Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

164. zk., 2021eko abuztuaren 18a, asteazkena

N.º 164, miércoles 18 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
4475
4475

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 19koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez hautaketa-prozedurarako deialdia egiten baita, oposizio-sistemaren bidez. Prozedura horren osagarri, prestakuntza-ikastaro bat egingo da, Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa sortzeko (oinarrizko eskala eta C-1 sailkapen-taldea), kidego horretan aldi baterako zerbitzua emateko.

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2021, del Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la que se convoca procedimiento de selección, mediante el sistema de oposición, que se complementará, como parte del procedimiento, con un curso de formación, para la creación de una bolsa de Agentes interinos e interinas de Policía Local (Escala Básica y Grupo de Clasificación C-1) para prestar servicio de forma temporal en dicho Cuerpo.

Bai Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila, bai Euskal Autonomia Erkidegoko udalak jakitun dira toki-eremuan arazo larriak sortzen dituela Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen plazak bitarteko erregimenean betetzeak, bai lanpostu horietan dauden hutsuneak presaz eta aldi baterako betetzeko edo bai eginkizunei buruzko funtzio publikoaren legerian jasotako kasuetan dituzten funtzioak betetzeko.

Tanto el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco como los diferentes Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi son conscientes de los graves problemas que genera en el ámbito local la cobertura, en régimen de interinidad, de las plazas de Agentes pertenecientes a la Escala Básica de Policía Local que se precisan, bien para la cobertura de las vacantes existentes de tales puestos de trabajo en forma urgente y temporal o en aquellos supuestos contemplados en la legislación de función pública, para llevar a cabo las funciones que tienen encomendadas.

Aipatutako arazoari aurre egiteko, 1/2020 Legegintzako Dekretuan, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena, bere 59.3 artikuluan xedatzen den bezala, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen lan-poltsa berri bat sortzea bultzatu behar du, behar duten udalei hura osatzen duten pertsonak arin eta eraginkortasunez izendatzeko aukera emango diena. Aldez aurretik aukeratuak, prestatuak eta gaituak izan behar dute, jarduera horietan jarduteko.

Afrontar el problema señalado requiere que, tal y como establece en su artículo 59.3 el Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, por parte de la Academia Vasca de Policía y Emergencias se impulse la creación de una nueva bolsa de trabajo de agentes interinos e interinas pertenecientes a la Escala Básica de Policía Local, que permita a los Ayuntamientos que lo precisen, el nombramiento ágil y eficaz de personas que la integren, que habrán sido previamente seleccionadas, formadas y capacitadas para el ejercicio de tales funciones.

Deialdi hau hauetan xedatutakoaren arabera egiten da: Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legean, 1/2020 Legegintzako Dekretuan, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena.

La presente convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del Sistema de Seguridad Publica de Euskadi y del Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

Hori guztia oinarri hartuta, zuzendari honek Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa sortzeko (oinarrizko eskala eta C-1 sailkapen-taldea) hautaketa-prozedurarako deialdia egitea erabaki du, honako oinarri hauen arabera:

En base a todo ello, este Director ha resuelto convocar procedimiento de selección para la creación de una bolsa de Agentes interinos e interinas de Policía Local (Escala Básica y Grupo de Clasificación C-1), con arreglo a las siguientes:

DEIALDIAREN OINARRIAK
BASES DE CONVOCATORIA

Lehenengoa.– Deialdiaren xedea. Bete beharreko eginkizunak.

Primera.– Objeto de la convocatoria. Funciones a desarrollar.

Hautaketa-prozedurarako deialdia egiten da, oposizio-sistemaren bidez. Prozedura horren osagarri, prestakuntza-ikastaro bat egingo da, udaltzaingoko bitarteko agenteen poltsa sortzeko (Oinarrizko Eskala eta C-1 sailkapen-taldea).

Se convoca procedimiento de selección, mediante el sistema de oposición, que se complementará, como parte del procedimiento, con un curso de formación, para la creación de una bolsa de Agentes interinos de Policía Local (Escala Básica y Grupo de Clasificación C-1).

Egin beharreko zereginak 1/2020 Legegintzako Dekretuan, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena 55. artikuluan ezarritakoak izango dira:

Las funciones a desarrollar serán las que establece el Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, en su artículo 55:

a) Udalerrietako agintariak babestea eta haien eraikinak eta instalazioak zaintzea.

a) Proteger a las autoridades de los municipios y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.

b) Hiriguneko trafikoa antolatu, seinaleztatu eta zuzentzea, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.

c) Hirigunean gertatutako zirkulazio-istripuen atestatuak instruitzea.

c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.

d) Administrazio-polizia, ordenantzei, bandoei eta gainerako udal-xedapen eta egintzei dagokienez, bere eskumen-esparruaren barruan, bai eta ingurumenaren arloan eta ingurunea babestearen arloan indarrean dagoen araudia betetzen dela zaintzea ere, gai horietan tokiko eskumenen esparruan.

d) Policía Administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de competencia, así como velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y protección del entorno en el ámbito de las competencias locales en dichas materias.

e) Polizia judizialaren eginkizunetan parte hartzea, polizia judizialaren unitateekin lankidetzan arituz.

e) Participar en las funciones de Policía Judicial colaborando con las Unidades de Policía Judicial.

f) Istripu, hondamendi edo zorigaitz publikoetan laguntza ematea, legeetan aurreikusitako moduan, babes zibileko planak gauzatzen parte hartuz.

f) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.

g) Prebentzio-eginbideak eta delitu-egintzak saihesteko jarduketa guztiak egitea.

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.

h) Espazio publikoak zaintzea eta manifestazioak babesten eta giza kontzentrazio handietan ordena mantentzen laguntzea, hala eskatzen zaienean.

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.

i) Gatazka pribatuak konpontzen laguntzea, hala eskatzen zaienean.

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

Deialdi honen bidez hautatutako pertsonek Udaltzaingoko bitarteko agenteak aldi baterako kontratatzeko poltsa osatuko dute (Oinarrizko Eskala eta C-1 sailkapen-taldea).

Las personas seleccionadas a través de la presente convocatoria conformarán la Bolsa de contratación temporal de Agentes interinos e interinas de Policía Local (Escala Básica y Grupo de Clasificación C-1).

Bigarrena.– Parte hartzeko betekizunak.

Segunda.– Requisitos de participación.

1.– Prozeduran parte hartu nahi duten pertsonek, onartuak izateko, baldintza hauek guztiak bete beharko dituzte:

1.– Las personas que deseen tomar parte en el procedimiento, para ser admitidas, deberán reunir todos y cada uno de los requisitos siguientes:

a) Aurretiazko eskabidea egitea.

a) Formular solicitud previa.

b) Espainiako nazionalitatea izatea.

b) Tener la nacionalidad española.

c) Gutxienez 1,65 metroko altuera izatea gizonek, eta 1,60 metrokoa emakumeek.

c) Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

Baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko, hautatutako pertsonak zerbitzua eman behar duen tokiko korporazioko zerbitzu medikoek egin beharko dute egiaztapena, hasi baino lehen.

La comprobación de este requisito será efectuada por los servicios médicos de la Corporación Local en la cual la persona seleccionada vaya a prestar servicio en forma previa a su inicio.

d) 18 urte izatea eta 38 urte bete ez izana, muga hori Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetan emandako zerbitzuekin konpentsatu ahal izango da.

d) Tener 18 años de edad y no haber cumplido la edad de 38 años, límite que se podrá compensar con servicios prestados en cuerpos de la Policía del País Vasco.

e) Batxilergoko titulua edo baliokidea izatea, edo goragoko beste edozein.

e) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, o cualquier otro de nivel superior.

f) Turismoetarako B motako gidabaimenaren titularra izatea. Hautaketa-prozedura honetan parte hartzeak berekin dakar izangaiei baimena ematea Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak ofizioz egiazta dezan baldintza hori betetzen dela.

f) Ser titular del permiso de conducción de clase B, para turismos. La participación en el presente procedimiento de selección implica la autorización de las personas aspirantes a que, por parte de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, pueda ser comprobado de oficio el cumplimiento de este requisito.

g) Euskararen ezagutza egiaztatuta izatea Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B-2 mailan; edo hizkuntza-eskakizunak edo titulu baliokideak egiaztatuta izatea, Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeari buruzko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren arabera (2010eko azaroaren 15eko EHAA, 219. zk.).

g) Tener acreditado conocimiento del euskera a Nivel B-2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas aprobado por el Consejo de Europa; o tener acreditado los perfiles lingüísticos o títulos equivalentes según el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (BOPV n.º 219, de 15 de noviembre de 2010).

