Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

145. zk., 2021eko uztailaren 22a, osteguna

N.º 145, jueves 22 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
4150
4150

AGINDUA, 2021eko uztailaren 6koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita Ikertzaile Doktoreentzako Hobekuntzarako doktoretza-ondoko programarako laguntzak berritzea eta laguntza berriak ematea, eta horietarako deialdia egiten baita 2021-2022ko ikasturterako.

ORDEN de 6 de julio de 2021, del Consejero de Educación, por la que se regulan y convocan las ayudas nuevas y renovaciones para el Programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor, correspondiente al curso 2021-2022.

Hezkuntza Sailak badaki aktiboki parte hartu behar duela Euskadin ikerkuntzan diharduten giza baliabideak ugaritzen eta haien kalitatea hobetzen lagunduko duten programen sustapenean. Horretarako, zenbait jarduera gauzatu ditu azken urteotan, eta horien artean daude ikertzaile doktoreen hobekuntzarako laguntzak.

El Departamento de Educación, consciente de la participación activa que le corresponde como impulsor de programas que contribuyan a garantizar el crecimiento en cantidad y calidad de los recursos humanos dedicados a la investigación en Euskadi, viene desarrollando una serie de actuaciones entre las que se encuentran las ayudas de perfeccionamiento de personal investigador doctor.

Ikertzailearen Europako Gutunean (EEE/2005/251/EE), ikertzaileak definitzen dira jakintza, ezagutza, produktu, prozesu, metodo eta teknika berriak sortzen diharduten profesionalen multzo modura. Sailkapena gorabehera, definizio horretan biltzen dira karrerako edozein etapatan ikerkuntzan eta garapenean ari diren pertsona guztiak. Horrela, doktoretza-ondoko aldiaren aurreneko etapetan ikertzaile doktoreen prestakuntza eta espezializazio zientifikoa sustatu nahi hori Eusko Jaurlaritzak arlo horretan ematen duen bigarren urratsa da. Lehenengoa, ordea, doktoretzari lotutako konpetentziak eta trebetasunak eskuratzea da.

En la Carta Europea del Investigador (EEE/2005/251/CE) se define personal investigador como el conjunto de profesionales que trabajan en la generación de nuevos saberes, conocimientos, productos, procesos, métodos y técnicas. Esta definición incluye a todas las personas que participan profesionalmente en el ámbito de la investigación y el desarrollo en cualquier etapa de su carrera, independientemente de su clasificación. De este modo, el estímulo de la formación y especialización científica del personal investigador doctor, en sus etapas iniciales del periodo posdoctoral, representa el segundo paso de la Política Científica del Gobierno Vasco en esta materia, siendo el primero la adquisición de las competencias y habilidades vinculadas al doctorado.

Ikerketako giza baliabideak sustatzeko politikan kokatzen da programa hau, 2019-2022 Unibertsitate Planaren eta Eusko Jaurlaritzaren Euskadi 2030 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren esparruan, eta horren helburua ikertzaile doktoreen prestakuntza eta espezializazio profesionala sustatzea da. Ekintza hori oso garrantzitsua da, Euskal Autonomia Erkidegoak ahalegin handiak egin behar baititu oraindik Europako beste herrialde batzuetan ikerketa zientifikoaren eta teknikoaren alorrean dituzten giza baliabideak berdintzeko, bai eta zientziaren eta teknologiaren alorrean belaunaldi berri bat sortzeko ere. Hori guztia Ikertzailearen Gutun Europarrari eta Ikertzaileak Kontratatzeko Jokabide Kodeari (EEE/2005/251/CE) buruzko Europako Erkidegoko Batzordearen Gomendioaren eta 2011ko ekainaren 1eko Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Legearen arabera (aurrerantzean, ZTBL).

Este programa se integra en la política de potenciación de los recursos humanos dedicados a la investigación en el marco del Plan Universitario 2019-2022 y del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030 – PCTI 2030 del Gobierno Vasco, y tiene como propósito promover la formación y la especialización profesional de personal investigador doctor. Esta acción es muy relevante puesto que Euskadi aún debe realizar un importante esfuerzo para dimensionar sus recursos humanos dedicados a la investigación científica y técnica en concordancia con otros países europeos, así como promover la formación de una generación de relevo en materia de ciencia y tecnología. Todo ello de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de la Comunidad Europea relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores (EEE/2005/251/CE), y a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (en adelante LCTI) de 1 de junio de 2011.

Deialdi honetan, jarraipena ematen zaio neutronikan eta partikula-azelerazioan ikerketa indartzeko laguntza-lerro espezifikoari; izan ere, gaur egun, interes bereziko arloa da hori Europar Batasunean, eta, bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoan. EAEren etorkizun zientifiko, teknologiko eta industrialerako balio estrategikoa du arlo horrek, euskal I+G+B etorkizunean garatzeko aukera bat izateaz gain. EAEn arlo horretako komunitate zientifikoa indartzea eta zabaltzea lehentasunezko xedea da Europako Batzordeak Europako ESS Lund neutroi bidezko espalazio-iturriaren eragiketari dagokionez ezarritako xede zientifikoak finkatzeko.

En esta convocatoria se da continuidad a la línea específica de ayudas para la potenciación de la investigación en neutrónica y aceleración de partículas, área que en la actualidad es de especial interés en el contexto de la Unión Europea y particularmente de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta área constituye un ámbito de valor estratégico para el futuro científico, tecnológico e industrial para la CAPV, además de representar una oportunidad para el futuro desarrollo de la I+D+i vasca. El refuerzo y la ampliación de la comunidad científica en esta área en Euskadi constituye un objetivo prioritario para apuntalar los objetivos científicos que se ha marcado la Comisión Europea en relación a la operación de la fuente de espalación de neutrones europea ESS Lund.

Deialdi honek badu berrikuntza bat: hezkuntzaren arloko ikerketa-lerro espezifiko bat, Hezkuntza Sailaren politika eta lehentasunekin bat datozen ildo estrategikotan ikerketa sustatzeko helburuarekin.

Como novedad en esta convocatoria, se incluye una nueva línea de investigación específica, en Educación, con el objetivo de potenciar la investigación en una serie de líneas estratégicas de este ámbito, alineadas con las políticas y prioridades del Departamento de Educación.

Deialdi honen bidez, ikertzaileen hobekuntza-programa eskaintzen da doktoretza-ondoko lehen fasean; hiru urteko iraupenekoa izango da gehienez, eta doktoreak lan-kontratu bat sinatu beharko du ikerkuntzan diharduen EAEko erakunderen batekin. Unibertsitatea, ikerketa-zentroa eta/edo ikerketa sanitarioko institutua izan beharko da erakunde hori, publikoa edo pribatua, baina irabazi-asmorik gabekoa, eta I+G+b-n egiaztatutako gaitasuna eta jarduna duena, sozietatearen egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan (aurrerantzean, EAE) eta kontratatzeko gaitasuna duena. Hala, lehen bi urteetan, atzerriko ikerketa-zentro batera lekualdatutzat hartuko da.

Esta convocatoria oferta un programa de perfeccionamiento del personal investigador dentro de la primera etapa de la fase posdoctoral, de un máximo de tres años de duración, en el que el doctor o doctora habrá de suscribir un contrato laboral con una entidad vasca dedicada a la investigación. Esta deberá ser una universidad, centro de investigación y/o instituto de investigación sanitaria, público o privado sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad acreditada en I+D+i, con sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante CAPV), y que tenga capacidad de contratación, y en el que los dos primeros años tendrá la condición de desplazado a un centro de investigación en el extranjero.

Programa horrekin, Hezkuntza Sailak eredu bat proposatzen du, ikertzaileen prestakuntzaren kalitatea eta eraginkortasuna zaindu eta onuradunak lan-mundura hurbilduko dituena, lan-kontratu bat izango dutelako, urtero ebaluagarria izango dena.

Con este programa, el Departamento de Educación propone un modelo que vela por la calidad y la eficiencia en la formación de investigadoras e investigadores y que acerca a las personas beneficiarias a la realidad del mundo profesional mediante el desarrollo de un contrato laboral, evaluable cada año.

Eskabidea egiteko, sail honetako egoitza elektronikoaren bitartez eskura daitekeen inskripzio-inprimakia bete beharko da, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28.1 artikulua aplikatuz; izan ere, dekretu horrek ezartzen duenez, interesdunak nahitaez elektronikoki komunikatu beharko dira, baldin eta pertsona juridikoak edo pertsona fisikoen kolektiboak badira, eta pertsona horien gaitasun ekonomikoa edo teknikoa, lanbide-jarduera edo egiaztatutako bestelako arrazoiak direla-eta, pertsona horiek bermatuta badaukate sarbidea eta beharrezko diren bitarteko teknologikoak badituztela.

Se establece que la solicitud se cumplimentará mediante el formulario de inscripción que será accesible por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Departamento, en aplicación del artículo 28.1 del Decreto 21/2012 de 21 de febrero, de Administración Electrónica que establece la obligatoriedad de comunicarse a través de medios electrónicos, cuando las personas interesadas sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, actividad profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak –EAEko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak– sail honi eskumenak eman dizkio zientzia-alorreko politikan eta ikerketa teorikoa eta aplikatua sustatu eta koordinatzeko arloan.

El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la CAPV y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye a este Departamento competencias en materia de política científica, impulso y coordinación de la investigación teórica y aplicada.

Deialdi hau ebazteko, kontuan izango dira administrazio publikoen dirulaguntzak emateko jarduera arautzen duten printzipioak –publikotasuna, lehia, objektibotasuna, ezarritako helburuak lortzeko eraginkortasuna eta baliabide publikoak esleitu eta erabiltzeko efizientzia–, betiere EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginari jarraikiz (arazoaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartu zuena), eta kontuan hartuta Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra (Dirulaguntzen lege orokorraren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak garatu zuen lege hori) eta dirulaguntzei aplikatzen zaizkien gainerako xedapenak; era berean, erabilgarri dauden baliabide ekonomikoak aplikatuko dira, agindu honetan ezarritako irizpideei jarraikiz. Halaber, adierazi behar da Hezkuntza Sailaren 2021erako Dirulaguntzen Plan Estrategikoak deialdi hau jasotzen duela 1. helburu estrategikoa betetzeko dirulaguntza-lerroen barruan. Plan hori helbide honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/dirulaguntzen-plan-estrategikoa/web01-s2hhome/eu/

La presente convocatoria se resolverá conforme a los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, transparencia, igualdad y no discriminación que rigen la actividad subvencional de las Administraciones Públicas, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, con arreglo a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), a su vez desarrollada por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS), y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones y aplicándose los recursos económicos disponibles con arreglo a los criterios establecidos en la presente Orden. Así mismo se debe indicar que el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Educación para el año 2021 recoge la presente convocatoria dentro de sus líneas subvencionales para el cumplimiento del Objetivo Estratégico 1. Dicho plan está disponible en https://www.euskadi.eus/plan-estrategico-de-subvenciones/web01-s2hhome/es/

Horrenbestez, eta 2021eko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legea onetsi denez, hau

En su virtud, habiéndose aprobado la Ley 1/2021 de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
PROGRAMAREN XEDEA ETA BALDINTZAK
OBJETO Y CONDICIONES DEL PROGRAMA
1. atala
Sección 1.ª
Xedea, zentroak eta finantzaketa
Objeto, centros y financiación

1. artikulua.– Xedea eta helburua.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1.– Agindu honen bidez, EAEko ezarpen-zentroetan hobekuntzarako programetan izango diren ikertzaile doktoreentzako eta 2021-2022ko ikasturtean atzerrira joango diren ikertzaile doktoreentzako laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia ezarri nahi dira. Deialdiak barne hartzen ditu bai laguntza berriak eta bai 2020-2021eko ikasturterako emandako laguntza-berritzeak.

1.– El objeto de esta Orden es establecer las bases reguladoras y convocar las ayudas destinadas al perfeccionamiento del personal investigador doctor en centros de aplicación en la CAPV y desplazamiento temporal en el extranjero correspondientes al curso 2021-2022. La convocatoria incluye tanto la concesión de nuevas ayudas como la renovación de las concedidas para el curso 2020-2021.

2.– Programaren xedea ikertzaile doktoreen hobekuntza sustatzea da.

2.– El Programa pretende promover el perfeccionamiento en investigación del personal investigador doctor.

2. artikulua.– Ezarpen-zentroak eta atzerriko zentroak.

Artículo 2.– Centros de aplicación y Centros de desplazamiento.

1.– Ezarpen-zentroak: laguntzak irauten duen artean, ikertzaile doktoreak kontratu bidez jardungo diren zentroak unibertsitateak, ikerketa-zentroak eta/edo ikerketa sanitarioko institutuak izan beharko dira, publikoak edo pribatuak, baina irabazi-asmorik gabekoak; era berean, egoitza soziala EAEn izanda, I+G+b-n egiaztatutako jarduna eta kontratatzeko gaitasuna izan beharko dute, eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen (ZTBES) agente gisa akreditatuta egon beharko dute ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren arabera. Laguntza hau indarrean den bitartean akreditazio hori galtzen bada, ezarpen-zentroa ZTBESen beste agente akreditatu batek ordeztuko du, laguntzaren onuradunak proposatuta.

1.– Centros de aplicación: los centros a los que se adscribirá el personal investigador doctor mediante contrato, durante la totalidad del periodo de la ayuda, deberán ser las universidades, centros de investigación y/o institutos de investigación sanitaria, públicos o privados sin ánimo de lucro, con sede social en la CAPV, que tengan actividad acreditada en I+D+i, con capacidad de contratación y que estén acreditados como agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) según el Decreto 109/2015 de 23 de junio. En caso de perder dicha acreditación durante la vigencia de la presente ayuda, el centro de aplicación será sustituido por otro agente acreditado de la RVCTI, a propuesta de la persona beneficiaria de la ayuda.

Ikerbasque Fundazioak agente kontratatzaile gisa parte hartuko du eskatzailearen eta ezarpen-zentroaren arteko kontratua zuzenean gauzatu ezin daitezkeen kasuetan. Horretarako, Ikerbasque fundazioak hitzarmenak sinatu beharko ditu EAEn egoitza duten unibertsitate publiko nahiz pribatuekin eta ikerketa-zentroekin eta/edo ikerketa sanitarioko zentroekin (publiko nahiz pribatuekin).

La Fundación Ikerbasque actuará como agente contratante exclusivamente en aquellos casos en los que no sea posible la formalización de un contrato directamente entre la persona solicitante y su centro de aplicación. Para ello, la Fundación Ikerbasque deberá establecer convenios con las universidades públicas o privadas y con los centros de investigación y/o institutos de investigación sanitaria, públicos o privados, con sede en la CAPV.

2.– Atzerriko zentroak: ikertzaile doktoreak bolada baterako ikerkuntzan jardutera doazen atzerriko zentroak irabazi-asmorik gabeko unibertsitateak edo ikerketa-zentro publiko eta pribatuak izango dira, eta ez dira izango doktoretza-ikasketak egin dituzten zentroak. Eskatzaileak atzerritarrak badira, atzerriko zentroa ez da egongo beren jaioterrian.

2.– Centros de desplazamiento: los centros radicados en el extranjero a los cuales el personal investigador doctor se desplaza temporalmente para el ejercicio de sus labores de investigación serán universidades o centros de investigación, públicos o privados sin ánimo de lucro, distintos al de realización de los estudios de doctorado. En el caso de personas solicitantes extranjeras, el centro de desplazamiento no podrá estar ubicado en su país de origen.

3. artikulua.– Jarduera-lerroak eta ezagutza-esparruak.

Artículo 3.– Líneas de actuación y áreas de conocimiento.

1.– Programan honako jarduteko ildo hauek biltzen dira:

1.– El programa comprende las siguientes líneas de actuación:

a) Laguntza berrien lerroa, zeinaren bidez finantzatzen baitira ikertzaile doktoreen kontratu berriak ikerketa-arlo orokorretan.

a) Línea de nuevas ayudas mediante la que se financian los nuevos contratos de personal investigador doctor en áreas de investigación general.

b) Berritzeen lerroa, zeinaren bidez berritzen baitira 2020-2021eko deialdian emandako laguntza berriak eta lehenengo berritzeak.

b) Línea de renovaciones mediante la que se renuevan las ayudas nuevas y primeras renovaciones concedidas en la convocatoria 2020-2021.

c) Laguntza berrien lerroa, zeinaren bidez finantzatzen baitira ikertzaile doktoreen kontratu berriak ikerketa-arlo espezifikoetan.

c) Línea de nuevas ayudas mediante la que se financian los nuevos contratos de personal investigador doctor en áreas de investigación específica.

d) Berritzeen lerroa, zeinaren bidez berritzen baitira 2020-2021eko deialdian egindako ikertzaile doktoreen kontratu berriak ikerketa-arlo espezifikoetan.

d) Línea de renovaciones mediante la que se renueva el nuevo contrato de personal investigador doctor en investigación específica en la convocatoria 2020-2021.

Lehiakide bakoitzak laguntza berrien lerro bakar batean –orokorrak ala espezifikoak– aurkeztu beharko du eskabidea.

Cada persona concurrente deberá presentar la solicitud en una única línea de nuevas ayudas, generales o específicas.

2.– Agindu honetako I. eranskinean daude zerrendatuta laguntza berriak eskatzeko aukera ematen duten ezagutza orokorraren arloak.

2.– Las áreas del conocimiento general para las que se puede solicitar las nuevas ayudas son las relacionadas en el Anexo I de esta orden.

Lehiakide bakoitzak arlo bakar batean aurkeztu beharko du eskabidea, eta arlo horretan aztertuko da eskabidea.

Cada persona concurrente deberá presentar la solicitud en una única área en la que esta será evaluada.

3.– Ikerketa-arlo espezifiko hauetarako eska daitezke laguntza berriak:

3.– Las áreas de investigación específica para las que se puede solicitar las nuevas ayudas son las siguientes:

a) Neutronika:

a) Neutrónica:

– Polimeroen eta sistema makromolekularren ikerketari aplikatutako neutroien teknikak.

– Técnicas de neutrones aplicadas al estudio de polímeros y sistemas macromoleculares.

– Energiarako materialen ikerketari aplikatutako neutroien teknikak.

– Técnicas de neutrones aplicadas al estudio de materiales para la energía.

– Material funtzionalen ikerketari aplikatutako neutroien teknikak.

– Técnicas de neutrones aplicadas al estudio de materiales funcionales.

– Sistema biologikoen eta material bio-inspiratuen ikerketari aplikatutako neutroien teknikak.

– Técnicas de neutrones aplicadas al estudio de sistemas biológicos y materiales bio-inspirados.

b) Hezkuntza:

b) Educación:

– Digitalizazioa: Metodologia eta gaitasun tekno-pedagogikoak eta berauek ingurune digitalean-ingurune presentzialean integratzea.

– Digitalización: metodologías y competencias tecno-pedagógicas e integración entorno digital-entorno presencial.

– Steam proiektuak: gaitasun zientifiko-teknologikoak eskuratzea eta ikasleen Steam arloekiko jarrera aldatzea.

– Proyectos Steam: adquisición de competencias científico-tecnológicas y aspectos actitudinales en el alumnado hacia ámbitos Stem.

– Kulturartekotasuna eta eskola-arrakasta: metodologiak eta hizkuntza-gaitasunak ingurune inklusiboetan.

– Interculturalidad y éxito escolar: metodologías y competencias lingüísticas en entornos inclusivos.

4.– Ikerketa Zuzendaritzak, interesdunak hala onartu ondoren, hautatutako arloa eta ildoa aldatu ahal izango ditu, betiere, eskabidearen ezaugarriak direla-eta hala komeni bada, edo kasuan kasuko aholku-batzorde espezifikoak horrelakorik gomendatzen badu.

4.– La Dirección de Investigación estará facultada para cambiar, previa aceptación de la persona interesada, el área y la línea elegida, siempre y cuando las características de la solicitud así lo aconsejen o medie la recomendación del comité asesor específico correspondiente.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

1.– Programaren guztizko zenbatekoa, deialdi honi dagokionez, 2.824.460,00 eurokoa da, eta aurrekontu-ekitaldien eta jarduteko lerroen arabera banakatuta ageri da taula honetan:

1.– El importe total del programa, en esta convocatoria, es de 2.824.460,00 euros, distribuidos por ejercicios presupuestarios y líneas de actuación con arreglo a la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Gehienez ere 25 laguntza berri emango dira ikerketa orokorraren lerroan.

2.– Se concederán un máximo de 25 ayudas nuevas en la línea de Investigación General.

3.– Gehienez ere 3 laguntza berri emango dira ikerketa espezifikoaren lerroan, zehazki: 2 neutronikaren arloan eta 1 hezkuntzaren arloan. Arlo espezifikoetara ez bada nahikoa eskabide hautagarri aurkezten, eman ez diren laguntzak ikerketa orokorreko arloetara bideratu eta 30.4 artikuluan ezarritakoari jarraikiz esleituko dira.

