Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

146. zk., 2021eko uztailaren 23a, ostirala

N.º 146, viernes 23 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
4164
4164

AGINDUA, 2021eko uztailaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena 2021-2022 ikasturterako.

ORDEN de 13 de julio de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2021-2022.

EAEren Autonomia Estatutuak (abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartua) 16. artikuluan ezartzen duenez, Konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian xedatutakoa betetze aldera, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoa da irakaskuntza bere luze-zabalean, maila eta gradu guztietan, molde eta espezialitate orotan, Konstituzioaren 27. artikuluaren eta bera gara dezaten lege organikoei kalterik egin gabe, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluak Estatuari aitortzen dizkion ahalmenei kalterik egin gabe eta hori betearazteko eta bermatzeko beharrezko den goi-ikuskaritzari kalterik egin gabe.

El Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece en su artículo 16 que, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución y de la Alta Inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

Halaber, herritar guztiek dute hezkuntzarako eskubidea eta irakaskuntzako askatasuna, eta botere publikoen zeregina da dauden mugak edo desorekak berdintzera bideratutako neurriak hartzea, hezkuntzara berdintasun egoeran iritsi ahal izateko.

Asimismo, el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza asiste a toda la ciudadanía, y es obligación de los poderes públicos arbitrar medidas dirigidas a compensar las limitaciones o desequilibrios existentes para acceder a la educación en situación de igualdad.

Horregatik, aintzat hartuta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; dirulaguntzei buruz indarrean dagoen legeria, hain zuzen ere, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onesten duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legea, hau

Por todo ello, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y de conformidad con la legislación vigente en materia de subvenciones recogida en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y en Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da deitzea eta onestea 2021-2022 ikasturterako beka eta laguntza hauen oinarriak, zeinak unibertsitateko graduaren baliokide ez diren eta maila txikiagoa duten hezkuntza-sistemako irakaskuntza hauetako ikasleei zuzenduta dauden:

1.– La presente Orden tiene por objeto convocar y aprobar, para el curso académico 2021-2022, las bases de las siguientes becas y ayudas al estudio de nivel inferior, y no equivalente, a grado universitario, dirigidas a estudiantes de las siguientes enseñanzas del sistema educativo:

a) Maila hauetako ikasleak eskolatzeko ikasketa-bekak eta -laguntzak, agindu honen I. kapituluan jasotako oinarrien arabera: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta musikako eta dantzako oinarrizko irakaskuntzak, 2021-2022 ikasturterako.

a) Becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, y Enseñanzas elementales de música y danza para el curso académico 2021-2022, conforme a las bases contenidas en el Capítulo I de esta Orden.

b) Maila hauetako ikasleak eskolatzeko ikasketa-bekak eta -laguntzak, agindu honen II. kapituluan jasotako oinarrien arabera: derrigorrezko hezkuntzaren ondoren egiten diren unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzak, 2021-2022 ikasturterako.

b) Becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles de Enseñanzas postobligatorias no universitarias para el curso académico 2021-2022, conforme a las bases contenidas en el Capítulo II de esta Orden.

2.– Agindu honen xede diren beka eta laguntzei aplikatu beharreko prozedura erkideari buruzko artikuluak III. kapituluan jasota daude.

2.– Los artículos referidos al procedimiento común de aplicación a las becas y ayudas objeto de esta Orden se recogen en el Capítulo III.

2. artikulua.– Kreditu erabilgarria.

Artículo 2.– Crédito disponible.

60.000.000 euro bideratuko dira helburu horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako finkatutako aurrekontu-partiden kontura.

A este fin se destinará la cantidad de 60.000.000 de euros con cargo a las partidas presupuestarias establecidas al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Behar izanez gero, adierazitako zenbatekoak handitu ahal izango dira, kontuan harturik ebazteko dauden eta emakida-proposamena duten eskaeren zenbatekoa, betiere horiek ebatzi baino lehenago. Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeak emango du horren berri, ebazpen baten bitartez.

Los citados importes podrán ser incrementados en caso de que fuera necesario teniendo en cuenta la cuantía que supongan las solicitudes con propuesta de concesión pendientes de resolver, previo a la resolución de aquellas. De tal circunstancia se dará publicidad mediante resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek administrazio-bideari amaiera ematen dio, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian bi hilabeteko epean, agindua aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de julio de 2021.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

I. ERANSKINA
ANEXO I
I. KAPITULUA
CAPITULO I
IRAKASKUNTZA-MAILA HAUETARAKO IKASKETA-LAGUNTZAK: HAUR HEZKUNTZA, LEHEN HEZKUNTZA, DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA ETA MUSIKAKO ETA DANTZAKO OINARRIZKO IRAKASKUNTZAK
AYUDAS AL ESTUDIO PARA ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA Y DANZA

1. artikulua.– Laguntza jaso dezaketen irakaskuntzak.

Artículo 1.– Estudios para los que se puede solicitar ayuda.

Kapitulu honetan jasotzen diren ikasketa-laguntzak irakaskuntza hauetakoren bat egiten duten ikasleei bideratuta daude:

Las ayudas al estudio contempladas en el presente Capítulo están destinadas al alumnado que curse alguna de las siguientes enseñanzas:

a) Haur Hezkuntza.

a) Educación Infantil.

b) Lehen Hezkuntza.

b) Educación Primaria.

c) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

c) Educación Secundaria Obligatoria.

d) Musikako eta dantzako oinarrizko irakaskuntzak.

d) Enseñanzas elementales de música y danza.

2. artikulua.– Laguntzaren osagaiak.

Artículo 2 – Componentes de la ayuda.

Kapitulu honetan jasotako ikasketa-laguntzek osagai hauetako bat edo gehiago eduki ahal izango dute:

Las ayudas al estudio contempladas en este Capítulo podrán tener uno o varios de los siguientes componentes:

a) Kuotaren osagaia, Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko ikasleentzat.

a) Componente de Cuota, para el alumnado del primer ciclo de Educación Infantil.

b) Eskola-materialen osagaia.

b) Componente de Material escolar.

c) Jantoki-osagaia.

c) Componente de Comedor.

3. artikulua.– Kuota-osagaia, Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko ikasleentzat.

Artículo 3.– Componente de Cuota, para el alumnado del primer ciclo de Educación Infantil.

a) 0 eta 1 urte bitarteko ikasleak: 90 euro hilean.

a) Alumnado de 0 y 1 año: 90 euros mensuales.

b) 2 urtekoen gelako ikasleak: 200 euro.

b) Alumnado del aula de 2 años: 200 euros.

1.– Osagai honek ezingo du inolaz ere gainditu 2021-2022 ikasturtean matrikulatuta dagoen ikastetxean ikasleak ordaindu behar duen kuota.

1.– Este componente no podrá superar, en ningún caso, la cuota a abonar por el alumno o alumna al centro docente donde se encuentre matriculado durante el curso escolar 2021-2022.

2.– Kasu hauetan ez da laguntzarik emango:

2.– No procederá en los siguientes casos:

a) Hezkuntza Sailaren edo toki-korporazioen mendeko ikastetxe publikoak.

a) Centros públicos dependientes del Departamento de Educación, o de corporaciones locales.

b) Kontzeptu honengatik kuotarik ordaintzen ez duten ikastetxeak.

b) Centros en los que no se abone cuota por este concepto.

Laguntzaren osagai hori emateko, bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 17. artikuluan zehaztutako 1. muga.

Para la concesión de este componente la renta de la unidad convivencial/familiar no podrá superar el umbral 1 especificado en el artículo 17.

4. artikulua.– Eskola-materialen osagaia.

Artículo 4.– Componente de Material escolar:

1.– Osagai hau irakaskuntza guztiei emango zaie, Haur Hezkuntzako lehenengo zikloari izan ezik.

1.– Se concederá este componente en todas las enseñanzas excepto en el primer ciclo de Educación Infantil.

2.– Ezingo dute osagai hau eskuratu, baldin eta uko egiten badiote Lehen Hezkuntza edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo eta bigarren maila ikastetxe publikoetan egiten ari diren ikasleentzako «Curriculuma garatzeko material didaktikoaren eta bitartekoen programari».

2.– Este componente es incompatible con la renuncia al «Programa de materiales didácticos y recursos de desarrollo curricular» para el alumnado de Educación Primaria, y primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en centros públicos.

3.– Hauek izango dira zenbatekoak:

3.– Las cuantías serán las siguientes:

a) Haur Hezkuntzako 2. zikloa: 78 euro.

a) 2.º ciclo de Educación Infantil: 78 euros.

b) Lehen Hezkuntza: 117 euro.

b) Educación Primaria: 117 euros.

c) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: 159 euro.

c) Educación Secundaria Obligatoria: 159 euros.

d) Musikako eta dantzako oinarrizko irakaskuntzak: 159 euro.

d) Enseñanzas elementales de música y danza: 159 euros.

4.– Egoera hauetan ez dira zenbateko horiek emango:

4.– Se exceptúan de las cuantías señaladas, los siguientes supuestos:

a) Lehen Hezkuntzako ikasleak, baldin eta ikastetxe publikoetan ikasten badute; halakoetan, zenbateko hauek emango dira:

a) Estudiantes de Enseñanza Primaria que estudien en centros docentes públicos, cuya cuantía será:

– 38 euro lehenengo eta bigarren mailakoei.

– 38 euros para los cursos primero y segundo.

– 50 euro hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren mailakoei.

– 50 euros para los cursos tercero, cuarto, quinto y sexto.

b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailako ikasleak, baldin eta ikastetxe publikoetan ikasten badute; halakoetan, 60 euro emango dira.

b) Estudiantes de primer y segundo curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria que estudien en centros docentes públicos, cuya cuantía será de 60 euros.

5.– Laguntzaren osagai hori emateko, bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin ditu gainditu 17. artikuluan zehaztutako muga hauek:

5.– Para la concesión de este componente la renta de la unidad convivencial/familiar no podrá superar los siguientes umbrales especificados en el artículo 17:

a) Haur Hezkuntzako 2. zikloa: 2. muga.

a) 2.º ciclo de Educación Infantil: umbral 2.

b) Gainerako irakaskuntzak: 4. muga.

b) resto de enseñanzas: umbral 4.

5. artikulua.– Jantoki-osagaia.

Artículo 5.– Componente de Comedor.

1.– Osagai hau honako ikasketa hauek egiten dituzten eta jantoki-zerbitzua baliatzen duten ikasleei emango zaie: Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko hirugarren maila (2 urtekoen gela); Haur Hezkuntzako 2. zikloa, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

1.– Este componente se concederá al alumnado del tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil (aula de 2 años), 2.º Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que haga uso del comedor escolar.

2.– Osagai hau baliatzeko eskubidea izateko, ikasturtean jantokira 20 egun baino gehiagotan joan izana justifikatu beharko du ikasleak. Kasu guztietan, betekizun hauek egiaztatu beharko dira:

2.– Para tener derecho a este componente el alumnado deberá justificar una asistencia al comedor superior a 20 días por curso. En todos los casos se deben acreditar los siguientes requisitos:

a) Ikasleak jantoki-zerbitzua baliatzen duela eguerdietan.

a) Que el estudiante utilice servicio de comedor al mediodía.

b) Administrazioari ez zaiola kostua bikoizten.

b) Que no suponga duplicidad de coste para la Administración.

3.– Osagai honen zenbatekoa honela kalkulatuko da: jantokira doan egun-kopurua –gehienez ere 178 egun– bider ordaindutako prezioa, betiere egunean 4,60 eurotik beherakoa bada. Hortik gorakoa izanez gero, azken kopuru hori hartuko da erreferentziatzat osagai honen zenbatekoa kalkulatzeko.

3.– La cuantía de este componente será la cantidad resultante de multiplicar el número de días de asistencia al comedor, con un máximo de 178 días, por el precio abonado siempre que sea inferior a 4,60 euros/día. Si fuera superior, será esta última la cantidad que se tome como referencia para el cálculo de la cuantía de este componente.

4.– Edonola ere, osagai honengatik emango den gehieneko kopurua 818,80 eurokoa da.

4.– En todo caso, la cuantía máxima a conceder por este componente es de 818,80 euros.

5.– Laguntzaren osagai hori emateko, bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin ditu gainditu 17. artikuluan zehaztutako muga hauek:

5.– Para la concesión de este componente la renta de la unidad convivencial/familiar no podrá superar los siguientes umbrales especificados en el artículo 17:

a) Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko hirugarren mailako ikasleak: 1. muga.

a) Alumnado del tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil: umbral 1.

b) Gainerako irakaskuntzak: 2. muga.

b) Resto de enseñanzas: umbral 2.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
IRAKASKUNTZA HAUETARAKO BEKAK: BATXILERGOA, OINARRIZKO LANBIDE-HEZIKETA, ERDI-MAILAKO ETA GOI-MAILAKO LANBIDE-HEZIKETA, MUSIKAKO ETA DANTZAKO IRAKASKUNTZA PROFESIONALAK, ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO HEZIKETA-ZIKLOAK, KIROL-IRAKASKUNTZAK ETA HIZKUNTZA-IRAKASKUNTZAK
BECAS PARA ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO, CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR, ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA, CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, ENSEÑANZAS DEPORTIVAS Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

6. artikulua.– Beka jaso dezaketen ikasketak.

Artículo 6.– Estudios para los que se puede solicitar la beca.

Kapitulu honetako bekak unibertsitateaz kanpoko ikasketa hauetakoren bat egiten duten ikasleei bideratuta daude:

Las becas del presente Capítulo están destinadas al alumnado que realice alguno de las siguientes enseñanzas no universitarias:

a) Batxilergoa.

a) Bachillerato.

b) Lanbide Heziketako zikloak, erdi-mailakoak eta goi-mailakoak.

b) Ciclos de Formación Profesional de grado medio y superior.

c) Arte plastikoak eta diseinua. Heziketa-zikloak.

c) Artes plásticas y diseño. Ciclos Formativos.

d) Musikako eta dantzako irakaskuntza profesionalak.

d) Enseñanzas profesionales de música y danza.

e) Kirol-irakaskuntzak.

e) Enseñanzas deportivas.

f) Hezkuntza-administrazioaren titulartasuneko eskola ofizialetan egiten diren hizkuntza-irakaskuntzak.

f) Enseñanzas de idiomas en escuelas oficiales de titularidad de la administración educativa.

g) Oinarrizko Lanbide Heziketa.

g) Formación Profesional Básica.

7. artikulua.– Bekaren osagaiak.

Artículo 7.– Componentes de la beca.

Deialdi honetan araututako bekek osagai hauetako bat edo gehiago eduki ahal izango dute:

Las becas reguladas en esta convocatoria podrán tener uno o varios de los siguientes componentes:

a) Eskatzailearen errentari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

a) Componente de cuantía fija ligada a la renta del solicitante.

b) Eskatzaileak ikasturtean duen bizilekuari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

b) Componente de cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso.

c) Oinarrizko bekaren osagaia.

c) Componente de beca básica.

d) Errendimendu akademikoan izandako bikaintasunari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

d) Componente de cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico.

e) Zenbateko osagarriko osagaia.

e) Componente de cuantía complementaria.

8. artikulua.– Eskatzailearen errentari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

Artículo 8.– Componente de cuantía fija ligada a la renta del solicitante.

1.– Kapitulu honen 6. artikuluaren a) letratik e) letrara bitartean zerrendatutako ikasketetan matrikulatuta dauden ikasleek jaso ahal izango dute zenbateko hau.

1.– Podrá beneficiarse de esta cuantía el alumnado matriculado en los estudios enumerados en las letras a) a la e) del artículo 6 de este Capítulo.

2.– Zenbatekoa 1.700 eurokoa izango da.

2.– La cuantía será de 1.700 euros.

3.– Osagai hau ekonomia-egoera bereziki zaila duten pertsonen ikasketak ordaintzera dago bideratuta, eta honako betekizun hauek betetzen dituzten eskatzaileei baino ez zaie emango:

3.– Este componente está destinado a retribuir la dedicación al estudio de aquella persona solicitante que se encuentre en una situación de especial dificultad económica, y se adjudica exclusivamente a las personas solicitantes en las que concurran los siguientes requisitos:

a) Irakaskuntzak aurrez aurreko erregimenean egitea.

a) Cursar enseñanzas en régimen presencial.

b) Bizikidetza- edo familia-unitateak egiaztatutako diru-sarrerak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta baino txikiagoak badira, justifikatu beharko dute 2020ko zerga-ekitaldian gizarte-laguntzetako batzuk kobratu zituztela, hala nola Lanbideren Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria (EPO), Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren beste laguntza batzuk, eta udal- edo foru-laguntzak, edo beste entitate edo elkarte ongile batzuenak, halakorik balego.

b) En el caso de que los ingresos acreditados por la unidad convivencial/familiar sean inferiores a la Renta de Garantía de Ingresos, deberán justificar que durante el ejercicio fiscal 2020 se estaba cobrando alguna de las ayudas sociales disponibles, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) de Lanbide, otras ayudas del INSS y SEPE, y otras municipales o forales, o por otras entidades o asociaciones benefactoras que le pudieran corresponder.

