Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

155. zk., 2021eko abuztuaren 4a, asteazkena

N.º 155, miércoles 4 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4301
4301

AGINDUA, 2021eko uztailaren 20koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2021. urtean Kultura eta gizarte arloetako bitartekotza- eta berrikuntza-proiektuetarako dirulaguntzak onetsi eta haien deialdia egiten duena (Bitartez deialdia).

ORDEN de 20 de julio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se aprueba y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2021, a proyectos de mediación e innovación cultural y social (Convocatoria Bitartez).

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eskumenekoak dira arte- eta kultura-jarduerei dagozkien zereginak eta jardun-arloak. Eskumen horiek musika, arte eszenikoak, liburua, ikus-entzunezkoak, ikusizko arteak eta kultura- eta sormen-industriak arloetan gauzatzea Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari esleitu dio otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duenak.

De conformidad al Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, competen al Departamento de Cultura y Política Lingüística las funciones relativas a actividades artísticas y culturales, así como su difusión. El ejercicio de dichas funciones en los ámbitos de la música, artes escénicas, libro, audiovisual, artes visuales e industrias culturales y creativas le ha sido atribuido a la Dirección de Promoción de la Cultura a través del Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzaren iritziz, lerro espezifiko bat abiarazi behar da, hain zuzen ere bitartekaritza eta sare-lanaren bidez ikerketa, berrikuntza eta arte garaikidearekin konprometituta dauden proiektuak sustatzeko. Horrela, garatu ahal izango dugu desberdinen arteko kolaborazioa eta talentua, gure inguruko sortzeko gaitasuna ahal den gehiena garatzearren, elkarlan moduak areagotzeko lan-inguruak, hartzaileengana jotzeko modu berriak, hartara bizipen esanguratsu, bereizgarriagoak eragitearren eta oro har praktika kulturaletatik abiatuta berrikuntza kultural eta sozialeko estrategiak planteatzen dituzten ekimenak.

Dicha Dirección de Promoción de la Cultura estima oportuno arbitrar una línea específica de promoción que permita apoyar proyectos comprometidos con la investigación, la innovación y la contemporaneidad artística y que desde la mediación y el trabajo en red promuevan y desarrollen la colaboración entre diferentes, el talento, base del potencial creativo de nuestro entorno, la utilización de entornos de trabajo que amplíen los modos de colaboración, nuevas vías de relación con los públicos propiciando experiencias más significativas y en general iniciativas que desde las prácticas culturales planteen estrategias de innovación cultural y social.

2014ko ekainaren 17ko Kultura-arloko estatu-laguntzei buruzko Europar Batasunaren 651/2014 (EB) Erregelamenduak zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen ditu Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzearen ondorioz (2014-06-26ko AO, L 187). Erregelamendu horren nobedade nagusietako bat izan zen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren (EBFI) 108. artikuluaren 3. apartatuan agertzen diren notifikazio beharrik ez daukaten estatu dirulaguntzen kategoriak zabaltzea. Kategoria berrien artean daude ondare eta kulturako dirulaguntzak, eta zehatz-mehatz gune edo espazio artistiko eta kulturalak.

El Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014 sobre ayudas de estado a la cultura, declara determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO, L 187, de 26-06-2014). Una de las principales novedades de este Reglamento fue la ampliación de las categorías exentas de la obligación de notificación de las ayudas de estado prevista en el apartado 3 del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Entre las nuevas categorías se encuentran las ayudas a la cultura y a la conservación del patrimonio, y más concretamente a centros o espacios artísticos y culturales.

Horregatik, agindu honen edukia diren dirulaguntzak aipatutako 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduari egokituko zaizkio. Erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzearen ondorioz.

Es por ello que las subvenciones objeto de esta Orden se acogerán al Reglamento general de exención n.º 651/2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

Agindu hau, halaber, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailak 2021-2024 aldirako onetsitako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan (Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 18ko Aginduak onetsia) eta 2021. urterako onetsitako Urteko Dirulaguntza Planean (hori ere Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 18ko Aginduak onetsia) bildua da.

Asimismo, la presente Orden se incluye en el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2021-2024, aprobado mediante Orden de 18 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, y en el Plan Anual de Subvenciones para el año 2021 del Departamento de Cultura y Política Lingüística, aprobado igualmente mediante la Orden de 18 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Bada nahiko kreditua, eta egokia, deialdi honek onesten dituen dirulaguntzak hornitzeko, otsailaren 11ko 1/2021 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak, dioenez.

Existe crédito suficiente y adecuado para proveer la presente convocatoria por aplicación de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.

Ondorioz, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

Agindu honen xedea da bitartekaritza eta sare-lanaren bidez ikerketa, berrikuntza eta arte garaikidearekin konprometituta dauden kultura eta gizarte arloko bitartekaritza- eta berrikuntza-proiektuei bideratutako dirulaguntzak emateko arauak ezartzea eta deialdia egitea.

Es objeto de la presente Orden convocar subvenciones dirigidas a aquellos proyectos de mediación e innovación cultural y social comprometidos con la investigación, la innovación y la contemporaneidad artística desde la mediación y el trabajo en red.

2. artikulua.– Proiektuen betekizunak.

Artículo 2.– Requisitos de los proyectos.

1.– Proiektuek honetarako lagungarri izan beharko dute:

1.– Los proyectos deberán favorecer:

– Desberdinen arteko elkarrizketa, kolaborazioa, baterako sorkuntza edota hibridazioa eta talentua sustatzeko, gure inguruko sortzeko gaitasuna ahal den gehiena garatzearren.

– El diálogo, la colaboración, la co-creación y/o la hibridación entre diferentes y la promoción del talento para desarrollar al máximo el potencial creativo de nuestro entorno.

– Lurralde berean bizi diren pertsona eta talde desberdinen arteko komunikazioa, harremana eta integrazioa hobetzea.

– Una mejor comunicación, relación e integración entre personas o grupos diversos presentes en el territorio.

– Lan-inguruak eta plataforma teknologikoak erabiltzea elkarlan-moduak, ikerketa eta ekoizpena areagotzeko.

– La utilización de entornos de trabajo y plataformas tecnológicas para ampliar los modos de colaboración, investigación y producción.

– Hainbat hartzaile eta ikus-entzulerengana jotzeko moduko harreman- eta artekaritza-modu berriak sortzea, hartara bizipen esanguratsu, bereizgarri eta kualitatiboagoak eragitearren.

– La generación de nuevas vías de relación y mediación con las que dirigirse a participantes y públicos diversos, propiciando experiencias más significativas, diferenciales y cualitativas.

– Praktika kulturaletatik abiatuta berrikuntza kultural eta sozialeko estrategiak planteatzen dituzten ekimenak garatzea.

– El desarrollo de iniciativas que desde las prácticas culturales planteen estrategias de innovación cultural y social.

2.– Proiektuek kultura- edo sormen-sektore bati lotuak izan beharko dute (ikusizko arteak, zinema eta ikus-entzunezkoak, arte eszenikoa, literatura, musika, eta abar).

2.– Los proyectos deberán estar encuadrados en algún sector cultural o creativo (artes visuales, cine y audiovisuales, artes escénicas, literatura, música...).

