Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

150. zk., 2021eko uztailaren 28a, asteazkena

N.º 150, miércoles 28 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4211
4211

AGINDUA, 2021eko uztailaren 6koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez Karrantza Haraneko (Bizkaia) Soscañoko Andre Mariaren eliza eta haren arkeologia-gunea, monumentu-multzo kategoriarekin, babes ertaineko kultura-ondasun izendatzen baita.

ORDEN de 6 de julio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se declara la Iglesia de Santa María de Soscaño y su zona arqueológica, sita en el Valle de Carranza (Bizkaia), como Bien Cultural de Protección Media, con la categoría de Conjunto Monumental.

Euskal Autonomia Erkidegoak, Konstituzioko 148.1.16 eta Autonomia Estatutuko 10.19 artikuluen babesean, eskumen osoa bereganatu zuen Kultura Ondareari dagokionez. Aipaturiko eskumen horretaz baliatuz, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legea onartu zen, kultura-interesa duten Euskal Autonomia Erkidegoko ondasunak deklaratzeko prozedurak arautzen dituena.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural, en cuyo ejercicio se aprueba la Ley 6/2019, de 9 de mayo, del Patrimonio Cultural Vasco, que regula los procedimientos de declaración de los bienes de interés cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Karrantza Haraneko (Bizkaia) Soscañoko Andre Mariaren elizak eta haren arkeologia-guneak kultura aldetik dituzten balio arkitektonikoa eta arkeologikoa ikusita eta haren balio kulturalean oinarrituta, eta indarrean dagoen legerian xedatutakoari jarraituz, Kulturako sailburuordeak erabaki zuen eliza eta haren arkeologia-gunea, monumentu-multzo kategoriarekin, babes ertaineko kultura-ondasun izendatzeko espedienteari hasiera ematea, 2021eko maiatzaren 10eko Ebazpenaren bidez (maiatzaren 19ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 97. zk.).

El Viceconsejero de Cultura, a la vista del interés cultural de la Iglesia de Santa María de Soscaño y su zona arqueológica, sita en el Valle de Carranza (Bizkaia), fundamentado en su valor arquitectónico-arqueológico, y a tenor de lo dispuesto por la normativa legal aplicable, resolvió incoar mediante Resolución de 10 de mayo de 2021, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 97, de 19 de mayo, el expediente para su declaración como Bien Cultural de Protección Media, con la categoría de Conjunto Monumental.

Espediente horren administrazio-izapidean, jendaurrean jarri zen espedientea, eta interesdunei entzunaldia emateko epea ireki zen, betiere lehen aipaturiko 6/2019 Legearen 12. eta 13 artikuluetan eta harekin bat datozen gainerako xedapenetan ezarritakoarekin bat etorriz.

La tramitación administrativa del referido expediente implicó, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 13 de la mencionada Ley 6/2019 y en las demás disposiciones concordantes, el sometimiento de dicho expediente al trámite de información pública y audiencia a los interesados.

Jendaurrean jarri eta interesdunei entzunaldia emateko izapidea irekita, ez zen alegaziorik aurkeztu.

Abierto el trámite de información pública y audiencia a los interesados, no se presentaron alegaciones.

Hori guztia dela eta, aipaturiko 6/2019 Legearen 18. artikuluan oinarrituz, aintzat hartuta Euskal Kultura Ondarearen EAEko Zentroko Zerbitzu Teknikoek egindako txostena, eta Kulturako sailburuordearen proposamenez, honako hau

Es por todo lo que antecede y, a tenor de lo establecido por el artículo 18 de la mencionada Ley 6/2019, visto el informe de los Servicios Técnicos del Centro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco y a propuesta del Viceconsejero de Cultura,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura-ondasunaren babes-maila.

Primero.– Nivel de protección del bien cultural.

Karrantza Haraneko (Bizkaia) Andre Mariaren eliza eta haren arkeologia-gunea, monumentu-multzo kategoriarekin, babes ertaineko kultura-ondasun izendatzea. Ondorioz, agindu honek ezarritako berezko babes-araubidea eta Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legean jasotako babes-araubide erkidea eta espezifikoa aplikatu behar zaizkio.

Declarar la Iglesia de Santa María de Soscaño y su zona arqueológica, sita en el Valle de Carranza (Bizkaia), como Bien Cultural de Protección Media, con la categoría de Conjunto Monumental, resultándole de aplicación, en consecuencia, el régimen particular de protección de esta Orden, así como el régimen común y específico previsto al efecto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, para los bienes de Protección Media.

Bigarrena.– Kultura-ondasun babestuaren deskribapen formala.

Segundo.– Descripción formal del bien cultural protegido.

Ondasuna Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan inskribatzea, agindu honen I. eranskinean agertzen den mugaketaren arabera, II. eranskineko deskribapenarekin bat etorrita eta III. eranskineko babes-araubide partikularra kontuan izanik, betiere Euskal Kultura Ondareari buruzko Legean ezarritakoa betetzeko.

Proceder a la inscripción formal del mencionado Bien en el Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco, conforme a la delimitación que figura en el Anexo I, a la descripción obrante en el Anexo II, y al régimen particular de protección del Anexo III a los efectos previstos en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

Hirugarrena.– Kultura-ondasun babestua hirigintza-plangintzan sartzea.

Tercero.– Inclusión del bien cultural protegido en el planeamiento urbanístico.

Eskaera egitea Karrantza Haraneko Udalari higiezin hori babes dezan udal hirigintza-plangintzan sartuz.

Instar al Ayuntamiento del Valle de Carranza para que proceda a la protección de dicho inmueble contemplándolo en su instrumento de planeamiento urbanístico municipal.

Laugarrena.– Argitaratzea.

Cuarto.– Publicación.

Izendatze-agindu hau argitara ematea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Publicar la presente Orden de declaración en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Bizkaia.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Agindua jakinaraztea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Notificación de la Orden.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak agindu honen berri emango die Karrantzako Asociación Gure Griña de Defensa y Conservación del Patrimonio Eclesiástico izeneko elkarteari, Bilboko Gotzaindegiari, Karrantza Haraneko Udalari (Bizkaia), Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailari eta Azpiegitura eta Lurralde Garapeneko Sailari, bai eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari ere.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística notificará la presente Orden a la Asociación Gure Griña de Defensa y Conservación del Patrimonio Eclesiástico de Karrantza, al Obispado de Bilbao, al Ayuntamiento del Valle de Carranza, a los Departamentos de Euskera, Cultura y Deporte y de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, así como al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Jabetza-erregistroa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Registro de la Propiedad.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak agindu honen berri emango dio jabetza-erregistroari, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 20. artikuluan ezarritakoaren arabera.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística comunicará esta Orden al Registro de la Propiedad, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Kultura-ondasun babestuan esku-hartzeak baimentzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Autorización de intervenciones en el bien cultural protegido.

Oro har, Bizkaiko Foru Aldundiaren ardura izango da agindu honek babesten dituen kultura-ondasunetan egin beharreko esku-hartzeak baimentzea, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 33. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Corresponderá con carácter general, a la Diputación Foral de Bizkaia, otorgar la autorización de las intervenciones en los bienes culturales protegidos por esta Orden, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

Hirigintzako lizentziak eman baino lehen, nahitaez lortu beharko dira monumentuari eragiten dioten obrak edo jarduerak egiteko aurreko apartatuan aipatu diren baimenak.

Será preceptiva, con carácter previo al otorgamiento de las licencias urbanísticas, la obtención de las autorizaciones citadas en el apartado anterior para la realización de obras o actuaciones que afecten al Monumento.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Karrantza Haraneko (Bizkaia) Udalari eskatuko dio udalaren hirigintza-araudia egokitzeko, babestutako ondasun higiezina babestu eta kontserbatuko dela bermatzeko beharrezkoak diren zehaztapenak jaso ditzan, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 47.3 artikuluan ezarritakoa betez.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística instará al Ayuntamiento del Valle de Carranza (Bizkaia) para que proceda a la adecuación de la normativa urbanística municipal con el fin de que recoja las determinaciones necesarias para garantizar la protección y conservación del bien inmueble protegido, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47.3 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de patrimonio Cultural Vasco.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Hirigintza-plangintza egokitzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Adaptación del planeamiento urbanístico.