4.– Ezingo dute osagai hau eskuratu 2021-2022 ikasturtean lanbide-heziketako zikloetan modalitate dualean matrikulatuta dauden ikasleek, baldin eta lanbide-heziketa dualeko proiektuak egiten ari badira eta horren truke hizpide dugun osagaiaren zenbatekoaren balioa edo balio handiagoa duen konpentsazio ekonomikoa jasotzen ari badira.

4.– No podrá optar a este componente el alumnado de ciclos formativos de formación profesional en la modalidad dual que, durante el curso académico 2021-2022, se encuentre desarrollando proyectos de formación profesional dual y reciba una compensación económica, por tal motivo, de importe igual o superior a la cuantía del componente.

5.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 17. artikuluan zehaztutako 1. muga.

5.– La renta de la unidad convivencial/familiar no podrá superar el umbral 1 especificado en el artículo 17.

9. artikulua.– Eskatzaileak ikasturtean duen bizilekuari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

Artículo 9.– Componente de cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso.

1.– Kapitulu honen 6. artikuluaren a) letratik e) letrara bitartean zerrendatutako ikasketetan matrikulatuta dauden ikasleek jaso ahal izango dute zenbateko hau.

1.– Podrá beneficiarse de esta cuantía el alumnado matriculado en los estudios enumerados en las letras a) a la e) del artículo 6 de este Capítulo.

2.– Zenbatekoa 1.600 eurokoa izango da. Halere, zenbateko hori ez da inoiz izango prestazioaren benetako kostua baino handiagoa.

2.– La cuantía será de 1.600 euros. No obstante, en ningún caso dicha cuantía podrá superar al coste real de la prestación.

3.– Osagai hau emateko, asteko eskola-orduak ez dira 20 baino gutxiago izango, eta kontuan izango da ikaslea bizi den udalerrian edo bizilekutik distantzia txikiagora ba ote den ikasleak egin nahi duen maila, eredu eta lan-saio bereko ikasketarik ematen duen ikastetxerik, eta ikastetxe horrek ba ote duen plaza librerik. Era berean, ikasleak egiaztatu beharko du etxetik kanpo bizi beharra duela, dela familiaren etxetik ikastetxera dagoen distantziagatik, dela diren garraiobideengatik.

3.– Para la concesión de este componente las horas lectivas no podrán ser inferiores a 20 horas semanales; se tendrá en cuenta la existencia o no de centro docente que imparta el mismo nivel, modelo y jornada que el alumno o alumna desee cursar, así como, la disponibilidad de plazas, en la localidad donde el estudiante resida, o a menor distancia de su domicilio. Asimismo, el estudiante deberá acreditar que, por razón de la distancia entre el domicilio familiar y el centro docente, y los medios de transporte existentes, tiene que residir fuera de su domicilio.

4.– Familia-etxebizitzatzat hartuko da eskatzailearen gurasoetako edozein bizi den tokia, betiere ikastetxetik hurbilen dagoena, nahiz eta hori legezko helbidea ez izan.

4.– Se considerará como domicilio familiar el más próximo al centro docente que pertenezca o en el que resida de forma habitual cualquiera de los progenitores de la persona solicitante, aunque no coincida con su domicilio legal.

5.– Behar bezala egiaztatu beharko dira, batetik, ohiko etxebizitzatik kanpo bizi behar izan dela ikasturtean zehar, eta, bestetik, horren kostua. Horretarako, ikaslearen izena jasotzen duen alokairu-kontratuaren kopia aurkeztu beharko da, bai eta fidantza eta alokairuaren lehen hilabetea ordaindu izanaren egiaztagiriak ere. Ez da onartuko 4. mailara arteko odol-ahaidetasuneko eta 2. mailara arteko ezkontza-ahaidetasuneko senideen pisuen alokairu-kontraturik.

5.– La residencia fuera del domicilio habitual por razón de estudios durante el curso escolar y su coste deberán estar debidamente acreditados, mediante la copia del contrato de alquiler donde debe constar el nombre del alumno o alumna, y justificante del pago de la fianza y del primer mes de alquiler. No se admitirán contratos de alquiler de pisos que pertenezcan a ningún familiar hasta 4.º Grado de consanguinidad y 2.º de afinidad.

6.– 16.4 artikuluaren arabera, familiaren laguntza ekonomikorik gabe bizitzeko baliabideak dituzten ikasleek ezingo dute eskuratu egoitza-osagaia; izan ere, ohiko bizilekutzat hartuko da ikasturtean zehar izango duten bizilekua, nahiz eta errolda kolektiboan ageri den bizilekua ez izan.

6.– Los y las estudiantes que acrediten su independencia familiar y económica de acuerdo a lo establecido en el artículo 16.4, no recibirán el componente de residencia, por considerar que su residencia habitual es la que habitan durante el curso, aunque no coincida con el domicilio que figura en el padrón colectivo.

7.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 17. artikuluan zehaztutako 3. muga.

7.– La renta de la unidad convivencial/familiar no podrá superar el umbral 3 especificado en el artículo 17.

10. artikulua.– Oinarrizko bekaren osagaia.

Artículo 10.– Componente de beca básica.

1.– Kapitulu honen 6. artikuluan zerrendatutako irakaskuntzetako edozeinetan matrikulatuta dauden ikasleek jaso ahal izango dute zenbateko hau.

1.– Podrá beneficiarse de esta cuantía el alumnado matriculado en cualquiera de los estudios enumerados en el artículo 6 de este Capítulo.

2.– Zenbatekoa 300 eurokoa izango da. Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak egiten dituzten bekadunen kasuan, berriz, zenbatekoa 350 eurokoa izango da.

2.– La cuantía será de 300 euros. En el caso de los becarios que cursen Ciclos Formativos de Grado Básico esta cuantía será de 350 euros.

3.– Osagai hau bateraezina izango da errentari lotutako zenbateko finkoko osagaiarekin.

3.– Este componente será incompatible con el de la cuantía fija ligada a la renta.

4.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 17. artikuluan zehaztutako 4. muga.

4.– La renta de la unidad convivencial/familiar no podrá superar el umbral 4 especificado en el artículo 17.

11. artikulua.– Errendimendu akademikoan izandako bikaintasunari lotutako zenbateko finkoko osagaia.

Artículo 11.– Componente de cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico.

1.– Kapitulu honen 6. artikuluaren a) letratik e) letrara bitartean zerrendatutako ikasketetan matrikulatuta dauden ikasleek jaso ahal izango dute zenbateko hau.

1.– Podrá beneficiarse de esta cuantía el alumnado matriculado en los estudios enumerados en las letras a) a la e) del artículo 6 de este Capítulo.

2.– Zenbatekoa 50 eta 125 euro bitartekoa izango da, aurreko ikasturtean lortutako batez besteko notaren araberakoa, honela banatuta:

2.– La cuantía será de entre 50 y 125 euros, en función de la nota media obtenida el curso anterior, con la siguiente distribución:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– Osagai hau emateko, aurreko ikasturteko batez besteko nota hartuko da kontuan. Bitartean urte akademikoren bat igaro bada ikasketarik egin gabe, eginiko azken ikasturteko batez besteko nota hartuko da kontuan. Bekaduna egiten ari den ikasketetako lehenengo mailan baldin badago, ikasketa horietarako sarbidea ematen duen proban, ikastaroan edo ikasketan eskuratutako nota hartuko da aintzat.

3.– Para la concesión de este componente se tendrá en cuenta la nota media del curso anterior, y en el caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios, la nota media a tener en cuenta será la del último curso realizado. Si se trata del primer curso de la enseñanza que se está cursando, se tendrá en cuenta la nota media de la prueba, curso o enseñanza que da lugar al acceso.

4.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 17. artikuluan zehaztutako 4. muga.

4.– La renta de la unidad convivencial/familiar no podrá superar el umbral 4 especificado en el artículo 17.

12. artikulua.– Zenbateko osagarriko osagaia.

Artículo 12.– Componente de cuantía complementaria.

1.– Kapitulu honen 6. artikuluan zerrendatutako irakaskuntzetako edozeinetan matrikulatuta dauden ikasleek jaso ahal izango dute zenbateko hau.

1.– Podrá beneficiarse de esta cuantía el alumnado matriculado en cualquiera de los estudios enumerados en el artículo 6 de este Capítulo.

2.– Zenbatekoa 60 eurokoa izango da.

2.– La cuantía será de un importe de 60 euros.

3.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 17. artikuluan zehaztutako 3. muga.

3.– La renta de la unidad convivencial/familiar no podrá superar el umbral 3 especificado en el artículo 17.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IKASLEAK ESKOLATZEKO IKASKETA-BEKA ETA -LAGUNTZEN XEDAPEN ERKIDEAK
DISPOSICIONES COMUNES A LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS

13. artikulua.– Betekizun orokorrak.

Artículo 13.– Requisitos de carácter general.

1.– Deialdi honetan jasotzen diren irakaskuntzek onarpen ofiziala izan behar dute, eta hezkuntza-administrazioak onartutako ikasketa-planekin bat etorri.

1.– Los estudios comprendidos en la presente convocatoria tendrán que gozar de reconocimiento oficial, y ajustarse a planes de estudios aprobados por la administración educativa.

2.– Agindu honetan ezarritako ikasketaren bat egin beharko dute ikasleek, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe baimenduetan.

2.– Los estudiantes deberán cursar alguno de los estudios establecidos en la presente Orden, en centros autorizados y ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Ikasleek ez izatea bekarekin edo laguntzarekin egin nahi dituzten ikasketen maila akademiko bereko edo handiagoko titulurik, eta ez betetzea horrelako tituluren bat eskuratzeko legezko baldintzak.

3.– No estar en posesión, o no reunir los requisitos legales para la obtención, de un título del mismo o superior nivel académico al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca o ayuda.

14. artikulua.– Ukapenak.

Artículo 14.– Exclusiones.

Egoera hauetan, beka edo laguntza ukatu egingo da:

Se denegará la beca o ayuda siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Baimendu gabeko ikastetxe pribatuetako ikasleek ez dute ikasketa-laguntzarik jasotzerik izango, ikastetxean zein ikasketa egiten den gorabehera. Hala ere, ikasketa horietako irakasgai guztietako azterketak ikastetxe ofizialetan egiten badituzte, onartu egingo dira.

a) Estudiantes de centros privados no autorizados, cualesquiera que sean los estudios que en ellos se cursen, a menos que se examinen en centros oficiales para todas y cada una de las asignaturas de que consten dichos estudios.

b) Baimendu gabeko ikastetxeetako edo Haur Hezkuntzako lehen zikloa irakasteko ikastetxeen erroldan inskribatu gabeko haur-eskoletako ikasleak.

b) Estudiantes de centros y escuelas infantiles que no estén autorizados o inscritos en el registro de centros escolares para impartir primer ciclo de Educación Infantil.

c) Haurreskolak Partzuergoko neska-mutilak.

c) Niños y niñas del «consorcio Haurreskolak».

d) Dirulaguntzen onuradun izateko desgaitzen duen legezko edozein arrazoi izatea edo deialdi honetan eskatzen diren betekizunak ez betetzea.

d) Las personas que se hallen incursas en cualquier causa legal que las inhabilite para ser beneficiarias de subvenciones o incumplan los requisitos exigidos por esta convocatoria.

15. artikulua.– Beken eta laguntzen zenbatekoa.

Artículo 15.– Cuantía de las becas y ayudas.

1.– Ikasleak jaso ditzakeen osagai guztien baturak emango du beka edo laguntzaren zenbateko osoa, betiere agindu honetan ezartzen diren arauen arabera. Zenbatekoa, gehienez, zerbitzu bakoitzaren benetako kostuaren parekoa izango da, inoiz ere ez hortik gorakoa.

1.– La cuantía total de la beca o ayuda será igual a la suma de componentes a que tenga derecho cada estudiante, según las normas contenidas en la presente Orden. En ningún caso la cuantía será superior al coste real de cada servicio.

2.– Inork ezin dezake jaso agindu honetan arautzen diren beka edo laguntzetariko bat baino gehiago, nahiz eta aldi berean agindu honetan aipatzen diren beste ikasketa batzuk egin. Egoera hori bada, zenbateko handieneko laguntza edo beka emango da.

2.– Ningún estudiante podrá percibir más de una beca o ayuda de las reguladas en esta Orden, aunque simultáneamente realice varios tipos de los estudios relacionados en la misma. En estos casos será concedida la ayuda o beca de mayor cuantía.

16. artikulua.– Kide konputagarriak eta bizikidetza- edo familia-unitateko sostengatzaile ekonomiko nagusiak nor diren zehaztea.

Artículo 16.– Determinación de los miembros computables y personas sustentadoras económicas principales de la unidad convivencial/familiar.

1.– Bekaren ondorioetarako, hauek dira kide konputagarriak:

1.– Son miembros computables a efectos de beca:

a) Eskatzailea.

a) La persona solicitante.

b) Aita, ama, tutorea edo adingabea zaindu eta babesten duena.

b) El padre, la madre, el tutor, la tutora o persona encargada de la guarda y protección del menor.

c) 2020ko abenduaren 31n hogeita bost urte baino gutxiago dituzten neba-arreba ezkongabeak (neba-arrebek desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala badute, hogeita bost urtetik gorakoak izan daitezke), ohiko bizilekuan bizi direnak.

c) Las y los hermanos solteros menores de veinticinco años a fecha 31 de diciembre de 2020, y los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que dependan de sus progenitores y que convivan en el domicilio habitual.

d) Gurasoen aurreko ahaideak, baldin eta bizileku berean bizi badira.

d) Los y las ascendientes de cualquiera de los progenitores que convivan en el domicilio habitual.

e) Aplikatu beharreko araudian onartuta dauden harrera-egoeretako batean dauden pertsonak; inguruabar hori behar bezala alegatu eta egiaztatu beharko da.

e) Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones de acogimiento contempladas por la normativa que les sea de aplicación, circunstancia que deberá ser alegada y suficientemente acreditada.

f) Eskatzailearen gurasoetako edozeinen ezkontide berria edo izatezko bikotekide edo antzeko bikotekide berria, ohiko bizilekuan bizi dena.

f) La persona que conviva en el domicilio habitual, por razón de nuevo matrimonio o por convivencia en situación de unión de hecho o análoga relación, con cualquiera de los progenitores de la persona solicitante.

g) Salbuespenezko inguruabarrengatik eskatzaileari harrera ematen dioten beste senide edo familia-loturarik gabeko beste pertsona batzuk.

g) Otros familiares u otras personas sin vínculo familiar que acogen a la persona solicitante por circunstancias excepcionales.

h) Salbuespen gisa, kide konputagarritzat jo ahal izango dira eskatzailearekin bizi diren beste senide batzuk, eskatzailea zurtza baldin bada, eta, betiere, eskatzaileak behar bezala egiaztatzen badu ekonomikoki haien mende dagoela eta 2020. urtean ez zuela beste sostengatzailerik izan.

h) Excepcionalmente, se considerarán miembros computables otros familiares con los que conviva la persona solicitante, si esta es huérfana, siempre que quede debidamente acreditado que depende económicamente de ellos y que no hubo otros sustentadores en el año 2020.

Beraz, kasu horietan guztietan, horien errentak eta ondarea zenbatuko dira.

En todos estos casos se computarán, por tanto, sus rentas y su patrimonio.

2.– Gurasoak legez dibortziatuta edo bananduta badaude, bekaren eskatzailearekin bizi ez dena ez da kide konputagarritzat joko; halere, mantenu-pentsio eta/edo konpentsazio-pentsio gisa ordaintzen diren kopuruak bizikidetza-unitatearen diru-sarreratzat zenbatuko dira, judizialki onartutako neurrien arabera.

2.– En caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considerará miembro computable aquel que no conviva con la persona solicitante de la beca; no obstante, las cantidades que abone como pensión de alimentos y/o compensatoria, según las medidas judicialmente aprobadas, se computarán como ingresos de la unidad convivencial.

3.– Seme-alaben zaintza-araubidea zaintza partekatua denean, hauek hartuko dira kide konputagarritzat: bekaren eskatzailearen gurasoak, horien seme-alaba komunak eta baita aipatutakoen bizileku berean bizi diren aitaren eta amaren aurreko ahaideak ere, betiere udalaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen badute.

3.– Cuando el régimen de custodia de los hijos sea el de custodia compartida, se considerarán miembros computables los progenitores de la persona solicitante de la beca, sus hijos comunes y los ascendientes del padre y de la madre que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal correspondiente.

