Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

128. zk., 2021eko ekainaren 30a, asteazkena

N.º 128, miércoles 30 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3734
3734

AGINDUA, 2021eko ekainaren 1ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, deialdia egiten duena 2021-2022 ikasturtean unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko dirulaguntzetarako, eta desgaitasun fisiko edo psikikoa eta mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko dirulaguntzetarako.

ORDEN de 1 de junio de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2021-2022, y ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de estudiantes con discapacidad física o psíquica y especiales dificultades de movilidad.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuak –abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartuak– 15. artikuluan ezartzen duenez, «Konstituzioaren lehen erabaki gehigarrian erabakitzen dena aplikatzeko, irakaskuntza, zabalera, maila, gradu, era eta espezialitate guztietan, Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren konpetentziapean dago, Konstituzioaren 27. artikuluaren eta berori zehaztuko duten lege organikoei, haren 149.1.30 artikuluak Estatuari ematen dizkion ahalmenei eta guztiori betetzeko eta bermatzeko behar den goi-inspekzioari kalterik egiteke».

El Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece en su artículo 15 que, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y Grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución y de la Alta Inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

181/1985 Dekretuaren eranskineko B.2 puntuak –unibertsitateen arloan estatuaren egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoak- ezartzen duenez, erkidego horri eskualdatzen zaio erkidego horretan administrazio-egoitza duten goi-mailako irakaskuntzako ikasleentzako beka-deialdiak arautzeko eta kudeatzeko zeregina (uztailaren 2ko 181/1985 Dekretuaren bidez, unibertsitateen arloan Transferentzien Bitariko Batzordeak 1985eko martxoaren 25ean hartutako erabakia onetsi zen, maiatzaren 25eko 1014/1985 Errege Dekretuan ezarritako baldintzen arabera).

El Decreto 181/1985, de 2 de julio, por el que se aprueba la publicación del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 25 de marzo de 1985 en materia de Universidades, en los términos establecidos por el Real Decreto 1014/1985, de 25 de mayo, establece en el punto B.2 de su anexo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Universidades, que se transfiere a esta Comunidad la regulación y gestión de las convocatorias de becas para estudiantes de enseñanza superior con vecindad administrativa en la misma.

Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 8., 38. eta 44. artikuluetan arautzen ditu beka eta ikasketetarako laguntzei buruzko gaiak, eta honako hau ezartzen du: unibertsitateen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Sailari dagokio oinarrizko legedian bekei, kredituei eta ikasketetarako laguntzei buruz ezarritako sistema orokorra arau bidez garatzea.

Por su parte, la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, regula en sus artículos 8, 38 y 44 lo relativo a becas y ayudas al estudio y establece que corresponde al Departamento competente en materia de universidades del Gobierno Vasco, el desarrollo normativo del sistema general de becas, ayudas y créditos al estudio establecido en la legislación básica.

Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 8.2 artikuluan xedatzen denez: desgaitasuna duten ikasleak euskal unibertsitate-sistematik baztertuta gera ez daitezen, Jaurlaritzak arauak ezarriko ditu, bai eta aukera-berdintasunerako politikak bultzatu ere; bekak, laguntzak eta maileguak emango dizkie ikasle horiei.

Así mismo, el artículo 8.2 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, establece que el Gobierno garantizará el acceso al sistema universitario de las personas con discapacidad mediante el desarrollo normativo correspondiente e impulsará políticas de igualdad a través de la oferta de becas, ayudas y créditos a los y las estudiantes.

Horregatik guztiagatik, eta kontuan hartuta dirulaguntzei buruz indarrean dagoen legeria, hain zuzen ere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta haren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartuak, VI. tituluan eta VII. tituluko III. kapituluan adierazitakoa, honako hau

Por todo ello, y de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y de conformidad con la legislación vigente en materia de subvenciones recogida en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da honako beka eta laguntza hauen oinarriak deitzea eta onartzea:

La presente Orden tiene por objeto convocar y aprobar las bases de las siguientes becas y ayudas:

1.– 2021-2022 ikasturtean unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko bekak, agindu honen 1. eranskineko oinarrien arabera.

1.– Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2021-2022, conforme a las bases contenidas en el Anexo I de esta Orden.

2.– Mugitzeko zailtasun bereziak dituzten eta 2021-2022 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitate-ikasketak eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiten dituzten desgaitasun fisiko eta psikikoa duten pertsonen garraio-gastuak ordaintzeko laguntzak, agindu honen II. eranskinean jasotako oinarrien arabera.

2.– Ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de personas con discapacidad física y psíquica con especiales dificultades de movilidad, que en el curso 2021-2022 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a las bases contenidas en el Anexo II de esta Orden.

2. artikulua.– Kreditu erabilgarria.

Artículo 2.– Crédito disponible.

1.– Aurreko artikuluko 1. ataleko beketarako, 28.460.000 euro bideratuko dira orotara, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-sailen kontura.

1.– Para las becas señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, y con cargo a las partidas presupuestarias establecidas al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se destinará la cantidad global de 28.460.000 euros.

2.– 100.000 euro erabiliko dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-partiden kontura, aurreko artikuluaren 2. apartatuan adierazitako dirulaguntzetarako.

2.– Para las ayudas señaladas en el apartado 2 del artículo anterior se destinará, con cargo a las partidas presupuestarias establecidas al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco la cantidad de 100.000 euros.

3.– Bi deialdi hauetara zuzendutako aurrekontua, dena den, handitu egin ahal izango da, baldin eta eskatutako laguntzen zenbateko osoa aurrekontua baino txikiagoa bada. Laguntzak ebatzi baino lehenago aldatu beharko dira kopuru horiek. Kopuru horiek aldatu edo deialdi horietarako funtsak agortzen badira, horren berri emango da Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren ebazpen baten bidez. Azken kasu horretan, deialdi honetarako erabilgarri dauden diru-funtsak amaituz gero, ez da hortik aurrera dirulaguntzarik emango.

3.– El importe presupuestario destinado a las dos ayudas incluidas en esta convocatoria podrá ser incrementado, en caso de que fuera necesario teniendo en cuenta la cuantía que supongan las solicitudes presentadas, en función de las disponibilidades presupuestarias. De tal circunstancia se dará publicidad mediante resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, dándose igualmente publicidad al agotamiento de los fondos que se pueda producir en estas convocatorias. En este último caso, de agotarse los fondos económicos disponibles para la presente convocatoria, no se concederán ayudas a partir de dicho momento.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Baimena ematen zaio Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendariari jarraibide zehatzak eman ditzan, agindu honetan xedatutakoa betetzeko.

Se autoriza a la Directora de Política y Coordinación Universitaria para dictar las instrucciones precisas para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango diote Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindu hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindu hau egunkari ofizial berean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de junio de 2021.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

I. ERANSKINA
ANEXO I
2021-2022 IKASTURTEAN UNIBERTSITATEKO ETA GOI-MAILAKO IKASKETAK EGITEKO BEKAK
BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y OTROS ESTUDIOS SUPERIORES EN EL AÑO ACADÉMICO 2021-2022
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
HELBURUA ETA APLIKAZIO-EREMUA
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. artikulua.– Xedea eta izaera.

Artículo 1.– Objeto y naturaleza.

1.– Deialdi honen xedea da goi-mailako irakaskuntzetako ikasleei bekak ematea, hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio-egoitza izan eta 2021-2022 ikasturtean unibertsitateko edo goi-mailako ikasketa hauetakoren bat egiten dutenei Euskal Autonomia Erkidegoan edo Estatuko beste lurralde batean:

1.– El objeto de esta convocatoria es la concesión de becas para estudiantes de enseñanza superior con vecindad administrativa en el País Vasco, que durante el año académico 2021-2022 vayan a realizar cualquiera de los estudios universitarios o superiores siguientes en un centro ubicado en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma o del resto del Estado:

a) Graduko unibertsitate-titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak.

a) Estudios conducentes a la obtención del título universitario oficial de Grado.

b) Unibertsitate-masterreko titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak.

b) Estudios conducentes a la obtención del título oficial de Máster universitario.

c) 25 urte baino gehiagokoak unibertsitatean sartzeko prestakuntza-ikastaroak, unibertsitate publikoetan emandakoak.

c) Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas.

d) Goi-mailako arte-ikasketak.

d) Enseñanzas artísticas superiores.

e) Goi-mailako ikasketa militarrak.

e) Estudios militares superiores.

f) Goi-mailako erlijio-ikasketak.

f) Estudios religiosos superiores.

Espezializazio-ikasketak egiteko bekak eta unibertsitateen berezko tituluak ez dira deialdi honetan sartzen. Halaber, ezin izango da atzerriko unibertsitate-sistemen titulazioei dagozkien unibertsitate-irakaskuntzak egiteko bekarik eman.

No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios de especialización ni títulos propios de las universidades. Tampoco se podrá optar a beca para realizar enseñanzas universitarias correspondientes a titulaciones de sistemas universitarios extranjeros.

2.– Deialdi honen araberako beka eskatzeko, ikasleek master ofizial bat egin behar dute. Ezinbestekoa da masterraren ikasturtea bat etortzea urte naturalarekin eta 2021. urtean ematea, eta aurreko ikasturtean ezin izan bazuten bekarik eskatu, matrikulazio-epea 2020ko abenduaren 31 baino geroagokoa zelako.

2.– Podrán solicitar beca en esta convocatoria los y las estudiantes que realicen un Máster oficial cuyo curso académico coincida con el año natural y se imparta a lo largo del año 2021, y que no pudieron solicitar beca el curso anterior porque el plazo de matrícula era posterior al 31 de diciembre de 2020.

3.– Beka horiek dirulaguntzak dira. Araubide juridikoan aurreikusten ez den guztirako, hauxe aplikatuko da: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua, eta batez ere Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren laguntzen eta dirulaguntzen erregimenari eta arau-hausteen eta zigorren araubideari buruzko xedapenak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretua.

3.– Estas becas tienen naturaleza de subvención. En todo lo no previsto en relación a su régimen jurídico será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en especial las disposiciones referentes al régimen de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y las referidas al régimen de infracciones y sanciones, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
BEKAREN OSAGAIAK
COMPONENTES DE LA BECA

2. artikulua.– Bekaren osagaien zerrenda.

Artículo 2.– Relación de componentes de la beca.

1.– Beka hainbat osagaitan zatituko da, unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteagatik dirulaguntza jaso dezaketen kontzeptuen arabera.

1.– La beca se desglosa en diversos componentes en función de los conceptos que pueden ser objeto de subvención por la realización de estudios universitarios y otros estudios superiores.

Bekadun bakoitzari dagokion bekaren azken zenbatekoa zein den jakiteko, aplikagarriak zaizkion osagai guztiak batu beharko dira, honen guztiaren arabera: bekadunaren, haren familiaren eta ikasketen egoera, eta osagai horien arteko bateraezintasun-erregimena.

El importe final de la beca correspondiente a cada becario o becaria vendrá determinado por la suma de la cuantía de todos aquellos componentes que le sean de aplicación, de acuerdo a sus circunstancias personales, familiares, económicas y académicas, y al régimen de incompatibilidad establecido entre dichos componentes.

2.– Hauek dira bekaren osagaiak:

2.– Los componentes de la beca son:

a) Oinarrizko zenbatekoa; horren barruan honako hauek:

a) Cuantía Básica, que contiene:

– Matrikularen prezio publikoa.

– Precio público de matrícula.

– Familia-errentari lotutako oinarrizko zenbatekoa.

– Cuantía básica ligada a la renta familiar.

– Egoitzari lotutako oinarrizko zenbatekoa.

– Cuantía básica ligada a la residencia.

– Aprobetxamendu akademikoari lotutako oinarrizko zenbatekoa.

– Cuantía básica ligada al aprovechamiento académico.

b) zenbateko osagarri aldakorra; horren barruan honako hauek:

b) Cuantía Complementaria Variable, que contiene:

– Ikaskuntzari eta eraldaketa digitalari laguntzeari lotutako zenbateko osagarria.

– Cuantía complementaria ligada al apoyo al aprendizaje y la transformación digital.

– Hiriarteko joan-etorriari lotutako zenbateko osagarri aldakorra.

– Cuantía complementaria ligada al desplazamiento interurbano.

3. artikulua.– Matrikula-osagaiaren zenbatekoa eta baldintza orokorrak.

Artículo 3.– Requisitos e importe del componente matrícula.

1.– Matrikula-osagaia kontuan hartuko da, bekadunak 1. artikuluan zehaztutako ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoko ikastegietan edo Estatuko beste ikastegi batzuetan egiten baldin baditu.

1.– Este componente procederá cuando la persona que resulte becaria curse cualquiera de las enseñanzas detalladas en el artículo 1, en centros ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco o del resto del Estado.

2.– Matrikularen zenbatekoa prezio publiko ofiziala izango da, 2021-2022 ikasturtean akademia-zerbitzuetarako ezarritakoa.

2.– El importe de matrícula será el del precio público oficial que se fije para el curso 2021-2022 para los servicios académicos.

3.– Bekaren osagai hori emateko, bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 16. artikuluan zehaztutako 3. muga.

3.– Para la concesión de este componente la renta de la unidad convivencial/familiar no deberá superar el umbral 3 especificado en el artículo 16.

4.– Ikasleak 2021-2022 ikasturtean egiten duen matrikulako irakasgai eta kreditu guztiak barne hartuko ditu matrikularen zenbatekoak, baldin eta irakasgai eta kreditu guztiak titulu edo espezialitate bakarrarenak badira, titulu hori lortzeko beharrezkoak badira eta lehenengo edo bigarren matrikularenak badira. Baliozkotu, egokitu edo aitortu diren kredituak edo ikasgaiak ez dira matrikulatutako kreditutzat joko, ezta ordaindu ere.

4.– El importe de matrícula comprenderá todas las asignaturas o créditos en que se matricule el o la estudiante en el año 2021-2022, siempre que correspondan a una única titulación y especialidad, se trate de asignaturas o créditos necesarios para la obtención del título correspondiente y sean de primera o segunda matrícula. No se contabilizarán como créditos matriculados ni se pagarán las asignaturas o créditos convalidados, adaptados o reconocidos.

5.– Matrikularen zenbatekoa kalkulatzeko, kontuan hartu behar dira honako arau hauek:

5.– Para calcular el importe se seguirán las siguientes reglas:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate publikoetan, prezioa izango da Hezkuntzako sailburuaren aginduak ezarritakoa. Agindu horren bidez, 2021-2022 ikasturterako Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko goi-mailako hezkuntzako zerbitzu publikoengatik ordaindu beharreko prezioak finkatuko dira, bai eta horien salbuespen eta murrizketez baliatzeko baldintzak ezarri ere.

a) Para las universidades públicas ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el precio será el que fije la Orden del Consejero de Educación, por la que se fijan los precios a satisfacer por los servicios públicos de educación superior de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para el año académico 2021-2022 y se definen las condiciones para el beneficio de las exenciones y reducciones de los mismos.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitate pribatuetan eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo dauden unibertsitate publikoetan edo pribatuetan, zenbatekoa ez da Euskal Autonomia Erkidegoko ikastegi publikoetan titulu eta ikasketa-plan berarentzat ezarritako prezio publiko ofiziala baino handiagoa izango.

b) Para las universidades privadas ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y para las universidades públicas o privadas ubicadas fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el importe no excederá de los precios públicos oficiales establecidos para la misma titulación y plan de estudios en los centros de titularidad pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Eskaini diren gradu- eta master-ikasketa ofizialetan, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate publikoetan, zenbatekoa ezarriko da esperimentaltasun-mailaren eta/edo jakintza-arloaren arabera, eta Hezkuntzako sailburuaren aginduko eranskinetan ezarritakoari jarraituko zaio. Agindu horren bidez, 2021-2022 ikasturterako Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko goi-mailako hezkuntzako zerbitzu publikoengatik ordaindu beharreko prezioak finkatuko dira, bai eta horien salbuespen eta murrizketez baliatzeko baldintzak ezarri ere.

En el caso de los estudios de Grado y de los estudios de Máster oficial ofertados, el importe se establecerá en función del Grado de experimentalidad y/o del área de conocimiento al que pertenezcan, siguiendo lo detallado en los anexos de la Orden del Consejero de Educación, por la que se fijan los precios a satisfacer por los servicios públicos de educación superior de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para el año académico 2021-2022 y se definen las condiciones para el beneficio de las exenciones y reducciones de los mismos.

EHUn baliokiderik ez duten eta, beraz, esperimentaltasun-gradua prezio publikoei buruzko aginduan jasota agertzen ez den Graduko ikasketen kasuan, ikasketa horien irakaskuntza-adarraren eta EHUn ematen diren beste antzeko ikasketa batzuei esleitutako prezioen arabera kalkulatuko da matrikularen zenbatekoa.

En el caso de los estudios de Grado que no tienen equivalente en la UPV/EHU y por tanto no aparece reflejado en la orden de precios públicos el grado de experimentalidad al que corresponde, el importe de matrícula se calculará atendiendo a la rama de enseñanza de dicho estudio y a los precios asignados a otros estudios similares impartidos en la UPV/EHU.

c) Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako ikastetxeetan ematen diren unibertsitateaz kanpoko goi ikasketetarako, Hezkuntza sailburuaren aginduak, Hezkuntza sailak 2021-2022 ikasturtean ematen dituen hezkuntza-zerbitzuen prezio publikoak finkatzen dituenak, ezartzen duena izango da prezioa.

c) Para los estudios superiores no universitarios que se imparten en centros ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el precio será el que se fije en la Orden del Consejero de Educación por la que se fijan los precios públicos de los servicios educativos que presta el Departamento de Educación para el año académico 2021-2022.

Aurreko egoera guztietan, matrikula osagaiaren zenbatekoa ezin izango da eskatzaileak ordaindutakotik gorakoa izan.

En todos los supuestos anteriores el importe del componente matrícula no podrá ser superior al abonado por la persona solicitante.

4. artikulua.– Familia-errentari lotutako oinarrizko zenbatekoa eta betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos e importe de la cuantía básica ligada a la renta familiar.

1.– Ezohiko osagaia erabiliko da ekonomia-egoera bereziki zaila duten pertsonei ikasten laguntzeko. Horregatik, eskatzaileek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

1.– Este componente está destinado a retribuir la dedicación al estudio de aquella persona solicitante que se encuentre en una situación de especial dificultad económica. Por ello, se adjudica exclusivamente a las personas solicitantes en las que concurran los siguientes requisitos:

a) Ikasketa presentzialak egitea.

a) Cursar enseñanzas en régimen presencial.

b) Gutxienez ere, 60 kredituko matrikula egin izana. Araudi akademikoarengatik gradu bukaerako lanean matrikulatu ezin diren graduko azken kurtsoko ikasleek, matrikulatu diren kredituen eta gradu bukaerako lanaren kredituen batuketa, gutxienez, 60koa bada, izango dute osagai hori jasotzeko aukera.

b) Estar matriculada de, al menos, 60 créditos. Las personas estudiantes de último curso de Grado que no pudieran matricularse del trabajo fin de Grado por normativa académica, tendrán derecho a este componente cuando la suma de los créditos matriculados más los créditos del trabajo de fin de Grado, llegue al mínimo de 60.

c) 29. artikuluan zehaztu den errendimendu akademikoa betetzea.

c) Cumplir el rendimiento académico establecido en el artículo 29.

d) Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 16. artikuluan zehaztutako 1. muga.

d) La renta de la unidad convivencial/familiar no supera el umbral 1 especificado en el artículo 16.

e) 2020ko zerga-ekitaldian laguntza sozialetako batzuk kobratzen ari zirela justifikatzea, hala nola Lanbidek antolatzen dituen diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako dirulaguntza osagarria, eta Gizarte Segurantzako Institutuko Nazionalak eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak kudeatzen dituzten laguntzak, bai eta eska daitezkeen beste udal edo foru-laguntza batzuk ere.

e) Justificar que durante el ejercicio fiscal 2020 se estaba cobrando alguna de las ayudas sociales disponibles, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) de Lanbide, otras ayudas del INSS y SEPE, y otras municipales o forales que le pudieran corresponder.

2.– Familia-errentari lotutako oinarrizko zenbatekoa 1.700 eurokoa da.

2.– El importe de la cuantía básica ligada a la renta familiar es de 1.700 euros.

3.– Familia-errentari lotutako oinarrizko zenbatekoa ez da bateragarria ikaskuntzari eta eraldaketa digitalari laguntzeari lotutako zenbateko osagarriarekin.

3.– La cuantía básica ligada a la renta familiar es incompatible con la cuantía completaría ligada al apoyo al aprendizaje y la transformación digital.

5. artikulua.– Egoitzari lotutako oinarrizko zenbatekoa eta betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos e importe de la cuantía básica ligada a la residencia.

1.– Egoitzari lotutako oinarrizko zenbatekoa egoitzaz aldatzeko ikasleek egin behar dituzten gastuak ordaintzen laguntzeko erabiliko da. Egoitza-aldaketa ikasturtean egingo da, ohiko bizilekuan bizi beharrean, alokatutako pisu batean edo ikasle-egoitza batean edo antzeko baliabide batean bizitzeko. Dirulaguntza emateko, honako baldintza hauek bete behar dira:

1.– La cuantía básica ligada a la residencia está destinada a colaborar en los gastos que pueda generar al alumnado el cambio de residencia durante el curso académico desde el domicilio habitual a un piso de alquiler o a una residencia de estudiantes u otro análogo, y únicamente se concederá cuando:

a) Ikasketak presentzialeko erregimenean egin behar dira ikasturte osoan. Ikasturte osoa 3 hilabetekoa, 3 hilabetetik gorakoa edo 6 hilabetekoa bada, egoitzaren osagaia % 50 txikiagoa izango da. 3 hilabetetik beherako egonaldietarako ez da egoitzaren osagairik izango.

a) Se realicen los estudios en régimen presencial por la duración del curso completo. En el caso de que el curso completo tenga una duración igual o superior a 3 meses e inferior o igual a 6 meses el componente de residencia se reducirá al 50 %. No habrá componente residencia para estancias inferiores a 3 meses.

b) Ostatu-gastua behar bezala egiaztatu behar da; Hezkuntza Sailak kontrakoa baimentzen ez baldin badu, ostatu hori ikastegiaren udalerri berean, edo albokoan egon beharko da.

b) Se acredite el correspondiente gasto de alojamiento, que deberá estar ubicado en el mismo municipio que el centro de estudios o municipios colindantes, salvo autorización expresa del departamento.

c) Ohiko bizilekutik ikastegirainoko distantziak 50 kilometrokoa edo handiagoa izan behar du.

c) La distancia entre el domicilio habitual y la ubicación del centro de estudios sea igual o superior a 50 km.

Bigarren lauhilekoan/seihilekoan ohiko helbidetik at bizi behar izatea ordura arte justifikatzerik ez badago, eskabidean espresuki adierazi beharko da, bai eta aldi hori justifikatzeko dokumentazioa martxoaren 31 baino lehen aurkeztu ere. Kasu horietan, bigarren lauhilekoan/seihilekoan ohiko helbidetik at bizi behar izatea justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu arte ez da eskabidea ebatziko.

Si la residencia fuera del domicilio habitual del segundo cuatrimestre/semestre no se puede justificar hasta esa fecha, se deberá indicar expresamente en la solicitud y aportar la documentación justificativa de ese periodo antes del 31 de marzo. En estos casos, la solicitud no se resolverá hasta que haya presentado la justificación de la residencia del segundo cuatrimestre/semestre.

Ikastetxetik hurbilen dagoena edo eskatzailearen aita edo ama normalean bizi dena joko da familia-helbidetzat, legezko helbidearekin bat ez etorri arren.

Se considerará como domicilio familiar el más próximo al centro docente que pertenezca o en el que resida de forma habitual el padre o la madre de la persona solicitante, aunque no coincida con su domicilio legal.

2.– Ikasleak behar bezala egiaztatu beharko du ikasturte osoan ohiko bizilekutik kanpoko egoitza batean bizi dela, honako agiri hauetako bat aurkeztuta:

2.– La residencia fuera del domicilio habitual por razón de estudios durante el curso escolar y su coste deberán estar debidamente acreditados, mediante alguno de estos documentos:

a) Alokairuko kontratuaren kopia, ikaslearen izena agertu beharko duena, fidantza-ordainketaren eta lehen hileko ordainketaren frogagiriaren kopia. Ez dira odolkidetasunaren 4. mailara eta ahaidetasunaren 2. mailara arteko senideenak diren etxebizitzen alokairuko kontratuak onartuko.

a) Copia del contrato de alquiler donde debe constar el nombre del alumno o alumna, y justificante del pago de la fianza y del primer mes de alquiler. No se admitirán contratos de alquiler de pisos que pertenezcan a ningún familiar hasta 4.º Grado de consanguinidad y 2.º de afinidad.

b) Egoitzan edo antzeko leku batean toki bat erreserbatu dela egiaztatzeko agiria, lehen hilabetearen zenbatekoa ordaindu izanaren egiaztagiria.

b) Certificado de reserva de plaza en residencia de estudiantes o análogo con indicación del coste y justificante del pago de la primera mensualidad.

Bi kasuetan, Administrazioak, beharrezkotzat jotzen badu, beste alokairu-hilabete batzuk edo egoitza ordaindu izanaren egiaztagiriak eskatu ahal izango ditu.

En ambos casos la Administración podrá requerir cuando se estime necesario justificante de pago de otras mensualidades de alquiler o pago de residencia.

3.– Errolda kolektiboan jasota dagoen ohiko bizilekutik ikastegirainoko distantzia 50 kilometrokoa baino txikiagoa baldin bada, egiaztatu egin beharko da ikasturtean zehar ohiko bizilekutik kanpo bizitzea ezinbestekoa dela, garraiobideen eskasia eta eskolen orduak direla-eta.

3.– Si la distancia entre el domicilio habitual, que es el que figura en el padrón colectivo, y la ubicación del centro docente es inferior a 50 kilómetros, se deberá demostrar que, por causa de la insuficiencia de los medios de comunicación existentes y los horarios lectivos, es necesario residir fuera del domicilio habitual durante el curso.

4.– Eskatzailearen ohiko bizilekutik ikastegirainoko distantzia laburrena kalkulatzeko eta ikastegia kokatzeko, Google Maps informatika-tresna, honako web-helbide honetan erabilgarri dagoena, erabiliko da: https://maps.google.es/. Horretarako, autoz joateko distantziarik laburrena kalkulatzeko aukera hautatuko da, autobideak eta bidesariak barne hartuta. Bilaketan, betiere, ohiko helbidea jarri behar da lehenik, eta ikastetxea geroago.

4.– El cálculo de la distancia más corta entre el domicilio habitual de la persona solicitante y la ubicación del centro de enseñanza existente se realizará utilizando la herramienta Google Maps en la dirección web: https://maps.google.es/. Se utilizará la opción denominada cálculo de la distancia más corta en coche, sin evitar autopistas ni peajes. En la búsqueda se debe poner siempre primero el domicilio habitual y después el centro de estudios.

5.– 15.3 artikuluaren arabera, familiaren laguntza ekonomikorik gabe bizitzeko baliabideak dituzten ikasleek ezingo dute eskuratu egoitza-osagaia; izan ere, ohiko bizilekutzat hartuko da ikasturtean zehar izango duten bizilekua, nahiz eta erroldan ageri den bizilekua ez izan.

5.– Los y las estudiantes que acrediten su independencia familiar y económica de acuerdo a lo establecido en el artículo 15.3, no recibirán el componente de residencia, por considerar que su residencia habitual es la que habitan durante el curso, aunque no coincida con el domicilio que figura en el padrón colectivo.

6.– Bekaren osagai hori emateko, bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 16. artikuluan zehaztutako 3. muga.

6.– Para la concesión de este componente se requerirá que la renta de la unidad convivencial/ familiar no supere el umbral 3 especificado en el artículo 16.

7.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentaren araberakoa izango da egoitzari lotutako zenbatekoa oinarri hauetako 16. artikuluan zehaztutako mugen barruan kokatuko da:

7.– El importe de la cuantía básica ligada a la residencia dependerá de la renta de la unidad convivencial/familiar, según los umbrales especificados en el artículo 16 de estas bases:

a) Errentak 1. mugan: 3.600 euro.

a) Rentas en umbral 1: 3.600 euros.

b) Errentak 2. mugan: 3.250 euro.

b) Rentas en umbral 2: 3.250 euros.

c) Errentak 3. mugan: 2.400 euro.

c) Rentas en umbral 3: 2.400 euros.

8.– Egoitzari lotutako oinarrizko zenbatekoa ezin da bateratu hiriarteko joan-etorriari lotutako zenbateko osagarri aldakorra.

