Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

126. zk., 2021eko ekainaren 28a, astelehena

N.º 126, lunes 28 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
3685
3685

EBAZPENA, 2021eko ekainaren 14koa, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteek edo Fundazioak memoria historikoa berreskuratzeko proiektuak egiteko dirulaguntzak deitzen dituena 2021. urterako.

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica desarrollados por Asociaciones o Fundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el año 2021.

Aginpide publikoak memoria historikoa ezagutarazteaz eta iraunarazteaz arduratu behar dira, memoria historikoa ondare kolektiboa baita, eskubide eta askatasun demokratikoen alde egindako borrokaren erakusgarri. Helburu horretarako, erakundeek behar diren ekimenak bideratu beharko dituzte, aintzat hartuak eta birgaituak izan daitezen Gerra Zibilean eta Frankoren diktaduran gertaturiko bidegabekeriak eta laidoak pairatu zituzten pertsonak: balio demokratikoak defendatzeko borrokatu zirenak eta gatazkan bizia galdu zutenak, askatasuna galdu zutenak eta, azken batean, aldi historiko horretan erbesteratzearen bidegabekeria pairatu zutenak.

Los poderes públicos tienen que velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica como patrimonio colectivo que testimonia la lucha por las libertades y los derechos democráticos. Con esta finalidad, se tienen que adoptar las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento y rehabilitación de las personas que padecieron las injusticias y agravios producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista: quienes lucharon por la defensa de los valores democráticos y perdieron la vida en la contienda; también quienes perdieron su libertad o, en fin, quienes sufrieron la injusticia que supuso el exilio de muchos en este período histórico.

Azaroaren 27ko 4/2014 Legeak, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortzekoak, erakunde honi esleitzen dizkion helburuen artean dago, besteak beste, euskal gizartearen askatasunaren aldeko borrokaren, giza eskubideen bermearen eta bizikidetza demokratikoaren oroimenean funtsezkoak diren balio etikoei eta printzipio demokratikoei buruzko politika publikoa diseinatzen, sustatzen, garatzen eta gauzatzen parte hartzea.

La Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos atribuye a este organismo, entre otros fines, la participación en el diseño, promoción, desarrollo y ejecución de la política pública relativa a los valores éticos y los principios democráticos que resulten sustanciales a la memoria de la lucha por la libertad, la garantía de los derechos humanos y la convivencia democrática de la sociedad vasca.

Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzak memoria berreskuratzeko eta iraunarazteko politika publikoa gauzatu nahi du, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren bitartez, eta, horrenbestez, balio eta printzipio demokratikoak berreskuratu, haietan oinarritzen baita gaur egungo gizartearen bizikidetza. Helburu nagusia da Gerra Zibilaren biktima guztiak eta haren ondorengo diktaduraren errepresio politiko, sozial eta kulturalari aurre egin zioten pertsona guztiak ohoratzea eta oroitzea betiko. Eta haiekin batera, beren familiak.

En este contexto, es voluntad del Gobierno Vasco, a través del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, llevar a cabo una política pública de recuperación y conservación de la memoria histórica y, por tanto, impulsar sus valores y principios democráticos, en los cuales se basa la convivencia de la sociedad actual. El objetivo principal, honrar y recuperar para siempre a todas las víctimas de la Guerra Civil y a las personas que hicieron frente a la represión política, social y cultural del régimen dictatorial que la sucedió. Con ellos, a sus familias.

Ebazpen honen barruan dauden dirulaguntzak ondorengo arauetara lotuko dira: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasuna Antolatzeko Printzipioei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III kapitulua (azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegileak onartu zuen testu bategin hori); Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan jasotako oinarrizko araubidea; Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11koa 1/2021 Legea.

Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución se sujetan a lo dispuesto en las siguientes normas: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; y la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.

Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak Dirulaguntzen 2021-2024 Plan Estrategikoa dauka martxan, 2021eko otsailaren 13ko zuzendariaren Ebazpenaren bidez eguneratua. Horren barruan, diruz lagun daitezkeen adarretako bat da, hain zuzen ere, deialdi hau, Memoriaren historikoaren egia argitzea du helburu.

Por otra parte, esta convocatoria se configura como una línea subvencional enmarcada dentro del vigente Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2024 del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, actualizado mediante Resolución, de 13 de febrero de 2021, de la Directora del Instituto, para promover la creación de un fondo público sobre memoria democrática.

Halaber, azaroaren 3ko 204/2015 Dekretuaren bitartez onartutako Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Estatutuen 11.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, Institutuko zuzendariaren eginkizuna da laguntzak eta dirulaguntzak arautu, deitu eta ematea.

Asimismo, atendiendo a lo establecido en el artículo 11.2 de los Estatutos del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, aprobados por Decreto 204/2015, de 3 de noviembre, corresponde a la Directora del Instituto la regulación, convocatoria y concesión de ayudas y subvenciones.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan memoria historikoa berreskuratu, ikertu eta ezagutarazteko proiektu zehatzak, hau da, 1936-1977 aldian demokraziaren eta askatasunaren alde egindako lanak diruz laguntzeko 2021eko laguntza-deialdia egitea, norgehiagoka-araubidearen bitartez.

Es objeto de la presente Resolución convocar, para el año 2021, las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a subvencionar proyectos específicos dirigidos a la recuperación, investigación y difusión de la memoria histórica y de la lucha por la democracia y la libertad durante el período comprendido entre 1936-1977 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Epealdia.

Artículo 2.– Ámbito temporal.

Dirulaguntza jaso ahal izateko, proiektuak 2021eko ekitaldian garatu beharko dira, eta, betiere, abenduaren 31n amaituta egon beharko dute.

Los proyectos que motiven la solicitud de subvención deberán desarrollarse durante el ejercicio 2021, debiendo estar culminados en todo caso a 31 de diciembre.

3. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 3.– Actuaciones a subvencionar.

1.– Memoria historikoa berreskuratzeko proiektuak diruz lagundu ahal izango dira, betiere 1. artikuluari jarraikiz eta honako jarduera hauetako bat edo gehiago biltzen badituzte:

1.– Podrán subvencionarse proyectos dirigidos a la recuperación de la memoria histórica, en los términos del artículo 1 y que incluyan el desarrollo de una o varias de las actividades siguientes:

a) Gerra zibilaren eta diktaduraren errepresioarekin, erbestearekin, eta balio demokratikoen errealitate eta egoerarekin loturiko gertaerak eta prozesuak berritzera bideraturiko ikerketak egitea. Ikerketa originalak bultzatuko dira. Ez dira diruz lagunduko Memoriaren Institutu honek egin dituen ikerketa berdinak.

a) Actuaciones de investigación dirigidas a la reconstrucción de hechos y procesos relacionados con la represión de la guerra civil y la dictadura, con el exilio, y la realidad y la situación de los valores democráticos. Deberá tratarse de investigaciones originales. No deberán ser coincidentes, repetitivas o reiterativas de las investigaciones ya realizadas por este Instituto de la Memoria.

b) Errepresioarekin, erresistentziarekin eta gizarte demokratikoa eraikitzearekin zerikusia duten pertsonak eta gertakizunak oroitzeko edo omentzeko jarduerak.

b) Actuaciones conmemorativas o de homenaje de personas y de acontecimientos relacionados con la represión, la resistencia y la construcción de la sociedad democrática.

c) Elkarteak antolatutako hedapen-jarduerak, eta zehazki:

c) Actuaciones de difusión que organicen los peticionarios, y concretamente:

– Jardunaldiak edo mintegiak.

