Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

133. zk., 2021eko uztailaren 7a, asteazkena

N.º 133, miércoles 7 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3858
3858

172/2021 DEKRETUA, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak hartu duen erabakia, Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN International Standard Serial Number) esleitzeko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko.

DECRETO 172/2021, de 6 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del ISSN (International Standard Serial Number).

Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakiaren 2. artikuluan ezarritakoaren arabera –irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak onartuta–, eta bertan eskatutako formalizazio-izapideak betetze aldera, dekretu honen xedea da: alde batetik, Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren osoko bilkurak 2021eko maiatzaren 10ean hartu duen erabakia onartzea –erabaki horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN) esleitzeko egitekoak eta zerbitzuak–, eta, beste alde batetik, eskualdatutako egiteko eta zerbitzu horiek adskribatu edo atxikitzea.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, aprobado por el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, y a los efectos del cumplimiento de los trámites de formalización en el mismo requeridos, el presente Decreto tiene por objeto, de una parte, aprobar el Acuerdo del Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de 10 de mayo de 2021 de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del ISSN (International Standard Serial Number), y de otra, adscribir las funciones y servicios transferidos.

Horren ondorioz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko uztailaren 6an egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, hau

Por todo lo cual, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, del Consejero de Economía y Hacienda y del Consejero de Cultura y Política Lingüística, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 6 de julio de 2021

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Onartzea Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak 2021eko maiatzaren 10ean hartu duen erabakia, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen baitzaizkio Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN International Standard Serial Number) esleitzeko egitekoak eta zerbitzuak, ekainaren 29ko 475/2021 Errege Dekretuan ezarritako baldintzetan, eta agintzea errege-dekretu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian osorik argitara dadila, dekretu honen eranskin gisa.

Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma de 10 de mayo de 2021 de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del ISSN (International Standard Serial Number), en los términos establecidos por el Real Decreto 475/2021, de 29 de junio, ordenando la publicación íntegra del citado Real Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco como anexo al presente Decreto.

2. artikulua.– Eskualdatutako egitekoak eta zerbitzuak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikita egongo dira aurrerantzean.

Artículo 2.– Las funciones y servicios transferidos quedan adscritos al Departamento de Cultura y Política Lingüística.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 6an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 6 de julio de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

ERANSKINA, UZTAILAREN 6KO 172/2021 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 172/2021, DE 6 DE JULIO
Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN) esleitzeko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko, ekainaren 29KO, 475/2021 Errege Dekretua.
REAL DECRETO 475/2021, de 29 de junio, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del ISSN (International Standard Serial Number).

Konstituzioaren 149.2 artikuluaren arabera, autonomia-erkidegoek bereganatu ahal izango dituzten eskumenei kalterik egin gabe, Estatuak funtsezko eginbehar eta eskudantziatzat hartuko du kultura-zerbitzua, eta, autonomia-erkidegoekin ados jarrita, autonomia-erkidegoen arteko kultura-harremanak erraztuko ditu.

La Constitución en su artículo 149.2 establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.17 artikuluan ezartzen denez –abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak onartuta–, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusiboa da kulturaren alorreko eskumena, hargatik eragotzi gabe Espainiako Konstituzioaren 149.2 artikuluan xedatutakoa.

Por su parte el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, en su artículo 10.17 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak ezartzen dute nola eta zer prozeduraren bidez eskualdatu behar zaizkion Estatuko Administrazioaren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankor horretan jasota dagoen batzorde mistoak erabaki zuen, 2021eko maiatzaren 10eko bilkuran, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea Estatuko Administrazioaren gai honi loturiko egiteko eta zerbitzuak: Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN International Standard Serial Number) esleitzea. Beraz, erabaki hori Gobernuari bidali zaio, errege-dekretu baten bidez onetsi dezan.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco adoptó, en su reunión del día 10 de mayo de 2021, el Acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del ISSN (International Standard Serial Number), que se eleva al Gobierno para su aprobación mediante real decreto.

Hori dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean xedatutakoa betetzeko xedez, eta Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko ministroak proposatuta eta Ministro Kontseiluak 2021eko ekainaren 29ko bilkuran gaia eztabaidatu ondoren, hau

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de junio de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Batzorde mistoaren erabakia onartzea.

Artículo 1.– Aprobación del Acuerdo de la Comisión Mixta.

