Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

166. zk., 2021eko abuztuaren 20a, ostirala

N.º 166, viernes 20 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
4526
4526

47/2021 EBAZPENA, uztailaren 22koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren arteko lankidetzarako Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako hiriburuetako udalekin sinatu beharreko lankidetza-hitzarmenaren eredua argitaratzea xedatzen duena.

RESOLUCIÓN 47/2021, de 22 de julio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del modelo de convenio de colaboración a suscribir con los Ayuntamientos de las capitales de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para la cooperación de la Ertzaintza y la Policía Local (Udaltzaingoa).

Gobernu Kontseiluak, 2021eko uztailaren 13an egindako bilkuran, aipatutako hitzarmenaren eredua izenpetzea baimentzen duen erabakia onartu du, eta, behar den publikotasuna emateko, honako hau

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 13 de julio de 2021, el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del modelo de convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren arteko lankidetzarako Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako hiriburuetako udalekin sinatu beharreko lankidetza-hitzarmenaren ereduaren testua. Testu hori ebazpen honen eranskinean dago jasota.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del modelo de convenio de colaboración a suscribir con los Ayuntamientos de las capitales de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para la cooperación de la Ertzaintza y la Policía Local (Udaltzaingoa), que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2021.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN UZTAILAREN 22KO 47/2021 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 47/2021, DE 22 DE JULIO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZA HITZARMEN EREDUA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA _________________________________-KO LURRALDE HISTORIKOKO HIRIBURUA DEN ___________________-KO UDALAREN ARTEAN SINATZEKO, ERTZAINTZA ETA UDALTZAINGOA ELKARLANEAN ARITZEKO DENA.
MODELO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, Y EL AYUNTAMIENTO DE _________________________, CAPITAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ___________________, PARA LA COOPERACIÓN DE LA ERTZAINTZA Y LA POLICÍA LOCAL - UDALTZAINGOA.

...........................................–(e)n, izenpe elektronikoaren datan.

En..........................................., en la fecha de la firma electrónica,

ELKARTU DIRA
SE REÚNEN.

Alde batetik, Josu Iñaki Erkoreka Gervasio jauna, Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko (aurrerantzean, EAE) Administrazio Orokorraren izenean eta hura ordezkatuz jarduten duena.

De una parte, D. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, que interviene en nombre y representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante, CAE).

Eta bestetik,.................................................................................................................................. jauna/andrea.................................................................................. -ko Udaleko alkatea.

Y, de otra parte, D./D.ª....................................................................., Alcalde/Alcaldesa de............................................................

Bi alderdiek, dagozkien karguen bidez eta esleitu dizkieten ahalmenez baliatuz, hitzarmen hau gauzatzeko zilegitasun eta gaitasun nahikoak aitortzen dizkiote elkarri eta, horretarako,

Ambas partes intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que a cada una le están conferidas, se reconocen mutuamente capacidad jurídica y de obrar suficientes para la celebración de este Convenio y, a tal efecto,

ADIERAZTEN DUTE
EXPONEN.

Lehenengoa.– Euskal polizia-eredua Euskadiko Poliziak osatzen du, eta hori Ertzaintzak –Eusko Jaurlaritzaren menpe– eta EAEko udalerrietako udaltzaingoek –EAEko udalerrien menpe– osatzen dute.

Primero.– El modelo policial vasco se conforma por la Policía del País Vasco, suma de la Ertzaintza, dependiente del Gobierno Vasco, y las Policías Locales - Udaltzaingoa dependientes de los municipios vascos.

Polizia-eredu hori EAEko segurtasun publikoaren eredu globalaren barruan txertatuta dago. Eredu horren helburua da batetik, herritarrak arrisku mota guztietatik babestea; eta bestetik, herritarrak, modu libre eta baketsuan, beren eskubideez eta askatasunez baliatu daitezen bermatzea; eta eredu hori segurtasun publikoaren sistemako zerbitzuak koordinatzeko sistema integral batean oinarrituta dago, non zerbitzu polizialak zein babes zibileko eta larrialdietako azpisisteman txertatuta dauden beste zerbitzu batzuk biltzen diren.

Dicho modelo se integra en el más global modelo de seguridad pública de Euskadi, cuya finalidad es proporcionar a la ciudadanía la protección frente a toda clase de riesgos y garantizar el libre y pacífico ejercicio de derechos y libertades, basado en un sistema integral de coordinación de los servicios del sistema de seguridad pública, tanto de carácter policial como otros integrados en el subsistema de protección civil y emergencias.

Talde bakoitzari esleitu zaizkion funtzioei dagokienez, ereduaren koherentzia sustatzeko, beharrezkoa da polizia-kidegoak elkarren osagarri izateko formulak bilatzea, elkarrekiko harremana eta lankidetza erraztuko duten mekanismoak ezarriz.

Con respeto a las funciones atribuidas a cada cuerpo, la coherencia de dicho modelo obliga a buscar su complementariedad mediante mecanismos de interrelación y cooperación.

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 42. artikuluaren eta ondorengoen arabera, betebehar hauek dituzte bi polizia-kidego horiek: elkarri laguntza eta informazioa ematea; biek erabiltzeko komunikazio-sare bat sortu eta mantentzea eta komunikazio-zentralen interkonexioa erraztea; Udaltzaingoa Euskadiko Poliziaren Datu Bilketarako Zentroan integratzeko neurriak hartzea; polizia-instalazioen erabilera partekatuari eta zerbitzu komunak sortzeari bidea ematea; eta dokumentu, inprimaki eta formulario komunen erabilera sustatzea.

Conforme a los artículos 42 y siguientes de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, ambos cuerpos policiales deben prestarse mutuo auxilio e información recíproca; crear y mantener una red de comunicación de uso común y facilitar la interconexión de centrales de comunicación; adoptar medidas para la integración de la Policía Local - Udaltzaingoa en el Centro de Elaboración de Datos de la Policía del País Vasco; propiciar el uso compartido de instalaciones policiales y la creación de servicios comunes y potenciar la utilización de documentos, impresos y formularios comunes.

Lankidetza hori errazteko tokiko polizia-koordinaziorako batzordeen figura sortu zuen lege horrek, eta polizia-lankidetzako hitzarmena sinatzea aurreikusi zuen.

Para facilitar tal colaboración y cooperación dicha ley contempla la figura de las comisiones de coordinación policial de ámbito local y la firma de convenios de colaboración policial.

Bigarrena.– Ertzaintzaren eta udaltzaingoaren arteko lankidetza-tresnen beharra hainbat faktoreren ondorio da:

Segundo.– La necesidad de instrumentos de cooperación entre Ertzaintza y Policía Local – Udaltzaingoa deriva de diversos factores:

a) Batak zein besteak egin beharreko funtzioak edo funtzio partekatuak egotea. Horren ondorioz, polizia-kidegoak koordinatu egin behar dira, bitarteko eta baliabideen erabilera arrazionala egiteko eta emaitza eraginkor eta efizienteagoak lortzeko edo baterako ekintza edo operatiboak planifikatu eta egiteko.

a) La existencia de funciones de ejercicio indistinto o compartidas, que obliga a coordinarse para racionalizar el empleo de medios y recursos y obtener resultados más eficaces y eficientes o para planificar o ejecutar acciones u operativos conjuntos.

b) Lurraldean eginiko funtzio batzuk elkarren osagarri izatea. Horrela, berezko eskumen batzuk gauzatzerakoan kontuan hartu behar dira horrek besteen eskumenetan izango dituen ondorioak, eta horretarako ezinbestekoa da intereseko informazioa trukatzea.

b) La complementariedad de algunas funciones ejercidas en el territorio, de forma que en el ejercicio de las competencias propias deben ser consideradas las repercusiones en las competencias ajenas, lo cual hace imprescindible el intercambio de información reciproca de interés.

c) Berezko eskumenak gauzatzeak lurraldetik kanpo ere eragina izan ahal izatea; horren ondorioz, lankidetza zentzu horretan itundu beharra dago.

c) La incidencia extraterritorial del ejercicio de las competencias propias, que obliga a pactar la posible cooperación en tal sentido.

d) Lurraldean dauden polizia-baliabideak optimizatzeko eta beste polizia kidego batzuek bakarrik dituzten bitarteko tekniko edo zientifikoak partekatzeko aukera.

d) La posibilidad de optimizar los recursos policiales disponibles en el territorio y compartir medios técnicos o científicos solo disponibles por otros cuerpos.

Hirugarrena.– Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 44. artikuluak polizia-lankidetzarako hitzarmenak sistematizatzen ditu, haien eduki posibleak ezarriz: polizia-kidegoen artean zerbitzuak mugatzea eta esleitzea, legez ezarritako eginkizunen arabera; presentzia polizialaren estandar orokorrak definitzea; batera jarduteko edo baterako kudeaketako zerbitzuak eskaintzeko protokoloak edo planak egitea; salaketak jasotzeko lanetan eta zehaztutako legez kontrako egintzei eta arloei buruzko ekintzen ikertze-lanetan udaltzaingoek polizia judizialaren eginkizunetan ere laguntzea erabakitzeko aukera ematea; eta emaitzak ebaluatzeko adierazleak ezartzea.

Tercero.– El artículo 44 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, sistematiza los convenios de colaboración policial al establecer sus contenidos posibles: delimitar y asignar los servicios entre los cuerpos conforme a sus competencias legales; definir estándares generales de presencia policial; prever protocolos o planes de actuación conjunta o prestación de servicios de gestión conjunta; contemplar la colaboración de la policía local en funciones de policía judicial, como la recepción denuncias e investigación de los tipos delictivos que se determinen, y establecer indicadores de evaluación de resultados.

Horregatik guztiagatik, bi aldeek ahal denik eta lankidetza eta elkarlanik handiena lortu nahi dute bi administrazioen mendeko polizia-kidegoei dagozkien funtzioak egiterakoan, eta, horretarako, lankidetza-hitzarmen hau sinatu dute jarraian azaltzen diren klausulen arabera.

Por todo ello, es voluntad de ambas partes conseguir la máxima cooperación y colaboración en la ejecución de las funciones encomendadas a los cuerpos policiales dependientes de ambas administraciones, para lo cual firman el presente convenio de colaboración con el siguiente contenido:

KLAUSULAK
CLÁUSULAS.

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Esparru-hitzarmen honen xedea da Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren arteko lankidetza eta elkarlaneko moduak eta prozedurak arautzea, lurraldean erabil daitezkeen polizia-baliabideak optimizatzeko eta herritarren segurtasun publikoaren beharrei zerbitzu hobea emateko.

Es objeto del presente convenio marco regular las formas y procedimientos de cooperación y colaboración policial entre la Ertzaintza y la Policía Local - Udaltzaingoa con el fin de optimizar los recursos policiales disponibles en el territorio y dar un mejor servicio a las necesidades de seguridad pública de la ciudadanía.

Bigarrena.– Printzipioak.

Segunda.– Principios.

Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren arteko lankidetzaren, elkarlanaren eta koordinazioaren printzipioak Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 3. artikuluan zehaztutakoak izango dira, batik bat irizpide hauei dagokienez:

La colaboración, cooperación y coordinación entre la Ertzaintza y la Policía Local - Udaltzaingoa se guía por los principios previstos en el artículo 3 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi y en particular por los siguientes criterios:

a) Herritarrei bermatzea poliziak sentsibilitate goreneko erantzun azkar, bizkor eta eraginkorra emango diela.

a) La garantía a los ciudadanos una respuesta policial ágil, rápida, eficaz y de la máxima sensibilidad.

b) Kalitatea eta efizientzia bermatzea delituaren biktimei arreta ematerakoan eta horiek babesterakoan.

b) La calidad y eficiencia en la atención y protección de las víctimas del delito.

c) Leialtasun instituzionala izatea eta elkarrekin elkarlanean aritzea. Hori gauzatzeko bi kidegoek elkarri laguntza eta babesa emango diote, talde bakoitzari legez esleitu zaizkion funtzioak eta baterako ohiko funtzioak egiten direla bermatzeko.

c) La lealtad institucional y la colaboración recíproca, que se concreta en la ayuda y apoyo reciproco para garantizar el cumplimiento de las funciones legalmente asignadas a cada cuerpo como titular y también en las funciones compartidas con carácter ordinario.

d) Gertuen dagoen edo baliabideak mobiliza ditzakeen polizia-kidegoak esku hartuko du aurrena, ekintza horren gaineko eskumenik izan ez arren, eskumena duen indarra iritsi eta horren ardura hartzen duen arte, hitzarmen honetan xedatutakoaren arabera. Gainera beste polizia-kidegoarekin lankidetzan aritu beharko du, batez ere segurtasun publikoarekin lotutako zereginetan, horretarako deitzen zaionean.

d) La intervención obligada en primera instancia del cuerpo policial que, por razones de proximidad o de disponibilidad inmediata, actúe ante un hecho del que no tenga competencia obligada hasta que el cuerpo competente se haga cargo del mismo, de acuerdo con lo establecido en este convenio, y cooperar con el otro cuerpo policial, fundamentalmente en tareas relacionadas con la seguridad pública cuando sea requerido para ello.

e) Herritarren segurtasuna eta bizikidetza normala bermatzeko beharrezkoa den informazio guztia elkarri transmititzea.

e) La transmisión mutua de toda información relevante para la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la convivencia.

f) Herritarren segurtasunean zuzeneko eragina duten arazoen aurrean arreta eskaintzen duten gainerako baliabide publikoekin koordinatzea eta elkarlanean aritzea.

f) La coordinación y colaboración con los demás recursos públicos implicados en la atención a problemáticas que incidan de manera directa en la seguridad ciudadana.

Hirugarrena.– Zerbitzuak zehaztea.

Tercera.– Delimitación de servicios.

1.– Legez ezarritako funtzio-banaketatik eratortzen den titulartasun-esleipenaren arabera zehaztuko dira Ertzaintzari eta Udaltzaingoari dagozkien polizia-zerbitzuak. Hori bateragarria da bi kidegoek hasiera batean, premiazko arrazoiengatik, esku hartzeko daukaten betebeharrarekin eta baterako jarduketak egiteko protokoloak ezartzeko beharrarekin.

1.– La delimitación y asignación de los servicios policiales correspondientes a la Ertzaintza y a la Policía Local - Udaltzaingoa se realiza conforme a la asignación de titularidades derivada de la distribución de funciones legalmente establecida, que es compatible con la intervención obligada en primera instancia por razones de urgencia de ambos cuerpos y la necesidad de establecer protocolos de actuación para el ejercicio de actuaciones conjuntas.

2.– Ertzaintzak polizia integral gisa lege-ordenamenduak esleitzen dizkion funtzioak egingo ditu.

2.– La Ertzaintza ejerce las funciones que, como policía integral, le atribuye el ordenamiento.

3.– Udaltzaingoak bere udalerrian egingo ditu uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuak onartu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen estu bateginaren 55. artikuluan jasotako funtzioak.

3.– La Policía Local - Udaltzaingoa ejerce en su término municipal las funciones que se recogen en el artículo 55 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio.

4.– Badira funtzio partekatuak:

4.– Algunas de las funciones resultan compartidas:

a) Hurbileko poliziaren zereginak eta herritarrei laguntzea.

a) Policía de proximidad, auxilio y asistencia a los ciudadanos y ciudadanas.

b) Aurrea hartzeko eginbideak eta lege-hauste diren egintzak eragoztera zuzendutako jarduketa oro burutzea.

b) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.

c) Gatazka pribatuak adiskidetasunez konpontzeko esku hartzea, eskatzen bazaie.

c) Intervención en la resolución amistosa de conflictos privados si son requeridos.

d) Espazio publikoak eta konkurrentzia publikoko leku eta establezimenduak zaintzea, hitzarmen honetan edo horretarako sinatzen diren berariazko funtzioetan ezartzen diren funtzio zehatzekin.

d) Vigilancia de los espacios públicos y de los establecimientos de pública concurrencia, con la delimitación funcional que establezca este convenio o acuerdos específicos en su caso.

e) Istripu, hondamen eta zorigaitz publikoetan laguntza ematea, legean ezarritakoaren arabera eta babes zibileko planekin bat etorriz.

e) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.

5.– Trafikoarekin, zirkulazioarekin, bide-segurtasunarekin eta zirkulazio-istripuekin lotutako eskumenak eta Ertzaintzari eta Udaltzaingoari dagozkien polizia-zerbitzuak esleitzeko, lurraldea mugatzeari buruzko eranskinetan jasota dauden hiri barruko eta hiri arteko mugak kontuan hartzen dira. Eranskin horiek hitzarmen honekin batera bidaliko dira eta gai hauei buruzkoak dira:

5.– En referencia a las atribuciones referentes al tráfico, circulación, seguridad vial y accidentes de circulación la delimitación y asignación de los servicios policiales correspondientes a la Ertzaintza y a la Policía Local - Udaltzaingoa se realiza conforme a los límites de las vías urbanas e interurbanas que se contengan en los anexos de delimitación territorial que se adjuntarán al presente convenio en relación a asuntos tales como:

– Trafikoa antolatzea, arautzea eta kontrolatzea.

– Ordenación, regulación y control del tráfico.

– Arau-hausteak salatzea eta horiek zehatzea (espresuki beste Administrazio bati esleitu ez bazaizkio).

– Denuncia de las infracciones y sanción de las mismas (cuando no estén expresamente atribuidas a otra Administración).

– Ibilgailuak ibilgetzea eta lekutik kentzea, zirkulazioa oztopatu edo zailtzen badute edo zirkulaziorako arriskutsuak badira.

– Inmovilización y retirada de los vehículos cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para esta.

– Kirol-probak, txirrindularien lasterketak eta bestelako ekitaldiak.

– Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.

– Bide-segurtasunaren gaineko zaintza eta kontrol kanpainak, eta gidariei alkoholemia- eta droga-probak egitea.

– Realización de campañas de vigilancia y control de la seguridad vial, pruebas de alcoholemias y de drogas a conductores.

– Beharrezkoa denean, bideak ixtea.

– Cierre de las vías cuando sea necesario.

– Zirkulazio-istripuak direla eta, atestatuak eta txostenak instruitzea.

– Instrucción de atestados e informes por accidentes de circulación.

Laugarrena.– Lankidetza-protokoloak.

Cuarta.– Protocolos de colaboración.

1.– Tokiko polizia-koordinaziorako batzordean adostutako protokoloetan edo bi kidegoetako koordinazio operatiborako mahaiak sinatutako aldebiko protokoloetan, intzidentzien zerrendak jasoko dira eta titulartasunak esleituko dira, hitzarmen honetan eta haren eranskinean adierazitako irizpideei jarraituta, eta beti ere lurralde historikoko hiriburuko udaltzaingoaren ahalmenen, baliabideen, bitartekoen, ezagutzaren eta esperientziaren berezitasuna kontuan hartuta, zerbitzu eta eginkizun hauek burutzeko: herritarren segurtasuna mantentzea, hurbileko polizia eta polizia judizialaren eginkizunak.

1.– En protocolos acordados en el seno de la comisión de coordinación policial de ámbito local o en protocolos bilaterales firmados por la mesa de coordinación operativa de ambos cuerpos se fijarán los listados de incidencias y asignación de titularidades de conformidad con los criterios expresados en este convenio y su anexo, teniendo en consideración la singularidad que suponen las capacidades, medios, recursos, conocimiento y experiencia de un cuerpo de Policía Local-Udaltzaingoa de capital de Territorio Histórico, para la prestación de servicios y funciones de mantenimiento de la seguridad ciudadana, policía de proximidad, ejercicio de las funciones de policía judicial.

2.– Protokoloen helburua izango da Ertzaintzak eta Udaltzaingoak modu integralean, koordinatuan eta bateratuan jardutea, bakoitzaren eskumenen arloan sortzen diren arazoak modu eraginkorrean konpontzeko; eta beti ere, ezarritako atribuzioen arabera.

2.– Los protocolos tendrán como objetivo lograr una actuación integral, coordinada y conjunta de la Ertzaintza y los cuerpos de Policía Local, para resolver más eficazmente las problemáticas que se produzcan en sus respectivos ámbitos de competencia, y según las atribuciones establecidas.

Bosgarrena.– Dispositiboak, operazioak eta intzidentziak.

Quinta.– Dispositivos, operaciones e incidencias.

1.– Herritarren segurtasunaren arloko polizia-jarduketek polizia-kidego bateko zein besteko titular bat izango dute. Horrek esku-hartzearen aginte- eta zuzendaritza-funtzioak beteko ditu, bai eta eginbideak egin ere, beste polizia kidego baten lankidetza eragotzi gabe, beharrezkoa denean.

1.– Las actuaciones policiales en materia de seguridad ciudadana tendrán un titular de uno u otro cuerpo que desarrollará las funciones de mando y dirección de las intervenciones, así como su diligenciamiento, sin perjuicio de la colaboración del otro cuerpo cuando fuera precisa.

2.– Titulartasuna erabakitzeari dagokionez, poliziaren operatiboak eta esku-hartzeak honela sailkatuko dira:

2.– A efectos de la asignación de titularidades los operativos y actuaciones policiales se clasifican de la siguiente forma:

a) Aurreikusteko gaitasunaren arabera:

a) En función de su previsibilidad:

– Dispositiboak: polizia-baliabideak prebentzio-lanetan era programatuan erabiltzea, lehentasunezko egiteko espezifikoarekin.

– Dispositivos: utilización programada de recursos policiales en tareas preventivas, con misión específica y prioritaria.

– Operazioak: polizia-baliabideak lan betearazleetan era programatuan erabiltzea, lehentasunezko egiteko espezifikoarekin.

– Operaciones: utilización programada de recursos policiales en tareas ejecutivas, con misión específica y prioritaria.

– Intzidentziak: aurreikuspenik gabe sortzen diren gertaerak, zerbitzu publikorako esanguratsuak direnak.

– Incidencias: acontecimientos surgidos sin previsión, relevantes para el servicio público.

b) Titulartasunaren arabera:

b) En función de su titularidad:

– Esklusiboak: bere eskumenak betez erakunde bakar batek kudea ditzakeenak.

– Exclusivas: gestionables por una única institución atendiendo a sus competencias.

– Partekatuak: bi erakundeek kudea ditzaketenak.

– Compartidas: gestionables indistintamente por ambas instituciones.

– Konplexuak: bere eskumenak betez erakunde batek gutxienez partzialki kudea ditzakeenak.

– Complejas: parcialmente gestionables al menos por una institución en base a sus competencias.

3.– Bi polizia-kidegoen arteko koordinazio operatiboko mahaiak adostutako eta Jarraipen Batzorde Mistoak berretsitako aldebiko protokoloetan, intzidentzien zerrendak jasoko dira eta titulartasunak esleituko dira, hitzarmen honetan adierazitako irizpideen arabera.

3.– En protocolos bilaterales acordados por la mesa de coordinación operativa de ambos cuerpos y ratificados por la comisión mixta de seguimiento del convenio se fijarán los listados de incidencias y asignación de titularidades de conformidad con los criterios expresados en este convenio.

