorearen parte-hartzea eta elkarlana sustatzea berrikuntza-proiektuetan.

• Potenciar la participación y cooperación del sector en los proyectos de innovación.

28. oinarria.– Onuradunak.

Base 28.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente Capítulo, las entidades, personas físicas o jurídicas, que conformen un Equipo de Innovación y presenten planteamientos de cooperación.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute –euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoak edo juridikoak–; horietatik, batek nekazaritza eta elikadura sektoreetako balio-katekoa izan behar du, kate horretan sartzen direlarik nekazariak (nekazaritza-ekoizleak) eta horien elkarteak, ikertzaileak, aholkulariak, nekazaritzako eta basoko produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko enpresak, kooperatibak, eta elkarteak.

Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y deben estar constituidas por al menos dos integrantes, personas físicas o jurídicas diferenciadas que no tengan relaciones orgánicas o funcionales o económicas entre sí, y uno de ellos debe pertenecer a la cadena de valor de los sectores agrario y alimentario, que incluye, entre otros, a agricultores (productores agrarios) y sus asociaciones, investigadores, asesores, empresas de transformación y comercialización de productos agrícolas y forestales, cooperativas, asociaciones.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Será este representante o apoderado único de la agrupación, el que firme y presente la solicitud en nombre del Equipo de Innovación.

29. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Base 29.– Requisitos específicos.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 5 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos.

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

1.– Que los proyectos sean innovadores atendiendo a la definición de innovación recogida en la base 3.11.

2.– Nekazaritza-, elikadura- eta baso-sektoreetan produktu, praktika, prozesu eta teknologia berriak garatzera bideratuak izan daitezela proiektuak.

2.– Que los proyectos estén necesariamente enfocados al desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal.

3.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

3.– Que los proyectos dispongan de un «Documento Operativo» de una extensión máxima de 30 folios que contenga:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

a) Una descripción exhaustiva del proyecto innovador, con indicación expresa de sus aspectos económicos y técnicos, así como de los costes concretos para cada tipo de gasto subvencionable por cada miembro del equipo.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

b) Una descripción de los resultados previstos.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

c) La relación de miembros del Equipo de Innovación y la descripción de las actividades a desarrollar por cada uno de ellos.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

d) La descripción de los procedimientos internos adoptados con el fin de actuar con transparencia, tanto en su funcionamiento, como en la toma de decisiones.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

e) La designación de un miembro como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros del Equipo de Innovación.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

f) La firma de todos los participantes.

30. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Base 30.– Documentación específica.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

Además de la documentación prevista en la base 6 de la presente Orden, se deberá presentar junto con la solicitud y con carácter obligatorio, la siguiente documentación:

1.– Agindu honen 29. oinarriaren 3. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

1.– Copia del «Documento Operativo» al que hace referencia la base 29 párrafo 3 de la presente Orden.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

2.– Una declaración responsable que contenga que las actividades del proyecto que se presentan son nuevas.

31. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 31.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

1.– Serán gastos subvencionables.

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

a) Costes de los estudios generales, estudios de viabilidad y elaboración de planes empresariales

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

b) Costes de actividades de dinamización, impulso y animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un proyecto.

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

c) Costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

d) Costes inherentes y necesarios para la realización de los proyectos piloto.

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

e) Costes de actividades de comunicación y divulgación.

f) langileen kostuak;

f) Costes de personal.

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

g) Costes indirectos (15 % de los gastos de personal)

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

2.– Respecto de los costes subvencionables enumerados en el apartado anterior, la imputación de los gastos y sus limitaciones, serán las siguientes:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

a) Los gastos de personal no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Los gastos por cada participante no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

c) Los gastos de cada Centro Tecnológico o Centro de Investigación no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

d) Los gastos indirectos supondrán un 15 % de los gastos directos de personal.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

e) Los gastos por alquiler o amortización de equipos e infraestructuras no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

3.– Cuando el importe de alguno de los gastos imputables a cualquiera de los conceptos de costes/gastos subvencionables supere la cuantía de 5.000 euros, la persona solicitante deberá presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, solicitadas con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren. Se justificará que la elección entre las ofertas presentadas se ha realizado conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Los presupuestos y/o facturas deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Bezeroaren izena.

a) Nombre del cliente.

b) Hornitzailearen izena.

b) Nombre del proveedor.

c) Data.

c) Fecha.

d) Kontzeptua.

d) Concepto.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

e) Número de presupuesto o factura.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

f) Estar redactada en uno de los siguientes idiomas: euskera, castellano, inglés o francés.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

g) Desglose de Base Imponible e IVA.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

El importe de los gastos subvencionables presentados por el solicitante no podrá superar el valor medio del mercado.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

4.– Serán gastos no subvencionables las inversiones vinculadas a la ejecución de un plan empresarial, un plan medioambiental, un plan de gestión forestal o equivalente. No obstante, se financiarán las inversiones inherentes a la ejecución del proyecto piloto aplicando la amortización correspondiente al período de duración del proyecto.

32. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 32.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 33. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

Para la valoración de los proyectos recogidos en el presente Capítulo, que dará lugar a una puntuación concreta a otorgar a cada proyecto, puntuación mediante la que se calculará la ayuda conforme lo dispuesto en la base 33 de la presente Orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración y sus correspondientes puntuaciones:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

1.– Objetivo del Equipo de Innovación hasta 25 puntos.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

a) Establecimiento claro de los objetivos del Equipo de Innovación:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Alta definición: 10 puntos.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Media definición: 5 puntos.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

– Baja definición: 2 puntos.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

b) Alineamiento de los objetivos con la Estrategia Viva de Innovación y Cooperación:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Alta conexión: 10 puntos.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Media conexión: 5 puntos.

– Lotura txikia: 2 puntu.

– Baja conexión: 2 puntos.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

c) Análisis del estado del arte de la cuestión que se aborda:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Alta calidad de análisis: 5 puntos.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Media calidad de análisis: 3 puntos.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

– Baja calidad de análisis: 1 punto.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

2.– Composición del Equipo de Innovación hasta 15 puntos.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

a) Justificación de la idoneidad de los actores que componen el Equipo de Innovación:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– 75 %-100 % miembros idóneos: 5 puntos.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– 50 %-74 % miembros idóneos: 3 puntos.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– 40 %-49 % miembros idóneos: 1 punto.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

– <40 % miembros idóneos: 0 puntos.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

b) Colaboración con otro Equipo de Innovación:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Sí colaboración: 2 puntos.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

– No colaboración: 0 puntos.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

c) Cooperación multidisciplinar:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Alto grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 4 puntos.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Medio grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 2 puntos.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

– Bajo grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 1 punto.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

d) Capacidad de llegar a actores que no formen parte del Equipo de Innovación:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Si se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 2 puntos.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

– No se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 0 puntos.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

e) Cantidad y calidad del intercambio de conocimiento y creación de interacciones:

– Maila altua: 2 puntu.

– Alto grado: 2 puntos.

– Maila baxua: 0 puntu.

– Bajo Grado: 0 puntos.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

3.– Características del proyecto hasta 60 puntos.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

a) Impacto del proyecto en la productividad y sostenibilidad (económica, social y medioambiental):

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Alta contribución: 12 puntos.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Media contribución: 6 puntos.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

– Baja contribución: 3 puntos.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

b) Relevancia de los resultados prácticos para los usuarios finales.

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Alta importancia: 16 puntos.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Media importancia: 8 puntos.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

– Baja importancia: 4 puntos.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

c) Potencial de innovación del proyecto:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Alto grado de innovación: 16 puntos.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Medio grado de innovación: 8 puntos.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

– Bajo grado de innovación: 4 puntos.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

d) Plan de implementación: hitos y resultados esperados:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

e) Plan de comunicación y divulgación:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

f) Indicadores de actuación: seguimiento y control:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

g) Demostración de su viabilidad y difusión del mismo:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Alto grado de justificación: 4 puntos.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Media grado de justificación: 2 puntos.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

– Baja grado de justificación: 1 punto.

33. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 33.– Cuantificación de la ayuda.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

1.– El porcentaje máximo de la ayuda será el 80 % del importe del coste subvencionable, siendo la tasa de cofinanciación europea del citado porcentaje el 80 %.

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 32. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

2.– Los proyectos serán evaluados sobre un máximo de 100 puntos y cada uno de los criterios de selección se le asignará la ponderación establecida en la base 32. Para poder acceder a la ayuda es necesario obtener una puntuación mínima de 40 puntos. En función de las valoraciones obtenidas para cada proyecto en aplicación de lo dispuesto en la base anterior la ayuda directa a asignar a cada proyecto en cada ejercicio presupuestario se materializará de la siguiente forma:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

a) Se les otorgará el 80 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido la máxima puntuación.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

b) Se les otorgará el 70 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 1 y 12 puntos menos, ambos inclusive.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Se les otorgará el 60 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 13 y 18 puntos menos, ambos inclusive.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Se les otorgará el 50 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 19 y 24 puntos menos, ambos inclusive.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Se les otorgará el 40 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 25 y 30 puntos menos, ambos inclusive.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Se les otorgará el 30 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 31 y 36 puntos menos, ambos inclusive.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Se les otorgará el 25 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 37 y 42 puntos menos, ambos inclusive.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Se les otorgará el 20 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 43 y 48 puntos menos, ambos inclusive.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Se les otorgará el 15 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 49 y 54 puntos menos, ambos inclusive.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Se les otorgará el 10 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 55 y 60 puntos menos, ambos inclusive.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

3.– A igualdad de puntuación se priorizará el proyecto que haya obtenido mayor puntuación, en el criterio de valoración «Características del proyecto». En caso de persistir el empate, se priorizará el proyecto que haya tenido mayor puntuación en el criterio de valoración «Objetivo del equipo de Innovación»).