– Jornadas o seminarios.

– Aldi baterako erakusketak.

– Exposiciones temporales.

– Liburuxkak argitaratzea.

– Publicación de folletos.

2.– Deialdi honetatik kanpo geratzen dira memoria historikoa berreskuratzea xede ez duten proiektuak, bai eta 3.1 artikuluan zehaztu gabeko jarduerak xede dituztenak ere.

2.– Quedan excluidos de la presente convocatoria los proyectos cuyo objeto no constituya recuperación de la memoria histórica, así como aquellos que tenga por objeto actividades no especificadas en el artículo 3.1.

Orobat, kanpo geratzen dira sariak ematea baino ez duten proiektuak. Kanpo geratzen dira, halaber, memoria historikoa hezkuntza-eremuan soilik zabaltzeari buruzko proiektuak.

Quedan expresamente excluidos aquellos proyectos que consistieren exclusivamente en la entrega de premios. Quedan asimismo excluidos, los proyectos relativos a la difusión de la memoria histórica exclusivamente en el ámbito educativo.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Ebazpen honetako dirulaguntzak Euskadiko Elkarteen edo Fundazioen Erregistroan erroldatuta dauden legez eratutako pertsona juridiko pribatu eta irabazi-asmorik gabekoek eska ditzakete, haien estatutu sozialen arabera, memoria historiko eta demokratikoa berreskuratzea badute helburu.

1.– Podrán solicitar las ayudas objeto de la presente Resolución las personas jurídicas de carácter privado y sin ánimo de lucro legalmente constituidas que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones o en el Registro de Fundaciones del País Vasco, cuyos objetivos, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos sociales, fueren la recuperación de la memoria histórica y democrática.

2.– Bestalde, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotzen diren betekizunak bete beharko dituzte erakunde onuradunek, hauek eskaera egiterakoan edo honekin batera, ardurapeko adierazpenean akreditatuko dira. Zehazki, egunean izan beharko dituzte indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, bai eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ere. Betekizun hauek prozesu osoan zehar bete egin beharko dira.

2.– Las entidades beneficiarias deberán asimismo reunir los requisitos y cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que serán acreditados al realizar la solicitud con la documentación presentada y/o mediante la declaración responsable que se incluye en la misma. En particular, deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como de las obligaciones por reintegro de subvenciones. El cumplimiento de estos requisitos debe ser mantenido a lo largo de todo el proceso.

5. artikulua.– Zenbatekoa eta beste batzuekin bateragarriak izatea.

Artículo 5.– Importe y compatibilidad.

1.– Deialdi honetara, ehun eta hamabi mila eta bostehun (112.500,00) euro bideratuko dira guztira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan 2021eko ekitaldirako aurreikusitako partidaren kargura.

1.– El importe total destinado a la presente convocatoria es de ciento doce mil quinientos (112.500,00) euros, con cargo a la partida prevista en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.

2.– Dirulaguntzaren zenbatekoa eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioaren arabera finkatuko da, kontuan izanda aurrekontuan zehazki proiektuaren helburura zuzentzen dena eta oinarri hauetan definituko dira laguntzen balorazioa eta kuantifikazio irizpideak. Nolanahi ere, gehienez ere, hamar mila (10.000) euroko dirulaguntza eman ahal izango da proiektu bakoitzeko.

2.– El importe de la subvención se fijará con arreglo a la documentación aportada por la entidad solicitante, teniendo en cuenta el presupuesto destinado directamente al objeto del proyecto y los criterios de valoración y cuantificación de las subvenciones definidas en estas bases. En cualquier caso, se podrá subvencionar hasta un importe máximo de diez mil (10.000) euros por proyecto.

3.– Laguntzek bete egin beharko dute Batzordeak 2013ko abenduaren 18an onartutako 1407/2013 (EE) Erregelamendua, de minimis laguntzei Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa (EBEO, L 352. zk., 2013-12-24koa). Laguntza hauek de minimis motako laguntzatzat jotzen dira; izan ere, pertsona fisiko edo juridiko jakin bati emandako laguntzaren guztizkoak ez du gaindituko 200.000 euroko kopurua, aurreko bi ekitaldi fiskaletakoa eta aurtengoa batuta. Muga horretatik beherako dirulaguntzek merkataritzari eragiten ez diotela eta lehiakortasuna faltsutzen ez dutela ulertzen da; horren ondorioz, ez dira sartzen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107.1 artikuluaren aplikazio-eremuan.

3.– Estas ayudas estarán sujetas al Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 352, de 24-12-2013). Estas ayudas son calificadas de minimis, puesto que ninguna ayuda total concedida a una persona jurídica o física determinada superará los 200.000 euros, durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no afectan al comercio y no falsean la competencia y, por consiguiente, no entran dentro del ámbito de aplicación del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4.– Deialdi honetan azaltzen diren dirulaguntzak beste edozein erakunde publiko edo pribatuk xede berberarekin ematen dituen beste batzuekin batera daitezke, betiere gainfinantzaketarik ez badago eta beste dirulaguntzaren araudiek kontrakoa xedatzen ez badute. Gainfinantzaketarik egonez gero, dirulaguntza dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

4.– Estas subvenciones son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. En caso de producirse esta, se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda.

6. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura.

Artículo 6.– Procedimiento de concesión.

1.– Ebazpen honetan aurreikusitako laguntzak ematean, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena) 51.4 artikuluan aurreikusitako lehiaketa-prozedura aplikatuko da.

1.– La concesión de las ayudas contempladas en la presente Resolución se efectuará por el procedimiento de concurso previsto en el artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Ondore horietarako, aurkeztu diren eskabideak alderatu beharko dira, horien artean lehentasunak ezartzeko, deialdi honen 13. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideen arabera. Hala, hautaketa-fasean deialdi honen 13. artikuluan ezarritako gutxieneko puntuazioa eskuratu duten horien artean emango zaie laguntza.

2.– A estos efectos, la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, atendiendo a los criterios de valoración fijados en el artículo 13 de esta convocatoria, y adjudicando las ayudas a las que, a las que hayan alcanzado en la fase de selección el mínimo de puntos establecido en el artículo 13 de esta convocatoria.

7. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa zehaztea.

Artículo 7.– Cuantificación de las ayudas.

1.– Laguntza bakoitzari –hots, hautatutako proiektu bakoitzari– dagokion zenbatekoa zehazteko, balorazio-fasean balorazio-irizpideak aplikatzean eskuratu dituzten puntuazioak edukiko dira kontuan. Puntuazioa portzentaje bihurtuko da, eta portzentaje hori aplikatuko da, hain zuzen ere, aurkeztutako aurrekontuan. Behin kreditua agortu denean, salbuespenez, eskumena duen erakundeak dirulaguntzaren onuradunen artean hainbanatuko du. Eta hori guztia azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 51.6 artikuluan xedatutakoa aplikatuz.

1.– El importe que corresponde a la ayuda a otorgar a cada uno de los proyectos seleccionados, se fijará teniendo en cuenta la respectiva puntuación que, en aplicación de los criterios de valoración, hubieran obtenido en la fase de valoración. La puntuación se reconvertirá en porcentaje y ese porcentaje se aplicará sobre el presupuesto presentado. Una vez agotado el crédito asignado a esta convocatoria, excepcionalmente, se prorrateará entre los adjudicatarios. Y ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51.6 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Emango diren laguntzak ez dira eskatutako zenbatekoa baino altuagoak izango.

