Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

116. zk., 2021eko ekainaren 15a, asteartea

N.º 116, martes 15 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3401
3401

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzeko dirulaguntzen 2021-2023 deialdia argitaratzeko dena.

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas 2021-2023 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2021eko maiatzaren 25eko batzarrean hartutako erabakiaren bidez, orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzeko dirulaguntzen 2021-2023 deialdia egitea onetsi du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan. Maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartutako Lanbideko Estatutuen 10.2.p) artikuluan xedatutakoaren arabera, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 25 de mayo de 2021, ha aprobado la convocatoria de ayudas 2021-2023 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoa dela eta, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzeko dirulaguntzen 2021-2023 deialdia argitaratzea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2021eko maiatzaren 25ean hartu zuen erabakian onartua (ebazpen honen eranskinean jasota dago).

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de ayudas 2021-2023 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 25 de mayo de 2021, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak laguntza-deialdia onartzeko hartu duen erabakiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Deialdia onartzeko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2021.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREKIN LANKIDETZAN ORIENTAZIO PROFESIONALEKO EKINTZAK ETA ZERBITZUAK GAUZATZEKO DIRULAGUNTZEN 2021-2023 DEIALDIA
CONVOCATORIA DE AYUDAS 2021-2023 PARA FINANCIAR EL DESARROLLO DE ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL, EN COLABORACIÓN CON LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

Enplegu-zerbitzuen erabiltzaileei arreta espezializatua eta banakakoa ematea da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren ekintzaren funtsezko zutabea. Banakako arreta hori da bermerik onena, langabezian daudenen lan-aukerak hobetzeko eta lana dutenen enpleguaren kalitatea eta iraunkortasuna lortzeko. Gizarteak enplegurako orientazio-zerbitzuak eskatzen jarraitzen du, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua zerbitzu horiek ematera behartuta dago.

El pilar fundamental de la acción de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es la atención individualizada y especializada de las personas usuarias de los servicios de empleo. Esa atención personalizada se constituye como la mejor garantía para la consecución de los objetivos de mejora de la empleabilidad de las personas en situación de desempleo y de calidad y mantenimiento del empleo de las personas ocupadas. La sociedad sigue demandando servicios de orientación para el empleo que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo está obligado a prestar.

Kontuan hartuta 2020tik pairatzen ari garen osasun-errealitatea eta horren ondorioz herritarren artean ezarri diren prebentzio- eta babes-neurriak, beharrezkoa da zerbitzu publikoek eta haien erakunde laguntzaileek herritarren eskura jarritako baliabideak egokitu ditzatela, gobernu-ekintzan adostutako arreta-helburuak lortzeko. Agertoki berri honetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak are gehiago zabaldu eta erraztu nahi du herritarrek enplegu- eta prestakuntza-zerbitzuak eskuratzeko duten aukera. Horrela, bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren ustez, herritarrekiko aurrez aurreko eta zuzeneko harremana ezartzen duen hori da oraindik ere arreta-ardatz desiragarri eta optimoa, enplegurako prestakuntzaren eta orientazio profesionalaren arloetan. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, era berean, areagotu egin nahi ditu politika publiko horietara aurrez aurrekoak ez diren testuinguruetatik iristeko aukerak, betiere bere zerbitzuen erabiltzaileek jasotzen duten arreta pertsonalizatuago eta indibidualizatuago egon dadin.

La realidad sanitaria que venimos sufriendo durante el 2020 y las consiguientes medidas de prevención y protección entre la población no hacen sino exigir de los servicios públicos y sus entidades colaboradoras una adaptación y adecuación de los medios puestos a disposición de la ciudadanía para alcanzar los objetivos de atención comprometidos en la acción de gobierno. Se abre un nuevo escenario en el que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se propone ampliar y facilitar aún más el acceso de la ciudadanía a los servicios de empleo y formación. De este modo, Lanbide-Servicio Vaco de Empleo continúa valorando como eje de atención deseable y óptimo el que se establece desde en una relación presencial y directa con el ciudadano en los ámbitos de la Formación para el Empleo y la Orientación Profesional. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo desea aumentar, a su vez, las posibilidades de acceso a estas políticas públicas desde contextos no presenciales que puedan preservar en todo momento la mayor personalización e individualización de la atención recibida por las personas usuarias de sus servicios.

