Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

149. zk., 2021eko uztailaren 27a, asteartea

N.º 149, martes 27 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4198
4198

EBAZPENA, 2021eko ekainaren 28koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, emakumeen aurkako indarkeria-portaerei buruzko sentsibilizazio- eta prebentzio-jarduerak bultzatzen eta sustatzen dituzten erakunde, elkarte eta fundazioei 2021. urtean dirulaguntzak ematen dituena.

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se conceden subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2021.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendariaren 2020ko abenduaren 10eko Ebazpenaren bidez, 2021. urtean dirulaguntzak emateko deialdia egin zen, hain zuzen ere emakumeen aurkako indarkeria-portaerei buruzko sentsibilizazio- eta prebentzio-jarduerak bultzatzen eta sustatzen dituzten erakunde, elkarte eta fundazioei dirulaguntzak emateko.

Por Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, se regularon y convocaron subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2021.

2020ko abenduaren 10eko Ebazpenaren 10. artikuluan ezartzen denez, eskabideak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendariak ebatziko ditu, Hautaketa Batzordeak proposatutakoaren arabera, eta ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El artículo 10 de la Resolución de 10 de diciembre de 2020 establece que las solicitudes serán resueltas por la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, mediante Resolución que será publicada el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco y en el Boletín Oficial del País Vasco, a propuesta de la Comisión de selección nombrada para tal fin.

Ebazpen horretako 13. artikuluan xedatuarekin bat etorriz, dirulaguntza onartu ostean, emandako zenbatekoaren % 75 ordainduko da; bigarren ordainketa (gainerako % 25a), berriz, sortutako gastu guztiak 2022ko martxoaren 1era bitartean justifikatu ondoren.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la antedicha Resolución, una vez aceptada la subvención se procederá al pago del 75 % de la cantidad concedida, y el segundo pago del 25 % restante se abonará una vez justificados, hasta el 1 de marzo de 2022, los gastos generados.

Adierazitakoagatik, eta hautaketa-batzordeak proposatutakoa kontuan hartuta, hau

Por todo lo expuesto, y considerada la propuesta de la Comisión de Selección,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean zerrendatuta dauden erakunde, elkarte eta fundazioei dirulaguntzak ematea: orotara, hirurehun mila (300.000) euro. Bakoitzari emandako zenbateko zehatza ere jasotzen da eranskinean.

Primero.– Conceder subvenciones por importe total de trescientos mil (300.000,00) euros a las organizaciones, asociaciones y fundaciones que se relacionan en el Anexo I por los importes concretos que se indican en el mismo.

Bigarrena.– II. eranskinean aipatzen diren entitateak ordezko izendatzea, kasuan kasu gehienez ere jaso dezaketen zenbatekoaz.

Segundo.– Nombrar suplentes a las asociaciones que se mencionan en el Anexo II por las cantidades que en el mismo se señalan.

Hirugarrena.– III. eranskinean agertzen diren entitateei laguntzak ukatzea, han adierazten diren arrazoiengatik.

Tercero.– Denegar las ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo III por las razones que en el mismo se señalan.

Laugarrena.– Ebazpen hau Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dadila agintzea.

Cuarto.– Disponer la publicación de la presente Resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco y en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bosgarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean, dagokion administrazioarekiko auzien epaitegian, hilabete biko epean, ebazpena jaso eta biharamunetik aurrera.

Quinto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2021.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria,

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común