3.– Se concederán un máximo de 3 ayudas nuevas en la línea de Investigación Específica 2 de ellas en el área de Neutrónica y 1 en el área de Educación. En caso de que no hubiese suficientes solicitudes elegibles en las áreas Específicas, las ayudas no adjudicadas se añadirían a las áreas de Investigación General y se adjudicarían según lo establecido en el artículo 30.4.

4.– Gehienez ere 44 berritze emango dira ikerketa orokorraren lerroan eta 1 ikerketa espezifikoaren lerroan.

4.– Se concederán un máximo de 44 renovaciones en la línea de Investigación General y 1 renovación en la línea de Investigación Específica.

2. atala
Sección 2.ª
Onuradunak, ezaugarriak, zuzendaritza eta ikerketa-proiektuak
Personas beneficiarias, características y dirección y proyectos de investigación

5. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 5.– Personas beneficiarias.

1.– Sozietatearen egoitza EAEn duen unibertsitate batekin, ikerketa-zentro batekin, ikerketa sanitarioko zentro batekin edo Ikerbasque fundazioarekin Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sisteman sartzeko kontratua sinatzen duen ikertzaile doktorea izango da laguntza hauen onuraduna.

1.– La persona beneficiaria de la ayuda será la persona investigadora doctora que suscribe un contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación con una universidad, un centro de investigación, un instituto de investigación sanitaria, con sede social en la CAPV, o la Fundación Ikerbasque.

2.– Azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan xedatutako egoeraren batean dauden hautagaiek ezingo dute deialdian jasotako dirulaguntzaren onuradun izan. Arrazoi beragatik, erakunde kontratatzaileek ere ezingo dute erakunde kolaboratzaile izan. Besteak beste, honako hauek dira egoera horiek:

2.– No podrá ser beneficiario de las subvenciones objeto de convocatoria, ni la entidad contratante podrá ser entidad colaboradora, cuando se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, entre las que se incluye:

– Ordaindu gabe izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari lotutakoak.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Ordaindu gabe izatea dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen zigor penal edo administratiboren bat izatea edo horretarako desgaitzen duen legezko debeku baten pean egotea.

– Estar sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o hallarse incursos en prohibición legal que les inhabilite para ello.

Betekizun horiek laguntza-eskabidea aurkeztu eta ematen den dirulaguntza likidatu arte bete beharko dira.

El cumplimiento de tales requisitos habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

6. artikulua.– Ezaugarriak.

Artículo 6.– Características.

1.– Kontratua: diruz lagundutako ekintzek Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sisteman sartzeko kontratu baten ezaugarriak izango dituzte. Kontratu hori Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko Legearen 22. artikuluan eta indarreko lan-araudian ezarritakoaren babesean egingo dira.

1.– Contrato: las acciones subvencionadas tendrán las características de un contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicho contrato se celebrará al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la LCTI y la normativa laboral vigente.

Kontratatzailearen eta ikertzaile doktorearen arteko harremana Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko Legean eta Langileen Estatutuan ezarritakotik ondorioztatzen dena izango da.

La relación entre la entidad contratante y el personal investigador doctor será la que se derive de lo dispuesto al respecto en la LCTI y el Estatuto de los Trabajadores.

Kontratu hori sinatuta, ikertzaile doktoreak konpromisoa hartzen du esklusiboki jarduteko Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen Ebazpenaren bidez laguntza eman zaion ikerketa-proiektuan.

Mediante la firma del citado contrato, el personal investigador doctor se compromete a llevar a cabo, de manera exclusiva, el proyecto de investigación para el cual se le ha concedido la ayuda mediante Resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación.

Hala ere, ezarpen-zentroek edozein kontratu sinatu edo daudenak luzatu ahal izateko, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpenetan ezarritakoari helduko zaio, horrek ebatziko dituelako laguntza berriak esleitzeko eta daudenak berritzeko prozedurak, 31. eta 35. artikuluetan ezarrita daudenak, hurrenez hurren.

No obstante, la firma de cualquier contrato o la ampliación de los existentes por parte de los centros de aplicación estará sujeta a lo que dispongan las resoluciones del Viceconsejero de Universidades e Investigación que resolverá los procedimientos de adjudicación de ayudas Nuevas y de Renovación tal y como se establece en los artículos 31 y 35 respectivamente.

2.– Iraupena: kontratuak urtebeteko iraupena izango du, laguntza hasten den egunetik zenbatzen hasita, agindu honetako 9.1 artikuluan ezarritakoaren arabera. Kontratu horri, gehienez ere, urtebeteko bi luzapen egin ahalko zaizkio, laguntza hurrengo deialdi-aginduetan ezartzen diren mekanismoen bidez berritu aurretik. Laguntza, gehienez ere, 36 hilabeterako eman ahal izango da.

2.– Duración: la duración del contrato será de un año, a computar desde la fecha de inicio de la ayuda establecida en el apartado 1 del artículo 9. Dicho contrato podrá ser prorrogado como máximo por otros dos periodos anuales completos previa renovación de la ayuda conforme a los mecanismos que se pudieran establecer para ello en las sucesivas órdenes de convocatoria. Se podrá conceder un máximo de 36 meses de ayuda.

36 hilabete horiek bi fasetan antolatuko dira: lehenengoa 24 hilabetekoa izango da, eta ikertzailea atzerriko ikerketa-zentro batera joango da, bere ezarpen-zentroa utzita, ikerketa-proiektu bat gauzatzeko. Bigarren fasea, berriz, 12 hilabetekoa izango da; fase horretan, ikertzailea EAEko ikerketa-talde batean sartuko da.

La organización temporal de los 36 meses se estructura en dos fases: una primera de una duración de 24 meses en la que la persona investigadora se traslada de su centro de aplicación a un centro de investigación en el extranjero con la finalidad de realizar un proyecto de investigación; y una segunda fase de una duración de 12 meses en la que la persona investigadora se integra en un grupo de investigación de la CAPV.

Ezinbestekoa delako (bisa garaiz lortzeko ezintasuna, lanerako ezgaituta egotea, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa edo harrera, edoskitzaroko arriskua, aitatasuna edo antzeko egoerak) eta Ikerketa Zuzendaritzak aurretiaz baimena emanda, atzerriko zentroan ezartzeko data geroratu ahalko da, agindu honen 9.3 artikuluan ezarritako hilabeteko epean baino luzeagoan. Kasu horretan, onuraduna kontratua sinatu ondoren joango da atzerriko ezarpen-zentrora. Ezarpen-zentroan igarotako denbora aurreko lerrokadan aipatu den bigarren faseko 12 hilabeteetatik kenduko da. Gehienez ere, 12 hilabete geroratu ahal izango da atzerriko zentroan lanean hasteko data.

Por motivos de fuerza mayor (imposibilidad de obtener el visado a tiempo, encontrarse en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad o circunstancias similares) y previa autorización de la Dirección de Investigación, se podría retrasar la fecha de incorporación al centro de investigación en el extranjero más allá del mes establecido en el punto 3 del artículo 9 de la presente Orden. En ese caso, la persona beneficiaria se incorporaría al centro de aplicación tras la firma del contrato hasta el momento de su incorporación al centro en el extranjero. El tiempo que haya permanecido en el centro de aplicación se reducirá de los 12 meses de la segunda fase prevista en el párrafo anterior. El retraso en la fecha de incorporación al centro de desplazamiento podrá ser, como máximo, de 12 meses.

Egoera hauetako bat jazoz gero, ikertzaileen kontratuaren iraupena eten egingo da: aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa edo harrera, edoskitzaroko arriskua, aitatasuna eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen zaintza. Horrelakoetan, etendako denbora berreskuratu ahal izango du interesdunak, berak beren-beregi eskatzen baldin badu, aurretiaz laguntzari uko egin ez badio edo eskabidea errebokatu ez baldin bada, eta betiere Ikerketa Zuzendaritzak horretarako baimena ematen badu eta aurrekontu nahikoa badago.

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, así como el cuidado de personas en situación de dependencia, suspenderán el cómputo de la duración del contrato del personal investigador. En este caso, el tiempo interrumpido podrá recuperarse previa petición por parte de la persona interesada, sin que haya mediado renuncia ni revocación, previa autorización de la Dirección de Investigación, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

3.– Zuzkidura: ezarpen-zentroak izenpetzen diren kontratu guztiei emandako laguntzak erabili beharko ditu ikertzaileen ordainsari gordinak eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotak ordaintzeko.

3.– Dotación: la ayuda para cada uno de los contratos que se formalicen se destinará al abono de la retribución bruta y de la cuota empresarial a la Seguridad Social del personal investigador por parte del centro de aplicación.

Kontratatzaileek eta enplegatuek honako zuzkidura hauek jasoko dituzte 2021-2022ko ikasturtean:

Las dotaciones que recibirán tanto las entidades contratantes como las personas empleadas en el curso 2021-2022 son las siguientes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(*) nominaren zenbateko gordina, langile bakoitzak jasan behar dituen atxikipenak eta kotizazioak kendu baino lehen.

(*) cuantía bruta de la nómina antes de detraer las retenciones y cotizaciones que cada empleado/a deba soportar.

Ezarpen-zentroarekin izenpetutako doktoretza-ondoko kontratuak jasoko ditu kopuru horiek gutxieneko ordainsari gisa, erakunde kontratatzailearen kontura osatu daitezkeela baztertu gabe; hala bada, gehikuntza horri dagokion enpresa-kuotaren zati proportzionala ordaindu beharko du erakunde kontratatzaileak.

En el contrato posdoctoral que se formalice con el centro de aplicación deberán figurar estas cantidades como retribuciones mínimas, sin perjuicio de que puedan ser complementadas con cargo a la entidad contratante; en tal caso, el abono de la parte proporcional de la cuota empresarial que corresponda por dicho incremento correrá a cargo de la entidad contratante.

4.– Asegurua: laguntzen onuradunek, dagokien Gizarte Segurantzako estalduraz gain, erantzukizun zibileko, istripuen eta bidaia-laguntzako aseguru bat izango dute, interesdunarekin batera egonaldi osorako edo aldi luzeetarako atzerrira joango diren ezkontideari eta 25 urte baino gutxiagoko seme-alabei ere luza dakiekeena interesdunak hala eskatzen badu. Luzapentzat hartuko da onuradunarekin bizitzen egindako aldiari, ez bada bisitaldi edo oporraldi batengatik. Aseguru hori, era berean, antolamendu juridikoak onartzen dituen edozein frogagiriren bitartez egiaztatutako izatezko bikoteentzat ere baliagarria izango da.

4.– Seguro: las personas beneficiarias de las ayudas, además de la cobertura de la Seguridad Social que corresponda, contarán con un seguro de responsabilidad civil, accidentes y asistencia en viaje, extensible este último, previa petición de la persona interesada, al cónyuge e hijos menores de 25 años en caso de que la acompañen durante la estancia completa o periodos prolongados en el extranjero. Se considerará periodo prolongado aquel que suponga una convivencia con la persona beneficiaria más allá de una visita puntual o de carácter vacacional. Dicho seguro será igualmente extensible a las uniones de hecho por cualquier medio de prueba admitido en el ordenamiento jurídico.

Aseguru horren estaldurak aldaezinak dira.

Las coberturas de dicho seguro no son modificables.

5.– Bidaia- eta bisa-gastuak: laguntza-aldiko lehen bi urteetan, osagarri bat ezarriko da lekualdatutako zentrora joan-etorriko bidaia bat finantzatzeko urtean. Bidaia horren zenbatekoa honako taula hau kontuan hartuko da ezarriko da:

5.– Gastos de viaje y visado: durante los dos primeros años de ayuda se establecerá un suplemento para la financiación de un viaje de ida y vuelta anual al centro de desplazamiento, cuya cuantía se fijará atendiendo a la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Agindu honen ondorioetarako, eskatzailea EAEn erroldatuta dagoen probintziako hiriburua hartuko da jatorri-hiritzat.

A efectos de la presente Orden, se tomará como ciudad de origen la capital de la provincia en la que la persona solicitante esté empadronada en la CAPV.

Halaber, laguntzaren lehenengo urtean, joan-etorriak egiteko bisa izapidetu behar izanez gero, 200 euroko diru-osagarri bat emango da.

Asimismo, durante el primer año de ayuda se concederá un suplemento de 200 euros para las estancias en las que sea necesaria la tramitación de un visado.

6.– Ordaintzeko modua. Laguntza zatika ordainduko zaie erakunde kontratatzaileei: laguntzaren % 20 (lehenengo ordainketa) ebazpen bidez esleitutako laguntza onartzean ordainduko da, edo, hala badagokio, Aginduko 11.1 artikuluan adierazitako epea igaro eta gero, onuradunak laguntzari espresuki uko egin ez badio. Gainerakoa, hiru alditan ordainduko da: 2022ko martxoan % 27; 2022ko maiatzean, % 27; eta 2022ko irailean, % 26.

6.– Forma de pago. El pago de la ayuda será fraccionado y se hará a las entidades contratantes, abonándose el 20 % de la misma (primer pago) tras la aceptación de la ayuda concedida mediante resolución o, en su caso, una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 11.1 de la Orden sin mediar renuncia expresa. El resto se abonará en tres pagos, uno en marzo de 2022 del 27 %, otro en mayo de 2022 del 27 % y un tercero en septiembre de 2022 del 26 %.

Bigarren ordainketa egiteko, kontratuaren kopia aurkeztu beharko dute onuradunek, edo, hala badagokio, haren luzapenak, aplikazio informatikoaren bidez, agindu honen 9.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

De cara a la realización del segundo pago, será necesaria la presentación del contrato o, en su caso, de sus prórrogas, mediante la aplicación informática, por parte de las personas beneficiarias tal y como se establece en el punto 2 del artículo 9 de la presente Orden.

Prestakuntza-aldian diren ikertzaileei egindako ordainketak direla eta, ezarpen-zentroek kasuan kasuko konturako atxikipenak eta diru-sarrerak aplikatuko dituzte.

Los centros de aplicación realizarán las correspondientes retenciones a cuenta e ingresos por los pagos que realicen al personal investigador en formación.

Bigarren ordainketa-aldian ordainduko zaizkio erakunde kontratatzaileari bidaiari eta bisari dagozkion gastuak. Erakunde kontratatzaileak ordainketa bakar batean ordainduko dizkio onuradunari zenbateko horiek, bigarren hileko ordainsarian.

Los importes de los gastos de viaje así como los de visado se abonarán a la entidad contratante en el segundo pago. Esta deberá abonar dichas cantidades a la persona beneficiaria en pago único en la segunda mensualidad.

Edonola ere, dirulaguntzaren ordainketa ezingo da egin baldin eta onuradunak ez baditu ordaindu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta, orobat, itzulketa-ebazpen bat dela medio, zorduna bada.

En cualquier caso, no se efectuará ningún pago en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.

7. artikulua.– Zuzendaritza.

Artículo 7.– Dirección.

Harrera-taldean ikerketa-proiektuaren zuzendaritzaren ardura hartzen duena ezin izango da egon deialdi honen eskabide berri batean baino gehiagotan.

Quien asuma la dirección del proyecto de investigación en el grupo de acogida del centro de aplicación, no podrá figurar en más de una nueva solicitud de esta convocatoria.

3. atala
Sección 3.ª
Eskubideak eta betebeharrak
Derechos y Obligaciones

8. artikulua.– Ikertzaile onuradunen eskubideak.

Artículo 8.– Derechos del personal investigador beneficiario.

1.– Lankidetza eta beharrezko den laguntza jasotzea ezarpen-zentrotik, horrek ahal duen neurrian, bere hobekuntza-programa gauzatu ahal izateko.

1.– Obtener del centro de aplicación la colaboración y el apoyo necesario para el desarrollo de su programa de perfeccionamiento de acuerdo con las disponibilidades de aquel.

2.– Sailetan eta erakundeetan integratuta egotea eta horietan parte hartzea, bere ezarpen-zentroko estatutuak onartzen duen neurrian.

2.– Estar integrado en los departamentos, instituciones, organismos y participar en los mismos en la forma en que el estatuto de su centro de aplicación le conceda.

3.– Ikerketa-proiektua egiten ari den zentroko estatutuak laguntza-fase bakoitzerako zehazten dituen opor-erregimena, lizentziak eta baimenak hartzea.

3.– Disfrutar del régimen de vacaciones, licencias y permisos que el estatuto del centro en que se encuentre realizando su proyecto de investigación en cada fase de la ayuda estipule.

4.– Dagokion laguntza ekonomikoa jasotzea deialdi honetan adierazitako moduan.

4.– Percibir la ayuda económica que corresponda en la forma establecida en la presente convocatoria.

5.– Dirulaguntza honen onuradunak eskubidea izango du ostatu-gastuetarako finantzaketa jasotzeko, betiere atzerriko zentroetan egindako egonaldietan ostatu-gastuak finantzatzeko Hezkuntzako sailburuaren urteko aginduan ezarritakoari jarraikiz.

5.– La persona beneficiaria de esta ayuda tendrá derecho a la financiación de coste de su alojamiento en los términos previstos en la correspondiente Orden anual del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas para financiar los gastos de alojamiento durante las estancias en los centros de destino en el extranjero.

6.– Erakunde batzuentzat diharduela kontuan hartuta, zientzia-jarduera gauzatzeko orduan, erakunde horien izenak erabiltzea.

6.– Utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la realización de su actividad científica.

7.– Norberaren ekarpenarekin bat etorriz, ikerketako jardueratik eratorritako jabetza intelektualaren eskubideak baliatzea, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bateginak –apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak onartutakoak– ezarritakoari jarraikiz. Eskubide horiek ez dute mendekotasunik izango egindako ikerketak sorrarazi ditzakeen beste eskubide batzuekiko, eta horiekin osagarri eta metagarri izango dira. Horrek ez du eraginik izango lan kolektibotik eratorritako baldintzatzaileetan, ikertzaile doktorea ikerketa-proiektu kolektibo batean parte hartzen ari denean edo horri lotuta dagoenean.

7.– Ejercer los derechos de propiedad intelectual derivados de su propia actividad en la investigación y de acuerdo con su contribución, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Los citados derechos serán independientes, compatibles y acumulables con otros derechos que pudieran derivarse de la investigación realizada, sin perjuicio de los condicionantes derivados de la obra colectiva cuando el personal investigador doctor participe o esté vinculado a un proyecto colectivo de investigación.

8.– Industria-jabetzaren gaineko eskubideei dagokionez, patenteei buruzko martxoaren 20ko 11/1986 Legearen esparruan xedatutakoa hartuko da kontuan. Horrez gain, urtarrilaren 18ko 55/2002 Errege Dekretuak xedatutakoa ere hartuko da kontuan, hala dagokionean –ikerkuntza-erakunde publikoetan egindako asmaketak ustiatzeari eta lagatzeari buruzkoa da errege-dekretu hori–. Aipatutako eskubide horiek ez dute, inola ere, soldata-izaera izango.

8.– En cuanto a los derechos sobre propiedad industrial, se atenderá a lo dispuesto en el marco de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y, en su caso, el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación. Los referidos derechos no tendrán en ningún caso naturaleza salarial.

9.– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko Legeak bere 14. artikuluan aitortzen dizkien beste guztiak.

9.– Todos aquellos otros que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación les reconozca en su artículo 14.

10.– Beren ezarpen-zentroak onartzen dizkien beste eskubide guztiak, betiere bateragarriak badira deialdi honetako xedapenekin.

10.– Todos aquellos otros que su centro de aplicación les reconozca y que no sean incompatibles con lo establecido en la presente convocatoria.

9. artikulua.– Ikertzaile onuradunen betebeharrak.

Artículo 9.– Obligaciones del personal investigador beneficiario.

Agindu honetan araututako laguntzen onuradunek beti bete beharko dituzte, batetik, azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan xedatutako betebehar-erregimena eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartuta– 50.2 artikuluan ezarritakoa; eta zehazki, honako hauek:

Las personas beneficiarias de las ayudas que se convocan en la presente Orden estarán sujetas al régimen de obligaciones regulado en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, y en concreto deberán cumplir en todo caso las siguientes:

1.– Ezarpen-zentroarekin sinatu beharreko kontratu berriak 2022ko urtarrilean formalizatzea. Berritzeen kasuan, kontratuen luzapena indarreko kontratua bukatu eta gero egingo da. Kontratua ez bada egun horietan formalizatzen, errebokatu egin ahal izango da emandako dirulaguntza, Ikerketa Zuzendaritzak lanean hastea atzeratzeko baimen-eskabideari baietza ematen dion kasuetan izan ezik.

1.– Formalizar los nuevos contratos con el centro de aplicación durante el mes de enero de 2022. En el caso de las renovaciones, la prórroga de los contratos se efectuará tras la fecha de finalización del contrato que en ese momento esté vigente. Si la formalización no se llevara a cabo en dichas fechas, salvo en los casos en que se hubiera solicitado y obtenido autorización de la Dirección de Investigación para retrasar dicha fecha, se podrá proceder a la revocación de la ayuda concedida.