Udal-plangintza agindu honetan ezarritako aldaketei egokitu arte eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak oniritzia eman arte, kultura-ondasun babestuen gainean egin beharreko esku-hartzeak egiteko, beharrezkoa izango da Bizkaiko Foru Aldundiaren organo eskudunen baimena eskuratzea, eta baimen hori udal-lizentzia baino lehen lortu beharko da.

Mientras no se produzca la adaptación del planeamiento municipal a las modificaciones establecidas en esta Orden y sea informado favorablemente por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, las intervenciones que deban realizarse sobre los bienes culturales protegidos quedarán sujetas a la autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Bizkaia, la cual habrá de ser previa a la concesión de la licencia municipal.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recurso.

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du, eta, beronen aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, azken argitalpenaren hurrengo egunetik aurrera.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su última publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de julio de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
MUGAKETA
DELIMITACIÓN

a) Mugaketa.

a) Delimitación.

Mugaketak elizaren eraikuntzak eta haren inguruak osatzen duten unitate morfologikoa hartzen du.

La delimitación incluye la unidad morfológica conformada por la edificación de la iglesia con su entorno inmediato.

Hala, mugaketa-eremua honako elementu hauek definitzen dute: iparraldean, Soscañoko errekaren eskuinaldea; hegoaldean, sarbideko plazatxoa 31. zenbakiko Soscaño etxearekin bereizteko horma; ekialdean, elizara sartzeko bidea; eta, mendebaldean, apaizetxeari lotutako lursailaren muga.

Así, el área de la delimitación queda definida por los siguientes elementos: al norte el lateral derecho del arroyo de Soscaño; al sur, la tapia de separación de la plazuela del acceso con la casa Soscaño n.º 31; al este, el camino de acceso a la iglesia; y, al oeste, el límite de la parcela vinculada a la casa cural.

b) Mugaketaren justifikazioa.

b) Justificación de la delimitación.

Proposatutako mugaketa tokiko kultura- eta ingurumen-balioak babestu beharrak justifikatzen du, bai egungo eraikuntzari dagokionez, bai aurreko tenpluaren hondakinei eta nekropoliari dagokienez.

La delimitación propuesta viene justificada por la necesidad de preservar los valores culturales y ambientales del lugar, tanto de la edificación actual como de los restos del templo anterior y sus necrópolis.

Mugaketak egungo eliza kokatuta dagoen lurzatia babestea dakar, baita elizaren ekialdean eta iparraldean dagoen berdegunea ere, elizarako sarbidearen bi aldeetako arteen bidez mugatuta, bilera-leku zibil eta erlijioso horren berezko izaera zaintzeko eta balioa emateko.

La delimitación implica la protección de la parcela sobre la que se emplaza la iglesia actual y el área verde que se localiza al este y al norte del templo, delimitada por encinas a ambos lados del sendero de acceso a la iglesia, a fin de poder preservar y poner en valor el carácter propio de este lugar de reunión tanto civil como religiosa.

Hori dela eta, ezarritako mugaketak, eraikina bera ez ezik, erantsitako planoaren gainean definitutako eremu mugakidea ere hartzen du, hau da, eraikin-multzoa eta hari lotutako belardia, lurpean dauden hondakin arkeologikoen ondoan.

Por ello, la delimitación establecida no incluye solamente la edificación propiamente dicha sino el área colindante definida sobre el plano adjunto y que incluye el conjunto de la edificación, y el prado que se le vincula, junto a los restos arqueológicos que sabemos se localizan en el subsuelo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN

Arkitektura erlijioso garaikidearen adibide da Soscañoko Andre Mariaren eliza; XX. mendeko eliza bat da, leku historiko baten gainean kokatua. Bertan, XVI. mendeko eliza zaharraren aztarnak dokumentatu dira, baita VIII. mendetik XI. mendearen lehen erdialdera bitarteko tarte kronologiko luzeko materialez osatutako nekropoliaren aztarnak ere.

Santa María de Soscaño es un ejemplo de arquitectura religiosa contemporánea constituido por una iglesia del siglo XX emplazada sobre un lugar histórico, lugar en el que se han documentado restos de una iglesia anterior, del siglo XVI, así como restos de una necrópolis con materiales de una dilatada horquilla cronológica que pueden situarse entre el siglo VIII y la primera mitad del siglo XI.

Elizaren bolumena multzoaren goiko aldean eraikita dago, BI-3622 errepidetik nahiz hilerritik igotzen den bidezidorretik zuzenean iristen den plazatxo baten ondoan. Inguruan artadi bat, iturri bat eta erreka baten sorrerak definitutako trazadura dago.

El volumen de la iglesia está edificado en la parte alta del conjunto, junto a una plazuela a la que se accede directamente tanto desde la carretera BI-3622 como desde el sendero que sube desde el cementerio, en un entorno delimitado por encinas, una fuente y el trazado definido por el nacimiento de un arroyo.

Eliza oinplano sakoneko tenplua da, oinplanoan markatutako gurutzadura du, eta burualdea bost horma-ataletan amaitua. Fatxada nagusia elizaren oinaldean dago, dorre berezi baten azpian. Dorre hori hiru arku zorrotzek zulatzen dute, horietako bat, sarrera nagusikoa, kareharrizko harriz egina.

En su configuración actual, la iglesia es un templo de planta profunda con crucero marcado en planta y con cabecera acabada en cinco paños. La fachada principal se abre a los pies de la iglesia bajo el cuerpo de una singular torre, perforada en el cuerpo de la base por tres arcos apuntados, uno de ellos, el del acceso principal, lanceolado resuelto en piedra caliza.

Alboetako fatxadek baoak dituzte kontrahormen artean, Erdi Aroko bao gotiko zorrotzaren interpretazio modernoa proposatzen duen traza bati jarraituz. Beirate soilez itxita daude, eta kolore urdinak, gorriak eta berdeak konbinatzen dituzte.

Las fachadas laterales abren vanos entre contrafuertes, formalizados siguiendo una traza que propone una interpretación moderna del vano apuntado gótico medieval. Están cerrados con vidrieras de trazado sencillo que combinan colores azules, rojos y verdes.

Sarrera nagusiko arku lantzeolatu horren gainean, formalki eta eraikuntza aldetik hari lotuta, Mirarietako Ama Birjinaren kareharrizko irudi bat dago.

Encima del mencionado arco lanceolado del acceso principal, formal y constructivamente unido a él, se dispone una imagen de piedra caliza de la Virgen de los Milagros.

Elizaren itxitura-hormen aparailua harlangaitzezkoa da, hareharrizko harri itsatsiz egina, eta harlanduz eta kareharrizko errematez egina dago. Horien bidez, elizaren baoen forma berezien eraikuntza mugatzen da. Emaitza horrek efektu estrukturala eta kromatikoa lortzen du, eta hori berrikuntza bat da garaiko arkitektura erlijiosoaren hizkuntzan, eklektizismoak ezarritako tradizioa gainditzera bideratua.

El aparejo de los muros de cerramiento de la iglesia está resuelto con mampostería de piedra arenisca concertada, y con sillares y remates de piedra caliza de esmerada ejecución mediante los que se delimita la construcción de las singulares formas de los vanos de la iglesia. El resultado consigue un efecto textural y cromático que constituye una novedad en el lenguaje de la arquitectura religiosa del momento dirigida a superar la tradición establecida por el eclecticismo.

Barrualdean, elizak habearte bakarra du, guztia maila berean, lau ataletan banatuta eta gurutze-ganga batez estalia. Barruko espazioan bi kapera daude gurutzadura gisa, eta bost horma-ataleko abside poligonala. Oro har, ondo argitutako espazio erlijiosoa da.

En el interior, el edificio de la iglesia presenta una sola nave, toda ella al mismo nivel, dividida en cuatro tramos y con cubrición resuelta con una bóveda de crucería. El espacio interior incluye dos capillas, a modo de crucero, y un ábside poligonal de cinco paños. En conjunto constituye un espacio religioso bien iluminado.