3.– Dirulaguntza jaso ahal izango dute, 2021. urtean hasiak eta 2022ko urtarrilaren 31rako amaituak egongo diren proiektuak.

3.– Podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos cuya realización se inicien en 2021 y se encuentren realizados, como máximo, a 31 de enero de 2022.

4.– Gutxienez % 20ko autofinantzaketa maila aurreikusi beharko du aurrekontuak, halakotzat harturik iturri publikoetatik ez datozen diru-sarreren zatikia.

4.– El presupuesto deberá prever un porcentaje mínimo de autofinanciación del 20 %, entendido como tal aquella fracción de los ingresos no procedente de fuentes públicas.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta dirulaguntzen mugak.

Artículo 3.– Recursos económicos y límites de estas subvenciones.

1.– Dirulaguntza hauen gehienezko zenbateko orokorra 500.000 eurokoa da. Horietatik 250.000 2021eko aurrekontuari lotuak dira, eta 250.000 2022ko aurrekontuari.

1.– El importe global destinado a estas subvenciones es de 500.000 euros, de los cuales 250.000 corresponden al presupuesto 2021 y 250.000 al de 2022.

2.– Proiektu bakoitzari emandako dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa 40.000 eurokoa izango da, betiere proiektuaren aurrekontuaren % 70 ez badu gainditzen.

2.– El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá ser superior a 40.000 euros, ni, en ningún caso, al 70 % del presupuesto de gastos.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 4.– Gastos subvencionables.

1.– Agindu honi dagokionez, diruz lagundutako jarduera motari erantzuten dioten gastuak izango dira lagungarriak, baldin eta ezinbestekoak badira eta deialdi honetan, laguntzak emateko ebazpenean eta haren aldaketetan ezarritako epean gauzatzen badira. Diruz lagun daitezkeen gastuen kostua ez da izango, sekula ere, merkatuan duten balioa baino handiagoa.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Aurkeztutako jarduera-proiektuaren barruan sortzen diren gastu hauek izango dira dirulaguntza jasotzeko modukoak:

2.– Serán subvencionables los siguientes gastos derivados del proyecto de actividad presentado:

a) Langile gastuak:

a) Gastos de personal:

– Kudeaketa-, zuzendaritza- edota koordinazio-langileen gastuak.

– Gastos de personal de gestión, dirección o coordinación.

– Artisten, teknikarien, administrazio-langileen eta garbiketa-langileen gastuak.

– Gastos de personal artístico, técnico, administración, limpieza.

b) Hirugarrenen kontratazioak (ikuskizunen katxetak, azpikontratatutako zerbitzuak...).

b) Contratación de terceros (cachés espectáculos, servicios subcontratados...).

c) Ostatu eta joan-etorrien gastuak.

c) Gastos de alojamientos y desplazamientos.

d) Aktibitaterako materialen gastuak.

d) Gastos en materiales para la actividad.

e) Sustapen gastuak.

e) Gastos de promoción.

f) Argia, ura, telefonoa, gasa, internet.

f) Consumos de luz, agua, teléfono, gas, internet.

g) Dirulaguntzaren xedearekin zerikusia duten bestelako gastuak.

g) Otros gastos que guarden relación con el objeto de la subvención.

3.– Agindu honi dagokionez, dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat joko dira dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onetsitako lege horren Erregelamenduaren 83. artikuluan esandakoarekin bat datozenak.

3.– A los efectos de la presente Orden, se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los acordes al artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, y al artículo 83 del Reglamento de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4.– Diruz lagun daitekeen gastu baten zenbatekoa 15.000,00 euro baino handiagoa bada (BEZik gabe), onuradunak gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu beste hainbeste hornitzaileri, delako zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa kontratatu aurretik betiere, non eta kontratu-gaiaren izaera bereziaren ondorioz merkatuan ez dagoen behar beste hornitzailerik edota gastua ez den dirulaguntza baino lehenago gauzatua. Aurkeztutako eskaintzen arteko aukera eraginkortasunaren eta ekonomiaren arabera egingo da, eta, baldin eta hautua ez bada eskaintza merkeena, berariaz justifikatu beharko da. Eskaintzak justifikazioari gehitu beharko zaizkio.

4.– Cuando el importe de un gasto subvencionable alcance o supere los 15.000,00 euros (IVA excluido), el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Además, las ofertas deberán aportarse en la justificación.

5.– Ezin izango da diruz laguntzeko moduko gastutzat hartu BEZaren zenbateko kengarria, erakunde eskatzaileak zerga horren aitorpena egin beharra duenean. Halako kasuetan egotzi ahal izango den gastu kopurua, justifikazio-agirien zerga oinarriari dagokiona izango da.

5.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

5. artikulua.– Onuradun bilakatzeko betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos para obtener la condición de personas o entidad beneficiaria.

1.– 1. artikuluarekin bat datozen proiektuak gauzatzen dituzten, agindu hau argitaratzen den egunean gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa duten eta, edozein delarik ere haien eraketa juridikoa, honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisiko edo juridiko pribatuek baino ezin izango dituzte eskatu deialdi honetako dirulaguntzak:

1.– Solo podrán acceder a las subvenciones de la presente convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica propia que realicen proyectos conforme a lo establecido en el artículo 1, que en el momento de publicación de la presente Orden se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, y que, independientemente de su forma jurídica, cumplan con los siguientes requisitos:

a) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea beren jarduerari dagokion epigrafean. Betekizun hau beterik atxikitzea ezinbesteko baldintza izango da onuradun izateari eusteko eta, beraz, esleipena egitean zein ordainketak egitean egiaztatuko da.

a) Estar dadas de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas. El cumplimiento de dicho requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de beneficiario y, por tanto, se verificará su cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

b) Zerga-betebeharrak zein Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea. Betekizun hau beterik atxikitzea ezinbesteko baldintza izango da onuradun izateari eusteko eta, beraz, esleipena egitean zein ordainketak egitean egiaztatuko da.

b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias, así como en el pago de la Seguridad Social. El cumplimiento de dicho requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de beneficiario y, por tanto, se verificará su cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

c) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean izatea. Betekizun hau beterik atxikitzea ezinbesteko baldintza izango da onuradun izateari eusteko.

c) Hallarse al corriente en el pago de toda obligación derivada de un procedimiento de reintegro de subvenciones. El cumplimiento de dicho requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de beneficiario.

2.– Ezingo dituzte deialdi honetako dirulaguntzak jaso:

2.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden:

a) Administrazio Publikoa edo horietako baten sektore publikoko erakundeek.

a) Las entidades que tengan la condición de administración pública o formen parte del sector público de alguna de ellas.

b) Xede bererako Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko Aurrekontu orokorrean dirulaguntza izendunen bat esleitua dutenek.

b) Quienes cuenten con subvenciones nominativamente asignadas para el mismo fin conforme a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021.

c) Laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik duten eskatzaileek, ezta horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekua dutenek, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legezko azken xedapenetako seigarrena urratuz sexu diskriminazioa egiteagatik debeku horrekin zigortuta daudenak barne.

c) Las personas o entidades solicitantes sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan jasotako ezein egoeratan dauden pertsona edo entitateak.

d) Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Armak ekoizteko, salerosteko zein finantzatzeko jardueretan dabiltzan pertsona eta erakundeek.

e) Las personas o entidades que desarrollen actividad en los ámbitos de producción, comercialización y financiación de armamento.