2.– Sinatutako kontratuen benetako kopia –berriena edo luzapenena– aplikazio informatikoaren bidez igortzea Ikerketa Zuzendaritzara, sinatzen den egunetik hasita 21 egun naturaleko gehieneko epean.

2.– Remitir a la Dirección de Investigación, mediante la aplicación informática, copia auténtica del contrato suscrito, nuevo o prorrogado, en el plazo máximo de 21 días naturales desde la fecha de la firma.

3.– Zentroan jarduten hasteko data hauek betetzea:

3.– Cumplir con las siguientes fechas de incorporación al centro:

a) Laguntza berri baten onuraduna kontratua sinatu eta hurrengo hilabetearen barruan hasiko da lanean atzerriko zentroan.

a) La persona beneficiaria de una ayuda nueva se incorporará a su centro de desplazamiento en el extranjero durante el mes siguiente al de la firma del contrato.

Onuraduna lanean hasi dela egiaztatu beharko da atzerriko zuzendariak izenpetutako idazki bidez. Bertan, zein egunetan hasi den jaso beharko da.

La incorporación deberá acreditarse mediante escrito firmado por la persona directora en el extranjero, indicando la fecha de ingreso.

b) Lehen laguntza-berritzeen onuradunek atzerriko zentroan jarraitzen dutela egiaztatu beharko dute atzerriko zuzendariak izenpetutako idazki baten bidez.

b) La persona beneficiaria de la primera renovación de la ayuda deberá acreditar su continuidad en el centro de desplazamiento mediante escrito firmado por la persona directora en el extranjero.

c) Bigarren laguntza-berritzeen onuradunek ezarpen-zentroan lanean hasi direla egiaztatu beharko dute ikerketa-proiektuaren zuzendariak eta onuradunari dagokion saileko zuzendariak izenpetutako idazki baten bidez. Bertan, zein egunetan hasi diren adierazi beharko da.

c) La persona beneficiaria de la segunda renovación de la ayuda deberá acreditar su incorporación en el centro de aplicación mediante escrito firmado por la persona directora del proyecto de investigación y la persona que dirige el departamento de adscripción de la persona beneficiaria, indicando la fecha de ingreso.

Atal honetan aipatutako agiriak Ikerketa Zuzendaritzara bidali beharko dira 2022ko lehen hiruhilekoan, onuradunak doktoretza-ondoko laguntza eskatzeko erabili duen aplikazio informatikoaren bidez.

Los documentos descritos en este apartado, deberán ser remitidos a la Dirección de Investigación durante el primer trimestre de 2022, mediante la aplicación informática por la cual la persona beneficiaria ha realizado la solicitud de la ayuda posdoctoral.

4.– Bai laguntza berrien onuradunek bai lehenengo berritzeen onuradunek, aplikazio informatikoaren bidez, honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

4.– Tanto las personas beneficiarias de ayudas nuevas como las de primera renovación deberán presentar, mediante la aplicación informática:

a) Onuraduna helmuga-herrialdean bizi dela egiaztatzen duen alokairu-kontratua. Laguntza berria bada, atzerriko zentroan lanean hasten den hilabetean aurkeztu beharko da, eta lehenengo berritzeen kasuan, atzerrian jarraituko duela berresten denean.

a) Contrato de alquiler que justifique la residencia en el país de destino, dentro del mes en el que se produzca la incorporación al centro en el extranjero en el caso de ayudas nuevas o cuando se ratifique la continuidad en el extranjero, en el caso de las primeras renovaciones.

b) Garraio publikoan egindako bidaiaren jatorrizko fakturak eta txartelak, laguntza bukatzen den hilabetearen barruan.

b) Billetes y facturas originales del viaje en transporte público, dentro del mes de finalización de la ayuda.

5.– Ikerketa-beharrizanak direla bide, atzerriko zentrotik edo ezarpen-zentrotik aldi baterako irteerak egiteko baimena. Ikerketa Zuzendaritzak baimendu beharko ditu irteera horiek.

5.– Solicitar autorización para realizar salidas temporales tanto del centro de desplazamiento como del centro de aplicación, por necesidades de investigación. Dichas salidas deberán ser autorizadas por la Dirección de Investigación.

Baimena eskatzeko, azalpen-idazki bat aurkeztu beharko da, aplikazio informatikoaren bidez, gutxienez, aurreikusitako irteera-data baino hamar egun lehenago, eta ezarpen-zentroko ikerketa-proiektuko zuzendariak sinatu beharko dute. Irteera onuraduna atzerriko zentroan dagoen bitartean egiten bada, atzerriko ikerketa-proiektuaren zuzendariak ere sinatu beharko du eskabidea.

La solicitud se realizará, mediante la aplicación informática, al menos, con diez días de adelanto sobre la fecha prevista de salida, y mediante escrito razonado y firmado por la persona directora del proyecto de investigación en el centro de aplicación. En el caso de que la salida se realice durante el periodo en el que la persona beneficiaria se encuentre en el centro de desplazamiento, la solicitud deberá ir así mismo firmada por la persona directora del proyecto de investigación en el extranjero.

6.– Laguntza-aldia amaitu eta ondorengo hilabetean, aplikazio informatikoaren bidez, aurkeztu beharko dituzte curriculum vitae eguneratua eta amaierako txostena, 10 orrialdekoa gehienez, zeinak barnean hartuko baititu finantzatutako aldian egindako jarduera akademikoak eta lanak eta izandako lorpenak, ikerketa-proiektuaren zuzendariak sinatuta.

6.– Presentar dentro del mes siguiente al de finalización del período de disfrute de la ayuda, mediante la aplicación informática, el curriculum vitae actualizado y un informe final, máximo 10 páginas, que contenga las actividades académicas y trabajos realizados y los logros alcanzados durante el periodo financiado, firmado por la persona directora del proyecto de investigación.

7.– Laguntzari uko eginez gero, aplikazio informatikoaren bidez, Ikerketa Zuzendaritzari jakinarazi beharko diote, 12. artikuluan zehaztutako baldintzen arabera. Ezarpen-zentroari ere egin beharko zaio jakinarazpena.

7.– Comunicar a la Dirección de Investigación, mediante la aplicación informática, la renuncia a la ayuda que le haya sido concedida, en los términos y condiciones previstos en el artículo 12. Dicha renuncia se deberá comunicar también al centro de aplicación.

8.– Laguntza ematea ekarri zuten hasierako baldintzetan izandako edozein aldaketa (proiektua, proiektuaren zuzendaritza, hartzailea, etab.) jakinarazi beharko diete Ikerketa Zuzendaritzari eta ezarpen-zentroari.

8.– Comunicar a la Dirección de Investigación y al centro de aplicación cualquier alteración que se produzca en las condiciones iniciales por las que fue otorgada la ayuda (proyecto, dirección del proyecto, destino, etc.).

Baldintzetan aldaketaren bat egiteko Ikerketa Zuzendaritzaren baimena beharko da. Eskabidea idazki arrazoitu bidez egingo da, aplikazio informatikoa erabilita; eskatzaileak sinatu beharko du eta ikerketa-proiektuaren zuzendariaren oniritzia izan beharko du.

Cualquier cambio en dichas condiciones requerirá la autorización de la Dirección de Investigación. La solicitud se hará a través de la aplicación informática mediante un escrito razonado, firmado por la persona solicitante que deberá tener el visto bueno de la persona directora del proyecto de investigación.

Dena dela, baimentzen diren aldaketek bermatu beharko dute laguntza ematea eragin zuen eta orduko sasoiko kalifikazioak lortzea eragin zuen kalitatearen antzekoa izango dela kalitatea.

En todo caso, los cambios que se autoricen deberán garantizar una calidad semejante a la que motivó la concesión de la ayuda y las calificaciones entonces otorgadas.

9.– Hobekuntza-programan aurreikusitako ekintzak aprobetxamenduz gauzatzea.

9.– Realizar con aprovechamiento las actividades previstas en su programa de perfeccionamiento.

10.– Zientzia-alorreko prestakuntza eta esperientzia-trukea sustatzeko politikaren esparruan Ikerketa Zuzendaritzak antolatutako jardueretan parte hartzea.

10.– Participar en las actividades organizadas en el marco de la política de estímulo de la formación científica e intercambio de experiencias de la Dirección de Investigación.

11.– Zientzia hedatzeko kanpainetan parte hartzea, ezarpen-zentroko zein atzerriko zentroko komunikazio-politikaren esparruan.

11.– Colaborar en las campañas de difusión de la ciencia en el marco de la política de comunicación tanto del centro de aplicación como del de desplazamiento.

12.– Erakunde batzuentzat diharduela kontuan hartuta, ikerketa-jarduera gauzatzeko orduan erakunde horien izenak erabiltzea, barne-araudien eta erakundeek sinatutako akordio eta hitzarmenen arabera.

12.– Utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la realización de su actividad investigadora, de acuerdo con la normativa interna de dichas entidades y los acuerdos y convenios que estas suscriban.

13.– Laguntza-aldian argitaratutako lan guztietan adieraztea Eusko Jaurlaritzak doktoreei eskainitako doktoretza-ondoko hobekuntza-programari atxikitako ikertzailea dela. Betebehar hori laguntza eman eta gero argitaratutako lan guztiei aplikatuko zaie, betiere programa honetan finantzatutako ikerketaren ondorio zuzena badira.

13.– Hacer constar en todas las publicaciones desarrolladas durante el disfrute de la ayuda, su condición de investigador del Programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor del Gobierno Vasco. Dicha obligación se ampliará a todas aquellas publicadas con posterioridad a dicha fecha pero que sean consecuencia directa de la investigación financiada en este programa.

14.– Diharduen diziplinako arau eta printzipio etikoak onartu, ezagutu eta betetzea, hala nola ezarpen-zentroetan eta atzerriko zentroetan aplikagarri zaizkion laneko osasun eta segurtasuneko arauak eta funtzionamendu-arauak.

14.– Aceptar, conocer y cumplir las normas y principios éticos correspondientes a su disciplina, así como las normas propias de funcionamiento, de seguridad y de salud laboral que le sean de aplicación en los centros de aplicación y de desplazamiento.

15.– Laguntzen zertarakoa fiskalizatzeko dituzten zereginak aurrera eramanez, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen dieten informazio oro ematea.

15.– Facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

16.– Ikerketa-jarduera dedikazio esklusiboko erregimenean gauzatu beharko dute, agindu honetako 13.4 eta 13.5 artikuluan ezarritakoa eragotzi gabe.

16.– Desempeñar su actividad investigadora en régimen de dedicación exclusiva sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 13 (puntos 4 y 5) de esta Orden.

10. artikulua.– Ezarpen-zentroaren betebeharrak.

Artículo 10.– Obligaciones del centro de aplicación.

1.– Ezarpen-zentroak honako betebehar hauek izango ditu, kontratu-aldian ikertzailearekiko kontratu-harremanetik sortzen direnez gainera:

1.– Son obligaciones del centro de aplicación, sin perjuicio de las derivadas de la relación laboral que se establezca con el personal investigador, las siguientes:

a) Ikertzaile onuradunari lan-kontratua egitea, indarreko laneko legediaren arabera, agindu honetan zehaztutako iraupenarekin, ordainsariekin eta gainerako betekizunekin.

a) Contratar laboralmente al personal investigador beneficiario de la ayuda de acuerdo a la legislación laboral vigente y con la duración, retribuciones y demás requisitos que se indiquen en la presente Orden.

b) Ikerketa Zuzendaritzari jakinaraztea, baldin eta laguntza emateko hasierako egoera aldatzen bada, egoera hori eten edo aldatzen bada, edo bateraezintasuna dakarren beste edozein kausa sortuz gero; gainerako gorabeheren berri ere eman beharko da, baldin eta laguntzaren xedea normaltasunez betetzea eragotz badezakete. Gehienez ere, egutegiko 21 eguneko epean eman beharko da gorabehera horien berri, gertatzen diren egunetik aurrera.

b) Comunicar a la Dirección de Investigación, la renuncia, interrupción, modificación de la situación inicial de concesión de la ayuda y cualquier causa de incompatibilidad que se produzca, así como el resto de incidencias que puedan alterar el normal cumplimiento del objeto de la misma, en el plazo máximo de 21 días naturales desde la fecha en que se produzcan.

c) Onuradunei behar duten laguntza ematea, eta beren jarduera ongi gauzatzeko behar dituzten bitartekoak, tresnak edo ekipamenduak erabiltzeko aukera ematea.

c) Proporcionar a las personas beneficiarias el apoyo necesario y facilitarle la utilización de los medios, instrumentos o equipos que resulten precisos para el normal desarrollo de su actividad.

d) Programa behar bezala garatzen dela zaintzea; onuradunari ezin zaio eskatu bere ikerketaren garapenarekin lotuta ez dagoen beste jarduerarik egitea.

d) Velar por el desarrollo adecuado del programa, sin que pueda exigírsele al beneficiario la realización de otra actividad que no esté relacionada con el desarrollo de su investigación.

e) Ikertzaileari aukera ematea, ikertzen ari den departamentuetan, institutuetan eta erakunde publiko edo pribatuetan integratzeko.

e) Permitir la integración del personal investigador en los departamentos, institutos y organismos públicos o privados en los que lleve a cabo la investigación.

f) Laguntza-programa honen babesean ezarpen-zentroaren eta ikertzailearen artean egindako kontratuek adierazi beharko dute Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko finantza-laguntza dutela Ikertzaile Doktoreentzako Hobekuntzarako doktoretza-ondoko Programaren bitartez.

f) En los contratos entre el centro de aplicación y la persona investigadora realizados al amparo de este Programa de ayudas deberá constatarse el apoyo financiero del Programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

g) Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzen xedearen fiskalizazio-funtzioak betetze aldera.

g) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

h) Ezarpen-zentroak 2023ko lehen hiruhilekoan justifikatu beharko du zertan erabili dituen agindu honetan araututako laguntzengatik jasotako funtsak. Helburua da erregularizatzea zentro horiei ikertzaileen ordainsari gordinetarako ordaindutako zenbatekoen eta, agindu honetan jasotako egoera guztiak aplikatuta, azkenean ematen direnen arteko aldea.

h) Durante el primer trimestre del año 2023 el centro de aplicación deberá justificar la aplicación de los fondos percibidos con motivo del desarrollo de las ayudas establecidas en esta Orden. El objetivo es regularizar la diferencia entre las cantidades abonadas a dichos centros para las retribuciones brutas del personal investigador y las finalmente resultantes en virtud de la aplicación de todas aquellas situaciones mencionadas en esta Orden que así lo contemplen.

Horretarako, ezarpen-zentroak ziurtagiri bat helarazi beharko du Ikerketa Zuzendaritzara, eta ziurtagiri horretan adieraziko da zeintzuk diren erakunde horrek laguntzaren onuradun bakoitzari emandako urteko soldata gordina eta Gizarte Segurantzari emandako zenbatekoak. Zenbateko horien artean alderik badago, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen baten bidez ebatziko da.

Para ello, el centro de aplicación deberá enviar a la Dirección de Investigación un certificado en el que conste el salario bruto anual y las aportaciones a la Seguridad Social realizadas por su organismo por cada persona beneficiaria de la ayuda. En caso de diferencia entre dichas cantidades se procederá a la liquidación de esta a través de resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación.

Hala ere, onuradunak bere kontratua amaitu baino lehenago amaitzen badu laguntzaren aldia, aldi hori amaitzen duenean justifikatuko du ezarpen-zentroak, aurreko paragrafoan aipatzen den moduan.

No obstante, si la persona beneficiaria finalizara su periodo de ayuda antes de la fecha de finalización de su contrato, en ese mismo momento se procedería por parte del centro de aplicación a la justificación, tal y como se menciona en el párrafo anterior.

i) Dirulaguntza jasotako egoeraren xedea edo izaera asko aldatzen duen edozein gorabeheraren berri ematea, baita Hezkuntza Sailari laguntzea ere, jarduera horien egiaztapen-, inspekzio-, jarraipen- eta kontrol-prozeduretan.

i) Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la situación subvencionada, así como a colaborar con el Departamento de Educación en los procedimientos de comprobación, inspección, seguimiento y control de dichas actividades.

2.– Erakunde kontratatzaileak nahitaez bete beharko du EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 52., 63. eta 65. artikuluetan (EAEko administrazio publikoen laguntzen eta dirulaguntzen araubideari buruzkoa) ezarritakoa, erakunde kolaboratzaile den aldetik, baita Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan adierazitakoa eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak erakunde kolaboratzaileen betekizunei, erregimenari eta betebeharrei buruz xedatutakoa ere.

2.– La entidad contratante estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 52, 63 y 65 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, relativo al régimen de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en calidad de Entidad Colaboradora, a lo señalado en el artículo 14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a lo establecido por el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre en cuanto a los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras.

4. atala
Sección 4.ª
Laguntza onartzea, hari uko egitea eta bateraezintasunak
Aceptación, renuncia e incompatibilidades

11. artikulua.– Laguntza onartzea.

Artículo 11.– Aceptación de la ayuda.

1.– Programa honetan araututako laguntzen onuradun den ikertzaile doktoreak 10 egun balioduneko epea izango du laguntzari berariaz eta idazki bidez uko egiteko, emakida-ebazpena egoitza elektronikoko iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/) jakinarazten denetik aurrera; hala egin ezean, onartutzat joko da. Uko egiten bada, laguntzaz gozatzen hasi baino lehen izango ditu ondorioak uko-egite horrek. Uko-egitea aplikazio informatikoaren bidez egingo da. Uko-egitea puntu honetan adierazitako moduan eta epean aurkezten bada, eman gabe geratu den laguntza hori 31.7 artikuluan adierazitako prozedurari jarraikiz esleituko da berriro.

1.– El personal investigador doctor beneficiario de las ayudas objeto de esta Orden dispondrá de un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la resolución de concesión en el tablón de anuncios de la sede electrónica de https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios para renunciar expresamente a la misma; de no hacerlo así se dará por aceptada. Esa renuncia, en caso de producirse, tendrá efectos antes del inicio del disfrute de la ayuda. La renuncia se hará a través de la aplicación informática. Si se presenta una renuncia en los términos y plazo establecidos en este punto la ayuda vacante se volverá a adjudicar según lo establecido en el artículo 31.7.

2.– Ikertzaile doktoreek dirulaguntza onartzen badute, 8. eta 9. artikuluetan jasotzen diren eskubideak onartzen dituztela eta betebeharrak betetzeko konpromisoa hartzen dutela ulertuko da, hurrenez hurren.

2.– La aceptación de la ayuda por el personal investigador doctor implicará el reconocimiento de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en los artículos 8 y 9, respectivamente.

12. artikulua.– Laguntzari uko egitea.

Artículo 12.– Renuncia a la ayuda.

1.– Kontratua formalizatuta, eta laguntza jasoko duen aldian, onuradunak laguntzari uko egin ahalko dio, horretarako arrazoiak adierazita. Uko-egitea aplikazio informatikoaren bidez jakinarazi beharko da, eta, horretarako, Ikerketako zuzendariari zuzendutako idatzi bat aurkeztu beharko da. Idatzi hori ikertzaileak berak eta ezarpen-zentroko legezko ordezkariak sinatu beharko dute, eta bertan adierazita egon beharko dira laguntzari uko egiteko arrazoiak eta uko-egite horrek zein egunetatik aurrera izango dituen ondorioak. Ondorioak hasteko eguntzat hartuko da ikertzaileak laguntza jasoko duen azken eguna. Uko-egitearen ondorioak hasteko eguna baino 10 egun baliodun lehenago egingo da jakinarazpen hori, beranduenez. Laguntzari uko egiten dion onuradunaren ezarpen-zentroa UPV/EHU bada, justifikazio-idatzia Ikerketako errektoreordeak sinatu beharko du.

1.– Una vez formalizado el contrato y durante el periodo de disfrute de la ayuda la persona beneficiaria podrá, de forma justificada, renunciar a dicha ayuda. La renuncia deberá ser comunicada mediante la aplicación informática y para ello deberá adjuntar un escrito dirigido a la Directora de Investigación, firmado por la persona investigadora y el o la representante legal del centro de aplicación, con expresión de los motivos y la fecha de efectos de la misma; se entenderá como fecha de efectos el último día en que la persona investigadora sería beneficiaria de la ayuda. Dicha comunicación deberá realizarse con una antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha de efectos de la renuncia. En caso de que la renuncia sea presentada por una persona beneficiaria cuyo centro de aplicación sea la UPV/EHU el escrito que la justifica deberá ir firmado por la persona Vicerrectora de Investigación.

2.– Onuradunak alegatutako arrazoiak justifikazio nahikotzat jotzen badira, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen bidez onartuko da uko-egitea.

2.– Siempre y cuando los motivos alegados por la persona beneficiaria justifiquen dicha medida las renuncias serán aceptadas mediante Resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación.

