Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

156. zk., 2021eko abuztuaren 6a, ostirala

N.º 156, viernes 6 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4328
4328

199/2021 DEKRETUA, uztailaren 27koa, zeinaren bidez Asparrenako (Araba) Marutegiko Gaztelua Babes Bereziko kultura-ondasun izendatzen baita, Gune Arkeologikoaren kategoriarekin.

DECRETO 199/2021, de 27 de julio, por el que se declara como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Zona Arqueológica, el Castillo de Marutegi, sito en Asparrena (Araba/Álava).

Euskal Autonomia Erkidegoak kultura-ondarearen arloko eskumen osoa bereganatu zuen, Konstituzioaren 148.1.16 artikuluaren babespean eta Autonomia Estatutuaren 10.19 artikulua kontuan hartuta. Hartutako eskumenaz baliatuta, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legea onartu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko kultura-intereseko ondasunak deklaratzeko prozedurak arautzen dituena.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural, en cuyo ejercicio se aprueba la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, que regula en la actualidad los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Kulturako sailburuordeak, Marutegiko Gazteluak duen interes kulturala ikusita, EAEko Kultura Ondarearen Zentroaren Zerbitzu Teknikoek egindako proposamenaren arabera eta arlo horretan aplikagarria den araudian xedatutakoa betez, 2021eko maiatzaren 4ko Erabakiaren bitartez espedienteari hasiera ematea ebatzi zuen (2021eko maiatzaren 14an argitaratu zen, 94. zenbakiko EHAAn), Asparrenako (Araba) Marutegiko Gaztelua kultura-ondasun izendatzeko, Gune Arkeologikoaren kategoriarekin.

El Viceconsejero de Cultura, a la vista del interés cultural que presenta el Castillo de Marutegi, atendiendo a la propuesta de resolución presentada por los Servicios Técnicos del Centro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco y a tenor de lo dispuesto en la normativa de aplicación, resolvió incoar mediante Resolución de 4 de mayo de 2021, publicada en el BOPV n.º 94, de 14 de mayo de 2021, el expediente para la declaración de Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Zona Arqueológica, a favor del Castillo de Marutegi, sito en Asparrena (Araba/Álava).

Aipatutako espedientearen izapidetze administratiboak ekarri zuen espedientea bera jendaurrean jartzea eta interesdunei entzuteko epea irekitzea, indarrean dagoen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 13. artikuluaren eta arlo bereko beste arauen arabera.

La tramitación administrativa del referido expediente implicó, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco y en las demás disposiciones concordantes, el sometimiento de dicho expediente al trámite de información pública y audiencia a los interesados.

Jendaurrean jartzeko eta interesdunei entzuteko izapide horiek egin ondoren, alegazioak aurkeztu zituen Arabako Foru Aldundiak. Alde horretatik, onartu egin da Kontserbazio Bereziko Eremua aipatzea Aizkorri-Arazko Parke Naturala aipatzen denean. Bestalde, ez da onartu Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginean (apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretua) aurreikusitako zehapen-araubideari buruzko aipamen bat egitea, maiatzaren 9ko 6/2019 Legeak araubide espezifiko eta berezi bat jasotzen duelako babestutako kultura-ondasunen gainean egin daitezkeen arau-hausteei dagokienez.

Abiertos dichos trámites de información pública y audiencia a los interesados, se presentaron alegaciones por parte de la Diputación Foral de Álava. En este sentido se ha admitido hacer mención de la Zona de Especial Conservación cuando se aluda al Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Por su parte, no se ha admitido la alegación consistente en incluir una referencia al régimen sancionador previsto en el Texto Refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril), por contener la Ley 6/2019, de 9 de mayo, un régimen específico y singular respecto de las infracciones que se pudieran cometer sobre los bienes culturales protegidos.

Ondorioz, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 16 eta 18.1 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak egindako aldeko txostena aztertu ondoren, eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren proposamenez eta Gobernu Kontseiluak 2021eko uztailaren 27ko bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 18.1 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, visto el informe favorable de la Dirección de Patrimonio Cultural, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística, y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 27 de julio de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Kultura-ondasunaren babes-maila.

Artículo 1.– Nivel de protección del Bien Cultural.

Babes-maila Bereziko kultura-ondasun deklaratzea, Gune Arkeologikoaren kategoriarekin, Asparrenako (Araba) Marutegiko Gaztelua, dekretu honen III. eranskinean jasotzen den berariazko araubidea aplikatuta.

Declarar como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Zona Arqueológica, el Castillo de Marutegi, sito en Asparrena (Araba/Álava), resultándole de aplicación el régimen particular de protección contemplado en el Anexo III del presente Decreto.

2. artikulua.– Kultura-ondasunaren mugaketa.

Artículo 2.– Delimitación del Bien Cultural.

Marutegiko Gazteluaren Gune Arkeologikoaren mugaketa dekretu honen I. eranskinean jasotzen denaren arabera ezartzea, eranskin horretan bertan adierazten diren arrazoiengatik.

Establecer como delimitación de la Zona Arqueológica del Castillo de Marutegi, la que consta en el Anexo I del presente Decreto, en base a las razones esgrimidas en el mismo.

3. artikulua.– Kultura-ondasunaren deskribapen formala.

Artículo 3.– Descripción formal del Bien Cultural.

Marutegiko Gazteluaren Gune Arkeologikoaren deskribapen formala egitea, dekretu honen II. eranskineko deskribapenarekin bat etorrita, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoa betetzeko.

Proceder a la descripción formal de la Zona Arqueológica del Castillo de Marutegi, a los efectos previstos en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, en los términos expresados en el Anexo II del presente Decreto.

4. artikulua.– Kultura-ondasun babestua hirigintza-plangintzan sartzea.

Artículo 4.– Inclusión del Bien Cultural protegido en el planeamiento urbanístico.

Eskaera egitea Asparrenako Udalari (Araba), Marutegiko Gazteluaren Gune Arkeologikoa babes dezan udal hirigintza-plangintzan sartuz, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 47. artikuluarekin bat etorriz.

Instar al Ayuntamiento de Asparrena (Araba/Álava) para que proceda a la protección de la Zona Arqueológica del Castillo de Marutegi, contemplándolo en su instrumento de planeamiento urbanístico municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

5. artikulua.– Argitaratzea.