Gangaren egitura zutabe faszikulatuen bidez egindako harroinen gainean bermatuta dago; hain zuzen ere, zutabe horien kapitelen garaierak, proportzioak eta landare-dekorazioak estilo neogotiko, moderno eta esentzializatuaren interpretazioa proposatzen du, eta hizkuntza modernistaren baliabideak sartzen ditu.

La estructura de la bóveda está apoyada sobre basas resueltas con columnas fasciculadas con una altura, proporciones y decoración vegetal en los capiteles que propone una interpretación del estilo neogótico, moderna y esencializada, así como la inclusión de recursos del lenguaje modernista.

Hormen jatorrizko diseinuak, azaleko akabera gisa, harrizko piezakatze baten trazadura hartu zuen, lerro gorriz egina, gaur egun desagertuta dagoena, eta, espazioaren karakterizazioan duen eraginagatik, berreskuratu egin beharko litzatekeena. Horretarako, lehenengo eta behin, analisi kromatikoa egin beharko litzateke kolore eta pigmentu jakin batzuk hautatzeko, hain zuzen ere bateragarriak izango direnak elizaren hormak estaltzeko hasieran erabili ziren kolore eta pigmentuekin.

El diseño original de los muros incluyó como acabado superficial el trazado de un despiece de piedra, resuelto con línea de color rojo, trazado hoy desaparecido, y que, por su influencia en la caracterización del espacio, se debiera recuperar una vez realizado el correspondiente análisis cromático necesario para la elección de los colores y de los pigmentos que sean compatibles con los originalmente utilizados para el recubrimiento de los muros de la iglesia.

Aitortutako multzoaren zati dira honako elementu hauek, egungo Elizaren eraikinaren garaikideak direlako, modu finkoan lotuta daudelako eta eraikinaren erabilera bereizgarriari lotutako elementuak direlako, eta, halaber, tenpluaren itxura eta giroa hobetzen eta aberasten laguntzen dutelako:

Forman parte del conjunto declarado, por ser contemporáneos a la construcción del edificio de la actual Iglesia, por estar unidos a ella de una manera fija y ser elementos vinculados al uso característico del edificio, y, también, por contribuir a mejorar y a enriquecer la imagen y el ambiente del templo, los siguientes elementos:

Bataiontzia eta bedeinkatze-ontziak, biak marmol beltzez eginak; beirateak; zurezko konfesatokiak, erretaulak eta gurutze-bidearen egonaldiak; barruko kapitelen eta ateetako atalaseen motibo apaingarriak, igeltsuz eraikiak; eta jatorrizko kanpandorreko bi kanpaiak.

El baptisterio y las benditeras, ambos construidos en mármol negro; las vidrieras; los confesonarios, retablos y estaciones de viacrucis, realizados en madera; los motivos ornamentales de los capiteles interiores y de los umbrales de las puertas, construidos en yeso; y las dos campanas alojadas en el original campanario.

Era berean, monumentu-multzoaren izendapenari lotutako ondasun higigarritzat hartzen da Soscañoko Mirarietako Andre Mariaren tailu erromaniko-gotikoa, zeina, egungo eraikinaren garaikidea ez bada ere, ondasun higiezinetik bereiztezintzat hartu behar baita, balio artistikoak dituen elementu bat delako eta lekuaren historiari eta harekin lotutako kolektibitateei lotutako balio esanguratsuak dituelako.

Igualmente, se incluye como bien mueble vinculado a la declaración del conjunto monumental la talla románico-gótica de Nuestra Señora del Milagro de Soscaño que, aunque no sea contemporánea del edificio actual, debe ser reconocida como inseparable del bien inmueble por ser un elemento portador de valores artísticos, y portador de valores significativos vinculados a la historia del lugar y a la de las colectividades con él relacionadas.

Kanpoaldean, eraikinak arkupe bat du, dorrearen ondoko sarrera nagusia estaltzen duena, bai eta ekialdeko alboko fatxadan zehar ere.

En el exterior, el edificio presenta un porche que cubre el acceso principal junto a la torre, así como a lo largo de la fachada lateral este.

Elizak korua du, habeartearen oinaldean dagoen goiko solairu batean, eta bertara iristeko eskailera bat dago, beheko solairuan hasten dena, burdin sarez inguratutako ataritik.

La iglesia dispone de coro, en una planta alta emplazada a los pies de la nave, y a la que se accede mediante la escalera que arranca en la planta baja a través de la antepuerta enrejada.

Eraikinaren proiektua Manuel María de Smith Ybarra arkitektoak idatzi zuen, eta zimendatze-planta bat sartu zuen, ondo landutako zapata jarraituak dituena, itxituren hormen azpian zein arkupeen itxituraren azpian, arkitektoak berak aurreko tenpluan egiaztatu eta dokumentatu zituen finkatze-arazoak konpontzeko. Hala ere, egungo elizaren eraikinak pitzadura bat du, zimendatze-zoruaren mugimenduei lotuta, eta konponketa-prozesuan dago.

El proyecto del edificio, redactado por el arquitecto Manuel María de Smith Ybarra, introdujo una planta de cimentación que incluye zapatas continuas bien zunchadas, emplazadas tanto bajo los muros de los cerramientos como bajo el cierre de los pórticos, todo ello, para solucionar los problemas de asentamiento que el propio arquitecto había comprobado y documentado que existían en el templo anterior. Sin embargo, el edificio de la iglesia actual presenta una fisuración vinculada a movimientos del firme de cimentación en proceso de solución.

Ekialdeko fatxadan, Soscañoko elizaren bolumena atal itxi batekin osatu zen; atal hori alboko ataripean txertatuta zegoen, eta landa-eskola zen. Gainerako eraikuntzetan bezala, diseinu modernistako elementuak sartu ziren bertan. Ekipamendu-erabilera zuten eraikinak eraikitzea izan zen estilo berriak arkitekturan sartzeko bide bat, bai eta modernismoaren eragina agerrarazteko moduetako bat ere.

El volumen la iglesia de Soscaño fue completado, en la fachada este, con un cuerpo cerrado, insertado en el porche lateral y destinado a escuela rural, en el que, al igual que en el resto de la construcción, se introducen elementos de diseño modernista. La construcción de edificios con uso de equipamiento fue uno de los ámbitos de penetración de nuevos estilos y de la influencia del modernismo en la arquitectura.

Inguruko espazio libreari dagokionez, zelai edo belardi batek inguratzen du eliza; hain zuzen ere, han egin izan dira Karrantza Haraneko kontzeju guztien batzarrak, eta, halaber, han egon ziren lehengo hilerria eta aurreko tenpluaren zati bat ere.

En cuanto al espacio libre en el entorno de la iglesia actual corresponde con la campa o prado que rodea a la iglesia, lugar de reunión de las juntas de todos los concejos del Valle de Carranza y, también, lugar en el que estuvieron emplazados el antiguo cementerio y parte del templo anterior.

III. ERANSKINA
ANEXO III
BABES-ARAUBIDE PARTIKULARRA
RÉGIMEN PARTICULAR DE PROTECCIÓN
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Babes-araubide hau justifikatuta dago Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 16. artikuluan ezarritako premian oinarrituta, eta Karrantza Haraneko Soscañoko Andre Maria eliza eta haren arkeologia-gunea Monumentu-multzo kategoriako Babes Ertaineko Kultura Ondasun deklaratzeko prozedurari hasiera eman izanagatik.

El presente Régimen de Protección se justifica en base a la necesidad establecida en el artículo 16 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, y en virtud de la incoación del procedimiento para la declaración como bien cultural de protección media con la categoría de Conjunto Monumental la iglesia de Santa María de Soscaño y su zona arqueológica, en el Valle de Carranza.

2. artikulua.– Arkeologia-eremuari dagokionez.

Artículo 2.– De la zona arqueológica.