3.– Doktore ikertzaileak uko egiten badu, ezarpen-zentroak itzuli egin beharko ditu kontratua finantzatzeko erabili gabeko zenbatekoak. Uko egitearen ondorio ekonomikoak hasiko dira uko egitea gauzatzen den egun berean, bidegabeko ordainketak gauzatu badira egin beharko diren itzultzeak eragotzi gabe. Laguntza berrien kasuan, onuradunak uko egin arte jasotako zenbateko garbia itzuli beharko du, baldin eta laguntza erabiltzeko lehen hiruhilekoan uko egiten bada.

3.– La renuncia del personal investigador doctor implicará la devolución por el centro de aplicación de las cantidades no utilizadas en la financiación del contrato. Los efectos económicos de la renuncia se producirán con la misma fecha en la que esta se produjera, sin perjuicio de los reintegros que deberán realizarse en el caso de haberse producido pagos indebidos. En caso de ayudas nuevas, la renuncia cuya fecha de efectos esté dentro del primer trimestre de disfrute de la ayuda supondrá el reintegro de la cantidad neta percibida hasta el momento de la renuncia por parte de la persona beneficiaria.

13. artikulua.– Bateraezintasun-araubidea.

Artículo 13.– Régimen de Incompatibilidades.

1.– Agindu honetako laguntza jasoz gero, oro har, ezin izango da funts publikoekin edo pribatuekin finantzatutako beste laguntzarik jaso –xede bera baldin badu–, ez eta soldatarik ere.

1.– El disfrute de una ayuda al amparo de esta Orden es incompatible, con carácter general, con cualquier otra ayuda para el mismo fin, financiada con fondos públicos o privados, así como con la percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza salarial.

2.– Aurreko apartatuan ezarritakoa gorabehera, agindu honetako laguntza bat jasotzea bateraezina da ZTBLren 22. artikuluan xedatutakoaren babesean eginiko Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistemara sartzeko kontratu bat edukitzearekin edo eduki izanarekin, zeinaren bidez doktoreen hobekuntzarako programa bat –atzerriko ikerketa-zentroetan bi urteko edo denbora gehiagoko egonaldiak aurreikusten dituena– baliatu bada edo baliatzen ari bada, agindu hau ebatzi baino lehen.

2.– Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, la posesión de una ayuda al amparo de esta Orden es incompatible con disfrutar o haber disfrutado de un contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación celebrado al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la LCTI, mediante el cual se haya disfrutado o se esté disfrutando de un programa de perfeccionamiento de personal doctor que contemplen estancias en centros de investigación en el extranjero de dos o más años de duración, con anterioridad a la resolución de la presente Orden.

3.– Agindu honen babesean jasotako laguntzekin bateraezinak dira ikasketa arautuak, izan urrutiko modalitatean, izan aurrez aurrekoan.

3.– El disfrute de una ayuda al amparo de esta Orden es incompatible con la realización de cualquier tipo de estudios reglados cualquiera que sea la modalidad de impartición, presencial o a distancia.

4.– Ikerketa Zuzendaritzak baimena eman dezake ikasketak egiteko, baldin eta beren ezaugarri eta ordutegiengatik ezarpen-zentroko lanaldi normalizatutik kanpo egin ahal badira eta ez badiote inolako kalterik eragiten onuradunaren ikerketa-jardunari.

4.– La Dirección de Investigación podrá autorizar la realización de estudios cuya naturaleza y desarrollo en horarios fuera de la jornada laboral normalizada del centro de aplicación no suponga ningún perjuicio al desarrollo de la actividad investigadora de la persona beneficiaria.

Ikasketak egiteko baimen-eskabidea aplikazio informatikoaren bidez egingo da, gutxienez, ikasketak hasteko aurreikusitako eguna baino hamabost egun lehenago, eta proiektuko zuzendariak eta ikertzaileak sinatu beharko dute.

La solicitud de autorización para la realización de estos estudios se hará mediante la aplicación informática al menos, con quince días de adelanto sobre la fecha prevista de inicio y deberá ir firmada por la persona directora del proyecto y la persona investigadora.

5.– Salbuespen gisa, eta laguntzaren 12 hilabeteko hirugarren aldian bakarrik, Ikerketa Zuzendaritzak baimena eman ahal izango du irakasle-lanetan laguntzeko, prestakuntza-helburuei jarraikiz; urtean 30 orduz, gehienez ere, eta laguntzaren ikerketa-helburuari inolako kalterik eragin gabe.

5.– Excepcionalmente, y solo en el tercer periodo de 12 meses de la ayuda la Dirección de Investigación podrá autorizar la compatibilidad de la ayuda con colaboraciones en tareas docentes, con fines formativos, hasta un máximo de 30 horas anuales, sin que en ningún caso pueda desvirtuarse la finalidad investigadora de la ayuda.

Lankidetza hori Graduko edo Masterreko irakaskuntzan egingo da. Gainera, ez du inolaz ere ordezkapenik egingo irakasgaiaren ardura duen irakasleen irakaskuntzan, eta irakasgaiaren ardura duen irakasleekin batera egingo da, talde txikitan (mintegietan, laborategi edo ordenagailuko praktiketan, edo antzekoetan). Prestakuntzako ikertzailea ezin da inolaz ere aipatutako ikasgaiaren arduraduna edo koordinatzailea izan. Halaber, ez da lan-kontraturik sinatuko.

Esta colaboración se realizará en la docencia de Grado o Master. Además, en ningún caso supondrá ni una merma de la carga docente del departamento que asigne la colaboración ni una sustitución de la docencia del profesorado responsable de la asignatura, y se realizará en paralelo con el profesorado responsable de la misma y en pequeños grupos (seminarios, prácticas de laboratorio o de ordenador, o equivalentes). En ningún caso la persona investigadora en formación puede ser responsable o coordinadora de dicha asignatura. Tampoco podrá dar lugar a un contrato laboral.

Lankidetzaren baimen-eskabidea egiteko erabili den aplikazio informatiko beraren bidez eskatuko da lankidetza-baimena. Horretarako, aplikazio horretan dagoen txantiloia bete beharko da; irakaskuntza-kolaborazioa hasteko aurreikusitako eguna baino hamabost egun lehenago, gutxienez, eskatu beharko da baimen hori, eta, ikerketa-arloan eskumena duen errektoreordearen onarpena izateaz gain, atxikitako departamentuko zuzendariak eta proiektuko zuzendariak sinatu beharko dute eskabidea.

La solicitud de autorización de colaboración se realizará mediante la aplicación informática por la que se ha realizado la solicitud de la ayuda, cumplimentando la plantilla que para tal fin se halla en dicha aplicación, al menos, con quince días de adelanto sobre la fecha prevista de inicio de la colaboración docente y además de la aprobación del Vicerrector o Vicerrectora competente en materia de investigación, deberá ir firmada por la persona directora del departamento de adscripción y la persona directora del proyecto.

6.– Ikerketa Zuzendaritzak baimena eman ahal izango du onuradunak ordainsariak jaso ditzan ikerketarekin zuzenean lotutako irakaskuntza-zereginengatik ere jasotzen baditu, baldin eta horiek guztiak (hitzaldietan parte hartzea, liburuak, artikuluak edo erakusketak) aldizkakoak eta ezohikoak badira. Ordainsari horiek ezin izango dute laguntzaren urteko zenbateko gordin osoaren % 30 gainditu.

6.– La Dirección de Investigación podrá autorizar, también, las percepciones que procedan de tareas que pudiera realizar la persona beneficiaria, directamente asociadas con la investigación, cuando tengan carácter esporádico y no habitual (participación en conferencias, ponencias, libros, artículos o exposiciones). Estas percepciones no podrán superar el 30 % del importe anual bruto de la ayuda.

Baimen-eskabidea aplikazio informatikoaren bidez egingo da, eta lana hasteko aurreikusitako eguna baino hamabost egun lehenago, gutxienez. Atxikitako departamentuko zuzendariak, proiektuaren zuzendariak eta onuradunak sinatu beharko dute baimen hori.

La solicitud de autorización se realizará mediante la aplicación informática y, al menos, con quince días de adelanto sobre la fecha prevista de inicio de la tarea. Dicha autorización deberá ir firmada por la persona directora del Departamento de adscripción, la del proyecto y por la persona beneficiaria.

7.– Laguntza horiek ikertzaileak prestatzeko direnez, ezingo da ikertzaileen hobekuntzarako laguntza berririk jaso Eusko Jaurlaritzatik, baldin eta diruz lagundutako programa amaitzen bada –balizko berritzeak barnean hartuta– edo hari uko egiten bazaio.

7.– Dado el carácter de formación de estas ayudas, la finalización del Programa subvencionado, incluidas las posibles renovaciones, o su renuncia, supondrá la imposibilidad de obtención de una nueva ayuda de perfeccionamiento de personal investigador del Gobierno Vasco.

14. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 14.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Laguntza emateko kontuan izandako baldintzak aldatu badira, edo, hala dagokionean, administrazio honek edo beste Administrazio Publiko batzuek emandako beste laguntza batzuk aldi berean lortzen badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, betiere dirulaguntzari buruzko arauan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen baldin badira. Ondorio horietarako, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena emango du, zeinetan emandako zenbatekoak berriz doituko baitira, eta laguntza horiek emateko ezarritako irizpideak eta mugak aplikatuko. Hartzaileek, beraz, sobera jasotako zenbatekoak itzuli beharko dituzte. Baldintzak aldatzeak emandako dirulaguntza osoa edo haren zati bat itzuli beharra baldin badakar, 18. artikuluan aurreikusitako itzulketa-espedientea hasiko da.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas concedidas por esta u otras Administraciones Públicas, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta. A estos efectos, el Viceconsejero de Universidades e Investigación dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes concedidos, aplicándose los criterios y límites establecidos para su otorgamiento, quedando obligados los receptores de la ayuda a la devolución de los importes percibidos en exceso. En el supuesto de que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente expediente de reintegro previsto en el artículo 18.

15. artikulua.– Jarraipena.

Artículo 15.– Seguimiento.

Ikerketa Zuzendaritzak egin beharko du ikertzaile doktoreek egin duten lanaren jarraipen zientifiko eta teknologikoa. Horretarako, prozedura egokiak ezarriko ditu, eta egoki irizten dituen organo, batzorde edo adituak izendatu ahal izango ditu, laguntzaren aplikazioaren beharrezko diren jarraipen- eta egiaztapen-jarduerak gauzatzeko, eta beharrezkotzat jotzen duen informazio gehigarria aurkez dadila eskatzeko, agindu honetan kasu bakoitzerako berariaz ezartzen den informazioaz gainera.

El seguimiento científico–tecnológico del trabajo realizado por el personal investigador doctor corresponde a la Dirección de Investigación, que establecerá los procedimientos adecuados para ello, pudiendo designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda y recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna, sin perjuicio de las establecidas específicamente en cada caso dentro de esta Orden.

16. artikulua.– Ikuskapena eta kontrola.

Artículo 16.– Inspección y control.

Hezkuntza Sailak beharrezko ikuskatze- eta kontrol-lanak egin ahal izango ditu agindu honen betekizunak eta baldintzak betetzen direla bermatzeko, hargatik eragotzi gabe Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari esleitutako egitekoak.

El Departamento de Educación podrá realizar las acciones de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas por esta Orden sin perjuicio de las funciones asignadas a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda.

17. artikulua.– Ez-betetzea.

Artículo 17.– Incumplimiento.

Jasotako zenbatekoak eta horiei dirulaguntzen arloan aplikagarriak zaizkien berandutze-interesak itzultzeko prozedurari ekingo zaio –prozedura hori Dirulaguntzen Lege Orokorraren 37.1 artikuluko oinarrizko araudiak ezartzen duena da– pertsona onuradunak eta/edo ezarpen-zentroak edo erakunde kontratatzaileak egoera hauetako batean egonez gero: EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53.1 artikuluan adierazitako kasuetako batean erortzea; agindu honetan eta bete beharreko gainerako arauetan aipatutako baldintzak edo betebeharrak ez betetzea; dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak ez betetzea –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 53. artikuluan eta dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoaren arabera–, edo laguntzak emateko ebazpenean arautzen diren baldintza edo betebeharrak ez betetzea.

En el caso de que las personas beneficiarias de la ayuda y/o centros de aplicación o entidades contratantes incurriesen en alguno de los supuestos del artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, incumpliesen cualquiera de las condiciones u obligaciones mencionadas en la presente Orden y demás normas aplicables, o incumpliesen cualquiera de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la resolución de concesión, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro de las cantidades recibidas más los correspondientes intereses de demora aplicables en materia de subvenciones –que es el que conforme a la normativa básica contenida en el artículo 37.1 de la LGS resulta de aplicación–.

18. artikulua.– Laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela deklaratzeko eta, hala badagokio, laguntza itzultzeko prozedura.

Artículo 18.– Procedimiento para la declaración de pérdida del derecho a la ayuda y, en su caso, reintegro.

Agindu honetan xedatutakoa betetzen ez den kasuetan, hau izango da prozedura:

En los supuestos de incumplimiento previstos en esta Orden, el procedimiento será el siguiente:

a) Prozedura hasteko ebazpena egin eta jakinarazteko ardura Ikerketako zuzendariarena izango da.

a) La iniciación del procedimiento será dictada y comunicada por la Directora de Investigación.

b) Prozedura hasteko idatziak prozedura hasteko arrazoiak jasoko ditu eta 15 eguneko epea emango dio onuradunak egoki iritzitako alegazioak aurkezteko.

b) En el escrito que da inicio a dicho procedimiento se incluirán los motivos que la fundamentan y se concederá un plazo de 15 días para que la persona beneficiaria formule las alegaciones que estime oportunas.

c) Alegazioak jaso ondoren, edo epea igaro bada alegaziorik jaso gabe, amaiera emango zaio prozedurari, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen baten bidez.

c) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen realizado, se pondrá fin al procedimiento por resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación.

Hamabi hilabetekoa izango da itzulketa-prozedura ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de doce meses.

Ebazpenak ulertzen badu arauak ez direla bete, laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela aitortuko du, eta, hala badagokio, adieraziko du behar diren kopuruak EAEko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar zaizkiola, gehi laguntza ordaindu zenetik dirulaguntzen arloan aplikatu behar diren berandutze-interesak –Dirulaguntzen Lege Orokorraren 37.1 artikuluan jasotako oinarrizko araudiak ezartzen dituenak–; horretarako epea, gehienez ere, bi hilabetekoa izango da, ebazpena jakinarazten denetik aurrera. Epe hori borondatezko epetzat joko da.

Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan más los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones –que es el que conforme a la normativa básica contenida en el artículo 37.1 de la LGS resulta de aplicación-, desde el momento del pago de la ayuda, en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la resolución. Este plazo se considerará como plazo de periodo voluntario.

d) Borondatezko epean laguntza itzuli ezean, Ekonomia eta Ogasun Saileko Ogasun Sailburuordetzari emango zaio horren berri, aplikatu beharreko legezko arauek xedatutakoa kontuan hartuta jarduteko.

d) La falta de reintegro en el periodo voluntario será puesta en conocimiento de la Viceconsejería de Hacienda del Departamento de Economía y Hacienda a fin de que se proceda según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

19. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 19.– Información básica sobre protección de datos.

Eskatzaileen datu pertsonalak honako tratamendu-jarduera honetan tratatu eta sartuko dira: Laguntzak eta dirulaguntzak (ikerketarako). Informazio hau jasoko da:

Los datos de carácter personal de los solicitantes serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: ayudas y subvenciones (de apoyo a la investigación). Se incluirá la siguiente información:

Arduraduna: Ikerketa Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Responsable: Dirección de Investigación, Departamento de Educación.

Helburua: ikerketarako finantzaketa eta bultzada.

Finalidad: financiación e impulso a la investigación.

Legitimazioa:

Legitimación:

– Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean egin behar den eginkizun bat betetzeko.

– Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena.

– Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.

Hartzaileak:

Destinatarios:

– Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

– Otros órganos de la Comunidad Autónoma.

– Ekonomia eta Ogasun Saila.

– Departamento de Economía y Hacienda.

– Patente eta Marken Espainiako Bulegoa.

– Oficina Española de Patentes y Marcas.

Eskubideak: laguntza-eskatzaileek eskubidea dute datuak irispidean izateko eta datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.

Derechos: la persona solicitante tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: gure web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/054300-capa2-es.shtml

Información adicional: se puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/054300-capa2-es.shtml

Araudia:

Normativa:

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LAGUNTZEN IZAPIDEAK ETA EBAZPENA ETA LAGUNTZAK ARGITARATZEA
INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS AYUDAS

20. artikulua.– Organo kudeatzailea.

Artículo 20.– Órgano gestor.

Ikerketa Zuzendaritzari dagozkio deialdi honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzeko lanak.

La gestión de la presente convocatoria corresponde a la Dirección de Investigación.

21. artikulua.– Eskabideak formalizatzea eta aurkezteko epeak.

Artículo 21.– Formalización de solicitudes y plazo de presentación.

1.– Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2021/posdoc/web01-tramite/eu) telematikoki eskuragarri egongo den inprimakiaren bitartez baizik ezingo da egin eskabidea.

1.– La solicitud se cumplimentará exclusivamente mediante el formulario de inscripción que será accesible por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco en la dirección electrónica https://www.euskadi.eus/agrupacion_servicios/2021/posdoc/web01-tramite/es

Helbide horretatik, izangaia aplikazio informatikoan sartuko da, eta bertan alta hartu beharko du erabiltzaile moduan, eta aplikazioan zehaztutako jarraibideak bete. Eskatzailearen identitatea egiaztatu egingo da, pertsona horren esanbidezko baimenarekin, datuak egiaztatzeko zerbitzuaren bitartez. Zerbitzu hori Administrazio Elektronikoari buruzko 21/2012 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian jasota dago.

Desde esta dirección la persona candidata accederá a la aplicación informática donde deberá darse de alta como usuaria y seguir las instrucciones que se le especifiquen. La identidad de la persona solicitante se verificará, con la autorización expresa de dicha persona, a través del servicio de verificación de datos contemplado en la disposición adicional segunda del Decreto 21/2012 de Administración Electrónica.

Eskabidearekin batera aurkeztu beharko den dokumentazioa bide elektronikoa erabiliz soilik aurkeztuko da, eta, berrietarako, agindu honetako 26. artikuluan eta, berritzeetarako, 34. artikuluan azaltzen den dokumentazioa izango da laguntza.– Agiri horiek Elkarreragingarritasun-eskema nazionala onartzen duen 4/2010 Errege Dekretuan eta hura garatzen duen araudian arautzen diren formatuetara egokituko dira.

La documentación que deberá acompañar a la solicitud, se presentará únicamente por vía electrónica, y será la señalada en el artículo 26 de esta Orden para ayudas Nuevas y en el artículo 34 para Renovaciones. Dicha documentación se ajustará a los formatos regulados en el Real Decreto 4/2010 por el que se aprueba el esquema nacional de interoperabilidad y en su normativa de desarrollo.

2.– Eskabidea telematikoa guztiz betetakoan, egoitza elektronikoak onartutako sinadura elektronikoaren edozein sistema erabiliz identifikatu beharko da eskatzailea, eta eskabidea erregistratzeko prozesu elektronikoa osatu beharko du; alegia, eskabide bat sinadura elektronikoaren bitartez baliozkoa izatekoa, erregistroan jasota geratu behar da. Hori ziurtatzeko, eskatzaileak agirien erregistro-elektronikoa/aurkezpen-erregistroa eskura dezake, «Ikusi egiaztagiria E/E» aukeran. Ez da onartuko erabat modu elektronikoan bete eta erregistratu gabeko eskabiderik.

2.– Una vez que la solicitud telemática esté cumplimentada en todos sus términos, la persona solicitante se deberá identificar mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados por la Sede Electrónica y deberá completar el proceso electrónico de registro de la solicitud, es decir, para dar validez a una solicitud mediante firma electrónica debe quedar constancia de su registro. Para asegurarse de ello la persona solicitante puede obtener un Registro Electrónico-Registro de Presentación de documentos mediante la opción «Visualización Justificante R/E». No se admitirán solicitudes no cumplimentadas y registradas íntegramente de forma electrónica.

3.– Helbide honetan ageri dira identifikazio-sistema elektroniko onartuak: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

3.– En la siguiente dirección están publicados los sistemas de identificación electrónica admitidos: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

4.– Eskabideak –berriak zein berritzeenak– aurkezteko epea agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta 2021eko irailaren 8an amaituko da.

4.– El plazo de presentación tanto de solicitudes nuevas como de renovaciones comenzará el día siguiente al de la publicación de la Orden en el BOPV y finalizará el 8 de septiembre de 2021.

5.– Hautagai bakoitzak eskabide bakar batekin parte hartu ahal izango du deialdi honetan. Aplikazio informatikoak ez die beste eskabiderik egiten utziko aurretik eskabide bat eginda duten hautagaiei.

