Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

158. zk., 2021eko abuztuaren 10a, asteartea

N.º 158, martes 10 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
4365
4365

ERABAKIA, uztailaren 21ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Administrazio Kontseiluarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren aldi baterako kontratazioko zerrendak egin eta kudeatzekoa.

ACUERDO de 21 de julio de 2021, del Consejo de Administración del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, de elaboración y gestión de las listas de contratación temporal en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Orain arte, aldi baterako kontratazioa 2011ko maiatzaren 9ko Erabakiaren bidez arautu da. SATSE, SME eta UGT sindikatuek sinatutako 2017ko ekainaren 23ko Erabakiaren bidez, akordio berri bat negoziatzeko beharra ezarri zen, zerrenda bakarraren sistema ezartzeko.

Hasta la fecha, la contratación temporal se ha regido por el Acuerdo de 9 de mayo de 2011. Por Acuerdo del día 23 de junio de 2017, firmado por los sindicatos SATSE, SME y UGT, se establece la necesidad de negociar un nuevo Acuerdo implementando el sistema de lista única.

Era berean, denborak ekarri duen esperientziagatik, teknologia berrien ezarpenagatik eta teknologia horiek berritzeko beharragatik, berrikusi egin behar dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan aldi baterako kontratazioko zerrendak egiteko eta kudeatzeko irizpideak, aldi baterako kontratazioari eraginkortasun, efizientzia, arintasun eta gardentasun handiagoa emateko. Horregatik negoziatu da Osasuneko Mahai Sektorialean, hainbat bileraren bidez, eta akordioa lortu da Administrazioaren eta SATSE eta SME sindikatuen ordezkarien artean.

Así mismo, la experiencia acumulada por el tiempo trascurrido, la implementación de nuevas tecnologías y la necesidad de su renovación para dotar de mayor eficacia, eficiencia, agilidad y transparencia a la contratación temporal, hacen precisa la revisión de los criterios de elaboración y gestión de las listas de contratación temporal en Osakidetza-Servicio vasco de salud. Por ello se ha procedido a su negociación en el seno de la mesa sectorial de sanidad a través de diversas reuniones, habiéndose alcanzado acuerdo entre la Administración y la representación sindical SATSE y SME.

Erregulazio honek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langile ez-finkoak kontratatzeko zerrenden sistema arautuko duten irizpideak definitzen ditu, eta bere asmoa da Enplegu Publikoaren Eskaintzako hautaketa-prozesu bakoitzaren amaierari lotutako sistema bat ezartzea, zerrendak egiteko eta izendapenak kudeatzeko irizpideak jasoz; bada, zerrendak eta izendapenak hautaketa-prozesuko berdintasun-, merezimendu-, gaitasun-, eraginkortasun- eta arintasun-printzipioetan oinarrituko dira, bai eta objektibotasun- eta gardentasun-printzipioetan ere, erakunde sindikalei informazioa ematea barne.

La presente regulación define los criterios que van a regir el sistema de listas de contratación de personal no fijo en Osakidetza-Servicio vasco de salud, siendo su pretensión establecer un sistema ligado a la finalización de cada proceso selectivo de Oferta Pública de Empleo, recogiendo los criterios para la elaboración de las listas y la gestión de los nombramientos, que se regirán por los principios de igualdad, mérito, capacidad, eficacia y agilidad en el proceso de selección, así como la objetividad y transparencia, incluyendo la información a las organizaciones sindicales.

Erabaki honetan jasotako testuaren bidez, aldi baterako zerbitzu-emateen egonkortasuna sustatu nahi da, harremanaren behin-behinekotasunaren barruan; izendapenen ukoen eta bazterketen justifikazioa zehaztu nahi da, justifikatu gabeko ukoen kasuan; eta aldi baterako langileen diziplina-araubidearen berezitasunak aurreikusi nahi dira.

El texto contenido en este Acuerdo pretende fomentar la estabilidad en la prestación de los servicios temporales, dentro de la propia temporalidad de la relación; precisar la justificación a las renuncias de los nombramientos y las exclusiones, en los casos de renuncias injustificadas; así como prever las peculiaridades de régimen disciplinario del personal temporal.

Berritasun gisa, azpimarratu behar da zerrendak beti irekita egongo direla, eta sistema arin bat ezarriko dela izangai berriak lanean hasi ahal izateko, baldin eta aurreikusten bada lanerako prest dauden izangaiak agortuko direla edo hainbat arrazoirengatik komenigarritzat jotzen bada, betiere publizitatea eta berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak bermatzeko asmoz.

Cabe resaltar como novedad que las listas estarán permanentemente abiertas, estableciéndose un sistema ágil para poder realizar incorporaciones efectivas de nuevas personas aspirantes en los supuestos que se prevea que se van a agotar los aspirantes disponibles o se considere conveniente por diversas circunstancias, siempre con el afán de garantizar la publicidad y los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Azpimarratu behar da izangaiak hautatzeko aukerak zabaldu egin direla. Bada, Erabaki honetan, izendapen luzeen zerrendan, zer ZEtan eman nahi den zerbitzua aukeratu ahal izango da, indargabetzen den Erabakian ez bezala, bertan osasun-barrutiaren hautaketara mugatzen baitzen, eta izendapen laburren zerrendan, berriz, ospitale-esparruaren eta lehen mailako arretaren artean aukeratu ahal izango da, Erabakia bi eremuak ZE-etan uztartuta izatera egokituz. Era berean, bost lehentasun ere aukeratu ahal izango dira: ospitale-esparruaren eta Lehen Mailako Arretako Unitateen (LMAU) artean.

Se debe destacar que se han ampliado las opciones de elección de las personas aspirantes. Así en la lista de nombramientos largos en este Acuerdo se podrán elegir las Organizaciones de Servicios (en adelante OS) en que deseen prestar servicio, a diferencia del Acuerdo que se deroga que limitaba la elección al Área de salud, y en la lista de nombramientos cortos se podrá elegir entre ámbito hospitalario y de atención primaria, adaptándose el Acuerdo a la integración de ambos ámbitos en las OS. Así mismo se podrán elegir hasta cinco preferencias entre el ámbito hospitalario y las Unidades de Atención Primaria (UAP).

Erabaki berri honetan, egungo testuingurua kontuan hartuta, zerrendak egiteko eta kudeatzeko prozesuaren digitalizazioa sustatzen da. Lanpostu hutsen zerrendetako izangaien izendapenak kudeatzeko, Osakidetzak beren-beregi gaitutako baliabide telematikoak erabiliko dira modu lehenetsian, sistema eraginkorragoa izan dadin.

En este nuevo acuerdo, dado el contexto actual, se potencia la digitalización del proceso de elaboración y gestión de las listas. En este sentido la gestión de los nombramientos de listas de nombramientos largos se realizará prioritariamente utilizando los medios telemáticos habilitados por Osakidetza a dicho fin, para dotar de mayor eficiencia al sistema.

Horrenbestez, egoki eztabaidatu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, Osasun Zerbitzuetako Estatutupeko Langileen Esparru Estatutuari buruzko abenduaren 16ko 55/2003 Legearen 80.1 eta 2. artikuluetan, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 26. artikuluan eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 31. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitakoaren arabera, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak (aurrerantzean, Osakidetza) eta SATSE eta SME sindikatuek erabaki dute honako Erabaki hau sinatzea, 2021eko uztailaren 14koa. Hona hemen Erabakiaren eduki osoa:

En su virtud, previas las deliberaciones oportunas, el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, de conformidad con lo previsto en los artículos 80.1 y 2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en el artículo 26 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi y artículos 31 y siguientes del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Osakidetza-Servicio vasco de salud (en adelante Osakidetza) y las organizaciones sindicales SATSE y SME acuerdan suscribir el siguiente Acuerdo, de fecha 14 de julio de 2021, cuyo contenido íntegro se expone a continuación:

I. TITULUA
TÍTULO I
ZATI OROKORRA
PARTE GENERAL

1. artikulua.– Erabakiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto del Acuerdo.

Erabaki honen xedea da, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuari buruzko abenduaren 16ko 55/2003 Legearen 33. artikuluan ezarritakoa betez, Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan kontratazio-zerrendak egiteko eta aldi baterako estatutupeko langileak hautatzeko prozesua erregulatzeko arauak ezartzea, berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta publizitate-printzipioei jarraikiz, arintasuna, objektibotasuna, gardentasuna eta efikazia bermatuz, eta erakundeen parte-hartzearekin.

El presente Acuerdo tiene como objeto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la regulación de la elaboración de las listas de contratación y la regulación del proceso para la selección del personal estatutario temporal en las Organizaciones de Servicios (en adelante OS) de Osakidetza, siguiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, garantizando la agilidad, objetividad, transparencia y eficacia, y con la participación de las organizaciones sindicales.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Erabaki hau Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan aldi baterako lanpostuak betetzeko langileen hautaketari eta kontratazioaren kudeaketari aplikatuko zaio, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuari buruzko abenduaren 16ko 55/2003 Legearen 9. artikuluan jasotako edozein lotura motatan.

1.– El presente Acuerdo será de aplicación a la selección de personal y gestión de la contratación para el desempeño de los puestos de trabajo de naturaleza temporal en las OS de Osakidetza, en cualquiera de las modalidades de vinculación recogidas en el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

2.– Era berean, araudi hau aplikatuko da lan-arloko eta gizarte-segurantzako araudi aplikagarrian ezartzen diren baldintzak betetzen dituzten langileak hautatzeko, langileak lan-harreman honi lotuta daudenean:

2.– Así mismo, la presente regulación resultará de aplicación para la selección del personal que cumpla los requisitos que se establezcan en la normativa laboral y de seguridad social aplicable, que estará vinculado en virtud de la siguiente relación de empleo laboral:

a) Errelebo-kontratua, erretiro partziala hartu duten langileak ordezkatzekoa.

a) Contrato de relevo para la sustitución de personas trabajadoras acogidas a la jubilación parcial.

b) Lan-legepeko bitarteko kontratua, 64 urterekin erretiroa hartu duen langile baten lanpostua betetzekoa.

b) Contrato laboral de interinidad por jubilación a los 64 años.

3. artikulua.– Printzipio eta Irizpide Orokorrak.

Artículo 3.– Principios y Criterios Generales.

Osakidetzan aldi baterako langileak hautatzeko, printzipio eta irizpide orokor hauek izango dira arau:

La selección de personal temporal en Osakidetza se regirá por los siguientes principios y criterios generales:

1.– Berdintasuna, merezimendua, gaitasuna eta publizitatea aldi baterako langile izatera iristeko orduan.

1.– Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal temporal.

2.– Efikazia eta bizkortasuna hautaketa-prozesuan.

2.– Eficacia y agilidad en el proceso de selección.

3.– Objektibotasuna eta gardentasuna.

3.– Objetividad y transparencia.

4.– Aldi baterako kontratazioko irizpide korporatiboak aplikatzea Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztietan.

4.– Aplicación de criterios corporativos de contratación temporal para el conjunto de las OS de Osakidetza.

5.– Giza baliabideen beharrak planifikatzea, eta koordinazioa, lankidetza eta osagarritasuna bultzatzea zerbitzu-erakundeek aldi baterako langileen estaldura-beharrei erantzuteko egin ditzaketen jarduera guztietan.

5.– Planificación de las necesidades de recursos humanos y coordinación, colaboración y complementariedad en todas las actuaciones que las OS puedan llevar a cabo con el fin de dar respuesta a sus necesidades de cobertura de personal temporal.

6.– Aldi baterako kontratazioa kudeatzean, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonei buruz ezarritako arauak errespetatzea.

6.– Respeto en la gestión de la contratación temporal a las normas establecidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre personas con discapacidad.

7.– Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak sortu eta teknikoki kudeatutako euskarri informatiko komuna erabiltzea zerbitzu-erakunde guztietan.

7.– Utilización de un soporte informático común para todas las OS, creado y gestionado técnicamente desde la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza.

II. TITULUA
TÍTULO II
ALDI BATERAKO IZENDAPENAK SORTU ETA KUDEATZEKO ELEMENTU KOMUNAK
ELEMENTOS COMUNES DE LA ELABORACION Y GESTION DE LOS NOMBRAMIENTOS TEMPORALES
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
KUDEAKETA-ORGANOAK
ÓRGANOS DE GESTIÓN

4. artikulua.– Aldi baterako kontratazioko zerbitzu korporatiboa.

Artículo 4.– Servicio Corporativo de Contratación de Personal Temporal.

Osakidetzako Aldi Baterako Kontratazioko Zerbitzu Korporatiboa Hautaketako eta Horniketako Zuzendariordetzaren barruan dago, eta zuzendariordetza hori, Ente Publikoko Giza Baliabideen Zuzendaritzaren mende dago. Hauek dira, besteak beste, aipatu zerbitzuaren eginkizunak:

El Servicio Corporativo de contratación de personal temporal de Osakidetza se encuentra integrado en la Subdirección de Selección y Provisión, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos del Ente Público, siendo sus funciones, entre otras, las siguientes:

a) Osakidetzako aldi baterako langileak hautatzeko sistema antolatzea orokorrean eta hura etengabe eguneratzea, Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak proposatuz, gero Osasuneko Mahai Sektorialean negoziatzeko, egokia bada.

a) La ordenación general y actualización permanente del Sistema de Selección de personal temporal de Osakidetza, proponiendo a la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza las modificaciones que estime necesarias en dicho ámbito, para su posterior negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, en su caso.

b) Jarduketa- eta interpretazio-irizpideak bateratzea, kudeaketa-unitateek aplika ditzaten zerbitzu-erakundeetako langileen aldi baterako kontratazioan.

b) Unificar los criterios de actuación e interpretación para su aplicación por las Unidades de Gestión de la contratación temporal de personal de las distintas OS.

c) Ezaugarri bereziak dituzten lanpostuak betetzeko kontratazio-eskaintzen irizpide orokorrak ezartzea.

c) Establecer los criterios generales de las ofertas de contratación de puestos con características específicas.

5. artikulua.– Zerbitzu-erakundeetako Aldi Baterako Kontratazioko Zerbitzua.

Artículo 5.– Servicio de Contratación de personal temporal de las OS.

Zerbitzu-erakunde bakoitzean, unitate administratibo jakin bati esleituko zaio erakundeko langileen aldi baterako kontratazioaren kudeaketa, eta unitate horrek eginkizun hauek izango ditu, besteak beste:

En cada OS se asignará a una concreta Unidad Administrativa la Gestión de la contratación temporal de su personal, siendo sus funciones, entre otras, las siguientes:

a) Zerbitzu-erakundeko aldi baterako kontratazioa kudeatzea, Erabaki honetan horri dagokionez esleitutako erantzukizunak banatzeari buruzko irizpideen arabera.

a) Llevar a cabo la gestión de la contratación temporal de su propia OS conforme a los criterios de distribución de responsabilidades consignados al respecto en el presente Acuerdo.

b) Aldi baterako estatutupeko langileen izendapenei buruzko hileko txosten bat egitea, formatu editagarrian. Txosten horretan, hauek jasoko dira: izen-abizenak; kategoria / lanpostu funtzionala; antolaketa-unitatea, izendapen mota, eta, hala badagokio, ordezkapenaren arrazoia; izendapenaren hasiera- eta amaiera-data, zehaztuta dagoenean; derrigortasun-data, lanpostu-kodea eta lanaldiaren ehunekoa. Txosten hori dagozkien sindikatuei bidaliko zaie.

b) Elaboración de un informe mensual en formato editable sobre los nombramientos de personal estatutario temporal realizados durante ese período, en el que constarán: apellidos y nombre; categoría/puesto funcional; unidad organizativa, tipo de nombramiento y, en su caso, motivo de sustitución; fecha de inicio y fin del nombramiento, cuando esté determinado; fecha de preceptividad, código de plaza y porcentaje de jornada. Dicho informe será remitido a las correspondientes representaciones sindicales.

6. artikulua.– Erabakiaren Kontrolerako eta Jarraipenerako Batzorde Korporatiboa.

Artículo 6.– Comisión Corporativa de control y seguimiento del Acuerdo.

1.– Paritarioa izango da, eta honako hauek osatuko dute: Osakidetzak izendatutako pertsonak eta Osasuneko Mahai Sektorialean ordezkaritza izanik Erabaki hau sinatu duen sindikatu bakoitzak izendatutako pertsonak. Batzordeak Osakidetzako Zuzendaritza Nagusian izango du egoitza, eta Giza Baliabideen Zuzendaritzaren titularra izango da batzordeburua.

1.– Tendrá carácter paritario y estará formada por las personas designadas por Osakidetza y por las personas designadas por cada una de las organizaciones sindicales firmantes del presente Acuerdo que ostenten representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. Tendrá su sede en los Servicios Centrales de Osakidetza y estará presidida por la persona titular de la Dirección de Recursos Humanos.

2.– Batzordearen eginkizunak honako hauek izango dira:

2.– Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:

a) Erabaki honetan jasotakoa behar bezala aplikatzen dela zaintzea, kontrolatzea eta jarraipena egitea.

a) Vigilancia, control y seguimiento de la correcta aplicación de lo contenido en el presente Acuerdo.

b) Erabakiaren edukia maila korporatiboan interpretatzea, haren ondoriozko gorabeherak edo kontraesanak saihesteko edo konpontzeko, irizpide koordinatuak ezarriz.

b) Interpretación a nivel corporativo del contenido del Acuerdo, con el fin de evitar o resolver incidencias o contradicciones que se deriven del mismo, estableciendo criterios coordinados.

c) Erabakian egin beharrezkotzat edo komenigarritzat jotzen dituen aldaketak proposatzea Giza Baliabideen Zuzendaritzari, Osasuneko Mahai Sektorialean negoziatzeko.

c) Proponer a la Dirección de Recursos Humanos las modificaciones del Acuerdo que estime necesarias o convenientes para su negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad.

3.– Erabakiaren Jarraipenerako Batzorde Korporatiboak, eratu eta berehala, bere funtzionamendu-erregelamendua izan beharko du.

3.– La Comisión Corporativa de Seguimiento del Acuerdo deberá dotarse, con carácter inmediato a su constitución, del correspondiente reglamento de funcionamiento.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ZERRENDAK SORTZEA
ELABORACIÓN DE LAS LISTAS

7. artikulua.– Aldi baterako kontratazioko zerrendak sortzea.

Artículo 7.– Constitución de las Listas de Contratación Temporal.

1.– Honako hauek osatuko dituzte Osakidetzako aldi baterako kontratazioko zerrendak: azken Enplegu Publikorako Eskaintzako hautaketa-prozesuan parte hartu, estatutupeko langile finko izatera iritsi ez eta 8.1 artikuluan ezarritako moduan eta epean zerrendotan sartzeko eskabidea aurkeztu duten pertsonak. Pertsona horiei jakinarazpen pertsonala bidaliko zaie aldi baterako kontratazioko zerrendetan izena emateko eskaera aurkezteko moduari eta epeari buruz.

1.– Las listas de contratación temporal de Osakidetza se constituirán con las personas que, habiendo tomado parte en el respectivo proceso selectivo de la última Oferta Pública de Empleo, no hayan accedido a la condición de personal estatutario fijo y hayan presentado inscripción para su integración en las citadas listas en la forma y plazo establecido en el artículo 8.1. Se remitirá comunicación personal a estas personas sobre la forma y plazo de presentación de solicitud de inscripción en las listas de contratación temporal.

2.– Halaber, aurreko apartatuan sartzen ez diren eta 8.1 artikuluan ezarritako moduan eta epean zerrendotan sartzeko eskabidea aurkeztu duten pertsonek ere osatuko dituzte aldi baterako kontratazioko zerrendak.

2.– Las listas de contratación temporal se constituirán también con las personas que no se engloben en el apartado anterior y hayan presentado inscripción para su integración en las citadas listas en la forma y plazo establecido en el artículo 8.1.

3.– Aurreko bi paragrafoetan adierazitako pertsonek, kontratazio-zerrenda horietan benetan sartzeko, Osakidetzako dagozkion kategorietan / lanpostu funtzionaletan aritzeko eskakizunak bete beharko dituzte, Erabaki honen 9. artikuluari jarraikiz.

3.– La integración efectiva en dichas listas de contratación de las personas indicadas en los dos apartados anteriores estará sometida al cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño de las correspondientes categorías/puestos funcionales de Osakidetza, conforme al artículo 9 de este Acuerdo.

4.– Aldi baterako kontratazioko zerrendak, eratu ondoren, irekita egongo dira beti, eta edozein unetan erregistratu ahal izango dira izena emateko eskabideak. Izena emateko eskabideak aurkezpen-dataren arabera ordenatuko dira.

4.– Las listas de contratación temporal, una vez constituidas, permanecerán abiertas permanentemente, pudiéndose registrar solicitudes en cualquier momento. Las solicitudes de inscripción se ordenarán por su fecha de presentación.

5.– Hala ere, jadanik eratuta dauden indarreko zerrendetan izen-emate berriak sartzeko, data batera arte (etendura-data) aurkeztutako eskaerak hartuko dira kontuan, eta Giza Baliabideen Zuzendaritzaren Ebazpen bidez ezarriko da kategoria / lanpostu funtzional bakoitzerako.

5.– No obstante, la integración de nuevas inscripciones a las listas vigentes ya constituidas se realizará incluyendo las solicitudes que se hayan presentado hasta una fecha (fecha de corte), que se establecerá para cada categoría/puesto funcional mediante Resolución de la Dirección de Recursos Humanos.

6.– Izen-emate berriak kategoria / lanpostu funtzional bakoitzerako dagoeneko eratuta dauden zerrendetan sartzeko erabiliko den etendura-data izen-emate berriak egiteko behar besteko aurrerapenaz iragarriko da, Osakidetzako aldi baterako kontratazioko web-orrian argitaratuz, eta Erabakiaren kontrol eta jarraipenerako batzorde korporatiboari horren berri emango zaio. Nolanahi ere, urtean bitan egingo da, eguneratzeekin bat etorriz, fakultatibo medikoen lanbide-taldeari dagozkion kategorietan / lanpostu funtzionaletan, bai eta Psikologia Klinikoko FE Teknikoen, Ospitale Farmaziako FE Teknikoen, Erizainen, Erizaintzako Espezialitateen eta Fisioterapeuten kasuan ere.

6.– La fecha de corte que se utilizará para la integración de las nuevas inscripciones a las listas ya constituidas para cada categoría/puesto funcional se anunciará con antelación suficiente a la efectiva incorporación de las nuevas inscripciones mediante su publicación en la página web de contratación temporal de Osakidetza, informándose a la Comisión corporativa de control y seguimiento del Acuerdo. En todo caso se realizará dos veces al año, coincidiendo con las actualizaciones, en las categorías/puestos funcionales correspondientes al grupo profesional personal Facultativo Médico, así como en personal FE Técnico Psicología Clínica, FE Técnico Farmacia Hospitalaria, Enfermería, sus Especialidades y Fisioterapeuta.

7.– Nolanahi ere, kontratazio-zerrenda horietan benetan sartzeko, izangaiek Osakidetzako kategorietan / lanpostu funtzionaletan aritzeko eskatzen diren betekizunak bete beharko dituzte.

7.– En todo caso, la integración efectiva en dichas listas de contratación estará sometida al cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño de las correspondientes categorías/puestos funcionales de Osakidetza.

8.– Kategoria / lanpostu funtzional horietan dagoeneko eratuta dauden zerrendetan izen-emate berriak sartzea beharrezkotzat joko da ohikoa bihurtzen denean zerrenden azken bostenean dauden izangaiei deitzea ZE-etan, ahal den neurrian ekiditeko zerrendak agortzea.