8.– La cuantía básica ligada a la residencia es incompatible con cuantía complementaria ligada al desplazamiento interurbano dentro de la Comunidad Autónoma.

6. artikulua.– Aprobetxamendu akademikoari lotutako oinarrizko zenbatekoa eta betekizunak.

Artículo 6.– Requisitos e importe de la cuantía básica ligada al aprovechamiento académico.

1.– Aprobetxamendu akademikoari lotutako oinarrizko zenbatekoa ikasleen lana saritzeko erabiliko da, baldin eta ikasleek aurreko ikasturtean gutxienez 60 kredituko matrikula egin bazuten, eta 2020-2021 ikasturtean batez besteko nota 28. artikuluan zehaztutakoa bada.

1.– La cuantía básica ligada al aprovechamiento académico se destina a premiar el esfuerzo de las y los estudiantes que en el curso anterior se matricularon de al menos 60 créditos y han obtenido en el curso 2020-2021 la nota media que se señala en el artículo 28.

2.– Bekaren osagai hori emateko, bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 16. artikuluan zehaztutako 3. muga.

2.– Para la concesión de este componente la renta de la unidad convivencial/familiar no deberá superar el umbral 3 especificado en el artículo 16.

3.– Osagai horren zenbatekoa 100 eta 250 euro artekoa izango da, 28. artikuluan zehaztutako batez besteko notaren eta ikasketa-motaren arabera. Masterren kasuan, 250 euroko zenbatekoa jasoko dute gehienez.

3.– El importe de este componente oscilará entre 100 y 250 euros en función de la nota media señalada en el artículo 28 en función del tipo de estudios. En el caso de Máster, recibirán el importe máximo de 250 euros.

4.– Aprobetxamendu akademikoari lotutako oinarrizko zenbatekoa bikoiztu egingo da 1. mugaren barruko pertsonen kasuan.

4.– El importe de la cuantía básica ligada al aprovechamiento académico se duplicará para las personas incluidas en el umbral 1.

7. artikulua.– Ikaskuntzari eta eraldaketa digitalari laguntzeari lotutako zenbateko osagarria eta betekizunak.

Artículo 7.– Requisitos e importe de la cuantía complementaria ligada al apoyo al aprendizaje y la transformación digital.

1.– Unibertsitateko edo goi-mailako ikasketak egiteko ikasleek eskuratu behar dituzten liburuen edo/eta materialaren gastuak arintzea da ikaskuntzari eta eraldaketa digitalari laguntzeari lotutako zenbateko osagarriaren helburua.

1.– La cuantía complementaria ligada al apoyo al aprendizaje y la transformación digital tiene por finalidad colaborar en los gastos que supone la adquisición de libros y/o demás material necesario para la realización de los estudios universitarios u otros estudios superiores.

2.– Bekaren osagai hori emateko, bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 16. artikuluan zehaztutako 3. muga.

2.– Para la concesión de este componente la renta de la unidad convivencial/familiar no deberá superar el umbral 3 especificado en el artículo 16.

3.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentaren araberakoa izango da ikaskuntzari laguntzeko prozesuari lotutako zenbatekoa oinarri hauetako 16. artikuluan zehaztutako mugen barruan kokatuko da:

3.– El importe de la cuantía complementaria ligada al apoyo al aprendizaje y la transformación digital dependerá de la renta de la unidad convivencial/familiar, según los umbrales especificados en el artículo 16 de estas bases:

– Errentak 1. mugan: 475 euro.

– Rentas en umbral 1: 475 euros.

– Errentak 2. Mugan: 375 euro.

– Rentas en umbral 2: 375 euros.

– Errentak 3. mugan: 300 euro.

– Rentas en umbral 3: 300 euros.

4.– Ikaskuntzari eta eraldaketa digitalari laguntzeari lotutako zenbateko osagarria ez da bateragarria familia-errentari lotutako oinarrizko zenbatekoarekin.

4.– La cuantía complementaria ligada al apoyo al aprendizaje y la transformación digital es incompatible con la cuantía básica ligada a la renta familiar.

8. artikulua.– Hiriarteko joan-etorriari lotutako zenbateko osagarri aldakorraren betekizunak eta zenbatekoa.

Artículo 8.– Requisitos e importe de la cuantía complementaria ligada al desplazamiento interurbano.

1.– Hiriarteko joan-etorriari lotutako zenbateko osagarri aldakorraren helburua da ikasleari laguntzea familia-egoitzatik ikastetxerako garraioaren gastua arintzen. Ohiko etxebizitza errolda kolektiboan jasotakoa izango da, Euskal Autonomia Erkidegoaren barnean.

1.– La cuantía complementaria ligada al desplazamiento interurbano se destina a colaborar en los gastos debidos al traslado del alumnado desde su domicilio habitual, que es el que figura en el padrón colectivo, al centro docente, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Bekaren osagai hori emateko, bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak ezin du gainditu 16. artikuluan zehaztutako 2. muga.

2.– Para la concesión de este componente la renta de la unidad convivencial/familiar no deberá superar el umbral 2 especificado en el artículo 16.

3.– Ikasketa presentzialen kasuan, hiriarteko joan-etorriari lotutako zenbateko osagarri aldakorra, eskatzailearen ohiko bizilekutik ikastegiraino dagoen distantzia laburrenaren arabera kalkulatuko da, honela:

3.– En el caso de estudios presenciales, el importe de la cuantía complementaria ligada al desplazamiento interurbano, en función de la distancia más corta existente entre el domicilio habitual de la persona solicitante y la ubicación del centro de enseñanza, será el siguiente:

– 5 eta 10 kilometro artean: 192 euro.

– De 5 a 10 kilómetros: 192 euros.

– 10 kilometro baino gehiagotik 30 kilometro arte: 386 euro.

– De más de 10 a 30 kilómetros: 386 euros.

– 30 kilometro baino gehiagotik 50 kilometro arte: 763 euro.

– De más de 30 a 50 kilómetros: 763 euros.

– 50 kilometro baino gehiagotik 200 kilometro arte: 993 euro.

– De más de 50 a 200 kilómetros: 993 euros.

4.– Ikasketa erdipresentzialak, lineako laguntzarekin batera, direnean, hiriarteko joan-etorriari lotutako zenbateko osagarri aldakorra 200 eurokoa izango da, betiere, ohiko bizilekutik ikastegira edo tutoretza-saioak jasotzeko ikastegi eskuordetura dagoen distantzia laburrena 50 kilometrotik gorakoa baldin bada, eta Euskal Autonomia Erkidegoan badago.

4.– En el caso de estudios semipresenciales con apoyo on-line, de la cuantía complementaria ligada al desplazamiento interurbano será de 200 euros, siempre que la distancia más corta entre el domicilio habitual de la persona solicitante y la ubicación del centro de enseñanza o centro delegado para las tutorías en la Comunidad Autónoma del País Vasco sea superior a 50 kilómetros.

5.– Eskatzailearen ohiko bizilekutik ikastegirainoko distantzia laburrena kalkulatzeko eta ikastegia kokatzeko, Google Maps informatika-tresna, honako web-helbide honetan erabilgarri dagoena, erabiliko da: https://maps.google.es/. Horretarako, autoz joateko distantziarik laburrena kalkulatzeko aukera hautatuko da, autobideak eta bidesariak barne hartuta.

5.– El cálculo de la distancia más corta entre el domicilio habitual de la persona solicitante y la ubicación del centro de enseñanza existente se realizará utilizando la herramienta Google Maps en la dirección web: https://maps.google.es/. Se utilizará la opción denominada cálculo de la distancia más corta en coche, sin evitar autopistas ni peajes.

6.– Hiriarteko joan-etorriari lotutako zenbateko osagarri aldakorra eta egoitzari lotutako oinarrizko zenbatekoa bateraezinak dira.

6.– La cuantía complementaria ligada al desplazamiento interurbano dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco es incompatible con la cuantía básica ligada a la residencia.

9. artikulua.– Desgaitasunen bat duten ikasleei zuzendutako arauak.

Artículo 9.– Reglas para estudiantes afectados de una discapacidad.

1.– % 65eko desgaitasuna edo handiagoa legez aitortuta duten ikasleek % 50era arte murriztu ahalko dute ikasgai-kopurua; murrizpen horrek ez du eraginik izango laguntzetan.

1.– Las y los estudiantes afectados de una discapacidad reconocida de Grado igual o superior al 65 % podrán reducir su carga lectiva hasta en un 50 %, sin reducción alguna en la cuantía de las ayudas.

2.– Matrikula osorik egiten duten ikasleek % 50 gehiago jasoko dute dagokien bekaren osagai guztietan, matrikula-prezio publikoen salbuespenean izan ezik.

2.– Las y los estudiantes que opten por la matrícula completa obtendrán un incremento del 50 % en todos los componentes de beca que les correspondan, a excepción de la exención de precios públicos de matrícula.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
BETEKIZUN OROKORRAK
REQUISITOS DE CARÁCTER GENERAL

10. artikulua.– Betekizun orokorrak.

Artículo 10.– Requisitos generales.

Beka eskuratzeko, honako betekizun hauek bete beharko dira:

Para tener derecho a la beca será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean erroldatuta egotea, 2020ko abenduaren 31n. Salbuespen gisa, baldintza hori ez da eskatuko sostengatzaile ekonomiko nagusietako batek gutxienez zergak Euskadin ordaintzen dituenean.

a) Estar empadronada o empadronado en un municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco a 31 de diciembre de 2020. Excepcionalmente, no se exigirá este requisito cuando al menos una de las personas sustentadoras económicas principales tribute en Euskadi.

b) Eskatzaile atzerritarrek, erroldarekin batera, Espainiako nazionalitatea izatea edo Espainian legez bizitzea. Europako Erkidegokoak ez diren atzerritarrek, eskabidea aurkezteko epea bukatzen den egunerako, legezko bizilekua dutela egiaztatu beharko dute. Ez dituzte laguntza hauek jasoko ikasketak direla-eta bertan daudenek edo bertan bizilekua dutenek, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei buruzko eta haien gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat etorriz.

b) En el caso de personas solicitantes extranjeras, además del padrón, deben poseer la nacionalidad española o estar en situación de residencia legal en España, a fecha de presentación de solicitud. Quedarán excluidas de ser personas beneficiarias de las ayudas quienes se encuentren en situación de estancia o residencia por estudios, de conformidad con los dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

c) Bizikidetza- edo familia-unitateko kideek 2020an zergak ordaintzeko duten betebeharrari dagokionez, ekonomia-sostengatzaile nagusietako batek behintzat Euskal Autonomia Erkidegoko foru-aldundi batean ordaindu behar ditu zergak.

c) En lo que respecta a la tributación de las personas miembros de la unidad convivencial/ familiar durante el ejercicio fiscal del año 2020, al menos uno de las personas sustentadoras económicas principales debe tributar en alguna de las Haciendas Forales de la Comunidad Autónoma.

d) Matrikula egitea eta 2021-2022 ikasturtean 1. artikuluan zehaztutako ikasketetako bat egitea. Aldi batera hainbat ikasketa egiten badira, horietako bakarrentzat baino ez da beka jasoko, dagokion unibertsitateak ikasketa bakar modura eskaintzen duen gradu edo titulazio bikoitzak direnean izan ezik, betiere Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioan horrelakoak ikasketa-kode bakar batekin erregistratuta badaude.

d) Realizar la matrícula y cursar durante el año académico 2021-2022 alguno de los estudios recogidos en el artículo 1. En el caso en que se realicen simultáneamente distintos estudios, solo podrá percibirse la beca para uno de ellos, salvo en el caso de tratarse de dobles Grados o dobles titulaciones que se ofertan como un único estudio por parte de la universidad correspondiente y que así están registrados en el Ministerio de Educación y Formación Profesional con el correspondiente código único de estudios.

e) Ikasleek ez izatea bekarekin egin nahi dituzten ikasketen maila bereko edo handiagoko titulurik, eta ez betetzea horrelako tituluren bat eskuratzeko legezko betekizunak.

e) No estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca.

Ondorio horietarako, diplomatura, ingeniaritza teknikoa edo arkitektura teknikoa dutenek beka lortu ahal izango dute eskuratutako titulua ordezkatuko duten gradu-ikasketak egiteko (edo gradura egokitzekoak). Hala ere, titulazio hori lortzeko gainerako kreditu guztiak matrikulatu beharko dituzte.

A estos efectos, quienes tengan ya una Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica, podrán obtener beca para cursar los estudios de Grado (o de adaptación a Grado) que sustituyan el título obtenido, pero deberán quedar matriculados de la totalidad de los créditos restantes para la obtención de la mencionada titulación.

Dena den, eta aurreko paragrafoan esaten dena alde batera utzita, Goi Hezkuntzarako Gaikuntzen Marko Espainolaren (MECES) 3. mailara (Masterra) esleitutako graduko titulu ofizial dutenak, edo MECESeko 3. mailarekin (Masterra) bat datorren Arkitektoaren, Ingeniariaren, Lizentziatuaren, Arkitekto Teknikoaren, Ingeniari Teknikoaren edo Diplomadunaren titulu ofizial bat dutenak izan ahal izango dira unibertsitate-masterraren titulu ofizial batera bideratutako irakaskuntzak egiteko bekaren onuradunak, baina inola ere ez 2. mailari atxikitako Graduetan beka jarduteko.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, quienes estén en posesión de un título oficial de Grado que haya sido adscrito al nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para Educación Superior (MECES), o en posesión de un título oficial de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Diplomado que haya obtenido la correspondencia con el nivel 3 (Máster) del MECES, podrán ser personas beneficiarias de beca para cursar enseñanzas conducentes a un título oficial de Máster universitario, pero en ningún caso beca para cursar un Grado adscrito al nivel 2.

f) Ez jasotzea unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko bekarekin bateraezina den bekarik edo laguntzarik.

f) No percibir beca o ayuda incompatible con la beca para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores.

11. artikulua.– Bateraezintasun-betekizuna.

Artículo 11.– Requisito de incompatibilidad.

1.– Beste erakunde batzuek edo erakunde pribatuek edo publikoek emandako bekak jasotzen baldin badira, aitortu egin behar dira, baldin eta goi mailako ikasketak egiteko edo ikasketei lotutako gastuak ordaintzeko jaso badira (matrikula, garraioa edo egoitza ordaintzeko). Horrela, dirulaguntzen zenbatekoak azalpen horiengatik eskatzaileak ordain beharreko benetako kostua gainditzen ez duela egiaztatuko da.

1.– Se deberá declarar la percepción de otras becas o ayudas convocadas por entidades u organismos públicos o privados cuya finalidad sea la realización de estudios superiores o para sufragar los costes inherentes a estos estudios (matrícula, desplazamiento o residencia) al objeto de verificar que la suma de las ayudas no excede a los costes reales en los que incurre la persona solicitante por estos conceptos.

Unibertsitate-ikasketak eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko bekak eta master ofiziala egiten ari diren ikertzaileentzako bekak bateraezinak dira, edozein erakundek emanda ere.

La beca para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores es incompatible con la percepción de becas destinadas a personal investigador que cursa estudios de Máster oficial, con independencia de la entidad que las otorgue.

Unibertsitateko edo goi-mailako ikasketak egiteko eskuratutako laguntza guztien zenbatekoak ezingo du gainditu ikasketen kostu erreala.

En ningún caso el importe total de las ayudas obtenidas para realizar estudios universitarios o superiores será superior a su coste real.

Unibertsitate berean edo beste batean beste ikasketa batzuk aldi berean egiten dituen arren, ikasle batek ere ezin izango du Eusko Jaurlaritzaren beka bat baino gehiago jaso.

Ninguna persona podrá percibir más de una beca del Gobierno Vasco, aunque realice simultáneamente otros estudios en la misma u otra universidad.

2.– Unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko beka bateragarria da EAEko ikastegietara joan behar duten eta mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleentzako garraiorako bekarekin. Nolanahi ere, garraio-laguntza guztien zenbatekoa ezin da izan garraio-gastuaren % 100 baino handiagoa. Hala gertatzen bada, laguntza murriztuko da, dagokion gehienezko mugaraino.

2.– La beca para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores es compatible con la ayuda de transporte para estudiantes con especiales dificultades de movilidad que se trasladan a centros docentes del País Vasco, siempre que el montante total de las ayudas concedidas por transporte no supere el 100 % del coste del desplazamiento, reduciéndose la ayuda si esto ocurriese, hasta el límite máximo correspondiente.

12. artikulua.– Bekadun izateko egoeraren iraupena.

Artículo 12.– Duración de la condición de becario/a.

1.– Orokorrean, ikasketa-planean ezarritakoa baino urtebete gehiago izan ahal izango da bekadun. Nolanahi ere, Ingeniaritza edo Arkitekturaren adarreko ikasketen kasuan, epe hori urte bikoa izango da, eta master ofizialeko ikasketen kasuan, zenbat urte izan ikasketa-planak, bakarrik urte horiexetan izan ahal izango da bekadun.

1.– Con carácter general, se podrá disfrutar de la condición de becario o becaria durante un año más que la duración establecida en el correspondiente plan de estudios. No obstante, en los casos de estudios de la rama de enseñanza de Ingeniería o Arquitectura, este plazo será de dos años, y en el caso de estudios de Máster oficial de cualquier rama de enseñanza, solo se podrá disfrutar de la condición de becario el número de años correspondiente al plan de estudios.

2.– Dena den, eskatzaileak ikasketa erdipresentzialak, lineako laguntzarekin batera, egiten baditu, aurreko zenbakian araututakoa baino urtebete gehiagoz jaso ahalko du beka, betiere matrikula partzialaren aukera egin badute.

2.– Las personas solicitantes que cursen estudios semipresenciales o hayan optado por la matrícula parcial, podrán disfrutar de la beca un año más de lo previsto en el párrafo anterior.

3.– % 65eko desgaitasuna edo handiagoa duten bekadunek ikastordu gutxiago izatea aukeratzen badute, dagokion ikasketa-planean ezarritako denboraren halako bi aldiz izan ahalko dute beka, salbu Ingeniaritza eta Arkitekturaren adarreko irakaskuntzen kasuan; halakoetan, epe hori lau urte gehiagokoa izango da, eta masterreko ikasketen kasuan, berriz, ikasketa-planean zenbat urte ezarri, halako bitan izan ahal izango da bekadun.

3.– Los becarios y becarias afectados por una discapacidad igual o superior al 65 %, que hubieran optado por la reducción de la carga lectiva, podrán obtener la beca dos años más que la duración establecida en el correspondiente plan de estudios, salvo en los casos de estudios de la rama de enseñanza Ingeniería o Arquitectura, en que este plazo será de cuatro años más y en el caso de estudios de Máster, en que se podrá disfrutar de la condición de becario o becaria el doble del número de años que el que corresponda a su plan de estudios.

4.– Unibertsitateko edo goi-mailako ikasketak egin eta ikasketa horiek egitearren beka jasotzen duten eskatzaileek ezingo dute bekarik jaso unibertsitateko edo goi-mailako ikasketak aldatzen badituzte. Bekarik jasotzeko, kontuan izan beharko da zenbat ikasturtetan jaso zuten unibertsitateko edo goi-mailako aurreko ikasketetan beka, eta ikasketa berrietan kopuru hori gainditu beharko dute, beka jaso ahal izateko.

4.– Los y las solicitantes de beca que hayan cursado estudios universitarios o superiores, excepto estudios de Máster oficial, y hayan obtenido beca en alguno de los cursos, si realizan un cambio a otros estudios universitarios o superiores, no podrán obtener beca hasta que el número de cursos matriculados en los nuevos estudios sea superior al número de años en que obtuvieron beca en los anteriores estudios.

Salbuespen gisa, unibertsitateko ikasketen lehenengo urtean beka jaso eta ikasketak lehenengo ikasturtean lehenengo aldiz aldatzen dituztenek beka jaso ahalko dute beste ikasketetan, baldin eta 26.2 artikuluan ezarritako errendimendu akademikoari buruzko betekizunak betetzen badituzte.

Excepcionalmente, quienes hayan obtenido beca en el primer curso de los estudios universitarios y cambien de estudios por primera vez en primer curso, podrán también obtener la beca en los nuevos estudios siempre que cumpla los requisitos de rendimiento académico establecido en el artículo 26.2.

5.– Master ofizialeko ikasketak eginda dituzten beka-eskatzaileek ezin izango dute beste bekarik jaso beste master ofizial bateko ikasketak egiteko, baldin eta lehenengoagatik bekarik jaso bazuten.

5.– Los y las solicitantes de beca que hayan cursado estudios de Máster oficial, y hayan obtenido beca en ellos, no podrán obtener beca para realizar otros estudios de Máster oficial.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BIZIKIDETZA- EDO FAMILIA-UNITATEAREN DIRU-SARRERAK KALKULATZEA
CÁLCULO DE LOS INGRESOS DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL/FAMILIAR

13. artikulua.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen diru-sarrerak egiaztatzeko betebeharra.

Artículo 13.– Obligación de aportar y acreditar los datos relativos a la totalidad de los ingresos, patrimonio y medios de vida.

1.– Elkarbizitza-unitateko kide guztiek 2020. urtean izan dituzten diru-sarrera, ondare eta bizitzeko bitarteko guztiei buruzko datuak aurkeztu eta egiaztatu beharko dituzte eskatzaileek. Datu horiek guztiak Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren aitorpenean agertzen badira, ez dute inolako dokumentazio egiaztagarririk aurkeztu beharko, Zerga Administrazioan zuzenean egingo baita kontsulta.

1.– Las personas solicitantes deben aportar y acreditar los datos relativos a todos los ingresos, patrimonio y medios de vida con los que han contado todos los miembros de la unidad convivencial en el año 2020. Si dicha aportación de datos se encuentra, por completo, en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, no será necesario que presente documentación acreditativa alguna pues será consultada directamente a la Administración tributaria.

Aipatutako zergaren ondorioetarako eskabidean jasotako datuak edota zerga hori alde batera utzita deklaratutakoak elkarbizitza-unitateari, Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren edo aipatutako urtean erroldatuta egon zen autonomia erkidegoaren dirulaguntza baliokidearen erregulatzearen arabera, zegokiokeen zenbatekoa baino txikiagoak badira, eskaera egin ez izanaren edo ezetz esan izanaren arrazoia justifikatu beharko du eskatzaileak, baita urte horretan bizitzeko izan zituen bitartekoak (Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren eta SEPEren laguntzak eta zegozkiokeen udal, foru edo probintzia mailako beste laguntza guztiak) egiaztatu ere.

En el caso de que los datos de ingresos declarados a efectos del citado impuesto y/o los consignados en la solicitud al margen de dicho impuesto sean inferiores al importe que hubiera correspondido a la unidad convivencial conforme a la regulación de la Renta de Garantía de Ingresos, o de la ayuda equivalente de la comunidad autónoma en la que estuvo empadronado en el mencionado año, deberá justificar el motivo por el que no se realizó la solicitud o el motivo de su denegación, así como acreditar los medios de vida de los que se dispuso durante dicho año (ayudas INSS y SEPE y otras municipales, forales o provinciales que le hubieran podido corresponder).

2.– Eskatzailea da eskabidean ematen duen informazio ekonomiko guztiaren arduraduna, eta eskatzen bazaio, eskuragarri dauden elkarreragingarritasun-zerbitzuei egindako kontsultan ezin izan delako daturik lortu, legez behartuta dago bizikidetza- edo familia-unitatearen diru-sarrera guztiak egiaztatzeko agiriak aurkeztera. Eskatu den laguntza ukatu ahal izango da, baldin eta bizikidetza- edo familia-unitatearen bizi-baliabide guztiak egiaztatzeko agiriak aztertuta, Administrazioak uste badu egiaztatu diren diru-sarrerak bizikidetza- edo familia-unitatearen gastuak baino txikiagoak direla, aurkeztu den informazioaren edo kanpoko datu batzuen arabera.

2.– La persona solicitante es la responsable de cuanta información de carácter económico facilite en la solicitud, y si se le requiere porque no se han podido obtener datos en la consulta a los servicios de interoperabilidad disponibles, tiene la obligación legal de presentar documentación que justifique la totalidad de los ingresos de su unidad convivencial/familiar. Se podrá denegar la concesión de la ayuda solicitada cuando a la luz de la documentación presentada para justificar la totalidad de los medios de vida con los que cuenta la unidad convivencial/familiar, la Administración estime que se justifican unos ingresos que están por debajo del nivel de gastos de la unidad convivencial/familiar, en función de la información presentada en la solicitud y otros signos externos.

Adierazitako guztizko diru-sarrerak, senideen edo beste pertsona batzuen maileguak edo laguntzak kontuan hartu gabe, ikasketen ondoriozko gastuak, matrikula eta ohiko helbidetik at bizi behar izatea zehatzago esanda, baino txikiagoak badira, ez da beka inoiz emango.

En ningún caso se concederá la beca si los ingresos totales declarados, sin tener en cuenta los préstamos o ayudas de familiares u otras personas, son inferiores a los gastos derivados de los estudios, en concreto la matrícula y la estancia fuera del domicilio habitual.

3.– Kasu konkretu bakoitzean gertatzen diren zirkunstantziengatik, beka edo dirulaguntza emateko behar diren betekizunetan iruzurra izan dela ikusi ahal izango da, baita beka ez ematea eragingo zuten zirkunstantziak ezkutatu direla ere. Kasu horietan, bidezkoa denaren arabera, eskatutako beka edo laguntza ukatuko da, hura emateko ebazpena aldatuko da edo itzultzea erabakiko da.

3.– Por el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso concreto, podrá apreciarse la existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión de la beca o ayuda, o de ocultación de las circunstancias que hubieran determinado su denegación. En estos supuestos, según procede, se denegará la beca o ayuda solicitada, modificará la resolución de su concesión o acordará su reintegro.

4.– Eskaeran errenta-iturriak ezkutatzeak, norberaren konturako lanak edo soldatapekoak, pentsioak, lanbide liberaletan aritzea, nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategiak, industria- edo merkataritza-ustiategiak, kapital higigarria, finkak, ibilgailuak, aparatuak edo beste ondare-elementu batzuk esate baterako, eskatutako beka edo dirulaguntza ez ematea eragingo du, egin litezkeen beste jardueren kalterik gabe.

4.– La ocultación en la solicitud de fuentes de renta, tanto si consisten en trabajo por cuenta propia o ajena, en pensiones, en el ejercicio de profesiones liberales, en explotaciones agropecuarias, industriales o comerciales, como en capital mobiliario, fincas, vehículos, aparatos u otros elementos patrimoniales, dará lugar a la denegación de la beca o ayuda solicitada, sin perjuicio de otras actuaciones a las que hubiera lugar.

5.– Eskatzaileek senideren batek edo familiarekiko loturarik ez duen beste pertsona batek unibertsitatearen gastuak bere gain hartzen dituela alegatzen badute eta, ondorioz, gastuen mailari begira diru-sarrerak ez direla behar bezala justifikatzen Administrazioak uste badu, zirkunstantzia hori egiaztatu beharko dute eskatzaileek eta, horretarako, dohaintza tokian-tokiko foru-ogasunean behar bezala erregistratuta izan dela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko dute. Egiaztagiriren gisa ez dira banku-transferentziak onartuko.

5.– Cuando la Administración estime que no se justifican adecuadamente los ingresos en relación con el nivel de gastos, si las personas solicitantes alegan que alguna persona familiar u otra persona sin vínculo familiar se hace cargo de los gastos de universidad, deberán acreditarlo aportando documentación que justifique que la donación ha sido debidamente registrada en la hacienda foral correspondiente. No se aceptarán transferencias bancarias a modo de justificación.

Zenbateko hori behar bezala justifikatzen bada, elkarbizitza/familia-unitatearen diru-sarrerei gehituko zaie, betiere 1. puntuan adierazitako betetzen bada.

Si se justifica adecuadamente, esa cuantía se añadirá a los ingresos de la unidad convivencial/familiar, siempre y cuando se cumpla con lo señalado en el punto 2.

6.– Administrazioak uste badu diru-sarrerak ez direla behar bezala justifikatzen gastu-mailari dagokionez, eta errenta-aitorpenean jaso gabeko beste diru-sarrera batzuk justifikatzen badira, erregularrak ez direnak edo bizikidetza-unitateko edozein kidek salbuespenez lortutakoak, familia-unitatearen ezohiko diru-sarrera gisa zenbatuko da zenbateko hori. Zenbateko hori 60 hilabetez (5 urte) zatituko da, eta emaitza 12 hilabetez biderkatuko da dagokion zerga-ekitaldiko bizikidetza-unitatearen diru-sarreratzat hartzeko.