Artículo 5.– Publicación.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Araba/Álava.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Dekretua jakinaraztea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Notificación del Decreto.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak dekretu honen berri emango die Asparrenako Udalari eta Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailari eta Ingurumen eta Hirigintza Sailari, bai eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari ere.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística notificará el presente Decreto al Ayuntamiento de Asparrena, a los Departamentos de Euskera, Cultura y Deporte y de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, así como al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan inskribatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Inscripción en el Registro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak inskribatuko du Asparrenako (Araba) Marutegiko Gazteluaren Gune Arkeologikoa Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 23. artikuluan aurreikusita dagoen Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística inscribirá la Zona Arqueológica del Castillo de Marutegi, sito en Asparrena (Araba/Álava), en el Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco, previsto en el artículo 23 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Jabetza-erregistroa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Registro de la propiedad.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Dekretu honen berri emango dio Jabetza-Erregistroari, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 20. artikuluan ezarritakoaren arabera.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística comunicará el presente Decreto al Registro de la Propiedad, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Hirigintza-plangitzaren egokitzapena burutu aurreko egoera.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Situación previa a la adaptación del planeamiento urbanístico.

Udal plangintza dekretu honetan Marutegiko Gazteluaren Gune Arkeologikorako ezarritako babes-araubideari egokitzen zaion arte eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren oniritzia izan arte, babesturiko kultura-ondasunen gainean egin beharreko esku-hartzeek aldez aurretik Arabako Foru Aldundiko organo eskudunen baimena beharko dute, eta baimen horren ondotik eskuratu behar da udal lizentzia, halaxe xedatzen baitute Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 33.1 eta 46.1 artikuluek.

Mientras no se produzca la adaptación del planeamiento municipal al régimen de protección establecido en el presente Decreto para la Zona Arqueológica del Castillo de Marutegi, y sea informado favorablemente dicho planeamiento por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, las intervenciones que deban realizarse sobre los bienes culturales protegidos quedarán sujetas a la autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava, la cual habrá de ser previa a la concesión de la licencia municipal, tal y como se establece en los artículos 33.1 y 46.1 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recurso.

Dekretu honek administrazio-bideari amaiera ematen dio, eta, beronen aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, azken argitalpenaren hurrengo egunetik aurrera.

Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su última publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 27an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
MUGAKETA
DELIMITACIÓN

Eremua erraz mugatzen da, bere izen bera duen haitzaren harkaitz-azaleratzera zedarritzen baita ia. Mugaketak mendigune harritsua baino metro batzuk gehiago biltzen ditu, goiko aldeetatik eroritako edo botatako materialak gordetzeko eremuak barne hartzeko. Mendebaldean, ordea, eremu hori txikiagoa da, orografia dela eta, harkaitzak ez baitu habitat-baldintzarik eremu horretan.

La zona se delimita con facilidad al estar circunscrita prácticamente al afloramiento rocoso de la peña de su nombre. En las zonas N y E la delimitación recoge 10 m, más allá del macizo rocoso, a fin de incluir las zonas de depósito de materiales de la cumbre, al sur se extiende sobre los restos de estructuras que también exceden el macizo rocoso. Al oeste, sin embargo, dada la orografía se corta parte del macizo, al no tener condiciones de hábitat.

Mugatutako eremu osoa eremu arkeologiko gisa sailkatuta dago, bai hondakin materialak egon daitezkeelako, bai egiturak daudelako, bai egin beharreko esku-hartzeetan ager daitezkeen hondakin materialak daudelako.

Todo el área delimitada tiene la misma categorización como zona arqueológica, bien por la presumible existencia de restos materiales, bien por la existencia de estructuras, además de los restos materiales que también pudieran aparecer en las intervenciones a realizar.

Multzoaren mugak errazago identifikatu ahal izateko, planoa gehitu da eranskin honetan.

Para más fácil identificación de los límites del conjunto, se adjunta plano en este anexo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN

Mendigune harritsu baten tontorrean dagoen gaztelu bat da.

Se trata da un castillo situado en la cima de un macizo rocoso.

Ondo mugatutako bi esparru ditu. Alde batetik, beheko esparru bat, non neurri handiko eraikin bat baitago (31 x 12 m), ondo landutako horma indartsuak (1,5 m-ko lodiera) dituena; horiek itxiko lukete espazioa, harresi gisa.

Consta de dos recintos bien delimitados. Por un lado, uno inferior donde se localiza un edificio de considerables dimensiones (31 x 12 m) y potentes muros (1,5 m de grosor) bien trabajados; que realizarían un cierre del espacio a modo de muralla.

Bestetik, goiko esparru bat, non legokeen omenaldiko dorrea, zaintza-talaia eta gotorlekuaren azken defentsa. Haitzaren puntako eraikuntza dorrera egokitzen da, eta helburu logiko egiten du espazioaren aprobetxamendua, hori falta baita. Hor dagoen eraikinak «D» formako solairu bat du, 10,5 x 9 metrokoa. Lodiera ezberdina du: ekialdean, 2,70 metro, eta, mendebaldean, 1,40 metro. Horrek erakusten du orduan zegoen defentsa-beharra. Dorre horretara hegoaldetik sartuko zen, lurraren arrasetik, goragunerik edo bestelako defentsa-elementuren beharrik izan gabe.

Por otro, un recinto superior, donde se localizaría la torre del homenaje, atalaya de vigilancia y última defensa de la fortaleza. La construcción de la punta de la peña se adapta a la torre haciendo del aprovechamiento del espacio un objetivo lógico, ante la falta de este. La edificación aquí ubicada presenta una planta en forma de «D» de 10,5 x 9 m. Su espesor varía de los formidables 2,70 m del este, al 1,40 m del oeste, siendo fiel reflejo de las necesidades de defensa. El acceso a esta torre se realizaría por el sur a ras de suelo, sin necesidad de elevaciones u otros elementos defensivos.

Barrualdean bi lurzoru-maila zeuden; horiek prestatuta zeuden hura irregularizatzen zuten harkaitz-azaleratzeak ezabatuta, batetik, eta kare-esne baten bidez, bestetik. Hiru metroko altueran, kontserbatutako hormaren hondakinen arabera, bigarren solairu bat zegoen.

