Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

132. zk., 2021eko uztailaren 6a, asteartea

N.º 132, martes 6 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3849
3849

AGINDUA, 2021eko ekainaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, Gastrokop lankidetza eta berrikuntza gastronomikorako programaren minimis araubideari atxikitako 2021. urterako oinarri arautzaileak onartzen dituena.

ORDEN de 23 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases reguladoras acogidas al régimen de minimis del programa de cooperación e innovación gastronómica, Gastrokop.

Eusko Jaurlaritza etengabeko monitorizazioa egiten ari da, COVID-19ak sortutako krisiari modu koordinatuan aurre egiteko otsailaren 27an sortutako sailarteko mahaiaren eta erakundearteko foroen bitartez, eta neurriak, gomendioak eta betebeharrak ezartzen ari da Euskadin birusaren hedapena eta eragina mugatzeko, Bizi Berri II planean xedatutakoaren arabera.

El Gobierno Vasco, a través de la mesa interdepartamental para afrontar de manera coordinada su actuación ante la crisis generada por la COVID-19, creada el 27 de febrero, y de los diferentes foros interinstitucionales, está realizando una monitorización continua, estableciendo las medidas, recomendaciones y obligaciones para limitar la propagación e incidencia del virus por Euskadi, de acuerdo con lo dispuesto en el plan Bizi Berri II.

Labiren Batzorde Teknikoak, Osasun Sailak, Osasuneko Lurraldearteko Kontseiluak eta Labiren Aholku Batzordeak, pandemiak Euskadin izan duen bilakaera ikusita, eta asistentzia-inpaktuak ospitaleko okupazioan eta ZIU oheen okupazioan izan duen igoera ikusita, ezinbestekotzat jo dute egoera soziosanitarioa etengabe gainbegiratzea. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak neurri batzuk hartu behar izan ditu birusaren transmisio-katea apurtzeko.

La Comisión Técnica del Labi, el Departamento de Salud, el Consejo Interterritorial de Sanidad, así como el Consejo Asesor del Labi, ante la evolución de la pandemia en Euskadi y el crecimiento del impacto asistencial en la ocupación hospitalaria y de camas UCI, han considerado imprescindible la revisión permanente de la situación socio-sanitaria, lo cual ha obligado al Gobierno Vasco a adoptar una serie de medidas a fin de romper la cadena de transmisión del virus.

Horrela, lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretuaren bidez, prebentzio-neurri espezifiko batzuk ezarri ziren, azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuak berrebaluatu zituenak. Neurri horien artean, ostalaritza- eta jatetxe-establezimendu eta -zerbitzuen erabateko itxiera ezarri zen, hoteletan eta bestelako ostatuetan ostatatutako bezeroei zerbitzu emateko jangelak izan ezik.

Así, mediante el Decreto 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, se determinaron medidas específicas de prevención que fueron reevaluadas por el Decreto 38/2020, de 6 de noviembre. Entre estas medidas se estableció el cierre total para el servicio a las personas de los establecimientos y servicios de hostelería y restauración, con excepción de los comedores de hoteles y otros alojamientos para servicio de sus clientes alojados.

Horren ondoren, lehendakariaren abenduaren 10eko 44/2020 Dekretua argitaratu zen, testu bakarrean bateratzen eta eguneratzen dituena prebentzio-neurri espezifikoak, alarma-egoeraren deklarazioaren esparruan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. Arau horrek honako hauek indargabetu ditu: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren deklarazioaren esparruan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko; hura aldatzeko ondoz ondoko dekretuak; 23/2021 Dekretua, maiatzaren 7koa, lehendakariarena, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko prebentzio-neurriei buruzkoa; eta 26/2021 Dekretua, maiatzaren 31koa, lehendakariarena, zeinaren bidez aldatzen baita dekretu hori; eta dekretu honetan eta bere eranskinean ezarritakoaren aurkakoak diren maila bereko edo txikiagoko arauak eta egintzak.

Con posterioridad se ha publicado el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Esta norma deroga expresamente el Decreto 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, así como los sucesivos Decretos de modificación del mismo, el Decreto 23/2021, de 7 de mayo, del Lehendakari, sobre medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 así como el Decreto 26/2021, de 31 de mayo, del Lehehdakari, de modificación del citado Decreto y cuantas normas y actos de igual o inferior rango que sean contrarios a lo establecido en este Decreto y en su anexo.

44/2020 Dekretu honek zenbait funtzionamendu-arau ezartzen ditu ostalaritza- eta jatetxe-establezimendu eta -zerbitzuentzat, honako hau, esaterako: 5.000 biztanletik gorako udalerrietan, jendearentzat berriz irekitzeko, beharrezkoa izango da COVID-19ak eragindako kasu positiboen azken 14 eguneko Intzidentzia Tasa Metatua 500 baino gutxiagokoa izatea 100.000 biztanleko, eta establezimenduak itxita egon beharko dira tasa hori aipatutakoaren berdina edo handiagoa bada. Era berean, arautzen du establezimendu horiek gehienez ere 20:00etan itxi beharko direla –bezeroak ateratzea barne–, eta ezingo direla 06:00ak baino lehen ireki jendearentzat. Gero, 44/2020 Dekretua aldatu duten zenbait dekretu jarri dira indarrean, hala nola abenduaren 22ko 47/2020 Dekretua, urtarrilaren 22ko 4/2021 Dekretua eta martxoaren 6ko 13/2021 Dekretua, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak 2021ean testu bakar batean lehen aldiz bateratu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren deklarazioaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko.

Este Decreto 44/2020 fija para los establecimientos y servicios de hostelería y restauración ciertas normas de funcionamiento como que en los municipios de más de 5.000 habitantes, la reapertura requerirá la presencia de una Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días que sea inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, debiendo permanecer cerrados los establecimientos si dicha Tasa es igual o superior a la citada. Asimismo, regula que estos establecimientos deberán cerrar en cualquier caso como máximo a las 20:00 horas, incluido el desalojo de las personas clientes, y no podrán abrir al público antes de las 06:00 horas. Este Decreto 44/2020 ha sido modificado por los Decretos 47/2020, de 22 de diciembre, 4/2021, de 22 de enero y el Decreto 13/2021, de 6 de marzo, del Lehendakari, de primera refundición en 2021 en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Eusko Jaurlaritzaren lehentasunak COVID-19aren hedapena mugatzea eta pertsonen osasuna zaintzea badira ere, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak kontuan hartu behar ditu prebentzio-itxiera horrek EAEko jatetxe-sektorean dituen ondorioak eta eragina ere, sektore hori enplegu- eta ongizate-iturria baita EAEko gizarte osoarentzat. Sail horrek, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzaren bidez, elikagaigintzako balio-katea hainbat katebegiz osatuta dagoela uste du, modu zabal eta integratzailean interpretatuta, eta horien artean daude, hain zuzen ere, lehen sektorea, banaketa, merkaturatzea eta gastronomia, baita marketina, ikerketa eta hezkuntza ere. Jarduera Ekonomikoen Direktorioko (JED) datuen arabera –Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera ekonomikoak egiten dituzten establezimendu eta enpresa guztien informazioa jasotzen du–, 2019an, Euskadin 13.754 ostalaritza-establezimendu zeuden sektorean, eta 55.821 langile guztira.

Si bien la prioridad del Gobierno Vasco se centra en limitar la propagación de la COVID-19 y en la salud de personas, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, no debe ser ajeno a las consecuencias e incidencia que este cierre preventivo está teniendo en el sector de la restauración vasca, fuente de empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad vasca. Este Departamento, a través de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria considera, en una interpretación amplia e integradora, que la cadena de valor de la alimentación está compuesta por diversos eslabones entre los que se encuentran el sector primario, la distribución, la comercialización y la gastronomía, además de otros aspectos como el marketing, la investigación y la educación. Según los datos del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE), que recoge información de todos los establecimientos y empresas en tanto unidades que ejercen actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, con fecha de referencia 2019, en el sector en Euskadi hay 13.754 establecimientos de hostelería con un total de 55.821 personas trabajadoras.

Era berean, sailburuordetza honek gidatzen du Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoa 2020 (EGEP), hau da, Eusko Jaurlaritzak elikagaigintzako balio-katea oinarrizko ekoizpenetik elikagaien kontsumoraino garatzeko egindako apustu estrategikoa.

De igual manera, esta Viceconsejería lidera el Plan Estratégico de la Gastronomía y Alimentación 2020 (PEGA), que es la apuesta estratégica del Gobierno Vasco para avanzar en el desarrollo de la cadena de valor de la alimentación, desde la producción primaria hasta el consumo de alimentos.

EGEP planaren helburu nagusietako bat da Euskadin elikagaien ekoizpena handitzea eta, beraz, elikagaigintzak EAEko ekonomian duen pisua indartzea. Horretarako, beste ekintza batzuen artean, berrikuntzaren osagaia areagotu behar da, baita sektorearen zientzia- eta teknologia-bikaintasuna ere.

Uno de los objetivos principales del PEGA es el incremento de la producción de alimentos en Euskadi y, como consecuencia, el reforzamiento del peso de la alimentación en la economía vasca. Para ello, entre otras acciones, es preciso incrementar el componente innovador, así como elevar la excelencia científico–tecnológica en el sector.

XII. Legealdiaren Gobernu Programaren I. ardatzaren arabera (Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa), «Premiazkoa da susperraldi ekonomikoaren, enplegua berreskuratzearen eta horren kalitatea hobetzearen alde egiten duen estrategia bat garatzea, COVID-19aren pandemiaren ondorio negatiboak gainditzeko. Industria aurreratuan, inbertsioan, berrikuntzan eta nazioartekotzean oinarritutako susperraldi ekonomikorako eta enplegurako estrategia bat».

El Eje I (Prosperidad. El empleo y la reactivación económica) del Programa de Gobierno de la XII Legislatura establece que «lo urgente es desarrollar una estrategia que apueste por la reactivación económica, la recuperación del empleo y la mejora de la calidad del mismo para superar los efectos negativos de la pandemia de la COVID-19. Una estrategia para la reactivación económica y el empleo, basada en la industria avanzada, la inversión, la innovación y la internacionalización.»