6. artikulua.– Dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 6.– Procedimiento de concesión.

Deialdi honen kargura emango diren dirulaguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez esleituko dira, 13. artikuluan aurreikusitako balorazio-irizpideen arabera. Dirulaguntza jasotzeko ezarritako gehienezko muga errespetatuz eta finkatutako irizpideak erabiliz, proiektuen dimentsioa aintzat hartuta haien kalitatea eta bideragarritasuna ziurtatzeko moduko onuradunak hautatuko dira.

Las subvenciones que se otorguen con cargo a la presente convocatoria lo serán mediante el procedimiento de concurso, de acuerdo con los criterios de valoración previstos en el artículo 13, de manera tal, que, respetándose el límite máximo de subvención que se establece, se seleccionen, conforme a los criterios fijados, personas o entidades beneficiarias que aseguren la calidad y viabilidad de los proyectos seleccionados en cuanto a su dimensión.

7. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 7.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskaerak aurkezteko epea agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasi eta irailaren 7an itxiko da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el 7 de septiembre de 2021.

2.– Pertsona fisikoek eskabideak aurrez aurre edo bide elektronikoa erabiliz aurkeztu ahalko dituzte:

2.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurre: eskabideak Zuzenean Zerbitzuko bulegoetan (hitzordua eskatuta https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean helbidean), EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako establezimendu zein bulegoetan aurkeztu ahal izango dira.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán con cita previa en Zuzenean https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los otros establecimientos o dependencias previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa erabiliz: artikulu honetako 4. apartatuan adierazitako helbidean aurkeztu ahalko dira eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Egoitza Elektronikoan.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de las direcciones indicadas en el apartado 4 del presente artículo.

Eskabidea egiteko eta dokumentazioa aurkezteko bide horietako bat edo bestea –presentziala edo elektronikoa– erabiltzeak ez du esan nahi bidez aldatu ezin denik prozeduraren hurrengo izapideetan; alegia, noiznahi aldatu daiteke bidea.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

3.– Pertsona juridikoek eskabideak bide elektronikoa erabiliz aurkeztuko dituzte, hurrengo puntuan adierazitako helbide elektronikoan.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada en el punto siguiente.

4.– Eskaerak nola tramitatu aurrez aurre edo bide elektronikoa erabiliz, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak azaltzen dituzten argibideak euskadi.eus-en honako helbide honetan daude ikusgai: https://www.euskadi.eus/zerbitzuek/1033405

4.– Las especificaciones sobre como tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1033406

Eskabidearen ondoko izapideak, bide elektronikoa erabiliz, hemen egin daitezke: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Pertsona eta erakunde eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dute eskaera, atxikitako dokumentazioarekin batera. Halaber, pertsona edo erakunde eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabili ahal izango da prozedura osoan, Euskararen Erabilpena Arautzen duen 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeko 5.2.a) eta 6.1 artikuluek xedatzen duen moduan.

5.– Las personas o entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Eskabidean, besteak beste, adieraziko da zein administrazio-organo, -zentro edo –unitateri zuzentzen zaion eta zer identifikazio-kode duen hark.

6.– En la solicitud se hará constar, entre otros extremos, a qué órgano, centro o unidad administrativa se dirige, así como su código de identificación.

7.– Eskabideak aurkezteak deialdi honetako oinarriak definitzen dituzten baldintzak espresuki eta formalki onartu direla dakar; horrek ez du kentzen araututako moduan aurkaratu ahal izatea.

7.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

8. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 8.– Documentación a presentar con la solicitud.

1.– Eskatzaileari dagokion dokumentazioa.

1.– Documentación relativa a la persona solicitante.

a) Pertsona fisikoa izanez gero:

a) Cuando se trate de personas físicas:

– Aurrez aurre izapidetuz gero bakarrik, eskaera sinatu duenaren identitatea egiaztatzea, NANaren kopia kautoa aurkeztuta. Aurkeztu ezean, organo eskudunak telematikoki egiaztatuko du identitatea.

– Solo en caso de tramitación presencial: acreditación de identidad de la persona firmante de la solicitud mediante la presentación de copia auténtica del DNI. En caso de no presentarse, el órgano competente comprobará telemáticamente dicha identidad.

b) Pertsona juridikoa izanez gero.

b) Cuando se trate de personas jurídicas:

Administrazio honetako erregistroetan dauden erakundeak:

Las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta Administración:

– Eskabidean adieraziko dute zer erregistrotan dauden eta ez dute erregistro horren agiririk aurkeztu beharko.

– Indicarán en la solicitud en qué registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de tal inscripción.

Beste administrazioetako erregistroetan dauden erakundeak egiaztatu beharko dute bere nortasun juridikoari dagokion legezko eraketa, ordezkaria den pertsonaren identitatea eta daukan legezko ordezkaritzako ahalmena honako dokumentazio honen bitartez:

Las entidades inscritas en registros diferentes a esta Administración deberán acreditar la constitución legal de la entidad según su naturaleza jurídica y la identidad de la persona representante, así como justificar poder suficiente de representación, mediante:

– Sortze-eskritura eta estatutuak eta dagozkion erregistro publikoetan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.

– Escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondientes.

– Identifikazio Fiskalaren Zenbakiaren txartela.

– Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.

– Pertsona juridiko eskatzailearen legezko ordezkariaren identitatea akreditatzea NANaren kopia aurkeztuta, edo bestela ordezkariaren identifikazio fiskaleko zenbakiaren txartelaren kopia aurkeztuta. NANaren kopia aurkeztu ezean organo eskudunak telematikoki egiaztatuko du identitatea. Halaber aurkeztuko dira legezko ordezkatze-ahalmenaren egiaztagiriak.

– Acreditación de la identidad del representante legal de la persona jurídica solicitante mediante presentación de copia del DNI o en su caso de la tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal del representante. En caso de no presentarse copia del DNI, el órgano competente comprobará telemáticamente dicha identidad. Se deberá acreditar igualmente del poder de representación que ejerza.

2.– Proiektuari dagokion dokumentazioa. Dokumentazio hau formatu elektronikoan aurkeztuko da, ahal dela:

2.– Documentación relativa al proyecto. Esta documentación deberá presentarse preferentemente en formato electrónico:

– Proposamena azaltzen duen txostena, beraren interesa eta balioa zehazten dituena, bai eta nola garatuko den argitzen duena ere. Gainera, proposamena zuzen baloratzeko behar diren alderdiak azalduko ditu, agindu honetako 13. artikuluaren 1 eta 2 apartatuetan ezarritako irizpideekin bat. Eskatzaileak, proiektua emandako ezaugarriekin gauzatzeko dirulaguntza beharrezkoa dela justifikatu beharko du.

