Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

133. zk., 2021eko uztailaren 7a, asteazkena

N.º 133, miércoles 7 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
3856
3856

170/2021 DEKRETUA, uztailaren 6koa, Estatua-Euskal Autonomia Erkidegoa Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia onartzekoa. Horren bidez, maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez portu-gaietan Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatuko administrazioaren zerbitzuetara atxikitako ondare-bitartekoak gehitzen dira.

DECRETO 170/2021, de 6 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en materia de puertos.

Irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuaren 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta bertan eskatutako formalizazio-izapideak betetzeko, dekretu honen xedea da, alde batetik, Estatua-Euskal Autonomia Erkidegoa Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia onartzea, 2021eko maiatzaren 10ekoa, maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez portu-gaietan Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatuko administrazioaren zerbitzuetara atxikitako ondare-bitartekoak gehitzekoa, eta, bestetik, eskualdatutako bitarteko materialak adskribatzekoa.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º del Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, y a los efectos del cumplimiento de los trámites de formalización en el mismo requeridos, el presente Decreto tiene por objeto, de una parte, aprobar el Acuerdo del Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de 10 de mayo de 2021, de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en materia de puertos, y de otra, adscribir los medios materiales transferidos.

Horrenbestez, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuak eta Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko uztailaren 6an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Por todo lo cual, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y del Consejero de Economía y Hacienda previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 6 de julio de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Onestea Estatua-Euskal Autonomia Erkidegoa Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia, 2021eko maiatzaren 10ekoa, maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez portu-gaietan Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatuko administrazioaren zerbitzuetara atxikitako ondare-bitartekoak gehitzekoa, ekainaren 29ko 473/2021 Errege Dekretuan ezarritako baldintzei jarraikiz, eta aipatu errege-dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, dekretu honen eranskin gisa.

Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado – Comunidad Autónoma de 10 de mayo de 2021 de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en materia de puertos, en los términos establecidos por el Real Decreto 473/2021, de 29 de junio, ordenando la publicación íntegra del citado Real Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco como Anexo al presente Decreto.

2. artikulua.– Eskualdatutako ondare-bitartekoak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari atxikita geratuko dira.

Artículo 2.– Las medios patrimoniales transferidos quedan adscritos al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan izango du indarra dekretu honek.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 6an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 6 de julio de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

ERANSKINA, UZTAILAREN 6KO 170/2021 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 170/2021, DE 6 DE JULIO
Ekainaren 29ko 473/2021 Errege Dekretua, maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez portu-gaietan Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatuko Administrazioaren zerbitzuei atxikitako ondare-bitartekoak gehitzekoa.
Real Decreto 473/2021, de 29 de junio, de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en Materia de Puertos.

Konstituzioak, 149.1.20 artikuluan, Estatuari esleitzen dio interes orokorreko portuen gaineko eskumen esklusiboa. Bestalde, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuak, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bitartez onartu zenak, 10.32 artikuluan xedatzen du Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa duela portu-gaietan, Konstituzioaren 149.1.20 artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe. Era berean, aipatutako Autonomia Estatutuaren 12.8 artikuluaren arabera, autonomia-erkidegoari dagokio Estatuaren legeria betearaztea interes orokorreko portuetan, Estatuak zuzeneko kudeaketa bere gain hartzen ez duenean.

La Constitución en el artículo 149.1.20.ª reserva a la competencia exclusiva del Estado los puertos de interés general. Por su parte el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, en su artículo 10.32 atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva en materia de puertos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución. Asimismo según el artículo 12.8 del citado Estatuto de Autonomía corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado en los puertos de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.

Maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion portu-gaietan Estatuko Administrazioak zituen zerbitzuak.

Mediante el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, se aprobó el traspaso de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de puertos.

Azkenik, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak Transferentzien Batzorde Mistoaren funtzionamendua arautzen du, baita zer eratara eta zer baldintzatan eskualdatu behar zaizkion Euskal Autonomia Erkidegoari Estatuko Administrazioaren zerbitzuak.