Kultura, Gazteria eta Kiroleko sailburuordearen 1997ko maiatzaren 5eko Ebazpenaren bidez (1997ko maiatzaren 30eko EHAA, 102 zk.), eliza hau kokatzen den eremua, besteak beste Karrantza Haranekoa, Balizko Arkeologia Gune izendatu zen, orduan agertzen ziren aztarnetan oinarrituta. Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legearen 65.1 artikuluan aipatutako azterketa egin ondoren, eta positiboa dela egiaztatuta, egokia da errealitate horrekin bat datorren babes-maila deklaratzea, aipatutako 65. artikuluaren 3. apartatuan ezarritakoarekin bat etorriz.

Mediante Resolución de 5 de mayo de 1997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes (BOPV n.º 102 de 30 de mayo de 1997), el área en la que se emplaza esta iglesia, entre otras del Valle de Carranza, fue declarada Zona de Presunción Arqueológica en base a los indicios que entonces se presentaban. Una vez realizado el estudio menciobado en el artículo 65.1 de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, y comprobado que es positivo, procede declarar el nivel de protección acorde con esa realidad, de acuerdo a lo establecido en el apartado 3 del mencionado artículo 65.

3. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

Ondoren zehaztuko den babes-araubidea I. eranskinean ezarritako mugaketaren barruan aplikatuko da, ebazpenaren II. eranskinean ezarritako deskribapenarekin bat etorriz.

El Régimen de Protección que se fija a continuación será de aplicación dentro de la delimitación establecida en el Anexo I y conforme con la descripción establecida en el Anexo II de la resolución.

4. artikulua.– Kultura-balioak.

Artículo 4.– Valores culturales.

1.– Karrantza Haraneko Soscañoko Andre Mariaren eliza izenarekin ezagutzen den elementuaren kultura-baliotzat jotzen dira, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, kultura-ondasunaren aintzatespenerako eta belaunaldien arteko transmisiorako interesgarritzat hartzen diren eta garrantzia ematen dioten elementuak.

1.– Se definen como valores culturales del elemento conocido bajo la denominación de la Iglesia de Santa María de Soscaño del Valle de Carranza aquellos que, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, confieren al bien cultural la relevancia que le hacen ser de interés para su reconocimiento y transmisión intergeneracional.

2.– Multzoaren kultura-balioak, ikuspegi historiko-arkeologikotik, eraikinaren lekuaren eta eraikinaren beraren historiari dagozkionak dira, eraikina eraiki zuen gizartearen historiari dagozkionak eta egungo eraikuntzaren aurretik eta ondoren espazioa erabili zutenen historiari dagozkionak. Osagai metatzailea da, eta gaur egungo eraikina eta aurreko tenpluaren aztarna arkeologikoak hartzen ditu, lurpean kontserbatzen direnak eta eremuan izandako gertakarien eta bizipenen berri ematen dutenak. Mota horretako balioak honako hauek dira:

2.– Los valores culturales del conjunto desde el punto de vista histórico-arqueológico, son aquellos que contienen la historia del lugar del edificio y del propio edificio, de la sociedad que lo erigió y la de aquellos que utilizaron el espacio en épocas anteriores y posteriores a la actual construcción. Es una componente de carácter acumulativo que incluye tanto el edificio actual como los vestigios arqueológicos del templo anterior que se conservan en el subsuelo y que dan noticia de los hechos y las vivencias acaecidos en el ámbito; los valores de ese tipo son los siguientes:

– Estratifikazio historikoa, erabilera zibila eta erlijiosoa behin eta berriz berrerabili izanaren emaitza, kultura-estratuak dauden leku batean. Estratu horiek, hasiera batean, XI. mendearen erdialdeko materialekin bat etor daitezke, eta, gero, XIV. eta XVI. mendeetako geruzekin, eta, azkenik, XX. mendeko geruzekin, egungo eraikina eraikitzeko unearekin batera.

– La estratificación histórica resultado de la reutilización continuada del uso civil y religioso sobre un lugar en el que hay constancia de estratos culturales que, en su inicio pueden corresponder con materiales de mediados del siglo XI y, posteriormente, con estratos de los siglos XIV, XVI y, finalmente del siglo XX coincidiendo con el momento de la construcción del edificio actual.

– Karrantza Haraneko kontzeju guztietako batzarrak biltzeko lekua izatea.

– Haber sido el lugar de reunión de las juntas de todos los concejos del Valle de Carranza.

3.– Honako hauek dira elizaren kultura-balioak, artearen, teknikaren, arkitekturaren eta teknologiaren ikuspegitik:

3.– Los valores culturales de la iglesia desde el punto de vista artístico, técnico, arquitectónico y tecnológico son los siguientes:

– Balio morfologikoak, elizako eraikinaren konposizio- eta forma-balio bereziagatik; izan ere, atxikitako lurzatiarekin batera, paisaiarako unitate morfologiko interesgarria osatzen dute.

– Valores de naturaleza morfológica, por el singular valor compositivo y formal del edificio de la iglesia que junto con su parcela vinculada constituyen una unidad morfológica de interés en el paisaje.

– Eraikuntza-izaerako balioak, zimenduetan, itxituretan, arotzerian, errementaritzan eta beiragintzan erabilitako eraikuntza-sistema, -soluzio eta -gauzatzeetatik eratorriak.

– Valores de naturaleza constructiva, que derivan de los sistemas, soluciones y ejecuciones constructivas empleados, tanto en la cimentación, como en los cerramientos y en la carpintería, herrería y vidriería.

4.– Berritasunaren eta berezitasunaren balioa; izan ere, ekarpena egiten du hizkuntza formala bilatzeari dagokionez, eta, hain zuzen ere, hizkuntza formal horrek askatu egiten du arkitektura, oro har, garai hartan nagusi zen eklektizismotik, eta arkitektura erlijiosoa, zehazki, estilo neo-Erdi Arokotik eta historizistatik. Ondorioz, beste planteamendu batzuk proposatu zituen, arkitekturaren historiaren garai hartan modernismoaren bidez agertzen hasi zirenak.

4.– Valor de novedad y de singularidad, por la aportación que supone en materia de búsqueda de un lenguaje formal que libera a la arquitectura en general del eclecticismo imperante en el momento, y a la arquitectura religiosa en particular del estilo neo-medieval e historicista, y la acerca a los planteamientos que en ese momento de la historia de la arquitectura comenzó a introducir el modernismo.

5.– Zelaiaren paisaia-balioa. Bertan dauden harrizko hormen ertzetik igarotzen dira elizara heltzeko bidezidorrak, eta zelaia bidezidor horien trazaduratik eratortzen da, baita arte handiek (Quercus ilex) osatutako landare-masetatik ere. Zuhaitz horiek kontserbatu egin behar dira, eta horiek desagertzeak edo gaizki tratatzeak kalte egingo lieke monumentuaren paisaia-balioei.

5.– Valor paisajístico de la campa, que deriva del trazado de los senderos de acceso a la iglesia que discurren bordeando los muros de piedra que se conservan en el lugar, y de las masas vegetales constituidas por los ejemplares de encina (Quercus ilex) de gran porte, arbolado que se debe tender a conservar y cuya desaparición o tratamiento inadecuado afectaría negativamente a los valores paisajísticos que caracterizan al Monumento.

5. artikulua.– Izaera loteslea.

Artículo 5.– Carácter vinculante.

Babes-araubide honetako aginduak lotesleak dira, eta higiezina araubide horren arabera kontserbatu beharko da. Era berean, araubide honetako preskripzioek hirigintza-, lurralde- eta ingurumen-antolamenduko tresnak lotzen dituzte. Tresna horiek araubide honetara egokitu beharko dira, eta babestutako kultura-ondasunaren babesa eta kontserbazioa bermatzeko behar diren zehaztapenak jaso beharko dituzte, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 47.3 artikuluak aurreikusten duen bezala. Aipatutako lege-agindua betetzeko, tresna horiek Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen eskumena duen sailaren aldeko txostena izan beharko dute.

