Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

119. zk., 2021eko ekainaren 18a, ostirala

N.º 119, viernes 18 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
3494
3494

AGINDUA, 2021eko ekainaren 8koa, Osasuneko sailburuarena, eutanasiaren arloko Euskadiko Berme eta Ebaluazio Batzordeko kideak izendatzeko dena.

ORDEN de 8 de junio de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se designa a los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación en materia de eutanasia de Euskadi.

Eutanasiaren arloko Euskadiko Berme eta Ebaluazio Batzordea sortzen duen maiatzaren 25eko 145/2021 Dekretuak (2021eko ekainaren 4ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 109. zk.) bete egiten ditu Eutanasia arautzeko martxoaren 24ko 3/2021 Lege Organikoaren aurreikuspenak, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan, Berme eta Ebaluazio Batzorde hori sortuta.

El Decreto 145/2021, de 25 de mayo, de creación de la Comisión de Garantía y Evaluación en materia de eutanasia de Euskadi, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 109, de 4 de junio de 2021, viene a cumplir las previsiones de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, mediante la creación de dicha Comisión de Garantía y Evaluación.

145/2021 Dekretuaren 3. artikuluak ezartzen du batzordearen osaera, eta lehenengo puntuan zehazten du batzorde hori diziplina anitzekoa izango dela, eta batzordeburu batek, idazkari batek eta Osasun Saileko titularrak izendatutako bokalek osatuko dutela, aipatutako 3/2021 Legearen 17.1 artikuluan jasotzen den gutxieneko osaerarekin bat etorriz, hau da, zazpi kide gutxienez, eta horien artean medikuak, erizainak eta juristak.

El artículo 3 del decreto 145/2021 establece la composión de la Comisión especificando en su punto primero que la misma tendrá carácter multidisciplinar y estará compuesta por un Presidente o Presidenta, un Secretario o Secretaria y las personas vocales designadas por la persona titular del Departamento de Salud, de acuerdo con la composición mínima que se recoge el artículo 17.1 de la mencionada Ley 3/2021, esto es, un número mínimo de siete miembros, entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas.

Agindu honek mandatu arauemaile hori gauzatzen du, eta, horretarako, batzordeko kideak izendatzen ditu, eta legearen araberako gutxieneko kide-kopuruari psikologiako eta gizarte-laneko profesionalak gehitzen dizkio, horrela, eutanasia eskatzen dutenen behar emozional eta sozialei ahalik eta ondoen erantzuteko eta erabakiak hartzeko orduan gaitasun eta autonomia pertsonala osoa izan dadin ahalbidetzeko.

La presente Orden viene a hacer efectivo dicho mandato normativo, mediante la designación de los miembros de la Comisión, incorporando al mínimo legal de miembros a profesionales de la psicología y del trabajo social como una forma de atender de la mejor manera posible las necesidades emocionales y sociales de las personas solicitantes de eutanasia y de posibilitar que la capacidad y autonomía personal a la hora de decidir sea completa.

Berme eta Ebaluazio Batzordea eratzeko izendatutako kideek ezaugarri komun hau dute: kide guztiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Sorospenerako Etika Batzordeetako edo foru aldundietako Esku-hartze Sozialeko Etika Batzordeetako kide direla.

La característica común que une a los miembros designados para constituir la Comisión de Garantía y Evaluación es que todos ellos forman parte de los Comités de Ética Asistencial de Osakidetza- Servicio vasco de salud o de los Comités de Ética de Intervención Social de las Diputaciones Forales.

Hori dela eta, organo honi bere saileko gaietan ebazpenak emateko aitortzen zaizkion eskumenen arabera –Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26.4 artikuluan eta Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen martxoaren 23ko 116/2021 Dekretuaren 4.1 artikuluan aitortzen zaizkionak– honako hau

Por ello, en virtud de las competencias atribuidas a este órgano para adoptar resoluciones en materias de su departamento que le vienen reconocidas en el artículo 26.4.º de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y en el artículo 4.1 del Decreto 116/2021, de 23 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Eutanasiaren arloko Euskadiko Berme eta Ebaluazio Batzordeko kideak izendatzea. Honela osatuko da batzordea:

Primero.– Designar a los miembros del Comisión de Garantía y Evaluación en materia de eutanasia de Euskadi, que quedará integrada del siguiente modo:

Batzordeburua: Itxaso Bengoetxea Martínez andrea. Medikuntzako profesionala. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Barrualdeko ESIa.

Presidenta: Dña. Itxaso Bengoetxea Martínez. Profesional de la medicina. OSI Barrualde de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Batzordeburuordea: Brígida Argote Martínez de Lagran andrea, erizaintzako profesionala. Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea.