Bestalde, aipatutako I. ardatz horretako 4. jarduketa-arloak (Elikadura eta landa- eta kostalde-garapena), besteak beste, EAEko nekazaritzako elikagaien sektorea indartzearen konpromiso programatikoa ezartzen du, ekintzailetzaren, berrikuntzaren eta klima-aldaketaren erreferente gisa, eta 2., 9., 12., 13., 14. eta 15. GJHekin lotzen du.

Por su parte, el Área de actuación 4 (Alimentación y desarrollo rural y litoral) del citado Eje 1, fija, entre otros, el compromiso programático de potenciar el sector agroalimentario vasco como referente de emprendimiento, innovación y cambio climático, y lo liga a los ODS 2, 9, 12, 13, 14 y 15.

Horregatik guztiagatik, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak egokitzat jotzen du dirulaguntza-lerro bat sortzea gastronomiaren sektorean lankidetzako berrikuntza-proiektuak garatzea sustatzeko. Ezinbestekotzat eta beharrezkotzat jotzen da eragileen artean elkarlanean jardutea, eta gutxienez lehen sektoreko bat eta gastronomiaren sektoreko beste bat izatea. Hala eta guztiz ere, proiektu berritzaileen diseinuari eta garapenari balio erantsia emango dieten beste batzuk ere egin ahal izango dira.

Por cuanto antecede, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, considera oportuno crear una línea de subvenciones dirigida a estimular el desarrollo de proyectos de innovación en cooperación en el sector de la gastronomía. Se considera indispensable y necesaria la cooperación entre diferentes agentes, al menos entre uno del sector primario y uno del ámbito de la gastronomía. Todo ello sin perjuicio de la incorporación de otros que aporten valor añadido al diseño y ejecución de los proyectos innovadores.

Laguntza hauek, dirulaguntza ez itzulgarriak direnak, 2.500.000 euroko finantzaketa dute; kopuru hori Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretatik etorriko da.

Las ayudas que se convocan, consistentes en subvenciones a fondo perdido, cuentan con una financiación de 2.500.000 euros, procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Laguntza horiek arautzen dituen esparru juridikoa izango da Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamendua, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa. Erregelamendu horretan, Estatuko laguntzek minimis araubide honi atxikitako laguntza gisa onartzeko bete behar dituzten baldintzak jasotzen dira, baimenik eman edo jakinarazpenik egin beharrik izan gabe.

El marco jurídico regulador de estas ayudas será el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, el cual recoge los requisitos que deben contener las ayudas de estado para ser admitidas como ayudas acogidas a este régimen de minimis, sin necesidad de ser autorizadas ni comunicadas.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuan jasotako xedapenen arabera, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren eskumenekoak dira nekazaritzako, arrantzako eta elikagaigintzako industriei eta merkaturatzeari dagozkien jarduketa-arloak, besteak beste. Jardun-arlo horren funtzioak Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari esleitzen zaizkio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuaren bitartez; zuzendaritza horri dagokio, beste eskuduntza batzuen artean, nekazaritza-, arrantza- eta elikagai-industrien lehiakortasuna hobetzera zuzendutako jarduketak gauzatzea, bai eta elikagaigintzaren balio-katea oinarrizko ekoizpenetik gastronomiaraino sustatzea ere.

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, corresponden al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, entre otras, las áreas de actuación relativas a las industrias y comercialización agrarias, pesqueras y alimentarias. Las funciones de ese área de actuación se atribuyen, a través del Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, a la que, entre otras atribuciones corresponde la ejecución de actuaciones dirigidas a la mejora de la competitividad de las industrias agrarias, pesqueras y alimentarias y al fomento de la cadena de valor alimentaria desde la producción primaria hasta la gastronomía.

Horregatik guztiagatik, eta

Por cuanto antecede y considerando:

xedapen hauetan xedatutakoa aintzat hartuta: 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa; 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena; eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua (EAEko herri-administrazioaren dirulaguntzak arautzen dira titulu horretan).

Lo establecido en las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como en las contenidas en el Título VI y Capítulo III, del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, referente a la regulación de las subvenciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Laguntza-deialdi honek behar adina aurrekontu-kreditu duela Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legeari esker.

Que existe dotación presupuestaria suficiente según los créditos autorizados por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio de 2021, la presente convocatoria de ayudas cuenta con suficiente cobertura presupuestaria.

Eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean ezarritakoa (lege horren 26.4 artikuluaren arabera, Jaurlaritzako kide gisa dagozkien eskumenei kalterik egin gabe, sailburuek beren sailari dagozkion gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak emateko eskudantzia izango dute), honako hau

Lo establecido en la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, que en su artículo 26.4 dispone que, sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los Consejeros están investidos, entre otras atribuciones, de la de dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias de su Departamento.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo único.– Convocatoria.

Gastronomiaren arloan lankidetzako berrikuntzarako Gastrokop programaren laguntzak emateko 2021. urterako deialdiaren oinarriak onartzea. Agindu honen I. eranskinean jasota daude oinarriok.

Aprobar, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas del programa Gastrokop a la innovación en cooperación en materia de gastronomía y que se recogen en el Anexo I de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ERANSKINA
ANEXO

1. oinarria.– Laguntzaren xedea.

Base 1.– Objeto de la ayuda.

1.– Agindu honen xedea da gastronomiaren arloan berrikuntza-proiektuak lankidetzan garatzeko laguntzak deitzea 2021erako. Gutxienez bi erakunderen arteko lankidetza moduak sustatzea da laguntza horien helburua.

1.– Es objeto de la presente Orden convocar para el ejercicio 2021, ayudas a proyectos de innovación en cooperación en el ámbito de la gastronomía, que tienen por finalidad fomentar las formas de cooperación entre al menos, dos entidades.

2.– Laguntza hauen helburua da gastronomiaren sektorean parte-hartzea eta lankidetza sustatzea, izaera berritzaileko proiektuetan.

2.– Estas ayudas tienen por finalidad potenciar la participación y cooperación del sector de la gastronomía en proyectos de carácter innovador.

3.– Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan, Batzordearenean, 2013ko abenduaren 18koan, ezarritako araubidea aplikatuko zaie. Araubide honetan, 200.000 euroko gehieneko laguntza emango dio estatu kide batek enpresa bakar bati hiru zergalditako edozein alditan.

3.– Estarán sometidas al régimen del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. En este régimen el importe máximo de las ayudas a conceder por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

4.– Berrikuntza-proiektuarekin lotutako lankidetza-kostuak eta kostu zuzenak ordaintzeko bakarrik erabiliko dira, eta dirulaguntza ez itzulgarriak izango dira. Proiektuak egiteko epea urtebetekoa edo hainbat urtekoa izango da, aurkezten diren proiektuak egiteko behar dena gorabehera.

4.– Se destinarán exclusivamente a cubrir los costes de cooperación y los costes directos relativos al proyecto innovador y tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables. El periodo de ejecución de los proyectos será anual o plurianual, dependiendo del período de ejecución de los proyectos presentados.

2. oinarria.– Finantzaketa.

Base 2.– Financiación.

1.– Deialdi honetarako, 2.500.000 euro erabiliko dira Agindu honetan aurreikusitako laguntzetarako, eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura finantzatuko dira.

1.– Para esta convocatoria se destina, para las ayudas previstas en la presente Orden, la cantidad de 2.500.000 euros, que serán financiadas exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.050.000 euro 2021. urterako gastuaren kontzeptuari dagozkio, eta, 450.000 euro, 2022. urterako konpromiso-kredituari.

De esta cantidad 2.050.000 euros corresponden a concepto de gasto para 2021 y 450.000 euros a crédito de compromiso para 2022.

2.– Emango diren laguntzen zenbateko guztia ezingo da izan baliabide horiek baino handiagoa, ez eta baliabideok eguneratzean ateratzen den zenbatekoa baino handiagoa ere, indarrean dagoen legedia betez aurrekontu-aldaketak onartzen diren kasuetan. Gehikuntza hori gertatuz gero, deialdiaren ebazpena eman baino lehen egin behar da, eta horren berri emango da Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bitartez, zeina EHAAn argitaratuko baita.

2.– El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos o la cuantía que resulte de su actualización en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. En el supuesto de que se produzca dicho incremento, que habrá de tener lugar con carácter previo a la resolución de la convocatoria, se dará publicidad de tal circunstancia mediante resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria que se publicará en el BOPV.

3. oinarria.– Betekizun orokorrak.

Base 3.– Requisitos generales.

Deialdiko laguntzen onuradun izateko, oinarri honetan ezarritako eskakizunak bete behar dira. Izan ere, oinarri honek jasotzen ditu honako hauetan dauden betekizunak: Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan. Hauek dira horiek guztiak:

Para poder tener la condición de persona beneficiaria de las ayudas convocadas, se deben cumplir los requisitos establecidos en la presente base, que recoge los establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y los del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la hacienda General del País Vasco y que son los siguientes:

A) Eskatzailearenak.

A) De la persona solicitante.

1) Egunean izatea indarreko xedapenek zergen eta gizarte-segurantzaren arloan ezartzen dituzten betebeharrak. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

1) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

2) Diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, baita eskuratu duten ala ez ere. Dena den, laguntza horiek ez dute gaindituko horietarako ezarritako muga.

2) Si ha solicitado y obtenido, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualesquiera administración pública o entes, tanto públicos como privados no deberá superar el límite establecido para esas ayudas.

3) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasiera eman zaion edozein itzulketa- edo zehapen-prozeduratan sartuta ez egotea.

3) No estar incurso, en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

4) Egunean egotea itzulketa- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez, EAEko Administrazioak eta mendeko enteek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, edo dagokion itzultze-ebazpena dela-eta bertan behera uztea erabaki bada. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

4) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la correspondiente resolución de reintegro. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

5) Ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zigor- edo administrazio-arloko epai irmorik, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

5) No encontrarse sancionada penal ni administrativamente o condenada, mediante sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6) Konkurtso-deklarazioa eskatu ez izana, edozein prozeduratan kaudimengabetzat jo ez izana, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren pean ez egotea edo desgaitua ez izatea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

6) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

7) Ebazpen irmo baten bidez dirulaguntzak jasotzeko aukera galtzeko zigorrik ez izatea.