Agiri bidezko egiaztapena baino ez da onartuko. Hautaketa-prozeduran ez da euskararen ezagutza egiaztatzeko probarik egingo.

Únicamente será admitida la acreditación documental. No se realizará prueba alguna destinada a la acreditación del conocimiento del euskera en el desarrollo del procedimiento de selección.

Ez da beharrezkoa izango Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan jasota dauden datuak egiaztatzea (ETZEB). Prozesu honetan parte hartzeak berekin dakar Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari zalantzarik gabeko baimena ematea datu horiek erregistro horretan kontsultatzeko.

No será necesario acreditar los datos que ya consten en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE). El hecho de participar en el presente proceso implica el otorgamiento del consentimiento inequívoco a la Academia Vasca de Policía y Emergencias para consultar tales datos en dicho Registro.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB)) jasota ez dauden titulazioak; egiaztatu eta eskabidean aurkeztu beharko dira, eta pdf formatuko artxibo baten bidez sartu.

Aquellas titulaciones que no consten en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE); habrán de ser acreditadas y aportadas en la solicitud, incorporándolas en la misma mediante un archivo en formato pdf.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Hautaketa eta Prestakuntza Erregelamendua onartzen duen Dekretua bigarrenez aldatzen duen otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuan agertzen den osasun-bazterketen taulan sartuta ez egotea.

h) No estar incursa en el cuadro de exclusiones médicas que figura en el Decreto 36/2004, de 17 de febrero, de segunda modificación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Selección y Formación de la Policía del País Vasco.

Baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko, hautatutako pertsonak zerbitzua eman behar duen tokiko korporazioko zerbitzu medikoek egin beharko dute egiaztapena, hasi baino lehen.

La comprobación de este requisito será efectuada por los servicios médicos de la Corporación Local en la cual la persona seleccionada vaya a prestar servicio en forma previa a su inicio.

i) Konpromisoa ematea, eskatzailearen deklarazioaren bidez, armak eramateko eta, hala badagokio, erabiltzeko.

i) Prestar el compromiso mediante declaración de la persona solicitante de portar armas y en su caso utilizarlas.

j) Dolozko delituagatik kondenatua ez izatea (birgaitzearen onura aplikagarria izanik), Administrazio Publikoaren zerbitzutik bereizita ez egotea, eta funtzio publikoak betetzeko desgaituta ez egotea.

j) No haber sido condenada por delito doloso (siendo de aplicación el beneficio de la rehabilitación), ni separada del servicio de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas.

Hala ere, birgaitzearen onura aplikatuko da, arau penalen eta administratiboen arabera, baldin eta izangaiak dagokion agiri ofizialaren bidez egiaztatzen badu.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, siempre que aquella se acredite por la persona aspirante mediante el correspondiente documento oficial.

Hautaketa-prozesu honetan parte-hartzeak pertsona izangaiek baimena inplikatzen du Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak ofizioz egiazta dezakela betekizun honen gauzatzea.

La participación en el presente procedimiento de selección implica la autorización de las personas aspirantes a que, por parte de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, pueda ser comprobado de oficio el cumplimiento de este requisito.

k) Hutsegite larria edo oso larria egiteagatik Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoren batean sartzeko hautaketa-prozeduratik baztertua ez izatea, salbu eta baztertzeko adierazpenaren datatik zenbatzen hasita preskripzio-epearen baliokidea den aldia igaro bada.

k) No haber sido excluida de un procedimiento selectivo para ingreso en algún Cuerpo de Policía del País Vasco por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que hubiera transcurrido un período de tiempo equivalente a su plazo de prescripción, contado desde la fecha de la declaración de la exclusión.

l) Indarrean dagoen araudiaren arabera ezgaitasun edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean sartuta ez egotea.

l) No estar incursa en causa legal de incapacidad o incompatibilidad conforme a la normativa vigente.

2.– Prozeduran parte hartu nahi dutenek eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen bete beharko dituzte aurreko atalean eskatzen diren baldintzak, eta Udaltzaingoko bitarteko agente (oinarrizko eskala eta C-1 sailkapen-taldea) izendatu arte mantendu beharko dituzte, horiek egiaztatzeko prozedura-fasea alde batera utzi gabe.

2.– Quienes deseen tomar parte en el procedimiento deberán reunir los requisitos exigidos en el apartado anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos hasta el momento del nombramiento como Agentes interinos e interinas de Policía Local (Escala Básica y Grupo de Clasificación C-1), sin perjuicio de la fase de procedimiento en que hubieran de proceder a su acreditación.

Hirugarrena.– Eskabideak aurkeztea.

Tercera.– Presentación de solicitudes.

1.– Aurkezpena eta epea.

1.– Presentación y plazo.

Hautaketa-prozedura honetan parte hartzeko eskabideak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean eskuragarri egongo den eredu ofizial eta normalizatura egokituko dira:

Las solicitudes para tomar parte en el presente procedimiento de selección se ajustarán al modelo oficial y normalizado que se encontrará disponible en la página web de la Academia Vasca de Policía y Emergencias:

Bertan parte hartu nahi dutenek adierazi beharko dute deialdiaren bigarren oinarriko 1. atalean eskatzen diren baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela, betiere eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna kontuan izanik.

Quienes deseen participar en el mismo deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en el apartado 1 de la base segunda de la convocatoria, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Eskabidean, oposizioko ariketak zein hizkuntzatan (euskaraz edo gaztelaniaz) egin nahi diren adieraziko da.

En la solicitud se hará constar la lengua (euskera o castellano), en la que se desee realizar los ejercicios de la oposición.

Eskabideak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiari zuzenduko zaizkio. Eskabideak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, oinarri hauek argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Las solicitudes se dirigirán al Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a contar desde la publicación de la presente convocatoria.

Hautaketa-prozedura honetan parte hartzea borondatezkoa da, eta berekin ekarriko du izangai bakoitzak eskabidean berariazko eta zalantzarik gabeko baimena ematea probak eta ariketa psikoteknikoak egiteko, eta proba horien emaitza balorazio-faktore gisa erabiltzea onartzea, oinarri hauetan aurreikusitakoaren arabera.

La participación en el presente procedimiento de selección es voluntaria, e implicará que, en la solicitud por parte de cada persona aspirante, se prestará consentimiento expreso e inequívoco para realizar pruebas y ejercicios psicotécnicos, aceptando que el resultado de esas pruebas sea utilizado como un factor más de valoración, de conformidad con lo previsto en las presentes bases.

Parte-hartzaileek emandako datuak hautaketa-prozedura honetan aurreikusitako helburuetarako baino ez dira erabiliko. Eskabideetan emandako informazio guztia fitxategi batean sartuko da, eta fitxategi hori hautaketa-prozedura hau kudeatzera eta prozedura horretatik datorren aldi baterako kontratazio-poltsa kudeatzera mugatuko da.

Los datos aportados por las personas participantes se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines previstos en el presente procedimiento selectivo. Toda la información facilitada en las solicitudes será incluida en un fichero cuyo uso se limitará a la gestión del presente procedimiento selectivo y a la gestión de la bolsa.

Datuen tratamendua, hirugarrenei lagatzea, eta datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera arautuko dira (2018ko abenduaren 6ko BOE, 294. zk.).

El tratamiento de los datos, la cesión a terceros, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE n. º 294, de 6 de diciembre de 2018).