– Memoria explicativa de la propuesta en la que se especifique el interés y valores de la misma, así como el desarrollo previsto, y se desarrollen los aspectos necesarios para la correcta valoración de la propuesta conforme a los criterios fijados en los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la presente Orden y en el que el solicitante deberá justificar la necesidad de la subvención para llevar a cabo el Proyecto con las características propuestas.

– Proposamenaren laburpen-fitxa, euskadi.eus gunean ezarritako ereduaren arabera.

– Ficha resumen de la propuesta, según modelo establecido en euskadi.eus.

– Proiektuaren aurrekontua, partidaka banakatua eta xehatua, aurreikusitako gastu-sarrerak jasoko dituena, euskadi.eus gunean ezarritako ereduaren arabera.

– Presupuesto del proyecto desglosado y detallado por partidas que incluya todos los gastos previstos, así como la previsión de ingresos, según modelo establecido en euskadi.eus.

– Aurreikusitako egutegia, euskadi.eus gunean ezarritako ereduaren arabera.

– Calendario previsto, según modelo establecido en euskadi.eus.

3.– Deialdi honen organo kudeatzaileak egiaztatuko du, automatikoki, dirulaguntza eskatu duten pertsonek 5. artikuluko a) eta b) apartatuetan esandako baldintzak betetzen dituztela, eta horretarako ez du pertsona horien oniritzia beharko, hala xedatzen baitu urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 28. artikuluak. Hala ere, pertsona fisikoek horren aurka egin ahal izango dute berariaz, baina, kasu horretan, beraiek lortu eta aurkeztu beharko dituzte esandako egiaztagiriak.

3.– La acreditación del cumplimiento de las condiciones señaladas en los apartados a) y b) del artículo 5 por parte de las personas o entidades solicitantes se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de los mismos, de conformidad con el artículo 28 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La persona o entidad solicitante podrá oponerse expresamente a ello, debiendo en tal caso obtener y aportar por sí misma las mencionadas acreditaciones.

4.– Aurkeztuko diren dokumentu elektronikoak, erabilitako bidea (presentziala edo elektronikoa) edonolakoa dela ere, ondorengo ezaugarriak izan beharko dituzte:

4.– Independientemente del canal empleado, presencial o electrónico, los documentos electrónicos a presentar deberán tener las siguientes características:

a) Deskargatzeko ereduak erabiliko dira holakoak daudenean. Bestelako kasuetan, ahal bada dokumentazioa PDF formatuan aurkeztuko da.

a) Se utilizarán los modelos descargables, siempre que existan. En caso contrario la documentación se presentará, preferentemente, en formato PDF.

b) Dokumentazio elektroniko guztiaren gehienezko tamaina 30 Mb izango da.

b) El tamaño máximo de toda la documentación electrónica presentada será de 30 MB.

c) Bideoak web helbide baten bidez aurkeztu ahal izango dira.

c) Los videos podrán presentarse proporcionando una dirección web para su consulta, en el documento que corresponda.

5.– Interesdunek dokumentu horiek lehenago ere aurkeztuak baldin badituzte, ez dute zertan berriz aurkeztu, baina zein organotan, zer prozeduratan eta noiz aurkeztu zituzten adierazi behar dute.

5.– Si los interesados han presentado dicha documentación con anterioridad, no deberán aportarlos de nuevo, siempre y cuando indiquen cuándo, con ocasión de qué procedimiento y ante qué órgano lo hicieron.

9. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 9.– Declaraciones responsables.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginak ezartzen duenaren arabera (1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua), erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko dira, hasiera batean, betebehar hauek:

En aplicación de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se acreditarán inicialmente mediante declaración responsable incluida en la solicitud el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

– Xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuei eskatutako eta, hala badagokio, haietatik jasotako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos como privados.

– Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea zigor administratibo edo penalik laguntza publikoak lortzeko, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik.

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean izatea.

– Estar al corriente en las obligaciones de devolución de subvenciones.

– Ez izatea Dirulaguntzen gaineko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan xedatutako ezein debeku-kasuan.

– No hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Pertsona edo entitate eskatzaileak eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak konplitzen dituela adieraztea.

– Asimismo, la persona o entidad solicitante manifestará que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario de estas subvenciones.

Hasiera batean erantzukizunpeko adierazpenen bidez akreditatutako betekizunak agiri bidez frogatu beharko dituzte onuradun izateko proposatzen direnek, deialdia ebatzi aurretik.

El cumplimiento de estos requisitos inicialmente acreditados inicialmente mediante declaración responsable deberá ser acreditado documentalmente por quienes sean propuestos o propuestas como sujeto beneficiario con anterioridad a la resolución de la convocatoria.

10. artikulua.– Dirulaguntzen kudeaketa.

Artículo 10.– Gestión de las ayudas.

Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honen bidez emango diren dirulaguntzak kudeatzeko lanak egitea eta Kultura Sustatzeko Zuzendaria izango da laguntza horien arduraduna.

Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria, siendo la Directora de Promoción de la Cultura el órgano responsable de las mismas.

11. artikulua.– Aurkeztutako eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 11.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den dokumentazioan zerbait falta dela edo forma-akatsak daudela, edo balorazioa egiteko aurkeztu diren dokumentuetan akatsak daudela, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez eskabidean atzera egin duela ulertuko dela edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela.

1.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

2.– Pertsona juridiko batek eskaera aurrez aurre egiten badu, aurkezpen elektronikoaren bitartez egin dezala adieraziko zaio eta horri dagokionez, aurkezpen elektronikoa egin den eguna joko da eskaeraren aurkezpen-datatzat.

2.– Si una persona jurídica presenta su solicitud presencialmente, se le indicará la obligación de hacerlo electrónicamente. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido efectivamente presentada por tal cauce.

12. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 12.– Comisión de Valoración.

1.– Deialdi honetara aurkeztutako eskabideak aztertzeko eta ebaluatzeko, Balorazio Batzorde bakar bat eratuko da. Hauek izango dira kideak:

1.– Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración compuesta por las siguientes personas:

– Batzordeburua: Kultura Sustatzeko zuzendaria.

– Presidente: la Directora de Promoción de la Cultura.

– Bokalak: agindu honen gaian adituak diren gizon-emakumeen artetik Kulturako sailburuordeak izendatutako 3tik 5era arteko bokal.

– Vocales: entre 3 y 5 vocales nombrados por el Viceconsejero de Cultura entre expertos o expertas en la materia objeto de esta Orden.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari batek jardungo du idazkari gisa, zuzendariak izendatuta. Hitza izango du baina botorik ez.

Actuará como Secretario/a de la Comisión con voz pero sin voto, una persona técnica de la Dirección de Promoción de la Cultura designada por la Directora de la misma.

Era berean, gai zehatzak aztertzeko Balorazio Batzordearen bileretan parte har dezakete bertaratuen gehiengoak onartzen dituen eta jorratu beharreko gaiari buruz jantzita dauden pertsona guztiek, eta hitz egin ere bai, baina botorik ezin izango dute eman.

Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Comisión de Valoración para tratar asuntos concretos, y participar con voz pero sin voto, cuantas personas con conocimientos específicos en los asuntos a tratar sean admitidas por la mayoría de los asistentes.