6.– Cuando la Administración estime que no se justifican adecuadamente los ingresos en relación con el nivel de gastos y se justifican otros ingresos no recogidos en la declaración de la renta, de carácter no regular u obtenidos de modo excepcional por cualquiera de las personas miembros de la unidad convivencial, se computará dicha cantidad como un ingreso atípico de la unidad familiar. Esta cantidad se dividirá entre 60 meses (5 años), y el resultado se multiplicará por 12 meses para considerarlo un ingreso de la unidad convivencial del ejercicio fiscal correspondiente.

Ondorio horietarako, ezohiko sarreratzat hartuko dira inbertsio-funtsak, akzioak, aurrezki-kontuak, BGAEak, ondarea saltzeagatik sortutako eta ohiko etxebizitzan inbertitu gabeko baliabideak, jaraunspenak eta legatuak, dohaintzak eta antzeko beste batzuk.

A estos efectos se considerarán ingresos atípicos los fondos de inversión, acciones, cuentas de ahorro, EPSV, recursos generados por venta de patrimonio y no invertidos en vivienda habitual, herencias y legados, donaciones, y otros similares.

14. artikulua.– Ohiko bizilekua, bizikidetza- edo familia-unitatea, kide konputagarriak eta ekonomia-sostengatzaile nagusiak.

Artículo 14.– Domicilio habitual, unidad convivencial/familiar, miembros computables y personas sustentadoras económicas principales.

1.– Ohiko bizilekutzat hartuko da errolda kolektiboan jaso dena, eta eskatzaileak errolda horretako kide izan behar du.

1.– Domicilio habitual es el que figura en el padrón colectivo en el cual está incluida la persona solicitante.

2.– Bizikidetza- edo familia-unitatea osatzen dute errolda kolektiboan jasota dauden pertsona guztiek, eta eskatzaileak ere errolda horretan egon beharko du 2020ko abenduaren 31n.

2.– Unidad convivencial/familiar es la que está formada por todas las personas que figuran en el padrón colectivo en el que está incluida la persona solicitante a fecha 31 de diciembre de 2020.

3.– Eskatzaileak eskabidean adierazi behar du ohiko bizilekuan norekin bizi den, zer bizikidetza- edo familia-unitatea den zehaztu ahal izateko, 15. artikuluan zehaztatuko moten artean, eta hori kontuan hartuko da beka emateko. Gurasoei dagokienez, 15.4 artikuluan zehaztutakoa kontuan hartuko da.

3.– La persona solicitante deberá indicar en la solicitud las personas con las que convive en su domicilio habitual, para determinar cuál es el tipo de unidad convivencial/familiar de las detalladas en el artículo 15 que se debe tener en cuenta a los efectos de la beca. En el caso de los progenitores se deberá tener en cuenta lo señalado en el artículo 15.4.

4.– Oro har, kide konputagarritzat hartuko dira 2020ko abenduaren 31n, errolda kolektiboan jasota dagoen bezala, eskatzailearekin bizi diren pertsonak, 15. artikuluan zehaztutakoa bete badute. Bizikidetza- edo familia-unitate hori osatzen duten kide konputagarriek egiaztatu behar dute diru-sarrerarik edo ondare-baliabiderik duten, eta zenbatekoa den. Horren xedea da bizikidetza- edo familia-unitatearen errenta-maila kalkulatzea, bai eta ekonomia- eta ondare-eskakizunak bete diren egiaztatzea ere.

4.– Con carácter general, son miembros computables aquellas personas que, a 31 de diciembre de 2020, según consta en el padrón colectivo, residían con la persona solicitante en su domicilio habitual y que cumplen lo establecido en el artículo 15. Los miembros computables que conforman esa unidad convivencial/familiar deberán acreditar si tienen o no ingresos económicos y patrimonio y su cuantía, con el objeto de determinar el nivel de renta de la unidad convivencial/familiar y comprobar si se cumplen los requisitos económicos y patrimoniales.

5.– Honako hauek dira ekonomia-sostengatzaile nagusiak:

5.– Son personas sustentadoras económicas principales:

a) Eskatzailea.

a) La persona solicitante.

b) Aita edo/eta ama, 15.1 artikuluan deskribatutako bizikidetza- edo familia-unitateetan.

b) El padre y/o la madre de la persona solicitante en el caso de las unidades convivenciales/familiares descritas en el artículo 15.1.

c) Eskatzailearen aita edota amaren ezkontidea edo bizi den bikotea, familia-unitatearen sostengatzaile ekonomiko nagusi bakarra bada 15.1 artikuluan azaldutako elkarbizitza- /familia-unitateen kasuan.

c) El cónyuge o la pareja con la que convive el padre y/o la madre de la persona solicitante, en su caso, si es la única persona sustentadora económica principal de la unidad familiar, en el caso de las unidades convivenciales/familiares descritas en el artículo 15.1.

d) Eskatzailearen ezkontidea edo bikotekidea, 15.2 artikuluan deskribatutako bizikidetza- edo familia-unitateetan.

d) La persona cónyuge o pareja de la persona solicitante, en el caso de las unidades convivenciales/ familiares descritas en el artículo 15.2.

e) Aparteko zirkunstantziengatik eskatzaileari harrera ematen dioten beste senide edo familia-loturarik gabeko beste pertsona batzuk.

e) Otras personas familiares u otras personas sin vínculo familiar que acogen a la persona solicitante por circunstancias excepcionales.

6.– Ez da onartuko Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta dauden eskatzaile ez independenteen beka-eskaerarik, haien bizikidetza- edo familia-unitateek eta sostengu ekonomikoa ematen dieten pertsona nagusiek ezin badute egiaztatu erkidego horretan bizi direla.

6.– No se admitirán solicitudes de beca de personas no independientes empadronadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco cuando su unidad convivencial/familiar y sus personas sustentadoras económicas principales no pueden acreditar la residencia habitual en esta Comunidad.

15. artikulua.– Nor diren kide konputagarriak.

Artículo 15.– Determinación de los miembros computables.

1.– Eskatzailea ez bada ekonomikoki independentea eta bizikidetza- edo familia-unitate batean bizi den semea edo alaba bada, edo harreran edo tutoretzapean dagoen pertsona bezala, honako kide hauek izango dira kide konputagarriak bekaren ondorioetarako:

1.– Cuando la persona solicitante no está independizada y convive en el domicilio habitual formando parte de una unidad convivencial/familiar como hijo o hija, o como persona en acogimiento o tutela, son miembros computables a efectos de beca:

a) Eskatzailea.

a) La persona solicitante.

b) Aita eta ama, legez bananduta edo dibortziatuta ez baldin badaude, artikulu honen 4. atalean ezarritakoa izan ezik.

b) Ambos progenitores, si no están separados legalmente o divorciados, y a salvo de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

Edo guraso bakar bat, gurasotzat legez aitortutako pertsona bakarra badago edo bietako bat hil bada.

O un solo progenitor/a cuando solo existe una persona reconocida legalmente como tal o si uno de los dos ha fallecido.

c) Hogeita bost urtetik beherako neba-arreba ezkongabeak 2020ko abenduaren 31n (neba-arrebek ahalmen urritasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala badute, hogeita bost urtetik gorakoak izan daitezke), ohiko bizilekuan bizi direnak.

c) Las y los hermanos solteros menores de veinticinco años a fecha 31 de diciembre de 2020, y los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que dependan de sus personas progenitoras, que convivan en el domicilio habitual.

d) Gurasoen aurreko ahaideak, baldin eta bizileku berean bizi badira.

d) Los y las ascendientes de las personas progenitoras que convivan en el domicilio habitual.

e) Foru-araudian onartutako harrera-egoera batean dauden pertsonak; eta inguruabar hori behar bezala alegatu eta egiaztatu beharko da.

e) Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones de acogimiento contempladas por la normativa foral que les sea de aplicación, circunstancia que deberá ser alegada y suficientemente acreditada.

f) Eskatzailearen aitaren edo amaren ezkontide berria edo izatezko bikotekide edo antzeko bikotekide berria, ohiko bizilekuan bizi dena.

f) La persona que, por razón de nuevo matrimonio o por convivencia en situación de unión de hecho o análoga, con las personas progenitoras de la persona solicitante, viva en el domicilio habitual.

g) Eskatzailearekin helbidean bizi den pertsona, ahaidetasun-harremanik ez badago eta ezin bada etxebizitza bat era partekatuan alokatzea justifikatu.

g) Quien conviva en el domicilio con la persona solicitante cuando no medie relación de parentesco y no se pueda justificar un alquiler de piso compartido.

h) Aparteko zirkunstantziengatik eskatzaileari harrera ematen dioten beste senide edo familia-loturarik gabeko beste pertsona batzuk.

h) Otros familiares u otras personas sin vínculo familiar que acogen a la persona solicitante por circunstancias excepcionales.

Beka edo laguntzaren eskatzailea harrera-egoeran dagoen adingabea bada, harrera-familiari aurreko paragrafoetan xedatutakoa aplikatuko zaio. Adin nagusikoa denean, familia-unitatean integratu gabekotzat joko da ondorio horietarako, betiere harrerako familiarekin integratzeko inguruabarrek irauten ez badute eta behar bezala egiaztatzen bada.

En los supuestos en los que el solicitante de la beca o ayuda sea una persona menor en situación de acogimiento, será de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto en los párrafos anteriores. Cuando se trate de una persona mayor de edad tendrá la consideración de no integrada en la unidad familiar a estos efectos, siempre y cuando de hecho no subsistan las circunstancias de integración con la familia de acogida y así se acredite debidamente.

Kasu hauetan guztietan, haien errenta eta ondarea ere kontuan hartuko dira, 18.2 artikuluan zehaztutako diru-sarreren kenkaria aplikatuko da.

En todos estos casos se computarán, por tanto, sus rentas y su patrimonio, aplicándose en su caso la deducción señalada en el artículo 18.2.

Salbuespen gisa, kide konputagarritzat jo ahal izango dira eskatzailearekin bizi diren beste senide batzuk, eskatzailea zurtza baldin bada, eta, betiere, eskatzaileak behar bezala egiaztatzen badu ekonomikoki haien mende dagoela eta 2020. urtean ez zuela beste sostengatzailerik izan. Hala denean, 18.2 artikuluan zehaztutako diru-sarreren kenkaria aplikatuko da.

Excepcionalmente, se considerarán miembros computables otros familiares con los que conviva la persona solicitante, si esta es huérfana, siempre que quede debidamente acreditado que depende económicamente de ellos y que no hubo otras personas sustentadoras en el año 2020. En tal caso, se aplicará la deducción de ingresos del artículo 18.2.

2.– Eskatzailea jatorrizko familiatik banandu bada, eta bere bizikidetza- edo familia-unitatea osatu baldin badu, eta unitate berri horretan bere ohiko bizilekua baldin badauka, honako hauek izango dira kide konputagarriak, bekaren ondorioetarako:

2.– Cuando la persona solicitante se ha independizado de su familia de origen y ha constituido su propia unidad convivencial/familiar en la que convive en el domicilio habitual, son miembros computables, a efectos de beca, los siguientes:

a) Eskatzailea.

a) La persona solicitante.

b) Bere ezkontidea, izatezko bikotekidea, erregistratua zein ez.

b) La persona cónyuge o pareja de hecho, registrada o no.

c) 25 urtetik beherako seme-alabak (seme-alabek ahalmen urritasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala badute, hogeita bost urtetik gorakoak izan daitezke, gurasoen mende bizi badira).

c) Sus hijos y/o hijas menores de 25 años (y los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que dependan de sus personas progenitoras).

d) Foru-araudian onartutako harrera-egoera batean dauden pertsonak; eta inguruabar hori behar bezala alegatu eta egiaztatu beharko da.

d) Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones de acogimiento contempladas por la normativa foral que les sea de aplicación, circunstancia que deberá ser alegada y suficientemente acreditada.

e) Eskatzailearen ahaideak, edo beraren ezkontide edo izatezko bikotekidearenak, ohiko bizilekuan bizi badira.

e) Las personas ascendientes de la persona solicitante, o la persona cónyuge o pareja, en su caso, con los que conviva en el domicilio habitual.

f) Eskatzailearekin bizileku berean bizi den pertsona, nahiz eta haien artean ez izan ahaidetasun-harremanik, eta alokatutako etxebizitza partekatzen dutela egiaztatzea ezinezkoa izan.

f) La persona que conviva en el domicilio con el o la solicitante cuando no medie relación de parentesco y no se pueda justificar un alquiler de piso compartido.

3.– Eskatzailea bere gurasoen etxetik irten bada edo zurtza baldin bada, pertsona bateko unitate bat osatuko du. Independentea dela jo ahal izateko, honela ziurtatu beharko du ekonomikoki independentea dela eta gurasoen etxetik irten dela:

3.– Cuando la persona solicitante se ha independizado de su familia de origen o es huérfana y constituye una unidad convivencial unipersonal, para que sea considerada independiente, deberá acreditar su independencia económica y familiar de la siguiente manera:

a) Gurasoen etxetik irten dela egiaztatzeko, eskatzaileak bere bizilekuan, eta ez gurasoen etxean, erroldatua egon beharko du (erositako edo alokatutako etxebizitza batean, edo pisu partekatu batean; eta bizileku hori, odolkidetasunaren 4. mailara eta ahaidetasunaren 2. mailara arteko senide batena ezin da izan).

a) La independencia familiar se acredita mediante un padrón distinto al de sus progenitores en un domicilio propio, en propiedad o alquiler, solo o compartido, y que no pertenezca a ningún familiar hasta 4.º Grado de consanguinidad y 2.º de afinidad.

Edo, hala dagokionean, zurtza dela egiaztatzeko agiria.

O, en su caso, acreditación de su situación de orfandad.

b) Ekonomikoki independente dela egiaztatu beharko du, gastuak (janaria, arropa, etxebizitza, garraioa) ordaintzeko behar beste ekonomia-baliabide dituela ziurtatuz. Ondorio horietarako, eskatzailearen baliabide ekonomikoak kalkulatzeko, beraren diru-sarrerak batuko dira, ohiko bizilekuan bizi den beste pertsona batenak ez dira kontuan hartuko. Diru-sarrerak 1. mugaren parekoak edo txikiagoak baldin badira, pertsona horrek Lanbidek kudeatutako diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako dirulaguntza osagarria eskatu ahalko ditu, bai eta beste laguntza batzuk ere. Hortaz, dirulaguntza horiek eskatu dituela eta zer egoeratan dauden egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu. Diru-gastuak ordaintzeko beste diru-sarrera dagoela egiaztatzeko xedez, honako hauek aztertuko dira:

b) La independencia económica, mediante la acreditación de medios económicos suficientes para hacer frente a sus gastos (alimentación, vestido, vivienda, transporte). A estos efectos, para el cálculo de estos medios económicos se aplicará única y exclusivamente la suma de ingresos de la persona solicitante, sin tener en cuenta los ingresos de cualquier otra persona que conviva en su domicilio habitual. En casos de ingresos iguales o por debajo del umbral 1, dado que una persona en esta situación económica podría solicitar la ayuda de Lanbide (RGI y PCV) y otras, deberá presentar documentación que acredite haber solicitado estas ayudas y cuál es su situación al respecto. Para determinar si se acreditan suficientes ingresos para hacer frente a los gastos se tendrá en cuenta:

– Eskatzaileak aurkeztu dituen diru-sarreren eta gastuen arteko balantzea, hori ziurtatzeko agiriekin batera (Administrazioak beharrezkotzat jotzen dituen dokumentu guztiak eskatu ahal ditu).

– Balance de ingresos/gastos presentado por el/la solicitante, acompañado de documentación que los acredite. La Administración podrá solicitar cuanta documentación complementaria estime oportuno.

– Zerga-egiaztagiria, gurasoek berarengatik ez dutela zerga-kenkaririk egiten berresteko.

– Certificación fiscal confirmando que ninguna de las personas progenitoras realiza ninguna desgravación fiscal por su persona.

Eskatzaile bat ekonomikoki independente dela jo ahal izateko, gurasoek edo lege-tutoreek ezin dute eskatzaileari lotutako zerga-kenkaririk egin PFEZaren aitorpen-likidazioan.

Para que una persona solicitante sea considerada independiente económicamente, ninguna de las personas progenitoras o tutoras legales de la persona solicitante puede estar desgravando fiscalmente por el mismo en su declaración-liquidación del IRPF.

Eskatzaileak emantzipazio-programa baten laguntza jasotzen badu, eta horretan janaria eta ostatua sartuta baldin badaude, familiako independentzia betetzetik salbuetsita egongo da, baina, independentzia ekonomikoari lotutako agiriak aurkeztu beharko ditu.

Cuando la persona solicitante acredite estar incluida en un programa de ayuda a la emancipación que incluya alojamiento y manutención, se le eximirá de cumplir la independencia familiar, aunque si deberá presentar la documentación correspondiente a la independencia económica.

Familia-independentzia eta independentzia ekonomikoaren betekizuna bete ezean, elkarbizitza-unitatean gurasoak sartuko dira, eskatzailearekin batera erroldatuta egon ez arren. Hala egiten ez badute, ezetsi egingo da eskaera, independentzia ez egiaztatzeagatik, hala ba dagokio.

Si no se cumple el requisito de independencia familiar y económica se incluirá a las personas progenitoras en la unidad convivencial, aunque no estén empadronadas con la persona solicitante. En caso contrario su solicitud irá denegada por no acreditar independencia.

4.– Gurasoek bizikidetza- edo familia-unitateari egiten dizkioten diru-ekarpenak aldatuko dira, 2020ko abenduaren 31n haien artean duten lotura zein den, betiere erroldarekin eta dibortzioari buruzko sententziarekin edota hitzarmen arautzailearekin egiaztatzen bada.

4.– La aportación económica de las personas progenitoras a los ingresos de la unidad convivencial/familiar de la persona solicitante variará en función del tipo de vínculo existente entre ellas a 31 de diciembre de 2020, siempre que se acredite con el padrón y la sentencia de divorcio y/o convenio regulador, en su caso.

a) Ezkonduta edo izatezko bikotekide gisa erregistratuta badaude, bizikidetza- edo familia-unitateko beste kide bat dela joko da.

a) Si existe un vínculo por relación de matrimonio o registro de pareja de hecho se incluirán como un miembro más en la unidad convivencial/familiar.

b) Ezkonduta edo izatezko bikotekide gisa erregistratuta ez badaude, baina bizileku berean bizi badira, bizikidetza- edo familia-unitateko beste kide bat dela joko da.

b) Si no existe ningún vínculo por relación de matrimonio o registro de pareja de hecho, pero conviven en el mismo domicilio, se incluirá como un miembro más en la unidad convivencial/familiar.

c) Ezkontideak edo izatezko bikotekideak banandu baldin badira eta gurasoetako bat ez bada ohiko bizilekuan bizi, honako arau hauek aplikatuko dira:

c) Si se ha disuelto el vínculo matrimonial o de pareja de hecho registrada, y una de las personas progenitoras no convive en el domicilio habitual, se aplicarán las siguientes reglas:

– Hitzarmen arautzailean mantenu- edota orekatze-pentsio bat ezarri bada, zenbateko hori elkarbizitza-unitatearen diru-sarrera gisa zenbatuko da, betiere aparteko gastuak beteta daudela argi geratzen bada. Horretarako, matrikularen gastua gehi egoitzarena baino handiagoa izan beharko da, gutxienez, pentsioak. Gutxieneko baldintza hori betetzen ez bada, kanpoko gurasoa % 50ean zenbatuko da.

– Si en el convenio regulador se ha establecido una pensión de alimentos y/o pensión compensatoria, se computará ese importe como ingreso de la unidad convivencial, siempre que quede claro que los gastos extraordinarios se encuentran cubiertos. Para ello, la pensión deberá ser como mínimo superior al gasto de matrícula más la residencia, en su caso. Si no se cumple este requisito mínimo se computará al progenitor externo al 50 %.

– Hitzarmen arautzailean aparteko gastuak bi gurasoek % 50ean ordaindu behar dituztela ezarri bada, kanpoko gurasoa zenbatzeko moduko elkarbizitza-/familia-unitateko kideei gehituko zaie eta ez da mantenu-pentsioa konputatuko. Kasu horretan, % 50eko dedukzio bat aplikatuko da, errentari eta ondareari, 18.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

– Si en el convenio regulador se ha establecido que los gastos extraordinarios se pagan al 50 % por parte de ambos progenitores, la persona progenitora externa se añade a los miembros computables de la unidad convivencial/familiar, y no se computará la pensión de alimentos. En este caso se aplicará una deducción del 50 % tanto a su renta como al patrimonio, tal y como se establece en el artículo 18.2

– Hitzarmen arautzailea ez badago, edo egon arren mantenu-pentsioa ezartzen ez badu, gurasoa zenbatzeko moduko elkarbizitza-unitateko kideei gehituko zaie. Kasu horretan, % 50eko dedukzio bat aplikatuko da, errentari eta ondareari, 18.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

– Si no existe convenio regulador; o existe, pero no se establece pensión de alimentos, la persona progenitora externa se añade a los miembros computables de la unidad convivencial. En este caso se aplicará una deducción del 50 % tanto a su renta como al patrimonio, tal y como se establece en el artículo 18.2.

d) Zaintza partekatuaren kasu guztietan, bi gurasoak % 100ean zenbatzeko moduko kide gisa sartuko dira elkarbizitza-unitatean.

d) En todos los casos de custodia compartida, se incluirán ambas personas progenitoras como miembros computables al 100 % en la unidad convivencial.

e) Eskatzailearen gurasoek ez badute, ezkontzarengatik edo izatezko bikoteen erregistroan egoteagatik, inolako harremanik eta bietako bat eskatzailearen ohiko helbidetik at bizi bada, elkarbizitza-unitatearen zenbatzeko moduko kideei gehituko zaie. Kasu horretan % 50eko dedukzio bat aplikatuko da, errentari eta ondareari, 18.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

e) Si las personas progenitoras de la persona solicitante no han tenido, ni tienen, ningún vínculo por relación de matrimonio o registro de pareja de hecho y una de las dos vive fuera del domicilio habitual de la persona solicitante, se añade a los miembros computables de la unidad convivencial. En este caso se aplicará una deducción del 50 % tanto a su renta como al patrimonio, tal y como se establece en el artículo 18.2.

f) Aurreko kasu guztietan gaurko data duen demanda judiziala, laguntza ekonomikoa erreklamatzen duena, edo horri buruzko ebazpen judiziala egotea da mantenu-pentsioa edo kanpoko gurasoa ez konputatzeko salbuespen bakarra.

f) En todos los casos anteriores la única excepción para no computar la pensión de alimentos o pensión compensatoria, o a la persona progenitora externa es la existencia de demanda judicial de fecha actual, en la que se reclame la contribución económica correspondiente; o resolución judicial al respecto.

g) 4.c eta d puntuan adierazitako kasu guztietan, sustengatzaile ekonomiko nagusia, eskatzailearen helbide berean bizitzeagatik, den gurasoak diru-sarrerak ez baditu, % 100ean konputatuko zaio kanpoko gurasoari eta ez du 18.2 artikuluan aipatzen den dedukzioa jasotzeko eskubiderik izango.

g) En todos los casos señalados en el punto 4.c) y e) si la persona progenitora que es sustentadora económica principal porque convive en el mismo domicilio que la persona solicitante no tiene ingresos, la persona progenitora externa será computable al 100 % y no tendrá derecho a la deducción señalada en el artículo 18.2.

Halaber, dibortzio edo banantzearen kasuan, matrikularen zenbatekoa eskatzailearekin batera erroldatuta dagoenaren zenbatzeko moduko banakako errenta baino handiagoa bada, kanpoko gurasoari % 100ean konputatuko zaio, bai errentari, bai ondareari begira.

Asimismo, en caso de divorcio o separación, si el importe de matrícula es superior a la renta individual computable de quien está empadronado/a con la persona solicitante, la persona progenitora externa será computable al 100 %, tanto renta como patrimonio.

Kanpoko gurasoa bizikidetza-unitatean zenbatzen denean, ondasun higiezinen zenbaketatik kenduko dira bi gurasoen ohiko bizilekuak, erroldan egiaztatutakoak.

Cuando se compute a la persona progenitora externa en la unidad convivencial, se descontarán del cómputo de bienes inmuebles los respectivos domicilios habituales de ambas personas progenitoras, acreditados con el padrón.

16. artikulua.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errenta-mugak.

Artículo 16.– Umbrales de renta de la unidad convivencial/familiar.

1.– 2021-2022 ikasturtean unibertsitateko edo goi-mailako ikasketak egiteko emango diren bekak bizikidetza- edo familia-unitatearen errenta-maila araberakoak izango dira. Hona hemen mugak:

1.– Los umbrales de renta de la unidad convivencial/familiar para la concesión de la beca para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2021-2022 serán los que a continuación se señalan:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Beste kide konputagarri bat gehituz gero, honako kopuruak gehituko dira:

Por cada nuevo miembro computable se añadirán los siguientes importes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Beka-eskaera ukatu egingo da, bizikidetza- edo familia-unitatearen errentak unitate hori osatzen duten kide konputagarrientzat 3. mailan ezarrita dauden kopuruak gainditzen baditu.

2.– Se denegarán las solicitudes que acrediten una renta de la unidad convivencial/familiar superior a las cuantías señaladas como umbral 3 para el número de miembros computables que componen la unidad familiar.

17. artikulua.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errenta kalkulatzea.

Artículo 17.– Cálculo de la renta de la unidad convivencial/familiar.

1.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen zenbatesteko, artikulu honetan ezarritakoa aplikatuko zaio familia-unitateko kide konputagarri bakoitzari; hain zuzen ere, 14. eta 15. artikuluan ezarritakoaren arabera kide konputagarriak diren familia-kideei.

1.– La renta de la unidad convivencial/familiar se obtendrá sumando la renta calculada en aplicación de este artículo a cada uno de los miembros de la unidad familiar que sea computable según los artículos 14 y 15.

2.– Bekaren ondorioetarako, honela zenbatetsiko da PFEZ aitorpena aurkeztu duten kide konputagarrien errenta:

2.– A efectos de beca, la renta de los miembros computables que hayan presentado declaración de IRPF se calculará del siguiente modo:

a) 2020ko PFEZ aitorpeneko bi zenbateko batu behar dira: zerga-oinarri orokorrarena eta aurrezpenaren zerga-oinarriarena. Zerga-oinarri orokor osoak edo zati batek jarduera ekonomikoen etekinak baditu, eta etekin horiek zeinu negatiboa badute, emaitza zero izango da. Gainerako zenbatekoari kuota likidoa kenduko zaio.

a) De la declaración de IRPF del ejercicio 2020 se tomarán los importes correspondientes a la base imponible general y la base imponible del ahorro, y se sumarán. Si parte o toda la base imponible general contiene rendimientos de actividades económicas, y estos rendimientos tienen signo negativo, computarán con el valor cero. Del importe resultante se restará la cuota líquida.

b) Hartzaileak, gainera, PFEZren pean ez dauden edo PFEZtik salbuetsitakorik dauden diru-sarrerarik jaso baditu, diru-sarrera horien zenbatekoa gehitu egingo zaio aurreko formularekin ateratako emaitzari.

b) Si, además, el perceptor ha obtenido ingresos no sujetos o exentos del IRPF, sus importes se sumarán al resultado obtenido mediante la fórmula anterior.

3.– Bekaren ondorioetarako, honela zenbatetsiko da PFEZ aitorpena aurkeztu ez duten kide konputagarrien errenta:

3.– A efectos de beca, la renta de los miembros computables que no hayan presentado declaración por el IRPF se calculará así:

a) 2020an edozein azalpen dela-eta lortutako diru-sarrera guztiak batuko dira (lan-etekina, langabezia-prestazioak eta -laguntzak, pentsioak, gizarte-laguntzak, salbuetsitako errentak...), baita hiri-izaerako ondasunen etekina ere, PFEZren ondorioetarako konputagarria dena, aplikatzekoa den zerga-araudiari jarraikiz. Ondasun horietan ez da sartzen ohiko etxebizitza.

a) Se sumarán todos los ingresos obtenidos en el ejercicio 2020 por cualquier concepto (rendimientos de trabajo, prestaciones o subsidios de desempleo, pensiones, ayudas sociales, rentas exentas...), incluyendo el rendimiento de bienes de naturaleza urbana diferentes de la vivienda habitual computable a efectos de IRPF, según la normativa tributaria de aplicación.

b) Konturako atxikipenak eta aplikatzekoak diren gastu kengarriak (Gizarte Segurantza, etab.) kendu behar zaizkio emaitza horri.

b) Del importe resultante se descontarán las retenciones a cuenta y los gastos deducibles (Seguridad Social...) aplicables.

4.– Ez da diru-sarreratzat hartuko administrazio publikoek emandako ikasketa-beken edo laguntzen zenbatekoa.

4.– Las cantidades percibidas en concepto de becas o ayudas al estudio concedidas por las Administraciones Públicas no computarán como ingreso.

