Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

143. zk., 2021eko uztailaren 20a, asteartea

N.º 143, martes 20 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
4087
4087

AGINDUA, 2021eko uztailaren 6koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, oinarri arautzaileak ezartzen dira Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen kategorian egiaztatuta dauden Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileei laguntzak emateko (BERC Programa).

ORDEN de 6 de julio 2021, del Consejero de Educación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de apoyo a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de Excelencia (Programa BERC).

Nazioarteko lehiakortasun gero eta handiagoak eta ikerketa zientifikoko dinamikak ekarri dute lidergoa apurka-apurka galtzea; are gehiago, erakunde finkatuek ere lidergoa galtzea ekarri dute. Ondorioz, ikerketa-gaietan aitzindari diren herrialdeek laguntza-programak diseinatu dituzte, munduan lehiatzeko gai izango diren bikaintasun-guneak garatzeko. EAErako interes zientifikoa duten eremuetan ezagutza sortzeko egiturak dira Oinarrizko Ikerketarako eta Bikaintasun-ikerketarako Euskal Zentroak (Basque Excellence Research Centres, BERC), eta ikerketaren bikaintasuna da haien ezaugarri nagusia. Erakunde horiek sortzen dira puntakoak izateko euskal unibertsitate-sisteman eta EAEn egiten diren ikerketa zientifiko guztietan, bai eta Europako jakintzagune izan daitezen ere, munduan zehar dauden beste zentro batzuekin batera.

La creciente competitividad internacional y la dinámica de la investigación científica han supuesto, incluso para entidades consolidadas, una progresiva pérdida de liderazgo que ha motivado que los países más avanzados en materia de investigación hayan diseñado programas de apoyo destinados al desarrollo de focos de excelencia capaces de competir a escala mundial. Los Centros Vascos de Investigación Básica y de Excelencia (Basque Excellence Research Centres –BERC–) son estructuras de generación de conocimiento en ámbitos de interés científico para el País Vasco que se caracterizan por su excelencia investigadora. Estas entidades nacen con vocación de ser punta de lanza del sistema universitario vasco y del conjunto de la investigación científica realizada en Euskadi y están llamadas a actuar como nodos europeos de conocimiento conectados con centros ubicados por todo el mundo.

Agindu honen bidez, EAE talentugune aurreratu bilaka dadila bultzatu nahi da, betiere egin beharreko jarduerak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 2030 planean azaltzen diren estrategiekin uztartuz; izan ere, plan horrek, ildo estrategikoen artean, BERCak sortu eta garatzen laguntzea ezartzen du, bikaintasun zientifikoaren babesean. Hain zuzen, jarduketa horrek elikatu eta indartu egiten ditu, era berean, Horizon Europe ikerketa-programan ezarritako ildo estrategikoak. Laguntza-agindu honekin, azken finean, lortu nahi da lehen mailako ikerketa zientifikoa bultzatzea, EAEko ikerketa zientifiko eta teknikoaren kalitatea areagotzeko eta erakartzeko estrategikotzat jotzen diren espezializazio zientifikoko ikertzaileak, nazioartekoak eta bizkortu egingo dutenak hala bikaintasuna, nola egiten den ikerketaren nazioarteko eragina. Hori dela-eta, ekimen hau oso lotuta dago Ikerbasque Fundazioak egiten duen lanarekin, hain zuzen ere Zientziaren Euskal Sistematik kanpoko ikertzaileak erakarri eta bereganatzeko lanarekin. Era berean, ikerketa-zentro horiek eratu eta abian jarri eta gero, mekanismoak ezarri beharko dituzte, lankidetzan jarduteko EAEko unibertsitateetako eta beste I+G+B zentro batzuetako ikertzaileekin, eta, horrela, ikertu eta lehiatzeko duten ahalmena bultzatzeko.

La formulación de la presente Orden pretende contribuir a que Euskadi se convierta en un polo avanzado de talento, alineando las actuaciones a realizar con las estrategias planteadas en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030, que dispone entre sus líneas estratégicas, el apoyo a la creación y desarrollo de los BERC, dentro del pilar de Excelencia científica, actuación que alimenta y refuerza igualmente las líneas estratégicas establecidas en el programa de investigación Horizonte Europa. Con la presente Orden de ayudas, se pretende, en definitiva, impulsar la investigación científica de primer nivel con la vocación de elevar la calidad de la investigación científica y tecnológica en el País Vasco y atraer personal investigador reconocido mundialmente en áreas de especialización científica consideradas estratégicas que catalicen tanto la excelencia como el impacto internacional de la investigación que se realiza. Por este motivo, esta iniciativa guarda una estrecha relación con la labor desarrollada por la Fundación Ikerbasque para la captación y atracción de personas investigadoras de fuera del Sistema Vasco de Ciencia. Del mismo modo, una vez constituidos y en funcionamiento, estos centros de investigación deberán establecer mecanismos de colaboración con personal investigador de las universidades y otros centros de I+D+i vascos impulsando de este modo su capacidad investigadora y competitividad.

Halaber, bikaintasun zientifikoaren ingurunean zientzia eta teknologia alorrean ikerketa berritzailea sustatzeko helburuari dagokionez, agindu honetan finantzaketaren zati espezifiko bat mundu-mailan kokatuta dauden oinarrizko ikerketako eta bikaintasuneko zentroetan garatzeko proiektu singularretarako izango da, zentro horien nazioarteko erreferentzia-zentro izateko eraketa- eta finkatze-prozesua babesteko. Horrela, bikaintasunera bideratutako finantzaketa gutxienez aurrekontuaren % 50ekoa izango da, eta, beraz, deialdi honetako aurrekontu erabilgarriaren % 50 gehienez BERC horien egiturazko finantzaketarako erabiliko da. Era berean, zentro horiek, herri-, estatu- zein nazioarte-mailan duten kokapena aintzat hartuz, erreferentziazko eragile izan behar dute EAEko dibulgazio zientifikoko politikan. Alde horretatik, agindu honetan sartuta dago dibulgazio zientifikoko plan espezifiko bat izateko betebeharra, gizartearen ezagutza zientifikoa hobetzen laguntzeko eta ikerkuntzarako erabiltzen diren baliabide publikoen norakoa herritarrei jakinarazteko.

Asimismo, dentro de esta finalidad de promocionar la investigación innovadora en ciencia y tecnología en un entorno de excelencia científica, en la presente Orden se destinará una parte específica de la financiación para proyectos singulares en los Centros de Investigación Básica y de Excelencia que estén posicionados a nivel mundial, para apoyar el proceso de constitución y consolidación de los mismos como centros de referencia internacional. De esta forma, la financiación destinada a la excelencia será como mínimo del 50 % del presupuesto, destinando en consecuencia un máximo del 50 % del presupuesto disponible en esta convocatoria a la financiación estructural de estos BERCs. Del mismo modo, estos centros por su posicionamiento a nivel local, nacional e internacional, deben ser agentes de referencia en la política de divulgación científica de Euskadi. En este sentido, esta Orden incluye el requisito de aportar un plan específico de divulgación científica para contribuir a la mejora del conocimiento científico de la sociedad y en aras de dar a conocer a la ciudadanía el destino de los recursos públicos que se destinan a la investigación.

Deialdi hau IKUR 2030 Estrategiaren osagarria da. Estrategia hori Hezkuntza Sailak jarri zuen abian, EAEn egiturazko aldaketa bat bultzatzeko, inpaktu zientifikoa, teknologikoa, enpresariala eta soziala izango duena ibilbide luzeko ikerketa-ekimen esanguratsuak bultzatzean oinarrituta. Helburua da EAE nazioartean erreferentzia izango den gune zientifiko gisa kokatzea, zeinak aukerak emango dituen bultzatu beharreko arlo zientifiko-teknologikoetako industria- eta gizarte-garapenerako. Halaber, eta IKUR 2030 Estrategiaren osagarri, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila epe luzerako azpiegitura estrategiko handiak garatzeko programa bat bultzatzen ari da, bikaintasuneko ikerketa zientifikoarekin lotuta. Programa hori LINKER (Large Infrastructures for Key Excellence Research) da, eta horren bidez, azpiegitura zientifiko estrategiko handiak jarriko dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen esku, epe luzera begirako ikuspegi estrategikoarekin. IKUR ekimenen xedea da osagarri izatea bikaintasun-ezagutza eskualdatzea sustatzen duten eta gizarte- eta enpresa-arloetan balioa ematen dioten beste programa estrategiko batzuentzat.

Esta convocatoria es complementaria a la Estrategia IKUR 2030 lanzada por el Departamento de Educación, con el fin de apalancar un cambio estructural en Euskadi con impacto científico, tecnológico, empresarial y social a partir del impulso de iniciativas emblemáticas de investigación de largo recorrido. El objetivo es posicionar a Euskadi como polo científico de referencia internacional con oportunidades de desarrollo industrial y social en las áreas científico-tecnológicas a impulsar. Asimismo, y de forma complementaria a la Estrategia IKUR 2030, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco está impulsando un programa de desarrollo de grandes infraestructuras estratégicas a largo plazo, ligadas a la investigación científica de excelencia, denominado programa LINKER (Large INfrastructures for Key Excellence Research), que dotará de grandes infraestructuras científicas estratégicas a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde una perspectiva estratégica a largo plazo. Las iniciativas IKUR tienen vocación de complementariedad con otros programas estratégicos de impulso de la transferencia del conocimiento de excelencia y su valorización en términos sociales y empresariales.

Bestalde, agindu honek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuak xedatutakoa gauzatzen laguntzen du. Dekretu horrek ezartzen du aldian-aldian egiaztatutako eragileen jarraipena egingo dela, eta ebaluazio horren ondorioz, egiaztapen horri eutsiko zaio edo baliogabetu egingo da.

Por otro lado, esta Orden contribuye a la implementación de lo establecido en el Decreto 109/2015 de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y que establece que periódicamente se realizará un seguimiento de los agentes acreditados, una evaluación que podrá dar lugar al mantenimiento de dicha acreditación o la revocación de la misma.

Beraz, laguntza hauen xedea da BERC zentroei garatzen laguntzea, finantzaketa esleituz proposamen eta emaitzen ebaluazioaren eta jarduera ez-ekonomikoaren eta horri lotutako xedeen azterketaren bitartez.

La finalidad de estas ayudas es, por consiguiente, apoyar el desarrollo de los BERC asignándoles financiación a través de la evaluación, de propuestas y resultados, y el análisis de su actividad no económica y de los objetivos a ella asociados.

Administrazio publikoen dirulaguntzak emateko jarduera arautzen duten printzipioen arabera ebatziko da deialdi hau, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritako eran, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan ezarritako oinarrizko araudiarekin eta laguntzei eta dirulaguntzei aplikatzekoak zaizkien gainerako xedapenekin bat.