4.– Eskatzailea jatorrizko familiatik independizatu bada, eta bere bizikidetza- edo familia-unitatea osatu baldin badu, eta unitate berri horretan bere ohiko bizilekua baldin badauka, honako hauek izango dira kide konputagarriak, bekaren ondorioetarako:

4.– En el caso de que la persona solicitante se haya independizado de su familia de origen y haya constituido su propia unidad convivencial/familiar en la que convive en el domicilio habitual, serán miembros computables, a efectos de beca, los siguientes:

a) Eskatzailea.

a) La persona solicitante.

b) Bere ezkontidea edo izatezko bikotekidea, erregistratua zein ez.

b) Su cónyuge o pareja de hecho, registrada o no.

c) Hogeita bost urtetik beherako seme-alabak (seme-alabek desgaitasun funtzional fisikoa, psikikoa edo sentsoriala badute, hogeita bost urtetik gorakoak izan daitezke, gurasoen mende bizi badira).

c) Sus hijos y/o hijas menores de veinticinco años, y los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad funcional tanto física, psíquica como sensorial que dependan de sus progenitores.

d) Foru-araudian onartutako harrera-egoera batean dauden pertsonak; inguruabar hori behar bezala alegatu eta egiaztatu beharko da.

d) Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones de acogimiento contempladas por la normativa foral que les sea de aplicación, circunstancia que deberá ser alegada y suficientemente acreditada.

e) Eskatzailearen ahaideak, edo beraren ezkontide edo izatezko bikotekidearenak, ohiko bizilekuan bizi badira.

e) Los ascendientes de la persona solicitante, o de su cónyuge o pareja, en su caso, con los que conviva en el domicilio habitual.

f) Kide konputagarritzat joko da 2020ko abenduaren 31n eskatzailearekin etxe berean bizi den pertsona –diru-sarrera propioak dituena–, nahiz eta haien artean ez izan ahaidetasun-harremanik eta ezin justifikatu alokairuzko etxebizitza partekatzen dutela.

f) La persona con ingresos propios que, a 31 de diciembre de 2020, conviva en el domicilio con el solicitante cuando no medie relación de parentesco y no se pueda justificar un alquiler de piso compartido.

5.– Eskatzailea jatorrizko familiatik independizatu bada edo zurtza baldin bada, eta pertsona bateko bizikidetza-unitate bat osatzen badu, independentetzat jo ahal izateko, egiaztatu beharko du independentea dela, bai ekonomikoki eta bai familiarekiko:

5.– En los casos en los que la persona solicitante se haya independizado de su familia de origen o sea huérfana y constituya una unidad convivencial unipersonal, para que sea considerada independiente, deberá acreditar su independencia económica y familiar de la siguiente manera:

a) Honela egiaztatuko du familiarekiko independentea dela:

a) La independencia familiar se acreditará:

– Gurasoena ez den etxe batean erroldatuta dagoela ziurtatzen duen agiria, zehazki: erositako edo alokatutako etxebizitza batean, bakarrik edo pisu partekatu batean. Edonola ere, bizilekua ezin da 4. mailara arteko odol-ahaidetasuna duen edo 2. mailara arteko ezkontza-ahaidetasuna duen senide batena izan, salbu eta alokairuaren zerga-aitorpena egiaztatzen bada. Kasu horretan, odol bidezko eta ezkontza bidezko ahaidetasun-maila horiek ere onartuko dira.

– Mediante un padrón distinto al de sus progenitores en un domicilio propio, en propiedad o alquiler, solo o compartido, y que no pertenezca a ningún familiar hasta 4. º Grado de consanguinidad y 2. º Grado de afinidad, salvo que se acredite la declaración fiscal del alquiler, en cuyo caso será admitido aun dentro de los citados grados de consanguinidad y afinidad.

– Eskatzailea erabat zurtza bada, nahikoa izango da hori egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztea.

– En caso de orfandad absoluta, bastará la certificación que acredite dicha situación.

b) Ekonomikoki independentea dela egiaztatzeko, gastuak (janaria, arropa, etxebizitza, garraioa) ordaintzeko behar beste ekonomia-baliabide dituela frogatu beharko du. Ondorio horietarako, eskatzailearen baliabide ekonomikoak kalkulatzeko, soilik haren diru-sarrerak batuko dira; hau da, ez dira kontuan hartuko ohiko bizilekuan bizi den beste edonoren sarrerak. Diru-sarrerak 1. mugaren parekoak edo txikiagoak baldin badira, pertsona horrek Lanbidek kudeatutako diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako dirulaguntza osagarria eskatu ahalko ditu, bai eta beste laguntza batzuk ere. Hortaz, dirulaguntza horiek eskatu dituela eta zer egoeratan dauden egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu. Diru gastuak ordaintzeko beste diru-sarrera dagoela egiaztatzeko xedez, honako hauek aztertuko dira:

b) La independencia económica, mediante la acreditación de medios económicos suficientes para hacer frente a sus gastos (alimentación, vestido, vivienda, transporte). A estos efectos, para el cálculo de estos medios económicos se aplicará única y exclusivamente la suma de ingresos de la persona solicitante, sin tener en cuenta los ingresos de cualquier otra persona que conviva en su domicilio habitual. En casos de ingresos iguales o por debajo del umbral 1, dado que una persona en esta situación económica podría solicitar la ayuda de Lanbide (RGI y PCV) y otras, deberá presentar documentación que acredite haber solicitado estas ayudas y cuál es su situación al respecto. Para determinar si se acreditan suficientes ingresos para hacer frente a los gastos se tendrá en cuenta:

– Eskatzaileak aurkeztu dituen diru-sarreren eta gastuen arteko balantzea, hori ziurtatzeko agiriekin batera. Administrazioak beharrezkotzat jotzen dituen dokumentu osagarri guztiak eskatu ahal izango ditu.

– Balance de ingresos/gastos presentado por la persona solicitante, acompañado de documentación que los acredite. La Administración podrá solicitar cuanta documentación complementaria estime oportuno.

– Zerga-egiaztagiria, gurasoek berarengatik ez dutela zerga-kenkaririk egiten berresteko.

– Certificación fiscal confirmando que ninguno de sus progenitores realiza ninguna desgravación fiscal por su persona.

Eskatzaile bat ekonomikoki independentea dela jo ahal izateko, gurasoek edo legezko tutoreek ezin dute eskatzaileari lotutako zerga-kenkaririk egin PFEZaren aitorpen-likidazioan.

Para que un solicitante sea considerado independiente económicamente, ninguno de los progenitores o tutores legales del solicitante puede estar desgravando fiscalmente por el mismo en su declaración-liquidación del IRPF.

Eskatzaileak emantzipazio-programa baten laguntza jasotzen badu, eta horretan janaria eta ostatua sartuta baldin badaude, independentzia familiarraren betekizuna betetzetik salbuetsita egongo da, baina independentzia ekonomikoari lotutako agiriak aurkeztu beharko ditu.

Cuando la persona solicitante acredite estar incluida en un programa de ayuda a la emancipación que incluya alojamiento y manutención, se le eximirá de cumplir el requisito de la independencia familiar, aunque sí deberá presentar la documentación correspondiente a la independencia económica.

6.– Ikasle independenteen kasuan, familiaren egoitzatzat joko da ikaslea ikasturtean bizi dena; beraz, ez da egoitza-osagaia emango.

6.– Tratándose de estudiantes independientes, se entenderá por domicilio familiar aquel en el que el alumnado habite durante el curso escolar por lo que no procederá la concesión del componente de residencia.

7.– Sostengatzaile ekonomiko nagusi dira bizikidetza- edo familia-unitatea ekonomikoki mantentzeko diru-sarrera nagusiak eskuratzen dituzten kide konputagarriak.

7.– Son personas sustentadoras económicas principales los miembros computables que obtengan los ingresos principales de los que depende económicamene la unidad convivencial/familiar.

17. artikulua.– Errenta-mugak.

Artículo 17.– Umbrales de renta.

Honako errenta-muga hauek aplikatuko dira ikasketa-beka eta -laguntzen osagaiak emateko:

Los umbrales de renta aplicables para la concesión de los componentes de becas y ayudas son los siguientes:

1.– I. kapituluan jasotako ikasketetan:

1.– Para las enseñanzas recogidas en el Capítulo I.

– Haur Hezkuntzako mailan (1. zikloan), familiaren errentak ezin izango du 1. muga gainditu.

– En el nivel de Educación Infantil (Ciclo 1.º) la renta familiar no podrá superar el umbral 1.

– Haur Hezkuntzako mailan (2. zikloan), familiaren errentak ezin izango du 2. muga gainditu.

– En el nivel de Educación Infantil (Ciclo 2.º) la renta familiar no podrá superar el umbral 2.

– Gainerako irakaskuntzetan:

– En el resto de enseñanzas:

● Eskola-materialen osagaia jasotzeko, familiaren errentak ezin izango du 4. muga gainditu.

● Para la concesión del componente de material escolar la renta familiar no podrá superar el umbral 4.

● Gainerako osagaiak jasotzeko, familiaren errentak ezin izango du 2. muga gainditu.

● Para la concesión del componente de comedor la renta familiar no podrá superar el umbral 2.

2.– II. kapituluan jasotako irakaskuntzetan:

2.– Para las enseñanzas recogidas en el Capítulo II.

– Familiaren errentari lotutako zenbateko finkoko osagaia jasotzeko, familiaren errentak ezin izango du 1. muga gainditu.

– Para la concesión del componente de cuantía fija ligada a la renta la renta familiar no podrá superar el umbral 1.

– Egoitzari lotutako zenbateko finkoko osagaia eta familiaren errentaren zenbateko osagarria jasotzeko, familiaren errentak ezin izango du 3. muga gainditu.

– Para la concesión de los componentes de cuantía fija ligada a la residencia y de la cuantía complementaria la renta familiar no podrá superar el umbral 3.

– Oinarrizko bekaren zenbatekoa eta errendimendu akademikoan izandako bikaintasunari lotutako zenbateko finkoa jasotzeko, familiaren errentak ezingo du 4. muga gainditu.

– Para la concesión de la cuantía de la beca básica y de la cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico la renta familiar no podrá superar el umbral 4.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– 8tik gorako kide konputagarri bakoitzeko, errenta-mugetan (+1) gisa ezarri diren kopuruak gehituko dira.

Por cada miembro computable superior a 8 se añadirán las cantidades establecidas como (+1) en los diferentes umbrales de renta.

18. artikulua.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentaren kalkulua.

Artículo 18.– Cálculo de renta de la unidad convivencial/familiar.

1.– 2020ko ekitaldian PFEZaren aitorpena aurkeztu duten kide konputagarrien errenta zehazteko, zerga-oinarri orokorra eta aurrezkiaren zerga-oinarria batuko dira. Zerga-oinarri orokor osoak edo zati batek jarduera ekonomikoen etekinak baditu, eta etekin horiek zeinu negatiboa badute, emaitza 0 izango da. Gainerako zenbatekoari kuota likidoa kenduko zaio. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan jasota ez dauden diru-sarrerak eta laguntzak gehitu egingo zaizkio aurreko formularekin ateratako emaitzari.

1.– Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado Declaración por el IRPF en el ejercicio 2020, se sumará la base imponible general y la base imponible del ahorro. Si parte o toda la base imponible general contiene rendimientos de actividades económicas y estos rendimientos tienen signo negativo, computarán con el valor 0. Del importe resultante se restará la cuota líquida. Los ingresos y ayudas no incluidos en la declaración del IRPF se sumarán al resultado obtenido mediante la fórmula anterior.

2.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena egiteko obligaziorik izan ez, eta halakorik aurkeztu ez duten kide konputagarrien errenta honela kalkulatuko da:

2.– La renta de los miembros computables que no tengan obligación y no hayan presentado declaración por el IRPF se calculará de la siguiente manera:

a) 2020ko ekitaldian edozein kontzeptu dela-eta lortutako diru-sarrera guztiak batuko dira (lan-etekina, langabezia-prestazioak eta -laguntzak, pentsioak, gizarte-laguntzak...), baita ohiko etxebizitza ez diren hiri-ondasunen etekina ere –PFEZaren ondorioetarako konputagarria–, betiere 2020ko ekitaldian aplikatzekoa den zerga-araudiaren arabera.

a) Se sumará la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio 2020 por cualquier concepto (rendimientos de trabajo, prestaciones o subsidios de desempleo, pensiones, ayudas sociales...) incluyendo el rendimiento de los bienes de naturaleza urbana que no sean vivienda habitual computable a efectos de IRPF, según la normativa tributaria de aplicación para el ejercicio 2020.

b) Batura horretatik kendu beharko da aplikatzeko diren gastu kengarriek (Gizarte Segurantza, etab.) eta konturako atxikipenek sortutako zenbatekoa.

b) De esta suma se restará el importe a que ascienden las retenciones a cuenta, y todos los gastos deducibles (Seguridad Social, etc.) aplicables.

3.– Aipatutako zergaren ondorioetarako aitortutako diru-sarreren datuak eta/edo zerga horretatik kanpo aitortutakoak txikiagoak badira Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren edo urte horretan erroldatuta egon zen autonomia-erkidegoko laguntza baliokidearen erregulazioaren arabera bizikidetza-unitateari legokiokeen zenbatekoa baino, justifikatu beharko da zergatik ez zen eskaera egin edo zergatik ukatu zitzaion, eta urte hartako bizi-baliabideak egiaztatu beharko dira (Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren laguntzak eta udal-, foru- edo probintzia-laguntzak, edo beste entitate edo elkarte ongile batzuenak, halakorik balego).

3.– En el caso de que los datos de ingresos declarados a efectos del citado impuesto y/o los declarados al margen de dicho impuesto sean inferiores al importe que hubiera correspondido a la unidad convivencial conforme a la regulación de la Renta de Garantía de Ingresos, o de la ayuda equivalente de la comunidad autónoma en la que estuvo empadronado en el mencionado año, deberá justificar el motivo por el que no se realizó la solicitud o el motivo de su denegación, así como acreditar los medios de vida de los que se dispuso durante dicho año (ayudas INSS y SEPE y otras municipales, forales o provinciales, o por otras entidades o asociaciones benefactoras que le hubieran podido corresponder).

4.– Ez da diru-sarreratzat hartuko administrazio publikoek emandako ikasketa-beken edo -laguntzen zenbatekoa.

4.– Las cantidades percibidas en concepto de becas o ayudas al estudio concedidas por las Administraciones Públicas no computarán como ingreso.

5.– Harrera-familietan diren ikasleei dagokienez, honako hau joko da errenta garbitzat: ikasleak jasotzen dituen diru-sarrerak, hots, Foru Aldundiak emandako laguntzak. Kasu horietan, harrerari buruzko agindua eta Foru Aldundiak erabakitako harrerako baldintzak aurkeztu beharko dira.

5.– En el caso de estudiantes que se encuentren en situación de acogida familiar, la renta neta estará compuesta exclusivamente por los ingresos que perciba el alumno o alumna, entendiéndose como tales las ayudas que reciba de la Diputación. En estos casos deberá presentarse la Orden de acogida, y las condiciones de acogida acordadas por la correspondiente Diputación.

6.– Salbuespen gisa, COVID-19ak eragindako osasun-krisiarengatik haien 2021eko egoera ekonomiko familiarra larriki kaltetua izan den eta 2020ko ekitaldiaren diru-sarrerak zenbatzean errentaren muga gainditu izanagatik beka-eskaera ukatu zaien eskatzaileek eskubidea izango dute % 5eko kenkari bat jasotzeko, konputatutako guztizko errentaren gainean.

6.– Excepcionalmente, en el caso de solicitantes cuya situación económica familiar se viera gravemente afectada en el año 2021 por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y su solicitud de beca haya sido propuesta denegada por superar umbral de renta al computar los ingresos del ejercicio 2020, tendrán derecho a una deducción del 5 % sobre la renta total computada.

Horretarako, egiaztatu beharko da bizikidetza-unitatearen sostengatzaile ekonomiko nagusiek COVID-19aren eraginak pairatu dituztela lanean. Halaber, justifikatu beharko da langabezian, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientean, enplegu-erregulazioko espedientean edo (autonomoen kasuan) jarduera ixteko egoeran 2021. urtean egon direla eta egoera horrek gutxienez 3 hilabete iraun duela.

Para ello, se deberá acreditar que las personas sustentadoras económicas principales de la unidad convivencial se han visto afectadas laboralmente por el COVID-19, y justificar que la situación de paro, ERTE, ERE o cierre de actividad (en el caso de las personas autónomas), se ha producido a lo largo del año 2021 y que la duración mínima ha sido de 3 meses.

19. artikulua.– Kenkariak.

Artículo 19.– Deducciones.