5.– Salbuespen gisa, 2021ean COVID-19k eragindako osasun-krisiak familiaren egoera ekonomikoa larriki kaltetu duen eskatzaileen kasuan, eta beka-eskaera ukatu zaienen kasuan, 2020ko ekitaldiko diru-sarrerak konputatzean errenta-atalasea gainditzeagatik, zenbatutako errenta osoaren % 5eko kenkaria izateko eskubidea izango dute.

5.– Excepcionalmente, en el caso de solicitantes cuya situación económica familiar se viera gravemente afectada en el año 2021 por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y su solicitud de beca haya sido propuesta denegada por superar umbral de renta al computar los ingresos del ejercicio 2020, tendrán derecho a una deducción del 5 % sobre la renta total computada.

Horretarako, egiaztatu beharko da bizikidetza-unitatearen sostengatzaile ekonomiko nagusiak COVID-19 kodearen eraginpean egon direla lanean, eta justifikatu beharko da langabezia-egoera, ERTE, enplegu-erregulazioko espedientea edo jarduera-itxiera (autonomoen kasuan) 2021. urtean zehar gertatu dela eta gutxieneko iraupena 3 hilabetekoa izan dela.

Para ello, se deberá acreditar que las personas sustentadoras económicas principales de la unidad convivencial se han visto afectadas laboralmente por el COVID-19, y justificar que la situación de paro, ERTE, ERE o cierre de actividad (en el caso de las personas autónomas), se ha producido a lo largo del año 2021 y que la duración mínima ha sido de 3 meses.

18. artikulua.– Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentaren kenkariak.

Artículo 18.– Deducciones de la renta de la unidad convivencial/familiar.

1.– Guraso bakarreko familiakoa izateagatik aplikatuko den kenkaria:

1.– Deducción por familia monoparental:

Deialdi honen ondorioetarako, guraso bakarreko familia horrela definitzen da: guraso, tutore edo harrera egiten duen pertsona bakarra dagoen hori. Zirkunstantzia hori familia-liburuaren edo tutoretza edo harrera ezartzen duen agiri ofizialaren bidez egiaztatu beharko da.

A efectos de esta convocatoria, se entiende por familia monoparental aquella en la que hay una única persona progenitora, tutora o acogedora, lo que deberá acreditarse con el libro de familia o el documento oficial que establezca la tutoría o el acogimiento.

Lortutako bizikidetza- edo familia-unitatearen errentari ehuneko hamarreko kenkaria besterik ez zaio aplikatuko, baldin eta eskatzailea guraso bakarreko familiakoa bada, honako egoera hauetako batean badago:

Sobre la renta de la unidad convivencial/familiar obtenida se aplicará una única deducción del 10 % si se trata de una familia monoparental y se encuentra en alguno de los supuestos siguientes:

a) Eskatzailea guraso bakarreko semea edo alaba da, eta familia-unitateak diru-iturri bakarra du: hain zuzen ere, aitak edo amak besteren kontura egiten duen lana edo/eta jasotzen duen pentsioa (ezintasun-pentsioa, alargun-pentsioa, zurztasun-pentsioa, konpentsazio-pentsioa edo/eta janari-pentsioa). Eskatzailearen edo anaia-arrebaren baten diru-sarrerak badaude, diru-sarreren kenketa aplikatzen jarraituko da, betiere diru-sarrerak dituzten kide horietako bakoitzeko lortutako guztizko zenbatekoa urtean 2.000 eurotik beherakoa bada.

a) La persona solicitante es hijo o hija en una familia monoparental, y la única fuente de ingresos son el trabajo por cuenta ajena de la persona progenitora y/o las pensiones devengadas (pensión por incapacidad, pensión de viudedad, pensión de orfandad). En el caso de que existan ingresos de la persona solicitante o de algún hermano o hermana no se dejará de aplicar la deducción de ingresos siempre que el importe total anual obtenido por cada uno de estos miembros con ingresos sea inferior a 2.000 euros.

b) Eskatzailea guraso bakarreko familia baten aita edo ama da, eta diru-iturri bakarra besteren kontura egiten duen lana edo/eta jasotzen duen pentsioa da (ezintasun-pentsioa, alargun-pentsioa, zurztasun-pentsioa, konpentsazio-pentsioa edo/eta janari-pentsioa); eta ez da seme-alabarik ez den beste pertsona batekin bizi.

b) La persona solicitante es el padre o la madre de una familia monoparental, la única fuente de ingresos es su trabajo por cuenta ajena y/o las pensiones devengadas (pensión por incapacidad, pensión de viudedad, pensión de orfandad, pensión compensatoria y/o pensión de alimentos) y no convive con ninguna otra persona, a excepción de sus hijos o hijas.

Azken puntu honetan, errentari kenkari hori aplikatzeko, behar-beharrezkoa da familia-errentan janari-pentsioaren edo/eta konpentsazio-pentsioaren zenbateko eguneratua sartzea, edo behar bezala egiaztatzea ez dagokiela kobratzea.

En este último caso, solo se aplicará esta deducción a las rentas que hayan incluido en su cómputo las cuantías actualizadas de la pensión de alimentos y/o la pensión compensatoria, o se acredite suficientemente que no procede su cobro.

c) Eskatzailea erabat umezurtza da eta 25 urte baino gutxiago du.

c) La persona solicitante es huérfana absoluta y menor de 25 años.

2.– Sostengatzaile nagusiak ez diren kide konputagarrien diru-sarreren gaineko kenkariak:

2.– Deducción sobre los ingresos de los miembros computables que no son personas sustentadoras principales:

Bizikidetza- edo familia-unitateko kide konputagarri bakoitzaren errenta zenbatetsiari ehuneko berrogeita hamarra kenduko zaio, kide horrek diru-sarrerak baditu eta sostengatzaile nagusia ez bada, eskatzailearen aitaren edo amaren bikote edo ezkontide berriaren kasuan izan ezik, familia-unitatearen sostengatzaile ekonomiko bakarra bada.

Se deducirá el 50 % de la renta calculada de cada uno de los miembros computables de la unidad convivencial/familiar que obtienen ingresos y no son sustentadores principales, excepto en el caso de la nueva pareja o cónyuge del padre o la madre de la persona solicitante, si es la única persona sustentadora económica de la unidad familiar.

3.– Familia ugarikoa izateagatik aplikatuko den kenkaria:

3.– Deducción por familia numerosa:

Ohiko bizilekuan bizi den neba-arreba bakoitzeko, eskatzailea barne hartuta, bizikidetza- edo familia-unitatearen errentaren gaineko kenkari bat, 525 eurokoa, egingo da, kategoria orokorreko familia ugaria denean; eta 800 eurokoa, kategoria bereziko familia ugarikoa bada.

Se hará una deducción sobre la renta de la unidad convivencial/familiar por cada hermano o hermana que conviva en el domicilio habitual, incluida la persona solicitante, de 525 euros si se trata de familia numerosa de categoría general, o de 800 euros si se trata de familia numerosa de categoría especial.

Ohiko bizilekuan bizi den eskatzailearen seme-alaba bakoitzeko, bizikidetza- edo familia-unitatearen errentaren gaineko kenkari bat, 525 eurokoa, egingo da, kategoria orokorreko familia ugaria denean; eta 800 eurokoa, kategoria bereziko familia ugarikoa bada.

Se hará una deducción sobre la renta de la unidad convivencial/familiar por cada hijo o hija de la persona solicitante que conviva en el domicilio habitual, de 525 euros si se trata de familia numerosa de categoría general, o de 800 euros si se trata de familia numerosa de categoría especial.

Beharrezkoa izango da familia ugariaren titulua indarrean egotea eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean. Ondorio hauetarako, eskabideak aurkezteko amaiera-data 33. artikuluko 1. puntuan adierazitakoa izango da.

Será necesario que el título de familia numerosa esté vigente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. A estos efectos, la fecha fin de presentación de solicitudes será la señalada en el artículo 33 punto 1.

4.– Desgaitasunen bat duen kide konputagarri bakoitzarengatik aplikatuko den kenkaria:

4.– Deducción por miembros computables con discapacidad:

Bizikidetza- edo familia-unitatearen errentari kenkari bat aplikatu ahalko zaio minusbaliotasuna legez aitortua den kide konputagarri bakoitzarengatik. Kenkaria 1.811 eurokoa izango da ahalmen-urritasuna % 33koa edo handiagoa bada eta % 65ekoa baina txikiagoa bada, edonor dela ere kide konputagarria. Desgaitasuna % 65ekoa edo handiagoa bada, kenkaria 4.000 eurokoa izango da, baldin eta eskatzaileak badu desgaitasun hori; kenkaria 2.881 eurokoa izango da, baldin eta beste kide konputagarri batek badu desgaitasun hori. Kenkari hori aplikatzeko, eskabideak aurkezteko epea amaitzerakoan desgaitasun horrek jarraitzen duela egiaztatu behar da.

Se practicará una deducción sobre la renta de la unidad convivencial/familiar por cada miembro computable que esté afectado de minusvalía legalmente calificada. Esta deducción será de 1.811 euros si la discapacidad es igual o mayor al 33 % e inferior al 65 %, cualquiera que sea el miembro computable. Si la discapacidad es igual o superior al 65 %, la deducción será de 4.000 euros, si la persona con discapacidad es la solicitante, y de 2.881 euros, en el caso de los restantes miembros computables. Para aplicar esta deducción, deberá acreditarse que la discapacidad persiste a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Gizarte Segurantzako pentsiodunek, elbarritasun erabatekoan, absolutuan edo handian ezintasun iraunkorraren pentsio bat badute, eta klase pasiboetako pentsiodunek zerbitzurako ezintasun iraunkorrarengatik edo desgaitasunarengatik erretiro-pentsio bat badute, % 33ko edo % 33tik gorako elbarritasuna izango dute, azaroaren 29ko 1/2013 Errege Lege Dekretuak, Elbarritasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Lege Orokorrak, 4.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Se considerará que presentan una discapacidad en Grado igual o superior al 33 % las personas pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el Grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, y tal y como se señala en el artículo 4.2 del RDL 1/2013, de 29 de noviembre, Ley general de derechos de las personas con discapacidad.

5.– Unibertsitate- edo goi mailako beste ikasketa batzuk egiten dituen eta beka eskatu duen anaia /arreba bakoitzeko dedukzioa.

5.– Deducción por cada hermano/a que realice estudios universitarios u otros estudios superiores, y que sea solicitante de beca:

Eskatzailea izan ezik, 1.176 euroko dedukzioa egingo da 2021-2022ko ikasturtean unibertsitate- edo goi mailako beste ikasketa batzuk egiten dituen eta beka eskatu duen anaia-arreba bakoitzeko. Dedukzio hori aplikatu ahal izateko, zirkunstantzia hau eskaeran horretarako dagoen atalean adierazi beharko da.

Exceptuando a la persona solicitante, se realizará una deducción de 1.176 euros por cada hermano/a computable que curse estudios universitarios u otros estudios superiores en el año académico 2021-2022 y sea solicitante de beca. Para poder aplicar esta deducción se deberá haber indicado esta circunstancia en el apartado previsto para ello en la solicitud.

19. artikulua.– Ondare-ondasunen mugak eta haiengatik aplikatzen den kenkaria.

Artículo 19.– Umbrales patrimoniales y reducciones de los mismos.

1.– Eskatutako beka ukatu ahal izango da, baldin eta, familia-errenta edozein delarik ere, 2020ko abenduaren 31n familia-unitateko kide konputagarrien ondasunen balioak edo/eta etekinek gainditu egiten badituzte honako muga hauek:

1.– Se denegará la beca solicitada, por razón de patrimonio, cualquiera que sea la renta de la familia, si el valor de los bienes y/o de los rendimientos patrimoniales de los miembros computables de la unidad familiar a 31 de diciembre del año 2020 supera los límites que se detallan a continuación.

a) Hiri-finkak direnean, honako bi muga hauek ezin dira gainditu:

a) En el caso de las fincas urbanas, no se podrá superar ninguno de estos 2 umbrales:

– Ohiko bizilekua eta trastelekua alde batera utzita, bizikidetza- edo familia-unitateko kide konputagarrien jabetzako hiri-finken katastroko balioen batuketa ezin da 42.900 eurotik gorakoa izan.

– La suma de los valores catastrales calculados de todos los bienes inmuebles no podrá superar los 42.900 euros. En este importe no se tendrá en cuenta la vivienda habitual y su trastero.

Gehienezko katastro-balioaren ondorioetarako, ez dira sostengatzaile ekonomiko nagusien diru-sarreren iturria den norberaren konturako jarduera ekonomikoa egiten den erakinak kontuan hartuko. Salbuespen hau aplikatu ahal izateko, jarduera ekonomikoak 2020ko zerga-ekitaldian eraikin horretan helbideratuta dagoela egiaztatu beharko da.

Tampoco se tendrán en cuenta los inmuebles donde se realice la actividad económica por cuenta propia, que constituya la fuente de ingresos de las personas sustentadoras económicas principales. Para poder aplicar esta excepción se deberá acreditar que la actividad económica está domiciliada en dicho inmueble durante el ejercicio fiscal 2020.

– Bizikidetza- edo familia-unitateko kide konputagarrien jabetzako etxebizitzen gehienezko kopurua, ohiko bizilekua barne, ezin da bi etxebizitza baino handiagoa izan. Zifra hori zenbatesteko, kide konputagarrien jabetzakoak izan daitezkeen etxebizitzetako titulartasun-ehunekoak batuko dira. Ez dira etxebizitzatzat hartuko 5.000 eurotik beherako katastro-balioa duten higiezinak, baina kontuan hartuko dira katastroko balioen baturaren ondorioetarako.

– El número máximo de viviendas propiedad de los miembros computables de la unidad convivencial/familiar será de dos viviendas, incluida la vivienda habitual. Para calcular esta cifra se sumarán los porcentajes de titularidad de las diferentes viviendas que puedan ser propiedad de los miembros computables. No tendrán la consideración de viviendas los inmuebles cuyo valor catastral calculado sea inferior a 5.000 euros, pero sí se tendrán en cuenta a efectos de la suma de valores catastrales.

Puntu honetan jasotako bi mugetan ez dira kontuan hartuko jabetza soileko ondasun higiezinak, gozamena bizikidetza-unitatetik kanpoko pertsona bati baitagokio. Egoera hori Jabetza Erregistroko ohar sinple batekin egiaztatu beharko da, egungo datakoa. Halaber, aitona-amonen bat bizikidetza-unitateko kide konputagarria bada, zenbaketatik jabetzako etxebizitza bat kenduko da.

En los dos umbrales incluidos en este punto no se tendrán en cuenta los bienes inmuebles de los que solo se tenga la Nuda propiedad cuando el usufructo corresponda a una persona no incluida en la unidad convivencial. Se deberá acreditar esta situación con una Nota Simple del Registro de la Propiedad de fecha actual. Asimismo, si algún abuelo/a está incluido en la unidad convivencial como miembro computable, se les descontará del cómputo, en su caso, una vivienda en propiedad.

b) 2020ko zerga-ekitaldiko higigarrien kapitalaren etekin garbia gehi ondareen irabazi eta galera garbien arteko aldearen baturak, familiako kide konputagarriena, ezingo du 1.700 euroko muga gainditu, bizikidetza-unitatearen errenta garbiak 16. artikuluan zehaztutako 1. muga gainditzen ez duen kasuetan izan ezik.

b) La suma de todos los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario del ejercicio fiscal 2020 más el saldo neto positivo de todas las ganancias y pérdidas patrimoniales perteneciente a los miembros computables de la familia no podrá superar 1.700 euros, excepto en los casos en que la renta neta de la unidad convivencial no supere el umbral 1 establecido en el artículo 16.

Batuketa horretan ez dira sartuko ohiko etxebizitza erosteko edo konpontzeko jasotako dirulaguntzak, ez eta emantzipatzeko oinarrizko errenta eta joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioetan parte hartzeagatik lortutako diruzko edo gauzazko sarien zenbatekoa 1.500 eurora arte. Sari horien ondoriozko ondare-irabaziak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren araudiaren arabera zuzenduko dira.

No se incluirán en esta suma las subvenciones recibidas para adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, la renta básica de emancipación ni el importe de los premios en metálico o en especie obtenidos por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias hasta un importe de 1.500 euros. Las ganancias patrimoniales derivadas de los mencionados premios se computarán de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean dauden hiri-higiezinen katastroko balioa zenbatesteko, honako arau hauek aplikatuko dira:

2.– Se aplicarán estas reglas para el cálculo del valor catastral de los inmuebles urbanos situados en algún municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

Higiezina Bizkaiko, Gipuzkoako edo Arabako edozein udalerritan badago, katastro-balioa 0,36z biderkatuz ateratzen dena izango da.

Cuando el inmueble esté situado en cualquier municipio de los Territorios Históricos de Bizkaia, Gipuzkoa o Álava, se multiplicará el valor catastral por 0,36.

3.– Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo dauden hiri-finken katastroko balioa zenbatesteko, honako arau hauek aplikatuko dira:

3.– Se aplicarán estas reglas para el cálculo del valor catastral de las fincas urbanas situadas en municipios ubicados fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

Katastroko azken berrikuspenaren data eraginkorra 1990eko urtarrilaren 1etik 2002ko abenduaren 31ra artekoa baldin bada, katastroko balioak 0,49 koefizienteaz biderkatuko dira. Berrikuspen horren eguna 2002ko abenduaren 31ren ostekoa baldin bada, honako koefiziente hauek erabiliko dira, katastro-balioak biderkatzeko:

En caso de inmuebles en los que la fecha de efecto de la última revisión catastral estuviera comprendida entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 2002 se multiplicarán los valores catastrales por 0,49. En el caso de que la fecha de la mencionada revisión fuera posterior al 31 de diciembre de 2002, los valores catastrales se multiplicarán por los coeficientes siguientes:

0,43; 2003an berrikusi direnetarako.

Por 0,43 los revisados en 2003.

0,37; 2004an berrikusi direnetarako.

Por 0,37 los revisados en 2004.

0,30; 2005ean berrikusi direnetarako.

Por 0,30 los revisados en 2005.

0,26; 2006an berrikusi direnetarako.

Por 0,26 los revisados en 2006.

0,25; 2007an berrikusi direnetarako.

Por 0,25 los revisados en 2007.

0,25; 2008an berrikusi direnetarako.

Por 0,25 los revisados en 2008.

0,26; 2009an berrikusi direnetarako.

Por 0,26 los revisados en 2009.

0,28; 2010ean berrikusi direnetarako.

Por 0,28 los revisados en 2010.

0,30; 2011n berrikusi direnetarako.

Por 0,30 los revisados en 2011.

0,32; 2012an berrikusi direnetarako.

Por 0,32 los revisados en 2012.

0,34; 2013an berrikusi direnetarako.

Por 0,34 los revisados en 2013.

0,36, 2014tik 2020ra bitartean berrikusitakoen artean.

Por 0,36 los revisados entre 2014 y 2020.

Nafarroako Foru Aldundiko higiezinen katastro-balioa, edonola ere, 0,50 koefizienteaz biderkatuko da.

En los inmuebles enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, el valor catastral se multiplicará en todo caso por 0,50.

Eskatzaileak ziurtatu beharko du higiezinaren katastro-berrikuspena zer urtetan egin den, koefizienteak aplikatu ahal izateko.

La persona solicitante deberá acreditar el año en que se ha producido la revisión catastral del inmueble para que le sean aplicados los coeficientes reductores del valor catastral.

20. artikulua.– Jarduera ekonomikoen muga.

Artículo 20.– Umbral para las actividades económicas.

Bizikidetza- edo familia-unitateko kide konputagarrien jarduera ekonomikoei buruzko fakturen kopurua guztira, 2020. ekitaldikoa, ezin izango da 155.500 euro baino handiagoa izan. Enpresa txikiei eta ertainei hori bera aplikatuko zaie, baldin eta titularrak merkataritza-sozietateak badira eta familia-unitateko kide konputagarrietako baten bat sozietate horren kidea edo partaidea bada eta bertan lan egiten badu. Titularrak enpresan duen titulartasun- edo partaidetza-portzentajea zenbatekoa, halako portzentajea aplikatuko zaio jarduera ekonomikoaren fakturazio-bolumenari.

La suma de los ingresos procedentes de las actividades económicas de los miembros computables de la unidad convivencial/familiar, correspondiente al ejercicio 2020, no podrá superar los 155.500 euros. Lo mismo se aplicará en el caso de pequeñas y medianas empresas cuyos titulares sean sociedades mercantiles de las cuales sean socios o socias, partícipes, etc. alguno de los miembros computables de la unidad familiar que a su vez sea trabajador de las mismas. La suma de los ingresos procedentes de las actividades económicas que se le imputará al titular de la actividad será el que corresponda a su porcentaje de titularidad o participación en la empresa.

Salbuespen gisa, 2021ean COVID-19k eragindako osasun-krisiak familiaren egoera ekonomikoa larriki kaltetu duen eskatzaileen kasuan, eta beka-eskaera ukatu zaienen kasuan, 2020ko ekitaldia kontuan hartuta jarduera ekonomikoetarako gehieneko atalase hori gainditzeagatik, jarduera ekonomikoetatik datozen diru-sarreren baturari % 5eko kenkaria egiteko eskubidea izango dute.

Excepcionalmente, en el caso de solicitantes cuya situación económica familiar se viera gravemente afectada en el año 2021 por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y su solicitud de beca haya sido propuesta denegada por superar este umbral máximo para actividades económicas al tener en cuenta el ejercicio 2020, tendrán derecho a una deducción del 5 % sobre la suma de los ingresos procedentes de las actividades económicas.

Horretarako, egiaztatu beharko da bizikidetza-unitatearen sostengatzaile ekonomiko nagusiak COVID-19 kodearen eraginpean egon direla lanean, eta justifikatu beharko da langabezia-egoera, ERTE, enplegu-erregulazioko espedientea edo jarduera-itxiera (autonomoen kasuan) 2021. urtean zehar gertatu dela eta gutxieneko iraupena 3 hilabetekoa izan dela.

Para ello, se deberá acreditar que las personas sustentadoras económicas principales de la unidad convivencial se han visto afectadas laboralmente por el COVID-19, y justificar que la situación de paro, ERTE, ERE o cierre de actividad (en el caso de las personas autónomas), se ha producido a lo largo del año 2021 y que la duración mínima ha sido de 3 meses.

21. artikulua.– Kenkariak ondare-elementuetan.

Artículo 21.– Reducciones en el valor de los elementos patrimoniales.

Atal honetan zehaztutako ondare-elementuen ehuneko berrogeita hamarra kenduko da, baldin eta bizikidetza- edo familia-unitateko kide konputagarrienak badira, eta kide horiek sostengatzaile nagusiak ez badira, eta 18.2 artikuluan zehaztu den errenta-kenkaria jasotzeko eskubidea badute.

Se reducirá en un cincuenta por ciento el valor de los elementos patrimoniales indicados en este apartado si pertenecen a miembros computables de la unidad convivencial/familiar que no son personas sustentadoras principales y tienen derecho a la deducción de renta detallada en el artículo 18.2.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
IKASKETA-BETEKIZUNAK
REQUISITOS ACADÉMICOS

22. artikulua.– Betebehar orokorrak.

Artículo 22.– De carácter general.

1.– 2021-2022 ikasturtean unibertsitateko edo goi-mailako ikasketak egiteko beka jasotzeko, ikasleek matrikula egin behar dute deialdi honetako 1. artikuluko ikasketaren batean, ikasturte horretan. Horrez gain, betekizun akademikoak bete behar dituzte, bai eta artikulu honetan jasotako aprobetxamendu akademikoaren betebeharrak ere.

1.– Para obtener beca para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2021-2022, los y las estudiantes deberán matricularse en dicho curso en alguno de los estudios mencionados en el artículo 1 de estas bases y cumplir respecto a estos los requisitos de naturaleza académica y de rendimiento académico recogidos en el presente Capítulo.

2.– Ikasleek aldi berean hainbat ikasketa egiten badituzte, bekaren bidez egin nahi dituzten ikasketei buruzkoak izan behar dute betekizun akademikoek eta aprobetxamendu akademikoaren betekizunak.

2.– En el caso del alumnado que realiza varios estudios simultáneamente, los requisitos académicos y de aprovechamiento deberán estar referidos a los mismos estudios para los que se solicita la beca.

3.– Ikasle batek ikasturte batez unibertsitateko edo goi-mailako ikasketarik egin ez badu, ezarritako betekizunak bete beharko dira maila bereko ikasketen azken mailan.

3.– En caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios universitarios o superiores, los requisitos que quedan señalados se exigirán respecto del último curso realizado de estudios de ese nivel.

23. artikulua.– Matrikulatu behar den gutxienezko kreditu-kopurua.

Artículo 23.– Número mínimo de créditos de matrícula.

Oro har, unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko beka eskatzen dutenek gutxieneko kreditu-kopurua matrikulatu behar dute, 2021-2022 ikasturtean egiten duten ikasketa-motaren arabera:

Con carácter general, los y las solicitantes de la beca deberán matricularse de un mínimo de créditos, dependiendo del tipo de estudios que realicen en el curso 2021-2022:

a) Graduko ikasketak: eskatzaileek gutxienez 60 kredituko matrikula egin beharko dute.

a) Estudios de Grado: las personas solicitantes deberán matricularse de un mínimo de 60 créditos.

b) Master-titulu ofiziala lortzeko ikasketak: eskatzaileek ikasturte osoko matrikula egin behar dute, ikasketa-planak urtebetea irauten badu; eta gutxienez 60 kredituko matrikula egin beharko dute, ikasketa-planak urtebetea baino gehiago irauten badu.

b) Estudios de Máster oficial: deberán matricularse del curso completo, si el plan de estudios tiene una duración de un año, y de un mínimo de 60 créditos, si su plan de estudios tiene duración superior a un año.

c) Goi-mailako arte-, erlijio- eta militar-ikasketak: eskatzaileak gutxienez 60 kredituko matrikula egin beharko dute.

c) Enseñanzas artísticas superiores y estudios superiores militares y religiosos: deberán matricularse de un mínimo de 60 créditos.

d) 25 urte baino gehiagokoak unibertsitatean sartzeko prestakuntza-ikastaroak, unibertsitateetan emandakoak: eskatzaileek gutxienez 35 kredituko matrikula egin behar dute. Beka ikasturte baterako soilik emango da.

d) Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años: deberá matricularse al menos de 35 créditos. La beca se concederá para un único curso académico.

24. artikulua.– Matrikulatu behar den gutxienezko kreditu-kopuruaren salbuespenak.

Artículo 24.– Excepciones respecto al número mínimo de créditos de matrícula.

Aurreko artikuluan adierazitako gutxienekora iristen ez diren pertsonek lortu ahal izango dute beka, ondorengo salbuespenetakoren bat betetzen bada:

Podrán tener beca las personas que no lleguen al mínimo señalado en el artículo anterior cuando se cumpla alguna de las siguientes excepciones:

a) Exijitutako gutxienekora ez iristea, unibertsitatearen araudiak mugatzen baitu matrikula daitekeen kredituen kopurua:

a) No llegar al mínimo exigido porque la normativa de la universidad limita el número de créditos en que puede matricularse:

– Goi gradua edo ikasketak: ahal den kreditu guztietan matrikulatu arren exijitutako gutxienekora iristen ez bada, unibertsitateak, zirkunstantzia akademiko desberdinengatik, ez baitio ematen kreditu gehiagotan matrikulatzeko aukerarik.

– Grado o estudios superiores: cuando se matricula de todos los créditos posibles, pero no llega al mínimo exigido porque la universidad no le permite matricularse de más créditos por diferentes circunstancias académicas.

– Masterra: ikasketa-planak ikasturte honetarako kredituen kopuru txikiago bat hartzen badu edo eskatzailearen masterraren kredituak baliokidetuta edo aitortuta baditu, onartuko da, betiere matrikula 30 kreditu baino txikiagoa ez bada. Matrikula 46 kreditu baino gutxiagokoa bada, matrikularen, ikaskuntzari eta eraldaketa digitalari laguntzeari lotutako oinarrizko zenbatekoaren eta hiriarteko joan-etorriei lotutako zenbateko osagarriaren osagaiak besterik ezin izango ditu lortu.

– Máster: si el plan de estudios contempla para ese curso un número menor de créditos o si se tienen créditos del máster convalidados o reconocidos, se admitirá siempre que la matrícula no sea inferior a 30 créditos. Si la matrícula es inferior a 46 créditos solo podrá obtener beca por los componentes matrícula, cuantía básica ligada al apoyo al aprendizaje y la transformación digital, y cuantía complementaria ligada al desplazamiento interurbano.

b) Ikasketak bukatzeko azken kredituak. Salbuespen hau behin bakarrik aplikatuko da.

b) Últimos créditos para finalizar estudios. Esta excepción solo se aplicará una única vez.