2.– Las subvenciones que se concedan no superarán la cantidad solicitada.

3.– Diruz lagun daitezkeen gastuei dagokionez, dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

3.– Respecto a los gastos subvencionables, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Zehatz-mehatz finkatu barik, diruz lagundu daitezkeen edo ez gastuen zerrenda hau ezartzen da:

Sin que tenga carácter de exhaustiva, se establece la siguiente relación de gastos subvencionables o no:

– Honako hauek ez dira diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko diruz lagundu beharreko ezein jardueratarako:

– No se considerarán gastos subvencionables para ninguna de las actuaciones a subvencionar:

• Ermandadeko otorduak edo agapeak.

• Las comidas de hermandad o ágapes.

• Erakundearen egitura egonkorreko langileen nominak.

• Las nóminas del personal que forme parte de la propia estructura estable de la entidad.

• Luxuzko gastuak.

• Los gastos suntuarios.

• Zeharkako kostuak eta zergak, berreskuratzeko edo konpentsatzeko modukoak direnean, bai eta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere.

• Los costes e impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, así como los impuestos personales sobre la renta.

• Administrazioak egiaztatutako merkatu-balioa gainditzen duten gastuak, balio hori gainditzen duen zenbatekoarekin.

• Los gastos que superen el valor de mercado comprobado por la Administración, por el importe que exceda respecto del mismo.

• Ez dira diruz lagunduko dietei eta langileen lokomozioari dagozkien zenbatekoak, baldin eta zerbitzuengatiko kalte-ordainei buruzko Dekretua hirugarrenez aldatzen duen ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuan ezarritakoa gainditzen badute. Hau da, kilometroko 0,29 euro ordainduko dira, eta mantenuko 42 euro, dagozkion egiaztagiriak aurkeztuta.

• No serán subvencionables los importes relativos a dietas y locomoción de personal cuyo valor supere a lo establecido en el Decreto 121/2006, de 13 de junio, de tercera modificación del Decreto sobre indemnizaciones por razón de servicio. Esto es se abonarán 0,29 euros por kilómetro y 42 euros de dieta por manutención con la presentación de los correspondientes justificantes.

– Honako hauek hartuko dira diruz laguntzeko moduko gastutzat ikerketa-jardueretarako:

– Se considerarán gastos subvencionables para las actuaciones de investigación:

• Indarrean dagoen lan-legeriaren arabera, ikerketa-proiektua garatzeko lan-kontratuak formalizatuta dituzten langileen kontratuak.

• Los de personal con formalización de contratos de trabajo, según la legislación laboral vigente, realizados para el desarrollo del proyecto de investigación.

• Bidaiak eta dietak, aurrekontuaren % 10 gainditu gabe.

• Viajes y dietas, no pudiendo superar el 10 % del total del presupuesto.

• Proiektua gauzatzeko beharrezkoak diren material inbentariagarri eta bibliografikoa erosteko edo alokatzeko gastuak.

• Gastos de adquisición o alquiler de material inventariable y bibliográfico necesarios para la realización del proyecto.

– Honako hauek hartuko dira diruz laguntzeko moduko gastutzat oroitzapen edo omenaldi-jardueretarako:

– Se considerarán gastos subvencionables para las actuaciones conmemorativas o de homenaje:

• Proiektua garatzeko izendatutako langileen gastuak, indarrean dagoen lan-legeriaren arabera lan-kontratuak formalizatuta.

• Gastos de personal designado, con formalización de contratos de trabajo, según la legislación laboral vigente, realizados para el desarrollo del proyecto.

• Ekitaldia egingo den lekuaren errentamenduari buruzko kostuak.

• Costes relativos al arrendamiento del lugar dónde se hará el evento.

• Ekipamendu teknikoa, soinua, proiekzioa, dekorazioa, argazkigintza eta bideoa.

• Equipamiento técnico, sonido, proyección, decoración, fotografía y video.

• Hizlari eta gonbidatu berezien bideak, garraioa eta ostatua.

• Viáticos, transporte y alojamiento de oradores e invitados especiales.

• Itzultzaileak, beharrezkoa bada.

• Traductores si fuera necesario.

• Pleitak zerbitzatzea, garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea.

• Servicio de fletes, transporte, montaje y desmontaje.

– Zabalkunde-jardueretarako diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira aurreko atalean jasotakoak eta liburuxken edizioarekin zuzenean lotutakoak, hala nola diseinua, maketazioa, jatorrizkoa eta probak zuzentzea, edizioa koordinatzea, inprimatzea edo koadernatzea.

– Se consideran gastos subvencionables para las actuaciones de difusión los recogidos en el apartado anterior y los directamente relacionados con la edición de los folletos como pueden ser el diseño, la maquetación, la corrección del original y de las pruebas, la coordinación de la edición, la impresión o la encuadernación.

– Jarduera guztietarako diruz lagundu daitezke gastu orokorrak (bulegoaren alokairua, administrazioko langileak, mezularitza, bulegoko materiala), Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak finantzatuko lituzkeen partida zehatz guztien % 15eko mugarekin.

– Son subvencionables para todas las actuaciones, los gastos generales (alquiler de oficina, personal administrativo, mensajería, material de oficina) con el límite del 15 % del total de las partidas concretas que financiaría el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

4.– Eskatzaileak aurkeztutako aurrekontuan diruz laguntzekoak ez diren gastuak sartuko balitu, edo diruz laguntzekoak izanik ezarritako muga gainditu balute, edo nabarmen gehiegizkoak izango balira merkatu-balioa ikusita, kendu edo garbitu egingo dira, dirulaguntzaren muga zehazteko oinarri gisa erabiliko den gastu lagungarrien aurrekontua finkatzeko.

4.– En caso de que el presupuesto presentado por la entidad solicitante incluyera gastos considerados como no subvencionables en la presente base, o que siéndolo superasen el límite fijado por ellos, o que fueran manifiestamente exagerados a la vista de su valor de mercado, se procederá a su eliminación o depuración al objeto de fijar el presupuesto de gastos subvencionables que servirá de base para la determinación del límite de la subvención.

8. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 8.– Tramitación electrónica.

1.– Prozedura honen izapide guztiak kontsultatzeko, eskatzeko eta egiteko, erakunde interesdunek bide elektronikoak erabili beharko dituzte.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak nola izapidetu jakiteko xehetasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektroniko honetan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1043605/

2.– Las especificaciones sobre como tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la siguiente sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1043605/

3.– Eskabidearen osteko izapideak, bide elektronikoz, jakinarazpenak barne, helbide honetan egingo dira: «Nire karpeta», Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

3.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

4.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Era berean, izapideak elektronikoki egin ahal izango dira, ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

5.– Así mismo, se podrán realizar los trámites electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

9. artikulua.– Eskabideak aurkezteko eta formalizatzeko epea.

Artículo 9.– Plazo, presentación y formalización de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira, euskadi.eus-eko egoitza elektronikoan sartuta.

2.– Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos accediendo a la citada sede electrónica de euskadi.eus.

10. artikulua.– Eskabideak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 10.– Solicitudes y documentación requerida.

1.– Eskabidea webguneko inprimakian egin beharko da, euskadi.eus-eko egoitza elektronikoan. Bertan jasoko dira, hain zuzen ere, ardurapeko adierazpenak.