4.– Programatutako edozein polizia-dispositibok edo -operaziok behin-behineko titulartasuna edo aldez aurretik zehaztutakoa izango du irizpide hauen arabera, beheranzko hurrenkeran:

4.– Cualquier dispositivo u operación policial programada tendrá una titularidad provisional o confirmada de antemano atendiendo a los siguientes criterios en orden decreciente:

a) Administrazio baten eskumen esklusiboak, horiek gorde eta bermatzerakoan.

a) Exclusividad competencial de una administración en su salvaguarda y garantía.

b) Administrazio batek bestearen gainean duen lehentasunezko interesa.

b) Interés preferente de una Administración sobre otra.

c) Zuzenean eragina izan dezaketen bitartekoak.

c) Medios directamente afectables.

d) Gertakari bateko ekimena.

d) Iniciativa en su acontecimiento.

Dispositibo bat antolatu aurretik sor litezkeen intzidentziek dispositibo horren behin-behineko titulartasunari eutsiko diote.

Las incidencias que puedan originarse previa organización de un dispositivo, mantendrán la titularidad provisional de este.

5.– Herritarren segurtasunaren arloan programatu gabeko intzidentziak gertatzen badira, titulartasuna esleitzeko lehentasunezko irizpide hauek erabiliko dira, hurrenkera honetan:

5.– En el caso de incidencias no programadas en materia de seguridad ciudadana la asignación de su titularidad presentará el siguiente orden de criterios de preferencia:

1. Gertakari horren gainean administrazio batek duen eskumen esklusiboa.

1.º.– Exclusividad competencial de una Administración en su acontecimiento.

2. Administrazio batek bestearen gainean duen lehentasunezko interesa, alde biek lehentasunezko izaera hori adostu duten kasuetan.

2.º.– Interés preferente de una Administración sobre otra, en los casos en que bilateralmente se hayan concretado dicho carácter preferente.

3. Gertakariaren kokalekua.

3.º.– Ámbito geográfico en el que se desarrolle.

4. Esleitutako baliabidearen gertakariarekiko gertutasuna.

4.º.– Proximidad territorial del recurso asignado.

5. Komunikazioaren hartzailea.

5.º.– Receptor de la comunicación.

Intzidentzia baten hasierako faseetan (aurrekariak, prestakuntza edo jatorria) behin behineko titulartasun bat esleituko zaie intzidentziei, sinatutako protokoloaren arabera. Titulartasun hori berretsi egingo da intzidentziaren kontrola lortzen den garapen-fasean.

En las fases iniciales de una incidencia (antecedentes, gestación u origen) se asignará a las incidencias una titularidad provisional conforme al protocolo firmado, la cual se confirmará en la fase de desarrollo durante la que se alcance su control.

Intzidentzia baten behin-behineko titulartasuna beste polizia-kidego bati eskualdatu ahal izango zaio egoerarengatik egokia denean.

La titularidad provisional de una incidencia será transferible a otro cuerpo policial cuando las circunstancias así lo requieran.

Titulartasun esklusiboko intzidentzien kasuan, irizpide hauen arabera jokatuko da:

En caso de atención a incidencias de titularidad exclusiva se seguirán los siguientes criterios:

• 1., 2. eta 3. faseak (aurrekariak/prestakuntza/jatorria): gertakaria 3. irizpidearen arabera esleituko da (bi polizia-kidegoetako edozeinen gertueneko baliabidearen gertutasuna). Gertuen dagoen baliabidea zein den argi ezartzea posible ez bada, premiazko arrazoiengatik, 5. irizpidea aplikatuko da (deia jaso duen bi zerbitzuetako edozein).

• Fases 1.ª, 2.ª y 3.ª (Antecedentes/Gestación/Origen): se atenderá el incidente según el criterio 4.º (proximidad territorial o de llegada del recurso más cercano indistintamente del cuerpo). Si no fuera posible determinar claramente la mayor proximidad se acudirá, por razones de urgencia, a la aplicación del criterio 5.º (cuerpo receptor de la llamada indistintamente).

• 4. fasea (bilakaera): fase horretan gertakaria egiaztatzen da eta behin behineko titulartasun bat esleitzen du polizia-kidego jardulearen zerbitzuburuak, 1., 2. eta 3. irizpideen arabera (eskumen esklusiboak, lehentasunezko interesa eta lurralde-eremua).

• Fase 4.ª (Evolución): implica la comprobación del hecho y la asignación de titularidad provisional por el jefe de servicio del cuerpo actuante conforme a los criterios 1.º, 2.º y 3.º (exclusividad competencial, interés preferente y ámbito geográfico).

• 5. fasea (kontrola): fase horretan lekua babesten da, ebidentziak segurtatzen dira, lekukoak egiaztatzen dira eta atariko informazioa jasotzen da polizia kidego jardulearen zerbitzuburuak titulartasuna ebatzi arte, behin behinekoa berretsiz edo 1., 2. eta 3. irizpideen arabera hura transferitzeko aginduz (eskumen esklusiboak, lehentasunezko interesa eta lurralde-eremua). Titulartasuna esleitzeko irizpideari buruzko gatazkarik badago, zerbitzuburuak aginduak eskatuko dizkio bere goragoko hurrenari.

• Fase 5.ª (Control): implica la protección del lugar, aseguramiento de evidencias, aseguramiento de testigos y recogida de información preliminar hasta que el jefe de servicio del cuerpo actuante confirma la titularidad, manteniéndola u ordenando su transferencia conforme a los criterios conforme a los criterios 1.º, 2.º y 3.º (exclusividad competencial, interés preferente y ámbito geográfico). En caso de conflicto sobre el criterio de titularidad el jefe de servicio solicita órdenes a su superior jerárquico.

Titulartasuna ebazten denean, titularra ez den polizia-kidegoak jarduketak lagako dizkio kidego titularrari eta laguntza eskainiko dio zerbitzuburuak amaitzeko agindu arte.

Confirmada la titularidad, el cuerpo no titular de inmediato cede las actuaciones y facilita el apoyo hasta que su respectivo jefe de servicio ordene finalizar.

• 6. fasea (ebazpena): dagokionean, gertakaria zuzenean ezagutzen duen lehen unitatea ordezkatua izango da titularra ez denean, polizia-kidego titularraren polizia-etxean berehala haren adierazpenak jasotzeko.

•Fase 6.ª (Resolución): la primera unidad en conocer directamente el hecho será la que, en su caso, resulte sustituida si no es titular, a fin de serle recibida declaración de forma inmediata en el centro policial del cuerpo titular.

• 7. fasea (dokumentazioa): arau orokor gisa, gertakariarekin lotutako polizia-jarduketak kidego titularrari dagozkio.

• Fase 7.ª (Documentación): como regla general la documentación de las actuaciones policiales referentes al incidente corresponderá al cuerpo titular.

Titularra ez den kidegoko agenteek atxiloketarik egin balute edo bestelako prebentzio-eginbideak, agente horiek titularraren polizia-etxera joango dira, eta bertan atxilotuak eta objektuak aurkeztuko dituzte, atxiloketaren eginbidea egingo dute eta horretarako hasitako atestatuan adierazpenak egingo dituzte.

Si agentes del cuerpo no titular hubieran practicado la detención de personas u otras diligencias de prevención, comparecerán en el centro policial del titular presentando a los detenidos y objetos ocupados, diligenciando el acto de la detención y compareciendo en el atestado abierto al efecto.

Koordinazio operatiborako organo teknikoak, kasu zehatz horretako, inguruabarrengatik beste edozein irizpide hartzeko aukera baztertu gabe.

Todo ello sin perjuicio de que desde el órgano técnico de coordinación operativa se adoptase otro criterio atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto.

6.– Hainbat motatako gertakariak dituzten intzidentzietan, garrantzi juridikoari dagokionez, banako administrazio bakoitzaren eskumen esklusibo bakoitzari tratamendu hau emango zaio:

6.– En aquellas incidencias comprensivas de hechos de distinta naturaleza, en cuanto a su relevancia jurídica, competencia exclusiva de cada una de las Administraciones en su consideración individual, tendrán el siguiente tratamiento:

a) Gertakaria hainbat intzidentziatan banatuko da, eta bakoitzaren titulartasuna administrazio eskudunari esleituko zaio ezarritako irizpideen arabera.

a) Se desglosará en diferentes incidencias, atribuyendo la titularidad a cada Administración competente en función de los criterios establecidos.

b) Gertakarien artean harreman estua balego, hau da, banaka erreparatuz gero gertatu izan ez balira, titulartasuna ezarritako irizpideen arabera gertakaririk larriena ezagutzen duen polizia-kidegoari egokituko zaio, lotutako gertakarien eskumena duen polizia-kidegoaren titulartasunari kalterik egin gabe. Hartara, elkarrekin koordinatu beharko dute bakoitzaren polizia jarduna.

b) Si la conexión de hechos tuviera relación de concurrencia tal que, apreciados por separado, no se hubieren producido, la titularidad corresponderá al cuerpo que conozca, en función de los criterios establecidos, del más grave, sin perjuicio de la titularidad del cuerpo competente en aquellos actos conexos, debiendo coordinar mutuamente sus respectivas actuaciones policiales.

Seigarrena.– Batera jarduteko protokoloak edo planak.

Sexta.– Protocolos o planes de actuación conjunta.

1.– Ertzaintzak eta Udaltzaingoak batera jarduteko protokoloak edo planak prestatu ahal izango dituzte polizia-dispositibo eta -operazioak egiteko, poliziaren eraginkortasun handiagoa lortzeko bi polizia-kidegoetako agenteen lankidetza beharrezkoa denean.

1.– La Ertzaintza y la Policía Local - Udaltzaingoa podrán elaborar protocolos o planes de actuación conjunta para el desarrollo de dispositivos y operaciones policiales en los que sea precisa la cooperación de efectivos de ambos cuerpos para el logro de una mayor eficacia policial.

2.– Batera jarduteko protokoloek edo planek helburu hauek izan ditzakete:

2.– Los protocolos o planes de actuación conjunta podrán tener como finalidad:

a) Polizia-kidego baten edo bestearen titulartasun esklusiboa duten dispositibo edo operazioei laguntza ematea, agenteekin edo baliabide material zein teknikoekin poliziaren jarduna indartuz.

a) El apoyo a dispositivos u operativos de titularidad exclusiva de uno u otro cuerpo policial mediante el refuerzo de efectivos o de medios materiales o técnicos de cobertura.

b) Titulartasun partekatua edo polizia-kidego baten zein bestearen titulartasuna duten dispositibo edo operazioetako jarduketako erantzukizunak banatzea, edo horiek sektorizatzea, aldez aurretik ezarritako irizpide eta lehentasunen arabera. Egokia denean, baterako jarduketak egiteko aukera planteatu ahal izango da.

b) El reparto de responsabilidades de actuación, o su sectorización, en dispositivos u operativos de titularidad compartida o indistinta, conforme a criterios y prioridades prefijados, pudiendo, en su caso, plantearse la posibilidad de actuaciones conjuntas.

c) Dispositibo edo operazio konplexuen koordinazioa planifikatzea, bere ardurak gauzatzeko polizia-kidego bakoitza bestearekin koordinatu beharko den kasuetan.

c) La planificación de la coordinación de dispositivos u operativos complejos en los que cada cuerpo policial deba actuar coordinadamente con el otro cada uno en virtud de sus propias atribuciones.

Zazpigarrena.– Presentzia polizialaren estandar orokorrak.

Séptima.– Estándares generales de presencia policial.

1.– Ertzaintzak eta Udaltzaingoak koordinaziorako irizpideak zehaztuko dituzte, eskura dauden baliabideak era egokian erabiltzen direla segurtatzeaz gain, udalerri guztian poliziaren presentzia jarraitu eta nabaria bermatzeko.