7) No haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

8) Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita ez izatea.

8) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

9) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat ez izatea, lege horretan ezarritako baldintzetan. Horrez gain, ez egotea hauetan aurreikusitako kasuren batean: Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legea eta Administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunen abenduaren 26ko 53/1984 Legea.

9) No estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o aquellas que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de intereses de los cargos públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ellas, así como en los supuestos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

10) Laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galduta ez izatea ebazpen irmo baten bidez ezarritako zehapena dela-eta, edo honako delitu hauetakoren bat egin izanagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

10) No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

11) Erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez izatea zerga-egoitza.

11) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

12) Berreskuratze agindu baten menpe ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

12) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

B) Gastronomiako proiektu berritzailearenak:

B) Del proyecto innovador en gastronomía:

1) Diruz laguntzekoak diren jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egitea.

1) Que las actividades subvencionables se realicen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2) Diruz laguntzekoak diren gastuak ez daitezela izan eskabidea aurkeztu baino lehenago egindakoak.

2) Que los gastos subvencionables no hayan sido efectuados con anterioridad a la presentación de la solicitud.

4. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Base 4.– Requisitos específicos.

Aurreko oinarrian jasotako eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

Además de los requisitos generales recogidos en la base anterior, deberán cumplir los siguientes requisitos.

A) Eskatzailearenak:

A) De la persona solicitante:

1) Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren «I» atalean («Jaki eta Edari Zerbitzuak») egotea, EJSNren 561 Taldearen (jatetxeak eta janari-postuak) barruan.

1) Estar encuadrado en la sección «I», de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas «Servicios de Comidas y Bebidas», dentro del Grupo CNAE 561 (restaurantes y puestos de comidas).

2) Pertsona edo erakunde eskatzaileak jarduera ekonomikoen gaineko zergan alta emanda egon beharko du 2020ko urriaren 25ean alarma-egoera deklaratu aurretik.

2) Estar dada de alta efectiva en el Impuesto de Actividades Económicas antes de la declaración del estado de alarma del 25 de octubre de 2020.

3) Enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn egotea eta lantokia bertan izatea.

3) Estar domiciliada, social y fiscalmente, la actividad empresarial en la CAPV y radicar en la misma el centro de trabajo.

4) Tokiko hornitzaile batekin bi urteko konpromiso-kontratua izatea, tokiko produktuak erosteko. Tokiko hornitzaile gisa hartuko da IFK eta jarduera EAEn dituen elikagaigintzako balio-kateko edozein operadore. Era berean, tokiko produktutzat hartuko da Euskadiko kalitate bereiziko markei atxikitako produktu oro, hala nola Eusko Label, Euskal Baserri, Jatorri Deitura Babestua (JDB), Adierazpen Geografiko Babestua (AGB), Euskadiko Produktu Ekologikoa eta Ekoizpen Integratuko Produktua. Halakotzat hartuko dira, halaber, Basque Wine markak babestutako produktuak.

4) Tener formalizado un contrato de compromiso de dos años de duración formalizado con un proveedor local para la compra de producto local. Se entiende por proveedor local cualquier operador de la cadena de valor de la alimentación con CIF y actividad en la CAPV. Asimismo, producto local es todo producto adscrito a las marcas de calidad diferenciada de Euskadi, a saber, Eusko Label, Euskal Baserri, Denominación de Origen Protegida-DOP, Indicación Geográfica Protegida-IGP, Producto Ecológico de Euskadi y Producto de producción integrada. También tendrán esta consideración los productos amparados por la marca Basque Wine.

B) Gastronomiako proiektu berritzailearenak:

B) Del proyecto innovador en gastronomía:

1) Proiektuak berritzaileak izatea. Berrikuntza deritzo enpresako barne-jardunbideetan, lantokiaren antolaketan edo kanpo-harremanetan produktu –ondasun zein zerbitzu–, prozesu, merkaturatze metodo edo antolaketa metodo berri bat edo asko hobeturiko bat ezartzeari. Ez da proiektu berritzailetzat hartzen, baldin eta ezagutza sortzeak ezagutza ezartzeak baino pisu handiagoa badauka.

1) Que los proyectos sean innovadores. Se entiende por innovación la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. No se considera proyecto innovador aquel en el que la generación de conocimiento tiene mayor peso que la implantación del mismo.

2) Proiektuak gastronomiaren sektorean produktu, praktika, prozesu eta teknologia berriak garatzera bideratuta egotea. Edonola ere, proiektuetan tokiko produktua erabili beharko da nahitaez.

2) Que los proyectos estén necesariamente enfocados al desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el sector de la gastronomía. En todo caso, en los proyectos será obligatorio el uso de producto local.

3) Proiektua garatzeko Berrikuntza Talde bat sortzea. Talde horren arduradunak unibertsitate-graduko titulua izan beharko du gastronomiaren arloan, edo goi-mailako prestakuntza-ziklo bat sukaldaritzaren arloan.

3) Que para el desarrollo de los proyectos se configure un Equipo de Innovación cuya persona responsable deberá estar en posesión de un título de Grado universitario en el ámbito de la Gastronomía o de ciclo formativo de grado superior en el ámbito de cocina o restauración.

4) Proiektuek dokumentu operatibo bat izan dezatela, honako hauek jasoko dituena:

4) Que los proyectos dispongan de un «Documento Operativo» que contenga:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen zehatza, haren alderdi ekonomikoak eta teknikoak jasotzen dituena.

a) Una descripción exhaustiva del proyecto innovador, que abarque sus aspectos económicos y técnicos.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

b) Una descripción de los resultados previstos.

c) Berrikuntza-taldeko kideen izen-zerrenda. Era berean, berariaz adieraziko da taldeko arduraduna eta hark duen titulua, baita horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena ere.

c) La relación nominal de miembros del Equipo de Innovación con indicación expresa del responsable del mismo y de la titulación que ostenta, y la descripción de las actividades a desarrollar por cada uno de ellos.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

d) La descripción de los procedimientos internos adoptados con el fin de actuar con transparencia, tanto en su funcionamiento, como en la toma de decisiones.

e) Berrikuntza-taldeko kide guztien sinadura.

e) La firma de todos los miembros del Equipo de Innovación.

5. oinarria.– Onuradunak.

Base 5.– Personas beneficiarias.

Agindu honetan jasotako laguntzen zuzeneko onuradunak izango dira enpresa-jarduera osoa edo zati bat ostalaritza duten pertsona fisikoak edo juridikoak, betiere zerga-egoitza, egoitza soziala eta lantokia Euskal Autonomia Erkidegoan badituzte.

Serán beneficiarias directas de las ayudas contempladas en la presente Orden las personas físicas o jurídicas cuya actividad empresarial, total o parcial, sea la hostelería, y con domicilio fiscal y social, así como centro de trabajo, en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Zeharka, laguntzen onuradun izango dira zuzeneko onuradunekin 4.A.4 oinarrian aurreikusitako nahitaezko konpromiso-kontratuak sinatzen dituzten ekoizleak.

Indirectamente se beneficiarán de las ayudas las personas productoras con las que las beneficiarias directas suscriban los preceptivos contratos de compromiso previstos en le Base 4.A.4).

6. oinarria.– Eskabideak aurkezteko epea.

Base 6.– Plazo y presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Eskabidea aurkezteko data proiektua hasten den huraxe bera izango da. Eskabidearekin batera, oinarri honen 9. paragrafoan eskatzen diren agiriak aurkeztu beharko dira.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. La fecha de presentación de la solicitud será considerada como la de inicio del proyecto. Esta solicitud se deberá completar con la documentación requerida en los términos que establece el párrafo 9 de la presente base.

2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan ezarritakoaren babesean, prozedura hau bide elektronikotik bakarrik izapidetuko da.

2.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación del presente procedimiento se realizará exclusivamente por el canal electrónico.

3.– Eskabidea aurkezteko, eredu normalizatua erabili beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoena: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1114001

3.– Las solicitudes, se presentarán según el modelo normalizado que está disponible accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1114001

4.– Eskabidearen ondorengo izapideak elektronikoki egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora sartu beharko da, «Nire karpeta» atalera: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

4.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el apartado «Mi carpeta»: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko zehaztasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1114001

5.– Las especificaciones sobre cómo tramitar la solicitud, declaración responsable, justificaciones y demás documentación, están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1114001

6.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza, ahalordeen erregistro elektronikoaren bitartez: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

6.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través del Registro electrónico de apoderamientos: https://www.euskadi.eus/representantes

7.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

7.– La solicitud irá acompañada de la siguiente la documentación:

a) Pertsona juridikoek, erakundea eratzeko eskrituraren eta estatutuen kopia, dagokion erregistroan sartu dela adierazten duen zigilua jarrita.

a) En el supuesto de ser persona jurídica, copia de la escritura de constitución y los estatutos de la entidad donde figure el sello de haber sido inscrita en el correspondiente registro.

b) 4.B.3 oinarrian adierazitako dokumentu eragilea barne hartzen duen memoria.

b) Una memoria que contenga el Documento Operativo señalado en la base 4.B.3.

c) Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren «I» atalean («Jaki eta Edari Zerbitzuak») sartuta dagoela egiaztatzen duen agiria, EJSNren 561 Taldearen (jatetxeak eta janari-postuak) barruan.

c) Documento que acredite el encuadramiento en la Sección «I», de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas «Servicios de Comidas y Bebidas», dentro del Grupo CNAE 561 (restaurantes y puestos de comidas).

d) 2020ko urriaren 25ean alarma-egoera deklaratu aurretik eskatzailea jarduera ekonomikoen gaineko zergan (JEZ) alta emanda zegoela jasotzen duen ziurtagiria.

d) Documento acreditativo del alta efectiva en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) con anterioridad a la declaración del estado de alarma de 25 de octubre de 2020.

e) 4.A.5 oinarrian ezarritako konpromiso-kontratua.

e) Contrato de compromiso establecido en la base 4.A.5.

f) Berrikuntza-taldeko arduradunari dagokionez, 4.A.4 oinarrian aipatzen den tituluetako baten kopia konpultsatua.

f) Con respecto al responsable del Equipo de Innovación copia compulsada de alguno de los títulos a los que hace referencia la base 4.A.4.

g) Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

g) Una declaración responsable que contenga que las actividades del proyecto que se presentan son nuevas.