El interior presentaba dos niveles de suelo con preparación de los mismos, eliminando las afloraciones rocosas que lo irregularizaban, por un lado, y mediante una lechada de cal por otro. A tres metros de altura, a tenor de los restos en el muro conservado, se encontraría un segundo piso.

Leku gutxi egon arren, dorrea perimetroko harresi batez inguratuta egongo zen; harkaitzaren kaxaketa da horren lekuko. Tamaina ertaineko harlanduxkak multzoaren batasuna erakusten du berriro. Eremu horretako atea irisgarri dagoen eremu bakarretik zabalduko zen.

Pese al escaso espacio, esta torre estaría rodeada por una muralla perimetral, de la que es testigo el cajeado de la roca. El sillarejo de tamaño medio, vuelve a mostrar la unidad del conjunto. La puerta de este ámbito se abriría por la única zona accesible.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Erdi Aroko gaztelu ugari ditugu, eta denek dute interpretazio-zailtasun nabaria, ez bakarrik hondakinen tasunari dagokionez, higaduragatik edo esku-hartzeak pilatzeagatik, baita Erdi Aroko prozesu historiko erabakigarrietako parte hartzeari buruzko interpretazio orokorrari buruz ere. Fenomenoaren garrantzi historikoagatik, fenomenoa testuinguruan kokatzen duten gertaera historiko erabakigarriengatik eta Marutegiko Gazteluak dituen ikerketa- eta dibulgazio-aukerengatik, garrantzi handiko ondasun baten aurrean gaude Euskal Herriko arkeologia-panoraman.

Tenemos contados castillos de época medieval en la comunidad autónoma y todos presentan una dificultad evidente de interpretación, no solo de la naturaleza de sus restos, por erosión o acumulación de intervenciones, sino también de interpretación general respecto a la participación de los mismos en decisivos procesos históricos de la Edad Media. Por la importancia histórica del fenómeno, los decisivos hechos históricos en los que se contextualiza y las posibilidades de investigación y divulgación que el castillo de Marutegi presenta nos encontramos ante un bien de excepcional importancia en el panorama arqueológico del País vasco.

Ez da aurkitu elementu degradatzailerik mugaketaren barruan.

No se han detectado la existencia de elementos degradantes dentro de la delimitación.

III. ERANSKINA
ANEXO III
BABES-ARAUBIDE PARTIKULARRA
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Aplikazio eremua.

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

Arabako Lurralde Historikoko Asparrenako Marutegiko Gazteluaren Babes Bereziko Gune Arkeologikoak bere mugaketaren barruan hartzen dituen gune, aurkikuntza, egitura eta eraikuntza guztiei aplikatuko zaie babes-araubide partikular hau.

Se someterán a las prescripciones del presente régimen de protección el conjunto de espacios, hallazgos, estructuras y edificaciones incluidas en la delimitación de la Zona Arqueológica de Protección Especial del castillo de Marutegi, sito en el municipio de Asparrena, Territorio Histórico de Álava.

2. artikulua.– Izaera loteslea.

Artículo 2.– Carácter vinculante.

Babes-araubide partikular hau Euskal Kultur Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 12. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera idatzi da. Marutegiko Gazteluaren Gune Arkeologikoa Babes Bereziko Kultur Ondasun izendatzeko izapidearen parte da, eta loteslea da hirigintza-, lurralde- eta ingurumen-antolamenduko tresnei dagokienez, lege horren 47.2 artikuluan xedatutakoarekin bat.

El presente régimen de protección redactado en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 y siguientes de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, del Patrimonio Cultural Vasco, forma parte de la declaración de la Zona Arqueológica del Castillo de Marutegi como Bien Cultural de Protección Especial y tiene carácter vinculante para los instrumentos de ordenación urbanística, territorial y medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 de la citada Ley.

3. artikulua.– Babes-maila eta hori justifikatzen duten balio kulturalak.

Artículo 3.– Nivel de protección y valores culturales que lo justifican.

Marutegiko Gazteluaren Gune Arkeologikoari Babes Bereziko maila eman zaio, EAEko ondare-balio bikainak dituelako, Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legearen 8.1 artikuluak adierazten duen moduan. Hauek dira:

A la Zona Arqueológica del Poblado fortificado del Cerco de Marutegi se le otorga el nivel de protección Especial, por reunir valores patrimoniales sobresalientes en la CAPV, tal como señala el artículo 8.1 de la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco. Estos son:

1.– Erdi Aroko Gaztelako eta Nafarroako erresumen arteko mugan dagoen gazteluetako bat da, Araban. Gaztelu horiek, oso elementu monumentalak izan arren, ez dira oso ugariak.

1.– Es uno de los castillos fronterizos entre los reinos de Castilla y Navarra en la Edad del Media de Álava. Este grupo de castillos, pese a contar con elementos muy monumentales, no es excesivamente numeroso.

2.– Aztarnategiaren egoerari eta okupazio puntualari esker, erabilera-garaian kapsularatutako elementuak berreskura daitezke, lehenengo funtzioarekin zerikusirik ez duten elementuen interferentziarik gabe.

2.– El estado y la ocupación puntual del yacimiento permite la recuperación de elementos encapsulados en la época de usos, sin interferencias de elementos ajenos a la función primera.

3.– Okupazio-eredu hori ez da autonomoa, gaztelu-sare bat osatzen du, eta erreinua defendatzeko eta zaintzeko eginkizuna betetzen dute horiek guztiek. Lurraldea defendatzeko eta egituratzeko katean beste maila bat da.

3.– Se trata de un modelo de ocupación no autónomo, sino que forma una red de castillos en las que todos ellos cumplen una función de defensa y vigilancia del reino, siendo un escalón más en la cadena de defensa y estructuración territorial.

4.– Dimentsio txikiak dituenez, osorik landu daiteke, ikerketa, balioa ematea eta zabaltzea erraztuz.

4.– Al presentar reducidas dimensiones es posible abordarlo de forma íntegra facilitándose tanto la investigación, como la puesta en valor y divulgación.

5.– Kokapen horietan estratigrafia urria izan ohi den arren, gaztelua behar bezala aztertu ahal izateko moduko egiturak ditu.

5.– Pese a la escasez de estratigrafía que presentan habitualmente estas ubicaciones, mantiene estructuras suficientes como para permitir un buen estudio del castillo.