– Goi gradua edo ikasketak: gutxienezko 60 kredituetara iristen ez bada, ikasketak bukatzeko falta zaizkion kreditu guztietan, ikasturtean amortizatuko dituen aukerakoak (oraindik amortizatu gabe egon arren) edo gradu bukaerako lana, matrikulatu delako.

– Grado o estudios superiores: cuando no se llegue a los 60 créditos mínimos porque se matricula de la totalidad de los créditos que le restan para finalizar los estudios, exceptuados los optativos que vaya a amortizar durante el curso (aunque no estén todavía amortizados) o el trabajo fin de grado.

– Gradu bukaerako lanean besterik ez bada matrikulatzen.

– Se matricula solo del Trabajo fin de grado (TFG).

– Masterra: ikasketa horiek bukatzeko falta zaizkion kreditu guztietan matrikulatu izanagatik masterrerako exijitutako kredituen gutxienezko kopurura iristen ez denak izango du beka lortzeko aukera.

– Máster: quien no llegue al mínimo de créditos exigido para Máster porque se matricula de la totalidad de los créditos que le restan para finalizar dichos estudios podrá obtener beca.

Salbuespen hau gradurako edo masterrerako aplikatzen bada, 12 kreditu baino gehiagotan, 35era arte, matrikulatzen bada, % 50 txikiagoak izango dira bekaren osagaien zenbatekoak, osorik ordainduko den matrikularen osagaia izan ezik. 12 kreditutan, edo gutxiagotan, matrikulatzen bada, matrikularen osagaia besterik ez dagokio.

En caso de aplicarse esta excepción tanto para grado como para máster, si se matricula de más de 12 y hasta 35 créditos, la cuantía de los componentes de la beca se reducirá en un 50 %, excepto el componente matrícula, que se abonará en su totalidad. Si se matricula de 12 o menos créditos, solo le corresponderá el componente matrícula.

c) Gradu edo masterreko ikasketak, presentziaren erdiko erregimenean eta on-line euskarriarekin:

c) Estudios de Grado o Máster en régimen semipresencial con soporte on-line:

30 kreditutan, gutxienez, matrikulatzen bada, izango du beka lortzeko aukera. 46 kreditu baino gutxiagotan matrikulatzen bada, osagai hauek lortu ahal izango ditu: matrikula, ikaskuntzari eta eraldaketa digitalari laguntzeari lotutako oinarrizko zenbatekoa eta hiriarteko joan-etorriei lotutako zenbateko osagarria.

Podrá obtener la beca si se matricula al menos de 30 créditos. Si la matrícula es inferior a 46 créditos solo se podrán obtener los siguientes componentes: matrícula, cuantía básica ligada al apoyo al aprendizaje y la transformación digital, y cuantía complementaria ligada al desplazamiento interurbano.

d) Gradu edo masterrerako matrikula partziala:

d) Matrícula parcial para grado o máster:

30 kreditutan, gutxienez, matrikulatu behar du eta ondorengo egoeretako batean dagoela justifikatu beharko du beka eskatzen duen pertsonak:

Se debe matricular un mínimo de 30 créditos y justificar que la persona solicitante de beca se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias:

– Ikasketak eta lan-jarduera egiten ditu bateragarri.

– Compatibiliza los estudios con la actividad laboral.

– Lanbide Heziketako irakaskuntzak egin ditu eta kredituak baliokidetu edo ezagutzen zaizkio.

– Ha cursado enseñanzas de Formación Profesional y se le convalidan o reconocen créditos.

– Curriculumetik kanpoko praktiken kredituak baliokidetu edo ezagutzen zaizkio.

– Se le convalidan o reconocen créditos de prácticas externas curriculares.

46 kreditu baino gutxiagotan matrikulatzen bada, ondorengo osagaiak bakarrik lortu ahal izango ditu: matrikula, ikaskuntzari eta eraldaketa digitalari laguntzeari lotutako oinarrizko zenbatekoa eta hiriarteko joan-etorriei lotutako zenbateko osagarria.

Si la matrícula es inferior a 46 créditos solo se podrán obtener los siguientes componentes: matrícula, cuantía básica ligada al apoyo al aprendizaje y la transformación digital, y cuantía complementaria ligada al desplazamiento interurbano.

e) Eskatzaileak % 65eko edo gehiagoko elbarritasun bat badu:

e) La persona solicitante tiene una discapacidad de grado igual o superior al 65 %:

% 50era arte, exijitutako gutxienekoari begira, gutxitu ahal izango ditu irakastorduak. Murrizketa hau 23. artikuluaren d) paragrafoan adierazitako ikasketetarako erabiltzen duenak, beka berritu ahal izango du, ikasturtean matrikulatu den kredituen % 50 gainditzen badu.

Podrá reducir su carga lectiva hasta un 50 % respecto al mínimo exigido. Quien haga uso de esta reducción para los estudios señalados en el párrafo d) del artículo 23, podrá renovar la beca si supera en el curso el 50 % de los créditos matriculados.

Aurrerago adierazitako salbuespen guztietan zabaldu ahal izango dira kredituak, horren berri Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzari 2022ko martxoaren 31 baino lehenago ematen bazaio, araudi akademikoarengatik lehenago matrikulatu ezin izan den gradu bukaerako proiektuaren kredituen kasuan izan ezik; kreditu horiek ikasturteak bukatu arte zabaldu ahal izango dira.

En todas las excepciones señaladas anteriormente se aceptarán las ampliaciones de créditos que sean comunicadas a la Dirección de Política y Coordinación Universitaria antes del 31 de marzo del 2022, excepto en el caso de los créditos del Proyecto Fin de Grado, que no se han podido matricular antes por normativa académica y que podrán ampliarse hasta final de curso.

25. artikulua.– Matrikulatu behar den gutxieneko kreditu-kopurua zenbatzea.

Artículo 25.– Cómputo de los créditos mínimos de matrícula.

Matrikulatu den gutxieneko kreditu-kopurua zenbatzeko, kontuan hartu beharko dira honako arau hauek:

Para el cómputo de los créditos mínimos de matrícula, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Eskatu beharreko gutxieneko kopuruan ezin izango dira sartu espezialitate bat baino gehiagoko irakasgai edo kredituak, ezta dagokion titulua eskuratzeko behar diren kopurutik gorakoak ere.

a) En ningún caso entrarán a formar parte de los mínimos exigidos asignaturas o créditos correspondientes a distintas especialidades o que superen los necesarios para la obtención del título correspondiente.

b) Baliozkotu, egokitu edo aitortu diren kredituak ez dira matrikulatutako kreditutzat joko; hortaz, ez dira batuko matrikulan hartzeko gutxieneko kreditu-kopurua betetze aldera. Ikasturte horretan amortizatuko diren hautazko irakasgaien kredituak ere ez dira aintzat hartuko.

b) Las asignaturas o créditos convalidados, adaptados o reconocidos no se contabilizarán como créditos matriculados, por lo que no se suman a efectos de llegar al mínimo de créditos de matrícula exigidos. Tampoco se contabilizarán los créditos correspondientes a asignaturas optativas que vayan a amortizarse durante el curso.

c) Hirugarren matrikularen kredituak matrikularen gutxienezko kredituak kalkulatzearen ondorioetarako hartuko dira kontuan; ez, ordea, prezio publikoaren zenbatekoa kalkulatzeko, 3. artikuluaren 4. atalean jasota agertzen den legez.

c) Los créditos de tercera matrícula se tendrán en cuenta a los efectos del cálculo de los créditos mínimos de matrícula, pero no así para calcular el importe del precio público correspondiente, tal y como se recoge en el apartado 4 del artículo 3.

26. artikulua.– Beka eskuratzeko aurreko ikasturteko errendimendu akademikoa.

Artículo 26.– Rendimiento académico exigido en el curso anterior para obtener beca.

1.– Beka eskuratu ahal izateko, eskatzaileek ziurtatu beharko dute aurreko ikasturtean eskatutako errendimendu edo ustiapen akademikoa gainditu dutela, 2020-2021 ikasturtean egingo diren ikasketen arabera.

1.– Para poder obtener beca las personas solicitantes deberán acreditar tener superado el rendimiento o aprovechamiento académico exigido en el curso anterior, según los estudios que realicen en el curso 2020-2021.

a) Gradu-titulu ofiziala edo goi-mailako ikasketak:

a) Estudios de Grado o estudios universitarios o superiores artísticos, militares o religiosos:

– Lehen aldiz unibertsitateko edo goi-mailako arte-, erlijio- edo militar-ikasketetara matrikulatzen diren ikasleei ez zaie errendimendu akademikorik eskatuko.

– Al alumnado que se matricule por primera vez no se le exigirá ningún rendimiento académico.

– Unibertsitateko edo goi-mailako arte-, erlijio- edo militar-ikasketetan bigarren mailatik aurrera matrikulatzen diren ikasleei honako errendimendu hau eskatuko zaie:

– Al alumnado que se matricula en segundo o cursos superiores se le exigirá el siguiente rendimiento:

– Ingeniaritza edo Arkitekturaren adarreko ikasketak: matrikulatu diren kredituen % 60.

– Estudios de la rama de enseñanza de Ingeniería y Arquitectura: 60 % de los créditos matriculados.

– Zientzien ikasketak: matrikulatu diren kredituen % 65.

– Estudios de la rama de enseñanza de Ciencias: 65 % de los créditos matriculados.

– Osasun Zientzien, Lege- eta Gizarte-Zientzien, eta Arte eta Giza Zientzien adarreko ikasketak: matrikulatu diren kredituen % 75.

– Estudios de la rama de enseñanza de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Artes y Humanidades: 75 % de los créditos matriculados.

b) Unibertsitate-masterreko titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak:

b) Estudios conducentes a la obtención del título oficial de Máster:

– Masterreko lehen kurtsorako: beka izateko, ez da batezbesteko gutxienezko notarik exijituko.

– Para el primer curso de Máster: no se exigirá una nota media mínima para tener beca.

– Master ofizial baten bigarren ikasturterako, hauxe egiaztatu beharko dute: aurreko ikasturtean matrikulatutako kreditu guztiak gainditu dituztela, eta master-ikasketak amaitzeko gelditzen zaizkien kreditu guztietan matrikulatu direla.

– Para el segundo curso de Máster: haber superado la totalidad de los créditos de que hubieran estado matriculadas en el curso anterior, así como que se matriculan en todos los créditos que les restan para finalizar los estudios del Máster.

– Master bat presentziaren erdiko erregimenean egiten badu eta, matrikula-kredituen gutxienezko kopuruari begira, 24. artikuluaren c) puntuan xedatutako salbuespena izan badu, aurreko kurtsoan matrikulatu den kreditu guztiak gainditu beharko ditu ikasleak.

– Cuando se curse un Máster semipresencial y se haya disfrutado de la excepción contemplada en el artículo 24 punto c) en relación al número mínimo de créditos de matrícula, se deberá haber superado la totalidad de los créditos matriculados en el curso anterior.

2.– Ikasketa-aldaketaren kasuan, aurreko ikasturtean exijitutako errendimendu edo aprobetxamendu akademikoa ondorengo arauen arabera kalkulatuko da:

2.– En el supuesto de cambio de estudios, el cálculo del rendimiento exigido en el curso anterior se efectuará conforme a las siguientes reglas:

Eskatzaileak agindu honetan zehaztutako ikasketak egiteko aurreko ikasturtean beka jaso bazuen, ikasturte horretan lortutakoa joko da errendimendu akademikotzat, 12.4 artikuluaren arabera.

Si la persona solicitante percibió beca el curso anterior, se considerará como rendimiento académico el obtenido en dicho curso, teniendo en cuenta lo señalado en artículo 12.4.

Eskatzaileak aurreko ikasturtean beka jaso ez bazuen, ondorengo arauen arabera kalkulatuko da:

Si la persona solicitante no percibió beca en el curso anterior se seguirán las siguientes normas:

– Aurreko ikasketak lehen urtean utzi bazituen eta ikasketa berrien lehen urtea ari bada egiten: ez zaio errendimendurik eskatuko, 26.1.a) artikuluaren lehen paragrafoan zehazten den moduan.

– Si los anteriores estudios fueron abandonados en 1.º y está en 1.º de los nuevos estudios: no se le exige ningún rendimiento, tal y como se establece en el artículo 26.1.a), párrafo primero.

– Aurreko ikasketak lehen urtean utzi bazituen eta ikasketa berrietan bigarren urtetik aurrerako ikasturteren batean badago, ikasketa berrien azken urtea hartuko da kontuan, 12.4 artikuluan zehaztutakoarekin bat etorriz.

– Si los anteriores estudios fueron abandonados en 1.º y en los nuevos estudios está en 2.º o posteriores cursos se tendrá en cuenta el último curso de los nuevos estudios, teniendo en cuenta lo señalado en artículo 12.4.

– Aurreko ikasketak bigarren mailatik aurrerako ikasturteren batean utzi bazituen eta ikasketa berrien lehen urtea ari bada egiten, bertan behera utzitako ikasketen azken urtea hartuko da kontuan, 12.4 artikuluan zehaztutakoarekin bat etorriz.

– Si los anteriores estudios fueron abandonados en 2.º o posteriores cursos y está en 1.º de los nuevos estudios, se tendrá en cuenta el último curso de los estudios abandonados, teniendo en cuenta lo señalado en artículo 12.4.

– Aurreko ikasketak bigarren mailatik aurrerako ikasturteren batean utzi bazituen eta ikasketa berrietan bigarren urtetik aurrerako ikasturteren batean badago, ikasketa berrien azken urtea hartuko da kontuan, 12.4 artikuluan zehaztutakoarekin bat etorriz.

– Si los anteriores estudios fueron abandonados en 2.º o posteriores cursos y en los nuevos estudios está en 2.º o posteriores cursos se tendrá en cuenta el último curso de los nuevos estudios, teniendo en cuenta lo señalado en artículo 12.4.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Irakaskuntza berberetako plan berrietara egokitzeko prozesuak ez dira ikasketa-aldaketatzat joko.

No se considerarán cambio de estudios las adaptaciones a nuevos planes de las mismas enseñanzas.

27. artikulua.– Aurreko ikasturtean exijitutako errendimendu akademikoari aplikatzeko moduko salbuespenak.

Artículo 27.– Excepciones aplicables al rendimiento académico exigido en el curso anterior

Salbuespen gisa, eskatzaileak errendimendu akademikoko betekizunetik salbuetsita egongo dira, baldin eta ikasturte horretan osasun-arazo edo segurtasun-arazo larriak izan badituzte, eta arazo horiek direla-eta, ikasketak normaltasunez egitea ezinezkoa izan bada. Arazo horiek ziurtatzeko, honako aukera hauetako bat hautatu beharko da: osasun-arazoen kasuetan, Osasun Publikoaren Sareko medikuak, gaixotasun horren arloko espezialistak, igorritako mediku-txosten ofiziala, eta ebazpen judiziala, uneko prozesu judizialaren ziurtagiria edo Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen txosten ofiziala.

Excepcionalmente, podrán ser eximidas del cumplimiento del requisito de rendimiento académico exigido las personas solicitantes que, en el curso académico de referencia, han sufrido problemas graves de salud o de seguridad que les hayan incapacitado para continuar sus estudios con normalidad. Esta circunstancia se deberá acreditar de alguna de estas maneras: certificación médica oficial emitida por la Red de Salud Pública especialista del área de la enfermedad de que se trate en el caso de problemas de salud, y resolución judicial, certificación del proceso judicial en curso o informe oficial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el caso de problemas de seguridad.

28. artikulua.– Errendimendu akademikoa aprobetxamendu akademikoari lotutako oinarrizko zenbatekoa lortzeko.

Artículo 28.– Rendimiento académico para obtener la cuantía básica ligada al aprovechamiento académico.

Aprobetxamendu akademikoari lotutako osagaia lortzeko, 6. artikuluan zehaztutakoarekin batera, eskatzaileek honako errendimendu akademiko hau ziurtatu beharko dute, egin nahi dituzten ikasketak zeintzuk diren:

Para obtener la cuantía básica ligada al aprovechamiento académico, además de lo señalado en el artículo 6, las personas solicitantes deberán acreditar este rendimiento académico, según los estudios que vayan a realizar:

a) Gradu-ikasketetan edo goi mailako beste ikasketa batzuetan lehenengo aldiz matrikulatzen diren ikasleek ondoren datorren taulan jasotako batez bestekoa lortua behar izango dute. Hori izango da unibertsitatean sartzeko nota, zeina selektibitatean espezifikoak kontuan hartu gabe ateratako nota baita. Unibertsitatera sartzeko probatik ez datozenek ere nota berberak atera dituztela egiaztatu beharko dute.

a) Alumnado que se matricula por primera vez en estudios universitarios de Grado u otros estudios superiores no universitarios deberá haber obtenido la nota media señalada en el cuadro adjunto, que será la Nota de Acceso a la Universidad (NAU), que es la nota de selectividad sin contar las específicas. Quienes no accedan desde la prueba de acceso a la universidad deberán acreditar las mismas notas.

b) Unibertsitateko edo goi-mailako ikasketetako bigarren mailan edo hurrengoetan matrikula egiten duten ikasleek aurreko mailan (unibertsitatea edo goi-mailan) matrikulan hartu zituzten kreditu guztiak gaindituta izan behar dituzte, eta ondorengo taulan eskatutako batez besteko nota izan beharko du.

b) Alumnado que se matricula en segundo y sucesivos cursos de estudios universitarios de Grado o estudios superiores no universitarios deberán haber superado el 100 % de los créditos matriculados en el último curso universitario o superior realizado, y haber obtenido la nota media detallada en el cuadro adjunto:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Osagai hau zenbatesteko kontuan hartu beharreko batez besteko nota unibertsitateko edo goi-mailako ikasketa-espedientean jasotakoa izango da. 6.4 artikuluan ezartzen den bezala Osagaiaren kopurua bikoiztu egingo da 1. mugan dauden pertsonentzat.

La nota media a tener en cuenta para el cálculo de este componente será la que figura en su expediente académico universitario o de estudios superiores. El importe de la cuantía se duplicará para las personas incluidas en umbral 1, tal y como se establece en el artículo 6.4.

– Ikasketa-espedientearen ziurtagirian batez besteko nota, zenbakiko kalifikazioen bidez kalkulatua, jasota ez badago, honako hau izango da kalifikazioak zenbatesteko baremoa:

– En el caso de que en el certificado del expediente académico no conste la nota media calculada con calificaciones numéricas, las calificaciones se valorarán según el siguiente baremo:

– Ohorezko matrikula (bikain eta aipamena) = 10 puntu.

– Mención de Matrícula de Honor (Sobresaliente y Mención) = 10 puntos.

– Bikain (9 eta 10 puntu artean) = 9 puntu.

– Sobresaliente (entre 9 y 10 puntos) = 9 puntos.

– Oso ongi (7 eta 8,9 artean) = 7,5 puntu.

– Notable (entre 7 y 8,9) = 7,5 puntos.

– Nahiko edo gai (5 eta 6,9 artean) = 5,5 puntu.

– Aprobado o apto (entre 5 y 6,9) = 5,5 puntos.

– Gutxiegi, ez aurkeztua edo deialdi deuseztatua = 2,5 puntu.

– Suspenso, no presentado o anulación de convocatoria = 2,5 puntos.

Titulazio bikoitzak, bi jakintza-arlotakoak direnak, egin nahi dituzten ikasleek haietako bat aukeratu beharko dute.

En el caso de dobles titulaciones que pertenezcan a ramas de conocimiento diferentes las personas solicitantes deberán optar por una de ellas.

c) Master-titulu ofiziala lortzeko ikasketetan matrikula egin duten ikasleek:

c) En el caso del alumnado que se matricula en estudios conducentes a la obtención del título oficial de Máster:

– Errendimendu akademikoko osagaia urtebeteko master ofizial bat egiteko edo bi urteko master baten lehenengo ikasturtea egiteko, eskatzaileak, batez beste eta gutxienez 9 puntuko nota lortu behar izan du masterra ikasteko bide ematen duen unibertsitate-tituluko ikasketetan. Ondorio horietarako, Ingeniaritza- eta Arkitektura-ikasketetan lortutako batez besteko notak 1,17 koefizienteaz biderkatuko dira. Zientzien adarreko ikasketak 1,11 koefizienteaz eta Osasun Zientzien adarreko ikasketak 1,05 koefizienteaz biderkatuko dira.

– Para obtener el componente de rendimiento académico para cursar un Máster oficial de duración anual, o el primer curso de un Máster bianual, la persona solicitante deberá haber obtenido una nota media de al menos 9 puntos en los estudios de la titulación universitaria que le da acceso al Máster. A estos efectos, las notas medias procedentes de estudios de enseñanzas de Ingeniería y Arquitectura se multiplicarán por el coeficiente 1,17, los estudios de las ramas de enseñanzas de Ciencias por el coeficiente 1,11 y los estudios de las ramas de Ciencias de la salud por el coeficiente 1,05.

– Master ofizialeko bigarren mailarako beka eskatzen dituztenek ziurtatu beharko dute aurreko mailaren matrikulan hartu zituzten kreditu guztiak gainditu dituztela, eta batez besteko nota 9 puntukoa dela.

– Las personas solicitantes de beca para el segundo curso de Máster oficial deberán acreditar que han superado la totalidad de los créditos de que hubieran estado matriculadas en el curso anterior con una nota media de 9 puntos.

29. artikulua.– Errendimendu akademikoa, familia-errentari lotutako oinarrizko zenbatekoa lortzeko.

Artículo 29.– Rendimiento académico para obtener la cuantía básica ligada a la renta familiar.

Beka-eskatzaileek familia-errentari lotutako oinarrizko zenbatekoa lortu ahal izango dute, baldin eta, gainerako betebeharrak beteta, honako errendimendu akademiko hau gainditu dutela egiaztatzen badute:

Los y las solicitantes de beca podrán obtener la cuantía básica ligada a la renta familiar si además del resto de condiciones, acreditan tener superado este rendimiento académico:

a) Gradu-ikasketetan edo goi mailako beste ikasketa batzuetan lehenengo aldiz matrikulatzen diren ikasleek gutxienez 6 puntuko batez besteko nota lortu behar izan dute unibertsitateko sarbide-proban. Unibertsitateko sarbide-proba egin ez dutenek unibertsitatean hasteko bidea eman dien batez besteko nota gutxienez 6 puntukoa izango da, edo handiagoa.

a) Quienes se matriculen por primera vez en estudios universitarios de Grado u otros estudios superiores no universitarios, una nota media de al menos 6 puntos en la prueba de acceso a la universidad. Quienes no acceden desde la prueba de acceso a la universidad, la nota que les ha permitido el acceso a la universidad deberá ser igual o superior a los 6 puntos.

b) Bigarren mailan edo hurrengoetan matrikula egiten dutenek, master ofiziala izan ezik, unibertsitateko edo goi-mailako ikasketen azken mailan honako errendimendu hau lortu behar izan dute, matrikulatutako kredituak erreferentziatzat hartuta:

b) Quienes se matriculan en segundo y sucesivos cursos, salvo en Máster oficial, siempre en referencia a los créditos matriculados en el último curso universitario o superior realizado:

– Ingeniaritza eta arkitekturaren adarreko ikasketak: matrikulatu diren kredituen % 65.

– Enseñanzas de Ingeniería y Arquitectura: 65 % de los créditos matriculados.

– Zientzien ikasketak: matrikulatu diren kredituen % 70.

– Enseñanzas de Ciencias: 70 % de los créditos matriculados.

– Gainerako unibertsitateko edo goi-mailako ikasketak: matrikulatu diren kredituen % 80.

– Estudios de la rama de enseñanza de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Artes y Humanidades: 80 % de los créditos matriculados.

c) Master-titulu ofiziala lortzeko ikasketetan matrikula egin duten ikasleek:

c) Alumnado que se matricula en estudios conducentes a la obtención del título oficial de Máster:

– Urtebeteko master bat egiteko, edo bi urteko master baten lehenengo maila egiteko, eskatzaileak batez beste eta gutxienez, 7 puntuko nota lortu behar izan du masterra ikasteko bide ematen duen unibertsitate-tituluko ikasketetan. Ondorio horietarako, Ingeniaritza- eta Arkitektura-ikasketetan lortutako batez besteko notak 1,17 koefizienteaz biderkatuko dira. Zientzien adarreko ikasketak 1,11 koefizienteaz eta Osasun Zientzien adarreko ikasketak 1,05 koefizienteaz biderkatuko dira.

– Para cursar un Máster de duración anual, o el primer curso de un Máster bianual, deberá haber obtenido una nota media de al menos 7 puntos en los estudios de la titulación universitaria que le da acceso al Máster. A estos efectos, las notas medias procedentes de estudios de enseñanzas de Ingeniería y Arquitectura se multiplicarán por el coeficiente 1,17, los estudios de las ramas de enseñanzas de Ciencias por el coeficiente 1,11 y los estudios de las ramas de Ciencias de la salud por el coeficiente 1,05.

– Master ofizialeko bigarren mailarako beka eskatzen dituztenek ziurtatu beharko dute aurreko mailaren matrikulan hartu zituzten kreditu guztiak gainditu dituztela, eta batez besteko nota 7 puntukoa dela.

– Para el segundo curso de Máster deberán acreditar que han superado la totalidad de los créditos de que hubieran estado matriculadas en el curso anterior con una nota media de 7 puntos.

30. artikulua.– Genero-indarkeriaren biktimentzako salbuespen akademikoak.

Artículo 30.– Excepciones académicas para personas víctimas de violencia de género.

1.– 2021-2022 ikasturteko beken eta ikasketarako laguntzen deialdi orokorrean parte hartuko duten eskatzaileei dagokienez, epai kondenatzaileen, babes-aginduen, biktima babesteko neurriak adosten dituen ebazpen judizialaren edo babes-agindua eman arte eskatzailea genero-indarkeriaren biktima dela adierazten duen Zerga Ministerioaren txostenaren bidez, 2020ko ekainaren 30etik 2022ko ekainaren 30era bitartekoak, egiaztatzen bada genero-indarkeriaren biktima direla, beka eskuratu ahal izango dute 2021-2022 ikasturtean, betiere indarreko araudian zehaztutako gainerako betekizunak betetzen badituzte, 2020-2021 ikasturtean gainditutako irakastorduekin, beka jasotzeko urteen mugarekin eta 2020-2021 ikasturtean beka jasotzeko kreditu-ehuneko zehatz bat gainditzearekin lotutako baldintzak aplikatu gabe.

1.– Las solicitantes de la convocatoria general de becas y ayudas al estudio correspondiente al curso académico 2021-2022 que en virtud de sentencia condenatoria, orden de protección, resolución judicial que acuerde medidas cautelares para la protección de la víctima, o, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección, dictadas entre el 30 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2022, tengan la condición de víctimas de violencia de género y/o sus hijos e hijas víctimas de violencia de género y soliciten dichas becas y ayudas al estudio, podrán obtener beca en el curso 2021-2022, siempre que cumplan todas las demás condiciones previstas en la normativa vigente, sin que les sean de aplicación los requisitos establecidos en relación con la carga lectiva superada en el curso 2020-2021 ni el límite del número de años con condición de becaria, ni la exigencia de superar un determinado porcentaje de créditos en el curso 2020-2021 para el que haya resultado beneficiaria de la beca.

2.– Aurreko atalean aipatutako pertsonek, aurreikusitako betekizunak betetzeaz gain, honako hau egin beharko dute:

2.– Las personas a que se refiere el apartado anterior, además de cumplir los requisitos previstos en el mismo, deberán:

a) Egiaztatu beharko dute 2020-2021 ikasturtean errendimendu akademiko txikiagoa izan duela epai kondenatzailearen, babes-aginduaren, biktima babesteko neurriak adosten dituen ebazpen judizialaren edo babes-agindua eman arte biktima genero-indarkeriaren biktima dela adierazten duen Zerga Ministerioaren bidez egiaztatutako baldintza dela eta. Horretarako, bekadunak hautatzeaz arduratuko den unibertsitate-organo kolegiatuaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, deialdian zehaztutako terminoetan.

a) Acreditar que en el curso 2020-2021 se ha producido un menor rendimiento académico con causa directa en dicha condición declarada por sentencia condenatoria, orden de protección, resolución judicial que acuerde medidas cautelares para la protección de la víctima o, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección. Para ello deberán presentar, en los términos establecidos en la Convocatoria, una certificación por el órgano colegiado de selección de becarios de la correspondiente Universidad.

b) 2021-2022 ikasturterako matrikulatu honako kreditu-, ordu- edo irakasgai-kopuru hauetan, gutxienez:

b) Matricularse en el curso 2021-2022 del siguiente número de créditos, horas o asignaturas, como mínimo:

– Goi-mailako arte-, erlijio- eta militar-ikasketetako ikasleak: 30 kreditu.