8.– Se considerará necesaria la integración de nuevas inscripciones en las listas ya constituidas de aquellas categorías/ puestos funcionales cuando se empiecen a realizar llamamientos de forma habitual en cualquier OS a aspirantes que se encuentren en el tramo correspondiente a la última quinta parte de las listas, para prevenir en lo posible el agotamiento de las listas.

9.– Indarrean dauden zerrendetan ez badago lanerako prest dagoen izangairik, salbuespen gisa, premia larri eta atzeraezinak betetzeko, eskaera aurkeztu den egunaren arabera ordenatutako eskaeretara jo ahalko da, harik eta eskabide berriak indarreko zerrendan efektiboki sartu arte. Egun berean aurkeztutako eskabideen kasuan, adinez nagusienaren irizpidea aplikatuko da. Hori guztia, seigarren xedapen gehigarrian araututako egoera salbuetsita, hau da, prestakuntza espezializatua amaitzen duten osasun-langileak kontratazio-zerrendetan sartzeari dagokiona.

9.– No habiendo aspirantes disponibles en las listas en vigor y hasta que no se produzca la integración efectiva de nuevas incorporaciones, se podrá acudir, de forma excepcional, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, a las solicitudes ordenadas por su fecha de presentación. En el caso de solicitudes presentadas en el mismo día se aplicará el criterio de mayor edad. Todo ello, excepcionando la situación regulada en la disposición adicional sexta, relativa a la integración en las listas de contratación del personal profesional sanitario que finaliza su formación especializada.

10.– Zerrendetan jasota ez dauden kategoria eta lanpostu funtzionaletako izendapenak egin behar badira, aldez aurretik deialdia eginda, dagokion kontratazio-zerrenda eratu ahalko da, Erabaki honetan ezarritako irizpideen arabera.

10.– Si fuera necesario proceder a nombramientos en categorías y puestos funcionales no contemplados en las listas existentes, previa convocatoria, podrán constituirse las correspondientes listas de contratación conforme a los criterios previstos en el presente Acuerdo.

11.– Hasieran zerrendak osatzen dituzten pertsonek nahiz ondoren sartzen direnek alegatu ahal izango dute % 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa daukatela aitortuta.

11.– Tanto las personas que constituyan inicialmente las listas, como aquellas que se integren posteriormente, podrán alegar tener reconocida la condición de discapacidad en un grado igual o superior al 33 %.

12.– Egoera hori egiaztatzeko, desgaitasuna aitortzen duen ebazpenaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da, Administrazioko organo eskudunak emana (Foru Aldundietako Sail eskudunak, IMSERSOk edo indarrean dagoen legeriaren araberako baliokideak). Desgaitasun intelektualaren izaera aitortuta izanez gero, izaera hori egiaztatzeko, desgaitasun intelektuala aitortzeko ebazpenaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da, Administrazioko organo eskudunak emana (Foru Aldundietako Sail eskudunak, IMSERSOk edo indarrean dagoen legeriaren araberako baliokideak).

12.– La citada condición se acreditará mediante fotocopia compulsada de la resolución de reconocimiento de discapacidad expedida por el órgano competente de la Administración (Departamento competente de las Diputaciones Forales, IMSERSO, o equivalente según legislación vigente). En el caso de tener reconocida la condición de discapacidad intelectual, la citada condición se acreditará mediante fotocopia compulsada de la resolución de reconocimiento de discapacidad intelectual expedida por el órgano competente de la Administración (Departamento competente de las Diputaciones Forales, IMSERSO, o equivalente según legislación vigente).

8. artikulua.– Aldi baterako kontratazioko zerrendetan izena emateko eskaria.

Artículo 8.– Solicitud de inscripción en las listas de contratación temporal.

1.– 7.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, azken Enplegu Publikorako Eskaintzako hautaketa-prozesuan parte hartu duten eta estatutupeko langile finko izatera iritsi ez diren izangaiek aldi baterako kontratazioko zerrendetan izena emateko eskaera aurkeztu ahalko dute, zerrendak eratzeari buruzko Giza Baliabideen Zuzendaritzaren Ebazpenean ezarritako epean eta moduan.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1, las personas aspirantes, que habiendo tomado parte en el respectivo proceso selectivo de la última Oferta Pública de Empleo no hayan accedido a la condición de personal estatutario fijo, podrán presentar solicitud de inscripción en las listas de contratación temporal, dentro del plazo y en la forma que se establezca en la Resolución de la Dirección de Recursos Humanos relativa a la constitución de listas.

7.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, azken Enplegu Publikorako Eskaintzako hautaketa-prozesuan parte hartu ez duten izangaiek aldi baterako kontratazioko zerrendetan izena emateko eskabidea aurkeztu ahal izango dute, zerrendak eratzeari buruzko Giza Baliabideen Zuzendaritzaren Ebazpenean ezarritako epean eta moduan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2, las personas aspirantes que no hayan tomado parte en el respectivo proceso selectivo de la última Oferta Pública de Empleo, podrán presentar solicitud de inscripción en las listas de contratación temporal, dentro del plazo y en la forma que se establezca en la Resolución de la Dirección de Recursos Humanos relativa a la constitución de listas.

Eraketako Ebazpenean xedatutako epearen barruan eskabidea aurkezten dutenak sartuko dira zerrendetan, baldin eta Osakidetzako dagozkion kategorietan / lanpostu funtzionaletan aritzeko ezarritako eskakizunak betetzen badituzte.

Quienes presenten solicitud dentro del plazo establecido en la Resolución de constitución se integrarán en las listas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para el desempeño de las correspondientes categorías/puestos funcionales de Osakidetza.

2.– Erabaki honen 7.4 artikuluan zehaztutakoarekin bat etorriz, zerrendak eratu ondoren, Osakidetzako dagozkion kategorietan / lanpostu funtzionaletan aritzeko eskakizunak betetzen dituzten pertsonek edozein unetan eskatu ahal izango dute eratuta dauden aldi baterako kontratazioko zerrendetan izena ematea. Hala ere, indarrean dauden zerrenda eratuetan izen-emate berriak sartzeko, Giza Baliabideen Zuzendaritzaren Ebazpen bidez ezarritako etendura-datara arte aurkeztutako eskaerak hartuko dira kontuan, 7.6 artikuluaren azken paragrafoan aurreikusitako inkorporazioak izan ezik, horiek ekainaren 30era eta abenduaren 31ra arte aurkeztutako eskaerekin egingo baitira.

2.– De conformidad con lo previsto en el artículo 7.4 del presente Acuerdo, tras la constitución de las listas, las personas que cumplan los requisitos exigidos para el desempeño de las correspondientes categorías/puestos funcionales de Osakidetza podrán solicitar, en cualquier momento, su inscripción en las listas de contratación temporal ya constituidas. No obstante, la integración de nuevas inscripciones a las listas ya constituidas vigentes se realizará incluyendo las solicitudes que se hayan presentado hasta la fecha de corte establecida mediante Resolución de la Dirección de Recursos Humanos, a excepción de las incorporaciones previstas en el último párrafo del artículo 7.6 que se realizarán con las solicitudes presentadas hasta el 30 de junio y 31 de diciembre.

3.– Nolanahi ere, kontratazio-zerrendetan benetan sartzeko, interesdunek 9. artikuluan ezarritako eskakizunak bete beharko dituzte, eta, besteak beste, dagokion titulua egiaztatu beharko dute, Erabaki honen 10. artikuluan xedatutakoaren arabera.

3.– En todo caso, la integración efectiva en las listas de contratación estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9, incluyendo la obligación de acreditar la titulación correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo 10 del presente Acuerdo.

4.– Izen-ematea Osakidetzaren aldi baterako kontrataziorako webgunean dagoen izena emateko formulario elektronikoaren bidez egingo da. Formulario horretan, izangaiak kategorietarako / lanpostu funtzionaletarako eskaera egingo du, eta curriculum vitaea beteko du, aldi baterako kontratazioan balora daitezkeen datu alegatuekin.

4.– La inscripción se efectuará a través de la página web de contratación temporal de Osakidetza, mediante el correspondiente formulario electrónico de inscripción en el que se hará constar la solicitud a las distintas categorías/puestos funcionales y la cumplimentación del Currículum vitae con los datos valorables en contratación temporal que alega la persona.

Web-orri horretan argitaratuko edo jakinaraziko dira aldi baterako kontratazioko zerrenden inguruko hartzaile anitzeko egintzak. Era berean, izendapen-eskaintzetan parte hartzeko eta haietatik eratorritako jarduerak eta erabakiak jakinarazteko erabiliko da.

Dicha página web se considerará el medio de publicación o notificación de cuantos actos de múltiples personas destinatarias se dicten en relación a las listas de contratación temporal. Así mismo, servirá para participar en las ofertas de nombramientos y dar publicidad a actuaciones y decisiones derivadas de las mismas.

Eskabidean ageri diren helbidea, telefonoa eta helbide elektronikoa joko dira jakinarazpenetarako baliozko datutzat. Eskabidean datuak oker jarri izana eta datu horietan eguneratzeak egitea eskatzailearen erantzukizuna izango dira, ez beste inorena.

El domicilio, el teléfono y el correo electrónico que figuren en la solicitud serán considerados válidos a efectos de notificaciones. La consignación errónea de cualquiera de los datos incluidos en la solicitud y la actualización de cualquier cambio en los mismos resultará de la exclusiva responsabilidad de la persona solicitante.

5.– Izangaiak edozein unetan aldatu ahal izango ditu datu pertsonalak (helbidea, telefonoa, etab.), aurreko puntuan adierazitako web-orrian sartuz. Aldaketa hori formatu elektronikoaren bidez egingo da, eta hura egin eta hirugarren egun naturaletik aurrera izango ditu ondorioak.

5.– Los datos personales (domicilio, teléfono, etc.) podrán ser modificados por la persona aspirante en cualquier momento, accediendo a la página web indicada en el punto anterior. Dicha modificación se realizará mediante formato electrónico, siendo el cambio efectivo a partir del quinto día natural a la modificación.

6.– Datu pertsonalen tratamendua.

6.– Tratamiento de datos de carácter personal.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak zure datu pertsonalak tratatuko ditu. Lanpostuen Hautaketa eta Horniketa izeneko tratamenduaren helburua da izangaiak hautatzeko eta lanpostuak hornitzeko kudeaketa egitea, interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betez.

Los datos personales serán tratados por Osakidetza-Servicio vasco de salud. La finalidad del tratamiento Selección y Provisión de Puestos de Trabajo es la gestión de la selección y provisión de los puestos de trabajo, conforme al cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Datuak administrazio batzuei laga ahal izango zaizkie, baldin eta haien erregistroetan egiaztatu ahal badira izangai bakoitzak alegatutako eta aurkeztutako betekizunak eta merezimenduak, alegatutako datuen zehaztasuna egiaztatzeko. Era berean, jakinarazten da balitekeela langileei buruzko prozesuetan datuak eskatzen dituzten beste administrazio publiko batzuei datuak lagatzea, lanpostu-eskaintzak egin ahal izateko helburu bakarrarekin, betiere izangaiek datuak lagatzeko baimena eman badute. Eskaera horri benetan erantzuteko, lan-poltsetan lanerako prest dauden langileak egon beharko dira, eta Osakidetzaren estaldura-beharren aurreikuspena kontuan hartu beharko da.

Los datos podrán cederse a aquellas administraciones en cuyos registros puedan ser contrastados los requisitos y méritos alegados y aportados por cada aspirante para comprobar la exactitud de los datos alegados. Así mismo, se informa de la posible cesión de los datos a otras Administraciones Públicas que los soliciten en sus procesos de personal, con la única finalidad de que les puedan realizar ofertas de puesto de trabajo, siempre que el personal aspirante haya autorizado la cesión de sus datos. La respuesta efectiva a dicha petición estará supeditada a la existencia de personal disponible en las bolsas y a la previsión de las necesidades de cobertura de Osakidetza.

Interesdunak eskubidea du datuetara sartzeko eta horiek zuzendu edo ezabatzeko, bai eta tratamendua mugatzeko edo tratamenduari uko egiteko ere. Datuak babesteari buruzko informazio gehiago dago webgune honetan:

La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento. Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web:

9. artikulua.– Izangaien betekizunak.

Artículo 9.– Requisitos de las personas aspirantes.

1.– Izangaiek, hemen arautzen diren zerrendetan benetan sartu ahal izateko, Osakidetzan lotura estatutario finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak arautzen dituzten oinarri orokorretan xedatutako eskakizunak bete behar dituzte, bai eta kategoria / lanpostu funtzional bakoitzaren deialdiko oinarri espezifikoetan adierazitakoak eta Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuan jasotako titulazio-betekizunak ere, eta ordenamendu juridiko aplikagarrian ezarritakoa.

1.– Para la integración efectiva en las listas que aquí se regulan, las personas aspirantes deben cumplir los requisitos previstos en las bases generales que han de regir los procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en Osakidetza, así como los de las bases específicas de la convocatoria de cada categoría/puesto funcional y los requisitos de titulación recogidos en el Decreto 186/2005, de 19 de julio, por el que se regulan los puestos funcionales del Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-Servicio vasco de salud, además del cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable.

Elkargoko kide izatea nahitaezkoa den kategoria / lanpostu funtzional baten izendapena formalizatzeko unean, esleipendunek elkargoko kide direla justifikatu beharko dute, baita eremu jakin batzuetan zerbitzuak emateko baldintza diren lizentziak eta egiaztagiriak egiaztatu ere.

En el momento de la formalización de un nombramiento de una categoría/puesto funcional para los que la colegiación sea obligatoria, las personas adjudicatarias tendrán que justificar dicha colegiación, así como acreditar las licencias y acreditaciones que sean requisitos para prestar servicios en determinados ámbitos.

2.– Aldi baterako kontratazioko zerrendetako pertsonek beharrezko gaitasuna izan beharko dute kontratazioa egiteko unean, eta indarrean mantendu beharko dute kontratazioak irauten duen bitartean nahiz kontratazio-zerrendak indarrean dauden bitartean. Nolanahi ere, Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuak emandako ziurtagirietan jaso ahalko da pertsonak noiz, zein kategoriatan eta zein egoeratan ez daukan lanposturako beharrezkoa den gaitasuna.

2.– Las personas integrantes de las listas de contratación temporal deberán reunir la aptitud necesaria en el momento de la contratación y mantener la vigencia de la misma, tanto durante el período de la contratación como durante toda la vigencia de las listas de contratación. En todo caso, los certificados emitidos por el Servicio de Prevención de Osakidetza podrán reflejar el período, las categorías y las circunstancias inherentes al puesto en los cuales se considera que la persona no ostenta la aptitud necesaria.

3.– Gaitasun hori egiaztatzeko, interesdunak osasun-azterketa bat egin beharko du kontratatu duten zerbitzu-erakundeko Prebentzioko Oinarrizko Unitatean, baldin eta Osakidetzan egiten dioten lehen kontratatua bada, pertsona horrek gaitasun-ziurtagiririk ez badu edo ziurtagiri hori indarrean ez badago.

3.– Para la acreditación de dicha aptitud, deberán realizar un examen de salud en la Unidad Básica de Prevención de la OS donde sean contratadas, cuando se trate de la primera contratación en Osakidetza, así como cuando esa persona no disponga de certificado de aptitud o este no se encuentre vigente.

4.– Gaitasunak baloratzeko batzordeak, Prebentzioko Oinarrizko Unitateak aldez aurretik jakinarazita, uste badu zerrendako pertsona batek aldi baterako edo behin betiko gaitasun-gabezia duela, aldi baterako edo behin betiko utz dezake pertsona hori kontratazio-zerrendatik kanpo, baina pertsona horri aldez aurretik jakinaraziko zaizkio Batzordeak ateratako ondorioak.

4.– Si la comisión de valoración de aptitudes, tras la previa comunicación desde la Unidad Básica de Prevención, considerara que una persona integrante de la lista presenta una falta de aptitud temporal o definitiva, quedará excluida de las listas de contratación temporal de modo temporal o definitivo, siendo informada previamente de las conclusiones de la Comisión.

5.– Era berean, zerrendatik behin betiko baztertuko da 3. puntuan deskribatutako egoeretan lanpostuko eginkizunak betetzeko gaitasunaren balorazioari uko egiten dion pertsona, bai eta bere gaitasunari buruzko benetako informazioa ematen ez duena ere, baldin eta informazio hori erabakigarria bada baloraziorako.

5.– Quedará también en situación de exclusión definitiva la persona integrante de las listas que se niegue a la valoración de la aptitud para el desempeño de las funciones del puesto en el caso de las situaciones descritas en el punto 3, así como quien falte a la veracidad en la información relativa a su aptitud, siempre que dicha información sea determinante para la valoración de la misma.

10. artikulua.– Izangaiek aurkeztu beharreko dokumentuak.

Artículo 10.– Documentación a aportar por los y las aspirantes.

1.– Kontratazio-zerrendak osatzen dituzten pertsonek 9. artikuluan adierazitako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatu behar dute, dagokion lanbide-kategorian edo lanpostu funtzionalean estatutupeko langile finko gisa sartzeko eskatzen den titulua barne.

1.– Las personas que integran las listas de contratación deben acreditar los requisitos señalados en el artículo 9, incluyendo el de titulación exigida en la respectiva categoría profesional o puesto funcional para el acceso a la misma con la condición de personal estatutario fijo.

2.– Ez dute aurkeztu beharko titulu hori egiaztatzeko agiririk, baldin eta Curriculum Vitae aplikazioan erregistratuta eta baliozkotuta badaukate.

2.– No deberán aportar documentación acreditativa de estar en posesión de dicha titulación si la misma se encuentra ya registrada y validada en la aplicación de Curriculum Vitae.

3.– Era berean, ez dute aurkeztu beharko Osakidetzan eskuratutako lan-esperientziari edo Curriculum Vitae aplikazioan behar bezala erregistratuta eta baliozkotuta dagoen hizkuntza-eskakizunari buruzko dokumentaziorik.

3.– Así mismo, no deberá aportar documentación relativa a la experiencia profesional adquirida en Osakidetza o al perfil lingüístico que ya conste debidamente registrado y validado en el Curriculum Vitae.

4.– Edozein unetan aurkeztu ahalko dira Curriculum Vitae aplikazioan erregistratuta eta baliozkotuta ez dauden edo zuzendu behar diren dokumentuak, lan-esperientziarenak edo euskarazko hizkuntza-gaitasunarenak. Halakoetan, dagokion zerbitzu-erakundeko aldi baterako kontratazioa kudeatzeko unitateak erregistratu eta baliozkotu beharko ditu aurkeztutako dokumentuak.

4.– Podrá presentarse en todo momento la documentación destinada a acreditar la experiencia profesional o cualquier nivel de capacitación lingüística en euskera que no conste registrado o validado en el Curriculum Vitae, o considere que debe ser subsanado, debiendo la Unidad de Gestión de la contratación temporal de la OS correspondiente proceder a la inclusión y validación de la documentación aportada.

Dokumentu horiek une hauetan baloratu eta barematuko dira: zerrendak eratzeko fasean, zerrendak eguneratzen direnean (zerrendak osatzen dituzten langileentzat) eta zerrendan langile berriak sartzeko integrazioa egiten denean. Azken kasu horretan, jada zerrenda integratzen duten pertsonei aplikatzen zaien azken eguneratze-data hartuko da erreferentziatzat. Baremazioaren emaitzak fase horiei amaiera ematen dieten ebazpenak argitaratzen direnean aplikatuko dira.

La valoración y baremación de dicha documentación se realizará: en la fase de constitución de las listas; cuando se realice la actualización de las listas para el personal ya integrante de las mismas; y cuando se realice la integración para las nuevas incorporaciones, en este último caso teniendo como referencia la última fecha de actualización aplicada a las personas ya integrantes. Los resultados de la baremación se aplicarán cuando se publiquen las respectivas resoluciones que ponen fin a esas fases.

Ebazpenak argitaratu arte puntuazioa aldatzen ez bada ere, hizkuntza-gaikuntzako edozein maila aurkezteak betekizun hori egiaztatuta izateko balioko du eta, hura egiaztatzen den unetik, hizkuntza-eskakizun jakin bat duten izendapenak egin ahalko dira.

Con independencia de que no se modifique la puntuación hasta la publicación de las respectivas resoluciones, la presentación de cualquier nivel de capacitación lingüística servirá para tener acreditado dicho requisito, con el fin de poder optar desde el momento de la acreditación a nombramientos en los que un determinado nivel de capacitación lingüística sea un requisito.

5.– Alegatutako betekizunak eta merezimenduak egiaztatzen dituzten agirietan faltsutze-zantzurik badago, Zigor Kodearekin bat jardungo du Osakidetzak, eta izangaia behin-behinean baztertuta geratuko da izena emateko eskabidea aurkeztu duen aldi baterako kontratazioko zerrenda guztietatik.

5.– Cuando existan indicios de falseamiento en la documentación justificativa de los requisitos y méritos alegados aportada, Osakidetza actuará de conformidad con el Código Penal, quedando la persona aspirante provisionalmente excluida de todas las listas de contratación temporal en las que haya presentado inscripción.

Alegatutako betekizunak edo merezimenduak justifikatzen dituzten agiriak faltsutzen badira, izangaia Osakidetzako aldi baterako estatutupeko langileak hautatzeko sistematik kanpo geratuko da, eta Administrazioak beretzat gordeko ditu egintza horren aurrean zuzenbidearen arabera egin beharreko legezko ekintzak.

El falseamiento de la documentación aportada justificativa de los requisitos o méritos alegados implicará la exclusión de la persona aspirante del Sistema de Selección de personal estatutario temporal de Osakidetza, reservándose la Administración el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar en derecho ante tales hechos.

11. artikulua.– Zerrenda motak eta zerrendak indarrean jartzea.

Artículo 11.– Modalidades de listas y entrada en vigor de las mismas.

1.– Osakidetzako aldi baterako kontratazioko zerrendek honako osagai hauek izango dituzte: lanpostu hutsen eta ordezkapenen zerrendak, sei hilabete edo gehiagoko behin-behinekotasunak (aurrerantzean, izendapen luzeen zerrenda), sei hilabeteko baino gutxiagoko ordezkapenen eta behin-behineko izendapenen zerrendak (aurrerantzean, izendapen laburren zerrenda), barrutiko izendapen luzeen zerrenda, barrutiko izendapen laburren zerrenda eta zerrenda espezifikoak.

1.– Las listas de contratación temporal de Osakidetza estarán conformadas por listas de vacantes y sustituciones y eventualidades de duración mayor o igual a seis meses (en adelante lista de nombramientos largos) y listas de sustituciones y nombramientos eventuales inferiores a seis meses (en adelante lista de nombramientos cortos), listas de Área de nombramientos largos, listas de Área de nombramientos cortos y listas específicas.

2.– Izendapen luzeen zerrendak, izendapen laburren zerrendak, Barrutiko izendapen luzeen zerrendak, Barrutiko izendapen laburren zerrendak eta izena eman dutenen eta sartzeke daudenen zerrenda Osakidetzaren aldi baterako kontratazioaren kudeaketari buruzko aldi baterako kontratazioaren web-orrian argitaratuko dira. ZE bakoitzaren zerrenda espezifikoak eta egiten diren eguneratzeak ZE bakoitzaren aldi baterako kontratazioaren kudeaketarako webgunean argitaratuko dira.

2.– Las listas de nombramientos largos, las listas de nombramientos cortos, las listas de Área de nombramientos largos, las listas de Área de nombramientos cortos y la relación de quienes se hayan inscrito y estén pendientes de integración se publicarán en la página web de contratación temporal de Osakidetza sobre gestión de la contratación temporal. Las listas específicas de cada OS, así como las actualizaciones que tengan lugar, se publicarán en la página web de cada OS sobre gestión de la contratación temporal.