4. artikulua.– Hirigintza-, lurralde- eta ingurumen-plangintza egokitzea.

Artículo 4.– Adecuación del planeamiento urbanístico, territorial y medioambiental.

Marutegiko Gazteluaren Gune Arkeologikoa Babes Berezikotzat hartu beharko da Asparrenako udalerriko hirigintza-plangintzako tresnen Kultura Ondarearen Katalogoetan. Era berean, gune honen antolamenduari dagokionez, babes-araubide partikular honetan mantentze eta babes zuzen baterako berariaz zehazturiko ezaugarrietara egokitu beharko dute plangintza-tresna horiek. Nolanahi ere, horiek onartzeko, Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen eskumena duen sailaren aldeko txostena beharko da, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 47.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

La Zona Arqueológica del castillo de Marutegi deberá ser recogida como Bien de Protección Especial en los catálogos de los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio de Asparrena. Del mismo modo, estos se deberán ajustar, en lo que a la ordenación de esta zona se refiere, a las determinaciones especificadas en este régimen de protección elaborado de forma específica para su correcto mantenimiento y preservación. En todo caso, la aprobación de los mismos deberá contar con el informe favorable del Departamento competente en Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco.

Baldin eta kultur ondasun honen babes-araubidea eratu baino lehenago idatzitakoak badira plangintza-tresnak, egokitu egin beharko dira, babes-araubide partikular honek araututako babes-neurriekin bat ez badatoz edo babes-neurrien aurka egiten badute.

Si los instrumentos de planeamiento hubieran sido redactados anteriormente a la articulación de este régimen de protección del Bien Cultural que nos ocupa, estos habrán de ser adaptados en la medida en que no se ajusten o puedan contradecir cualquiera de las medidas de protección articuladas a través de este régimen de protección.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ERABILERA ETA JARDUEREN ARAUBIDE OROKORRA
RÉGIMEN GENERAL DE USOS Y ACTIVIDADES

5. artikulua.– Irizpide orokorra.

Artículo 5.– Criterio General.

Oro har, eta aurrez zehaztutako babes-mailaren arabera, eremu honetan jarraitu beharreko irizpidea da ez baimentzea aztarnategi arkeologikoa arriskuan jarri edo honda dezakeen erabilerarik eta jarduerarik, ez bakarrik higiezinen hondakinak suntsitzeari dagokionez (ikus daitezkeenak zein lurpean ezkutatuta daudenak), baita gordailu arkeologikoaren ordena historikoa alda dezakeen edozein jarduketa ere.

En general, y de acuerdo con el nivel de protección definido previamente, el criterio a seguir en esta zona es el de no permitir ningún uso y actividad que pueda poner en peligro o deteriorar el yacimiento arqueológico, no solo en lo que a destrucción de restos de inmuebles se refiere (tanto los hoy apreciables como los que permanecen ocultos en el subsuelo), sino también, cualquier actuación que suponga la alteración del orden histórico del depósito arqueológico.

Aurretik adierazitakoarekin bat etorriz, eremu honetan baimendutako erabilerak zientifikoak eta kulturalak izango dira soilik, eta planteatutako esku-hartzeak soilik izango dira ingurua finkatzekoak, kontserbatzekoak eta/edo zaharberritzekoak eta balioa ematera bideratutakoak, bai eta Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 64. artikuluan aipatutako jarduera arkeologikoen modalitateak ere.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en esta zona los usos permitidos serán exclusivamente científicos y culturales, y los tipos de intervención planteados serán únicamente el de la consolidación, conservación y/o restauración, y los encaminados a su puesta en valor, así como las referidas en el artículo 64 de la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco.

Babes-araubide partikular honetan zehazten diren erabilerak eta jarduerak baino ez dira onartuko. Ezarritako babesaren aurkako erabilera eta jardueratzat joko da araubide honetan adierazten ez den erabilera eta jarduera oro.

Únicamente se permitirán los usos y actividades definidos en el presente régimen de protección. Se consideran incompatibles con la protección otorgada aquellos usos y actividades no indicados en los preceptos siguientes.

Hala ere, Eusko Jaurlaritzan kultura-ondare gaietan eskumena duen sailak berariaz eta aldez aurretik baimenduta, eta betiere babes-araubide partikular honetan xedatutakoaren mendean, beste erabilera eta jarduera batzuk onartuko dira, lurra iraultzen ez bada eta babestutako guneko aztarna arkeologikoak errespetatzen badira.

No obstante, con sometimiento a las prescripciones del presente régimen de protección, previa autorización expresa del Departamento competente en Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, podrán desarrollarse otros usos y actividades que no supongan la remoción del terreno ni la alteración de los restos arqueológicos existentes en la zona protegida.

Arreta berezia jarriko da Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) eta Aizkorri-Arazko parke naturala kontserbatzeko eta hedatzeko esparruan egin beharreko jardueretan, eta, nolanahi ere, ondare-ondasunarekin bateragarria dela ziurtatuko da.

Se tendrá especial consideración con las actividades a realizar en el marco de la conservación y difusión de la Zona de Especial Conservación (ZEC) y Parque Natural de Aizkorri-Aratz, asegurándose, en todo caso, su compatibilidad con el bien patrimonial.

6. artikulua.– Baimendutako esku-hartzeen araubidea.

Artículo 6.– Régimen de las intervenciones permitidas.

5. artikuluan baimendutako esku-hartzeak jarraian adierazten den moduan ulertu beharko dira, eta, nolanahi ere, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 34. artikuluan (bereziki 1., 4. eta 5. apartatuetan) eta 35., 37. eta 38.3 artikuluetan ezarritakoa errespetatu beharko da. artikulu horietan, mota honetako aztarnategietan esku-hartzeak egiteko irizpide orokorrak eta baldintza orokorrak ezartzen dira:

Las intervenciones señaladas en el artículo 5 como permitidas deberán ser entendidas siempre de la forma que sigue y, en todo caso, respetar lo preceptuado en los artículos 34, en especial los apartados 1, 4 y 5; 35; 37 y 38.3 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, donde se establecen los criterios generales y los requisitos, también generales, para la realización de intervenciones en este tipo de yacimientos:

1.– Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/1990 Legearen 64. artikuluan aipatutako esku-hartze arkeologikoak.