1.– La solicitud, que incluye las declaraciones responsables, se cumplimentará en el formulario web, disponible en la sede electrónica de euskadi.eus.

2.– Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

2.– Dicha solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

a) Eskabidea egin duen erakundeari buruzko datuak.

a) Datos relativos a la entidad solicitante.

b) Proiektuaren memoria xehea, non gutxienez honako datu hauek jasoko dituena:

b) Memoria detallada del proyecto, que deberá contener, como mínimo:

– Proiektuaren helburua.

– Objetivos del proyecto.

– Erabiliko den metodologia eta prozesuaren kronograma.

– Metodología a emplear y cronograma del proceso.

– Proiektuaren bideragarritasuna (eskatzailearen esperientzia eta formakuntza).

– Viabilidad del proyecto (experiencia y formación de la entidad solicitante).

– Herritarrarekiko harremanak: balizko hartzaileak, herritarren partaidetzarako mekanismoak, zabalkunde gaitasuna eta herritarrengan eragina izateko aukera.

– Relación con la ciudadanía: personas destinatarias, mecanismos de participación ciudadana, capacidad divulgativa y su posibilidad de incidencia en la ciudadanía.

– Genero ikuspegia eta hizkuntza ofizialen erabilera planteamendua.

– La perspectiva de género y planteamiento del uso de las lenguas oficiales.

– Elementu berritzaileak.

– Aspectos innovadores.

– Erakunde eskatzaileak proiektua gauzatzeko dituen baliabide materialen eta giza baliabideen adierazpena. Horretaz gain, honakoak ere adierazi beharko dira: alde batetik, erakundeak ba ote duen berdintasunaren alorrean trebatuta dagoen eta ibilbidea duen pertsonarik, eta, bestetik, boluntario gisa jarduten duten pertsonen kopurua. Inolako ordainsaririk gabe proiektuan parte hartzen dutenak joko dira boluntariotzat.

– Indicación de los recursos materiales y humanos con los que cuente la entidad solicitante para llevar a cabo el Proyecto, indicando si la entidad cuenta con personas con formación y/o trayectoria en materia de igualdad y haciendo constar el número de personas que actúan como voluntarias, entendiendo como tales aquellas que colaboran en el Proyecto sin percibir remuneración alguna.

c) Proiektua gauzatzeko gastuen aurrekontua, partiden arabera banakatua, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak finantzatuko lituzkeen partida zehatzak adierazita, bai eta proiektua finantzatzeko beste iturri batzuk ere, baleude.

c) Presupuesto, desglosado por partidas, del coste que la ejecución de tal proyecto conlleve, haciendo constar las partidas concretas que financiaría el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, así como otras fuentes de financiación del mismo, si los hubiere.

d) Erakundearen estatutuen kopia bat.

d) Una copia de los estatutos de la entidad.

e) Dirulaguntzaren eskatzaileak ekitaldi fiskal horretan edo aurreko bi ekitaldi fiskaletan beste minimis laguntzarik jaso ote duen adierazi beharko du, minimis laguntza honekin Erregelamenduan ezarritako gehieneko muga gainditzen ez dela egiaztatzeko. Horretarako ardurapeko adierazpena eskuragarri izango dute erakundeek Gogorako webgunean.

e) La entidad solicitante de la ayuda deberá declarar sobre otras ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, con objeto de probar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el Reglamento. Para ello dispondrán de una declaración responsable en la página web del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

f) Dirulaguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa deialdi hau kudeatzen duen organoak automatikoki egiaztatuko du, behar beste aldiz, non eta ez bada horren aurka egiten modu arrazoituan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Eta, orduan, aipatutako agiriak aurkeztu behar ditu.

f) La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las personas solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor de la presente convocatoria, salvo que se oponga de manera motivada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, debiendo aportar entonces las mencionadas acreditaciones.

3.– Era berean, proiektuak balorazio hobea lor dezan, erakunde eskatzaileek egoki irizten dioten dokumentazio osagarria aurkeztu ahal izango da.

3.– Asimismo, podrá presentarse cualquier otra documentación complementaria que las entidades solicitantes estimen pertinente para la mejor valoración del proyecto.

4.– Dagoeneko eginda dauden proiektuetan, egindako gastuak justifikatzen dituzten agiriak ere aurkeztu beharko dira.

4.– En el caso de proyectos ya realizados, deberá aportarse, además, toda la documentación dirigida a justificar los gastos efectuados.

5.– Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak erakunde eskatzaileari espedientea osatzeko behar dituen agiri eta azalpen guztiak eskatu ahal izango dizkio, eta, era berean, eskatzaileak emandako datuak egiaztatzeko egin beharreko egiaztapen guztiak egin ahal izango ditu.

5.– El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos podrá recabar de la entidad solicitante cuantos documentos y aclaraciones considere necesarios para completar el expediente, así como efectuar las comprobaciones oportunas de los datos aportados por la misma.

11. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetan egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 11.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Erakunde eskatzaileek aurkeztutako dokumentazioa ikusirik, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko Zuzendaritzak egiaztatzen badu dokumentazio hori osatugabea dela edo daturen bat falta duela, erakundeei 10 eguneko gehieneko epea emango die antzemandako akatsak zuzentzeko, eta adieraziko die zuzentzen ez badituzte eskaerari uko egin diotela ulertuko dela, urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 68. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Si a la vista de la documentación presentada por las entidades solicitantes, la Dirección del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos comprobara que la misma es incompleta o que carece de algún dato, concederá a las mismas un plazo máximo de 10 días para la subsanación de los defectos detectados, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se tendrá por desistida su petición, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12. artikulua.– Epaimahai kalifikatzailea.

Artículo 12.– Tribunal calificador.

1.– Hauek izango dira epaimahai kalifikatzaileko kideak:

1.– El tribunal calificador, estará compuesto por las siguientes personas:

Burua:

Presidencia:

– Miren Aintzane Ezenarro Egurbide andrea, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendaria.

– Dña. Miren Aintzane Ezenarro Egurbide, Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

Epaimahaikideak:

Vocalías:

– Amaia Goenaga Sánchez andrea, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko Memoria Historikoko teknikaria.

– Dña. Amaia Goenaga Sánchez, Técnica de Memoria Histórica del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

– Roberto Palacios Martínez jauna, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko Memoria Historikoko teknikaria.

– D. Roberto Palacios Martínez, Técnico de Memoria Histórica del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

– Alaitz Vives Urbieta andrea, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko Pentsa-teknikaria.

– Dña. Alaitz Vives Urbieta, Técnica de Prensa del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

Idazkaria:

Secretaría:

– María Teresa García Hernández andrea, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko aholkulari juridikoa. Hitz egiteko eskubidea izango du, baina botoa emateko eskubiderik ez.

– Dña. María Teresa García Hernández, Técnica de la Asesoría Jurídica del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.

2.– Bileren deialdietan, gai-zerrendetan, bileretan, aktetan eta epaimahai kalifikatzaileak egiten dituen gainerako idazkietan, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzen direla bermatuko da.

2.– En las convocatorias de las reuniones, en el orden del día, en las reuniones, en las actas y en los diferentes escritos que elabore el tribunal calificador, se garantizará el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

13. artikulua.– Balorazio- eta hautaketa-irizpideak.

Artículo 13.– Criterios de valoración y selección.