3.– Zerrenda bakoitza behin betiko zerrendak Osakidetzaren aldi baterako kontratazioaren kudeaketari buruzko aldi baterako kontratazioaren web-orrian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

3.– Cada lista entrará en vigor al día siguiente de la publicación de las listas definitivas en la página web de contratación temporal de Osakidetza sobre gestión de la contratación temporal.

4.– Osakidetzako aldi baterako izendapenen eskaintzak kontratazio-zerrendetan jasotako puntuazioaren arabera egin eta esleituko dira, handienetik txikienera.

4.– Las ofertas de nombramiento temporal de Osakidetza se ofertarán y asignarán por orden decreciente de la puntuación contemplada en las correspondientes listas de contratación.

12. artikulua.– Azken EPEaren deialdian sartu ez diren kategoria eta espezialitateei dagozkien zerrendak arautzea.

Artículo 12.– Regulación de las listas correspondientes a las categorías y especialidades que no hayan sido objeto de convocatoria en la última OPE.

Azken EPEan deialdirik izan ez duten kategorien / lanpostu funtzionalen zerrendak Erabaki honetako irizpideen arabera barematuko dira, eta eguneratu ahalko dira dagokion esperientzia profesionalaren eta euskararen ezagutzaren datuak eguneratuta. Gero, puntuazioaren arabera ordenatuko da zerrenda. Erabaki honen 7.3 eta 8.2 artikuluetan araututako izen-emate berriak sartzeko aukera aplikatuko da, erlazionatutako gainerako arauekin batera. Zerrendetako kide berriei jada izena emanda daudenei aplika dakizkiekeen datak erabiliz barematuko zaizkie merezimenduak, eta puntuazioaren arabera ordenatuko da zerrenda.

Las listas correspondientes a categorías/puestos funcionales que no hayan sido objeto de convocatoria en la última OPE se baremarán con los criterios de este Acuerdo, con la posibilidad de modificarse mediante la correspondiente actualización de la experiencia profesional y el conocimiento de euskera, ordenándose en una lista por orden de puntuación. Se aplicará la posibilidad de integración de nuevas inscripciones reguladas en los artículos 7.3 y 8.2 del presente Acuerdo, junto a toda la demás regulación relacionada. A las nuevas personas integrantes de las listas se les baremarán los méritos utilizando las fechas aplicables a las ya inscritas, ordenándose la lista por orden de puntuación.

13. artikulua.– Sei hilabetetik gorako lanpostu hutsen eta ordezkapenen eta behin-behineko lanpostuen zerrendak (izendapen luzeen zerrendak).

Artículo 13.– Listas de vacantes y de sustituciones y eventualidades de duración mayor o igual a seis meses (Listas de nombramientos largos).

1.– Sei hilabetetik gorako lanpostu hutsen, ordezkapenen eta behin-behinekotasunen zerrenda (izendapen luzeen zerrenda) bakarra izango da kategoria / lanpostu funtzional bakoitzeko, eta aldi baterako kontratazioko zerrendetan izena emateko eskaera aurkeztu duten pertsonekin eratuko da, Erabakiko 7.1, 7.2 eta 8.1 artikuluetan araututakoaren arabera.

1.– La lista de vacantes y de sustituciones y eventualidades de duración mayor o igual a seis meses (Listas de nombramientos largos) será única por cada categoría/puesto funcional y se constituirá con aquellas personas que hubieran presentado solicitud de inscripción en las listas de contratación temporal de conformidad a lo regulado en los artículos 7.1, 7.2 y 8.1 del Acuerdo.

2.– Hasieran kontratazio-zerrenda osatzen duten pertsonek nahiz geroago sartzen direnek, zerbitzuak zein ZEtan eman nahi dituzten aukeratu ahal izango dute. Eremu geografikoa autonomia-erkidegoa duten ZE-en kasuan, lurralde-egoitza bat edo batzuk aukeratu ahal izango dira.

2.– Tanto las personas que constituyan inicialmente la lista de contratación como aquellas otras que se integren posteriormente, podrán elegir las OS en las que desean prestar servicios. En el caso de las OS cuyo ámbito geográfico es la comunidad autónoma, se podrá elegir una o varias de las sedes territoriales.

3.– ZEaren aukeraketa hori egiten ez badute, edozein ZEtako izendapenak onartzeko prest daudela ulertuko da.

3.– En el supuesto de que no lleven a cabo tal elección de OS, se entenderá que existe disponibilidad por su parte para aceptar nombramientos en cualquier OS.

4.– ZEaren hautaketa edozein unetan aldatu ahal izango da, eta 21. artikuluan aurreikusitako zerrenda-eguneraketa argitaratzearekin batera izango du eragina.

4.– La elección de OS se podrá modificar en cualquier momento y tendrá efecto con la publicación de la actualización de las listas, prevista en el artículo 21.

Hala ere, bizilekua beste osasun-barruti batera aldatuz gero, barruti horretako ZE batean edo gehiagotan sartzeko eskatu ahal izango da, erroldatze-ziurtagiria egiaztatu ondoren. Ziurtagiri horrek ziurtagiria Zuzendaritza Nagusian sartu eta hiru egun baliodunera izango du eragina.

Sin embargo, por cambio de domicilio a un Área de salud distinta se podrá solicitar la inclusión en una o más OS dicha Área, previa acreditación del certificado de empadronamiento, que tendrá efecto a los tres días hábiles después de que haya tenido entrada el certificado en la Dirección General.

5.– Aldi Baterako Kontratazioko Zerbitzu Korporatiboak kudeatuko du esklusiboki izendapen luzeen zerrenda.

5.– La lista de nombramientos largos será gestionada en exclusiva por el Servicio Corporativo de Contratación de personal temporal.

14. artikulua.– Barrutiko izendapen luzeen zerrenda.

Artículo 14.– Lista de Área de nombramientos largos.

1.– Asistentziaren jarraitutasuna bermatzeko, ZE baten izendapen luzeen zerrenda agortu bada, kategoria / lanpostu funtzional bakoitzerako aldi baterako kontratazioko zerrenda bat eratuko da osasun-barruti bakoitzean (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) eta aldi baterako langileak kontratatzeko zerbitzu korporatiboak kudeatuko du.

1.– Con la finalidad de garantizar la continuidad asistencial en el supuesto de que se hubiera agotado la lista de nombramientos largos de una OS, se constituirá una lista de contratación temporal para las distintas categorías/puestos funcionales en cada Área de salud coincidentes con las Áreas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y será gestionado por el Servicio Corporativo de Contratación de personal temporal.

2.– Kontratazio-zerrenda hasieran osatzen duten pertsonek zein geroago sartzen direnek, gutxienez osasun-barruti bat aukeratu beharko dute. Barruti-aukeraketa hori egiten ez badute, ulertuko da izendapen luzeen zerrendan hautatutako zerbitzu-erakundearen Barrutian izendapenak onartzeko prest daudela.

2.– Tanto las personas que constituyan inicialmente la lista de contratación como aquellas otras que se integren posteriormente, deberán elegir al menos un Área de salud. En el supuesto de que no lleven a cabo tal elección de Área, se entenderá que existe disponibilidad por su parte para aceptar nombramientos en el Área en la que está ubicada la OS que haya elegido en la lista de nombramientos largos.

3.– Zerbitzu-erakunde bateko izendapen luzeen zerrenda agortuta badago, asistentziaren jarraitutasuna bermatzeko, dagokion Barrutiko izendapen luzeen zerrendara joko da, zerrenda agortuta daukan ZEko izendapenak eskaintzeko. Barrutiko zerrendatik iritsitako eskaintzei uko egiteak berekin ekarriko du izena emanda dagoen izendapen luzeen zerrendatik eta izena eman zuen Barrutiko izendapen luzeen zerrendatik kanpo geratzea, Erabakiaren 41. artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– En el caso de que se encuentre agotada la lista de nombramientos largos de una OS, con la finalidad de garantizar la continuidad asistencial, se acudirá a la lista de Área de nombramientos largos correspondiente para ofertar los nombramientos de la OS cuya lista esté agotada. El rechazo a las ofertas procedentes de la lista de Área comportará exclusión en las listas de nombramientos largos en las que se haya inscrito y en la lista de Área de nombramientos largos en la que hizo la inscripción, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Acuerdo.

15. artikulua.– Sei hilabetetik beherako ordezkapenen eta aldi baterako izendapenen zerrendak (izendapen laburren zerrendak).

Artículo 15.– Lista de sustituciones y nombramientos temporales inferiores a seis meses (Listas de nombramientos cortos).

1.– Pertsona bakoitzak bi zerbitzu-erakundetan sartzeko eskatu ahalko du.

1.– Cada persona podrá solicitar su inclusión en dos Organizaciones de Servicios.

2.– Zerbitzu-erakunde bat edo bi hautatuz gero, Zerbitzu-erakunde bakoitzean hau egin ahalko da:

2.– En el caso de elegir una o dos Organizaciones de Servicios, en cada OS se podrá:

a) ZE osoa aukeratu.

a) Elegir toda la OS.

b) Eremuaren arabera aukeratu (lehen mailako arreta edo ospitaleko arreta).

b) Elegir por ámbitos (ámbito de atención primaria o ámbito hospitalario).

c) Bost lehentasun ere aukeratu ahal izango dira: ospitale-esparruaren eta Lehen Mailako Arretako Unitateen (LMAU) artean.

c) Se podrán elegir hasta cinco preferencias: entre el ámbito hospitalario y las Unidades de Atención primaria (UAP).

3.– Bizkaiko Osasun Mentaleko Erakundearen kasuan, barne hartzen dituen lau eskualdeetako guztiak (barrualdeko Eskualdea, Bilboko Eskualdea, Ezkerraldea eta Uribeko Eskualdea) edo baten bat aukeratu ahal izango da.

3.– En el caso de la Organización de Salud Mental de Bizkaia, se podrán elegir todas o solo alguna de las cuatro comarcas del ámbito comunitario en las que se subdivide: Comarca interior, Comarca Bilbao, Comarca Ezkerraldea y Comarca Uribe.

4.– Izendapen laburren zerrenda dagokion ZEak kudeatuko du, Lehen Mailako Arretakoak ez diren Mediku Fakultatiboen kontratazioa izan ezik, horien kudeaketa aldi baterako langileak kontratatzeko Zerbitzu Korporatiboari baitagokio.

4.– La lista de nombramientos cortos será gestionada por la correspondiente OS, a excepción de la contratación de personal Facultativo Médico que no sea de ámbito de Atención Primaria, cuya gestión corresponderá al Servicio Corporativo de Contratación de personal temporal.

5.– Interesdunak ez badu hautatzen zerbitzuak zer zerbitzu-erakunde eta zentrotan eman nahi dituen, ulertuko da ez duela izendapen laburren zerrendetan egon nahi. Geroago aukeratzen badute zerbitzuak zer ZE eta zentrotan eman nahi dituzten, zerrenden hurrengo eguneratzean sartuko dira zerrendetan.

5.– En el supuesto de que por parte de la persona interesada no se realice la selección de las organizaciones de servicios y centros en los que desea prestar servicios, se entenderá que no desea formar parte de las listas de nombramientos cortos. En el supuesto de que posteriormente se realice la selección de las organizaciones de servicios y centros en los que desea prestar servicios se integrará en las listas en la siguiente actualización de las listas.

6.– Bizitokia beste Barruti batera aldatuz gero, interesdunek erroldatuta dauden Barrutiko zerbitzu-erakunde batean edo bitan sartzeko eskatu ahalko dute, eta lehenago aukeratutako zerbitzu-erakunde bat edo bi baztertu beharko dituzte. Horretarako, bizileku-aldaketa egiaztatzen duen errolda-agiria aurkeztu beharko dute.

6.– Por cambio de domicilio a un Área distinta, se podrá solicitar la inclusión en una o dos OS del Área en la que se empadrone, con la necesaria exclusión de una o dos OS elegidas con anterioridad, previa acreditación de su cambio de domicilio mediante la presentación del correspondiente certificado de empadronamiento.

7.– Zerrenda berriak indarrean sartzean Osakidetzan aurreko zerrendetatik eratorritako kategoria / lanpostu funtzional bereko edozein izendapen motatan lanean ari diren izendapen laburren zerrendan izena emanda dauden pertsonak ez dira libre egongo izendapen laburren zerrenda berrietan; beraz, ez zaie zerrenda horietako izendapen-eskaintzarik egingo izendapen hori amaitu arte.

7.– A las personas inscritas en la lista de nombramientos cortos que, en el momento de la entrada en vigor de las nuevas listas estén trabajando en Osakidetza por cualquier tipo de nombramiento de la misma categoría/puesto funcional derivadas de las anteriores listas, no se las considerará disponibles en las nuevas listas de nombramientos cortos por lo que no se les realizarán ofertas de nombramientos de esas listas, hasta la finalización de ese nombramiento.

16. artikulua.– Barrutiko izendapen laburren zerrenda.

Artículo 16.– Lista de Área de nombramientos cortos.

1.– Osasun-barruti bakoitzean (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), aldi baterako kontratazioko zerrenda bat eratuko da kategorietarako / lanpostu funtzionaletarako.

1.– Se constituirá una lista de contratación temporal para las distintas categorías/puestos funcionales en cada Área de salud, coincidentes con las Áreas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

2.– Izendapen laburren zerrendetan eremu horretako zerbitzu-erakunde bat gutxienez aukeratu dutenek osatuko dute zerrenda hori, eta zerbitzu-erakunde bakoitzeko Aldi Baterako Kontratazioko Zerbitzuak kudeatuko du.

2.– Dicho listado estará integrado por quienes han elegido en las listas de nombramientos cortos al menos una de la OS situada en dicha Área y será gestionado por el Servicio de Contratación de personal temporal de cada OS.

3.– Zerbitzu-erakunde bateko izendapen laburren zerrenda agortuta badago, dagokion Barrutiko zerrendara joko da erakunde horretako izendapenak eskaintzeko. Halakoetan, Barrutiko zerrendatik datorren pertsona batek eskaintzari uko egiten badio, pertsona hori ez da izendapen laburren zerrendatik kanpo geratuko, eta ez du ukoa justifikatu beharko; hala ere, gestioa dagokion informazio-sisteman erregistratuko da.

3.– En el caso de que se encuentre agotada la lista de nombramientos cortos de la OS, se acudirá a la lista de Área correspondiente para ofertar los nombramientos de dicha organización. En estos casos, el rechazo a las ofertas procedentes de la lista de Área no comportará exclusión en las listas de nombramientos cortos ni será necesario justificarlo, si bien se reflejará en el correspondiente sistema de información la gestión realizada.

17. artikulua.– Zerrenda espezifikoak.

Artículo 17.– Listas Específicas.

Unitate eta zerbitzu jakin batzuen jardueren arabera, zerbitzu-erakundeek eskatzen dute izendapen laburretarako sartu berri diren profesionalek unitate horietan jardunbide segurua eta kalitatezkoa bermatzeko beharrezkoak diren ezagutzak eta/edo trebetasunak izatea.

En función de las actividades de ciertas unidades y servicios las organizaciones de servicios, requieren que profesionales de nueva incorporación para los nombramientos cortos precisen conocimientos y/o habilidades necesarias para garantizar una práctica segura y de calidad en esas unidades.

Premia hori langileen absentzia laburrak daudenean agertzen da, berehala gertatzen direnez ezinezkoa denean antolaketa-neurriak hartzea unitateen/zerbitzuen antolaketa langileen absentzietara egokitzeko.

Esta necesidad se materializa para las coberturas de ausencias cortas de personal que no permiten, por su inmediatez, la adopción de medidas organizativas para adecuar la organización de las unidades/servicios a las ausencias de personal producidas.

Behar horiei erantzuteko, kontratazio-zerrenda espezifikoak sortu ahal izango dira, Erabaki honetan aurreikusitako baldintzetan. Zerrenda horien helburua izango da langile prestatuak izatea, unitate/zerbitzu horietan behar horiei erantzuteko.

Para dar respuesta a estas necesidades se podrán crear Listas Específicas de contratación en las condiciones previstas en el presente acuerdo, siendo su objetivo disponer de personal formado para atender estas necesidades en estas unidades/servicios.

Kontratazio-zerrenda espezifikoak eratu ahal izango dira I. eranskinean aurreikusitako kategoria eta barrutietan, izendapen laburren behin betiko zerrendak argitaratzen direnetik hiru hilabeteko epean.

Podrán constituirse listas de contratación específicas en las categorías y áreas previstas en el Anexo I, en el plazo de tres meses desde la publicación inicial de las listas definitivas de nombramientos cortos.

Zerrenda espezifikoak sortzea eta ezabatzea Zuzendaritzak onartu beharko du, ZEak Osakidetzako Zuzendaritzari eskaera egin ondoren, eta justifikazio-memoria ere aurkeztu beharko da. Memoria hori Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzak eta Giza Baliabideen Zuzendaritzak baloratuko dute, eta Osasuneko Mahai Sektorialean aurkeztuko da negoziatzeko, Kontrol eta Jarraipen Batzordean adostasuna lortu ondoren.

La creación y supresión de listas específicas requerirá de la aprobación de la Dirección previa solicitud de la OS a la Dirección de Osakidetza acompañada de memoria justificativa, que será valorada por la Dirección de Asistencia Sanitaria y la Dirección de Recursos Humanos, y se presentará para su negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, previo consenso en la Comisión de Control y Seguimiento.

Izendapen laburren zerrenda espezifikoetan norbere borondatez emango da izena, eta pertsona bakoitzak, oro har, betekizunak betetzen dituen zerrenda espezifikoetan eman ahalko du izena.

La inscripción en las listas específicas de nombramientos cortos será voluntaria y cada persona, con carácter general, podrá inscribirse en aquellas listas específicas para las que reúna los requisitos.

Dagokion ZEko izendapen laburren zerrendetan dauden pertsonak bakarrik agertu ahal izango dira zerrenda espezifikoetan.

Únicamente podrán figurar en las listas específicas las personas integrantes de las listas de nombramientos cortos de la OS de que se trate.

Behin zerrenda espezifikoak agortuta, eta hemen adierazitako betekizunen arabera zerrenda berrietan sartzen ez diren bitartean, ZEko izendapen laburren zerrendara joko da.

Una vez agotadas las listas específicas y en tanto no se produzcan nuevas incorporaciones a las mismas de acuerdo con los requisitos aquí expresados, se acudirá a la lista de nombramientos cortos de la OS.

Honako baldintza hauetakoren bat egiaztatzen duten pertsonak sartuko dira zerrenda espezifikoetan:

El acceso a las listas especificas se producirá por las personas que acrediten alguna de las condiciones siguientes:

– Espezialista-titulua dutenak, espezialitaterik badago edo egon bada.

– Quienes dispongan del título de especialista, en el supuesto de que exista o haya existido la especialidad.

– Prestakuntza edo esperientzia profesionala dutenak:

– Por disponer de formación o experiencia profesional:

1.– Azken lau urteetan gutxienez hiru hilabeteko lan-esperientzia izatearen ziurtagiria, gaitasun positiboa gisa kalifikatuta.

1.– Certificación de Experiencia profesional de al menos tres meses en los últimos cuatro años con calificación de aptitud positiva.

2.– Osakidetzako zerbitzu-erakundeek emandako prestakuntza gaindituta izatea.

2.– Por haber superado la formación impartida por las organizaciones de servicios de Osakidetza.

3.– Graduondoko prestakuntza egiaztatzea, gutxienez 250 ordu teoriko-praktiko, Estatuko Osasun Sistemako osasun-erakundeetan praktika profesionalak izanik.

3.– Acreditación de formación postgrado, con un mínimo de 250 horas teóricas-practicas, con prácticas profesionales en organizaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

Aurreko guztia agiri bidez egiaztatu beharko da.

Todo lo anterior requerirá de la correspondiente acreditación documental.

Zerrenda espezifikoak izendapen laburren zerrendako puntuazioaren arabera ordenatuko dira, eta ZE bakoitzaren Aldi Baterako Kontratazioa Kudeatzeko Unitateak kudeatuko ditu.

Las listas específicas estarán ordenadas conforme a la puntuación de la lista de nombramientos cortos y serán gestionadas por la Unidad de Gestión de Contratación Temporal de cada OS.

Puntuazio-hurrenkerari jarraituz egingo dira deialdiak, eta zerrenda espezifikoetako pertsonek lehentasuna izango dute kontratazio-eskaintzetan, Erabaki honen I. eranskinean jasotako unitateetan lan egitea dakarten absentzia laburretarako, eta ezin izango dira atxiki izendapena egin den zerrenda espezifikoari dagokiona ez den unitate batera.

Los llamamientos se realizarán siguiendo el orden de puntuación y quienes integren las listas específicas tendrán derecho preferente sobre las ofertas de contratación para las ausencias cortas que se realicen para el desarrollo de funciones en las unidades comprendidas en el Anexo I del presente Acuerdo, no pudiéndose ser adscrito en unidad diferente a la correspondiente a la lista específica para la que se ha realizado el nombramiento.

Zerbitzu-erakundeek, dagozkien zerrenda espezifikoak osatze aldera, beharrezkotzat jotzen den prestakuntza teorikoa/praktikoa eskaini ahal izango dute, kasuan kasuko premien arabera, eta prestakuntzaren edukiak homogeneoak izan beharko dira zerbitzu-erakunde guztientzat.

Las Organizaciones de servicios podrán ofertar, de cara a la configuración de sus correspondientes listas específicas, la formación teórica/práctica que se considere adecuada en función de las necesidades que se precisen, debiendo ser los contenidos de la formación homogéneos para todas las OS.

Prestakuntza-eskaintza espezifiko hau ZE guztien arteko koordinazio- eta lankidetza-irizpideen mende egongo da. Horretarako, prestakuntza-programak egingo dira, edukiak eta iraupena adierazita. Prestakuntza-eskaintzak zerrendaren ordena errespetatu beharko du. Horretarako emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da, eta ziurtagiri horrek Osakidetza osoan izango du balioa. ZE bakoitzeko Langileen Ordezkaritzari igorriko zaio azkenean egingo den prestakuntza-eskaintza, prestakuntza jasoko duten pertsonak eta iraupena identifikatuta.

Esta oferta de formación específica estará sujeta a criterios de coordinación y colaboración entre todas las OS. A estos efectos, se confeccionarán programas formativos con indicación de contenidos y duración. La oferta formativa deberá respetar el orden de la lista. Se acreditará mediante certificación expedida al efecto, con validez en el conjunto de Osakidetza. La oferta formativa que finalmente se realice, con identificación de las personas formadas y su duración, se remitirá a la Representación del Personal de cada OS.

ZEko izendapen laburren zerrendako lehentasun-ordenaren arabera eskainiko da prestakuntza, eta hautagaiarentzat borondatezkoa izango da. Prestakuntza egiten duten pertsonak nahitaez sartuko dira prestakuntza jaso duten zerrenda espezifikoan.

La formación se ofrecerá por orden de prelación de la lista de nombramientos cortos de la OS y será voluntaria por parte de la persona aspirante. Las personas que realicen la formación quedarán obligatoriamente incluidas en la lista específica para la que se hayan formado.

Eginda dagoen zerrendaren batean dauden pertsonei ez zaie beste zerrenda batzuetako prestakuntzarik eskainiko.

No se ofrecerá formación en otras listas a las personas que ya estén inscritas en alguna de las existentes.