1.– Intervenciones arqueológicas referidas en el artículo 64 de la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco.

Ezinbestekoa da aurrez pentsatutako plan baten bidez lan egitea, eta aurki daitezkeen hondakinen gaineko jarduketa-aurreikuspenak jasotzea plan horretan.

Es imprescindible que sean llevadas a cabo mediante un plan preconcebido que incluya las previsiones de actuación sobre los restos susceptibles de ser localizados.

2.– Zaharberritzea.

2.– Restauración.

Inoiz ezin izango da zaharberritzeari buruz hitz egin, baldin eta ez bada zaharberritu nahi denari buruzko azterketa zehatzik egin aldez aurretik, horretarako metodologia arkeologikoa aplikatuz. Azterlan horrek multzoaren berreraikuntza zehatza eta balioztatzea ziurtatuko duten oinarriak eta irizpideak ezarri beharko ditu, haren eraikuntza- eta okupazio-historiaren arabera (azterketa eta ikerketa horren emaitza gisa). Gainera, ez du kanpoko irizpiderik ezarriko.

Nunca se podrá hablar de restauración si previamente no se da un estudio detallado de aquello que se pretenda restaurar, a través de la aplicación de la metodología arqueológica. Este estudio deberá sentar las bases y establecer los criterios que aseguren la fiel reconstrucción y puesta en valor del conjunto, de acuerdo a su historia constructiva y de ocupación (resultado de tal análisis e investigación), evitando imponer criterios ajenos al mismo.

Interes eta kontserbazio-maila handia duten aztarnategi-zatiak zaharberrituko dira, horien azterketa arkeologikoa amaitu ondoren. Zaharberritze-prozesu oro aztarnategiari balioa emateko programa global batean sartuko da. Horretarako, gaian adituak diren pertsonak egongo dira zuzendaritza-taldean, eta horien artean arkeologia-arloko profesionalak, erabakigarriak izango direnak jarduerak arautuko dituzten irizpideak ezartzeko orduan.

Se llevará a cabo la restauración de aquellas partes del yacimiento que presenten elevado interés e importante grado de conservación, una vez se haya finalizado el estudio arqueológico de las mismas. Cualquier proceso de restauración se integrará dentro de un programa global de puesta en valor del yacimiento. Para ello, se deberá incluir en el equipo director con especialistas en la materia, contando entre ellos con profesionales de la arqueología, quienes serán determinantes a la hora de establecer los criterios que rijan las actuaciones.

Erabilitako teknikak eta materialak edozein direla ere, horien bitartez aztarnategian aplikatutako tratamenduak itzulgarriak izango dira, eta ez da horren aztarnarik geratuko.

Las técnicas y materiales utilizados serán tal que cualquier tratamiento aplicado sobre el yacimiento tendrá carácter reversible, sin que quede huella del mismo.

Multzoko parteren bat apurtzen bada, berreraiki ahal izango da, baldin eta hori egitea beharrezkotzat jotzen bada multzoa ulertu eta interpretatzeko; hala ere, berreraikitze-mailak ez du multzoaren ikuspegia menderatuko. Nolanahi ere, berreraikuntzak fidela izan beharko du jatorrizko egiturarekiko, azterketa arkeologikoak ezarritako jarraibideen arabera. Hain zuzen ere, azterketa horrek berreraiki beharreko zatiari buruzko informazio zehatz eta sinesgarria eta irizpideak eman beharko ditu. Ahal dela, jatorrizko materialak berrerabiliko dira, edo, bestela, antzeko kolorea, forma, egitura eta abar duten materialak. Hala ere, jatorrizko egituraren zatia eta berreraikia argi bereiztea izango da errespetatu beharreko arau nagusia, horretarako bi aldeen arteko bereizketa egingo duen kolore desberdineko materiala erabiliz (adibidez).

Se podrá llevar a cabo la reconstrucción de partes del conjunto destruidas, siempre que se entienda preciso para la lectura e interpretación del mismo, evitando, sin embargo, que el grado de reconstrucción sea tal que domine la visión del mismo. En cualquier caso, esta reconstrucción deberá ser fiel a su estructura originaria, de acuerdo a las pautas marcadas por el estudio arqueológico, que deberá proporcionar información precisa y fehaciente y criterios sobre la parte a reconstruir. Se procurará reutilizar los materiales originales o, en caso de pérdida, materiales que se asemejen a ellos en color, forma, textura etc. Sin embargo, la regla principal a respetar será la de establecer una clara diferenciación entre la parte de la estructura original y la reconstruida, utilizando material de diferente coloración (por ejemplo) que dibuje la línea de separación entre ambas partes.

3.– Finkapena eta kontserbazioa.

3.– Consolidación y conservación.

Aztarnategi arkeologikoetako egiturak, materialak eta abar (hormak eta konpartimentazioak, baoak, aztarnak lurpean eta abar) babesteko egiten diren jarduketa, tratamendu eta esku-hartzerik berehalakoenak dira, aipatutako elementuak finkatzeko eta sendotzeko egiten direnak, ez daitezen hondatu, hobeto ikus daitezen, eta haiek ulertzea eta zabaltzea ahalbidetu dadin. Batez ere, ikuspuntu historiko-arkeologikotik esanguratsuak diren egiturei aplikatuko zaie.

Son aquellas actuaciones, tratamientos e intervenciones más inmediatas encaminadas a la preservación de las estructuras, materiales, etc. de los yacimientos arqueológicos (muros y compartimentaciones, vanos, huellas en el subsuelo, etc.), fortaleciéndolos y asegurando su solidez, evitando así su deterioro y contribuyendo a mejorar su visibilidad y facilitar su entendimiento y difusión. Se aplicará principalmente sobre aquellas estructuras que presenten relevancia desde el punto de vista histórico-arqueológico.

Finkapen- eta kontserbazio-programak sustatu beharko dira, aztarnategian egin beharreko jarduerak artikulatzeko. Modu horretan, aztarnategia zainduta egongo dela bermatuko da, babes-araubide honen babespeko jarduerak egiten diren bitartean eta egin ondoren.

Deberán promoverse programas de consolidación y conservación en los que se articulen las actividades a llevar a cabo en el yacimiento, tal que aseguren la preservación del yacimiento durante y después de ser sometidos a cualquier actividad al amparo de este régimen de protección.