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ERAGILE TXIKIEN ARTEKO LANKIDETZARAKO LAGUNTZAK, ELKARREKIN DITUZTEN LAN-PROZESUAK ANTOLATZEKO ETA INSTALAZIOAK ETA BALIABIDEAK PARTEKATZEKO, ETA BAITA TURISMOA GARATZEKO ETA MERKATURATZEKO ERE
AYUDAS PARA LA COOPERACIÓN ENTRE PEQUEÑOS OPERADORES PARA ORGANIZAR PROCESOS DE TRABAJO CONJUNTO Y COMPARTIR INSTALACIONES Y RECURSOS, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO / LA COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO

34. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 34.– Objeto y finalidad.

1.– Kapitulu honen xedea da eragile txikien arteko lankidetzarako laguntzak arautzea, elkarrekin dituzten lan-prozesuak antolatzeko eta instalazioak eta baliabideak partekatzeko, eta baita landa-turismoarekin zerikusia duten turismo-zerbitzuak garatzeko edo merkaturatzeko ere, landa-eremuetako eragile txikiei lagunduz eskalako ekonomiak bilatzen, horrelako laguntzarik ez baitute bakarka aritzen direnean.

1.– Es objeto del presente Capítulo regular las ayudas a la cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos de trabajo en común y compartir instalaciones y recursos, así como para el desarrollo o la comercialización de servicios turísticos relacionados con el turismo rural, apoyando a los pequeños agentes de las zonas rurales en la búsqueda de economías de escala de las que no disponen cuando actúan en solitario.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

2.– Las ayudas recogidas en el presente Capítulo tienen por finalidad:

• Ekonomia-jardueren garapen-aukerak ikertzea eta sustatzea, landa-eremuan enplegua sortzeko.

• Explorar e impulsar oportunidades de desarrollo de actividad económica para generar empleo en el medio rural.

• Turismo-baliabideen garrantzia azpimarratzea.

• Poner en valor los recursos turísticos.

• Euskadi markaren garapena sustatzea.

• Impulsar el desarrollo del potencial de la marca Euskadi.

35. oinarria.– Onuradunak.

Base 35.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente Capítulo, las entidades, personas físicas o jurídicas, que conformen un Equipo de Innovación y presenten planteamientos de cooperación.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute, euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoz edo juridikoz hain zuzen ere. Eragile txikiak izan behar dute, Batzordearen 2003/361 Gomendioak emandako definizioaren arabera mikroenpresak eragile txikitzat hartuz, edo laguntza eskatzeko unean jarduera ekonomikorik garatzen ez duten pertsona fisikoak, edo bien arteko konbinazioa.

Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y deben estar constituidas por al menos dos integrantes, personas físicas o jurídicas diferenciadas que no tengan relaciones orgánicas, funcionales o económicas entre sí. Estos deben ser pequeños agentes, entendiendo por tal a una microempresa de acuerdo con la definición de la Recomendación de la Comisión 2003/361, o personas físicas que no ejerzan ninguna actividad económica en el momento de solicitar la ayuda, o la combinación entre ellas.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Será este representante o apoderado único de la agrupación, el que firme y presente la solicitud en nombre del Equipo de Innovación.

36. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Base 36.– Requisitos específicos.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 5 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos.

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

1.– Que los proyectos sean innovadores atendiendo a la definición de innovación recogida en la base 3.11.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

2.– Que los proyectos dispongan de un «Documento Operativo» de una extensión máxima de 30 folios que contenga:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

a) Una descripción exhaustiva del proyecto innovador, con indicación expresa de sus aspectos económicos y técnicos, así como de los costes concretos para cada tipo de gasto subvencionable por cada miembro del equipo.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

b) Una descripción de los resultados previstos.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

c) La relación de miembros del Equipo de Innovación y la descripción de las actividades a desarrollar por cada uno de ellos.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

d) La descripción de los procedimientos internos adoptados con el fin de actuar con transparencia, tanto en su funcionamiento, como en la toma de decisiones.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

e) La designación de un miembro como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros del Equipo de Innovación.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

f) La firma de todos los participantes.

37. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Base 37.– Documentación específica.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

Además de la documentación prevista en la base 6 de la presente Orden, se deberá presentar junto con la solicitud y con carácter obligatorio, la siguiente documentación:

1.– Agindu honen 36. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

1.– Copia del «Documento Operativo» al que hace referencia la base 36 párrafo 2 de la presente Orden.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

2.– Una declaración responsable que contenga que las actividades del proyecto que se presentan son nuevas.

38. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 38.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

1.– Serán gastos subvencionables.

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

a) Costes de los estudios generales, estudios de viabilidad y elaboración de planes empresariales.

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

b) Costes de actividades de dinamización, impulso y animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un proyecto.

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

c) Costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

d) Costes inherentes y necesarios para la realización de los proyectos piloto.

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

e) Costes de actividades de comunicación y divulgación.

f) langileen kostuak;

f) Costes de personal.

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

g) Costes indirectos (15 % de los gastos de personal)

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

2.– Respecto de los costes subvencionables enumerados en el apartado anterior, la imputación de los gastos y sus limitaciones, serán las siguientes:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

a) Los gastos de personal no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Los gastos por cada participante no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

c) Los gastos de cada Centro Tecnológico o Centro de Investigación no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

d) Los gastos indirectos supondrán un 15 % de los gastos directos de personal.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

e) Los gastos por alquiler o amortización de equipos e infraestructuras no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

3.– Cuando el importe de alguno de los gastos imputables a cualquiera de los conceptos de costes/gastos subvencionables supere la cuantía de 5.000 euros, la persona solicitante deberá presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, solicitadas con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren. Se justificará que la elección entre las ofertas presentadas se ha realizado conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Los presupuestos y/o facturas deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Bezeroaren izena.

a) Nombre del cliente.

b) Hornitzailearen izena.

b) Nombre del proveedor.

c) Data.

c) Fecha.

d) Kontzeptua.

d) Concepto.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

e) Número de presupuesto o factura.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

f) Estar redactada en uno de los siguientes idiomas: euskera, castellano, inglés o francés.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

g) Desglose de Base Imponible e IVA.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

El importe de los gastos subvencionables presentados por el solicitante no podrá superar el valor medio del mercado.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

4.– Serán gastos no subvencionables las inversiones vinculadas a la ejecución de un plan empresarial, un plan medioambiental, un plan de gestión forestal o equivalente. No obstante, se financiarán las inversiones inherentes a la ejecución del proyecto piloto aplicando la amortización correspondiente al período de duración del proyecto.

39. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 39.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 40. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

Para la valoración de los proyectos recogidos en el presente Capítulo, que dará lugar a una puntuación concreta a otorgar a cada proyecto, puntuación mediante la que se calculará la ayuda conforme lo dispuesto en la base 40 de la presente Orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración y sus correspondientes puntuaciones:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

1.– Objetivo del Equipo de Innovación hasta 25 puntos.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

a) Establecimiento claro de los objetivos del Equipo de Innovación:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Alta definición: 10 puntos.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Media definición: 5 puntos.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

– Baja definición: 2 puntos.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

b) Alineamiento de los objetivos con la Estrategia Viva de Innovación y Cooperación:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Alta conexión: 10 puntos.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Media conexión: 5 puntos.

– Lotura txikia: 2 puntu.

– Baja conexión: 2 puntos.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

c) Análisis del estado del arte de la cuestión que se aborda:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Alta calidad de análisis: 5 puntos.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Media calidad de análisis: 3 puntos.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

– Baja calidad de análisis: 1 punto.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

2.– Composición del Equipo de Innovación hasta 15 puntos.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

a) Justificación de la idoneidad de los actores que componen el Equipo de Innovación:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– 75 %-100 % miembros idóneos: 5 puntos.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– 50 %-74 % miembros idóneos: 3 puntos.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– 40 %-49 % miembros idóneos: 1 punto.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

– <40 % miembros idóneos: 0 puntos.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

b) Colaboración con otro Equipo de Innovación:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Sí colaboración: 2 puntos.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

– No colaboración: 0 puntos.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

c) Cooperación multidisciplinar:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Alto grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 4 puntos.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Medio grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 2 puntos.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

– Bajo grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 1 punto.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

d) Capacidad de llegar a actores que no formen parte del Equipo de Innovación:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Si se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 2 puntos.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

– No se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 0 puntos.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

e) Cantidad y calidad del intercambio de conocimiento y creación de interacciones:

– Maila altua: 2 puntu.

– Alto grado: 2 puntos.

– Maila baxua: 0 puntu.