1.– La Ertzaintza y la Policía Local - Udaltzaingoa establecerán criterios de coordinación para garantizar además de un uso eficiente de los recursos disponibles, una presencia continua y visible en todo el término municipal.

2.– Udaltzaingoak patruila jarraituak antolatu beharko ditu legez esleituta dituen funtzioen eta hitzarmen honetan zehaztutako egitekoen arabera, eta, baliabideen ahalmenen eta eskuragarritasunaren arabera, bakoitzari dagozkion ardura esklusiboekin lotutako jarduerei lehentasuna emango die, segurtasuneko polizia gisa esleituta dituen gainerako eginkizun partekatuei kalterik egin gabe.

2.– La Policía Local - Udaltzaingoa debe distribuir los efectivos de patrullaje continuado conforme a las funciones legalmente establecidas y las tareas especificadas en este convenio, priorizando, en función de las capacidades y disponibilidad de recursos existentes, aquellas actividades que corresponden a las atribuciones exclusivas, sin perjuicio de las demás funciones compartidas de policía de seguridad que tengan encomendadas.

3.– Ertzaintzak, laguntzeko dituen betebehar eta funtzioak eragotzi gabe, patruila jarraituak mantenduko ditu, delituek, herritarren segurtasunaren kontrako arriskuek eta desordena publikoek eragindako premiazko eskariei berehalako erantzun egokia emango zaiela bermatzeko, bai eta eskumen horien alorreko prebentzioa udalerri guztian egiteko ere.

3.– La Ertzaintza, sin perjuicio de las obligaciones y funciones generales de auxilio y asistencia, debe mantener un patrullaje continuado que garantice la atención inmediata y suficiente de las demandas urgentes motivadas por hechos delictivos, riesgos para la seguridad ciudadana y desórdenes públicos, así como la prevención en dichos ámbitos competenciales en todo el término municipal.

4.– Ertzaintzak eta Udaltzaingoak batera lan egiteari ematen diote lehentasuna, baliabideen eta efektiboen diseinua eta banaketa egitean; herritarren lasaitasuna, bizikidetza eta ongizatea kaltetzen dituzten gizalegearen kontrako jarrerak zaintzean; eta laguntzako polizialaren gainerako eginkizun orokorretan eta biktimei arreta ematean.

4.– La Ertzaintza y la Policía Local – Udaltzaingoa priorizan en el diseño y distribución de sus efectivos y recursos la cooperación conjunta en tareas de policía de proximidad; en la vigilancia de las conductas incívicas que comprometen la tranquilidad, convivencia y bienestar de la ciudadanía y en el resto de las funciones generales de policía asistencial y en la atención a las víctimas.

Zortzigarrena.– Informazio-trukea.

Octava.– Intercambio de información.

1.– Ertzaintzak eta Udaltzaingoak delituak prebenitzeko eta herritarren segurtasuna hobetzeko informazio erabilgarria emango diote elkarri erregulartasunez.

1.– La Ertzaintza y la Policía Local- Udaltzaingoa se facilitarán regularmente información de utilidad para prevenir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.

Horretarako, tokiko polizia-koordinaziorako batzordeetan polizia- eta delitu-jardueren aldizkako laburpenak, informazioa eta datu estatistikoak trukatzeko prozedurak eta eduki zehatzak ezarriko dira, udalerri bakoitzean udalerriko segurtasunerako garrantzitsutzat jotzen diren alderdiak zehaztuz.

Con este fin, en las Comisiones de Coordinación de ámbito local se establecerán procedimientos y contenidos concretos de intercambio de información, datos estadísticos, resúmenes periódicos de actividad policial y delictiva, con detalle de los aspectos que, en cada municipio, se consideren de relevancia para la seguridad en el término municipal.

2.– Bi polizia-kidegoek berehala jakinaraziko dizkiote honako hauek elkarri:

2.– Ambos cuerpos deben informarse inmediatamente sobre:

a) Manifestaldiak eta elkarretaratzeak, gatazkak eta desordena publiko garrantzitsuak, pertsonei eta ondasunei arrisku larria eragiten dietenak.

a) Manifestaciones, concentraciones, altercados y desórdenes públicos importantes con riesgo grave para personas y bienes.

b) Lehergailuak jartzearekin edo gertakari terroristekin lotutako mehatxu, abisu eta esku hartzeak.

b) Amenazas, avisos e intervenciones relacionadas con la colocación de artefactos explosivos o incidencias terroristas.

c) Itxuraz, kausa naturalengatik gertatu ez diren heriotzak: gizahilketak, trafiko-istripuak, lan-istripuak.

c) Fallecimientos de personas que no sean, aparentemente, por causas de origen natural: homicidios, accidentes de tráfico, accidentes laborales.

d) Sexu-askatasunaren edo sexu-ukigabetasunaren aurkako delituak.

d) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

e) Larderiaz eta indarkeriaz eginiko lapurretak, batez ere su armak edo bereziki arriskutsuak diren bestelako objektuak erabiliz eginikoak.

e) Robos con intimidación o violencia, principalmente utilizando armas de fuego u otros objetos especialmente peligrosos.

f) Legez kontrako atxiloketak eta bahiketak. Adingabeak ostea.

f) Detenciones ilegales y secuestros. Sustracción de menores.

g) Ibilgailu motordunak/ziklomotorrak erabiltzeko lapurretak edo ebasketak, eta horiek agertzea.

g) Robos o hurtos de uso de vehículo a motor/ciclomotor y su localización.

h) Alarma sozial larria sortu edo hedabideetan zabalkunde handia izan dezaketen beste delitu-ekintza larri batzuk.

h) Otros hechos delictivos graves que puedan generar grave alarma social o trascendencia mediática.

i) Atxiloketa aginduak, errekisitoriak, pertsonen desagertzeak eta agertzeak.

i) Órdenes de detención, requisitorias, desapariciones y apariciones de personas.

j) Ezbeharrak: leherketak, etxebizitzetako eta eraikin industrialetako sute larriak, etxebizitzen lur-jotzeak.

j) Siniestros: explosiones, incendios graves de viviendas o industriales, hundimientos de viviendas.

k) Istripu larriak: garraio publikoak, biktima ugariko istripuak, NRBQ edo salgai arriskutsuak.

k) Accidentes graves: transportes públicos, incidentes con múltiples víctimas, NRBQ o mercancías peligrosas.

l) Mugikortasunari eta larrialdietako arretari modu larrian eragin diezaioketen jarduketak, kirol ekitaldiak, bizikleta-martxak, bide publikoaren okupazioak, zirkulazio mozketak edo segurtasun kontrolak.

l) Eventos, pruebas deportivas, marchas ciclistas, ocupaciones de la vía pública, cortes de circulación o controles de seguridad que puedan afectar gravemente a la movilidad y atención de las emergencias.

m) Koordinazio operatiboko mahaiak egokitzat jotzen dituen beste egoera batzuk.

m) Otras situaciones que la mesa de coordinación operativa considere oportunas.

3.– Informazioa trukatzeko presazko polizia-komunikazioen protokolo bat ezarriko da. Era berean, beste polizia-kidegoaren lankidetza beharrezkoa den egoeretan, hasierako gertakariaren ondoren gertatutako intzidentzien berri eman beharko da, eta horretarako zuzeneko harremanak ezarriko dira.

3.– Se establecerá un Protocolo de comunicaciones policiales de urgencia para facilitar el intercambio de información, así como se establecerán contactos directos en aquellas situaciones en las que se requiera la colaboración del otro cuerpo y deban comunicarse las incidencias que se hayan producido posteriormente.

4.– Pertsona askoren presentzia edo parte-hartzea duten ekitaldi, ikuskizun, egoera edo intzidentzietan, bi polizia-kidegoetako arduradunak denbora errealean koordinatu beharko dira, egokiak diren sareko lotura-sistemak erabiliz. Horretarako, behin betiko izaerarekin, baterako komunikazio kanala ezarri ahal izango dute, baita baterako Polizia Koordinaziorako Zentro bat ere.

4.– En eventos, situaciones o incidencias relevantes, así como en actos, espectáculos o actividades con participación o presencia de un gran número de personas los responsables de ambos cuerpos deben coordinarse en tiempo real mediante los sistemas de enlaces en línea que procedan, pudiendo establecer, con carácter permanente, un canal conjunto de comunicaciones, así como un Centro de Coordinación Policial conjunto.

5.– Bi erakundeek instalatutako bideozaintza-zirkuituak batera erabiltzeko aukera aztertuko da.

5.– Se estudiará la posibilidad de compartir la utilización de los circuitos de videovigilancia instalados por ambas instituciones.

6.– Egokien jotzen den maiztasunarekin, Segurtasun Sailak udalerriari herrian erregistratutako delinkuentziaren bilakaeraren laburpen bat emango dio, dela berak jasotako datuekin dela batera eskuratutako datuekin. Bertan, datu hauen xehetasunak emango dira, besteak beste: ezagutzen diren delituen guztizko kopurua; mila biztanleko arau-hauste penalen indize ofiziala; delitu mota bakoitzaren bilakaera, etab. Horrela, egoeraren egiazko diagnostikoa egin ahal izango da eta beharrezkotzat jotzen diren politikak eta segurtasun-operatiboak abiarazi ahal izango dira.

6.– Con la periodicidad que se estime más oportuna, el Departamento de Seguridad y la Policía Local – Udaltzaingoa intercambiarán datos para elaborar un resumen con datos conjuntos sobre la evolución de la delincuencia en la localidad, con detalle de datos como el número total de delitos conocidos; el índice oficial de infracciones penales por mil habitantes; evolución de las diferentes tipologías delictivas, etc., al objeto de realizar un fiel diagnóstico de la situación y poder así impulsar las políticas y operativos de seguridad que se estimen necesarios.

Bederatzigarrena.– Euskadiko poliziaren datu bilketarako zentroan parte hartzea.

Novena.– Participación en el centro de elaboración de datos de la policía del País Vasco.

1.– Hitzarmen honetako helburuak betetzen errazteko, eta poliziaren Datu-baseen sistema integratu bat artikulatzeko, bi aldeek neurri zehatzak hartuko dituzte Udaltzaingoa Euskadiko Poliziaren Datu Bilketarako Zentroan integra dadin, dagozkion protokoloak sinatuta.

1.– Al objeto de facilitar el cumplimiento de los fines del presente Convenio, y para articular un sistema integrado de las Bases de Datos policiales, las partes intervinientes adoptarán las medidas precisas para que la Policía Local - Udaltzaingoa se integre en el Centro de Elaboración de Datos de la Policía del País Vasco, mediante la firma de los correspondientes protocolos.

2.– Integrazio horren helburua izango da Udaltzaingoari sistemak duen informaziorako sarbidea ematea, ezartzen diren segurtasun-mailekin eta mugekin, eta Udaltzaingoak herritarren segurtasuneko lanak eta polizia judizialaren eginkizunak betetzen ari denean sortzen duen polizia-informazio guztia aipatutako Euskadiko Poliziaren Datu Bilketarako Zentroan integratzea.

2.– Dicha integración tendrá como fin el acceso a la información que contiene el Sistema por parte de la Policía Local - Udaltzaingoa, con los niveles de seguridad y de restricciones que se determinen, y que la información policial que generen estos en el ejercicio de las funciones de seguridad ciudadana y policía judicial, se integre en el mencionado centro de elaboración de datos de la Policía del País Vasco.

3.– Datu-baseetarako sarbidea eta kontsulta protokolo baten arabera egingo da (hitzarmen honi eranskin gisa atxikiko zaio). Bertan zehaztuko dira ekipo eta programen ezaugarri teknikoak, sarbide-mailak, datuen konfidentzialtasunaren segurtasun-mailak, datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudia betetzeko modua eta datuak legez hirugarrenei lagatzeko baldintzak, beharrezkoa denean. Hori guztia pertsonalak babesteko araudiak ezarritako baldintzak betez egingo da.