Zerrendako norbaitek prestakuntza-eskaintza jasotzen badu eta justifikatutako arrazoiak direla-eta ezin badu onartu, zerrendan duen tokia errespetatuko zaio, eta eskaintza hori egitea aurreikusten den hurrengo prestakuntza-txandan eskainiko zaio.

Para el caso de que alguna de las personas integrantes de la lista reciba oferta de formación y no pueda aceptarla por razones justificadas, se respetará su lugar en la lista y se le realizará dicha oferta en el siguiente turno de formación que se prevea realizar.

Era berean, prestakuntza eskaini ahal izango zaie Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan jada lanean ari diren pertsonei, baldin eta beren lanaldia normaltasunez egitearekin bateragarria bada.

Asimismo, la formación podrá ser ofertada a las personas que ya se encuentren trabajando en Osakidetza-Servicio vasco de salud, siempre que sea compatible con el desarrollo de su jornada laboral.

Nolanahi ere, Osakidetzako zerbitzu-erakundeek zerrenda espezifikoetan sartzeko emandako prestakuntzak lau urteko iraungitze-epea izango du.

En todo caso, la formación impartida por las organizaciones de servicios de Osakidetza precisa para formar parte de las listas específicas tendrá un periodo de caducidad de cuatro años.

Kasuan kasuko kategoriako / lanpostu funtzionaleko izendapen laburren zerrenden maiztasun berarekin eguneratuko dira zerrenda espezifikoak.

Las listas especificas serán actualizadas con la misma periodicidad que las listas de nombramientos cortos de su categoría/puesto funcional de la OS.

18. artikulua.– Izendapenak onartzeko prestutasun mota.

Artículo 18.– Modalidad de disponibilidad para realizar nombramientos.

1.– Aldi baterako kontratazioko zerrendetako pertsonek erabaki ahal izango dute lanaldi mota hauen arabera izendapenak onartzeko prest dauden ala ez:

1.– Las personas que integran las listas de contratación temporal podrán determinar su disponibilidad para realizar nombramientos en función de los siguientes tipos de jornada:

a) Edozein lanaldi mota.

a) Cualquier tipo de jornada.

b) Lanaldi osoa bakarrik.

b) Solo jornada completa.

c) Lanaldi-murrizketak bakarrik.

c) Solo reducciones de jornada.

2.– Lanaldi mota aldatu ahal izango da, aldi baterako kontratazioa kudeatzeko Osakidetzaren aldi baterako kontratazioaren webgunearen bidez. Lanaldi-aldaketa interesdunak lanaldi motaren azken aukera egin zuenetik hiru hilabete igaro ondoren bakarrik egin ahal izango da.

2.– Se podrá cambiar de tipo de jornada a través de la página web de contratación temporal de Osakidetza por la que se gestiona la contratación temporal. Este cambio de elección de jornada solo será posible una vez transcurridos tres meses desde que se realizó por la persona interesada la última elección de disponibilidad de modalidad de jornada.

3.– Lanaldi-murrizketa baten izendapena indarrean izanik ere izendapen horri uko egin ahalko zaio, Erabaki honetako 32. artikuluak ezarritakoaren arabera.

3.– Se podrá renunciar a un nombramiento vigente de reducción de jornada conforme a lo previsto en el artículo 32 del presente Acuerdo.

4.– Interesdunak ez badu lanaldi mota hautatzeko aukera erabiltzen, ulertuko da lanaldi osoko izendapenak egiteko bakarrik dagoela lan egiteko prest.

4.– En el caso de que la persona interesada no haga uso de la posibilidad de elegir la modalidad de disponibilidad de jornada, deberá entenderse que solo tiene disponibilidad para nombramientos de jornada completa.

19. artikulua.– Ofizioz baztertzea.

Artículo 19.– Exclusiones de Oficio.

Kasu hauetako batean daudenek ezin izango dute zerrendetan izena eman, eta ofizioz baztertuak izango dira:

No podrá inscribirse en las listas y será excluido de oficio el personal que se encuentre en alguno de estos supuestos:

a) Osakidetzari atxikita egotea izendapena jabetzan daukan estatutupeko langile gisa, karrerako funtzionario gisa edota lortu nahi den kategoriako / lanpostu funtzionaleko lan-legepeko kontratudun finko gisa.

a) Estar adscrito a Osakidetza como personal estatutario con nombramiento en propiedad, como funcionario de carrera o como laboral fijo en la categoría/puesto funcional al que se opta.

b) Lortu nahi den kategoriako / lanpostu funtzionaleko estatutupeko langile finkoa izatea eta Gizarte Segurantzako erakunde sanitarioetan edo osasun-zerbitzu autonomikoetan destinoa izatea edo destinoa gordeta edukitzea.

b) Ser personal estatutario fijo de la categoría/puesto funcional al que se opta y encontrarse desempeñando o tener reservado destino en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social o en los Servicios autonómicos de salud.

c) Erakunde edo zerbitzu horietatik etortzea eta aktibo ez den beste egoera batean egotea.

c) Ser personal en situación distinta a la de activo procedente de tales Instituciones o Servicios.

20. artikulua.– Aldi baterako kontratazioko zerrenda guztien lehentasun-ordena.

Artículo 20.– Orden de prioridad de todas las listas de contratación temporal.

1.– Aldi baterako kontratazioko zerrenda guztiak (bai izendapen luzeenak, bai laburrenak) osatzeko lehentasun-ordena honako hauen batura izango da: azken Enplegu Publikorako Eskaintzako (aurrerantzean, EPE) oposizioaldiko puntuak, esperientzia eta euskararen ezagutza. Datu horiek honako irizpide hauen arabera baloratuko dira:

1.– El orden de prioridad en la conformación de todas las listas de contratación temporal, ya sean de, nombramientos largos o cortos, será el derivado de la suma de los puntos de la fase de oposición de la última Oferta de Empleo Público (en adelante OPE), la experiencia y el conocimiento del euskera, conforme a los siguientes criterios:

a) EPEko oposizioaldiko puntuazioa: gehienez, 100 puntu.

a) Fase de oposición de la última OPE: máximo, 100 puntos.

Oposizioaldiari dagokion puntuazioa lortzeko, gorengo puntuazioa emango zaio dagokion kategorian azken EPEan puntuaziorik altuena lortu duenari, eta gainerakoei, berriz, puntuazio proportzionala aplikatuko zaie, adierazitako irizpidearekin bat etorriz.

Para la obtención de la puntuación correspondiente a la fase de oposición se asignará la puntuación máxima a la persona aspirante que mayor puntuación haya obtenido en la última OPE de la categoría de que se trate, aplicándose al resto de aspirantes la puntuación proporcional conforme al criterio expuesto.

Oposizioaldiak bi proba baztertzaile dituen deialdietan, proba bakoitzean lortutako puntuak batu eta batez bestekoa eginda esleituko da puntuazioa.

En aquellas convocatorias cuya fase de oposición conste de dos pruebas eliminatorias, la puntuación a asignar será la que resulte de la media de la suma de los puntos obtenidos en cada una de ellas.

Izangaiak lehenengo ariketa bakarrik egin badu, ariketa horretan lortutako puntuazioaren erdia izango da bere puntuazioa.

En aquellos casos en los que la persona aspirante solo haya realizado el primer ejercicio, la puntuación será la mitad de la puntuación obtenida en dicho ejercicio.

Oposizio-faseari dagokion puntuazioa lortzeko, ezinbestekoa da EPE horretako eskaerak aurkezteko egunean titulazio-baldintzak betetzen direla egiaztatzea.

Para la obtención de la puntuación correspondiente a la fase de oposición es imprescindible acreditar el cumplimiento de los requisitos de titulación a la fecha de presentación de solicitudes de esa OPE.

b) Lan-esperientzia: gehienez, 60 puntu.

b) Experiencia profesional: máximo, 60 puntos.

Kontuan hartuko dira azken EPEko eskabideak aurkezteko epearen azken egunera arte emandako zerbitzuak, deialdi bakoitzeko oinarrietan ezarritako irizpideen arabera, zerrendak eratzeari buruz Giza Baliabideen Zuzendaritzak emandako Ebazpenaren aurreko urteko abenduaren 31n Osakidetzan izandako lan-esperientziaren eguneratzea barne. Azken EPEko deialdiko kategorietan lan-esperientziari zegokion gehieneko puntuazioa 60 puntukoa baino gutxiagokoa edo gehiagokoa izan bazen, puntuazio hori proportzionalki egokituko da 60 puntuko gehienekora.

Se tomarán en consideración los servicios prestados hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes de la última OPE, conforme a los criterios establecidos en las bases de cada convocatoria, incluyendo la actualización de la experiencia profesional prestada en Osakidetza a fecha del 31 de diciembre del año anterior a la Resolución de la Dirección de Recursos Humanos relativa a la constitución de las listas. En aquellas categorías en cuya convocatoria de la última OPE la puntuación máxima relativa a la experiencia profesional fuera inferior o superior a 60 puntos, se adecuará proporcionalmente dicha puntuación a la puntuación máxima de 60 puntos.

Zerrendak eratzeari buruz Giza Baliabideen Zuzendaritzak ematen duen Ebazpenean ezartzen den epearen barruan, azken EPEan alegatu ez den lan-esperientzia egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu ahal izango da, edo alegazioak aurkeztu ahal izango dira azken EPEko lan-esperientziaren balorazioan egindako akatsak zuzentzeko. Nolanahi ere, kontuan hartuko dira azken EPEko eskabideak aurkezteko epearen azken egunera arte egindako zerbitzuak.

Dentro del plazo que se establezca en la Resolución de la Dirección de Recursos Humanos relativa a la constitución de listas, se podrá presentar documentación acreditativa de experiencia profesional no alegada en la última OPE o presentar alegaciones para subsanar errores en la valoración de la experiencia profesional de la última OPE, tomándose en consideración, en cualquier caso, los servicios prestados hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes de la última OPE.

c) Euskara.

c) Euskera.

Euskararen erabilera normalizatzeko martxoaren 18ko 67/2003 Dekretuan araututakoa aplikatuz, kategoria eta espezialitate bakoitzari Dekretu horretan ezarritako ehunekoaren baliokidea den puntuazioa esleituko zaio euskararen atalean.

En aplicación de las previsiones contenidas en el Decreto 67/2003, de 18 de marzo, de normalización del uso del euskera y previa aportación de la oportuna documentación, se asignará a cada categoría y especialidad la puntuación en el apartado de euskera equivalente al porcentaje establecido en el citado Decreto.

Puntuazio hori emango zaio kontratazio-zerrendetan izena emateko azken egunera arte lortu eta egiaztatutako euskara tituluari.

Dicha puntuación se otorgará al título de euskera que haya sido obtenido y acreditado hasta el último día de inscripción en las listas de contratación.

Kontratazio-zerrendetan izena eman duten pertsonek Erabaki honen 10.4 atalean ezartzen den moduan eguneratu ahalko dute kontratazio-zerrendetan jasotzen den hizkuntza-eskakizuna.

Las personas inscritas en las listas de contratación podrán actualizar el perfil lingüístico acreditado en las listas de contratación en la forma prevista en el artículo 10.4 del presente Acuerdo.

Adierazitako unera arte puntuazioa aldatzen ez bada ere, hizkuntza-gaikuntzako edozein maila aurkezteak betekizun hori egiaztatuta izateko balioko du. Horrela, agiria egiaztatu eta sisteman sartzen den unetik, hizkuntza-eskakizun jakin bat eskatzen duten izendapenak eskaini ahalko zaizkio izangaiari.

Con independencia de que no se modifique la puntuación hasta el momento indicado, la presentación de cualquier nivel de capacitación lingüística servirá para tener acreditado dicho requisito, para tener opción, desde el momento de la acreditación e incorporación al sistema, a nombramientos en los que un nivel de capacitación lingüística sea un requisito.

2.– Puntu-berdinketa gertatuz gero, azken EPEko deialdietan kasu horietarako ezarritako irizpideen arabera ebatziko da berdinketa.

2.– Los casos de empate a puntos se resolverán conforme a los criterios que para estos supuestos estén establecidos en las convocatorias de la última OPE.

3.– Oro har azken EPEan dagokion kategoriaren / lanpostu funtzionalaren deialdia egin ez bada, zerrendak Erabaki honen 12. artikuluan ezarritakoaren arabera eratuko dira.

3.– En los casos en los cuales en la última OPE realizada con carácter general no se haya convocado la correspondiente categoría/puesto funcional, las listas se confeccionarán con arreglo a lo establecido en el artículo 12 del presente Acuerdo.

4.– Erabaki honen 8.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, edozein unetan aurkez daitezke eskabideak, baina, eskaera horiek zerrendetan integratu arte, aurkezpen-dataren arabera ordenatuko dira urtean zehar jasotako eskabideak. Egun berean eskaera bat baino gehiago aurkezten badira, eta premia larri eta atzeraezin bat betetzeko beharrezkoa bada horietara jotzea, adinez nagusienaren irizpidea aplikatuko da, seigarren xedapen gehigarrian xedatutako kasuetan salbu.

4.– Hasta que no se produzca la integración en las listas de las solicitudes que de forma permanente pueden presentarse conforme a lo previsto en el artículo 8.2 del presente Acuerdo, las solicitudes recibidas a lo largo del año se ordenarán por su fecha de presentación. En el caso de que varias solicitudes se presenten en el mismo día, si resultara necesario acudir a ellas para cubrir una necesidad urgente e inaplazable, se aplicará el criterio de mayor edad, con excepción de lo dispuesto en la disposición adicional sexta.

21. artikulua.– Aldi baterako kontratazioko zerrendak eguneratzea.

Artículo 21.– Actualización de las listas de contratación temporal.

1.– Kontratazio-zerrendak, eratu ondoren, urtean bitan eguneratuko dira, eta, besteak beste, aurkeztu (ekainaren 30era arte edo abenduaren 31ra arte, hurrenez hurren) eta baliozkotutako hizkuntza-eskakizunak eta euskara-tituluak eguneratuko dira, bai eta Osakidetzan eta kontratazio-zerrendetako kategorian / lanpostu funtzionalean lortutako lan-esperientzia ere.

1.– Una vez constituidas las listas de contratación, dos veces al año se actualizarán las listas incluyendo los perfiles lingüísticos y títulos de euskera que hayan sido aportados (hasta el 30 de junio o 31 de diciembre respectivamente) y validados, así como la experiencia profesional prestada en Osakidetza y en la categoría/puesto funcional correspondiente de las listas de contratación.

2.– Araudia aldatu zaion kategoria batean emandako zerbitzuen kasuan, aurretik lotu ez diren zerbitzuak lotu ahal izango dira, azken enplegu publikorako eskaintzaren oinarri orokorretan xedatutakoaren arabera.

2.– En el caso de servicios prestados en una categoría que haya sido objeto de modificación normativa, se podrán vincular servicios prestados que no hayan sido vinculados con anterioridad de acuerdo con lo dispuesto en las bases generales de la última oferta de empleo público.

Izendapen luzeen zerrenden eguneratzeak barne hartuko du eratu zenetik edo azken eguneratzetik egindako aleen hautaketa-aldaketa.

La actualización de las listas de nombramientos largos incluirá el cambio de elección de OS realizada desde la constitución o última actualización.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
ALDI BATERAKO IZENDAPENEN ESTALDURAREN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LA COBERTURA DE NOMBRAMIENTOS TEMPORALES

22. artikulua.– Aldi baterako izendapenen eskaintza motak.

Artículo 22.– Tipos de Ofertas de Nombramientos Temporales.

1.– Osakidetzako aldi baterako izendapenen eskaintzen ondorioetarako, bi motatan sailkatzen dira bitarteko, ordezko edo behin-behineko langile gisako estatutupeko aldi baterako atxikipen modu guztiak: iraupen luzeko izendapenak eta iraupen laburrekoak. Izendapenak osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen araudi erregulatzailean xedatutakoaren araberakoak izango dira.

1.– A efectos de ofertas de nombramientos temporales en Osakidetza, todas las posibles modalidades de vinculación temporal a plazas estatutarias como personal interino, sustituto o eventual se agrupan en dos clases, esto es, nombramientos de larga duración y nombramientos de corta duración. Los nombramientos se ajustarán a lo dispuesto en la normativa reguladora del personal estatutario de los servicios de salud.

2.– Egonkortasuna sustatuko da aldi baterako zerbitzuak ematean:

2.– Se fomentará la estabilidad en la prestación de servicios temporales:

Beraz, bitarteko izendapena daukan pertsona bat bitarteko izendapena ere eskatzen duen beste arrazoi bat izatera pasatzen denean etenik gabe, bigarren izendapen hori hasierako aldi baterako estaldura egiten ari zen pertsonari esleituko zaio.

Así, cuando una persona tenga un nombramiento interino que, sin solución de continuidad, pase a tener otra causa diferente que requiera también un nombramiento interino, este último se asignará a la persona que estaba realizando la cobertura temporal inicial.

Gauza bera egingo da baldin eta, ordezkapen-izendapena izanik, langile bera ordezteko izendapenaren arrazoia aldatu egiten bada etenik gabe. Hain zuzen ere, hasierako aldi baterako estaldura egiten ari zen pertsonak jarraituko du zerbitzua ematen.

De igual modo se procederá cuando se trate de una persona que, teniendo un nombramiento de sustitución, pase a tener otra causa diferente de nombramiento de sustitución de la misma persona sin solución de continuidad, en cuyo caso continuará prestando el servicio la persona que se hallaba realizando la cobertura temporal inicial.

Gauza bera egingo da pertsona batek ordezkapen-izendapen bat sinatuta duenean, betiere izendapen luzeen zerrenden bidez izendatua izan bada artikulu honen 4.b) apartatuko kasuetan, eta ordeztutako pertsonak lanpostua gordetzeko eskubidea galtzen badu edozein arrazoirengatik, dela inguruabar pertsonalengatik (erretiroa, heriotza, ezintasun-adierazpena edo beste batzuk), dela lanpostuak betetzeko edo hautatzeko prozesu batean parte hartu ondoren beste lanpostu baten esleipendun izateagatik. Kasu horretan, hasierako aldi baterako lanpostua betetzen ari zen pertsonak zerbitzua ematen jarraituko du, hutsik geratu den plaza bateko bitarteko lanpostu bat izendatuta, harik eta lanpostua betetzeko eta hautatzeko sistemen bidez arauz betetzen den arte: behin betiko barne-mugikortasunerako eskainiko da; betetzen ez bada, Lekualdatze-lehiaketa Ireki eta Iraunkorraren hurrengo ziklora deituko da; eta, betetzen ez bada, deitzen den hurrengo Enplegu Publikoko Eskaintzan sartuko da.

De la misma manera se procederá cuando una persona tenga suscrito un nombramiento de sustitución, siempre y cuando hubiera sido nombrada por las listas de nombramientos largos en los supuestos del apartado 4.b) de este artículo, y la persona sustituida pierda el derecho de reserva sobre la plaza por cualquier causa, ya sea por circunstancias personales como jubilación, fallecimiento, declaración de incapacidad u otras, o por ser adjudicataria de otra plaza tras participar en un proceso de provisión o selección. En este caso, continuará prestando el servicio la persona que se hallaba realizando la cobertura temporal inicial, mediante nombramiento de interinidad en plaza ya vacante, hasta la cobertura reglamentaria de la misma por los sistemas de provisión y selección: se ofertará a movilidad interna definitiva; si no se cubre, se convocará al siguiente ciclo del Concurso de Traslados Abierto y Permanente; y, si no se cubre, se incluirá en la siguiente Oferta de Empleo Pública que se convoque.

Modu berean jokatuko da pertsona batek bitarteko izendapena badu arauzko prozeduraren bidez betetzen den lanpostu huts batean eta esleipenduna, lanpostuaz jabetu ondoren, ez bada lanpostu horretan hasten, erreserba-eskubideari eutsiz araudiak baimentzen duen edozein arrazoirengatik, edo, plazan aktibo egonik, lizentziak edo baimenak hartu dituelako. Kasu horretan, lanpostua aldi baterako betetzen ari zen pertsonak jarraituko du zerbitzua ematen, erreserbagatiko edo ordezkapenagatiko bitarteko langile izendapenaren bidez, lanpostuan jardunean jarraitzen badu, dagokionaren arabera, titularra lanean hasi arte.

De igual modo se procederá cuando una persona tenga suscrito un nombramiento de interinidad en una plaza vacante que es cubierta por procedimiento reglamentario y la adjudicataria o el adjudicatario, tras la toma de posesión, no se incorpora efectivamente a dicha plaza, ya sea conservando el derecho a reserva por cualquiera de las causas que permite la normativa o, estando en activo en la plaza, por disfrute de licencias o permisos. En este caso, continuará prestando el servicio la persona que se hallaba realizando la cobertura temporal inicial mediante nombramiento de interinidad contra reserva o de sustitución, si permanece en activo en la plaza, según proceda, hasta la efectiva incorporación de la persona titular.

Atal honetako aurreko paragrafoetan deskribatutako inguruabarrek eragindako izendapen-aldaketen ondorioz, beharrezkoa da aldaketa egin behar den unean lanpostua betetzeko baldintzak betetzea, bai titulazioari dagokionez, bai derrigortasun-data iraungita duen hizkuntza-gaitasunaren egiaztapenari dagokionez. Lanpostuaren baldintzaren bat betetzen ez bada, aldi baterako estatutupeko langileak lanpostua utziko du, baldintzok ez betetzeagatik.

Los cambios de nombramientos por las circunstancias descritas en los párrafos precedentes de este apartado, requieren el cumplimiento de los requisitos para la cobertura del puesto en el momento que deba realizarse el cambio, tanto de titulación como de acreditación de la capacitación lingüística con fecha de preceptividad vencida. El incumplimiento de alguno de los requisitos del puesto conllevará el cese del personal estatutario temporal por incumplimiento de los mismos.

3.– Bi urteko epean pertsona berari zerbitzu berak emateko behin-behineko bi izendapen baino gehiago egiten bazaizkio edo izendapen bat eta dagozkion luzapenak, izendapen egonkor eta malguak barne, eta horien iraupen metatua 12 hilabetetik gorakoa bada, zentroko plantillan egiturazko lanpostu bat sortzea bidezkoa den aztertuko da. Lanpostu hori sortzen bada, hasiera batean aldi baterako lanpostua betetzen zuen pertsonari esleituko zaio, eta behin betiko barne-mugikortasunerako eskainiko da; betetzen ez bada, Lekualdatze-lehiaketa Ireki eta Iraunkorraren hurrengo ziklora deituko da, eta betetzen ez bada, hurrengo Enplegu Publikoko Eskaintzan sartuko da. Esleipen horri uko egiten bazaio, interesduna izendapen luzeen zerrendatik baztertuko da, eta behin-behineko izendapena aipatu plaza izendapen luzeen zerrendako pertsona batekin betetzen den unean amaituko da.

3.– Si a la misma persona se le realizaran más de dos nombramientos de carácter eventual o un nombramiento con sus correspondientes prórrogas para la prestación de los mismos servicios, incluyendo los nombramientos estables y flexibles, durante un período acumulado de 12 o más meses en un periodo de dos años, se procederá a analizar si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro. Si efectivamente se creara dicha plaza, esta última se asignará a la persona que inicialmente realizaba la cobertura temporal y se ofertará a movilidad interna definitiva; si no se cubre se convocará al siguiente ciclo del Concurso de Traslados Abierto y Permanente; y si no se cubre se incluirá en la siguiente Oferta de Empleo Pública que se convoque. En el caso de rechazo a esta asignación, además de la aplicación de la exclusión correspondiente en la lista de nombramientos largos, se finalizará el nombramiento eventual en el momento de la cobertura desde la lista de nombramientos largos de la citada plaza.