Erantzukizunpeko adierazpenaz gain, honako datu hauen egiazkotasuna zehaztu beharko da:

Además, en la declaración responsable deberá especificar la veracidad de los siguientes datos:

• Entitateak ez du eskatu borondatezko konkurtsoa deklaratzeko, ez da kaudimengabetzat jo edozein prozeduratan, ez dago hartzekodunen konkurtsoan deklaratuta (salbu eta horretan itun batek efikazia lortu badu), ez dago esku-hartze judizialaren mende edo ez dago Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera desgaituta, konkurtsoa kalifikatzeko epaian finkatutako desgaitze-aldia amaitu gabe.

• Que la entidad no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, ni se halla declarada en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, ni esté sujeto a intervención judicial ni inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

• Proiektu bererako beste erakunde publiko edo pribatu batzuei eskatu eta/edo haiengandik jasotako laguntzen zerrenda, de minimis laguntzak barnean direla, aurreko bi zerga-ekitaldietan eta uneko zerga-ekitaldian jasotakoak, betiere (EB) 1407/2013 Erregelamenduari, Batzordearenari, 2013ko abenduaren 18koari, lotuta. Erregelamendu hori, hain zuzen ere, Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari dagokio.

• Relación de las ayudas que para el mismo proyecto hayan sido solicitadas y/o concedidas de otras instituciones públicas o privadas, incluidas las ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso sujetas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

• Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen irmorik ez duela eragin.

• Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

• Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez daudela honako lege hauetan jasotako kasuren batean: 3/2015 Legea, martxoaren 30ekoa, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duena; 53/1984 Legea, abenduaren 26koa, administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunena; edo Hauteskunde Erregimen Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako kargu hautetsiak izatea, lege horretan edo gai horiek arautzen dituen Euskal Autonomia Erkidegoko araudian ezarritako baldintzetan.

• Que no está incursa la entidad solicitante, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

• Zerga-egoitza ez duela erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.

• Que no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

• Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako zerga-betebeharren ordainketan eta laguntzak itzultzeko betebeharren ordainketan egunean dagoela.

• Que se encuentran al corriente de pago de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social y por reintegro de ayudas.

• Erakunde eskatzailea zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela, eta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean ere ez dagoela, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedaturikoari jarraikiz.

• Que la entidad solicitante no está incursa en expediente de reintegro o sancionador, ni se halla sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, así como tampoco se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

• Erakunde eskatzailea ez izatea berreskuratze-agindu baten zain dagoen enpresa edo erakunde bat, Europar Batasunak dirulaguntza bat legez kontrakoa eta merkatu komunarekin bateraezina dela adierazi duen aurretiazko erabaki baten ondoren.

• Que la entidad solicitante no es una empresa o entidad sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

h) Erakunde eskatzaileak laguntza kuantifikatzeko aurkeztu nahi duen beste edozein dokumentazio osagarri.

h) Y cualquier otra documentación complementaria que la entidad solicitante desee aportar al efecto de cuantificar la ayuda.

8.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko ditu bere zerga-betebeharren ordainketak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak, pertsona eskatzaileek edo onuradunek horretarako berariazko baimena eman beharrik izan gabe, hark berariaz aurka egiten dionean salbu, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria edo dokumentua aurkeztu beharko du. Hori guztia Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 1/1997 Legegintza Dekretuaren 50.3 artikulua aplikatuz, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 28.2 artikuluari dagokionez.

8.– La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verificará automáticamente los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social, sin necesidad de que medie consentimiento explícito para ello por parte de las personas solicitantes o beneficiarias, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido; todo ello en aplicación del artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997 Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en relación con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

9.– Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 3. paragrafoan ezarritakoaren arabera, eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, horiek aurkeztutzat joko dira.

9.– Conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la documentación requerida haya sido entregada en esta o en cualquier otra Administración y siempre que la solicitante declare expresamente que no ha existido modificación alguna en los citados documentos, estos se considerarán como presentados.

Eskatzaileak adierazi beharko du zein Administraziotan eta noiz aurkeztu diren dokumentuok, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak elektronikoki bilduko ditu bere korporazio-sareen bidez.

La solicitante deberá indicar la Administración donde hayan sido presentados, y el momento en que se hayan presentado, siendo estos recabados de forma electrónica a través de sus redes corporativas por la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

10.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Halaber, erakunde eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskaera aurkeztu ondorengo jarduketetan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearekin bat.

10.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

11.– Eskabideak oinarri honetan eskatutako dokumentazioa ez badauka, osorik ez badago edo akastuna bada, interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena eman ondoren eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

11.– Si la solicitud no reúne la documentación exigida en la presente base, estuviera incompleta o fuera defectuosa, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución de la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12.– Edonola ere, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak, eskabidean adierazitakoa egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta eskabidea izapidetzeko, beharrezkotzat jotzen dituen bestelako argibide edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

12.– En cualquier caso, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

7. oinarria.– Laguntzen kudeaketa.

Base 7.– Gestión de las ayudas.

1.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak izango du deialdi honetan araututako laguntzak kudeatzeko eskumena.

1.– La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias será la competente para la gestión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria.

2.– Eskabideak eta proiektuak ebaluatu eta baloratzeko, eta balorazio-irizpide objektiboak aplikatzeko eta haiek haztatzeko, balorazio-batzorde bat sortuko da.

2.– Para la evaluación y valoración de las solicitudes y proyectos, así como para la aplicación de los criterios objetivos de valoración y su ponderación se constituirá una Comisión de Valoración.

3.– Balorazio Batzorde horretako presidentea izango da Santiago Martínez de Lizarduy (Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako Ikerketa-programen arduraduna), eta Iker Guzmán Muñoz (Kalitate eta Iruzur Kontrolaren arduraduna), berriz, ordezkoa. Batzordeko kide izango dira, halaber, Elisa Torre-Enciso Enciso (Enpresa Programaren arduraduna) eta haren ordezkoa, Mauricio Lazcano Brotons (Sustapeneko eta Lehiakortasuneko teknikaria), eta Josune Jayo Garro (Sustapeneko eta Lehiakortasuneko teknikaria), Idazkaritzako funtzioak beteko dituena, eta haren ordezkoa, Jaime Feliú García (Ikerketa Programen teknikaria).

3.– Dicha Comisión de Valoración estará formada por Santiago Martínez Martínez de Lizarduy, Responsable de Programas de Investigación de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, que ejercerá las labores de presidencia, siendo suplente Iker Guzmán Muñoz, Responsable de Calidad y Control de fraude. Serán vocales, Elisa Torre-Enciso Enciso, Responsable Programa Empresarial, siendo suplente Mauricio Lazcano Brotons, Técnico de Promoción y Competitividad, y Josune Jayo Garro, Técnica de Promoción y Competitividad, que ejercerá las funciones de Secretaria, siendo suplente Jaime Feliú García, Técnico Programas de Investigación.

Batzordeak, bere eginkizunak betetzeko, arloko aditu diren pertsonei eskatu ahal izango die hala bileretan parte hartzeko nola aholkularitza emateko, beharrezko irizten dionean.

La Comisión, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantos expertos en la materia estime necesarios.

4.– Balorazio-batzordearen egitekoak hauek izango dira:

4.– La Comisión de Valoración tendrá las siguientes funciones:

a) Aurkeztutako eskabide guztiak aztertzea, eta aplikatzekoa den araudia betetzen ez dutenak baztertzea. Era berean, araudia betetzen ez duen eskabide bakoitza baztertzeko arrazoiak zerrendatuko ditu.

a) Examinar la totalidad de las solicitudes presentadas, separando las que cumplen la normativa de aplicación de las que no. Respecto de estas últimas se realizará un listado que contendrá la causa de denegación de cada una de ellas.

b) Aplikatu beharreko araudia betetzen duten eskabideak ebaluatzea. Ebaluazioaren barruan, proiektuak balioetsiko ditu, eta balioetsiko du zenbateraino betetzen dituen bakoitzak agindu honek finkatzen dituen irizpide objektiboak.

b) Evaluar las solicitudes de los proyectos que cumplen la normativa de aplicación valorando el proyecto y el grado de cumplimiento de los criterios objetivos establecidos.

c) Balioesteko eta kuantifikatzeko finkatzen dituen irizpide objektiboetan oinarrituz, onuradun bakoitzari zenbateko laguntza eman proposatzea.

c) Realizar, sobre la base de los criterios objetivos de valoración y cuantificación de las ayudas, una propuesta sobre la cuantía de la ayuda a conceder a cada beneficiario.

5.– Balorazio-batzordeak ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari. Proposamenak gutxienez agindu honen 9. oinarrian aipatzen den edukia jasoko du.

5.– La Comisión de Valoración realizará una propuesta de resolución al Director de Calidad e Industrias Alimentarias. La propuesta deberá contener, como mínimo el contenido al que hace referencia la base 9 de la presente Orden.

6.– Balorazio-batzordeak bere barne funtzionamendu-arau propioak ezarri ahalko ditu. Horiek arautzen ez dituzten gaietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan xedatua aplikatuko da.

6.– La Comisión de Valoración podrá establecer sus propias normas de funcionamiento, rigiéndose en lo no previsto por estas, por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

8. oinarria.– Laguntzak esleitzeko eta kuantifikatzeko prozedura.

Base 8.– Procedimiento de adjudicación y cuantificación de las ayudas.

1.– Laguntzak lehiaketa bidez esleituko dira.

1.– Para la adjudicación de las ayudas el procedimiento a utilizar será el de concurrencia competitiva.

2.– Aurkezten den jarduera-proiektu bakoitzari eman beharreko hasierako laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, aurkeztutako proiektuak konparatuko dira, eta deialdi honetan finkatzen diren hautaketa- eta balorazio-irizpideak aplikatuko zaizkie. Ondoren, aurkeztutako proiektuen zerrenda egingo da, proiektuak puntu gehien duenetik puntu gutxien duenera ordenatuta. Ondoren laguntzak esleituko dira aipatutako ordenari jarraikiz eta ezarritako ehunekoak aplikatuta, funts guztiak agortu arte.