Enpleguaren Legeko testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren (aurrerantzean, 3/2015 LED) 28. artikuluaren 1. puntuan zehazten denaren arabera, enplegu-zerbitzu publikoetan sartzeko, langabeek izena eman beharko dute, eta, hasierako elkarrizketa batean, datuak eman. Elkarrizketa horretan, laneratzeko zer zerbitzu behar dituzten aztertuko da. Horren arabera, eta pertsona langabeen laguntzarekin, enplegu-ibilbide indibidualizatu eta pertsonalizatu bati ekin behar ote zaion erabakiko da, langabeen profil profesionala, lanbide-gaitasunak, beharrak, itxaropenak eta lan-merkatuaren egoera kontuan hartuta.

El artículo 28 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre (en adelante RDL 3/2015), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo define en su punto 1, que el acceso de las personas desempleadas a los servicios públicos de Empleo se efectuará mediante su inscripción y recogida de datos en una entrevista inicial que conllevará una valoración de los servicios que requiere para su inserción laboral. De acuerdo con ello y con la colaboración con las personas desempleadas, se determinará, si procede, el comienzo de un itinerario individual y personalizado de empleo en función del perfil profesional, competencias profesionales, necesidades y expectativas de la persona, junto a la situación del mercado de trabajo.

3/2015 LEDaren 29. artikuluak jasotzen duenez, enplegu-zerbitzu publikoak enplegu-ibilbide indibidual eta pertsonalizatuak egiteko, haien jarraipena egiteko, ebaluatzeko eta, behar izanez gero, berriro zehazteko arduradunak izango dira. Dagokionean, enplegua eskatzen duten pertsonak erakunde laguntzaileetara bideratuko dituzte, egin beharreko ekintzak egin ditzaten. Edonola ere, enplegu-zerbitzu publikoei dagozkien jarduketak eta itundu daitezkeenak zehaztuko dira.

El artículo 29 del RDL 3/2015 establece que los Servicios Públicos de Empleo serán responsables de la realización, seguimiento, evaluación y posible redefinición de los itinerarios individuales y personalizados de empleo, y en su caso, derivarán la realización de acciones a desarrollar por las personas demandantes de empleo a las entidades colaboradoras. En todo caso, se fijarán las actuaciones propias de los Servicios Públicos de Empleo y las que podrán ser concertadas.

3/2015 LEDaren 36. artikuluaren 3. puntuan ezartzen denaren arabera, enplegu-zerbitzu publikoek kudeatuko dituzte enplegu-politika aktiboetarako baliabide ekonomikoak, eta, beraz, beharrezkotzat jotzen dituzten zerbitzu eta programak garatu ahal izango dituzte. Zerbitzu eta programa horiek enplegu-politikako urteko planetan sartuko dira, eta 10.4 artikuluan ezarritako ardatzetan txertatuko.

El artículo 36 del RDL 3/2015 establece, en su punto 3, que los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo serán gestionados por los Servicios Públicos de Empleo, pudiendo desarrollar los servicios y programas que consideren necesarios y que se incluirán en los Planes Anuales de Política de Empleo y estarán integrados en los ejes establecidos en el artículo 10.4.

Zerbitzu eta programa horiek kudeatzeko, honako hauek erabil daitezke: dirulaguntza publikoak, administrazio-kontratazioa, hitzarmenak, zuzeneko kudeaketa edo zuzenbidez egokia den beste edozein forma juridiko.

Estos servicios y programas podrán ser gestionados mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho.

Halaber, 3/2015 LEDaren 38. artikuluan ezartzen du enplegu-politika aktiboetako zerbitzu eta programek 10.4 artikuluan jasotako ardatzei emango dietela estaldura, eta autonomia-erkidegoek eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak diseinatu eta gauzatuko dituztela, beren eskumenen esparruan. Horien artean, 1. ardatza da Orientazioa, eta horren barruan sartzen dira lanbide-informazioa, motibazioa, aholkularitza, diagnostikoa eta lanbide-profilaren eta gaitasunen zehaztapena, ikasteko banakako ibilbidearen diseinua eta kudeaketa, enplegua bilatzea, lan-bitartekaritza eta, laburbilduz, onuradunak laneratzen laguntzeko jarduerak.