3.– El acceso y consulta a las Bases de Datos deberá ajustarse a un protocolo que se incorporará como anexo al Acuerdo, en el que se concreten las características técnicas de equipos y programas, niveles de acceso, medidas de seguridad sobre confidencialidad de los datos, cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal y de condiciones de cesión legítima de estos datos, en su caso, a terceros. Todo ello ajustándose a lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.

4.– Herritarren segurtasunaren eta polizia judizialaren arloan udaltzaingoak egiten dituen jarduerekin lotutako arau-hauste penalen, pertsonen eta ibilgailuen gaineko datuak, Euskadiko Poliziaren Datu Bilketarako Zentroaren bidez partekatuko ditu udaltzaingoak, Segurtasun Sailak ezartzen dituen prozedura eta irizpideen arabera.

4.– Los datos sobre infracciones penales, personas y vehículos relacionados con las actuaciones de las Policías Locales en materia de seguridad ciudadana y policía judicial, se compartirán en el centro de elaboración de datos de la Policía del País Vasco, según los procedimientos y criterios establecidos por el Departamento de Seguridad.

Hamargarrena.– Koordinazio operatiboa.

Décima.– Coordinación operativa.

1.– Intzidentzia-tipologia askotarikoak sailkatzeko eta dispositibo eta operazioen titulartasuna esleitzeko koordinazio operatiboko organo tekniko bat egongo da, bi erakundeetako ordezkari polizialek modu parekidean osatutakoa.

1.– Para el encuadramiento de la diferente tipología de incidencias y la asignación de titularidad de los dispositivos y operaciones existirá un órgano técnico de coordinación operativa, conformado paritariamente por representantes policiales de ambas instituciones.

2.– Organo hori, oro har, ohiko moduan hilean behin bilduko da, deialdia alde batek zein besteak egin eta gero; eta ezohiko moduan, edozein aldek eskatuta.

2.– Dicho órgano se reunirá con carácter general y ordinario con periodicidad mensual a convocatoria alternativa de cada una de las partes y extraordinariamente cuando cualquiera de las partes lo solicite.

3.– Hauek dira bere zereginak:

3.– Sus funciones son:

a) Baterako dispositiboak eta operazioak planifikatzea, horien titulartasuna esleitzea, aginte-lanak egitea eta polizia-kidegoen arteko koordinazio eta laguntza antolatzea.

a) Planificar los dispositivos y operaciones conjuntas, la asignación de su titularidad, ejercicio de mando, coordinación y apoyo entre cuerpos policiales.

b) Intzidentzien tipologia zehaztea, eguneratzea eta berrikustea eta titulartasunak esleitzea.

b) Determinar la tipología de incidencias, su actualización y revisión y asignación de titularidades.

c) Titulartasunak eskualdatzeko protokoloak ezartzea.

c) Fijación de protocolos de transferencias de titularidades.

d) Aurreikusitako koordinazio-mekanismoen jarraipena egitea, bilakaera, eta praktikan jartzea.

d) Seguimiento, evolución y puesta en práctica de los mecanismos de coordinación previstos.

e) Koordinazio-sistemetako gabeziak zuzentzea eta hobekuntzak ezartzea.

e) Corrección de deficiencias e implantación de mejoras en los sistemas de coordinación.

f) Sistema operatiboak analizatzea, ikertzea eta homogeneizatzea.

f) Análisis, estudio y homogeneización de los sistemas operativos.

g) Baliabideen kudeaketa garatzea eta bateratzea.

g) Desarrollo y unificación de la gestión de recursos.

h) Tokiko polizia-koordinaziorako batzordeak koordinazioaren alorrean hartutako akordioak gauzatzea.

h) Ejecución de acuerdos en materia de coordinación adoptados por la comisión de coordinación policial de ámbito local.

Hamaikagarrena.– Aginte eta kontrol zentroen integrazioa/interkomunikazioa.

Decimoprimera.– Intercomunicación/integración de los centros de mando y control.

1.– Polizia-koordinaziorako zentro integratuak funtsezkoak dira erantzun operatiboa hobetzeko, azkarrago jardutea lortzeko, baliabideak modu efikaz eta eraginkorrago batean banatzeko, gertakariak neutralizatzeko eta herritarren segurtasuna handitzeko.

1.– Los centros integrados de coordinación policial son fundamentales para mejorar la respuesta operativa, lograr una actuación más rápida, distribuir los recursos de manera más eficaz y eficiente, neutralizar los incidentes, e incrementar la seguridad ciudadana.

2.– Horretarako, hala erabakitzen denean, Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren aginte eta kontrol zentroak polizia-koordinaziorako eta -komunikaziorako zentro bateratu batean integra daitezela sustatuko da.

2.– A tal efecto se propiciará, cuando así se acuerde, la integración de los centros de mando y control de la Policía Local - Udaltzaingoa y la Ertzaintza en un Centro Conjunto de Comunicación y Coordinación Policial.

3.– Edonola ere, Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren aginte- eta kontrol-zentroak interkomunikatuta egongo dira jarduera hauek egiteko:

3.– En cualquier caso, los centros de mando y control de la Ertzaintza y de la Policía Local – Udaltzaingoa estarán intercomunicados para:

a) Baliabide operatiboen kokapen geografikoari eta erabilgarritasunari buruzko informazioa trukatzea, ahal izanez gero denbora errealean.

a) El intercambio información mutua sobre la ubicación geográfica y disponibilidad de los recursos operativos, preferiblemente en tiempo real.

b) Patruila bakoitzaren zerbitzu-unitateei, horien kideei, esleitutako baliabideei, adierazleari eta patruilatzeko zonaldeari buruzko informazioa ematea, txanda bakoitzaren hasieran.

b) La información sobre unidades de servicios, integrantes, medios asignados, indicativo y zona de patrulla al inicio de cada turno.

c) Polizia-intereseko mezuen hedapen orokor eta selektiboa erraztea.

c) Facilitar la difusión general o selectiva de mensajes de interés policial.

d) Herritarrek egindako deiak azaldutako gertakariaren titulartasuna duen zerbitzuari bideratzea, hitzarmen honetan adierazitako irizpideei eta egingo diren protokoloetan zehaztuko direnei jarraikiz.

d) Hacer viable la derivación de las llamadas de la ciudadanía a los servicios oportunos conforme a los criterios expresados en este convenio y en los protocolos que se establezcan.

4.– Aurreko paragrafoetan ezarritakoaren ondorioetarako, alde sinatzaileek konpromiso hauek hartzen dituzte: Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren komunikazio-zentralen arteko komunikazioa bermatzeko hartu beharreko neurri teknikoak hartzekoa, eta baterako segurtasun dispositibo espezifikoak edo ezohikoak burutzeko frekuentzia eta kanal bateratuak erabil daitezen erraztekoa.

4.– A los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores las partes firmantes se comprometen a adoptar las medidas técnicas oportunas para garantizar la intercomunicación de las distintas Centrales de Comunicación (CMC) de la Ertzaintza y la Policía Local – Udaltzaingoa y para facilitar la utilización de los canales y frecuencias conjuntas para el desarrollo de dispositivos específicos o extraordinarios de seguridad conjuntos.

5.– Udaltzaingoa SOS-Deiak Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroko taktika operatiboetan txertatuta egongo da, bai eskumen esklusiboei dagokienean, baita Ertzaintzarekin partekatzen dituen eskumenei dagokienean ere. Baliabide operatiboen kokapen geografikoa eta eskuragarritasuna ezagutzea komenigarria den aztertuko da.

5.– La Policía Local - Udaltzaingoa estará integrada en las tácticas operativas del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi - SOS-Deiak, tanto en las competencias exclusivas como en las compartidas con Ertzaintza. Se valorará la conveniencia de disponer de la ubicación geográfica y disponibilidad de los recursos operativos.

Hamabigarrena.– Udaltzaingoak polizia judizialaren eginkizunetan parte hartzea.

Decimosegunda.– Participación de la policía local en funciones de policía judicial.

1.– Segurtasun Sailak eta hitzarmen hau sinatzen duen udalerriak adostu dute Udaltzaingoak polizia judizialaren eginkizunetan parte hartzea, hitzarmen honetan zehazten diren baldintzetan, eta honako helburu hauekin.

1.– El Departamento de Seguridad y el municipio suscribiente acuerdan la participación de la Policía Local - Udaltzaingoa en funciones de policía judicial en los términos que se establecen en el presente convenio con la finalidad de:

a) Udal mugartean ematen den polizia-erantzuna hobetzea, arau-hauste penalak ikertzearen arloan Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren arteko koordinazioa handituz, herritarren segurtasuna indartze aldera.

a) Mejorar la respuesta policial en el término municipal mediante una mayor coordinación de la Ertzaintza y la Policía Local - Udaltzaingoa en el campo de la investigación de las infracciones penales, con miras a incrementar la seguridad ciudadana.

b) Udalerrian egiten diren edo poliziak ezagutzen dituen delituak ahalik eta hobekien argitzea.

b) Garantizar al máximo el esclarecimiento de los delitos perpetrados en el municipio o que sean conocidos en el mismo.

c) Biktima eta lekukoei lehentasunezko arreta ematea eta salaketak egiteko aukera ematea.

c) Proporcionar a las víctimas y testigos una atención preferente, así como facilitar a estos la formulación de denuncias.

d) Polizia-atestatuak kalitate gorenekoak direla bermatzea, prozedura penaletan eraginkorrak izan daitezen, batik bat azkar epaitzeko delitu eta falten kasuan.

d) Asegurar la máxima calidad de los atestados policiales con miras a su eficacia en los diversos procedimientos penales, especialmente en los delitos y faltas de enjuiciamiento rápido.

2.– Jarraipen Batzorde Mistoaren aldebiko akordioetan, hitzarmen hau garatzean, Udaltzaingoak polizia judizialaren eginkizunak burutzean nolako parte hartzea izango duen zehaztuko da eta, arau-hauste penalei dagokienean, bere gain hartuko dituen eginkizun, gai eta ardura zehatzak (salaketak jasotzea, delitu-egintzak ikertzea, atestatu polizialak dagokion epaitegira eta fiskaltzara tramitatzea, etab.) zerrendatuko dira; beti ere, kidego bakoitzari dagokion eskumen-esparruan ezarritakoa errespetatuz eta indarrean dagoen legedia betez.

2.– En los acuerdos bilaterales de la Comisión mixta de seguimiento en desarrollo de este Convenio se determinará la participación concreta de la Policía Local - Udaltzaingoa en el ejercicio de las funciones de policía judicial y la relación exacta de atribuciones, materias y responsabilidades concernientes a las infracciones penales que asumirán (recepción de denuncias, investigación de hechos delictivos, tramitación de atestados policiales a Juzgados y Fiscalías correspondientes, etc.) siempre con respeto a lo dispuesto en el marco competencial de cada Cuerpo y al cumplimiento de la legalidad vigente.

3.– Polizia judizialaren eginkizunak betetzeari dagokionean, Udaltzaingoaren jarduera-esparrua hitzarmen honen jarraipen batzordeak aldebikotasunez adierazten duena izango da.

3.– El ámbito de actuación en funciones de policía judicial de la Policía Local – Udaltzaingoa se ajustará a las señaladas bilateralmente por la comisión de seguimiento de este convenio.

4.– Polizia-kidegoetako batek klausula honen bigarren atalean aipatzen diren aldebiko akordioetan jasotako delitu-egintzak ikertzen baditu, eta egintza horiek aldez aurretik beste kidego batek ikertu eta judizializatu baditu, bigarren ikertu duen kidegoak lehenengo ikertu zuenari helaraziko dizkio egindako jarduerak, salbu eta koordinazio operatiborako organo teknikoak, modu bateratuan eta uneko inguruabarrak kontuan hartuta, beste irizpide bat hartzea erabakitzen badu.

