Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

152. zk., 2021eko uztailaren 30a, ostirala

N.º 152, viernes 30 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
4248
4248

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 26koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoen bigarren igoera ebazten duena.

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda el segundo incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE).

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– 2020ko abuztuaren 6ko 212. zenbakiko Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratzearekin batera, abuztuaren 4ko 737/2020 Errege Dekretuaren bitartez, dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programa arautzen du eta programa horretako laguntzak autonomia-erkidegoei eta Ceuta eta Melilla hiri autonomoei zuzenean ematea arautzen du, eta, ildo horretan, oinarri arautzaile batzuk ezarri ziren, azken hartzaileei, dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko dirulaguntzak ematearren.

Primero.– Mediante Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) n.º 212, de fecha 6 de agosto de 2020, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes a sus destinatarios últimos.

Euskadiren kasurako dagokion aurrekontua, Errege Dekretu horren II. eranskinean ezarritako laguntzaren zenbateko totalari dagokionez, 14.748.000 eurora iristen da.

El presupuesto correspondiente para el caso de Euskadi, respecto al importe total de la ayuda establecida en el Anexo II del citado Real Decreto, asciende a 14.748.000 euros.

Bigarrena.– Euskadirako esleitutako aurrekontu osotik (14.748.000 euro) % 20 (2.949.600 euro) erreserbatu zen Eusko Jaurlaritzak burutu beharreko inbertsioak egiteko, abuztuaren 4ko 737/2020 Errege Dekretuko 6.2 artikuluan adierazitakoari jarraikiz.

Segundo.– Del total del presupuesto asignado para Euskadi (14.748.000 euros), se procedió a reservar el 20 % (2.949.600 euros) para la realización de inversiones directas que fuesen a ser llevadas a cabo por el Gobierno Vasco, en los términos indicados en el artículo 6.2 del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.

Hirugarrena.– 2020ko azaroaren 6an, EEEko zuzendari nagusiaren 2020ko urriaren 28ko Ebazpena argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean (EHAA, 220. zenbakia), Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena.

Tercero.– Mediante Resolución de 28 de octubre de 2020, del Director General del EVE, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) n.º 220 de fecha 6 de noviembre de 2020, se procedió a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE).

Laugarrena.– Deialdi horren 3. oinarriak ezartzen duenez, Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programarako (PREE programa) bideratutako hornidura ekonomikoa hamaika milioi berrehun eta hirurogeita zazpi mila laurehun eta hirurogeita hamabi (11.267.472) euro da, Energiaren Euskal Erakundearen aurrekontuetan horretarako ezarritako kredituaren arabera.

Cuarto.– La base 3.ª de la citada convocatoria, establece que la dotación económica destinada al programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE) asciende a once millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos (11.267.472) euros, según el correspondiente crédito establecido al efecto en los presupuestos del EVE.

Bosgarrena.– Dagokion aurrekontua –zeina aipagai dugun 9.8 artikuluan ezarritakoari jarraikiz onar daitezkeen II. eranskineko ondoz ondoko aurrekontu-zabaltzei aplikagarria zaien– eskuragarri dagoela jakinarazteari buruzko 4ko 737/2020 Errege Dekretuaren 6. artikuluko 1. atalak ezartzen duenari jarraikiz, 2021eko martxoaren 8an Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak jakinarazi zuen Euskal Autonomia Erkidegoari zegokion hamalau milioi eta bostehun mila (14.500.000) euroko aurrekontu osagarria eskuragarri zegoela, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren Administrazio Kontseiluak 2021eko otsailaren 24ko Ebazpenaren bidez onartutako aurrekontu-zabalkuntzaren ondorioz, 2020ko azaroaren 6ko 220. zenbakiko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituen Energiaren Euskal Erakundearen zuzendari nagusiaren 2020ko urriaren 28ko Ebazpenaren bidez egindako deialdiari dagokionez.

Quinto.– Conforme a lo establecido en el artículo 6, apartado 1, del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, relativo a la comunicación de la disponibilidad del presupuesto correspondiente, aplicable a las ampliaciones sucesivas del presupuesto del Anexo II que pudieran aprobarse conforme a lo dispuesto en el artículo 9.8, el 8 de marzo de 2021 el IDAE procedió a la comunicación de la disponibilidad del presupuesto adicional correspondiente a la Comunidad Autónoma de Euskadi, por un importe de catorce millones quinientos mil (14.500.000) euros, como consecuencia de la ampliación del presupuesto aprobada mediante Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de Administración del IDAE, para la convocatoria realizada mediante Resolución de 28 de octubre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE) publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) n.º 220, de fecha 6 de noviembre de 2020.