A su vez, el artículo 38 del RDL 3/2015, establece que los servicios y programas de políticas activas de empleo darán cobertura a los Ejes establecidos en el artículo 10.4 y que se diseñarán y desarrollarán por las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de sus competencias. Entre ellos, contempla como Eje 1. Orientación, y el mismo comprende las actuaciones de información profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de personas beneficiarias.

Enplegu Sistema Nazionalaren Zerbitzuen Zorro Komuna onartzen duen urtarrilaren 16ko 7/2015 Errege Dekretuaren 8.1 artikuluan azaltzen du zer den orientazio profesionalerako zerbitzua: zerbitzu integral bat da, informazioa ematea, banakako egoeren diagnostikoa egitea, aholkularitza eskaintzea, motibatzea eta hainbat lan-trantsizio mota bizi dituzten pertsonak laguntzea xede dituena. Gainera, erabiltzaileen enplegagarritasuna hobetu, beren ibilbide profesionala sustatu eta beren kontratazioa ahalbidetu edo auto-enplegurantz bideratu nahi ditu. Era berean, zehazten du premien diagnostikotik abiatuta, orientazioak zorroko beste zerbitzu espezializatu batzuk ematea ahalbidetu dezakeela.

El Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo desarrolla en su artículo 8.1 que el servicio de orientación profesional es un servicio integral que tiene por objeto la información, el diagnóstico de la situación individual, el asesoramiento, la motivación y acompañamiento en las distintas transiciones laborales y su finalidad es ayudar a las personas usuarias a mejorar su empleabilidad, promover su carrera profesional y facilitar su contratación u orientar hacia el autoempleo. Asimismo, especifica que, a partir del diagnóstico de sus necesidades, la orientación podrá dar lugar a la prestación de otros servicios especializados de la cartera.

Halaber, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legean, honako hau hartzen da bizialdi osoko orientaziotzat: prozesu jarraitu bat, herritarrari laguntza emateko, bere bizitzako edozein unetan, bere gaitasunak eta interesak zehazten, hezkuntza, ikaskuntza eta enpleguari buruz erabakiak hartzen, eta ikaskuntzako, txertaketa profesional edo sozialeko, edo interes pertsonaleko proiektu bat definitzen, planifikatzen eta kudeatzen. Lege horren III. kapituluan, bizialdi osoko orientazio-sistema bateratua –Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio- eta orientazio-zerbitzuak barne hartzen dituena– zer den azaltzen da.

A su vez la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida entiende por orientación a lo largo de la vida a aquel proceso continuo de acompañamiento a la ciudadanía, en cualquier momento de su vida, para determinar sus competencias e intereses, tomar decisiones en materia de educación, aprendizaje y empleo, y definir, planificar y gestionar un proyecto de aprendizaje, de inserción profesional o social, o de interés personal. Dicha ley en su Capítulo III desarrolla el sistema integrado de orientación a lo largo de la vida en el que participan los servicios de información y orientación del Servicio Vasco de Empleo.

1/2013 Legearen 40. artikuluko 2. puntuak azaltzen duenez, bizialdi osoko orientazio-sistema bateratua osatuko dute: herritarrak hezkuntza-testuinguruan eta testuinguru profesional, pertsonal eta sozialean informatzea eta aholkatzea eta, hala badagokio, laguntza ematea helburutzat duten eragile, tresna eta ekintza guztiek.

En su punto segundo, el artículo 40 de la Ley 1/2013 explica que el sistema integrado de orientación a lo largo de la vida comprenderá el conjunto de agentes, instrumentos y acciones que tienen por objeto informar, asesorar y, en su caso, proporcionar acompañamiento a las ciudadanas y los ciudadanos en distintos contextos: educativo, profesional, personal y social.

Azkenik, lege beraren 40. artikuluko 3. puntuaren arabera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio- eta orientazio-zerbitzuek osatuko dute orientazio-sistema bateratua, hezkuntza-sistemako orientazio-zerbitzuekin, eta bizialdi osorako ikaskuntzaren inguruan lanean dabiltzan gizarte-eragileen eta erakundeen informazio- eta orientazio-zerbitzuekin batera.