4.– Cuando uno de los dos cuerpos policiales realizase investigaciones sobre hechos delictivos incluidos en los acuerdos bilaterales a los que se refiere el apartado segundo de esta cláusula que ya hubieran sido previamente investigados y judicializados por el otro cuerpo, el segundo remitirá las actuaciones realizadas al primero, salvo que el órgano técnico de coordinación operativa decidiera conjuntamente otro criterio atendiendo a las circunstancias concurrentes.

5.– Ikerketa bat egiten den bitartean, udalerritik kanpoko jarduketak egin behar direla ikusten bada, horren berri Ertzaintzaren ikerketa kriminal eta polizia judizialaren arloko arduradunei eman behar zaie, hitzarmen honetan ezarritako bideak erabiliz.

5.– Si en el transcurso de una se apreciase la necesidad de actuaciones fuera del término municipal se comunicará tal circunstancia a los responsables en materia de investigación criminal y policía judicial de la Ertzaintza por los cauces establecidos en este convenio.

6.– Udaltzaingoak ikerketa bat egiten duen bitartean, haren lurralde-eremutik kanpoko jarduketak egiteko beharra sortzen duten elementu edo zantzuak aurkituko balira edo udalerriz gaindiko inplikazio garrantzitsuak daudela ikusiko balitz, eta ikerketa argitzea edo ustezko egileak atxilotzea ez eragozteko azkar jardutea funtsezkoa izango balitz, inguruabar horiek, berehala, Ertzaintzaren ikerketa kriminal eta polizia judizialeko arduradunei jakinaraziko zaizkio, Udaltzaingoak ez du ikerketa horretan aurrera jarraituko eta ordura arte egindako jarduerak Ertzaintzaren esku jarriko ditu edo batera lan egingo dute ikerketan eta egin beharreko eginbideak egiten, bakoitza bere eginkizun- eta lurralde- eskumenen arabera; beti ere, koordinaziorako organo teknikoak, hala badagokio, ezartzen duenari kasu eginez.

6.– Si durante la realización de una investigación de la Policía Local – Udaltzaingoa apareciesen elementos o indicios que aconsejen practicar actuaciones fuera de su ámbito territorial, o apreciasen implicaciones trascendentes que excedan del término municipal, y la celeridad sea fundamental para evitar un perjuicio en el resultado del esclarecimiento o la detención de los presuntos autores, se comunicarán de manera inmediata tales circunstancias a los responsables en materia de investigación criminal y policía judicial de la Ertzaintza, cesando en la progresión de la investigación y poniendo a disposición de este Cuerpo lo actuado, o bien colaborando conjuntamente en el desarrollo de la investigación y práctica de las diligencias necesarias, según sus respectivas competencias funcionales y territoriales, atendiendo a lo que se establezca, en su caso, por el órgano técnico de coordinación.

7.– Horrela jardun behar da, egindako jarduketak eskualdatuz, Udaltzaingoak ikerketa egiten duen bitartean, honako egoera hauetako bat gertatzen ari dela ikusiz gero:

7.– De la misma forma se procederá, dando traslado de las actuaciones realizadas, cuando en el transcurso de la investigación de la Policía Local - Udaltzaingoa se apreciase:

a) Udaltzaingoaren eginkizunen arloko eskumenetik kanpoko beste arau-hauste penal batzuk egin direla edo gertakariak horiekin lotura daukala.

a) La existencia o conexión con otras infracciones penales que no estén en su ámbito funcional de competencia.

b) Oso konplexua delako, Udaltzaingoaren espezializazioa eta eginkizunak gainditzen dituela.

b) Una complejidad que exceda de su especialización y atribuciones.

c) Gaitasun operatiboaren faltagatik, ezin dela ikerketa argitzen aurrera jarraitu.

c) Ausencia de capacidad operativa que impida progresar en el esclarecimiento.

8.– Ikerketa baterako egokia edo beharrezkoa izango balitz, bi polizia kidegoetako kideez osatutako ikerketa-talde koordinatuak eratu ahal izango dira.

8.– Si resultara conveniente o necesario para una determinada investigación, se podrán crear equipos coordinados de investigación, formados por integrantes de ambos cuerpos policiales.

9.– Salaketak egitea:

9.– Formulación de denuncias:

a) Herritarrei salaketak egiteko erraztasunak emateko eta eskaintzen zaien polizia-arreta hobetzeko, Bulego Mugikorrak martxan jartzea komenigarria den aztertu eta erabakiko da. Horiek ertzainek edo udaltzainek osatuko lituzkete, edo bestela, bi polizia kidegoetako udaltzainek eta ertzainek, modu bateratuan.

a) Para facilitar la formulación de denuncias y mejorar la atención policial a la ciudadanía, se podrá valorar la conveniencia y la forma de poner en marcha Oficinas Móviles formadas por agentes de la Ertzaintza, de la policía local o, de forma conjunta, de ambos cuerpos.

b) Gainera, teknikoki posiblea den guztietan, salaketak telefonoz, bide elektronikoz eta beste edozein bide telematikoren bidez izapidetzeko beharrezko neurriak ere erabakiko dira, betiere horiek behar bezala formulatzen direla bermatuz.

b) Asimismo, se arbitrarán, siempre que sea técnicamente posible, las medidas necesarias para la tramitación de denuncias por teléfono, vía electrónica o cualquier otro medio telemático, garantizando en todo caso su oportuna formalización.

c) Era berean, salaketa-mota jakin batzuk gertakarien lekuan bertan egiteko aukera emateko neurriak ere aztertuko dira, salatzaileari dagokion formularioa eskainiz.

c) Igualmente, se estudiarán las medidas para posibilitar que un determinado tipo de denuncias pueda efectuarse en el mismo lugar de los hechos, poniendo a disposición del denunciante el correspondiente formulario.

10.– Atestatuak egitea eta telematikoki transmititzea:

10.– Elaboración de atestados y su transmisión telemática:

a) Atestatuak eta eginbideak egiteko, indarreko legeria prozesal eta penalean ezarritako irizpideei jarraituko diete.

a) Para la realización de los atestados y diligencias, se seguirán los criterios establecidos en la legislación procesal y penal vigente.

b) Segurtasun Sailak Udaltzaingoaren esku, polizia judizialaren eginkizunekin lotutako atestatuak eta beste idatzi edo ofizio batzuk egiteko, aplikazioak eta dokumentazio euskarri normalizatu eta informatizatuak jarriko ditu.

b) El Departamento de Seguridad pondrá a disposición de la Policía Local – Udaltzaingoa, aplicaciones y soportes documentales normalizados e informatizados para la elaboración de atestados y otros escritos u oficios propios de tareas de policía judicial.

c) Protokolo batean jasoko dira polizia kidegoetako arduradunek beharrezkoa den informazioa (salaketak, atestatuak, ikerketak, atxilotuak,...) elkarri eman ahal izateko prozedurak, informazioa izendatutako pertsonen artean zuzenean emateko, edo polizia judizialaren alorrean koordinazio operatiboko zentroaren bidez emateko. Lehen adierazitako dokumentazioaren transmisio telematikoa ere sartzen da, ezarriko diren aldizkakotasunarekin eta edukiekin.

c) Se protocolizarán los procedimientos para el intercambio de la información necesaria entre los responsables policiales (denuncias, atestados, investigaciones, detenidos...), directamente entre las personas designadas o a través del centro de coordinación operativa en materia de policía judicial, incluyendo la transmisión telemática de la documentación anteriormente indicada, con la periodicidad y contenidos que se establezcan.

d) Udaltzaingoak egindako atestatuen kopiak bidaliko zaizkio Ertzaintzari aurreko protokoloak ezartzen duenaren arabera.

d) La remisión de las copias de los atestados instruidos por la Policía Local-Udaltzaingoa a la Ertzaintza se realizará de acuerdo con el protocolo anterior.

e) Ikerketak eta atestatuak egitean erabiltzen diren datuen tratamendu informatikoa egitean, datu pertsonalak babesteko araudian ezarritako xedapenak kontuan hartuko dira.

e) El tratamiento informático de los datos utilizados durante la realización de las investigaciones y en la elaboración de atestados se realizará teniendo en cuenta las disposiciones contempladas en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

f) Atestatuen, salaketen eta ikerketen dokumentazioa transmititzeko ezarritako protokoloak eranskin gisa atxikiko zaizkio hitzarmen honi behin formalizatuta, eta hitzarmenaren zati banaezina izango dira.

f) Los protocolos establecidos para la transmisión de la documentación relativa a los atestados, denuncias e investigaciones realizadas, una vez formalizados, se incorporarán al presente Convenio como anexos, formando parte inseparable del mismo.

11.– Euskadiko poliziaren datu bilketarako zentroan integratzea:

11.– Integración en el Centro de elaboración de datos de carácter policial de la Policía del País Vasco:

Udaltzaingoaren polizia judizialaren eginkizunak indartu eta optimizatzeko, polizia judizialaren ikerketak eta jarduketak egiteko beharrezkoak diren Euskadiko Poliziaren Datu Bilketarako Zentroko datu-baseekin interkonektatuko da Udaltzaingoa, hitzarmen honetan ezarritako arau-hausteen alorrean.

Para potenciar y optimizar las funciones de policía judicial del Cuerpo de Policía Local, se procederá a su interconexión con las Bases de Datos del Centro de elaboración de datos de carácter policial de la Policía del País Vasco necesarias para llevar a efecto las investigaciones y actuaciones de policial judicial, en el ámbito de las infracciones establecidas en el presente Acuerdo.

Horretarako, Ertzaintzaren informatika-sistemekin integratzeko eta konektatzeko informatika-aplikazioak instalatuko dira Udaltzaingoaren bulegoetan, batik bat polizia-atestatuak egiteari dagokionez, horrela Udaltzaingoak polizia judizialaren eginkizunak betez egindako jarduketetan lankidetza eta koordinazioa erraztuko baitira. Horretarako, datu pertsonalak babesteko arloan indarrean dagoen araudia kontuan izango da.

A tal fin se potenciará la instalación en las dependencias de la Policía Local – Udaltzaingoa de aplicaciones informáticas que permitan la integración y conexión con los sistemas informáticos de la Ertzaintza, especialmente en lo que se refiere a la elaboración de atestados policiales, para facilitar la colaboración y la coordinación de las actuaciones practicadas por los cuerpos de policía local en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial. Para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.

Sarbide horren bidez, datu-baseetara sartu eta horiek erabiltzeko protokoloan zehazten diren datu-baseetako datu administratibo, polizial eta judizialak kontsultatu ahal izango dira, eta modu mugatuan tratatu.

Dicho acceso facilitará la consulta y tratamiento limitados de datos administrativos, policiales y judiciales de las bases de datos que se establezcan en el correspondiente protocolo de acceso y uso de las mismas.

Udaltzaingoak delituak ikertzeko hasten dituen jarduera guztiak, bai agintaritza judizialarentzako atestatuarekin amaitzen direnak bai artxibatzen direnak, hasieratik Euskadiko Poliziaren Datu Bilketarako Zentroan sartuko dira beharrezkoak diren jarraibide teknikoen arabera, eta gaituta dauden udaltzainek kontsultatu ahal izango dituzte, segurtasun-baldintzak betez eta datu pertsonalak babesteko araudia errespetatuz.