Bizikidetza-unitatearen errenta zehaztu ondoren, aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera, honako kontzeptuengatik dagozkion zenbatekoak kenduko dira:

Una vez obtenida la renta de la unidad convivencial, según lo dispuesto en el artículo anterior, se deducirán de ella las cantidades que correspondan por los conceptos siguientes:

1.– Bizikidetza-unitatearen kide konputagarriaren errentaren % 10, eskatzailea guraso bakarreko familia bateko kide bada eta familia-unitateak diru-iturri bakarra badu: aitak edo amak besteren kontura egiten duen lana edo/eta jasotzen duen pentsioa (ezintasun-pentsioa, alargun-pentsioa, zurztasun-pentsioa). Eskatzaileak edo neba-arrebaren batek diru-sarrerak izanez gero, kenkari hau aplikatuko da, diru-sarrerak dituzten kide horietako bakoitzak urtean lortutako guztizko zenbatekoa 2.000 eurotik beherakoa bada.

1.– El 10 % de la renta de los miembros computables de la unidad convivencial cuando la persona solicitante sea miembro de una familia monoparental, y la única fuente de ingresos sea el trabajo por cuenta ajena del padre o de la madre y/o las pensiones devengadas (pensión por incapacidad, pensión de viudedad, pensión de orfandad. En el caso de que existan ingresos de la persona solicitante o de algún hermano o hermana no se dejará de aplicar esta deducción siempre que el importe total anual obtenido por cada uno de estos miembros con ingresos sea inferior a 2.000 euros.

Kenkari honen ondorioetarako, guraso bakarreko familiatzat hartzen da guraso, tutore edo harreragile bakarra duena, eta familia-liburuaren edo tutoretza edo harrera ezartzen duen dokumentu ofizialaren bidez egiaztatu beharko da.

A efectos de esta deducción se entiende como familia monoparental aquella en la que hay una única persona progenitora, tutora o acogedora, lo que deberá acreditarse con el libro de familia o el documento oficial que establezca la tutoría o el acogimiento.

2.– Familia-errentaren % 20, eskatzailea erabateko umezurtza eta 25 urtetik beherakoa denean.

2.– El 20 % de la renta familiar cuando el solicitante sea huérfano absoluto y menor de 25 años.

3.– Familiako kide konputagarri guztiek ekarritako diru-sarreren % 50. Familiaren sostengatzaile nagusiaren eta haren ezkontidearen diru-sarrerak ez dira horretan sartzen.

3.– El 50 % de los ingresos aportados por todos los miembros computables, excepción hecha de los aportados por el sustentador principal y su cónyuge.

4.– Familia ugarikoa izateagatik aplikatuko den kenkaria.

4.– Deducción por familia numerosa.

Kide konputagarria den neba-arreba bakoitzarengatik 525 euroko kenkaria egingo da bizikidetza/familia unitatearen errentaren gainean, familia-egoitzan bizi bada, eskatzailea barnean dela, baldin eta kategoria orokorreko familia ugariak badira; kopuru hori 800 eurokoa izango da kategoria bereziko familia ugarietan. Eskatzailea bera bada familia ugariaren titularra, aipatutako kopuruak familia osatzen duen seme-alaba bakoitzarengatik kenduko dira.

Se hará una deducción sobre la renta de la unidad convivencial/familiar de 525 euros por cada hermano o hermana que tenga la condición de miembro computable, incluida la persona solicitante, que conviva en el domicilio familiar, cuando se trate de familias numerosas de categoría general y 800 euros cuando sean familias numerosas de categoría especial. Cuando sea el propio solicitante el titular de la familia numerosa, las cantidades señaladas serán deducidas por cada hijo/a que la componga.

5.– Desgaitasunen bat duen kide konputagarri bakoitzarengatik aplikatuko den kenkaria:

5.– Deducción por miembros computables con discapacidad:

Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentari kenkari bat aplikatuko zaio desgaitasuna legez aitortua duen kide konputagarri bakoitzarengatik.

Se hará una deducción sobre la renta de la unidad convivencial/familiar por cada miembro computable que esté afectado de discapacidad legalmente calificada.

Kenkari hori 1.811 eurokoa izango da legez kalifikatutako % 33ko edo gehiagoko eta % 65etik beherako desgaitasunen bat duen bizikidetza-unitateko kide konputagarri bakoitzarengatik, eskatzailea barnean dela.

Esta deducción será de 1.811 euros por cada miembro computable de la unidad convivencial, incluido el solicitante, que esté afectado de discapacidad legalmente calificada, de grado igual o mayor al 33 % e inferior al 65 %.

Kenkaria 2.881 eurokoa izango da desgaitasuna % 65ekoa edo handiagoa denean.

Esta deducción será de 2.881 euros cuando la discapacidad sea de grado igual o superior al 65 %.

Ikasleak berak badu % 33 eta % 65 arteko desgaitasuna eta mugikortasuna mugatuta badu, edo % 65eko edo goragoko desgaitasuna badu, kenkaria 4.000 eurokoa izango da. Mugikortasuna mugatuta duela ulertuko da dagokion lurralde historikoko foru-aldundiaren Mendekotasunaren Ebaluaziorako eta Orientaziorako Atalak mugikortasuna mugatuta duela iritzi badu, Desgaitasun-maila onartu, aitortu eta sailkatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren II. eranskinean xedatutakoari jarraikiz.

En el caso de que sea el propio o la propia estudiante el o la afectada con un grado de discapacidad de entre el 33 % y el 65 %, y que se encuentre en estado carencial de movilidad reducida, o con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, esta deducción será de 4.000 euros. Se entenderá que se encuentra en estado carencial de movilidad reducida quienes presenten movilidad reducida dictaminada por el Servicio de Valoración y Orientación de la Diputación Foral del Territorio Histórico correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

6.– 1.176 euroko kenkaria aplikatuko da 2021-2022 ikasturtean unibertsitate-ikasketak edo goi-mailako beste ikasketa batzuk egiten ari den anai-arreba konputagarri bakoitzeko, baldin eta ikasketak direla-eta familiaren bizilekutik kanpo bizi bada. Kenkari hori aplikatu ahal izateko, inguruabar hori eskaeran adierazi beharko da, horretarako aurreikusitako atalean.

6.– Se realizará una deducción de 1.176 euros por cada hermano/a computable que curse estudios universitarios u otros estudios superiores en el año académico 2021-2022 y resida fuera del domicilio familiar por razón de estudios. Para poder aplicar esta deducción se deberá haber indicado esta circunstancia en el apartado previsto para ello en la solicitud.

20. artikulua.– Ondare-mugak.

Artículo 20.– Umbrales patrimoniales.

Eskatutako beka ukatu ahal izango da, baldin eta, familia-errenta edozein dela ere, 2020ko abenduaren 31n familia-unitateko kide konputagarrien ondasunen balioak edo/eta etekinek honako muga hauek gainditzen badituzte:

Se denegará la beca solicitada, por razón de patrimonio, cualquiera que sea la renta de la familia, si el valor de los bienes y/o de los rendimientos patrimoniales de los miembros computables de la unidad familiar a 31 de diciembre del año 2020 supera los límites que se detallan a continuación.

1.– Hiri-finkak direnean, honako bi muga hauek ezin dira gainditu:

1.– En el caso de las fincas urbanas, no se podrá superar ninguno de estos 2 umbrales:

– Ohiko bizilekua eta trastelekua alde batera utzita, ondasun higiezin guztien katastroko balioen batura ezin da 42.900 eurotik gorakoa izan.

– La suma de los valores catastrales calculados de todos los bienes inmuebles no podrá superar los 42.900 euros. En este importe no se tendrá en cuenta la vivienda habitual y su trastero.

Halaber, ez dira kontuan hartuko norberaren konturako jarduera ekonomikoa egiteko erabiltzen diren higiezinak, baldin eta sostengatzaile ekonomiko nagusien diru-sarreren iturri badira. Salbuespen hau aplikatu ahal izateko, jarduera ekonomikoa 2020ko zerga-ekitaldian higiezin horretan helbideratuta dagoela egiaztatu beharko da.

Tampoco se tendrán en cuenta los inmuebles donde se realice la actividad económica por cuenta propia, que constituya la fuente de ingresos de los sustentadores económicos principales. Para poder aplicar esta excepción se deberá acreditar que la actividad económica está domiciliada en dicho inmueble durante el ejercicio fiscal 2020.

– Bizikidetza- edo familia-unitateko kide konputagarrien jabetzako etxebizitzen gehieneko kopurua, ohiko bizilekua barne, ezin da bi etxebizitza baino handiagoa izan. Zifra hori zenbatesteko, kide konputagarrien jabetzakoak izan daitezkeen etxebizitzetako titulartasun-ehunekoak batuko dira. Ez dira etxebizitzatzat hartuko 5.000 eurotik beherako katastro-balioa duten higiezinak, baina kontuan hartuko dira katastroko balioen baturaren ondorioetarako.

– El número máximo de viviendas propiedad de los miembros computables de la unidad convivencial/ familiar será de dos viviendas, incluida la vivienda habitual. Para calcular esta cifra se sumarán los porcentajes de titularidad de las diferentes viviendas que puedan ser propiedad de los miembros computables. No tendrán la consideración de viviendas los inmuebles cuyo valor catastral calculado sea inferior a 5.000 euros, pero sí se tendrán en cuenta a efectos de la suma de valores catastrales.

Puntu honetan jasotako bi mugetan ez dira kontuan hartuko jabetza soileko ondasun higiezinak, gozamena bizikidetza-unitatetik kanpoko pertsona bati badagokio. Egoera hori Jabetza Erregistroko ohar soil batekin egiaztatu beharko da, egungo datakoa. Halaber, aitona-amonen bat bizikidetza-unitateko kide konputagarria bada, zenbaketatik jabetzako etxebizitza bat kenduko da.

En los dos umbrales incluidos en este punto no se tendrán en cuenta los bienes inmuebles de los que solo se tenga la nuda propiedad cuando el usufructo corresponda a una persona no incluida en la unidad convivencial. Se deberá acreditar esta situación con una Nota Simple del Registro de la Propiedad de fecha actual. Asimismo, si algún abuelo/a está incluido en la unidad convivencial como miembro computable, se les descontará del cómputo, en su caso, una vivienda en propiedad.

a) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean dauden hiri-higiezinen katastro-balioa kalkulatzeko, katastro-balioa bider 0,36 egingo da.

a) Para el cálculo del valor catastral de los inmuebles urbanos situados en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se multiplicará el valor catastral por 0,36.

b) Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo dauden hiri-finken katastro-balioa kalkulatzeko, honako arau hauek aplikatuko dira:

b) Para el cálculo del valor catastral de las fincas urbanas situadas en municipios ubicados fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Katastroko azken berrikuspenaren data eraginkorra 1990eko urtarrilaren 1etik 2002ko abenduaren 31ra artekoa baldin bada, katastro-balioak 0,49 koefizienteaz biderkatuko dira. Berrikuspen horren eguna 2002ko abenduaren 31ren ostekoa baldin bada, honako koefiziente hauek erabiliko dira katastro-balioak biderkatzeko:

En caso de inmuebles en los que la fecha de efecto de la última revisión catastral estuviera comprendida entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 2002 se multiplicarán los valores catastrales por 0,49. En el caso de que la fecha de la mencionada revisión fuera posterior al 31 de diciembre de 2002, los valores catastrales se multiplicarán por los coeficientes siguientes:

0,43 koefizientea, 2003an berrikusi direnetarako.

Por 0,43 los revisados en 2003.

0,37 koefizientea, 2004an berrikusi direnetarako.

Por 0,37 los revisados en 2004.

0,30 koefizientea, 2005ean berrikusi direnetarako.

Por 0,30 los revisados en 2005.

0,26 koefizientea, 2006an berrikusi direnetarako.

Por 0,26 los revisados en 2006.

0,25 koefizientea, 2007an berrikusi direnetarako.

Por 0,25 los revisados en 2007.

0,25 koefizientea, 2008an berrikusi direnetarako.

Por 0,25 los revisados en 2008.

0,26 koefizientea, 2009an berrikusi direnetarako.

Por 0,26 los revisados en 2009.

0,28 koefizientea, 2010ean berrikusi direnetarako.

Por 0,28 los revisados en 2010.

0,30 koefizientea, 2011n berrikusi direnetarako.

Por 0,30 los revisados en 2011.

0,32 koefizientea, 2012an berrikusi direnetarako.

Por 0,32 los revisados en 2012.

0,34 koefizientea, 2013an berrikusi direnetarako.

Por 0,34 los revisados en 2013.

0,36 koefizientea; 2014tik 2020ra bitartean berrikusi direnetarako.

Por 0,36 los revisados entre 2014 y 2020, ambos inclusive.

Nafarroako Foru Komunitateko higiezinen katastro-balioa 0,50 koefizienteaz biderkatuko da.

En los inmuebles enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, el valor catastral se multiplicará en todo caso por 0,50.

Eskatzaileak higiezinaren katastro-berrikuspena zer urtetan egin den ziurtatu beharko du, dagozkion katastro-balioaren koefizienteak aplikatu ahal izateko.

La persona solicitante deberá acreditar el año en que se ha producido la revisión catastral del inmueble para que le sean aplicados los coeficientes del valor catastral.

2.– Landa-finkak.

2.– Fincas rústicas.

a) Landa-finketan dauden eraikinen katastro-balioen batura –kanpoan utzita familiaren ohiko etxebizitza den eraikinaren katastro-balioa– ezin izango da 42.900 eurotik gorakoa izan. Eraikin horiei aurreko apartatuan ezartzen diren koefiziente biderkatzaileak aplikatuko zaizkie, eginiko azken katastro-berrikusketaren urtearen arabera.

a) La suma de los valores catastrales de las construcciones situadas en fincas rústicas, excluido el valor catastral de la construcción que constituya la vivienda habitual de la familia, no podrá superar los 42.900 euros, siendo aplicables a dichas construcciones los coeficientes multiplicadores, en función del año en que se hubiera efectuado la última revisión catastral, que se establecen en el apartado anterior.

b) Kide konputagarriek dituzten landa-finken katastro-balioen batura, familiako kide konputagarrien jabetzakoak diren eraikinen katastro-balioak kenduta, gehienez, 13.130 eurokoa izango da kide konputagarri bakoitzeko.

b) La suma de los valores catastrales de las fincas rústicas excluidos los valores catastrales de las construcciones que pertenezcan a los miembros computables de la familia no podrá superar 13.130 euros por cada miembro computable.

3.– Balio higigarriak.

3.– Valores mobiliarios.

Eskatutako ikasketa-beka edo -laguntza ukatu egingo da, baldin eta bizikidetza-unitatearen kapital higigarriaren etekin garbi murriztuen eta ondare-irabazi eta -galera garbien arteko batura 1.700 eurotik gorakoa bada, kasu honetan izan ezik: bizikidetza-unitatearen errenta garbiak ez gainditzea 17. artikuluan ezarritako 1. muga.

Se denegará la beca o ayuda al estudio solicitada cuando la suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más el saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales pertenecientes a la unidad convivencial, sea superior a 1.700 euros, excepto en los casos en que la renta neta de la unidad convivencial no supere el umbral 1 establecido en el artículo 17.

Batuketa horretan ez dira aintzat hartuko ohiko bizilekua erosteko edo birgaitzeko jasotako laguntzak, emantzipaziorako oinarrizko errenta eta jokoetan, lehiaketetan, zozketetan edo ausazko konbinazioetan eskudirutan ala gauzatan eskuratutako sariak, 1.500 eurora artekoak badira. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren araudian xedatutakoaren arabera zenbatetsiko dira sari horietatik eratorritako ondare-irabaziak.

No se incluirán en esta suma las subvenciones recibidas para adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, la renta básica de emancipación ni el importe de los premios en metálico o en especie obtenidos por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias hasta un importe de 1.500 euros. Las ganancias patrimoniales derivadas de los mencionados premios se computarán de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

4.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren araudian xedatutakoaren arabera zehaztuko da ondarea adierazteko elementuen balioa.

4.– El valor de los elementos indicativos de patrimonio se determinará de conformidad con lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Familiako kide konputagarriek arestian deskribatutako hainbat ondare-elementu dituztenean, elementu horietako bakoitzak dagokion mugarekiko duen balioaren ehunekoa kalkulatuko da.

Cuando sean varios los elementos indicativos del patrimonio descritos en los apartados anteriores de los que dispongan los miembros computables de la familia, se calculará el porcentaje de valor de cada elemento respecto del umbral correspondiente.

Ikasketa-beka edo -laguntza aipatutako ehunekoen batuketak ehun gainditzen duenean ukatuko da.

Se denegará la beca o ayuda al estudio cuando la suma de los referidos porcentajes supere el valor cien.

5.– Merkataritza-, industria- edo lanbide-jarduerak.

5.– Actividades comerciales, industriales o profesionales.