Las prescripciones del presente régimen de protección tienen carácter vinculante, debiendo conservarse el inmueble con sujeción al mismo. Asimismo, las prescripciones del presente régimen vinculan a los instrumentos de ordenación urbanística, territorial y medioambiental que deberán ajustarse a aquel y contener las determinaciones necesarias para garantizar la protección y conservación del bien cultural protegido, tal como prevé el artículo 47.3 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. En cumplimiento del citado precepto legal, dichos instrumentos deberán contar con el informe favorable del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Patrimonio Cultural.

6. artikulua.– Preskripzio orokorrak.

Artículo 6.– Prescripciones generales.

1.– Babes-araubide honek babesten duen ondasuna Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoaren mende egongo da baimen, erabilera, jarduera, defentsa, zehapen, arau-hauste eta bestelakoei dagokienez.

1.– El bien afecto al presente Régimen de Protección estará sujeto en cuanto a régimen de autorización, uso, actividad, defensa, sanciones, infracciones y demás extremos a lo previsto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

2.– Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 29. artikuluak ezartzen duenez, babes-araubide honen eraginpean dagoen ondasunaren jabeek, edukitzaileek eta ondasunaren gaineko eskubide errealen gainerako titularrek nahitaez bete beharko dituzte hirigintzaren eta kultura-ondarearen arloan indarrean dagoen legeriak ezartzen dituen kontserbazio-, zaintza-, babes- eta erabilera-betebeharrak, haren osotasuna bermatzeko eta hura galtzea, suntsitzea edo hondatzea saihesteko.

2.– Tal y como establece el artículo 29 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre el bien afecto al presente Régimen de Protección vendrán obligados al cumplimiento de las obligaciones de conservación, cuidado, protección y uso impuestas por la legislación vigente en materia de urbanismo y patrimonio cultural, para asegurar su integridad, y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.

3.– Babestutako kultura-ondasunaren titularrek beharrezkoa den informazioa eman beharko diete agintaritza eskudunei edo funtzionario arduradunei, bai eta haietarako sarbidea ere, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legea betearazteko. Halaber, ikertzaileek berariaz baimendutako ikertzaileei horiek aztertzen utzi beharko diete, bai eta bisita publikoa egiten ere, 6/2019 Legearen 32.2 eta 32.3 artikuluetan adierazitako baldintzetan.

3.– Las personas titulares del bien cultural protegido deberán facilitar a las autoridades competentes o al personal funcionario responsable la información que resulte necesaria y el acceso al mismo para la ejecución de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. Asimismo, estarán obligadas a permitir su estudio a las personas investigadoras expresamente autorizadas, así como permitir la visita pública, en los términos expresados en los artículos 32.2 y 32.3 de la Ley 6/2019.

4.– Babestutako ondasuna osorik edo zati batean eraitsi ahal izango da, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 51. artikuluan xedatutakoaren arabera.

4.– Únicamente podrá procederse al derribo total o parcial del bien protegido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ESKU HARTZEKO ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN
1. ATALA
SECCION 1.ª
ESKU HARTZEKO ETA KONTSERBATZEKO IRIZPIDE KOMUNAK
CRITERIOS COMUNES DE INTERVENCIÓN Y CONSERVACIÓN

7. artikulua.– Esku-hartzeak baimentzea.

Artículo 7.– Autorización de las intervenciones.

Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 33. artikuluan ezarritakoaren arabera, babes-araubide honen eraginpeko kultura-ondasunaren gaineko esku-hartzeek Bizkaiko Foru Aldundian kultura-ondarearen arloko eskumena duen organoaren baimena beharko dute. Era berean, eta lege horren 46. artikuluak ezartzen duen bezala, baimena nahitaezkoa izango da hirigintza-lizentziak eman aurretik.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, las intervenciones sobre el bien cultural afecto al presente Régimen de Protección precisarán la autorización del órgano competente en materia de patrimonio cultural de la Diputación Foral de Bizkaia. Asimismo, y tal y como establece el artículo 46 de dicha ley, la autorización será preceptiva con carácter previo al otorgamiento de las licencias urbanísticas.

8. artikulua.– Esku hartzeko irizpide orokorrak.

Artículo 8.– Criterios generales de intervención.

Babestutako ondasunaren gaineko esku-hartzeek zientziaren eta teknikaren bitarteko guztien bidez bermatuko dute haren ezagutza, kontserbazioa, zaharberritzea eta birgaitzea, haren balioa nabarmentzeko, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 34. artikuluan ezarritakoaren arabera, babes-araubide honetan zehaztu ez den guztian.

Las intervenciones sobre el bien protegido garantizarán por todos los medios de la ciencia y de la técnica su conocimiento, conservación, restauración y rehabilitación para su puesta en valor, en los términos establecidos por el artículo 34 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, en todo aquello que no se haya especificado en este régimen de protección.

9. artikulua.– Araudi sektoriala eta Irisgarritasun-araudia aplikatzea.

Artículo 9.– Aplicación de la normativa sectorial y la de accesibilidad.

1.– Indarrean dagoen araudi sektoriala betetzera bideratutako esku-hartzeak baimenduko dira, babes-araubide honetan finkatutako jarduketa-mugekin, betiere eta, nolanahi ere, babestutako ondasunaren kultura-balioak kaltetu gabe, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 34.10 artikuluak ezartzen duen bezala.

1.– Se autorizarán las intervenciones dirigidas al cumplimiento de la normativa sectorial vigente, con los límites de actuación fijados en el presente Régimen de Protección, buscando siempre y, en todo caso, que no se menoscaben los valores culturales del bien protegido, tal y como establece el artículo 34.10 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

2.– Irisgarritasunari dagokionez, eta Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 16. eta 32. artikuluetan ezarritakoa betez, arrazoizko doikuntza eta proposamen batzuk aurreikusten dira mugikortasun urriko pertsonek modu autonomoan sartzeko aukera izan dezaten, betiere egiten diren jarduketak bateragarriak badira ondasunaren kultura-balio babestuekin. Horri dagokionez, elizpearen tenplurako sarreran eta elizpearen kanpoaldeko sarbidean egingo dira egokitzapenak irisgarritasunari dagokionez. Honako hauek egin daitezke:

2.– En materia de accesibilidad, y en cumplimiento de lo establecido por los artículos 16 y 32 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, se contemplan una serie de ajustes y propuestas razonables para permitir el acceso de forma autónoma por personas de movilidad reducida, siempre que las actuaciones que se lleven a cabo sean compatibles con los valores culturales protegidos del bien. A este respecto, los ajustes en materia de accesibilidad se realizarán en el acceso del pórtico al templo y en el acceso al pórtico desde el exterior. Se permite llevar a cabo lo siguiente:

– Atalaseen irtengunea lautu, babestutako ondasunaren balioekin bateragarriak diren eta itzulgarritasun izaera duten materialez egindako arrapalen bidez.

– Resolver el resalte de los umbrales mediante rampas ejecutadas con materiales compatibles con los valores del bien protegido y con carácter de reversibilidad.

– Kanpoko oinezkoentzako ibilbide irisgarri bat gehitu, zapaldutako lurrekin, oinezkoak atariraino modu egonkor eta seguruan igarotzeko behar den trinkotzearekin. Ezin da zoladura zurrunik jarri.

– Introducir un itinerario peatonal exterior accesible resuelto con tierras apisonadas con la compactación necesaria que permita el tránsito de peatones de forma estable y segura hasta el umbral del pórtico. La introducción de pavimentos rígidos no es admisible.

3.– Irisgarritasuna bermatzeko esku-hartze horiek edo beste batzuk gauzatzea planteatzen bada, proiektu tekniko baten bidez zehaztu eta justifikatu beharko dira, jarduketa posiblearen bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa frogatzeko, bai eta babes-araubide honen 12. artikuluan ezarritako ondasunaren eta babestu beharreko elementuen kultura-balioei eusteko ere. Horretarako, Foru Aldundiari dagokio proiektuaren edukia zehaztea eta esku-hartzea baimentzea.

3.– En el caso de que se plantee la ejecución de estas u otras intervenciones para garantizar la accesibilidad, deberán concretarse y justificarse mediante un proyecto técnico que demuestre tanto la viabilidad técnica como económica de la posible actuación, así como el mantenimiento de los valores culturales del bien y de sus elementos a preservar establecidos en el artículo 12 del presente Régimen de Protección. A tal efecto, corresponde a la Diputación Foral la determinación del contenido del proyecto, así como la autorización de la intervención.

