Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

125. zk., 2021eko ekainaren 25a, ostirala

N.º 125, viernes 25 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3646
3646

AGINDUA, 2021eko ekainaren 22koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez agindu hau bigarren aldiz aldatzen baita: Agindua, 2019ko uztailaren 30ekoa, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketetarako laguntzen deialdiaren oinarriak.

ORDEN de 22 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de segunda modificación de la «Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas a las actuaciones de eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco».

Industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoa lortzeko jarduketetarako laguntzen programa arautzen duen apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuak (2019ko apirilaren 13ko BOE, 89. zk.) honako hau arautzeko arau bereziak ezarri zituen: industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoaren hobekuntzaren bitartez karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia-kontsumoa murrizteko jarduketak bultzatu eta sustatzeko laguntzak ematea.

El Real Decreto 263/2019, de 12 de abril (BOE n.º 89, de 13 de abril de 2019) por el que se regulaba el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, estableció las normas especiales reguladoras para la concesión de ayudas con la finalidad de incentivar y promover la realización de actuaciones en PYME y gran empresa del sector industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética.

Aipatutako arauaren bidez, autonomia-erkidegoei laguntzak zuzenean esleitzea erabaki zen, dagokien lurralde-eremuan programa hori abiaraz zezaten, eta Euskal Autonomia Erkidegoari 15.321.804,01 euroko zuzkidura eman zitzaion; Espainiako estatuak –zehazki, Trantsizio Ekologikorako Ministerioari atxikitako Energia Efizientziaren Funts Nazionalak– eta Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) 2014-2020 aldian batera finantzatutako Espainiako Eskualde Anitzetarako Programa Operatibotik dator arestian aipaturiko zenbateko hori.

En la citada norma, se acordaba la concesión directa de ayudas a las Comunidades Autónomas, para que, en su ámbito territorial, pusieran en marcha el citado Programa, dotando a la Comunidad Autónoma del País Vasco con 15.321.804,01 euros, procedentes del Programa Operativo Plurirregional de España, cofinanciadas con aportaciones del Estado, en concreto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2014-2020.

263/2019 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko uztailaren 30eko Aginduak (2019ko abuztuaren 13ko EHAA, 152. zk.) onartu egin zituen, 2019. eta 2020. urteetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko enpresa txiki eta ertainetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoa lortzeko jarduketetarako laguntzen deialdiaren oinarriak, eta programa amaitzeko epea 2020ko abenduaren 31 izango dela jasotzen du.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 263/2019, la Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e infraestructuras, publicada en el BOPV n.º 152 de 13 de agosto de 2019, aprobó, para los años 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas para actuaciones de, eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y contemplaba como plazo para la conclusión del programa el 31 de diciembre de 2020.

Geroago, 2020ko abenduaren 30eko Estatuko Aldizkari Ofizialean (340. zk.) argitaratu zen abenduaren 29ko 1186/2020 Errege Dekretua, apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretua aldatzen duena. 263/2019 Dekretuaren bidez, industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketetarako laguntzen programa arautzen da. 1186/2020 Errege Dekretuak programa horren indarraldia sei hilabete luzatzen du, 2021eko ekainaren 30era arte, hasiera batean aurreikusitako programaren jarduketa hautagarrien bolumena gauzatzen laguntze aldera, helburuak errazago beteko bailirateke horrela, eta, aldi berean, lagungarria izango litzateke ekonomia eta gizartea suspertzeko, beharrezkoa izanik COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-krisiaren ondorioz.

Con posterioridad, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 340 de 30 de diciembre de 2020 el Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, que ha ampliado la vigencia del programa en seis meses más, hasta el 30 de junio de 2021, al objeto de favorecer la realización del volumen de actuaciones elegibles del programa inicialmente previsto, facilitando así el cumplimiento de sus objetivos, y contribuyendo con ello, al mismo tiempo, a la necesaria recuperación económica y social, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzak eskatuta, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua MP (IDAE) enpresa-entitate publikoak, 2021eko martxoaren 29ko Ebazpenaren bidez (2020ko apirilaren 20ko BOE, 94. zk.), 7.000.000 euro handitu du apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen zion aurrekontua; hala, apirilaren 12ko Errege Dekretuaren II. eranskinaren bidez hasiera batean EAEri esleitzen zitzaion aurrekontua 15.321.804,01 eurokoa izatetik 22.321.804,01 eurokoa izatera aldatzen da.

En otro orden de cosas, a solicitud del Gobierno Vasco, el Consejo de Administración de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P. (IDAE), mediante Resolución de 29 de marzo de 2021, publicada en el BOE n.º 94 de 20 de abril de 2020, ha ampliado en un importe de 7.000.000 euros, el presupuesto que el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, asignaba a la Comunidad Autonoma del País Vasco, quedando el presupuesto de 15.321.804,01 euros, inicialmente asignado a esta Comunidad por el Anexo II del citado Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, en un importe total de 22.321.804,01 euros.

Abenduaren 29ko 1186/2020 Errege Dekretuak –2020ko abenduaren 31n hasi zenak indarrean– eta aurreko paragrafoan aipatutako 2021eko martxoaren 29ko Ebazpenak aldatu egiten dituzte Euskal Autonomia Erkidegoak egindako deialdiaren oinarri arautzaileak, eta zuzenean eragiten diote deialdi horri. Hori dela eta, ezinbestekoa da Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko uztailaren 30eko Agindua aldatzea (Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketetarako laguntzen oinarriak ezartzen zituen arestian aipatutako Aginduak), abenduaren 29ko 1186/2020 Errege Dekretuan aurreikusitako programaren indarraldiaren luzapenera eta adostutako aurrekontu-gehikuntzara egokitze aldera.