Por último, el artículo 40.3 de la misma Ley aclara que los servicios de información y orientación del Servicio Vasco de Empleo forman parte del sistema integrado de orientación, junto a los servicios de orientación del sistema educativo y a los servicios de información y orientación de los agentes sociales y entidades que desarrollan actividades de aprendizaje a lo largo de la vida.

Lanbide-orientazioko ekintzak batik bat kolektibo lehenetsi batzuentzat egongo dira bideratuak. Enpleguaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 30. artikuluan, esaten da pertsona batzuek lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituztela, batik bat gazteek, eta arreta berezia ematen zaie prestakuntzarik ez dutenei, emakumeei, epe luzeko langabeei, 45 urtetik gorako pertsonei, familia-erantzukizunak dituzten pertsonei, desgaitasunen bat duten pertsonei eta gizarte-bazterkeria egoeran daudenei eta etorkinei, atzerritarrei buruzko legeari dagokionez, eta beste pertsona batzuei, Enplegu Sistema Nazionalaren esparruan.

De entre las personas destinatarias de las acciones de orientación profesional, se prestará especial atención a colectivos considerados prioritarios. El artículo 30 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo refiere la presencia de personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, personas con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería, u otros que se puedan determinar, en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

Horretaz gainera, urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren artikulu horretako 2. apartatuak dioenez, kolektibo horien inguruabar bereziak aintzat harturik, enplegu-zerbitzu publikoek banakako eta pertsonalizatutako enplegu-ibilbideak diseinatzea bermatuko dute, neurri eta politika guztiak konbinatzen dituztenak, behar bezala egokituak eta doituak bertako pertsonen lanbide-profilari eta beren premia bereziei. Beharra dagoenean, enplegu-zerbitzu publikoek balioetsi egingo dute gizarte-zerbitzuekin koordinatu beharrik ba ote dagoen, pertsona horiei arreta hobea emateko.

El mismo artículo en su apartado 2 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre expresa que teniendo en cuenta las especiales circunstancias de estos colectivos, los servicios públicos de empleo asegurarán el diseño de itinerarios individuales y personalizados de empleo que combinen las diferentes medidas y políticas, debidamente ordenadas y ajustadas al perfil profesional de las personas que los integran y a sus necesidades específicas. Cuando ello sea necesario, los servicios públicos de empleo valorarán la necesidad de coordinación con los servicios sociales para dar una mejor atención a estas personas.

Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen xedea da Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistema eratzea, eta sistema horren kudeaketan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak parte hartzen du, beste administrazio batzuekin lankidetzan. Lege horren 3. artikuluak Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren oinarrizko printzipioak ezartzen ditu, eta horien artean daude gizarte-arloko politikak aktibatzea eta enplegua errentagarri egitea, bai eta prestakuntza-, orientazio- eta laneko bitartekaritza-neurriak ere, formula jakin batzuk ezarriz lan-merkatuan sartzea aukera erakargarriagoa eta errentagarriagoa izan dadin diru-sarrerak bermatzeko prestazio ekonomikoak jasotze hutsa baino. artikulu horrek ezartzen dituen printzipioen artean, halaber, arreta pertsonalizatua dago, pertsonen premiei egokitua eta haien egoeraren diagnosi integralean oinarritua.

La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión tiene como objetivo constituir el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social en cuya gestión participa Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con otras administraciones. Dicha ley en su artículo 3 establece entre los principios básicos del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social la activación de las políticas sociales y rentabilización del empleo junto a medidas de formación, orientación e intermediación laboral, implantando fórmulas dirigidas a garantizar que la incorporación al mercado de trabajo sea una opción más atractiva y rentable que la simple percepción de prestaciones económicas de garantía de ingresos. Igualmente, dicho artículo establece como otro principio la atención personalizada, ajustada a las necesidades de las personas y basada en el diagnóstico integral de su situación.

Deialdi honek bere egiten ditu 2030erako Enpleguaren Euskal Estrategiaren 3. bektore estrategikoan proposatutako orientabideak (www.euskadi.eus). Horren arabera, laguntza eta orientazio pertsonalizatuak dira enplegu-politika aktiboen funtsezko elementuak, pertsonen enplegagarritasuna hobetzen eta lan-merkatuan sartzea errazten baitute.