5.– Cada aspirante solo podrá concurrir a esta convocatoria con una solicitud. La aplicación informática no permitirá que una persona que haya cursado una solicitud pueda tramitar otra ulterior.

6.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, ezingo da eskabiderik aldatu, Ikerketako Zuzendaritzak behar bezala baimendutako ezohiko kasuetan izan ezik.

6.– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no se podrá modificar la solicitud salvo en casos excepcionales debidamente autorizados por la Dirección de Investigación.

7.– Agindu honetako II., III. eta IV. eranskinetan azaltzen dira eskabide-ereduak.

7.– Los modelos de solicitud figuran en los anexos II, III y IV de esta Orden.

22. artikulua.– Eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 22.– Subsanación de deficiencias de la solicitud.

Laguntzen eskabideak oso-osorik beteta etorri ezean, edo manuzko agiri guztiekin batera aurkezten ez badira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 68.1 artikuluaren arabera, interesdunari eskatuko zaio akats hori zuzentzeko edo nahitaezko agiriak telematikoki aurkezteko hamar laneguneko epe luzaezinean. Zuzenketa-prozesua burutzeko, 21. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan ezarritako prozedurari jarraituko zaio. Hala egiten ez bada, eskatzaileak eskabidea egiteari uko egin diola ulertuko da; hala ere, Administrazioak uko edo atzera egite hori adierazten duen berariazko ebazpena eman beharko du. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan arautzen den moduan jakinarazi beharko da ebazpen hori.

Si las solicitudes de ayuda no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo improrrogable de diez días hábiles subsane la falta o acompañe telemáticamente los documentos preceptivos. Dicho proceso de subsanación debe culminarse conforme al procedimiento establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 21. Si así no lo hiciere se le tendrá por desistida en su solicitud, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa declarativa del desistimiento, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zuzenketa-errekerimenduaren jakinarazpena zuzendu beharreko eskabideak https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz gauzatuko da. Era berean, jakinarazpen elektroniko bat bidaliko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/). Ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu beharko da bertara.

La notificación de requerimiento de subsanación se efectuará mediante la publicación de la relación de solicitudes a subsanar en el tablón de anuncios de la sede electrónica de https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios Asimismo, se le enviará una notificación electrónica a «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta a la que deberá acceder con su certificado electrónico.

23. artikulua.– Laguntzak emateko prozedurak.

Artículo 23.– Procedimientos de concesión.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako laguntza berriak lehiaketa bidez emango dira, publikotasunari, gardentasunari, objektibotasunari, berdintasunari eta bereizkeriarik ezari buruzko printzipioen arabera eta ikerketa orokorrerako eta ikerketa espezifikorako laguntzak bereizita.

1.– La concesión de las ayudas nuevas previstas en la presente convocatoria se realizará por concurso, de forma independiente tanto para la modalidad de investigación general como en la de investigación específica, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Horretarako, aurkeztutako eskabideak alderatuz emango dira laguntzak, laguntzen artean hautapen-irizpideen araberako hurrenkera bat ezartzeko. 75 puntu lortzen dutenei soilik emango zaie laguntza, hurrengo kapituluetan jasotzen diren baldintzetan.

A estos efectos, la concesión se efectuará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de selección y adjudicando solo a aquellas que alcancen los 75 puntos, en las condiciones que se recogen en los capítulos siguientes.

2.– Laguntzak bereizita emango dira ikerketa orokorreko eta ikasketa espezifikoko modalitateetan, betiere, eskabidea garaiz eta forma egokian aurkezten bada, eta 32. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla agirien bidez egiaztatzen bada.

2.– La renovación de las ayudas, se concederá de forma independiente tanto para la modalidad de investigación general como en la de investigación específica, siempre que la solicitud se efectúe en tiempo y forma y se documente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 32.

4.1 artikuluan aurreikusitako zenbatekoa kalkulatzeko, oinarritzat hartu da programa honetan legez jardunean diren gaitutako onuradun guztiek berritzea eskatuko dutela.

La cuantía prevista en el artículo 4.1 se ha calculado en base a la previsión de solicitud de renovación de todas las personas beneficiarias en activo legalmente capacitadas de este programa.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
LAGUNTZA BERRIAK, IKERKETA OROKORREKOAK ETA IKERKETA ESPEZIFIKOKOAK.
AYUDAS NUEVAS DE INVESTIGACIÓN GENERAL E INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA
1. atala
Sección 1.ª
Eskakizunak eta dokumentazioa
Requisitos y documentación

24. artikulua.– Eskatzaileen betekizunak.

Artículo 24.– Requisitos de las personas solicitantes

1.– a) Eskabidea aurkezterakoan EAEko udalerri batean erroldatuta egotea, gutxienez 2017ko urtarrilaren 1az geroztiko antzinatasunarekin.

1.– a) Estar empadronada en un municipio de la CAPV en el momento de presentar la solicitud y al menos desde el 1 de enero de 2017.

b) Hala ere, onartu egingo dira, aurretik EAEn erroldatuta egonda, doktoretza-tesia doktoretza-programa batean EAEz kanpo egiteagatik baldintza hori betetzen ez duten eskatzaileak, bai eta, egoera horretan egonda, doktoretza-titulua eskuratu ostean beren ikerketa eten ez dutenak ere.

b) Se admitirán, no obstante, aquellas solicitudes de personas que, habiendo estado habitualmente empadronadas en la CAPV, no cumplan este requisito por motivos de realización de su tesis doctoral dentro de un programa de doctorado fuera de la CAPV y de aquellas que estando en esa situación, tras obtener el título de doctor o doctora, hayan continuado con su investigación sin ninguna interrupción.

2.– Europar Batasunetik kanpoko atzerritarren kasuan, bizileku-baimena eduki behar dute.

2.– Estar en posesión del correspondiente permiso de residencia, cuando se trate de personas extracomunitarias.

3.– Doktoretza-titulua edukitzea, 2018ko urtarrilaren 1ean edo geroago lortutakoa, honako salbuespen hauekin:

3.– Estar en posesión del título de doctor o doctora, cuya fecha de obtención haya sido el 1 de enero de 2018 o posterior con las siguientes excepciones:

a) Eskatzaileak beharrezko den titulua ez badauka baina titulu hori 2021eko urrirako lortzekotan badago, onartu egingo zaio eskabidea, eta behin-behinean ebaluatu ahal izango da, baldin eta gainerako nahitaezko agiriekin batera aurkezten badu tesia deposituan erregistratu delako ziurtagiria, edo proiektuaren zuzendariaren gutuna, eskatzailea 2021eko urrirako doktore-titulua ateratzeko moduan egongo dela ziurtatzen duena. Aipatu titulua lortu izanaren ziurtagiria aurkezteko epea 2021eko azaroaren 5ean amaituko da, egun hori barne. Laguntza jaso ahal izateko, eskatzaileak doktore-titulua lortu duelako egiaztagiria aurkeztu beharko du. Horretarako, doktoretza-tituluaren eskubideak ordaindu izanaren agiriaren kopia aurkeztu beharko du, aplikazio informatikoaren bidez.

a) En el supuesto de que la persona solicitante no esté en posesión del título exigido pero espere alcanzarlo para octubre de 2021, se aceptará su solicitud, que podrá ser evaluada con carácter provisional siempre que, junto con la demás documentación preceptiva, incluya un certificado acreditativo de que la tesis ha sido registrada en depósito o carta de la persona directora de la misma que certifique que la persona solicitante está en condiciones de alcanzar el título de doctorado para octubre de 2021. La fecha límite para confirmar documentalmente haber obtenido dicho título es el 5 de noviembre de 2021, inclusive. La posible concesión de la ayuda quedará supeditada a que la persona solicitante confirme documentalmente haber obtenido el título de doctor o doctora presentando telemáticamente a través de la aplicación informática, copia del justificante de pago de los derechos del título de doctorado.

b) Doktoretza eskuratu zeneko data 2017ko urtarrilaren 1a edo geroagokoa ere izan daiteke, betiere egiaztatzen bada honako arrazoi hauetako baten ondorioz etenaldi bat egon zela:

b) La fecha de obtención del doctorado podrá ser el 1 de enero de 2017 o posterior siempre que se acrediten interrupciones debidas a:

– Amatasun edo aitatasun-atsedenaldiagatik; Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean jasotako babespeko egoeren arabera.

– Períodos de descanso derivados de maternidad o paternidad disfrutados con arreglo a las situaciones protegidas que se recogen en el Régimen General de la Seguridad Social.

– Eskatzailearen gaixotasun edota istripu larriagatik; hiru hilabete edo gehiagoko baja medikoarekin.

– Enfermedad o accidente graves del solicitante, con baja médica igual o superior a los 3 meses.

– Mendeko pertsonak 3 hilabete edo gehiago zaindu izanagatik, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean adierazitakoarekin bat etorriz.

– Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia durante un periodo igual o superior a los 3 meses.

Etenaldiak oso-osorik 2017ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean gertatutakoak izan beharko dira. Era horretako etenaldirik gertatu bada, eskabidea aurkezteko unean hura jakinarazi eta egiaztatu beharra dago. Eskatzaileak doktoretza eskuratu zuenetik igarotako epearen zenbaketa soilik behin eta urtebetez atzera daiteke hizpide dugun etenaldiagatik.

Estos períodos de interrupción deberán haberse producido íntegramente entre el día 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020. Se indicarán y acreditarán en el momento de presentar la solicitud, y supondrán en todos los casos una ampliación única de 1 año en el plazo de contabilización del tiempo transcurrido desde la fecha de obtención del doctorado.

c) Doktoretza eskuratu zeneko data 2017ko urtarrilaren 1a edo geroagokoa ere izan daiteke, betiere eskatzaileak egiaztatzen badu % 33ko desgaitasuna duela gutxienez eta desgaitasun hori bateragarria dela proposatutako ikerketa-proiektua gauzatzearekin.

c) La fecha de obtención del doctorado podrá ser el 1 de enero de 2017 o posterior para las personas solicitantes con una discapacidad igual o superior al 33 % y que acrediten su compatibilidad con el trabajo a desarrollar en el proyecto de investigación propuesto.

25. artikulua.– Betekizunak betetzea.

Artículo 25.– Cumplimiento de requisitos.

1.– Onuradunek laguntza-eskabidea aurkezten dutenean egiaztatu beharko dute betekizunak betetzen dituztela, berariaz aipatutako salbuespenetan izan ezik.

1.– El cumplimiento de los requisitos por parte de las personas beneficiarias deberá acreditarse en la fecha de la presentación de la solicitud de la ayuda, salvo las excepciones expresamente señaladas.

2.– Betekizun horiek betetzen ez dituztenak edo eskatutako epean eta moduan egiaztatzen ez dituztenak hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira; ildo horretan, 27.2 artikuluan ezarritakoa hartu beharko da aintzat.

2.– Quienes no cumplan o no demuestren cumplir, en tiempo y forma, los requisitos exigidos, quedarán excluidos del proceso de selección; a este respecto habrá que tener en cuenta lo establecido en el artículo 27.2.

26. artikulua.– Laguntza berrietarako nahitaezko den dokumentazioa.

Artículo 26.– Documentación preceptiva para ayudas nuevas.

Ondoren adieraziko den dokumentazioa aplikazio bidez aurkeztu beharko da eskabide-orriarekin batera, 21. artikuluaren 1., 2., eta 3. apartatuetan adierazitakoaren arabera.

La documentación que se enumera a continuación deberá ser presentada a través de la aplicación informática, junto con el impreso de solicitud según lo indicado en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 21.

1.– a) Eskatzailea gaur egun eta gutxienez 2017ko urtarrilaren 1etik EAEn erroldatuta dagoela egiaztatzen duen agiria.

1.– a) Certificado que acredite el empadronamiento de la persona solicitante en un municipio de la CAPV, en la actualidad y al menos, desde el 1 de enero de 2017.

b) Doktoretza lortzeagatik edo doktoretza-ondoko ikerketaren bat egiteagatik baldintza hori beteko ez balu, 24.1.b artikuluan xedatzen denarekin bat, ikasketa horien matrikula edo doktoretzako edo doktoretza-ondoko jardueren ikertzaile arduradunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko ditu, hala nola aurrez EAEn erroldatuta egon den agiria, eta, justifikatu beharreko denbora horretan guztian beste autonomia-erkidego batean erroldatuta egon den agiria, edo, atzerrian bizi bada, enbaxadako erregistroa.

b) Quien por motivo de obtención del doctorado o de efectuar una investigación posdoctoral incumpliera este requisito tal y como se prevé en el artículo 24.1.b, deberá adjuntar la matrícula de dichos estudios o certificación emitida por la persona investigadora responsable de la actividad doctoral o posdoctoral, junto con sendas certificaciones que acrediten el empadronamiento habitual con anterioridad en la CAPV y el empadronamiento en otra Comunidad, o registro en la embajada si reside en el extranjero, durante la totalidad del periodo de ausencia que se debe justificar.

2.– Bizileku-baimena. Europar Batasunetik kanpoko pertsonek bakarrik aurkeztu beharko dute agiri hau.

2.– Permiso de residencia. Este documento solo deberán acreditarlo las personas de países extracomunitarios.

3.– Doktoretza-titulua edo horren eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria, doktoretza eskuratu zen data adierazita.

3 – Título de doctor o doctora o justificante de pago de los derechos del mismo, donde figure la fecha de obtención.

4.– 24.3 (b eta c) artikuluan zerrendatutako inguruabarrak direla bide, eskatzaileak doktoretza-titulua 2017an eskuratu izanaren egiaztagiriak.

4.– Documentación acreditativa de que por las circunstancias enumeradas en el artículo 24.3. (b y c), la persona solicitante ha obtenido el doctorado durante el año 2017.

5.– Ezarpen-zentroaren konpromisoa, bertako lege-ordezkariak sinatua (Ikerketako errektoreordeak, unibertsitateen kasuan), ikertzaile doktorearekin indarreko lan-kontratua luzatzeko.

5.– Compromiso del centro de aplicación firmado por su representante legal (Vicerrector o Vicerrectora de investigación en el caso de las universidades), para la formalización de un contrato laboral con el personal investigador doctor.

Idatzi horretan espresuki adieraziko da bete egingo direla agindu honen 10. artikuluan xedatutako betebeharrak. Idatzi hori egiteko, aplikazio informatikoan eskuragarri dagoen txantiloia erabiliko da.

Dicho escrito mencionará expresamente que se cumplirán las obligaciones que el artículo 10 de esta Orden establece y se elaborará utilizando la plantilla actualizada disponible en la aplicación informática.

6.– Atzerrian garatutako proiektuaren zuzendariak emandako ziurtagiria, espresuki honako hauek jasoko dituena: a) atzerriko zentroak eskatzailea onartuko duela 2022. eta 2023. urteetan, agindu honen laguntza jasoz gero, eta b) aldi horri dagokion hobekuntza-programa baliozkotzen duela.

6.– Certificado emitido por la persona directora del proyecto en el extranjero que expresamente: a) recoja la aceptación durante los años 2022 y 2023 de la persona solicitante en el centro de desplazamiento, en caso de obtener la ayuda de esta Orden, y b) valide el programa de perfeccionamiento a realizar en el citado periodo.

7.– Atzerriko ikerketa-proiektuaren zuzendariaren curriculum vitae laburtua. EAEko hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu ahalko da CVa, baita ingelesez ere, eta azken 6 urteetako merezimendu zientifikoak bakarrik aipatuko dira. Edonola ere, sinatuta egon beharko da. 6 urteko muga horrek txantiloiko C atalari (merezimendu garrantzitsuenak) baino ez dio eragingo.

7.– Curriculum vitae abreviado del director o directora del proyecto de investigación a desarrollar en el extranjero. El CV deberá estar firmado y podrá presentarse tanto en cualquiera de las lenguas oficiales de la CAPV como en inglés y debe recoger los méritos científicos correspondientes tan solo a los últimos 6 años. Esta restricción de 6 años afecta únicamente al apartado C de la plantilla (méritos más relevantes).

8.– Proposatutako hobekuntza-programaren memoria, eskatzailea hirugarren urtean sartuko den zentroko ikerketa-proiektuaren zuzendariak sinatua, eta, ikerketa-prestakuntza osatu eta espezializazioan sakontzeko, laguntza-aldiko 36 hilabeteetan egin beharreko jarduerak jasotzen dituena (6 orrialdekoa izango da gehienez). Honako hauek jaso beharko ditu proposamenak:

8.– Memoria sobre la propuesta de programa de perfeccionamiento firmada por la persona directora del proyecto de investigación del centro en el que se integrará la persona solicitante durante el tercer año, que recoja las actividades a realizar durante los 36 meses de disfrute de la ayuda, al objeto de completar su formación investigadora y mejorar su especialización (máximo 6 páginas). La propuesta deberá contener:

a) Titulua eta laguntza-aldian gauzatu beharreko ikerketa-proiektuaren memoria zientifiko-teknikoa (gehienez, 3 orrialdekoa). Bertan adierazi beharko ditu atzerriko egonaldian eta hiru urteren buruan ezarpen-zentrora itzultzen denean bete nahi dituen helburuak, gauzatuko dituen lanak eta espero dituen lorpenak, hala nola sortzea espero dituen ekarpen zientifikoak.

a) El título y la memoria científico–técnica del proyecto de investigación a desarrollar durante el periodo completo de la ayuda (máximo 3 páginas). Deberá indicar los objetivos, tareas y resultados que se espera obtener tanto durante la estancia en el extranjero como durante el tercer año de reincorporación al centro de aplicación, así como las contribuciones esperables en términos de producción científica.

b) Lortu nahi diren helburuen eta garatu nahi diren konpetentzien zerrenda.

b) Una relación de los objetivos que se pretenden alcanzar y las competencias que se desean desarrollar.

c) Hobekuntza-programaren interes zientifikoaren eta /edo sozialaren laburpena.

c) Un resumen del interés científico y/o social del programa de perfeccionamiento.

d) Hiru urte horietan aurreikusitako jardueren kronograma edo egutegia.

d) Un cronograma o una planificación temporal de las actividades previstas para los 3 años.

e) Ezarpen-zentroko eta EAEko beste ikerketa-zentro batzuetako eta atzerriko zentroetako ikertzaileen artean hasi eta/edo sendotu nahi diren lankidetzen proposamenak, hala nola laguntzaren eskatzaileak zein hirugarren urtean kidetuko den ikerketa-taldeak eskuratzea espero ditzaketen etekinak.

e) Una propuesta de las colaboraciones que se pretenden iniciar y/o consolidar entre los investigadores del centro de aplicación y otros centros de investigación de la CAPV y los del centro de desplazamiento en el extranjero, así como los beneficios esperables tanto para el solicitante de la ayuda como para el grupo de investigación en el que se integrará durante el tercer año.

9.– Memoria (gehienez ere, 5 orrialdekoa), eskatzailea hirugarren urtean sartuko den ikerketa-taldeari buruzkoa, haren zientzia-kalitatea eta prestakuntza-ahalmena adierazita.

9.– Memoria sobre el grupo investigador receptor en el que se integrará la persona solicitante durante el tercer año, que recoja los indicadores de la calidad científica y la capacidad formativa del mismo (máximo 5 páginas).

8. eta 9. puntuetan aipatutako memoriak EAEko hizkuntza ofizialetako edozeinetan edo ingelesez aurkeztu ahal izango dira.

Las memorias a las que hacen referencia los puntos 8 y 9 podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la CAPV o en inglés.

10.– Harrerako ezarpen-zentroko proiektuaren zuzendariaren curriculum vitae laburtua. EAEko hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu ahalko da CVa, baita ingelesez ere, eta azken 6 urteetako merezimendu zientifikoak bakarrik aipatuko dira. Edonola ere, sinatuta egon beharko da. 6 urteko muga horrek txantiloiko C atalari (merezimendu garrantzitsuenak) baino ez dio eragingo.

10.– Curriculum vitae abreviado de la persona directora del proyecto en el centro de aplicación de recepción. El CV deberá estar firmado y podrá presentarse tanto en cualquiera de las lenguas oficiales de la CAPV como en inglés y debe recoger los méritos científicos correspondientes tan solo a los últimos 6 años. Esta restricción de 6 años afecta únicamente al apartado C de la plantilla (méritos más relevantes).

Ikerketa-lana egoera hauetako baten ondorioz eten bada: iraupen luzeko aldi baterako lanerako ezintasuna; amatasuna; aitatasuna; edoskitze-aldiko arriskua; adopzioa edo harrera, edo liberazioa, unibertsitateko pertsona bakarreko kudeaketa-karguak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko zuzendaritza-karguak eta administrazio publikoetako karguak betetzeko, ziurtatutako etenaldiarekiko proportzionalki luzatuko da aintzat hartzeko ikerketa-jardueraren aldia, salbu eta 10 astetik gorako amatasun edo aitatasunagatiko etenaldietan, horietan seme edo alaba bakoitzeko urtebete luzatuko baita ebaluatzeko aldia; edonola ere, gehienez 6 urte gehiagoz luzatuko da ikerketa-jarduera kasu guztietan.