Halaber, ukatu egingo da eskatutako ikasketa-beka edo -laguntza, baldin eta jarraian adierazten diren diru-sarreren batura, familiako kide konputagarri guztienak aintzat hartuta, 155.500 euro baino handiagoa bada:

También se denegará la beca o ayuda al estudio solicitada cuando se compruebe que la suma de los ingresos que se indican a continuación obtenida por el conjunto de los miembros computables de la familia supere la cantidad de 155.500 euros:

a) Jarduera ekonomikoetatik datozen diru-sarrerak, zuzeneko zenbatespenean edo zenbatespen objektiboan.

a) Ingresos procedentes de actividades económicas en estimación directa o en estimación objetiva.

b) Nortasun juridikorik gabeko erakundeen edo bestelako erakunde juridikoen bidez garatutako jarduera ekonomikoetatik datozen kide konputagarrien diru-sarrerak, jardueren guztizko diru-sarrerei erakunde horietako partaidetza-ehunekoa aplikatu ostean.

b) Ingresos procedentes de una participación de los miembros computables en actividades económicas desarrolladas a través de entidades sin personalidad jurídica o cualquier otra clase de entidad jurídica, una vez aplicado a los ingresos totales de las actividades el porcentaje de participación en las mismas.

Kide konputagarriek dituzten ondare-elementuen balioari % 50eko murrizketa aplikatuko zaio; kasu horretan ez dira sartzen sostengatzaile nagusiak.

Será de aplicación una reducción del 50 % del valor de los elementos patrimoniales que pertenezcan a los miembros computables excluidos los sustentadores principales.

Salbuespen gisa, COVID-19ak eragindako osasun-krisiarengatik haien 2021eko egoera ekonomiko familiarra larriki kaltetua izan den eta 2020ko ekitaldia kontuan hartuta jarduera ekonomikoen gehieneko muga gainditu izanagatik beka-eskaera ukatu zaien eskatzaileek eskubidea izango dute % 5eko kenkari bat jasotzeko, jarduera ekonomikoetatik lortutako diru-sarreren baturaren gainean.

Excepcionalmente, en el caso de solicitantes cuya situación económica familiar se viera gravemente afectada en el año 2021 por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y su solicitud de beca haya sido propuesta denegada por superar este umbral máximo para actividades económicas al tener en cuenta el ejercicio 2020, tendrán derecho a una deducción del 5 % sobre la suma de los ingresos procedentes de las actividades económicas.

Horretarako, egiaztatu beharko da bizikidetza-unitatearen sostengatzaile ekonomiko nagusiek COVID-19aren eraginak pairatu dituztela lanean. Halaber, justifikatu beharko da langabezian, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientean, enplegu-erregulazioko espedientean edo (autonomoen kasuan) jarduera ixteko egoeran 2021. urtean egon direla eta egoera horrek gutxienez 3 hilabete iraun duela.

Para ello, se deberá acreditar que las personas sustentadoras económicas principales de la unidad convivencial se han visto afectadas laboralmente por el COVID-19, y justificar que la situación de paro, ERTE, ERE o cierre de actividad (en el caso de las personas autónomas), se ha producido a lo largo del año 2021 y que la duración mínima ha sido de 3 meses.

21. artikulua.– Betekizun akademikoak.

Artículo 21.– Requisitos académicos.

1.– I. kapituluan jasotako irakaskuntzetan, bai eta 22. artikuluan adierazitako ikasleen kasuan ere, soilik egiaztatu beharko da ikaslea 2021-2022 ikasturterako matrikulatuta dagoela.

1.– En las enseñanzas recogidas en el Capítulo I, así como el alumnado referido en el artículo 22, se deberá acreditar exclusivamente que el alumnado se encuentre matriculado en el curso escolar 2021-2022.

2.– II. kapituluan jasotako irakaskuntzetan, 2021-2022 ikasturtean matrikulatuta egoteaz gain, betekizun hauek ere eskatuko dira:

2.– En las enseñanzas recogidas en el Capítulo II además de estar matriculados en el curso 2021-2022, se exigirán los siguientes requisitos:

a) Ez egotea maila errepikatzen.

a) No encontrarse repitiendo curso.

b) Ikasturteren bat ikasketarik egin gabe igaroz gero, egin den azken ikasturteari dagokionez eskatuko dira adierazi diren betekizunak.

b) En el caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios, los requisitos que quedan señalados se exigirán respecto del último curso realizado.

c) Ikasketa guztiak edo zatiren bat beka baten bitartez egin badira eta ikasketak aldatzen badira, ezin izango da bekarik jaso aldaketa horrek hezkuntza-prozesuaren barruan urte bat edo gehiago galtzea badakar. Ez da laguntza galduko bakarrik baldin eta indarrean dagoen legedian aurreikusten bada irakaskuntzako beste maila edo gradu batera pasatzea aurretik egindako ikasketen jarraipena izan daitekeela. Autonomia-erkidego honetatik kanpo bekadun izan diren ikasleek bekadun-izaera egiaztatu beharko dute. Gainerako ikasleen kasuan, automatikoki egiaztatuko da hori.

c) En el caso de cambio de estudios cursados total o parcialmente con condición de becario, no podrá obtenerse ninguna beca mientras dicho cambio entrañe pérdida de uno o más años en el proceso educativo. Se considerará que no concurre tal pérdida únicamente cuando el paso a otro nivel o grado de enseñanza esté previsto en la legislación vigente como una continuación posible de los estudios realizados anteriormente. En el caso del alumnado que haya sido becario fuera de esta Comunidad Autónoma, deberá acreditar la condición de becario. En el resto del alumnado, esta comprobación se hará automáticamente.

d) Oso-osoan bekarik gabe egindako ikasketak aldatzen badira, ikasketa berrietan beka lortzeko, eskatzaileak utzitako ikasketetako azken ikasturtean lortu beharreko errendimendu akademikoa hartuko da betekizuntzat.

d) En el supuesto de cambio de estudios cursados totalmente sin condición de becario, se considerará a estos efectos como rendimiento académico que debe cumplir el solicitante para obtener beca en los nuevos estudios, el requisito académico que hubiera debido obtener en el último curso de los estudios abandonados.

e) Lanbide Heziketako goi-mailako graduko irakaskuntzetarako, Arte Plastiko eta Diseinuko irakaskuntzak eta Kirol-irakaskuntzetako bigarren mailarako, eskatzaileak 2020-2021 ikasturtean egindako ikasketen ehuneko laurogei eduki beharko du gaindituta, gutxienez.

e) Para el segundo curso de las enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas la persona solicitante deberá haber superado como mínimo el ochenta por ciento de las enseñanzas cursadas en el 2020-2021.

f) Lanbide Heziketako eta Batxilergoko ikasketak aurrez aurre eta matrikula osoan egiten ez dituzten ikasleek errendimendu akademikoan izandako bikaintasunari lotutako zenbateko finkorako, oinarrizko bekaren zenbatekorako eta zenbateko osagarrirako ezarritako zenbatekoen % 50 jaso ahal izango dituzte, eta beka hori dagokion ikasketa-planean ezarritako ikasturte kopuruan baino ikasturte batean gehiago baino ezingo dute jaso.

f) Quienes cursen en modalidad distinta de la presencial y matrícula completa los estudios de Formación Profesional y Bachillerato, percibir el 50 % de los importes correspondientes a la cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico, de beca básica y de la cuantía complementaria, y solo podrán obtener beca durante un curso más de los establecidos en el plan de estudios correspondiente.

g) Hizkuntza-ikasketetan, beka lortu ahal izango da dagokion ikasketa-planean ezarritako urte kopuruan eta gehienez ere 2 hizkuntzatarako, betiere aldi berean egiten ez badira.

g) En los estudios de Idiomas se podrá obtener la beca durante el número de años establecido en el correspondiente plan de estudios y para un máximo de 2 idiomas, siempre que no se realicen de forma simultánea.

3.– Musika-ikasketetan, hezkuntza-prozesuan bekadun gisa jarraitzeko, ikasleak landutako musika-tresna edo emandako jakintzagaia hartuko da kontuan, maila goragokoa denean.

3.– En los estudios de Música, a la hora de considerar la continuación como alumnado becario en el proceso educativo, se considerará aquel instrumento o materia realizada cuyo curso sea superior.

4.– Ikasleak genero-indarkeria jasan duten bizikidetza-unitatekoak badira, eta aipatutako egoera justifikatzeko urruntze-agindu judiziala, kondena-epai judiziala edo oinarrizko gizarte-zerbitzuen txostena aurkezten bada, betekizun akademikoak bete barik ere eman egingo dira laguntzak.

4.– Cuando el alumnado pertenezca a unidades convivenciales en las que alguno de sus miembros haya sufrido violencia de género y dicha circunstancia se justifique mediante orden judicial de alejamiento, sentencia judicial condenatoria o informe de los servicios sociales de base, se concederán las ayudas, aunque no se cumplan los requisitos académicos.

22. artikulua.– Hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleei zuzendutako ikasketa-laguntzak eta subsidioak.

Artículo 22.– Ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

1.– Ikasketa-laguntzen eta subsidioen hartzaile izango dira Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloetako, oinarrizko heziketa-zikloetako eta otsailaren 28ko 127/2014 Errege Dekretuaren laugarren xedapen gehigarrian jasota dauden lanbide-heziketako gainerako heziketa-programetako ikasketak egin eta tipologia hauetakoren batean edo gehiagotan dauden ikasleak:

1.– Las ayudas al estudio y subsidios atenderán al alumnado que curse estudios en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, Ciclos Formativos de Grado Básico así como los otros programas formativos de formación profesional a los que se refiere la disposición adicional cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero y que se presente alguna/ algunas de las tipologías que se enumeran a continuación:

a) Desgaitasunaren edo jokabide-nahasmendu larriaren ondorioz hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleak.

a) Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta.

b) Berariazko hezkuntza-premiei lotutako komunikazio- eta hizkuntza-nahasmen larriak dituzten ikasleak.

b) Alumnos con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje asociado a necesidades educativas especiales.

c) Autismoaren espektroko nahasmendua duten ikasleak.

c) Alumnos con trastorno del espectro autista.

d) Adimen-gaitasun handiaren ondorioz hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleak.

d) Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociada a alta capacidad intelectual.

2.– Subsidioak eskola-jantokiko gastuetarako eta eskola-garraioaren gastuetarako izango dira, eta familia ugarikoak diren eta desgaitasunaren edo jokabide-nahasmendu larriaren ondorioz hezkuntza-behar bereziak dituzten ikasleei emango zaizkie. Subsidioak emateko, ez dira kontuan hartuko familiaren errenta eta ondarea.

2.– Los subsidios atenderán tanto a los gastos de comedor escolar, como a los de transporte escolar y se concederán al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta que pertenezcan a familias numerosas. Para la concesión de los subsidios no se atenderá a la renta ni al patrimonio familiar.

3.– Honako hauek dira aurreko apartatuko a), b) eta c) letretan adierazitako ikasleentzako laguntzen eta subsidioen osagaiak eta zenbatekoak:

3.– Los componentes y cuantías de las ayudas y subsidios para el alumnado a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado anterior serán las siguientes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– Adimen-gaitasun handiaren ondorioz hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleei 913 euro eman dakizkieke laguntza bakar gisa, Administrazioak doan ematen ez dituen kolektibo horri zuzendutako programetan izena ematetik eta bertan parte hartzetik eratorritako gastuak ordaintzeko. Alabaina, laguntza hori ez da emango programak doakoak badira. Osagai hori emateko, gaitasun handi hori egiaztatu beharko dute behar bezalako kualifikazioa duten langileek, eta hezkuntza-administrazioak ezarritako baldintzetan.

4.– Podrá concederse como única ayuda a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociada a altas capacidades intelectuales una cantidad máxima de 913 euros para el pago de los gastos derivados de la inscripción y asistencia a programas específicos para este colectivo que no se presten de forma gratuita por la Administración y no podrá concederse cuando dicha asistencia se preste de forma gratuita. Para la concesión de este componente se requerirá ser identificado como tal por el personal con la debida cualificacion y en los términos establecidos por la Administración educativa.

5.– Pedagogia-berreziketarako laguntzen, hizkuntza-berreziketarako laguntzen eta adimen-gaitasun handiaren ondoriozko laguntzen eskaerarekin batera, zerbitzu hori ematen duen zentroak edo berrezitzaileak egindako txosten bat aurkeztuko da. Bertan, zerbitzuari buruzko informazioa emango da, zehazki: ezaugarriak, asteko eta ikasturteko ordu kopurua, zein espezialistak ematen duen eta hilabeteko eta guztirako kostua, ikasturteko. Eman beharreko laguntzaren zenbatekoa zehazte aldera, aintzat hartuko da, gehienez ere, ikasturte akademikoak irauten duen 10 hilabeteetatik eratorritako gastua.

5.– Las solicitudes de ayuda al estudio para reeducación pedagógica, reeducación del lenguaje y asociada a alta capacidad intelectual, deberán ir acompañadas de una memoria expedida por el centro o reeducador que preste el servicio en la que conste información detallada de las características del mismo, incluyendo número de horas semanales y por curso y especialista que lo presta, así como del coste mensual y total por curso. A los efectos de la determinación de la cuantía de la ayuda a conceder, se considerará, como máximo, el coste devengado durante los 10 meses del curso escolar.

Zerbitzu edo funts publikoek edo, hala badagokio, ikastetxeei zerbitzu hori finantzatzeko emandako laguntzek behar bezala estaltzen badituzte gastuak, ez da laguntza edo subsidiorik emango. Haur Hezkuntzan ez da emango eskola-materialerako laguntzarik.

No se concederán ayudas ni subsidios cuando los gastos a los que atienden se hallen cubiertos suficientemente por servicios o fondos públicos o, en su caso, por ayudas concedidas a los centros para financiar el correspondiente servicio. En el nivel de Educación Infantil no se concederán ayudas para material escolar.

6.– Errenta-muga hau aplikatuko da hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleentzako ikasketa-laguntzen osagaiak emateko: 17. artikuluko 2. muga.

6.– El umbral de renta aplicable para la concesión de los componentes de las ayudas al estudio para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será el umbral 2 especificado en el artículo 17.

23. artikulua.– Datuak egiaztatzea.

Artículo 23.– Verificación de datos.

1.– Eskatzaile guztien datuak automatikoki ekarri ahal izateko interkomunikazio-sistema elektronikoak erabilgarri ez dauden bitartean, eskatzaileek, eskaerarekin batera, kasu bakoitzean aipatzen diren agiriak aurkeztu beharko dituzte. Hori horrela izanda ere, sailak zuzenean egiaztatu ahal izango du administrazio eskudunarekin, beharrezkotzat jotzen badu.

1.– En tanto no estén operativos sistemas electrónicos de intercomunicación que permitan la aportación automatizada de los datos del conjunto de las personas solicitantes, estas deberán aportar, junto con la solicitud, los documentos que en cada caso se señalan, sin perjuicio de la verificación que, en caso de considerarlo necesario, el Departamento pueda realizar directamente con la Administración competente.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 artikuluaren c) eta e) letren arabera –datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa da erregelamendu hori–, Hezkuntza Sailak datu hauek egiaztatuko ditu administrazio eskudunarekin: familiako kide guztien errenta eta ondarea zehazteko beharrezkoak direnak eta beka izapidetzeko erabilgarriak direnak.

De conformidad con el artículo 6.1.c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Departamento de Educación comprobará en la Administración competente los datos necesarios para determinar la renta y patrimonio familiar de todos los miembros, junto con aquellos que sean de utilidad en la tramitación de la beca.

2.– Ikusten bada beka edo laguntza emateko beharrezkoak diren betekizunak faltsutu direla edo laguntza ukatzeko arrazoi diren gorabeherak ezkutatu direla, ukatu, aldatu edo errebokatu egingo da eskatutako beka edo laguntza.

2.– En caso de apreciarse la existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión de la beca o ayuda, o de ocultación de las circunstancias que hubieran determinado su denegación, se procederá a denegar, modificar o revocar la beca o ayuda solicitada.

3.– Errenta-iturriak ezkutatuz gero, eskatutako laguntza ukatu, aldatu edo errebokatu egingo da. Berdin dio iturri horiek norberaren konturako lana, besteren konturako lana, pentsioak, lanbide liberaleko jardunak, nekazaritza, abeltzaintza, industria edo merkataritza ustiapenak, kapital higigarriak, finkak, ibilgailuak, aparatuak edo bestelako ondare-elementuak diren. Horrek ez du esan nahi bidezko diren gainerako egintzetatik libre geratzen denik.

3.– La ocultación de fuentes de renta, tanto si consisten en trabajo por cuenta propia o ajena, en pensiones, en el ejercicio de profesiones liberales, en explotaciones agropecuarias, industriales o comerciales, como en capital mobiliario, fincas, vehículos, aparatos u otros elementos patrimoniales, dará lugar a la denegación, modificación o revocación de la beca o ayuda solicitada, sin perjuicio de otras actuaciones a las que hubiera lugar.

