Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

155. zk., 2021eko abuztuaren 4a, asteazkena

N.º 155, miércoles 4 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4296
4296

192/2021 DEKRETUA, uztailaren 27koa, zeinaren bidez 17.631.227,15 euroko kredituak txertatzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 2021eko Aurrekontuan, EAEk bere gain hartu dituelako espetxe-arloko estatu-legeak betearazteko esparruan Estatuak eskualdatu dizkion eginkizunak eta zerbitzuak.

DECRETO 192/2021, de 27 de julio, sobre incorporación de créditos al Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021, en virtud de la asunción de nuevas funciones y servicios, procedentes del Estado sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, por importe de 17.631.227,15 euros.

Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina onartzen duen eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu beharreko aurrekontu-araubidea arautzen duen maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak 75. artikuluan xedatzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen eta/edo zerbitzu berriak eskuratzen baditu Estatutik, eskumen-aldaketaren ondorioz sortutako obligazioak eta likidatuko diren ekonomia-eskubideak betetzeko behar diren kredituak txertatu beharko dira aurrekontu orokorretan; horretarako, Jaurlaritzak eskumen eta/edo zerbitzu berriari dagokion aurrekontua onartu beharko du ekitaldia amaitzeko geratzen den aldirako, Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia azkeneko aldiz Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hogei egun baliodun igaro baino lehen.

El Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, establece en su artículo 75 que la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de nuevas competencias y/o servicios procedentes del Estado supondrá la incorporación en los Presupuestos Generales de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas de aquella, así como de los derechos económicos previstos liquidar, debiendo aprobar el Gobierno, antes de que transcurran veinte días hábiles contados a partir de la última publicación del correspondiente Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco», el Presupuesto correspondiente a la nueva competencia y/o servicio para el periodo que reste hasta finalizar el ejercicio.

2021eko uztailaren 7ko Estatuko Aldizkari Ofizialean, ekainaren 29ko 447/2021 Errege Dekretua argitaratu da, zeina espetxe-arloko estatu-legeak betearazteko esparruan Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen dizkion eginkizun eta zerbitzuei buruzkoa baita; eta 2021eko uztailaren 7ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, uztailaren 6ko 169/2021 Dekretua argitaratu da, zeinaren bidez onartzen baita Transferentzien Batzorde Mistoak 2021eko maiatzaren 10ean arlo horri dagokionez hartutako erabakia.

Ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, de 7 de julio de 2021, el Real Decreto 447/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria; y en el Boletín Oficial del País Vasco de 7 de julio de 2021, el Decreto 169/2021, de 6 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 10 de mayo de 2021 en la referida materia.

Ondorioz, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko uztailaren 27an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 27 de julio de 2021.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Kredituak txertatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 2021eko aurrekontuan.

Artículo primero.– Incorporación de créditos al Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021.

1.– 17.631.227,15 euroko gastuen egoera-orria onartzen da, betebehar hauei aurre egiteko behar den zenbatekoaz osatua: espetxe-arloko estatu-legeak betearazteko esparruan Estatutik hartutako eginkizun edo zerbitzu berrien ondoriozko betebeharrak.

1.– Se aprueba el estado de gastos por la cantidad de 17.631.227,15 euros, constituido por el importe necesario para atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la asunción de nuevas funciones y servicios procedentes del Estado sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria.

2.– Jasotako eskumen berriari dagokion sarreren egoera-orria 17.631.227,15 eurokoa da.

2.– El estado de ingresos correspondiente a la nueva competencia asumida asciende a la cantidad de 17.631.227,15 euros.

3.– Aurreko apartatuetan aipatzen diren sarreren eta gastuen egoera-orriak 2021eko urriaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra arteko aldiari dagozkio. Honela xehatzen dira:

3.– Los estados de gastos e ingresos a que se refieren los párrafos anteriores corresponden al período de tiempo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, y se desglosan de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarren artikulua.– Kredituak txertatzearen ondorioak.

Artículo segundo.– Consecuencias derivadas de la incorporación.

1.– Ekonomia eta Ogasun Sailak aurreko artikuluan aipatu diren gastuen eta sarreren egoera-orriak integratuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko Aurrekontuan, dagozkion ondorio juridikoak izan ditzan, eta, bereziki, egoera-orri horien kontabilitatea, exekuzioa eta ondorengo likidazioa egoki gauza daitezen.