La presente convocatoria se resolverá conforme a los principios que rigen la actividad subvencional de las Administraciones Públicas, en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, con arreglo a la normativa básica establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley General de Subvenciones y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones.

Adierazitako horregatik guztiagatik, honako hau

En virtud de lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da 2022-2025 aldirako dirulaguntzen oinarriak ezartzea eta deialdia egitea, Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen kategorian egiaztatuta dauden Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileen jarduera ez-ekonomikoa finantzatzeko (BERC Programa).

El objeto de la presente Orden es establecer las bases y convocar las subvenciones destinadas a la financiación de la actividad no económica de los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de Excelencia (Programa BERC) para el período 2022-2025.

2. artikulua.– Laguntzen finantzaketa.

Artículo 2.– Financiación de las ayudas.

Deialdi honetako dirulaguntzen programaren guztizko zenbatekoa, 2022. urteko aurrekontu-ekitaldia eta 2023, 2024, 2025 eta 2026rako konpromiso-kredituak kontuan hartuta, 50.400.000 euro da, EAEko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-partidaren kontura.

El importe total del programa subvencional convocado, considerando el ejercicio presupuestario del año 2022 y los créditos de compromiso para los años 2023, 2024, 2025 y 2026, asciende a 50.400.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria establecida al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak jaso ahal izango dituzte izaera juridiko propioa izan eta oinarrizko ikerketako eta bikaintasunezko zentro modura egiaztatuta dauden erakundeek, betiere Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean –ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuak arautuan– integratuta badaude. Laguntza gauzatzeko aldi osoan zehar bete beharko dute baldintza hori.

1.– Podrán acceder a las ayudas previstas en la presente Orden las entidades con personalidad jurídica propia acreditadas como Centros de Investigación Básica y de Excelencia integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, regulada por el Decreto 109/2015, de 23 de junio, condición que deberán mantener a lo largo del periodo de ejecución de la ayuda.

2.– Erakunde onuradunek, laguntza jasotzen duten aldian, baldintza hauek bete behar dituzte:

2.– Las entidades beneficiarias deben reunir los requisitos que se especifican a continuación durante el periodo de disfrute de la ayuda:

a) Oinarrizko ikerketa- eta bikaintasun-zentro moduan onartuta egon behar dute Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean.

a) Hallarse reconocidas como Centro de Investigación Básica y de Excelencia en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

b) Erakundeak ezin izango dira onuradun izan baldin eta dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko zehapenen bat badute bide penaletik edo administratibotik, edo horretarako ezgaitzen dituen legezko debekuren baten eraginpean badaude, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne direla, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

b) No podrán ser beneficiarias, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción, las entidades sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas ni tampoco aquellas que se hallen incursas en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

c) Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikokoak ez diren erakunde onuradunek egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, hala xedatzen baitu Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 1991ko urriaren 7ko Aginduak (urriaren 15eko EHAA, 208. zk.). Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela; horretarako, ez du haien baimenik behar izango, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren arabera.

c) Las entidades beneficiarias no pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, según lo establecido en la Orden de 7 de octubre de 1991, del Consejero de Hacienda y Finanzas (BOPV n.º 208, de 15 de octubre). La acreditación de dichas obligaciones, se verificará automáticamente, tantas veces como sea necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Baldintza hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

El cumplimiento de este requisito se ha de mantener tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y se verificará su cumplimiento tanto en el momento de efectuar la concesión como en el de realizar los pagos.

d) Ezin izango dira agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan honako xedapen hauetan jasotako egoeraren batean daudenak: Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.5 artikuluan.

d) No podrán obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta orden las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.5 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

e) Zuzendari zientifikoa izan beharko dute, erakunde onuradunarekin lan- edo estatutu-arloko loturaz edo hari atxikita; pertsona hori arduratuko da laguntza jasotzen duten jardueren betearazpenaren zuzendaritzaz.

e) Disponer de una directora o un director científico, con vinculación laboral o estatutaria o adscrita a la entidad beneficiaria, que será la persona encargada de dirigir la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda.

f) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.

f) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

4. artikulua.– Dirulaguntzaren helburuko jarduerak.

Artículo 4.– Actividades objeto de la subvención.

1.– Erakunde onuradunen ikerketa-programek jasoko dute laguntza; erakunde horiek ikerketa zientifikoa egiteko dauzkaten estrategien ahalmena eta nazioarteko proiekzioa indartzen laguntzen duten ikerketa-programek, hain zuzen ere.

1.– Serán objeto de ayuda los programas de investigación de las entidades beneficiarias que contribuyan a fortalecer el potencial y la proyección internacional de sus capacidades estratégicas de investigación científica.

2.– Diruz laguntzeko moduko gastutzat joko dira: diruz lagundutako jardueraren izaerari zalantzarik gabe erantzuten diotenak eta 5. artikuluan ezarritako epean egiten direnak. Diruz lagundutako gastuen eskuratze-kostuak ez du, inolaz ere, merkatuko balioa gaindituko.

2.– Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en el artículo 5. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

3.– Laguntza hauei dagokienez, egindako gastutzat hartuko da betearazpen-aldian egin eta agindu honetan ezarritako gastuak egiaztatzeko aldia amaitu baino lehen ordaindu dena.

3.– A efectos de las presentes ayudas se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución y sea efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en la presente Orden.

4.– Laguntzari honako hauek egotzi ahal izango zaizkio: langile-kostuak; ondasun inbentariagarriak lortu, eraiki, berregokitu, eta hobetzea –betiere ondasun horiek erakunde onuradunaren ibilgetu izatera pasatzen badira–; alokairuak; material suntsigarria hornitzea; aholkularitza eta laguntza teknikoko lanak edo bestelako zerbitzuak kontratatzea; zientzia-jarduerak antolatzea; zientzialarien eta teknikarien dieta eta bidaiak, betiere otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuak ezarritako mugen barruan (16/199 Dekretua, Zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzkoa), eta proposatutako jarduerak gauzatzearekin zuzenean lotuta dauden beste batzuk.

4.– Podrán imputarse a la ayuda concedida los costes de personal; adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, siempre que dichos bienes pasen a formar parte del inmovilizado de la entidad beneficiaria; alquileres; suministros de material fungible; contratación de trabajos de consultoría y asistencia técnica u otros servicios; organización de actividades científicas; dietas y viajes del personal científico y técnico dentro de los límites establecidos en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio; y otros relacionados directamente con la ejecución de las actividades propuestas.

5.– Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legean kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen dituenean, onuradunak hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta ezaugarri bereziak izateagatik merkatuan ez badago halako zerbitzurik eskaintzen duen nahikoa erakunde, edo salbu eta gastua dirulaguntzaren aurretik egin bada.

5.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, la beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

Aurkeztutako eskaintzen artetik aukeraketa egiteko, efizientzia-eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta txosten baten bidez berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean. Aukeratutako eskaintza justifikatzean, eskaintzok aurkeztu beharko dira.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

6.– Ondasun inbentariagarriak lortu, eraiki, berregokitu, eta hobetzeko, honako arau hauek beteko dira:

6.– En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas:

a) Onuradunak dirulaguntza eman den xede jakinera bideratuko ditu ondasunak, gutxienez bost urtez erregistro publikoetan inskriba daitezkeen ondasunak badira, eta gutxienez lau urtez gainerako ondasunak direnean.

a) La beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, durante un periodo que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a cuatro años para el resto de bienes.

Erregistro publikoetan inskriba daitezkeen ondasunen kasuan, eskrituran jaso beharko da zirkunstantzia hori, baita emandako dirulaguntzaren zenbatekoa ere, eta bi baldintzok dagokion erregistro publikoan inskribatu beharko dira.

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

b) Ondasuna besterentzeak edo kargatzeak dirulaguntza eman den xedera bideratzeko betebeharra ez betetzea ekarriko du, eta ez-betetze hori itzulketarako arrazoi izango da, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen II. Tituluko II. Kapituluan ezarritako baldintzetan; kasu horretan, itzulketa ordaintzera atxikita geratuko da ondasuna, edozein delarik ere haren jabea, salbu eta erregistroko fede publikoak babestutako hirugarren bat bada edo justifikatzen bada ondasunak fede onez eta bidezko tituluz edo merkataritza- edo industria-establezimenduetan erosi izana, inskriba ezin daitezkeen ondasun higigarrien kasuan.

b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

7.– Laguntzaren xede diren ekintzak azpikontratatu ahalko dira, diruz lagundutako zenbatekoaren % 20ko portzentajean gehienez ere, betiere azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29. artikuluan eta hura garatzeko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartutako erregelamenduaren 68. artikuluan xedatutako betekizunak eta debekuak betez.

7.– Podrán subcontratarse las acciones objeto de la ayuda, respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, hasta el porcentaje máximo del 20 % del importe de la actividad subvencionada.

8.– Ez dira diruz laguntzekoak izango enpresa hornitzailea eta erakunde onuraduna lotzen dituzten gastuak, ez badira berariaz justifikatzen; justifikazio hori Ikerketa Zuzendaritzak baloratu eta baimendu beharko du. Oinarri hauen ondorioetarako, ulertuko da bi erakunde edo enpresa lotuta daudela, baldin eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduaren 68. artikuluko 2. apartatuan adierazitako egoeraren batean badaude.

8.– No serán subvencionables aquellos gastos en los que la empresa proveedora tenga vinculación con la entidad beneficiaria, salvo justificación expresa que deberá ser valorada y autorizada por la Dirección de Investigación. A efectos de estas bases se considera que dos entidades y/o empresas están vinculadas si incurren en alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 68 del reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9.– Artikulu honetan diruz lagun daitezkeen gastuei buruz arautu ez denerako, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoa beteko da.

9.– En lo no regulado en el presente artículo en relación a los gastos subvencionables se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. artikulua.– Laguntzen ezaugarriak eta mugak.

Artículo 5.– Características y límites de las ayudas.

1.– Eman beharreko laguntzak dirulaguntza ez itzulgarriak eta urte anitzekoak izango dira, eta ikerketa-erakunde onuradunarekin sinatu beharreko hitzarmen baten bidez bideratuko dira.

1.– Las ayudas a conceder tendrán la naturaleza de subvenciones no reintegrables, de carácter plurianual y se instrumentarán a través de un convenio a suscribir con la entidad de investigación beneficiaria.

