Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

127. zk., 2021eko ekainaren 29a, asteartea

N.º 127, martes 29 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
3699
3699

28/2021 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Ogasun Ministerioaren, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza-hitzarmena, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege dekretuaren 4.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz egina.

RESOLUCIÓN 28/2021, de 2 de junio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du, eta beharrezko publikotasuna emateko, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Ogasun Ministerioaren, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza-hitzarmenaren testua, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz egina. Testu hori ebazpen honen eranskinean dago.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de junio de 2021.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN EKAINAREN 2KO 28/2021, EBAZPENARENA.
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 28/2021, DE 2 DE JUNIO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
HITZARMENA, OGASUN MINISTERIOAREN, ZERGA ADMINISTRAZIOKO ESTATU AGENTZIAREN ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ARTEKOA, COVID-19AREN PANDEMIARI AURRE EGITE ALDERA ENPRESEN KAUDIMENA BULTZATZEKO APARTEKO NEURRIEN MARTXOAREN 12KO 5/2021 ERREGE-LEGE DEKRETUAREN 4.4 ARTIKULUAN XEDATUTAKOA APLIKATUZ EGINA
CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA, LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, EN APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4.4 DEL REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12 DE MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID 19
PARTE HARTU DUTEN ALDERDIAK
PARTES QUE INTERVIENEN

Lehenik, María Jesús Montero Cuadrado andrea, Ogasuneko ministroa, Gobernuko ministroak izendatzen dituen urtarrilaren 12ko 8/2020 Errege Dekretuaren arabera, aipatutako saila ordezkatuz, eta 2021eko apirilaren 13ko Aginduak (hitzarmenak sinatzeko eskumenak bereganatzeari buruzkoa) martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.4 artikuluan adierazitako hitzarmenak sinatzeko ematen dizkion eskumenak baliatuz (5/2021 Errege Lege Dekretua, martxoaren 12koa, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurriena).

De una parte, la Sra. doña María Jesús Montero Cuadrado, Ministra de Hacienda, en virtud del Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno, en representación del citado Departamento, y en ejercicio de las competencias que le confiere la Orden de 13 de abril de 2021, de avocación de competencias para la firma de los convenios a los que se refiere el apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Bigarrenik, Inés María Bardón Rafael andrea, Zerga Administrazioko Estatu Agentziako presidentea (ekainaren 8ko 380/2018 Errege Dekretuaren bidez izendatua), 1991ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 31/1990 Legearen 103.3.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

De otra parte, la Sra. doña Inés María Bardón Rafael, Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud de lo previsto en el artículo 103, apartado tres. 2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, nombrada por el Real Decreto 380/2018, de 8 de junio.

Eta, hirugarrenik, Pedro María Azpiazu Uriarte jauna, Ekonomia eta Ogasuneko sailburua, Ekonomia eta Ogasuneko sailburua izendatzen duen lehendakariaren irailaren 7ko 24/2020 Dekretuaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren izenean eta hura ordezkatuz, Gobernu Kontseiluak 2021eko maiatzaren 18ko bilkuran emandako baimenari jarraikiz.

Y de otra, el Sr. don Pedro María Azpiazu Uriarte, Consejero de Economía y Hacienda, en virtud del Decreto 24/2020, de 7 de septiembre, del Lehendakari, de nombramiento del Consejero de Economía y Hacienda, actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en virtud de la autorización otorgada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 18 de mayo de 2021.

Hiru alderdiek elkarri aitortzen diote hitzarmen hau sinatzeko legezko gaitasuna.

Reconociéndose las partes que intervienen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio.

AZALPENA
EXPOSITIVO

COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.4 artikuluan aurreikusitakoa betez (aurrerantzean, 5/2021 Errege Lege Dekretua), Ogasuneko ministroak, Estatuaren Administrazio Orokorra ordezkatuz, eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziako (aurrerantzean, Zerga Agentzia) presidenteak, agentzia ordezkatuz, hitzarmen hau sinatu dute, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak ematen dizkien eskumenak baliatuz.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (en adelante, Real Decreto-ley 5/2021), la Ministra de Hacienda, en representación de la Administración General del Estado y la Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria), en representación de la misma, suscriben el presente convenio en ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Euskal Autonomia Erkidegoak berezko eskumenak ditu bere interesak kudeatzeko, eta ahalmena du Estatuko Administrazioarekin informazioa trukatzeko jarduketak gauzatzera bideratutako hitzarmenak sinatzeko.

La Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencias propias para la gestión de sus intereses y se encuentra facultada para la suscripción de convenios para el desarrollo de actuaciones de intercambio de información con la Administración estatal.

5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.4 artikuluan aurreikusitakoa betez, eta kontuan hartuta administrazio publikoen arteko harremanetan elkarri laguntzeak nagusi izan behar duela, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen (aurrerantzean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legea) 3.1.k), 140. eta 141. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz, alderdi sinatzaileek uste dute oso onuragarria izango litzatekeela hitzarmen hau izenpetzea, beren helburuak betetzeko.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021 y en el marco de la colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1.k), 140 y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante Ley de Régimen Jurídico del Sector Público), las partes firmantes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines suscribir este convenio.

Zehazki, 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.4 artikuluak hitzarmen hau izenpetzea aurreikusten du, bi administrazio publikoen artean behar den lankidetza artikulatu ahal izateko, errege lege-dekretu horren I. tituluan aurreikusitakoa gauzatze aldera, eta honako alderdi hauek jasotzen ditu, besteak beste: zerga-administrazioen arteko informazio-trukea; laguntza horiek finantzatzen dituzten funtsen jatorrian erabiltzen diren jarduketa eta euskarri guztien aipamena, Espainiako Gobernuak finantzatzen dituela adierazita, eta egindako deialdiei eta deialdi horien emaitzei buruzko informazio xehea emateko betebeharra.

En concreto, el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021 prevé la suscripción del presente convenio para permitir articular la necesaria colaboración entre ambas Administraciones públicas de cara a la ejecución de lo previsto en el Título I del mencionado Real Decreto-ley, contemplando cuestiones como el intercambio de información entre las Administraciones Tributarias; la mención en todas las actuaciones y soportes que se utilicen al origen de los fondos que financian estas ayudas, señalándose que son financiadas por el Gobierno de España; y la obligación de suministrar información detallada sobre las convocatorias realizadas y los resultados de las mismas.

III
III

Administrazio publikoek, haien organismo publikoek eta haiei lotutako edo haien mendeko zuzenbide publikoko entitateek, beren eskumenen eremuan, hitzarmenak sinatu ahal izango dituzte zuzenbide publikoko beste subjektu batzuekin –ez du esan nahi haien eskumenen titulartasuna lagatzen dutenik–, kudeaketa publikoaren eraginkortasuna hobetzeko eta bitarteko eta zerbitzu publikoak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legean ezarritako edukiarekin eta izapideekin batera erabiltzea errazteko.

Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir convenios con otros sujetos de derecho público, sin que ello suponga cesión de la titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el contenido y por los trámites establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hori horrela, alderdi sinatzaileei esleitutako eskumenak eraginkortasunez baliatzeko arrazoiak direla medio, hitzarmen hau sinatu da, 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.4 artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz.

En este sentido, razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a las partes signatarias justifican la suscripción de este convenio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021.

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmenaren xedea.

Primera.– Objeto del Convenio.

Hitzarmen honen xedea da Ogasun Ministerioak, Zerga Agentziak eta Autonomia Erkidegoak egin beharreko zenbait jarduketa ezartzea, 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan aurreikusitakoa behar bezala betetzeko behar den lankidetza gauzatzeko.

El presente Convenio tiene por objeto establecer determinadas actuaciones a realizar por el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Comunidad Autónoma que materialicen la necesaria colaboración para la correcta ejecución de lo previsto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021.