4.– Administrazioak, aurreko atalean aipatutako ezkutatze hori gertatzen dela egiaztatzeko, edozein froga mota erabili ahal izango du eta, bereziki, foru-aldundietako ogasun-departamentuetan eta Ogasun Ministerioan dauden datuak.

4.– La Administración podrá acordar que se da la ocultación a que se refiere el apartado anterior por cualquier medio de prueba, y en particular, mediante los datos que obren en poder de los Departamentos de Hacienda de las Diputaciones Forales y del Ministerio de Hacienda.

5.– Egiaztatu beharreko datu ekonomikoak atzerrikoak badira eta/edo Euskal Autonomia Erkidegoko foru-ogasunen esku ez badaude, eskatzaileak eman egin beharko du ondorio horietarako beharrezkotzat jotzen den dokumentazioa, eta beka edo laguntza ukatu, aldatu edo errebokatu egingo da datuok behar bezala egiaztatzen ez badira.

5.– Cuando los datos económicos a acreditar procedan de un país extranjero y/o no estén a disposición de las Haciendas Forales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el solicitante deberá aportar la documentación que se considere necesaria a dichos efectos, procediéndose a la denegación, modifcación o revocación de la beca o ayuda de no quedar aquellos suficientemente acreditados.

6.– Ikasleak matrikula ezeztatzen badu edo ikasketak uzten baditu, ukatu, aldatu edo errebokatu egingo dira emandako bekak edo laguntzak.

6.– Serán denegadas, modificadas o revocadas las becas o ayudas al estudio solicitadas en caso de anulación de matrícula o abandono de estudios.

7.– Ikasketa-beka edo -laguntza ukatu, aldatu edo errebokatu ahal izango da, baldin eta bizikidetza-unitateek justifikatzen badituzte objektiboki gastu-maila horretatik beherago dauden diru-sarrerak baina ez badute egiaztatzen zer baliabide duten bizitzeko.

7.– Podrá denegarse, modificarse o revocarse la beca o ayuda al estudio cuando las unidades convivenciales justifiquen unos ingresos que objetivamente están por debajo de su nivel de gasto, si no acreditan los medios de vida con los que cuentan.

8.– Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzek beharrezko ikusten dituzten agiri osagarriak eskatu ahal izango dituzte, kasu bakoitzaren gorabehera bereziak behar bezala jakiteko.

8.– Las Delegaciones Territoriales de Educación podrán reclamar los documentos complementarios que se estimen precisos para un adecuado conocimiento de las circunstancias peculiares de cada caso.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa enpresa txiki eta ertainen kasuan ere aplikatuko da, baldin eta horien titularrak merkataritza-sozietateak badira, kide konputagarrietakoren bat sozietate horietako bazkide, partaide eta abar bada, eta, aldi berean, sozietate horietan langile bada.

Se actuará según lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de pequeñas y medianas empresas cuyos titulares sean sociedades mercantiles de las que sean socios y socias, partícipes etc. cualquier miembro computable que, a su vez, sea trabajador o trabajadora de las mismas.

24. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

Artículo 24.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskaera adin nagusiko ikasleak edo adingabe emantzipatuak egingo du; adingabe emantzipatu gabeen kasuan, berriz, aitak, amak edo legezko ordezkariak.

1.– La solicitud será realizada por el alumnado mayor de edad o menor emancipado, y si fuere menor no emancipado por el padre, madre o representante legal.

2.– Eskaera egiteko, eskaera-formulario telematikoa bete beharko da Hezkuntza Sailaren egoitza elektronikoan, helbide elektroniko honetan: www.euskadi.eus/unibertsitateaz-kanpoko-bekak

2.– La solicitud se rellenará mediante el formulario de solicitud que será accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Departamento de Educación en la dirección electrónica www.euskadi.eus/becas-no-universitarias

Deialdiaren II. eranskinean dago eskaera-eredua.

En el Anexo II de la presente convocatoria figura el modelo de solicitud.

Formularioan «telefono mugikorra» eta «helbide elektronikoa» atalak betetzeko aukera ageri da. Bete ostean, ulertzen da eskatzaileak baimena ematen diola Hezkuntza Sailari agindu honetako I. eranskineko 30. artikuluan aurreikusitako ohar osagarriak helarazteko.

En el formulario se contempla la posibilidad de rellenar los apartados «teléfono móvil» y «correo electrónico». Con su cumplimentación, se entiende que la persona solicitante habilita al Departamento de Educación a efectos de avisos adicionales a los contemplados en el artículo 30 del Anexo I de la presente Orden.

3.– 2020-2021 ikasturtean beka jaso zuten eta matrikula kudeatzeko aplikazioan jasota dauden ikasketak egiten ari diren ikasleei beteta emango zaie eskaera-formularioa. Formulari hori telematikoki eskuratu ahal izango da, helbide elektroniko honetan: www.euskadi.eus/unibertsitateaz-kanpoko-bekak Halaber, paperean eskuratu ahal izango da ikastetxean.

3.– Al alumnado que fue beneficiario de beca o ayuda en el curso 2020-2021 y curse estudios en enseñanzas incluidas en la aplicación de gestión de matrícula, se le facilitará un formulario de solicitud ya cumplimentado. Se podrá acceder a este formulario vía telemática a través de la dirección electrónica: www.euskadi.eus/becas-no-universitarias También se podrá recoger en formato papel en el centro docente.

Formularioan ageri diren datuak zuzenak direla egiaztatu ostean, edota egin beharreko aldaketak egin ondoren, eskaera aurkeztuko da:

Una vez comprobado que los datos que constan en el formulario son correctos, o realizadas las modificaciones pertinentes, se presentará la solicitud:

a) Telematikoki, aplikazioan eskaera-formularioa elektronikoki sinatuta edota ikastetxean jasotako formularioan ageri den egiaztapen-kodearen bidez.

a) Vía telemática, validando en el aplicativo el formulario de solicitud mediante firma electrónica, o bien mediante el código de verificación que consta en el formulario.

b) Formularioa paperean sinatuta, eta honako toki hauetakoren batean aurkeztuta:

b) Firmando el formulario en papel, que deberá presentarse en los siguientes lugares:

– Beka-eskaeraren xede diren ikasketak egiteko ikastetxeetan.

– Los centros donde se vayan a cursar los estudios para los que se solicita la beca.

– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluak zehaztutako tokietan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan adierazitakoetan.

– En las dependencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Organismos Autónomos.

4.– Gainerako ikasleek modu hauetako batean egin ahal izango dute eskaera:

4.– El resto del alumnado podrá realizar la solicitud por una de las siguientes vías:

a) Elektronikoki. Horretarako, esteka honetan sartu sartu www.euskadi.eus/unibertsitateaz-kanpoko-bekak eta urrats hauek egin behar dira:

a) De forma electrónica: para ello deberá acceder a www.euskadi.eus/becas-no-universitarias y proceder de la forma siguiente:

– Ziurtagiri digitala baliatuta sartu (NAN, Izenpe txartela...) edota itsasontzien jokoa erabilita (B@kq); edo, halakorik izan ezean,

– Acceder mediante certificado digital (DNI, Tarjeta Izenpe,) o Juego de Barcos (B@kq), o en su defecto,

– sisteman erregistratuta, helbide elektroniko baten bidez eta honako bide hauetako bati jarraituta:

– registrarse en el sistema, mediante un correo electrónico, y uno de los elementos siguientes:

1.– HNA (Hezkuntza Nortasun Agiria) eta ikaslearen jaioteguna.

1.– DIE (Documento Identificativo de Educación), y fecha de nacimiento del alumno o alumna.

2.– Nortasun Agiri Nazionala (NAN), haren iraungitze-data zehaztuta. Eskatzailea atzerritarra baldin bada, atzerritarren identifikazio-zenbakia (AIZ) eta jaioteguna adierazi beharko ditu, eta, hala badagokio, atzerritarren identifikazio-txartelaren zenbakia (AIT). Kasu batean eta bestean, eskatzailearen nortasuna egiaztatu egingo da, datuak egiaztatzeko zerbitzuaren bitartez. Zerbitzu hori Administrazio Elektronikoari buruzko 21/2012 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian jasota dago.

2.– Documento Nacional de Identidad (DNI), junto la fecha de caducidad del mismo. Las personas de nacionalidad extranjera se identificarán mediante su Número de Identificación de Extranjeros (NIE), fecha de nacimiento, y en su caso, el número de su Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE). En ambos casos la identidad de la persona solicitante se verificará a través del servicio de verificación de datos contemplado en la disposición adicional segunda del Decreto 21/2012, de Administración Electrónica.

Eskaera elektronikoki egin eta gero, eranskin honen 26. artikuluan zerrendatuta dauden dokumentuak eskaneatuta atxiki eta elektronikoki sinatu beharko da eskaera. Hori egin arte eskaera ez da erregistratutzat eta egintzat joko.

Una vez realizada la solicitud de forma electrónica, se deberán adjuntar los documentos escaneados que se relacionan en el artículo 26 de este anexo y firmar electrónicamente la solicitud. Solo entonces quedará registrada y se entenderá realizada la solicitud.

b) Elektronikoa ez den beste bide batetik. Horretarako, eskaera-formularioa aplikaziotik inprimatu beharko da, edo ikastetxean eskatu, eta berau sinatu eta hurrengo artikuluan zerrendatutako dokumentuak erantsi. Eskaera hori toki hauetako edozeinetan aurkez daiteke:

b) De forma no electrónica. Para ello, deberá imprimir el formulario de solicitud que generará la aplicación, o solicitarlo en el centro docente, firmarlo y adjuntar los documentos referidos en el artículo siguiente. Esta solicitud se podrá presentar en alguno de los lugares siguientes:

– Beka-eskaeraren xede diren ikasketak egiteko ikastetxean.

– El centro en el que se va a cursar la enseñanza para la que se solicita la beca.

– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluak zehaztutako tokietan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan adierazitakoetan.

– En las dependencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Organismos Autónomos.

25. artikulua.– Eskaerak aurkezteko epea.

Artículo 25.– Plazo de presentación de solicitudes.

1.– Eskaerak eta beharrezkoa den dokumentazioa aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2021eko irailaren 30ean bukatu.

1.– El plazo para la presentación de las solicitudes y documentación necesaria comenzará al día siguiente de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial del País Vasco y terminará el 30 de septiembre de 2021.

2.– Beka- edo laguntza-eskaerak epe horretatik kanpo aurkeztu ahal izango dira kasu hauetan:

2.– Podrán presentarse solicitudes de beca o ayuda fuera de los plazos señalados en los siguientes casos:

a) Eskaerak aurkezteko epea amaitu eta gero aurkeztutako matrikulak badira, betiere matrikula-eskaeraren kopiarekin batera egiten bada eskaera, matrikula egin eta gehienez ere hilabeteko epean.

a) Si se trata de matriculaciones posteriores al plazo de finalización de presentación de solicitudes, siempre que la petición se realice junto con copia de la solicitud de matrícula en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de realización de la matrícula.

b) Aipatutako epeak igaro ostean familiaren sostengatzaile nagusia hiltzen bada, edo arauzko adina betetzeagatik ez den bestelako arrazoirengatik nahitaezko erretiroa hartzen badu.

b) Fallecimiento de la persona sustentadora principal de la familia, o jubilación forzosa de la misma que no se produzca por cumplir la edad reglamentaria, ocurridos después de transcurridos dichos plazos.

c) Justifikatutako arrazoi bat dela eta, ikaslearen familiaren egoera ekonomikoak kalte larriak izan baditu.

c) Estudiantes cuya situación económica familiar se viera gravemente afectada por causa justificada.

Nolanahi ere, eskaera berriak 2022ko martxoaren 31ra arte soilik onartuko dira.

En cualquier caso, solo se admitirán nuevas solicitudes hasta el 31 de marzo de 2022.

26. artikulua.– Aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 26.– Documentación a aportar.

1.– Beka-eskaerarekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

1.– La solicitud de la beca deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Errolda-ziurtagiria, familia- edo bizikidetza-unitatearen etxean erroldatuta dauden pertsona guztiak jasoko dituena.

a) Volante de empadronamiento que refleje las personas empadronadas en el domicilio de la unidad convivencial/familiar.

b) Dibortzioa, banantzea, erregistratutako izatezko bikotearen desegitea edo antzeko egoerak egonez gero, dibortzio- edo banantze-epaiaren eta hitzarmen arautzailearen fotokopia, baldin eta lehenago aurkeztu ez bada. Hitzarmen arautzailean aldaketarik egin bada, azken hitzarmen arautzailea aurkeztu beharko da. Konpentsazio-pentsioaren egiaztagiri eguneratua, beharrezkoa bada, eta seme-alabentzako mantenu-pentsioarena (diru-sarreraren fotokopia) eta, hala badagokio, aitaren edo amaren ezkontidearen edo bikotekidearen diru-sarreren ziurtagiria.

b) En caso de divorcio, separación, disolución de pareja de hecho registrada u otras situaciones análogas: fotocopia de la sentencia de divorcio o separación y del convenio regulador, siempre que no haya sido aportado anteriormente. Deberá presentarse copia del último convenio regulador en el caso de que se hubiera producido una modificación en los términos del mismo. Justificante actualizado de pensión compensatoria, en su caso, y de la pensión por alimentos a favor de los hijos. (Fotocopia del ingreso) y justificante de los ingresos del cónyuge o pareja del padre o de la madre, en su caso.

c) Gizarte-laguntzen hartzaile izanez gero, udaleko gizarte-zerbitzuek edo beste entitate edo elkarte ongile batzuek egindako ziurtagiria.

c) En caso de perceptores de ayudas sociales: certificado expedido por los servicios sociales municipales, o por otras entidades o asociaciones benefactoras.

d) PFEZaren aitorpenaren ondorioetarako konputagarriak ez diren diru-sarrerak izanez gero, ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko pentsioaren ziurtagiria, zurztasun-pentsioarena, kaleratzearen kalte-ordainena eta abar.

d) En caso de ingresos no computables a efectos de la declaración por IRPF: certificado de la pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, pensión de orfandad, indemnizaciones por despido, etc.

e) Agindu honen 19. artikuluan aurreikusitako kenkariak sorraraz ditzaketen kasuak egiaztatzeko agiriak.

e) Documentación acreditativa de los supuestos que puedan dar lugar a las deducciones contempladas en el artículo 19 de la presente Orden.

f) Deialdi honen II. kapituluak aipatzen dituen irakaskuntzen kasuan, 2020-2021 ikasturtean lortutako batez besteko notaren ziurtagiria.

f) Justificante de la nota media obtenida el curso anterior 2020-2021, en el caso de las enseñanzas a que se refiere el Capítulo II de esta convocatoria.

g) Honako hauek izan ezean, ikaslearen eta eskaera egiten duenaren nortasuna egiaztatzeko agiria aurkeztu beharko da: sailaren identifikazio-zenbakia, nortasun-agiri nazionala, atzerritarren identifikazio-zenbakia edo atzerritarren identifikazio-txartela.

g) En el caso, de no disponer del número de identificación del departamento (DIE), o Documento Nacional de Identidad (DNI), o número de Identificación de Extranjeros (NIE), o Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), deberá presentarse el documento acreditativo de la identidad del alumnado y de quien realiza la solicitud.

h) Gurasoen etxetik irten dela eta ekonomikoki independentea dela egiaztatzeko, eskatzaileak frogatu beharko du bere bizileku propioan –ez gurasoen etxean– erroldatuta dagoela –erositako zein alokatutako etxebizitza batean, bakarrik zein partekatuta–; edota zurztasun-egiaztagiria, bizitzeko dituen baliabideen egiaztagiria eta egoitza nolakoa den (erositakoa edo alokatutakoa) egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du.

h) Las situaciones de independencia familiar y económica se acreditarán mediante un padrón distinto al de sus progenitores en un domicilio propio (en propiedad o alquiler, solo o compartido), o certificación de su situación de orfandad, los medios de vida con los que cuenta la persona solicitante y documentación acreditativa del carácter (en propiedad o alquiler) del domicilio de residencia.

i) Familia-harreran diren ikasleen kasuan, harrerari buruzko aginduaren eta dagokion aldundiak erabakitako harrera-baldintzen fotokopia, aldez aurretik aurkeztu ez bada.

i) En el caso de alumnos o alumnas en acogida familiar, fotocopia de la Orden de acogida y de las condiciones de acogida acordadas por la correspondiente Diputación, siempre y cuando no se haya presentado anteriormente.

j) Bizikidetza-unitatearen diru-sarrerak eta ekonomia-egoera adierazteko, eskatzaileak garrantzitsutzat jotzen dituen edozein agiri: kaleratze-kitapenak, enplegu-erregulazioko espedienteak, behar bezala erregistratutako dohaintzak eta abar.

j) Cualesquiera otros documentos que estime importantes para reflejar los ingresos y la situación económica de la unidad convivencial como: liquidaciones de despidos, EREs, donaciones debidamente registradas, etc.