2.– Laguntza-deialdi honek diruz lagunduko du erakunde onuradunek 2022, 2023, 2024 eta 2025eko ekitaldietan egiten dituzten jarduera ez-ekonomikoen kostu osoaren portzentaje bat, betiere hari lotutako xedeen arabera; jarduera ez-ekonomikotzat ulertuko da Europako Batzordeak Ikerketako eta Garapen eta Berrikuntzako estatu-laguntzei buruzko Esparruan ezarritakoa (2014/C 198/01).

2.– Esta convocatoria de ayudas subvenciona un porcentaje del coste total de la actividad no económica que realicen en los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025 las entidades beneficiarias, de acuerdo con los objetivos a ella asociados, entendiéndose por actividad no económica lo establecido por la Comisión Europea en su Marco sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01).

Diruz laguntzeko gehiengo portzentajea % 70ekoa izango da, egiaztatutako BERCentzako.

El porcentaje máximo a subvencionar, para todos los BERC acreditados, será de un 70 %.

3.– Dirulaguntzaren helburutik kanpo gelditzen da jarduera ekonomikoa. Jarduera ekonomikotzat jotzen dira hala industriarekin kontratupean burututako ikerketa, nola ikerketa-azpiegituren alokairua eta Europako Batzordearen arauetan –aurreko paragrafoetan jasotakoetan– exijitu eta jasotako baldintzei erantzuten ez dieten beste jarduera ekonomiko batzuk.

3.– Queda excluida del objeto de la subvención la actividad económica, entendiéndose como tal, además de la investigación llevada a cabo bajo contrato con la industria, el alquiler de las infraestructuras de investigación y cualesquiera otras actividades de naturaleza económica que no respondan a las condiciones exigidas y contempladas en la normativa de la Comisión Europea mencionada en el apartado anterior.

6. artikulua.– Bestelako laguntzekiko bateragarritasuna.

Artículo 6.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Agindu honetan ezarritako laguntzak eskuratzen dituzten erakunde onuradunek beste laguntza batzuk ere jaso ahal izango dituzte, edozein delarik ere ematen dituen administrazioa edo erakunde publikoa zein pribatua. Dena den, erakunde onuradunak jasotzen dituen laguntza guztiak bilduta, ezin izango dute gainditu erakundearen jarduera ez-ekonomikoaren kostu osoaren % 100a portzentaje horren barruan sartuta onuradunak hirugarrenetatik jaso ditzakeen bestelako laguntza edo diru-sarrerak.

1.– Las entidades beneficiarias que se acojan a las ayudas establecidas en la presente Orden podrán recibir otras ayudas de cualquier administración o ente tanto público como privado, siempre y cuando las ayudas totales y acumuladas recibidas por la entidad beneficiaria no superen el 100 % del coste total de su actividad no económica, incluyendo en este porcentaje otras ayudas o ingresos que la beneficiaria haya podido recibir de terceros.

2.– Onuradunak jasoko dituen laguntzen guztizkoa zenbat den jakin ondoren, agindu honetan ezarritakoaren ondorioz onuradun horrek jaso ahal izango dituen laguntzak zehazteko, kontuan hartuko dira Europar Batasunean horretarako indarrean dauden arauak, eta, zehazkiago, zer ezarri den Erkidegoaren esparruan Ikerketa, Garapen eta Berrikuntzarako estatuko laguntzetarako.

2.– Una vez conocido el total de las ayudas a recibir por la beneficiaria, para la determinación de las ayudas que pueda percibir en virtud de lo establecido en esta Orden, se tendrán en cuenta las normas que al respecto se encuentren vigentes en la Unión Europea, y, en particular, a lo establecido en el Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación.

3.– Eskuratutako dirulaguntzek aurreko paragrafoan ezarritako muga gainditzen badute, muga hori erdiesteko, murriztu egingo da agindu honetan oinarrituta emandako laguntzen zenbatekoa.

3.– Si las subvenciones percibidas sobrepasasen el límite establecido en el apartado anterior, las ayudas concedidas en base a esta Orden se verán minoradas en la cuantía que corresponda para alcanzar el citado límite.

7. artikulua.– Eskabideak eta dokumentazioa.

Artículo 7.– Solicitud y documentación.

1.– Eskabideak egiteko, inprimaki bat bete beharko da, bide telematikoz Hezkuntza Sailaren egoitza elektronikoaren bidez eskuratu ahal izango dena, web-orrian https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0174903

1.– Las solicitudes se deberán cumplimentar mediante el formulario que será accesible por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Departamento de Educación en la dirección electrónica https://www.euskadi.eus/servicios/0174903

Eskabidea elektronikoki sinatzeko, erakunde eskatzaileak erakunde-txartela izan beharko du, eta, halakorik izan ezean, legezko ordezkariak alta hartu beharko du Eusko Jaurlaritzako Ordezkarien Erregistroan (Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren 2012ko abenduaren 14ko Agindua-https://www.euskadi.eus/ordezkariak).

La Entidad solicitante, deberá disponer de la tarjeta de entidad para la firma electrónica de la solicitud o en su defecto el representante legal deberá darse de alta en el Registro de representantes del Gobierno Vasco (Orden de 14 de diciembre de 2012, de la Consejera de Interior, Justicia y Administración Pública-https://www.euskadi.eus/representantes).

Aplikaziora ziurtagiri elektronikoaren bidez sartuko da (NAN elektronikoa, ONA txartela, FNMTren pertsona fisikoen ziurtagiria, BAK-q). Aplikaziora sartzen diren pertsonek baimena ematen diote Ikerketa Zuzendaritzari (deialdia kudeatzen duen organoari) nortasun-datuak administrazio eskudunean egiazta ditzan bitarteko elektronikoen bitartez edo eskuragarri dituen bestelako baliabideen bitartez.

El acceso a la aplicación será con certificado electrónico (DNI electrónico, tarjeta ONA, certificado de persona física de la FNMT, Bak-q). Las personas que accedan a la aplicación autorizan a la Dirección de Investigación, órgano gestor de la convocatoria, a que compruebe en la administración competente, tanto por medios electrónicos como por otros medios disponibles, los datos de identidad.

Dirulaguntzaren eskabidea aurkeztearekin batera, erakunde eskatzaileak baimena emango dio organo kudeatzaileari, zuzenean egiazta dezan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araudia onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 18. eta 19. artikuluetan aurreikusitako betebeharrak betetzen dituen.

La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la entidad solicitante para que el órgano gestor obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Dena dela, eskatzaileak berariaz ukatu ahal izango du baimena. Hala eginez gero, beharrezko egiaztagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu eskaerarekin batera.

No obstante, la parte solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, en cuyo caso, deberá facilitar en la propia solicitud, la documentación acreditativa actualizada pertinente.

2.– Eskabidearen alderdi guztiak bete ondoren, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluaren 6. apartatuan aipatutako erantzukizunpeko adierazpena barne –Euskal Autonomia Erkidegoko 2011ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 5/2010 Legearen bidez sartu zen testu bategin hura–, eta artikulu honetako 4. apartatuan zehaztutako dokumentu erantsiak aplikazioan jaso ondoren, erakundeak edo haren legezko ordezkariak elektronikoki sinatu beharko du eskaera, 1. apartatuan adierazitakoaren arabera; orduan bakarrik geratuko da erregistratuta eskabidea.

2.– Una vez que la solicitud esté cumplimentada en todos sus términos, incluyendo la Declaración responsable a que se refiere el apartado 6.º del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, introducido por la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2011, y los documentos adjuntos que se detallan en el apartado 4 del presente artículo se hayan incluido en la aplicación, la entidad o persona representante legal deberá firmar electrónicamente la solicitud conforme a lo señalado en el apartado 1; solo entonces quedará registrada la solicitud.

3.– Eskabideak aurkezteko epea.

3.– Plazos para la presentación de la solicitud.

Eskabideak aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasiko da 2021eko irailaren 8ra arte.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de la Orden en el BOPV y finalizará el 8 de septiembre de 2021.

4.– Eskabidearekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

4.– La solicitud vendrá acompañada de la siguiente documentación:

a) Garatu beharreko ekintza-plana edo plan estrategikoa (EP). 2018-2021 aldian egindako jardueren memoria eta zentroak egingo duen ikerketaren plangintza jaso beharko ditu, baita haren ildo guztiak eta honako hauek ere: ikerketa-taldeak, lortu beharreko xede eta adierazleak, emaitzen estimazioa, finantza-plana, azpiegituren eta ekipamenduaren deskribapena, hautaketa-politika, ikertzaileen prestakuntza eta berdintasun-plana, nazioartekotzeko estrategia eta eskualdatze eta dibulgazio zientifikoko estrategia, eta plana osorik deskribatzeko behar diren kontzeptu guztiak. Ekintza-plana agindu honen II. eranskinaren arabera garatuko da. Agiria ingelesez idatzia izan beharko da.

a) Plan de acción o Plan estratégico a desarrollar (PA), que deberá incluir la memoria de las actividades realizadas en el periodo 2018-2021 y la planificación de la investigación a efectuar por el centro y cada una de sus líneas, los equipos de investigación, los objetivos e indicadores a alcanzar, la estimación de resultados, su plan financiero, la descripción de las infraestructuras y equipamiento, la política de selección y formación del personal investigador y el plan de igualdad, la estrategia de internacionalización y la estrategia de transferencia y divulgación científica, así como todos aquellos conceptos que sean necesarios para su completa descripción. El plan de acción se desarrollará según el Anexo II a la presente Orden. El documento deberá estar redactado en lengua inglesa.

Finantzaketa-planean (FP) jasoko dira 2018-2021 eta 2022-2025 aldietarako sartutako urteko pertsonal-gastuak, bestelako gastu arruntak eta inbertsioak, agindu honen IV. eranskinaren arabera. Halaber, aldi horietarako sarrera-iturriak zehaztuko dira, honela sailkatuta: iturri publikoak eta pribatuak, eremu geografikoa eta erakunde finantzatzailea. Gainera, modu esplizituan zehaztuko dira lokalak errentatzeko gastuak eta instalazioetarako, laborategietarako, tresneria espezifikoetara eta abarretarako bideratutako zenbatekoak, laborategian zein laborategitik kanpo esperimentu bidez egindako ikerketekin zerikusia dutenak. Alderdi biak aztertu beharko dira finantzaketa-planean.

En el plan financiero (PF) se aportarán datos agregados anuales sobre gastos de personal, otros gastos corrientes e inversiones para los periodos 2018-2021 y 2022-2025 según Anexo IV a la presente Orden. Asimismo, se especificarán las fuentes de ingresos para dichos periodos clasificadas en públicas y privadas, ámbito geográfico y entidad financiadora. De forma explícita se señalarán, además, los gastos de arrendamiento de locales y las cantidades destinadas a instalaciones, laboratorios, instrumental específico y demás relacionados con la investigación llevada a cabo mediante experimentos, en laboratorio o fuera de él. Ambos aspectos deberán ser objeto de análisis en el plan financiero.