En los casos en que se hubiera producido alguna interrupción en la labor investigadora motivada por alguna de estas situaciones como pudieran ser incapacidad laboral temporal de larga duración, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia, adopción o acogimiento, o liberación por cargos de gestión unipersonales de la Universidad, cargos directivos en agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación o cargos en Administraciones Públicas, se incrementará el periodo de actividad investigadora a tener en cuenta de manera proporcional al periodo de interrupción acreditado, salvo en los casos de interrupción por maternidad o paternidad superiores a 10 semanas en los que se incrementará el periodo a evaluar en un año por cada hijo o hija; con un máximo en todos los supuestos de 6 años de actividad investigadora adicionales.

11.– Eskatzailearen curriculum vitae normalizatua. EAEko hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu ahalko da CVa, baita ingelesez ere.

11.– Curriculum vitae normalizado de la persona solicitante. El CV podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la CAPV o inglés.

12.– Ikertzaileen bi aipamen-gutun, eskatzailearen ibilbide zientifikoaren berme gisa.

12.– Dos cartas de referencia de investigadores o investigadoras, que avalen la trayectoria científica de la persona solicitante.

13.– Agindu honetako laguntza jasoz gero, eskatzailea hirugarren urtean sartuko den ikerketa-proiektuaren zuzendariak sinatutako egiaztagiria, non espresuki adieraziko baita eskatzailea 2024. urtean onartuko dela.

13.– Certificado firmado por la persona directora del proyecto de investigación en el que se integrará la persona solicitante durante el tercer año en caso de obtener la ayuda de esta Orden, en el que se recoja expresamente que se acepta a la persona solicitante durante el año 2024.

14.– Eskabideari erantsitako erantzukizunpeko adierazpenean jasotakoa egia dela egiaztatzen duten ziurtagiriak, hala badagokio. Erantzukizunpeko adierazpenean bertan dago adierazita zein kasutan egin behar den hori.

14.– Documentación que acredite las afirmaciones reflejadas en la declaración responsable recogida en la solicitud, en los casos que proceda tal y como se indica en el propio modelo de Declaración Responsable.

Aplikazioan horretarako dauden txantiloien bidez aurkeztu beharko da 5., 7., 8., 9., 10. eta 11. puntuetan eskatutako dokumentazioa. Ez badira txantiloi horiek erabiltzen, edo kasuan-kasuan aipatu den luzera gainditzen bada, edota hobekuntza-programaren memoria eta zuzendariaren CVa sinatu gabe badaude, eskabidea zuzendu egin beharko da.

La documentación requerida en los puntos 5, 7, 8, 9, 10 y 11, deberá ser presentada mediante las plantillas disponibles para tal efecto en la aplicación. La no utilización de dichas plantillas o una longitud superior a la definida en cada caso, así como la ausencia de firma de la memoria del programa de perfeccionamiento y el CV de la persona directora serán consideradas deficiencias de la solicitud a subsanar.

Eskabideak zuzentzeko izapidea –bidezkoa bada– egin ostean, dokumentazioa sinatu gabe badago, epez kanpo entregatu bada edo ezarritakoaz bestelako formatu batean, interesdunak hautapen-prozesutik kanpo geratuko dira.

Una vez realizado, en el caso que resulte procedente, el trámite de subsanación de solicitudes, si el documento no estuviese firmado, excediese del límite temporal o no estuviese en el formato establecido las personas solicitantes serán excluidas del proceso selectivo.

2. atala
Sección 2.ª
Hautapen- eta esleipen-prozesua
Proceso de selección y adjudicación

27. artikulua.– Hautapen-prozesuko onarpen-prozedura.

Artículo 27.– Procedimiento de admisión al proceso de selección.

1.– Eskabideak zuzentzeko epea igaro eta aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak lehen ebazpena emango du, hautapen-prozesuan onartutako eta baztertutako pertsonen gainekoa. Era berean, ebazpen horretan adieraziko da noiz egingo dituzten elkarrizketa pertsonalak, arlo bakoitzeko aholku-batzorde espezifikoek balioetsi beharrekoak.

1.– Transcurrido el plazo para la subsanación de solicitudes, y una vez analizada la documentación aportada, el Viceconsejero de Universidades e Investigación dictará una primera resolución de personas admitidas y excluidas del proceso de selección. Asimismo, en dicha resolución se indicará la fecha de la realización de las entrevistas personales a valorar por los Comités asesores específicos correspondientes a cada una de las áreas.

Egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz jakinaraziko da aipatutako ebazpena (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/ Era berean, jakinarazpen elektroniko bat bidaliko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/). Ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu beharko da bertara.

La notificación se realizará mediante la publicación de la referida resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica de https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios Asimismo, se le enviará una notificación electrónica a «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta a la que deberá acceder con su certificado electrónico.

2.– Elkarrizketa pertsonaletara joan ahal izango dira, badaezpada, aurreko paragrafoan adierazitako ebazpenean baztertutako pertsonak, arlo bakoitzeko aholku-batzorde espezifikoek balioetsi ditzaten; horretarako, egiaztatu beharko dute errekurtsoa jarri dutela edo dagokion arloko elkarrizketak egin baino lehen baztertzearen aurkako errekurtsoa aurkezteko nahia dutela. Errekurtso hori ezesten bada edo azkenean aurkezten ez bada, elkarrizketa pertsonalak ez du baliorik izango, eta aholku-batzorde espezifikoak ematen duen balorazioak ere ez.

2.– Las personas excluidas en la resolución señalada en el apartado anterior podrán presentarse a la realización de las entrevistas personales y ser valoradas por los Comités asesores específicos correspondientes a cada una de las áreas, siempre con carácter cautelar, cuando presenten recurso contra su exclusión o acrediten la intención de presentarlo antes de la fecha establecida para la realización de las entrevistas en el área al que corresponda. La realización de la entrevista personal y la valoración realizada por el correspondiente Comité asesor específico no tendrán validez en el caso de ser desestimado el mencionado recurso o en el caso en que finalmente no se presente.

28. artikulua.– Aholku-batzorde espezifikoak, ebaluazio-irizpideak eta baremoa.

Artículo 28.– Comités asesores específicos, criterios de evaluación y baremo.

1.– Hautapen-prozesurako onartutako pertsonak I. eranskinean definitutako arlo bakoitzari dagokion aholku-batzorde espezifikoak balioetsiko ditu.

1.– Las personas admitidas al proceso de selección serán valoradas por el comité asesor específico correspondiente a cada una de las áreas definidas en el Anexo I.

2.– Aholku-batzorde espezifikoetako kideak sona handiko pertsonak izango dira ikasketa eta ikerketa-eremuan, eta Hezkuntzako sailburuak izendatuko ditu.

2.– Los comités asesores específicos estarán compuestos por personas de reconocido prestigio académico e investigador y serán nombrados por el Consejero de Educación.

3.– Aholku-batzorde espezifikoek ebaluatuko dituzte onartutako eskabideak, eta txosten zientifiko-tekniko bat emango dute, irizpide hauen arabera hautagai bakoitzari emandako puntuazioekin:

3.– Los comités asesores específicos evaluarán las solicitudes admitidas y emitirán un informe científico-técnico con las puntuaciones otorgadas a cada uno de los candidatos, de acuerdo a los siguientes criterios:

– Eskatzailearen curriculum vitaea. 25 puntu gehienez.

– Curriculum vitae de la persona solicitante. Máximo 25 puntos.

– Hobekuntza-programa.– Laguntza-aldiko 36 hilabeteetarako aurreikusitako hobekuntza-programaren kalitatea, interesa, koherentzia eta bideragarritasuna eta ikertzaile eskatzailearen hobekuntza, espezializazioan eta nazioartekotzean izango duen eragina, hala nola hirugarren urtean sartuko den ikerketa-taldean izango duena, eta EAEko ikerketa-sistemak horretaz guztiaz espero ditzakeen etekinak. 25 puntu gehienez.

– Programa de perfeccionamiento: calidad, interés, coherencia y viabilidad del programa de perfeccionamiento propuesto para el periodo de 36 meses, y su relevancia para la mejora, especialización e internacionalización de la persona investigadora solicitante, así como para el grupo de investigación receptor durante el tercer año, y beneficios esperables para el sistema de investigación de la CAPV. Máximo 25 puntos.

– Atzerriko zentroa eta atzerrian gauzatzekoa den ikerketa-proiektuaren zuzendaria.– Zentro hartzaileak proiektuaren arloan duen prestigioa eta proiektuburuaren zientzia-historia. 20 puntu gehienez.

– Centro de desplazamiento y persona directora del proyecto de investigación en el extranjero: prestigio que en el área del proyecto tenga el centro receptor e historial científico de la persona directora del proyecto. Máximo 20 puntos.

– Ezarpen-zentroa eta EAEko ikerketa-proiektuaren zuzendaria. Ezarpen-zentroak proiektuaren arloan duen prestigioa, eta ikerketa-proiektuaren eta taldearen zuzendariak duen historia zientifikoa. 10 puntu gehienez.

– Centro de aplicación y persona directora del proyecto de investigación en la CAPV. Prestigio que en el área del proyecto tenga el centro de aplicación e historial científico de la persona directora del proyecto de investigación y del grupo. Máximo 10 puntos.

– Elkarrizketa pertsonala.– Aurrez aurrekoa izango da elkarrizketa, eta eskatzailearen prestakuntzari eta curriculumari, hobekuntza-programari eta ikerketa-proiektuari edo egoki irizten den beste edozein alderdiri buruz hitz egingo da bertan. 20 puntu gehienez.

– Entrevista personal: la entrevista, que deberá ser presencial, versará sobre la formación y el curriculum de la persona solicitante, el programa de perfeccionamiento y el proyecto de investigación o cualquier otro aspecto que estimen oportuno. Máximo 20 puntos.

4.– Laguntza ukatzeko arrazoi izango da eskatzailea elkarrizketara ez agertzea edo 75 puntu baino gutxiago erdiestea.

4.– Será motivo de denegación de la ayuda: la falta de asistencia de la persona candidata a la entrevista o una puntuación inferior a 75 puntos.

29. artikulua.– Nola jokatu elkarrizketetan.

Artículo 29.– Actuación en las entrevistas.

1.– Aholku-batzorde espezifikoetako kideak ez badira ondo moldatzen ebaluatu behar duten pertsonak aukeratzen duen hizkuntza ofizialean –EAEko hizkuntza ofizialetako edozeinetan–, Ikerketa Zuzendaritzak bermatu beharko du, batetik, intereseko agiriak itzultzeko zerbitzua, eta, bestetik, aldibereko itzulpen-zerbitzua, interpretazio-zerbitzu baten bitartez, elkarrizketa pertsonalerako.

1.– En el supuesto de que los miembros de los comités asesores específicos no tuvieran un conocimiento suficiente de alguna de las lenguas oficiales de la CAPV en la que la persona candidata elija ser evaluada, la Dirección de Investigación garantizará, por una parte, la traducción de la documentación aportada y, por otra, la traducción simultánea a través de un servicio de interpretación de la entrevista personal ante el comité de evaluación.

2.– Ikerketa Zuzendaritzak giza baliabide eta baliabide material osagarriak emango dizkie desgaitasuna duten pertsonei, egingo dituzten elkarrizketetan aukera berak izango dituztela bermatuko dizkieten baliabideak, hain zuzen ere.

2.– La Dirección de Investigación proporcionará a las personas con discapacidad los medios humanos y materiales adicionales que les garanticen su efectiva igualdad de oportunidades en las entrevistas.

3.– Ikerketa Zuzendaritzak, hautapen-probetan aukera- eta tratu-berdintasuna bermatzeko xedez, deialdiaren baldintzak egokitu ahal izango ditu, proba egingo den lekura iristeko ezintasuna duten pertsonak daudenean (osasun-eragozpen larriak dituztenean). Ikerketako Zuzendaritzari proba egin baino lehen eman beharko zaio egoera horren berri, eta mediku-ziurtagiri bidez egiaztatu beharko da. Elkarrizketara joan ezina dakarren eragozpena aurreikusteko modukoa denean, astebete lehenago jakinarazi eta egiaztatu beharko da.

3.– La Dirección de Investigación, para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el desarrollo de las pruebas selectivas, podrá adaptar las condiciones de la convocatoria en el caso de personas imposibilitadas de acudir al lugar de la prueba por impedimentos graves de salud. Dicha circunstancia deberá ponerse en conocimiento de la Dirección de Investigación con carácter previo a la celebración de la prueba y acreditarse mediante certificado médico. Siempre que el impedimento que imposibilita acudir a la entrevista sea un hecho previsible, este deberá ser comunicado y acreditado con una semana de antelación.

30. artikulua.– Laguntza berriak esleitzeko prozedura.

Artículo 30.– Procedimiento de adjudicación de las ayudas nuevas.

1.– Agindu honen xede diren laguntza berriak emateko prozedura lehiaketa izango da.

1.– El procedimiento para la concesión de las ayudas nuevas objeto de esta Orden será el de concurso.

2.– Ebaluazioaren emaitzak hautapen-batzordeari helaraziko zaizkio. Batzorde horrek kide hauek izango ditu: Ikerketako zuzendaria, zeina batzordeburu izango baita; batzordeburua), Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendaria, eta Ikerketa Zuzendaritzako teknikari bat, zeinak idazkari-lanak egingo baititu.

2.– Los resultados de la evaluación se harán llegar a la Comisión de Selección, que estará constituida por la Directora de Investigación que la preside, la Directora de Política y Coordinación Universitaria y una o un técnico de la Dirección de Investigación, que desempeñará las tareas de secretaría.

3.– Hautapen-batzordeak deialdiaren oinarriak zuzen aplikatzen direla gainbegiratuko du, baliabideak esleituko ditu eta dagokion ebazpen-proposamena emango dio Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari.

3.– La Comisión de Selección, revisará la correcta aplicación de las bases de la convocatoria, asignará los recursos y elevará su propuesta de resolución correspondiente al Viceconsejero de Universidades e Investigación.

4.– Hau izango da laguntzok esleitzeko prozedura:

4.– El procedimiento de adjudicación de las ayudas será el siguiente:

1.– Laguntza berriak ikerketa orokorrean: arlo guztietan onuradunak izateko gisan eta, posible bada, arlo bakoitzean emandako laguntza kopurua portzentualki uniformea izateko gisan egingo da esleipena, arlo bakoitzean eskabide hautagarrien kopuruak hala ahalbidetzen badu, betiere. Honela egingo da esleipena:

1.– Ayudas nuevas en Investigación General: la adjudicación se hará de forma que, a ser posible, haya personas beneficiarias en todas las áreas, y que el número de ayudas otorgado sea proporcional al número de solicitudes elegibles en el área, siempre que el número de solicitudes elegibles en cada área así lo permita. La asignación se llevará a cabo de la siguiente manera:

a) Aholku-batzordeak egindako balorazioaren ordenari jarraituz ordenatuko dira arlo bakoitzeko eskabide hautagarriak, eta ehuneko hau emango zaie puntuazio handiena erdietsi duten baina gainditu ez duten eskabideei: laguntza berrien kopurua (25) / eskabide hautagarrien kopurua.

a) Las solicitudes elegibles dentro de cada área se ordenarán siguiendo el orden de prelación resultante de la valoración realizada por el comité asesor, concediéndose aquellas que hayan obtenido mayor puntuación hasta alcanzar, pero no superar, el siguiente porcentaje: n.º de ayudas nuevas (25) /n.º solicitudes elegibles.

b) Aurreko prozedura egin eta gero, laguntza guztiak esleitu ez badira, emandako laguntzen azken ehunekoa a puntuan zehaztutako ehunekora gehien hurbiltzen diren arloetan emango dira laguntzak.

b) Si una vez realizado el procedimiento anterior no se hubiera adjudicado el total de ayudas, se concederán las de aquellas áreas cuyo porcentaje final de ayudas concedidas se aproxime más al porcentaje fijado en el punto a. –.

2.– Ikerketa espezifikorako laguntza berriak. Honela egingo da esleipena:

2.– Ayudas nuevas en Investigación Específica: la adjudicación se hará de la siguiente forma:

a) Eskabide hautagarriak puntuazio handienetik txikienera ordenatuko dira arlo bietan. Neutronikaren kasuan, puntuazio handiena eskuratu duten bi (2) eskabideei emango zaie laguntza, eta Hezkuntzaren kasuan, berriz, puntuazio handiena eskuratu duenari (1).

a) Las solicitudes elegibles se ordenarán dentro de cada una de las dos áreas de mayor a menor puntuación y se concederá ayuda a las dos (2) que hayan obtenido mayor puntuación, en el caso de Neutrónica y a la (1) que haya obtenido la mayor puntuación en el caso de Educación.

b) Arlo espezifikoren batean ezin badira aurreikusitako laguntzak eman, ez dagoelako eskabide hautagarri nahikorik, esleitu ez diren laguntzak beste arlo espezifikoan eskuragarri dauden laguntzei gehituko zaizkie.

b) En el caso de que en alguna de las áreas específicas no hubiera suficientes solicitudes elegibles y no se pudieran asignar las ayudas previstas, las ayudas no asignadas se sumarían a las ayudas disponibles en la otra área específica.

c) Hori egin eta gero ez bada posible arlo espezifikoetarako aurreikusitako hiru laguntzak ematea, eman ez diren laguntzak ikerketa orokorrean eskuragarri dauden laguntzei gehituko zaizkie, aurreikusitako 28 laguntzak eman arte.

c) Si, una vez realizado el paso anterior, no se pudiesen otorgar el total de las tres ayudas previstas en las áreas específicas, las ayudas no otorgadas se sumarían a las ayudas disponibles en las áreas de Investigación General hasta otorgarse el total de las 28 ayudas nuevas previstas.

5.– Honako hauek jasoko ditu ebazpen-proposamenak: pertsona onuradunen zerrenda eta dagokien zenbateko ekonomiko xehatua, eskuragarri dagoen kreditu-mugara arte; ordezkoen zerrenda, arlokako puntuazio handienetik txikienera ordenatua, 75 puntu edo gehiago eta aholku-batzorde espezifikoaren balioespen positiboa jaso badute ere, laguntza-proposamenean sartu ez diren eskabideak; ukatutako eskabideen zerrenda, baztertzeko arrazoiak zehaztuta; eta, baztertutako eskabideen zerrenda, baztertzeko arrazoiak zehaztuta.

5.– La propuesta de resolución, comprenderá la relación de personas beneficiarias y la dotación económica correspondiente detallada hasta el límite del crédito disponible y una relación de reservas en orden de puntuación descendente por áreas de todas aquellas solicitudes que habiendo sido evaluadas con 75 puntos o más por los comités asesores específicos, no hayan sido objeto de propuesta de ayuda, así como la relación de solicitudes denegadas con el motivo de denegación y la relación de solicitudes excluidas con el motivo de exclusión.

6.– Puntuazio-berdinketak ebazteko, oinarritzat hartuko da eskabideak betetzeko aplikazioak txikitik handira ematen duen ausazko zenbaki bat. Zenbaki hori aplikazio telematikoan sortzen den eskabide-inprimakian agertuko da.

6.– Los empates en puntuación se resolverán en base al número aleatorio que la aplicación de cumplimentación de las solicitudes asigna a cada una de ellas, en orden creciente. Este número quedará reflejado en el impreso de solicitud que se genera en la aplicación telemática.

31. artikulua.– Ebazpena, ebazteko epea, jakinarazpena, errekurtsoak eta uko-egiteengatik eman gabe geratu diren laguntzak esleitzeko prozedura.

Artículo 31.– Resolución, plazo para resolver, notificación, recursos y procedimiento de adjudicación de vacantes por renuncias.

1.– Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen esanbidezko ebazpen bakarraren bidez emango edo ukatuko dira laguntza berriak hizpide ditugun prozeduretan, betiere hautapen-batzordeak emandako ebazpen-proposamena aintzat hartuta.

1.– La concesión y denegación de las nuevas ayudas se efectuará, en cada uno de los procedimientos concernidos, mediante resolución única y expresa del Viceconsejero de Universidades e Investigación, en base a la propuesta de resolución elevada por la Comisión de selección.

2.– Ebazpen hori arrazoitu egin beharko da, eta hauek jasoko ditu: pertsona onuradunen zerrenda eta dagozkien zenbateko ekonomiko xehatuak; ordezkoen zerrenda, 75 puntu edo gehiago jasota ere, laguntzarik jaso ez duten eskabideak; ukatutako eskabideen zerrenda, ukatzeko arrazoiak adierazita; eta baztertutako eskabideen zerrenda, baztertzeko arrazoiak zehaztuta.

2.– La citada resolución deberá motivarse y contendrá la relación de personas beneficiarias, la dotación económica correspondiente detallada y una lista de reservas que habiendo sido evaluadas con 75 puntos o más no hayan sido objeto de concesión, así como la relación de solicitudes denegadas con el motivo de denegación y la relación de solicitudes excluidas con el motivo de exclusión.