10. artikulua.– Esku-hartzearen proiektua eta memoria.

Artículo 10.– Proyecto y memoria de intervención.

1.– Babes-araubide honen eraginpeko ondasunaren balioei eragiten dieten esku-hartzeek proiektu tekniko espezifiko bat izan beharko dute, ondasunaren eta esku-hartzearen beraren izaerarekin bat datorrena. Proiektu hori ondasunaren titularrak aurkeztu beharko dio foru-aldundian kultura-ondarearen eskumena duen sailari, onar dezan, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 35. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– Las intervenciones que afecten a los valores objeto del bien afecto al presente régimen de protección deberán contar con un proyecto técnico específico adecuado a la naturaleza del bien y de la propia intervención, que deberá ser presentado por la persona titular del bien para su aprobación al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Diputación Foral, todo ello según lo establecido en el artículo 35 la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
ESKU HARTZEKO BERARIAZKO BABES-ARAUBIDEA
RÉGIMEN PARTICULAR DE INTERVENCIÓN

11. artikulua.– Esku hartzeko berariazko irizpideak.

Artículo 11.– Criterios particulares de intervención.

Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 43.1 artikuluan ezarritakoa betez, babes-araubide honen eraginpeko ondasunean egiten diren esku-hartzeen helburua eraikuntza-sistema guztiak lehengoratzea izango da.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, las intervenciones que se realicen sobre el bien afecto al presente régimen de protección irán encaminadas a la restauración de todos los sistemas constructivos.

Era berean, eraikinean onar daitekeen erabilerari dagokionez, erlijio-erabileraz gain, kultura-erabileretara eta erabilera zibikoetara bideratutako konkurrentzia publikoko erabilerak bateragarriak dira ondasunarekiko, betiere ondasunaren benetakotasunari eta osotasunari kalterik egiten ez badiote.

Así mismo, en cuanto al uso admisible en el edificio, además del uso religioso son compatibles sobre el bien los usos de pública concurrencia destinados a usos culturales y cívicos, siempre que no perjudiquen ni la autenticidad ni la integridad del bien.

12. artikulua.– Babestutako kultura-ondasunetik babestu beharreko elementuak.

Artículo 12.– Elementos a preservar del bien cultural protegido.

Babestutako kultura-ondasunetik babestu beharreko elementuak honako hauek dira:

Son elementos a preservar del bien cultural protegido los que se citan a continuación:

– Karga-egitura nagusia: zimenduak, kargatzeko elementu bertikalak, hormak eta fatxadak, pilastrak eta kontrahormak, gangak, nerbioak, plementeria, arkuak eta arbotantea.

– La estructura principal de carga, con los cimientos, elementos verticales de carga, paredes y fachadas, pilastras y contrafuertes, bóvedas, nervaduras, plementería, arcos y arbotante.

– Sare-formako egitura nagusi bertikala, kolomak eta zutabeak, eta koruaren eta kanpandorrearen sareta-egitura horizontala, habeekin, gapirioekin, zertxarekin, txintxekin eta kargategiekin.

– La estructura principal reticular vertical, columnas y pilares, y la estructura reticular horizontal del coro y del campanario, con sus vigas, viguetas, cercha, brochales y cargaderos.

– Estalkiaren egitura nagusia: zertxak, besoak, uhalak, besoak, pareak eta kabioak.

– La estructura principal de la cubierta, con sus cerchas, tornapuntas, correas, jabalcones, pares y cabios.

– Estalkia, isurialde triangeluarrekin eta materialekin, teilatu-hegalekin eta erlaitzekin.

– La cubierta, con sus faldones y materiales, aleros y cornisas.

– Fatxadak, hormak, baoak, moldurak, apaingarriak eta tailatze- eta lantze-lanak, testurak eta aparailuak barne.

– Las fachadas, paredes, huecos, molduras, ornamentación y trabajos de talla y labra, incluidas las texturas y los aparejos.

– Kanpoaldeko baoak, osorik hartuta, leihoak eta ateak, eta horien konformazio-zatiak, arkuak, ateburuak, inpostak eta kargategiak, bai eta horien moldurak, dobelak eta giltzarriak ere.

– Los huecos exteriores, integralmente considerados, ventanas y puertas y sus partes conformadoras, arcos, dinteles, impostas y cargaderos, así como sus molduras, dovelas y claves.

– Ate eta leihoetako arotzeria, egurrezkoa nahiz burdinazkoa, eta beirate guztiak.

– La carpintería de puertas y ventanas, sea de madera o sea de hierro, y todas las vidrieras.

– Korura sartzeko eskailera eta koruko baranda.

– La escalera de acceso al coro, y la barandilla del coro.

13. artikulua.– Babestutako kultura-ondasunaren elementu degradatzaileak.

Artículo 13.– Elementos degradantes del bien cultural protegido.

Elementu degradatzaileak dira, eta horien gainean energia-horniduren instalazio, zutoin eta kableen kutsadura bisuala edo pertzepziozko kutsadura arintzeko neurriak txertatu behar dira.

Son elementos degradantes sobre los que se deben incorporar medidas de atenuación de contaminación visual o perceptiva las instalaciones, postes y cableados del tendido de los suministros energéticos.

Halaber, elementu degradatzailetzat jotzen dira elizaren ekialdean dauden mahaiak eta erretegiak.

Así mismo, se declaran elementos degradantes las mesas y asadores que se encuentran instalados en el área este de la iglesia.

14. artikulua.– Babestutako kultura-ondasunean esku hartzeko berariazko zehaztapenak.

Artículo 14.– Determinaciones particulares de intervención sobre el bien cultural protegido.

1.– Oro har, ez da baimenduko higiezinaren balio historiko-arkitektonikoei kalte egiten dien esku-hartzerik, ez aztarna arkeologikoei, ez babestu beharreko elementuei kalterik eragiten dienik, ez eta babes-araubide honetako beste edozein xedapenen aurka doan esku-hartzerik ere. Aitzitik, baimendutako esku-hartzeak eraikuntzaren elementu tipologikoak, formalak eta egiturazkoak errespetatzen dituztenak izango dira.

1.– De forma general, no se permitirá la realización de aquellas intervenciones que supongan daño o menoscabo para los valores histórico-arquitectónicos del inmueble, tanto de los restos arqueológicos como de los elementos a preservar, así como las intervenciones que contravengan cualquier otro extremo del presente Régimen de Protección. Por el contrario, las intervenciones autorizadas serán aquellas que respeten los elementos tipológicos, formales y estructurales de la construcción.

2.– Horretarako, jarraian, babestutako ondasunean eta babestu beharreko elementuetan aplikatu beharreko esku-hartze araubidearen berariazko zehaztapenak aipatzen dira, babes-araubide honetako 12. artikuluan definituta daudenak:

2.– A tal efecto, a continuación, se citan las determinaciones particulares del régimen de intervención a aplicar en el bien protegido y sus elementos a preservar definidos en el artículo 12 del presente régimen de protección:

a) Eraikinaren bolumena ezin izango da aldatu, ezta azalera aldatu ere, baldin eta aldaketa horiek jatorrizko eraikinari erantsitako eraikinak badakartzate, edo oinplanoaren luzera edo zabalera handitzea badakarte. Halaber, ez da onartzen estalkiaren jatorrizko antolamendua aldatzea.

a) No se permiten modificaciones de volumen de la edificación ni variaciones de superficie que lleven asociadas edificaciones anexas al edificio original, o aumentos de longitud o de anchura de la planta. Tampoco se permiten modificaciones de la disposición original de la cubierta.

b) Fatxaden egungo osaera eta materialak, fatxaden osagaiak eta apaingarriak mantendu behar dira, bai eta fatxadako bao kopurua ere, eta bao horien jatorrizko forma, tamaina eta proportzio guztiak ere mantendu behar dira. Fatxadetan egiten den esku-hartze oro fatxadak eta fatxadetako konposizio- eta apaindura-elementuak berreskuratzera eta zaharberritzera bideratu behar da.