Fitxategi horren erabilera eta funtzionamendua aipatutako Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean aurreikusitakora egokituko da.

El uso y funcionamiento de este fichero se ajustará a las previsiones de la citada Ley Orgánica y de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Fitxategi horren arduraduna Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusia da, eta, datuak irispidean izateko, zuzentzeko, ezerezteko eta tratamenduaren aurka egiteko eskubideak baliatzeko, aipatutako erakunde autonomoaren zuzendari nagusiarengana jo behar da (N-104 errepidea, 356. km-a, 01192 Arkauti, Araba).

El responsable de este fichero es la Dirección General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias y los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación se ejercerán ante el Director General del mencionado Organismo Autónomo Ctra. N-104, km 356 01192 Arkaute (Araba/Álava).

Hautaketa-prozedura honetan parte hartzeko eskabideak aurkezten dituztenek onartzen dute beren datu pertsonalak oinarri hauetan adierazitako moduan eta xederako erabiltzea.

Quienes presenten solicitudes de participación en el presente procedimiento selectivo consienten que sus datos de carácter personal sean tratados en la forma y al objeto señalado en estas bases.

Interesdunak deialdian aurreikusitako bazterketa medikoen taulara egokitzen direla egiaztatzeko, fitxategi hori legez aurreikusitako baldintzetan tratatu eta laga ahal izango da.

Con la finalidad de proceder a la comprobación del cumplimiento del requisito de no estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas, dicho fichero podrá ser tratado y cedido en los términos legalmente previstos.

2.– Aurkeztu beharreko dokumentazio gehigarria.

2.– Documentación adicional a presentar.

Hautaketa-prozesuko ariketak eta probak egiteko denboren eta bitartekoen arrazoizko egokitzapenak edo doikuntzak eskatzen dituzten izangaiek, hala egiaztatzen duen ziurtagiri medikoa aurkeztu beharko dute.

Las personas aspirantes que soliciten adaptaciones o ajustes razonables de tiempos y medios para la realización de los ejercicios y pruebas del proceso selectivo deberán indicarlo en la solicitud adjuntando el correspondiente certificado médico que así lo acredite.

Laugarrena.– Izangaiak onartzea.

Cuarta.– Admisión de las personas aspirantes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendariak hautaketa-prozeduran onartutako eta baztertutako pertsonen zerrenda onartuko du, eta Hamalaugarren Oinarrian aurreikusitako moduan argitaratuko da.

1.– Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Director de la Academia Vasca de Policía y Emergencia, aprobará la relación de personas admitidas y excluidas al procedimiento selectivo, que se hará pública en la forma prevista en la Base Decimocuarta.

2.– Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendan, baztertutako pertsona bakoitza aipatuz, baztertzea eragin duten arrazoiak adieraziko dira.

2.– La relación de personas admitidas y excluidas expresará, con referencia a cada persona excluida, las causas que hubieran motivado su exclusión.

Bosgarrena.– Epaimahai kalifikatzailea.

Quinta.– El Tribunal Calificador.

1.– Epaimahai Kalifikatzaile bat eratuko da, 1/2020 Legegintzako Dekretuan, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena aurreikuspenen arabera. Presidente batek, bi kidek eta idazkari batek osatuko dute epaimahaia. Kideen osaera inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezialitate-printzipioetara egokituko da, bai eta emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatuaren printzipiora ere.

1.– Se constituirá un Tribunal Calificador, conforme a las previsiones del Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, que estará integrado por un Presidente o Presidenta, dos Vocales y un Secretario o Secretaria. En su composición se ajustará a los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad de sus miembros, así como al principio de representación equilibrada de mujeres y hombres.

Epaimahai Kalifikatzailearen eginkizunak dira oposizio-fasea osatzen duten probak zehaztea, garatzea eta ebaluatzea, eta prestakuntza-ikastaroan parte hartuko duten pertsonak zehaztea.

Son funciones del Tribunal Calificador la determinación, desarrollo y evaluación de las pruebas que integran la fase de oposición y la determinación de las personas que accedan al curso de formación.

Kalifikazio-epaimahaia osatzen duten pertsonen eta haien ordezkoen izendapena Hamalaugarren oinarrian aurreikusitako moduan argitaratuko da, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendariaren ebazpen bidez.

El nombramiento de las personas que integran el Tribunal Calificador y sus suplentes se hará público en la forma prevista en la Base Decimocuarta, mediante Resolución del Director de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Epaimahai kalifikatzaileko kide izatea bakarka izango da beti, eta ezin izango da inoren ordezkari edo kontura izan.

La pertenencia al tribunal calificador será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

Ezin izango dira epaimahai kalifikatzaileko kide izan hautaketa edo izendapen politikoko langileak, behin-behineko langileak, bitarteko funtzionarioak edo aldi baterako lan-kontratudunak, ezta azken bost urteetan enplegu publikora sartzeko izangaiak prestatzen aritu diren pertsonak ere

No podrá formar parte del Tribunal Calificador el personal de elección o de designación política; el personal eventual; el personal funcionario interino o laboral temporal, ni las personas que se hayan dedicado en los últimos cinco años a preparar aspirantes para el ingreso al empleo público.

Epaimahai kalifikatzaileko kideak abstenitu egin beharko dira arrazoi pertsonalak, profesionalak edo beste edozein motatakoak direla-eta beren inpartzialtasuna zalantzan jar daitekeen egoeretan, bai eta indarrean dagoen ordenamendu juridikoan aurreikusitako gainerako egoeretan ere.

Las personas que formen parte del Tribunal Calificador deberán abstenerse en aquellas circunstancias en que su imparcialidad pueda verse en entredicho por motivos personales, profesionales o de cualquier otro carácter, así como en las demás circunstancias previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

Espezialitatearen printzipioaren arabera, botoa emateko eskubidea duten kide guztiek sartzeko eskatzen den maila akademiko bereko edo handiagoko titulazioa izan beharko dute, eta horien erdiek, gutxienez, jakintza-arlo berari dagokion titulazio bat.

En virtud del principio de especialidad, la totalidad de sus miembros con derecho a voto deberá poseer una titulación de igual o superior nivel académico al de la exigida para el ingreso, y la mitad de ellos, al menos, una correspondiente a la misma área de conocimientos.

Ordezkaritza orekatuaren printzipioaren arabera, justifikatutako ezintasunik ezean, kalifikazio-epaimahaiaren osaera orekatua izango da trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen artean. Sexu bakoitzak gutxienez% 40ko ordezkaritza duenean, ordezkaritza orekatutzat joko da.

En virtud del principio de representación equilibrada, salvo imposibilidad justificada, la composición del tribunal Calificador habrá de ser equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada. Se considera que existe una representación equilibrada cuando cada sexo esté representando al menos al 40 %.

Epaimahai kalifikatzaileak bere lanetan aholkulari espezialistak sartzea erabaki ahal izango du, beren espezialitateak gauzatzean aholkularitza eta lankidetza teknikoa ematera mugatuko direnak. Aholkulari horien jarduna ere objektibotasun, inpartzialtasun eta konfidentzialtasun-printzipioen mende egongo da.

El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesoras y asesores especialistas, que se limitarán a prestar su asesoramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus especialidades. La actuación de dichas asesoras y asesores se encontrará igualmente sometida a los principios de objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

2.– Epaimahai Kalifikatzailearen jarduna kide anitzeko organoen funtzionamendua arautzen duten arauen araberakoa izango da.

2.– La actuación del Tribunal Calificador se regirá por las normas reguladoras del funcionamiento de los órganos colegiados.

3.– Epaimahai Kalifikatzaile honetan parte hartzeak aurreikusitako legezko kalte-ordainak jasotzea ekarriko du.

3.– La participación en el presente Tribunal Calificador dará lugar a la percepción de las indemnizaciones legales previstas.

