Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

123. zk., 2021eko ekainaren 23a, asteazkena

N.º 123, miércoles 23 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
3583
3583

EBAZPENA, 2021eko ekainaren 14koa, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren zuzendariarena, zeinaren bidez 2021eko ekitaldian dirulaguntzak ematen baitzaizkie toki-erakundeei eta haiek sustatutako erakundeei, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubide eta interesak susta eta babes ditzaten.

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, por la que se otorgan subvenciones destinadas a entidades locales y entidades promovidas por ellas, para la promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, en el ejercicio 2021.

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuko zuzendariaren 2020ko abenduaren 9ko Ebazpenaren bidez argitaratu ziren toki-erakundeei eta haiek sustatutako erakundeei emateko dirulaguntza horien oinarriak eta deialdia 2021eko ekitaldirako, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubide eta interesak susta eta babes ditzaten.

Resultando que, por Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, se hacen públicas las bases y la convocatoria de ayudas económicas destinadas a las entidades locales y entidades promovidas por ellas para la promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, para el ejercicio 2021.

Bestalde, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari dagokio kontsumo-arloko eginkizunak betetzea, hala ezarrita baitago 18/2020 Dekretuan (irailaren 6ko, lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena).

Resultando que el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco establece que al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo le corresponde el área de actuación de consumo.

37 erakundek aurkeztu zuten eskabidea 2020ko abenduaren 9ko Ebazpenaren 5. artikuluan ezarritako epean, ebazpen horretan aurreikusitako laguntzak eskuratzeko.

Resultando que dentro del plazo establecido en el artículo 5 de la Resolución de 9 de diciembre de 2020, 37 entidades presentaron solicitud al objeto de acogerse a las ayudas previstas en dicha resolución.

Eskabideak aztertu eta ebaluatzeko eratutako epaimahai kalifikatzaileak proposamena egin du 2021eko ekainaren 3an.

Resultando la propuesta elevada por el Tribunal Calificador, constituido para el análisis y evaluación de las solicitudes con fecha 3 de junio de 2021.

Ikusi dira aipatutako lege-manuak, eta, oro har zein berariaz, gai honetan aplikagarri diren gainerako xedapen guztiak; beraz, honako hau

Vistos los preceptos citados y demás disposiciones de especial y general aplicación:

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1.– Dirulaguntzak ematea KIUB kontsumitzaileei informazioa emateko udal-bulegoen funtzionamenduko eta jarduerak egiteko gastuetarako; 877.418,78 euro guztira, honela banatuta:

1.– Conceder ayudas económicas destinadas a gastos de funcionamiento y realización de actividades por las Oficinas Municipales de Información a la Persona Consumidora (OMIC) por un montante de 877.418,78 euros, distribuyéndose de la siguiente forma:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Dirulaguntzak ematea KIUB kontsumitzaileei informazioa emateko udal-bulegoen zentro eta zerbitzuak instalatzeko, handitzeko, ekipamenduz hornitzeko edo tokiz aldatzeko gastuetarako: 5.970,62 euro guztira, honela banatuta:

2.– Conceder ayudas económicas destinadas a gastos de instalación, ampliación, equipamiento o cambio de ubicación de centros y servicios destinados a Oficinas Municipales de Información a la Persona Consumidora (OMIC) por un montante de 5.970,62 euros, distribuyéndose de la siguiente forma:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– Dirulaguntzak ematea KIUB kontsumitzaileei informazioa emateko udal-bulegoek egiten dituzten ikuskapen-jardueretarako; 75.179,44 euro guztira, honela banatuta:

3.– Conceder ayudas económicas destinadas a actividades de inspección realizadas por las Oficinas Municipales de Información a la Persona Consumidora (OMIC) por un montante de 75.179,44 euros, distribuyéndose de la siguiente forma:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

5.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

5.– Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2021.

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren zuzendaria,

La Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo,

MARÍA OLGA SANTAMARIA NAVARIDAS.

MARÍA OLGA SANTAMARIA NAVARIDAS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común