Bigarrena.– Alderdien betebeharrak.

Segunda.– Obligaciones de las partes.

5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, alderdi sinatzaileek konpromiso hauek hartzen dituzte:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, las partes firmantes se comprometen a:

A) Autonomia Erkidegoa:

A) La Comunidad Autónoma:

1.– Autonomia Erkidegoak egiten dituen deialdietan eta zuzeneko laguntzen onuradunei zuzendutako ebazpenen, harreren edo bestelakoen jakinarazpenetan, Espainiako Gobernuak finantzatu dituela adierazi beharko da, argi eta garbi.

1.– En las convocatorias y en las notificaciones de resolución, recepción o cualesquiera otras dirigidas a los beneficiarios de las ayudas directas que realice la Comunidad Autónoma deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado por el Gobierno de España.

Halaber, Autonomia Erkidegoak argitalpen, hedabide edo webguneetan zuzeneko laguntzak zabaltzeko egiten dituen jarduera guztietan, aurreko paragrafoan ezarritakoa adierazi beharko da.

Asimismo, en todas las actividades de difusión que pueda llevar a cabo la Comunidad Autónoma de las distintas acciones relativas a las ayudas directas en publicaciones, medios de difusión o páginas web deberá constar la referencia establecida en el párrafo anterior.

2.– Egindako deialdiei eta horien emaitzei buruzko informazio zehatza ematea Ogasun Ministerioari, baldintza hauetan:

2.– Suministrar información detallada al Ministerio de Hacienda sobre las convocatorias realizadas y los resultados de las mismas, en los siguientes términos:

a) Autonomia Erkidegoak 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. titulua aplikatuz emandako laguntzei buruzko ebazpenen eta xedapen hori garatzeko egiten diren laguntza-deialdien zerrenda bidaliko dio Ogasun Ministerioari. Horrez gain, onuradunei egindako ordainketen edo transferentzien inguruko informazioa igorriko dio, bai eta itzulketen ingurukoa ere.

a) La Comunidad Autónoma remitirá al Ministerio de Hacienda una relación de las resoluciones de las ayudas concedidas en aplicación del Título I del Real Decreto-ley 5/2021 y de las convocatorias de ayudas que se produzcan en desarrollo de dicha disposición. Asimismo, se remitirá información sobre los pagos o transferencias a los beneficiarios y los eventuales reintegros que se produzcan.

Zerrenda horietan honako hauek jasoko dira, gutxienez: laguntza bakoitzaren oinarri den deialdiari buruzko informazioa, onuradunaren identifikazioa eta haren izaera, 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 3.5 artikuluaren arabera egiaztatutako EJSN kodea edo laguntzen emakida erregulatzen duen araudian zehaztutako EJSN kode nagusia, laguntzak ordaintzeko erabiltzen den aurrekontu autonomikoen aurrekontu-aplikazioa, emandako laguntzaren zenbatekoa eta ebazpenaren data, onuradunari egindako ordainketaren zenbatekoa eta data, eta, hala badagokio, itzulketaren ebazpenaren data eta zenbatekoa, eta onuradunak benetan itzultzen dituen zenbatekoak eta data, bai eta Estatuaren Administrazio Orokorrari egindako itzulketen zenbatekoak eta datak ere.

Estas relaciones incluirán, al menos, información sobre la convocatoria que da soporte a cada ayuda, la identificación del beneficiario y su naturaleza, el código CNAE acreditado según el artículo 3.5 del Real Decreto-ley 5/2021 o el código CNAE principal dentro de los determinados por la normativa que regula la concesión de las ayudas, la aplicación presupuestaria de los presupuestos autonómicos con cargo a la cual se hacen efectivas las ayudas, la fecha de resolución y el importe de la ayuda concedida, así como las fechas e importes de los pagos efectivos al beneficiario, y, en su caso, la fecha de la resolución de reintegro, su importe y las fechas e importes en los que los mismos se hacen efectivos por parte del beneficiario, así como de las fechas e importes de los reintegros que se realicen a la Administración General del Estado.

b) Autonomia Erkidegoak Ogasun Ministerioari igorriko dio bai puntu honetan bai hurrengoan aurreikusitako informazioa, eta hark Zerga Agentziarekin elkarlanean kudeatuko du informazio hori, bereziki, bidalitako datuen kudeaketari dagokionez. Datu horiek, Ministerioaren zerbitzarietan ez ezik, beren zerbitzarietan ere ostatatu ahal izango dira.

b) La información prevista, tanto para el presente punto como para el siguiente, se remitirá por la Comunidad Autónoma al Ministerio de Hacienda que gestionará dicha información en especial colaboración con la Agencia Tributaria, en particular en cuanto a la gestión de los datos remitidos, los cuales podrán alojarse en sus servidores además de en los del propio Ministerio.

c) Ogasun Ministerioak laguntza-deialdien kudeaketari eta deialdi horien emaitzei buruz beharrezkotzat jotako informazio gehigarria eskatu ahal izango dio Autonomia Erkidegoari.

c) El Ministerio de Hacienda podrá solicitar a la Comunidad Autónoma cuanta información adicional considere necesaria sobre la gestión de las convocatorias de las ayudas y los resultados de las mismas.

3.– Ogasun Ministerioari honako informazio hau ematea, hautagarritasun-baldintzen eta laguntzaren zenbatekoa finkatzeko irizpideen oinarrizko esparruari dagokionez, 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluari eta apirilaren 12ko HAC/348/2021 Aginduari jarraikiz –agindu horrek autonomoei eta enpresei zuzeneko laguntzak esleitzeko irizpideak zehazten ditu, 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan xedatutakoa aplikatuz–:

3.– Suministrar al Ministerio de Hacienda la siguiente información en relación con el marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de la ayuda, de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021 y en la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021:

a) Jasotako eskabideen zerrenda, honako informazio honekin:

a) Relación de las solicitudes recibidas donde deberá constar la siguiente información:

● Eskatzailearen IFZ.

● NIF del solicitante.

● Izen-abizenak (pertsona fisikoen kasuan) edo izen soziala (pertsona juridikoen kasuan).

● Apellidos y Nombre (para Personas Físicas) o Razón Social (para personas Jurídicas).

● IFZ horiek zerga-egoitza duten lurraldeaz bestelako lurraldeetan laguntzak eskatuko dituzten adieraztea.

● Indicador de si esos NIF van a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio fiscal.

● Eskabidea aurkeztu deneko eguna.

● Fecha de presentación de la solicitud.

● Eskabidea egin den autonomia-erkidegoaren DIR3 kodea.

● Código DIR3 de la Comunidad Autónoma donde se realice la solicitud.

● Izapidetze-unitatearen DIR3 kodea, eskuragarri badago.

● Código DIR3 de la Unidad de Tramitación, de estar disponible.

b) Laguntza eskatzen duten enpresaburuei edo profesionalei eta laguntzak emateko araudian zehaztutako sektoreei atxikitako entitateei dagokienez:

b) Respecto de los solicitantes de la ayuda que sean empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores determinados por la normativa que regula la concesión de las ayudas:

I.– Zerga-egoitzari buruzko datuak.

I.– Datos relativos al domicilio fiscal.

II.– Ekonomia-jardueren gaineko zergaren (EJZ) epigrafeak eta Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren kodeak (EJSN-09), eskatzaileak 2019an, 2020an eta 2021ean egindako jarduerari dagokion sailkapenaren baliokideak.

II.– Epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE -09-) que se consideren equivalentes en los que se clasifica la actividad desempeñada por el solicitante en 2019, 2020 y 2021.

III.– 2019ko eta 2020ko urteko eragiketen bolumenari buruzko informazioa, eskabideak baloratzeko kontuan hartu dena, bai eta beherakadaren ehunekoa ere. Sozietateen gaineko zerga zerga-baterakuntzaren araubidean ordaintzen duten talde bateratuek taldea osatzen duten entitateen eragiketa guztien baturaren berri eman beharko dute.