1.– Dirulaguntzak emateko edo ukatzeko, lehiaketaren prozedura erabiliko da, eta irizpide haztatu hauek hartuko dira kontuan:

1.– Para la concesión o denegación de subvenciones se seguirá el procedimiento de concurso y se tendrán en cuenta los siguientes criterios de concesión ponderados:

– Proiektuaren potentzial estrategikoa eta egokitasun edo interes soziala. Gehienez 35 puntu.

– Potencial estratégico del proyecto y su oportunidad o interés social. Hasta 35 puntos.

• Proiektua deialdiaren xedera zein mailatan egokitzen den. Proiektuaren izaera, metodologia eta zehazteko aukera ematen duten antolamendu-alderdiak argi eta garbi azaltzea baloratuko da. 15 puntu gehienez.

• Grado de adecuación de la naturaleza del proyecto al objeto de la convocatoria. Se valorará la claridad en la exposición del proyecto respecto a su naturaleza, metodología y a aspectos organizativos que permitan determinar si las actividades propuestas responden al objeto de la subvención. Hasta 15 puntos.

• Orain arte jorratu ez diren gaiak lantzea, hala nola, gaiaren inguruko ikuspegi berritzailea edo ezezaguna jasotzea. Puntuazio handienarekin baloratuko dira proposamenaren berrikuntza-mailari buruzko informazio nahikoa ematen duten proiektuak. Puntuazio handiagoarekin baloratuko dira proposamenaren berrikuntza-mailari buruzko informazio nahikoa ematen duten proiektuak, bai eta ikuspegi kualitatiboa duten proiektuak ere. 20 puntu gehienez.

• Tratamiento de temáticas no abordadas hasta el momento, que hayan tenido menor tratamiento público o que el propio tratamiento aporte una visión novedosa o desconocida de la temática. Se valorarán con mayor puntuación los proyectos que aporten información suficiente relativa al grado de innovación de la propuesta, así como los proyectos que incluyan un enfoque cualitativo. Hasta 20 puntos.

– Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa, erakundeak antolatzeko duen gaitasuna eta egitura aintzat hartuta. 30 puntu gehienez.

– Viabilidad técnica y económica del proyecto, atendida la capacidad y estructura organizativa de la entidad. Hasta 30 puntos.

• Proiektua aurrera eraman ahal izateko giza baliabideak eta baliabide materialak izatea. Egiaztapen dokumentatua baloratuko da, egin beharreko proiekturako baliabide material egokiak izateari dagokionez, bai eta horretarako giza baliabide egokiak izateari dagokionez ere. 10 puntu gehienez.

• Medios materiales y humanos para el desarrollo del proyecto. Se valorará la acreditación documentada en cuanto a la disponibilidad de medios materiales apropiados para el proyecto a realizar, así como la existencia de medios humanos adecuados al mismo. Hasta 10 puntos.

• Proiektuaren iraunkortasun ekonomikoa. Aurrekontua proposatutako jardueraren garapenera egokitzen den baloratuko da, xehakapen xehakatuaren bidez, diru-sarreren gastuen kontzeptuen zerrenda xehakatuan eta zalantzarik gabean oinarrituta. Erakunde eskatzaileak proiekturako erabilitako funts propioen edota beste laguntza batzuetatik datozen baliabide ekonomikoen ekarpena ere baloratuko da. 10 puntu gehienez.

• Sostenibilidad económica del proyecto. Se valorará la adecuación del presupuesto al desarrollo de la actividad propuesta mediante su desglose detallado, basado en una relación pormenorizada e inequívoca de los conceptos de gastos e ingresos. Se valorará también la aportación de medios económicos por parte de la entidad solicitante, propios o provenientes de otras posibles ayudas concedidas. Hasta 10 puntos.

• Eskatzailearen ibilbidea eta esperientzia antzerako proiektuak aurrera eramaterakoan. Dirulaguntzaren xedearekin lotutako jarduketen garapenean egiazta daitekeen esperientzia baloratuko da. Azkenik, aurreko ekitaldietan diruz lagundutako jarduerak zehaztasunez eta zorroztasunez betetzea eta justifikatzea baloratuko da. 10 puntu gehienez.

• La trayectoria y experiencia del solicitante en proyectos similares. Se valorará la experiencia acreditable en relación con el desarrollo de actuaciones relativas al objeto de la subvención. Finalmente, se valorará la exactitud y rigor en el cumplimiento y justificación de actuaciones subvencionadas en ejercicios anteriores. Hasta 10 puntos

– Beste elkarte edo/eta udalen arteko harremana, sinergiak bilatuz. Beste erakunde batzuekin lankidetzan egindako jarduera horien garapenean izandako esperientzia baloratuko da. 10 puntu gehienez.

– Colaboración entre asociaciones y ayuntamientos, buscando sinergias, y capacidad para integrar en el proyecto a la sociedad civil. Se valorará aquella experiencia en el desarrollo de dichas actuaciones realizadas en cooperación con otras entidades. Hasta 10 puntos.

– Helburuak lortzeko eta gastuaren eraginkortasuna ebaluatzeko kontrol mekanismoak. Puntuazio handiagoa lortuko dute ebaluatzeko tresnak eta uneak behar bezala deskribatu dituzten proiektuek. Deskripzio orokorragoak eta hain espezifikoak ez direnei berriz, puntuazio murritzagoa egokituko zaizkie. 10 puntu gehienez.

– Mecanismos de control para evaluación de la consecución de objetivos y la eficiencia del gasto, valorando con mayor puntuación los proyectos en los que se han descrito correctamente instrumentos y momentos de evaluación sobre aquellos que contengan descripciones más generales y menos específicas. Hasta 10 puntos.

– Zeharkako politiken kudeaketa prozesuan (euskara, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna). Puntuazio handiagoa lortuko dute egindako jarduketen genero-eragina memorian jasotzeko konpromisoa hartzen duten proiektuek eta emakumeen parte-hartzea bultzatuko duten ekintza positiboak egitea aurreikusten dutenak. Proposatutako jardueran euskara erabiltzea ere baloratuko da. 15 puntu gehienez.

– Gestión de políticas transversales en el proceso (euskera, igualdad hombres y mujeres). Obtendrán mayor puntuación los proyectos que Incluyan el compromiso de contemplar en la memoria el impacto de género de las actuaciones realizadas y que contemplen realizar acciones positivas que favorezcan la participación de las mujeres. Se valorará asimismo la utilización del euskera en la actividad propuesta. Hasta 15 puntos.

Gehienez ere, 100 puntu eman ahalko dira.

La puntuación total máxima será de 100 puntos.

2.– Dirulaguntza esleitzeko, eskaerak gutxienez 50 puntu lortu beharko ditu, aurreko baremoen arabera.

2.– La adjudicación de la subvención requerirá que, de acuerdo con los baremos anteriores, la solicitud supere la puntuación mínima de 50 puntos.

14. artikulua.– Prozedura ebaztea.

Artículo 14.– Resolución del procedimiento.

1.– Epaimahai kalifikatzaileak laguntzak emateko proposamena egingo du, eta proposamen horretan erakunde onuradunen lehentasun-ordena ezarri, eta emandako laguntzen zenbatekoa zehaztuko du. Proposamena egiteko, ebazpen honen 6, 7 eta 13. artikuluetan ezarritakoa aplikatu ondoren proiektu bakoitzak lortu duen puntuazioa baloratuko da.

