Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

133. zk., 2021eko uztailaren 7a, asteazkena

N.º 133, miércoles 7 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
3857
3857

171/2021 DEKRETUA, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabaki bat. Erabaki horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak.

DECRETO 171/2021, de 6 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.

Irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuaren 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta bertan eskatzen diren formalizazio-izapideak betetze aldera, dekretu honen xedea da, alde batetik, Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren osoko bilkurak 2021eko maiatzaren 10ean hartu duen erabakia onartzea –erabaki horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak–, eta, beste alde batetik, eskualdatutako baliabide materialak adskribatu edo atxikitzea.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º del Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, y a los efectos del cumplimiento de los trámites de formalización en el mismo requeridos, el presente Decreto tiene por objeto, de una parte, aprobar el Acuerdo del Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de 10 de mayo de 2021, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas en la Ley Orgánica 571987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera, y de otra, adscribir los medios materiales transferidos.

Horren ondorioz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko uztailaren 6an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo lo cual, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, del Consejero de Economía y Hacienda y del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 6 de julio de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Onartzea Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak 2021eko maiatzaren 10ean hartu duen erabakia, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen baitzaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak, ekainaren 29ko 476/2021 Errege Dekretuan ezarritako baldintzetan, eta agintzea errege dekretu hori osorik argitara dadila Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, dekretu honen eranskin gisa.

Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma de 10 de mayo de 2021 sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera, en los términos establecidos por el Real Decreto 476/2021, de 29 de junio, ordenando la publicación íntegra del citado Real Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco como Anexo al presente Decreto.

2. artikulua.– Eskualdatutako egitekoak eta zerbitzuak Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari atxikita egongo dira aurrerantzean.

Artículo 2.– Las funciones y servicios transferidos quedan adscritos al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 6an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 6 de julio de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

ERANSKINA, UZTAILAREN 6KO 171/2021 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 171/2021, DE 6 DE JULIO.
Ekainaren 29ko 476/2021 Errege Dekretua, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen baitzaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak.
REAL DECRETO 476/2021, de 29 de junio, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.

Konstituzioaren 150.2 artikuluak ezartzen duenez, Estatuak, lege organiko baten bidez, autonomia-erkidegoei eskualdatu edo eskuordetu ahal izango dizkie Estatuaren titulartasuneko gaiei dagozkien ahalmenak, baldin eta gaiok, beren izaera dela-eta, eskualdatu edo eskuordetzeko modukoak badira. Legeak kasuan kasuko finantza-baliabideen eskualdatzea aurreikusiko du, bai eta Estatuak bere esku gordetzen dituen kontrol-bideak ere.

La Constitución en su artículo 150.2 establece que el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

Bestalde, Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarriak aurreikusten du bertan jasotako foru-eskubide historikoak eguneratzea, eta horien artean dago errepideko garraioaren araubide pribatiboa.

Por su parte la Disposición Adicional primera de la Constitución prevé la actualización de los derechos históricos forales amparados en la misma, entre los que forman parte el régimen privativo del transporte por carretera.

Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak –abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak onartua– 10.32 artikuluan xedatzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoak lurreko eta kable bidezko garraioen arloko eskumenak izango ditu.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, dispone en su artículo 10.32 que el País Vasco tendrá competencias en materia de transportes terrestres y por cable.

Estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uzteko uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoak xedapen gehigarrian xedatzen duenez, Arabako Foru Aldundiarekin akordioa lortu ondoren, gaur egun indarrean dauden hitzarmenen arabera, Arabako Foru Aldundiak bere lurralde-eremua gainditzen duten garraioen gainean dituen ahalmen eta eskumenak egokitu egingo dira lege organiko honetan ezarritako antolamendu substantibo eta konpetentzialera. Xedapen gehigarriak eransten duenez, Arabako Foru Aldundiarentzat ezarrita dagoena Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundientzat ere ezarriko da, eta dagozkion akordioak egingo dira horiekin, aipatutako legean ezarritakoaren esparruan.

La Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, dispone en su Disposición Adicional que previo acuerdo con la Diputación Foral de Álava se adaptarán las facultades y competencias que, en virtud de los Convenios actualmente existentes, ejerce la misma en relación con los transportes que exceden de su ámbito territorial, al marco de ordenación sustantiva y competencial establecido en esta Ley Orgánica, añadiendo que se equiparará lo establecido respecto a la Diputación Foral de Álava, para las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, estableciéndose los oportunos acuerdos con las mismas en el marco de lo establecido en la citada ley.

Bestalde, uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren 1. artikuluan ezartzen denez, lege horretan aurreikusitako eskuordetze-araubidea aplikatuko da 18. artikuluan arautzen diren giza baliabideen eta aurrekontu- eta ondare-baliabideen eskualdatzeari buruzko aurreikuspenak betetzen direnetik aurrera, eta, ordura arte, indarrean dagoen eskuordetze-araubidea aplikatuko da. Arauketa horrek ez du eraginik izango autonomia-erkidegoei beren estatutuetan aurreikusitakoaren arabera dagoeneko eskualdatu zaizkien egitekoetan.

Por otra parte, en su artículo 1 la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, establece que la aplicación efectiva del régimen de delegaciones previsto en la misma se producirá a partir del cumplimiento de las previsiones sobre transferencia de medios personales, presupuestarios y patrimoniales reguladas en el artículo 18, aplicándose hasta entonces el régimen de delegaciones actualmente vigente. Dicha regulación no afectará a las funciones ya transferidas a las Comunidades Autónomas de conformidad con lo previsto en sus Estatutos.

Uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren 18. artikuluaren arabera, Transferentzien Batzorde Mistoak zehaztuko du, erregelamenduz ezarritako moduan, zer giza baliabide eta zer aurrekontu- eta ondare-baliabide jarriko diren autonomia-erkidegoen eskura, eskuordetu zaizkien egitekoak betetzeko, eta dagokion proposamena Ministroen Kontseiluak onartu beharko du. Eskualdatuko diren giza baliabide eta aurrekontu- eta ondare-baliabide horiek Estatuko Administrazio periferikoari dagozkionak izango dira, zeinak eskuordetza eman arte berariaz lurreko garraioak kudeatzeko baitziren, eta ezabatu egin beharko da, eskuordetza horrek irauten duen bitartean, Estatuko Administrazio periferikoaren barruan lurreko garraioa kudeatzeko egon daitekeen edozein organo espezifiko, salbu eta atzerriko estatuekiko mugako probintzietan nazioarteko garraioari dagokionez beharrezkoak diren administrazio-egitekoak betetzeko beharrezkoak direnak, hala badagokio.

Conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, por la correspondiente Comisión Mixta de Transferencias se determinarán, en la forma reglamentariamente establecida, los medios personales, presupuestarios y patrimoniales que han de ponerse a disposición de las respectivas Comunidades Autónomas para el ejercicio de las funciones delegadas, sometiendo la oportuna propuesta a la aprobación del Consejo de Ministros. Tales medios personales, presupuestarios y patrimoniales objeto de traspaso serán aquellos correspondientes a la Administración periférica del Estado, que hasta el momento de la delegación estuvieran específicamente destinados a la gestión de los transportes terrestres, debiendo quedar suprimido, mientras dicha delegación se mantenga, cualquier órgano de gestión específica del transporte terrestre que pudiera existir dentro de la Administración periférica del Estado, excepto, en su caso, en las provincias fronterizas con Estados extranjeros los necesarios para realizar las funciones administrativas precisas en relación con el transporte internacional.

Abuztuaren 25eko 2488/1978 Errege Dekretuaren bidez, Estatuko Administrazioaren eskumenak eskualdatu zitzaizkion Euskal Autonomia Erkidegoko Kontseilu Nagusiari, honako arlo hauetan: herrizaingoa; turismoa; jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuak, eta garraioak. Era berean, ekainaren 19ko 1446/1981 Errege Dekretuaren bidez, lurreko garraioen arloko zerbitzuak Estatutik Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatzea onartu zen.

Por Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto, se transfirieron competencias de la Administración del Estado al Consejo General del País Vasco en materias de Interior, Turismo, Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y Transportes. Igualmente, el Real Decreto 1446/1981, de 19 de junio, aprobó el traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de transportes terrestres.

Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoak errepideko garraioaren arloan gaur egun bere gain hartu behar dituen giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak honako egiteko hauek gauzatzeari dagozkionak dira, uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan adierazitako moduan eta baldintzetan:

Por consiguiente, los medios personales, presupuestarios y patrimoniales que debe asumir ahora la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de transportes por carretera son los relativos al ejercicio de las funciones siguientes, en los términos y bajo las condiciones que en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, se señalan:

a) Garraio pribatuak.

a) Transportes privados.

b) Garraioaren jarduera lagungarri eta osagarriak.

b) Actividades auxiliares y complementarias del transporte.

c) Arbitrajea.

c) Arbitraje.

d) Garraiorako eta garraioaren jarduera lagungarri eta osagarrietarako konpetentzia profesionala.

d) Competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares y complementarias del mismo.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak ezartzen dute nola eta zer prozeduraren bidez eskualdatu behar zaizkion Estatuko Administrazioaren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako Batzorde Mistoak, 2021eko maiatzaren 10ean egindako bileran, erabaki hau hartu zuen: Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak. Erabaki hori Gobernuari aurkeztu zaio, errege-dekretu bidez onar dezan.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco adoptó, en su reunión del día 10 de mayo de 2021, el Acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera, que se eleva al Gobierno para su aprobación mediante real decreto.

Hori dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean xedatutakoa betetzeko xedez, eta Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko ministroak proposatuta eta Ministro Kontseiluak 2021eko ekainaren 29ko bilkuran gaia eztabaidatu ondoren, hau

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de junio de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Batzorde mistoaren erabakia onartzea.

Artículo 1.– Aprobación del Acuerdo de la Comisión Mixta.

Onartu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako Batzorde Mistoaren erabakia, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen baitzaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak. Erabaki hori Batzorde Mistoaren osoko bilkurak hartu zuen 2021eko maiatzaren 10eko bileran, eta errege-dekretu honen eranskinean jasota dago.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su reunión del día 10 de mayo de 2021, y que se transcribe como anexo de este Real Decreto.

2. artikulua.– Baliabideak eskualdatzea.

Artículo 2.– Traspaso de medios.

Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak, Batzorde Mistoaren erabakian agertzen den bezala eta bertan zehazten diren modu eta baldintzetan.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera, según figura en el Acuerdo de la Comisión Mixta y en los términos y condiciones que allí se especifican.

3. artikulua.– Eskualdatzearen eraginkortasuna.

Artículo 3.– Efectividad del traspaso.

Batzorde Mistoaren erabakian adierazten den egunetik aurrera izango ditu ondorioak eskualdatzeak.

El traspaso será efectivo a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Errege-dekretu hau aldi berean argitaratuko da «Estatuko Aldizkari Ofizialean» eta «Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian», eta argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean.

Este Real Decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia el día de su publicación.

Madrilen, 2021eko ekainaren 29an.

Dado en Madrid el 29 de junio de 2021.

Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko ministroa,

El Ministro de Política Territorial y Función Pública,

MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS.

MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS.

ERANSKINA, EKAINAREN 29KO 476/2021 ERREGE-DEKRETUARENA
ANEXO DEL REAL DECRETO 476/2021, DE 29 DE JUNIO
Jorge García Carreño jaunak eta Begoña Pérez de Eulate González andreak, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean adierazitako Batzorde Mistoko idazkariak diren aldetik, hau
D. Jorge García Carreño y D.ª Begoña Pérez de Eulate González, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la Disposición Transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco,
ZIURTATZEN DUTE:
CERTIFICAN:

2021eko maiatzaren 10ean egindako osoko bilkuran, Batzorde Mistoak erabaki hau hartu zuen: Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak, hemen adierazitakoaren arabera:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 10 de mayo de 2021 se adoptó el Acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera, en los términos que a continuación se expresan:

A) Eskualdatzea babesten duten konstituzio-, estatutu- eta lege-arauak.

A) Normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso.