2022-2025 aldirako aurreikusitako gastuak justifikatu behar dira; horretarako, izango duten xede zehatzaren deskribapena eta gastu horiek finantzatzeko lortu ahalko diren finantzaketa-iturrien azterketa egingo da.

Se deberán justificar los gastos previstos para 2022-2025 mediante una descripción detallada de su destino concreto y un estudio de las fuentes de financiación susceptibles de obtenerse para financiar dichos gastos.

Azkenik, ekintza-planak (EP) aipatutako 2018-2021 eta 2022-2025 aldietarako adierazleen atal bat izango du. 2022-2025 aldirako ezarritako adierazleek koherenteak izan beharko dute aurreko fasean zentroek erakutsitako ahalarekin; bestela, desadostasuna justifikatu egin beharko da. Agindu honen III. eranskinean sartuta dago sartu beharreko adierazleen zerrenda.

Por último, el plan de acción (PA) incluirá un apartado con una batería de indicadores para los citados periodos 2018-2021 y 2022-2025. Los indicadores fijados para 2022-2025 deberán ser coherentes con el potencial demostrado por los centros en la etapa anterior; en caso contrario deberá justificarse dicha discrepancia. En Anexo III a la presente Orden se incluye la lista de indicadores a incluir.

b) Diruz lagundu beharreko jarduera gauzatzeko epean beste erakunde publiko edo pribatu batzuei jarduera ez-ekonomikorako eskatutako edo haiek horretarako emandako laguntzen adierazpena.

b) Declaración de las ayudas que para actividades no económicas hayan sido solicitadas y/o concedidas de otras instituciones públicas o privadas para el plazo de ejecución de la actividad a subvencionar.

c) Organo eskudunaren egiaztapena, 3.2 artikuluan ezarritakoa betetzeari buruzkoa.

c) Acreditación por el órgano competente del cumplimiento de lo señalado en el artículo 3.2.

8. artikulua.– Eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de defectos de la solicitud.

1.– Baldin eta agindu honen 7.4 artikuluan eskatutako zerbait betetzen ez duen eskabideren bat edo agiriren bat aurkezten bada, Ikerketa Zuzendaritzak 10 eguneko epea emango die eskabide-sinatzaileei hutsak zuzen ditzaten edo arauzko agiriak aurkez ditzaten, eta ohartaraziko die ezen, agindutakoa bete ezean, eskaeran atzera egin dutela ulertuko dela. Hala agintzen da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan.

1.– En el caso de remitirse instancias y documentación que, en algún punto, no cumplan lo exigido en el artículo 7.4, las personas firmantes de tales solicitudes serán requeridas por la Dirección de Investigación, para que en el plazo de 10 días subsanen las faltas o presenten los documentos preceptivos con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidas de su solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Zuzenketa-errekerimenduaren jakinarazpena, zuzendu beharreko eskabideak www.euskadi.eus egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz gauzatuko da.

La notificación de requerimiento de subsanación se efectuará mediante la publicación de la relación de solicitudes a subsanar en el tablón de anuncios de la sede electrónica de www.euskadi.eus

2.– Nolanahi ere, Hezkuntza Sailak, edo, behar izanez gero, Ikerbasque Fundazioak, –agindu honetan jasotako dirulaguntzak kudeatzeko entitate laguntzaile modura jardungo baitu– aurkeztutako eskabidea egokiro ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko beharrezkotzat jotzen dituen dokumentazio edota argibide osagarriak eska diezazkiekete eskatzaileei, aditzera emanez ezen, agindu honetan propio adierazi gabekoetan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoa aplikatuko dela.

2.– En cualquier caso, el Departamento de Educación, o, en su caso, la Fundación Ikerbasque, que actuará como entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones contempladas en la presente Orden, podrán requerir a los solicitantes cuanta documentación y/o información complementaria consideren necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente norma, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9. artikulua.– Ebaluazioa.

Artículo 9.– Evaluación.

1.– Eskabideen ebaluazioa batik bat honako hauei buruzkoa izango da: zentroen bikaintasun zientifikoa, bikaintasunerako gobernua eta kudeaketa, 2020-2025 aldirako proposatutako ekintza-plana, Zientziaren Euskal Sistemaren laguntza, Euskadi 2030 ZTBP, Euskadiko RIS3, Ikerketaren Europako Espazioa (ERA) eta H2030. Ebaluazioa Leidengo Manifestuan ezarritako printzipioek arautuko dute (The Leiden Manifesto for research metrics, Nature 2015).

1.– La evaluación de las solicitudes se referirá principalmente a la excelencia científica de los centros, al gobierno y la gestión para la excelencia, al plan de acción propuesto para el periodo 2020-2025 y a la contribución del centro al Sistema Vasco de Ciencia, al PCTI Euskadi 2030, al RIS3 de Euskadi y al Espacio de Investigación Europeo (ERA) y H2030. Esta evaluación se regirá por los principios establecidos en el Manifiesto de Leiden (The Leiden Manifesto for research metrics, Nature 2015).

2.– Erakunde laguntzaile den aldetik, Ikerbasque Zientziarako Euskal Fundazioak egingo ditu eskabideen ebaluazioaren kudeaketako lan materialak. Ikerbasque Fundazioaren Aholku Batzorde Zientifikoak balorazio zientifiko-teknikoari buruzko txosten bat egingo du eskabide bakoitzarentzat, artikulu honetan adierazitako irizpideei jarraituz. Batzorde horrek Zientziaren Euskal Sistematik kanpo dauden eta BERC bakoitzaren zientzia-arloan nazioarteko ospea duten zientzialarien aholkularitza izan ahalko du txosten hori egiteko. Prozeduran zehar, informazio osagarria eskatu ahalko zaie erakunde eskatzaileei, balioztatzeko aurkeztutako agirien inguruko zalantzak argitzeko. Aurrez aurreko elkarrizketa eskatu ahal izango zaie, informazioa jasotzeko. Elkarrizketa hori aurkeztutako dokumentazioa argitzeko soilik egitea aurreikusten da.

2.– Los trabajos materiales de gestión de la evaluación de las solicitudes serán realizados por la Fundación Vasca para la Ciencia Ikerbasque como entidad colaboradora. El Comité Científico Asesor de la Fundación Ikerbasque emitirá, para cada solicitud, un informe de valoración científico-técnica, atendiendo a los criterios señalados en el presente artículo. Este comité podrá contar para la elaboración de dicho informe con el asesoramiento de científicos/as externos al Sistema Vasco de Ciencia y de relevancia internacional en el área científica de cada BERC. Durante el procedimiento se podrá recabar información complementaria a las entidades solicitantes a los efectos aclaratorios de la documentación presentada para su valoración. La información podrá ser requerida para su presentación mediante entrevista presencial. La citada entrevista se prevé únicamente a los efectos aclaratorios de la documentación presentada.

3.– Zehazki, ondoko irizpide-bloke hauek balioztatuko dira:

3.– En concreto se valorarán los siguientes bloques de criterios:

a) Gobernantza, bikaintasunerako kudeaketa eta Zientziaren Euskal Sistemari ekarpena: zentroaren antolaketa, Euskadi 2030 ZTBPrekin eta RIS3 estrategiarekin bat egitea, kudeaketa ekonomikoa, zentroaren Nazioarteko Aholku Batzorde Zientifikoaren osaera (ISAC, International Scientific Advisory Committee).

a) Gobernanza, gestión para la excelencia y contribución al Sistema Vasco de Ciencia: organización del centro, alineamiento con el PCTI Euskadi 2030 y estrategia RIS3, gestión económica, composición del Comité Asesor Científico Internacional del Centro (ISAC, International Scientific Advisory Committee).

b) Bikaintasun zientifikoa eta ikerketa-kalitate frogatua: ikerketa-programaren eta argitalpen zientifikoen kalitatea, ikertzaileak prestatzeko eta erakartzeko programa, zentroaren nazioarteko lidergoa, ezagutzaren eskualdatzea eta hedapena eta ikerketaren gizarte-eragina.

b) Excelencia científica y calidad investigadora demostrada: calidad del programa de investigación y publicaciones científicas, programa de formación y de atracción de investigadores e investigadoras, liderazgo internacional del centro, transferencia y divulgación de conocimiento e impacto social de la investigación.

c) 2022-2025 aldirako ekintza-plana: antolaketa, helburu estrategikoak, garapen-programa, eragina EAEn eta nazioartean, talentua erakartzeko eta trebatzeko programa, finantzaketa-plana, eskualdatze eta dibulgazio zientifikorako estrategia, berdintasun-plana.

c) Plan de acción para el periodo 2022-2025: organización, objetivos estratégicos, programa de desarrollo, impacto en Euskadi y a nivel internacional, programa de atracción y formación de talento, plan de financiación, estrategia de transferencia y divulgación científica, plan de igualdad.

4.– Puntuazioak.

4.– Puntuaciones.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

5.– Ebaluazio-prozesuaren ondorioz, honako kategoria hauen arabera sailkatuko dira zentroak:

5.– Como resultado del proceso de evaluación los centros se clasificarán de acuerdo a las siguientes categorías:

(A+) Aparta, zentroa mundu osoan erreferentziazko erakundea da bere ikerketa-alorrean. Talde horretan sartzen dira ebaluazio-prozesuaren ondoren 95 puntu edo gehiago lortu dituztenak eta adierazle horietarako ezarritako helburu hauek lortu dituztenak:

(A+) Excepcional, el centro es una institución de referencia mundial en su campo de investigación. Este grupo incluye a aquellas entidades que tras el proceso de evaluación han obtenido una puntuación igual a 95 puntos o superior y que hayan alcanzado las siguientes metas establecidas para estos indicadores:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(A) Bikaina, emaitza bikainak ditu estatu-mailan, baina zentroaren nazioarteko bikaintasunari begira alderdi batzuk aintzat hartu behar dira. Erakunde horiek 90 puntu edo gehiago eta 100 puntu baino gutxiago dituzte.

(A) Excelente, presenta resultados excelentes a nivel estatal aunque algunos aspectos deben considerarse de cara a la excelencia internacional del centro. Entidades cuya puntuación sea superior o igual a 90 puntos e inferior a 100 puntos.

(B) Ona, emaitza onak ditu estatu-mailan, baina hobetu egin behar du datozen urteetan nazioarteko erreferentzia-zentrotzat hartu ahal izateko. Erakunde horiek 77 puntu edo gehiago eta 90 puntu baino gutxiago dituzte.