2.– Beste eginkizunen artean, Idazkariak Balorazio Batzordearen jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaindu beharko du.

2.– Entre otras funciones corresponderá al secretario o secretaria velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la Comisión de Valoración.

3.– Balorazio Batzordean izendatutako aditu-profesionalek zinpeko aitorpena aurkeztu beharko dute, honakoak frogatzeko: Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan ezartzen diren abstentziorako kausaren batean ez daudela; isilpekotasuna bermatuko dutela; eskatzaileek aurkeztutako agiriak proiektuak baloratzeko baino ez direla erabiliko, eta hori deialdi honetan ezarritako irizpideekin bat etorriz egin dela; eta, ebazpen-proposamena eman ondoren, espedienteetako agiri guztiak deialdia kudeatzen duen organoari itzuliko zaizkiola.

3.– Las expertas y expertos profesionales de la Comisión de Valoración designados deberán presentar declaración responsable de no resultar incursos en las causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de garantizar su confidencialidad, de no utilizar la documentación presentada por las personas solicitantes para otro fin distinto al de la valoración de los proyectos de acuerdo con los criterios establecidos en esta convocatoria y de devolver, una vez emitida la propuesta de resolución, toda la documentación de los expedientes al órgano gestor de la convocatoria.

4.– Balorazio Batzordeko kideak izendatzerakoan Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluan xedatutakoa beteko da.

4.– En el momento de conformarse la Comisión de Valoración, se cumplirá con lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Balorazio Batzordearen behin betiko osaera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez jakinaraziko da, Batzordea eratu aurretik, interesdunek errefusatzeko duten eskubidea erabil ahal izan dezaten, legez ezarritako zehaztapen eta baldintzetan.

5.– La composición efectiva de la Comisión de Valoración se hará pública mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura en el Boletín Oficial del País Vasco con carácter previo a su constitución, a fin de que cualquier persona interesada pueda ejercer su derecho a recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

6.– Batzordeak, ezarritako esleipen-irizpideetan oinarrituta adostuko du Kulturako sailburuordeari aurkeztuko dion dirulaguntzak ebazteko proposamena. Proposamenean adieraziko da zer eskabide onartu diren, zein ez eta zergatik ez diren horiek onartu; halaber onuradunen identitatea, proiektuen balorazioa, egindako eskaerak aintzat hartu diren ala ez eta esleitutako dirulaguntzen zenbatekoa, urteka. Batzordearen eztabaida eta erabakiak akta batean bilduko dira.

6.– La Comisión, en base a los criterios de adjudicación establecidos, acordará la propuesta de resolución de las ayudas que elevará al Viceconsejero de Cultura, donde deberá constar las solicitudes admitidas y las inadmitidas, con los motivos de exclusión, la identidad de las entidades beneficiarias, la valoración de los proyectos, con la consiguiente estimación o desestimación de las subvenciones solicitadas y la cuantía de las subvenciones concedidas, distribuida por anualidades. Las deliberaciones y decisiones de la Comisión serán recogidas en el acta correspondiente.

Proposamenean ordezko onuradunak izendatu ahal izango dira, gerta baitaiteke hautatutakoek dirulaguntza eman zaiela jakinarazi eta hamabost eguneko epean horiei uko egitea. Kasu horretan, ordezkoak jasoko duen dirulaguntzaren zenbatekoa hasieran onuradun izendatu zenari eman zaiona bera izango da. Uko-egileari emandako dirulaguntza ordezkoari legpkiokeena baino handiagoa bada, muga horretaraino murriztuko da laguntza.

La propuesta de Resolución podrá incluir personas beneficiarias suplentes para el caso de que las seleccionadas efectúen renuncias en el plazo de quince días siguientes al de la notificación de la concesión. En tal caso, el importe de la subvención que recibirá la persona beneficiaria suplente será la concedida a la renunciante. Si la subvención concedida a la persona renunciante fuera superior a la que correspondería a la suplente, la misma se reducirá hasta el límite de dicha cuantía.

7.– Balorazio Batzordeak behar adina azalpen eskatu ahal izango dizkie eskatzaileei, eskabideak egokiro ebaluatzeko beharrezkoa ikusten duenean.

7.– La Comisión de Valoración, cuando lo estimare necesario a fin de posibilitar la correcta evaluación de las solicitudes presentadas, podrá requerir a las personas solicitantes cuantas aclaraciones entienda oportunas.

13. artikulua.– Hautapena eta kuantifikazioa egiteko-irizpideak.

Artículo 13.– Procedimiento, criterios de selección y cuantificación.

1.– Balorazio Batzordeak jasotako eskabideak aztertuko ditu, onartzeko baldintzak betetzen dituzten analizatuko du eta erabakiko du zein onartuko diren eta zein ez diren onartu behar. Hurrena, onartutakoak jarraian aipatzen diren irizpide eta baremoen arabera ebaluatuko ditu. Lehenik, aurkeztutako proiektuak irizpide hauen arabera baloratuko dira:

1.– La Comisión de Valoración estudiará las solicitudes recibidas, analizará si cumplen o no los requisitos de admisión, determinará cuáles deben ser inadmitidas y, de las solicitudes admitidas, evaluará cada uno de los aspectos especificados de acuerdo a los criterios y baremos que se indican a continuación. En primer término, los proyectos presentados serán valorados en relación con los siguientes criterios:

a) Proiektuaren kalitatea eta berritzeko gaitasuna. Kontuan hartuko da proiektuak sortzen dituen esperimentaziotik abiatzen diren eduki berri, original eta bereziak (30 puntu gehienez).

a) La calidad y capacidad innovadora del proyecto. Se tendrán en cuenta la innovación, singularidad y calidad de los proyectos. Se asignarán hasta un máximo de 30 puntos.

b) Proiektuaren interes publikoa. Kontuan hartuko dira parte hartzen duten eragileen kopurua, bai proiektuaren diseinuan eta kudeaketan, bai proiektuaren garapenean, eta publiko hartzailearen kopurua eta dibertsitatea; baita genero ikuspegia eta zenbateraino sustatzen den kultura-artekotasuna ere (25 puntu gehienez).

b) El interés público del proyecto. Se tendrán en cuenta la diversidad y el número de agentes implicados, tanto en el diseño y gestión del proyecto como en la realización del mismo, así como la diversidad y número de los destinatarios del proyecto, así como su aportación a la integración de la perspectiva de género y al fomento de la interculturalidad. Se asignarán hasta un máximo de 25 puntos.