Konstituzioaren 150.2 artikuluak ezartzen duenez, Estatuak, lege organiko baten bidez, autonomia-erkidegoei eskualdatu edo eskuordetu ahal izango dizkie Estatuaren titulartasuneko gaiei dagozkien ahalmenak, baldin eta gaiok, beren izaera dela-eta, eskualdatu edo eskuordetzeko modukoak badira. Legeak kasuan kasuko finantza-baliabideen eskualdatzea aurreikusiko du, bai eta Estatuak bere esku gordetzen dituen kontrol-bideak ere.

La Constitución en su artículo 150.2 establece que el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

Bestalde, Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarriak aurreikusten du bertan jasotako foru-eskubide historikoak eguneratzea, eta horien artean dago errepideko garraioaren araubide pribatiboa.

Por su parte la Disposición Adicional primera de la Constitución prevé la actualización de los derechos históricos forales amparados en la misma, entre los que forman parte el régimen privativo del transporte por carretera.

Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak –abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak onartua– 10.32 artikuluan xedatzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoak lurreko eta kable bidezko garraioen arloko eskumenak izango ditu.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, dispone en su artículo 10.32 que el País Vasco tendrá competencias en materia de transportes terrestres y por cable.

Estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uzteko uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoak xedapen gehigarrian xedatzen duenez, Arabako Foru Aldundiarekin akordioa lortu ondoren, gaur egun indarrean dauden hitzarmenen arabera, Arabako Foru Aldundiak bere lurralde-eremua gainditzen duten garraioen gainean dituen ahalmen eta eskumenak egokitu egingo dira lege organiko honetan ezarritako antolamendu substantibo eta konpetentzialera. Xedapen gehigarriak eransten duenez, Arabako Foru Aldundiarentzat ezarrita dagoena Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundientzat ere ezarriko da, eta dagozkion akordioak egingo dira horiekin, aipatutako legean ezarritakoaren esparruan.

La Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, dispone en su Disposición Adicional que previo acuerdo con la Diputación Foral de Álava se adaptarán las facultades y competencias que, en virtud de los Convenios actualmente existentes, ejerce la misma en relación con los transportes que exceden de su ámbito territorial, al marco de ordenación sustantiva y competencial establecido en esta Ley Orgánica, añadiendo que se equiparará lo establecido respecto a la Diputación Foral de Álava, para las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, estableciéndose los oportunos acuerdos con las mismas en el marco de lo establecido en la citada Ley.

Bestalde, uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren 1. artikuluan ezartzen denez, lege horretan aurreikusitako eskuordetze-araubidea aplikatuko da 18. artikuluan arautzen diren giza baliabideen eta aurrekontu- eta ondare-baliabideen eskualdatzeari buruzko aurreikuspenak betetzen direnetik aurrera, eta, ordura arte, indarrean dagoen eskuordetze-araubidea aplikatuko da. Arauketa horrek ez du eraginik izango autonomia-erkidegoei beren estatutuetan aurreikusitakoaren arabera dagoeneko eskualdatu zaizkien egitekoetan.

Por otra parte, en su artículo 1 la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, establece que la aplicación efectiva del régimen de delegaciones previsto en la misma se producirá a partir del cumplimiento de las previsiones sobre transferencia de medios personales, presupuestarios y patrimoniales reguladas en el artículo 18, aplicándose hasta entonces el régimen de delegaciones actualmente vigente. Dicha regulación no afectará a las funciones ya transferidas a las Comunidades Autónomas de conformidad con lo previsto en sus Estatutos.

Uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren 18. artikuluaren arabera, Transferentzien Batzorde Mistoak zehaztuko du, erregelamenduz ezarritako moduan, zer giza baliabide eta zer aurrekontu- eta ondare-baliabide jarriko diren autonomia-erkidegoen eskura, eskuordetu zaizkien egitekoak betetzeko, eta dagokion proposamena Ministroen Kontseiluak onartu beharko du. Eskualdatuko diren giza baliabide eta aurrekontu- eta ondare-baliabide horiek Estatuko Administrazio periferikoari dagozkionak izango dira, zeinak eskuordetza eman arte berariaz lurreko garraioak kudeatzeko baitziren, eta ezabatu egin beharko da, eskuordetza horrek irauten duen bitartean, Estatuko Administrazio periferikoaren barruan lurreko garraioa kudeatzeko egon daitekeen edozein organo espezifiko, salbu eta atzerriko estatuekiko mugako probintzietan nazioarteko garraioari dagokionez beharrezkoak diren administrazio-egitekoak betetzeko beharrezkoak direnak, hala badagokio.

Conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, por la correspondiente Comisión Mixta de Transferencias se determinarán, en la forma reglamentariamente establecida, los medios personales, presupuestarios y patrimoniales que han de ponerse a disposición de las respectivas Comunidades Autónomas para el ejercicio de las funciones delegadas, sometiendo la oportuna propuesta a la aprobación del Consejo de Ministros. Tales medios personales, presupuestarios y patrimoniales objeto de traspaso serán aquellos correspondientes a la Administración periférica del Estado, que hasta el momento de la delegación estuvieran específicamente destinados a la gestión de los transportes terrestres, debiendo quedar suprimido, mientras dicha delegación se mantenga, cualquier órgano de gestión específica del transporte terrestre que pudiera existir dentro de la Administración periférica del Estado, excepto, en su caso, en las provincias fronterizas con Estados extranjeros los necesarios para realizar las funciones administrativas precisas en relación con el transporte internacional.

Abuztuaren 25eko 2488/1978 Errege Dekretuaren bidez, Estatuko Administrazioaren eskumenak eskualdatu zitzaizkion Euskal Autonomia Erkidegoko Kontseilu Nagusiari, honako arlo hauetan: herrizaingoa; turismoa; jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuak, eta garraioak. Era berean, ekainaren 19ko 1446/1981 Errege Dekretuaren bidez, lurreko garraioen arloko zerbitzuak Estatutik Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatzea onartu zen.

Por Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto, se transfirieron competencias de la Administración del Estado al Consejo General del País Vasco en materias de Interior, Turismo, Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y Transportes. Igualmente, el Real Decreto 1446/1981, de 19 de junio, aprobó el traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de transportes terrestres.

Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoak errepideko garraioaren arloan gaur egun bere gain hartu behar dituen giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak honako egiteko hauek gauzatzeari dagozkionak dira, uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan adierazitako moduan eta baldintzetan:

Por consiguiente, los medios personales, presupuestarios y patrimoniales que debe asumir ahora la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de transportes por carretera son los relativos al ejercicio de las funciones siguientes, en los términos y bajo las condiciones que en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, se señalan:

a) Garraio pribatuak.

a) Transportes privados.

b) Garraioaren jarduera lagungarri eta osagarriak.

b) Actividades auxiliares y complementarias del transporte.

c) Arbitrajea.

c) Arbitraje.

d) Garraiorako eta garraioaren jarduera lagungarri eta osagarrietarako konpetentzia profesionala.

d) Competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares y complementarias del mismo.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak ezartzen dute nola eta zer prozeduraren bidez eskualdatu behar zaizkion Estatuko Administrazioaren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Arau-aurreikuspen horietan oinarrituta, eskualdatzea formalizatu behar da, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak.

Sobre la base de estas previsiones normativas procede formalizar el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.

B) Eskualdatzen diren estatuaren ondasun, eskubide eta betebeharrak.

B) Bienes, derechos y obligaciones del estado que se traspasan.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio honekin batera doan 1. zerrendan zehazten diren ondasun, eskubide eta betebeharrak.

1.– Se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco los bienes, derechos y obligaciones que se detallan en la relación adjunta número 1.

2.– Erabaki hau onartzen duen errege-dekretua Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hiru hileko epean, kasuan kasuko higiezinen emate-aktak eta altzarien, ekipamenduen eta material inbentariagarrien jasotze-aktak sinatuko dira.

2.– En el plazo de tres meses desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Real Decreto por el que se aprueba este Acuerdo se firmarán las correspondientes actas de entrega del inmueble y recepción de mobiliario, equipos y material inventariable.