2.– La cuantía inicial de la ayuda a conceder a cada proyecto de actuación presentado se calculará, mediante la comparación de los proyectos presentados, a los que se aplicarán los criterios de selección y su valoración fijados en la presente convocatoria. Aplicada la regla anterior se elaborará un listado ordenado de proyectos presentados en sentido descendente, en función de la puntuación obtenida por cada uno de ellos. A continuación, se adjudicarán las ayudas siguiendo el indicado orden y aplicando los porcentajes de ayuda establecidos, hasta el agotamiento total de los fondos.

9. oinarria.– Ebazpena.

Base 9.– Resolución.

1.– Aurkeztutako eskabideak eta dokumentuak aztertu ondoren, balorazio-batzordeak egin duen proposamena ikusirik, 7. oinarrian xedatutakoaren arabera Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebatziko du eskatutako laguntzak eman ala ez, ebazpen bakar baten bitartez.

1.– Tras el examen de las solicitudes y documentación presentadas, a la vista de la propuesta elevada por la Comisión de Valoración, conforme lo dispuesto en la base 7, corresponderá al Director de Calidad e Industrias Alimentarias la resolución de la convocatoria, concediendo o denegando las ayudas solicitadas mediante una única Resolución.

2.– Ebazpenak informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

2.– La Resolución deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Baietsitako eskabideei dagokienez:

A) Respecto de las solicitudes estimadas:

1) Onuradunen izena edo izen soziala, eta IFK edo NAN.

1) Nombre o denominación social de las beneficiarias, CIF o DNI.

2) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura finantzatzen den zenbatekoa.

2) Cantidad subvencionada por los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3) Aplikatutako irizpide objektiboak eta laguntzaren ehunekoa.

3) Criterios objetivos aplicados y porcentaje de ayuda.

4) Proiektuak gauzatzeko epearen bukaera-data.

4) Fecha de finalización del plazo de ejecución de los proyectos.

B) Ezetsitako eskabideei dagokienez:

B) Respecto de las solicitudes desestimadas:

1) Eskabidea aurkezten duen pertsonaren edo sozietatearen izena, IFK edo NAN.

1) Nombre o denominación social de las solicitantes, CIF o DNI.

2) Laguntza ukatzeko arrazoiak.

2) Los motivos que fundamentan la denegación.

3.– Zehapen-prozeduraren batean edo dirulaguntzen itzultze-prozeduraren batean egonez gero, hura amaituta izan beharko da dirulaguntza eman ahal izateko. Prozedurak, amaieran, laguntza publikoak eskuratzeko gaitasungabetzea badakar, edo laguntza itzultzeko betebeharra ezartzen badu, emandako laguntza baliogabetu egingo da, onuradun izateko debekua izateagatik.

3.– En el caso de hallarse incurso en algún procedimiento sancionador o de reintegro de subvenciones, la concesión de la ayuda estará condicionada a la finalización del mismo. Si el procedimiento concluyese con la imposición consistente en inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

4.– Agindu hau indarrean jarri eta gehienez sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da ebazpena.

4.– La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses desde que surta efectos la presente Orden.

Lehia-konkurrentziako prozeduraren ebazpena, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluaren 1. apartatuko b) letran xedatutakoaren arabera, EHAAn argitaratuko da, eta argitalpena jakinarazpentzat hartuko da. Dena dela, interesdun guztiei ebazpen osoa helaraziko zaie, eta, gainera, ebazpenean interesdun bakoitzari berariaz eragiten dioten alderdiak identifikatuko dira.

La resolución del procedimiento en concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1 apartado b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será publicada en el BOPV, surtiendo la publicación efectos de notificación. Ello no obstante, se dará traslado individualizado a cada interesado de la resolución íntegra, si bien se identificará para cada uno de ellos los aspectos de la resolución que singularmente le afecten.

Nolanahi ere, lehenengo egin den jakinarazpenaren data joko da jakinarazpen-datatzat.

En cualquier caso, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

5.– Agindu hau indarrean sartu eta sei hilabete igarota, ebazpen espresurik ez badago, eskabidea ukatu egin zaiela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera.

5.– Si transcurren seis meses desde que surta efectos la presente Orden, sin resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Prozeduraren ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio interesdunak Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jasotzen duenetik aurrera, edo, hiru hilabeteko epean administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

6.– Contra la resolución del procedimiento, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10. oinarria – Onuradunen betebeharrak.

Base 10.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Laguntza emateko ebazpenak xedatzen duen epean egitea diruz laguntzen den jarduera; deialdiaren urtean hasi behar dira inbertsioa edo gastua.

1.– Realizar la actividad objeto de la ayuda en el plazo establecido en la resolución de concesión, debiendo iniciarse la inversión o gasto en el año de la convocatoria.

2.– Agindu honetan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunek indarrean dagoen araudia bete beharko dute, betiere alde batera utzi gabe xedapen hauetan ezarritako betebeharrak: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan.

2.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden, deberán cumplir la normativa vigente, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y por el artículo 14 de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Erakunde onuradunek, gainera, honako betekizun hauek izango dituzte:

3.– Las entidades beneficiarias están obligadas además a:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretatik, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jasotzen duen egunean hasi eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunak dirulaguntzari esanbidez uko egiten ez badio, dirulaguntza onartutzat hartuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la ayuda la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza zer jardueratarako eman den, horiexetarako erabiltzea, eta ez beste ezertarako, nahiz eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak jarduera horiek burutzerakoan sor litezkeen aldakuntzak onar ditzakeen, betiere aldakuntza horiek guztiz justifikatu badira eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren titularraren berariazko baimena lortu bada.

b) Destinar la subvención a las actividades para las que ha sido concedido, sin perjuicio de que el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente pueda aceptar las variaciones que puedan producirse en la ejecución de dichas actividades, siempre que dichas variaciones hayan sido plenamente justificadas y haya obtenido la autorización expresa de la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

c) Baimena ematea Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako titularrari proiektuaren garapena osatzen duten lanetarako eta proiektu horri lotutako bestelako dokumentaziorako sarbide librea izateko.

c) Autorizar a la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias a tener libre acceso a los trabajos que constituyen el desarrollo del proyecto y demás documentación vinculada al mismo.

d) Gastuei eta diruz lagundutako jarduerei buruz ematen den informazio edo publizitate guztian, argiki jasotzea Eusko Jaurlaritzaren funtsekin finantzatu direla jarduerok, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburua arautzen duen abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuan xedatuarekin bat.

d) Hacer constar de forma visible y perceptible en toda la información o publicidad que se efectúe sobre los gastos y actividades subvencionados, que los mismos están financiados por fondos del Gobierno Vasco, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco regulado por el Decreto 318/1999, de 31 de agosto.

e) Laguntza ematea Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren titularrari, emandako dirulaguntzen inguruan egokitzat jotzen dituen egiaztapenak egiteko; alde horretatik, erakunde onuradunek eskatzen zaien informazio osagarri guztia eman beharko dute.

e) Facilitar a la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias la realización de las comprobaciones que estime oportunas en relación con las ayudas concedidas, debiendo aportar las entidades beneficiarias cuanta información complementaria les sea solicitada.

f) Kontabilitate-liburuak, diligentzia-erregistroak eta behar bezala ikuskatutako gainerako dokumentuak izatea, merkataritza-legeriak eskatutako baldintzetan, eta kontabilitate bereiziko sistema bat edo kontabilitateko kode egoki bat izatea, deialdi bakoitzean finantzatzen den inbertsioarekin lotutako inbertsio eta gastu guztietarako, araudiak xedatzen dituen kontrol-lanak egin ahal izateko.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, y mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado para todas las inversiones y gastos relacionados con la inversión financiada en cada convocatoria, con el objetivo de que puedan realizarse los controles que establezca la normativa.

g) Behin betiko fakturak artxibatu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku jartzea, gutxienez hamar urtez.

g) Archivar las facturas definitivas y ponerlas a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo mínimo de diez años.

h) Laguntzen erabilera fiskalizatzeko eginkizuna betetzen duten aldetik, eskatutako informazioa eman behar zaie Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari.

h) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

i) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari jakinaraztea helburu bera edo antzekoa betetzeko dirulaguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskatu edo lortu direla beste edozein administraziotatik edo erakunde publiko nahiz pribatutatik.

i) Comunicar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra Administración o ente, tanto público como privado.

j) Administrazioarekin kontratatzen eta hitzartzen edo harengandik laguntzak jasotzen dituzten erakundeei Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarritako betebeharrak onartzea. Horietan ezarritakoa betez, sexuaren arabera bereizitako datuak izan behar dituzte, hizkera ez-sexista erabili, beren zuzendaritza-organoetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatu eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3. artikuluak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez ezarritako printzipio orokorrak errespetatu.

j) Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convenian o reciben ayudas de la Administración, debiendo disponer de datos desagregados por sexo, hacer un uso no sexista del lenguaje, promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y respetar los principios generales que, en materia de igualdad de mujeres y hombres, establece el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

k) Dagozkion berdintasun-planak egitea eta aplikatzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 45. artikuluan ezarritako kasuren batean badago.

k) Elaborar y aplicar los correspondientes planes de igualdad en caso de que se halle en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

11. oinarria.– Gauzatzeko gehieneko epeak.

Base 11.– Plazos máximos de ejecución.

1.– Agindu honetan bildutako laguntzei dagozkien gastuak urtean edo hainbat urtetan gauzatu ahal izango dira. 2021eko aurrekontu-ekitaldian hasi behar dira diruz laguntzekoak diren ekintzak.

1.– Los gastos correspondientes a las ayudas recogidas en la presente Orden, podrán tener una ejecución de carácter anual o plurianual. El inicio de las acciones subvencionables coincidirá con el presente ejercicio presupuestario 2021.

2.– Urteko proiektuen exekuzio-epea 2021eko abenduaren 31n amaituko da, 15.4 oinarrian xedatutakoaren arabera.