4.– Epaimahaiak autonomia funtzional osoz jardungo du, prozeduraren objektibotasunaren erantzule izango da eta deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatuko du. Era berean, hautaketa-prozedura garatzeko behar diren neurriak hartu ahal izango ditu oinarri hauetan aurreikusi ez den guztian, eta haren interpretazioari eta aplikazioari buruz sortzen diren gai guztiak ebatzi ahal izango ditu, baita bere eginkizunak betetzeko ere.

4.– El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, será responsable de la objetividad del procedimiento y garantizará el cumplimiento de las Bases de la Convocatoria. Igualmente podrá adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del procedimiento selectivo en todo lo no previsto en las presentes Bases, y resolver cuantas cuestiones se susciten relativas a su interpretación y aplicación, así como para el propio ejercicio de sus funciones.

5.– Epaimahai Kalifikatzailearen Akordioak Hamalaugarren Oinarrian aurreikusitako moduan argitaratuko dira.

5.– Los Acuerdos del Tribunal Calificador se harán públicos en la forma prevista en la Base Decimocuarta.

6.– Epaimahai Kalifikatzaileari zuzendutako idazkiak helbide elektroniko honetara bidaliko dira:

6.– Los escritos dirigidos al Tribunal Calificador se remitirán a la siguiente dirección de correo electrónico:

2021bitartekoudaltzainak@seg.euskadi.eus

2021bitartekoudaltzainak@seg.euskadi.eus

Epaimahaiak bide beretik erantzungo die jasotzen dituen idazkiei.

El Tribunal responderá a los escritos que reciba por esta misma vía.

Seigarrena.– Hautaketa-sistema.

Sexta.– El sistema de selección.

1.– Hautaketa-sistema oposizio-sistema izango da, izangaien gaitasuna zehaztuko duena eta haien arteko lehentasun-ordena finkatuko duena.

1.– El sistema de selección será el de oposición, que determinará la aptitud de las personas aspirantes y fijará el orden de prelación entre ellas.

Oposizioaren guztizko puntuazioa oposizioaren bi probetan lortutako puntuazioen batura izango da, eta lehentasun-ordena zehaztuko du.

La puntuación total de la oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos pruebas de las que consta la misma y determinará el orden de prelación.

2.– Oposizioa honako proba hauek egitean datza:

2.– La oposición consistirá en la sucesiva celebración de las siguientes pruebas:

a) Lehen proba. Proba psikoteknikoa. Nahitaezkoa eta baztertzailea.

a) Primera prueba. Prueba de psicotécnica. De carácter obligatorio y eliminatorio.

Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako zereginak behar bezala betetzeko hautaketa-prozeduran parte hartzen duten pertsonen gaitasunak zehaztera zuzenduta dago. Prozedura hori test-erako galdetegi formatuan egingo da. Ebaluatutako gaitasunak Udaltzaingoko oinarrizko Eskalako funtzio eta zereginei buruzkoak izango dira, eta honako hauek izango dira: ahozko gaitasunak, arrazoitzeko gaitasunak, arreta eta pertzepzio-gaitasunak eta espazio-gaitasunak.

Dirigida a determinar las aptitudes de las personas que participen en el procedimiento de selección para el adecuado desempeño de las tareas de Agente de la Escala Básica de la Policía Local, que se realizará en formato de cuestionario tipo test. Las aptitudes evaluadas estarán referenciadas a las funciones y tareas del Agente de la Escala Básica de la Policía Local, siendo las siguientes: aptitudes verbales, aptitudes de razonamiento, aptitudes de atención-percepción y aptitudes espaciales.

Galdetegiko galdera bakoitzak lau erantzun aukera izango ditu, eta horietako bat bakarrik izango da zuzena.

Cada una de las preguntas del cuestionario contará con cuatro alternativas de respuesta, de las que solo una de ellas será correcta.

Erantzun oker bakoitza erantzun egoki bakoitzaren balioaren herenaren arabera zigortuko da. Erantzun gabeko galderak eta bi aldiz erantzundakoak ez dira zigortuko.

Cada respuesta errónea penalizará a razón de un tercio del valor de cada respuesta acertada. Las preguntas no contestadas y las contestadas dos veces no penalizarán.

Proba hori, nolanahi ere, modu egokian egingo da, hautaketa-prozesuaren objektibotasuna eta arrazionaltasuna bermatzeko eta merezimendu- eta gaitasun-printzipioetara egokitzeko.

Dicha prueba se realizará en todo caso de forma adecuada para garantizar la objetividad y racionalidad del proceso selectivo y su ajuste a los principios de mérito y capacidad.

Proba hori nahitaezkoa izango da, eta gehienez ere 30 puntu emango dira. Gutxienez 15 puntu lortzen ez dituzten izangaiak hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira.

Esta prueba, de carácter obligatorio, se valorará sobre un máximo de 30 puntos quedando eliminados del proceso selectivo los aspirantes que no obtengan un mínimo de 15 puntos.

b) Bigarren proba. Nortasun-proba. Nahitaezkoa eta baztertzailea.

b) Segunda prueba. Prueba de personalidad. De carácter obligatorio y eliminatorio.

Izaera orokorreko ezaugarriak ebaluatzera zuzenduta dago, bai eta Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako agente eginkizunak eta zereginak betetzeko hautaketa-prozeduran parte hartzen dutenen desegokitasunedo egokitzapen-adierazleak ebaluatzera ere.

Dirigida a evaluar rasgos de personalidad general, así como indicadores de desajuste o inadaptación de quienes participan en el procedimiento selectivo para el desempeño de las funciones y tareas del Agente de la Escala Básica de la Policía Local.

Proba hori nahitaezkoa izango da, eta gehienez ere 30 puntu emango dira. Gutxienez 15 puntu lortzen ez dituzten izangaiak hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira.

Esta prueba, de carácter obligatorio, se valorará sobre un máximo de 30 puntos quedando eliminados del proceso selectivo las personas aspirantes que no obtengan un mínimo de 15 puntos.

Zazpigarrena.– Oposizioko probak garatzea.

Séptima.– Desarrollo de las pruebas de la oposición.

1.– Probak ezingo dira hasi deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta bi hilabete igaro arte.

1.– Las pruebas no podrán iniciarse hasta transcurridos dos meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Lehenengo proba egiteko eguna, ordua eta lekua moduan iragarriko dira, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendariaren ebazpen bidez, gutxienez zazpi egun natural lehenago. Gainerako probak egiteko iragarkiak gutxienez hirurogeita hamabi ordu lehenago argitaratuko ditu Epaimahai Kalifikatzaileak.

2.– La fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba se anunciará con una antelación no inferior a siete días naturales, mediante Resolución del Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas se harán públicos igualmente en la forma prevista en la Base Decimocuarta, con una antelación mínima de 72 horas, mediante Acuerdo del Tribunal Calificador.

3.– Epaimahai Kalifikatzaileak probak deialdi honetan ezarritakoaz bestelako hurrenkeran egitea erabaki ahal izango du, bai eta proba batzuk egun berean egitea ere. Kasu horretan, proben emaitzen argitalpenek deialdiko oinarrietan ezarritako hurrenkerari jarraituko diote. Proba bakoitzaren emaitzak bakarrik argitaratuko dira, edo seigarren oinarriko ordenari jarraituz aurrekoa gainditu dutenei dagokienez.

3.– El Tribunal Calificador podrá disponer la celebración de las pruebas en orden diferente al establecido en esta convocatoria, así como la celebración de varias pruebas el mismo día. En este caso, las publicaciones de resultados de las distintas pruebas seguirán el orden de los mismos establecidos en las Bases de la Convocatoria. Solo se publicarán los resultados de cada prueba o respecto de quienes hayan superado el anterior siguiendo el orden de la base sexta.

4.– Nahitaezko probak egiteko deialdira agertzen ez direnak automatikoki baztertuko dira hautaketa-prozeduratik, adierazitako egunean, orduan eta tokian, baita ezinbesteko arrazoiengatik ere. Arau bera aplikatuko zaie nahitaezko proben bat egiten hasten diren pertsonei.