III.– Información sobre el volumen de operaciones anual en 2019 y 2020 considerado a efectos de la valoración de las solicitudes, así como el porcentaje de caída. En caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada, la información a proporcionar será la suma de todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.

IV.– Eskatzaileak 10 langile baino gehiago ote dituen adieraztea.

IV.– Indicación de si el solicitante tiene más de 10 empleados.

V.– Eskatzailea talde bateko kide bada, taldearen 2019ko eta 2020ko osaerari buruzko informazioa.

V.– Si el solicitante forma parte de un grupo, información disponible sobre su composición en 2019 y 2020.

c) Eskatzailea enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen erroldan alta emanda dagoen ala ez adieraztea, eta alta edo baja 2019an edo 2020an eman bada, adieraztea noiz eman duen alta eta noiz baja, bai eta bajaren arrazoia ere.

c) Información sobre si el solicitante se encuentra de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, y para el supuesto de que se haya producido el alta o la baja en 2019 o 2020, información sobre las fechas de alta y de baja en dicho Censo, y causa de la baja.

d) Eskatzaileak 2021ean edo 2022an banatutako dibidenduei buruz eskuragarri dagoen informazioa.

d) Información disponible sobre el reparto de dividendos por el solicitante durante 2021 o 2022.

e) Eskatzailearen ekonomia-jarduera mantentzeari buruzko informazioa (2022ko ekainaren 30era arte), ekonomia-jardueren gaineko zergaren (EJZ) epigrafeak eta Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren kodeak (EJSN-09) –eskatzaileak egindako jarduerari dagokion sailkapenaren baliokidetzat jotakoak– adierazita.

e) Información sobre el mantenimiento de la actividad económica del solicitante hasta el 30 de junio de 2022, con indicación de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE -09-) que se consideren equivalentes en los que se clasifique dicha actividad.

f) Ogasun Ministerioak hautagarritasun-baldintzei eta laguntzaren zenbatekoa finkatzeko irizpideei buruzko informazio gehigarria eskatu ahal izango dio Autonomia Erkidegoari.

f) El Ministerio de Hacienda podrá solicitar a la Comunidad Autónoma información adicional sobre los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de la ayuda.

g) Apartatu honetan aipatzen den informazioa Autonomia Erkidegoak duen informaziotik edo beste administrazio publiko batzuek emandako informaziotik eratorri ahal izango da.

g) La información referida en el presente apartado podrá proceder de información obrante en la Comunidad Autónoma o suministrada por otras Administraciones Públicas.

4.– 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.6 artikuluan aurreikusitakoa aplikagarritzat joko da Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren azken xedapenetako hirugarrenean ezarritakoaren arabera, bai eta lege organiko horretan jasotako gardentasun-printzipioa garatzeko eta aplikatzeko eman beharreko informazio ekonomiko-finantzarioaren arloan Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak hartutako erabakien arabera ere.

4.– Lo previsto en el artículo 4.6 del Real Decreto-ley 5/2021, se entenderá de aplicación conforme a lo establecido en la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta del Concierto Económico en materia de remisión de la información económico-financiera a suministrar en desarrollo y aplicación del principio de transparencia recogido en dicha Ley Orgánica.

B) Ogasun Ministerioa:

B) El Ministerio de Hacienda:

1.– Klausula honen A.2 eta A.3 apartatuetan aipatzen diren deialdiei eta deialdi horien emaitzei buruzko informazioa igortzeari dagokionez, sortzen diren gorabeherak Autonomia Erkidegoak konponduko ditu, Ogasun Ministerioaren laguntzarekin.

1.– En relación con la remisión de la información sobre las convocatorias y los resultados de las mismas a las que se refieren los apartados A.2. y A.3. de la presente cláusula, las incidencias que pudieran surgir serán resueltas por la Comunidad Autónoma con el apoyo del Ministerio de Hacienda.

2.– Klausula honen A.2. eta A.3. apartatuetan aurreikusitako informazioa trukatzea ahalbidetuko duen euskarri teknikoa ematea.

2.– Facilitar el soporte técnico que permita el intercambio de información prevista en el apartado A.2. y A.3. de la presente cláusula.

C) Zerga Agentzia:

C) La Agencia Tributaria:

1.– Zerga Agentziak konpromisoa hartzen du Autonomia Erkidegoari honako informazio hau emateko, hautagarritasun-baldintzen eta laguntzaren zenbatekoa finkatzeko irizpideen oinarrizko esparruari dagokionez, 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluari eta apirilaren 12ko HAC/348/2021 Aginduari bat jarraikiz, eta Autonomia Erkidegoko laguntza-eskabideei dagokienez:

1.– La Agencia Tributaria se compromete a suministrar la siguiente información a la Comunidad Autónoma, en relación con el marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de la ayuda, de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021 y la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, y respecto de las solicitudes de ayuda en la Comunidad Autónoma:

a) 2020an 10 milioi eurotik gorako eragiketa-bolumena izan duten talde eta entitateen kasuan, baldin eta lurralde erkidean bakarrik tributatzen badute, sozietateen gaineko zergaren ondorioetarako, eta Autonomia Erkidegoan badihardute:

a) En caso de grupos y entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros, que tributen exclusivamente en territorio común a efectos del Impuesto sobre Sociedades y operen en la Comunidad Autónoma:

– Ekonomia-jardueren gaineko zergaren (EJZ) epigrafeak eta Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren kodeak (EJSN-09) adieraztea, pertsona edo entitate eskatzaileek 2019an, 2020an eta 2021ean egindako jarduerari dagokion sailkapenaren baliokideak, eta, hala badagokio, jarduera nagusia zehaztea.

– Indicación de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE -09-) que se consideren equivalentes en los que se clasifica la actividad desempeñada por la personas o entidades en 2019, 2020 y 2021, con referencia, en su caso, a la actividad principal.

– Entitateak talde bateko kide badira, taldearen 2019ko eta 2020ko osaerari buruzko informazioa.

– Si las entidades forman parte de un grupo, información disponible sobre su composición en 2019 y 2020.

b) 2020an 10 milioi eurotik gorako eragiketa-bolumena izan duten entitateen kasuan, edo zerga-baterakuntzako talde bateko kide diren entitateen kasuan, baldin eta lurralde erkidean bakarrik tributatzen badute, BEZaren ondorioetarako, eta Autonomia Erkidegoan jarduten badute, eta entitate horiek beren eragiketa-bolumenari buruzko informazioa eman ez badiote Autonomia Erkidegoari, balio erantsiaren gaineko zergan emango da eragiketen bolumen hori, eta, hala badagokio, Kanarietako Zeharkako Zerga Orokorrean, 2019an eta 2020an.

b) En caso de entidades que formen parte de un grupo de consolidación fiscal o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros, que tributen exclusivamente en territorio común a efectos de IVA y que operen en la Comunidad Autónoma, cuando la información sobre su volumen de operaciones no haya sido aportada a la Comunidad Autónoma por las referidas entidades, se proporcionará dicho volumen de operaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, en el Impuesto General Indirecto Canario en 2019 y 2020.

c) 2020an 10 milioi eurotik gorako eragiketa-bolumena izan duten zerga-baterakuntzako taldeen eta entitateen kasuan, baldin eta lurralde erkidean bakarrik tributatzen badute, sozietateen gaineko zergaren ondorioetarako, eta Autonomia Erkidegoan jarduten badute, informazioa eman beharko dute, jakiteko ea sozietateen gaineko zergaren edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zerga-oinarria negatiboa den 2019ko ekitaldiari dagokion aitorpenean, kapitalizazio-erreserba eta zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa aplikatu aurretik.