2.– El plazo de ejecución de los proyectos anuales será el 31 de diciembre del presente ejercicio 2021 conforme lo dispuesto en la base 15.4.

3.– Urte anitzeko proiektuen exekuzio-epea 2022ko abenduaren 31n amaituko da, 15.4 oinarrian xedatutakoaren arabera.

3.– El plazo máximo de ejecución de los proyectos plurianuales será el 31 de diciembre de 2022, conforme lo dispuesto en la base 15.4.

12. oinarria.– Gastua justifikatzea.

Base 12.– Justificación del gasto.

1.– Laguntzen den proiektua gauzatu dela justifikatzeko, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzan:

1.– La justificación de la ejecución del proyecto objeto de la ayuda concedida se realizará mediante la presentación, ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias de la siguiente documentación:

a) Jarduketak justifikatzeko txosten bat, proiektuaren gauzatzeari eta gauzatze-mailari buruzko informazioa jasotzen duena, eta haren amaierako emaitzak.

a) Una memoria justificativa de las actuaciones realizadas que contenga la información relativa al cumplimiento del proyecto y a su grado ejecución y sus resultados finales.

b) Jatorrizko fakturak eta froga-balio baliokidea duten gainerako agiriak, baliozkoak direnak trafiko juridiko merkataritzakoan, edo administrazio-eraginkortasuna dutenak.

b) Facturas originales y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

c) Pertsonal-gastuak, honako hauen bidez justifikatuko dira: ordainsariak, horiek ordaindu izanaren agiriak, Langile Zerrenda Izenduna (LZI), aurreko ekitaldiari dagozkion Kotizazioen Likidazioaren Ordainagiriak (KLO) eta hitzartutako lanordu kopurua adierazten duen agiria.

c) Gastos de personal: se justificarán mediante las nóminas, los justificantes de pago de las mismas, el modelo Relación Nominal de Trabajadores (RNT), el modelo Recibos de Liquidación de Cotizaciones (RLC) correspondientes al ejercicio anterior y documento que acredite el n.º de horas de trabajo conveniadas.

Lehen sektoreko eragileen kasuan, 17,00 eurotan ezarri da orduko kostua, eta proiektura bideratutako ordu kopuruaren ziurtagiria erantzukizunpeko adierazpen bidez egingo da.

En el caso de los agentes del sector primario el coste/hora se establece en 17,00 euros y la certificación del número de horas dedicadas al proyecto se efectuará mediante declaración responsable.

d) Erantzukizunpeko adierazpen bat, zehazten duena fakturak eta ordainketak justifikatzeko gainerako egiaztagiriak ez direla aurkeztu diruz lagundu daitezkeen beste programa batzuk justifikatzeko edo, hartarako aurkeztu badira, zehazten duena zer programa justifikatzeko aurkeztu diren eta faktura edo egiaztagiri bakoitzaren zer ehuneko lagundu den diruz.

d) Declaración responsable en la que se explicite que las facturas y demás documentos justificativos de los pagos no han sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales, o en el caso de que hayan sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales, el programa o programas subvencionales al que han sido atribuidos y el porcentaje de subvención recibido respecto de cada factura o documento justificativo del pago.

e) Behar izanez gero, dirulaguntzak itzultzeagatik dagozkion betebeharrak ordaindu dituela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

e) En su caso, una declaración responsable en la que se explicite que se halla al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

2.– Foru-ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean dauden, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egiaztatuko du, automatikoki. Hala ere, onuradunak modu arrazoituan aurka egin ahal izango du eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluko 2. apartatuan xedatutakoaren arabera.

2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, se verificará automáticamente y de oficio por parte de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias. No obstante, la solicitante podrá oponerse de manera motivada, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3.– Laguntzak modu egokian kudeatu eta ordaintzen direla bermatzeko, egindako gastua egiaztatzen duten agiriak aurkezteko epea, gehienez, 2022ko urtarrilaren 31ra artekoa izango da urtebeteko proiektuetarako, eta 2023ko urtarrilaren 31ra artekoa hainbat urtetarako proiektuetarako.

3.– Con el fin de garantizar la adecuada gestión y pago de las ayudas, el plazo máximo para entregar la documentación justificativa del gasto realizado, será, a más tardar, el 31 de enero de 2022, para los proyectos anuales y el 31 de enero de 2023 para los plurianuales.

4.– Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak dokumentu gehiago eskatu ahal izango ditu, egoki baderitzo. Eskaera horrek arrazoitua izan beharko du.

4.– La persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, podrá solicitar documentación adicional en caso de estimarlo oportuno. Dicha petición deberá estar motivada.

13. oinarria.– Ordainketa.

Base 13.– Pago.

1.– Ordainketa egiteko, aurretik eskatu eta gastua justifikatu beharra dago, aurreko oinarrian adierazitako agiriak aurkeztuz.

1.– Los pagos se realizarán previa solicitud y justificación del gasto mediante los documentos a los que hace referencia la base anterior.

2.– Onuradunak aurretik idatzizko eskaera eginez gero, laguntzaren zenbatekoaren % 50 aurretik ordaindu ahal izango zaio, baldin aurrekonturik badago, eta deialdia erabakitzeko ebazpena jakinarazi eta dirulaguntza onartu eta gero, 10.3 oinarrian xedatu bezala. Gainerakoa proiektuaren exekuzio teknikoa eta aurrekontukoa justifikatu ondoren ordainduko da.

2.– Previa solicitud por escrito del beneficiario, se podrá conceder un pago anticipado de hasta un 50 % del importe de la ayuda, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, y una vez notificada la resolución que resuelva la convocatoria y aceptada la subvención, tal y como lo establece la base 10.3. El resto se pagará una vez justificada la ejecución técnica y presupuestaria del proyecto.

3.– Urte bakoitzean, ordainketak kontura egin daitezke, proiektuak gauzatzeko erritmoaren arabera. Horretarako, interesdunek eskatu egin behar dute aurretik. Gehienez ere, konturako ordainketa bat egingo da urte bakoitzeko. Konturako ordainketa egiteko eskabidearekin batera, 13.1 oinarrian aipatzen diren agiriak aurkeztuko dira. Proiektuak hainbat urtetan gauzatzekoak badira, ekitaldi bakoitzean egingo da urte bakoitzean egindako inbertsioen edo gastuen ordainketa, Euskadiko aurrekontu-araubidearen alorrean indarrean dauden eta maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioei eta partzuergoei aplika dakiekeen aurrekontu-araubidea arautzen duten legezko xedapenen testu bateginaren 111. artikuluko 5. paragrafoan ezarritakoaren arabera.

3.– Dentro de cada año podrán realizarse pagos a cuenta o pagos parciales justificados o asociados al ritmo de ejecución del proyecto, que se materializarán previa solicitud de la persona interesada, con un máximo de un pago a cuenta por año. Junto con la solicitud de pago a cuenta se presentará la documentación a la que hace referencia la base 13.1. Cuando los proyectos sean plurianuales el pago de las inversiones o gastos ejecutados en cada año, se abonarán en cada ejercicio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111, párrafo 5 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo.

4.– Ordainketa egiteko eskabidearekin batera, 12.1 oinarrian aipatzen diren agiriak aurkeztuko dira. Dokumentazio hori osatu eta gehienez ere bi hilera, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egin beharreko izapideak egingo ditu Ogasun eta Ekonomia Sailak ordainketa egin dezan.

4.– Junto con la solicitud de pago, se presentará la documentación a la que hace referencia la base 12.1. En el plazo máximo de dos meses desde que la citada documentación esté completa, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, efectuará la tramitación necesaria al Departamento de Hacienda y Economía para que proceda al pago.

5.– Inbertsioak ez badira ezarritako gehieneko epeetan egiten, edo inbertsioa egin izana egiaztatzeko agiriak ez badira epean aurkezten, onuradunek dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko dute, eta, hala dagokionean, agindu honen 17. oinarrian aurreikusitako itzulera-prozedura jarriko da abian.

5.– La no realización de la inversión dentro de los plazos máximos establecidos o la falta de presentación en el mismo plazo de la documentación acreditativa de la realización de la inversión, supondrá la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y según el caso, la iniciación del procedimiento de reintegro previsto en la base 17 de la presente Orden.

6.– Dirulaguntzak ordaintzeko, amaitu egin beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoak emandako antzeko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurak, artean izapideetan daudenak. Prozeduraren ondorioz laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza edo itzultzeko betebeharra ezarriko balitz, baldintzapean emandako laguntza indargabetu egingo da, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batean egoteagatik, eta laguntza ez da inolaz ere ordainduko.

6.– El pago de la ayuda concedida estará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento sancionador o de reintegro que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la CAE, se halle en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la imposición consistente en inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario y en ningún caso se procederá al pago de la misma.

14. oinarria.– Kontratazioa.

Base 14.– Contratación.

1.– Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29. artikulua eta uztailaren 21eko 887/2016 Errege Dekretuaren 68. artikulua aplikatuz, diruz lagundutako jardueraren gauzatzea onuradun ez diren hirugarrenei azpikontratatu ahal izango die onuradunak. Proiektua gauzatzeko azpikontratazioak ezin izango du gainditu diruz lagundutako jardueraren % 50, eta kontratua idatziz egin beharko da.

1.– En aplicación del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y del artículo 68 del Real Decreto 887/2016, de 21 de julio, la beneficiaria podrá subcontratar la ejecución de la actividad subvencionada a terceros que no tengan la condición de persona beneficiaria. La subcontratación de la ejecución del proyecto no podrá exceder del 50 % de la actividad subvencionada y el contrato deberá celebrarse por escrito.

2.– Kontratua ezin izango da zatitu haren zenbatekoa murrizteko helburuarekin.

2.– No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo.

3.– Kontratistek onuradunarekiko besterik ez dute betebeharrik, eta onuradunak dauka diruz lagundutako jarduera ondo gauzatzeko erantzukizun osoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren aurrean.

3.– Los contratistas quedarán obligados solo ante la beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

4.– Aurreko apartatuan jasotakoa betetzeko, onuradunen erantzukizuna da diruz lagunduko den jarduera itundua gauzatzean agindu honetan ezarritako mugak errespetatzen direla zaintzea, diruz lagundutako gastuen izaera eta zenbatekoari dagokionez, eta kontratistek, aldiz, agindu honen 10. oinarrian adierazitako lankidetza-betebeharra bete behar dute, eta muga horiek benetan errespetatzen dituzten ala ez behar bezala egiaztatzeko aukera eman.