3.– Agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da ebazpena, beranduenez. Adierazitako epe horretan ebazpena jakinarazten ez bada, eskabideak ez direla onartu ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

3.– La resolución deberá ser dictada y notificada en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el BOPV. Las solicitudes se podrán entender desestimadas, a efectos de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas si en el plazo señalado no se produce la notificación.

4.– Egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz jakinaraziko dira emandako laguntzak (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/ Era berean, jakinarazpen elektroniko bat bidaliko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/). Ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu beharko da bertara.

4.– La notificación se realizará mediante la publicación de las ayudas concedidas en el tablón de anuncios de la sede electrónica de https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios Asimismo, se le enviará una notificación electrónica a «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta a la que deberá acceder con su certificado electrónico.

5.– Alde batera utzi gabe aurreko 4. zenbakian ezarritakoa, Ikerketa Zuzendaritzak argitalpenei buruzko abisuak bidali ahal izango dizkie interesdunei, SMS edo posta elektroniko bidez. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen eginaren ondoriorik izango.

5.– Sin perjuicio del apartado 4 anterior, la Dirección de Investigación podrá remitir a las personas interesadas avisos de las publicaciones producidas, mediante mensajes SMS o de correo electrónico. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

6.– Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari, Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren bidez. Horretarako, hilabeteko epea izango dute, ebazpena www.euskadi.eus egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

6.– Contra la referida resolución podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación, a través de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de www.euskadi.eus

7.– Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen bidez, laguntzak emango zaizkie ordezkoen zerrendetan azaltzen diren eskatzaileei, laguntzak emateko ebazpena argitaratu eta hurrengo 10 egunetan uko egiten den kasuetan.

7.– Serán otorgadas ayudas por resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación a las personas solicitantes que figuren en la relación de reservas en casos de renuncias que se produzcan en los 10 días siguientes a la publicación de la Resolución de concesión.

Hutsik geratutako plazari dagokion arloan emandako azken laguntzaren ondorengo lekuan dauden pertsonei emango zaizkie laguntza horiek. Ikerketa orokorreko arloan ez badago zerrendarik, laguntza eman ahalko zaio baldintza hau betetzen duen eskatzaileari: lehenengoa izatea emandako laguntzen azken ehunekoa 30.4.1.a puntuan ezarritako ehunekoari gehien hurbiltzen zaion arloko ordezkoen zerrendan.

Estas ayudas se concederán a las personas que estén en el lugar posterior al de la última ayuda concedida en el área en que se produjo la vacante. En el caso de Investigación General, en caso de no existir reservas en dicha área se podrán otorgar a la persona solicitante que se encuentre en primer lugar en la lista de reservas de aquella área cuyo porcentaje final de ayudas concedidas se aproxime más al porcentaje fijado en el punto 30.4.1.a.

Ondorio horietarako, laguntzak emateko proposamena jakinaraziko die laguntzak emango dituen organoak interesdunei, 10 eguneko epe luzaezinean onar dezaten. Interesdunak laguntza onartzen ez badu, norbaitek laguntza hori onartu arte errepikatu ahal izango da prozesua. Proposamena onartu ondoren, emakida-ebazpena emango da, eta interesdunei jakinaraziko zaie.

A estos efectos, el Órgano concedente comunicará la propuesta de concesión a las personas interesadas a fin de que la acepten en el plazo improrrogable de 10 días. En caso de no aceptación por parte de la persona interesada, este proceso se podrá repetir hasta que la vacante sea cubierta. Una vez aceptada la propuesta se dictará la resolución de concesión y se procederá a su notificación a las personas interesadas.

Ez da laguntzarik emango baldin eta EAEko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan itzultze- edo zehatze-prozeduraren bat bukatu gabe eta izapidetzen ari bada.

La concesión de las ayudas quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la CAPV y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LAGUNTZAK BERRITZEA
RENOVACIÓN DE AYUDAS
1. atala
Sección 1.ª
Eskakizunak eta dokumentazioa
Requisitos y documentación

32. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 32.– Requisitos.

1.– 2020-2021eko ikasturtean emandako doktoretza-ondoko laguntza baliatzen aritzea (laguntza berria edo lehenengo berritzea), Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpenaren arabera, agindu honek ondorioak dituen egunean.

1.– Estar disfrutando de una ayuda posdoctoral concedida en el curso 2020–2021, (ayuda nueva o primera renovación), según resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, a la fecha en la que surta efectos esta Orden.

2.– Ikerketa-proiektuko lanerako planean aurreikusitako jardueren aprobetxamendua egiaztatzea, aldeko txosten baten bidez. Egiaztapen hori 34. artikuluan adierazitako agiriak aurkeztuz egingo da.

2.– Acreditar el aprovechamiento, mediante informe favorable, de las actividades previstas en el plan de trabajo del proyecto de investigación. Esta acreditación se hará mediante la presentación de los documentos señalados en el artículo 34.

33. artikulua.– Betekizunak betetzea.

Artículo 33.– Cumplimiento de requisitos.

1.– Onuradunek eskabidea aurkezten dutenean egiaztatu beharko dute baldintzak betetzen dituztela, berariaz aipatutako salbuespenetan izan ezik.

1.– El cumplimiento de los requisitos por parte de las personas beneficiarias deberá acreditarse en la fecha de presentación de la solicitud, salvo las excepciones expresamente señaladas.

2.– Hautapen-prozesutik kanpo geldituko dira eskatutako eskakizunak betetzen ez dituztenak edo betetzen dituztela garaiz eta forma egokian frogatzen ez dutenak.

2.– Quienes no cumplan o no demuestren cumplir, en tiempo y forma, los requisitos exigidos quedarán excluidos del proceso de selección.

34. artikulua.– Nahitaez aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 34.– Documentación preceptiva.

Ondoren adieraziko den dokumentazioa aplikazio bidez aurkeztu beharko da eskabide-orriarekin batera, 21. artikuluaren 1., 2., eta 3. apartatuetan adierazitakoaren arabera.

La documentación que se enumera a continuación deberá ser presentada a través de la aplicación informática junto con el impreso de solicitud, según lo indicado en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 21.

Lehen edo bigarren aldiz berritzea eskatzen dutenak:

Para las personas solicitantes de primera y segunda renovación:

1.– Laguntza jaso zuenez geroztik ikerketa-hobekuntzaren alorrean gauzatutako jardueren txostena (hiru orrialde gehienez). Ingelesez idatzitako txostenak onartuko dira.

1.– Informe de las actividades de perfeccionamiento en investigación realizadas desde la concesión de la ayuda (máximo tres páginas). Se admitirán informes redactados en inglés.

2.– Txostena, atzerriko proiektuaren zuzendariak izenpetuta, berritzea eskatu duenaren ikerketa- eta prestakuntza-jarduerei eta errendimenduari buruzkoa. (Lehen aldiz berritzea eskatzen dutenen kasuan, gainera, hurrengo urterako aurreikuspenak gehitu beharko dira).

2.– Informe firmado por la persona directora del proyecto en el extranjero, sobre las actividades investigadoras y de formación realizadas por la persona solicitante de la renovación y su rendimiento. (En el caso de personas solicitantes de la primera renovación, además, se deberán añadir las perspectivas de cara al siguiente año).

3.– Ezarpen-zentroaren konpromisoa, bertako lege-ordezkariak sinatua (Ikerketako errektoreordeak, unibertsitateen kasuan), indarreko lan-kontratua beste urtebetez luzatzeko.

3.– Compromiso del centro de aplicación firmado por su representante legal (Vicerrector o Vicerrectora de Investigación en el caso de las universidades), para la extensión para un año más del contrato laboral ya existente.

Bigarren aldiz luzatzea eskatzen dutenek, hauek aurkeztu beharko dituzte:

Además, en el caso de personas solicitantes de la segunda renovación, se debe aportar:

4.– Eguneratze-memoria (gehienez, orrialde 1ekoa), ikerkuntza-hobekuntzako programari buruz, eskatzaileak 2022an gauzatu beharreko jarduerak jasota dituena. Memorian adierazita egon behar da ezarpen-zentroarekin, eta hala badagokio, EAEko beste ikerketa-zentro batzuekin zein atzerriko zentroarekin izandako lankidetza-modalitatea.

4.– Memoria de actualización (máximo 1 página) del programa de perfeccionamiento en investigación que abarque el conjunto de las actividades a realizar por la persona solicitante durante el año 2022. La memoria debe expresar el modo de colaboración con las y los investigadores del centro de aplicación y, en su caso, de otros centros de investigación de la CAPV, así como del centro de desplazamiento en el extranjero.

5.– Unibertsitateen kasuan, 3. puntuan aipatzen den ezarpen-zentroaren kontratua luzatzeko konpromisoaz gain, eskatzaileak 2022an sail batek onartzen duela egiaztatu beharko du.

5.– En el caso de las universidades, junto al compromiso de extensión del contrato por el centro de aplicación referido en el punto 3, la persona solicitante deberá acreditar su aceptación por un departamento de la universidad para el año 2022.

EAEko hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu beharko dira agiriak, edo ingelesez.

La documentación requerida deberá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la CAPV o en inglés.

1., 3. eta 4. zenbakietan aipatzen diren memoriak eta agiriak aplikazio informatikoko txantiloi eguneratuak erabiliz aurkeztu behar dira. Ez badira txantiloi horiek erabiltzen, edo kasuan-kasuan aipatu den luzera gainditzen bada, eskabidea zuzendu beharko da.

En las memorias y documentos a los que hacen referencia los puntos 1, 3 y 4 se deben utilizar las plantillas actualizadas disponibles en la aplicación informática. La no utilización de dichas plantillas o una longitud superior a la definida en cada caso, serán consideradas deficiencias de la solicitud a subsanar.

Eskabideak zuzentzeko izapidea –bidezkoa bada– egin ostean, aurkeztutako dokumentua sinatu gabe epez kanpo edo ezarritakoaz bestelako formatu batean badago, interesdunak hautapen-prozesutik kanpo geratuko dira.

Una vez realizado, en el caso que resulte procedente, el trámite de subsanación de solicitudes, si el documento presentado excediese del límite o no estuviese en el formato establecido las personas solicitantes serán excluidas del proceso selectivo.

2. atala
Sección 2.ª
Ebazpena
Resolución

35. artikulua.– Ebazpena, ebazteko epea, jakinarazpena, errekurtsoak eta publikotasun-prozedura.

Artículo 35.– Resolución, plazo para resolver, notificación, recursos y procedimiento de publicidad.

1.– Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen esanbidezko ebazpen bakarraren bidez eman edo ukatuko dira berritze-eskabideak hizpide ditugun prozeduretan, betiere hautapen-batzordeak emandako ebazpen-proposamena aintzat hartuta.

1.– La concesión y exclusión de las solicitudes de renovación se efectuará, en cada uno de los procedimientos concernidos, mediante resolución única y expresa del Viceconsejero de Universidades e Investigación, en base a la propuesta de resolución elevada por la Comisión de selección.

2.– Ebazpen hori arrazoitu egin beharko da, eta onuradunen zerrenda eta dagozkien zenbateko ekonomiko xehatuak jasoko ditu, baita eskabide baztertuen zerrenda ere, baztertzeko arrazoiak azalduta.

2.– La citada resolución deberá motivarse y contendrá la relación de personas beneficiarias y la dotación económica correspondiente detallada, así como la relación de solicitudes excluidas con el motivo de exclusión.

3.– Ebazpena sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da beranduenez, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 51. artikuluko 9. apartatu berriari jarraikiz (Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legearen –otsailaren 17ko 35. EHAAn argitaratua– azken xedapenetako hirugarrenaren bidez gehitu da), eskabideak ezetsitzat jo daitezke adierazitako epe horretan jakinarazpenik egiten ez bada.

3.– La resolución deberá ser dictada y notificada en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden. Las solicitudes se podrán entender desestimadas, en función del nuevo apartado 9 del artículo 51 (añadido por la Disposición Final Tercera de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021 –BOPV n.º 35, de 17 de febrero-), si en el plazo señalado no se produce la notificación.

4.– Egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz jakinaraziko dira emandako laguntzak (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/ Era berean, jakinarazpen elektroniko bat bidaliko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/). Ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu beharko da bertara.

4.– La notificación se realizará mediante la publicación de las ayudas concedidas en el tablón de anuncios de la sede electrónica de https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios Asimismo, se le enviará una notificación electrónica a «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta. a la que deberá acceder con su certificado electrónico.

5.– Alde batera utzi gabe aurreko 4. zenbakian ezarritakoa, Ikerketa Zuzendaritzak argitalpenei buruzko abisuak bidali ahal izango dizkie interesdunei, SMS edo posta elektroniko baten bidez. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen eginaren ondoriorik izango.

5.– Sin perjuicio del apartado 4 anterior, la Dirección de Investigación podrá remitir a las personas interesadas avisos de las publicaciones producidas, mediante mensajes SMS o de correo electrónico. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

6.– Ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari, Eusko Jaurlaritzako Egoitza Elektronikoaren bidez. Horretarako, hilabeteko epea izango dute, ebazpena www.euskadi.eus egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

6.– Contra la resolución podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación, a través de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de www.euskadi.eus.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aplikatu beharreko araudia.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Agindu hau honako hauetan xedatutakoaren mende egongo da: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluan eta VII. tituluaren III. kapitulua; Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean adierazitako oinarrizko araudia, eta azken horren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretua.

Esta Orden se sujeta a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Recursos.

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, horretarako agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta ondorengoetan. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan, eta, horretarako, bi hilabete izango dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hala xedatuta baitago Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioa arautu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1.a) eta 46.1 artikuluetan.

Contra la presente Orden cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOPV, conforme a lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de julio de 2021.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

I. ERANSKINA
ANEXO I
EBALUAZIO-ARLOAK
ÁREAS DE EVALUACIÓN

Oinarrizko Zientziak.

Ciencias Básicas.

1. arloa.– Lurraren zientziak. Lur-sistemari buruzko ikerketak dagozkio, Biosferaren, Litosferaren, Hidrosferaren eta Atmosferaren historia eta bilakaera, haien arteko elkarreraginak, egungo egoera eta etorkizunean izan dezaketen eboluzioa barne hartuta. Honako hauek hartzen ditu barne: Mineralogia, Petrologia, Paleobiologia, Tafonomia, Geomorfologia, Hidrologia, Barne Geodinamika, Geofisika, Estratigrafia, Sedimentologia, Meteorologia, Klimatologia eta Atmosfera, eta Ingurumenaren Geokimika.

Área 1.– Ciencias de la tierra. Le corresponden las investigaciones sobre el sistema terrestre, incluyendo la historia y evolución de la Biosfera, Litosfera, Hidrosfera y Atmósfera, sus interacciones, así como su estado actual y posible evolución futura. Incluye: Mineralogía, Petrología, Paleobiología, Tafonomía, Geomorfología, Hidrología, Geodinámica Interna, Geofísica, Estratigrafía, Sedimentología, Meteorología, Climatología y Atmósfera y Geoquímica Ambiental.

2. arloa.– Fisika eta Espazioaren Zientziak. Fisika eta Espazioaren Zientziei buruzko ikerketak dagozkio, Fisika modernoaren berezko jakintza-alorrekin batera: Fisika Kuantikoa eta materiaren eta unibertsoaren egituran dauzkan aplikazioak. Alor hauek hartzen ditu barne: Biofisika, Optika, Sistema Konplexuak, Fenomeno ez-linealak, Nanoteknologia, Konputazio Kuantikoa, Energia Handiko Fisika Esperimentala, Materia Kondentsatuaren Fisika, Astrofisika eta Astronomia.

Área 2.– Física y Ciencias del espacio. Le corresponden las investigaciones sobre la Física y las Ciencias del Espacio junto con las áreas de conocimiento propias de la Física moderna, como la Física Cuántica, y sus diferentes aplicaciones a la estructura de la materia y del universo. Engloba: Biofísica, Óptica, Sistemas Complejos, Fenómenos no–lineales, Nanotecnología, Computación Cuántica, Física de altas energías Experimental, Física de la Materia Condensada, Astrofísica y Astronomía.

3. arloa.– Matematikak. Matematikaren ikerketa-esparrua dagokio, eta alor hauek hartzen ditu barne: Geometria, Topologia, Zenbakizko Analisia, Matematika Aplikatua, Aljebra, Analisi Matematikoa, Estatistika eta Ikerketa Operatiboa.

Área 3.– Matemáticas. Le corresponde el ámbito de investigación de las matemáticas e incluye: Geometría, Topología, Análisis Numérico, Matemática Aplicada, Álgebra, Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa.

4. arloa.– Kimika. Honako alor hauek ikertzea du xede, molekula-mailatik maila makroskopikoraino: substantzia naturalen, sintetikoen eta haiek dauzkaten laginen konposizioa, egitura, prestaketa eta propietateak, esperimentatzen dituzten elkarreraginak eta transformazioak, haien mekanismoa, haiek aztertzeko beharrezko den tresneria eta ikertzeko beharrezko den metodologia esperimentala eta/edo teorikoa. Alor hauek hartzen ditu: Kimika Ez-organikoa, Kimika Organometalikoa, Katalisia, Kimika Supramolekularra, Material Molekularrak, Nanokimika, Kimika Biologikoa, Kimika Bioteknologikoa, Kimika Fisikoa, Kimika Analitikoa eta Kimika Organikoa.

Área 4.– Química. Aborda desde el nivel molecular al macroscópico la investigación sobre la composición, estructura, preparación y propiedades de las sustancias naturales y sintéticas o muestras que las contienen, las interacciones y transformaciones que experimentan, el mecanismo de las mismas, la instrumentación para su análisis y la metodología experimental y/o teórica necesaria para su estudio. Engloba: Química Inorgánica, Química Organometálica, Catálisis, Química Supramolecular, Materiales Moleculares, Nanoquímica, Química Biológica, Química Biotecnológica, Química Física, Química Analítica y Química Orgánica.

Bizitza- eta osasun-zientziak.

Ciencias de la Vida y de la Salud.

5. arloa.– Funtsezko Biologia eta Sistemena. Oinarrizko zenbait ikerketa-esparru hartzen ditu: Biologia Molekularra eta Zelularra, Genetika, Neurobiologia eta Garapena, Mikrobiologia, Birologia, Landareak, Minbizia eta Desberdintzea, Fisiologia, Immunologia eta Biologia konputazionala, estrukturala eta sistemena, honako salbuespen hauek kontuan hartuta: xede nagusiak patologiekin lotura zuzena izatea eta/edo gizakien osasuna hobetu nahi izatea.

Área 5.– Biología Fundamental y de Sistemas. Asume estudios básicos de Biología Molecular y Celular, Genética, Neurobiología y Desarrollo, Microbiología, Virología, Plantas, Cáncer y Diferenciación, Fisiología, Inmunología y Biología computacional, estructural y de sistemas, con la excepción de aquellos cuyo objetivo principal esté directamente relacionado con patologías y/o pretenda mejorar la salud humana.

6. arloa.– Biomedikuntza. Eragin biomediko handiko oinarrizko azterketak eta ikerketak dagozkio: gaixotasunen oinarrizko ereduak eta mekanismoak, diagnostiko molekularra edo zelularra, estrategia terapeutikoak, farmakologia molekularra eta sistemena, eta molekula bioaktiboak identifikatzea eta aurkitzea. Arlo hauek barne hartzen ditu: Mikrobiologia, Immunologia, Birologia, Gizakiaren Fisiologia, Farmakologia, Nutrizioa eta beste hainbat gai, arazo medikoei gehienbat esparru klinikora hurbildu gabe heltzen badiete, hala nola Biologia Zelularra eta Molekularra, Kardiobaskularra, Neurozientziak, Anatomia, Hepatologia, Heriotza Zelularra, Genetika, Minbizia, Endokrinologia, Gaixotasun Metabolikoak, Farmakoak aurkitzea, Farmakologia Molekularra, Farmakologia Orokorra eta Sistemena, Fisiologia Zelularra eta Sistemena.

Área 6.– Biomedicina. Le corresponde las investigaciones y estudios básicos con un alto impacto biomédico: modelos y mecanismos básicos de enfermedades, diagnóstico molecular o celular, estrategias terapéuticas, farmacología molecular y de sistemas e identificación y descubrimiento de moléculas bioactivas. Incluye Microbiología, Inmunología, Virología, Fisiología Humana, Farmacología, Nutrición y cualesquiera otras materias que aborden problemas médicos con aproximaciones que no impliquen mayoritariamente al ámbito clínico, como Biología Celular y Molecular, Cardiovascular, Neurociencias, Anatomía, Hepatología, Muerte Celular, Genética, Cáncer, Endocrinología, Enfermedades Metabólicas, Descubrimiento de Fármacos, Farmacología Molecular, Farmacología General y de Sistemas, Fisiología Celular y de Sistemas.

Batez ere giza jatorriko materiala barne hartzen duten edo gizakiengan esperimentatzea eskatzen duten ikerketak Medikuntza Kliniko eta Epidemiologiako arloari dagozkio.