c) En caso de grupos de consolidación fiscal y entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros, que tributen exclusivamente en territorio común a efectos del Impuesto sobre Sociedades y operen en la Comunidad Autónoma, información sobre si la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente es negativa en la declaración correspondiente al ejercicio 2019, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas.

d) 2020an 10 milioi eurotik gorako eragiketa-bolumena izan duten taldeen, enpresaburuen, profesionalen edo entitateen kasuan, autonomia-erkidego batean baino gehiagotan edo Ceuta edo Melilla autonomia-hirietan jarduten badute, langileei euren bizilekuaren arabera emandako ordainsarien pisuaren berri eman beharko dute, konturako atxikipen eta sarreren urteko laburpenaren informazio-aitorpenaren arabera betiere. Aitorpen hori lurralde bakoitzeko administrazioan aurkeztu behar da, Zerga Agentziak datu horiek dituenean edo, hala badagokio, Zerga Agentzian aitortutako ordainsari horien zenbatekoa duenean.

d) Cuando sean grupos o empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros y que desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico o Ciudad de Ceuta o Melilla, el peso de las retribuciones de trabajo personal satisfechas a los trabajadores en función de la residencia de los perceptores, de conformidad con la información consignada en la declaración informativa resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del trabajo personal presentada en la Administración de cada territorio, una vez la Agencia Tributaria disponga de estos datos o, en su caso, el importe de las citadas retribuciones declaradas en la Agencia Tributaria.

e) 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 3.2.b) artikuluak barne hartzen dituen enpresaburuen, profesionalen, entitateen edo establezimendu iraunkorren kasuan, Zerga Agentzian aurkeztutako hileroko eta hiru hileroko konturako atxikipen eta sarreren aitorpenetan kontsignatutako diruzko lan-etekinen jasotzaileen 2020ko batez besteko kopuruaren berri eman beharko dute (111. eredua).

e) Cuando sean empresarios, profesionales, entidades o establecimientos permanentes a los que resulte de aplicación el artículo 3.2.b) del Real Decreto-ley 5/2021, el número medio en 2020 de perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo consignados en las declaraciones mensuales y trimestrales presentadas ante la Agencia Tributaria, de retenciones e ingresos a cuenta (modelo 111).

2.– Zerga Agentziak konpromisoa hartzen du Autonomia Erkidegoari honako informazio hau emateko, baldin eta Autonomia Erkidegoak ezin izan badu egiaztatu 5/2021 Errege Lege Dekretuaren laugarren xedapen gehigarriaren 2. apartatuko a) eta b) letretan xedatutakoa, Autonomia Erkidegoan laguntza eman zaien eskatzaileei dagokienez:

2.– La Agencia Tributaria se compromete a suministrar la siguiente información a la Comunidad Autónoma, cuando esta no haya podido verificar lo dispuesto en las letras a) y b) del apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, respecto de los solicitantes a los que se les haya concedido la ayuda en la Comunidad Autónoma:

a) Pertsona edo entitate eskatzaileak 2021ean edo 2022an banatutako dibidenduei buruz eskuragarri dagoen informazioa.

a) Información disponible sobre el reparto de dividendos por la persona o entidad solicitante durante los ejercicios 2021 y 2022.

b) Pertsona edo entitate eskatzaileak ekonomia-jarduera mantentzeari buruzko informazioa (2022ko ekainaren 30era arte), ekonomia-jardueren gaineko zergaren (EJZ) epigrafeak eta Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren kodeak (EJSN-09) –eskatzaileak egindako jarduerari dagokion sailkapenaren baliokidetzat jotakoak– adierazita.

b) Información sobre el mantenimiento de la actividad económica de la persona o entidad solicitante hasta el 30 de junio de 2022, con indicación de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE -09-) que se consideren equivalentes en los que se clasifique dicha actividad.

3.– Aurreko apartatuetan xedatutakoak ez du eragotziko Autonomia Erkidegoak Zerga Agentziari beste informazio-eskabide batzuk egitea, 5/2021 Errege Lege Dekretuan xedatutakoari dagokionez, baldin eta interesdun askori buruzkoak ez badira.

3.– Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de otras solicitudes de información que puedan remitirse a la Agencia Tributaria por parte de la Comunidad Autónoma en relación con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2021 y que no se refieran a un elevado número de interesados.

Hirugarrena.– Informazioa lagatzearen helburua.

Tercera.– Finalidad de la cesión de información.

Zerga Agentziak Autonomia Erkidegoari informazioa lagatzearen helburu bakarra izango da 5/2021 Errege Lege Dekretuak onartutako hautagarritasun-baldintzak eta -eskakizunak elkarlanean egiaztatzea, bai eta autonomoentzako edo enpresentzako COVIDaren lerroko zuzeneko laguntzen zenbatekoa finkatzeko irizpideak egiaztatzea ere.

La cesión de información de la Agencia Tributaria a la Comunidad Autónoma tendrá como finalidad exclusiva la colaboración para la acreditación de las condiciones y requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de las ayudas directas a autónomos o empresas de la línea COVID aprobadas por el Real Decreto-ley 5/2021.

Bigarren klausularen A.2 eta A.3 apartatuetan aurreikusitako eta Autonomia Erkidegoak igorritako informazioa estatistika- eta hedapen-ondorioetarako erabiliko da, hargatik eragotzi gabe 5/2021 Errege Lege Dekretuaren esparruan Estatuaren Administrazio Orokorrari esleitutako ahalmen eta eskumenen barruan erabiltzea, eta ezin izango zaie hirugarrenei laga –beste ministerio-sail batzuei eta mendeko zuzenbide publikoko organismo edo entitate batzuei izan ezik–, bosgarren klausulan aurreikusitako ondorioetarako.

La información prevista en la cláusula Segunda, apartados A.2 y A.3, remitida por la Comunidad Autónoma se utilizará a efectos estadísticos y de difusión, sin perjuicio de su uso dentro de las facultades y competencias asignadas a la Administración General del Estado en el marco del Real Decreto-ley 5/2021, y no podrá ser cedida a terceros salvo a otros departamentos ministeriales y organismos o entidades de derecho público dependientes a los efectos previstos en la cláusula Quinta.

Laugarrena.– Emandako informazioan interesa dutenen baimena.

Cuarta.– Autorización de los interesados en la información suministrada.

Tributuen Lege Orokorraren 95. artikuluak izaera erreserbatua ematen die, oro har, Zerga Administrazioak bere eginkizunak betetzean lortutako zerga-arloko datu garrantzitsuei, eta datu horiek ezin zaizkie hirugarrenei laga edo jakinarazi, salbu eta lagapenaren xedea bada, besteak beste, «administrazio publikoekin elkarlanean aritzea beren eginkizunak garatzeko, emandako datuak dagozkien zergapekoen aldez aurreko baimenarekin» (95.1 artikulua, k letra). Horren ondorioz, Zerga Agentziak eman beharreko datuak dagozkien zergapekoen edo interesdunen aurretiko baimena lortu behar da, baldin eta «administrazio publikoekin euren eginkizunak betetzeko elkarlanean aritzeko» baimentzen bada lagapena.

El artículo 95 de la Ley General Tributaria otorga, con carácter general, naturaleza reservada a los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros supuestos, «la colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados» (artículo 95.1. letra k). De ello se deriva la exigencia de obtener la autorización previa de los obligados tributarios o interesados a que se refieran los datos a suministrar por parte de la Agencia Tributaria, en los supuestos en que se autoriza su cesión subordinada a «la colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones».