1.– El Tribunal Calificador elaborará la propuesta de concesión de las ayudas, que establecerá el orden de prelación de las entidades beneficiarias y fijará la cuantía de las ayudas concedidas. La propuesta se realizará valorando la puntuación obtenida por cada proyecto propuesto, tras la aplicación de lo establecido en los artículos 6, 7 y 13 de la presente Resolución.

2.– Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendariak, epaimahai kalifikatzaileak egindako proposamena ikusirik, dirulaguntzak esleitzeko prozedura ebatziko du. Ebazpenean laguntzen zenbatekoa jaso beharko da. Ebazpen horrek ez du amaitzen administrazio-bidea, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko lehendakariari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoa betez.

2.– La persona titular de la Dirección del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, a la vista de la propuesta efectuada por el Tribunal Calificador, resolverá el procedimiento de adjudicación de ayudas. La resolución comprenderá la cuantificación de las ayudas. Dicha resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la presidencia del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tuviere lugar la notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Ebazpen hori sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da, deialdi hau argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

3.– Dicha resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

4.– Epe horretan ez bada berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi, eskabideak ezetsi direla ulertuko da, urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 24.2 artikuluan ezarritakoaren ondoreetarako. Edonola ere, ez da eragotziko Administrazioak berariaz ebazteko duen betebeharra.

4.– Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas a los efectos de lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

5.– Publizitate-printzipioa betetzeko, eta prozeduraren ebazpena banan-banan komunikatzeari kalterik egin gabe, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendariaren ebazpen baten bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da xedapen honen babesean emandako dirulaguntzen erakunde onuradunen zerrenda, jasotako zenbatekoak adierazita.

5.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, y sin perjuicio de la comunicación individualizada de la resolución del procedimiento, mediante resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la presente disposición, con expresión de las cuantías percibidas.

6.– Onuradunei dirulaguntzak eta laguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozedura oro.

6.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de estas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

15. artikulua.– Kudeaketa-organoa.

Artículo 15.– Órgano de gestión.

Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko Zuzendaritzari dagokio ebazpen honetan aurreikusitako dirulaguntzak kudeatzea.

Corresponderá a la Dirección del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos la realización de las tareas de gestión que conllevan las ayudas previstas en la presente Resolución.

16. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Erakunde onuradunek dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan ezartzen diren betebeharrak bete beharko dituzte.

1.– Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Erakunde onuradunek onartu egin beharko dute emandako dirulaguntza. Horretarako, laguntza onartutzat joko da, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik 10 eguneko epean erakunde onuradunak idatziz uko egiten ez badio. Dirulaguntza onartzeak berekin dakar deialdi honetan ezarritako arau guztiak betetzea, eta baita beste hauek ere: azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren erregelamendua, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomi Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena, edo hura ordezkatzen duen araua, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena 50.2 artikuluan. Era berean, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta lege horren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan ezarritakoa bete beharko da aplikatzekoak diren manu guztietan.

2.– Las entidades beneficiarias deberán aceptar la subvención concedida. A tal efecto, la subvención se entenderá aceptada si, transcurridos 10 días desde el siguiente al de la notificación de la resolución de concesión, a la entidad beneficiaria, esta no manifiesta su rechazo por escrito. La aceptación de la subvención conllevará el sometimiento a todas las normas fijadas en la presente convocatoria, así como, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, o norma que lo sustituya, y en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Conllevará asimismo el sometimiento a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley, en cuantos preceptos resulten de aplicación.

3.– Erakunde onuradunek bermatu beharko dute diruz lagunduko diren proiektuek eta horiek bultzatzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoek zorrotz errespetatuko dituztela 1948ko Adierazpen Unibertsalean jasotako giza eskubide guztiak, baita 1966ko Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunean nahiz 1966ko Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunean jasotakoak ere.

3.– Las entidades beneficiarias deberán garantizar que los proyectos a subvencionar, así como las personas físicas o jurídicas que los promuevan, respeten, escrupulosamente, el conjunto de los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de 1948, así como los contemplados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

4.– Erakunde eskatzaileek egunean izan beharko dituzte beren zerga-betebeharrak, eta, hala dagokionean, Gizarte Segurantzarekikoak.

4.– Las entidades solicitantes deberán estar al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Dirulaguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa deialdi hau kudeatzen duen organoak automatikoki egiaztatuko du, behar beste aldiz, non eta ez bada horren aurka egiten modu arrazoituan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Eta, orduan, aipatutako agiriak aurkeztu behar ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las personas solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor de la presente convocatoria, salvo que se oponga de manera motivada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, debiendo aportar entonces las mencionadas acreditaciones.

Erakunde eskatzaileak aukera izango du organo kudeatzaileari Dirulaguntzen Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Dekretuaren 18. eta 19. artikuluetan adierazitako inguruabarrak bete direla egiaztatzeko agiria zuzenean eskuratzekoa baimena berariaz ukatzeko; halakoetan, erakunde eskatzaileak berak aurkeztu beharko du egiaztagiri hori.

La entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento para que el órgano gestor obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso la entidad solicitante deberá aportar la correspondiente certificación.

5.– Erakunde eskatzaileek egunean eduki behar dituzte dirulaguntzak itzultzeko ordainketa-betebeharrak.

5.– Las entidades solicitantes han de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

6.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Kontu Publikoen Euskadiko Auzitegiak eskatzen dieten informazio guztia eman beharko dute erakunde eskatzaileek.

6.– Las entidades beneficiarias deberán facilitar cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

7.– Erakunde onuradunek euskara eta gaztelania erabiliko dituzte zabalkunde-jardueretan eta diruz lagundutako proiektuetatik sortutako argitalpenetan.

7.– Las entidades beneficiarias utilizarán el euskera y el castellano en las actividades de difusión y en los materiales de publicación que procedan de los proyectos subvencionados.

8.– Erakunde onuradunek hizkuntza eta irudi ez sexistak erabiliko dituzte zabalkunde-jardueretan eta diruz lagundutako proiektuetatik sortutako argitalpenetan.

8.– Las entidades beneficiarias harán un uso no sexista del lenguaje e imágenes en las actividades de difusión y en los materiales de publicación que procedan de los proyectos subvencionados.

9.– Erakunde onuradunek publizitate egokia eman beharko diote programen, jardueren, inbertsioen edo dirulaguntzaren xede diren edonolako jardueren finantzaketaren izaera publikoari. Idatzien edo material grafikoen zabalkundea egiten denean, Gogoraren logotipoa jarri beharko da. Gogoraren logoak diruz lagundutako erakundearen logoaren neurri bera eduki beharko du eta ikusgarritasun-baldintza berdinetan agertu beharko da.

9.– Las entidades beneficiarias deberán dar una adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención. En el caso de difusión escrita o gráfica deberá plasmarse el logotipo de Gogora que deberá figurar con el mismo tamaño y en igualdad de condiciones de visibilidad que el de la entidad subvencionada.

10.– Erakunde onuradunek dirulaguntza honen babesean sortzen diren argitalpen eta/edo material guztien bi ale eman beharko dituzte.

10.– Las entidades beneficiarias deberán facilitar dos ejemplares de todas las publicaciones y/o copias de los materiales que se generen al amparo de esta subvención.

17. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 17.– Forma de pago.