Finalmente la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, regulan el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias, así como la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Horiek horrela, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak aurreikusitako Batzorde Mistoak, 2021eko maiatzaren 10eko bileran, maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez portu-gaietan Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatuko administrazioaren zerbitzuetara atxikitako ondare-bitartekoak gehitzea erabaki zuen; erabakia Espainiako gobernuari igorri zaio, errege-dekretu baten bidez onar dezan.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco adoptó, en su reunión del día 10 de mayo de 2021, el Acuerdo de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en materia de puertos, que se eleva al Gobierno para su aprobación mediante real decreto.

Horrela, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean xedatzen dena betez, Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko ministroak proposatuta, eta ministroen kontseiluaren 2021eko ekainaren 29an egindako bileran aztertuta, honako hau

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de junio de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Batzorde Mistoaren erabakia onartzea.

Artículo 1.– Aprobación del Acuerdo de la Comisión Mixta.

Onartu da Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean aipatzen den Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia, maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez portu-gaietan Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatuko administrazioaren zerbitzuetara atxikitako ondare-bitartekoak gehitzekoa, batzorde horrek 2021eko maiatzaren 10eko bileran hartua. Errege-dekretu honen eranskin gisa transkribatu da.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en materia de puertos, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su reunión del día 10 de mayo de 2021, y que se transcribe como anexo de este Real Decreto.

2. artikulua.– Atxikitako ondare-bitartekoak gehitzea.

Artículo 2.– Ampliación de los medios patrimoniales adscritos.

Ondorioz, gehitu egin dira maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari portu-gaietan eskualdatutako Estatuko Administrazioaren zerbitzuei atxikitako ondare-bitartekoak, Batzorde Mistoaren Erabakiari jarraikiz, eta bertan adierazten diren baldintza eta zehaztapenen arabera.

En consecuencia quedan ampliados los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en materia de puertos, según figura en el Acuerdo de la Comisión Mixta y en los términos y condiciones que allí se especifican.

3. artikulua.– Atxikitako ondare-bitartekoak gehitzearen indarraldia.

Artículo 3.– Efectividad de la ampliación de los medios patrimoniales adscritos.

Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakian adierazitako egunetik aurrera izango du eragina ondare-bitarteko atxikia gehitzeak.

La ampliación de los medios patrimoniales adscritos será efectiva a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Errege-dekretu hau aldi berean argitaratuko da Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, eta argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.

Este Real Decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia el día de su publicación.

Madrilen, 2021eko ekainaren 29an.

Dado en Madrid el 29 de junio de 2021.

Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko ministroa,

El Ministro de Política Territorial y Función Pública,

MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS.

MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS.

ERANSKINA, EKAINAREN 29KO 473/2021 ERREGE-DEKRETUARENA
ANEXO DEL REAL DECRETO 473/2021, DE 29 DE JUNIO
Jorge García Carreño jaunak eta Begoña Pérez de Eulate González andreak, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren Bigarren Xedapen Iragankorrean zehaztutako Batzorde Mistoaren idazkariek.
D. Jorge García Carreño y D.ª Begoña Pérez de Eulate González, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
ZIURTATZEN DUTE:
CERTIFICAN:

Transferentzien Batzorde Mistoaren 2021eko maiatzaren 10eko osoko bilkuran erabaki zen maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari portu-gaietan eskualdatutako Estatuko Administrazioaren zerbitzuei atxikitako ondare-bitartekoak gehitzea, jarraian adierazitako baldintzekin:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias celebrado el día 10 de mayo de 2021 se adoptó el Acuerdo de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en materia de puertos, en los términos que a continuación se expresan:

A) Gehitzeari babesa ematen dioten konstituzio-, estatutu- eta lege-arauen aipamena.

A) Referencia a las normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara la ampliación.

Konstituzioak, 149.1.20 artikuluan, Estatuari esleitzen dio interes orokorreko portuen gaineko eskumen esklusiboa. Bestalde, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuak, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bitartez onartuak, 10.32 artikuluan xedatzen du Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa duela portu-gaietan, Konstituzioaren 149.1.20 artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe. Era berean, aipatutako Autonomia Estatutuaren 12.8 artikuluaren arabera, autonomia-erkidegoari dagokio Estatuaren legeria betearaztea interes orokorreko portuetan, Estatuak zuzeneko kudeaketa bere gain hartzen ez duenean.