4.– Aldi baterako izendapen luzeen artean, honako kasu hauek daude:

4.– Los nombramientos temporales de larga duración incluyen los siguientes supuestos:

a) 55/2003 Legearen 9.2 artikuluan definitutako bitarteko izendapenak, lanaldi osokoak direnean.

a) Nombramientos interinos definidos en el artículo 9.2 de la Ley 55/2003, cuando sean a tiempo completo.

b) 55/2003 Legearen 9.4 artikuluan definitutako ordezkapen-izendapenak, lanaldi osokoak direnean, baldin eta lanpostu-erreserba daukan pertsona sei hilabetez edo gehiagoz egongo bada kanpoan.

b) Los nombramientos de sustitución definidos en el artículo 9.4 de la Ley 55/2003, cuando sean a tiempo completo y siempre que la ausencia de la persona que ostente la reserva de las plazas sea igual o superior a seis meses.

c) Behin-behineko izendapenak, 55/2003 Legearen 9.3 artikuluan jasotakoak, sei hilabeteko edo gehiagoko iraupena dutenean, ohiko lanaldiaren murrizketaren zerbitzu osagarriak emateko egiten direnak izan ezik.

c) Los nombramientos eventuales, recogidos en el artículo 9.3 de la Ley 55/2003, cuando su duración sea igual o superior a los seis meses de duración, con excepción de los que se realicen para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.

d) Izendapen egonkor eta malguak.

d) Los nombramientos estables y flexibles.

e) Lanaldi partzialeko behin-behineko izendapenak, baldin eta lanaldiaren ehunekoa % 75etik gorakoa bada eta sei hilabeteko edo gehiagoko iraupena badute, ohiko lanaldiaren murrizketaren zerbitzu osagarriak emateko egiten direnak izan ezik.

e) Los nombramientos eventuales a tiempo parcial con un porcentaje de jornada superior al 75 % y cuya duración sea igual o superior a seis meses, con excepción de los que se realicen para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.

f) Erretiro partziala hartu duten langileak ordezteko errelebo-kontratuak eta 64 urterekin erretiroa hartu duten langileak ordezteko lan-legepeko bitarteko kontratuak.

f) Los contratos de relevo para la sustitución de quienes se acogen a la jubilación parcial y el contrato laboral de interinidad por jubilación a los 64 años.

5.– Aldi baterako izendapen laburren artean, honako kasu hauek daude:

5.– Los nombramientos temporales de corta duración incluyen los siguientes supuestos:

a) 55/2003 Legearen 9.4 artikuluan zehaztutako ordezkapen-izendapenak, artikulu honen 4.b) puntuan sartzen ez direnak.

a) Los nombramientos de sustitución definidos en el artículo 9.4 de la Ley 55/2003, no incluidos en el punto 4.b) de este artículo.

b) 55/2003 Legearen 9.3 artikuluko behin-behineko izendapenak, sei hilabetetik beherakoak badira.

b) Los nombramientos eventuales del artículo 9.3 de la Ley 55/2003, inferiores a seis meses.

c) Aldi baterako lanaldi partzialeko edozein lotura mota, 55/2003 Legearen 60. artikuluan xedatutakoaren arabera, artikulu honen 4.e) apartatuan araututakoan salbu.

c) Cualquier modalidad de vinculación temporal a tiempo parcial, según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 55/2003, salvo lo regulado en el apartado 4.e) de este artículo.

23. artikulua.– Izendapen luzeen zerrendetako lanpostuak betetzeko egoera bereziak.

Artículo 23.– Situaciones especiales para la cobertura de puestos de las listas de nombramientos largos.

1.– Bete beharreko lanpostuaren ezaugarriek hala eskatzen dutenean zeregin espezifikoak egin behar direlako edo jakintza tekniko jakin batzuk behar direlako, ezagutza horiek lanbide-kategoria edo espezialitate jakin bateko funtzioei dagozkien arren esperientzia edo prestakuntza jakin bat eskatzen dutenean, eta arauzko prozesuen bidez plantillako langile finkoen artean bete ezin izan direnean, hautaketa-prozesu bat egingo da funtzio espezifikoak betetzeko ezagutza tekniko egokiak dituzten izendapen luzeen zerrendako pertsonen artean.

1.– Cuando las características del puesto a cubrir así lo exijan por precisar de la realización de tareas específicas o de encontrarse en posesión de ciertos conocimientos técnicos, que si bien corresponden a las funciones de una determinada categoría profesional o especialidad, requieren de una experiencia o formación determinada, y no ha podido ser cubierta por los procesos reglamentarios entre el personal fijo de plantilla, se efectuará un proceso de selección entre las personas de la lista de nombramientos largos que reúnan los conocimientos técnicos adecuados para el desempeño de las funciones específicas.

Eskakizun espezifiko horien beharra eta zehaztapena dagokion zerbitzu-erakundeak egindako memoriaren bidez egiaztatu beharko da, eta dagokion baimena eduki beharko du.

La necesidad y determinación de estos requerimientos específicos deberá ser acreditada mediante Memoria elaborada por la OS correspondiente y deberá contar con la autorización correspondiente.

Deialdietan ezin izango da inola ere ezarri lanposturako hautatu ez diren izangaien iraunkortasun-irizpiderik etorkizuneko aldi baterako hautaketa-beharretarako; beraz, deialdi espezifiko bat egin beharko da ezaugarri horiek dituen lanpostu bat betetzeko behar bakoitzeko. Horren salbuespena da hautatutako izangaiak izendapena sinatu eta hurrengo hilabetean lanpostuari uko egitea; kasu horretan, baldintzak betetzen dituzten hurrengo izangaiei eskainiko litzaieke lanpostua, prozesuan ezarritako ordenaren arabera.

En ningún caso las convocatorias podrán establecer criterios de permanencia de las personas aspirantes no seleccionadas para el puesto para futuras necesidades de selección temporal, de tal manera que para cada necesidad de cobertura de un puesto de estas características se debe realizar una nueva convocatoria específica, exceptuando el supuesto de renuncia de la persona aspirante seleccionada en el mes siguiente a la firma de su nombramiento, caso en el que el puesto sería ofertado a las siguientes aspirantes que cumplieran los requisitos, por el orden establecido en el proceso.

2.– Izendapen luzeen zerrendako pertsonen hautaketa protokolo honen arabera egingo da:

2.– La selección entre las personas de la lista de nombramientos largos correspondiente se ajustará al siguiente protocolo:

a) Deialdiaren berri emango zaie mahai sektoriala osatzen duten sindikatuei, eta bost egun balioduneko epea emango zaie kasuan kasuko alegazioak egin ditzaten.

a) Se dará traslado de la convocatoria a los sindicatos integrantes de la mesa sectorial para que en el plazo de cinco días hábiles realicen alegaciones, en caso de que lo consideren oportuno.

b) Alegazioei erantzungo zaie, sindikatuek aurkezten badituzte.

b) Se dará respuesta a las alegaciones, si fueran presentadas por los sindicatos.

c) Aurreko izapidea bete ondoren, iragarki bat argitaratuko da aldi baterako kontratazioaren web-orrian, deialdiaren datuekin, eta bertan zehaztuko dira lanpostu funtzionala, izendapen mota, destinoko erakundea eta lanpostua betetzeko behar diren esperientzia eta/edo ezagutza tekniko espezifikoak. Eskabideak aurkezteko epea 10 egun baliodunekoa izango da.

c) Cumplido el trámite anterior, se publicará un anuncio en la página web de contratación temporal con los datos de la convocatoria, en el que se especificará el puesto funcional, tipo de nombramiento, la Organización de destino y la experiencia y/o conocimientos técnicos específicos requeridos para la cobertura. El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles.

d) Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, eskatutako esperientziaren eta/edo ezagutza teknikoen arabera barematuko dira eskabideak, eta Balorazio Batzordeak (deialdia egin duen ZEak eratuko duenak) puntuazio handiena lortu duen pertsona proposatuko du.

d) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se baremarán estas en función de la experiencia y/o conocimientos técnicos requeridos, siendo propuesta por parte de la Comisión de Valoración que habrá sido constituida al efecto por la OS convocante, aquella persona que alcance la mayor puntuación.

e) Hautaketa-prozesuaren emaitza jakinaraziko zaie prozesuan parte hartu duten guztiei eta mahai sektoriala osatzen duten sindikatuei.

e) Se comunicará el resultado del proceso de selección a todas las personas que hayan participado en el mismo y a los sindicatos integrantes de la mesa sectorial.

f) Beteko den plazari atxikita dagoen ZEak formalizatuko du Balorazio Batzordeak proposatutako pertsonaren izendapena.

f) La formalización del nombramiento a la persona propuesta por la Comisión de Valoración la realizará la OS en la que está adscrita la plaza objeto de cobertura.

3.– Arrazoia edozein dela ere hautatutako pertsonaren izendapena amaitzen bada, amaitutzat joko da deialdia eragin zuen arrazoia, eta pertsona hori ezin izango da inola ere automatikoki hautatu ezaugarri horiek dituen beste izendapen baterako. Beste hautaketa-prozesu bat egin beharko da.

3.– Si finalizara el nombramiento de la persona seleccionada por cualquier causa, se considerará extinguida la causa que motivó la convocatoria y en ningún caso esta persona puede ser seleccionada automáticamente para otro nombramiento de esas características, requiriendo un nuevo procedimiento de selección.

24. artikulua.– Izendapen luzeen zerrendetako izangaiei izendapenen eskaintzak egiteko modua.

Artículo 24.– Forma en la que se realizan las ofertas de cobertura de nombramientos de las listas de nombramientos largos.

1.– Izendapen luzeen zerrendetako izangaien izendapenak kudeatzeko, Osakidetzak beren-beregi gaitutako baliabide telematikoak erabiliko dira modu lehenetsian.

1.– La gestión de los nombramientos de listas de nombramientos largos se realizará prioritariamente utilizando los medios telemáticos habilitados por Osakidetza a dicho fin.

Hala ere, izendapen luzeen zerrendako izendapenak betetzeko eskaintza telefonoz eta posta elektronikoz egin ahal izango da, baldin eta egoera jakin batzuetan (eskaintzen kopurua eta abar) kudeaketa telematikoa baino arinagoa bada.

No obstante, la oferta de cobertura de nombramientos de la lista de nombramientos largos, podrá realizarse de forma telefónica y por correo electrónico cuando concurran circunstancias (número de ofertas...etc.) que supongan que la gestión por esta vía sea más ágil que la gestión telemática.

Erabaki hau garatzeko, protokolo berri bat ezarriko da, deien edo mezu elektronikoen kopurua, aldia eta erregistroa arautzeko.

Se establecerá un nuevo protocolo que regulará el número, periodo y registro de las llamadas o correos electrónicos, en desarrollo del presente Acuerdo.

Entzumen-desgaitasuna duten pertsonentzako eskaintzak kudeatzeko beharrezko egokitzapenak egingo dira.

Se abordarán las adaptaciones necesarias para la gestión de las ofertas de cobertura a las personas con discapacidad auditiva.

2.– Osakidetzaren aldi baterako kontratazioaren web-orrian iragarki bat argitaratu ahal izango da, dagokion zerrendan eta Barrutian parte hartzen duten pertsonek, hala nahi izanez gero, iragarritako izendapenak betetzeko eskabidea aurkeztu ahal izan dezaten.

2.– Se podrá publicar un anuncio en la página web de contratación temporal de Osakidetza dirigido a la totalidad de las personas que formen parte de la lista y Área correspondiente, para que aquellas personas que formen parte de las mismas, y así lo deseen, puedan presentar solicitud para la cobertura de los nombramientos anunciados.

Iragarritako izendapenak zerrenda batean ordenatuko dira, eta izendapen bakoitzari zenbaki bat jarriko zaio.

Los nombramientos anunciados se ordenarán en un listado asignando un número a cada nombramiento.

3.– Dagokion kontratazio-zerrendako izangai guztiek, baliabide telematikoen bidez egindako eskaintzetan, nahi dituzten izendapenak aukeratu ahal izango dituzte, ezarritako epearen barruan, eta, egiten duten hautapenean, eskainitako lanpostuak zein lehentasun-hurrenkeratan nahi dituzten adieraziko dute. Eskaintza bat aukeratu eta izendapena onartzen ez duen pertsonari dagokion zigorra aplikatuko zaio, 41. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

3.– La totalidad de las personas de la correspondiente lista de contratación podrán elegir en las ofertas realizadas a través de los medios telemáticos los nombramientos en los que estén interesadas, dentro del plazo establecido al efecto, señalando en dicha elección el orden de preferencia deseado de los puestos ofertados. A la persona que hubiera elegido una oferta en la que estaba interesada y no acepte el nombramiento, se le aplicará la penalización correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.

4.– Aipatutako epea amaitu bezain laster, automatikoki esleituko dira kontratazio-eskaintzak, lanpostu hutsen zerrendan esleitutako puntuazio-ordenaren arabera. Dagokion zerrendan lanerako prest egonda ere deialdian ateratzen den lanpostua betetzeko eskabidea aurkezten ez duenari ez zaio zigorra ezarriko, hurrengo puntuan arautzen den ofiziozko esleipenari kalterik egin gabe.

4.– Con carácter inmediato a la finalización de dicho plazo, se producirá la asignación automática de las ofertas de contratación en función del orden de puntuación asignado en la lista de vacantes. No se aplicará la penalización a quien estando disponible en la lista correspondiente no presente solicitud para la cobertura del puesto convocado, sin perjuicio de la asignación de oficio regulada en el punto siguiente.

5.– Ofizioz esleituko dira izangaientzat hautatu ez diren edo inori esleitu ez zaizkion izendapen-eskaintzak. Esleipen hori ofizioz egingo da, zerrendako kideak hautatutako ZEaren arabera, lanpostuen argitalpen-ordenaren arabera, zerrendan duten lehentasun-ordenaren arabera eta iraupen luzeko aldi baterako izendapenak egiteko eskuragarri dauden kontuan hartuta. Izangai batek ofiziozko esleipenari uko egiten badio, ez badu justifikatzeko arrazoirik alegatu, 41. artikuluan xedatutakoaren arabera dagokion zigorra ezarriko zaio.

5.– Se asignarán de oficio aquellas ofertas de nombramientos que no hayan sido seleccionadas por aspirantes o que no hayan sido adjudicadas a ninguna persona, llevándose a efecto dicha asignación de oficio según la o las OS elegida o elegidas por la persona integrante de la lista, el orden de publicación de los puestos, su orden de prelación en la lista y su condición de disponible para acceder a nombramientos temporales de larga duración. La renuncia a la asignación de oficio, en el caso de que no se haya alegado causa de justificación, supondrá la penalización correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.

Ofiziozko esleipenean, lehenengo eskaintzatik hasiko da, izendapenak argitaratu ziren ordenaren arabera; beraz, hutsik geratu den lehen izendapena ofizioz esleituko litzaioke ZEaren izendapen luzeen zerrendan eskuragarri dagoen lehenengo izangaiari; zerrenda hori agortuko balitz, Barrutiko izendapen luzeen zerrendan eskuragarri dagoen lehen pertsonari esleituko litzaioke, eta horrela hurrenez hurren, izendapen guztiak esleitu arte.

En la asignación de oficio se empezará por la primera de las ofertas, según el orden en que fueron publicados los nombramientos, por lo que el primer nombramiento que hubiera quedado vacante se adjudicaría de oficio a la primera persona aspirante disponible de la lista de nombramientos largos de la OS. En caso de que se agotara dicha lista, se adjudicaría a la primera persona disponible en la lista de Área de nombramientos largos y así sucesivamente hasta que se adjudiquen todos los nombramientos.

25. artikulua.– Izendapen laburren zerrendetako izangaiei izendapenen eskaintzak egiteko modua.

Artículo 25.– Forma en la que se realizan las ofertas de cobertura de nombramientos de las listas de nombramientos cortos.

1.– Izendapen laburren zerrendetako eta zerrenda espezifikoetako aldi baterako kontratazioko eskaintzak, ahal dela, telefonoz egingo dira, kontratazio-zerrendan agertzen diren izangaien telefonora deituta.

1.– Las ofertas de contratación temporal de las listas de nombramientos cortos y listas específicas se realizarán preferentemente de forma telefónica mediante llamadas a los teléfonos de la persona aspirante que figuren en la lista de contratación.

Arrazoi horregatik egiten diren telefono-deiak sistema informatikoan erregistratuko dira, egindako eskaintza eta haren onarpena edo ukoa jasota uzteko.

Las llamadas telefónicas que se realicen por este motivo se registrarán en el sistema informático, a fin de dejar constancia de la oferta realizada y de la aceptación o renuncia a la misma.

Erabaki hau garatzean, protokolo berri bat ezarriko da, deien kopurua, aldia eta erregistroa arautzeko.

Se establecerá un nuevo protocolo que regulará el número, periodo y registro de las llamadas, en desarrollo del presente Acuerdo.

Entzumen-desgaitasuna duten pertsonentzako eskaintzak kudeatzeko beharrezko egokitzapenak egingo dira.

Se abordarán las adaptaciones necesarias para la gestión de las ofertas de cobertura a las personas con discapacidad auditiva.

2.– Oporraldietarako aldi baterako izendapenen eskaintzak telematikoki egin ahalko zaizkie izendapen laburren zerrendetako izangaiei, 24. artikuluan araututakoa aplikatuz.

2.– Se podrán realizar de forma telemática las ofertas de nombramientos temporales desde las listas de nombramientos cortos para los períodos vacacionales, con aplicación de lo regulado en el artículo 24.

26. artikulua.– Deia edo eskaintza egin aurreko uko boluntarioak onartzea.

Artículo 26.– Admisión de renuncias voluntarias previas al llamamiento u oferta.

Izendapen-eskaintza jaso aurretik, interesdunak izendapen luzeen zerrendako ZE bati edo batzuei uko egitea eskatu ahal izango du.

Con carácter previo a que se realice una oferta de nombramiento podrá solicitarse la renuncia a alguna o algunas de las OS en la lista de nombramientos largos.

Izendapen laburren zerrendan, hautatutako zerbitzu-erakundeetako edozeini uko egin ahalko zaio, edozein izendapen-eskaintza jaso aurretik.

En la lista de nombramientos cortos se podrá renunciar, con carácter previo a cualquier oferta de nombramiento, a una de las OS elegidas.

27. artikulua.– Aldi baterako izendapenen eskaintzei uko egitea.

Artículo 27.– Renuncias a ofertas de nombramientos temporales.

1.– Oro har, izendapen-eskaintzei ezin izango zaie uko egin, salbu eta kontrakoa arautzen bada. Hala ere, uko egite hori onartu ahal izango da, baldin eta, izendapen-eskaintza egiten den unean, honako justifikazio-kausa hauetakoren bat alegatzen bada eta kausa horiek egiaztatzeko beharrezkoa den dokumentazioa aurkezten bada Erabakiaren 37. artikuluan ezarritako epean:

1.– Con carácter general, las ofertas de nombramientos serán irrenunciables, salvo que se regule lo contrario. No obstante, podrá ser admitida dicha renuncia cuando, en el momento en el que se realice la oferta de nombramiento, se alegue alguna de las siguientes causas de justificación y se acompañe la documentación que sea necesaria para acreditar tales causas, en el plazo establecido en el artículo 37 del presente Acuerdo:

a) Izangaia zerbitzu berezietako egoeran dagoela aitortzeko kasuren batean badago. Egoera horiek jasota daude funtzio publikoari buruzko indarreko legerian, bai eta eskaintza egiten den unean indarrean dagoen Osakidetzako langileentzako lan-baldintzei buruzko Akordioan ere.

a) Cuando la persona aspirante se encuentre en alguno de los supuestos para ser declarada en la situación de servicios especiales, recogidos en la legislación vigente de Función Pública, así como en el Acuerdo de condiciones de trabajo para el personal de Osakidetza vigente en el momento de la oferta.

b) Izangaiak izendapen luzeen zerrendaren bidez lortutako beste kategoria / lanpostu funtzional bateko izendapen bat indarrean badauka.

b) Por tener en vigor un nombramiento de distinta categoría/puesto funcional derivado de la lista de nombramientos largos.

c) Zerbitzuak ematen ari bada Osasun Sistema Nazionaleko beste osasun-zentro batean, beste administrazio publiko batean edota Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin itundutako zentroetan edo Euskal Osasun Sistemari atxikitakoetan (atxikimendu-hitzarmen berezi bati jarraikiz).

c) Encontrarse prestando servicios en otro centro sanitario del Sistema Nacional de Salud, en otra Administración Pública o en centros concertados con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco o adscritos al Sistema Sanitario Público Vasco en virtud de un convenio singular de vinculación.

d) Izangaia Osakidetzan lanean badabil aurreko izendapen luzeen zerrendatik lortutako bitarteko, behin-behineko edo ordezko izendapen batekin. Kasu horietan, interesduna justifikatuta geratuko da indarrean dagoen izendapen luzeen zerrendan, Erabaki honen 22.3 artikuluan xedatutako egoeran salbu.

d) Por encontrarse la persona aspirante trabajando en Osakidetza con un nombramiento interino, eventual o de sustitución, otorgado desde la lista de nombramientos largos anterior, casos en los cuales la persona afectada quedará justificada en la lista de nombramientos largos vigente. Con excepción de lo previsto en el artículo 22.3 de este Acuerdo.

Dena dela, eskaintza behin bakarrik egingo da zerrenda berrietatik, behin indarrean daudela.