Programa horiek gaian adituak direnek artikulatu beharko dituzte, arkeologiako profesionalen aholkularitzarekin, betiere. Era berean, prozesu horiek itzulgarriak izango dira beti. Nolanahi ere, 6/2019 Legearen 68.2 artikuluaren arabera, finkatzeko, zaharberritzeko edo balioa emateko proiektu orok Arabako Foru Aldundian arkeologia-gaietan eskumena duen zerbitzuaren baimena izan beharko du.

Estos programas deberán ser articulados por especialistas en la materia, contando siempre con la asesoría de profesionales de la arqueología. Igualmente, estos procesos deberán ser siempre reversibles. En cualquier caso, de acuerdo al artículo 68.2 de la Ley 6/2019, todo proyecto de consolidación, restauración o puesta en valor deberá contar con la autorización del servicio competente en arqueología de la Diputación Foral de Álava.

7. artikulua.– Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta jarduera baimenduak.

Artículo 7.– De los usos y actividades no constructivos permitidos.

1.– Jarduera zientifikoak eta hondakinak «in situ» mantentzea.

1.– De las actividades de carácter científico y mantenimiento de los restos «in situ».

Aztarnategian mugimenduak dakartzaten jardueren artean, ikerketa zientifikora bideratutakoak baino ez dira onartuko, eta, nolanahi ere, lan horiek egin baino lehen, Arabako Foru Aldundiko Kultura Sailak baimendutako proiektu bat izan beharko da. Arabako Foru Aldundian arkeologia-gaietan eskumena duen zerbitzuak ezarri beharko ditu aurretiazko proiektuaren eta egindako esku-hartzeari buruzko memoriaren edukiak, kasu bakoitzaren premiak eta ezaugarriak kontuan hartuta.

De las actividades que supongan movimientos en el terreno, únicamente se permitirán aquellas que estén enfocadas a la investigación científica, y, en cualquier caso, siempre que se cuente con proyecto previo a estas, autorizado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava para su ejecución. Tanto los contenidos del proyecto previo como de la Memoria de la intervención realizada deberán ser establecidos por el servicio competente en arqueología de la Diputación Foral de Álava, atendiendo a las necesidades y características de cada caso.

Eremu horretako jarduera zientifikoek (indusketa arkeologikoak, azterketak, ikerlanak, etab.) aztarnategia bere osotasunean barnebilduko duen egitarau arrazional baten barruan egon beharko dute, eta, horrez gain, aztarnategia hobeto ezagutzeko lagungarriak izan beharko dira, haren balioa agerian jartzeko. Hortaz, eremu horretan edozein jarduera egiteko, premisa hau bete beharko da: metodologia arkeologikoaren bidez aurkitutako hondakin arkeologiko higiezinak agertu diren toki berean babestu beharko dira.

Las actividades de carácter científico que vayan a desarrollarse dentro del área (excavaciones arqueológicas, análisis, estudios etc.) deberán estar encuadradas dentro de un programa racional de estudio global del yacimiento y deberán contribuir a mejorar su conocimiento para facilitar la puesta en valor del mismo. Cualquier actividad a realizar en este deberá contar con la premisa de que los restos arqueológicos de carácter inmueble, descubiertos a través de la metodología arqueológica en esta zona, deberán ser preservados en el lugar de aparición de los mismos.

Arkeologo batek koordinatu beharko du aztarnategi honen zoruan eta zorupean esku-hartzeak egiteko proiektu oro, eta Arabako Foru Aldundian arkeologia-gaietan eskumena duen sailak lana baimendu baino lehen egiaztatu beharko da haren gaitasun profesionala. Esku-hartze proiektuarekin batera, esparru naturala eta hango aztarna arkeologikoak modu egokian kontserbatzeko beharrezkoak diren lanak zein diren adieraziko da beti, bai eta lan horien egikaritze-egutegia eta aurrekontua ere. Eskakizun horiek bete ezean, eremu horretarako jarduketa-proiektuak ez du baimenik jasoko.

Cualquier proyecto de intervención en el suelo y subsuelo de este yacimiento, deberá ser coordinado por un arqueólogo cuya capacitación profesional quedará acreditada, previo a su autorización por parte del departamento competente en arqueología de la Diputación Foral de Álava. Adjunto al proyecto de intervención, en todos los casos, se señalarán las actuaciones a realizar para asegurar la buena conservación del marco natural, así como de los restos arqueológicos allí localizados, el calendario de ejecución de estas y el presupuesto con que para ello se cuenta. De no cumplir con estos requisitos, el proyecto de actuación en el área no será autorizado.

Multzoaren hondakinak finkatzeko eta zaharberritzeko proiektuak, Arabako Foru Aldundiko Kultura Sailak baimendu ditzan, arkeologo batek eta zaharberritze-lanetako profesional batek sinatu beharko dituzte. Hain zuzen ere, arkeologo horrek koordinatuko ditu lanak, eta zaharberritze-lanetako profesionala, material-mota hauei aplikatutako tekniketan aditua izango dena, arduratuko da kasu bakoitzerako egokienak diren tratamenduak ezartzeaz.

Los proyectos de consolidación y restauración de los restos del conjunto, para su autorización por parte del departamento competente en materia de Cultura de la Diputación Foral de Álava, deberán estar firmados por un arqueólogo, que coordinará los trabajos, y por un profesional de la restauración, versado en las técnicas propias aplicadas a este tipo de materiales, y encargado de establecer los tratamientos más adecuados en cada caso.

Proiektu horrek, nolanahi ere, hauei buruzko azterketa zehatza jaso beharko du: esku-hartzearen xede izango diren egiturak edo hondakinak, zer esparrutan dauden sartuta, kontserbazio-arazoak, agente degradatzaileak, eta abar. Analisi horretatik abiatuta ezarriko dira garbiketarako, finkapenerako eta epe luzera mantentzeko tratamendurik egokienak. Nolanahi ere, tratamenduen itzulgarritasuna bermatuko da. Gainera, kaltetutako egituraren zatien berrikuntzak ahalik eta txikienak izan beharko dira, epe luzera zati horiek zainduta eta kontserbatuta egongo direla bermatzeko bestekoak.