Las investigaciones de averiguación del delito que inicie la Policía Local tanto si concluyen en atestado a la Autoridad judicial o en archivo, serán registradas desde su inicio en el Centro de elaboración de datos de carácter policial de la Policía del País Vasco de conformidad con las Instrucciones técnicas que se precisen, y podrán ser consultadas por los componentes de la Policía local habilitados con las condiciones de seguridad y respeto a la normativa de protección de datos personales.

12.– Polizia judizialaren oinarrizko prozedura operatiboak:

12.– Procedimientos básicos operativos de policía judicial:

a) Atxiloketa, identifikazioa, datuak hartzea eta ikerketako beste eginbide batzuk.

a) Detención, identificación, reseña y otras diligencias de investigación.

Udaltzaingoak egindako jarduketen ondorioz pertsona bat atxilotuko balitz, atxiloketa Udaltzaingoak berak kudeatuko du pertsona hori epailearen eskuetan jarri arte, beharrezkoa balitz.

Siempre que de las actuaciones practicadas por los componentes de la Policía Local - Udaltzaingoa resultara la detención de una persona, esta será gestionada por la propia Policía Local hasta su puesta a disposición judicial, si fuera necesario.

Atxilotua identifikatzeko eta haren datuak hartzeko, Udaltzaingoak baliabide propiorik ez balu, atxilotua ertzain-etxera eraman beharko da.

A los efectos de identificación y de reseña, en caso de que la Policía Local - Udaltzaingoa no cuente con medios propios, las personas detenidas deberán ser conducidas a las dependencias de la Ertzaintza.

Udaltzaingoak pertsona identifikatzeko eta haren datuak hartzeko baliabide propioak baditu, Interafis protokoloa aplikatu beharko da eta hori hitzarmenean, eranskin gisa, sartuko da.

Cuando la Policía Local – Udaltzaingoa disponga de medios propios para la identificación y reseña será de aplicación el Protocolo Interafis que se incorporará como anexo al Acuerdo.

Udaltzaingoa Ertzaintzak telefonoetako esku sartzeak kudeatzeko daukan ILC (Komunikazioetan legalki esku sartzea) sistemarekin konektatzeko, hitzarmenean eranskin gisa sartuko den protokolo bat bete beharko da.

La conexión de la Policía Local – Udaltzaingoa al sistema ILC (Interceptación Legal de Comunicaciones) de la Ertzaintza para la gestión de intervenciones telefónicas, deberá ajustarse a un protocolo que se incorporará como anexo al Acuerdo.

b) Atestatuak egitea eta atxilotua epailearen esku uztea.

b) Elaboración de atestados y puesta a disposición judicial de la persona detenida.

Udaltzaingoak, polizia judizialaren eginkizunak betez, egin beharreko ikerketak eta atxiloketak egingo ditu, Konstituzioan eta ordenamendu juridikoan xedatutakoaren arabera.

La Policía Local practicará, en sus funciones de policía judicial, las investigaciones y detenciones que procedan con arreglo a lo previsto en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico.

Pertsona bat atxilotzean, atestatuaren instruktoreak izango du atxilotua epailearen esku uzteko ardura edo, dagokionean, hura aske uzteko edo legez dagokion egoerara pasatzeko ardura, bai eta atestatua agintaritza judizialari bidaltzekoa ere.

Cuando se practique la detención de una persona, el instructor del atestado será el responsable de la puesta a disposición judicial de aquella, o en su caso de su puesta en libertad o pase a la situación que legalmente proceda, y de la remisión del atestado a la Autoridad judicial.

Atestatuaren instruktorearen ardura izango da eginbideen kopia Fiskaltzari eta legean ezarritako gainerako organismo publikoei bidaltzea.

El instructor del atestado será responsable de remitir copia de las diligencias al Ministerio Fiscal y demás organismos públicos determinados por las leyes.

c) Polizia zientifikoa, kriminala eta peritutza teknikoa.

c) Policía científica, criminalística y peritaje técnico.

Hitzarmen honen arabera egiazta eta iker ditzakeen delituen ikerketa egiteko, Udaltzaingoak gertakariaren lekuan bertan egingo du begi-ikuskapen teknikoa, eta gertakariak argitzen lagundu dezaketen zantzu edo froga-elementu oro jasoko du.

Para la investigación de los delitos cuya comprobación e investigación puede asumir en virtud del presente convenio, la Policía Local - Udaltzaingoa practicará la inspección técnico ocular en el lugar de los hechos y recogerá cuantos indicios o elementos de prueba sean conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Begi-ikuskapen teknikoa egiten duten udaltzainek akta bat idatziko dute, eta horri krokisak, argazkiak eta/edo bideoak eta jasotako elementuak erantsiko dizkiote. Hori polizia-atestatuari gehituko zaio, eta arreta berezia emango zaio zaintza-katea bermatzeari.

Los miembros de la Policía Local - Udaltzaingoa que realicen la inspección técnico ocular levantarán un acta a la que adjuntarán los croquis, reportajes fotográficos y/ o videográficos, así como los elementos recogidos, la cual será unida al atestado policial, cuidando especialmente de garantizar la cadena de custodia.

Udaltzaingoak polizia zientifikoaren eta peritutzaren lan espezializatuak egiteko nahikoa baliabide ez duenean, Ertzaintzaren Unitate espezializatuen lankidetza eta laguntza eskatu ahal izango du. Agintaritza judizial eskudunari intzidentzia horren berri emango dio.

Cuando el Cuerpo de Policía Local no cuente con los medios propios y adecuados para la realización concreta de determinadas labores especializadas de policía científica o peritaje, podrá solicitar la colaboración y auxilio de las Unidades especializadas de la Ertzaintza, poniendo en conocimiento esta circunstancia de la Autoridad judicial competente.

Udaltzaingoak polizia zientifikoaren eta peritutzaren lan espezializatu zehatzak egiteko baliabide tekniko propio eta egokiak dituenean, Ertzaintzari lankidetza eta laguntza eskaini ahal izango dizkio, baldin eta hark eskatzen badu.

Cuando el Cuerpo de Policía Local - Udaltzaingoa cuente con los medios técnicos propios y adecuados para la realización concreta de determinadas labores especializadas de policía científica y peritaje, podrá ofrecer la colaboración y auxilio a la Ertzaintza, cuando esta así lo requiera.

Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren arteko lankidetza, polizia zientifikoaren edo peritutzaren lan espezializatu zehatzak edo horien antzekoak egiteko, hitzarmenean eranskin gisa sartuko da.

La colaboración en materia de determinadas labores especializadas de Policía Científica, peritaje o similar entre el Cuerpo de Policía Local – Udaltzaingoa y la Ertzaintza se incorporará como anexo al Acuerdo.

13.– Koordinazio operatiboa:

13.– Coordinación operativa:

Esku hartzen duten bi aldeen adostasunez, polizia judizialaren arloko koordinazio operatiborako zentro bat sortu ahal izango da. Horren buru izango dira bi polizia kidegoetako alor horretako arduradunak, eta helburua polizia-jardun koordinatua une oro bermatzea izango da.

Mediante acuerdo entre las partes intervinientes se podrá crear un centro de coordinación operativa en materia de policía judicial, dirigido por los responsables en tal materia de ambos cuerpos policiales, para garantizar en todo momento la actuación policial coordinada.

Zentroa antolatu behar da etengabeko funtzionamendua bermatzeko moduan, eta aldian-aldian bilerak egingo dira, ikerketa kriminal guztietan polizia eraginkorra dela bermatzeko eta hitzarmen honetan jasotako alor operatibo guztiak betetzen direla ziurtatzeko.

La configuración del funcionamiento de dicho centro debe garantizar su funcionamiento permanente y se mantendrán reuniones periódicas para garantizar la eficacia policial en las investigaciones criminales y el cumplimiento de todos los aspectos operativos contemplados en el presente Acuerdo.

Polizia judizialaren arloan, Udaltzaingoaren parte hartzea adosten den delitu-tipologiarekin lotuta, egiten diren jarduketa guztien berri emango diote bi kidegoek egunero polizia judizialaren arloko koordinazio operatiborako zentroari, ezarriko diren protokoloetan zehaztutako dokumentu normalizatu baten bidez.

Todas las actuaciones que se realicen en funciones de policía judicial respecto a la tipología de delitos que se acuerde la participación de la Policía Local – Udaltzaingoa serán comunicadas diariamente por ambos cuerpos al centro de coordinación operativa en materia de policía judicial mediante un documento normalizado conforme a los protocolos que se establezcan.

Polizia judizialaren arloko koordinazio operatiborako zentroko bi kidegoetako arduradunek batera hartu ahal izango dituzte 5. klausularen 5 atalean (dokumentazio-fasea) eta 12. klausularen 4, 6, 7 eta 8 ataletan jasota dauden erabakiak, koordinaziorako organo teknikoko arduradunek eskuordetuta, edo haiek erabakia garaiz hartzea eragozten duten presazko arrazoiak daudelako, baina haiei egindako jardueren berri eman behar zaie.

Los responsables de ambos cuerpos en el centro de coordinación operativa en materia de policía judicial podrán adoptar conjuntamente las decisiones contempladas en el apartado 5.º de la cláusula 5.ª (fase de documentación) y apartados 4, 6, 7 y 8 de la cláusula 12.ª por delegación de los responsables del órgano técnico de coordinación o cuando existan razones de urgencia que imposibiliten la toma de decisión a tiempo por estos, dando cuenta a los mismos de lo actuado.

14.– Prestakuntza:

14.– Formación:

Polizia judizialeko talde edo unitateen parte diren udaltzainek gai horri buruzko prestakuntza espezifikoa izan behar dute, salbu eta izan beharreko esperientzia edo prestakuntza daukatela egiaztatzen badute.

Los integrantes del Cuerpo de Policía Local que formen parte de los respectivos Grupos o Unidades de Policía Judicial, salvo que tuvieran la correspondiente experiencia o formación acreditada, deberán disponer de formación específica en la materia.

Udaltzainei zuzendutako polizia judizialaren arloko prestakuntza-ekintzak sustatuko dira. Horiek Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian egingo dira. Prestakuntza-ekintza horiek aurrera eramateko, agintaritza judizialaren eta Fiskaltzaren lankidetza lortzeko ahaleginak egingo dira.

Se impulsarán acciones formativas en materia de policía judicial, dirigidas a los componentes de la Policía Local -Udaltzaingoa, que se desarrollarán en la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Para el desarrollo de dichas acciones formativas, se propiciará la colaboración de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal.

Polizia judizialaren lanetan espezializatzeko sarrerako ikastaroetan parte hartzeko, Udaltzaingoko funtzionarioen kasuan, ez da ezinbestekoa izango hitzarmen hau sinatzen den egunean funtzio horietan hiru urteko esperientzia edo nahikoa prestakuntza espezializatua dutela egiaztatzea. Irizpide hori balioestea Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren esku geratzen da.

La realización de los cursos iniciales de especialización en «Policía Judicial» no será imprescindible en el supuesto del personal funcionario de la Policía Local - Udaltzaingoa que, a la fecha de la firma del presente Convenio, tenga acreditada una experiencia mínima de tres años en el desarrollo de dichas funciones, o formación especializada suficiente, a criterio de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Hamahirugarrena.– Polizia-inteligentzia.

Decimotercera.– Inteligencia policial.

1.– Udaltzaingoak bere polizia-jarduera operatiboa, ikerketa kriminalaren arlokoa bereziki, Ertzaintzaren inteligentziako tokiko unitateek egiten dituzten jarduerei gehitu behar die, eta antzeko funtzionamendu-jarraibideak izan behar ditu.

1.– La Policía Local – Udaltzaingoa deberá incorporar su actividad policial operativa, especialmente en materia de investigación criminal, a las que realicen las unidades locales de inteligencia de la Ertzaintza, con similares pautas de funcionamiento.