– Bajo Grado: 0 puntos.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

3.– Características del proyecto hasta 60 puntos.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

a) Impacto del proyecto en la productividad y sostenibilidad (económica, social y medioambiental):

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Alta contribución: 12 puntos.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Media contribución: 6 puntos.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

– Baja contribución: 3 puntos.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

b) Relevancia de los resultados prácticos para los usuarios finales:

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Alta importancia: 16 puntos.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Media importancia: 8 puntos.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

– Baja importancia: 4 puntos.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

c) Potencial de innovación del proyecto:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Alto grado de innovación: 16 puntos.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Medio grado de innovación: 8 puntos.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

– Bajo grado de innovación: 4 puntos.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

d) Plan de implementación: hitos y resultados esperados:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

e) Plan de comunicación y divulgación:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

f) Indicadores de actuación: seguimiento y control:

– Egokitasun handia: 4 puntu:

– Alta idoneidad: 4 puntos:

– Egokitasun ertaina: 2 puntu:

– Media idoneidad: 2 puntos:

– Egokitasun txikia: 1 puntu:

– Baja idoneidad: 1 punto:

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

g) Demostración de su viabilidad y difusión del mismo:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Alto grado de justificación: 4 puntos.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Media grado de justificación: 2 puntos.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

– Baja grado de justificación: 1 punto.

40. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 40.– Cuantificación de la ayuda.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

1.– El porcentaje máximo de la ayuda será el 80 % del importe del coste subvencionable, siendo la tasa de cofinanciación europea del citado porcentaje el 80 %

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 39. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

2.– Los proyectos serán evaluados sobre un máximo de 100 puntos y cada uno de los criterios de selección se le asignará la ponderación establecida en la base 39. Para poder acceder a la ayuda es necesario obtener una puntuación mínima de 40 puntos. En función de las valoraciones obtenidas para cada proyecto en aplicación de lo dispuesto en la base anterior la ayuda directa a asignar a cada proyecto en cada ejercicio presupuestario se materializará de la siguiente forma:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

a) Se les otorgará el 80 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido la máxima puntuación.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

b) Se les otorgará el 70 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 1 y 12 puntos menos, ambos inclusive.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Se les otorgará el 60 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 13 y 18 puntos menos, ambos inclusive.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Se les otorgará el 50 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 19 y 24 puntos menos, ambos inclusive.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Se les otorgará el 40 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 25 y 30 puntos menos, ambos inclusive.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Se les otorgará el 30 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 31 y 36 puntos menos, ambos inclusive.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Se les otorgará el 25 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 37 y 42 puntos menos, ambos inclusive.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Se les otorgará el 20 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 43 y 48 puntos menos, ambos inclusive.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Se les otorgará el 15 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 49 y 54 puntos menos, ambos inclusive.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Se les otorgará el 10 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 55 y 60 puntos menos, ambos inclusive.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

3.– A igualdad de puntuación se priorizará el proyecto que haya obtenido mayor puntuación, en el criterio de valoración «Características del proyecto». En caso de persistir el empate, se priorizará el proyecto que haya tenido mayor puntuación en el criterio de valoración «Objetivo del equipo de Innovación»).

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
HORNIDURA-KATEKO ERAGILEEN ARTEKO LANKIDETZA HORIZONTAL ETA BERTIKALERAKO LAGUNTZAK, BANAKETA-KATE LABURRAK ETA TOKIKO MERKATUAK SORTZEKO ETA GARATZEKO, ETA, BANAKETA-KATE LABURREN ETA TOKIKO MERKATUEN GARAPENARI LOTUTA, PRODUKTUAK TOKIAN-TOKIAN EZAGUTARAZTEKO JARDUERAK EGITEKO
AYUDAS A LA COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN CORTAS Y MERCADOS LOCALES Y PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN UN CONTEXTO LOCAL RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN CORTAS Y MERCADOS LOCALES

41. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 41.– Objeto y finalidad.

1.– Kapitulu honen xedea da lankidetzan aritzen diren banaketa-kateko eragileei emateko laguntzak arautzea, merkaturatze-bide laburrak eta tokiko merkatuak martxan jarrita edo garatuta beren produktuak merkaturatzeko eta sustatzeko, eta baita produktuak tokian-tokian ezagutarazteko jarduerak gauzatzeko ere.

1.– Es objeto del presente Capítulo regular las ayudas a los agentes de la cadena de distribución que cooperen entre sí, para la comercialización y promoción de sus productos, mediante la puesta en marcha o el desarrollo de canales cortos de comercialización y mercados locales, y las actividades de promoción en un contexto local relacionadas con los mismos.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

2.– Las ayudas recogidas en el presente Capítulo tienen por finalidad:

• Banaketa-kate laburren garapena sustatzea eta tokiko merkatuak sustatzea.

• Impulsar el desarrollo de cadenas de distribución cortas y la promoción de los mercados locales.

42. oinarria.– Onuradunak.

Base 42.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente Capítulo, las entidades, personas físicas o jurídicas, que conformen un Equipo de Innovación y presenten planteamientos de cooperación.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute, euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoz edo juridikoz hain zuzen ere. Ekoizleen kasuan, pertsona fisiko gisa, ustiategiko titular izan beharko dute, eta ustiategiak EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko du. Ekoizleen erakundeen kasuan, edozein dela ere erakundearen araubide juridikoa, kideen gutxienez % 50 ustiategiko titular izan beharko dira, eta ustiategiak EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko du.

Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y deben estar constituidas por al menos dos integrantes, personas físicas o jurídicas diferenciadas que no tengan relaciones orgánicas, funcionales o económicas entre sí. En el caso de productores, como persona física, estos deberán ser titulares de explotación inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el caso de entidades de productores, bajo cualquier forma jurídica, al menos el 50 % de sus miembros, serán titulares de explotación inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Será este representante o apoderado único de la agrupación, el que firme y presente la solicitud en nombre del Equipo de Innovación.

43. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Base 43.– Requisitos específicos.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 5 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos.

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

1.– Que los proyectos sean innovadores atendiendo a la definición de innovación recogida en la base 3.11.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

2.– Que los proyectos dispongan de un «Documento Operativo» de una extensión máxima de 30 folios que contenga:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

a) Una descripción exhaustiva del proyecto innovador, con indicación expresa de sus aspectos económicos y técnicos, así como de los costes concretos para cada tipo de gasto subvencionable por cada miembro del equipo.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

b) Una descripción de los resultados previstos.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

c) La relación de miembros del Equipo de Innovación y la descripción de las actividades a desarrollar por cada uno de ellos.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

d) La descripción de los procedimientos internos adoptados con el fin de actuar con transparencia, tanto en su funcionamiento, como en la toma de decisiones.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

e) La designación de un miembro como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros del Equipo de Innovación.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

f) La firma de todos los participantes.

44. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Base 44.– Documentación específica.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

Además de la documentación prevista en la base 6 de la presente Orden, se deberá presentar junto con la solicitud y con carácter obligatorio, la siguiente documentación:

1.– Agindu honen 43. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

1.– Copia del «Documento Operativo» al que hace referencia la base 43 párrafo 2 de la presente Orden.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

2.– Una declaración responsable que contenga que las actividades del proyecto que se presentan son nuevas.

45. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 45.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

1.– Serán gastos subvencionables.

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

a) Costes de los estudios generales, estudios de viabilidad y elaboración de planes empresariales.

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

b) Costes de actividades de dinamización, impulso y animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un proyecto.

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

c) Costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

d) Costes inherentes y necesarios para la realización de los proyectos piloto.

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

e) Costes de actividades de comunicación y divulgación.

f) langileen kostuak;

f) Costes de personal.

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

g) Costes indirectos (15 % de los gastos de personal)

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

2.– Respecto de los costes subvencionables enumerados en el apartado anterior, la imputación de los gastos y sus limitaciones, serán las siguientes:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

a) Los gastos de personal no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Los gastos por cada participante no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

c) Los gastos de cada Centro Tecnológico o Centro de Investigación no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

d) Los gastos indirectos supondrán un 15 % de los gastos directos de personal.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

e) Los gastos por alquiler o amortización de equipos e infraestructuras no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

3.– Cuando el importe de alguno de los gastos imputables a cualquiera de los conceptos de costes/gastos subvencionables supere la cuantía de 5.000 euros, la persona solicitante deberá presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, solicitadas con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren. Se justificará que la elección entre las ofertas presentadas se ha realizado conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Los presupuestos y/o facturas deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Bezeroaren izena.

a) Nombre del cliente.

b) Hornitzailearen izena.

b) Nombre del proveedor.

c) Data.

c) Fecha.

d) Kontzeptua.

d) Concepto.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

e) Número de presupuesto o factura.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

f) Estar redactada en uno de los siguientes idiomas: euskera, castellano, inglés o francés.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

g) Desglose de Base Imponible e IVA.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

El importe de los gastos subvencionables presentados por el solicitante no podrá superar el valor medio del mercado.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

4.– Serán gastos no subvencionables las inversiones vinculadas a la ejecución de un plan empresarial, un plan medioambiental, un plan de gestión forestal o equivalente. No obstante, se financiarán las inversiones inherentes a la ejecución del proyecto piloto aplicando la amortización correspondiente al período de duración del proyecto.

46. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 46.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 47. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

Para la valoración de los proyectos recogidos en el presente Capítulo, que dará lugar a una puntuación concreta a otorgar a cada proyecto, puntuación mediante la que se calculará la ayuda conforme lo dispuesto en la base 47 de la presente Orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración y sus correspondientes puntuaciones:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

1.– Objetivo del Equipo de Innovación hasta 25 puntos.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

a) Establecimiento claro de los objetivos del Equipo de Innovación:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Alta definición: 10 puntos.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Media definición: 5 puntos.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

– Baja definición: 2 puntos.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

b) Alineamiento de los objetivos con la Estrategia Viva de Innovación y Cooperación:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Alta conexión: 10 puntos.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Media conexión: 5 puntos.