La Constitución en el artículo 149.1.20.ª reserva a la competencia exclusiva del Estado los puertos de interés general. Por su parte el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, en su artículo 10.32 atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva en materia de puertos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución. Asimismo según el artículo 12.8 del citado Estatuto de Autonomía corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado en los puertos de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.

Maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion portu-gaietan Estatuko Administrazioak zituen zerbitzuak.

Mediante el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, se aprobó el traspaso de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de puertos.

Azkenik, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak Transferentzien Batzorde Mistoaren funtzionamendua arautzen du, baita zer eratara eta zer baldintzatan eskualdatu behar zaizkion Euskal Autonomia Erkidegoari Estatuko Administrazioaren zerbitzuak.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, regulan el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias, así como la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Konstituzio-, Estatutu- eta lege-xedapen horietan oinarrituta formalizatuko da maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari portu-gaietan eskualdatutako Estatuko Administrazioaren zerbitzuei atxikitako ondare-bitartekoak gehitzeko erabakia.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales, estatutarias y legales procede formalizar el Acuerdo de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo.

B) Gehitu diren ondasun, eskubide eta betebeharrak.

B) Bienes, derechos y obligaciones que se amplían.

1.– Gehitu egin dira maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari portu-gaietan eskualdatutako Estatuko Administrazioaren zerbitzuei atxikitako ondare-bitartekoak, 1. zerrendan zehazten den ondasun higiezina eskualdatuta, bertan jasotako baldintzatan.

1.– Se amplían los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, con el traspaso del bien inmueble que figura en la relación adjunta número 1, en los términos que en la misma se recogen.

2.– Gehitze hori indarrean jarriko den datatik aurrera, autonomia-erkidegoan subrogatuko dira ondasun eskualdatuaren titulartasunari dagozkion eskubideak eta betebeharrak.

2.– A partir de la fecha de efectividad de esta ampliación, la Comunidad Autónoma se subrogará en los derechos y obligaciones que, con posterioridad a la misma, sean inherentes a la titularidad del bien que se traspasa.

3.– Erabaki hau onartzen duen errege-dekretua Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hilabetera sinatu beharko da, hala badagokio, entrega- eta harrera-akta.

3.– En el plazo de un mes desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Real Decreto por el que se aprueba este Acuerdo se firmará, en su caso, la correspondiente acta de entrega y recepción.

4.– Zerrenda horietan zuzenketarik edo aldaketarik egin behar balitz, administrazio biek aurretiaz egiaztatuta egingo dira. Horretarako, Transferentzien Batzorde Mistoak ziurtagiri bat emango du.

4.– En el supuesto de que fuera necesario introducir correcciones o rectificaciones en la citada relación, se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Administraciones, mediante certificación expedida por la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias.

C) Dokumentazioa eta Espedienteak ematea.

C) Entrega de documentación y expedientes.

Gehitu diren ondare-bitarteko atxikien dokumentazioa eta espedienteak entregatzeko, halakorik balego, hilabete bateko epea egongo da, erabaki hau onartzeko errege-dekretua Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.

La entrega de la documentación y expedientes de los medios patrimoniales adscritos que se amplían se realizará, en su caso, en el plazo de un mes desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Real Decreto por el que se aprueba este Acuerdo.

D) Gehitzea Indarrean jartzeko data.

D) Fecha de efectividad de la ampliación.

Ondare-bitarteko atxikien gehitzea, erabaki honen xede dena, erabaki hau onartzeko errege-dekretua Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La ampliación de los medios patrimoniales adscritos objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Real Decreto por el que se aprueba este Acuerdo.

Eta jasota gera dadin, ziurtapen hau ematen dute Bilbon, 2021eko maiatzaren 10ean. Jorge García Carreño eta Begoña Pérez de Eulate González, Batzorde Mistoaren idazkariak.

Y para que conste se expide la presente certificación en Bilbao, a 10 de mayo de 2021. Los Secretarios de la Comisión Mixta, Jorge García Carreño y Begoña Pérez de Eulate González.

1.– ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 1
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común