4.– Se producirá la exclusión automática del procedimiento selectivo de quienes no comparezcan al llamamiento para el desarrollo de las pruebas obligatorias en la fecha, hora y lugar que se señale, incluso por razones de fuerza mayor. La misma regla se aplicará a aquellas personas que concurran a la realización de cualquiera de las pruebas obligatorias una vez iniciada la ejecución de las mismas.

Nahitaezko probaren batek ariketa bat baino gehiago baditu, ariketa horietara ez agertzetzat joko da berandu agertzea edo ez agertzea.

Si alguna de las pruebas obligatorias constara de varios ejercicios, se considerará incomparecencia la ausencia o retraso a cualquiera de ellos.

5.– Deialdietara nortasuna egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da, eta Epaimahai Kalifikatzaileak uneoro eskatu ahal izango die.

5.– Se deberá concurrir a las diferentes pruebas provistos de documento acreditativo de la identidad, cuya presentación podrá serles exigida por el Tribunal Calificador en todo momento.

6.– Proben emaitzak Epaimahai Kalifikatzailearen erabaki bidez argitaratuko dira, Hamalaugarren Oinarrian aurreikusitako moduan.

6.–. Los resultados de las pruebas se harán públicos mediante Acuerdo del Tribunal Calificador en la forma prevista en la Base Decimocuarta.

Zortzigarrena.– Oposizioaren azken kalifikazioa.

Octava.– Calificación final de la oposición.

Oposizioaren guztizko puntuazioa oposizioa osatzen duten ariketa edo probetan lortutako puntuazioen batura izango da, eta parte-hartzaileen lehentasun-ordena zehaztuko du.

La puntuación total de la oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos ejercicios o pruebas que componen la misma y determinará el orden de prelación de las personas participantes.

Puntuazio-berdinketak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako irizpideen arabera ebatziko dira. Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, oposizioko lehen proban puntuazio altuena lortu duenaren alde egingo da.

Los empates de puntuación se dirimirán conforme a los criterios establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres. De persistir el empate, el mismo se dirimirá a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la primera prueba de la oposición.

Epaimahai kalifikatzaileak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Iragarki-oholean eta webgunean onartu eta argitaratuko du oposizioa gainditu duten pertsonen zerrenda, lortutako guztizko puntuazioa handienetik txikienera ordenatuta.

El Tribunal Calificador aprobará y publicará en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, y elevará al Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias la relación de las personas que hayan superado la oposición por orden de mayor a menor de la puntuación total obtenida.

Bederatzigarrena.– Prestakuntza Ikastaroa.

Novena.– El Curso de Formación.

Oposizio-fasea gainditu duten pertsonak Udaltzaingoko oinarrizko eskalako bitarteko agenteen Prestakuntza-ikastaroa egiteko onartuko dira.

Las personas que hayan superado la fase de oposición serán admitidas a la realización del Curso de Formación de Interinos e Interinas de Policía Local.

Prestakuntza-ikastaroak hiru fase izango ditu; lehenengoa eduki teorikoei dagokio, eta «on line» egingo da; bigarrenak hautagaiek jarrera zein gaitasun egokiak dituzten erabakitzeko balio izango du. Hirugarrena, berriz, fase praktikoari dagokio. Azken biak presentzialak izango dira.

El curso de Formación, constará de tres fases; la primera de ellas de contenidos teóricos, que se realizará «on line»; la segunda, dirigida a determinar la idoneidad conductual y competencial de las personas aspirantes y la tercera, fase práctica. Las dos últimas se realizarán en forma presencial.

Horretarako kurtsora sarbidea lortzen duen pertsona bakoitzak ARKAMPUS «on line» formakuntzarako plataformarako sarbidea lortuko du sarbide-gako batekin batera.

A tales efectos cada persona que acceda al curso podrá acceder a la plataforma de formación «on line» ARKAMPUS y recibirá una clave de acceso al mismo.

Fase hori egin duten pertsonei gutxienez 48 ordu lehenago deituko die Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak fase horren edukiei buruzko azterketa egiteko.

Aquellas personas que hayan cursado esta fase, serán convocadas, con al menos 48 horas de antelación, por la Academia Vasca de Policía y Emergencias a la realización de un examen sobre los contenidos del mismo.

Azterketa hori Gai edo Ez Gai gisa kalifikatuko da. Azterketara ez agertzeak hautaketa-prozesutik bazter geratzea ekarriko du.

Este examen se calificará como apto/apta o no apto/no apta. La incomparecencia al examen implicará la eliminación del proceso selectivo.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiak azterketa hori gainditu duten pertsonen zerrenda argitaratuko du.

El Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias publicará la relación de las personas que hayan superado dicho examen.

GAI kalifikazioa lortzen ez duten pertsonak prozesu honetatik kanpo geratuko dira.

Las personas que no obtengan una calificación de apto/apta serán excluidas del presente proceso.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak, gutxienez 48 ordu lehenago, deituko die fase teorikoaren azterketa gainditu duten hautagaiei elkarrizketa pertsonala eta/edo talde-dinamika bat egiteko; horrela, deitutako lanpostuaren eginkizunetarako gaitasun nahiz jarrera egokiak dituzten erabakiko da. Beste batzuen artean, hautagaien honako gaitasunak ebaluatuko dira: erakundearekin bat egiten duten ala ez, etikotasuna, oreka emozionala eta asertibitatea.

Las personas que hayan superado el examen de la fase teórica, serán convocadas para la realización de una entrevista personal y/o dinámica de grupo, con al menos 48 horas de antelación, por la Academia Vasca de Policía y Emergencias, dirigida a determinar la idoneidad conductual y competencial de las personas aspirantes para el desempeño de las funciones y tareas del puesto convocado. Se evaluarán, entre otras, las siguientes competencias de las personas aspirantes: alineación con la organización, eticidad, estabilidad emocional y asertividad.

Elkarrizketa pertsonal eta/edo talde-dinamika horrek Gai edo Ez Gai kalifikazioa izango du.

Esta entrevista personal y/o dinámica de grupo se calificará como apto/apta o no apto/no apta.

Ez bertaratzeak hautaketa-prozesutik kanporatzea ekarriko du.

La incomparecencia a la misma implicará la eliminación del proceso selectivo.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiak bigarren fasea gainditu dutenen zerrenda argitaratuko du.

El Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias publicará la relación de las personas que hayan superado esta segunda fase.

Ez Gai diren pertsona guztiak prozesu honetatik kanpo geratuko dira.

Las personas que no obtengan una calificación de apto/apta serán excluidas del presente proceso.

Bigarren fasea gainditu duten pertsonak aurrez aurreko prestakuntza praktikoa egiteko deialdia egingo zaie. Prestakuntza hori ez da baztertzailea izango. Fase hori egiteko deialdiak zorrotz jarraituko du oposizio-fasean lortutako sailkapen-ordena. Prestakuntza praktikoaren fasera deialdia egin zaion egunean, orduan eta lekuan agertzen ez bada, hautaketa-prozesua ezabatu egingo da.

Las personas que hayan superado la segunda fase, serán convocadas para la realización de una formación presencial práctica que no tendrá carácter eliminatorio. El llamamiento para la realización de esta fase seguirá estrictamente el orden de clasificación obtenido en la fase de oposición. La incomparecencia a la realización de la fase de formación práctica, en la fecha, hora y lugar en la que la persona hubiera sido convocada implicará la eliminación del proceso selectivo.

Prestakuntza praktikoaren fasea egin ondoren, prozesuan parte hartzen duten pertsonak Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen lan-poltsan sartuko dira, euskal toki-korporazioetan aldi baterako zerbitzua emateko, oposizioaren azken kalifikazioan lortutako puntuazio-ordenari jarraituz. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez argitaratuko dira aipatutako kontratazio-poltsaren osaera eta haren aldaketak eta eguneratzeak, Hamalaugarren oinarrian aurreikusitako moduan.