Bigarren klausularen A.2 eta A.3 apartatuetan aurreikusitako informazioari dagokionez, Autonomia Erkidegoak onuradunen aldez aurreko baimena izan beharko du, hitzarmen honen esparruan 5/2021 Errege Lege Dekretua aplikatuz eta xedapen hori garatzeko egiten diren laguntza-deialdietan lortutako datuak Ogasun Ministeriora bidaltzeko. Ogasun Ministerioak aurreko klausulan deskribatutako helburuetarako bakarrik erabiliko ditu datu horiek.

Respecto a la información prevista en la cláusula Segunda, apartados A.2 y A.3, la Comunidad Autónoma obtendrá el consentimiento previo de los beneficiarios para la remisión de los datos al Ministerio de Hacienda en el marco del presente convenio, obtenidos en aplicación del Real Decreto–ley 5/2021 y en las convocatorias de ayudas que se produzcan en desarrollo de dicha disposición. El uso de estos datos por parte del Ministerio de Hacienda se circunscribirá exclusivamente a las finalidades descritas en la cláusula anterior.

Bosgarrena.– Informazioa jasoko dutenak.

Quinta.– Destinatarios de la información suministrada.

Zerga Agentziak lagatzen duen informazioa autonomia-erkidegoko administrazio-organoek eta haren mendeko zuzenbide publikoko organismoek edo entitateek bakarrik erabili ahal izango dute, baldin eta hitzarmen honetan aipatzen diren eginkizunak bete edo prozedurak bideratzen badituzte. Era berean, autonomia-erkidegoetako fiskalizazio-organoak ere hitzarmenaren xede den informazioaren hartzaileak izango dira, baldin eta, beren araudia aplikatuta, prozedura horietan parte hartzen badute. Informazio horri dagokionez, inola ere ezin dute jaso informazioa hitzarmen honetako bigarren klausulan adierazitakoez beste egiteko batzuk dituzten organoek, organismoek eta enteek.

La información cedida por la Agencia Tributaria solo podrá ser utilizada por los órganos administrativos de la Comunidad Autónoma y por los organismos o entidades de derecho público dependientes de la misma que ejerzan las funciones o instruyan los procedimientos a que se refiere el presente Convenio. Asimismo, los órganos de fiscalización autonómicos también serán destinatarios de la información objeto del Convenio en la medida en que, por aplicación de su propia normativa, participen en dichos procedimientos. En ningún caso, respecto a esta información, podrán ser destinatarios órganos, organismos o entes que realicen funciones distintas de las descritas en la cláusula Segunda de este Convenio.

Gainera, Zerga Agentziak lagatzen duen informazioa lagapena justifikatzen duten xedeetarako erabili behar da; hau da, eskabidean aipatzen dena egiteko. Edonola ere, Zerga Agentziaren lagapena hartzen dutenek inola ere ezin laga izango die informazioa hirugarrenei.

La cesión se realizará sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la Agencia Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicita. En cualquier caso, el destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida por la Agencia Tributaria.

Bigarren klausularen A.2 eta A.3 apartatuetan aurreikusitako eta Autonomia Erkidegoak lagatako informazioa Ogasun Ministerioak erabili ahal izango du, eta, ministerio horren aldez aurreko baimenarekin, gainerako ministerio-sailek eta hitzarmen honen xedearekin lotutako eginkizunak betetzen dituzten zuzenbide publikoko organismo edo entitateek ere. Nolanahi ere, datu pertsonalak babesteari buruzko araudi aplikagarriaren arabera, hartzaileak Autonomia Erkidegoak igorritako datu pertsonalak soilik laga ahal izango dizkie aurrekoak ez diren subjektuei.

La información prevista en la cláusula Segunda, apartados A.2. y A.3., cedida por la Comunidad Autónoma, podrá ser utilizada por el Ministerio de Hacienda, así como, previa autorización de dicho Ministerio, por el resto de departamentos ministeriales y de organismos o entidades de derecho público dependientes que ejerzan funciones vinculadas o relacionadas con el objeto del presente Convenio. En cualquier caso, el destinatario solo podrá ceder a sujetos distintos de los anteriores los datos de carácter personal remitidos por la Comunidad Autónoma de conformidad con la normativa de aplicación sobre protección de datos de carácter personal.

Seigarrena.– Emandako datuen izaera.

Sexta.– Naturaleza de los datos suministrados.

Zerga-izaera duten datuak zergadunek eta informazioa helarazi behar duten gainerakoek aitortutakoak izango dira. Oro har, datuok ez dira egiaztatzen automatizatu baino lehen. Hala ere, datu horiek egiaztatu badira, egiaztatutako datuak emango dira.

Los datos suministrados que tengan naturaleza tributaria serán los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido comprobados, se facilitarán los datos comprobados.

Autonomia Erkidegoak kasuan kasuko erregistroetan edo informazio-sistemetan eskuragarri dauden datuak emango ditu, eta, bestela, laguntzen eskatzaileek edo administrazio publikoek emandakoak. Azken kasu horretan, aldez aurretik egiaztatu ez badira ere bidaliko dira datuak; hala ere, administrazio eskudunak datuok egiaztatu edo eguneratu ondoren, egiaztatutako edo eguneratutako datuak emango dira.

Los datos suministrados por la Comunidad Autónoma serán, según los casos, los disponibles en sus correspondientes registros o sistemas de información, o bien los facilitados por los solicitantes de las ayudas o Administraciones Públicas. En este último caso se remitirán aun cuando no hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa, sin perjuicio de que una vez comprobados o actualizados por la Administración competente, se faciliten dichos datos comprobados o actualizados.

Bigarren klausularen A.2 eta A.3 apartatuak aplikatuz igorritako informazioari dagokionez, Autonomia Erkidegoak informazioa ematean ikusitako gorabeherak konponduko ditu, eta Ogasun Ministerioak informazio horri buruz eska ditzakeen argibideak emango ditu.

Respecto a la información remitida en aplicación de la cláusula Segunda, apartados A.2. y A.3., la Comunidad Autónoma solventará las incidencias observadas en el suministro de información y dará una adecuada respuesta a la petición de aclaraciones que sobre dicha información se puedan solicitar por parte del Ministerio de Hacienda.

Zazpigarrena.– Solaskide bakarra.

Séptima.– Interlocutor único.

Ogasun Ministerioak, Zerga Agentziak eta Autonomia Erkidegoak solaskide bakar bana eduki behar dute, hitzarmena aplikatzean sortutako gorabeherak edo gatazkak konpontzeko; izan ere, halako kasuetan, hitzarmeneko alderdiek solaskide horrengana jo ahalko dute.

Tanto en el Ministerio de Hacienda, como en la Agencia Tributaria y en la Comunidad Autónoma, existirá un interlocutor único al que las partes firmantes podrán dirigirse para resolver cualquier aspecto o incidencia relacionado con la aplicación del presente Convenio.

Zehazki, Ogasun Ministerioan, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiaren titularrak izendatuko du solaskidea; Zerga Agentzian, Euskal Autonomia Erkidegoko Ordezkaritza Bereziak; eta, Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko titularrak izendatutako pertsonak beteko ditu eginkizun horiek.

En concreto, en el Ministerio de Hacienda, será quien designe la persona titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local; en la Agencia Tributaria será la Delegación Especial de País Vasco; y en la Comunidad Autónoma, dichas funciones serán ejercidas por quien designe la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

Zortzigarrena.– Informazioa trukatzeko prozedura.

Octava.– Procedimiento para el intercambio de información.

A) Autonomia Erkidegoaren eta Zerga Agentziaren arteko informazio-trukea.

A) Intercambio de información entre la Comunidad Autónoma y la Agencia Tributaria.

1.– Bigarren klausularen C.1 apartatua aplikatuz igorri beharreko informazioari dagokionez, Autonomia Erkidegoak astero emango dio Zerga Agentziari CSV formatuko fitxategi bat, aurrerago zehaztuko den informazioa jasotzen duena. Horretarako, izapide bat gaituko da Zerga Agentziaren egoitzan. Izapide horren bidez, Autonomia Erkidegoak astelehenero bidaliko du informazio-eskabidea, eta fitxategi bat erantsiko du, aurreko astean jasotako laguntza-eskabideen zerrendarekin.