2.– Aurreko bi irizpideen balorazioan gutxienez 40 puntu lortzen ez duten proiektuak baztertu egingo dira. Beste proiektuak baloratuak izango dira, bigarrenik, hurrengo irizpideen arabera:

2.– Aquellos proyectos que en la valoración de los dos criterios anteriores no obtengan al menos 40 puntos serán descartados. El resto de proyectos serán valorados, en segundo término, conforme a los siguientes criterios:

a) Proiektuaren diziplinarteko izaera eta informazio eta komunikazio teknologien erabilera (15 puntu gehienez).

a) El carácter interdisciplinar del proyecto y el uso que se haga de las tecnologías de la información y la comunicación. Se asignarán hasta un máximo de 15 puntos.

b) Aurrekontuaren egokitasuna, proiektuan erabilitako enpresa-baliabideak eta proiektuaren kalitate-prezio erlazioa aproposa izatea (10 puntu gehienez).

b) La idoneidad del presupuesto, los recursos empresariales implicados y la adecuada relación calidad-precio del proyecto. Se asignarán hasta un máximo de 10 puntos.

c) Euskararen erabilera (10 puntu gehienez).

c) Utilización del euskera. Se asignarán hasta un máximo de 10 puntos.

d) Sortze- eta erabakitze-prozesuetan emakumezko sortzaile eta eragile kulturalek parte hartzea (10 puntu gehienez).

d) Participación de mujeres creadoras y agentes culturales en los procesos creativos y de decisión. Se asignarán hasta un máximo de 10 puntos.

3.– Artikulu honetan ezarritako balorazio-baremoaren puntuazio osotik gutxienez 65 puntu lortzen ez duten proiektuak baztertu egingo dira, eta ezingo dira sartu aukeratutakoen artean.

3.– Quedarán descartados y no podrán incluirse en la selección de personas beneficiarias aquellos proyectos que no obtengan al menos 65 puntos de la puntuación total del baremo de valoración establecido en este artículo.

4.– Hautatutako proiektu bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, 3.1 artikuluan adierazitako diru-zuzkidura orokorra banatuko da onuradunek balorazio-irizpideei jarraikiz loturiko puntuazioaren arabera, eta laguntzaren kopurua ez da inoiz izango eskatutakoa baino gehiago, ezta 3.2 artikuluan adierazi diren mugak baino gehiago ere.

4.– Para la determinación del importe de la subvención que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados como beneficiarios, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica global establecida prevista en el artículo 3.1, se distribuirá en proporción a la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración, sin que, en ningún caso, la cuantía de la subvención pueda ser superior a la cuantía solicitada, ni a los límites establecidos en el artículo 3.2.

5.– Eskatzaileek hainbat proiektu aurkezteko aukera badute ere, proiektu bana besterik ezin izango da diruz lagundu. Eskatzaile batek proiektu bat baino gehiago aurkezten baldin badu, balorazio-irizpideak aplikatuta puntu gehien eskuratzen duen proiektuari lagunduko zaio.

5.– Sin perjuicio de la posible presentación de diversos proyectos por cada solicitante, tan solo podrá ser objeto de subvención un único proyecto por persona beneficiaria. Se apoyará, en su caso, al proyecto que obtenga una mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración.

14. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 14.– Resolución.

1.– Agindu honetan jasotako dirulaguntzei buruzko ebazpena Kulturako sailburuordeak emango du, Balorazio Batzordearen proposamena ikusi ondoren, eta banan-banan jakinaraziko zaie eskatzaileei. Ebazpenean adieraziko da zer eskabide onartu diren, zein ez eta zergatik ez diren horiek onartu; halaber onuradunen identitatea, proiektuen balorazioa, egindako eskaerak aintzat hartu diren ala ez eta laguntzen zenbatekoa, urteka banakatuta. Aldez aurretik, onuradun izateko proposatutako eskatzaileek agiri bidez frogatu beharko dute hasiera batean erantzukizunpeko adierazpenez akreditatutako betekizunak betetzen dituztela, 9. artikuluan xedatu bezala.

1.– La resolución de concesión de las subvenciones previstas en esta Orden será dictada por el Viceconsejero de Cultura, a la vista de la propuesta que le eleve la Comisión de Valoración, y notificadas de manera individualizada. Contendrá al menos las solicitudes admitidas, las inadmitidas y los motivos de exclusión, la identidad de las entidades beneficiarias, la valoración de los proyectos, con la consiguiente estimación o desestimación de las subvenciones solicitadas, y la cuantía de las subvenciones concedidas, distribuida por anualidades. Con carácter previo, las personas y entidades solicitantes que hayan sido propuestas como sujeto beneficiario deberán acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos inicialmente acreditados mediante declaración responsable según el artículo 9.

2.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, interesdunak jakinarazteko zein denek horien berri izan dezaten.

2.– Asimismo, la resolución será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco a los efectos tanto notificatorios como de general conocimiento.

3.– Ebazpen horretan ordezko onuradunak izendatu ahal izango dira, gerta baitaiteke hautatutakoek epearen barruan dirulaguntzari uko egitea, 12. artikuluko 6. apartatuan xedatutakoarekin bat.

3.– La resolución podrá incluir suplentes para el caso de que las personas seleccionadas como beneficiarias renuncien en plazo, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 12.

4.– Ematen den ebazpenak ez du administrazio-bidea amaitzen. Beraz, haren aurka gorako errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari hilabeteko epean, jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera kontatuta, horrela dago-eta xedatuta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121 eta 122. artikuluetan.

4.– La resolución que se dicte no agota la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del siguiente en que tuviera lugar la notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Eskaerak ebazteko eta pertsona interesdunei jakinarazteko epeak sei hilabete iraungo du gehienez, deialdi-agindu hau argitaratutako egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. Ebazteko epea amaituta, inolako jakinarazpenik egin gabe, interesdunek eskabidea errefusatutzat jo dezakete, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las personas interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden de convocatoria transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Interesdunari bide batetik baino gehiagotatik egiten bazaio jakinarazpena, lehenik egin zaionarena hartuko da jakinarazpen-datatzat.

6.– Cuando la persona interesada sea notificada por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomoek ezaugarri bereko laguntza edo dirulaguntza batzuk eman badizkiote eta horiek itzultzeko edo zigorren bat ezartzeko prozeduraren bat izapidetzen ari bada, prozedura bukatu arte ezin izango da dirulaguntzarik ez esleitu, ez ordaindu. Halaber, ezin izango da dirulaguntzarik ez esleitu, ez ordaindu, baldin eta dirua itzultzeko prozedura bat amaituta dirua itzuli behar dela ebatzi bada eta ez bada diruaren itzulketa gauzatu. Baldin eta borondatez ordaintzeko epea ahituta ez bada itzulketa egin, baldintzapean esleitutako dirulaguntza indarrik gabe geratuko da onuradun izateko debeku-kasu batean izateagatik.

7.– La concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada a la finalización de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación. Asimismo, la concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada al reintegro de la subvención recibida cuando, a la finalización de un procedimiento de reintegro, se hubiera dictado resolución en tal sentido. En caso de vencer el período voluntario de pago sin haberse materializado el reintegro, la subvención concedida condicionadamente decaería por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

15. artikulua.– Bateraezintasunak.

Artículo 15.– Incompatibilidades.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak eta beste edozein erakunde publikok edo pribatuk emandakoak batera erabil daitezke helburu berbererako, betiere gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Gainfinantzaketarik badago, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion mugaraino.

1.– Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras subvenciones o ingresos que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse, se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite que corresponda.