La presente convocatoria asume las orientaciones propuestas en el vector estratégico 3 de la Estrategia Vasca de Empleo 2030 (www.euskadi.eus) que refiere como objetivo el acompañamiento y orientación personalizadas como elementos clave de las políticas activas de empleo, que mejoran la empleabilidad de las personas y facilitan su acceso al mercado laboral.

Esku hartzeko ereduen eta horien emaitzen arrakastaren funtsezko zutabetzat hartzen da pertsonalizazioa, eta beharrezkoa da kolektibo eta pertsona bakoitzaren behar eta errealitateetara egokitzen diren zerbitzu espezializatuen eraketan aurrera egitea.

La personalización se entiende como un pilar clave de los modelos de intervención y del éxito de sus resultados, siendo necesario avanzar de manera decidida en la configuración de servicios especializados que se adapten a las necesidades y realidades de cada colectivo y persona.

Hau da, gizarteratze pertsonalizatuko benetako ibilbideak diseinatzeko aukera ematen duten esku-hartze ereduak behar dira.

Es decir, modelos de intervención que permitan el diseño de verdaderos itinerarios de inserción personalizada.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren ardura izango da lanik gabe edo okupatuta egonik Lanbiden lan-eskatzaile gisa edo enplegu aurreko zerbitzuen eskatzaile gisa izena emandako pertsona bakoitzaren banakako enplegu-ibilbide pertsonalizatua diseinatzea, lantzea eta gauzatzea, eta bertan joan daitezke enplegurako eta autoenplegurako orientazio- eta informazio-zerbitzuak, lanbide-kualifikazioa eta enplegagarritasuna hobetzeko zerbitzuak, eta enpresekin eta entitate nahiz erakunde publikoekin harremanetan jartzeko zerbitzuak, interesduna laneratzea errazteko, enplegurako gaitasunak hobetuz eta motibazioarekin erlazionatutako alderdiak alde batera utzi gabe.

Será responsabilidad de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el diseño, elaboración y realización, si procede, de un itinerario individual y personalizado de empleo de las personas desempleadas u ocupadas, inscritas en Lanbide como demandantes de empleo o como demandantes de servicios previos al empleo, que podrá incluir servicios de orientación e información profesional y el autoempleo, de mejora de su cualificación profesional y de su empleabilidad, y contactos con las empresas, entidades y organismos públicos para facilitar su inserción laboral incluyendo la mejora competencial y sin olvidar los aspectos relativos a la motivación para el empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskatzaileen enplegagarritasuna balioesteko eta ibilbide pertsonalizatuak diseinatzeko lehentasuna izango du. Ondorioz, ibilbide pertsonalizatuak ezarri ondoren gauzatuko ditu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ekintza eta zerbitzu zehatzak, zuzenean edo erakunde laguntzaileen bitartez.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se reserva la posible realización de la valoración de empleabilidad y el diseño de los itinerarios personalizados de las personas demandantes de manera preferente. Por lo tanto, los itinerarios personalizados, las concretas acciones y servicios resultantes se prestarán por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo directamente o a través de las entidades colaboradoras.

Orientazio profesionalaren zerbitzuaren hartzaile potentzialen kopurua kontuan hartuta, premiazkoa da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lan egingo duten erakundeen sare bat aukeratzeko finkatutako prozedurari eustea. Enplegu-zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonentzat ezartzen diren ibilbide pertsonalizatuen ondoriozko orientazio-jarduketak eta -zerbitzuak ematen lagunduko dute sare horretako erakundeek, baita enplegu-zentroko jarduera ematen ere.

Teniendo en cuenta el número de personas potencialmente destinatarias de las actuaciones del servicio de orientación profesional, se hace necesario mantener un procedimiento para seleccionar una red de entidades que colaboren con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tanto en la prestación de acciones y servicios de orientación derivados de los itinerarios personalizados que se establezcan, como en la prestación de la actividad de centro de empleo.

Laguntza-deialdi honen bitartez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzutik kanpoko erakundeen laguntza behar duten orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak zehazten dira, eta haiek finantzatzeko deialdia egiten da.