1.– En relación con la información a remitir en aplicación del apartado C.1 de la cláusula Segunda, la Comunidad Autónoma proporcionará semanalmente a la Agencia Tributaria un fichero en formato csv que contenga la información que se detalla más adelante. Para ello, se habilitará un trámite en la sede de la Agencia Tributaria, a través del cual la Comunidad Autónoma formalizará, cada lunes, el envío de la solicitud de información, adjuntando a la presentación un fichero con la relación de solicitudes de ayudas recibidas durante la semana anterior.

2.– Ez da eskatuko aurretik bidalitako eskabideei buruzko informaziorik, salbu eta akatsen bat zuzendu behar bada.

2.– No se solicitará información de solicitudes ya remitidas con anterioridad, salvo que se trate de la subsanación de algún error.

3.– Informazioa eskatzeko fitxategian agertzen diren eskabide guztiek datu hauek izango dituzte:

3.– Cada solicitud que figure en el fichero de petición de información contendrá los siguientes datos:

● Eskatzailearen IFZ.

● NIF del solicitante.

● Izen soziala.

● Razón Social.

● IFZ horiek zerga-egoitza duten lurraldeaz bestelako lurraldeetan laguntzak eskatuko ote dituzten adieraztea.

● Indicador de si esos NIF van a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio fiscal.

● Eskatzaileak (bakarka edo taldean) Autonomia Erkidegoan jarduten duen adieraztea.

● Indicación de si el solicitante (a título individual o de grupo) opera en la Comunidad Autónoma.

● Eskabidea aurkeztu deneko eguna.

● Fecha de presentación de la solicitud.

● Eskabidea egin den autonomia-erkidegoaren DIR3 kodea.

● Código DIR3 de la Comunidad Autónoma donde se realice la solicitud.

● Izapidetze-unitatearen DIR3 kodea, eskuragarri badago.

● Código DIR3 de la Unidad de Tramitación, de estar disponible.

4.– Zerga Agentziak bigarren klausularen C.1 apartatuan aipatutako informazioa duen artxibo bat jarriko du Autonomia Erkidegoaren eskura, aurreko paragrafoan aipatutako fitxategia jaso eta hurrengo 7 eguneko epean.

4.– La Agencia Tributaria pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma un archivo con la información disponible mencionada en el apartado C.1 de la cláusula Segunda dentro del plazo de los 7 días siguientes a la recepción del fichero mencionado en el párrafo anterior.

5.– Bigarren klausularen C.2 apartatua aplikatuz igorri beharreko informazioari dagokionez, Autonomia Erkidegoak hala dagokionean emango dio Zerga Agentziari informazio-eskabide bat, zehaztutako eduki eta formatuarekin. Zerga Agentziak artxibo bat jarriko du Autonomia Erkidegoaren eskura, apartatu horretan eskuragarri dagoen informazioarekin.

5.– En relación con la información a remitir en aplicación del apartado C.2 de la cláusula Segunda, la Comunidad Autónoma proporcionará a la Agencia Tributaria, cuando se requiera, una solicitud de información con el formato y contenido que se determinen. La Agencia Tributaria pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma un archivo con la información disponible de dicho apartado.

B) Autonomia Erkidegoaren eta Ogasun Ministerioaren arteko informazio-trukea.

B) Intercambio de información entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Hacienda.

Bigarren klausularen A.2 eta A.3 apartatuak aplikatuz igorri beharreko informazioa hilero emango da, hilabete bakoitzeko lehen bost egunetan (datuek aurreko hilaren azken egunera arte eguneratuta egon behar dute), prozedura telematikoaren bidez eta Ogasun Ministerioak horretarako ezartzen dituen zehaztapen teknikoekin.

La información a remitir en aplicación de la cláusula Segunda, apartados A.2. y A.3, se proporcionará mensualmente en los cinco primeros días de cada mes con los datos actualizados hasta el último día del mes precedente, mediante el procedimiento telemático y con las especificaciones técnicas que el Ministerio de Hacienda determine al efecto.

Ogasun Ministerioak hala ezartzen duen hileko bidalketetan, zerrenda horiekin batera, Autonomia Erkidegoko kontu-hartzaile nagusiak edo kontabilitatearen arloan eskumenak dituen unitate baliokideak elektronikoki sinatutako ziurtagiri bat bidaliko da, bide telematikoz, Ogasun Ministerioak ezarritako eredu normalizatuaren arabera, igorritako datuak ziurtatzeko.

En los envíos mensuales en los que así se establezca por el Ministerio de Hacienda, dichas relaciones irán acompañadas de un certificado firmado electrónicamente por el Interventor General de la Comunidad Autónoma o unidad equivalente que tenga competencias en materia de contabilidad, remitido por vía telemática conforme al modelo normalizado que establezca el Ministerio de Hacienda, en el que se certifiquen los datos remitidos.

Bederatzigarrena.– Emandako datuen kontrola eta segurtasuna.

Novena.– Control y seguridad de los datos suministrados.

Emandako datuen kontrola eta segurtasuna informazioaren segurtasunaren arloan une bakoitzean indarrean dagoen araudiak xedatutakoaren arabera arautuko da, eta, bereziki, urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuak –Administrazio Elektronikoaren esparruko Segurtasunaren Eskema Nazionala arautzen duena (urriaren 23ko 951/2015 Errege Dekretuak aldatua)– eta Ogasun Ministerioaren, Zerga Agentziaren eta Autonomia Erkidegoaren Informazioaren Segurtasun Politikak xedatutakoaren arabera.

El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento en materia de seguridad de la información y, en particular, en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, y en la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Hacienda, de la Agencia Tributaria y de la Comunidad Autónoma.

Kontrol hauek ezarri dira hitzarmen hau dela bide Zerga Agentziak ematen duen zerga-arloko informazioa zaintzeko eta erabiltzeko:

Se establecen los siguientes controles sobre la custodia y la utilización de la información tributaria suministrada por la Agencia Tributaria al amparo de este Convenio:

a) Informazioa eskuratzen duen entearen barne-kontrola.

a) Control interno por parte del ente cesionario de la información.

Autonomia Erkidegoak interesdunen aurretiazko baimenaren egiaztapenari eta baliozkotasunari buruzko kontrolak egingo ditu, bai eta agintariek, funtzionarioek eta haren mendeko gainerako langileek jasotzen dituzten datuen zaintzari eta erabilerari buruzkoak ere. Horrez gain, jarraipena egitean lortutako emaitzen berri emango dio Koordinazio eta Jarraipen Batzorde Mistoari.

La Comunidad Autónoma realizará controles sobre la constancia y validez de la autorización previa de los interesados y sobre la custodia y utilización que de los datos recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal dependientes de ella, informando a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento de los resultados obtenidos en dicho seguimiento.

Bereziki, informazioa beste helburu batzuetarako erabiltzeko arriskua saihesteko neurriak hartuko dira, bai eta lagapen bakoitzaren oinarri diren baldintzak betetzen direla ziurtatzeko ere.

En particular, se adoptarán medidas que eviten el riesgo de que la información pueda ser utilizada para otros propósitos y que aseguren el cumplimiento de las condiciones que sustentan cada una de las cesiones.

Informazioaren segurtasunari buruzko dokumentu bat, arriskuen azterketa eta kudeaketa bat eta segurtasunaren arloko erantzukizunen esleipen esplizitu bat izango ditu, eta segurtasun-mekanismo horiek aplikatu beharko dituzte trukatutako informazioan.