Este proyecto deberá recoger, en todo caso, el análisis detallado de las estructuras o restos a intervenir, marco en el que se integran, problemas de conservación, agentes degradantes, etc. A partir de este análisis se establecerán los tratamientos más adecuados para su limpieza, estabilización y mantenimiento a largo plazo. En todo caso, se garantizará la reversibilidad de los tratamientos. Además, la reposición de las partes de la estructura dañada deberá ser la mínima necesaria para garantizar su mejor preservación y conservación a largo plazo.

Aztarnategiari balioa emateko proiektuek haren iraunkortasuna bermatu beharko dute, aztarnategiaren eta bertako instalazioen kontserbazio-egoerari buruzko urteroko eta gutxieneko jarraipen-programa baten bidez. Arabako Foru Aldundian arkeologia-gaietan eskumena duen sailaren ardura izango da berme horiek eskatzea, esku hartzeko baimena eman aurretik. Hain zuzen ere, esku-hartzea egingo duen administrazioari edo erakunde pribatu edo publikoari eskatu beharko dizkio bermeak.

Los proyectos de puesta en valor del yacimiento deberán incluir garantías de su permanencia, estableciendo un programa de seguimiento mínimo anual de su estado de conservación y las instalaciones en él colocadas. Será responsabilidad del departamento competente en materia arqueológica de la Diputación Foral de Álava exigir estas garantías, previo a autorizar cualquier intervención en este sentido, a la administración o entidad, privada o pública que vaya a llevar a cabo la misma.

2.– Kultura-jarduerak eta aztarnategiaren zabalkundea.

2.– De las actividades de carácter cultural y la difusión del yacimiento.

Aztarnategiko hondarren kontserbazioarekin bateragarriak diren kultura-jarduerak egin eta sustatu ahal izango dira, tokiaren eta bertako ondareari buruzko ezagutza hedatzen laguntzen duten jarduerak. Babestutako eremua kultura-ibilbideetan sartu ahal izango da, gunea bisitariak hartzeko egokituta: ondasuna sendotzeko egitasmo xumeak egingo dira, kartelak jarriko dira, egitasmoen berri emateko modu egoki eta ulergarriak erabiliko dira, eta abar.

Se podrán desarrollar y promover aquellas actividades de carácter cultural compatibles con la conservación de los restos del yacimiento, actividades tendentes a la difusión y conocimiento del lugar y sus valores patrimoniales. El área protegida podrá incluirse en itinerarios culturales, adaptando la zona a la posibilidad de visitas con pequeños proyectos de consolidación, cartelería y exposición adecuada e inteligible, etc.

Marutegiko Gazteluaren Gune Arkeologikoaren mugen barruan jarduera kulturalak egiteko, ezinbestekoa izango da aldez aurretik Arabako Foru Aldundiko Kultura Sailaren baimena izatea, ekintza hori aztarnategiaren kontserbazioarekin uztargarria dela bermatzeko. Horretarako, arkeologia arloko profesional batek kontrolatu, zuzendu eta ikuskatuko du jarduera.

Cualquiera de estas actividades culturales a desarrollar dentro de los límites de la Zona Arqueológica del castillo de Marutegi podrá llevarse a cabo únicamente previa autorización del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava que asegure la compatibilidad con la conservación del yacimiento, bajo el estricto control, dirección y supervisión de un profesional de la Arqueología.

3.– Baso-erabilerak eta landaredia.

3.– De los usos forestales y de la vegetación.

Gune Arkeologikoan zuhaitz gutxi dauden arren, eskuz egin beharko dira zuhaitzen gaineko jarduera guztiak, makineria astunik sartu gabe. Mozketa sustraiak erauzi gabe egin beharko da, motzondoak bere horretan utzita. Era berean, ezingo da mendi-pistarik edo biderik egin basogintza-lanetarako, ezta bestelakoetarako ere, naturagunea eta ondasun arkeologikoa kontserbatzeko lanek eragindakoetarako izan ezik.

Aunque la existencia en la Zona Arqueológica declarada de árboles es residual, toda actuación sobre ellos deberá hacerse de manera manual, sin introducción de maquinaria pesada. La corta deberá realizarse sin extracción de raíz, dejando los tocones en su emplazamiento original. Tampoco se podrán crear pistas o viales para labores forestales ni de ninguna otra índole, a excepción de aquellas que se deriven de las labores de conservación del espacio natural y el bien arqueológico.

Gorabehera horiek guztiak aldez aurreko proiektu batean zehaztu beharko dira. Nolanahi ere, jarduera egiteko, arkeologia arloko profesional batek hartu beharko du parte, eta berak gainbegiratu beharko ditu beti lurra ateratzeko lanak.

Todas estas condiciones deberán ser especificadas en un proyecto previo. En cualquier caso, la actuación deberá contar con un profesional de la Arqueología que deberá supervisar las labores de saca sobre el terreno a lo largo de todos los trabajos.

Jarduera horien guztien berri eman beharko zaio Arabako Foru Aldundiko Kultura Sailari, eta sail horrek eman beharko du horretarako baimena, hala badagokio.

Estas actividades siempre deberán ser puestas en comunicación del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, quien deberá autorizarlas si así procede.

Aztarnategia KBEan eta Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren barruan sartzeko, parkearen kontserbazio-araudiarekin bateragarri egin beharko da egin beharreko jarduera arkeologiko oro. Era berean, KBEaren barruan egin beharreko jarduerak, Marutegiko Gazteluaren eremuari dagokionez, babes-araubide honetan hitzartutakora egokitu beharko dira.

En atención a la inclusión del yacimiento dentro de la ZEC y Parque Natural de Aizkorri-Aratz, toda actividad arqueológica a realizar deberá compatibilizarse con la normativa de conservación del parque. Igualmente, las actividades a realizar en el contexto de la ZEC, deberán adaptarse, en lo que respecta al ámbito del castillo de Marutegi, a lo convenido en este régimen de protección.

4.– Teledetekzio-aparatuak.

4.– Aparatos de teledetección.

Monumentu-multzo honen esparru mugatu osoan, berariaz debekatuta dago metalen detektagailuak edo teledetekziorako edo bilaketarako beste edozein gailu erabiltzea, izan ezkutukoak, eskuzkoak, mekanikoak edo elektronikoak, Arabako Foru Aldundiko Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren baimenik gabe. Lagin bidezko prospekziotzat hartuko dira, eta soil-soilik baimenduko dira Gune Arkeologikoaren azterketa globaleko proiektu baten parte badira. Arabako Foru Aldundiko arkeologia-zerbitzu teknikoen txostena eduki beharko dute, eta arkeologia arloko profesional batek zuzendu beharko ditu beti.