(B) Bueno, presenta buenos resultados a nivel estatal pero debe mejorar para poder considerarse un centro de referencia internacional en los próximos años. Engloba las entidades cuya puntuación sea superior o igual a 77 puntos e inferior a 90 puntos.

(C) Hobe daitekeena, zentroaren egungo azpiegiturak edo duen garapenak ez dute bermatzen etorkizunean zentro bikaintzat hartu ahal izatea. Erakunde horiek 65 puntu edo gehiago eta 77 puntu baino gutxiago dituzte.

(C) Mejorable, el centro necesita reorientarse o transformarse ya que la estructura actual del mismo o su desarrollo no proporciona garantías a futuro para ser considerado centro de excelencia. Entidades que obtengan una puntuación superior o igual a 65 y menor de 77 puntos.

(D) Ez nahikoa, zentroa deialditik kanpo geratzen da. 65 puntu baino gutxiago lortzen dituzten erakundeak.

(D) Insuficiente, el centro queda excluido de la convocatoria. Entidades que obtengan una puntuación inferior a 65 puntos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

6.– Aholku Batzorde Zientifikoak, eskabidearekin batera bidalitako agiriak ikusi ondoren, zentroaren esperimentaltasun-maila zehaztuko du; 0 eta 10 artekoa izango da maila. Ohiko jarduera zientifikoa garatzeko behar diren instalazio, laborategi eta tresneria espezifikoak izateko egiaztatutako beharren arabera zehaztuko da maila hori.

6.– El Comité Científico Asesor, a la vista de la documentación aportada en la solicitud, determinará el grado de experimentalidad del centro, entre 0 y 10. Dicho grado se determinará en función de las necesidades acreditadas de instalaciones, laboratorios e instrumental específicos para el desarrollo de la actividad científica habitual.

7.– Aholku Batzordeak, gainera, kalitate-adierazleen proposamen bat eta emaitzen ebaluazioa egingo ditu laguntza gauzatzeko aldian, ekoizpen zientifikoari, prestakuntza-gaitasunari, langileak erakartzeari eta funtsak lortzeari dagokionez. Gainera, bikaintasunari, laguntzei, sareei, jakintza transferitzeari eta zabaltzeari eta abar dagokionez beste kalitate-adierazle mota batzuk sartu ahalko ditu.

7.– El Comité Asesor, además, realizará una propuesta de indicadores de calidad y evaluación de resultados durante el periodo de ejecución de la ayuda, sobre producción científica, capacidad de formación, atracción de personal y captación de fondos. Podrá, además, incluir otro tipo de indicadores de calidad relacionados con la gestión para la excelencia, colaboraciones, redes, transferencia y divulgación de conocimiento, etc.

Hori zenbakiz zehazteko, datozen lau urteetarako erakundeak diseinatutako jarduera-planean sartutako adierazleetatik eta aurreko urteetan erakutsitako ahaletik abiatuko da Aholku Batzordea. Erakunde onuradunak proposatutako adierazleak dagoeneko erakutsitako ahal eta bilakaerarekin bat ez badatoz edo horien azpitik badaude, Aholku Batzordeak, hori finkatzeko, proposatutako adierazleen gaineko programa estrategikoetan erakundeek egindako justifikazioa hartuko du aintzat. Gainera, horretarako, erakunde bakoitzaren espezializazio-alorrean entzute handia eta ebaluazioak egiten eskarmentua duten ikertzaileei txostenak eskatu ahalko dizkie.

Para su concreción numérica, el Comité Asesor partirá de los indicadores incluidos en el plan de actividades que la entidad haya diseñado para los próximos cuatro años, así como del potencial demostrado en los años anteriores. Cuando los indicadores propuestos por la entidad beneficiaria sean inferiores o no estén en consonancia con el potencial y la evolución ya demostrada, el Comité Asesor atenderá para su fijación a la justificación que las entidades incluyan en sus programas estratégicos sobre los indicadores propuestos. Podrá, además, para ello, solicitar informes a investigadores o investigadoras de reconocido prestigio y experiencia evaluadora en el área de especialización de cada entidad.

10. artikulua.– Esleitzeko prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento de adjudicación.

Dirulaguntzen esleipena bi fasetan egingo da:

La adjudicación de las ayudas se efectuará en dos fases:

1.– Zentro bakoitzaren egiturazko finantzaketa zehaztea. Erakunde onuradunen egiturazko finantzaketa honako hiru osagai hauen arabera zehaztuko da: errentamendu-gastuetarako modulua, esperimentaltasun-modulua eta oinarrizko gastuen modulua. Lehenengo biak eskabidean egiaztatutako finantzaketa-beharren arabera zehaztuko dira. Hirugarrena, berriz, zenbateko finkoa da erakunde onuradun guztientzat.

1.– Determinación de la financiación estructural de cada centro. La financiación estructural de cada entidad beneficiaria vendrá determinada por la suma de tres componentes, a saber: el módulo para gastos de arrendamiento, el módulo de experimentalidad y el módulo de gastos basales. Los dos primeros se determinarán en función de las necesidades de financiación debidamente acreditadas en la solicitud. El tercero es un monto fijo para todas las entidades beneficiarias.

Errentamendu-gastuen moduluari emateko zenbatekoa eraikinak eta lokalak errentan hartzeko egiaztatutako gastuen arabera zehaztuko da, eta 2022-2025 aldirako errentamendu-gastu horien bilakaeraren justifikazioaren arabera. Justifikatutako errentamendu-gastuen % 80 finantzatuko da gehienez, eta urteko 200.000 € arte.

El importe a conceder en el módulo de gastos de arrendamiento vendrá determinado por los gastos acreditados en concepto de alquileres de edificios y locales, y la justificación de la evolución de dichos gastos de arrendamiento para el periodo 2022-2025. Se financiará un máximo del 80 % de los gastos de arrendamiento justificados, y hasta un máximo de 200.000 € por año.

Esperimentaltasun-moduluari emateko zenbatekoa Aholku Batzorde Zientifikoak erakunde bakoitzari esleitutako esperimentaltasun-mailaren arabera zehaztuko da, eta urteko 200.000 € arte.

El importe a conceder en el módulo de experimentalidad se obtendrá en proporción al grado de experimentalidad atribuido a cada entidad por el Comité Científico Asesor, y hasta un máximo de 200.000 €/año.

Laburbilduz, laguntzaren zenbatekoak kontzeptu horietarako honako hauek izango dira:

En resumen, los importes de la ayuda en esos conceptos son:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

C kategorian ebaluatutako zentroen kasuan, oinarrizko gastuen modulua bakarrik aplikatuko da, eta, beraz, zentro horiek urtean 350.000 euroko egiturazko finantzazioa bakarrik izango dute.

En el caso de los centros evaluados en la categoría C, únicamente se aplicará el módulo de gastos basales, por lo que estos centros tendrán únicamente una financiación estructural anual de 350.000 euros.

2.– Finantzaketa nagusia zehaztea.

2.– Determinación de la financiación por excelencia.

Lehenik eta behin, A+ gisa ebaluatutako erakundeek gehienez 625.000 euro jasoko dituzte urtean finantzaketa nagusi bezala. Modulu horren guztizko zuzkidura 5 milioi eurokoa izango da, kategoria horretan sartutako erakundeen artean hainbanatua, aipatu urteko muga dutela.

En primer lugar, las entidades evaluadas como A+, recibirán en concepto de financiación por excelencia una cantidad anual máxima de 625.000 euros. La dotación total de este módulo será de 5 millones de euros repartidos a partes iguales entre las entidades englobadas en esa categoría, con el límite anual señalado anteriormente.

Esleitzeke dauden zenbatekoak ebaluazioan 77 puntu gainditzen dituzten erakundeetako bakoitzak lortutako bikaintasun-puntuen arabera esleituko dira. Lortutako notari 77 puntu kenduta lortzen dira bikaintasun-puntuak.

Las cantidades pendientes de asignación se adjudicarán en proporción a los puntos de excelencia obtenidos por cada una de las entidades que superan los 77 puntos en la evaluación. Los puntos de excelencia se obtienen restando 77 puntos a la nota obtenida.

C kategorian ebaluatutako zentroek ez dute jasoko finantzaketa nagusirik.

Los centros evaluados en la categoría C no recibirán financiación por excelencia.

3.– Onuradun bakoitzari eman beharreko dirulaguntzak ezingo du gainditu 5. artikuluko 2. paragrafoan adierazitako jarduera ez-ekonomikoaren kostuaren portzentajea, ez eta eskatutako zenbatekoa ere. Horietako kasuren bat ematen bada, 77 puntu baino gehiagoko puntuazioa duten gainerako erakundeen artean banatuko da zenbateko soberakina.

3.– La subvención a conceder a cada beneficiario no podrá superar el porcentaje del coste de la actividad no económica recogido en el apartado 2 del artículo 5, ni la cantidad solicitada. Si se produjera alguno de estos casos, la cantidad excedentaria se repartirá entre las restantes entidades con puntuación superior a 77 puntos en proporción a los puntos de excelencia obtenidos.

11. artikulua.– Hautaketa Batzordea.

Artículo 11.– Comisión de Selección.

1.– Ebaluazioaren emaitzak Hautaketa Batzordera bidaliko dira, hari baitagokio agindu honetan aurreikusitako laguntzak emateko proposamena egitea.

1.– Los resultados de la evaluación se harán llegar a la Comisión de Selección a quien corresponderá la elaboración de la propuesta de concesión de las ayudas previstas en la presente Orden.

2.– Hautaketa Batzordea honako hauek osatuko dute: Unibertsitate eta Ikerketako sailburuorde Adolfo Morais Ezquerro jaunak –batzordeburua–, Ikerketaren zuzendari Amaia Esquisabel Alegría andreak eta Ikerketa Zuzendaritzako teknikari Maialen Agirre Pinedo andreak; azken horrek idazkariaren lana egingo du.

2.– La Comisión de Selección estará formada por el Viceconsejero de Universidades e Investigación, Adolfo Morais Ezquerro, quien la presidirá, la Directora de Investigación, Amaia Esquisabel Alegría, y una técnico de la Dirección de Investigación, Maialen Agirre Pinedo, que actuará como Secretaria.

3.– Hautaketa Batzordeak deialdiaren oinarriak zuzen aplikatzen direla gainbegiratuko du, eta agindu honen 10. artikuluan ezarritakoaren arabera esleituko ditu baliabideak.

3.– La Comisión de Selección revisará la correcta aplicación de las bases de la convocatoria y asignará los recursos en función de lo señalado en el artículo 10 de la presente Orden.