Vicepresidenta: Dña. Brígida Argote Martínez de Lagran, profesional de la enfermería. Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Araba.

Idazkaria: Maite Andrés Alvarez andrea, zuzenbideko profesionala.

Secretaria: Dña. Maite Andrés Alvarez, profesional del derecho.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Barrualdeko ESIa.

OSI Barrualde de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Bokalak:

Vocales:

– Medikuntzako profesionalak:

– Profesionales de la medicina:

Mari Carmen Iturricastillo Pérez andrea.

Dña. Mari Carmen Iturricastillo Pérez.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Arabako ESIko Anestesiologia eta Bizkortze Zerbitzuko burua.

Jefa de Servicio de Anestesiología y Reanimación de la OSI Araba de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Antonio De Blas De Blas jauna.

D. Antonio De Blas De Blas.

Osarean-eko arduraduna. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Zuzendaritza Nagusia.

Responsable de Osarean. Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Fernando Santander Cartagena jauna.

D. Fernando Santander Cartagena.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Arabako Osasun Mentaleko Sarea.

Red de Salud Mental de Araba de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Luis Carlos Álvaro González jauna.

D. Luis Carlos Álvaro González.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Bilbo-Basurtuko ESIa.

OSI Bilbao Basurto de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Isabel Llano Rivas andrea.

Dña. Isabel Llano Rivas.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Gurutzetako Ospitalea.

Hospital de Cruces de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Gizane Martínez Rodríguez andrea.

Dña. Gizane Martínez Rodríguez.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Uribeko ESIa.

OSI Uribe de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Blanca Morera Pérez andrea.

Dña. Blanca Morera Pérez.

Kontsulta pribatua.

Consulta privada.

Jesús Millas Ros jauna.

D. Jesús Millas Ros.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Debagoieneko ESIaren etxeko ospitalizazio zerbitzua.

Servicio de Hospitalización a domicilio OSI Debagoiena de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Erizaintzako profesionalak:

– Profesionales de la enfermería:

Veronica Tiscar González andrea.

Dña. Veronica Tiscar González.

Bioaraba elkartea.

Asociación Bioaraba.

Begoña Garitano Tellería andrea.

Dña. Begoña Garitano Tellería.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Arabako ESIa.

OSI Araba de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Paloma González Fontecha andrea.

Dña. Paloma González Fontecha.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Arabako Osasun Mentaleko Sarea.

Red de Salud Mental de Araba de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Juana Aza Gutiérrez andrea.

Dña. Juana Aza Gutiérrez.

Leioako Laguntza Zentroa. Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea. Bizkaiko Foru Aldundia.

Centro Asistencial Leioa. Instituto Foral de Asistencia Social. Diputación Foral de Bizkaia.

Inma Palomero Barroso andrea.

Dña. Inma Palomero Barroso.

Etxeko ospitalizazio zerbitzua. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Tolosaldeko ESIa.

Servicio de Hospitalización a domicilio. OSI Tolosaldea de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Susana Díaz de Durana andrea.

Dña. Susana Díaz de Durana.

Arrasateko osasun-zentroa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Debagoieneko ESIa.

Centro de Salud de Arrasate. OSI Debagoiena de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Psikologiako profesionalak:

– Profesionales de la Psicología:

Blanca Moratinos Echevarría andrea.

Dña. Blanca Moratinos Echevarría.

Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea.

Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Araba.

Coro Rubio Tejada andrea.

Dña. Coro Rubio Tejada.

ASPACE elkartea.

Asociación ASPACE.

Conchi Alicostes Murua andrea.

Dña. Conchi Alicostes Murua.

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gizarte Ongizatea.

Diputación Foral de Bienestar Social de Gipuzkoa.

– Zuzenbideko profesionalak/juristak:

– Profesionales del Derecho/Juristas:

Maite Esteban Galbete andrea.

Dña. Maite Esteban Galbete.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Barrualdeko ESIa.

OSI Barrualde de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Leopoldo Díez de Fortuny jauna.

D. Leopoldo Díez de Fortuny.

Iván Aizpún Bozal jauna.

D. Iván Aizpún Bozal.

AVF LEGAL.

AVF LEGAL.

Guadalupe Imaz Bienabe andrea.

Dña. Guadalupe Imaz Bienabe.

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gizarte Ongizatea.

Diputación Foral de Bienestar Social de Gipuzkoa.

– Gizarte Lana:

– Trabajo Social:

Nagore Elorrieta Muruaga andrea.

Dña. Nagore Elorrieta Muruaga.

Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ongizatea.

Diputación Foral de Bienestar Social de Bizkaia.

Bigarrena.– Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Segundo.– La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de junio de 2021.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común