2.– Eskatzailea izango da eskaeran ematen duen informazio ekonomikoaren erantzule; hala, legez behartuta egongo da bizikidetza- edo familia-unitatearen diru-sarrera eta ondare guztiak egiaztatzeko agiriak aurkeztera. Eskatu den laguntza ukatu ahal izango da, baldin eta bizikidetza- edo familia-unitatearen bizi-baliabide guztiak egiaztatzeko agiriak aztertuta, Administrazioak uste badu egiaztatu diren diru-sarrerak bizikidetza- edo familia-unitatearen gastuak baino txikiagoak direla, aurkeztu den informazioaren edo kanpoko datu batzuen arabera.

2.– La persona solicitante es la responsable de cuanta información de carácter económico facilite en la solicitud y tiene la obligación legal de presentar documentación que justifique la totalidad de los ingresos y patrimonio de su unidad convivencial/familiar. Se podrá denegar la concesión de la ayuda solicitada cuando a la luz de la documentación presentada para justificar la totalidad de los medios de vida con los que cuenta la unidad convivencial/familiar, la Administración estime que se justifican unos ingresos que están por debajo del nivel de gastos de la unidad convivencial/familiar, en función de la información presentada en la solicitud y otros signos externos.

Aipatutako zergaren ondorioetarako aitortutako diru-sarreren datuak eta/edo zerga horretatik kanpo aitortutakoak txikiagoak badira Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren edo urte horretan erroldatuta egon zen autonomia-erkidegoko laguntza baliokidearen erregulazioaren arabera bizikidetza-unitateari legokiokeen zenbatekoa baino, justifikatu beharko da zergatik ez zen eskaera egin edo zergatik ukatu zitzaion, eta urte hartako bizi-baliabideak egiaztatu beharko dira (Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalaren eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren laguntzak eta udal-, foru- edo probintzia-laguntzak, halakorik balego), udaleko gizarte-laguntzako zerbitzuek edo beste entitate edo elkarte ongile batzuek egindako ziurtagiria aurkeztuz.

En el caso de que los datos de ingresos declarados a efectos del citado impuesto y/o los declarados al margen de dicho impuesto sean inferiores al importe que hubiera correspondido a la unidad convivencial conforme a la regulación de la Renta de Garantía de Ingresos, o de la ayuda equivalente de la comunidad autónoma en la que estuvo empadronado en el mencionado año, deberá justificar el motivo por el que no se realizó la solicitud o el motivo de su denegación, así como acreditar los medios de vida de los que se dispuso durante dicho año (ayudas INSS y SEPE y otras municipales, forales o provinciales que le hubieran podido corresponder), mediante certificado emitido por los servicios de asistencia social municipales, o por otras entidades o asociaciones benefactoras.

3.– Errenta-aitorpena beste autonomia-erkidegoren batean aurkeztu duten bizikidetza-unitateek edota aurkeztutako aitorpenak diru-sarrera guztiak ez baditu, esandakoaz gain, honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

3.– Las unidades convivenciales que hayan presentado la Declaración de la Renta en otra comunidad autónoma o que la misma no contuviera la totalidad de los ingresos deberán adjuntar, además de lo mencionado:

a) Sostengatzaile nagusiaren 2020ko ekitaldiko errenta-aitorpenen (PFEZ) fotokopia guztiak eta, hala badagokio, zerga horren aitorpena egin beharra daukaten gainerako kide konputagarrienak. Langile autonomoen kasuan, jardueraren etekinak kalkulatzeko aitorpen-orria erantsi beharko da.

a) Fotocopias completas de las Declaraciones de la Renta (IRPF), ejercicio 2020, del sustentador principal y, en su caso, de todas y todos los demás miembros computables con obligación de presentar declaración de dicho impuesto. En el caso de trabajadores autónomos se incluirá la hoja de la Declaración en la que se calculan los rendimientos de la actividad.

b) Kide konputagarri guztiek lortutako diru-sarrerak egiaztatzen dituzten agiriak (gizarte-laguntzak jasotzen badituzte, dagokion organismoak egindako ziurtagiria; PFEZaren aitorpenaren ondorioetarako konputagarriak ez diren diru-sarrerak, zenbatekoa dela-eta aitortu gabeko diru-sarrerak, balio higigarrien errendimenduak, banku-gordailuak, kontu-korronteen interesak...).

b) Documentos acreditativos de todos los ingresos obtenidos por todos los miembros computables (certificado expedido por el organismo correspondiente en caso de perceptores de Ayudas sociales, ingresos no computables a efectos de la declaración por IRPF, ingresos no declarados por razón de cuantía, rendimientos de valores mobiliarios, depósitos bancarios, intereses de cuentas corriente...).

c) Profesional eta enpresaburuek aurkeztutako ordainketa zatikatuen aitorpenen fotokopiak.

c) Fotocopias de las declaraciones por pagos fraccionados presentados por profesionales y empresarios.

4.– PFEZaren aitorpena aurkezteko obligaziorik izan ezean, kide konputagarri guztiek eskuratutako diru-sarreren egiaztagiri guztiak aurkeztu beharko dira (gizarte-laguntzak jasotzen badituzte, dagokion organismoak egindako ziurtagiria; PFEZaren aitorpenaren ondorioetarako konputagarriak ez diren diru-sarrerak, zenbatekoa dela-eta aitortu gabeko diru-sarrerak, balio higigarrien errendimenduak, banku-gordailuak, kontu korronteen interesak...); era berean, profesionalek eta enpresaburuek aurkeztutako ordainketa zatikatuengatiko aitorpenen fotokopiak ere aurkeztu beharko dira, baita artikulu honetako lehen apartatuan jasotako informazioa ere.

4.– En el caso de que no existiera la obligación de presentar la Declaración del IRPF, deberá aportar los documentos acreditativos de todos los ingresos obtenidos por todos los miembros computables (certificado expedido por el organismo correspondiente en caso de perceptores de ayudas sociales, ingresos no computables a efectos de la declaración por IRPF, ingresos no declarados por razón de cuantía, rendimientos de valores mobiliarios, depósitos bancarios, intereses de cuentas corriente...), fotocopias de las declaraciones por pagos fraccionados presentados por profesionales y empresarios; así como la información recogida en el primer apartado del presente artículo.

5.– Desgaitasunaren edo jokabide-nahasmendu larriaren ondorioz hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleentzako garraio-laguntzen eta -subsidioen kasuan, eskola-garraioan egindako gastuaren ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

5.– En el caso de ayudas y subsidios de transporte para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta, deberán presentar justificantes del gasto realizado en transporte escolar.

6.– Pedagogia-berreziketarako laguntzen, hizkuntza-berreziketarako laguntzen eta adimen-gaitasun handiaren ondoriozko laguntzen kasuan, zerbitzu hori ematen duen zentroak edo berrezitzaileak egindako txostena aurkeztu beharko da. Bertan, zerbitzuari buruzko informazioa emango da, zehazki: ezaugarriak, asteko eta ikasturteko ordu kopurua, zein espezialistak ematen duen eta hilabeteko eta guztirako kostua, ikasturteko.

6.– En el caso de ayudas al estudio para reeducación pedagógica, reeducación del lenguaje y asociada a alta capacidad intelectual, deberán presentar una memoria expedida por el centro o reeducador que preste el servicio en la que conste información detallada de las características del mismo, incluyendo número de horas semanales y por curso y especialista que lo presta, así como del coste mensual y total por curso.

7.– COVID-19ak eragindako osasun-krisiarengatik haien 2021eko errenta larriki kaltetua izan bada, egiaztatu beharko da bizikidetza-unitatearen sostengatzaile ekonomiko nagusiek COVID-19aren eraginak pairatu dituztela lanean. Halaber, justifikatu beharko da alarma-egoerak iraun duen bitartean langabezian, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientean, enplegu-erregulazioko espedientean edo (autonomoen kasuan) jarduera ixteko egoeran egon direla gutxienez 3 hilabetez.

7.– En el caso de que la renta del 2021 se viera gravemente afectada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, deberán acreditar que las personas sustentadoras económicas principales de la unidad convivencial se han visto afectadas laboralmente por el COVID-19, y justificar que durante el estado de alarma han estado en paro, ERTE, ERE o con cierre de actividad en el caso de las personas autónomas, durante un mínimo de 3 meses.

27. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 27.– Obligaciones de los beneficiarios.

1.– Ikasleak eskaera sinatuta aurkezteak, edo hura adinez txikia izanez gero haren ordez eskatzailearen legezko ordezkariak sinatzeak, esan nahi du sinadura horrekin erantzukizun solidariopean hau aitortzen duela:

1.– La presentación de la solicitud firmada por el alumnado, y en el caso de que sea menor de edad no emancipado por su representante legal, implica que con dicha firma declaran bajo responsabilidad solidaria lo siguiente:

a) Beka edo laguntzaren deialdiaren oinarriak onartzen dituela.

a) Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan la beca o ayuda.

b) Eskaeran jarritako datu guztiak egiazkoak direla.

b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.

c) Beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribaturen partetik bestelako beka edo laguntzarik eskuratuz gero, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzako beka atalari jakinarazi beharko diola.

c) Que, en caso de obtener otra ayuda procedente de cualquier otra administración o entidad pública o privada, deberá comunicarlo a la unidad de becas de la Delegación Territorial de Educación.

d) Beka edo laguntza jaso eta baliatu ahal izateko ezarritako baldintzak eta betekizunak betetzen dituela egiaztatuko duela, eta adierazten duela ez dagoela dirulaguntzen onuradun izateko gaitasunik gabe uzten duen inolako lege-auzitan sartuta.

d) Que acreditarán el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la concesión y disfrute de la beca o ayuda y que declaran que no están incursos en ninguna causa legal que les inhabilite para ser beneficiarios de subvenciones.

e) Beka ematea bideratu zuten baldintzak bete direla egiaztatzeko beharrezko frogatze-jarduerei men egingo diela, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, dirulaguntzen nondik norakoak fiskalizatzean, eskatuko dioten informazio guztia emango duela.

e) Que se someterán a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones que determinaron la concesión de la beca, y facilitarán cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

f) Adieraztea, berariaz ikasketak edo ikastetxea aldatu baditu, aurreko urteetan bekadun izan dela.

f) Declarar, específicamente en los supuestos de cambio de estudios o de centro docente, el hecho de haber sido becario en años anteriores.

g) Laguntza eman duen erakundeari jakinaraztea matrikula ezeztatu dela edo laguntza emateko kontuan hartutako beste edozein baldintza aldatu dela.

g) Poner en conocimiento de la entidad concedente la anulación de la matrícula, así como cualquier otra alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión.

h) Beka zertarako eman den, hartarako erabiliko duela. Egoera hauetakoren bat gertatzen bada, ulertuko da beka ez dela erabili jatorrian zuen xederako:

h) Que destinarán la beca a la finalidad para la que se concede; se entenderá que no han destinado la beca para dicha finalidad quienes hayan incurrido en alguna o algunas de las siguientes situaciones:

– Ikastetxean baja ematea 2021-2022 ikasturtea amaitu baino lehen.

– Haber causado baja de hecho en el centro, antes de final del curso 2021-2022.

– Eskola-orduen % 80ra edo gehiagora joan ez izana, horretarako baimen edo lekapenik izan ez badu.

– No haber asistido a un 80 % o más de las horas lectivas, salvo dispensa o autorización.

– Matrikulatutako ordu edo irakasgaien % 50 gainditu ez izana, ohiko edo ezohiko deialdian.

– No haber superado el 50 % de las asignaturas u horas matriculadas, en convocatoria ordinaria ni extraordinaria.

28. artikulua.– Eskaerak kudeatzea.

Artículo 28.– Gestión de solicitudes.

1.– Bekaren edo laguntzaren xede den ikasketa eskaintzen duen ikastetxeak honako funtzio hauek egingo ditu:

1.– El centro docente que presta el servicio educativo para el que se solicita la beca o ayuda realizará las siguientes funciones:

a) Ikastetxeko ikasleei eta familiakoei deialdiaren berri ematea; ikasketetarako laguntza edo beka bat eskuratu nahi badute, jarraitu beharreko prozeduraz eta aurkeztu beharrezko dokumentazioaz informatzea.

a) Difusión de la convocatoria al alumnado del centro y sus familiares, facilitando información sobre el procedimiento a seguir y documentación a presentar para obtener una beca o ayuda al estudio.

b) Prozesuaren segimendua egitea, eskatzaileei behar beste informazio emanez.

b) Seguimiento del proceso, a fin de mantener informadas a las personas solicitantes.

c) Ikastetxeko zuzendariak edota, hala badagokio, idazkariak egiaztatuko du datuak egiazkoak direla; hain zuzen ere, laguntza edo beka eskatzeko aplikazioko konfigurazio-tauletan bete dituztenak.

c) La persona que ocupa la dirección del centro, o en su caso la secretaría, certificará la veracidad de los datos que, para completar la solicitud de ayuda o beca, han cumplimentado en las tablas de configuración del aplicativo.

d) Ikastetxean paperean aurkeztu diren eskaerak sinatuta daudela egiaztatuko da lehenik, eta gero, dokumentazioarekin batera izapidetu eta alfabetikoki ordenatuko dituzte ikastetxeek. Azkenik, lurralde-ordezkaritza bakoitzari dagokion Zuzenean Zerbitzura igorriko dituzte, Hezkuntza Sailaren posta-zerbitzuaren bidez.

d) Las solicitudes en papel que se hayan presentado en el centro, una vez comprobado que han sido firmadas, serán diligenciadas por los centros junto con la documentación, y serán preparadas en relaciones ordenadas alfabéticamente, por último, serán enviadas por los centros al Servicio de Zuzenean correspondiente de cada Delegación Territorial mediante el servicio de mensajería que envía el Departamento de Educación.

2.– Lurralde-ordezkaritzak eskaera guztiak eta aurkeztutako dokumentazioa jasoko ditu, eta espedienteak aztertuko ditu. Horrela, baloratuko du bekaduntzat hartzeko betekizun guztiak betetzen dituzten edo ez, eta zer osagaitarako eskubidea izango luketen, betiere Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzarekin koordinatuta; izan ere, azken organo horrek bere gain hartzen du agindu honetan araututako bekak eta laguntzak kudeatzeko ardura.

2.– La Delegación Territorial, recepcionará todas las solicitudes y la documentación presentada y analizará los expedientes, valorando si reúnen o no todos los requisitos para ser consideradas personas becarias, así como los componentes a los que tendrían derecho, siempre en coordinación con la Dirección de Gestión Económica que es el órgano que asume la gestión de las becas y ayudas reguladas en la presente Orden.

3.– Lurralde-ordezkaritzak interesdunari eskatuko dio egindako akatsak zuzendu edo ebazpena emateko beharrezkoak diren dokumentuak atxiki ditzala. Horretarako, beren-beregi adieraziko dio zein den zuzendu beharreko akatsa edo aurkeztu beharreko dokumentua, eta hamar egun balioduneko epea emango dio, errekerimendua egiten den egunetik zenbatzen hasita. Halaber, bertan adieraziko zaio errekeritutakoa egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela eta eskaera artxibatu egingo dela, aurretiaz urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21.1 artikuluan ezarritakoari jarraikiz horretarako ebazpena eginda. Abisu bat bidaliko da interesdunaren gailu elektronikora edo posta elektronikoko helbidera, esateko jakinarazpena eskuragarri duela.

3.– La Delegación Territorial requerirá a la persona interesada que subsane los eventuales defectos o acompañe los documentos necesarios para la resolución y para ello le dará, con indicación del concreto defecto a subsanar o documento a aportar, un plazo de diez días hábiles desde la notificación del requerimiento, indicándoles que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud, archivándose la misma, previa resolución dictada a tal efecto de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico de la persona interesada informándole de la puesta a disposición de la notificación.

29. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 29.– Información básica sobre protección de datos.

Datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta tratamendu-jarduera honetan sartuko dira: laguntzak, dirulaguntzak eta unibertsitateaz kanpoko bekak

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: ayudas, subvenciones y becas no universitarias.

Arduraduna: Hezkuntza Saileko Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza.

Responsable: Dirección de Gestión Económica, Departamento de Educación.

Helburua: unibertsitateko graduaren baliokide ez diren unibertsitateaz kanpoko ikasleei laguntzak, subsidioak eta bekak ematea, eta ikasleei eskola-garraiorako laguntzak eta Zuzendaritza honen beste laguntza batzuk ematea.

