Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

163. zk., 2021eko abuztuaren 17a, asteartea

N.º 163, martes 17 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4464
4464

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 27koa, Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzen II. faserako deialdia (Elkartek programa), 2021eko ekitaldirako.

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2021, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, por la que se hace pública la convocatoria de la Fase II, para el ejercicio 2021, de las ayudas a la Investigación Colaborativa en Áreas Estratégicas – Programa Elkartek.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduaren bidez, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen da –Elkartek programa– (2016ko abenduaren 29ko EHAA, 247. zk.). Agindu hori 2018ko abenduaren 17ko Aginduak aldatu du (2018ko abenduaren 27ko EHAA, 248. zk.).

La Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras (BOPV n.º. 247, de 29 de diciembre de 2016), modificada por la Orden de 17 de diciembre de 2018 (BOPV n.º 248, de 27 de diciembre de 2018), regula el Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en Áreas Estratégicas – Programa Elkartek.

Aipatutako agindu arautzaile horren 10.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, II. faserako deialdia egin behar da, I. fasean onartu diren proiektuei laguntzak esleitzeko, eta, horretarako, behar diren arauak eman behar dira.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.3 de la citada Orden reguladora, procede realizar la convocatoria de la Fase II, para la adjudicación de las ayudas a los proyectos previamente aprobados en la Fase I, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Horiek horrela, aipatutako aginduaren 10. artikuluan ezarritako eskumenaz baliatuz, honako hau

Por lo expuesto, en virtud de la facultad establecida en el artículo 10 de la Orden de referencia,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen helburua hauxe da: 2021eko ekitaldiko II. faserako deialdia egitea, I. fasean onartutako proiektuetarako laguntzak esleitzeko. Horretarako deialdia Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearen 2020ko abenduaren 9ko Ebazpenaren bidez egin zen. Deialdi hori Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduaren 6. eta 10. artikuluetan aurreikusitakoa da, eta, aipatutako agindu horren bidez, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen da (Elkartek programa).

Es objeto de la presente Resolución la convocatoria, para el ejercicio, 2021 de la Fase II, para la adjudicación de las ayudas a los proyectos previamente aprobados en la Fase I, convocada mediante Resolución de 9 de diciembre de 2020 de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad. La presente convocatoria se prevé en los artículos 6 y 10 de la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras reguladora del Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en Áreas Estratégicas – Programa Elkartek.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Deialdiko laguntzak finantzatzeko, berrogei milioi (40.000.000,00) euro erabiliko dira. Erabilera horrek bat etorri beharko du Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021eko ekitaldiko Aurrekontu Orokorretan hartarako ezarritako aurrekontu-kredituekin.

A la financiación de las ayudas objeto de la convocatoria, según los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al respecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021, se destinará un importe de cuarenta millones (40.000.000,00) de euros.

Eskatutako laguntzen guztizko zenbatekoa kontuan izanik eta haiek ebatzi baino lehenago, zenbateko hori handitu ahal izango da; betiere, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren beste I+G+b laguntza-programa batzuk gauzatzearen ondorioz agortu gabe geratzen diren aurrekontu-baliabideen arabera. Aldaketarik izanez gero, Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordeak ebazpena emango du, aurreko guztiaren berri emateko.

Este importe podrá ser incrementado, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas y con carácter previo a la resolución de las mismas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas de I+D+i del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. En tal caso se dará publicidad mediante la correspondiente resolución de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital.

3. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 3.– Requisitos.

Deialdi honetako laguntzak eskuratu ahal izateko, egiaztatu beharko da Elkartek programa arautzen duen Aginduaren 3. eta 18. artikuluetan proiektu eta entitate eskatzaileei buruz ezarritako baldintzak betetzen direla.

Para poder acceder a las ayudas objeto de convocatoria deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos, en relación con los proyectos y entidades solicitantes, en los artículos 3 y 18 de la Orden que regula el programa Elkartek.

4. artikulua.– Eskabideak: aurkeztea eta epea.

Artículo 4.– Solicitudes: presentación y plazo.

1.– Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduaren 11. artikuluan ezarritako zehaztapenekin bat etorriz egin beharko da eskabidea (agindu horren bitartez, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen da, Elkartek programa).

1.– La solicitud deberá realizarse en los términos establecidos por el artículo 11 de la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras reguladora del Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas – Programa Elkartek.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bitartez baino ezin izango da eskuratu eta bete eskabidea:

2.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Eskabidearen ondorengo izapideak, bide elektronikoz, jakinarazpenak eta espedientearen kontsulta barne direla, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta»ren bidez egingo dira:

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y consulta del expediente, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

3.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, iniciándose a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

5. artikulua.– Ebaluazio-organoa.

Artículo 5.– Órgano de evaluación.

Eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, eta laguntzak emateko proposamena egiteko, ebaluazio-organo bat eratzen da, zeinaren osaera hauxe izango baita:

Para el análisis y evaluación de las solicitudes, así como para elaborar la propuesta de concesión de las ayudas, se constituye el órgano de evaluación cuya composición será la siguiente:

Lehendakaria: Teknologia eta Berrikuntzaren zuzendaria, Alberto Fernández González; eta ordezkoa: Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren zuzendaria, Leyre Madariaga Gangoiti.

Estará presidido por la persona titular de la Dirección de Tecnología e Innovación, Alberto Fernández González y como suplente la persona titular de la Dirección de Transformación Digital y Emprendimiento, Leyre Madariaga Gangoiti.

Honako kide hauek izango dira bokalak:

Serán vocales los siguientes miembros:

– Industriaren eta Energia Trantsizioaren zuzendaria, Mikel Amundarain Leibar; eta ordezkoa: Industriaren eta Energia Trantsizioaren Zuzendaritzako teknikari bat, Agustín García Pérez.

– La persona titular de la Dirección de Industria y Transición Energética, Mikel Amundarain Leibar, y como suplente un/a técnico/a de la Dirección de Industria y Transición Energética, Agustín García Pérez.

– SPRIren ordezkari bat, Amaia Martínez Muro; eta ordezkoa: Maite Hernández Hernández.

– Una representante de SPRI, Amaia Martínez Muro y como suplente, Maite Hernández Hernández.

– Teknologiaren arloan eskumenak dituen zuzendaritzako teknikari bat, Natividad Niño Bartolomé; eta ordezkoa: Amaia Gandarias Uriarte, zeinak idazkari-lanak egingo baititu.

– Una técnica de la Dirección competente en materia de tecnología, Natividad Niño Bartolomé y como suplente, Amaia Gandarias Uriarte que realizará las funciones de secretaría.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2021.

Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordea,

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común