En todo caso, se realizará una única vez esta oferta desde las listas nuevas, una vez vigentes.

e) Izangaia Osakidetzan lanean ari bada, izendapen laburren zerrendatik emandako etenik gabeko ordezkapen-izendapen batekin, betiere izendapen horrek sei hilabeteko edo gehiagoko iraupena badu.

e) Por encontrarse la persona aspirante trabajando en Osakidetza con un nombramiento de sustitución sin solución de continuidad otorgado desde la lista de nombramientos cortos, siempre y cuando dicho nombramiento tenga una duración igual o superior a seis meses.

f) Kontratazio-eskaintza egitean, izangaia ezkondu osteko edo indarreko legerian aurreikusitako izatezko bikotea eratu osteko egun naturalen barruan badago, indarreko legerian ezarritakoaren arabera, edo kontratua epe horretan hasten bada. Kasu horiek egiaztatzeko, ezkontza egin dela edo dagokion Izatezko Bikoteen Erregistroan inskribatu dela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko da.

f) Cuando al realizar la oferta de contratación la persona aspirante se encuentre dentro de los días naturales siguientes a la celebración de su matrimonio o de la constitución como pareja de hecho que se prevén en la legislación vigente o bien la contratación comience en dicho período. Dichos supuestos deberán acreditarse mediante la presentación del certificado que acredite la celebración del matrimonio o la inscripción en el correspondiente Registro de Parejas de Hecho.

g) Izangaia aldi baterako ezintasun-egoeran badago. Kasu horretan, ez zaio beste izendapenik eskainiko altaren berri eman arte; horretarako, dagokion zerbitzu-erakundeari aurkeztu beharko dio dagokion dokumentua.

g) Cuando la persona aspirante se encuentre en situación de Incapacidad Temporal, en cuyo caso no se le ofertará un nuevo nombramiento hasta que se notifique fehacientemente el alta, mediante la aportación del correspondiente documento a la OS que corresponda.

h) Izangaia erakunde ofizial batek emandako beka baten jabe bada edo bere zerrendako kategoriarekin / lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten ikasketa ofizialak egiten ari bada. Ez zaio izendapenik eskainiko, harik eta beka, ikasketa ofizialak edo ikasturtea amaitu direla jakinarazi arte.

h) Cuando la persona aspirante esté en posesión de una beca concedida por Organismo oficial o realizando estudios oficiales, relacionados con la categoría/puesto funcional de la lista de la que forme parte. No se le volverá a ofertar un nombramiento hasta que se notifique fehacientemente la finalización de la beca, de los estudios oficiales o del curso.

i) Izangaia HABEk homologatutako zentroetan euskalduntze-ikastaro trinkoak edo barnetegiak egiten ari bada. Halakoetan, ez zaio izendapenik eskainiko, harik eta izangaiak ikastaroen amaieraren berri eman arte.

i) Cuando la persona aspirante esté realizando cursos de euskaldunización intensivos o barnetegis en centros homologados por HABE, no volviéndole a ofertar un nombramiento hasta que se notifique fehacientemente la finalización de los cursos.

j) Izangaia osasun-zientzietako prestakuntza espezializatuko aldiak, lanbide-hobekuntzako ikastaroak edo Osakidetzako zerrenda espezifikoetarako prestakuntza, graduondokoa edota masterra egiten ari bada zentro ofizialetan eta horiek 25 kredituren edo gehiagoren baliokideak badira. Ez zaio izendapenik eskainiko, harik eta izangaiak prestakuntza, ikastaro, graduondoko edo masterreko aldia amaitu dela jakinarazi arte.

j) Cuando la persona aspirante esté realizando los períodos de formación especializada en ciencias de la salud; cursos de perfeccionamiento profesional o formación para listas específicas de Osakidetza; o postgrado y/o master impartidos en centros oficiales, que equivalgan a 25 o más créditos, no volviéndole a ofertar un nombramiento hasta que se notifique fehacientemente la finalización del período de formación, curso, postgrado o master.

k) Askatasun-gabetzearen kasuetan, kondena-epai irmoa ematen ez den bitartean. Askatasuna berreskuratzen denean zerrendetan lanerako prest egotera igaroko da berriro interesduna, betiere askatasuna berreskuratu eta hamar egun balioduneko epean jakinarazten badu.

k) En supuestos de privación de libertad, en tanto no recaiga sentencia condenatoria firme, pasando a estar disponible en las listas una vez que recupere la libertad, siempre y cuando lo comunique en el plazo de diez días hábiles a contar desde la mencionada recuperación de la libertad.

l) Izangaiak, legezko zaintza dela-eta, ordainpeko jarduerarik egiten ez duen desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorialen bat daukan pertsona bat zaindu behar badu zuzenean. Kasu horretan, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu. Justifikazio horrek hilabeteko iraupena izango du gutxienez, eta, ondoren, interesdunak berriro aktibo jartzea eskatu ahal izango du. Justifikazio hori ezin izango da hirutan baino gehiagotan alegatu urte naturalean.

l) Cuando la persona aspirante, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo alguna persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, debiendo aportar la documentación acreditativa oportuna. Dicha justificación tendrá una duración mínima de un mes, tras lo cual podrá solicitar la reactivación. Esta justificación no podrá alegarse más de tres veces durante el año natural.

m) Izangaiak odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko ahaideak zaindu behar baditu, betiere ahaide horrekin bizikidetza egonkorra badu (errolda-ziurtagiriaren bidez egiaztatua) eta adinagatik (65 urtetik gorakoa), istripuagatik edo gaixotasunagatik bere kabuz moldatu ezin bada eta ez badu ordaindutako jarduerarik egiten. Horretarako, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu izangaiak. Justifikazio horrek hilabeteko iraupena izango du gutxienez, eta, ondoren, interesdunak berriro aktibo jartzea eskatu ahal izango du. Justifikazio hori ezin izango da hirutan baino gehiagotan alegatu urte naturalean.

m) Cuando la persona aspirante precise encargarse del cuidado directo de familiar o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o mayor grado si media convivencia estable acreditada por certificado de empadronamiento, que por razones de edad (mayor de 65 años), accidente o enfermedad no pueda valerse por sí misma, y que no desempeñe actividad retribuida, debiendo aportar la documentación acreditativa oportuna. Dicha justificación tendrá una duración mínima de un mes, tras lo cual podrá solicitar la reactivación. Esta justificación no podrá alegarse más de tres veces durante el año natural.

n) Izangaiak, legezko zaintza dela-eta, 12 urtetik beherako adingaberen bat zaindu behar badu zuzenean, bai eta izangaia bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzeko eskubide hauek baliatzen ari bada ere, indarreko legerian ezarritako kasuetan eta iraupenean: edozein modalitatetako harreragatiko lizentzia eta amatasunagatiko edo aitatasunagatiko lizentzia. 12 urtetik beherako adingabeak zaindu behar dituztenen kasuan, justifikazio horrek hilabeteko iraupena izango du gutxienez, eta, ondoren, interesdunak berriro aktibo jartzea eskatu ahal izango du. Justifikazio hori ezin izango da hirutan baino gehiagotan alegatu urte naturalean.

n) Cuando la persona aspirante, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo menores de 12 años, así como cuando se encuentre en el ejercicio de los siguientes derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en los supuestos y duración establecidos en la legislación vigente: licencia por cualquier modalidad de acogimiento y licencia de maternidad o paternidad. En el caso de cuidado de menor de 12 años, dicha justificación tendrá una duración mínima de un mes, tras el cual podrá solicitar la reactivación. Esta justificación no podrá alegarse más de tres veces durante el año natural.

o) Izangaia nazioarteko erakundeen misioetan, destinoa atzerrian duten osasun-arloko GKE-etan, atzerriko gobernu edo erakunde publikoetan edo nazioarteko lankidetzako programetan parte hartzen ari bada. Parte-hartze hori behar bezala egiaztatu beharko da.

o) Cuando la persona aspirante esté participando en misiones de organismos internacionales, ONG de carácter sanitario con destino en el extranjero, Gobiernos o Entidades Públicas Extranjeras o en Programas de Cooperación Internacional, siempre y cuando se acredite fehacientemente la mencionada participación.

p) Izendapen laburren zerrendatik izendapen bat eskaintzen denean, arestian adierazitakoez gain, uko egiteko beste bost arrazoi egongo dira:

p) Cuando se oferte un nombramiento por la lista de nombramientos cortos, además de las señaladas anteriormente, existirán cinco causas más de renuncia:

a) Edozein enpresa pribatutan lanean aritzea. Horretarako, lan-kontratua aurkeztu behar da.

a) Encontrarse trabajando en cualquier empresa privada, previa presentación del contrato de trabajo.

b) Izangaiak izendapen luzeen zerrendaren bidez lortutako izendapen bat indarrean izatean.

b) Tener en vigor un nombramiento derivado de la lista de nombramientos largos.

c) Bigarren mailarainoko odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko senideen gaixotasun larria, ospitaleratzea edo heriotza, edo maila handiagokoena, baldin eta bizikidetza egonkorra badaukate (errolda-ziurtagiriaren bidez egiaztatu behar da), indarreko legerian arrazoi horiengatiko lizentziarako ezarritako aldirako.

c) Enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad o mayor grado si media convivencia estable acreditada por certificado de empadronamiento durante el tiempo establecido en la legislación vigente para la licencia por estas causas.

d) Deialdia egin eta hurrengo 12 orduetan edo aurreko izendapen bat amaitu eta hurrengo 24 orduetan hasteko eskaintza bat bada. Kasu horretan, lanerako prest egoten jarraituko da.

d) Ofertarse un nombramiento cuyo inicio esté previsto en un plazo inferior a las 12 horas siguientes a la hora del llamamiento o 24 horas desde la finalización de un nombramiento anterior. En este caso continuará disponible.

e) Genero-indarkeriaren biktima izanda, aldi baterako kontratazioko zerrendetan izena emanda dauden izangaiek uko egin ahal izango diote aurrez onartutako edo orain arte egindako aldi baterako edozein loturari, bai eta aldi baterako edozein lotura izateko eskaintzari ere, eta ez da inolako bazterketarik aplikatuko Bigarren Xedapen Gehigarrian jasotako moduan.

e) Las aspirantes inscritas en las listas de contratación temporal víctimas de la violencia de género podrán renunciar a cualquier vinculación temporal previamente aceptada o que se venga realizando, así como a cualquier oferta de cualquier vinculación temporal sin que se aplique exclusión alguna en los términos recogidos en la Disposición Adicional Segunda.

28. artikulua.– Izendapenen eskaintzak. Amatasun- edo aitatasun-lizentzia, edo haurdunaldiko edo edoskitzaro naturaleko arriskua.

Artículo 28.– Ofertas de nombramiento. Licencia de maternidad o paternidad o riesgo durante el embarazo o lactancia natural.

Aldi baterako kontratazio-zerrendetan izena emanda dauden eta lanerako prest dauden izangaiei, aldi baterako izendapena egiteko unean amatasun- edo aitatasun-lizentzia edo adopzio edo harreragatiko lizentzia hartzen ari badira, edo haurdunaldiko edo edoskitzaro naturaleko arriskuagatiko prestazioa jasotzen ari badira, izendapen hori eskainiko zaie. Izangaiak onartzen badu, izendapena bermatuko da lanbide-esperientziaren zenbaketarako, baina lizentzia hori baliatzen jarraitu ahal izango du horretarako legez ezarritako aldia amaitu arte, eta benetako laneratzea lizentzia amaitu eta hurrengo egunera atzeratuko da, betiere izendapena eragin zuen arrazoiak bere horretan jarraitzen badu.

A las personas aspirantes inscritas en las listas de contratación temporal que se encuentren en situación de disponible y en el momento de corresponderle un nombramiento temporal se encuentren disfrutando de licencia por maternidad o paternidad o por adopción o acogimiento o de la prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia natural, les será ofertado dicho nombramiento. Si es aceptado por la persona aspirante, se garantizará el mismo a efectos de cómputo de la experiencia profesional, pero podrá optar por seguir disfrutando de dicha licencia hasta finalizar el período legalmente estipulado para la misma, quedando diferida la incorporación efectiva al día inmediato siguiente a finalizar la licencia, siempre que la causa que motivó el nombramiento aún permanezca.

29. artikulua.– Izendapen luzeen zerrendatik eskaini diren eta indarrean dauden izendapenei uko egitea.

Artículo 29.– Renuncias a nombramientos en vigor ofertados por la lista de nombramientos largos.

Izendapen luzeen zerrendatik deituta kategoria edo lanpostu funtzional jakin baterako izendatutako langileek uko egin ahal izango diote izendapenari, inolako bazterketarik aplikatu gabe, baldin eta inskribatuta dauden kategoria edo lanpostu funtzionala ez den beste kategoria edo lanpostu funtzional bateko izendapen luzeen zerrendatik eskainitako izendapen bat onartzen badute.

El personal designado por la lista de nombramientos largos en una categoría o puesto funcional determinada podrá renunciar a su nombramiento, sin aplicarse exclusión alguna, cuando acepte un nombramiento ofertado por la lista de nombramientos largos de otra categoría o puesto funcional distinto en la que se encuentre inscrito.

30. artikulua.– Indarrean dauden errelebo-kontratuei uko egitea.

Artículo 30.– Renuncias a contratos de relevo en vigor.

Erretiro partziala hartu duen langilearen lanaldia betetzeko errelebo-kontratua formalizatu eta bi urtera, kontratuari uko egin ahal izango zaio, aldi baterako kontratazioko zerrendetan inolako bazterketarik aplikatu gabe.

A partir de los dos años de la formalización de un contrato de relevo para la cobertura de jornada de la trabajadora o trabajador que se haya acogido a la jubilación parcial, se podrá renunciar al contrato sin que se aplique exclusión alguna en las listas de contratación temporal.

31. artikulua.– Izendapen luzeen zerrendatik eskaini diren eta indarrean dauden izendapenei uko egitea.

Artículo 31.– Renuncias a nombramientos en vigor ofertados por la lista de nombramientos cortos.

Izendapen laburren zerrendatik deituta kategoria edo lanpostu funtzional jakin baterako izendatutako langileek uko egin ahal izango diote izendapenari, inolako bazterketarik aplikatu gabe, baldin eta izendapen luzeen zerrendatik eskainitako izendapen bat onartzen badute.

El personal designado por la lista de nombramientos cortos en una categoría profesional o puesto funcional determinado podrá renunciar a su nombramiento, sin aplicarse exclusión alguna, cuando se le oferte y acepte un nombramiento otorgado por la Lista de nombramientos largos.

32. artikulua.– Indarrean dauden lanaldi murriztuko izendapenei uko egitea.

Artículo 32.– Renuncias a nombramientos en vigor de jornada reducida.

Lanaldi murriztuko izendapena indarrean duen langileak uko egin ahal izango dio izendapenari, inolako bazterketarik aplikatu gabe, izendapen hori egin eta hiru hilabetera. Uko horrek eskatzen du uko egin aurretik, edo aldi berean, Erabaki honen 18. artikuluaren 1.a) eta 1.b) apartatuetan aipatzen diren lanaldi motetako bat aukeratzea, Osakidetzako aldi baterako kontratazioko web-aplikazioaren bidez, baldin eta izangaiak ez bazuen bi mota horietako bat aukeratuta uko egiterakoan.

El personal que ostente un nombramiento en vigor de reducción de jornada podrá renunciar al mismo sin aplicarse exclusión alguna una vez que hayan transcurrido tres meses desde dicho nombramiento. Esta renuncia requerirá que previa o simultáneamente a la misma escoja a través de la aplicación web de contratación temporal de Osakidetza alguna de las modalidades de jornada referidas en los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 18 del presente Acuerdo, si no se tenía elegida ya alguna de ambas modalidades al producirse la renuncia.

Artikulu honetan xedatutakoa ez zaio aplikatuko erretiro partziala hartu duen langilearen lanaldiaren ehunekoa betetzeko errelebo-kontratuari.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable al contrato de relevo para la cobertura del porcentaje de jornada de la trabajadora o trabajador que se haya acogido a la jubilación parcial.

33. artikulua.– Indarrean dauden izendapenei uko egitea, espezialitate bat eskatzen duen beste izendapen bat eskaintzean.

Artículo 33.– Renuncias a nombramientos en vigor cuando se oferte otro en el que se solicite estar en posesión de una especialidad.

1.– Dagokion kategorian aritzeko, betetzen ari den izendapenerako eskatutakoaz bestelako espezialitateko titulu jakin bat edukitzea eskatzen duen izendapen bat eskaintzen zaion langileak indarrean daukan izendapenari uko egin ahal izango dio. Era berean, ez da aldi baterako kontratazioko zerrendetatik kanpo geratuko, betiere espezialitatedun izendapen berriaren eskaintza onartzen badu. Gainera, izangaia zerrenda horietan berriz aktibo jarri ahalko da justifikaziorako alegatutako izendapena amaitzen denean.

1.– La persona a la que se le oferte un nombramiento para el que, dentro de la categoría de que se trate, sea requisito estar en posesión de una determinada titulación de especialidad diferente de la requerida para el nombramiento que está desempeñando, podrá renunciar al que tuviera en vigor sin que se la excluya de las listas de contratación temporal, siempre y cuando acepte la oferta del nuevo nombramiento con especialidad, quedando en situación de justificada en el puesto que venía desempeñando, pudiendo la persona aspirante reactivarse cuando finalice el nombramiento alegado para la justificación.

2.– Beste espezialitate bat eskatzen duen izendapen bat betetzen ari delako espezialitate jakin bat izatea eskatzen duen izendapen baterako eskaintzari uko egiten bazaio, uko hori justifikatuta geratuko da, eta izangaia zerrenda horietan berriz aktibo jarri ahalko da justifikaziorako alegatutako izendapena amaitzen denean.

2.– Si se rechaza la oferta para un nombramiento en el que sea requisito estar en posesión de una determinada especialidad por estar desempeñando un nombramiento en el que sea requisito otra especialidad, quedará justificada, pudiendo reactivarse cuando finalice el nombramiento alegado para la justificación.

3.– Osasun-zientzietan espezializatutako prestakuntza sanitarioa hasi duela egiaztatzen duenak ere uko egin diezaioke, inolako bazterketarik gabe.

3.– Igualmente podrá renunciar, sin exclusión alguna, quien acredite el inicio de la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud.

34. artikulua.– Eskaintza orotarako aldez aurretiko aldi baterako uko-egiteak, 12 urtetik beherako semea edo alaba zaintzeko; ordaindutako jarduerarik egiten ez duen desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala duen norbait zaintzeko; edo odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko ahaide bat zaintzeko, edo maila handiagoko ahaide bat zaintzeko, baldin eta bizikidetza egonkorrean bizi dela egiaztatzen bada errolda-ziurtagiri bidez, eta ahaide hori adinagatik, istripuagatik edo gaixotasunagatik bere kabuz baliatu ezin bada eta ordaindutako jarduerarik egiten ez badu.

Artículo 34.– Renuncias temporales previas a toda oferta para atender al cuidado de hija o hijo menor de 12 años; para atender a persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida; o para atender a familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o mayor grado si media convivencia estable acreditada por certificado de empadronamiento que no pueda valerse por sí misma, por razones de edad, accidente o enfermedad y no desempeñe actividad retribuida.

Kontratazio-eskaintza guztiei aldez aurretik uko egin ahal izango diote zerrendetako langileek, baldin eta 12 urtetik beherako seme-alabak zaintzen badituzte, edo desgaitasuna duen pertsona bat edo beren ardurapean badute odol- edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko senitarteko bat edo maila handiagoko bat (baldin eta bizikidetza egonkorrean bizi dela egiaztatzen bada, eta hori errolda-ziurtagiri bidez egiaztatu behar da), bere kabuz baliatu ezin dena eta jarduera ordaindurik egiten ez duena, betiere uko horretarako epea gutxienez hilabetekoa bada eta hiru alditan baino gehiagotan egiten ez bada urte naturalean.

Podrá renunciar previamente a toda oferta de contratación el personal integrante de las listas que atienda el cuidado de hija o hijo menor de 12 años o que tenga a su cargo una persona con discapacidad o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o mayor grado si media convivencia estable acreditada por certificado de empadronamiento, que no pueda valerse por sí misma y no desempeñe actividad retribuida, siempre que dicha renuncia comprenda el período mínimo de un mes y no se realice más de tres veces durante el año natural.

Ukoa idatziz egin beharko da, eta dagozkion egiaztagiriekin batera aurkeztu beharko da. Pertsona inskribatuta dagoen izendapen luzeen kategoria eta zerrenda guztietara edo pertsona hori inskribatuta dagoen kategoria eta izendapen laburren zerrenda guztietara edo bietara zabalduko da ukoa. 12 urtetik beherako adingabeak zaintzeari dagokionez, uko egite horrek gehienez ere umeak adin hori bete arte iraungo du, eta semeak edo alabak 12 urtebete arte luzatu ahal izango da.

La renuncia, que habrá de realizarse por escrito y deberá acompañar la documentación acreditativa, se extenderá a su elección a todas las categorías y listas de nombramientos largos en las cuales la persona esté inscrita o a todas las categorías y listas de nombramientos cortos en los cuales se esté inscrita o a ambas. En el caso del cuidado de menores de 12 años, la renuncia comprenderá como máximo hasta el cumplimiento de dicha edad y podrá prorrogarse mientras la hija o el hijo no haya cumplido los 12 años.

35. artikulua.– Izendapen laburren zerrendako izendapen-eskaintza orori aldi baterako uko egitea.

Artículo 35.– Renuncias temporales a toda oferta de nombramiento de la lista de nombramientos cortos.

1.– Izendapen laburren zerrendetan dagoen orok uko egin ahal izango dio Osakidetzak egiten dizkion izendapen-eskaintzei gehienez hilabetez urte natural bakoitzean, baldintza hauek betetzen badira:

1.– Toda persona integrante de las listas de nombramientos cortos podrá renunciar, previamente a recibir cualquier oferta de nombramiento de Osakidetza, durante el plazo máximo de un mes por cada año natural, siempre y cuando se cumplan todos los siguientes requisitos:

a) Ukoa berariaz egin beharko da, aldi baterako langileak kontratatzeko aplikazio informatikoaren bidez, eta izangaia izena emana daukan izendapen laburren zerrenda guztiei aplikatuko zaie; ukoaren ordua eta aldia ere erregistratuta geratuko dira.

a) La renuncia deberá efectuarse de manera expresa a través de la aplicación informática de Contratación de personal temporal y se aplicará a todas las Listas de nombramientos cortos en las que se encuentre inscrita la persona, quedando registrada la hora en la que se efectúa la renuncia y el periodo de la misma.

b) Ukoak eskabidea erregistratu eta hurrengo egunetik aurrera izango du eragina.

b) La renuncia será efectiva a partir del día siguiente a la fecha de registro de la solicitud.

c) Izendapen-eskaintza bat egin baino lehen aurkeztu beharko da, eta eskabidea zer ordutan erregistratu den hartuko da kontuan.

c) Se deberá presentar con antelación a la realización de una oferta de nombramiento, teniendo en cuenta la hora de registro de la petición.

d) Izendapen laburren zerrendan bakarrik izango du eragina.

d) Afectará únicamente a la lista de nombramientos cortos.

e) Ukoa urtean behin egin ahalko da, gehienez ere hilabetez eta gutxienez astebetez.

e) La renuncia se hará por una sola vez al año y por un plazo no superior al mes ni inferior a una semana.

f) Eskatutako uko-epean ezin izango da berriro eskatu izendapen laburren zerrendan berriro aktibo jartzeko.

f) Durante el plazo de renuncia solicitado no se podrá solicitar una nueva reactivación en la lista de nombramientos cortos.

g) Uko-aldia amaitzen denean, sistemak automatikoki aktibatuko du berriro langilea zerrendan.

g) La reactivación será automática al cumplirse el plazo de renuncia.

h) Oro har, ezin izango da ukoa eskatu Aste Santuan, Gabonetan eta udako oporraldian (hau da, ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean).

h) Con carácter general, no podrá solicitarse durante los períodos de Semana Santa, Navidades y el período vacacional, que comprende los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

36. artikulua.– Indarrean dauden izendapenei aldi baterako uko egitea, nazioarteko erakundeen lanetan, destinoa atzerrian duten osasun-arloko GKE-etan, atzerriko gobernu edo erakunde publikoetan edo nazioarteko lankidetzako programetan parte hartzeko.

Artículo 36.– Renuncias temporales a nombramientos en vigor por participar en misiones de organismos internacionales, ONG de carácter sanitario con destino en el extranjero, Gobiernos o Entidades Públicas Extranjeras o en Programas de Cooperación Internacional.

Nazioarteko erakundeen lanetan, destinoa atzerrian duten osasun-arloko GKE-etan, atzerriko gobernu edo erakunde publikoetan edo nazioarteko lankidetzako programetan parte hartzen dutenek uko egin ahal izango diete indarrean dituzten izendapenei, aldi baterako kontratazioko zerrendetatik kanpo geratu gabe, betiere parte-hartze hori modu frogagarrian egiaztatzen badute.

El personal que participe en misiones de organismos internacionales, ONG de carácter sanitario con destino en el extranjero, Gobiernos o Entidades Públicas Extranjeras o en Programas de Cooperación Internacional podrá renunciar a los nombramientos en vigor, sin que se le excluya de las listas de contratación temporal, siempre y cuando se acredite fehacientemente el inicio de la mencionada participación.

37. artikulua.– Izendapen-eskaintzei uko egitea nola justifikatu.

Artículo 37.– Modo de justificar las renuncias a las ofertas de nombramientos.