Mediante esta convocatoria de ayudas, se determinan las acciones y servicios de orientación para cuya ejecución se precisa la colaboración de entidades externas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, convocándose las ayudas destinadas a su financiación.

Era berean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak gauzatzeko erakunde laguntzaileek izan beharreko gutxieneko baliabide pertsonal eta materialen baldintzak ezartzen dira, jarduera horren kalitatea eta eraginkortasuna bermatze aldera.

Igualmente, se establecen los requisitos mínimos de recursos personales y materiales que han de cumplir las entidades colaboradoras para prestar las acciones y servicios de orientación en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con el fin de garantizar la calidad y eficiencia en el desarrollo de esta actividad.

Deialdi honetako laguntzak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2021eko ekitaldiko Dirulaguntza Plan Estrategikoan aurreikusita daude. Organismo autonomo horren Administrazio Kontseiluak onartu zuen plan hori, 2020ko abenduaren 15eko bileran hartutako erabakiaren bidez (www.lanbide.euskadi.eus web-orrian argitaratua), eta, hartara, bete egin zuen Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatutakoa.

Las ayudas de la presente convocatoria se encuentran previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el ejercicio 2021, aprobado por el Consejo de Administración de este organismo autónomo mediante acuerdo adoptado en su sesión de 15 de diciembre de 2020 y publicado en la página web www.lanbide.euskadi.eus, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak hala proposatuta, erakunde autonomo honen Administrazio Kontseiluak, 2021eko maiatzaren 25eko batzarrean, orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzeko dirulaguntzen 2021-2023 deialdia onartu du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, baldintza hauekin:

Por todo ello, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 25 de mayo de 2021, aprueba la convocatoria de ayudas 2021-2023 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en los siguientes términos:

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

Deialdi honen xedea da orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzu profesionalak garatzeko laguntza ekonomikoak jasotzeko oinarri arautzaileak ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoan. 2021-2023 aldian gauzatuko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, diruz lagun daitezkeen bi lerroren bitartez:

Constituye el objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras de la concesión de las ayudas económicas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a ejecutar en los ejercicios 2021 a 2023, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de dos líneas subvencionales:

a) Orokorrean Lanbideko erabiltzaileei zuzendutako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko laguntzak.

a) Ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos, con carácter general, a las personas usuarias de Lanbide.

b) Desabantaila-egoeran dauden taldeetako pertsonei zuzendutako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko laguntzak.

b) Ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos a personas pertenecientes a colectivos en desventaja.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta Europako Gizarte Funtsaren kofinantzaketa.

Artículo 2.– Recursos económicos y cofinanciación del Fondo Social Europeo.

1.– Deialdi honek arautzen dituen laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoen zenbatekoa 11.467.928,00 eurokoa da, eta, horietatik, 2.293.585,60 euro 2021eko ordainketa-kredituari dagozkio. 2022rako konpromiso-kredituan sartuko dira 5.733.964,00 euro, eta 2023rako konpromiso-kredituan, berriz, 3.440.378,40 euro. Horiek guztiak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoaren aurrekontuan aurreikusita daude.

1.– Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la presente convocatoria ascienden a un total de 11.467.928,00 euros, de los cuales 2.293.585,60 euros corresponden al crédito de pago del ejercicio 2021, 5.733.964,00 euros al crédito de compromiso del ejercicio 2022, y 3.440.378,40 euros al crédito de compromiso del ejercicio 2023 previstos en el presupuesto del organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitako baliabide ekonomikoen zenbateko osoa aipatu diren dirulaguntza-lerroen artean banatzekoa da, honela:

2.– El importe global de los recursos económicos previsto en el párrafo anterior se distribuye por cada una de las distintas líneas subvencionales del siguiente modo:

a) II. kapituluak arautzen dituen Lanbideko erabiltzaileei orokorrean zuzendutako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko laguntzak finantzatzeko: 5.950.000,00 euro; horietatik, 1.190.000,00 euro 2021eko ordainketa-kredituari dagozkio, 2.975.000,00 euro 2022ko konpromiso-kredituari, eta 1.785.000,00 euro 2023ko konpromiso-kredituari.