3.– Zerrenda horretan zuzenketarik edo aldaketarik sartu behar izango balitz, zuzenketa edo aldaketa hori bi administrazioek egiaztatu ondoren gauzatuko da, Transferentzien Batzorde Mistoko idazkariak emandako ziurtapenaren bitartez.

3.– En el supuesto de que fuera necesario introducir correcciones o rectificaciones en la citada relación, se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Administraciones, mediante certificación expedida por la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias.

C) Eskualdatzen diren giza baliabideak.

C) Medios personales que se traspasan.

1.– Eskualdatzen diren lanpostuak erantsitako 2 zenbakiko zerrendan ageri dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren mendeko izatera pasatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak eta kasu bakoitzean aplikagarri diren gainerako arauek legez aurreikusitako baldintzetan, eta bakoitzaren langile-espedientean zehazten diren inguruabar berdinetan.

1.– Los puestos de trabajo objeto del presente traspaso, figuran en la relación adjunta número 2 y pasarán a depender de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y demás normas en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que se especifican en sus expedientes de personal.

2.– Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko Ministerioak jakinaraziko die eskualdatzea interesdunei, Gobernuak erabaki hau errege-dekretuz onartu bezain laster. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko organo eskudunei, eskualdatu diren langileen espediente guztien kopia ziurtatua igorriko zaie, bai eta 2021ean sorrarazi beharko diren kopuruei buruzko hartzekoen ziurtagiriena ere.

2.– Por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se notificará a los interesados el traspaso tan pronto como el Gobierno apruebe este Acuerdo por real decreto. Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco una copia certificada de todos los expedientes del personal traspasado, así como de los certificados de haberes referidos a las cantidades que se hubieran de devengar durante 2021.

3.– Langile-zerrenda horretan zuzenketarik edo aldaketarik sartu behar izango balitz, zuzenketa edo aldaketa hori bi administrazioek egiaztatu ondoren gauzatuko da, Batzorde Mistoko idazkariak emandako ziurtapenaren bitartez.

3.– En el supuesto de que fuera necesario introducir correcciones o rectificaciones en la referida relación de personal, se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Administraciones, mediante certificación expedida por la Secretaría de la Comisión Mixta.

D) Eskualdatzeak ukitutako aurrekontu-kredituak.

D) Créditos presupuestarios afectados por el traspaso.

Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatze hau egiteak estatu mailan urtean guztira 2021eko ekitaldian izango duen kostua erantsitako 3. zerrendan agertzen da.

El coste total anual a nivel estatal asociado al presente traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ejercicio de 2021 se recoge en la relación adjunta número 3.

E) Eskualdatzen diren baliabideen agiriak eta espedienteak.

E) Documentación y expedientes de los medios que se traspasan.

Eskualdatutako baliabideen agiriak eta espedienteak hilabeteko epean entregatu behar dira, eskualdatzeak eragina duenetik aurrera, eta, horretarako, egintza horri buruzko emate- eta jasotze-aktak izenpetuko dira.

La entrega de la documentación y expedientes de los medios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la efectividad del traspaso, suscribiéndose a tal efecto el correspondiente acta de entrega y recepción.

F) Eskualdatzearen eraginkortasun-data.

F) Fecha de efectividad del traspaso.

Eskualdatzeak eragina izango du Estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uzteko uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoak xedapen gehigarrian aurreikusten dituen hitzarmenak sinatzen diren unean. Eskualdatzeak eragina izateko, hitzarmen horiek 2021. urtean sinatu beharko dira.

El traspaso tendrá efectividad en el momento de suscripción de los correspondientes Convenios previstos en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 31 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. Esta efectividad queda condicionada a que dicha suscripción se efectúe a lo largo del año 2021.

Eta horrela jasota gera dadin, ziurtapen hau ematen dute Bilbon, 2021eko maiatzaren 10ean. Batzorde mistoko idazkariak, Jorge García Carreño eta Begoña Pérez de Eulate González.

Y para que conste se expide la presente certificación en Bilbao, a 10 de mayo de 2021. Los Secretarios de la Comisión Mixta, Jorge García Carreño y Begoña Pérez de Eulate González.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común