Izendapen bat eskaini zaion eta onartu nahi ez duen langileak dagokion Zerbitzu Korporatiboaren edo Aldi Baterako Kontratazioko Kudeaketa Unitatearen aurrean justifikatu beharko du egin zaion eskaintzari uko egiten diola. Horretarako, hamabost egun naturaleko epea izango du, eskaintzaren berri eduki eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, eta agiri bidez alegatu beharko du Erabaki honetako aurreko artikuluetan aipatutako justifikazio-arrazoietako bat gertatu dela.

El personal al que se le haya ofertado un nombramiento y no desee aceptar el mismo deberá justificar ante el correspondiente Servicio Corporativo o Unidad de Gestión de la Contratación Temporal su renuncia a la oferta que se le haya realizado, en el plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de dicha oferta, alegando documentalmente la concurrencia de una de las causas de justificación recogidas en los artículos precedentes del Acuerdo.

Aipatutako hamabost egun naturaleko epe horri dagokionez, eta eskaintza telefono bidezkoa bada, jakinarazpena egindakotzat joko da zerrendak kudeatzeko sistema informatikoan markatzen denean. Eskaintza telematikoa bada, aldiz, justifikatzeko epe hori espresuki adieraziko da Osakidetzako aldi baterako kontratazioko webgunean.

A efectos del cómputo del plazo de quince días naturales se entenderá efectuada la notificación desde su anotación en el sistema informático de gestión de las listas cuando la oferta sea telefónica. Cuando dicha oferta se haya realizado por vía telemática el plazo para justificar se indicará expresamente en la página web de contratación temporal de Osakidetza.

38. artikulua.– Ez justifikatzearen ondorioak.

Artículo 38.– Consecuencias de la falta de justificación.

1.– Sei hilabeteko epean ez zaie izendapenik eskainiko izendapena telefonoz eskaini zaien langileei edo 24.5 artikuluaren arabera ofizioz lanpostu bat esleitu zaienei, baldin eta, izendapenari uko eginda, eskaintza egin eta hurrengo 15 egun naturaletan ez badute agiri bidez justifikatu kontratazio horri uko egin diotela, 37. artikuluan ezarritakoaren arabera. Epe horretan (15 egun natural) justifikatu gabeko bigarren ukoak zerrendatik urtebetez kanporatzea ekarriko du. Epe horretan (15 egun natural) justifikatu gabeko hirugarren ukoak zerrendatik urtebetez kanporatzea ekarriko du.

1.– No se ofertarán nombramientos durante el plazo de seis meses a la persona a la que se le haya ofertado un nombramiento de forma telefónica o se le haya asignado de oficio un puesto según lo regulado en el artículo 24.5 y no haya justificado documentalmente su renuncia a dicha contratación en los 15 días naturales siguientes a la oferta, según lo regulado en el artículo 37. La segunda renuncia sin haber justificado en dicho plazo (15 días naturales) comportará la exclusión de un año de la lista. La tercera renuncia sin haber justificado en dicho plazo (15 días naturales) comportará la exclusión definitiva.

2.– Ez justifikatzearen ondorioek eskaintzari dagokion zerrenda motari (izendapen luzeak edo laburrak) eta haren kategoria zehatzari soilik eragingo diete.

2.– Las consecuencias de la falta de justificación únicamente afectarán al tipo de lista (de nombramientos largos o cortos) desde la que se haya realizado la oferta y a la concreta categoría de la misma.

39. artikulua.– Hainbat kategoriatako izendapen laburren zerrendak.

Artículo 39.– Listas de nombramientos cortos en varias categorías.

Ez da egingo kategoria / lanpostu funtzional bateko izendapen laburren zerrendako kontratazio-eskaintza berririk, harik eta beste kategoria / lanpostu funtzional bateko izendapen laburren zerrendaren bidez esleitutako indarreko izendapena amaitu arte, Erabaki honen 33. artikuluan ezarritako kasuetan salbu.

No se realizarán nuevas ofertas de contratación de la lista de nombramientos cortos de una categoría/puesto funcional mientras no concluya el nombramiento vigente otorgado mediante la lista de nombramientos cortos de otra categoría/puesto funcional, con excepción de lo previsto en el artículo 33 del presente Acuerdo.

40. artikulua.– Langileak berraktibatzea kontratazio-zerrendetan.

Artículo 40.– Reactivación en las listas de contratación.

1.– Ondoko egoeraren batean dauden langileak berraktibatu egin behar dira kontratazio-zerrendetan:

1.– Deberá reactivarse en las listas de contratación el personal que se encuentre en alguna de estas situaciones:

a) Izendapen luzeen zerrendaren edo izendapen laburren zerrendaren bidez emandako izendapena amaitzen zaienak. Izendapena amaitu eta hamabost egun naturaleko epean eskatu beharko da berraktibazioa. Berraktibazioa eskatzeko, Osakidetzako Aldi Baterako Kontratazioko Zerbitzu Korporatibora jo beharko da, izendapen luzeen zerrendaren bidez emandako izendapena bada; aldiz, Zerbitzu Erakundeko Aldi Baterako Kontratazioko Zerbitzura jo beharko da, izendapen laburren zerrendaren bidez emandakoa bada. Hala ere, izendapen laburren zerrendan (eta ez izendapen luzeen zerrendan), ofizioz berraktibatuko du langilea zerbitzu-erakundeko Kontratazioko Zerbitzuak, baldin eta izendapen laburren zerrendatik eskainitako kontratazioa hasterako izendapen hori noiz amaituko den jakinez gero.

a) Que finalice un nombramiento otorgado mediante la lista de nombramientos largos o mediante la lista de nombramientos cortos. La reactivación deberá solicitarse en el plazo de quince días naturales desde la finalización del nombramiento. Deberá dirigirse al Servicio Corporativo de Contratación de personal temporal de Osakidetza, si se trata de un nombramiento otorgado mediante la lista de nombramientos largos, y al Servicio de Contratación de personal temporal de la OS, si se otorgó mediante la lista de nombramientos cortos. No obstante, en la lista de nombramientos cortos (no en la de nombramientos largos) la reactivación será de oficio por el Servicio de Contratación de la Organización de Servicios en el caso de que en la fecha de comienzo de la contratación mediante dicha lista de nombramientos cortos ya se conociera la fecha exacta de finalización del nombramiento.

b) Izendapen luzeen zerrendatik eskainitako kontratazio baten ukoa justifikatu badu edo izendapen luzeen zerrendatik eskainitako ukoa justifikatu badu. Justifikazioren arrazoia amaitzen denetik hamabost egun naturaleko epean eskatu beharko da berraktibazioa. Berraktibazioa eskatzeko, Osakidetzako Aldi Baterako Kontratazioko Zerbitzu Korporatibora jo beharko da, baldin eta justifikazioa lanpostu hutsen zerrendan egin bada. Aldiz, justifikazioa izendapen laburren zerrendan egin bada, dagokion Zerbitzu Erakundeko Kontratazioko Zerbitzuari eskatu beharko zaio berraktibazioa.

b) Que haya justificado la renuncia a una oferta de contratación de la lista de nombramientos largos o haya justificado la renuncia a una oferta de la lista de nombramientos cortos. La reactivación deberá solicitarse en el plazo de quince días naturales desde que concluya la causa de justificación. Deberá dirigirse al Servicio Corporativo de Contratación de personal temporal de Osakidetza, si la justificación se realizó en la lista de vacantes, y al Servicio de Contratación de personal temporal de la OS correspondiente, en el caso de que la justificación se hubiera realizado en la lista de nombramientos cortos.

2.– Kontratazioko Zerbitzuak 3 egun balioduneko epean berraktibatuko du interesduna, hark jakinarazpena egiten duenetik zenbatzen hasita, salbu eta izendapen laburren zerrendako izendapena hastean izendapen hori noiz bukatuko den ezagutzen bada. Azken kasu hori izendapen laburren zerrendan soilik aplika daiteke, eta langileak «lanerako prest» daudela adieraziko da izendapena amaitu baino 6 egun natural lehenago.

2.– La reactivación por el Servicio de Contratación se producirá en el plazo de 3 días hábiles desde la comunicación de la persona interesada, excepto en el supuesto de que al comenzar el nombramiento en la lista de nombramientos cortos ya fuera conocida la fecha de finalización del mismo. En este último supuesto, aplicable únicamente en la lista de nombramientos cortos, el personal pasará a la situación de «disponible» seis días naturales antes de la fecha de finalización del nombramiento.

3.– Atal honetan aipatzen diren berraktibatze-epeak igarotzen badira interesdunak berraktibatzea eskatu gabe, hura eskatu izan balu eskain litzaizkiokeen izendapenak galduko lituzke. Berraktibatze-epea igarotakoan, berraktibatzea eska daiteke oraindik, baina eskabidea dagokion organoan erregistratu eta hamabost egun naturalera izango ditu ondorioak.

3.– Si transcurrieran los plazos de reactivación del presente apartado sin que la persona interesada hubiera instado la reactivación, se producirá la pérdida de los nombramientos que se hubieran ofertado de haberla solicitado. Una vez transcurrido el plazo señalado para la reactivación, se podrá solicitar aún la reactivación, pero la misma tendrá efectos quince días naturales después de que haya tenido entrada en el órgano competente la solicitud.

41. artikulua.– Zerrendetatik kanpo geratzea.

Artículo 41.– Exclusiones.

1.– Zerrendetako kontratazio-eskaintza bati uko egiten zaionean dagokion epean agiri bidez justifikazioa egiaztatu gabe eta indarrean dagoen izendapen bati uko egiten zaionean, izangaia 6 hilabetez geldituko da zerrendetatik kanpo dagokion kategorian / lanpostu funtzionalean (izendapen luzeen zerrenda edo izendapen laburren zerrenda), baldin eta lehenbiziko ukoa bada.

1.– Cuando se renuncie a una oferta de contratación de la lista sin acreditar documentalmente la justificación en el plazo oportuno, así como cuando se produzca la renuncia a un nombramiento en vigor, se producirá la exclusión durante seis meses de la lista de la categoría/puesto funcional de que se trate y únicamente de la lista de que se trate (lista de nombramientos largos y lista de nombramientos cortos), si se trata de una renuncia que se produce por primera vez.

Indarrean dagoen izendapen bati bigarren aldiz uko egiten zaionean edota kontratazio-eskaintza bati bigarren aldiz uko egiten zaionean uko hori epe barruan justifikatu gabe, izangaia hamabi hilabetez geldituko da izendapen luzeen zerrendatik edo izendapen laburren zerrendatik kanpo dagokion kategorian / lanpostu funtzionalean.

Cuando se renuncie por segunda vez a un nombramiento vigente o a una oferta de contratación sin haber justificado en plazo dicha renuncia, se producirá la exclusión durante doce meses en la lista nombramientos largos o en la de nombramientos cortos de la categoría/puesto funcional correspondiente.

Indarrean dagoen izendapen bati hirugarren aldiz uko egiten zaionean edota kontratazio-eskaintza bati hirugarren aldiz uko egiten zaionean uko hori epe barruan justifikatu gabe, izangaia behin betiko geldituko da izendapen luzeen zerrendatik edo izendapen laburren zerrendatik kanpo dagokion kategorian / lanpostu funtzionalean.

Cuando se renuncie por tercera vez a un nombramiento vigente o a una oferta de contratación sin haber justificado en plazo dicha renuncia, se producirá la exclusión definitiva en la lista de nombramientos largos o en la de nombramientos cortos de la categoría/puesto funcional correspondiente.

2.– Indarrean dauden izendapenei uko egiteak 1. apartatuan aipatutako bazterketak dakartza berekin, uko-arrazoia edozein dela ere, Erabaki honen 29., 30., 31., 32., 33. eta 36. artikuluetan ezarritako kasuetan izan ezik.

2.– Las renuncias a los nombramientos en vigor conllevan las exclusiones citadas en el apartado 1 de este artículo, cualquiera que sea la causa que motive dichas renuncias, excepto en los supuestos previstos en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 36 del presente Acuerdo.

3.– Halaber, kontratazio-zerrendetatik kanpo geldituko da, aurretik ezarritako epeetan, Erabaki honen 24. eta 25. artikuluak garatzeko ezartzen den Protokoloaren arabera egindako deiei erantzuten ez dieten langileak. Osakidetzak bazterketak berrikusiko ditu, interesdunek aurkezten dituzten alegazioak kontuan hartuta.

3.– Así mismo, quedará excluido de las listas de contratación, durante los plazos establecidos anteriormente, el personal que no responda a las llamadas efectuadas conforme al Protocolo que se establezca en desarrollo de los artículos 24 y 25 de este Acuerdo. Osakidetza revisará las exclusiones en base a las alegaciones que pudiera plantear el personal afectado.

4.– Era berean, baztertutako langileak berriro sartu ahalko dira zerrendetan. Osakidetzak beretzat gordetzen du baztertutako izangaiei berriro deitzeko eskubidea, baldin eta kategoria / lanpostu funtzional jakin baterako indarrean dagoen zerrenda amaitu bada eta behar asistentzial atzeraezin bat bete behar bada, zerrendako izangai guztien arteko lehentasun-ordenaren arabera. Izendapena onartu egiten bada behar asistentzial atzeraezin bat bete behar delako, penalizazioa baliogabetu egingo da izendapen hori amaitzean.

4.– Igualmente, el personal excluido podrá ser incluido de nuevo en las listas. Osakidetza se reserva el derecho de volver a llamar a aspirantes excluidos o excluidas cuando se hubiera agotado la lista vigente de la categoría/puesto funcional concreto y fuera necesario cubrir una necesidad asistencial de forma inaplazable, por orden de prelación entre la totalidad de integrantes de la lista. En el caso de que se acepte el nombramiento por una necesidad asistencial de forma inaplazable, la penalización quedará anulada al finalizar dicho nombramiento.

5.– Penalizazioak ez du eragotziko diziplina-araubidea aplikatzea zerrendetan, hurrengo artikuluan arautzen den kasu bereizia baita.

5.– La penalización se aplicará sin perjuicio de que pueda aplicarse el régimen disciplinario en las listas, el cual constituye un supuesto diferenciado que se regula en el artículo siguiente.

6.– Izendapen luzeen zerrendan edo izendapen laburren zerrendan penalizazioren bat ezartzen bada, posta elektronikoz jakinaraziko zaio interesdunari egoera hori, bai eta dagozkion ondorioak ere.

6.– Siempre que se produzca una penalización de la lista de nombramientos largos o de la lista de nombramientos cortos, se notificará a la persona interesada por correo electrónico tal circunstancia, así como sus efectos.

IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
DIZIPLINA-ARAUBIDEA
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

42. artikulua.– Diziplina-araubidea.

Artículo 42.– Régimen Disciplinario.

1.– Osakidetzako kontratazio-zerrenden bidez lanean ari diren bitartean, zerrenda horietan izena eman duten pertsonei diziplina-espedientea ireki ahal zaie. Espediente hori honako hauetan araututakoari jarraituz tramitatuko da: Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuari buruzko abenduaren 16ko 55/2003 Legearen XII. kapitulua eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren VII. titulua (modu osagarrian eta diziplina-espedienteei aplikatu beharreko ordenamendu juridikoaren beste edozein arautan aplikatzekoa).

1.– Mientras se hallen trabajando mediante las listas de contratación de Osakidetza, las personas inscritas en las mismas podrán ser objeto de expediente disciplinario, que se tramitará según lo establecido en el Capítulo XII de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, y Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aplicable de forma supletoria y cualquier otra norma del ordenamiento jurídico aplicable a los expedientes disciplinarios.

2.– Izendapena eman zion zerbitzu-erakundeko zuzendari-gerenteak egingo du prozeduraren ebazpena, ebazpena ematean espedientatutako pertsonak erakunde horretan izendapena amaituta izan zein ez, arau-haustea izendapenaren iraunaldian gertatu baitzen.

2.– La resolución del procedimiento se dictará por la Directora o el Director Gerente de la Organización de Servicios en la que se otorgó el nombramiento durante el transcurso del cual fue cometida la infracción, aunque en el momento de su emisión la persona expedientada haya finalizado su nombramiento en dicha organización.

3.– Ezin izan bazen diziplina-espedientea tramitatu izangaia aktibo zegoela, aldi baterako kontratazioko zerrendetan izena emana duten pertsonek zigorra jaso ahalko dute honako hauetan jasotzen diren prozedura eta arau-hausteen arabera: Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuari buruzko abenduaren 16ko 55/2003 Legearen XII. kapitulua eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren VII. titulua. Diziplina-espedientearen xede diren jazoerak gertatu ziren zerbitzu-erakundeko zuzendari-gerenteak hasi eta ebatziko du prozedura hori.

3.– Si no pudiera tramitarse expediente disciplinario mientras se hallaban en activo, las personas inscritas en las listas de contratación temporal podrán ser sancionadas por el procedimiento y las infracciones contenidas en el Capítulo XII de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprobó el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Este procedimiento será iniciado y resuelto por la Directora o el Director Gerente de la Organización de Servicios donde se cometieron los hechos objeto del expediente disciplinario.

4.– Aurreko apartatuan oinarrituta hasten den prozedura estatutupeko langileen diziplina-prozedurek emandako printzipioen arabera izapidetuko da.

4.– El procedimiento que se incoe en base al apartado anterior se tramitará conforme a los principios que inspiran los procedimientos disciplinarios del personal estatutario.

5.– Aplikatu beharreko zigorrak 55/2003 Legearen XII. kapituluan jasotzen dira. Hala ere, espedientearen xede diren jazoeren larritasunaren arabera, izangaia aldi baterako edo behin betiko baztertuko da kontratazio-zerrendetatik; era berean, zehapenak izendapen luzeen eta izendapen laburren zerrendak barne hartu behar dituen baloratuko da, bai eta zehapena espedientatutako pertsona izena emanda daukan kategoria / lanpostu funtzional guztietako zerrenda guztietara hedatzen den ere.

5.– Las sanciones a aplicar serán las contempladas en el Capítulo XII de la Ley 55/2003. Si bien la suspensión de funciones se materializará, en función de la gravedad de los hechos objeto del expediente, con la suspensión temporal o definitiva de las listas de contratación, graduándose igualmente si la sanción debe comprender las listas de nombramientos largos y cortos y si se extiende a todas las listas de todas las categorías/puestos funcionales en que esté inscrita la persona expedientada.

6.– Era berean, 55/2003 Legearen 75. artikuluan ezarritako behin-behineko neurriak hartzeari buruzko araudia aplikatuko da, diziplina-espedientearen xede diren jazoeren larritasunaren arabera.

6.– Se aplicará igualmente la regulación concerniente a la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 75 de la ley 55/2003, en función de la gravedad de los hechos objeto de expediente disciplinario.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
LANGILEEN ORDEZKARIEI INFORMAZIOA EMATEA ETA IZENDAPENAK ARGITARATZEA
INFORMACIÓN A LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAL Y PUBLICIDAD DE LOS NOMBRAMIENTOS

43. artikulua.– Langileen ordezkariei informazioa ematea eta izendapenak argitaratzea.

Artículo 43.– Información a la Representación de Personal y Publicidad de los Nombramientos.

1.– Hilero, zerbitzu-erakundeek aldi horretan egindako aldi baterako estatutupeko langileen izendapenei buruzko informazioa bidaliko diote langileen ordezkaritzari edo hark eskuordetzen duen organoari, bai hutsik dauden lanpostuak eta erreserbatuak betetzeari buruzkoa, bai ordezkapenak eta behin-behinekotasunak egiteari buruzkoa. Informazio horren barruan datu hauek emango dira, langileen informazio-sisteman horretarako prestatutako txosten-ereduaren arabera: izen-abizenak, kategoria / lanpostu funtzionala, antolaketa-unitatea, izendapen mota eta ordezkapenaren arrazoia, izendapenaren hasiera- eta amaiera-data (hala badagokio), derrigortasun-data (hala badagokio), lanpostuaren kodea eta lanaldiaren ehunekoa.

1.– Con carácter mensual las OS remitirán a la Representación del Personal, o al órgano en el que esta delegue, información sobre los nombramientos de personal estatutario temporal, tanto para la cobertura de plazas vacantes y reservadas como para sustituciones y eventualidades, realizados durante ese período, en el que constarán apellidos y nombre, categoría/puesto funcional, unidad organizativa, tipo de nombramiento y motivo de sustitución, fecha de inicio y fin del nombramiento, cuando esté determinada, en su caso, fecha de preceptividad, código de plaza y porcentaje de jornada, conforme al modelo de informe habilitado al efecto en el sistema de información de personal.

2.– Informazioa dela-eta sindikatuek emandako auziren bat izanez gero, idatziz aurkeztu beharko dute izendapenak egin diren zerbitzu-erakundean, zeinak gehienez ere hilabeteko epean erantzungo baitu.

2.– Cualquier cuestión relacionada con la información facilitada que se suscite en la parte sindical deberá ser presentada por escrito en la respectiva OS donde se han producido los nombramientos.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Asteburuetarako, jaiegunetarako eta premiazko egoeretarako izendapenak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Nombramientos de fines de semana, festivos y situaciones urgentes.

Asteburuetan eta premiazko egoeretan kontratatzeko protokolo berri bat ezarriko da, Erabaki hau garatzeko.

Se establecerá un nuevo protocolo para la contratación en fines de semana y situaciones urgentes, en desarrollo del presente Acuerdo.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Genero-indarkeria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Violencia de género.

1.– Genero-indarkeriaren biktima dela egiaztatzen duen emakumeak, aldi baterako izendapen baten bidez zerbitzuak ematen ari bada, lehentasuna izango du antzeko ezaugarriak dituen aldi baterako beste izendapen bat egiteko, kategoria edota espezialitate berean, berak aukeratutako herri berean edo beste batean, eta aldi baterako duen izendapenari uko egin ahalko dio, inolako zigorrik gabe.

1.– La mujer que acredite ser víctima de violencia de género, en el caso de estar prestando servicios mediante un nombramiento temporal, tendrá preferencia a ocupar otro nombramiento temporal de análogas características, en la misma categoría y/o especialidad, en la misma o en otra localidad de su elección, renunciando simultáneamente al nombramiento temporal que estuviera desempeñando, sin que ello conlleve penalización alguna.

2.– Hala, genero-indarkeriaren biktima izanda, aldi baterako kontratazioko zerrendetan izena emanda dauden izangaiek uko egin ahal izango diote aurrez onartutako edo orain arte egindako aldi baterako edozein loturari, bai eta aldi baterako edozein lotura izateko eskaintzari ere, aldi baterako kontratazio-zerrendetan inolako bazterketarik aplikatu gabe.

2.– Así, aquellas aspirantes inscritas en las listas de contratación temporal víctimas de la violencia de genero podrán renunciar a cualquier vinculación temporal previamente aceptada o que se venga realizando, así como a una oferta der cualquier vinculación temporal sin que se aplique exclusión alguna en las listas de contratación temporal.

3.– Genero-indarkeriaren biktima den izangaiak bere eskabidean honako hauek aldatu ahal izango ditu: zein zerbitzu-erakundetan eta lantokitan eman nahi dituen zerbitzuak. Egin eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak aldaketak, arrazoia zein den kontuan hartuta.

3.– La aspirante, víctima de violencia de género, podrá modificar en su solicitud las OS y centros de trabajo en los que desea prestar servicios. El cambio será efectivo a partir del día siguiente a la modificación, en atención al motivo.

4.– Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 23. artikuluan xedatutakoaren arabera egiaztatuko dira genero-indarkeriaren egoerak, eta indarrean dagoen ordenamendu juridikoak ezarritako neurriak aplikatuko dira.

4.– Las situaciones de violencia de género se acreditarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, y se aplicarán las medidas que el ordenamiento jurídico vigente establezca.