Tras la realización de la fase de formación práctica, las personas participantes en el proceso serán incorporadas a la bolsa de Agente interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local para prestar servicio de forma temporal en las Corporaciones Locales Vascas siguiendo el orden de puntuación obtenido en la calificación final de la oposición. La composición de la mencionada bolsa de contratación, así como sus modificaciones y actualizaciones se publicarán mediante Resolución del Director General de Academia Vasca de Policía y Emergencias en la forma prevista en la Base Decimocuarta.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak Udaltzaingoentzako emandako prestakuntza-ikastaroa egin eta gainditu duten pertsonek Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketa (2019ko ekainaren 10a) indarrean jarri eta gero udaltzaingo Oinarrizko Eskalako bitarteko agente izateko ikastaroa baliozkotzea eskatu ahal izango dute. Ez dira aipatutako data baino lehen egindako kurtsoak baliozkotuko. Eragindako pertsonak ikastarora deitzen diren unean egin beharko da eskaera hori, horretarako ezarritako legezko baldintzak betez. Eskabidearekin batera, baliozkotze-tasa ordaindu izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasei eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuan ezarritakoa. Ikastaroa gai gisa kalifikatuko zaie, eta zuzenean sartuko dira Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen lan-poltsan.

Aquellas personas que hubieren realizado y superado el Curso de Formación para Policías Locales Interinos impartido por la Academia Vasca de Policía y Emergencias con posterioridad a la entrada en vigor de la quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco (10 de julio de 2019) podrán solicitar la convalidación del Curso de Agente interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local. No serán convalidados los cursos realizados con anterioridad a la mencionada fecha. Dicha solicitud habrá de ser realizada en el momento en que las personas afectadas sean convocadas al curso, cumpliendo los requisitos legales establecidos para ello. A la solicitud deberá acompañarse el justificante de abono de la tasa por convalidación establecido en el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Curso les será calificado como apto, incorporándose directamente a la bolsa de Agente interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local.

Hala ere, Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako lan-poltsa oposizioaren azken kalifikazioan lortutako puntuazio-ordenaren arabera ordenatuko da uneoro.

Sin perjuicio de ello, la bolsa de trabajo de Agentes interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local se ordenará en todo momento en función del orden de puntuación obtenido en la calificación final de la oposición.

Hamargarrena.– Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen lan-poltsaren funtzionamendua eta kudeaketa.

Décima.– Funcionamiento de la Bolsa de Agente interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local.

Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen lan-poltsa formalki eratu ondoren, Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekian sartzeko deialdi bateratuetan parte hartu duten edo parte hartu duten toki-korporazioen eskura jarriko da. Deialdi horiek Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak egingo ditu.

Una vez constituida formalmente la bolsa de Agente interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local la misma se pondrá a disposición de aquellas corporaciones locales que hayan participado o participen en las convocatorias unificadas para ingreso por turno libre en la categoría de Agente de la Escala Básica de la Policía Local, realizadas por la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Era berean, deialdi bateratu horietan parte hartu ez duten baina Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiari horretarako berariazko eskaera egiten dioten eta lan-poltsa propiorik ez duten toki-korporazioek ere erabili ahal izango dituzte. Eskaera hori Segurtasun Saileko Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzaren bidez bideratuko da.

Igualmente podrán ser utilizadas por aquellas corporaciones locales que, sin haber participado en tales convocatorias unificadas, realicen una petición expresa en tal sentido a la Dirección General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias y carezcan de bolsas propias. Dicha petición se canalizará a través de la Dirección de Coordinación de Seguridad del Departamento de Seguridad.

Lan-poltsaren kudeaketa Segurtasun Saileko Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzari dagokio, eta honako xedapen hauen arabera arautuko da:

La gestión de la bolsa se atribuye a la Dirección de Coordinación de Seguridad del Departamento de Seguridad, y se regirá por las siguientes disposiciones:

1.– Lan-poltsa osatzen duten pertsonen egoerak:

1.– Situaciones en las que pueden estar las personas integrantes de la bolsa:

Lan-poltsa osatzen duten pertsonak egoera hauetakoren batean egongo dira:

Las personas integrantes de la bolsa de trabajo estarán en alguna de las siguientes situaciones:

a) Okupatua: lan-poltsa honen aplikazio-eremuan lanean ari diren hautagaien zerrendako langileak okupatuta daude.

a) Ocupado u ocupada: se encuentra en situación de ocupado u ocupada el personal integrante de la lista de candidatos o candidatas que esté prestando servicio en el ámbito de aplicación de esta bolsa de trabajo.

b) Lan egiteko egoera: lanerako prest dago eta, ondorioz, lan-eskaintzak jaso ahal izango ditu poltsa honen aplikazio-eremuan zerbitzuak ematen ari ez den eta aldi baterako bajan ez dagoen hautagaiak.

b) Situación de disponible: se encuentra en situación de disponible y, en consecuencia, podrá recibir ofertas de trabajo, el candidato o candidata que no se encuentre prestando servicios en el ámbito de aplicación de esta bolsa, y que no esté en situación de baja temporal.

c) Aldi baterako baja-egoera: lan-poltsa osatzen duten pertsonak egoera horretara igaroko dira honako egoera hauetakoren batean daudela egiaztatzen dutenean:

c) Situación de baja temporal: las personas integrantes de la bolsa de trabajo pasan a esta situación cuando acrediten encontrarse en algunas de las situaciones siguientes:

d) Gaixotasun arruntaren edo lanbide-gaixotasunaren ondoriozko aldi baterako ezintasuneko egoerak, edo lanekoa ez den istripu baten edo laneko istripu baten ondoriozkoak.

d) Situaciones de incapacidad temporal, derivadas de enfermedad común o profesional, o bien de accidente no laboral o de trabajo.

e) Haurdunaldi, erditze, edoskitze eta antzekoengatiko lizentziak eta/edo adopzio edo harreragatiko lizentziak hartzeko gaitzen duten egoerak.

e) Situaciones habilitantes para el disfrute de licencias por gestación, alumbramiento, lactancia y asimiladas y/o de licencias por adopción o acogimiento.

f) 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzea. Behin bakarrik emango da seme-alaba bakoitzeko.

f) Cuidado de hijos o hijas menores de 3 años. Se concederá una sola vez por cada hijo o hija.

g) Odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailara arteko senide bat ardurapean izatea, dela gaixotasunagatik, dela adinagatik, eta senide hori etengabe zaindu behar izatea, eta senide hori agiri bidez egiaztatzea.

g) Tener a su cargo un familiar hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, ya sea por enfermedad o por edad, y que necesite sus cuidados de forma continua, debiendo acreditarlo documentalmente.

h) Edozein lan-kontratu mota sinatu izana; administrazio publiko batean izendatuta egotea, edo Gizarte Segurantzan autonomo gisa alta emanda egotea.

h) Haber suscrito cualquier tipo de contrato laboral; disponer de nombramiento en una Administración Pública, o estar dado de alta en la Seguridad Social como autónomo.

Aldi baterako baja-egoera horretara igarotzeko arrazoiak agiri bidez egiaztatu beharko dira, deia egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita 3 egun naturaleko epean.

Las causas que permitan el pase a esta situación de baja temporal, deberán acreditarse documentalmente en el plazo de 3 días naturales a contar desde el siguiente al del llamamiento.

Aldi baterako baja-egoerara igarotzeko arrazoia amaitu ondoren, edo egoera hori baino lehen, borondatezko kasua bada, interesdunak Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio, posta elektronikoz, udaltzaingoak@seg.euskadi.eus helbidera, 3 egun naturaleko epean, justifikazio-dokumentazioa erantsita.

Una vez finalizada la causa que motivo el pase a la situación de baja temporal o con anterioridad a ella si se trata de un supuesto voluntario, la persona interesada deberá comunicarlo a la Dirección de Coordinación de Seguridad por correo electrónico a la dirección udaltzaingoak@seg.euskadi.eus en el plazo de 3 días naturales, adjuntando la documentación justificativa.

Aldi baterako bajan dauden langileek ez dute lan-eskaintzarik jasoko egoera horretan dauden bitartean.