Las investigaciones sobre salud humana que incluyen mayoritariamente material de origen humano o que requieren experimentación en seres humanos, corresponden al área de Medicina Clínica y Epidemiología.

7. arloa.– Medikuntza Klinikoa eta Epidemiologia. Helburutzat gaixotasuna, haren mekanismoak edo izan litzakeen tratamenduak hobeto ezagutzea duten ikerketa guztiak dagozkio, eta ikerketen zati handi bat gizakietan egiten bada, batez ere giza jatorriko materiala barneratzen du, edo beharrezkoa da proba klinikoak egitea. Honako hauek hartzen ditu barne: Kirurgia eta Aurpegi-masailetakoa, Epidemiologia, Osasun Zerbitzuak, Gaixotasun Metabolikoak, Gaixotasun Kardiobaskularrak, Minbizia, Gaixotasun Infekziosoak, Neurologia, Psikiatria, Miszelanea.

Área 7.– Medicina Clínica y Epidemiología. Le corresponden todos los estudios que tienen como objetivo un mejor conocimiento de la enfermedad, de sus mecanismos o de sus posibles tratamientos, cuando una parte significativa de los estudios se realiza en seres humanos, incluye mayoritariamente material de origen humano o requiere ensayos clínicos. Aborda: Cirugía y Maxilofacial, Epidemiología, Servicios de Salud, Enfermedades Metabólicas, Enfermedades Cardiovasculares, Cáncer, Enfermedades infecciosas, Neurología, Psiquiatría, Miscelánea.

Kirolaz eta osasunaz egiten diren ikerketak zeharkakoak izaten dira, eta arlo hau gomendatutakoa izan arren, litekeena da proiektuari beste arlo batetik heltzea egokiago izatea, eta aukera hori kontuan hartu behar da.

Las investigaciones sobre Deporte y Salud suelen tener un carácter trasversal y, si bien, esta es el área aconsejada, debe estimarse la posibilidad de que el proyecto tenga un encuadre más adecuado en otra área.

8. arloa.– Landare eta Animalia Biologia, Ekologia, Ingurumena. Organismo bizidunen dibertsitateari buruzko ikerketa-esparrua dagokio, bai eta, biosferaren eremuan, haien bilakaera eta elkarreragina ere. Egitura-, funtzio– eta dinamika-alderdiak organismoen eta ekosistemen biologiaren zenbait espazio– eta denbora-eskalatan kontuan hartzen dira: Itsas Ekologia, Mikrobiologia, Eboluzio Sistematikoa, Genetika, Landareen Kontserbazioa, Lurreko Ekologia, Fisiologia, Landare Bioteknologia, Animalien Sistematika.

Área 8.– Biología Vegetal y Animal, Ecología, Medioambiente. Le corresponde el ámbito de investigación sobre la diversidad de los organismos vivos y cómo estos evolucionan e interaccionan en el marco de la biosfera. Se consideran los aspectos estructurales, funcionales y dinámicos a distintas escalas espacio–temporales de la biología de organismos y ecosistemas: Ecología Marina, Microbiología, Evolución Sistemática, Genética, Conservación de Plantas, Ecología Terrestre, Fisiología, Biotecnología Vegetal, Sistemática de Animales.

9. arloa.– Elikagaien Zientzia eta Teknologia. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza. Elikagaien Zientzia eta Teknologiari elikagaien kalitateak zer ezaugarri dituen jakiteko ikerketak dagozkio; besteak beste, hauek jakitekoak: oinarri fisikoak, kimikoak eta biokimikoak, elikagaien mikrobiologia eta bioteknologia, osagai funtzionalak nola lortu eta haien bioeskuragarritasuna eta ebaluazioa. Honako hauek hartzen ditu barne: Metabolismoa, Nutrizioa, Analisi Teknika Aurreratuak, Makromolekula Biologikoen Kimika, Elikagaien Segurtasuna, Elikagai Funtzionalak, Herdoilaren aurkako Ezaugarriak eta Osasunarentzako Ondorioak, Analisia Sistema Biologikoetan, Elikagaien Mikrobiologia, Prozesu Teknologikoak, Kontserbazio Teknologia Berriak, inplikatutako entzima-sistemen Ezaugarri Biokimikoak eta Molekularrak. Nekazaritzari landareen fitotekniarekin eta erabilerarekin eta nekazaritza- eta baso-sistemen kudeaketarekin zerikusia duten ikerketak dagozkio; besteak beste: erlazio hidrikoak eta lurraren eta landarearen arteko elkarreragina, landareen hobekuntza genetikoa, landaketen fisiologia eta produktibitatea, gaixotasunak, izurriteak eta belar txarren ikerketa, hala nola Nekazaritza Ekonomiaren eta Politikaren esparruko beste batzuk. Abeltzaintzari eta Arrantzari, berriz, xedetzat honako alor hauek dituzten ikerketak dagozkie: ekoizpena, gaixotasunak eta haiei aurrea hartzeko estrategiak, abeltzaintzarako interesekoak diren animalia-espezieen ugalketa eta genetika, akuikultura eta basa-fauna.

Área 9.– Ciencia y Tecnología de Alimentos. Agricultura, Ganadería y Pesca. A la Ciencia y Tecnología de los Alimentos le corresponden las investigaciones enfocadas al estudio de la caracterización de la calidad de los alimentos incluyendo las bases físicas, químicas y bioquímicas; microbiología y biotecnología de los alimentos, obtención, biodisponibilidad y evaluación de ingredientes funcionales. Incluye: Metabolismo, Nutrición, Técnicas Analíticas Avanzadas, Química de Macromoléculas Biológicas, Seguridad de Alimentos, Alimentos Funcionales, Propiedades Antioxidantes e Implicaciones para la salud, Análisis en Sistemas Biológicos, Microbiología de Alimentos, Procesos Tecnológicos, Nuevas Tecnologías de Conservación, Caracterización Bioquímica y Molecular de sistemas enzimáticos implicados. A la Agricultura le corresponden estudios relacionados con la fitotecnia y manejo de cultivos y gestión de los sistemas agroforestales, incluyendo relaciones hídricas e interacción suelo–planta, mejora genética de plantas, fisiología y productividad de cultivos, enfermedades, plagas y malherbología, así como otros del ámbito de la Economía y Política Agraria. A Ganadería y Pesca le corresponden las investigaciones relacionadas con la producción, las enfermedades y sus estrategias de prevención, la reproducción y la genética de especies animales de interés para la ganadería, la acuicultura y la fauna silvestre.

Ingeniaritzak, Teknologiak eta Arkitektura.

Ingenierías, Tecnologías y Arquitectura.

10. arloa.– Teknologia Mekanikoak eta Ekoizpenerakoak.

Área 10.– Tecnologías Mecánicas y de la Producción.

Ingeniaritza mekanikoen eta ekoizpen-ingeniaritzen alorreko ikerketa guztiek osatzen dute, bai funtsezkoek bai aplikatuek; ikerketa horien artean hauek aipa daitezke: Materialen Zientzia eta Teknologia, Materialen Modelaketa, Biomekanika, Aleazio Magnetikoak, Sentsore Magnetikoak, Termoenergetika, Termoteknia eta Energia Mekanikoa, Mekanika Estrukturala, Mekanika Konputazionala, Energia, Energia Termikoaren Biltegiratzea, Optimizazio Energetikoa, Fabrikazioa, Konformazio Plastikoa, Xafla Konformazioa, Haustura eta Nekea, Makinak eta mekanismoak, Haustura Konputazionalaren Mekanika, Elementu Finituen Metodoa. Arlo honetakoak dira industria- eta ingurumen-prozesuak osatzen dituzten operazio fisiko, kimiko edo biokimikoen sorrera eta funtzionamendua hobetzeko Ingeniaritza eta Teknologia Kimikoan egiten diren ikerketak, baina kontuan izan behar da proiektuak kokapen egokiagoa izan dezakeela beste arlo batean.

Está integrada por la totalidad de las investigaciones, tanto fundamentales como aplicadas, de las ingenierías mecánicas y de la producción, entre las que cabe citar: Ciencia y Tecnología de Materiales, Modelado de Materiales, Biomecánica, Aleaciones Magnéticas, Sensores Magnéticos, Termoenergética, Termotecnia y Energía, Mecánica Estructural, Mecánica Computacional, Energía, Almacenamiento de Energía Térmica, Optimización Energética, Fabricación, Conformado Plástico, Conformado de Chapa, Fractura y Fatiga, Máquinas y mecanismos, Mecánica de la Fractura Computacional, Método de los Elementos Finitos. Las investigaciones de la Ingeniería y Tecnología Química dirigidas a la búsqueda de mejoras en la concepción y funcionamiento de las operaciones físicas, químicas o bioquímicas que componen los procesos industriales y medioambientales pertenecen a esta área, aunque también debe estimarse la posibilidad de que el proyecto tenga un encuadre más adecuado en otra área.

11. arloa.– Komunikazio, Konputazio eta Elektronikaren Ingeniaritzak.

Área 11.– Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica.

Ingeniaritza Elektriko, Elektroniko eta Automatikoak Ingeniaritza Elektriko klasikoaren eta kontrolaz diharduenaren gaikako eduki osoak eta Ingeniaritza Elektronikoaren edukien zati bat barne hartzen dute. Ingeniaritza Elektriko klasikoaren barruan makina elektrikoen diseinu eta erabilerari, energia elektrikoa sortzeko, garraiatzeko eta banatzeko prozesuei eta haien kudeaketari lotutako ikergaiak daude. Kontrolaren ingeniaritzak sistemen modelaketari, kontrol-teoria sistemetan aplikatzeari eta industria- eta etxe-prozesuak automatikoki kontrolatzeko gailuen eta ekipamenduen garapen eta erabilerari lotutako gaiak hartzen ditu barnean. Ingeniaritza Elektronikoaren barruan honako alor hauek daude: Kontrolaren Ingeniaritza, Ingeniaritza Elektrikoa, Gailu Elektronikoak, Mikroelektronika. Konputazioaren eta Teknologia Informatikoaren Zientzietan egiten diren ikerketek alor hauekin dute zerikusia: Softwarearen Ingeniaritza; Datu Basea eta Segurtasuna; Konputagailuen eta Banatutako Sistemen Arkitektura; Sistema Adimendunak; Prestazio Handien Konputazioa eta Irudiaren Prozesaketa, Elektronika, Teknologia Fotonikoa, Komunikazio Optikoak, Telematika, Seinalearen Prozesaketa.

La Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática engloba los contenidos temáticos completos de las Ingenierías Eléctrica clásica y de control y, parcialmente, de la Ingeniería Electrónica. Dentro de la Ingeniería Eléctrica clásica se encuentran los temas de investigación ligados a diseño y uso de las máquinas eléctricas, a los procesos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y a su gestión. La ingeniería del control incluye los temas ligados al modelado de sistemas, la aplicación de la teoría de control a los sistemas y el desarrollo y uso de dispositivos y equipos de control automático de procesos, industrial y domésticos. La Ingeniería Electrónica incluye: Ingeniería de Control, Ingeniería Eléctrica, Dispositivos Electrónicos, Microelectrónica. Las Ciencias de la Computación y Tecnología Informática abordan las investigaciones relacionadas con Ingeniería del Software, Base de Datos y Seguridad, Arquitectura de Computadores y Sistemas Distribuidos, Sistemas Inteligentes, Computación de Altas Prestaciones y Procesamiento de Imagen, Electrónica, Tecnología Fotónica, Comunicaciones ópticas, Telemática, Procesado de señal.

12. arloa.– Arkitektura, Ingeniaritza Zibila, Eraikuntza eta Hirigintza. Ingeniaritza Zibilak eta Arkitekturak barne hartzen dute azpiegitura zibilak hobeto planifikatu, diseinatu, eraiki, kontserbatu eta kontrolatzeko ikerketa guztia, bai eta arkitektura-eraikuntzei, hirigintzari eta lurraldearen antolaketari lotutakoa ere.

Área 12.– Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo. La Ingeniería Civil y Arquitectura integra toda la investigación destinada a la mejor planificación, diseño, construcción, conservación y control de las infraestructuras civiles así como la relativa a las construcciones arquitectónicas, urbanismo y la ordenación del territorio.

Gizarte Zientziak eta Giza Zientziak.

Ciencias Sociales y Humanidades.

13. arloa.– Hezkuntza Zientziak. Psikologia. Psikologian egiten diren ikerketa guztiek osatzen dute, bai eta honako hauek ere: oro har, didaktikarekin zerikusia duten ikerketak; hezkuntza-gaietako didaktika espezifikoak; eta hezkuntzaren alderdi historikoak, psikologikoak eta metodologikoak. Alor hauek hartzen ditu barne: Pedagogia, Didaktika, Hezkuntzaren Psikologia, Nortasuna, Ebaluazio eta tratamendu psikologikoak, Psikobiologia, Oinarrizko Psikologia, Psikologia Ebolutiboa eta Hezkuntzarena, Gizarte Psikologia, Portaera Zientzien Metodologia.

Área 13.– Ciencias de la Educación. Psicología. Está integrada por la totalidad de las investigaciones en Psicología y las investigaciones relacionadas con la didáctica en general, las didácticas específicas de las distintas materias educativas así como los aspectos históricos, psicológicos y metodológicos de la educación. Engloba: Pedagogía, Didáctica, Psicología de la educación, Personalidad, evaluación y tratamiento Psicológicos, Psicobiología, Psicología básica, Psicología evolutiva y de la educación, Psicología social, Metodología de las ciencias del comportamiento.

14. arloa.– Gizarte Zientziak. Diziplina hauekin zerikusia duten zientzia-helburuak aztertzen ditu: Soziologia, Gizarte Ikerketarako Teknikak, Zientzia Politikoa eta Administrazioarena, Kazetaritza, Ikus-entzunezko Komunikazioa, Publizitatea, Giza Geografia.

Área 14.– Ciencias sociales. Aborda objetivos científicos relacionados con las disciplinas de Sociología, Técnicas de la Investigación Social, Ciencia Política y de la Administración, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad, Geografía Humana.

15. arloa.– Zuzenbidea. Ordenamendu juridikoko sektore eta diziplina guztiak biltzen ditu, ikuspuntu nazionaletik bezala nazioarteko ikuspuntutik ere. Arloan gai hauek sartzen dira: Zuzenbide Konstituzionala, Zuzenbide Administratiboa, Zuzenbide Zibila, Zuzenbide Prozesal Zibila, Zigor Zuzenbidea, Zuzenbide Prozesal Penala, Nazioarteko Zuzenbide Publikoa, Nazioarteko Zuzenbide Pribatua, Europako Erkidego Zuzenbidea.

Área 15.– Derecho. Está integrada por la totalidad de sectores y disciplinas del ordenamiento jurídico, tanto desde una perspectiva nacional como internacional. Se incluyen las materias propias del Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Internacional Público, Derecho internacional Privado, Derecho Comunitario Europeo.

16. arloa.– Ekonomia. Ikerketa-esparrutzat honako hauek ditu: ekonomiaren oinarri teorikoak, metodo kuantitatiboen erabilera eta garapena eta haien aplikazio enpirikoa askotariko arazo ekonomikoetan. Diziplina ekonomikoek honako alor hauek hartzen dituzte: Ekonomia Aplikatua, Mikroekonometria, Lan Ekonomia, Familien Ekonomia, Enpresen Antolaketa, Gobernu Korporatiboa, Aplikazioak bankuetan eta zerbitzuetan, Erakundeen Ekonomia, Enpresen erregulazioa, konkurrentzia eta portaera, Gizarte Erantzukizun Korporatiboa, Analisi Ekonomikoaren Oinarriak, Teoria Ekonomikoa, Ekonomia Matematikoa, Informazioaren Ekonomia, Jokoen Teoria, Ekonomia Industriala, Makroekonomia, Nazioarteko Ekonomia, Finantza Enpirikoak.

Área 16.– Economía. Le corresponde el ámbito de la investigación sobre los fundamentos teóricos de la economía, el uso y desarrollo de métodos cuantitativos, y su aplicación empírica a problemas económicos muy diversos. Las disciplinas económicas abarcan: Economía Aplicada, Microeconometría, Economía Laboral, Economía de las familias, Organización de empresas, Gobierno Corporativo, Aplicaciones a banca y servicios, Economía de las organizaciones, Regulación, competencia y comportamiento empresarial, Responsabilidad social Corporativa, Fundamentos del Análisis Económico, Teoría Económica, Economía matemática, Economía de la Información, Teoría de Juegos, Economía industrial, Macroeconomía, Economía Internacional, Finanzas Empíricas.

17. arloa.– Filologia eta Filosofia. Filologia-esparruan Hizkuntza- eta Literatura-ikerketak sartzen dira, bai eta haiek kulturarekin eta gizartearekin dituzten harremanak ere. Diziplina horiei ikuspuntu teorikotik heltzen dieten lanak eta edozein historia-alditako hizkuntza edo literaturei buruzkoak biltzen dira arlo honetan. Bai eta Itzulpena eta Interpretazioa gaitzat dituzten ikerketak eta hizkuntzarekin eta literaturarekin zerikusia duten aplikazio eta baliabide teknologikoak garatzen dituztenak ere. Filosofiaren esparruari dagokionez, honako gai hauek ikertzen dira: errealitateari buruzko gai orokorragoak, haiek ezagutu ote ditzakegun, giza izaera eta gizakiak munduan betetzen duen lekua, bai eta zientzia partikularretan planteatzen diren eztabaida metodologiko eta kontzeptual orokor guztiak ere. Alor hauek hartzen ditu barne: Literatura, Espainiar Literatura, Filosofia, Logikaren eta Hizkuntzaren Filosofia, Literatura Konparatua, Hizkuntza, Hizkuntzalaritza Orokorra, Filologia Klasikoa, Greziar Hizkuntzalaritza, Euskal Filologia, Filologia Modernoak, Literatura Ingelesa, Genero Ikasketak, Logika, Zientziaren Filosofia.

Área 17.– Filología y Filosofía. El ámbito filológico comprende los estudios de Lengua y Literatura y sus relaciones con la cultura y la sociedad. Se incluyen tanto los trabajos que abordan estas disciplinas desde una perspectiva teórica como los que versan sobre lenguas o literaturas particulares de cualquier período histórico. También corresponden las investigaciones sobre Traducción e Interpretación, así como las que desarrollan aplicaciones y recursos tecnológicos relacionados con la lengua y la literatura. Por lo que respecta al ámbito de la Filosofía, sus investigaciones tratan de las cuestiones más generales del estudio de la realidad, de la posibilidad de nuestro conocimiento de ellas, de la constitución humana y el lugar del ser humano en el mundo, y de todas aquellas discusiones metodológicas y conceptuales de índole general que las ciencias particulares plantean. Engloba: Literatura, Literatura Española, Filosofía, Filosofía de la Lógica y del Lenguaje, Literatura Comparada, Lengua, Lingüística General, Filología Clásica, Lingüística Griega, Filología Vasca, Filologías Modernas, Literatura Inglesa, Estudios de Género, Lógica, Filosofía de la Ciencia.

18. arloa.– Historia eta Artea. Historia-diziplina guztiak sartzen dira, garaien eta espezialitateen arabera, hala nola Arkeologia, eta Zientzia eta Teknika Historiografikoak. Artearen esparruan gai hauek biltzen dira: Artearen Historia, Estetika eta Arteen Teoria, Musikaren Historia, Zinemarena eta Ikus-entzunezkoena, Konposizio Arkitektonikoa, Hirigintza eta Lurraldearen Antolaketa, Eskultura, Pintura eta Marrazketa, bai eta arte-ondarea zaharberritu eta kontserbatzearekin zerikusia duten zientziak eta teknikak ere.

Área 18.– Historia y arte. Se incluyen todas las disciplinas de la Historia por épocas y especialidades, junto con la Arqueología y las Ciencias y Técnicas Historiográficas. El ámbito de Arte reúne Historia del Arte, Estética y Teoría de las Artes, Historia de la Música, del Cine y de los Medios Audiovisuales, Composición arquitectónica, Urbanística y Ordenación del Territorio, Escultura, Pintura y Dibujo, así como las ciencias y técnicas relacionadas con la restauración y conservación del patrimonio artístico.

II. ERANSKINA
ANEXO II
IKERKETA OROKORREKO LAGUNTZA BERRIEN ESKABIDE-INPRIMAKIA
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDAS NUEVAS EN INVESTIGACIÓN GENERAL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
IKERKETA ESPEZIFIKOKO (NEUTRONIKA/HEZKUNTZA) LAGUNTZA BERRIEN ESKABIDE-INPRIMAKIA
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDAS NUEVAS EN INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA (NEUTRÓNICA/EDUCACIÓN)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
BEKA BERRITZEKO ESKABIDE-INPRIMAKIA IKERKETA OROKORRA/IKERKETA ESPEZIFIKOA
FORMULARIO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN EN INVESTIGACIÓN GENERAL/INVESTIGACIÓN ESPECIFICA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común