4.– Hautaketa Batzordeak, gainera, Ikerbasque Fundazioaren Aholku Batzordeak laguntza gauzatzeko aldian proposatutako kalitate-adierazleak eta emaitzen ebaluazioa baieztatuko ditu.

4.– La Comisión de Selección, además, confirmará los indicadores de calidad y evaluación de resultados durante el periodo de ejecución de la ayuda propuestos por el Comité Asesor de la Fundación Ikerbasque.

Adierazle horiek administrazio honek eta 13.10 artikuluan aipatzen diren erakunde onuradunek izenpetzekoa den hitzarmenean sartuko dira, eta lorpen hori laguntzen justifikazioaren parte izango da, xedapen honen 15. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Dichos indicadores se incluirán en el Convenio a suscribir entre esta Administración y cada una de las entidades beneficiarias señalado en el artículo 13.10 y su consecución formará parte de la justificación de las ayudas, tal como se establece en el artículo 15 de la presente disposición.

12. artikulua.– Ebazpen-proposamena.

Artículo 12.– Propuesta de resolución.

1.– Hautaketa Batzordeak deialdiaren ebazpen-proposamena prestatuko du.

1.– La Comisión de Selección elaborará la propuesta de resolución de la convocatoria.

2.– Proposamena dirulaguntza ematearen aldekoa bada, hau dena adierazi beharko da bertan: nor den erakunde onuraduna, zein den betearazpen-epea, guztira zenbat esleitu zaion eta dirulaguntzaren urtekoak, eta kalitate-adierazleak eta emaitzen ebaluazioa zein diren; baita onuradunarekin sinatu beharreko hitzarmena definitzeko beharrezkotzat jotzen den beste edozein baldintza ere.

2.– En el caso de que la propuesta fuera favorable a la concesión de la subvención, esta deberá contener: la identificación de la entidad beneficiaria, el plazo de ejecución, la cantidad total asignada y las anualidades de la subvención, los indicadores de calidad y evaluación de resultados, así como cualquier otra condición que se entienda necesaria para la definición del convenio a formalizar con la beneficiaria.

3.– Proposamena kontrakoa bada, identifikatu behar da zein erakundek eskatzen duen dirulaguntza eta zergatik ukatzen zaion laguntza.

3.– Si fuera desfavorable, la propuesta deberá contener la identificación de la entidad solicitante y las causas que motivan la propuesta de denegación de la ayuda.

13. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 13.– Resolución.

1.– Unibertsitate eta Ikerketako sailburuari dagokio dirulaguntzak esleitzeko ebazpena ematea.

1.– Corresponderá al Viceconsejero de Universidades e Investigación dictar la resolución de concesión de las ayudas.

2.– Ebazpen-proposamena jaso ondoren, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak ebazpena emango du, eta horri jarraikiz, laguntza berriak hautatzeko prozesuan onartutako eta baztertutako erakundeen behin-behineko zerrenda onartuko da. Gainera, hala badagokio, baztertzeko arrazoiak ere adieraziko dira. Halaber, ebazpenean honako hauek zehaztuko dira: erakundearen nortasuna, gauzatzeko epea, esleitutako guztizko zenbatekoa, dirulaguntzaren urterokoak, ordainketa egiteko eskatzen diren justifikazio-agiriak eta kalitate-adierazleak eta emaitzen ebaluazioa. Ebazpena Hezkuntza Saileko Egoitza Elektronikoko taula elektronikoan argitaratuko da, helbide elektroniko honetan: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus (www.euskadi.eus/servicios/0174903).

2.– Una vez recibida la propuesta de resolución, el Viceconsejero de Universidades e Investigación dictará Resolución en virtud de la cual se aprobará una relación provisional de entidades admitidas y excluidas en el proceso de selección de ayudas nuevas, con expresión, en su caso, del motivo de exclusión. Así mismo, la resolución contendrá, la identificación de la entidad, el plazo de ejecución, la cantidad total asignada, las anualidades de la subvención, la justificación documental que se exija para el pago, así como los indicadores de calidad y evaluación de resultados. Dicha resolución se publicará en el tablón electrónico de la Sede Electrónica del Departamento de Educación en la dirección electrónica www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus (www.euskadi.eus/servicios/0174903).

3.– Baztertutako erakundeek edo argitaratutako datuetan akatsen bat antzeman dutenek edo horiekin ados ez daudenek erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute zazpi egun naturaleko epean, aipatutako behin-behineko ebazpena Hezkuntza Saileko Egoitza Elektronikoan (www.hezkuntza ejgv.euskadi.eus – www.euskadi.eus/servicios/0174903) argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– Las entidades que resulten excluidas o las que observen algún error en los datos publicados o no estén de acuerdo con estos, podrán presentar reclamación en el plazo de siete días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la mencionada Resolución provisional en la Sede Electrónica del Departamento de Educación en la dirección electrónica www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus (www.euskadi.eus/servicios/0174903).

4.– Erreklamazioak egiteko epea igaro eta erreklamaziook ebatzi ostean, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak behin betiko ebazpena emango du.

4.– Transcurrido el plazo para la formulación de reclamaciones, y una vez resueltas estas, el Viceconsejero de Universidades e Investigación dictará la Resolución definitiva.

5.– Laguntzak ezingo dira eman 2022ko aurrekontuetan kreditu nahikoa eta egokia izatearen baldintza bete arte, Ogasun eta Administrazio Publikoko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduan ezarritakoan oinarrituta (Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egindako gastu-espedienteen aurretiazko izapidetzea arautu zuen agindu horrek).

5.– La concesión de las ayudas no se producirá hasta que no se cumpla la condición de la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 2022 y en base a lo establecido en la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

6.– Behin betiko ebazpenean honako hauek zehaztuko dira: erakunde onuradunaren nortasuna, gauzatzeko epea, esleitutako guztizko zenbatekoa, dirulaguntzaren urtero zenbatekoak, ordainketa egiteko eskatzen diren justifikazio-agiriak eta kalitate-adierazleak eta emaitzen ebaluazioa.

6.– La resolución definitiva contendrá, la identificación de la entidad beneficiaria, el plazo de ejecución, la cantidad total asignada, las anualidades de la subvención y la justificación documental que se exija para el pago, así como los indicadores de calidad y evaluación de resultados.

7.– Ebazpen horren aurka egiteko, zentro interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote Hezkuntzako sailburuari, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoari jarraikiz.

7.– Contra la resolución podrán los centros interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación, según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8.– Eskabidea aurkeztu, eta sei hilabete igaro ostean, ebazpenik jakinarazten ez bada, eskabidea ezetsitzat jo beharko du interesatuak.

8.– Transcurridos seis meses desde la fecha de la publicación de la convocatoria, sin que se haya notificado resolución alguna, la o el interesado podrá entender desestimada su solicitud.

9.– Egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz jakinaraziko da aipatutako ebazpena (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/ Era berean, jakinarazpen elektroniko bat bidaliko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/). Ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu beharko da bertara.

9.– La resolución se notificará mediante la publicación de esta en el tablón de anuncios de la sede electrónica de https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios Asimismo, se le enviará una notificación electrónica a «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta, a la que deberá acceder con su certificado electrónico.

Argitalpen-ondorioetarako, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian zerrenda bat argitaratuko da, adierazteko nortzuk diren 2022ko lehenengo seihilekoko onuradunak eta zenbateko dirulaguntza ematen zaien.

A efectos de publicidad, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de los centros beneficiarios y de los importes de la subvención concedida, dentro del primer semestre de 2022.

Abisu bat bidaliko da interesdunak eman duen gailu elektronikora edo helbide elektronikora, non adieraziko baitzaio jakinarazpena egoitza elektronikoan eskuragarri duela.

Se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o correo electrónico de la persona interesada que esta haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la referida sede electrónica.

10.– Ebazpena jakinarazten denetik gehienez ere hilabete batera, hitzarmen bat formalizatu beharko da erakunde onuradunarekin, ebazpeneko baldintzen arabera. Hitzarmenak alderdi hauek jaso beharko ditu gutxienez:

10.– En el plazo máximo de 1 mes desde la notificación de la resolución, se formalizará un convenio con la entidad beneficiaria, de conformidad con los términos de la resolución y que deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Kalitate-adierazleak eta emaitzen ebaluazioa.

a) Indicadores de calidad y evaluación de resultados.

b) Indarraldia.

b) El plazo de vigencia.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura emandako laguntzak, laguntzak ordaintzeko epeak eta moduak eta zer dokumentu aurkeztu behar den laguntzak justifikatzeko.

c) La ayuda concedida con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con los plazos y forma de abono de las mismas, así como la documentación justificativa necesaria.

d) Hitzarmena indarrean den bitartean hura aldatzeko aukerari buruzko zehaztapenak, xedapenen aldaketei edo aurreikus daitezkeen antzeko inguruabarrak egokitzeko.

d) Las precisiones necesarias sobre la posibilidad de modificar el convenio durante el período de su vigencia para adaptarlo a la variación de los supuestos de hecho, o a otro tipo de circunstancias semejantes que puedan preverse.

e) Indarraldia bukatu gabe hitzarmena bestelako arrazoiagatik iraungitzea, eta, kasu horretan, nola bukatu behar diren aurrera eramaten ari diren jarduerak.

e) La extinción por causa distinta a la finalización de su plazo de vigencia, así como la forma de terminar las actuaciones en curso para dicho supuesto.

f) Hitzarmena suntsitzeko arrazoiak eta ondorioak.

f) Las causas de resolución del convenio y sus consecuencias.

g) Kontrol-neurriak, eta, behar izanez gero, Jarraipen Batzorde Mistoa ezartzea.

g) Los medios de control oportunos y, en su caso, el establecimiento de una Comisión mixta de seguimiento.

11.– Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak sinatuko ditu hitzarmenak.

11.– Los convenios serán suscritos por el Viceconsejero de Universidades e Investigación.

14. artikulua.– Laguntzak ordaintzea.

Artículo 14.– Pago de las ayudas.

1.– Laguntzak urtero zatika ordainduko dira, urteroko bakoitzaren % 80ko aurrerakina ordainduz eta gainerako % 20a hurrengo urtean likidatuz.

1.– El abono de las ayudas se realizará cada año fraccionadamente, mediante un anticipo del 80 % de cada anualidad y una liquidación al año siguiente del restante 20 %.

2.– 16. artikuluan ezarritako kontrolen mende egongo dira ordainketak.

2.– Los pagos quedan sujetos a los controles señalados en el artículo 16.

3.– Dirulaguntzak ez dira ordainduko erakunde onuradunak ez badu egiaztatzen zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta dituela; ez da ordainduko, halaber, dirulaguntza edo laguntzaren bat itzultzeko badu.