1.– Por el Departamento de Economía y Hacienda se procederá a efectuar la integración del estado de gastos e ingresos a que se refiere el artículo anterior en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021, a los efectos jurídicos procedentes y en particular, a los de su correcta contabilización, ejecución y posterior liquidación.

2.– Martxoaren 23ko 2/2007 Legearen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuak finantzatzeko foru-aldundiek egin beharreko ekarpenak zehazteko eta baliabideak egoki banatzeko metodologia onartu zen 2007-2011 aldirako; bada, metodologia horren 9. artikuluaren 1. apartatuan xedatzen denarekin bat etorriz, Kupoaren metodologiatik sortutako kenkariei –metodologiaren 2. artikuluan zehaztuak– beste kenkari osagarri bat egingo zaie 2021eko ekitaldian, 17.631.227,15 eurokoa.

2.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, de la metodología vigente de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2007-2011, aprobada por Ley 2/2007, de 23 de marzo, se procederá a efectuar una deducción adicional a las procedentes de la metodología del Cupo, señaladas en el artículo 2 de la mencionada metodología, en el ejercicio de 2021, por importe de 17.631.227,15 euros.

3.– Aurreko apartatuan adierazitako metodologiaren 9.3 artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz, eta eskualdatze berriak finantzatze aldera, foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari ekarpen berezi eta osagarri bat egingo diote 2021eko ekitaldian; 17.631.227,15 euroko ekarpena, hain zuzen ere.

3.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la metodología mencionada en el número anterior, con el objeto de financiar los nuevos traspasos, las Diputaciones Forales satisfarán a la Hacienda General del País Vasco una Aportación Específica suplementaria, en el ejercicio de 2021, por importe de 17.631.227,15 euros.

4.– Aurreko 2. eta 3. apartatuetan adierazitako ondorioak egun honetatik aurrera aplikatuko dira: espetxe-arloko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea eraginkorra den egunetik aurrera.

4.– Las consecuencias señaladas en los números 2 y 3 anteriores serán de aplicación a partir de la fecha de efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios en esta materia.

Hirugarren artikulua.– Kupoan gutxitze bat aldatzearen ondorioak.

Artículo tercero.– Efectos derivados de la modificación de una minoración en el Cupo.

1.– Abenduaren 28ko 11/2017 Legeak Euskadiko Kupoa zehazteko metodologia onartu zuen 2017-2021 bosturterako; bada, metodologia horren 11. artikuluaren Bat eta Bi apartatuen arabera, 2021eko ekitaldiko kupo likidoa benetan gutxitzearen ondoriozko emaitza izango da behin betiko zenbatuko dena dekretu honen aurreko artikuluaren 2. apartatuan aipatutako kenkari osagarrian.

1.– El resultado que arroje la minoración efectiva en el Cupo líquido del ejercicio 2021, conforme a lo dispuesto en los apartados Uno y Dos del artículo 11 de la metodología de determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2017/2021 aprobada por Ley 11/2017, de 28 de diciembre, será el que se compute de manera definitiva en la deducción adicional indicada en el número 2 del artículo anterior del presente Decreto.

2.– Emaitza hori bera zenbatuko da, halaber, dekretu honen aurreko artikuluaren 3. apartatuan aipatu den ekarpen berezi eta osagarrian.

2.– Tal resultado será el que asimismo se compute en la Aportación Específica suplementaria anteriormente indicada en el número 3 del artículo anterior del presente Decreto.

3.– Baimena ematen zaio Ekonomia eta Osasun Sailari, artikulu honetan ezarritakoa aplikatzearen ondorioz egin behar den aldaketa oro egiteko.

3.– Se autoriza al Departamento de Economía y Hacienda a llevar a cabo las oportunas modificaciones que, en su caso, procediera por la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Laugarren artikulua.– Legebiltzarrari jakinaraztea.

Artículo cuarto.– Comunicación al Parlamento.

Ekonomia eta Ogasun Sailak, Eusko Jaurlaritzaren izenean, Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinaraziko dio dekretu honetan xedatutakoaren babesean egindako kreditu-kontsignazioa.

El Departamento de Economía y Hacienda, en nombre del Gobierno, dará cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, de la consignación de los créditos realizada al amparo de lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu honek 2021eko urriaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak; hau da, eskualdatzearen eraginkortasun-egunetik aurrera.

El presente Decreto surtirá efectos desde el 1 de octubre de 2021, fecha de efectividad del traspaso a que el mismo se refiere.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 27an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común