El personal en situación de baja temporal no recibirá ofertas de trabajo durante el tiempo que permanezca en esta situación.

2.– Lanpostuak betetzeko deialdiak.

2.– Llamamientos para la cobertura de puestos de trabajo.

Koordinazio eta Segurtasun Zuzendaritzak, lan-poltsaren kudeaketa esleituta duen organoa den aldetik, eta toki-korporazioek emandako udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen beharrak jaso ondoren, lan-poltsaren lehentasun-hurrenkerari jarraituz lanerako prest daudenei eskainiko dizkie.

La Dirección de Coordinación e Seguridad, en cuanto órgano que tiene atribuida la gestión de la bolsa de trabajo, recibidas las necesidades de Agentes interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local emitidas por las corporaciones locales, las ofrecerá a quienes se encuentren en situación de disponible siguiendo el orden de prelación de la bolsa.

3.– Eskaintzen jakinarazpena.

3.– Comunicación de las ofertas.

Egindako ahalegina eta, hala badagokio, komunikazioa benetan ezarri izana jasota utz dezakeen edozein bitartekoren bidez jakinaraziko dira lan-eskaintzak.

La comunicación de las ofertas de trabajo se realizará por cualquier medio que pueda dejar constancia del intento realizado, y en su caso, del establecimiento efectivo de la comunicación.

a) Hasiera batean telefonoz egingo da; deia jasotzen duen pertsonak deiari erantzuten badio, eskaintza zehatzaren berri emango zaio, eta une horretatik aurrera ordubete izango du eskaintza onartu duen edo ez baieztatzeko.

a) Esta se hará inicialmente por vía telefónica; si la persona que es llamada atiende la llamada será informada de la oferta concreta disponiendo a partir de ese momento de una hora para confirmar su aceptación, o en su caso rechazar la oferta.

b). Lehenengo telefono-deia egin ondoren ezin izan bada eskaintzaren esleipendunarekin harremanetan jarri, SMS bat bidaliko zaio telefono mugikorrera, eta Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritza harremanetan jartzen saiatzen ari da lan-eskaintza baten berri emateko.

b). En el caso de que efectuada la primera llamada telefónica no se haya podido contactar con la persona adjudicataria de la oferta, se remitirá un SMS a su teléfono móvil, indicando que desde la Dirección de Coordinación de Seguridad se está tratando de contactar para informar de una oferta de trabajo.

Pertsona Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzarekin harremanetan jartzen bada SMSa bidali ondoren, 10.3.a) puntuan xedatutakoaren arabera jardungo da.

Si la persona se pusiere en contacto con la Dirección de Coordinación De Seguridad tras la remisión del SMS, se actuará conforme a lo dispuesto en el punto 10.3.a).

c) SMSa eman zenetik ordubete igaro eta pertsonaren batek deirik jaso ez badu, harremanetarako beste saiakera bat egingo da telefono-dei baten bidez.

c) Si trascurrido una hora desde la emisión del SMS no se hubiera recibido llamada alguna de la persona, se realizará un nuevo intento de contacto mediante una llamada telefónica.

Erantzunik jasoz gero, 10.3.a). puntuan ezarritakoaren arabera jokatuko da.

En el caso de obtener respuesta se actuará de conformidad con lo establecido en el punto 10.3.a).

Aitzitik, erantzunik jasotzen ez badu, Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzak mezu elektroniko bat bidaliko du hautagaiaren helbidera, jaso eta irakurri izanaren agiriarekin, eta berariaz adieraziko dio ezen, ordubeteko epean Koordinazio Zuzendaritzarekin harremanetan jarri ez bada, lan-poltsan lehentasun-hurrenkeraren arabera agertzen den hurrengo pertsonari egingo diola zegokion eskaintza.

Por el contrario, de no obtener respuesta, la Dirección de Coordinación de Seguridad, remitirá un correo electrónico con acuse de recibo y lectura a la dirección del candidato o candidata, con la expresa indicación que, si en el plazo de una hora no se ha puesto en contacto con la Dirección de Coordinación, la oferta que le correspondía será realizada a la siguiente persona que por orden de prelación figure en la bolsa.

d) Ezin izan bada pertsonarekin komunikaziorik egin SMSa eta posta elektronikoa jaso eta irakurri izanaren agiriarekin bidali ondoren, pertsona hori ezin izango da lokalizatu, eta, beraz, poltsatik kanpo geratuko da.

d) De no haber sido posible establecer comunicación con la persona tras remitir el SMS y el correo electrónico con acuse de recibo y lectura, esta persona será considerada ilocalizable, resultando, por tanto, excluida de la bolsa.

4.– Zerbitzuak emateko derrigortasuna.

4.– Obligatoriedad de prestar servicios.

Eskaintza bat egiten zaion pertsonak dagokion zerbitzua eman behar du, non eta ez dagoen okupatuta edo aldi baterako bajan.

La persona a la que se le realice una oferta tiene la obligación de aceptarla y prestar el servicio correspondiente, salvo que se encuentre en situación de ocupado u ocupada o en situación de baja temporal.

5.– Hautagaia lan-poltsatik kanpo uztea.

5.– Exclusión de la bolsa del candidato o candidata.

Hauek dira lan-poltsatik baztertzeko arrazoiak:

Son causas de exclusión de la bolsa de trabajo:

a) Hautagaiak bere borondatez uko egitea.

a) La renuncia voluntaria del candidato o candidata.

b) Lanerako prest dagoen lan-eskaintza bati uko egitea edo jada egindako izendapen bati.

b) El rechazo de una oferta de trabajo en situación de disponible o la renuncia a un nombramiento ya realizado.

c) Euskal Administrazio Publikoen mendeko Polizia-kidegoren batean praktiketako edo karrerako funtzionario izendatzea.

c) El nombramiento de funcionario o funcionaria en prácticas o de carrera en alguno de los Cuerpos de Policía dependientes de las Administraciones Públicas Vascas.

d) Aipatutako epean, 3 egun naturaleko epean, aldi baterako baja-egoerara igarotzeko arrazoia egiaztatzen duen dokumentazioa ez aurkeztea.

d) No presentar en el plazo indicado, 3 días naturales, la documentación acreditativa de la causa que motiva el pase a la situación de baja temporal.

e) Arau-hauste penal bat egiteagatik kondena jaso izana.

e) Haber sufrido condena por la comisión de una infracción penal.

f) Diziplina-espediente bidez edozein administrazio publikoren zerbitzutik kenduta egotea, edo funtzio publikoak betetzeko desgaituta egotea. Hala ere, birgaitzearen onura aplikatu ahal izango da, arau penalen eta administratiboen arabera, baldin eta hori dagokion agiri ofizialaren bidez egiaztatzen badu lan-poltsako kideak.

f) Haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas, o hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, siempre que aquella se acredite mediante el correspondiente documento oficial por e o la integrante de la bolsa.

g) Udalak kargutik kentzea, kontraesaneko administrazio-espediente bat ireki ondoren. Espediente horretan, lanpostua betetzeko gaitasunik eza egiaztatu beharko da, inhibiziorik ez dakarren eta lanpostuari esleitutako eginkizunak eraginkortasunez egitea eragozten duen errendimendu eskasak eraginda.

g) Ser removido/a por el ayuntamiento, tras la apertura de un expediente administrativo contradictorio en el que se acredite una falta de capacidad para el desempeño del puesto, manifestada por un rendimiento insuficiente que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.

h) Lokalizatu ezineko egoeran egotea, posta ziurtatuaren bidez egindako jakinarazpenetik ezarritako epea igarota.

h) Encontrarse en situación de ilocalizable, trascurrido el plazo establecido desde la comunicación efectuada por correo certificado.

i) Otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Hautaketa eta Prestakuntza Erregelamendua onartzen duen Dekretua bigarrenez aldatzen duena) agertzen den osasun-bazterketen taulan sartuta egotea, gerora sortutako kausagatik bada ere.

i) Estar incursa, aún por causa sobrevenida, en el cuadro de exclusiones médicas que figura en el Decreto 36/2004, de 17 de febrero, de segunda modificación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Selección y Formación de la Policía del País Vasco.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez baztertuko da lan-poltsatik, Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzak proposatuta.