3.– No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4.– Dirulaguntzaren zenbatekoa abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako berme-erregimenaren arabera bermatuko da; dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura emango diren dirulaguntzen berme eta itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen da, eta dirulaguntzen kudeaketan parte hartuko duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak aipatzen dira, baita horien erregimena eta obligazioak ere.

4.– El importe de la subvención será garantizado de acuerdo con el régimen de garantías establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el Régimen General de Garantías y Reintegros de las Subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

15. artikulua.– Laguntzen justifikazioa.

Artículo 15.– Justificación de la ayuda.

1.– Erakunde onuradunak urtero aurkeztuko ditu laguntza gauzatu izanaren jarraipena egiteko agiri hauek:

1.– La entidad beneficiaria presentará anualmente los siguientes documentos de seguimiento de la ejecución de la ayuda:

a) 13.10.a) artikuluan ezarritako xedeen betetze-mailaren txostena.

a) Informe sobre el grado de consecución de los objetivos a los que se refiere el apartado a) del artículo 13.10.

b) Urteko jarduera-txostena.

b) Informe anual de actividades.

c) Auditoretza-txosten bat, erakunde onuradunaren egoera finantzarioari buruzkoa. Auditoreak alta emanda egon behar du Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialean; Kontabilitate eta Kontu Ikuskaritzako Institutuaren mende dago erregistro hori. Txosten hori egiteak sortutako gastua diruz lagundu daitekeen gastutzat hartuko da.

c) Un informe de auditoría del estado financiero de la entidad beneficiaria. El auditor debe estar inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El gasto derivado de este informe tendrá la consideración de gasto subvencionable.

d) Txosten ekonomiko laburtua, erakunde onuradunaren jarduera ez-ekonomikoaren zenbatekoari buruzko kontu-auditorearen ziurtagiria jasotzen duena. Gainera, fitxategi bat erantsiko da aplikazioaren bidez, dirulaguntzari egotzitako gastuen inguruan honako informazio hau jasoko duena:

d) Memoria económica abreviada conteniendo una certificación emitida por el auditor de cuentas de la cuantía de la actividad no económica de la entidad beneficiaria. Además, se aportará mediante la aplicación la siguiente información para cada uno de los gastos imputados a la subvención:

– Gastua. Kontabilitate-sailkapena.

– Gasto. Clasificación contable.

– Faktura: erreferentzia.

– Factura: referencia.

– Faktura: jaulkipen-data.

– Factura: fecha de emisión.

– Faktura: ordainketa-data.

– Factura: fecha de pago.

– Faktura: deskribapena.

– Factura: descripción.

– Faktura: hirugarrena (IFK/NAN).

– Factura: tercero (CIF/DNI).

– Faktura: hirugarrena (Izena / Enpresa-izena).

– Factura: tercero (Nombre/Razón social).

– Faktura: guztizko zenbatekoa.

– Factura: importe total.

– Faktura: zerga-oinarria.

– Factura: base imponible.

– Faktura: BEZa.

– Factura: IVA.

– Dirulaguntzari egotzitako zenbatekoa.

– Importe imputado a la subvención.

e) Ziurtagiri bat, erakunde onuradunaren legezko ordezkariak egina, erakundeak ekitaldi horretan beste erakunde publiko edo pribatuetatik deialdiaren helburu bererako jasotako laguntza guztiei buruzkoa.

e) Una certificación de la persona representante legal de la entidad beneficiaria sobre el total de ayudas recibidas en el ejercicio de otras instituciones públicas o privadas para el mismo objeto de la convocatoria.

2.– Justifikazio-agiriak 2023, 2024, 2025 eta 2026ko ekitaldietako lehenengo seihilekoan aurkeztu beharko dira. Salbuespen gisa, 13.10.a) artikuluan aipatzen den xedeen betetze-mailaren gaineko txostena, 2023ko eta 2025eko ekitaldietarako, hurrenez hurren 2024ko eta 2026ko urtarrilaren 31 baino lehen aurkeztuko da.

2.– La documentación justificativa se presentará durante el primer semestre de los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026. Como excepción, el informe sobre el grado de consecución de los objetivos a los que se refiere el apartado a) del artículo 13.10 para las anualidades 2023 y 2025, será entregado antes del 31 de enero de 2024 y 2026, respectivamente.

3.– Artikulu honetan aipatzen diren agiriak bide telematikoz aurkeztuko dira, agindu honen 7.1 artikuluan zehazten den helbide elektronikoan.

3.– Toda la documentación a la que se hace referencia en este artículo será presentada por vía telemática en la dirección electrónica que se señala en el apartado 1 del artículo 7 de la presente.

4.– Erakunde onuradunek Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 30. artikuluan ezarritakoa bete beharko dute, eta fakturak eta laguntzaren xede izan diren gastuak egiaztatzeko gainerako agiriak gorde beharko dituzte gutxienez bost urtez, justifikazio-epea amaitzen denetik aurrera.

4.– Las entidades beneficiarias deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y así mismo, y así mismo custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos objeto de la ayuda en que hayan incurrido durante un periodo mínimo de cinco años a partir del fin del plazo de justificación señalado anteriormente.

5.– Justifikazioa.

5.– La justificación.

16. artikulua.– Jarraipena eta kontrola.

Artículo 16.– Seguimiento y control.

1.– Urtero.

1.– Anualmente.

Erakunde onuradunek agindutako epean aurkeztu beharko dituzte 15. artikuluan zehazten diren laguntza gauzatzearen jarraipeneko agiriak.

Las entidades beneficiarias deberán presentar en el plazo estipulado los documentos de seguimiento de ejecución de la ayuda señalados en el artículo 15.

2.– 2022-2023 biurtekoaren amaiera.

2.– Fin del bienio 2022-2023.

15.1.a) artikuluan 2022 eta 2023 urteetarako zehaztutako agiriak 2024ko lehen hiruhilekoan ebaluatuko dira. Ebaluazio horretan, 13.10.a) artikuluan ezarritakoaren arabera lehen biurtekoan bere gain hartutako konpromisoei dagokienez erdietsitako zientzia-, kudeaketa- eta lankidetza-lorpenak aztertuko dira.

Los documentos señalados en el artículo 15.1.a) para los años 2022 y 2023 serán sometidos a evaluación en el primer trimestre de 2024. En dicha evaluación se analizarán los logros científicos, de gestión y de colaboración alcanzados en el primer bienio en relación a los compromisos adquiridos señalados en el artículo 13.10.a).

Ikerbasque Fundazioko Aholku Batzorde Zientifikoak ebaluazioa egin eta jarraipen zientifiko eta teknikoko txosten indibiduala egingo du. Ebaluazioaren emaitza 2024ko martxoaren 31 baino lehen jakinarazi beharko da. Emaitza ezezkoa bada, ekintza-plan zuzentzaile espezifiko bat eskatuko zaio erakundeari, txostena jakinarazi eta hamabost eguneko epean, eta aholku-batzordeak ez badio oniritzia ematen, 2024-2025 biurtekorako emandako laguntza galduko du.

La evaluación la llevará a cabo el Comité Asesor Científico de la Fundación Ikerbasque, quien emitirá un informe de seguimiento científico y técnico individual. El resultado de la evaluación deberá emitirse antes del 31 de marzo de 2024. En caso de un resultado negativo, se exigirá a la entidad la presentación de un plan de acción corrector específico en el plazo de quince días desde la notificación del informe, que de no recibir una valoración positiva por el Comité Asesor, supondrá la pérdida del derecho a la ayuda concedida para el bienio 2024-2025.

3.– Laguntza gauzatzeko aldiaren amaiera.

3.– Fin del periodo de ejecución de la ayuda.

Laguntza gauzatzeko bigarren biurtekoa amaitu ondoren, lehen zehaztu den ebaluazio-prozedura errepikatuko da laguntza gauzatzeko aldi osoari dagokionez (2022-2025). Emaitza ezezkoa bada, ulertuko da ez-betetzea egon dela, eta agindu honen 20. artikuluan xedatutakoaren arabera jokatuko da.

A la finalización del segundo bienio de ejecución de la ayuda, se repetirá el procedimiento de evaluación descrito anteriormente para el conjunto del periodo de ejecución de la ayuda (2022-2025). En caso de un resultado negativo, se considerará que existe incumplimiento y se actuará conforme a lo que se señala en el artículo 20 de la presente Orden.

Tarteko ebaluazioan zein amaierakoan, kontuan izango dira zentroaren ikerketa-jardunean egon ahal izan diren etenak, COVID-19aren edo osasun-larrialdiko beste egoera batzuen ondorioz gertatutakoak.

Tanto en la evaluación intermedia como en la final, se tendrán en cuenta las potenciales interrupciones de la actividad investigadora del centro como consecuencia de la COVID19 u otras situaciones de emergencia sanitaria.

17. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunek honako betebehar hauek bete beharko dituzte: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan xedatutakoak eta azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 14. eta 46. artikuluetan adierazitakoak; zehatzago esanda, honako hauek:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como los señalados en el artículo 14 y el artículo 46 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto, las siguientes:

a) Dirulaguntza zertarako eman den, horretarako erabiltzea, nahiz eta Ikerketa Zuzendaritzak onartu ahal izango dituen jarduera horiek burutzerakoan sor litezkeen aldaketak, betiere aldaketa horiek guztiz justifikatzen badira, eta Ikerketa Zuzendaritzaren berariazko baimena lortu bada, agindu honetan ezarritakoaren arabera.

a) Utilizar la subvención para las actuaciones para las que ha sido concedida, sin perjuicio de que la Dirección de Investigación pueda aceptar las variaciones que puedan producirse en la ejecución de dichas actuaciones, siempre que dichas variaciones hayan sido plenamente justificadas y hayan obtenido la autorización expresa de la Dirección de Investigación, de conformidad con lo establecido en la presente Orden.

b) Kostu-kontrolari eustea. Horren bidez, erakundeak burutzen duen jarduera ekonomikoa eta ez-ekonomikoa bereiziko dira.

b) Mantener un control de costes que diferencie la actividad económica y no económica que realiza la entidad beneficiaria.

c) Ikerketa Zuzendaritzari laguntzea, esleitutako dirulaguntzen inguruan hark egokitzat jotzen duen guztia egiaztatzeko. Halaber, eskatzen zaien informazio guztia eman beharko dute erakunde onuradunek.

c) Facilitar a la Dirección de Investigación la realización de las comprobaciones que estime oportunas en relación con las ayudas concedidas, debiendo aportar a esta cuanta información complementaria les sea solicitada.

d) Behin betiko fakturak artxibatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku jartzea, hamar urtez gutxienez.

d) Archivar las facturas definitivas y ponerlas a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo mínimo de diez años.

e) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak –dirulaguntzen gaineko fiskalizazio-egitekoak dituztenez– eskatzen duten informazio guztia ematea.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

f) Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako edo antzekorako emandako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskatu edo eskuratuz gero, horren berri ematea Ikerketa Zuzendaritzari.

f) Comunicar a la Dirección de Investigación la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra Administración o ente tanto público como privado.

g) Publizitate egokia ematea agindu honetan aurreikusitako laguntzen xedeko jardueren finantzaketaren izaera publikoari.

g) Dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad objeto de las ayudas previstas en esta Orden.

h) Zuzendaritza zientifikoko titularrak kargua utziz gero, Ikerketa Zuzendaritzari jakinaraztea kargu hori betetzeko prozedura.

h) Si se produjese el cese sobrevenido en la titularidad de la dirección científica, se deberá notificar a la Dirección de Investigación el procedimiento para su cobertura.