1.– Deialdi honen babesean ematen den dirulaguntza honela ordainduko da:

1.– El abono de la subvención que se concede al amparo de la presente convocatoria, se efectuará del siguiente modo:

a) Lehenengo ordainketan, emandako dirulaguntzaren % 80 ordainduko da, dirulaguntza berariaz onartu eta gero, edo ematen dela jakinarazten denetik hamar eguneko epean, berariazko uko-egiterik ez bada aurkezten.

a) Un primer pago por importe equivalente al 80 % de la subvención concedida, tras la aceptación expresa de esta, o trascurrido el plazo de diez días desde la notificación de su concesión sin mediar renuncia expresa de la misma.

b) Bigarren ordainketa 2022an egingo da. Bertan, emandako dirulaguntzaren erabilera (hurrengo artikuluan zehazten den bezala) Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren aurrean justifikatu eta gero egindako likidazioaren ondoriozko zenbatekoa ordainduko da.

b) Un segundo pago, en 2022, por el importe resultante de la liquidación efectuada tras la justificación del empleo de la subvención concedida, ante el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, en los términos previstos en el artículo siguiente.

2.– Emandako dirulaguntza ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunek alta emanda egon behar dute Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan. Erregistratuta ez badaude edo Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi badituzte, izapidetze elektronikora behartuta daudenek elektronikoki egin beharko dute, egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez (https://www.euskadi.eus/hirugarrenak).

2.– Para que pueda materializarse el abono de la subvención concedida, las entidades que resulten beneficiarias han de estar dadas de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda. En caso de no estar registradas o querer modificar los datos bancarios existentes en el mencionado Registro de Terceros las personas obligadas a la tramitación electrónica lo deberán hacer electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible en la sede electrónica, cuya dirección es: https://www.euskadi.eus/altaterceros

18. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 18.– Justificación de la subvención.

1.– Dirulaguntzaren onuradun suertatzen den erakundeak 2022ko martxoaren 31 baino lehen aurkeztu beharko ditu Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuan emandako dirulaguntzaren erabilera justifikatzen duten agiri hauek:

1.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar antes del 31 de marzo de 2022, en el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, la siguiente documentación justificativa del empleo de la subvención concedida:

a) Diruz lagundutako proiektua garatzeko egindako gastuak justifikatzen dituzten jatorrizko faktura eta ordainagiriak, originalak edo kopia autentikoak. Diruz lagundutako proiektu bakoitzari dagozkion fakturak eta ordainagiriak aurkeztu behar dira, behar bezala ordenatuta eta zenbakituta, eta zerrenda batean adierazita dokumentu bakoitzean adierazitako gastua zertarako egin den. Fakturek bat etorri beharko dute azaroaren 28ko 1496/2003 Errege Dekretuko (fakturatzeko obligazioak arautzen dituen erregelamendua onetsi eta balio erantsiaren gaineko zergaren erregelamendua aldarazten duena) 6. artikuluak ezartzen dituen eskakizun formalekin.

a) Originales o copias auténticas de las facturas y recibos originales justificativos de los gastos realizados en el desarrollo del proyecto subvencionado. Tanto las facturas, que deberán ajustarse a los requisitos formales del artículo 6 del Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, como los recibos se presentarán diferenciados por proyectos subvencionados, y debidamente ordenados y numerados, debiendo ir acompañados de una relación nominal de los mismos, explicando el destino al que hubiere sido aplicado el gasto a que se refieran.

b) Soldaten ordainagiri originalak edo horien kopia autentikoak, eredu ofizialari egokituak, eta Gizarte Segurantzarako kotizazioen buletin ofizialak, lan-kontratudun langileen gastuak justifikatzeko.

b) Originales o copias auténticas de los recibos de salarios ajustados al modelo oficial, junto con los boletines oficiales de cotización a la Seguridad Social para justificar los gastos correspondientes al personal laboral contratado.

c) Aldi baterako kolaborazio-gastuen ordainagiri originalak edo horien kopia autentikoak. Besteak beste, datu hauek adierazi behar dituzte: jasotzailearen datuak, bere Nortasun Agiri Nazionala –NAN–, ordainketaren kontzeptua eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako –PFEZ– atxikipena. Era berean, lankidetza horiekin lortutako diru-sarreren kitapena egiteko Ogasuneko jatorrizko inprimakia aurkeztu beharko da (110 – 190 inprimakia).

c) Originales o copias auténticas de los recibos que se refieren a gastos por colaboraciones de carácter temporal en los que deberán figurar, entre otros, los datos de las personas perceptoras, su Documento Nacional de Identidad –DNI– el concepto por el que se retribuye y la retención correspondiente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –IRPF–. Así mismo, habrá que presentar original del correspondiente impreso de Hacienda de liquidación de los ingresos obtenidos en esas colaboraciones (impreso 110 – 190).

d) Programen, iragarki-kartelen, argazkien eta argitaratutako gainerako material grafiko, idatzi edo soinuzkoen aleak. Ikerketen kasuan, haien amaierako dokumentuaren ale bat. Agiri hori erabiltzeko, ikerketak egin dituen elkarteak edo fundazioak ezarritako mugak bete beharko dira.

d) Ejemplares de los programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico, escrito o sonoro publicados. En el caso de las investigaciones un ejemplar del documento final de las mismas, cuyo uso se sujetará a las restricciones que fije la Asociación o Fundación que las haya llevado a cabo.

e) Gauzatutako proiektuaren memoria xehea, non jasotzen baitira onuradunak –sexuaren arabera bereizita– eta genero-ikuspegia txertatzeko modua. Era berean, oroitzapenezko ekintzen eta zabalkunde-ekintzen kasuan, bertaratutakoen kopurua eta iraupena adieraziko dira. Liburuxkak argitaratzeko diren hedapen-ekintzetarako, inprimatutako aleen kopurua edo egindako deskargen kopurua, Interneten eskuragarri badaude.

e) Memoria detallada del proyecto realizado, en el que se señalen las personas beneficiarias desagregadas por sexo y el modo en que se ha incorporado la perspectiva de género. Se señalarán asimismo para el caso de las acciones conmemorativas y las de difusión, el número de asistentes y su duración. Para las acciones de difusión que consistan en la publicación de folletos el número de ejemplares impresos o de descargas realizadas, si estuvieran disponibles en internet.

f) Memoria ekonomikoa. Memoria hori, era berean, dokumentu hauek osatzen dute:

f) Memoria económica: esta memoria se compone, a su vez, de los siguientes documentos:

i) Jardueraren gastu eta inbertsio guztien zerrenda, baldintza hauek betetzen badituzte:

i) Un listado de todos los gastos e inversiones de la actividad que cumplan las siguientes condiciones:

• Erantzun, zalantzarik gabe, jarduera egiteari.

• Respondan, indudablemente, a la realización de la actividad.

• Merkatuko balioa gainditzen ez duen eskuratze-kostua dutenak.

• Tengan un coste de adquisición que no sea superior al valor de mercado.

• Jarduera egiteko epea amaitu baino lehen egiten badira.

• Se realicen antes del fin del plazo de realización de la actividad.

• Justifikatzeko epea amaitu baino lehen ordaintzen badira.

• Se paguen antes del fin del plazo de justificación.

ii) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntza batzuen zerrenda.

ii) Un listado de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada.

Zerrenda horren helburua da gehiegizko finantzaketarik izan ez dela egiaztatzea.

Este listado tiene por objetivo comprobar que no se ha incurrido en un exceso de financiación.

