Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

117. zk., 2021eko ekainaren 16a, asteazkena

N.º 117, miércoles 16 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
3432
3432

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 20koa, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren zuzendariarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2020ko irailaren 10eko Ebazpena, kontsumitzaileen elkarteei dirulaguntzak ematekoa, 2020ko ekitaldian funtzionamenduari eta laguntza juridikoari dagozkien gastuak ordain ditzaten.

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, de modificación de la Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, por la que se otorgan subvenciones destinadas a Organizaciones de Personas Consumidoras para sufragar los gastos de funcionamiento y de asistencia jurídica en el ejercicio 2020.

Lehenengoa.– Kontsumobideko zuzendariaren 2019ko abenduaren 10eko Ebazpenaren bidez publiko egin zen kontsumitzaileen elkarteei dirulaguntzak emateko deialdia, 2020ko ekitaldian funtzionamenduari eta laguntza juridikoari dagozkien gastuak ordain ditzaten.

Primero.– Por Resolución de 10 de diciembre de 2019, la Directora de Kontsumobide, se hace pública la convocatoria de ayudas económicas destinadas a las Organizaciones de Personas Consumidoras para sufragar los gastos de funcionamiento y de asistencia jurídica para el ejercicio 2020.

Bigarrena.– 2019ko abenduaren 10eko Ebazpenean ezarritako aldian, Kontsumobiden jaso ziren erakunde hauek –dagozkien zenbatekoekin– eginiko laguntza-eskaerak, aipatutako ebazpenari helduta:

Segundo.– Dentro del periodo establecido en la Resolución de 10 de diciembre de 2019, tuvieron entrada en Kontsumobide solicitudes de ayuda acogiéndose a la citada resolución de la siguientes entidades y por los siguientes importes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Hirugarrena.– Kontsumobideko zuzendariaren 2020ko irailaren 10eko Ebazpenaren bidez, dirulaguntza hauek eman ziren:

Tercero.– Por resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Directora de Kontsumobide, se concedieron las siguientes ayudas económicas:

Bidasoako Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Elkartea (Acubi).

Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa - Acubi.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Euskadiko Kontsumitzaileen Elkargoa (EKE).

Federación de Consumidores de Euskadi – EKE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Euskal Herriko Kontsumitzaileen Batasuna (EHKB).

Unión de Consumidores de Euskadi – UCE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Euskal Kontsumitzaileen Alkartea (ACUV/EKA).

Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca –ACUV/EKA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Laugarrena.– 2019ko abenduaren 10eko Ebazpenaren 16. artikuluaren arabera, dirulaguntzaren % 75 aldeko ebazpena eman zenean ordaindu zen, eta gainerako % 25a gastua justifikatzean ordaintzeko geratu zen.

Cuarto.– De acuerdo con el artículo 16 de la Resolución de 10 de diciembre de 2019, el pago del 75 % de la subvención se otorgó en el momento en que recayó resolución favorable, quedando pendiente el 25 % restante a la justificación del gasto.

Bosgarrena.– Erakunde onuradunek eman zaien dirulaguntzaren justifikazioa aurkeztu dute, eta desbideratze hauek gertatu dira justifikazioaren eta dirulaguntza kalkulatzeko onartutako aurrekontuaren artean.

Quinto.– Las entidades beneficiarias han presentado la justificación de la subvención concedida, habiéndose producido las siguientes desviaciones entre la justificación y el presupuesto admitido para realizar el cálculo de la subvención.

Bidasoako Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Elkartea (ACUBI).

Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa - Acubi.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Euskadiko Kontsumitzaileen Elkargoa (EKE).

Federación de Consumidores de Euskadi – EKE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Seigarrena.– 2019ko abenduaren 10eko Ebazpenaren 17. artikuluko 3. puntuan xedatzen denez, gastuen justifikazioan % 8tik gorako eta % 25etik beherako desbideratzea gertatzen bada, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa gutxituko da dagokion aldaketa-ebazpena emanda, eta, beraz, benetan gastatutako zenbatekoari dirulaguntza kalkulatzeko aurrekontuko zenbatekoari aplikatu zitzaion ehuneko bera aplikatuko zaio.

Sexto.– El artículo 17 de la Resolución de 10 de diciembre de 2019, en el punto 3, establece que, si en la justificación de los gastos se produce una desviación superior al 8 % e inferior o igual al 25 %, se procederá, mediante la correspondiente resolución de modificación, a una minoración de la cuantía de la subvención concedida, de tal manera que se aplicará a la cantidad realmente gastada el mismo porcentaje que se aplicó a la cantidad presupuestada para el cálculo de la subvención.

Era berean, 4. puntuan ezartzen denez, gastuen justifikazioan % 25etik gorako desbideratzea gertatzen bada, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko da, dirulaguntza ematea eragin zuten helburu guztiak bete direla justifikatzen denean izan ezik. Kasu horretan, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa gutxitu egingo da, eta benetan gastatutako diru-zenbatekoari aplikatuko zaio dirulaguntza kalkulatzeko aurrekontuari aplikatu zitzaion ehunekoa.

Así mismo, en el punto 4, se establece que si en la justificación de los gastos, se produce una desviación superior al 25 % dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención, excepto en el caso de que se justifique que se han cumplido todos los objetivos por los cuales se concedió la ayuda económica. En este supuesto, se procederá a la minoración de la cuantía de la subvención concedida, de tal manera que se aplicará a la cantidad realmente gastada el mismo porcentaje que se aplicó a la cantidad presupuestada para el cálculo de la subvención.

Zazpigarrena.– Bidasoako Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Elkarteak (ACUBI) eta Euskadiko Kontsumitzaileen Federazioak (EKE) bete egin dituzte dirulaguntza emateko arrazoi izan ziren helburuak.

Séptimo.– La Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa – ACUBI y la Federación de Consumidores de Euskadi – EKE, han cumplido con los objetivos por los cuales se concedió la ayuda económica.

Aipatutako lege-xedapenak eta oro har zein bereziki aplikagarri diren gainerako xedapenak ikusita, ebazpen honen bidez, Kontsumobideko zuzendariak honako hau

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y especial aplicación, por la presente la Directora de Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo

XEDATZEN DU:
Dispone:

1.– Aldatzea Bidasoako Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Elkarteari (ACUBI) eta Euskadiko Kontsumitzaileen Elkargoari (EKE) 2020ko irailaren 10eko Ebazpenaren bidez eman zitzaizkien zenbatekoak, kontzeptu eta kopuru hauetan:

1.– Modificar las cuantías concedidas a la Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa – ACUBI y a la Federación de Consumidores de Euskadi – EKE en la resolución de 10 de septiembre de 2020, en los siguientes conceptos y cantidades:

Bidasoako Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Elkartea (ACUBI).

Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa - Acubi.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Euskadiko Kontsumitzaileen Elkargoa (EKE).

Federación de Consumidores de Euskadi – EKE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Ebazpen honek ez dio administrazio-bidea amaiera ematen, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

2.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

3.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

3.– Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2021.

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren zuzendaria,

La Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo,

MARÍA OLGA SANTAMARIA NAVARIDAS.

MARÍA OLGA SANTAMARIA NAVARIDAS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común