Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

116. zk., 2021eko ekainaren 15a, asteartea

N.º 116, martes 15 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3403
3403

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 20koa, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariarena, 2020ko abuztuaren 25eko Aginduaren babesean eskatutako laguntzak onartu eta ukatzekoa. Agindu horren bidez, 2015-2020ko aldirako EAEko landa garapeneko Programaren esparruan onartu zen Leader eremuko landa-inguruko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak arautzen dira.

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, por la que se conceden y deniegan las ayudas solicitadas al amparo de la Orden de 25 de agosto de 2020, por la que se regulan las ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader, aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020.

Gorago aipatutako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko abuztuaren 25eko Aginduaren babesean aurkeztutako laguntza-eskaerak ikusita –ebazpen honen I. eta II. eranskinetan, zerrendatuta daude– eta eskariekin batera aurkeztutako dokumentazioa aztertuta –espediente-zenbakiak aipatutako eranskinetan agertzen dira–.

Vistas las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la precitada Orden de 25 de agosto de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que se relacionan en los Anexos I y II de la presente Resolución, así como la documentación junto con ellas aportada, y cuyos números de expediente se indican en los citados Anexos.

Kontuan izanda Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) eta 1305/2013 (EB) abenduaren 17ko Erregelamenduek ezartzen dituztela, besteak beste, honako laguntza hauek: Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa (LGENF) eta landa-garapenaren aldeko laguntza komunitarioak; laguntza hauek eskualdeentzako Landa Garapenerako programen bidez gauzatzen dira eta aukera ere badago finantzaketa nazional gehigarriaz osatzeko.

Considerando que, entre otras cuestiones, los Reglamentos Comunitarios (CE) n.º 1306/2013 y 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, establecen el fondo FEADER y las ayudas comunitarias a favor de un desarrollo rural a través de los Programas de Desarrollo Rural regionales, así como la posibilidad de aportar financiación suplementaria nacional.

Kontuan izanda 2020ko abuztuaren 25eko Aginduaren 6. oinarrian xedatutakoaren arabera aurkeztutako eskaerak aztertzeaz eta ebaluatzeaz arduratzen den Tokiko Ekintzako Taldeak egindako ebazpen-proposamena.

Teniendo en cuenta la Propuesta de Resolución elaborada por el Grupo de Acción Local encargado del análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas según lo dispuesto en la base 6 de la Orden de 25 de agosto de 2020.

Kontuan izanda lehen azaldutakoa, honako hau

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen I. eranskinean aipatutako pertsona eskatzaileei ematea Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko abuztuaren 25eko Aginduan araututako laguntzak. Eranskin horretan, honako hauek zehazten dira: pertsona edo erakunde onuraduna, diruz lagunduko den proiektua, diruz laguntzeko moduko gastuaren zenbatekoa, puntuazioa eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura onartutako laguntzaren zenbatekoa. Laguntza hau finantzaketa gehigarri gisa agertzen da 2015-2020 aldirako, EAEko Landa Garapenerako Programan. Zenbatekoa, guztira, 5.199.928,41 eurokoa da.

Primero.– Conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución las ayudas reguladas por la Orden de 25 de agosto de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras especificándose en el citado Anexo, la persona o entidad beneficiaria, el proyecto subvencionado, el importe del gasto subvencionable, la puntuación y el importe de la subvención concedida con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en calidad de financiación adicional contemplada en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, siendo que la cuantía total asciende a 5.199.928,41 euros.

Bigarrena.– Ukatzea ebazpen honen II. eranskinean aipatutako pertsona eskatzaileei Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko abuztuaren 25eko Aginduan araututako laguntzak. Ukatzearen zioak eranskin horretan zehaztuta daude.

Segundo.– Denegar a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo II de la presente Resolución las ayudas reguladas por Orden de 25 de agosto de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras especificándose en el citado Anexo los motivos que fundamentan esa denegación.