Onartzea Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean adierazitako batzorde mistoak 2021eko maiatzaren 10eko osoko bilkuran hartutako erabakia, Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN) esleitzeko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. Erabaki hori errege-dekretu honen eranskinean dago.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del ISSN (International Standard Serial Number), adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su reunión del día 10 de mayo de 2021 y que se transcribe como anexo de este real decreto.

2. artikulua.– Egitekoak eta zerbitzuak eskualdatzea.

Artículo 2.– Traspaso de funciones y servicios.

Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio Estatuko Administrazioak Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN) esleitzeko dauzkan eginkizunak eta zerbitzuak, batzorde mistoak hartu duen erabakian ezarri bezala eta erabakian bertan zehaztutako termino eta baldintzetan.

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del ISSN (International Standard Serial Number), según figura en el Acuerdo de la Comisión Mixta y en los términos y condiciones que allí se especifican.

3. artikulua.– Eskualdatzearen eraginkortasuna.

Artículo 3.– Efectividad del traspaso.

Batzorde mistoaren erabakian adierazten den egunetik aurrera izango du eragina eskualdatzeak.

El traspaso será efectivo a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Errege-dekretu hau aldi berean argitaratuko da «Estatuko Aldizkari Ofizialean» eta «Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian», eta argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean.

Este Real Decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia el día de su publicación.

Madrilen, 2021eko ekainaren 29an.

Dado en Madrid el 29 de junio de 2021.

Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko ministroa,

El Ministro de Política Territorial y Función Pública,

MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS.

MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS.

ERANSKINA, EKAINAREN 29KO, 475/2021 ERREGE DEKRETUARENA.
ANEXO DEL REAL DECRETO 475/2021, DE 29 DE JUNIO.
Jorge García Carreño jaunak eta Begoña Pérez de Eulate González andreak, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean adierazitako Batzorde Mistoko idazkariak diren aldetik, hau
D. Jorge García Carreño y D.ª Begoña Pérez de Eulate González, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco,
ZIURTATZEN DUTE:
CERTIFICAN:

Batzorde mistoaren 2021eko maiatzaren 10eko bilkuran, erabaki zen Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea Estatuko Administrazioak Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN International Standard Serial Number) esleitzeko dauzkan eginkizunak eta zerbitzuak, hemen adierazitakoaren arabera:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 10 de mayo de 2021 se adoptó el Acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del ISSN (International Standard Serial Number), en los términos que a continuación se expresan:

A) Eskualdatzea babesten duten konstituzio- eta estatutu-arauei buruzko erreferentzia.

A) Referencia a las normas constitucionales y estatutarias en las que se ampara el traspaso.

Konstituzioaren 149.2 artikuluaren arabera, autonomia-erkidegoek bereganatu ahal izango dituzten eskumenei kalterik egin gabe, Estatuak funtsezko eginbehar eta eskudantziatzat hartuko du kultura-zerbitzua, eta, autonomia-erkidegoekin ados jarrita, autonomia-erkidegoen arteko kultura-harremanak erraztuko ditu.

La Constitución en su artículo 149.2 establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.17 artikuluan ezartzen denez –abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak onartuta–, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusiboa da kulturaren alorreko eskumena, hargatik eragotzi gabe Espainiako Konstituzioaren 149.2 artikuluan xedatutakoa.

Por su parte el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, en su artículo 10.17 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak ezartzen dute nola eta zer prozeduraren bidez eskualdatu behar zaizkion Estatuko Administrazioaren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Arau-aurreikuspen horietan oinarrituta, eskualdatzea formalizatu behar da, hau da, Estatuko Administrazioak Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN International Standard Serial Number) esleitzeko dauzkan eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea.

Sobre la base de estas previsiones normativas procede formalizar el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del ISSN (International Standard Serial Number).

B) Autonomia-erkidegoak bere gain hartzen dituen egitekoak eta zerbitzuak.

B) Funciones y servicios que asume la Comunidad Autónoma.