b) Se debe mantener la actual composición y materiales de las fachadas, los elementos que las componen, su ornamentación, así como el número de sus huecos de fachada, debiéndose mantener todas las formas, tamaños y proporciones originales de los mismos. Toda intervención que se realice sobre las fachadas debe ir encaminada a la recuperación y restauración de estas y de sus elementos compositivos y ornamentales.

c) Jatorrizko arotzeriako edozein elementu zaharberritu behar da, hala fatxadako baoetan nola ateetan, errementeriakoak, hala nola barandak, apaindurazkoak, hala nola inpostak eta zokaloak, edo beste elementu interesgarri batzuk. Era berean, materiala jatorrizkoa ez den beste material batera aldatu duten arotzerietako jatorrizko materiala berreskuratu behar da.

c) Se debe restaurar cualquier elemento de carpintería original, tanto en huecos de fachada como en puertas, de herrería tales como barandillas, de ornamentación tales como impostas y zócalos, u otros elementos de interés. Del mismo modo, se debe recuperar el material original de aquellas carpinterías que hayan sufrido un cambio de material a otro distinto del original.

d) Beirateak zaharberritzean, ahalik eta esku-hartze txikienaren printzipioa beteko da. Gainazalaren tratamenduaren helburu nagusia beira kontserbatzea da, eta ez hainbeste korrosiozko produktuak eta biltegiak ezabatuz gardentasuna berreskuratzea. Beiratearen egitura sostengatzaileari dagokionez, haren kontserbazioa funtsezko helburua bada ere, ordezkapena onar daiteke, betiere jatorrizko beiraren kontserbazioaren alde.

d) En la restauración de las vidrieras se seguirá el principio de mínima intervención. El objetivo principal del tratamiento de la superficie es la conservación del vidrio y no tanto la recuperación de la transparencia mediante eliminar productos y depósitos de corrosión. En cuanto a la estructura sustentante de la vidriera, si bien su conservación es un objetivo primordial, puede admitirse la sustitución, siempre en favor de la conservación del vidrio original.

e) Egoera txarrean dauden egitura-elementuak beste batzuekin ordeztea onartzen da, bai eta egituraren eta zimenduen osaeran egonkortasuna eta segurtasuna areagotzea dakarten beste operazio batzuk egitea ere, betiere eraikinaren egitura orokorrari eusten bazaio, egituraren material generikoari eta tipologiari dagokienez, eta finkatzeko eta indartzeko jarduketak onartzen dira, kontrol-agintaritzaren iritziz material-aldaketa partzialak eskatzen dituztenak, material-klasearen aldaketa eskatzen dituztenak, bai eta merkatuan eskuragarri dauden eta ondarearekin bateragarriak diren teknika bereziak aplikatzea ere.

e) Se admite la sustitución de los elementos estructurales en malas condiciones por otros nuevos, y aquellas otras operaciones en la composición de la estructura y cimentación que supongan un aumento de estabilidad y seguridad, siempre y cuando se mantenga la estructura general del edificio en cuanto al material genérico de la estructura y su tipología, admitiéndose actuaciones de consolidación y refuerzo que, a juicio de la autoridad de control, requieran cambios parciales de material, cambios de clase del mismo material o la aplicación de técnicas especiales disponibles en el mercado y compatibles con el patrimonio.

f) Aldi berean, gangak sendotzeko eta pitzadurak josteko obrak baimendu ahal izango dira, betiere eraikuntza-sistemen arabera eta obra-lizentziaren kontrol-agintaritzak horretarako zehazten dituen materialekin egiten badira.

f) Paralelamente, son autorizables las obras de consolidación de las bóvedas, así como el cosido de las grietas, siempre que se realicen conforme a los sistemas constructivos y con los materiales que para ello determine la autoridad de control de la licencia de obras.

g) Jatorrizko obra arkitektonikoaren figuratibitatea berreskuratzeko, ekialdeko fatxadako arbotantea birkokatu beharko da.

g) Al objeto de recuperar la figuratividad de la obra arquitectónica original se deberá recolocar el arbotante de la fachada este.

h) Hormen gainazaleko akaberan, jatorrizko diseinua berreskuratu behar da. Diseinu horrek barne hartu zuen harrizko piezakatze baten trazadura, lerro gorriz egina, gaur egun desagertuta dagoena, eta, espazioaren karakterizazioan duen eraginagatik, berreskuratu egin behar da, elizaren hormak estaltzeko hasieran erabilitako koloreak eta pigmentuak aukeratzeko beharrezko den analisi kromatikoa egin ondoren.

h) En el acabado superficial de los muros se debe recuperar el diseño original que incluyó el trazado de un despiece de piedra, resuelto con línea de color rojo, trazado hoy desaparecido, y que, por su influencia en la caracterización del espacio, se debe recuperar una vez realizado el correspondiente análisis cromático necesario para la elección de los colores y de los pigmentos que sean compatibles con los originalmente utilizados para el recubrimiento de los muros de la iglesia.

i) Baimendu egingo dira 13. artikuluan zehaztutako elementu degradatzaileak edo 4. artikuluan zehaztutako kultura-balioak nahiz 12. artikuluan zehaztutako babestutako kultura-ondasunetik babestu beharreko elementuen balioak kaltetzen dituztenak ezabatzeko esku-hartzeak. Era berean, higiezinak kontserbatzeko eginbeharrari buruz aplikatu beharreko hirigintza-legeriak baimentzen dituen esku-hartzeak baimenduko dira.

i) Se autorizarán las intervenciones para la eliminación de los elementos degradantes especificados en el artículo 13 o de aquellos que menoscaben tanto los valores culturales definidos en el artículo 4 como los valores de los elementos a preservar del bien cultural protegido definidos en el artículo 12. Así mismo, se autorizarán las intervenciones que permite la legislación urbanística aplicable sobre el deber de conservación de los inmuebles.

j) Beharrezko instalazioak ahalik eta modu diskretuenean sartu beharko dira, eta erregistroak integratuta geratuko dira, 12. artikuluan zehaztutako eta zaindu beharreko elementuak ahalik eta gehien errespetatuz.

j) La introducción de las instalaciones necesarias deberán hacerse de la forma más discreta posible y los registros quedarán integrados, respetando al máximo los elementos a preservar especificados en el artículo 12.

15. artikulua.– Babestutako kultura-ondasunaren ingurunea.

Artículo 15.– Entorno del bien cultural protegido.

1.– Eraikinen ingurunean egiten diren esku-hartzeek multzo hori osatzen duten ingurumen- eta historia-alderdiak ezagutu beharko dituzte, eta bateragarriak izan beharko dute multzoa kontserbatzearekin eta balioztatzearekin. Mantentzeko, sendotzeko eta berreskuratzeko esku-hartzeek elementu kultural eta naturalei eragingo diete, hondakin arkeologikoen gainean kokatutako sail garaikide inbaditzaileak mozteko behar diren eguneratzeekin, lurpean ezkutatutako egituren kontserbazioa bermatu ahal izateko.

1.– Las intervenciones sobre el entorno de las edificaciones deberán reconocer los aspectos ambientales e históricos constitutivos de ese conjunto y ser compatibles con la conservación y la puesta en valor del mismo. Las intervenciones de mantenimiento, refuerzo y recuperación afectarán tanto a los elementos culturales como a los naturales, con las actualizaciones necesarias en materia de tala de plantaciones contemporáneas invasivas emplazadas sobre los restos arqueológicos que permitan garantizar la conservación de las estructuras ocultas en el subsuelo.

2.– Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 50. artikuluan ezarritakoaren arabera, debekatuta dago babestutako kultura-ondasunean kutsadura bisual edo akustikoa eragiten duten elementuak instalatzea, monumentua behatzea eragotziz, zailduz edo distortsionatuz eta monumentuaren testuinguru-balioak degradatuz.

2.– Atendiendo a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, queda prohibida la instalación de elementos que originen contaminación visual o acústica sobre el bien cultural protegido, impidiendo, dificultando o distorsionando la contemplación del monumento y degradando sus valores contextuales.