2.– Ertzaintzak, kasuan kasuko Unitatearen bidez, Udaltzaingoari bere eskumenak erabiltzeko garrantzitsua den informazio operatiboa bidali behar dio, arlo horrekin lotuta dagoena eta udalerriko eremu geografikoari eragiten diona.

2.– La Ertzaintza, a través de la Unidad correspondiente, remitirá a la Policía Local – Udaltzaingoa la información operativa de interés para el ejercicio de sus competencias, relacionada con esta materia y que pueda afectar al ámbito geográfico del término municipal.

3.– Helburu hori lortzeko, komunikazioak egiteko, modu telematikoan nagusiki, eredu eta inprimaki ofizialak partekatu ahal izango dira, informazioa zein izaera operatiboko jakinarazpenak, erantzunak eta abisuak bidaltzeko.

3.– Con esta finalidad, se podrán compartir los modelos o formularios oficiales de comunicaciones, preferentemente de forma telemática, tanto para el envío de informaciones como de respuestas, avisos y notificaciones de carácter operativo.

Hamalaugarrena.– Kriminalitateari buruzko estatistikak.

Decimocuarta.– Estadísticas de criminalidad.

1.– Tipologiaren araberako arau-hauste penalei eta arrazoiaren eta sexuaren araberako atxiloketei eta ikerketei buruzko datuak kasuan kasuko udalerrian tratatzea lehentasunezkoa izango da.

1.– El tratamiento de los datos relacionados con las infracciones penales por tipología y de las detenciones e investigaciones por motivo y según sexo, en el correspondiente término municipal, tendrá un carácter prioritario.

2.– Ezartzen diren protokolo eta hitzarmenen arabera, Ertzaintzak eta Udaltzaingoak dokumentu, programa edo datu-base bera izango dute, eta horretan tipologiaren araberako arau-hauste penalei eta arrazoiaren eta sexuaren araberako atxiloketei eta ikerketei buruz beharrezkoa den informazioa sartuko da, segurtasun-baldintzak erabilita eta ezarri beharreko murriztapen-mailak eta sarbideak ezarrita. Informazio horrek kriminalitateari buruzko estatistika osatuko du. Ondorio estatistikoetarako, HSBLOren arau-hausteei eta zehapen-espedienteei buruzko datuak ere emango dira.

2.– Conforme a los protocolos y acuerdos que se establezcan, la Ertzaintza y la Policía Local – Udaltzaingoa participarán del mismo documento, programa o base de datos, en el que se introducirán, con los criterios de seguridad y niveles de restricción y accesos oportunos, la información necesaria sobre las infracciones penales por tipología y de las detenciones e investigaciones por motivo y según sexo, que conformará la Estadística de Criminalidad. Igualmente se facilitarán datos de las infracciones y expedientes sancionadores de la LOPSC a efectos estadísticos.

3.– Bi polizia-kidegoetako sistemek horretarako aukera ematen duten neurrian, arau-hauste penalak georreferentziatuko dira, dagokion trataera informatikoa egin ahal izateko.

3.– En la medida que los sistemas de ambos cuerpos policiales lo permitan, las infracciones penales serán georreferenciadas, al objeto de poder realizar el correspondiente tratamiento informático.

Hamabosgarrena.– Komunikazio instituzionala.

Decimoquinta.– Comunicación institucional.

1.– Polizia-kidego bakoitzak bere prentsa-oharra aterako du, hedabideekiko politika informatiboaren, eta horren irizpideen eta harremanen arabera, eta bakoitzak bakarrik bere jarduera, estatistika eta zerbitzu propioak, etab. azalduko ditu, beste kidego baten esku-hartzeei, datu edo informazioei erreferentziarik edo horien inguruko oharrik egin gabe.

1.– Cada cuerpo policial emitirá su correspondiente nota de prensa, conforme a la política informativa, criterios y relaciones con los medios de comunicación refiriéndose exclusivamente a sus propias actuaciones, estadísticas, servicios, etc., evitando cualquier reseña o referencia a informaciones, datos o intervenciones del otro cuerpo policial.

2.– Bi polizia-kidegoek batera egiten dituzten esku-hartzeei buruzko prentsa-oharrak elkarri pasako dizkiote bi polizia-kidegoetako prentsa arduradunek, argitaratu aurretik. Horrela, laguntza eman zuen polizia-kidegoak prentsa-oharra osatu ahal izango du intzidentziaren titulartasuna duen polizia-kidegoak oharra publiko egin aurretik, eta une oro bermatua geratuko da bi kidegoek egindako lanaren aitortza.

2.– Las notas de prensa que se realicen con motivo de intervenciones conjuntas por parte de ambos cuerpos policiales se intercambiarán, con carácter previo a su difusión, entre los dos gabinetes de prensa, al objeto de que se complementen por parte del servicio que prestó su apoyo, y sean emitidas por parte del organismo policial titular del incidente, garantizándose en todo caso la puesta en valor de la labor llevada a cabo por ambos cuerpos policiales.

3.– Egokia dela erabakitzen denean, prentsa-ohar bateratuak eman ahal izango dira.

3.– En aquellas que se considere oportuno se podrán emitir notas de prensa conjuntas.

4.– Edonola ere, hedabideei informazioa eman behar dien polizia-kidegoa kontuz ibiliko da gertakarien ikerketan eragina izan lezaketen datuak publiko ez egiteko.

4.– En todo caso, el cuerpo que tenga que informar a los medios de comunicación debe velar por la debida reserva de aquellas informaciones que puedan afectar a la investigación de los hechos.

5.– Zerbitzuei buruz egiten diren estatistika eta ebaluazioen aurreko azterketa bat egin beharko da tokiko polizia-koordinaziorako batzordean, eta horiek argitaratu eta komunikabideei zabaltzeko batzorde horren adostasuna lortu beharko da aldez aurretik.

5.– Las estadísticas y evaluaciones de los servicios que se puedan elaborar deben ser objeto de estudio previo en la Comisión de Coordinación policial de ámbito local, y su publicación y difusión a los medios de comunicación requiere acuerdo previo de la misma.

Hamaseigarrena.– Emaitzak ebaluatzeko adierazleak.

Decimosexta.– Indicadores de evaluación de resultados.

1.– Tokiko polizia-koordinaziorako batzordeetan edo, bestela, koordinazio operatiborako organo teknikoan, polizia-lankidetzaren emaitzak ebaluatzeko adierazleak ezarriko dira, hainbat irizpide erabilita: krimenaren eta indarkeriaren indizeak, segurtasun-faltaren pertzepzioa, poliziaren eta komunitatearen arteko harremanak, poliziaren jarduna eta horren kudeaketa instituzionala, besteak beste.

1.– En las comisiones de coordinación de ámbito local o, en su defecto, en el órgano técnico de coordinación operativa, se establecerán indicadores para evaluar los resultados de la cooperación policial atendiendo a aspectos tales como los índices de criminalidad y violencia, la percepción de inseguridad, las relaciones entre la policía y la comunidad, la actividad policial y su gestión institucional.

2.– Adierazle horien helburuak izan ahal dira, besteak beste, abiarazi diren baterako programen eragina neurtzea, estrategia baten esparruko emaitzak edo helburu espezifikoak bete diren neurtzea edo aurreikusitako helburu estrategikoak betetzeko beharrezko jarduera espezifikoen ezarpen- edo aurrerapen- maila ezagutzea.

2.– Dichos indicadores podrán estar dirigidos a medir el impacto de los programas de actuación conjunta implementados, a medir los resultados o el cumplimiento de objetivos específicos en el marco de una estrategia, o a conocer el progreso en la implementación de actividades específicas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos previstos.

Hamazazpigarrena.– Jarraipen batzorde mistoa.

Decimoséptima.– Comisión mixta de seguimiento.

Hitzarmena behar bezala betetzen dela zaintzeko, Jarraipen Batzorde Mistoa eratuko da. Sei kidek osatuko dute: hiru Segurtasun Sailaren ordezkariak, eta, beste hiru, Udalarenak. Segurtasun Saileko ordezkari bat izango da batzordeko presidentea.

Para velar por la adecuada realización del Convenio se constituye una Comisión mixta de seguimiento, integrada por seis miembros, tres en representación del Departamento de Seguridad, y tres en representación del Ayuntamiento respectivo. La presidencia la ostentará un representante del Departamento de Seguridad.

Batzorde horren zereginak hauek dira: hitzarmena interpretatzean sor daitezkeen zalantzak argitzea, betearaztean eragin daitezkeen desadostasunak konpontzea, hitzarmenaren urratsak aztertzea eta, beharrezkoa izanez gero, hori hobetzeko proposamenak egitea.

Corresponde a esta Comisión resolver las dudas que surjan en su interpretación, solventar las posibles discrepancias que puedan sobrevenir en su ejecución, revisar la marcha del convenio y, en su caso, elaborar las propuestas tendentes a su mejora.

Batzordea urtean behin bilduko da, gutxienez, eta aldeetako batek horrela eskatzen duenean, eta adostasunez hartu beharko dituzte erabakiak.

La Comisión deberá reunirse, al menos, una vez al año, y cuando una de las partes así lo solicite, adoptando sus acuerdos por consenso.

Hamazortzigarrena.– Hitzarmena aldatzea.

Decimoctava.– Modificación.

Lankidetza-hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean alda daiteke, bi alderdiek hala erabakiz gero, eta erabaki berriak gehigarri gisa erantsiko zaizkio dokumentu honi.

El presente convenio de colaboración podrá ser modificado durante su periodo de vigencia por acuerdo de ambas partes, añadiéndose los nuevos acuerdos como adenda al presente documento.

Hemeretzigarrena.– Hitzarmenaren araubidea eta auziak.

Decimonovena.– Régimen del convenio y cuestiones litigiosas.

Hitzarmen hau administrazio arlokoa da, eta, beraz, interpretatu eta garatzeko, administrazio publikoen arteko lankidetza-hitzarmenei aplikatu beharreko administrazio-araubidea bete beharko da.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo aplicable a los convenios de colaboración entre administraciones públicas.

Hamaseigarren klausulan aurreikusitako Jarraipen Batzordeari esleitutako funtzioak eragotzi gabe, hitzarmen hau garatu eta gauzatzerakoan bi aldeen artean sortzen diren auziak administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren esku utziko dira.

Sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de Seguimiento, prevista en la cláusula decimosexta, las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del presente convenio, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Hogeigarrena.– Indarraldiak eta azkentzea.

Vigésima.– Vigencia y extinción.

Hitzarmen hau aldeek sinatzen duten egunean sartuko da indarrean, eta indarraldia lau urtekoa izango da, sinatzen den egunetik zenbatzen hasita.

Este convenio entrará en vigor a partir del día de su firma por las partes intervinientes, y tendrá un plazo de vigencia de cuatro años desde dicha fecha.

Aurreko paragrafoan adierazitako amaiera-epea heldu aurretik, hitzarmena izenpetzen duten alderdiek edozein momentutan adostu dezakete, aho batez, hitzarmenaren indarraldia luzatzea, gehienez ere beste lau urtez, edo, bestela, hitzarmena azkentzea.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Hitzarmena azkendu ahal izango da, alderdiek edozein momentutan hala adosten badute.

El convenio podrá quedar extinguido de común acuerdo de las partes en cualquier momento.

Lankidetza-hitzarmen hau irakurri ondoren, bertan esandakoarekin bat datozela adierazteko, alderdiek bina kopia sinatu dituzte, testuaren idazpuruan aipatutako tokian eta egunean, eta ezarritako estipulazioekin bat.

Leído por las partes y en prueba de conformidad con lo expuesto en el presente Convenio de colaboración, lo firman en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento, y conforme a las estipulaciones que en el mismo se han establecido.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común