1.– Autonomia-erkidegoak beteko ditu, bere lurralde-eremuaren barruan, Estatuko Administrazio Orokorrak Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatuko identifikazio-kodeak emateko orain arte zeuzkan egitekoak, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden enpresa eta erakundeei dagokienez:

1.– La Comunidad Autónoma ejercerá, dentro de su ámbito territorial, las siguientes funciones que en materia de otorgamiento de códigos de identificación del ISSN venía realizando la Administración General del Estado en relación con empresas y entidades radicadas en el País Vasco:

a) Argitaldarien eskabideak jasotzea.

a) La recepción de solicitudes de los editores.

b) Lege-gordailuaren bidez sartu eta ISSNa (Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua) esleitzeko interesgarritzat jotzen diren tituluak hautatzea.

b) La selección de títulos que ingresan por Depósito Legal en los que se considere de interés la asignación del correspondiente ISSN.

c) Tituluei buruzko informazioa jasotzea.

c) La recogida de información relativa a los títulos.

d) Dokumentazioa balidatu eta egiaztatzea.

d) La validación y la comprobación de toda la documentación.

e) C.a) apartatuan adierazitako aurresleipena jaso eta egiaztatzea, eta zenbakiak balidatu eta jakinaraztea.

e) La recepción y comprobación de la preasignación a la que se refiere el apartado C).a), así como la validación y notificación de los números.

f) ISSNa (Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua) esleitua duten aldizkako argitalpenak katalogatzea, argitalpen seriatuetarako Marc21 formatuan eta ISSN Espainiako Zentroaren zehaztapenen arabera.

f) La catalogación de las publicaciones periódicas con ISSN asignado, según el formato «Marc21» para publicaciones seriadas y siguiendo las especificaciones del Centro Español del ISSN.

2.– ISSN Espainiako Zentroak eta egitekook bereganatzen dituen EAEko organismoak adosten dituzten arauen arabera beteko dira egiteko horiek; edonola ere, beti errespetatu beharko dira ISSN Nazioarteko Zentroaren arauak, indarreko kontratua eta gidalerroak.

2.– Dichas funciones se realizarán de conformidad con las normas establecidas de común acuerdo entre el Centro Español del ISSN y el organismo del País Vasco que asuma las funciones, respetando en todo caso la normativa, contrato vigente y directrices del Centro Internacional del ISSN.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoak kudeatuko du ISSNaren nazioarteko datu-baserako irispidea; horretarako, harpidetza egingo du.

3.– La Comunidad Autónoma del País Vasco gestionará su acceso a la base de datos internacional del ISSN mediante la correspondiente suscripción a la misma.

C) Estatuko Administrazio Orokorrak beretzat gordetzen dituen egitekoak eta zerbitzuak.

C) Funciones y servicios que se reserva la Administración General del Estado.

Estatuko Administrazio Orokorraren eremuan segituko dute ISSNari loturiko egiteko hauek:

Continuarán en el ámbito de la Administración General del Estado las siguientes funciones en relación con el ISSN:

a) EAEko argitalpen seriatuen nazioarteko zenbaki normalizatuak (ISSN) aurresleitzea.

a) La preasignación de los números de ISSN a las publicaciones seriadas del País Vasco.

b) ISSNa esleitu zaien argitalpen seriatuen erregistro bibliografikoak ISSN Nazioarteko Zentrora bidaltzea.

b) El envío al Centro Internacional del ISSN de los registros bibliográficos de las publicaciones seriadas a las que se les ha asignado ISSN.

c) ISSN Espainiako Zentroaren ardurapeko eremuan ISSN sistema aplikatzeko gidalerroak eta erregelamenduak idaztea.

c) La redacción de directrices y reglamentos referidos a la aplicación del sistema ISSN en el ámbito de la responsabilidad del Centro Español del ISSN.

d) ISSN Nazioarteko Zentroarekiko koordinazio- eta solas-harremanak.

d) Las relaciones de coordinación e interlocución con el Centro Internacional del ISSN.

D) Estatuko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoak batera eta partekatuta dituzten egitekoak.

D) Funciones concurrentes y compartidas entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco y formas institucionales de cooperación.

1.– Estatuko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoak koordinatuko dituzte, bakoitzak bere jardun-arloan, esleipenari, katalogazioari eta informazioari dagozkien egitekoak, laguntza teknikoa, aholkularitza eta lankidetza.

1.– La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco coordinarán las funciones en sus respectivos ámbitos de actuación en relación con la asignación, catalogación e información, así como la asistencia técnica, asesoramiento y cooperación.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoak Estatuko Administrazio Orokorrari bidaliko dizkio honako hauek: eskabideen kopia digitala eta ISSNa esleitu zaion baliabide jarraituaren azalaren eta argitalpen-datuen orriaren kopia.