Tanto el Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, cuya entrada en vigor se produjo el pasado el 31 de diciembre, como la Resolución de 29 de marzo de 2021 citada en el párrafo anterior, suponen una modificación de las bases reguladoras de las que depende la convocatoria efectuada por esta Comunidad Autonoma y afectan directamente a ella, por lo que se hace necesaria la modificación de la Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e infraestructuras que establecía las bases de la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, al objeto de adecuarla a la ampliación del periodo de vigencia del programa contemplado en el referido Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre asi como a la ampliación presupuestaria acordada.

Eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearekin bat etorriz (lege horren 26.4 artikuluaren arabera, Jaurlaritzako kide gisa dagozkien eskumenak ezertan eragotzi gabe, sailburuek beren sailari dagozkion gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak emateko eskumena izango dute), honako hau

En aplicación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, Ley de Gobierno, que en su artículo 26.4 dispone que, sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los Consejeros están investidos, entre otras, de la atribución de dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias propias de su Departamento.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Agindu hau aldatzea: Agindua, 2019ko uztailaren 30ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketetarako laguntzen deialdiaren oinarriak.

Artículo único.– Modificar la Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas a las actuaciones de eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko uztailaren 30eko Agindua –zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketetarako laguntzen deialdiaren oinarriak– honela geratzen da aldatuta:

La Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas a las actuaciones de eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, queda modificada en los siguientes términos:

Bat.– Aldatu egiten da 6. oinarria:

Uno.– Se modifica la base 6:

«6. Oinarria.– Programaren indarraldia eta finantzaketa.

«Base 6.– Vigencia y financiación del programa.

1.– Laguntza-programa honek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak, eta indarrean egongo da 2021eko ekainaren 30era arte, edo, bestela, aurrekontu erabilgarria agortu arte.

1.– Este programa de ayudas surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el BOPV hasta el 30 de junio de 2021, o, en su caso, hasta que se agote el presupuesto disponible.

Behin deialdi honen indarraldia amaitzean, ez da eskabiderik onartuko.

A la finalización del periodo de vigencia de esta convocatoria no serán admitidas más solicitudes.

2.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak finantzatzeko, 22.321.804,01 euroko zenbatekoa bideratzen da; Espainiako estatuak –zehazki, Trantsizio Ekologikorako Ministerioari atxikitako Energia Efizientziaren Funts Nazionalak– eta Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (FEDER) 2014-2020 aldian batera finantzatutako Espainiako Eskualde Anitzetarako Programa Operatibotik dator arestian aipaturiko zenbateko hori.

2.– Para la financiación de las ayudas previstas en la presente Orden, se destina la cantidad de 22.321.804,01 euros, procedentes del Programa Operativo Plurirregional de España, cofinanciadas con aportaciones del Estado, en concreto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2014-2020.

3.– Behin dagozkion zeharkako gastuak kenduta, apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuaren II. eranskinaren B letran ezarrita dagoen bezala, laguntzen onuradunentzat bideratutako gehieneko zenbatekoa 22.000.000 eurokoa izango da.

3.– Una vez detraídos los costes indirectos correspondientes, en los términos establecidos en el apartado B del Anexo II del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, el importe máximo destinado a las beneficiarias de las ayudas será de 22.000.000 de euros.

2020ko eta 2021eko ekitaldietan laguntzarik emango bada, kreditu egokia eta nahikoa egon beharko da 2020rako eta 2021erako aurrekontuetan, eta horretarako, aurrekontuetan dagokion aldaketak egitea proposatu beharko da (...)».

Las concesiones que, en su caso, se efectúen en los ejercicios 2020 y 2021 deberán contar con crédito adecuado y suficiente en los presupuestos para 2020 y 2021, para lo cual se propondrá la realización de las modificaciones presupuestarias (....)».

Bi.– Aldatu egiten da 8. oinarriaren 2. puntua:

Dos.– Se modifica el punto 2 de la base 8:

«8. oinarria.– Programaren indarraldia, epea eta eskabideak aurkeztea.

«Base 8.– Vigencia del programa, plazo y presentación de solicitudes.

1.– (....)

1.– (....)

2.– Epe hori agindu honen 6. oinarrian bildutako funtsak erabat agortzen direnean amaituko da; bestela, 2021eko ekainaren 30era heldu baina eskuragarri den aurrekontua agortzeko behar adina eskabide bideratu ez badira ere amaituko da epe hori (...)».

2.– Dicho plazo finalizará con el agotamiento total de los fondos recogidos en la base 6 de la presente Orden, o se llegue al 30 de junio de 2021, sin haberse cursado solicitudes suficientes para agotar el presupuesto disponible (....)».

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Aurreko eskabideak izapidetzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Tramitación de solicitudes anteriores.

2020ko abenduaren 31tik aurrera baina agindu hau indarrean hasi aurretik aurkeztutako laguntza-eskabideak abenduaren 29ko 1186/2020 Errege Dekretuak ezarritako programaren indarraldi berriari jarraikiz izapidetuko dira. 1186/2020 Errege Dekretuaren bidez, apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretua –industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketetarako laguntzen programa arautzen duena– aldatu zen (340. BOE, 2020ko abenduaren 30ekoa).

Las solicitudes de ayudas presentadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 pero antes de la entrada en vigor de esta Orden, se tramitarán al amparo del nuevo periodo de vigencia del programa establecido por el Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE n.º 340 de 30 de diciembre de 2020).

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian osorik argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor en el mismo día de su completa publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Agindu honen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

Contra la presente Orden podrán las personas interesadas interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común