Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

143. zk., 2021eko uztailaren 20a, asteartea

N.º 143, martes 20 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4089
4089

EBAZPENA, 2021eko ekainaren 18koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita 2021. urtean artxibo-sistema jartzeko eta/edo sendotzeko toki-erakundeei emandako dirulaguntzen zerrenda.

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2021, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas y denegadas a entidades locales para la puesta en funcionamiento y/o consolidación de un sistema de archivo propio en el año 2021.

2021eko apirilaren 26ko EHAAn argitaratu zen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko apirilaren 14ko Agindua, 2021. urtean toki-erakundeei beren artxibo-sistema jartzeko edota sendotzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duena.

Resultando que con fecha 26 de abril de 2021 se publicó en el BOPV la Orden de 14 de abril de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones a entidades locales para la puesta en funcionamiento y/o consolidación de un sistema de archivo propio en el año 2021.

Agindu horren 11. artikuluak dioenez, Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren ebazpen-proposamena ikusita, Kulturako sailburuordeari dagokio prozedura ebaztea, eta ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Horrek ez du esan nahi onuradun gertatzen direnei banakako jakinarazpena egingo ez zaienik. Hortaz, hau

Resultando que de conformidad con el artículo 11 de la citada Orden, vista la propuesta de resolución elevada por la Dirección de Patrimonio Cultural, la Resolución del procedimiento corresponde al Viceconsejero de Cultura y dicha resolución se hará pública en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de adjudicación a quienes resulten beneficiarias de las mismas,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea atxikitako eranskinetan, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko apirilaren 14ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntza guztiak eta haien onuradunak (I. eranskina) eta, halaber, ezetsitako eskaeren zerrenda (II. eranskina).

Primero.– Hacer públicas, según figura en los anexos adjuntos, la relación de las subvenciones y entidades beneficiarias (Anexo I), así como la relación de solicitudes denegadas (Anexo II) de la citada Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 14 de abril de 2021.

Bigarrena.– Agindua ematea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Interesdunek, ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakiokete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación expresa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2021.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común