La exclusión de la bolsa de trabajo se realizará mediante Resolución del Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias a propuesta de la Dirección de Coordinación de Seguridad.

6.– Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen lan-poltsaren publikotasuna, EAEko Toki-korporazioetan aldi baterako zerbitzua emateko.

6) Publicidad de la bolsa de Agente de interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local para prestar servicio de forma temporal en las Corporaciones Locales Vascas.

Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen kontratazio-poltsa Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean argitaratuko da:

La bolsa de contratación de Agentes interinos e interinas de Policía Local se publicará en la página web de la Academia Vasca de Policía y Emergencias:

Informazioa emateko, Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzaren webgunean ere kontsultatu ahal izango da:

A efectos informativos, igualmente podrá ser consultada en la página web de la dirección de Coordinación de Seguridad:

Batzorde hori osatzen duten pertsonak (datuak anonimizatuta, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak emandako jarraibideen arabera), oposizio-fasean lortutako puntuazioa, lehentasun-hurrenkeraren araberakoa, eta hautagaiaren egoera.

En la misma figuraran las personas que la integran (con sus datos anonimizados de conformidad con las instrucciones al respecto emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos), la puntuación obtenida en la fase de oposición, determinante del orden de prelación, y la situación del candidato o candidata.

Hamaikagarrena.– Lan-poltsaren indarraldia.

Undécima.– Plazo de vigencia de la bolsa.

Lan-poltsa honek bi urteko iraupena izango du, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera.

La presente bolsa tendrá una duración de dos años a contar desde el día 1 de enero de 2022.

Epe hori igarotakoan, poltsa iraungi egingo da, eta kide guztiek galdu egingo dituzte poltsako kide izatearen ondoriozko eskubideak.

Trascurrido dicho plazo la bolsa será extinguida perdiendo todos sus integrantes los derechos derivados de haber formado parte de la misma.

Hamabigarrena.– Dokumentazioa aurkeztea.

Duodécima.– Presentación de documentación.

Oposizioko probak eta prestakuntza-ikastaroa gainditu dituzten pertsonek zerbitzua emateko eskatzen zaien toki-korporazioetan aurkeztu beharko dituzte deialdian parte hartzeko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten jatorrizko agiriak edo kopia konpultsatuak.

Las personas que hayan superado las pruebas de la oposición y el Curso de formación deberán presentar en las corporaciones locales donde sean requeridos para prestar servicio y cuando sean requeridas para ello los documentos originales o copias compulsadas acreditativas de los requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Hamahirugarrena.– Datu pertsonalen babesa.

Decimotercera.– Protección de datos de carácter personal.

Hautaketa-prozesuan bildutako edo sortutako datu pertsonalak datuak babestearen arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera tratatuko dira.

Los datos de carácter personal recogidos o generados durante el proceso de selección serán tratados según lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos.

Eskabideetan emandako informazio guztia fitxategi batean sartuko da, eta fitxategi hori prozesua kudeatzera eta aldi baterako polizia-agenteak kontratatzeko sortuko den lan-poltsa kudeatzera eta bitarteko polizia-agenteak izendatzera mugatuko da.

Toda la información facilitada en las solicitudes será incluida en un fichero cuyo uso se limitará a la gestión del proceso y a la gestión de la bolsa de trabajo que se cree para la contratación temporal de agentes interinos/as de policía local.

Eskabidea aurkezten duten pertsonek berariaz onartuko dute aurkeztutako datuak tratatzea, baldin eta segurtasun-neurriak behar badituzte eta hautaketa-prozedurarako beharrezkoak badira.

Las personas que presenten su solicitud consentirán expresamente el tratamiento de aquellos datos aportados que puedan requerir medidas de seguridad y que sean necesarios para el procedimiento selectivo.

Prozesuan zehar emandako datuak beste administrazio publiko batzuei laga ahal zaizkie, hala eskatzen badute. Titular diren datu pertsonalei dagokienez, lagapen hori egitea nahi duten hautagaiek berariaz onartu beharko dute.

Los datos aportados durante el proceso pueden ser cedidos a otras administraciones públicas que así lo soliciten. Las candidatas y candidatos que deseen que dicha cesión se lleve a cabo respecto a los datos de carácter personal de los que sean titulares, deberán consentirlo expresamente.

Hautaketa-prozesuan parte hartzen duten pertsonen informazio-eskubideak bermatzeko, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian kontsultatu ahal izango dira prozesuko zerrendak.

Con el objeto de garantizar los derechos a la información de las personas participantes en el proceso selectivo, la consulta de los diferentes listados del proceso se podrá realizar en la Academia Vasca de policía y Emergencias.

Eskabidean ageri diren helbidea, telefonoak eta posta elektronikoa baliozkotzat joko dira. Eskabidea egin duenaren erantzukizun esklusiboa da kontsignazioan akatsik badago, edo auzitegiari horren berri ematea.

El domicilio, los teléfonos y el correo electrónico que figuren en la solicitud se consideraran válidos. Los posibles errores en su consignación, así como la comunicación al tribunal de cualquier cambio que se produzca en los mismo es responsabilidad exclusiva de quien realiza la solicitud.

Jakinarazpenak egin ahal izateko, eskabidean adierazitakoa hartuko da egoitzatzat, salbu eta ondoren berariaz eta modu sinesgarrian jakinarazten bazaio Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari.

A los efectos de posibles notificaciones, se entenderá como domicilio el señalado en la solicitud, salvo que con posterioridad se comunique otro distinto de forma expresa y fehaciente a la Academia Vasca de Policía y emergencias.

Hamalaugarrena.– Argitalpenak.

Decimocuarta.– Publicaciones.

Kontaketan berariaz xedatu ezean, argitalpenak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Iragarki-taulan egingo dira. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Iragarki-taulan argitaratutako data erabakigarria izango da epeak zenbatzeko. Hala ere, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean ere kontsultatu ahal izango dira.

Salvo disposición expresa en contario, las publicaciones se realizarán en el Tablón de Anuncios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. La fecha de publicación en el Tablón de Anuncios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias será determinante a efectos de cómputo de plazos.

Hamabosgarrena.– Errekurtsoak.

Decimoquinta.– Recursos.

Deialdi honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek ukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, zuzenean aurkaratu dezakete administrazioarekiko auzien jurisdikzioan.

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán formular recurso potestativo de reposición ante el Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Aukerako berraztertze-errekurtsoa jarriz gero, ezin izango da jurisdikzio-bidera jo, harik eta errekurtsoa berariaz ebatzi arte edo presuntziozko ezespena isiltasunez gertatu arte.

Caso de interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta por silencio.

Interesdunak jurisdikzio-aurkaratzea aukeratzen badu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik hasita.

Si la persona interesada optara por la impugnación jurisdiccional, procederá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Deialdi honetatik, auzitegien jardunetik edo Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako organoetatik eratorritako administrazio-egintzak aurkaratu ahal izango dituzte interesdunek, administrazio-prozedura erkideak arautzen duen araudian aurreikusitako kasuetan eta moduan.

Los actos administrativos que deriven de la presente convocatoria, de la actuación de los Tribunales o de los órganos de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma prevista en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

XEDAPEN GEHIGARRIA.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Behin Oinarrizko Eskalako Polizia-laguntzaileen poltsa sortuta hautaketa-prozesu honen ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketa (2019ko uztailaren 10a) indarrean jarri baino lehen egindako formakuntza kurtsoak ez dira baliozkoak izango.

Una vez constituida la bolsa de Agentes Interinos e Interinas de la Escala Básica de la Policía Local derivada del presente proceso de selección, dejaran de tener validez los cursos de formación realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco (10 de julio de 2019).

Arkauti, 2021eko uztailaren 19a.

En Arkaute, a 19 de julio de 2021.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusia,

El Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias,

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común