– Lotura txikia: 2 puntu.

– Baja conexión: 2 puntos.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

c) Análisis del estado del arte de la cuestión que se aborda:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Alta calidad de análisis: 5 puntos.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Media calidad de análisis: 3 puntos.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

– Baja calidad de análisis: 1 punto.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

2.– Composición del Equipo de Innovación hasta 15 puntos.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

a) Justificación de la idoneidad de los actores que componen el Equipo de Innovación:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– 75 %-100 % miembros idóneos: 5 puntos.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– 50 %-74 % miembros idóneos: 3 puntos.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– 40 %-49 % miembros idóneos: 1 punto.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

– <40 % miembros idóneos: 0 puntos.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

b) Colaboración con otro Equipo de Innovación:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Sí colaboración: 2 puntos.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

– No colaboración: 0 puntos.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

c) Cooperación multidisciplinar:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Alto grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 4 puntos.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Medio grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 2 puntos.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

– Bajo grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 1 punto.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

d) Capacidad de llegar a actores que no formen parte del Equipo de Innovación:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Si se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 2 puntos.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

– No se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 0 puntos.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

e) Cantidad y calidad del intercambio de conocimiento y creación de interacciones:

– Maila altua: 2 puntu.

– Alto grado: 2 puntos.

– Maila baxua: 0 puntu.

– Bajo Grado: 0 puntos.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

3.– Características del proyecto hasta 60 puntos.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

a) Impacto del proyecto en la productividad y sostenibilidad (económica, social y medioambiental):

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Alta contribución: 12 puntos.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Media contribución: 6 puntos.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

– Baja contribución: 3 puntos.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

b) Relevancia de los resultados prácticos para los usuarios finales:

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Alta importancia: 16 puntos.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Media importancia: 8 puntos.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

– Baja importancia: 4 puntos.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

c) Potencial de innovación del proyecto:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Alto grado de innovación: 16 puntos.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Medio grado de innovación: 8 puntos.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

– Bajo grado de innovación: 4 puntos.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

d) Plan de implementación: hitos y resultados esperados:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

e) Plan de comunicación y divulgación:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

f) Indicadores de actuación: seguimiento y control:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

g) Demostración de su viabilidad y difusión del mismo:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Alto grado de justificación: 4 puntos.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Media grado de justificación: 2 puntos.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

– Baja grado de justificación: 1 punto.

47. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 47.– Cuantificación de la ayuda.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

1.– El porcentaje máximo de la ayuda será el 80 % del importe del coste subvencionable, siendo la tasa de cofinanciación europea del citado porcentaje el 80 %

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 46. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

2.– Los proyectos serán evaluados sobre un máximo de 100 puntos y cada uno de los criterios de selección se le asignará la ponderación establecida en la base 46. Para poder acceder a la ayuda es necesario obtener una puntuación mínima de 40 puntos. En función de las valoraciones obtenidas para cada proyecto en aplicación de lo dispuesto en la base anterior la ayuda directa a asignar a cada proyecto en cada ejercicio presupuestario se materializará de la siguiente forma:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

a) Se les otorgará el 80 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido la máxima puntuación.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

b) Se les otorgará el 70 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 1 y 12 puntos menos, ambos inclusive.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Se les otorgará el 60 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 13 y 18 puntos menos, ambos inclusive.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Se les otorgará el 50 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 19 y 24 puntos menos, ambos inclusive.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Se les otorgará el 40 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 25 y 30 puntos menos, ambos inclusive.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Se les otorgará el 30 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 31 y 36 puntos menos, ambos inclusive.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Se les otorgará el 25 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 37 y 42 puntos menos, ambos inclusive.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Se les otorgará el 20 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 43 y 48 puntos menos, ambos inclusive.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Se les otorgará el 15 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 49 y 54 puntos menos, ambos inclusive.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Se les otorgará el 10 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 55 y 60 puntos menos, ambos inclusive.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

3.– A igualdad de puntuación se priorizará el proyecto que haya obtenido mayor puntuación, en el criterio de valoración «Características del proyecto». En caso de persistir el empate, se priorizará el proyecto que haya tenido mayor puntuación en el criterio de valoración «Objetivo del equipo de Innovación»).

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
KLIMA-ALDAKETA APALTZEKO EDO HORRETARA EGOKITZEKO EKINTZA BATERATUAK ETA MARTXAN DAUDEN INGURUMEN-PROIEKTUEN ETA -PRAKTIKEN PLANTEAMENDU BATERATUAK GAUZATZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS PARA ACCIONES CONJUNTAS REALIZADAS CON VISTAS A LA MITIGACIÓN O LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PARA ENFOQUES CONJUNTOS CON RESPECTO A PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES Y PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES EN CURSO

48. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 48.– Objeto y finalidad.

1.– Kapitulu honen xedea da eragileen elkarlanerako laguntzak arautzea, klima-aldaketa apaltzeko edo horretara egokitzeko ekintza bateratuak garatzeko, eta martxan dauden ingurumen-proiektuen eta -praktiken gaineko planteamendu bateratua egiteko.

1.– Es objeto del presente Capítulo regular las ayudas a la cooperación entre agentes para el desarrollo de acciones conjuntas para la mitigación o adaptación al cambio climático, así como planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

2.– Las ayudas recogidas en el presente Capítulo tienen por finalidad:

• Ingurumena eta abereen ongizatea errespetatzen duten nekazaritza-ekoizpen eta -praktika sistemak sustatzea.

• Fomentar sistemas de producción y prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente y con el bienestar de los animales.

• Kontsumitzeko uraren erabilera globalean efizientzia sustatzea.

• Fomentar la eficiencia en el uso global de agua asociada a consumo.

• Nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-jardueretan sortutako azpiproduktuak kudeatzea eta baloratzea.

• Gestionar y valorizar los subproductos generados en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

49. oinarria.– Onuradunak.

Base 49.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente Capítulo, las entidades, personas físicas o jurídicas, que conformen un Equipo de Innovación que presenten planteamientos de cooperación.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute, euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoz edo juridikoz hain zuzen ere.

Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y deben estar constituidas por al menos dos integrantes, personas físicas o jurídicas diferenciadas que no tengan relaciones orgánicas, funcionales o económicas entre sí.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Será este representante o apoderado único de la agrupación, el que firme y presente la solicitud en nombre del Equipo de Innovación.

50. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Base 50.– Requisitos específicos.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 5 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos.

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

1.– Que los proyectos sean innovadores atendiendo a la definición de innovación recogida en la base 3.11.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

2.– Que los proyectos dispongan de un «Documento Operativo» de una extensión máxima de 30 folios que contenga:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

a) Una descripción exhaustiva del proyecto innovador, con indicación expresa de sus aspectos económicos y técnicos, así como de los costes concretos para cada tipo de gasto subvencionable por cada miembro del equipo.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

b) Una descripción de los resultados previstos.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

c) La relación de miembros del Equipo de Innovación y la descripción de las actividades a desarrollar por cada uno de ellos.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

d) La descripción de los procedimientos internos adoptados con el fin de actuar con transparencia, tanto en su funcionamiento, como en la toma de decisiones.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

e) La designación de un miembro como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros del Equipo de Innovación.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

f) La firma de todos los participantes.

51. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Base 51.– Documentación específica.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

Además de la documentación prevista en la base 6 de la presente Orden, se deberá presentar junto con la solicitud y con carácter obligatorio, la siguiente documentación:

1.– Agindu honen 50. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

1.– Copia del «Documento Operativo» al que hace referencia la base 50 párrafo 2 de la presente Orden.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

2.– Una declaración responsable que contenga que las actividades del proyecto que se presentan son nuevas.

52. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 52.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

1.– Serán gastos subvencionables.

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

a) Costes de los estudios generales, estudios de viabilidad y elaboración de planes empresariales.

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

b) Costes de actividades de dinamización, impulso y animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un proyecto.

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

c) Costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

d) Costes inherentes y necesarios para la realización de los proyectos piloto.

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

e) Costes de actividades de comunicación y divulgación.

f) langileen kostuak;

f) Costes de personal.

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

g) Costes indirectos (15 % de los gastos de personal)

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

2.– Respecto de los costes subvencionables enumerados en el apartado anterior, la imputación de los gastos y sus limitaciones, serán las siguientes:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

a) Los gastos de personal no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Los gastos por cada participante no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

c) Los gastos de cada Centro Tecnológico o Centro de Investigación no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

d) Los gastos indirectos supondrán un 15 % de los gastos directos de personal.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

e) Los gastos por alquiler o amortización de equipos e infraestructuras no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

3.– Neurri hauetan oinarritutako jardueren inguruko proiektuen kasuetan –10. neurria: «Nekazaritza eta ingurumena eta klima»; 11. neurria: «Nekazaritza ekologikoa», eta 15. neurria: «Baso eta ingurumenari eta klimari buruzko zerbitzuak eta basoen zaintza»– ez dira diruz laguntzekoak izango hartutako ingurumen konpromisoetatik sortutako ordainketak, zein neurri horietatik zuzenean babestuak izan beharko baitira.