2.– Halere, deialdi honetan aurreikusten diren dirulaguntzak ez dira bateragarriak izango Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak emandako dirulaguntzekin –ez proiektu bera egiteko, ez proiektuaren zatiren bat egiteko–, dirulaguntzak izendunak, zuzenekoak, zeharkakoak nahiz musika, arte eszenikoak, ikus-entzunezko, ikusizko arte, liburugintza eta literatura alorretako aginduen babesean emandakoak izan. Berariaz adierazten da Sorgune deialdiko dirulaguntzekiko bateraezintasuna.

2.– No obstante, las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con aquellas otras subvenciones otorgadas por la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para la realización del mismo proyecto o de parte o partes del mismo, ya se trate de una subvención directa o cualquier otra ayuda concedida al amparo de las órdenes de subvenciones, sean transversales, sean de los ámbitos de música, artes escénicas, audiovisuales, artes visuales o libro y literatura, y específicamente con las ayudas de la convocatoria Sorgune.

16. artikulua.– Onuradunaren betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de la persona beneficiaria.

Agindu honetan onetsitako dirulaguntzak jasotzen dituztenak, dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 16. artikuluek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsia) 50.2 artikuluak araututako jardunbideari loturik geratuko dira. Nolanahi ere, betebehar hauek ere izango dituzte:

Los beneficiarios de las subvenciones aprobadas en la presente Orden estarán sujetas al régimen de obligaciones regulado en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, y en concreto deberán cumplir en todo caso las siguientes:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza eman zaion xede horretarako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen fiskalizazio-lanetan behar duten informazio guztia ematea.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

d) Diruz lagundutako proiektua deialdirako aurkeztu diren baldintzetan garatzea. Dena den, aldaketak ere egin ahal izango dira, baldin eta aldaketok funtsezkoak ez badira eta ez badute bideragarritasun ekonomikoa eragiten. Aldaketa horiek idatziz komunikatuko zaizkio Kulturako sailburuordeari eta hark, jakinarazpena jasotzen duen egunetik hamabost eguneko epea izango du horiek onartu edo gaitzesteko. Epea inolako jakinarazpenik gabe igaroz gero, aurkeztu den aldaketa onartu dela ulertuko da.

d) Ejecutar el proyecto subvencionado en los términos presentados a la convocatoria. No obstante, podrán introducirse aquellos cambios que no supongan una modificación sustancial, y no afecten a la viabilidad económica del proyecto. Los mismos, deberán comunicarse por escrito al Viceconsejero de Cultura, el cual tendrá un plazo de quince días a partir de la fecha de recepción de la notificación para su aceptación o no. Transcurrido dicho plazo sin notificación expresa, la modificación planteada se entenderá aceptada.

e) Dirulaguntza ematen duen organoari jakinaraztea Estatuko nahiz mundu mailako beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuek xede bererako ematen dituzten bestelako laguntza edo dirulaguntzak jasotzen diren.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, subvenciones u otros ingresos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

f) Onuradunek konpromisoa hartzen dute diruz lagundutako proiektuen informazio, publizitate, sustapen guztietan eta ondorio horretarako erabiltzen den edozein hedabidetan obrak Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailaren laguntzaz egin direla adierazteko.

f) Las personas beneficiarias se comprometen a hacer constar en toda la información, publicidad y promoción de los proyectos subvencionados, así como en cualquier forma de difusión que de las mismas se lleve a efecto, que han sido realizadas con la colaboración del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

17. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea eta justifikatzea.

Artículo 17.– Pago y justificación de la subvención.

1.– Agindu honen kargura esleitutako dirulaguntzak honela ordainduko dira:

1.– Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden se abonarán en los términos que a continuación se expresan:

a) Dirulaguntzaren % 50 esleipen-ebazpena jakinarazi ondoren eta handik hamabost egun balioduneko epea igaro ondoren ordainduko da, berariaz uko egiten ez bazaio.

a) El 50 % de la cuantía subvencionada se hará efectivo una vez notificada la Resolución de adjudicación y transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la misma sin que haya mediado renuncia expresa.

b) Gainerako % 50a, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera beti, dirulaguntza osoa ondorengo apartatuan zehaztutako eran justifikatu ondoren.

b) El importe restante siempre a partir del 1 de enero de 2022, previa justificación de la subvención, en los términos señalados en el apartado siguiente.

2.– Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari (PFEZ) dagozkion atxikipenak eta ordainketak kenduko zaizkio laguntza edo dirulaguntzaren zenbatekoari, zergari buruzko arauek hala xedatzen dutenean.

2.– Del importe de la ayuda o subvención se detraerán en su caso las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pudieran corresponder en aplicación de la normativa del Impuesto.

3.– Dirulaguntza jasotzen duten pertsona/entitate onuradunek, lagundutako jarduera bukatu eta hiru hilabeteko epean, betiere 2022ko apirilaren 30 baino lehen, dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:

3.– Las personas o entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán presentar en los tres meses siguientes a la fecha de finalización de la actividad subvencionada, y siempre antes del 2 de mayo de 2022, la documentación siguiente:

– Lagundutako jarduerari buruzko txosten zehatza, exekuzioa, betetze-maila eta ebaluazioa azaltzen dituena.

– Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad subvencionada.

– Diruz lagundutako jardueraren behin betiko exekuzio-aurrekontua (gastuak eta diru-sarrerak), ahalik eta zehatzena, zinpeko aitorpen bidez, eskaerarekin onartutako aurrekontuaren formularioaren arabera.

– Mediante declaración responsable presupuesto definitivo de ejecución (gastos e ingresos) lo más desglosado posible de la actividad subvencionada, según el formulario de presupuesto admitido con la solicitud.

Ez da onartuko aldaketa nabarmenik egitea behin betiko exekuzio-aurrekontuaren gastuko kontzeptuetan, onartutako aurrekontuarekiko, baldin eta tartean erabat justifikatutako arrazoirik ez badago eta, betiere emandako dirulaguntzari 2.2 artikuluan ezarritako muga gainditzen ez bada.

No se admitirán desviaciones significativas en los conceptos de gasto del presupuesto definitivo de ejecución respecto del presupuesto admitido, salvo causas estrictamente justificadas, y siempre que no se supere el límite establecido en el artículo 2.2.

– Diruz lagundutako programa edo jarduera gauzatzeak sorturiko gastuak justifikatzen duten dokumentu guztien zerrenda, euskadi.eus gunean ezarritako ereduaren arabera. Ez da tiket bidezko justifikazioa onartuko.

– Relación comprensiva de todos los documentos justificativos de gasto efectuados con motivo de la ejecución del proyecto o actividad subvencionada, según modelo establecido en euskadi.eus. No se admitirá la justificación a través de tickets.

– Izandako gastu guztia justifikatzen duten egiaztagiri eta fakturen jatorrizkoak, jardueraren % 100ari dagozkionak. Gastu bat gauzatutzat jotzeko ez da beharrezkoa izango justifikatzeko epea amaitu aurretik ordaindua izatea.

– Originales de cuantos justificantes y facturas que justifiquen los gastos incurridos por importe del 100 % de la actividad. Para considerar que un gasto se ha realizado no será necesario que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

– Katalogo, egitarau, iragarpen-kartel, argazki eta gainontzeko material grafiko edo soinuzkoaren hizkuntz bertsio desberdinetako aleak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa espresuki adierazita dutelarik.

– Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

4.– Pertsona fisikoek justifikazioak aurrez aurre edo bide elektronikoa erabiliz aurkeztu ahalko dituzte:

4.– Las personas físicas podrán presentar las justificaciones tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurre aurkeztu ahal izango dituzte Zuzenean Zerbitzuko bulegoetan (aldez aurretik hitzordua eskatuta https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean helbidean), EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako establezimendu eta bulegoetan.

– Las justificaciones podrán presentarse de forma presencial con cita previa en Zuzenean, https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los otros establecimientos o dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Justifikazioak bide elektronikoaren bidez ere aurkeztu ahalko dituzte, https://www.euskadi.eus/nirekarpeta gunean.

– Asimismo, las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Pertsona juridikoek justifikazioak bide elektronikoa erabiliz aurkeztuko dituzte, aurretik adierazitako helbide elektronikoan.

5.– Las personas jurídicas deberán presentar las justificaciones por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

6.– Justifikazioak nola tramitatu behar diren azaltzen dituzten argibideak, izapidetze presentzialerako zein elektronikorako, euskadi.eus-en egongo dira ikusgai, agindu honetako 6.4 artikuluan adierazitako helbideetan.

6.– Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones, tanto por canal presencial como electrónico están disponibles en la sede electrónica de euskadi.eus en la dirección indicada en el artículo 6.4 de la presente Orden.

7.– Laguntzaren onuraduna erregistratu gabe badago Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Hirugarrenen Erregistroan, edota Erregistroan dauden bere banku-datuak aldatu nahi baditu, Eusko Jaurlaritzako hirugarrenaren alta eskatu beharko du.

7.– En el caso de que la persona o entidad beneficiaria de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, deberá presentar solicitud de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco.

18. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 18.– Subcontratación.

1.– Onuradunak hirugarren batzuekin azpikontratatzen duen jarduera, diruz lagundutako jardueraren % 75era iritsi ahal izango da, azpikontratu guztien prezioak batuta.

1.– La entidad beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 75 % del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.

2.– Kontzeptu honetatik kanpo geratzen dira onuradunak dirulaguntza jaso duen proiektua bere kabuz egiteko egin behar dituen gastuen kontratazioa.

2.– Quedan fuera de este concepto los gastos en que tenga que incurrir el promotor para la realización por sí mismo del proyecto subvencionado.

3.– Edozein kasutan, onuradunei eta kontratistei dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onetsitako Lege haren Araudiaren 68. artikuluan ezarritako muga eta betebeharrak aplikatuko zaizkie.

3.– En todo caso, serán de aplicación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 68 del Reglamento de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

19. artikulua.– Likidazio-ebazpena.

Artículo 19.– Resolución de liquidación.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onesten duen Euskal Herriko Ogasun Orokorreko Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 49.12 artikuluarekin bat etorriz, dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira edo kasu guztietan beste administrazio edo entitate publiko zein pribatuetatik beste laguntzarik jaso bada, edo helburu berbererako beste edozein diru-sarrera badago, horrek dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea ekar dezake, betiere laguntza arautzen duen xedapenak ezarritako gutxieneko betekizunak gordetzen badira. Horretarako, Kulturako sailburuordeak likidazio-ebazpena emango du, emandako diru-zenbatekoak doitzeko.

De conformidad con lo establecido en el apartado 12 del artículo 49 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier Administración, entidad pública o privada y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la Orden para ser beneficiario. A estos efectos, por el Viceconsejero de Cultura se dictará la oportuna Resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

20. artikulua.– Ez-betetzeak eta dirua itzultzeko kausak.

Artículo 20.– Incumplimientos y causas de reintegro.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.1 artikuluak xedatutakoari dagokionez, hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– A los efectos del artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntza osoa edo zati bat agindu honetan adierazitako jarduerez bestelakoetan erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan edo dirulaguntza emateko egintzan adierazitako betebeharrak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Dirulaguntzaren likidazioa egiteko ebazpenean adierazitako zenbatekoa epearen barruan ez itzultzea (hala badagokio).

c) La no devolución de la cuantía que en su caso se señale en la Resolución de liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Dirulaguntzekin lotutako xedapen orokorretan, bereziki Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan, nahitaez bete beharrekotzat jotako beste edozer ez betetzea.

d) Cualquier otro que sea de obligado cumplimiento por así establecerlo con carácter general en las disposiciones sobre materia subvencional, especialmente los establecidos por el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Onuraduna nabarmen hurbiltzen bazaio proiektua erabat betetzeari eta haren jarduna zalantzarik gabe bere konpromisoak betetzera zuzendua dela frogatzen badu, itzuli beharreko kopurua izandako ez-betetzeak aintzat hartuko dituzten graduazio-irizpideen araberakoa izango da, eta horrela kalkulatuko da zer kopuru ordaindu behar zaion azkenik onuradunari edo, bestela, hark itzuli beharreko zenbatekoa. Irizpide horiek proportzionaltasun-printzipioari erantzungo diote.

2.– Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por el mismo una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de criterios de graduación de los posibles incumplimientos, para así determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar. Dichos criterios deberán responder al principio de proporcionalidad.

3.– Baldin eta esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoak gainditzen badu –dela bera bakarrik, dela beste laguntza, dirulaguntza, diru-sarrera nahiz baliabideekin batera– lagundutako jardueraren kostua, bidezkoa izango da kostuarekiko gehiegiz ordaindutako kopurua itzultzea, bai eta dirulaguntzen arloan egokitzen zaion berandutze-interesa ere.

3.– En el supuesto de que el importe de la subvención concedida sea de una cuantía tal que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, se supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora aplicable en materia de subvenciones.

4.– Ez betetzeren bat gertatuz gero, jasotako zenbatekoak eta dirulaguntzen arloan egokitzen zaizkion legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren eta abenduaren 17ko 689/1991 Dekretuaren arabera (hurrenez hurren, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onesten duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina eta Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua).

4.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales aplicables en materia de subvenciones, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio-Klausula.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Promoción de la Cultura.

Helburua: 2021. urtean kultura eta gizarte arloetako bitartekotza- eta berrikuntza-arloko proiektuetarako dirulaguntza-eskaerak kudeatzea.

Finalidad: Gestión de solicitudes de ayudas y subvenciones en materia de mediación e innovación cultural y social en 2021.

Lege-oinarria: interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko beharrezkoa suertatzen den tratamendua da (azaroaren 17ko Dirulaguntzen gaineko 38/2003 Lege Orokorra Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua).

Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Jasotzaileak: Gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Destinatarios: Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Derechos: La persona solicitante tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: web helbide honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1033405

Información adicional: Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/1033405

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak aztertu eta egiaztatu ahalko ditu emandako datuak, laguntzak zuzen esleitzeko.

La Dirección de Promoción de la Cultura podrá cotejar los datos aportados y realizar las comprobaciones oportunas para la correcta adjudicación de las ayudas.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du. Beraz, bere aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko jurisdikzio horretako salan, bi hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sortuko ditu ondorioak.

La Presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de julio de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común