5.– Bere eginkizunak betetzean sexu-jazarpena edo sexuan oinarritautako jazarpena jasan duen izangaiak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 7. artikuluaren arabera, eta dagokion salaketa judiziala jarri bada, honako hauek aldatu ahal izango ditu eskabidean: zein zerbitzu-erakundetan eta lantokitan eman nahi dituen zerbitzuak. Egin eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak aldaketak, arrazoia zein den kontuan hartuta.

5.– La persona aspirante que haya sufrido acoso sexual o acoso por razón de sexo en el desempeño de sus funciones, en virtud del artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y siempre que se haya interpuesto la correspondiente denuncia judicial, podrá modificar en su solicitud las OS y centros de trabajo en que desea prestar servicios. El cambio será efectivo a partir del día siguiente a la modificación, en atención al motivo.

6.– Era berean, bere eginkizunak betetzean sexu-jazarpentzat edo sexuan oinarritutako jazarpentzat har daitekeen portaera jasan duen izangaiak, Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari Osakidetzan aurre egiteko protokoloaren arabera, eta Protokoloaren Ikerketa Batzordeari aurkeztutako kexa eta salaketen erregistroan jasota badago egoera hori, eta aipatu Batzordeak hala aitortu badu, honako hauek aldatu ahal izango ditu eskabidean: zein zerbitzu-erakundetan eta lantokitan eman nahi dituen zerbitzuak. Egin eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak aldaketak, arrazoia zein den kontuan hartuta.

6.– Así mismo la persona aspirante que haya sufrido un comportamiento susceptible de ser constitutivo de acoso sexual o por razón de sexo de los contemplados en el Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en Osakidetza, en el desempeño de sus funciones, y que haya sido recogido en el Registro de quejas y denuncias presentadas ante la Comisión de Investigación del Protocolo, y que haya sido reconocido como tal por dicha comisión, podrá modificar en su solicitud las OS y centros de trabajo en que desea prestar servicios. El cambio será efectivo a partir del día siguiente a la modificación, en atención al motivo.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Oporraldietarako aldi baterako kontratazioen erreserbak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Reservas de contratación temporal para periodos vacacionales.

Aste Santuko, Gabonetako eta udako oporretatik eratorritako absentziak betetzeko izendapenak Erabaki hau garatzeko egingo den protokoloaren arabera antolatuko dira.

Los nombramientos destinados a cubrir las ausencias derivadas del disfrute de las vacaciones de Semana Santa, Navidad y verano se articularán conforme al protocolo que se elaborará en desarrollo del presente Acuerdo.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Derrigortasun-data iraungita duten lanpostuak betetzeko egoera espezifikoak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Situaciones específicas para la cobertura de puestos con fecha de preceptividad vencida.

1.– Oro har, hizkuntza-eskakizuna eskatuko da derrigortasun-data iraungita duten lanpostuak betetzeko.

1.– Como norma general el perfil lingüístico será exigido para la cobertura de las plazas que tengan fecha de preceptividad vencida.

2.– Hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-data iraungita duen lanpostu bat ezin bada bete kontratazio-zerrendetan dauden eta eskatutako hizkuntza-eskakizuna duten pertsonekin, eta lanpostua betetzea ezinbestekoa bada, zerrendetan dauden eta eskatutako hizkuntza-eskakizuna ez duten pertsonei eskaini ahalko zaizkie izendapenak, salbuespenezko bi kasu hauetako batean soilik:

2.– Cuando no sea posible la cobertura de una plaza con fecha de preceptividad del perfil lingüístico vencida con las personas integrantes de las listas de contratación que estén en posesión de aquel y esta cobertura sea imprescindible, podrán ofertarse nombramientos a personas integrantes de las listas que no estén en posesión del perfil lingüístico requerido, únicamente en uno de los dos siguientes supuestos excepcionales:

a) Dagokion zerbitzu-erakundeko Zuzendaritzaren erabakiz sortutako zerrenda espezifikoen kasuan, zerrenda horietan eskatutako hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta duen langilerik ez dagoenean lanerako prest. Kasu horretan, lehendabizi, aipatutako hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta ez duten zerrenda espezifiko horretako lanerako prest dauden langileengana joko da eta, ondoren (zerrenda horietan ere ez balego lanerako prest dagoen langilerik), hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta duten dagokion kategoriako zerrendetako langileengana eta, besterik ezean (aurrez ezarritakoaren arabera ere lanerako prest dagoen langilerik izango ez balitz), hizkuntza-eskakizuna egiaztatu ez duten kategoria orokorreko zerrendako langileak aukeratuko dira.

a) Cuando tratándose de listas específicas cuya creación se acordó por la Dirección de la OS correspondiente, no existan personas disponibles en dichas listas que tengan el perfil lingüístico requerido. En este caso se acudirá en primer lugar a las personas disponibles en la lista específica que no estén en posesión del citado perfil, acudiéndose subsidiariamente (en el caso de que tampoco hubiera personal disponible en dichas listas) al personal de las listas de la categoría correspondiente que esté en posesión del perfil lingüístico requerido y, en último caso (cuando tampoco hubiera personal disponible según lo establecido), se seleccionará al personal de la lista de la categoría general que no esté en posesión del citado perfil.

b) Eskatutako hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta duen eta lanerako prest dagoen langilerik ez dagoenean dagokion kategoriako izendapen luzeen zerrendan, hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta ez duten langileengana joko da. Era beran, eskatutako hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta duen eta lenerako prest dagoen langilerik ez dagoenean izendapen laburren zerrendan, ez eta dagokion eremuko zerrendan ere (izendapen laburrak), hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta ez duten langileengana joko da.

b) Cuando no exista personal disponible en la lista de nombramientos largos de la categoría correspondiente que esté en posesión del perfil lingüístico requerido se acudirá a personal de la lista de nombramientos largos que no tenga el citado perfil. Así mismo cuando no exista personal disponible en la lista de nombramientos cortos ni en la lista de Área de nombramientos cortos correspondiente, que esté en posesión del perfil lingüístico requerido se acudirá a personal de la lista que no tenga el citado perfil.

Bi kasu horietan, a) eta b) apartatuetan, kontrataziorako lehentasuna emango zaie eskatutakoaren azpiko hizkuntza-eskakizuna dutenei.

En ambos casos, apartados a) y b), se dará preferencia a la contratación a quienes estén en posesión del perfil lingüístico inmediatamente inferior al exigible.

3.– Derrigortasun-data iraungita duten lanpostuak izendapen luzeen zerrendaren eta izendapen laburren zerrendaren bidez betetzeko, Erizain Espezialisten kategorian, lehentasun-hurrenkera honi jarraituko zaio:

3.– La cobertura desde la lista de nombramientos largos y nombramientos cortos de puestos con perfil lingüístico vencido, de personal de Enfermería Especialista, se llevará a cabo conforme al siguiente orden de prioridad:

1) Erizain espezialista, hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta daukana.

1) Enfermero/a especialista, con perfil.

2) Erizain espezialista, hizkuntza-eskakizuna egiaztatu gabe daukana.

2) Enfermero/a especialista, sin perfil.

3) Erizain jeneralista, hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta daukana.

3) Enfermero/a generalista, con perfil.

4) Erizain jeneralista, hizkuntza-eskakizuna egiaztatu gabe daukana.

4) Enfermero/a generalista, sin perfil.

Kontrataziorako lehentasuna emango zaie eskatutakoaren azpiko hizkuntza-eskakizuna dutenei.

Se dará preferencia a la contratación a quienes estén en posesión del perfil lingüístico inmediatamente inferior al exigible.

4.– Indarrean dagoen Euskara Planaren arabera I. lehentasuneko gisa ezarritako unitateetan zerbitzuak emateko behin-behineko izendapenetan, euskararen ezagutzari emango zaio lehentasuna, hau da, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta duten izangaiak kontratatuko dira.

4.– En los nombramientos eventuales destinados a la prestación de servicios en la Unidades tipificadas como de prioridad I según el Plan de Euskera vigente, primará el conocimiento de euskera, es decir, se contratará a aspirantes que acrediten el correspondiente perfil lingüístico.

Indarrean dagoen Euskara Planaren arabera II. lehentasuneko gisa ezarritako unitateetan zerbitzuak emateko behin-behineko izendapenetan, dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta duten izangaien kopurua unitate bakoitzean ezarritako derrigortasun-ehunekora irits dadin zainduko da.

En los nombramientos eventuales destinados a la prestación de servicios en las Unidades tipificadas como de prioridad II según el Plan de Euskera vigente, se velará para que el cumplimiento de aspirantes que acrediten el correspondiente perfil lingüístico llegue al porcentaje de preceptividad establecido en cada Unidad.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Desgaitasuna duten pertsonak kontratatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Contratación de personas con discapacidad.

1.– Desgaitasuna duten pertsonei enplegu publikoa lortzen lagunduko zaie, aldi baterako kontratazioan ere legez ezarritako kupoa lortzea ahalbidetuko duten sustapen-neurriak arautuz.

1.– Se favorecerá el acceso al empleo público de las personas que ostentan la condición legal de discapacidad, regulando medidas de fomento que permitan alcanzar también en la contratación temporal el cupo de cobertura legalmente establecido.

2.– Nolanahi ere, izendapen horiek formalizatu ahal izateko baldintza izango da izangaiek lanpostuari dagozkion zereginak egoki bete ahal izatea.

2.– En todo caso, la formalización de dichos nombramientos estará condicionada a que las personas aspirantes puedan desempeñar adecuadamente las tareas propias del puesto de trabajo.

3.– Osakidetzak, Zuzendaritza Nagusiaren dagokion ebazpenaren bidez eta Erabaki honen Jarraipenerako Batzordearen esparruan negoziatu ondoren, beharrezko neurriak hartuko ditu xedapen gehigarri honen 1. eta 2. apartatuetan jasotakoak ahalbidetzeko.

3.– Osakidetza, a través de la correspondiente Resolución de la Dirección General y previa negociación en el marco de la Comisión de Seguimiento del presente Acuerdo, adoptará las medidas precisas para posibilitar las previsiones contenidas en los apartados 1 y 2 de la presente disposición adicional.

Era berean, ebazpen horrek zehaztuko du adimen-desgaitasuna duten pertsonak laneratzeko prozesua, bai eta kontratazio-eskaintza horiek zein kategoria, lanpostu funtzional eta destinotan egin daitezkeen ere. Halaber, lanpostuetan beharrezkoak eta arrazoizkoak diren egokitzapenak egingo dira, adimen-desgaitasuna duten pertsonek beren lan-eginkizunak behar bezala bete ahal izateko.

Así mismo dicha Resolución determinará también el proceso de incorporación de las personas con discapacidad intelectual, además de las categorías, puestos funcionales y destinos en los que pueden llevarse a cabo dichas ofertas de contratación, así como las adaptaciones necesarias y razonablemente exigibles de los puestos de trabajo para que las personas con discapacidad intelectual puedan desempeñar adecuadamente sus tareas profesionales.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Prestakuntza sanitario espezializatua amaitzen duten profesionalak kontratazio-zerrendetan sartzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Incorporación en listas de contratación de profesionales que finalicen su formación sanitaria especializada.

a) Fakultatibo Espezialista Medikoen edo Fakultatibo Teknikoen kategorietan izena emateko aukera duten osasun-zientzietako gradudun edo lizentziadunek, prestakuntza-programa osatuko badute, programa amaitzen den urteko apirilean aurkeztu ahal izango dute egoitzaldiaren aurreko urtean lortutako kalifikazioa eta egoitzaldia egiteko probaren deialdi nazionalean lortutako ordena-zenbakia egiaztatzeko agiria.

a) Las personas graduadas o licenciadas en ciencias de la salud, que les permite la inscripción en las categorías de personal Facultativo Especialista Médico o de personal Facultativo Técnico, que vayan a completar el programa de formación, podrán presentar, en el mes de abril del año en que finalicen dicho programa, documento acreditativo de la calificación obtenida en el año anterior del periodo de residencia y el número de orden obtenido en la convocatoria nacional de la prueba para la realización del periodo de residencia.

Egoitzaldia Osakidetzako zentroetan egiten dutenen kasuan, aurreko paragrafoan adierazitako dokumentazioa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetako irakaskuntza-unitateei eskatuko zaie.

En el caso de las personas que realicen su periodo de residencia en los Centros de Osakidetza, se solicitará la documentación indicada en el párrafo anterior a las Unidades Docentes de las OS de Osakidetza.

b) Aurreko puntuan adierazitako izangaiak hurrenkera honen arabera sartuko dira zerrendetan, zerrendak urtero egiten den eguneratzean aldatzen diren arte: egoitzaldiaren aurreko urteko ebaluazioan lortutako kalifikazioa (berdinketarik izanez gero, egoitzaldia egiteko probaren deialdi nazionalean lortutako ordena-zenbakia hartuko da kontuan).

b) Para su incorporación en listas hasta la actualización anual, las y los aspirantes indicados en el punto anterior se ordenarán según la calificación obtenida en la evaluación del año anterior del periodo de la residencia y, en caso de empate, se acudirá al número de orden obtenido en la convocatoria nacional de la prueba para la realización del periodo de residencia.

c) apartatuan adierazitako pertsonek zerbitzu-erakundea eta eremua aukeratu beharko dute, Erabaki honen 13., 14. eta 15. artikuluetan adierazitakoaren arabera.

c) Las personas indicadas en el apartado a) deberán realizar la elección de OS y Área señalada en los artículos 13, 14 y 15 de este Acuerdo.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Sexu-delitugileen erregistroko ziurtagiri negatiboa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.– Certificado negativo del Registro de delincuentes sexuales.

Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Legearen 13.5 artikulua aplikatuz, aldi baterako kontratazioko zerrendetan izena emanda duten pertsonek Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa aurkeztu beharko dute lehen izendapena sinatzeko unean, edo, bestela, Erregistro horren ziurtagiria haien izenean jasotzeko Osakidetzari emandako baimena. Aldi baterako izendapena gauzatuko den zerbitzu-erakundean aurkeztu beharko da ziurtagiria edo baimena, lan-harremana hasi baino lehen.

En aplicación del artículo 13.5 de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, las personas inscritas en las listas de contratación temporal deberán aportar en el momento de suscribir el primer nombramiento el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales o la autorización a Osakidetza para recabar en su nombre la certificación del citado Registro. El certificado o la autorización deberán ser presentados en la Organización de Servicios donde vaya a formalizarse el nombramiento temporal, y siempre con carácter previo al inicio de la relación laboral.

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Fakultatibo medikoak eta erizainak salbuespenez kontratatzea, baldin eta euren kontratazio-zerrendakoak ez diren kategoriako / lanpostu funtzionaleko izendapenak eskaintzen bazaizkie.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.– Contratación excepcional de personal Facultativo Médico y personal de Enfermería al que se le oferten nombramientos de categoría/puesto funcional diferentes al de la lista de contratación de la que forman parte.

1.– Kategoria / Lanpostu funtzional baten kontratazio-zerrendetan ez badago lanpostu bat betetzeko pertsonarik lanerako prest eta Erabaki honetan ezarritako ohiko prozeduren bidez lanpostu hori betetzeko saiakerek emaitzarik izan ez dutela egiaztatzen bada, beste kategoria / lanpostu funtzional baten kontratazio-zerrendetan izena emana duten fakultatibo medikoak eta erizainak kontratatzeko aukera baloratuko dute Aldi Baterako Kontratazioko Zerbitzu Korporatiboak eta Asistentzia Sanitarioko Dibisioko Zuzendaritzak. Analisi horretan, kategoria / lanpostu funtzional desberdinen gaitasun komunen balorazioa egingo da, betiere salbuespen gisa eta denbora laburrenean, eta eskaintza horri uko egiteak ez du inolako penalizaziorik ekarriko.

1.– En el supuesto de no existir en las listas de contratación de una categoría/puesto funcional personal disponible para cubrir un puesto y constatarse que han resultado infructuosos los intentos de cubrirlo a través de los procedimientos ordinarios establecidos en este Acuerdo, se valorará por el Servicio Corporativo de Contratación Temporal y la Dirección de División de Asistencia Sanitaria la posibilidad de contratar personal Facultativo Médico y personal de Enfermería inscrito en otras listas de contratación de categoría/puesto funcional distinto, incluyendo en este análisis la valoración de las competencias comunes de las diferentes categorías/puestos funcionales, siempre con carácter excepcional y durante el menor tiempo posible, sin que el rechazo a dicha oferta suponga penalización alguna.

2.– Aurreko puntuan deskribatutako kasuetan, titulu-baldintza beteta benetan beteko den kategorian / lanpostu funtzionalean zenbatuko da lan-esperientzia, eta egoera hori izendapenean jasoko da.

2.– En los casos descritos en el punto anterior, la experiencia profesional se computará en la categoría/puesto funcional, que, cumpliendo el requisito de titulación, efectivamente se vaya a desempeñar, recogiéndose esta circunstancia en el nombramiento.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Atxikitako zentroetan egindako aldi baterako kontratazioaren jarraipena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA.– Seguimiento de la contratación temporal de los centros vinculados.

1.– Zerbitzu sanitarioak emateko titulartasun pribatuko eta irabazi-asmorik gabeko zentro sanitarioekin atxikimendu-hitzarmen espezifikoak izenpetzeko betekizunei eta prozedurari buruzko irailaren 4ko 127/2018 Dekretuaren arabera, Osakidetzari atxikitako zentroan egiten diren aldi baterako kontratazioaren jarraipena eta kontrola atxikitako zentroak berak egingo du, bertan ezarritako prozeduren eta protokoloen arabera.

1.– El seguimiento y control de la contratación temporal de los centros vinculados a Osakidetza en virtud del Decreto 127/2018, de 4 de septiembre, sobre requisitos y procedimiento para la suscripción de convenios específicos de vinculación con centros sanitarios de titularidad privada, sin ánimo de lucro, para la provisión de servicios sanitarios, se llevará a efecto por el propio centro vinculado, conforme a los procedimientos y protocolos de los que el mismo se haya dotado.

2.– Nolanahi ere, Osakidetzak atxikitako zentroen esku jarriko ditu aldi baterako kontratazioko zerrendak, profesionalak zentro horietan ere lan egin ahal izan dezaten, hitzartutako zerbitzuen prestazioa eta jarraitutasuna bermatzeko.

2.– En todo caso, Osakidetza pondrá a disposición de los centros vinculados las respectivas listas de contratación temporal, al objeto de facilitar la incorporación de profesionales a dichos centros con el fin de garantizar la prestación y continuidad de los servicios convenidos.

3.– Osakidetzaren aldi baterako kontratazioko zerrendetako izangaiak ez daude behartuta atxikitako zentro batek egindako aldi baterako kontratazioko eskaintza onartzera, eta ez zaie penalizaziorik ezarriko eskaintza horri uko egiteagatik. Langileak izendapena onartzen badu, lanerako prest ez dagoela ezarriko da dagokion zerrendan atxikitako zentroan lanean diharduen bitartean. Indarrean dagoen izendapenari uko eginez gero, 29., 30., 31., 32., 33., 36. eta 41. artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

3.– Quienes integren las listas de contratación temporal de Osakidetza no tendrán la obligación de aceptar una oferta de contratación temporal realizada por un centro vinculado, ni serán objeto de penalización por el rechazo de la misma. Si acepta el nombramiento, quedará en situación de no disponible mientras permanezca prestando servicios en el centro vinculado. Si renuncia al nombramiento en vigor se aplicará lo dispuesto en los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 36 y 41.

4.– Aldi Baterako Kontratazioaren Jarraipenerako Batzorde Korporatiboak (6. artikulua) sei hilean behin eskatu ahal izango du, Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzaren bitartez, atxikitako zentroek egindako aldi baterako kontratazioari buruz egokitzat jotzen duen informazioa.

4.– La Comisión corporativa de seguimiento de la contratación temporal del articulo 6 podrá solicitar, con carácter semestral y a través de la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza, la información que estime oportuna sobre la contratación temporal llevada a cabo por los centros vinculados.

HAMARGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datuen babesa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA.– Protección de datos.

Datu pertsonalak babesteari buruzko legeriak euskarri horietarako ezarritako eskakizun eta baldintza guztiak beteko dituzte Osakidetzako aldi baterako kontratazioko zerrendek.

Las listas de contratación temporal de Osakidetza cumplirán todas las exigencias y condiciones previstas para este tipo de soportes por la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

HAMAIKAGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– 2016-2017ko EPEko profil espezifikoen deialdiak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOPRIMERA.– Convocatorias de perfiles específicos de la OPE 2016-2017.

2016-2017ko EPEko profil espezifikoen deialdien ondoren, ez da Osakidetzako aldi baterako kontratazioko zerrendarik eratuko.

Tras las convocatorias de perfiles específicos de la OPE 2016-2017 no se constituirán listas de contratación temporal de Osakidetza.

HAMABIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Aldi baterako kontratazioko zerrendak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEGUNDA.– Relación de listas de contratación temporal.

Erabaki hau indarrean jarri ondoren eratuko diren aldi baterako kontratazioko zerrendak II. eranskinean jaso dira.

La relación de listas de contratación temporal que se constituirán tras la entrada en vigor del presente Acuerdo se incluye en el Anexo II.

II. eranskinean jasota ez dauden aldi baterako kontratazioko zerrendak eratzeko, beharrezkoa da Giza Baliabideen Zuzendaritzaren ebazpen bidez onartzea, Osasuneko Mahai Sektorialean negoziatu ondoren.

La constitución de listas de contratación temporal no incluidas en el Anexo II requiere que se apruebe por Resolución de la Dirección de Recursos Humanos, tras su negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Aldi baterako kontratazioari buruzko aurreko Erabakia indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación del anterior Acuerdo de contratación temporal.

Erabaki honek ordeztu eta indargabetu egiten du Osakidetza Ente Publikoko Administrazio Kontseiluaren 2011ko maiatzaren 9ko Erabakia, Osakidetzan aldi baterako kontratazioko zerrendak egin eta kudeatzekoa, bai eta Erabaki honetan xedatutakoarekin kontraesanean dagoen maila bereko edo beheragoko araudia ere.

Este Acuerdo sustituye y deroga el Acuerdo de 9 de mayo de 2011, del Consejo de Administración del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud, de elaboración y gestión de las listas de contratación temporal en Osakidetza-Servicio vasco de salud, así como aquella normativa de igual o inferior rango que contradiga lo dispuesto en el presente Acuerdo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Erabakia argitaratzea eta Erabakiaren ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Publicación y efectos del Acuerdo.

Erabaki honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak, eta ez zaie aplikatuko aurreko erabakien indarraldian emandako egintzei.

El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y no será de aplicación a los actos dictados bajo la vigencia de los Acuerdos anteriores.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Erabakiaren garapena.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Desarrollo del Acuerdo.

Erabaki hau garatzeko, kontratazio-protokoloak egingo dira. Protokolo horiek ezingo dira Erabaki honetan ezarritakoaren aurka joan, eta Osakidetzako aldi baterako kontratazioko webgunean argitaratuko dira.

En desarrollo del presente Acuerdo se articularán protocolos de contratación. Los citados protocolos, que no podrán oponerse a lo establecido en el presente Acuerdo, serán publicados en la página web de contratación temporal de Osakidetza.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Erabakiaren eskumena esleitzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Atribución de competencia del Acuerdo.

Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiari ahalmena ematen zaio Erabaki hau garatzeko behar diren ebazpenak edo instrukzioak emateko.

Se faculta a la Dirección General de Osakidetza a dictar cuantas resoluciones o instrucciones sean necesarias en desarrollo del presente Acuerdo.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2021.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluko lehendakaria,

La Presidenta del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común