Contará con un documento de seguridad de la información, un análisis y gestión de riesgos y una asignación explícita de responsabilidades en materia de seguridad y deberán aplicar dichos mecanismos de seguridad a la información intercambiada.

Baimenik ez duten langileek ezin izango dute trukatutako informazioa eskuratu, eta trukatutako informaziorako sarbideen trazabilitatea ezarriko du.

Impedirá el acceso a la información intercambiada por parte de personal no autorizado, estableciendo la trazabilidad de los accesos a la información intercambiada.

b) Informazioa ematen duen entearen kontrola.

b) Control por el ente titular de la información cedida.

Autonomia Erkidegoak onartzen du Zerga Agentziak erabakitzen dituen egiaztapen-jarduketak egitea.

La Comunidad Autónoma acepta someterse a las actuaciones de comprobación que pueda acordar la Agencia Tributaria.

Zerga Agentziak informazioaren segurtasuna kudeatzeko sistematik eratorritako ohiko kontrolak aplikatuko ditu. Bereziki, egindako informazio-lagapenak sarbideak kontrolatzeko sisteman erregistratuta geratuko dira.

La Agencia Tributaria aplicará los controles ordinarios derivados de su sistema de gestión de la seguridad de la información. En particular, las cesiones de información realizadas quedarán registradas en su sistema de control de accesos.

Zerga Agentziako Barne Ikuskaritza Zerbitzuak beste jarduketa batzuk egin ahal izango ditu, lagatako informazioa behar bezala lortzen eta erabiltzen den eta aplikatu beharreko baldintzak (arauzkoak eta konbentzionalak) betetzen diren egiaztatzeko.

El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria podrá acordar otras actuaciones de comprobación al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y las condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación.

Hamargarrena.– Datu pertsonalen tratamendua.

Décima.– Tratamiento de datos personales.

Informazioak interesdunen datu pertsonalak baditu, nola lagatzaileak hala lagapen-hartzaileak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesten dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua –Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra– indargabetzen duena) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren (datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa) arabera tratatuko dituzte datuok.

En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, tanto el cedente como el cesionario tratarán los datos de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Hitzarmen honetan tratatutako datuek zerga-informazioaren kategorizazioa dute, hitzarmen honetako bigarren klausularen A.3 eta C apartatuei dagokienez.

Los datos tratados en este Convenio tienen la categorización de información tributaria en lo referente a la cláusula Segunda, apartado A.3 y C del presente convenio.

Lagapena baino lehenagoko datuen tratamenduak informazioaren lagatzailearen erantzukizuna dira; geroko tratamenduak, berriz, informazioaren lagapen-hartzailearen erantzukizuna dira.

Los tratamientos de datos anteriores a la cesión son responsabilidad del cedente de la información, y los tratamientos posteriores son responsabilidad del cesionario de la información.

Ogasun Ministerioaren kasuan, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiaren titularra da tratamenduaren arduraduna, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren ondorioetarako.

En el caso del Ministerio de Hacienda, el responsable del tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos es la persona titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.

Zerga Agentziaren kasuan, Zuzendaritza Nagusiaren titularra da tratamenduaren arduraduna, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren ondorioetarako.

En el caso de la Agencia Tributaria, el responsable del tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos es la persona titular de la Dirección General.

Autonomia Erkidegoaren kasuan, informazioa jasotzeko baimena duen organo, organismo edo entitate bakoitzak tratamenduaren arduradun bat izendatuko du, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren ondorioetarako.

En el caso de la Comunidad Autónoma, cada órgano, organismo o entidad autorizado a recibir suministros de información tendrá designado un responsable del tratamiento a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos.

Hamaikagarrena.– Isilpean gordetzeko betebeharra.

Decimoprimera.– Obligación de sigilo.

Agintariek, funtzionarioek eta gainerako langileek erabat isilpean gorde behar dituzte hitzarmen hau dela bide eskuratzen dituzten datu eta informazio guztiak. Betebehar hori urratuz gero, dagozkion erantzukizun penalak, administratiboak eta zibilak izango ditu.

Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes.

Agintari, funtzionario edo bestelako langile batek hitzarmen hau dela bide ematen den informazioa gaizki erabiltzen badu, atxikita dagoen administrazioak erabilera txarraren ondoriozko erantzukizunak argitzeko espedientea ireki eta amaitu beharko du, bai eta erantzukizuna eskatu ere, halakorik izanez gero.

El expediente para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de este Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida.

Hamabigarrena.– Jarduketak artxibatzea.

Decimosegunda.– Archivo de las actuaciones.

Administrazioek lagatako datuen zaintzaren eta erabileraren kontrolen inguruan bildu duten dokumentazioa hiru urtez gorde beharko da, gutxienez. Bereziki, Autonomia Erkidegoak interesdunen berariazko baimena gorde beharko du.

La documentación obrante en cada Administración relativa a los controles efectuados sobre la custodia y utilización de los datos cedidos deberá conservarse por un periodo de tiempo no inferior a tres años. En especial, la Comunidad Autónoma deberá conservar la autorización expresa de los interesados.

Hamahirugarrena.– Koordinazio eta Jarraipen Batzorde Mistoa. Gatazkak konpontzea.

Decimotercera.– Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. Solución de conflictos.

Hitzarmen hau betearazteko beharrezkoak diren jarduerak koordinatzeko eta horiek gainbegiratzeko, jarraipena egiteko eta kontrolatzeko, Koordinazio eta Jarraipen Batzorde Mistoa sortuko da. Batzorde hori honako hauek osatuko dute: Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiaren titularrak Ogasun Ministerioaren ordezkari gisa izendatutako pertsonak, Zerga Agentziaren Zuzendaritza Nagusiaren titularrak ordezkari gisa izendatutako pertsonak eta Autonomia Erkidegoak izendatutako beste bi kidek.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, compuesta por la persona que designe el titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, como representante del Ministerio de Hacienda; por la persona que designe el titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria, como representante de esta, y por otros dos miembros nombrados por la Comunidad Autónoma.

Horrez gain, beharrezkotzat jotako beste edozein pertsonak aholkulari gisa parte hartu ahalko du, eta hitz egiteko eskubidea izango du.

En calidad de asesores podrán incorporarse cualesquiera otras personas que se consideren necesarias, con derecho a voz.

Ordezkatutako alderdi guztiak ados jarrita hartuko dira erabakiak.

Las decisiones se adoptarán por común acuerdo de las partes representadas.

Batzordea alderdietako edozeinek eskatuta bilduko da.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes.

Batzordeak eskumen hauek izango ditu, gutxienez:

En todo caso la Comisión será competente, al menos, para:

a) Hitzarmena betearazteko beharrezkoak diren jarduerak koordinatzea, bai eta hitzarmena gainbegiratzea, jarraipena egitea eta kontrolatzea ere.

a) Coordinar las actividades necesarias para la ejecución del Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control.

b) Hitzarmena interpretatu eta betetzean sortutako desadostasunak konpontzea.

b) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del Convenio.

c) Hitzarmen honetan ezarritako informazioa ematearekin zerikusia duen eta garatu behar den edozein alderdi zehaztea, eta eman beharreko informazio gehigarria onartzea, bai laguntzen deialdien eta horien emaitzen kudeaketari dagokionez bai hautagarritasun-baldintzei eta laguntzaren zenbatekoa finkatzeko irizpideei dagokienez ere.

c) Concretar cualquier aspecto relacionado con el suministro de información establecido por este Convenio que precise de desarrollo, así como aprobar la información adicional a suministrar en relación con la gestión de las convocatorias de las ayudas y los resultados de las mismas y con los requisitos de elegibilidad y los criterios para fijación de la cuantía de la ayuda.

Klausula honetan berariaz ezarri ez denarekin lotuta, Batzordearen funtzionamendua eta araubide juridikoa Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legearen atariko tituluko II. kapituluko 3. atalean xedatutakoaren arabera arautuko dira.

Respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, la Comisión se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hamalaugarrena.– Indarraldia.

Decimocuarta.– Plazo de vigencia.

Hitzarmen honek lau urteko indarraldia izango du, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legearen zazpigarren xedapen gehigarrian aipatzen den Lankidetza Organo eta Tresnen Estatuko Erregistro Elektronikoan inskribatzen den egunetik hasita. Era berean, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, sinatzen denetik 10 egun balioduneko epean. Dena den, horrek guztiak ez du eragotziko dagokion autonomia-erkidegoko erregistroan inskribatzea eta, beharrezkoa balitz, autonomia-erkidegoko aldizkari ofizialean argitaratzea, aplikatu beharreko araudi autonomikoaren arabera. Hitzarmen hau amaitzean oraindik informazio gehigarria trukatu beharra badago, dagozkion luzapenak sinatuko dira.

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado». Todo ello, sin perjuicio de su inscripción en el correspondiente registro autonómico y su publicación en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma, si fuese necesario, de conformidad con la normativa autonómica aplicable. Si a la finalización del presente convenio se mantuviera la necesidad de procurar intercambio de información adicional se formalizarán, en su caso, las oportunas prórrogas.

Hala ere, alderdi sinatzaileek informazio-hornidura alde bakarrez etetea edo mugatzea erabaki ahalko dute, baldin eta ikusten badute agintariek, funtzionarioek edo ente lagapen-hartzaileko gainerako langileek ez dutela bete isilpekotasun-betebeharra, kontrol-araubidean irregulartasunak edo anomaliak daudela edo ez dituztela betetzen informazioa emateko printzipio eta arauak, hitzarmen honetan aurreikusitakoari jarraikiz. Hornidura eteteko edo mugatzeko erabakia hartu eta berehala, horren berri emango zaio Koordinazio eta Jarraipen Batzorde Mistoari, eta batzorde horri entzungo zaio, hitzarmena suntsiarazteko edo mantentzeko.

No obstante, las partes firmantes podrán determinar la suspensión unilateral o la limitación del suministro de información cuando se adviertan incumplimientos de la obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente cesionario, anomalías o irregularidades en el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este Convenio. Una vez adoptado el acuerdo de suspensión o limitación del suministro se dará cuenta inmediatamente a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, siendo oída esta en orden a la resolución o mantenimiento del Convenio.

Hamabosgarrena.– Finantzaketa.

Decimoquinta.– Financiación.

Hitzarmen honek ez die proiektua garatzeko berariazko obligazio ekonomiko arruntik nahiz apartekorik ekarriko alderdiei.

Del presente Convenio no se derivarán, para ninguna de las partes, obligaciones de naturaleza ordinaria o extraordinaria de contenido económico específicas para el desarrollo del proyecto.

Hamaseigarrena.– Hitzarmena azkentzea eta suntsiaraztea.

Decimosexta.– Extinción y resolución del Convenio.

Hitzarmen hau azkendu egingo da hitzarmenaren xede diren jarduketak betetzen direnean edo suntsiarazteko arrazoiren bat dagoenean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legearen 51.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Lege horren 51.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, honako arrazoi hauen ondorioz suntsiarazi ahalko da hitzarmena:

De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de dicha Ley, son causas de resolución del Convenio, las siguientes:

a) Hitzarmenaren indarraldia amaitzea, hura luzatzeko erabakirik hartu gabe.

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) Alderdi sinatzaile guztiek aho batez hala erabakitzea.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) Sinatzaileetako batek bere gain hartutako betebehar edo konpromisoak ez betetzea.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

Halakoetan, alderdietako edozeinek errekerimendu bat jakinarazi ahalko dio bereak bete ez dituen alderdiari, epe jakin baten barruan bete ditzan betegabetzat jotako betebehar edo konpromisoak. Errekerimendu hori Koordinazio eta Jarraipen Batzorde Mistoari jakinaraziko zaio.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.

Errekerimenduan adierazitako epea igarotakoan ez-betetzeak bere horretan jarraitzen badu, zuzendu zuen alderdiak beste alderdi sinatzaileari jakinaraziko dio hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak daudela, eta, beraz, hitzarmena suntsiarazita geratuko da.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

d) Hitzarmenaren deuseztasuna deklaratzen duen erabaki judiziala.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Hitzarmenean edo gainerako legeetan aurreikusi gabeko beste edozein arrazoi.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Hamabigarrena.– Ondorio aplikagarriak hitzarmena bete ezean.

Decimoséptima.– Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.

Hitzarmena bete ez duen alderdiak ez die kalte-ordainik eman beharko beste alderdiei, izan betebeharrak ez betetzeagatik, izan hitzarmena azkentzeagatik. Sinatzaileetako batek bere gain hartutako betebeharrak eta konpromisoak betetzen ez baditu, hitzarmen hau suntsiarazi ahal izango da, eta, martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.6 artikuluan xedatutakoari dagokionez, aurrekontu-egonkortasunari buruzko araudiko ondorioak ekarri ahalko ditu, bigarren klausularen A.4 apartatuan aurreikusitakoari jarraikiz.

La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a las otras partes por incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la resolución del presente Convenio, así como, respecto a lo dispuesto en el artículo 4.6 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, a las consecuencias que se deriven de la normativa de estabilidad presupuestaria de conformidad con lo previsto en el apartado A.4 de la cláusula Segunda.

Hemezortzigarrena.– Aldatzeko araubidea.

Decimoctava.– Régimen de modificación.

Hitzarmen hau aldatzeko, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legearen 49.g) artikuluan xedatutakoa beteko da, eta eranskinaren bidez formalizatuko da, legez aurreikusitako izapideen arabera, beharrezkoa den kasuetan, eta, bereziki, premia hori Legebiltzarrean 5/2021 Errege Lege Dekretuaren lege-proiektu gisa izapidetzearen ondorio bada.

Para la modificación del presente Convenio se estará a lo dispuesto en el artículo 49.g) de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y se formalizará mediante adenda conforme a los trámites previstos legalmente en aquellos supuestos en los que fuera necesario y, en especial, en caso de que dicha necesidad derivara de la tramitación parlamentaria como proyecto de ley del Real Decreto-ley 5/2021.

Hemeretzigarrena.– Izaera administratiboa eta jurisdikzio eskuduna.

Decimonovena.– Naturaleza administrativa y jurisdicción competente.

Hitzarmen honek izaera administratiboa du, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legean xedatutakoak arautzen du, bai eta, hala badagokio, aplikagarria den araudi autonomikoak ere. Alderdiek konpromisoa hartzen dute hitzarmena lege horretan aurreikusitako izapideetara behar bezala egokitzeari begira egin daitekeen guztian laguntzeko, bereziki, 50. artikuluari dagokionez (hitzarmenak izenpetzeko nahitaezko izapideei eta horien ondoreei buruzkoa).

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, además de por la normativa autonómica que, en su caso, resulte aplicable. Las partes se comprometen a colaborar en todo lo que les sea de aplicación para la efectiva adecuación del presente Convenio a los trámites previstos en dicha Ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.

Bestalde, hitzarmena indarrean dagoen bitartean Koordinazio eta Jarraipen Batzorde Mistoak konpondu ez dituen desadostasunak administrazioarekiko auzien jurisdikziora eramango dira, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeari jarraikiz.

Por otro lado, las controversias no resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo, serán sometidas a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ados daudela adierazteko, hitzarmen hau sinatu dute alderdiek.

En prueba de conformidad, se firma el presente convenio,

Ogasuneko ministroa,

La Ministra de Hacienda,

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO.

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

Zerga Administrazioko Estatu Agentziako presidentea,

La Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

INÉS MARÍA BARDÓN RAFAEL.

INÉS MARÍA BARDÓN RAFAEL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común