Seigarrena.– 2021eko maiatzaren 14an, EEEko zuzendari nagusiaren 2021eko ekainaren 1eko Ebazpena argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean (EHAA, 106. zenbakia), Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) deialdiari zuzendutako baliabide ekonomikoen igoera onartu zen.

Sexto.– Mediante Resolución de 14 de mayo de 2021, del Director General del EVE, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) n.º 106, de 1 de junio de 2021, se procedió al incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE).

Era horretan, Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) deialdia finantzatzeko guztizko diru baliabideak hogeita zortzi milioi ehun eta laurogeita hamabost eta hirurogeita hamabi (28.195.072) euro zen.

De este modo, los recursos económicos totales destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE) ascendían a la cantidad de veintiocho millones ciento noventa y cinco mil setenta y dos (28.195.072) euros.

Zazpigarrena.– Dagokion aurrekontua –zeina aipagai dugun 9.8 artikuluan ezarritakoari jarraikiz onar daitezkeen II. eranskineko ondoz ondoko aurrekontu-zabaltzei aplikagarria zaien– eskuragarri dagoela jakinarazteari buruzko abuztuaren 4ko 737/2020 Errege Dekretuaren 6. artikuluko 1. atalak ezartzen duenari jarraikiz, IDAEko zuzendari nagusiaren jakinarazpenaren bidez, 2021eko uztailaren 19ko datarekin, EEEko zuzendari nagusiari zuzendua, EEEri jakinarazi zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu gehigarri bat eskuragarri zegoela, 30.000.000 euroko zenbatekoarekin, IDAEko Administrazio Kontseiluak 2021eko uztailaren 15eko Ebazpenaren bidez onartutako aurrekontu-zabalkuntzaren ondorioz, honako deialdi honi begira: 2020ko azaroaren 6an, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2020ko urriaren 28ko Ebazpena argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean (EHAA, 220. zenbakia), Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena.

Séptimo.– Conforme a lo establecido en el artículo 6, apartado 1, del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, relativo a la comunicación de la disponibilidad del presupuesto correspondiente, aplicable a las ampliaciones sucesivas del presupuesto del Anexo II que pudieran aprobarse conforme a lo dispuesto en el artículo 9.8, a través de notificación del Director General de IDAE, de 19 de julio de 2021, dirigida al Director General de EVE, se procedió a comunicar a este Ente la disponibilidad del presupuesto adicional correspondiente a la Comunidad Autónoma del País Vasco, por un importe de 30.000.000 de euros, como consecuencia de la ampliación del presupuesto aprobada mediante la Resolución de fecha 15 de julio de 2021, del Consejo de Administración del IDAE, para la convocatoria realizada mediante Resolución de 28 de octubre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE) publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) n.º 220, de 6 de noviembre de 2020.

Azaldutakoaren arabera, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Bigarren igoera onartzea, hogeita hamar milioi (30.000.000) euroko zenbatekoarekin, Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) baliabide ekonomikoei dagokienez.

Primero.– Acordar el segundo incremento, en la cuantía de treinta millones (30.000.000) de euros, de los recursos económicos destinados al programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE).

Hartara, Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) deialdia finantzatzeko guztizko diru baliabideak berrogeita hamazortzi milioi ehun eta laurogeita hamabost eta hirurogeita hamabi (58.195.072) euro izango da.

Con ello, los recursos económicos totales destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE) asciende a la cantidad de cincuenta y ocho millones ciento noventa y cinco mil setenta y dos (58.195.072) euros.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratzea.

Segundo.– Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Hirugarrena.– Ebazpen honek bide administratiboa agortzen du; hortaz, nahi izanez gero, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio EEEko zuzendari nagusiari, EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Bilboko Administrazioarekiko Auzietarako auzitegietan, EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director General del EVE en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Bilbao, 2021eko uztailaren 26a.

En Bilbao, a 26 de julio de 2021.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común