4.– A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la presente Orden en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y las contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto la base 10 de la presente Orden para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

5.– Alabaina, onuradunak ezin izango du diruz lagundutako jardueraren gauzatze osoa edo partziala honako hauekin itundu:

5.– En ningún caso podrá concertarse por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

A.3 oinarrian ezarritako betekizun orokorrak betetzen ez dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

A) Personas físicas o jurídicas que no cumplan los requisitos generales establecidos en la base 3.

B) Kontratuaren xede den jarduera egiteko beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

B) Personas físicas o jurídicas que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

C) Bitartekari edo aholkulariekin, horiei ordaindu beharrekoak eragiketaren kostu totalaren ehuneko jakin gisa definitzen badira; non eta ordainketa hori ez dagoen justifikatuta egindako lanak edo emandako zerbitzuak merkatuan daukan balioaren erreferentziaren arabera.

C) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

D) Onuradunarekin loturaren bat duten pertsona fisiko edo juridikoak, hauek gertatzen direnean izan ezik:

D) Personas físicas o jurídicas vinculadas con la beneficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1) Kontratazioa merkatuko baldintza normalen arabera egin izana.

1) Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.

2) Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren aldez aurretiko baimena lortu izana.

2) Que se obtenga la previa autorización de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

E) Deialdi eta programa berean laguntza eskatu duten, baina betekizunak betetzen ez dituztelako edo beharrezko balorazioa lortu ez dutelako laguntzarik gabe geratu diren pertsona fisiko edo juridikoak.

E) Personas físicas o jurídicas solicitantes de ayuda en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

15. oinarria.– Dirulaguntzak emateko baldintzak bat etortzea eta aldatzea eta inbertsioa egiteko epeak luzatzea.

Base 15.– Concurrencia y alteración de las condiciones de la subvención y aplazamiento en la ejecución de la inversión.

1.– Beste erakunde publiko nahiz pribatu batetik beste laguntza edo dirulaguntzaren bat jasoz gero, idatziz justifikatu eta jakinarazi beharko zaio Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, eta, horren ondorioz, gerta liteke dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea; kasu horretan, dena dela, agindu honetan ezarritako gutxieneko betekizunak eta laguntza ematea eragin zuen helburua gorde beharko dira. Horretarako, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak dagokion ebazpena aldatzeko ebazpena emango du, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak oinarri berrira egokitzeko, eta, dagokionean, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak arautzen duen itzulketa-prozedura hasiko du.

1.– La obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberá ser notificada y justificada por escrito a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención, siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden y la finalidad para la que se concedió la ayuda. A estos efectos, el Director de Calidad e Industrias Alimentarias, dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la subvención concedida sobre la nueva base, iniciándose, en su caso, el procedimiento de reintegro previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

2.– Aurkeztu eta dirulaguntza eman zaion proiektuan egiten dituen aldaketak idatziz jakinarazi eta behar bezala justifikatu beharko ditu onuradunak, Elikagaien Kalitate eta Industria Zuzendaritzaren aurrean.

2.– Cualquier modificación sobre el proyecto presentado y sobre el que se concedió la subvención, deberá ser notificada por escrito y debidamente justificada por la beneficiaria, ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

Aurkeztu eta dirulaguntza eman zaion proiektuan aldaketa funtsezkoak egiten badira, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena emango du, aldaketa onartuz edo ezeztatuz. Aldaketa onartuz gero, ebazpen horretan bertan, laguntza emateko jatorrizko ebazpena aldatuko da, baldin eta edukiren bat aldatu bada.

Las modificaciones sustanciales sobre el proyecto presentado y sobre el que se concedió la subvención, darán lugar a una Resolución del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, aceptando o rechazando la modificación. En el supuesto de aceptarse la modificación, en la misma resolución se modificará, en el supuesto que haya variado alguno de sus contenidos, la resolución original de concesión de la ayuda.

Honako hauek hartuko dira aldaketa funtsezkotzat:

Se consideran modificaciones sustanciales:

a) Aldaketa esanguratsuak egitea edo proiektuan hasieran ezarritako helbururen bat ezabatzea.

a) Modificación significativa, o eliminación de alguno de los objetivos establecidos inicialmente en el proyecto.

b) Proiektua gauzatzeko ezarritako faseren bat deuseztatzea.

b) Anulación de alguna de las fases de ejecución establecidas.

c) Gastu-kontzeptuak aldatzea, hasieran onartutako gastuez gain beste batzuk ere sartuz.

c) Cambio en los conceptos de gasto, incluyendo gastos distintos a los aprobados inicialmente.

d) Proiektuan parte hartzen duen agenteren bat kentzea.

d) Retirada de alguno de los agentes participantes en el proyecto.

Aldaketak direla-eta ez da inoiz emandako laguntza handituko.

Las modificaciones nunca podrán suponer un aumento respecto de la ayuda concedida.

Aldaketak ez badira funtsezkoak, ez dute laguntza emateko ebazpena aldatuko, oinarri honetako 3. paragrafoan aurreikusitakoa gertatzeari kalterik egin gabe.

Cuando las modificaciones no sean sustanciales, no darán lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la ayuda sin perjuicio de que se dé el supuesto previsto en el párrafo 3 de la presente base.

3.– Baldin eta proiektuaren behin betiko benetako kostua txikiagoa bada onartutako eta dirulaguntza emateko erreferentziatzat hartutako aurrekontua baino, eta laguntza helburu bererako erabiltzen bada, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa txikitu egingo da, dagokion proportzioan, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren likidazio-ebazpen baten bidez, eta, gero, oinarri berriari aplikatuko zaio dirulaguntzaren ehunekoa.

3.– En el supuesto de que el coste definitivo real del proyecto fuera inferior al presupuesto aprobado y sobre el que se concedió la ayuda, y siempre y cuando se mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada mediante resolución de liquidación de la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

16. oinarria.– Atzera egitea eta uko egitea.

Base 16.– Desistimiento y renuncia.

1.– Eskatzaileek atzera egin ahalko dute, betiere laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, atzera egiteko eskabidea helarazi beharko diote Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskabidea, eta amaitutzat emango du prozedura.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará por escrito dirigido el Director de Calidad e Industrias Alimentarias, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunek laguntzei uko egin ahal izango diete, laguntza onartu ondoren ere –agindu honen 10. oinarrian ezarritako betebeharrarekin bat etorriz, emandako laguntza onartzeko betebeharra dute onuradunek–, baina, betiere, inbertsioa amaitu aurretik, eta baldin eta Administrazioak inolako ordainketarik egin ez badu. Horretarako, emandako laguntzei uko egiteko eskaera helarazi beharko diote Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartu eskaera eta amaitutzat emango du haiei dagokien prozedura.

2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida, conforme a la obligación establecida en la base 10 y antes de la finalización de la inversión, siempre y cuando no se haya efectuado pago alguno por parte de la Administración. La renuncia se presentará por escrito dirigido el Director de Calidad e Industrias Alimentarias, quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

Ukoa onartuta, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, bai eta emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere.

Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida.

17. oinarria.– Ez-betetzeak.

Base 17.– Incumplimientos.

1.– Baldin eta onuradunek ez badute betetzen agindu honetako betebeharren bat edo dirulaguntza emateko ebazpenak finkatzen duen baldintzaren bat, proiektua ez badute osorik gauzatzen eta horren ondorioz erabat hutsaltzen badute laguntzaren helburua edo dirulaguntzak itzultzera behartzen duen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean badaude, laguntzak ematen dituen organo eskudunak, itzulketa-espedientea izapidetu eta interesduna entzun eta gero, ebazpen baten bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, partez edo osorik, eta, hala dagokionean, kobratu dituen laguntzak eta dagozkion legezko interesak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, partez edo osorik, proiektuaren gauzatze-mailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.2 artikuluan xedatuarekin bat. Gainera, dagozkion gainerako neurriak hartuko dira.

1.– Si la persona beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención, o incumpliera parcialmente el proyecto, desvirtuando en su totalidad la finalidad para la que se concedió la ayuda, o incurriera en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano competente que concedió las ayudas, previo expediente de reintegro en el que se dará audiencia al interesado, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención, según proceda, y en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, en proporción al grado de ejecución del proyecto, las ayudas percibidas y en su caso, los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Aipatutako diru kantitateak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Itzulketa-prozedura Administrazioko arau-hauste baten ondorioa bada, eskumena duen organoari jakinaraziko zaio, behar den zehapen-prozedurari ekin diezaion, eta interesdunari. Administrazioko arau-hausteak izango dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 56., 57. eta 58. artikuluetan jasotako jokabideak.

2.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador y de la interesada. Constituirán infracciones administrativas las conductas recogidas en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

18. oinarria.– Bateragarritasunak.

Base 18.– Compatibilidades.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira beste edozein erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako ematen duen beste edozeinekin; betiere, dirulaguntza guztien batura ez bada handiagoa deialdi honen oinarrietan finkatzen diren gehieneko laguntza-ehunekoak baino. Muga hori gaindituz gero, gaindikinari dagokion zenbatekoa kenduko zaio programa honen babespean emandako dirulaguntzari.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con cualquier otra que, teniendo el mismo fin, pudiera ser otorgada por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que el montante total de todas ellas no supere los porcentajes máximos de ayuda establecidos por las bases de la presente convocatoria. Caso de superarse dicho límite, se reducirá la subvención concedida al amparo del presente programa en la cantidad correspondiente al exceso.

19. oinarria.– Datuen babesa.

Base 19.– Protección de datos.

Agindu hau aplikatuta biltzen diren izaera pertsonaleko datuak Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

20. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

Base 20.– Costes subvencionables y no subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira lankidetza-jarduerekin lotuta eta proiektu berritzailea gauzatzearekin zuzenean lotuta daudenak.

1.– Serán gastos subvencionables los inherentes a las actividades de cooperación y los directamente relacionados con la ejecución del proyecto innovador.