3.– En los casos de proyectos referidos a actividades apoyadas desde las Medidas 10 «Agroambiente y clima», 11 «Agricultura ecológica» y 15 «Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques», no serán subvencionables aquellos pagos derivados de los compromisos ambientales adquiridos, que tendrán que ser apoyados directamente desde dichas medidas.

4.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

4.– Cuando el importe de alguno de los gastos imputables a cualquiera de los conceptos de costes/gastos subvencionables supere la cuantía de 5.000 euros, la persona solicitante deberá presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, solicitadas con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren. Se justificará que la elección entre las ofertas presentadas se ha realizado conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Los presupuestos y/o facturas deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Bezeroaren izena.

a) Nombre del cliente.

b) Hornitzailearen izena.

b) Nombre del proveedor.

c) Data.

c) Fecha.

d) Kontzeptua.

d) Concepto.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

e) Número de presupuesto o factura.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

f) Estar redactada en uno de los siguientes idiomas: euskera, castellano, inglés o francés.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

g) Desglose de Base Imponible e IVA.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

El importe de los gastos subvencionables presentados por el solicitante no podrá superar el valor medio del mercado.

5.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

5.– Serán gastos no subvencionables las inversiones vinculadas a la ejecución de un plan empresarial, un plan medioambiental, un plan de gestión forestal o equivalente. No obstante, se financiarán las inversiones inherentes a la ejecución del proyecto piloto aplicando la amortización correspondiente al período de duración del proyecto.

53. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 53.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 54. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

Para la valoración de los proyectos recogidos en el presente Capítulo, que dará lugar a una puntuación concreta a otorgar a cada proyecto, puntuación mediante la que se calculará la ayuda conforme lo dispuesto en la base 54 de la presente Orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración y sus correspondientes puntuaciones:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

1.– Objetivo del Equipo de Innovación hasta 25 puntos.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

a) Establecimiento claro de los objetivos del Equipo de Innovación:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Alta definición: 10 puntos.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Media definición: 5 puntos.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

– Baja definición: 2 puntos.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

b) Alineamiento de los objetivos con la Estrategia Viva de Innovación y Cooperación:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Alta conexión: 10 puntos.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Media conexión: 5 puntos.

– Lotura txikia: 2 puntu.

– Baja conexión: 2 puntos.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

c) Análisis del estado del arte de la cuestión que se aborda:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Alta calidad de análisis: 5 puntos.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Media calidad de análisis: 3 puntos.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

– Baja calidad de análisis: 1 punto.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

2.– Composición del Equipo de Innovación hasta 15 puntos.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

a) Justificación de la idoneidad de los actores que componen el Equipo de Innovación:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– 75 %-100 % miembros idóneos: 5 puntos.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– 50 %-74 % miembros idóneos: 3 puntos.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– 40 %-49 % miembros idóneos: 1 punto.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

– <40 % miembros idóneos: 0 puntos.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

b) Colaboración con otro Equipo de Innovación:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Sí colaboración: 2 puntos.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

– No colaboración: 0 puntos.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

c) Cooperación multidisciplinar:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Alto grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 4 puntos.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Medio grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 2 puntos.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

– Bajo grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 1 punto.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

d) Capacidad de llegar a actores que no formen parte del Equipo de Innovación:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Si se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 2 puntos.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

– No se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 0 puntos.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

e) Cantidad y calidad del intercambio de conocimiento y creación de interacciones:

– Maila altua: 2 puntu.

– Alto grado: 2 puntos.

– Maila baxua: 0 puntu.

– Bajo Grado: 0 puntos.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

3.– Características del proyecto hasta 60 puntos.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

a) Impacto del proyecto en la productividad y sostenibilidad (económica, social y medioambiental):

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Alta contribución: 12 puntos.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Media contribución: 6 puntos.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

– Baja contribución: 3 puntos.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

b) Relevancia de los resultados prácticos para los usuarios finales:

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Alta importancia: 16 puntos.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Media importancia: 8 puntos.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

– Baja importancia: 4 puntos.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

c) Potencial de innovación del proyecto:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Alto grado de innovación: 16 puntos.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Medio grado de innovación: 8 puntos.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

– Bajo grado de innovación: 4 puntos.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

d) Plan de implementación: hitos y resultados esperados:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

e) Plan de comunicación y divulgación:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

f) Indicadores de actuación: seguimiento y control:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

g) Demostración de su viabilidad y difusión del mismo:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Alto grado de justificación: 4 puntos.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Media grado de justificación: 2 puntos.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

– Baja grado de justificación: 1 punto.

54. oinarria.– Laguntzaren sailkapena.

Base 54.– Cuantificación de la ayuda.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

1.– El porcentaje máximo de la ayuda será el 80 % del importe del coste subvencionable, siendo la tasa de cofinanciación europea del citado porcentaje el 80 %

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 53. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

2.– Los proyectos serán evaluados sobre un máximo de 100 puntos y cada uno de los criterios de selección se le asignará la ponderación establecida en la base 53. Para poder acceder a la ayuda es necesario obtener una puntuación mínima de 40 puntos. En función de las valoraciones obtenidas para cada proyecto en aplicación de lo dispuesto en la base anterior la ayuda directa a asignar a cada proyecto en cada ejercicio presupuestario se materializará de la siguiente forma:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

a) Se les otorgará el 80 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido la máxima puntuación.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

b) Se les otorgará el 70 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 1 y 12 puntos menos, ambos inclusive.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Se les otorgará el 60 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 13 y 18 puntos menos, ambos inclusive.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Se les otorgará el 50 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 19 y 24 puntos menos, ambos inclusive.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Se les otorgará el 40 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 25 y 30 puntos menos, ambos inclusive.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Se les otorgará el 30 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 31 y 36 puntos menos, ambos inclusive.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Se les otorgará el 25 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 37 y 42 puntos menos, ambos inclusive.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Se les otorgará el 20 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 43 y 48 puntos menos, ambos inclusive.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Se les otorgará el 15 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 49 y 54 puntos menos, ambos inclusive.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Se les otorgará el 10 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 55 y 60 puntos menos, ambos inclusive.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

3.– A igualdad de puntuación se priorizará el proyecto que haya obtenido mayor puntuación, en el criterio de valoración «Características del proyecto». En caso de persistir el empate, se priorizará el proyecto que haya tenido mayor puntuación en el criterio de valoración «Objetivo del equipo de Innovación»).

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
HORNIDURA-KATEKO ERAGILEEN ARTEKO LANKIDETZARAKO LAGUNTZAK, ELIKAGAIETAN, ENERGIA-EKOIZPENEAN ETA PROZESU INDUSTRIALETAN ERABILTZEKO BIOMASAREN HORNIDURA IRAUNKOR BAT LORTZEKO
AYUDAS PARA LA COOPERACIÓN ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA EL ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE DE BIOMASA DESTINADA AL USO EN ALIMENTOS, ASÍ COMO EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y LOS PROCESOS INDUSTRIALES

55. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 55.– Objeto y finalidad.

1.– Kapitulu honen xedea da banaketa-kateko eragileen lankidetza horizontalerako eta bertikalerako laguntzak arautzea, elikagaiak egiteko, energia ekoizteko eta industria-prozesuak sortzeko biomasaren hornidura iraunkor bat lortzeko.

1.– Es objeto del presente Capítulo regular las ayudas a la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución en el suministro sostenible de biomasa destinada a la elaboración de alimentos y la producción de energía y los procesos industriales.

Helburua da biomasaren horniketa-katean aritzen diren eragileen gaitasuna handitzea, biomasa hori energia-helburuetarako erabiltzeko: dela basoak kudeatzeko, ustiatzeko eta kontserbatzeko edo dela nekazaritzatik, abeltzaintzatik edo basogintzatik sortutako biomasa eraldatzea bioenergia sortzeko erregai modura erabiltzeko eta, hala, katebegi bakoitzaren balio erantsia eta lehiakortasuna handitzeko eta eragileen artean sinergia sorrarazteko eta elkarlana sustatzeko lankidetza-proiektuko fase eragile guztietan.

Se trata de aumentar la capacidad de los diferentes actores que operan en la cadena de suministro de la biomasa para su utilización con fines energéticos desde la gestión forestal, la explotación y mantenimiento de los bosques, y la transformación de la biomasa procedente de residuos agrícolas, ganaderos o forestales, a productos que puedan ser utilizados como combustible para la generación de bioenergía mejorando el valor añadido obtenido por cada uno de los eslabones de la cadena, la competitividad individual de cada eslabón, aumentando y generando sinergias entre los distinto actores y fomentando la colaboración entre los mismos, en las diferentes fases operativas del proyecto de cooperación.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

2.– Las ayudas recogidas en el presente Capítulo tienen por finalidad:

• Nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-jardueretan sortutako azpiproduktuak kudeatzea eta baloratzea.

• Gestionar y valorizar los subproductos generados en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

56. oinarria.– Onuradunak.

Base 56.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente Capítulo, las entidades, personas físicas o jurídicas, que conformen un Equipo de Innovación que presenten planteamientos de cooperación.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute, euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoz edo juridikoz hain zuzen ere.

Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y deben estar constituidas por al menos dos integrantes, personas físicas o jurídicas diferenciadas que no tengan relaciones orgánicas, funcionales o económicas entre sí.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Será este representante o apoderado único de la agrupación, el que firme y presente la solicitud en nombre del Equipo de Innovación.

57. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Base 57.– Requisitos específicos.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 5 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos.

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

1.– Que los proyectos sean innovadores atendiendo a la definición de innovación recogida en la base 3.11.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

2.– Que los proyectos dispongan de un «Documento Operativo» de una extensión máxima de 30 folios que contenga:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

a) Una descripción exhaustiva del proyecto innovador, con indicación expresa de sus aspectos económicos y técnicos, así como de los costes concretos para cada tipo de gasto subvencionable por cada miembro del equipo.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

b) Una descripción de los resultados previstos.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

c) La relación de miembros del Equipo de Innovación y la descripción de las actividades a desarrollar por cada uno de ellos.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

d) La descripción de los procedimientos internos adoptados con el fin de actuar con transparencia, tanto en su funcionamiento, como en la toma de decisiones.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

e) La designación de un miembro como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros del Equipo de Innovación.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

f) La firma de todos los participantes.

58. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Base 58.– Documentación específica.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

Además de la documentación prevista en la base 6 de la presente Orden, se deberá presentar junto con la solicitud y con carácter obligatorio, la siguiente documentación:

1.– Agindu honen 57. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

1.– Copia del «Documento Operativo» al que hace referencia la base 57 párrafo 2 de la presente Orden.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

2.– Una declaración responsable que contenga que las actividades del proyecto que se presentan son nuevas.

59. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 59.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

1.– Serán gastos subvencionables:

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

a) Costes de los estudios generales, estudios de viabilidad y elaboración de planes empresariales.

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

b) Costes de actividades de dinamización, impulso y animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un proyecto.

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

c) Costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

d) Costes inherentes y necesarios para la realización de los proyectos piloto.

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

e) Costes de actividades de comunicación y divulgación.

f) langileen kostuak;

f) Costes de personal.

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

g) Costes indirectos (15 % de los gastos de personal)

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

2.– Respecto de los costes subvencionables enumerados en el apartado anterior, la imputación de los gastos y sus limitaciones, serán las siguientes:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

a) Los gastos de personal no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Los gastos por cada participante no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

c) Los gastos de cada Centro Tecnológico o Centro de Investigación no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

d) Los gastos indirectos supondrán un 15 % de los gastos directos de personal.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

e) Los gastos por alquiler o amortización de equipos e infraestructuras no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

3.– Cuando el importe de alguno de los gastos imputables a cualquiera de los conceptos de costes/gastos subvencionables supere la cuantía de 5.000 euros la persona solicitante deberá presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, solicitadas con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren. Se justificará que la elección entre las ofertas presentadas se ha realizado conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Los presupuestos y/o facturas deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Bezeroaren izena.

a) Nombre del cliente.

b) Hornitzailearen izena.

b) Nombre del proveedor.

c) Data.

c) Fecha.

d) Kontzeptua.

d) Concepto.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

e) Número de presupuesto o factura.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

f) Estar redactada en uno de los siguientes idiomas: euskera, castellano, inglés o francés.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

g) Desglose de Base Imponible e IVA.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

El importe de los gastos subvencionables presentados por el solicitante no podrá superar el valor medio del mercado.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

4.– Serán gastos no subvencionables las inversiones vinculadas a la ejecución de un plan empresarial, un plan medioambiental, un plan de gestión forestal o equivalente. No obstante, se financiarán las inversiones inherentes a la ejecución del proyecto piloto aplicando la amortización correspondiente al período de duración del proyecto.

60. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 60.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 61. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

Para la valoración de los proyectos recogidos en el presente Capítulo, que dará lugar a una puntuación concreta a otorgar a cada proyecto, puntuación mediante la que se calculará la ayuda conforme lo dispuesto en la base 61 de la presente Orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración y sus correspondientes puntuaciones:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

1.– Objetivo del Equipo de Innovación hasta 25 puntos.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

a) Establecimiento claro de los objetivos del Equipo de Innovación:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Alta definición: 10 puntos.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Media definición: 5 puntos.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

– Baja definición: 2 puntos.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

b) Alineamiento de los objetivos con la Estrategia Viva de Innovación y Cooperación:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Alta conexión: 10 puntos.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Media conexión: 5 puntos.

– Lotura txikia: 2 puntu.

– Baja conexión: 2 puntos.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

c) Análisis del estado del arte de la cuestión que se aborda:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Alta calidad de análisis: 5 puntos.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Media calidad de análisis: 3 puntos.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

– Baja calidad de análisis: 1 punto.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

2.– Composición del Equipo de Innovación hasta 15 puntos.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

a) Justificación de la idoneidad de los actores que componen el Equipo de Innovación:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– 75 %-100 % miembros idóneos: 5 puntos.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– 50 %-74 % miembros idóneos: 3 puntos.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– 40 %-49 % miembros idóneos: 1 punto.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

– <40 % miembros idóneos: 0 puntos.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

b) Colaboración con otro Equipo de Innovación:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Sí colaboración: 2 puntos.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

– No colaboración: 0 puntos.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

c) Cooperación multidisciplinar:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Alto grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 4 puntos.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Medio grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 2 puntos.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

– Bajo grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 1 punto.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

d) Capacidad de llegar a actores que no formen parte del Equipo de Innovación:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Si se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 2 puntos.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

– No se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 0 puntos.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

e) Cantidad y calidad del intercambio de conocimiento y creación de interacciones:

– Maila altua: 2 puntu.

– Alto grado: 2 puntos.

– Maila baxua: 0 puntu.

– Bajo Grado: 0 puntos.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

3.– Características del proyecto hasta 60 puntos.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

a) Impacto del proyecto en la productividad y sostenibilidad (económica, social y medioambiental):

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Alta contribución: 12 puntos.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Media contribución: 6 puntos.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

– Baja contribución: 3 puntos.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

b) Relevancia de los resultados prácticos para los usuarios finales:

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Alta importancia: 16 puntos.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Media importancia: 8 puntos.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

– Baja importancia: 4 puntos.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

c) Potencial de innovación del proyecto:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Alto grado de innovación: 16 puntos.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Medio grado de innovación: 8 puntos.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

– Bajo grado de innovación: 4 puntos.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

d) Plan de implementación: hitos y resultados esperados:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

e) Plan de comunicación y divulgación:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

f) Indicadores de actuación: seguimiento y control:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

g) Demostración de su viabilidad y difusión del mismo:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Alto grado de justificación: 4 puntos.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Media grado de justificación: 2 puntos.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

– Baja grado de justificación: 1 punto.

61. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 61.– Cuantificación de la ayuda.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

1.– El porcentaje máximo de la ayuda será el 80 % del importe del coste subvencionable, siendo la tasa de cofinanciación europea del citado porcentaje el 80 %.

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 60. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

2.– Los proyectos serán evaluados sobre un máximo de 100 puntos y cada uno de los criterios de selección se le asignará la ponderación establecida en la base 60. Para poder acceder a la ayuda es necesario obtener una puntuación mínima de 40 puntos. En función de las valoraciones obtenidas para cada proyecto en aplicación de lo dispuesto en la base anterior la ayuda directa a asignar a cada proyecto en cada ejercicio presupuestario se materializará de la siguiente forma:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

a) Se les otorgará el 80 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido la máxima puntuación.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

b) Se les otorgará el 70 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 1 y 12 puntos menos, ambos inclusive.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Se les otorgará el 60 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 13 y 18 puntos menos, ambos inclusive.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Se les otorgará el 50 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 19 y 24 puntos menos, ambos inclusive.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Se les otorgará el 40 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 25 y 30 puntos menos, ambos inclusive.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Se les otorgará el 30 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 31 y 36 puntos menos, ambos inclusive.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Se les otorgará el 25 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 37 y 42 puntos menos, ambos inclusive.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Se les otorgará el 20 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 43 y 48 puntos menos, ambos inclusive.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Se les otorgará el 15 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 49 y 54 puntos menos, ambos inclusive.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Se les otorgará el 10 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 55 y 60 puntos menos, ambos inclusive.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

3.– A igualdad de puntuación se priorizará el proyecto que haya obtenido mayor puntuación, en el criterio de valoración «Características del proyecto». En caso de persistir el empate, se priorizará el proyecto que haya tenido mayor puntuación en el criterio de valoración «Objetivo del equipo de Innovación»).

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
NEKAZARITZA-JARDUERAK DIBERTSIFIKATZEKO LAGUNTZAK HONAKO HAUEKIN ZERIKUSIA DUTEN JARDUERETARA ALDATZEKO: OSASUN-ARRETA, GIZARTERATZEA, KOMUNITATEAK BABESTUTAKO NEKAZARITZA ETA INGURUMENARI ETA ELIKADURARI BURUZKO HEZIKETA
AYUDAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN SANITARIA, LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA AGRICULTURA RESPALDADA POR LA COMUNIDAD Y LA EDUCACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA ALIMENTACIÓN

62. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 62.– Objeto y finalidad.

1.– Kapitulu honen xedea da nekazaritza-jarduerak dibertsifikatzeko lankidetzarako laguntzak arautzea, honako hauekin zerikusia duten jardueretara aldatzeko: osasun-arreta, gizarteratzea, komunitateak babestutako nekazaritza eta ingurumenari eta elikadurari buruzko heziketa.