18. artikulua.– Organo kudeatzailea.

Artículo 18.– Órgano gestor.

Ikerketa Zuzendaritza da laguntza horien organo arduraduna.

El órgano gestor de las presentes ayudas es la Dirección de Investigación.

19. artikulua.– Erakunde laguntzailea.

Artículo 19.– Entidad Colaboradora.

1.– Agindu honetan jasotako xedapenekin bat esleitutako dirulaguntzak kudeatzeko, Ikerbasque Fundazioa izendatu da entitate laguntzaile, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 52. artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoaren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra ezartzen duena eta haien kudeaketan parte hartzen duen entitate laguntzaileen betebeharrak, erregimena eta obligazioak zehazten dituena) ezarritako zehaztapenekin bat.

1.– Para la gestión de las subvenciones que se concedan de conformidad con la regulación contenida en la presente Orden se declara a la Fundación Ikerbasque como Entidad Colaboradora en los términos establecidos en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

Era berean, erakunde laguntzaile izan ahalko dira baldin eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Asimismo, podrán obtener la condición de entidades colaboradoras siempre que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Lankidetza-esparrua dagokion lankidetza-hitzarmenean formalizatuko da, betiere aipatutako legearen 16. artikuluaren arabera.

2.– El marco de colaboración se formalizará conforme al artículo 16 de la Ley anteriormente citada en el correspondiente convenio de colaboración.

3.– Ikerbasque Fundazioak, erakunde laguntzaile gisa, honako eginkizun hauek izango ditu:

3.– La Fundación Ikerbasque, como entidad Colaboradora, desarrollará las siguientes funciones:

a) Proposamenak aztertu eta ebaluatzeko kudeaketa-lanak.

a) Gestión del estudio y evaluación de las propuestas.

b) Erakunde onuradunarekin sinatu beharreko hitzarmena proposatzea.

b) Propuesta de convenio a suscribir con la entidad beneficiaria.

c) Jarraipen-prozesuak definitu eta ezartzeko proposatzea.

c) Propuesta de definición e implantación de los procesos de seguimiento.

d) Lortutako emaitzen amaierako ebaluazioa kudeatzea.

d) Gestión de la evaluación final de los resultados obtenidos.

4.– Ikerketa Zuzendaritzak eskatuta, Ikerbasque Fundazioak programa ondo kudeatzeko beharrezko den beste edozein jarduketetan lagunduko du, eta hori dela-eta zuzendaritza horrek egin ditzakeen egiaztapen-jarduketak onartuko ditu.

4.– La Fundación Ikerbasque, a indicación de la Dirección de Investigación, colaborará en cualquier otra actuación necesaria para una correcta gestión del programa, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que a este respecto efectúe dicha Dirección.

20 artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketa.

Artículo 20.– Incumplimiento y reintegro.

1.– Ezingo da eskatu laguntza ordaintzea, eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoak itzuli beharko dira eta dagokien berandutze-interesak eskatu ahalko dira, baldin eta onuradunak erabateko ez-betetze egoera hauetakoren batean badaude:

1.– No será exigible el abono de la ayuda, y en su caso procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora correspondientes, si los beneficiarios incurrieran en alguno de los siguientes supuestos de incumplimiento total:

a) Eskatzen diren baldintzak faltsutuz edo laguntza lortzea eragotziko zuketen baldintzak ezkutatuz lortu badute dirulaguntza.

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Dirulaguntza emateko oinarrizkoak diren xedeak, jarduera edo proiektua ez betetzea edo eskatzen den portaera ez izatea. Horri dagokionez, ez-betetzea emango da aginduaren 16.3 artikuluak xedatutako azken ebaluazio-prozedura gauzatu eta gero.

b) Incumplimiento de los objetivos, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. A este respecto el incumplimiento se dictará una vez haya tenido lugar el procedimiento de evaluación final descrito en el artículo 16.3 de la orden.

c) Gastuak justifikatzeko eginbeharra ez betetzea. Finantza daitekeen inbertsioa egin dela justifikatzeko behar diren agiriak ez badira aurkezten, organo emaileak eskaera egin eta 15 egun balioduneko epean, jasotako zenbateko ez justifikatuak itzuli egin beharko dira.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación. La falta de presentación de los documentos necesarios para justificar la realización de la inversión financiable dará lugar, pasados 15 días hábiles tras el requerimiento del órgano concedente, a la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas.

d) Emandako zenbatekoaren % 25 baino gutxiago erabili bada.

d) Una ejecución económica de las cantidades concedidas inferiores al 25 %.

2.– Ez-betetze partzialtzat hartuko da emandako laguntzaren erabilpen osoa ez egitea, % 25 baino gehiagokoa bada. Kasu horretan, laguntza emateko ebazpena aldatuko da, betiere laguntzen onuradun izateko agindu honen 3. artikuluan ezarritako gutxieneko baldintzak eta laguntzen xedeari dagokionez 4. artikuluan ezarritakoa betetzen badira.

2.– Se considerará un incumplimiento parcial la ejecución económica incompleta de la ayuda concedida siempre que se supere el 25 %. En ese caso, se procederá a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el artículo 3 de la presente Orden para ser beneficiario de las ayudas y se cumpla con lo señalado en el artículo 4 sobre el objeto de las ayudas.

3.– Halaber, aplikatzekoak dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako testu bategina, 1998ko urtarrilaren 19ko EHAA) eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa.

3.– Asimismo será de aplicación lo establecido en los artículos 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, Texto Refundido, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre (BOPV de 19 de enero de 1998), y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– 698/1991 Dekretuaren bigarren tituluan ezarritakoarekin bat etorriz, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak ebazpen bidez jakinaraziko du laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela eta, hala behar denean, zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira itzuli behar direla (698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Dirulaguntzak itzultzeko prozedura orokorra arautu zuena; 1992ko otsailaren 7ko EHAA). Dena den, hori egin baino lehen, prozedurari dagozkion izapideak egin beharko dira, eta behar izanez gero, beste ekintza batzuk ere gauzatuko dira.

4.– De acuerdo con lo establecido en el Título Segundo del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre (BOPV de 7 de febrero de 1992), en el que se regula el procedimiento general de reintegro de subvenciones, la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y, en su caso la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades ya percibidas con sus intereses legales, se declarará por resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, previa la substanciación de los trámites procedimentales oportunos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

21. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 21.– Modificación de las ayudas

1.– Dirulaguntza emateko kontuan izan diren baldintzak aldatzen badira edota beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatutatik dirulaguntza gehiago lortzen bada edota bestelako diru-sarrerarik balego helburu bera lortzeko, dirulaguntza emateko ebazpena alda daiteke; betiere, onuradun izateko agindu honen 3. artikuluan ezarritako gutxieneko baldintzak eta laguntzen xedeari dagokionez 4. artikuluan ezarritakoa betetzen badira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el artículo 3 de la presente Orden para ser beneficiario de las ayudas y se cumpla con lo señalado en el artículo 4 sobre el objeto de las ayudas.

2.– Salbuespen gisa, aurrera eraman beharreko jarduketak egiteko epea luzatu ahal izango du laguntzak onartu zituen administrazio-organoak; horretarako, beharrezkoa da aurretik erakunde onuradunak eskabidea egin eta justifikatzea, eta alegatzen diren arrazoiek luzapen hori justifikatzea.

2.– Asimismo, previa solicitud y justificación por parte de la entidad beneficiaria, con carácter excepcional, se podrá conceder, por el órgano administrativo que concedió las ayudas, un aplazamiento en la ejecución de las actuaciones a realizar, siempre que las razones alegadas así lo justifiquen.

3.– Ikerketa Zuzendaritzak aldaketak onar ditzake jardueretan, betiere aldez aurretik aldaketak egitea eskatzen badu erakunde onuradunak eta amaitu aurretik guztiz justifikatzen baditu, eta ez baditu desitxuratzen lortu nahi diren izaera eta xedeak.

3.– Podrán autorizarse cambios en las actividades a realizar, por parte de la Dirección de Investigación, siempre que hayan sido previamente solicitados y plenamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y no se desvirtúe su naturaleza y objetivos perseguidos.

22. artikulua.– Datuak babestea.

Artículo 22.– Protección de datos.

Eskatzaileen datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta tratamendu-jarduera honetan sartuko: Laguntzak eta dirulaguntzak (ikerketarako). Informazio hau emango da:

Los datos de carácter personal de las personas solicitantes serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones (de apoyo a la investigación). Se incluirá la siguiente información:

Arduraduna: Ikerketa Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Responsable: Dirección de Investigación, Departamento de Educación.

Helburua: Ikerketarako finantzaketa eta bultzada.

Finalidad: Financiación e impulso a la investigación.

Legitimazioa:

Legitimación:

– Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean egin behar den eginkizun bat betetzeko.

– Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena.

– Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.

Hartzaileak:

Destinatarios:

– Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

– Otros órganos de la Comunidad Autónoma.

– Ekonomia eta Ogasun Saila.

– Departamento de Economía y Hacienda.

– Patente eta Marken Espainiako Bulegoa.

– Oficina Española de Patentes y Marcas.

Eskubideak: Eskatzaileak eskubidea du datuak irispidean izateko eta datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.

Derechos: La persona solicitante tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: Gure web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/054300-capa2-eu.shtml

Información adicional: Se puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/054300-capa2-es.shtml

Araudia:

Normativa:

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, honako agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera bi hilabeteko epean.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del país vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de julio de 2021.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKABIDE-INPRIMAKIA
IMPRESO DE SOLICITUD
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
EKINTZA-PLANA (ESKEMA)
PLAN DE ACCIÓN (ESQUEMA)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
ADIERAZLEAK
INDICADORES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
FINANTZA-PLANA
PLAN FINANCIERO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común