Horri dagokionez, I. eranskinean mugatutako ingurune babesturako, kutsadura bisual eta akustikoa sortzen duten elementu hauek definitzen dira, beren eraikuntza- edo diseinu-ezaugarriengatik kultura-ondasunaren nahasmendu bisual eta/edo akustikoa eragiten duten kasuetan:

A este respecto, para el entorno protegido delimitado en el Anexo I, se definen los siguientes elementos generadores de contaminación visual y acústica, en aquellos casos en que por sus características constructivas o de diseño supongan una perturbación visual y/o acústica del bien cultural:

– Eraikin berriak babestutako ondasunaren inguruan.

– Nuevas edificaciones en el entorno del bien protegido.

– Altuera, bolumetria edo distantziagatik monumentuaren pertzepzioa nahas dezaketen aldi baterako eraikuntzak edo instalazioak.

– Construcciones o instalaciones de carácter temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar la percepción del Monumento.

– Energia-hornidura, -sorkuntza eta -kontsumorako eta telekomunikazioetarako instalazioak, duten forma edo tamainagatik ingurune babestuan eragin garrantzitsua dutenak.

– Instalaciones para suministros, generación y consumo energéticos y para telecomunicaciones que, por su forma o tamaño, supongan un impacto importante en el entorno protegido.

– Kultura-irisgarritasunarekin lotuta ez dauden errotuluak, seinaleak, hesiak eta kanpo-publizitatea jartzea, baldin eta babes-araubide honi lotutako ondasunaren kultura-balioak kaltetzen badituzte haien ezaugarriengatik eta kokapenagatik.

– Colocación de rótulos, señales, vallas y publicidad exterior distintos de los vinculados con la accesibilidad cultural y que, por sus características y ubicación, menoscaben los valores culturales del bien afecto al presente régimen de protección.

– Hiri-hondakinak biltzeko elementuak, duten tamaina handiagatik (zabor-edukiontziak) eta kokapenagatik babestutako kultura-ondasunaren pertzepzioa zaildu dezaketenak.

– Elementos destinados a la recogida de residuos urbanos que, por su gran tamaño (contenedores de basura) y ubicación, puedan dificultar la percepción del bien cultural protegido.

– Zarata-maila handiak sortzen dituzten eta monumentuaren pertzepzioa ongizate akustikoko baldintzetan oztopatzen duten jarduerak edo instalazioak.

– Actividades o instalaciones generadoras de elevados niveles de ruido y que dificulten la percepción del monumento en condiciones de bienestar acústico.

16. artikulua.– Lotutako elementu higigarriak.

Artículo 16.– Elementos muebles vinculados.

Aitortutako multzoaren zati dira honako elementu hauek, egungo Elizaren eraikinaren garaikideak direlako, modu finkoan lotuta daudelako eta eraikinaren erabilera bereizgarriari lotutako elementuak direlako, eta, halaber, tenpluaren itxura eta giroa hobetzen eta aberasten laguntzen dutelako: bataiaontzia eta bedeinkatze-ontziak, biak marmol beltzez eraikiak; gurutze-bidearen egonaldiak, konfesatokiak eta erretaulak, egurrez eginak; eta kanpandorreko bi kanpaiak, brontzez eginak, kultura-ondasun higiezinaren parte dira, eta kontserbatu egin behar dira. Horretarako, beharrezkoa den ikerketa egingo da esku-hartzeetan jarraitu beharreko irizpideak eta lan-metologia ezartzeko, elementu horien materialtasuna eta diseinua mantentzearren. Kasu bakoitzean, egindako esku-hartzearen txostena eskatu beharko du kontrol-agintaritzak.

Forman parte del conjunto declarado, por ser contemporáneos a la construcción del edificio de la actual Iglesia, por estar unidos a ella de una manera fija y ser elementos vinculados al uso característico del edificio, y, también, por contribuir a mejorar y a enriquecer la imagen y el ambiente del templo, los siguientes elementos: el baptisterio y las benditeras, ambas construidas en mármol negro; las estaciones del viacrucis, los confesonarios y los retablos, realizados en madera; y las dos campanas del campanario, elaboradas en bronce forman parte integrante del bien cultural inmueble, y deben ser conservados in situ aplicando las estrategias de conservación preventiva, y en su caso de conservación curativa y restauración. Para ello se realizará la investigación que sea necesaria a fin de establecer los criterios y la metología de trabajo a seguir en las intervenciones al objeto de mantener la materialidad y el diseño de esos elementos. En cada caso, la autoridad de control deberá exigir un informe de la intervención realizada.

Era berean, monumentu-multzoaren izendapenari lotutako ondasun higigarritzat hartzen da Soscañoko Mirarietako Andre Mariaren tailu erromaniko-gotikoa, zeina, egungo eraikinaren garaikidea ez bada ere, ondasun higiezinetik bereiztezintzat hartu behar baita, balio artistikoak dituen elementu bat delako eta lekuaren historiari eta harekin lotutako kolektibitateei lotutako balio esanguratsuak dituelako.

Igualmente, se incluye como bien mueble vinculado a la declaración del conjunto monumental la talla románico-gótica de Nuestra Señora del Milagro de Soscaño que, aunque no sea contemporánea del edificio actual, debe ser reconocida como inseparable del bien inmueble por ser un elemento portador de valores artísticos, y portador de valores significativos vinculados a la historia del lugar y a la de las colectividades con él relacionadas.

Haren gainean egiten diren esku-hartzeek Aldundiaren baimena izango dute, eta neurriak babesteko segurtasun-, biltegiratze-, esposizio- eta garraio-baldintzak bermatu beharko dituzte, hondatze- eta suntsitze-modu guztien aurka. Esku-hartzearen irismena memoria xehatu batean dokumentatuta geratuko da.

Las intervenciones que se realicen sobre ella dispondrán de la autorización de la Diputación, y deberán garantizar las condiciones de seguridad, almacenamiento, exposición y transporte que protejan la talla contra todas las formas de deterioro y de destrucción. El alcance de la intervención quedará documentado en una memoria detallada.

Lotutako ondasun higigarri horien lekualdaketa Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen sailak baimendu beharko du, aldez aurretik hala aholkatzen duen txostena eginda, dela segurtasun-arrazoiengatik, dela ondasunak oso-osorik kontserbatuko direla bermatzeko beharragatik.

El traslado de estos bienes muebles vinculados, deberá ser autorizado por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural, previo informe que así lo aconseje, bien por razones de seguridad o bien por necesidad de garantizar la conservación de los bienes en su integridad.

3. ATALA
SECCION 3.ª
ONDASUN ARKEOLOGIKOETAN ESKU HARTZEKO BERARIAZKO BABES-ARAUBIDEA
RÉGIMEN PARTICULAR DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS BIENES DE CARÁCTER ARQUEOLÓGICO

17. artikulua.– Proiektu arkeologikoa egiteko betebeharra.

Artículo 17.– De la obligación de realizar proyecto arqueológico.

Babestutako eremuko lur azpian eragina izan dezakeen edozein lan edo esku-hartze egin aurretik, ikerketa arkeologikoko proiektu bat egin beharko da, eta horren emaitzak baldintzatuko du proiektatutako obra edo esku-hartzea gauzatzeko lizentzia ematea.

Con carácter previo al desarrollo de cualquier obra o intervención que pueda suponer afección al subsuelo del área protegida, deberá llevarse a cabo un proyecto de investigación arqueológica, quedando supeditada al resultado de esta la concesión de licencia para la ejecución de la obra o intervención proyectada.

Landako ikerketa arkeologikoa amaitu ondoren, dauden ingurunean bertan agerian jarritako egiturak eta aztarna higiezinak integratzea sustatuko da, egin nahi den obra edo esku-hartzea egitura horien kontserbazioarekin bateragarri eginez.

Finalizada la investigación arqueológica de campo, se promoverá la integración de las estructuras y restos inmuebles puestos al descubierto en el entorno mismo en el que se localicen, haciendo compatible la obra o intervención que se pretende con la conservación de dichas estructuras.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común