– Estudiantes de enseñanzas artísticas, estudios religiosos y militares superiores: 30 créditos.

– Unibertsitate-ikasleak: 30 kreditu edo ikasturte osoaren erdia gradu-titulazio bikoitzen kasuan.

– Estudiantes universitarios: 30 créditos o la mitad del curso completo en el caso de dobles titulaciones de Grado.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ESKABIDEAK AURKEZTEA
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

31. artikulua.– Nola aurkeztu eskabidea.

Artículo 31.– Cómo presentar la solicitud.

Honako urrats hauek egin behar dira, eskabideak aurkezteko:

Para presentar las solicitudes se seguirán estos pasos:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskaera-formularioan sartzeko identifikatzea: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1010607 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartzen diren identifikatzeko eta elektronikoki izenpetzeko bitartekoen bidez identifikatu eta izenpetu beharko dira eskaerak. Bitarteko horiek helbide honetan egongo dira eskura: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak.

1.– Identificarse con un certificado electrónico válido para acceder al formulario de solicitud en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1010607 La identificación y firma de las solicitudes se debe realizar mediante los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos.

Baldin eta eskatzaileak Espainiako nazionalitatea badu, Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakiaren eta iraungitze dataren bidez identifikatu beharko du. Eskatzailea atzerritarra baldin bada, Atzerritarraren Identifikazio-zenbakia adierazi beharko du, bai eta Atzerritarren Identifikazio-txartelaren iraungitze data ere. Kasu batean eta bestean, eskatzailearen identitatea egiaztatu egingo da, pertsona horren esanbidezko baimenarekin, datuak egiaztatzeko zerbitzuaren bitartez. Zerbitzu hori Administrazio Elektronikoari buruzko 21/2012 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian jasota dago.

Si la persona que hace la solicitud tiene la nacionalidad española deberá identificarse necesariamente mediante el número y la fecha de caducidad de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Las personas de nacionalidad extranjera se identificarán mediante su Número de Identificación de Extranjeros (NIE) y el número y la fecha de caducidad de su Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE). En ambos casos la identidad de la persona solicitante se verificará, con la autorización expresa de dicha persona, a través del servicio de verificación de datos contemplado en la disposición adicional segunda del Decreto 21/2012, de Administración Electrónica.

Espainiakoak salbuetsita, Europar Batasuneko beste herrialde batzuetako herritarrek, eta Norvegiako, Islandiako, Liechtensteingo eta Suitzako herritarrek ez badute Atzerritarren Identifikazio-txartelik, nor bere herrialdean emandako beste nortasun-agiri ofizial baten bidez identifikatu ahal izango da. Kasu horietan, datuen egiazkotasuna dagokion agiriaren kopia bat aurkeztuta ziurtatu beharko da. Horrez gain, gainerako dokumentuak ere aurkeztu behar izango dira.

Los ciudadanos y ciudadanas de Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza y de los países de la Unión Europea distintos de España que no dispongan de una Tarjeta de Identificación de Extranjeros podrán identificarse mediante otro documento oficial de identidad expedido por su respectivo país. En estos casos la veracidad de los datos de identificación introducidos deberá acreditarse mediante la presentación de copia del documento acreditativo, junto con el resto de la documentación a aportar.

2.– Eskabide elektronikoa formalizatu ahal izango da, ordezkaritza zuzenbidean baliozkoa den edozein bitartekoren bidez egiaztatuz, baldin eta horren berri modu fidagarrian ematen badu. Ordezkaritza Eusko Jaurlaritzaren Ahalordetzeen Erregistro Elektronikoan inskribatzea gomendatzen da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak/

2.– Se podrá formalizar solicitud electrónica acreditando representación mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Se recomienda inscribir la representación en el Registro electrónico de Apoderamientos del Gobierno Vasco, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

3.– Eskaera egiteko formulario elektronikoa betetzea. Formulario horrek zenbait erlaitz ditu eta erlaitz horietan datu pertsonalak, familia mailakoak eta akademikoak bete behar dira. Bizikidetza-unitateko kide guztiek alta eman beharko dute NANa edo bizileku-baimena (AIZ) duten nortasun-agiri eguneratuenarekin.

3.– Rellenar el formulario electrónico de solicitud, que consta de varias pestañas diferentes donde se deben completar datos personales, familiares y académicos. Todos los miembros de la unidad convivencial deberán darse de alta con el documento de identidad más actualizado que tengan, DNI o Permiso de Residencia (NIE).

4.– Era elektronikoan bakarrik aurkeztu ahal izango da eskaerarekin batera joan beharko duen dokumentazioa, eta agindu honek 32. artikuluan adierazten duena izango da. Dokumentazio hori 4/2010 errege dekretuak, operatibitate arteko eskema nazionala onartzen duenak, eta berori garatzen duen araudiak erregulatutako formatuen araberakoa izango da.

4.– La documentación que deberá acompañar a la solicitud se presentará únicamente por vía electrónica, y será la señalada en el artículo 32 de esta Orden. Dicha documentación se ajustará a los formatos regulados en el Real Decreto 4/2010 por el que se aprueba el esquema nacional de interoperabilidad y en su normativa de desarrollo.

Derrigorrezko agiri guztiak, «Gaineratutako agiriak» atalean, eskaera elektronikoan gaineratu beharko dira. Ez da paperez entregatutako dokumentazioa onartuko eta eskatzaile bakoitzak on line egin beharko du tramite hori.

Se deben adjuntar en la solicitud electrónica todos los documentos obligatorios, en el apartado «Documentos Adjuntos». No se aceptará la entrega de documentación en papel, y cada persona solicitante deberá hacer este trámite on line.

5.– Eskaera telematikoa termino guztietan bete ondoren, «Eskaera aurkeztea» aukera selekzionatu beharko du eskatzaileak eta «Izenpetu» botoian klik egin beharko du, era elektronikoan izenpetzeko. Onartu ondoren, ziurtagiri elektronikoaren PIN eskatuko da, izenpetzeko eta sarrera-erregistro elektronikoa emateko. Ondoren, eskaera aurkeztu izana justifikatzeko erregistro elektronikoaren agiria deskargatzeko aukera egongo da eskura, eta ondorio guztietarako izango da baliagarri.

5.– Una vez que la solicitud telemática esté cumplimentada en todos sus términos, la persona solicitante tendrá que seleccionar la opción «Presentar solicitud» y pinchar el botón «Firmar» para firmar electrónicamente. Una vez aceptado, se requerirá el PIN del Certificado Electrónico para firmar y dar registro electrónico de entrada. A continuación, estará disponible la opción de descargar el justificante del registro electrónico de presentación de solicitud, que será válido a todos los efectos.

32. artikulua.– Aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 32.– Documentación a presentar.

Ez da beharrezkoa izango eskatzaileak aurreko ikasturteko espediente elektronikoan sartu zituen dokumentu iraunkorrak aurkeztea, baldin eta haietan adierazitako informazioa aldatu ez bada. Dokumentu horiek, besteak beste, dibortzio-epaia, hitzarmen arautzailea, IBANen banku-ziurtagiria, alokairu-kontratua (aldatzen ez bada), jabetza-erregistroko ohar soila, salerosketa-eskriturak, guraso baten heriotza-ziurtagiria, desgaitasun-mailaren ziurtagiria izan daitezke.

No será necesario presentar documentos de carácter permanente que ya fueron incorporados al expediente electrónico el curso anterior por la persona solicitante, siempre que no haya cambiado la información reflejada en ellos. Estos documentos pueden ser entre otros la sentencia de divorcio, el convenio regulador, la certificación bancaria del IBAN, el contrato de alquiler si no varía, la nota simple del registro de la propiedad, escrituras de compraventa, certificado de fallecimiento de un progenitor, certificado del grado de discapacidad.

Aldi baterako agiriak, eskatzailearen zirkunstantzia pertsonalen arabera urteko eskabide bakoitzarekin aurkeztu beharko dira: errolda kolektiboa, matrikula, alokairua edo bizilekua ordaindu izanaren egiaztagiria, agiri akademiko guztiak, nazioko edo nazioarteko mugikortasun-programetan parte hartu izanaren justifikazioa eta, hala badagokio, beste dokumentu batzuk.

La documentación de carácter temporal sí que deberá ser aportada con cada solicitud anual según corresponda por las circunstancias personales de la persona solicitante: padrón colectivo, matrícula, justificante del pago de alquiler o de residencia, todos los documentos académicos, justificación de la participación en programas de movilidad nacional o internacional, y otros documentos, en su caso.

1.– Eskatzaile guztientzat derrigorrezkoak diren dokumentuak:

1.– Documentos obligatorios para todas las personas solicitantes que deben constar en la solicitud:

a) Bizikidetza- edo familia-unitateari dagokion errolda kolektiboa. Bertan, 2020ko abenduaren 31ko egoerak agerian egon behar du.

a) Padrón colectivo del domicilio habitual de la unidad convivencial/familiar, donde conste la situación a fecha 31 de diciembre de 2020.

b) Banku-ziurtagiria, eskatzailearen libretako edo kontu korronteko IBAN adierazita (eskatzaileak titularra edo titularkidea izan behar du). Ziurtagiri horren ordez, libretaren kopia edo banku elektronikoko inprimaki bat entrega daiteke. Bertan libretaren edo kontu korrontearen titularrek eta IBAN zenbakiak agerian egon behar dute.

b) Certificación bancaria indicando el IBAN de la libreta o cuenta corriente de la persona solicitante (debe figurar como titular o cotitular). Esta certificación puede ser sustituida por copia de la libreta o imagen de banca electrónica donde figuren titulares e IBAN de la libreta o cuenta corriente.

2.– Zirkunstantzia pertsonalen arabera derrigorrezkoak diren dokumentuak:

2.– Documentos obligatorios en función de las circunstancias personales:

a) Dibortzioa edo banantzea gertatuz gero, nahiz eta gurasoetako bat eskatzailearekin bizi ez: hitzarmen arautzailearen edota ebazpen judizialaren edota notario-hitzarmena, adostutako baldintzak zehazten dituena.

a) En caso de divorcio o separación, aunque uno de los progenitores no conviva con la persona solicitante: copia del convenio regulador y/o sentencia judicial y/o acuerdo notarial en el que se especifiquen las condiciones económicas del mismo.

b) Hitzarmen arautzaileak ezartzen duen mantenu-pentsioa ez ordaintzeagatik demanda judiziala badago, horri buruzko epailearen egungo datako ebazpena aurkeztu beharko da.

b) Si existe una demanda judicial por impago de la pensión de alimentos establecida en el convenio regulador, se debe aportar la resolución judicial al respecto (de fecha actual).

c) 2021-2022 ikasturtean ikasketak direla-eta ohiko bizilekutik kanpo bizitzeagatik egoitza-osagaia eskatuz gero:

c) En caso de pedir el componente residencia por vivir fuera del domicilio habitual durante el año académico 2021-2022 por razón de estudios:

– Alokairuko kontratuaren kopia, eskatzailearen izena agertu beharko duena, eta 2021eko irailetik aurrerako hileko alokairuaren ordainagiria, ondorengo datuak agertu behar dituena: eskatzailearen izena, zenbatekoa, data eta ordainketaren kontzeptua.

– Copia completa del contrato de alquiler donde conste el nombre de la persona solicitante, y una mensualidad de fecha a partir de septiembre de 2021.

– Egoitzan edo antzeko leku batean toki bat erreserbatu dela egiaztatzeko agiria, zenbatekoa jasota, eta lehen hilabetearen zenbatekoa ordaindu izanaren egiaztagiria.

– Certificado de reserva de plaza en residencia de estudiantes con indicación de coste, así como justificante de pago de la primera mensualidad.

Bi kasuetan, eta beharrezkotzat jotzen badu, alokairu-hilabete gehiago ordaindu izanaren egiaztagiriak eskatu ahal izango ditu Administrazioak.

En ambos casos la Administración podrá requerir cuando se estime necesario más justificantes de pago de mensualidades de alquiler.

d) Elbarritasuna duten zenbatzeko moduko kideengatik aplikatzen den dedukzioaren kasuan, Foru Aldundiaren ebazpena, desgaitasun-maila aitortzen duenaren kopia.

d) En caso de discapacidad de algún miembro de la unidad convivencial: copia de la resolución dictada por la diputación foral, donde se reconoce el grado de discapacidad.

e) Independente gisa eskaera aurkezten baduzu (gurasorik gabe)

e) En caso de realizar la solicitud como persona independiente (sin personas progenitoras):

– 2020ko abenduaren 31n datako ohiko etxebizitzaren alokairu-kontratua. Etxebizitza jabetzan badu, ez da ezer aurkeztu behar.

– Solicitantes que viven de alquiler: copia del contrato de alquiler del domicilio habitual a fecha 31 de diciembre de 2020. Si la casa es en propiedad no hay que presentar nada.

– Emantzipazio-programa batean parte hartzen dela egiaztatzeko ziurtagiria.

– Solicitantes que participan en un programa de emancipación: acreditación con un certificado de la Administración que gestione el programa.

3.– Derrigorrezko agiriak, zirkunstantzia ekonomikoen arabera:

3.– Documentos obligatorios en función de las circunstancias económicas:

a) Elkarbizitza-unitateko kide guztiek 2020. urtean izan dituzten diru-sarrera, ondare eta bizitzeko bitarteko guztiei buruzko datuak aurkeztu eta egiaztatu beharko dituzte eskatzaileek. Datu horiek guztiak Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren aitorpenean jasota agertzen badira, ez dute inolako dokumentazio egiaztagarririk aurkeztu beharko, Zerga Administrazioari egingo baitzaio zuzenean kontsulta.

a) Las personas solicitantes deben aportar y acreditar los datos relativos a todos los ingresos, patrimonio y medios de vida con los que han contado todos los miembros de la unidad convivencial en el año 2020. Si dicha aportación de datos se encuentra, por completo, en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, no será necesario que presente documentación acreditativa alguna pues será consultada directamente a la Administración tributaria.

b) Sustengatzaile ekonomiko nagusia den pertsonetakoren batek errentaren aitorpena beste autonomia erkidego batean aurkeztu badu, adierazpen horren kopia bat aurkeztu beharko du.

b) Si alguna de las personas sustentadoras económicas principales ha presentado la declaración de la renta en otra comunidad autónoma deberá aportar una copia de dicha declaración.

c) Ekonomia-sostengatzaile nagusietako bat 2021eko zerga-ekitaldian langabezian, EREn, ERTEn edo jarduera itxita egon bada, COVID alarma-egoeraren ondorioz: SEPEren edo enpresaren agiria, egoera hori egiaztatzen duena.

c) Si alguna de las personas sustentadoras económicas principales ha estado durante el ejercicio fiscal 2021 en paro, ERE, ERTE o con cierre de actividad debido al estado de alarma por COVID: documento del Sepe o de la empresa que acredite dicha situación.

d) Errentari lotutako oinarrizko zenbatekoa jaso ahal izateko, 2020ko zerga-ekitaldian erabilgarri dauden gizarte-laguntzetako bat kobratu izana egiaztatu beharko da (DSBE, EPO, GLL, GSINen laguntzak, etab.).

d) Para poder recibir la cuantía básica ligada a la renta se deberá acreditar el cobro de alguna de las ayudas sociales disponibles en el ejercicio fiscal 2020 (RGI, PCV, AES, ayudas del INSS, etc.).

4.– Zirkunstantzia akademikoen arabera derrigorrezkoak diren dokumentuak:

4.– Documentos obligatorios en función de las circunstancias académicas:

a) Euskaditik kanpoko unibertsitate edo zentroetan matrikulatuta dauden ikasleak:

a) Alumnado matriculado en universidades o centros fuera de Euskadi:

– Egungo ikasturteko matrikularen kopia, gradu edo masterrarena.

– Copia de la matrícula del curso actual, tanto de grado como de máster.

– Master bat egiteko beka eskatzen baduzu: masterreko titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketen ziurtagiri akademikoa, batez besteko nota kalkulatzeko.

– Solicitantes de beca para máster oficial: certificado académico de los estudios que dan acceso, con la nota media.

b) Unibertsitatez aldatu diren eta Euskadin eta kanpoan matrikulatuta dauden ikasleak:

b) Alumnado matriculado dentro y fuera de Euskadi que ha cambiado de universidad:

– Masterra: ziurtagiri akademikoaren kopia osoa, sarbidea ematen dion graduaren batez besteko notarekin.

– Máster: copia completa del certificado académico con la nota media del grado que le da acceso.

– Gradua: aurreko ikasturteko ziurtagiri akademikoa, batez besteko nota jasotzen duena.

– Grado: certificado académico del curso anterior donde conste la nota media.

c) Batxilergotik sartzen direnen 1. mailako ikasleak: unibertsitatean sartzeko notaren ziurtagiri akademikoa.

c) Alumnado de 1.º que accede desde Bachiller: certificación académica donde conste la nota de acceso a la universidad (NAU).

d) Batxilergotik sartzen ez diren 1. mailako ikasleak: ikasketetara sartzeko aukera ematen dien titulazioaren espediente akademikoa aurkeztu beharko dute eta titulazio horretan batez besteko nota agertuko da.

d) Alumnado de 1.º que no accede desde Bachiller: expediente académico de la titulación que da acceso a los estudios, donde conste la nota media.

e) Eskatzaileak nazioarteko edo Estatuko mugikortasun-programetan parte hartzen baldin badu, parte-hartzea ziurtatzeko agiria, egunak eta egoitza-lekua adierazita.

e) Si se participa en programas de movilidad nacional o internacional, certificación de la participación, con indicación de fechas y lugar de residencia.

f) Matrikula partziala eskatzen baldin badu, ikasketak lan-jarduerarekin bateratzen direla egiaztatzeko agiriak (lan-kontratuak, lan-bizitza...)

f) Para aplicarse la excepción de matrícula parcial, documentación acreditativa de que se simultanea la realización de estudios con la actividad laboral (contratos de trabajo, vida laboral...)

g) Osasunari buruzko arrazoiak direla-eta, etekin akademikoan salbuespena eskatzen bada, mediku-ziurtagiria.

g) Para aplicarse la excepción en el rendimiento académico por motivos de salud, se deberá aportar certificación médica expedida por especialista de la Red de Salud Pública.

5.– Zenbait kasutan beharrezkoak izan daitezkeen beste dokumentu batzuk:

5.– Otros documentos que pueden ser necesarios en algunos casos:

a) Ikasketa-laguntzen ziurtagiriak, unibertsitateak berak edo beste erakunde batzuek emandakoak.

a) Certificaciones de ayudas al estudio otorgadas por la propia universidad u otras entidades.

b) Guraso batek norberaren konturako jarduera ekonomikoa jabea den lokaletakoren batean egiten badu, 2020ko zerga-ekitaldian jardueraren helbidea lokal horretan zegoela egiaztatu beharko da.

b) Si alguna persona progenitora realiza la actividad económica por cuenta propia en alguno de los locales de los que es propietario/a, se deberá acreditar que la actividad estaba domiciliada en dicho inmueble durante el ejercicio fiscal 2020.

c) Ondasun higiezinen jabetza soila justifikatzeko, egungo Jabetza Erregistroko ohar sinple bat atxiki beharko da.

c) Para justificar la Nuda propiedad de algunos de los bienes inmuebles se deberá aportar una nota simple del Registro de la Propiedad de fecha actual.

Aurkeztutako dokumentaziotik Administrazioak ezin izan duenean ondorioztatu eskaera izapidetzeko beharrezkoa den alderdi bat, bitarteko telematikoen bidez lortu ezin izan den beste edozein agiri eskatu ahal izango da.

Cuando de la documentación presentada la Administración no haya podido concluir un extremo necesario para la tramitación de la solicitud, podrá requerir la presentación de cualquier otro documento que no se haya podido obtener por medios telemáticos.

33. artikulua.– Eskaera aurkezteko epea.

Artículo 33.– Plazos de presentación.

1.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitara eman eta hurrengo egunean hasiko da eskaerak aurkezteko epea, eta hilabete bat geroago bukatuko da, ikasle guztientzat.

1.– El plazo de presentación de solicitudes comenzará un día después de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), y terminará un mes después para todo el alumnado.

2.– Salbuespen gisa, eskatzaileek 1. puntuan adierazitako epea amaitu ondoren hasten den matrikula-epea duten ikasketak egiten badituzte, matrikula-dataren ondorengo 5 egun baliodunetan egin ahal izango dute beka-eskaera. Ez da inola ere onartuko 2021eko abenduaren 31tik aurrerako beka-eskaerarik.

2.– Excepcionalmente, cuando las personas solicitantes realicen estudios cuyo plazo de matrícula se inicie con posterioridad a la finalización del plazo señalado en el punto 1, la solicitud de beca podrá realizarse en los 5 días hábiles siguientes a la fecha de matrícula. En ningún caso se admitirán solicitudes de beca posteriores al 31 de diciembre del 2021.

3.– Eskatzaileek haietan matrikulatzeko epeak 2021eko abenduaren 31 baino geroago bukatzen duen ikasketak egiten badituzte eta ezin badute beka ikasturte honetan eskatu, 2022-2023ko ikasturtean eskatu ahal izango dute, betiere ikasketa horiek 2023ko ekainaren 22an baino lehenago bukatzen badute.

3.– Cuando las personas solicitantes realicen estudios cuyo plazo de matrícula sea posterior al 31 de diciembre del 2021, y no puedan solicitar beca este curso, podrán hacerlo en el 2022-2023, siempre que la fecha de finalización de dichos estudios sea anterior a junio del 2023.

34. artikulua.– Eskabidea aurkeztearen ondorioak.

Artículo 34.– Efectos que implica la presentación de la solicitud.

Beka-eskabidea aurkezteak berekin dakar:

La presentación de la solicitud de la beca implicará:

1.– Deialdiaren oinarriak onartzea.

1.– La aceptación de las bases de la convocatoria.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50. artikuluaren 6. zenbakiak aipatu erantzukizunezko deklarazioa sinatzea. Testu bategina azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartu zuen.

2.– La suscripción de la declaración responsable a que se refiere el apartado 6 del artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, incluida en el documento de solicitud.

3.– Interesdunaren baimena, eskabidean jasotako datuak Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza saileko fitxategi informatizatuetan sartzeko.

3.– La autorización de la persona interesada para la incorporación de los datos consignados en ella a los ficheros informatizados del Departamento de Educación.

4.– Kide guztien familia-errenta eta ondarea zehazteko behar diren datuak, beka tramitatzeko orduan erabilgarri direnekin batera, kontsultatzeko eta era automatizatuan lortzeko, beste administrazio batzuekin operatzeko indarrean dauden zerbitzuen bidez, baimena ematea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari.

4.– La autorización al Departamento de Educación del Gobierno Vasco a consultar y obtener de forma automatizada a través de servicios de interoperabilidad vigentes con otras Administraciones los datos necesarios para determinar la renta y patrimonio familiar de todos los miembros, junto con aquellos que sean de utilidad en la tramitación de la beca.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
IZAPIDEAK ETA ERABAKIA HARTZEKO PROZEDURA
TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN

35. artikulua.– Emateko prozedura.

Artículo 35.– Procedimiento de concesión.

1.– Dirulaguntza hau zuzenean emango da, azaroaren 17ko 387/2003 lege orokorrak, dirulaguntzenak, 22.2.b) artikuluan xedatutakoaren babespean.

1.– Esta subvención se concederá de forma directa, al amparo de los dispuesto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Dirulaguntza emateko prozedura hau erabiliko da: indibidualki ebaluatuko da eskaera bakoitza, eranskin honetan ezarritako irizpideekin kontrastatuta, dirulaguntza dagokion edo ez eta, baiezkoan, zein motatako eta zenbatekokoa izango den zehazteko.

2.– El procedimiento de concesión de subvención a utilizar consiste en la evaluación individualizada de cada solicitud en contraste con los criterios establecidos en el presente anexo, al objeto de establecer si le corresponde o no ayuda y de qué tipo y cuantía. El procedimiento de concesión se inicia de oficio mediante la presente convocatoria.

3.– Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendariak ebatziko ditu eskaerak sei hileko epearen barruan, eskabideak aurkezteko azken epea amaitzen denetik aurrera zenbatuta.

3.– Las solicitudes serán resueltas por la Directora de Política y Coordinación Universitaria en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de finalización del último plazo de presentación de solicitudes.

4.– Epe hori igarotzen baldin bada, eta eskaeraren ebazpena jasota ez badago, eskaera ukatu duela joko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25 artikuluak ezarritako ondorioetarako. Hala eta guztiz ere, geroago, berariaz ebatz daiteke.

4.– En el caso de que, transcurrido dicho plazo, no constara resolución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido denegada, a los efectos establecidos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que, con posterioridad, sea resuelta de forma expresa.

36. artikulua.– Bekak kudeatzea.

Artículo 36.– Gestión de las becas.

1.– Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzak kudeatuko ditu agindu honen bidez arautzen diren bekak.

1.– La gestión de las becas reguladas en la presente Orden corresponde a la Dirección de Política y Coordinación Universitaria.

2.– Unibertsitateek eta goi-mailako arte ikasketen eta goi-mailako ikasketen zentroek ere lagunduko dute bekak kudeatzen. Hezkuntza Saileko Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzak aplikazio informatiko bat jarriko du parte hartzen duten erakundeen eskura, beka-eskaerak kudeatu eta izapidetzeko.

2.– En esta gestión participarán también las universidades, así como los centros de enseñanzas artísticas superiores y de enseñanzas superiores. La Dirección de Política y Coordinación Universitaria del Departamento de Educación pondrá a disposición de las entidades participantes una aplicación informática que facilite las tareas de gestión y de tramitación de las solicitudes de beca.

3.– Hona unibertsitate horiek nola hartuko duten parte:

3.– La participación de las citadas entidades se extiende a los siguientes extremos:

a) Eskaerak jasoko dituzte.

a) La tramitación de las solicitudes electrónicas.

b) Aurkeztutako eskaerak eta dokumentazio gehigarria, elkarren artean operatzeko zerbitzuek era automatikoan lortutako informazioa barne, egiaztatzea eta, behar izanez gero, atzemandako gabeziak edo akatsak zuzentzea edo aurkeztu ez den dokumentazioa aurkeztea eskatu ahal izango da.

b) La verificación de las solicitudes y documentación adicional presentada, incluyendo la información obtenida de forma automática por los servicios de interoperabilidad, debiendo recabar, en su caso la subsanación de las carencias o deficiencias detectadas o la documentación no aportada.

Dokumentuetan atzemandako gabeziak edo akatsak zuzentzeko edo aurkeztu gabeko dokumentazioa aurkezteko 10 egun balioduneko epea egongo da, gehienez ere.

Para la subsanación de documentación se dará un plazo de 10 días hábiles.

c) Egiaztatu egingo dute eskatzaileek bete egiten dituztela eskatutako betekizunak.

c) La verificación del cumplimiento por parte de los y las solicitantes de los requisitos exigidos.

d) 2022ko otsailaren 1a baino lehenago, beka eskatu eta eskatutako betekizunak betetzen dituzten eskatzaileen zerrenda bidali beharko dute Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzara; baldintza horiek betetzen ez dituzten eskabideen zerrenda ere bidali behar dute.

d) La remisión a la Dirección de Política y Coordinación Universitaria, antes del 1 de febrero de 2022, de la relación de las y los solicitantes de la beca que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos, así como la relación de las y los solicitantes que no los reúnan.

37. artikulua.– Hautaketa egiteko epaimahaiak unibertsitateetan.

Artículo 37.– Jurados de Selección en las universidades.

1.– Aurkeztutako eskabideak aztertuko dituzte hautaketa-epaimahaiek, eta beka eman edo ez erabaki. Egindako bileren akten kopiak Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzara bidali behar dituzte, epaimahaiburuaren oniritzia jaso ondoren.

1.– Los Jurados de Selección estudiarán las solicitudes presentadas y propondrán la concesión o denegación de la beca. Las copias de las actas de las reuniones celebradas, con el visto bueno del presidente, serán remitidas a la Dirección de Política y Coordinación Universitaria.

2.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean hautaketa-epaimahai bat eratuko da, honela osatuta:

2.– En la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea se formará un Jurado de Selección constituido del siguiente modo:

– Presidentea: unibertsitateko errektoreak izendatutako errektoreordea.

– Presidencia: Vicerrector/a designado por el/la Rector/a de la universidad.

– Epaimahaiburuordea: unibertsitateko gerentea.

– Vicepresidencia: el/la Gerente de la universidad.