Queda expresamente prohibido el uso de detectores de metales o cualquier otra forma de teledetección o búsqueda furtiva, manual, mecánica o electrónica, en todo el ámbito delimitado de este yacimiento este Conjunto Monumental, sin la autorización de la dirección de patrimonio cultural de la Diputación Foral de Álava. Tendrán consideración de prospección con catas, y solo se autorizarán si forman parte de un proyecto de estudio global de la Zona Arqueológica. Deberán contar con informe de los servicios técnicos de arqueología de la Diputación Foral de Álava y ser siempre dirigidas por un profesional de la arqueología.

8. artikulua.– Erabilerak eta eraikuntza-jarduerak, instalazioak eta itxitura baimenduak.

Artículo 8.– De los usos y actividades constructivos, instalaciones y cierres permitidos.

Eraikuntza arloko erabilera eta jarduerei dagokienez, soil-soilik baimenduko dira ingurua babestea helburu dutenak, bai eta ikerketa edota zabalkunde kulturalerako bideratuta dauden eta horretarako beharrezkotzat jotzen diren eraikinak eta instalazioak ere. Ahal den neurrian, gune arkeologikotik kanpo jarriko dira. Soilik baimenduko dira, baldin eta aztarnategia ikertzeko eta balioztatzeko proiektu global batek (eskumena duen teknikari arkeologo batek sinatuta) egokitzat eta beharrezkotzat jotzen badu. Nolanahi ere, hori egin aurretik, Arabako Foru Aldundiak baimena eman beharko du.

Únicamente se autorizarán los usos y actividades constructivas que vayan dirigidas a la protección del propio espacio y aquellas edificaciones e instalaciones que estén destinadas y se entiendan precisas para la investigación y/o difusión cultural. Se tenderá, en la medida de lo posible a situarlas fuera de la zona arqueológica. Solo serán permitidas si un proyecto global de investigación y puesta en valor del yacimiento, suscrito por un técnico arqueólogo competente, así lo estima conveniente y necesario. En todo caso, previo a su ejecución, deberá ser autorizado por la Diputación Foral de Álava.

Aztarnategirako irisgarritasuna errazteko, esku-hartze bigun eta itzulgarriak egin ahal izango dira, aztarnategian aztarnarik uzten ez dutenak, sarbide-arazoak izan ditzaketen eremuetara iristea errazteko. Horiek KBEa eta natura-parkea kontserbatzeko arauekin bateragarriak izan beharko dute beti.

En favor de una mayor accesibilidad al yacimiento, se podrán realizar intervenciones blandas, reversibles y que no dejen huella en el yacimiento para facilitar la accesibilidad a las zonas que puedan presentar problemas de acceso. Estas deberán de ser siempre compatibles con las normativas de conservación de la ZEC y Parque Natural de Aizkorri-Aratz.

Debekatuta dago seinaleztapen-elementu edo azpiegitura berriak jartzea (mugarriak, banderak, seinaleak, postontziak, eta abar), baldin eta beraien helburua ez bada ondarea babestea edo balioestea. Azken kasu horretan, ahalik eta gehien mugatuko da, eta elementutik eta berau kokatuta dagoen ingurunetik batere distraituko ez duten materialekin eta formatuekin lan egingo.

Se prohíbe la instalación de todo tipo de elementos señalizadores o infraestructuras nuevas (mojones, banderas, señales, buzones...) que no tengan por objeto la protección o puesta en valor del bien. En este último caso se limitará al máximo, trabajándose con materiales y formatos que para nada distraigan del elemento y el entorno en el que se encuentra.

Debekatuta dago gaztelua dagoen harkaitz-mendigunearen osotasunari eragiten dion esku-hartze edo jarduera oro.

Se prohíbe cualquier intervención o actividad que afecte a la integridad del macizo rocoso en el que se asienta el castillo.

Debekatuta dago eskalada-bideak irekitzea.

Se prohíbe la apertura de vías de escalada.

9. artikulua.– Ondasunaren irisgarritasuna.

Artículo 9.– De la accesibilidad del Bien.

Paraje natural batean dago, eta orografia egokia du defentsa bat ezartzeko, eta, beraz, zaila da bertara iristea; gainera, zenbait eremu ere arriskuan daude. Tokiaren kokapenak eta bertara heltzeko zailtasunak (ezaugarri horiek orduko biztanleek aukeratu eta sustatu zituzten) asko zailtzen dute monumentuaren irisgarritasun fisiko unibertsala, kalterik egin gabe ingurumen-, natura- edo ondare-balioei. Muinoaren oinarriraino iristea erraza da oinez edo ibilgailu egokian. Horregatik, ahalegina egin beharko da garatzen diren balioztatze-proiektuetan informazioak, ahal den neurrian, irispidearen unibertsaltasuna izan dezan. Gaian adituak diren tokiko edo lurraldeko eragileek eta elkarteek parte hartu behar dute toki honi balioa emateko proiektuetan, betiere ondare-balioei kalterik egin gabe. Modu horretan, tokiaren aukerak aztertuko dituzte, eta horren arabera jokatuko dute.

Se encuentra en un paraje natural y presenta una orografía apropiada para la implantación de una defensa y, por tanto, de difícil acceso, revistiendo incluso peligrosidad algunas zonas. Esta situación y dificultad de acceso, escogida y potenciada por sus autores, complica, y mucho, la accesibilidad física universal al monumento, sin escarnio de valores ambientales, naturales o patrimoniales. El acceso hasta la base del promontorio es fácil a pie, o en vehículo adecuado. Por ello, habrá que realizar un esfuerzo para que en los proyectos de puesta en valor que se desarrollen, la información tienda, en la medida de lo posible, a la universalidad de acceso. Los proyectos de puesta en valor, siempre sin menoscabo de los valores patrimoniales, deberán contar con agentes y asociaciones locales o territoriales expertas en la materia, a fin de realizar un estudio de las posibilidades del lugar y actuar en consecuencia.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común