2.– La Comunidad Autónoma del País Vasco remitirá a la Administración General del Estado copia digital de los formularios de solicitud y copia de portada y página de datos editoriales del recurso continuado al que se le ha asignado ISSN.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoak hiru hilean behin bidaliko ditu behar diren erregistroak ISSN Espainiako Zentrora.

3.– La Comunidad Autónoma del País Vasco remitirá trimestralmente al Centro Español del ISSN los registros correspondientes.

4.– Estatuko Administrazio Orokorrak informazio-esteka bat emango die ISSNa eskatzen dutenei Euskal Autonomia Erkidegoak adierazitako eskaera-bulegorako.

4.– La Administración General del Estado proporcionará a los solicitantes de un ISSN el enlace informativo a la oficina de solicitud que determine la Comunidad Autónoma del País Vasco.

E) Eskualdatutako egitekoak eta zerbitzuak finantzatzeko araubidea.

E) Régimen de financiación de las funciones y servicios traspasados.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoak finantzaketa-iturri hauek izango ditu eskualdatutako egiteko eta zerbitzuei lotutako kosturako:

1.– La Comunidad Autónoma del País Vasco dispondrá de las siguientes fuentes para la financiación del coste asociado a las funciones y servicios traspasados:

a) Kupoa gutxitzea, eskualdatutako egiteko eta zerbitzuek estatu-mailan duten urteko kostu osoaren arabera, 1. zerrendan zehaztu bezala.

a) La minoración del cupo de acuerdo con el coste total anual a nivel estatal asociado a las funciones y servicios que se traspasan, según se detalla en la relación número 1.

b) Erabaki honek eragina daukan egunetik aurrera, urterik urtera, Espainiako Liburutegi Nazionalak Euskal Autonomia Erkidegoaren esku jarriko duen transferentzia, 2. zerrendako zenbatekoaren arabera. Zenbateko hori urtero eguneratuko da, sektore publikoan lan egiten duten langileen ordainsariek duten aldaketaren araberako ehuneko bera aplikatuta.

b) La transferencia que, a partir de la fecha de efectividad de este Acuerdo, la Biblioteca Nacional de España pondrá anualmente a disposición de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la cuantía que figura en la relación número 2. Dicha cuantía se actualizará anualmente por aplicación del mismo porcentaje de variación que experimenten las retribuciones del personal al servicio del sector público.

2.– 2021. urtean, hainbanatu egingo da Espainiako Liburutegi Nazionalak Euskal Autonomia Erkidegoari emango dion zenbateko hori, erabaki honek eragina duen egunaren arabera.

2.– En el año 2021 el importe de la transferencia que la Biblioteca Nacional de España ingresará a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco se prorrateará en función de la fecha de efectividad de este Acuerdo.

F) Eskualdatutako egiteko eta zerbitzuen dokumentazioa eta espedienteak.

F) Documentación y expedientes de las funciones y servicios que se traspasan.

Eskualdatutako egiteko eta zerbitzuei lotutako dokumentazioa eta espedienteak hiru hileko epean entregatu behar dira, erabaki hau onesten duen errege-dekretua indarrean jartzen denetik aurrera; horretarako, entregatze- eta hartze-akta sinatuko da.

La entrega de la documentación y expedientes de las funciones y servicios traspasados se realizará en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del real decreto por el que se aprueba este Acuerdo, suscribiéndose a tal efecto la correspondiente acta de entrega y recepción.

G) Eskualdatzearen eraginkortasun-eguna.

G) Fecha de efectividad del traspaso.

Egiteko- eta zerbitzu-eskualdatzeak eragina izango du erabaki hau onesten duen errege-dekretua Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

El traspaso tendrá efectividad a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Real Decreto por el que se aprueba este Acuerdo.

Eta hala jasota gera dadin, ziurtagiri hau egiten dugu Bilbon, 2021eko maiatzaren 10ean. Batzorde mistoaren idazkariak, Jorge García Carreño eta Begoña Pérez de Eulate González.

Y para que conste se expide la presente certificación en Bilbao, a 10 de mayo de 2021. Los Secretarios de la Comisión Mixta, Jorge García Carreño y Begoña Pérez de Eulate González.

1. ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 1
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
2. ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 2
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común