– Idazkaria: unibertsitateko gerentziako beken arloko edo bulegoko burua.

– Secretario/a: jefe o jefa de sección o negociado de becas de la gerencia universitaria.

– Kideak: Hezkuntza Saileko bi ordezkari, Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendariak izendatuak; unibertsitateko bost irakasle, epaimahaiburuak izendatuak; Ikasle-kontseiluko hiru ordezkari, gehienez ere; eta beste pertsona batzuk –ez hiru baino gehiago– epaimahaiburuak beharrezkotzat jotzen baditu.

– Vocales: dos representantes del Departamento de Educación designados por la Directora de Política y Coordinación Universitaria, cinco miembros del profesorado de la universidad designados por la persona que presida el Jurado, un máximo de tres representantes del Consejo de Estudiantes, además de otras personas, en número no superior a tres, cuya presencia se estime necesaria a juicio de quien preside el Jurado.

3.– Euskal unibertsitate-sistemako unibertsitate pribatuetan, unibertsitatean pertsona bakarreko organo horien eginkizunen baliokideak dituzten pertsonak izango dira hautaketa-epaimahaiaren epaimahaiburu, epaimahaiburuorde eta idazkari. Hezkuntza Saileko bi ordezkari, Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendariak izendatuak, kide arituko dira, eta Hautaketa-epaimahaiaren eraketan parte hartuko dute.

3.– En las universidades privadas del sistema universitario vasco, las funciones de presidencia, vicepresidencia, secretaría del Jurado de Selección serán desempeñadas por las personas que en esas universidades desarrollen funciones equivalentes a las de los órganos unipersonales indicados en el párrafo anterior. Actuarán como vocales dos representantes del Departamento de Educación designados por la Directora de Política y Coordinación Universitaria, con la función de tomar parte en la constitución del Jurado de Selección.

4.– Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo dauden unibertsitateetan, eskaerak hautatzeko, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren aginduak xedatzen duenaren arabera sortuko dituzte hautaketa-epaimahaiak (agindu horren bidez egiten da unibertsitateko eta goi-mailako ikasleentzako izaera orokorreko eta mugikortasuneko beken deialdia, 2021-2022 ikasturterako.

4.– Las universidades no ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco seleccionarán las solicitudes a través de los Jurados de Selección que se constituyan de conformidad con lo que disponga la Orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso 2021-2022 para alumnado universitario y de otros estudios superiores.

5.– Hautaketa-epaimahaiek ahalmena izango dute:

5.– Los Jurados de Selección tendrán potestad para:

a) Beharrezkotzat jotzen diren agiri guztiak eskatzeko. Agiri horiei esker, bermatu egingo da, batetik, behar adina datu dituztela kasuan kasuko berezitasunei buruz, eta, bestetik, beketarako bideratutako bitartekoak behar bezala inbertitzen direla.

a) Requerir todos los documentos complementarios que se estimen precisos para un adecuado conocimiento de las circunstancias peculiares de cada caso, al objeto de garantizar la correcta inversión de los recursos destinados a becas.

b) Beharrezkotzat jotzen diren txosten guztiak eskatzeko. Txosten horien bidez, erabaki-proposamena egiteko kontuan izan behar diren datuak zehaztu, jakin eta egiaztatu ahalko dituzte.

b) Solicitar cuantos informes estimen necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuáles debe pronunciarse la propuesta de resolución.

6.– Organo horien jarduna Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikulutik 18.era bitartean jasotako arauetara egokituko da.

6.– El funcionamiento de estos órganos se ajustará a lo dispuesto en las normas contenidas al efecto en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

38. artikulua.– Beka-eskaera onartzeko edo ukatzeko proposatzea eta ebaztea.

Artículo 38.– Propuesta de concesión o denegación y resolución de la solicitud de beca.

1.– Beka-eskarien espedienteak aztertu ondoren, unibertsitateek eta goi-mailako arte-ikasketen eta bestelako ikasketen ikastegiek bekak onartu eta ukatzeko proposamenak bidali beharko dituzte Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzara, Hezkuntza sailak emandako baliabide informatikoen bidez, han prozeduraren izapideak egin ditzaten. Hautaketa-epaimahaiaren akta bidali beharko dute proposamen horrekin batera.

1.– Estudiados los expedientes de solicitud de beca, las universidades y los centros de enseñanzas artísticas y otros estudios superiores remitirán las propuestas de concesión y denegación de beca a la Dirección de Política y Coordinación Universitaria a través de los medios informáticos facilitados por el Departamento de Educación para la tramitación del procedimiento de las becas. Acompañará a esta información el acta del Jurado de Selección.

2.– Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzak interesdunei jakinaraziko die arrazoiak zehaztuta onartzeko edo ukatzeko proposamena.

2.– La Dirección de Política y Coordinación Universitaria, notificará a las personas interesadas la propuesta que proceda de concesión o denegación, con el detalle de los motivos.

3.– Jakinarazpena jaso ondoren, proposamenarekin ados ez dauden eskatzaileek alegazioak egin ahalko dizkiote hautaketa-epaimahaiari (matrikula egin duten ikastegiko epaimahaiari), bai eta egokitzat jotzen duten dokumentazioa aurkeztu ere; horretarako, 10 egun baliodun izango dituzte, jakinarazpena iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik aurrera.

3.– Tras la notificación, las personas solicitantes disconformes con la propuesta podrán realizar alegaciones y aportar la documentación que consideren oportuna a la Dirección de Política y Coordinación Universitaria, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica.

Alegazioak aurkezteko, beken aplikatzailera, bere ziurtagiri elektronikoarekin, sartu beharko du eskatzaileak, eta horretarako dagoen formularioa erabili beharko du. Halaber, nahi duen dokumentazio guztia espediente elektronikoari gehitu beharko dio.

Para presentar las alegaciones, la persona solicitante deberá acceder al aplicativo de becas con su certificado electrónico y utilizar el formulario previsto para ello. Asimismo, deberá adjuntar a su expediente electrónico toda la documentación que considere oportuna.

4.– Alegazioak jartzeko emandako epean interesdunak adierazten badu proposamena onartzen duela baina uko egiten badio datu eta dokumentazio gehiago emateari, ebazpena emango da, alegatzeko epea agortu arte itxaron barik.

4.– Si en el plazo dado para las alegaciones, la persona interesada comunica expresamente su aceptación y renuncia a aportar nuevos datos o documentación, se dictará la resolución que corresponda sin que sea necesario el agotamiento del plazo de alegaciones.

5.– Proposamenari alegaziorik aurkeztuz gero, edo horretarako epea igarotakoan, Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzak laguntza emateko eta ukatzeko ebazpena jakinaraziko du, arrazoiak zehaztuta, eta interesdunei jakinaraziko zaio.

5.– En el caso de presentar alegaciones a la propuesta, o transcurrido el plazo para ello, la Dirección de Política y Coordinación Universitaria notificará la resolución que corresponda de concesión y denegación, con el detalle de los motivos, y ordenará la notificación a los interesados.

6.– Prozedura-ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena iragarki-taulan argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

6.– Contra la resolución del procedimiento podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Universidades e Investigación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación en el tablón de anuncios de la sede electrónica.

Errekurtsoa jartzeko, ziurtagiri elektronikoarekin beken aplikatzailera sartu beharko du eskatzaileak, eta horretarako dagoen formularioa erabili beharko du. Halaber, nahi duen dokumentazio guztia espediente elektronikoari gehitu beharko dio.

Para interponer el recurso, la persona solicitante deberá acceder al aplicativo de becas con su certificado electrónico y utilizar el formulario previsto para ello. Asimismo, deberá adjuntar a su expediente electrónico toda la documentación que considere oportuna.

7.– Behar den dokumentazioa errekeritzeko eskaerak, ebazpen-proposamena, laguntza emateko edo ukatzeko ebazpena eta, behar izanez gero, gora jotzeko errekurtsoaren ebazpena era elektronikoan bakarrik jakinaraziko zaizkie eskatzaileei, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan, https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios/resoluciones web helbidean, argitara emanez. Halaber, komunikazio elektroniko bat bidaliko zaie Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «nire karpetara »: https://www.euskadi.eus/micarpeta. «Nire karpetara» sartzeko, ziurtagiri elektronikoa erabili beharko dute.

7.– La notificación a las personas solicitantes de los requerimientos de documentación que fueran necesarios, de la propuesta de resolución, de la resolución de concesión o denegación, así como, en su caso, de la resolución del recurso de alzada, se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de la publicación en el tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección web https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios/resoluciones Asimismo, se le enviará una comunicación a «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta, a la que deberá acceder con su certificado electrónico.

Abisu bat bidaliko da interesatuak jakinarazi duen dispositibo elektronikora edota posta elektronikora, aipatutako egoitza elektronikoan jakinarazpen bat eskura duela aditzera emateko.

Se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o correo electrónico de la persona interesada que esta haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la referida sede electrónica.

39. artikulua.– Bekak ordaintzea.

Artículo 39.– Pago de becas.

1.– Beka emateko ebazpena jakinarazi ondoren, beka hilabeteko epe bakar batean ordainduko da, matrikula-osagaia izan ezik. Beka jasoko duten ikasleei dagozkien prezio publikoen ziurtagiria unibertsitateak aurkeztu beharko du, Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzak zenbateko egokiak ordain ditzan. Hori egin eta gero ordainduko da matrikula-osagaia.

1.– Una vez notificada la resolución de concesión de la beca, esta será abonada en un único pago en el plazo de un mes, excepto el componente matrícula, que se abonará cuando la universidad haya presentado el certificado de los precios públicos del alumnado beneficiario de beca para que la Dirección de Política y Coordinación Universitaria abone las cuantías correspondientes.

2.– Agindu honetan zehaztutako beken onuradunek ez dute ordainketarik jasoko, harik eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomiadunek ematen dituzten izaera bereko laguntzen arloan abian den edozein itzultze- edo zigortze-prozedura amaitu arte, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onesten duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50.4 artikuluak xedatzen duenari jarraikiz, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuaren arabera.

2.– El pago a las personas beneficiarias de las becas previstas en la presente Orden quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación, tal y como establece el artículo 50.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
BEKEN EGIAZTAPENA ETA KONTROLA
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS BECAS

40. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 40.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

2021-2022 ikasturtean unibertsitateko edo goi-mailako ikasketak egiteko beka jasotzen dutenek hau guztia egin behar dute, azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuaren arabera:

Las personas beneficiarias de la beca para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2021-2022, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estarán obligadas a:

a) Beka zertarako ematen den, horretarako erabili beharko dute, ez beste ezertarako; alegia, matrikula egiteko, eskolara joateko eta ikasketekin loturiko gastuak ordaintzeko.

a) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la matriculación, la asistencia a clase y el abono, en su caso, de los gastos para los que se concede la ayuda.

b) Egiaztatu egin beharko dute laguntza emateko eta hartaz baliatzeko ezarri diren baldintzak eta betekizunak betetzen dituztela.

b) Acreditar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la concesión y disfrute de la ayuda.

c) Onartu egin beharko dituzte beka emateko zehaztutako baldintzak guztiak betetzen direla egiaztatzeko egiten diren jarduera guztiak, halakorik egiten bada, eta, beken helburua fiskalizatzeko, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen dieten informazio guztia eman beharko diete erakunde horiei.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones que determinaron la concesión de la beca, y facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las becas.

d) Unibertsitateko edo goi-mailako ikasketak aldatuz gero, berariaz adierazi beharko dute aurreko urteetan beka izan duten ala ez.

d) Declarar expresamente en el supuesto de cambio de estudios universitarios o superiores haber disfrutado, o no, de una beca en años anteriores.

e) Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzari jakinarazi beharko diote helburu bererako laguntzarik jaso duten beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuetatik.

e) Comunicar a la Dirección de Política y Coordinación Universitaria las subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes, tanto públicos como privados.

f) Matrikula ezetsiz gero eta laguntza emateko kontuan hartutako beste edozein baldintza aldatuz gero, Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzari jakinarazi beharko diote.

f) Poner en conocimiento de la Dirección de Política y Coordinación Universitaria la anulación de matrícula, así como cualquier otra modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión.

g) Irakaskuntza-zentroetako idazkaritzen bitartez, aipatutako organo eta erakundeek egiaztatu egingo dute onuradunek bekaren zenbatekoa beka eman zen xederako erabili dela. Ondore horietako, ikasleek matrikulatutako kredituen % 50 gainditu behar dituzte ohiko edo ezohiko deialdietan. Zientzien eta Irakaskuntza Teknikoen adarretako irakaskuntzen kasuan, gainditu beharreko gutxieneko ehunekoa % 40 izango da. Ehuneko hori kalkulatzeko, ez dira aintzat hartuko baliozkotutako, aitortutako edo egokitutako kredituak. Gutxieneko ehuneko hori gaindituko ez balitz, bekaren osagai guztiak itzultzea eska dakioke ikasleari, matrikula-beka izan ezik.

g) A través de las secretarías de los centros docentes, los citados órganos y universidades comprobarán que los mencionados estudiantes han destinado la beca para la finalidad para la que fue concedida, requiriéndose, a estos efectos, que los estudiantes universitarios superen el 50 % de los créditos matriculados en la convocatoria ordinaria o extraordinaria. En el supuesto de enseñanzas de las ramas de Ciencias y de Enseñanzas Técnicas, el porcentaje mínimo a superar será del 40 %. Para el cálculo de este porcentaje se excluirán los créditos convalidados, reconocidos o adaptados. En caso contrario, podrá exigirse el reintegro de todos los componentes de la beca con excepción de la beca de matrícula.

h) Hezkuntza Sailak, eskura dauden operatibitate-zerbitzu guztietan, beka-eskaera tramitatzeko behar diren errenta- eta ondare-datuak egiaztatuko dituela elkarbizitza-unitateko zenbatzeko moduko kide guztiei jakinaraztea.

h) Informar a todas las personas computables de la unidad convivencial que el Departamento de Educación comprobará en todos los servicios de interoperabilidad disponibles los datos de renta y patrimonio necesarios para la tramitación de la solicitud de beca.

41. artikulua.– Beka jasotzeko eskubidea galtzea eta beka itzuli behar izatea.

Artículo 41.– Pérdida del derecho al cobro de la beca y reintegro de la beca.

1.– Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendariak, espedienteko interesdunaren entzunaldiaren izapidea egin ondoren, emandako beka kobratzeko eskubidea galdu dela edo, hala badagokio, jasotako zenbatekoak itzuli behar direla eta aplikagarriak diren interesak itzuli beharko direla adieraziko du, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan ezarritakoaren arabera –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako testu bategina–, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuaren arabera, honako arrazoi hauek direla-eta:

1.– La Directora de Política y Coordinación Universitaria, previo trámite de audiencia a la persona interesada en el expediente, declarará la pérdida del derecho al cobro de la beca concedida o, en su caso, la procedencia del reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses que resulten de aplicación, según lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por las siguientes causas:

a) Eskatzaileak datuak ezkutatu edo faltsutu baditu beka jasotzeko.

a) Que para su concesión la persona solicitante haya incurrido en ocultación o falseamiento de datos.

b) Egiaztatzen bada jasotako beka bateraezina dela beste pertsona fisiko edo juridikoek emandako beka edo laguntzekin.

b) Que se acredite la incompatibilidad de la beca concedida con otras becas o ayudas procedentes de otras personas físicas o jurídicas.

c) Helburu jakin bat betetzeko emandako bekaren zenbatekoa ez bada helburu hori betetzeko erabili.

c) Que el importe de la beca no haya sido destinado a la finalidad para la que fue concedida.

d) Frogatzen bada beka jaso dutenek ez dutela ezarritako betekizunen bat betetzen edo ez dituztela betekizun horiek behar bezala egiaztatu.

d) Que se compruebe que se ha concedido a personas que no reúnen alguno de los requisitos establecidos, o que no los han acreditado debidamente.

e) Eskatzaileak ezeztatu egiten badu bekarekin egin behar zituen ikasketen matrikula.

e) Que la persona solicitante haya anulado la matrícula de los estudios para los que se concedió la beca.

2.– Egiaztatu egingo da ikasleek beka eman zen xederako erabili dutela. Ondore horietarako, matrikulatutako kredituen % 50 gainditu beharko dituzte ohiko edo ezohiko deialdian. Zientzien eta Ingeniaritza eta Arkitekturaren adarretan gainditu beharreko gutxieneko ehunekoa % 40 izango da. Ehuneko hori kalkulatzeko, ez dira aintzat hartuko baliozkotutako, aitortutako edo egokitutako kredituak. Gutxieneko ehunekoa gainditu ezean, bekaren osagai guztiak ordaindu beharra abiaraz daiteke, matrikularen prezio publikoaren osagaia izan ezik.

2.– Se comprobará que los y las estudiantes han destinado la beca a la finalidad para la que fue concedida, requiriéndose, a estos efectos, que superen el 50 % de los créditos matriculados en la convocatoria ordinaria o extraordinaria. En el supuesto de ramas de enseñanza de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, el porcentaje mínimo a superar será del 40 %. Para el cálculo de este porcentaje se excluirán los créditos convalidados, reconocidos o adaptados. En caso contrario, podrá iniciarse el reintegro de todos los componentes de la beca con excepción del componente de matrícula.

3.– Espedientearen izapideak egitean ondorioztatzen bada itzuli egin behar direla jasotako zenbatekoak –eta, behar izanez gero, baita haien legezko interesak ere–, ebazpen bat emango da; ebazpen horrek eduki beharreko informazio guztia izango du, dirua itzuli behar dela deklaratzen duen jakinarazpena jasotzen denetik bi hilabeteko epean zenbateko horiek itzultzeko, betiere kontuan izanik, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren bigarren titulua (698/1991 Dekretuak ezartzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko betekizunak, erregimena eta betebeharrak). Familiaren egoera ekonomikoa oinarrizko betekizuna denez bekak emateko, eskatzaileak eta sostengu ekonomikoa ematen diotenek egungo eta bihar-etziko ondasunekin erantzun beharko diote bat eginik Administrazioari, itzulketa horri erantzuteko, legez ezarritako mugapenak salbuetsita.

3.– En el caso de que del expediente instruido se derive la obligación de reintegrar las cantidades recibidas y, en su caso, los correspondientes intereses legales, se dictará una resolución que contendrá la información necesaria para que pueda realizarse el reintegro dentro del plazo de dos meses a contar desde la notificación de la declaración de la procedencia del reintegro, teniendo en cuenta lo establecido en el Título Segundo del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión. La situación económica de la familia es uno de los requisitos fundamentales para la obtención de la beca, por lo que las personas sustentadoras y la persona solicitante quedarán obligados solidariamente frente a la Administración para responder del referido reintegro con todos sus bienes presentes y futuros, salvo las limitaciones establecidas por la Ley.

4.– Borondatezko epearen barruan dirua itzultzen ez bada, Ekonomia eta Ogasun Sailari jakinaraziko zaio, premiamendu-bidez ekin dezan, indarrean dauden xedapenen arabera.

4.– La falta de reintegro en período voluntario será puesta en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda a fin de que se proceda por la vía de apremio según establezcan las disposiciones vigentes.

42. artikulua.– Administrazioen eta unibertsitateen kontrola.

Artículo 42.– Control de las administraciones y de las universidades.

1.– Hezkuntza Administrazioko organoek zehatz-mehatz kontrolatuko dituzte beketara bideratutako aurrekontu-baliabideak, behar bezala inbertitu direla ziurtatzeko.

1.– Los órganos de la Administración educativa ejercerán un riguroso control que asegure la correcta inversión de los recursos presupuestarios destinados a becas.

2.– Hezkuntza Sailak laguntzeko eskatu ahal izango dio Ekonomia eta Ogasun Sailari, bai eta foru-aldundietako ogasun–sailei, Lanbideri edo administrazio publikoko beste edozein organori ere: batetik, zehazteko zer mekanismoren bidez baloratuko den ondoen familien errenta eta ondare erreala diru–laguntzak esleitzeko garaian; eta, bestetik, bekak lortzera bideratutako aitorpenetan gehiago kontrolatzeko iruzurra. Gainera, Hezkuntza Sailak erabili ahalko ditu erakunde horietan dauden datuak, familia–unitateko kide konputagarri guztiei buruzkoak, beharrezkotzat jotzen duen guztia egiaztatzeko.

2.– Con el fin de determinar los mecanismos más adecuados de estimación real de renta y patrimonio familiares a los efectos de adjudicación de ayudas, así como para intensificar el control que evite el fraude en las declaraciones encaminadas a obtener becas, el Departamento de Educación podrá solicitar la colaboración del Departamento de Economía y Hacienda, de los Departamentos de Hacienda de las Diputaciones Forales, Lanbide o de cualquier otro órgano de las administraciones públicas. Asimismo, el Departamento de Educación podrá utilizar los datos de todos los miembros computables de la unidad familiar existentes en los organismos citados para la realización de las comprobaciones precisas.

3.– Eskaera aurkezteak adierazten du baimena ematen zaiola Hezkuntza Sailari errentaren eta ondarearen inguruko datuak eskuratzeko edo horiek zerga-administrazioetan daudenekin konparatzeko.

3.– La presentación de la solicitud de beca implicará la autorización al Departamento de Educación para obtener o cotejar los datos relativos a renta y patrimonio, con la documentación obrante en las administraciones tributarias.

43. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 43..– Información básica sobre protección de datos.

Datu pertsonalak tratatu eta «Dirulaguntzak eta unibertsitate bekak» izeneko tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas, subvenciones y becas universitarias.

Arduraduna: Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Responsable: Dirección de Política y Coordinación Universitaria, Departamento de Educación.

Xedea: Lehen eta bigarren mailako zikloetako, gradu eta master ofizialetako unibertsitate ikasleei bekak ematea. Tasa salbuespenak ematea. Unibertsitate alorrean jarduten duten entitateak laguntzea.

Finalidad: Concesión de becas al alumnado universitario de primer y segundo ciclo y másteres oficiales y grados. Concesión de exenciones de tasas. Colaborar en el funcionamiento de entidades que desarrollan su actividad en el ámbito universitario.

Legitimazioa:

Legitimación:

– Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

– Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea.

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena.

– Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.

– 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

– Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Hartzaileak:

Destinatarios:

– Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

– Otros órganos de la Comunidad Autónoma.

– Ekonomia eta Ogasun Saila.

– Departamento de Economía y Hacienda.

– Unibertsitateak.

– Universidades.

Eskubideak: eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.

Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webgunean: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/055400-capa2-eu.shtml

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/055400-capa2-es.shtml

Araudia:

Normativa:

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)

II. ERANSKINA
ANEXO II
MUGITZEKO ZAILTASUN BEREZIAK DITUZTEN ETA 2021-2022 IKASTURTEAN EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN UNIBERTSITATE-IKASKETAK ETA GOI-MAILAKO BESTE IKASKETA BATZUK EGITEN DITUZTEN DESGAITASUN FISIKO ETA PSIKIKOA DUTEN PERTSONEN GARRAIO-GASTUAK ORDAINTZEKO DIRULAGUNTZAK
AYUDAS PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O PSÍQUICA CON ESPECIALES DIFICULTADES DE MOVILIDAD QUE REALICEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y OTROS ESTUDIOS SUPERIORES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN EL CURSO 2021-2022

1. artikulua.– Xedea eta izaera.

Artículo 1.– Objeto y naturaleza.

1.– Hauxe da deialdi honen xedea: beren ezaugarri fisikoak edo psikikoak direla-eta, mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleei Euskal Autonomia Erkidegoko ikastegietara lekualdatzeko garraio-gastuak ordaintzeko dirulaguntzak ematea, baldin eta ikasle horiek 2021-2022 ikasturtean unibertsitate-ikasketak, goi-mailako arte-, erlijio- eta militar-ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badituzte. Eta, betiere, baldin eta garraiobide publikoak, haien ezaugarriei egokituta, ezin badituzte erabili; edo garraiobide publikoak erabiltzeko, beste pertsona baten laguntza behar badute, 4. artikuluan ezarritako betekizunak beteta.

1.– El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas de transporte para sufragar los gastos de traslado a centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco de los estudiantes con especiales dificultades de movilidad debido a sus condiciones físicas o psíquicas que durante el año académico 2021-2022 vayan a realizar estudios universitarios, enseñanzas superiores artísticas o estudios superiores artísticos o militares o religiosos, cuando les sea imposible realizar dichos traslados utilizando medios de transporte público colectivo adaptados a sus especiales dificultades o cuando, pudiendo utilizar dichos medios de transporte público colectivo, necesiten la ayuda de una tercera persona y cumplan los requisitos señalados en el artículo 4.

2.– Laguntza horiek dirulaguntzak dira. Araubide juridikoan aurreikusten ez den guztirako hauxe aplikatuko da: Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartua, eta, batez ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren laguntzen eta dirulaguntzen erregimenari eta arau-hausteen eta zigorren araubideari buruzko xedapenak, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretua.

2.– Estas ayudas tienen naturaleza de subvención. En todo lo no previsto en relación a su régimen jurídico será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en especial las disposiciones referentes al régimen de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y las referidas al régimen de infracciones y sanciones, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 2.– Tramitación electrónica.

1.– Pertsona interesdunek bide elektronikoak erabili ahal izango dituzte prozedura honetako izapideak eskatzeko, kontsultatzeko eta bideratzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartzen diren identifikatzeko eta elektronikoki izenpetzeko bitartekoen bidez identifikatu eta izenpetu beharko dira eskaerak. Bitarteko horiek helbide honetan egongo dira eskura: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

1.– Las personas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos. La identificación y firma de las solicitudes se debe realizar mediante los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

2.– Era elektronikoan, ordezkari baten bidez, egin ahal izango du zuzenbidean baliozkoa den eta ordezkaritza dagoela modu fidagarrian egiaztatzen duen edozein bitartekoren bidez.

2.– Se podrá formalizar solicitud electrónica acreditando representación mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

3.– Izapidetze elektronikoa ondoko bi hauetan dago araututa: Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan, eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa (PLATEA) onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenean. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektroniko honetan zehazten da nola izapidetu eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0175508

3.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–. Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, https://www.euskadi.eus/servicios/0175508

Herritarrek, eskabidea egiteko eta dokumentuak aurkezteko, bide presentziala edo elektronikoa erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar dituztenik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke eta.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Eskaeraren ondorengo izapideak, bide elektroniko bidez egin nahi badira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire Karpeta» atalaren bidez egingo dira. https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta

3. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 3.– Cuantía de la ayuda.

1.– Dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, eskatzaileak aurkeztu duen aurrekontua oinarritzat hartuko da. Aurrekontu hori balioetsiko da, dagokion sektoreko jardunbide egokien arabera, eta Hezkuntza Administrazioak beste kostu edo irtenbide batzuk ere proposatu ahal izango ditu.

1.– Para el cálculo de la cuantía de la ayuda se tomará como base el presupuesto presentado por el solicitante. Dicho presupuesto será valorado conforme a las buenas prácticas del sector correspondiente, pudiendo la Administración educativa proponer costes y/o soluciones de traslado alternativas.

2.– Onartzen den aurrekontu guztia (% 100) finantzatu ahal izango da, eta eskaera bakoitzeko, gehienez, 12.000 euro emango dira, horretarako ezarritako diru-kopurua agortu arte.

2.– Se podrá financiar hasta el 100 % del presupuesto que resulte aprobado, con un tope máximo por solicitud de 12.000 euros y hasta el agotamiento del crédito habilitado al efecto.

Beharrezko dirulaguntzaren kostua egoitza baten kostua baino askoz ere handiagoa baldin bada, eskatzaileari proposatuko zaio beste aukera hori kontuan hartzea; betiere, baldin eta egoitza egokituta eta ikastegitik hurbil baldin badago, eta garraiobide publiko egokiak eskuragarri baditu. Egoitzaren aukera hautatzen badu, deialdi honetako 1. eranskinean zehaztuta dagoen unibertsitate-ikasketetarako beka, egoitzari eta garraioari buruzko osagaiak dituena, eskatu ahal izango du.

Si el coste de la ayuda necesaria es muy superior al de una residencia adaptada, próxima al centro de estudios y con transporte público colectivo adaptado disponible, se propondrá al solicitante que considere dicha posibilidad, pudiendo solicitar la correspondiente beca para estudios universitarios detallada en el Anexo I de esta convocatoria, con componente de ayuda para residencia y transporte.

3.– Lehen aipatu den 2. atalean jasotako muga aintzat hartuta, egokituta dagoen ibilgailu pribatua erabiliz gero joan-etorrietarako, laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, kilometro bakoitza 0,29 euroko kopuruaz biderkatuko da. Eskatzailearen ohiko bizilekutik ikastegirainoko distantzia laburrena kalkulatzeko eta ikastegia kokatzeko, Google Maps informatika-tresna, honako web-helbide honetan erabilgarri dagoena, erabiliko da: https://maps.google.es/. Horretarako, autoz joateko distantziarik laburrena kalkulatzeko aukera hautatuko da, autobideak eta bidesariak barne hartuta.