a) Para la financiación de las ayudas destinadas al desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos, con carácter general, a las personas usuarias de Lanbide, reguladas en el Capítulo II: 5.950.000,00 euros, de los cuales 1.190.000,00 euros corresponden al crédito de pago de 2021, 2.975.000,00 euros al crédito de compromiso de 2022 y 1.785.000,00 euros al crédito de compromiso de 2023.

b) III. kapituluak arautzen dituen desabantaila-egoeran dauden taldeetako pertsonentzat orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzeko laguntzak finantzatzeko: 5.517.928,00 euro; horietatik, 1.103.585,60 euro 2021eko ordainketa-kredituari dagozkio, 2.758.964,00 euro 2022ko konpromiso-kredituari, eta 1.655.378,40 euro 2023ko konpromiso-kredituari.

b) Para la financiación de las ayudas destinadas al desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, reguladas en el Capítulo III: 5.517.928,00 euros, de los cuales 1.103.585,60 euros corresponden al crédito de pago de 2021, 2.758.964,00 euros al crédito de compromiso de 2022 y 1.655.378,40 euros al crédito de compromiso de 2023.

3.– Aurreko apartatuko a) eta b) apartatuetan aipatutako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak Europako Gizarte Funtsaren laguntzaz finantza daitezke, EAEko 2014-2020 EGF Programa Operatiboaren, 2014-2020 Gazte Enplegurako Programa Operatiboaren eta/edo EAEko 2021-2027ko EGF Plus Programa Operatiboaren esparruan.

3.– Las acciones y servicios de orientación mencionadas en los puntos a) y b) del apartado anterior podrán ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE del País Vasco, 2014-2020, del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020 y/o del Programa Operativo FSE Plus del País Vasco, 2021-2027.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
Orokorrean Lanbideko ERABILTZAILEEI zuzendutako orientazio PROFESIONALEKO ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko LAGUNTZAK
AYUDAS para el desarrollo de acciones y servicios de orientación PROFESIONAL dirigidos, con carácter general, a LAS PERSONAS USUARIAS de lanbide

3. artikulua.– Kapitulu honen xedea.

Artículo 3.– Objeto de este capítulo.

Kapitulu honen xede dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eman ditzakeen dirulaguntzen oinarri espezifiko arautzaileak, orokorrean Lanbideko erabiltzaileei zuzendutako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko 2021-2023 aldiko ekitaldietan.

Son objeto de este capítulo las bases específicas reguladoras de las ayudas económicas que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá otorgar para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidas, con carácter general, a las personas usuarias de Lanbide, a ejecutar en los ejercicios de 2021 a 2023.

4. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak: orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak.

Artículo 4.– Actuaciones subvencionables: acciones y servicios de orientación profesional.

1.– Lanbidek ezarritako banakako nahiz taldeko orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuek (aurrezko aurrekoak direnek eta ez direnek) jaso ditzakete kapitulu honetako laguntzak, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak erakunde laguntzaileen premia baldin badu haiek emateko. Zerbitzuak I. eranskinean adierazitako eran emango dira, han zehazten baitira lurralde-eremuak edo, dagokionean, azpi-eremuak zein diren eta zenbat orientazio-ordu eman behar diren.

1.– Podrán ser objeto de subvención al amparo de este capítulo las acciones y servicios de orientación presenciales y no presenciales de carácter individual o grupal, para cuya ejecución Lanbide-Servicio Vasco de Empleo precisa el apoyo de entidades colaboradoras en los términos previstos en el Anexo I, en el que se concretan los ámbitos territoriales de actuación o en su caso los subámbitos de los mismos, y el número de horas de orientación.

Aurrez aurrekoak ez diren zerbitzuak egin izanaren ebidentzia justifikatzeko, pertsonak erakundean duen sinadura biometrikoaren bidez baliozkotuta egon beharko dute, edo, bestela, urrunetik baliozkotuta, Nire Lanbideneten dagoen espazioan, Lanbideren webgunean, zerbitzua eman eta hurrengo egunetik aurrera bost egun balioduneko gehieneko epean.

Para justificar la evidencia de la realización de los servicios no presenciales, los mismos deberán estar validados a través de la firma biométrica de la persona en la entidad o bien a través de su validación en remoto en el espacio existente en Mi Lanbidenet, en la web de Lanbide, en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la prestación del servicio.