Hirugarrena.– Jarduerak edo inbertsioak gauzatzeko epea, beranduenez ere, 2021eko abenduaren 31n bukatuko da, eta horiek ezin dira izan 2020ko ekitaldia baino lehen hasitakoak. Salbuespen gisa, gauzatze-epe hori luzatzen duten luzapenak eman ahal izango dira, betiere luzapena behar bezala justifikatzen bada eta jarduerek eta/edo inbertsioek amaituta behar zuten eguna baino hilabete lehenago eskatzen bada.

Tercero.– El plazo de ejecución de las actividades y/o inversiones finalizará a más tardar el 31 de diciembre de 2021 no pudiendo haber sido iniciadas con anterioridad al ejercicio 2020. Con carácter excepcional, se podrán conceder prórrogas que amplíen dicho plazo de ejecución, siempre y cuando dicha ampliación esté debidamente justificada y se solicite con un mes de antelación respecto a la fecha en la que debían estar finalizadas las actividades y/o inversiones.

Laguntzaren justifikazioa eta ordainketa laguntza-lerro bakoitzaren arabera egingo da, 2020ko abuztuaren 25eko Aginduan ezarritakoarekin bat etorriz.

La justificación y pago de la subvención se realizará atendiendo a lo recogido en la Orden de 25 de agosto de 2020 en función de cada línea de ayuda.

Pertsona onuraduna eratze-fasean dagoen pertsona juridikoa baldin bada, hura entitate pertsonifikatu bihurtzea ezinbesteko baldintza izango da laguntza kobratzeko.

En el caso de que la persona beneficiaria sea una persona jurídica en fase de constitución, la constitución efectiva de la misma como entidad personificada será condición necesaria para el cobro de la ayuda.

Era berean, baimenak edo lizentziak behar diren kasuetan, horiek lortzea ezinbesteko baldintza izango da laguntza kobratzeko.

De la misma forma, para los casos en los que sean preceptivos permisos y/o licencias, la concesión efectiva de los mismos será condición necesaria para el cobro de la ayuda.

Onartutako proiektua ezarritako epeetan egiten ez bada, edo epe horretan gauzatu izanaren egiaztagiriak aurkezten ez badira, onuradunek dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko dute, eta, hala badagokio, agindu arautzailearen 13.5 oinarrian aurreikusitako itzulketa-prozedura jarriko da abian.

La no realización del proyecto aprobado dentro de los plazos previstos, o la falta de presentación en el mismo plazo de la documentación acreditativa de la realización del mismo, supondrá la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la iniciación del procedimiento de reintegro previsto en la base 13.5 de la Orden reguladora.

Lagundutako proiektua betetzen ez bada, edo laguntza ematea ekarri duten betekizunak eta baldintzak betetzen ez badira eta, bereziki, laguntza jaso duten inbertsioei inbertsioa egin eta gutxienez ondorengo 5 urteetan eusten ez bazaie (ondasun higiezinak eraiki, eskuratu edo zaharberritzen diren kasuetan edo gainerako ondasunen kasuan), edo ondorengo 3 urteetan (kontratazio-lerroaren babesean sortutako besteren konturako lanpostuen kasuan), edo ondorengo 2 urteetan (ekintzailetzari laguntzeko-lerroak babestutako proiektuen kasuan), laguntzak eten egingo dira, eta, hala badagokio, eskuratutako kopuruak itzuli beharko dira, osorik edo zati bat.

El incumplimiento del proyecto para el que se concede la ayuda, así como de los requisitos y condiciones que han determinado la concesión de la misma, y en especial el no mantener las inversiones objeto de la subvención durante un mínimo de 5 años siguientes a su materialización, en el caso de la construcción, adquisición o rehabilitación de bienes inmuebles así como para el resto de bienes, de 3 años en el caso de los puestos de trabajo creados al amparo de la línea de contratación por cuenta ajena y de 2 años en el caso de los proyectos apoyados al amparo de la línea de apoyo al emprendimiento; supondrá la suspensión de las ayudas y el reintegro, en su caso, total o parcial de las cantidades obtenidas.

Laugarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik kontatzen hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat etorriz.

Cuarto.– Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de abril de 2021.

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria,

La Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas,

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común