Bai gastuen zerrendan, bai diru-sarreren zerrendan, bat etorri beharko dute diru-sarrera guztiei dagozkien kopuruek, eta, halaber, jardueraren kostu osoarekin bat etorri beharko dute.

Tanto en el listado de gastos como en el de ingresos deberán coincidir las cantidades correspondiente al total de ingresos y, así mismo, esta deberá coincidir con el coste total de la actividad.

2.– Administrazioak, egoki baderitzo, agiri originalak eska ditzake.

2.– La documentación original puede ser solicitada cuando la administración lo considere necesario.

Justifikazioak nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus-eko egoitza elektronikoan daude eskura.

Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones están disponibles en la sede electrónica de euskadi.eus.

3.– Edonola ere, dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

3.– En todo caso, será de aplicación lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

19. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 19.– Modificación de las condiciones de la subvención.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatuz gero –betiere dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen bada– eta, kasuan kasu, edozein erakunde pribatu nahiz publikotik aldi berean beste laguntzarik jasoz gero, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu egin ahal izango da. Horretarako, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak aldaketarako ebazpena emango du, eta, bertan, eman diren dirulaguntzen zenbatekoak egokituko dira.

1.– Toda modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de subvenciones. A estos efectos la Dirección de Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

2.– Edozein arrazoi dela-eta diruz lagundutako proiektuak ezin badira eskabidean adierazitako moduan gauzatu, horren berri eman beharko zaio Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuari. Hala gertatzen bada, eta dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ezin bada, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendariak zehaztu beharko du emandako zenbatekoa itzuli behar ote den, hala badagokio, horretarako hartutako ebazpenaren bidez.

2.– Si por cualquier motivo los proyectos subvencionados no pudieran ejecutarse en los términos contemplados en la solicitud, tal situación deberá comunicarse al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. En ese caso, y cuando no proceda la modificación de la resolución de concesión, la persona titular de la Dirección del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos determinará, si procede, mediante resolución adoptada al efecto, el reintegro del importe concedido.

20. artikulua.– Dirulaguntza ematerakoan ezarritako baldintzak ez betetzea eta laguntza itzultzea.

Artículo 20.– Incumplimiento de los requisitos de otorgamiento y reintegro.

1.– Baldintzak ez direla bete ulertuko da, honako kasu hauetan:

1.– Constituyen supuestos de incumplimiento los que a continuación se relacionan:

a) Bere garaian aurkeztutako proiektua ikusita, jasotako dirulaguntza ez da, osoki edo zati batean, onartu zen jarduerarako erabili, beste zerbaitetarako baizik.

a) La aplicación total o parcial de la subvención recibida para actividad distinta de la que se hubiere aprobado, según el proyecto presentado en su día.

b) Hautatutako jardueran aldaketak egin dira; salbuespena izango da aldaketok funtsezkoak ez badira eta Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendariak berariaz baimentzen baditu, eskaera arrazoitua egin ondoren.

b) La introducción de modificaciones en el proyecto seleccionado, salvo que, por no alcanzar el carácter de sustanciales, expresamente las autorizare la persona titular de la Dirección del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, previa petición motivada.

c) Eskaeran, harekin batera aurkeztutako dokumentazioan edo dirulaguntza justifikatzeko dokumentazioan bildutako datuetako edozein gezurrezkoa da.

c) La falsedad de cualquiera de los datos contenidos en la solicitud o documentación presentada con ella o en la documentación justificativa.

2.– Onuradun erakundeek artikulu honen 1. puntua, esleipen-ebazpenean edo deialdiaren ebazpenean ezarritako edozein baldintza edo Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasuna Antolatzeko Printzipioei buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluan (azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegileak onartu zuen testu bategin hori) eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan jasotako betebeharrak betetzen ez badituzte, laguntza jasotzeko eskubidea galduko da, eta, hala badagokio, jasotako zenbateko osoa edo partziala itzuli beharko zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, berandutze interesekin batera; bestalde, zigorrak ezarri ahalko dira. Hori guztia, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan aurreikusitakoarekin bat eginez. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra erregulatzen da, eta dirulaguntzen kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak ezartzen dira.

2.– Los supuestos de incumplimiento, por parte de la entidad beneficiaria, del punto 1 del presente artículo, de cualquier otra condición establecida en la resolución de concesión o en la resolución de convocatoria y de las obligaciones contenidas en el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, darán lugar a la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y, en su caso, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco la totalidad o parte del importe percibido, junto con el interés de demora, así como a la imposición de las correspondientes sanciones. Todo ello, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

3.– Honako irizpide hauek ezarri dira dirulaguntza ematerakoan ezarritako baldintzak ez betetzea mailakatzeko, kasu bakoitzean itzuli beharreko ehunekoekin:

3.– Se establecen los siguientes criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención con los porcentajes a reintegrar en cada caso:

a) Dirulaguntza lortzea, baldintzak faltsutuz edo ezkutatuz. Itzuli beharreko ehunekoa: % 100.

a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones. Porcentaje a reintegrar: 100 %.

b) Eskaeraren xedeak erabat ez betetzea. Itzuli beharreko ehunekoa: % 100.

b) Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud. Porcentaje a reintegrar: 100 %.

c) eskaeraren xedeak partzialki ez betetzea. Bete gabeko helburuekiko proportzionala.

c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud. Proporcional a los objetivos no cumplidos.

d) Hedapen-neurriak ez betetzea. Itzuli beharreko ehunekoa: % 40.

d) Incumplimiento de las medidas de difusión. Porcentaje a reintegrar: 40 %.

e) Justifikatzeko betebeharra ez betetzea. Itzuli beharreko ehunekoa: % 100.

e) Incumplimiento de la obligación de justificación. Porcentaje a reintegrar: 100 %.

f) Nahikoa justifikazio ez izatea. Behar bezala justifikatu gabeko zatiarekiko proportzionala.

f) Justificación insuficiente. Proporcional a la parte no justificada adecuadamente.

g) Onuradun gisa ezarritako beste baldintza batzuk partzialki ez betetzea. Bete gabeko baldintzekiko proportzionala.

g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas como beneficiario. Proporcional a las condiciones no cumplidas.

Irizpide horiek aplikatuko dira onuradunak azkenean itzuli behar duen zenbatekoa zehazteko, eta proportzionaltasun-printzipioari erantzuten diote.

Dichos criterios serán de aplicación para determinar el importe que finalmente haya de reintegrar el beneficiario y responden al principio de proporcionalidad.

21. artikulua.– Hizkuntza-eskubideak.

Artículo 21.– Derechos lingüísticos.

Ebazpen honen eremuan, herritarrek euskara zein gaztelania erabili ahalko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin dituzten harremanetan, ahoz zein idatzita, eta hizkuntza horretan arreta jasotzeko eskubidea bermatuko da.

En el marco de esta resolución, en las relaciones que mantiene con la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la ciudadanía podrá utilizar el euskera y el castellano, tanto de forma oral, como escrita, y se garantizará el derecho a recibir atención en la misma lengua.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honetan berariaz erregulatu ez den guztian, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean xedatutakoa ezarriko da.

En todo lo no regulado expresamente en la presente Resolución será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko lehendakariari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la presidencia del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean eragina izango du.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bilbao, 2021eko ekainaren 14a.

En Bilbao, a 14 de junio de 2021.

Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendaria,

La Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos,

MIREN AINTZANE EZENARRO EGURBIDE.

MIREN AINTZANE EZENARRO EGURBIDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común