3.– Con el límite establecido en el apartado 2 anterior, en el supuesto de que el transporte utilizado sea un vehículo particular adaptado, la cuantía de la ayuda será la resultante de multiplicar 0,29 euros por el número de kilómetros realizados. El cálculo de la distancia entre el domicilio habitual de la persona solicitante y la ubicación del centro de enseñanza existente se realizará utilizando la herramienta Google Maps en la dirección web: https://maps.google.es/. Se utilizará la opción denominada cálculo de la distancia más corta en coche, sin evitar autopistas ni peajes.

4.– Lehen aipatu den 2. atalean jasotako muga aintzat hartuta, egokitutako taxi bat joan-etorrietarako erabiliz gero, gehienezko dirulaguntzak ezin du inola ere gainditu Hezkuntza Administrazioak sektoreko elkarte ordezkagarriari eskatutako aurrekontua, hala egiteari egoki irizten badio. Lekualdaketa zer lurraldetan egingo den, han eskatuko du aurrekontua administrazioak.

4.– Con el límite establecido en el apartado 2 anterior, en el supuesto de que el transporte utilizado sea taxi adaptado, la cuantía máxima de la ayuda, en ningún caso será superior al presupuesto que solicite la Administración educativa, si lo considera pertinente, a la asociación representativa del sector en el territorio en el que se produzca el traslado.

5.– Garraiobide publiko kolektiboa erabiltzeko, beste pertsona baten parte-hartzea behar bada, beste pertsona horren lekualdaketaren gastuak ere ordainduko dira.

5.– Cuando sea preciso el concurso de otra persona para realizar el desplazamiento en transporte público colectivo, se sufragará el coste de desplazamiento de esta tercera persona.

6.– Deialdi honen xedea den garraio-gastua ordaintzen laguntzeko erabilgarri dagoen kreditua ez bada ontzat jotako eskabide guztietan jasotako kostu guztiak finantzatzeko bezain handia, onartu diren aurrekontu guztiak kontuan hartuko dira, eta onartutako eskabide guztietan laguntzaren zenbatekoa murriztuko da aurrekontuetan dagoen gabeziaren proportzio berean.

6.– Si se prevé que el crédito habilitado para la ayuda de transporte objeto de esta convocatoria no es suficiente para financiar el 100 % del coste del desplazamiento de todas las solicitudes estimadas positivamente, considerados los presupuestos que se hayan aprobado, todas las solicitudes concedidas verán reducida la cuantía de esta ayuda en la misma proporción en que se carezca de disponibilidades presupuestarias.

4. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos.

Beka eskuratzeko eskubidea izateko betekizunak hauek dira:

Para tener derecho a la ayuda será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean erroldatuta egotea eskabidea aurkezten den egunean, eta justifikatzea gutxienez urtebetez EAEn erroldatuta egon direla, eskabideak aurkezteko epe orokorra amaitzen denean.

a) Estar empadronado/a en un municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la fecha de presentación de la solicitud, y justificar, al menos un año de empadronamiento en el País Vasco a la fecha de finalización del plazo para presentar las solicitudes.

b) Foru Aldundiaren Balioespen eta Orientazio Unitateak ziurtatuta edukitzea, eskaera bakoitzaren motaren arabera.

b) Tener certificados por la Unidad de Valoración y Orientación de la correspondiente Diputación Foral, según sea el tipo de cada solicitud:

– Mugikortasun-arazoak direla-eta, garraiobide publiko kolektiboak erabiltzeko ezintasuna: % 33ko minusbaliotasuna edo handiagoa, eta garraiobide publikoak erabiltzeko mugikortasun-arazoak, abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 3. eranskineko baremoaren arabera (minusbaliotasunaren maila onartzeko, aitortzeko eta kalifikatzeko prozesua arautzen du errege-dekretu horrek). Laguntza jasotzeko, eskatzaileak egiaztatu egin beharko du A, B edo C egoeran dagoela. Egoera horietako batean ez badago, gutxienez 10 puntu lortu beharko ditu D eta H ataletako puntuazioak batzen dituenean.

– En caso de imposibilidad de utilización de transporte público colectivo: un Grado de minusvalía igual o superior al 33 % y la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos, según el baremo establecido en el Anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del Grado de minusvalía. Para tener derecho a la ayuda, la persona solicitante deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones A, B o C, y si no está en ninguna de las anteriores, deberá obtener al menos 10 puntos sumando las puntuaciones obtenidas en los apartados D a H.

– Hala badagokio, beste pertsona baten beharra izatea, ikastegira lekualdatzeko: beste pertsona baten beharra ziurtatu behar da, minusbaliotasun-maila onartzeko, aitortzeko eta kalifikatzeko prozesua arautu zuen abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskinean ezarritako baremoaren arabera; edo apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuaren 1. eranskinean ezarritakoaren arabera. Azken horren bidez onartu zen mendekotasuna duten pertsonen balioespen-baremoa, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritakoa; hain zuzen, autonomia pertsonalaren sustapenari eta mendekotasuna duten pertsonentzako laguntzari buruzko legeak ezarritakoa.

– En caso de necesitar el concurso de una tercera persona para el traslado: la necesidad o no del concurso de tercera persona se deberá acreditar, bien según el baremo establecido en el Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del Grado de minusvalía, bien según lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

c) Matrikula egitea eta 2021-2022 ikasturtean modu presentzialean egitea honako ikasketa hauetako bat:

c) Realizar la matrícula y cursar durante el año académico 2021-2022 de forma presencial alguno de los siguientes estudios:

– Graduko unibertsitate-titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak.

– Estudios conducentes a la obtención del título universitario oficial de Grado.

– Unibertsitate-masterreko titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak.

– Estudios conducentes a la obtención del título oficial de Máster universitario.

– 25 urte baino gehiagokoak unibertsitatean sartzeko prestakuntza-ikastaroak, unibertsitate publikoetan emandakoak.

– Curso de preparación para acceso a la Universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas.

– Goi-mailako arte-ikasketak.

– Enseñanzas artísticas superiores.

– Goi-mailako ikasketa militarrak.

– Estudios militares superiores.

– Goi-mailako erlijio-ikasketak.

– Estudios religiosos superiores.

d) Administrazioak laguntzak eta dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean egon behar du eskatzaileak. Hirugarren interesdunaren alta eman edo datuak aldatzeko: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

d) Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas y subvenciones, la persona solicitante deberá constar en la base de datos de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado: https://www.euskadi.eus/altaterceros

Banku-ziurtagiria, eskatzailearen libretako edo kontu korronteko IBAN adierazita (eskatzaileak titularra edo titularkidea izan behar du). Ziurtagiri horren ordez, libretaren kopia edo banku elektronikoko inprimaki bat entrega daiteke. Bertan libretaren edo kontu korrontearen titularrek eta IBAN zenbakiak agerian egon behar dute.

Certificación bancaria indicando el IBAN de la libreta o cuenta corriente de la persona solicitante (debe figurar como titular o cotitular). Esta certificación puede ser sustituida por fotocopia de la libreta o impresión de banca electrónica donde figuren titulares e IBAN de la libreta o cuenta corriente.

e) Txosten justifikatu baten bitartez ziurtatzea, garraiobide publiko kolektiboak ez direla egokiak eskatzailearen beharretarako, eta ikastegira lekualdatzeko bide osoan edo zati batean garraio-neurri bereziak behar dituela.

e) Acreditar mediante informe justificado que los medios de transporte público colectivo disponibles para el traslado o parte del mismo, no son adecuados para las necesidades de la persona solicitante y se requieren medidas especiales de transporte en parte o en todo el recorrido del traslado.

f) Ikasleek ez izatea bekarekin egin nahi dituzten ikasketen maila bereko edo handiagoko titulurik, eta ez betetzea horrelako tituluren bat eskuratzeko legezko betekizunak. Ondorio horietarako, Diplomatura, Ingeniaritza Teknikoko edo Arkitektura Teknikoko titulazioa lortzeko moduan daudenek edo jada lortu dutenek ez dute bekarik lortuko gradu-ikasketak egiteko.

f) No estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca. A estos efectos, no obtendrán beca las personas que están ya tituladas o en condiciones de obtener la titulación de Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica, ni para cursar estudios de Grado (o de adaptación a Grado).

g) Beren ezaugarri fisikoak edo psikikoak direla-eta, mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleei ikastegietara lekualdatzeko garraio-gastuak ordaintzen laguntzeko dirulaguntzarekin bateragarria ez den beste beka edo dirulaguntza bat ez jasotzea.

g) No percibir beca o ayuda incompatible con la ayuda para el transporte de personas con discapacidad física y psíquica con especiales dificultades de movilidad.

5. artikulua.– Eskatzailearen betekizun jakin batzuk egiaztatzea.

Artículo 5.– Acreditación de determinados requisitos de la persona solicitante.

Azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz, honako betekizun hauek egiaztatuko dira, eskabidean txertatuko den erantzukizunezko adierazpen baten bidez:

En aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes obligaciones:

– Helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu, eta, hala badagokio, jaso direla adierazi behar du erakunde eskatzaileak, edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik etorriak direla ere.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

– Eskatzaileak egiaztatu behar du ez dagoela laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen administratibo edo penal baten pean, edo ez daukala horretarako legezko debekurik.

– No hallarse la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

Eskatzaileak eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla adieraztea, eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela adieraztea. Eskabideetan sartuko da badagoela aukera laguntza eskatzen duen pertsonak honako hau baimen dezan, espresuki: gainerako datuak edo agiriak organo kudeatzaileak lortu edo egiaztatzea, bai bide presentziala, bai elektronikoa erabilita, eta, betiere, Administrazio Publikoak dituen egiaztatze-, kontrolatze- eta ikuskatze-ahalmenen kalterik gabe.

Asimismo, la persona solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas. Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la persona solicitante de la ayuda consienta expresamente que el resto de los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, tanto cuando utilice el canal presencial como el electrónico, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

6. artikulua.– Bateragarritasuna beste beka eta laguntza batzuekin.

Artículo 6.– Compatibilidad con otras becas y ayudas.

1.– Dirulaguntza horiek bateragarriak dira beste erakunde batzuek helburu bererako ematen dituztenekin, bai eta 2021-2022 ikasturtean unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko bekekin ere, betiere beken finantzaketa guztira handiegia ez bada.

1.– Estas ayudas son compatibles con otras becas o ayudas que para el mismo fin pudieran otorgar otras entidades, así como con las becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2021-2022, siempre que no exista sobrefinanciación.

2.– Hezkuntza sailak, haien ezaugarri fisikoak edo psikikoak direla-eta, zailtasun bereziak dituzten ikasleei ematen dien lekualdaketa-laguntzaren zenbatekoak ezin izango du benetako kostua gainditu. Laguntza horrek EAEko ikastegietara unibertsitate-ikasketak edo goi-mailako ikasketak egitera joateko gastuak ordaintzen laguntzen die ikasle horiei. Gaindituz gero, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da lekualdaketaren kostu errealaren % 100era iritsi arte, gehienez.

2.– El importe total de las ayudas obtenidas del Departamento de Educación para el traslado de los estudiantes con especiales dificultades debido a sus condiciones físicas o psíquicas a los centros docentes ubicados en el País Vasco con el fin de realizar estudios universitarios o superiores en ningún caso podrá ser superior a su coste real. Si esto sucediese, se procederá a reducir la cuantía de la ayuda hasta el límite máximo del 100 % del coste real del desplazamiento.

7. artikulua.– Nola aurkeztu eskabidea.

Artículo 7.– Cómo presentar la solicitud.

Eskaerak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu ahalko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0175508 Era berean, aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira Herritarrentzako Arreta Bulegoetan, Zuzenean zerbitzuan. Aurrez hitzordua eskatu beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean; edo bestela, aurrez hitzordua eskatu edo baliogabetzeko telefono esklusiboaren bidez: 945 01 90 00.

Las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/servicios/0175508 Asimismo, podrán presentarse de forma presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano, Zuzenean, que será exclusivamente con cita previa, y se solicitará a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa: 945 01 90 00.

Eskabideak aurkezteko lekuak izango dira, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuak zehaztutako egoitzetako edozein edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazten diren tokiak. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioari zuzendutako idazkiak udal-erregistroetan aurkezteko, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza-hitzarmena izenpetu duten udaletara ere jo daiteke.

También podrán presentarse en cualquiera de las dependencias recogidas en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos o en las previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o en cualquier ayuntamiento que tenga suscrito convenio de colaboración para la presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en Registros Municipales.

Eskabideak aurkezteko argibideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0175508

Las especificaciones sobre la presentación de solicitudes se detallan en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/0175508

Eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez dezakete, nahi duten eran. Prozedura osoan zehar, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezartzen den moduan.

Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

8. artikulua.– Aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 8.– Documentación a presentar.

Eskatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

Las personas solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

a) Administrazio-egoitzaren ziurtagiria; bertan jasoko da Euskal Autonomia Erkidegoko zein udalerritan dagoen erroldatuta eta noiztik.

a) Certificado de vecindad administrativa, en el que conste el empadronamiento en algún municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la fecha de solicitud y la antigüedad.

b) Dagokion foru-aldundiak emandako desgaitasun-ziurtagiria, 4. artikuluan zehaztutako baldintzak egiaztatzen dituena.

b) Certificado de discapacidad emitido por la Diputación Foral correspondiente en el que se acrediten los extremos señalados en el artículo 4.

c) 2021-2022 ikasturtean 4. artikuluaren c) ataleko ikasketaren bat egiteko matrikula egin izanaren egiaztagiria.

c) Certificado de haber realizado la matrícula para cursar en el año académico 2021-2022 alguno de los estudios indicados en el apartado c) del artículo 4.

d) Txosten bat, hau ziurtatuko duena: garraiobide publiko kolektiboak ez direla egokiak eskatzailearen beharretarako, eta ikastegira joateko eta handik etortzeko bide osoan edo zati batean garraio-neurri bereziak behar dituela.

d) Informe para justificar que los medios de transporte público colectivo disponibles para el traslado o parte del mismo, no son adecuados para las necesidades de la persona solicitante, y que se requieren medidas especiales de transporte en parte o en todo el recorrido del traslado.

e) Aurrekontu zehatza, honako hauek biltzen dituena: dirulaguntzaren bidez ordainduko den ibilbidea, ikasturtean zenbat bidaia egitea aurreikusten den, bidaia bakoitzaren unitate-kostua, bidaia guztiak kontratatzeagatik ezarritako deskontua (hala dagokionean), pertsona laguntzailearen kostua, pertsona horren lan-ordutegia edo erabilgarritasuna, bai eta egoera ulertzeko eta baloratzeko beharrezkotzat jotzen diren gainerako datu guztiak ere.

e) Presupuesto detallado que recoja el recorrido a cubrir con la ayuda, el medio de transporte necesario, el número de viajes que está previsto realizar a lo largo de todo el curso académico, el coste unitario de cada viaje y el descuento aplicado por contratar el conjunto (cuando corresponda), el coste de la persona acompañante y su horario de trabajo/disponibilidad y cuantos otros datos se estimen necesarios para la buena comprensión y valoración del mismo.

f) Banku-ziurtagiria, eskatzailearen libretako edo kontu korronteko IBAN adierazita (eskatzaileak titularra edo titularkidea izan behar du). Ziurtagiri horren ordez, libretaren kopia edo banku elektronikoko inprimaki bat entrega daiteke. Bertan libretaren edo kontu korrontearen titularrek eta IBAN zenbakiak agerian egon behar dute.

f) Certificación bancaria indicando el IBAN de la libreta o cuenta corriente de la persona solicitante (debe figurar como titular o cotitular). Esta certificación puede ser sustituida por fotocopia de la libreta o impresión de banca electrónica donde figuren titulares e IBAN de la libreta o cuenta corriente.

9. artikulua.– Aurkezteko epea.

Artículo 9.– Plazo de presentación.

1.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitara eman eta hurrengo egunean hasiko da eskaerak aurkezteko epea, eta hilabete bat geroago bukatuko du, ikasle guztientzat.

1.– El plazo de presentación de solicitudes comenzará un día después de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), y terminará un mes después para todo el alumnado.

2.– Salbuespen gisa, eskatzaileek 1. puntuan adierazitako epea amaitu ondoren hasten den matrikula-epea duten ikasketak egiten badituzte, matrikula-dataren ondorengo 5 egun baliodunetan egin ahal izango dute beka-eskaera. Ez da inola ere onartuko 2021eko abenduaren 31tik aurrerako beka-eskaerarik.

2.– Excepcionalmente, cuando las personas solicitantes realicen estudios cuyo plazo de matrícula se inicie con posterioridad a la finalización del plazo señalado en el punto 1, la solicitud de beca podrá realizarse en los 5 días hábiles siguientes a la fecha de matrícula. En ningún caso se admitirán solicitudes de beca posteriores al 31 de diciembre del 2021.

10. artikulua.– Hautatzeko eta izapideak egiteko batzordea.

Artículo 10.– Comisión de selección y tramitación.

1.– Hautaketa-batzorde batek aztertuko ditu espedienteak, eta ebazpen-proposamenak egingo ditu. Unibertsitate Ataleko arduraduna izango da batzordeburua; Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzako bi teknikari, zuzendariak aukeratutakoak, izango dira batzordekideak.

1.– Para el estudio y propuesta de resolución de los expedientes se constituirá una comisión de selección. Estará presidida por la persona Responsable del Área de Universidades y serán vocales dos técnicas adscritas a la Dirección de Política y Coordinación Universitaria, nombradas por la Directora.

2.– Hautaketa-batzorde horrek Unibertsitateetako zuzendariari igorriko dio ebazpen-proposamena. Bertan, adieraziko da: alde batetik, zein eskatzailek jasoko duten laguntza, eta zenbateko laguntza jasoko duten; eta, beste batetik, zer eskaerak ez dituzten betetzen ikasle desgaituentzako garraio-laguntza jasotzeko betekizunak, eta zergatik ez.

2.– La Comisión de selección constituida al efecto elevará a la Directora de Política y Coordinación Universitaria la propuesta de resolución, que contendrá, por un lado, las solicitudes que deben ser adjudicatarias de la ayuda, indicando la cuantía que corresponde a cada una de ellas, y por otro, las solicitudes que no cumplen los requisitos exigidos para acceder a la ayuda, señalando cuáles son los motivos para la denegación.

11. artikulua.– Prozedura ebaztea eta errekurtsoak.

Artículo 11.– Resolución del procedimiento y recursos.

1.– Deialdi honetan arautzen den prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea, gehienez ere, sei hilabetekoa da. Epe hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasiko da. Epe hori igaro ondoren, interesdunei ez bazaie ebazpenik jakinarazi, beka-eskaera ezetsi egin dela joko da, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25 artikuluan arautzen dituen ondorioetarako.

1.– El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento de concesión regulado en esta convocatoria es de seis meses, a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido el plazo sin haberse notificado esta, las personas solicitantes podrán entender desestimada su solicitud de beca, a los efectos establecidos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskatzaileei bakarrik jakinaraziko zaie era elektronikoan ebazpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz, https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios/resoluciones webgunean. Halaber, jakinarazpen elektroniko bat bidaliko zaie Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpetara»: https://www.euskadi.eus/mikarpeta. Ziurtagiri elektronikoarekin sartu beharko da bertara.

La notificación de la resolución a las personas solicitantes se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de la publicación en el tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección web https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios/resoluciones Asimismo, se le enviará una comunicación a «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta, a la que deberá acceder con su certificado electrónico.

Mezu bat bidaliko da interesdunak jakinarazi duen gailu elektronikora eta/edo posta elektronikora, eta jakinaraziko zaio jakinarazpen bat eskuragarri jarri dela aipatutako egoitza elektronikoan.

Se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o correo electrónico de la persona interesada que esta haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la referida sede electrónica.

2.– Ebazpen horren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epean.

2.– Contra esta resolución las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Universidades e Investigación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

12. artikulua.– Laguntzen ordainketa.

Artículo 12.– Pago de la ayuda.

1.– Bekak emateko ebazpena jakinarazi ondoren, bekak aldez aurretik ordainduko dira, ordainketa bakarrean eta hilabeteko epean.

1.– Una vez notificada la resolución de concesión de las becas, estas serán abonadas con carácter anticipado en un único pago en el plazo de un mes.

2.– Dirulaguntzaren onuradunek ez dute ordainketarik jasoko, harik eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomiadunek ematen dituzten izaera bereko laguntzen arloan abian den edozein itzultze- edo zigortze-prozedura amaitu arte, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onesten duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50.4 artikuluak xedatzen duenari jarraituta, eta Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuaren arabera.

2.– El pago a las personas beneficiarias de la ayuda quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación, tal y como establece el artículo 50.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13. artikulua.– Laguntzen justifikazioa.

Artículo 13.– Justificación de la ayuda.

2022ko abuztua baino lehenago aurkeztu beharko dituzte Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzan aurkeztutako eta adostutako aurrekontuaren fakturak onuradunek, joan-etorriak egin direla justifikatzeko. Fakturek ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:

Las personas beneficiarias deberán presentar ante la Dirección de Política y Coordinación Universitaria, antes del mes de agosto de 2022, las facturas correspondientes al presupuesto presentado y acordado justificando la realización del desplazamiento. Las facturas deberán cumplir los siguientes requisitos:

– Zenbakia eta, behar izanez gero, seriea.

– Número y, en su caso, serie.

– Eman den data.

– Fecha de expedición.

– Operazioaren data, emate-datarena ez bada.

– Fecha de operación si es distinta de la de expedición.

– Ematen duenaren IFZ, izen-deiturak, merkatu-izena edo izendapen soziala.

– NIF y nombre y apellidos, razón o denominación social del expedidor.

– Emandako zerbitzuen identifikazioa.

– Identificación de los servicios prestados.

– Zerga-tasa eta, aukerakoa, «BEZa barne» esaera.

– Tipo impositivo, y opcionalmente también la expresión «IVA incluido»

– Kontraprestazio osoa.

– Contraprestación total.

Justifikazioak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu ahalko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalean ikusi beharko da (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta)

Las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en el apartado «Mi carpeta» de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi del Gobierno Vasco, https://www.euskadi.eus/micarpeta

Era berean, justifikazioak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira Herritarrentzako Arreta Bulegoetan, Zuzenean zerbitzuan. Aurrez hitzordua eskatu beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean; edo bestela, aurrez hitzordua eskatu edo baliogabetzeko telefono esklusiboaren bidez: 945 01 90 00.

Asimismo, las justificaciones podrán presentarse de forma presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano, Zuzenean, que será exclusivamente con cita previa, y se solicitará a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa: 945 01 90 00.

Justifikazioak aurkezteko lekuak izango dira, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuak zehaztutako egoitzetako edozein edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazten diren tokiak. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioari zuzendutako idazkiak udal-erregistroetan aurkezteko Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza-hitzarmena izenpetu duten udaletan ere aurkez daitezke.

También podrán presentarse las justificaciones en cualquiera de las dependencias recogidas en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos o en las previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o en cualquier ayuntamiento que tenga suscrito convenio de colaboración para la presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en Registros Municipales.

Justifikazioari buruzko argibideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0175508

Las especificaciones sobre la justificación se detallan en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/0175508

14. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Honako hauek dira dirulaguntzaren esleipendunen betebeharrak, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuaren arabera:

Son obligaciones de la persona adjudicataria de la beca, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Zertarako eman den laguntza, horretarako erabiltzea; alegia, laguntza ematean ezarritako baldintzen arabera egin beharko dituzte ikastegiko joan-etorriak.

a) Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal realizar efectivamente el traslado al centro docente en las condiciones en las que le ha sido concedida.

b) Beken helburua fiskalizatzeko lanetan, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia eman beharko dute, eta, behar izanez gero, laguntza emateko ezarri ziren baldintzak bete dituztela egiaztatzeko egiten diren jarduera guztiak onartu beharko dituzte.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones que determinaron la concesión de la ayuda, y facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las becas.

15. artikulua.– Beka jasotzeko eskubidea galtzea eta beka itzuli behar izatea.

Artículo 15.– Pérdida del derecho al cobro de la ayuda y reintegro.

1.– Unibertsitateetako zuzendariak, espedienteko interesdunaren entzunaldiaren izapidea egin ondoren, emandako beka kobratzeko eskubidea galdu dela edo, hala badagokio, jasotako zenbatekoak itzuli behar direla eta aplikagarriak diren interesak itzuli beharko direla adieraziko du, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan ezarritakoaren arabera –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako testu bategina–, eta Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuaren arabera, honako arrazoi hauek direla-eta:

1.– La Directora de Política y Coordinación Universitaria, previo trámite de audiencia a la persona interesada en el expediente, declarará la pérdida del derecho al cobro de la beca concedida o, en su caso, la procedencia del reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses que resulten de aplicación, según lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por las siguientes causas:

a) Eskatzaileak datuak ezkutatu edo faltsutu baditu beka jasotzeko.

a) Que para su concesión la persona solicitante haya incurrido en ocultación o falseamiento de datos.

b) Egiaztatzen bada jasotako beka bateraezina dela beste pertsona fisiko edo juridikoek emandako beka edo laguntzekin.

b) Que se acredite la incompatibilidad de la beca concedida con otras becas o ayudas procedentes de otras personas físicas o jurídicas.

c) Helburu jakin bat betetzeko emandako bekaren zenbatekoa ez bada helburu hori betetzeko erabili.

c) Que el importe de la beca no haya sido destinado a la finalidad para la que fue concedida.

d) Frogatzen bada beka jaso dutenek ez dutela ezarritako betekizunen bat betetzen edo ez dituztela betekizun horiek behar bezala egiaztatu.

d) Que se compruebe que se ha concedido a personas que no reúnen alguno de los requisitos establecidos, o que no los han acreditado debidamente.

e) Eskatzaileak indargabetu egiten badu bekarekin egin behar zituen ikasketen matrikula edo ikastegira joan ez bada.

e) Que la persona solicitante haya anulado la matrícula de los estudios para los que se concedió la beca o no haya acudido al centro docente.

2.– Espedientearen izapideak egitean ondorioztatzen bada itzuli egin behar direla jasotako zenbatekoak –eta, behar izanez gero, baita haien legezko interesak ere–, ebazpen bat emango da; ebazpen horrek eduki beharreko informazio guztia izango du, dirua itzuli behar dela deklaratzen duen jakinarazpena jasotzen denetik bi hilabeteko epean zenbateko horiek itzultzeko, betiere kontuan izanik, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren bigarren titulua (698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko betekizunak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena).

2.– En el caso de que del expediente instruido se derive la obligación de reintegrar las cantidades recibidas y, en su caso, los correspondientes intereses legales, se dictará una resolución que contendrá la información necesaria para que pueda realizarse el reintegro dentro del plazo de dos meses a contar desde la notificación de la declaración de la procedencia del reintegro, teniendo en cuenta lo establecido en el Título Segundo del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

3.– Borondatezko epearen barruan dirua itzultzen ez bada, Ekonomia eta Ogasun Sailari jakinaraziko zaio, premiamendu-bidez ekin dezan, indarrean dauden xedapenen arabera.

3.– La falta de reintegro en período voluntario será puesta en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda a fin de que se proceda por la vía de apremio según establezcan las disposiciones vigentes.

16. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 16.– Información básica sobre protección de datos.

Datu pertsonalak tratatu eta «Dirulaguntzak eta unibertsitate bekak» izeneko tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas, subvenciones y becas universitarias.

Arduraduna: Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Responsable: Dirección de Política y Coordinación Universitaria, Departamento de Educación.

Xedea: Lehen eta bigarren mailako zikloetako, gradu eta master ofizialetako unibertsitate ikasleei bekak ematea. Tasa salbuespenak ematea. Unibertsitate alorrean jarduten duten entitateak laguntzea.

Finalidad: concesión de becas al alumnado universitario de primer y segundo ciclo y másteres oficiales y grados. Concesión de exenciones de tasas. Colaborar en el funcionamiento de entidades que desarrollan su actividad en el ámbito universitario.

Legitimazioa:

Legitimación:

– Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

– Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea.

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena.

– Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.

– 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

– Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Hartzaileak:

Destinatarios:

– Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

– Otros órganos de la Comunidad Autónoma.

– Ekonomia eta Ogasun Saila.

– Departamento de Economía y Hacienda.

– Unibertsitateak.

– Universidades.

Eskubideak: eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.

Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webgunean: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/055400-capa2-eu.shtml

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/055400-capa2-es.shtml

Araudia:

Normativa:

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común