Finalidad: otorgar ayudas, subsidios y becas al alumnado de enseñanzas no universitarias ni equivalentes a grado universitario, concesión a alumnos de ayudas de transporte escolar y demás ayudas de esta Dirección.

Legitimazioa:

Legitimación:

– Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean egin behar den eginkizun bat betetzeko.

– Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

– Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

– Hartzaileak:

Destinatarios:

– Ekonomia eta Ogasun Saila.

– Departamento de Economía y Hacienda.

– Ikastetxe publikoak eta pribatuak.

– Colegios públicos y privados.

Eskubideak: eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu datu-babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/043500-capa2-es.shtml

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/043500-capa2-es.shtml

Araudia:

Normativa:

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

30. artikulua.– Ebazpen-prozedura.

Artículo 30.– Procedimiento de resolución.

1.– Lurralde-ordezkaritzetan eskaerak jaso eta gero, horiek bekaren edo laguntzaren behin-behineko ebazpen-proposamenak egingo dituzte.

1.– Recibidas las solicitudes en las Delegaciones Territoriales, estas formularán las propuestas de resolución provisional de la beca o ayuda.

Lurralde-ordezkaritzek eginiko proposamenen arabera, Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzak emango ditu bekari edo laguntzari buruzko behin-behineko ebazpen partzialak eta ondoz ondokoak.

De acuerdo con las propuestas realizadas por las Delegaciones Territoriales, la Dirección de Gestión Económica emitirá las correspondientes resoluciones provisionales parciales y sucesivas de la beca o ayuda.

2.– Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak onartu dituen behin-behineko ebazpenen jakinarazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuko da, honako webgune honetan: https://euskadi.eus Horrez gainera, Hezkuntza Sailaren web-orrian ere argitaratuko dira: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

2.– La notificación de las resoluciones provisionales aprobadas por la Directora de Gestión Económica se realizará mediante su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco en la dirección web https://euskadi.eus Además, se publicará en la página web del Departamento de Educación http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

Emandako dirulaguntzetan, osagaiak eta emandako zenbatekoak zehaztuko dira, eta, hala badagokio, ukatutako osagaiak eta horretarako arrazoiak ere bai.

En las solicitudes concedidas se indicarán los componentes y cuantías concedidas; y, en su caso, los componentes denegados y sus motivos.

Alegazioak aurkezteko 15 egun naturaleko epea hasiko da, jakinarazpenaren datatik aurrera.

A partir de la notificación se dará un plazo de 15 días naturales para realizar alegaciones.

3.– Alegazioak aztertu ondoren eta epea igarotakoan, aurretik egin beharreko egiaztapenak eta izapideak eginda, Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak behin betiko ebazpena egingo du.

3.– Tras estudiar las alegaciones, una vez transcurrido el plazo, previos la comprobación y trámites precisos, la Directora de Gestión Económica dictará la resolución definitiva.

Emandako laguntzetan, osagaiak eta emandako zenbatekoak zehaztuko dira, eta, hala denetan, ukatutako osagaiak eta horretarako arrazoiak ere bai.

En las solicitudes concedidas, se indicarán los componentes y cuantías concedidas; y en su caso los componentes denegados y sus motivos denegados y sus motivos.

Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak onartu dituen behin betiko ebazpenen jakinarazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuko da, honako webgune honetan: https://euskadi.eus Prozedura-ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Horrez gainera, Hezkuntza Sailaren web-orrian ere argitaratuko dira: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

La notificación de las resoluciones definitivas aprobadas por la Directora de Gestión Económica se realizará mediante su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco en la dirección https://euskadi.eus Contra esta resolución del procedimiento podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Administración y Servicios en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. Además, se publicará en la página web del Departamento de Educación, http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

4.– Sei hilabeteko epean ebatzi eta jakinaraziko dira laguntza guztiak, deialdia argitaratzen denetik aurrera zenbatuta. Epe hori bukatu eta ebazpen espresurik eman eta jakinarazten ez bada, interesdunek ezetsitzat jo beharko dituzte eskaerak, hala ezartzen baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan, hargatik eragotzi gabe gerora espresuki ebaztea.

4.– La resolución y notificación de todas las ayudas se realizará en un plazo de seis meses a partir de la publicación de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa las y los interesados podrán entender desestimada su solicitud a efectos de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que, con posterioridad, sea resuelta de forma expresa.

5.– Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei jakinarazpenen abisuak bidaltzea, SMSak edo mezu elektronikoak igorriz, eskaeretan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen eginaren ondoriorik izango.

5.– Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

6.– Beken behin betiko ebazpenean, jantoki-osagaiari dagokion zenbatekoa kalkulatzeko, data horretan dauden datuak erabiliko dira. Ondoren, maiatzaren azken astean, aldatu egin badira jantokira bertaratutako egunak edo beka hori emateko kontuan hartu ziren baldintzak, beka berriz kalkulatuko da, deialdi honen 34. artikuluaren arabera.

6.– En la resolución definitiva de las becas, el importe correspondiente al componente de comedor se calculará con los datos que a esa fecha se dispongan. Posteriormente, la última semana del mes de mayo, en el caso de existir modificaciones de los días de asistencia al comedor o de las condiciones tenidas en cuentas para su concesión, se procederá al recálculo de la misma, de acuerdo al artículo 34 de esta convocatoria.

31. artikulua.– Gerora sortutako egoera berriak.

Artículo 31.– Nuevas situaciones sobrevenidas.

1.– Eskatzaileak alegatzen duenean kide konputagarrien ekonomia-egoera nabarmen aldatu dela 2020. urtetik aurrera (erreferentzia-urtea), kasu horiek kontuan izango dira.

1.– Se tendrán en cuenta los casos en los que la persona solicitante alegue que la situación económica de los miembros computables ha variado sensiblemente con posterioridad al año 2020 que es el año de referencia.

a) Familiaren ekonomia-egoera berria kontuan hartzeko, ezinbestekoa izango da egoera sorrarazi duten gertakariak eta horien nondik norakoak adieraztea eta agiri bidez egiaztatzea.

a) Para que la nueva situación económica pueda ser tenida en cuenta, será preciso que se expongan y acrediten documentalmente los hechos causantes de la situación y las circunstancias de la misma.

b) Bide beretik, beka edo laguntza ematerakoan edo ukatzerakoan, familiaren ondarea osatzen duten ondasunen izaera haztatuko da, bai eta errenta osatzen duten diru-sarrerena ere, batez ere kaleratzearen kalte-ordainen edo kide konputagarrien ekonomia-egoeran kalte larriak eragiten dituzten bestelako gorabeheren kasuan.

b) Asimismo, se ponderará la naturaleza de los bienes que constituyen el patrimonio y los ingresos que integran la renta, especialmente en el caso de indemnizaciones por despido u otras contingencias que afecten gravemente a la situación económica de los miembros computables, para conceder o denegar la beca o ayuda.

c) Bizikidetza-unitatearen sostengatzailea hiltzen edo ezinbestean erretiratzen bada, edota ikaslearen familiaren egoera ekonomikoak kalte handiak izaten baditu –betiere justifikatutako arrazoiren bat dela eta–, aintzat hartu ahal izango dira inguruabar horiek, baita unitatearen ekonomian duten eragina ere, sortutako egoera berria kontuan hartuta.

c) En los casos de fallecimiento o jubilación forzosa de la persona sustentadora de la unidad convivencial, o de estudiantes cuya situación económica se viera gravemente afectada por causa justificada, se podrá considerar estas circunstancias y su repercusión en la economía de la unidad, teniendo en cuenta la nueva situación sobrevenida.

2.– Gerora sortutako egoera berri horiek, artikulu honen aurreko apartatuan ezarritakoaren arabera justifikatuak, kontuan hartuko dira eskaerak onartzeko epea amaitzen den arte: 2022ko martxoaren 31.

2.– Estas nuevas situaciones sobrevenidas, justificadas según lo establecido en el apartado anterior de este artículo, serán tenidas en cuenta hasta la fecha límite de admisión de solicitudes, el 31 de marzo de 2022.

32. artikulua.– Beste erakunde batzuekin elkarlana.

Artículo 32.– Colaboración con otras entidades.

Hezkuntza Sailak foru-aldundietako ogasun-departamentuekin lankidetza kudeatuko du, baita administrazio publikoetako beste edozer erakunderekin ere, honako xede hauek lortzeko:

El Departamento de Educación gestionará la colaboración con los Departamentos de Hacienda de las Diputaciones Forales, o de cualquier otro órgano de las administraciones públicas, en orden a la consecución de los fines siguientes:

1.– Baliabide tekniko fiskalak erabiltzea, eskatzaileen familien errenten eta ondarearen benetako balioak neurtu ahal izateko.

1.– Utilización de los medios técnicos fiscales para la estimación de los valores reales de las rentas y patrimonio de las familias a las que pertenezcan las personas solicitantes.

2.– Kasu jakin batzuetan egiaztatze eta kontrol lanetarako laguntza teknikoa jasotzea. Eragiketa horietan eraginkortasun handiagoa lortzeko, Hezkuntza Sailak foru-aldundietako ogasun-departamentuetako Datuak Prozesatzeko Zentroei eskatuko die banaka edo bereziki ikertu behar diren kasuen zerrenda.

2.– Prestación de asistencia técnica en las tareas de verificación y control en casos concretos. Para la mayor eficacia de estas operaciones el Departamento de Educación solicitará del Centro de Proceso de Datos de los Departamentos de Hacienda de las Diputaciones Forales, el listado de los casos que deban ser objeto de investigación individual o especial.

33. artikulua.– Laguntzak ordaintzea.

Artículo 33.– Abono de las ayudas.

1.– Laguntza dena batera ordainduko da, hilabeteko epean, Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak behin betiko ebazpena ematen duenetik aurrera.

1.– El pago de las ayudas, se hará de una sola vez en el plazo de un mes contado a partir de la correspondiente resolución definitiva de la Directora de Gestión Económica.

2.– Eskabidean jasota dagoen kontu korrontean sartuko da laguntzaren zenbatekoa; betiere, bizikidetza-unitateko kide konputagarri batek izan behar du kontuaren titularra. Alabaina, ez dira horrela ordainduko kudeaketa zuzeneko jantoki-zerbitzua duten ikastetxe publikoetan ikasten duten ikasleen jantokirako laguntzak; izan ere, halakoetan, laguntzen zenbatekoak ikastetxeen kontuan sartuko dira zuzenean.

2.– El importe de la ayuda se ingresará en la cuenta corriente que conste en la solicitud, de la que deberá ser titular alguno de los miembros computables de la unidad convivencial, a excepción de la ayuda de comedor de los alumnos y alumnas que estudien en centros docentes públicos con servicio de comedor en régimen de gestión directa, en cuyo caso se ingresará directamente en la cuenta de los citados centros.

3.– Jarritako gora jotzeko errekurtsoen ondorioz gorantz aldatu beharko balitz emandako laguntzen zenbatekoa, ordainketa osagarri bat egin beharko da hilabeteko epean, aipatutako errekurtsoak osorik edo zati batean onesten dituen ebazpena ematen den egunetik kontatzen hasita.

3.– Si como consecuencia de los recursos de alzada interpuestos se hubiera de modificar al alza el importe de las ayudas concedidas, deberá procederse a realizar un pago adicional en el plazo de un mes a partir de la fecha de la resolución que estima total o parcialmente los citados recursos.

34. artikulua.– Aldatzea, errebokatzea eta itzultzea.

Artículo 34.– Modificación, revocación y reintegro.

1.– Aldaketa gauzatzea adostu daiteke baldin eta beka edo laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, bestelako laguntzak edo dirulaguntzak pilatuta eskuratzen badira eta helburu bera duten bestelako diru-sarrera edo baliabideak jasotzen badira. Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 49.12 artikuluari jarraituz (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua), bekak emateko ebazpena aldatzeko, beka edo laguntzaren onuradun izateko ezarritako gutxieneko betekizunak babestu behar dira.

1.– La modificación podrá acordarse por alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la beca o ayuda, por la obtención concurrente de otras ayudas o subvenciones y por la percepción de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad. De conformidad con el artículo 49.12 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), la modificación de la resolución de concesión requiere que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos para ser beneficiario de la beca o ayuda.

Beka eman izana aldatzeko ebazpenak espedientearen entzunaldi- eta ikustaldi-izapidea izan behar du aldez aurretik, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 82. artikuluan aurreikusten duen moduan.

La resolución modificando la concesión requiere el previo ofrecimiento del trámite de audiencia y vista del expediente previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Errebokatu eta, hala badagokio, itzuli egingo da beka edo laguntza emandako helburu espezifikorako erabiltzen ez denean, laguntza eskuratzeko eskatutako baldintzak betetzen ez direla egiaztatzean eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan jasotako gainerako kasuetan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua). Errebokatzea erabaki ondoren, emandako zenbatekoa oraindik ordaindu ez bada, ezingo da ordainketa eskatu, eta, ordainduta egonez gero, jasotako zenbatekoak eta horien legezko interesak itzuli beharko dira.

2.– La revocación y, en su caso, reintegro procederá en los casos en que la beca o ayuda no se utilice para el destino específico para el que se concedió, se compruebe el incumplimiento de las condiciones requeridas para su obtención y, en los demás casos contemplados en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre). Dictada la revocación si la cuantía concedida no hubiera sido aún abonada no será exigible su abono y, en caso de que esta hubiera sido abonada, procederá el reintegro de las cantidades percibidas más los intereses legales.

Itzultzeko prozedura, berriz, aipatutako Legearen 53.4 artikuluan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 4. eta 5. artikuluetan xedatzen da.

El procedimiento de reintegro será el establecido en el artículo 53.4 de la citada Ley y en los artículos 4 y 5 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

Itzulketa agintzen duen ebazpenean, beharrezko informazioa jasoko da, itzulketa egiteko betebeharra bete dezan, legezko diruz edo txekez edo Ekonomia eta Ogasun sailburuak baimendutako beste edozein bide erabiliz. Horretarako, bi hilabeteko epea emango zaio, dirua itzuli behar duela dioen ebazpena jakinarazten zaionetik aurrera.

La resolución que ordene el reintegro contendrá, en todo caso, la información necesaria para cumplir la obligación de reintegrar, mediante dinero de curso legal, cheque o cualesquiera otras que se autoricen por el Consejero de Economía y Hacienda, dentro del plazo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución acordando el reintegro.

Itzuli beharreko diruaren zenbatekoaren eta ikaslearen bizikidetza-unitatearen kaudimen ekonomikoaren arabera, Ekonomia eta Ogasun Sailak ordainketa gehienez hiru zatitan eta urtebeteko epean egitea onar dezake, interesdunak hala eskatuz gero, betiere Euskal Autonomia Erkidegoan diru-bilketaren inguruan indarrean dagoen araudiak xedatutakoari jarraituz.

En función de la importancia de la cantidad y de la solvencia económica de la unidad convivencial, el Departamento de Economía y Hacienda podrá conceder, a instancia de la persona interesada, su fraccionamiento en tres plazos como máximo, en el término de un año, siempre de conformidad con la normativa vigente en materia de recaudación en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eskuratutako zenbatekoak borondatez itzultzen ez badira, premiamendu-bideari ekingo zaio.

En defecto del reintegro voluntario de las cantidades recibidas se procederá a dar inicio a la vía de apremio.

3.– Ikasketa-laguntzak aldatzeko, errebokatzeko edo itzultzeko ebazpenen berri eman ahal izango zaie agintari fiskal, akademiko edo, hala badagokio, judizialei, sor daitezkeen gainerako erantzukizunak eskatzeko.

3.– De las resoluciones de modificación y de revocación o reintegro de ayudas al estudio podrá darse traslado a las autoridades fiscales, académicas o judiciales, en su caso, para la exigencia de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.

35. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 35.– Compatibilidad.

Eranskin honetan araututako ikasketa-laguntzak, bekak eta subsidioak bateragarriak izango dira entitate publiko edo pribatuetatik helburu bererako jaso daitekeen beste edozein onurarekin, betiere horiek guztiak batuta ez bada gainditzen laguntzaren xede den gastuaren % 100. Kasu horretan, dagokion zenbatekoa murriztu egingo da.

Las ayudas al estudio, becas y subsidios reguladas en este anexo serán compatibles con cualquier beneficio para la misma finalidad que pueda recibirse de otras entidades públicas o privadas, siempre que la suma de todas ellas no supere el 100 % del gasto objeto de la ayuda. En tal supuesto se reducirá el importe correspondiente.

36. artikulua.– Ikuskatzea.

Artículo 36.– Inspección.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ahalmena izango du nahi beste ekintza egiteko, bai datuen egiazkotasuna eskatu eta egiaztatzeko, bai eranskin honetan araututakoa betearazteko.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco se reserva la facultad de desarrollar acciones que permitan exigir y comprobar la veracidad de los datos y el cumplimiento de lo regulado en este anexo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común