A) Proiektuan parte hartzen duten langileen gastuak, proiektura bideratutako ordu kopuruaren proportzioan.

A) Gastos de personal participante en el proyecto en proporción a la dedicación horaria al mismo.

B) Tresnak eta materialak erosteko edo alokatzeko kostuak, behar den neurrian eta ikerketa-proiekturako erabiltzen den aldian. Ez badira soil-soilik proiekturako erabiltzen beren bizitza baliagarri guztian, proiektuaren epean sartzen diren amortizazio-gastuak soilik hartuko dira diruz laguntzeko modukotzat, oro har onartutako kontabilitate-printzipioen arabera kalkulatuta.

B) Costes de compra o alquiler de instrumental y material, en la medida y durante el periodo en que se utilice para el proyecto. En el caso de que no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del mismo calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.

C) Lehengaiak erostean sortutako gastuak.

C) Costes derivados de la compra de materia prima.

D) Jarduerak azpikontratatzetik sortutako gastuak.

D) Costes derivados de subcontratación de actividades.

E) Lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak (bidaiak, egonaldiak eta abar).

E) Costes de funcionamiento de las actividades de cooperación (viajes, estancias, etc.)

F) Komunikazio- eta hedapen-jardueren gastuak.

F) Costes de actividades de comunicación y divulgación.

G) Zeharkako gastuak.

G) Costes indirectos.

2.– Aurreko apartatuan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

2.– Respecto de los costes subvencionables enumerados en el apartado anterior, la imputación de los gastos y sus limitaciones, serán las siguientes:

A) Pertsonal-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 80 baino gehiago.

A) Los gastos de personal no excederán del 80 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

B) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 80 baino gehiago.

B) Los gastos por cada participante no excederán del 80 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

C) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

C) Los gastos indirectos supondrán un 15 % de los gastos directos de personal.

D) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

D) Los gastos por alquiler o amortización de equipos e infraestructuras no excederán del 30 % del total de los costes subvencionables del proyecto.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

3.– Cuando el importe de alguno de los gastos imputables a cualquiera de los conceptos de costes/gastos subvencionables supere la cuantía de 5.000 euros, la persona la persona solicitante deberá presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, solicitadas con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren. Se justificará que la elección entre las ofertas presentadas se ha realizado conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Los presupuestos y/o facturas deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Bezeroaren izena.

a) Nombre del cliente.

b) Hornitzailearen izena.

b) Nombre del proveedor.

c) Data.

c) Fecha.

d) Kontzeptua.

d) Concepto.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

e) Número de presupuesto o factura.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

f) Estar redactada en uno de los siguientes idiomas: euskera, castellano, inglés o francés.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

g) Desglose de Base Imponible e IVA.

Eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

El importe de los gastos subvencionables presentados por la solicitante no podrá superar el valor medio del mercado.

4.– Proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

4.– Se financiarán las inversiones inherentes a la ejecución del proyecto piloto aplicando la amortización correspondiente al período de duración del proyecto.

21. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Base 21.– Criterios de selección y valoración de los proyectos.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 22. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

Para la valoración de los proyectos recogidos en el presente capítulo, que dará lugar a una puntuación concreta a otorgar a cada proyecto, puntuación mediante la que se calculará la ayuda conforme lo dispuesto en la base 22 de la presente Orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración y sus correspondientes puntuaciones:

1.– Proiektuaren ezaugarriak: 50 puntu, gehienez.

1.– Características del proyecto: hasta 50 puntos.

Irizpide hori baloratzeko, honakoak hartuko dira kontuan:

Para valorar este criterio se tendrá en cuenta:

A) Kalitate zientifiko-teknikoa (proiektuaren egokitasuna/beharra eta ekarpen zientifiko-teknikoa, egungo artearen egoerari dagokionez): 20 puntu, gehienez.

A) Calidad científico-técnica (oportunidad/necesidad y aportación científico técnica del proyecto en relación con el estado del arte actual): hasta 20 puntos.

B) Espero diren emaitzen inpaktua: 10 puntu, gehienez.

B) Impacto de los resultados esperados finales: hasta 10 puntos.

C) Dokumentu operatiboaren kalitatea: 15 puntu, gehienez. Apartatu honetan baloratuko dira:

C) Calidad del documento operativo: hasta 15 puntos. Se valorarán en este apartado:

– Metodologia: proiektuaren deskribapen eta egituraketa egokia; argitasuna proiektuaren lehentasunetan eta helburu orokor eta espezifikoen definizioan; planteatutako kudeaketa-eskemaren egokitasuna; plangintza egokia (zereginen egitura, mugarriak eta entregatzekoak).

– Metodología: adecuada descripción y estructuración del proyecto; claridad en las prioridades del proyecto y en la definición de objetivos generales y específicos; idoneidad del esquema de gestión planteado; adecuada planificación (estructura de tareas, hitos y entregables).

– Aurrekontua: helburuekiko egokitzapena eta justifikazioa, argitasuna aurrekontuaren egituran eta banakapenean.

– Presupuesto: adecuación a los objetivos y justificación, claridad en la estructura y desglose presupuestarios.

D) Komunikazio- eta hedapen-plana: 5 puntu, gehienez.

D) El Plan de Comunicación y divulgación: hasta 5 puntos.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 25 puntu, gehienez.

2.– Composición del Equipo de Innovación: hasta 25 puntos.

Irizpide hori baloratzeko, honakoak hartuko dira kontuan:

Para valorar este criterio se tendrá en cuenta:

A) Berrikuntza-taldeko arduradunaren gaitasun eta egokitasun profesionalak (esperientzia berrikuntza-taldeetako lider gisa; lortutako aintzatespen partikularrak edo establezimenduarenak; hizlari gisa parte hartzea kongresu/mintegietan; emandako prestakuntza; autore nagusi edo kolaboratzaile gisa egindako argitalpenak; epaimahaietako kide gisa parte hartzea; eta abar): 8 puntu, gehienez.

A) Competencia e idoneidad profesionales del responsable del Equipo de Innovación (experiencia en el liderazgo de equipos de innovación, reconocimientos particulares o del establecimiento obtenidos, participación como ponente en congresos/seminarios, formación impartida, publicaciones realizadas en calidad de autor principal o colaborador, participación como miembro de jurados, etc.): hasta 8 puntos.

B) Berrikuntza-taldeko arduradunaren prestakuntza osagarria: masterrak, graduondoko ikastaroak, beste ikastaro batzuk: 4 puntu, gehienez.

B) Formación complementaria del responsable del Equipo de Innovación: masters, cursos de postgrado, otros cursos: hasta 4 puntos.

C) Berrikuntza-taldeko kideen gaitasun eta egokitasun profesionalak: 5 puntu, gehienez.

C) Competencia e idoneidad profesionales de los miembros del equipo de Innovación: hasta 5 puntos.

D) Berrikuntza-taldearen diziplina anitzeko osaera: 3 puntu, gehienez.

D) Composición multidisciplinar del Equipo de Innovación: hasta 3 puntos.

E) Emakumea, berrikuntza-taldearen arduradun gisa: 5 puntu.

E) Mujer como responsable del Equipo de Innovación: 5 puntos.

3.– Tokiko ekonomia sustatzearekin lotutako konpromiso dokumentatua, tokiko hornitzaileei tokiko produktuak erosita: 25 puntu, gehienez.

3.– Compromiso documentado relativo al fomento de la economía local mediante la compra de producto local a proveedores locales: hasta 25 puntos.

– Bi urterako kontratua bi hornitzailerekin: 6 puntu.

– Contrato formalizado por dos años de duración con dos proveedores: 6 puntos.

– Bi urterako kontratua hiru hornitzailerekin: 12 puntu.

– Contrato formalizado por dos años de duración con tres proveedores: 12 puntos.

– Bi urterako kontratua lau hornitzailerekin: 18 puntu.

– Contrato formalizado por dos años de duración con cuatro proveedores: 18 puntos.

– Bi urterako kontratua bost hornitzailerekin: 25 puntu.

– Contrato formalizado por dos años de duración con cinco proveedores: 25 puntos.

22. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

Base 22.– Cuantificación de la ayuda.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 100 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, gehienez ere 25.000 euro proiektu bakoitzeko.

1.– El porcentaje máximo de la ayuda será el 100 % del importe del coste subvencionable con un máximo de 25.000 euros por proyecto.

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 21. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntu kopuruaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

2.– Los proyectos serán evaluados sobre un máximo de 100 puntos y cada uno de los criterios de selección se le asignará la ponderación establecida en la base 21. Para poder acceder a la ayuda es necesario obtener una puntuación mínima de 40 puntos. En función de las valoraciones obtenidas para cada proyecto en aplicación de lo dispuesto en la base anterior la ayuda directa a asignar a cada proyecto en cada ejercicio presupuestario se materializará de la siguiente forma:

a) Kostu diruz lagungarrien % 100 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

a) Se les otorgará el 100 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido la máxima puntuación.

b) Kostu diruz lagungarrien % 95 emango zaie 1-10 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

b) Se les otorgará el 95 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 1 y 10 puntos menos, ambos inclusive.

c) Kostu diruz lagungarrien % 90 emango zaie 11-20 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Se les otorgará el 90 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 11 y 20 puntos menos, ambos inclusive.

d) Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 85 emango zaie 21-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Se les otorgará el 85 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 21 y 30 puntos menos, ambos inclusive.

e) Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 80 emango zaie 31-40 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Se les otorgará el 80 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 31 y 40 puntos menos, ambos inclusive.

f) Kostu diruz lagungarrien % 75 emango zaie 41-50 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Se les otorgará el 75 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 41 y 50 puntos menos, ambos inclusive.

g) Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 70 emango zaie 51-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Se les otorgará el 70 % de los costes subvencionables a los proyectos que hayan obtenido entre 51 y 60 puntos menos, ambos inclusive.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

3.– A igualdad de puntuación se priorizará el proyecto que haya obtenido mayor puntuación, en el criterio de valoración «Características del proyecto». En caso de persistir el empate, se priorizará el proyecto que haya obtenido mayor puntuación, en el criterio de valoración, «Objetivo del Equipo de Innovación».


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común