1.– Es objeto del presente Capítulo regular las ayudas a la cooperación para la diversificación de actividades agrarias en actividades relacionadas con la atención sanitaria, la integración social, la agricultura respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la alimentación.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

2.– Las ayudas recogidas en el presente Capítulo tienen por finalidad:

• Ekonomia-jardueren garapen-aukerak ikertzea eta sustatzea, landa-eremuan enplegua sortzeko.

• Explorar e impulsar oportunidades de desarrollo de actividad económica para generar empleo en el medio rural

63. oinarria.– Onuradunak.

Base 63.– Personas beneficiarias.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente Capítulo, las entidades, personas físicas o jurídicas, que conformen un Equipo de Innovación que presenten planteamientos de cooperación.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute, euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoz edo juridikoz hain zuzen ere. Ezinbestekoa da lehen sektoreko erakunde baten partaidetza. Ekoizleen kasuan, pertsona fisiko gisa, ustiategiko titular izan beharko dute, eta ustiategiak EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko du. Ekoizleen erakundeen kasuan, edozein dela ere erakundearen araubide juridikoa, kideen gutxienez % 50 ustiategiko titular izan beharko dira, eta ustiategiak EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko du.

Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y deben estar constituidas por al menos dos integrantes, personas físicas o jurídicas diferenciadas que no tengan relaciones orgánicas, funcionales o económicas entre sí. Es imprescindible la participación de una entidad perteneciente al sector primario. En el caso de productores, como persona física, estos deberán ser titulares de explotación inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el caso de entidades de productores, bajo cualquier forma jurídica, al menos el 50 % de sus miembros, serán titulares de explotación inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Será este representante o apoderado único de la agrupación, el que firme y presente la solicitud en nombre del Equipo de Innovación.

64. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Base 64.– Requisitos específicos.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base 5 de la presente Orden, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

1.– Que los proyectos sean innovadores atendiendo a la definición de innovación recogida en la base 3.11.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

2.– Que los proyectos dispongan de un «Documento Operativo» de una extensión máxima de 30 folios que contenga:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

a) Una descripción exhaustiva del proyecto innovador, con indicación expresa de sus aspectos económicos y técnicos, así como de los costes concretos para cada tipo de gasto subvencionable por cada miembro del equipo.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

b) Una descripción de los resultados previstos.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

c) La relación de miembros del Equipo de Innovación y la descripción de las actividades a desarrollar por cada uno de ellos.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

d) La descripción de los procedimientos internos adoptados con el fin de actuar con transparencia, tanto en su funcionamiento, como en la toma de decisiones.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

e) La designación de un miembro como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros del Equipo de Innovación.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

f) La firma de todos los participantes.

65. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Base 65.– Documentación específica.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

Además de la documentación prevista en la base 6 de la presente Orden, se deberá presentar junto con la solicitud y con carácter obligatorio, la siguiente documentación:

1.– Agindu honen 64. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

1.– Copia del «Documento Operativo» al que hace referencia la base 64 párrafo 2 de la presente Orden.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

2.– Una declaración responsable que contenga que las actividades del proyecto que se presentan son nuevas.

66. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 66.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

1.– Serán gastos subvencionables:

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

a) Costes de los estudios generales, estudios de viabilidad y elaboración de planes empresariales.

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

b) Costes de actividades de dinamización, impulso y animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un proyecto.

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

c) Costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

d) Costes inherentes y necesarios para la realización de los proyectos piloto.

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

e) Costes de actividades de comunicación y divulgación.

f) langileen kostuak;

f) Costes de personal.

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

g) Costes indirectos (15 % de los gastos de personal).

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

2.– Respecto de los costes subvencionables enumerados en el apartado anterior, la imputación de los gastos y sus limitaciones, serán las siguientes:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

a) Los gastos de personal no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Los gastos por cada participante no excederán del 60 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

c) Los gastos de cada Centro Tecnológico o Centro de Investigación no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

d) Los gastos indirectos supondrán un 15 % de los gastos directos de personal.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

e) Los gastos por alquiler o amortización de equipos e infraestructuras no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

3.– Cuando el importe de alguno de los gastos imputables a cualquiera de los conceptos de costes/gastos subvencionables supere la cuantía de 5.000 euros, la persona solicitante deberá presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, solicitadas con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren. Se justificará que la elección entre las ofertas presentadas se ha realizado conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Los presupuestos y/o facturas deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Bezeroaren izena.

a) Nombre del cliente.

b) Hornitzailearen izena.

b) Nombre del proveedor.

c) Data.

c) Fecha.

d) Kontzeptua.

d) Concepto.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

e) Número de presupuesto o factura.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

f) Estar redactada en uno de los siguientes idiomas: euskera, castellano, inglés o francés.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

g) Desglose de Base Imponible e IVA.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

El importe de los gastos subvencionables presentados por el solicitante no podrá superar el valor medio del mercado.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

4.– Serán gastos no subvencionables las inversiones vinculadas a la ejecución de un plan empresarial, un plan medioambiental, un plan de gestión forestal o equivalente. No obstante, se financiarán las inversiones inherentes a la ejecución del proyecto piloto aplicando la amortización correspondiente al período de duración del proyecto.

67. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 67.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 68. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauetako bat edo hainbat hartuko da kontuan:

Para la valoración de los proyectos acogidos en el presente Capítulo, que dará lugar a una puntuación concreta a otorgar a cada proyecto, puntuación mediante la que se calculará la ayuda conforme lo dispuesto en la base 68 de la presente Orden, se tendrán en cuenta uno o varios de los siguientes criterios de valoración y sus correspondientes puntuaciones:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

1.– Objetivo del Equipo de Innovación hasta 25 puntos.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

a) Establecimiento claro de los objetivos del Equipo de Innovación:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Alta definición: 10 puntos.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Media definición: 5 puntos.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

– Baja definición: 2 puntos.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

b) Alineamiento de los objetivos con la Estrategia Viva de Innovación y Cooperación:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Alta conexión: 10 puntos.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Media conexión: 5 puntos.

– Lotura txikia: 2 puntu.

– Baja conexión: 2 puntos.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

c) Análisis del estado del arte de la cuestión que se aborda:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Alta calidad de análisis: 5 puntos.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Media calidad de análisis: 3 puntos.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

– Baja calidad de análisis: 1 punto.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

2.– Composición del Equipo de Innovación hasta 15 puntos.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

a) Justificación de la idoneidad de los actores que componen el Equipo de Innovación:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– 75 %-100 % miembros idóneos: 5 puntos.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– 50 %-74 % miembros idóneos: 3 puntos.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– 40 %-49 % miembros idóneos: 1 punto.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

– <40 % miembros idóneos: 0 puntos.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

b) Colaboración con otro Equipo de Innovación:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Sí colaboración: 2 puntos.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

– No colaboración: 0 puntos.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

c) Cooperación multidisciplinar:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Alto grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 4 puntos.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Medio grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 2 puntos.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

– Bajo grado de pluralidad de los perfiles de los componentes: 1 punto.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

d) Capacidad de llegar a actores que no formen parte del Equipo de Innovación:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Si se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 2 puntos.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

– No se aprecia ampliación del impacto a agentes externos: 0 puntos.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

e) Cantidad y calidad del intercambio de conocimiento y creación de interacciones:

– Maila altua: 2 puntu.

– Alto grado: 2 puntos.

– Maila baxua: 0 puntu.

– Bajo Grado: 0 puntos.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

3.– Características del proyecto hasta 60 puntos.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

a) Impacto del proyecto en la productividad y sostenibilidad (económica, social y medioambiental):

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Alta contribución: 12 puntos.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Media contribución: 6 puntos.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

– Baja contribución: 3 puntos.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

b) Relevancia de los resultados prácticos para los usuarios finales:

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Alta importancia: 16 puntos.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Media importancia: 8 puntos.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

– Baja importancia: 4 puntos.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

c) Potencial de innovación del proyecto:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Alto grado de innovación: 16 puntos.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Medio grado de innovación: 8 puntos.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

– Bajo grado de innovación: 4 puntos.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

d) Plan de implementación: hitos y resultados esperados:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

e) Plan de comunicación y divulgación:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

f) Indicadores de actuación: seguimiento y control:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Alta idoneidad: 4 puntos.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Media idoneidad: 2 puntos.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

– Baja idoneidad: 1 punto.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

g) Demostración de su viabilidad y difusión del mismo:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Alto grado de justificación: 4 puntos.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Media grado de justificación: 2 puntos.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

– Baja grado de justificación: 1 punto.

68. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 68.– Cuantificación de la ayuda.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

1.– El porcentaje máximo de la ayuda será el 80 % del importe del coste subvencionable, siendo la tasa de cofinanciación europea del citado porcentaje el 80 %

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 67. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

2.– Los proyectos serán evaluados sobre un máximo de 100 puntos y cada uno de los criterios de selección se le asignará la ponderación establecida en la base 67. Para poder acceder a la ayuda es necesario obtener una puntuación mínima de 40 puntos. En función de las valoraciones obtenidas para cada proyecto en aplicación de lo dispuesto en la base anterior la ayuda directa a asignar a cada proyecto en cada ejercicio presupuestario se materializará de la siguiente forma:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

a) Se les otorgará el 80 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido la máxima puntuación.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

b) Se les otorgará el 70 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 1 y 12 puntos menos, ambos inclusive.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Se les otorgará el 60 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 13 y 18 puntos menos, ambos inclusive.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Se les otorgará el 50 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 19 y 24 puntos menos, ambos inclusive.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Se les otorgará el 40 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 25 y 30 puntos menos, ambos inclusive.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Se les otorgará el 30 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 31 y 36 puntos menos, ambos inclusive.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Se les otorgará el 25 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 37 y 42 puntos menos, ambos inclusive.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Se les otorgará el 20 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 43 y 48 puntos menos, ambos inclusive.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Se les otorgará el 15 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 49 y 54 puntos menos, ambos inclusive.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Se les otorgará el 10 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 55 y 60 puntos menos, ambos inclusive.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

3.– A igualdad de puntuación se priorizará el proyecto que haya obtenido mayor puntuación, en el criterio de valoración «Características del proyecto». En caso de persistir el empate, se priorizará el proyecto que haya tenido mayor puntuación en el criterio de valoración «Objetivo del equipo de Innovación»).

ESKABIDEA EGITEKO INPRIMAKIAREN EDUKIA
CONTENIDO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD

Laguntzaren eskaera-inprimakia webgune honetan dago eskuragarri: http://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029306

El formulario de solicitud de ayuda está disponible en la dirección web: http://www.euskadi.eus/servicios/1029306

Oinarrizko eduki hau du:

Su contenido básico es el siguiente:

Eremu generikoak:

Campos genéricos:

• Identifikazio-agiriaren mota.

• Tipo de documento de identificación.

• Zenbakia.

• Número.

• Izena (pertsona fisikoek soilik).

• Nombre (solo para personas físicas).

• Lehen abizena (pertsona fisikoek soilik).

• Primer apellido (solo para personas físicas).

• Bigarren abizena (pertsona fisikoek soilik).

• Segundo apellido (solo para personas físicas).

• Sexua (pertsona fisikoek soilik).

• Sexo (solo para personas físicas).

• Entitatearen izena (pertsona juridikoek soilik).

• Nombre de la entidad (solo para personas jurídicas).

• Telefono finkoa.

• Teléfono fijo.

• Telefono mugikorra.

• Teléfono móvil.

• Helbide elektronikoa.

• Email.

• Lurralde historikoa.

• Territorio Histórico.

• Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala.

• Canal de notificación y comunicación.

• Abisuak jasotzeko helbide elektronikoa.

• Correo electrónico para recibir avisos.

• Abisuak jasotzeko mugikorra.

• Móvil para recibir avisos.

• Jakinarazpen, komunikazio eta abisuetarako hizkuntza.

• Idioma de las notificaciones, comunicaciones y avisos.

Eremu osagarriak: honako hauek ziurtatzeko erantzukizunpeko adierazpena:

Campos complementarios: Declaración responsable de que:

• Enpresa ez dago krisialdian, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauen arabera (2014/C 249/01)

• No tiene la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

• Proiektuak Euskadin ingurumen-gaietan aplikatu beharreko berariazko araudia betetzen du (21/2013 Legea, 2013ko abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa; 3/1998 Lege Orokorra, 1998ko otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babestekoa) –dagokionean, inbertsio-proiektuek ingurumenean duten eragina ebaluatuko da, aurrez–, baita higiene-araudia eta inbertsio bakoitzari aplikatu beharreko Erkidegoko arauak ere.

• Cumple las normas en materia de medio ambiente de conformidad con la normativa específica aplicable en el País Vasco (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Medio Ambiente del País Vasco), los proyectos de inversión irán precedidas, en su caso, de la evaluación de impacto medioambiental e higiene, así como las normas comunitarias aplicables a las inversiones de que se trate.

• Diruz lagun daitekeen proiektu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten ala ez administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, eta eskuratu duten ala ez.

• Sí/No ha solicitado y Sí/No ha obtenido, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo proyecto subvencionable, procedentes de cualesquier administración pública o entes, tanto públicos como privados.

• Ez dago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza eta dirulaguntzen esparruan enpresa haiek itzultzeko edo zigortua izateko prozeduraren batean.

• Sí/No se encuentra incurso, en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

• EAEko Administrazioak eta haren mendeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, dirulaguntzak itzultzeko edo zehatzeko prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez egunean dagoen ala ez. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da, baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, gaineratutako zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

• Sí/No se halla al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro de subvenciones o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, y, además, se haya constituido garantía que cubra la totalidad de la deuda, intereses y gastos incluidos.

• Ez du dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen epai irmorik (zigor- edo administrazio-arloan), ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

• No se encuentra sancionada penal ni administrativamente o condenada, mediante sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

• Ez du eskatu konkurtso-deklaraziorik, ez dago kaudimengabetzat deklaratuta edozein prozeduratan, ez dago konkurtsoan deklaratuta, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, ez dago esku-hartze judizialaren eraginpean edo ez dago desgaitua Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

• No ha solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

• Ez du jaso dirulaguntzak lortzeko aukera galtzeko zehapenik ebazpen irmo baten bidez.

• No ha sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

• Ez du edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita, kausaren batean errudun deklaratua izateagatik.

• No ha dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

• Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez daude Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean, edo ez da Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat, lege horretan edo arlo hau arautzen duen araudi autonomikoan ezarritako baldintzetan.

• No esta incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regula esta materia.

• Ez du galdu laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera ebazpen irmo baten bidez ezarritako zehapena dela-eta, edo honako delitu hauetakoren bat egin izanagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

• No ha sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

• Zerga-egoitza ez du erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.

• No tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

• Elkarteen kasuan, ez daudela sartuta Elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan aurreikusitako debekuen kausetan. Ez-zilegitasun penalaren zentzuzko zantzuak egoteagatik, administrazio-prozedura ez etetea, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, betiere ebazpen judizial sendorik esleitzen ez bada, haren arabera, kasuan kasuko inskripzioa egin ahal izango baita dagokion erregistroan.

• En el supuesto de las asociaciones, que no se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

• Berreskuratze-agindu baten menpe ez dagoela, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

• No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

Halaber, baimen inplizitua eman beharko du Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki ziurta ditzan NAN, IFZ, zerga-betebeharrak bete izana eta Gizarte Segurantzako ordainketak egin izana; baimen hori berariaz ukatzeko aukera izango du, eta, kasu horretan, eskatzaileak aurkeztu beharko du dagokion ziurtagiria edo eskatutako agiria.

Deberá figurar, asimismo, el consentimiento implícito para que la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verifique automáticamente el DNI, el CIF, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social, con la posibilidad de que deniegue expresamente ese consentimiento, y la consecuencia de que, en ese caso, deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido.

II. ERANSKINA
ANEXO II

Onuradunen erantzukizunak.

Responsabilidades de los beneficiarios.

1.– Onuradunak egiten dituen informazio- eta komunikazio-jarduera guztietan, Feaderrek operazioan lagundu duela adierazi beharko du, honako hauek erakutsiz:

1.– En todas las actividades de información y comunicación que lleve a cabo, la persona beneficiaria, deberá reconocer el apoyo del Feader a la operación mostrando:

a) Batasunaren enblema;

a) el emblema de la Unión.

b) Feaderren laguntzaren aipamena.

b) una referencia a la ayuda del Feader.

2.– Eragiketa bat egiten den bitartean, Feaderrek emandako laguntzaren berri emango dio onuradunak jendeari, modu honetan: onuradunak erabilera profesionalerako webgune bat izanez gero, eragiketaren deskribapen laburra jaso beharko du hor, laguntza-mailarekiko proportzioan, haren helburuak eta emaitzak aipatuz, eta Batasunaren finantza-laguntza azpimarratuz.

2.– Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público de la ayuda obtenida del Feader, de la siguiente manera: presentando en el sitio web del beneficiario para uso profesional, en caso de que exista tal sitio, una breve descripción de la operación, en proporción al nivel de ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera de la Unión.

Informazio- eta publizitate-jardueren ezaugarri teknikoak.

Características técnicas de las actividades de información y publicidad.

1.– Logotipoa eta lema.

1.– Logotipo y lema.

Informazio- eta publizitate-jarduera guztietan, honako elementu hauek sartu beharko dira: Batasunaren enblema https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es webgunean aurkeztutako arau grafikoekin bat, eta Batasunaren paperaren azalpen bat, honako adierazpen honen bidez emandakoa: «Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa: Europak landaguneetan inbertitzen du».

Todas las actividades de información y publicidad incorporarán los siguientes elementos: el emblema de la Unión de acuerdo con las normas gráficas presentadas en la página https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es, junto con una explicación del papel de la Unión, por medio de la declaración siguiente: «Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales».

2.– Jakinarazpen- eta komunikazio-materiala.

2.– Material de información y comunicación.

Feaderrek kofinantzatutako neurriei eta jarduerei buruzko argitalpenetan (hala nola liburuxkak, prospektuak eta aldizkariak) eta tauletan argi eta garbi adieraziko da, azaleko orrialdean, Batasunak parte hartu duela, eta Batasunaren enblema agertuko da, beste enblema nazional edo eskualdekoren bat ere erabiltzen bada.

Las publicaciones (tales como folletos, prospectos y boletines), los paneles que versen sobre medidas y actividades cofinanciadas por el Feader indicarán claramente en la página de portada la participación de la Unión e incorporarán el emblema de esta en caso de que también se utilice algún emblema nacional o regional.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común