Aurrez aurreko zerbitzuak egin izanaren ebidentzia justifikatzeko, zerbitzu horiek baliozkotuta egon beharko dute, gehienez ere bost egun balioduneko epean, zerbitzua eman eta hurrengo egunetik aurrera, pertsonak erakundean bertan duen sinadura biometrikoaren bidez, kausa justifikaturik ez badago behintzat.

Para justificar la evidencia de la realización de los servicios presenciales, los mismos deberán estar validados, en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la prestación del servicio, a través de la firma biométrica de la persona en la propia entidad, salvo causa justificada.

Pertsona bakoitzeko aurrez aurrekoak ez diren orduen % 30 baino ez da baimenduko, itzuli nahi duten eskatzaile emigranteen kasuan izan ezik, horietan aurrezko aurrekoak ez diren zerbitzu-orduen % 100 arte baimenduko baita.

Se permitirán únicamente hasta un 30 % de horas no presenciales por persona, salvo en el caso de los demandantes emigrantes con voluntad de retorno, en las que se permitirá hasta el 100 % de servicios no presenciales.

2.– Jarraian datozen jarduerak sartzen dira diruz lagun daitezkeen orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuen barruan:

2.– Las acciones y servicios de orientación subvencionables comprenden las siguientes actividades:

a) Lan-merkatuari eta enplegu-politika aktiboei buruzko informazioa ematea eta zorroko zerbitzu komunen eta osagarrien eskaintzari buruzko informazioa eskaintzea.

a) Información sobre el mercado de trabajo, las políticas activas de empleo y oferta de los servicios comunes y complementarios de la cartera común de servicios.

Lan-merkatuari eta enplegu-politika aktiboei buruzko datuak eta inguruabarrak jakinaraztea, erabiltzaileen enplegu-aukerak areagotzeko baliagarri izan daitezkeen neurrian. Orientazioa banaka edo taldean egin ahal izango da.

Comprende la comunicación sobre los datos o las circunstancias relativas al mercado de trabajo y las políticas activas de empleo que puedan resultar de utilidad para incrementar las oportunidades de empleo de los usuarios. Podrá realizarse con carácter individual o grupal.

b) Bajan dagoen enplegu-eskaeraren administrazio-egoera aldatzea, eskaera berrikustea eta eguneratzea.

b) Cambio de situación administrativa de la demanda de empleo en baja, revisión y actualización de la demanda.

Horren barruan sartzen da, era berean, erabiltzaileari arreta espezifiko indibiduala ematea, eskaeraren administrazio-egoera aldatzea, eskaria berrikustea eta, hala badagokio, enplegu-eskaera, eskatutako lanbideak, prestakuntza- eta esperientzia-datuak, eta abar eguneratzea.

Comprende la atención específica individual a la persona usuaria, incluyendo cambio de situación administrativa de la demanda, la revisión de la demanda y en su caso, la actualización de su demanda de empleo, ocupaciones solicitadas, datos de formación y experiencia, etc.

c) Banakako diagnostikoa egitea, enplegagarritasuna baloratzea eta eskatzailearen profila eta baliabideak prestatzea.

c) Diagnóstico individualizado, Valoración de empleabilidad y elaboración del perfil y recursos del demandante.

Apartatu honetan sartzen da pertsonari banakako arreta ematea, banakako enplegagarritasun-galdetegiak eginez, trebetasunak, gaitasunak, prestakuntza eta esperientzia, interesak, testuingurua eta balizko aukera profesionalak identifikatuz, bai eta jarduera hori garatzen duen protokolo espezifikoan garrantzitsutzat jotzen diren beste aldagai guztiak sartuz ere. Erabiltzailearen profila osatu eta haren enplegagarritasuna baloratzeko erabiliko da informazio hori.

Se incluye en este apartado la atención individual a la persona a través de la realización individual de cuestionarios de empleabilidad, identificación de habilidades, competencias, formación y experiencia, intereses, contexto y las posibles oportunidades profesionales, así como cuantas otras variables se estimen relevantes en el protocolo específico que desarrolle esta actividad. Esta información se utilizará para la elaboración del perfil de la persona usuaria y la valoración de su empleabilidad.

d) Enplegurako ibilbide pertsonalizatua diseinatzea, enplegu-akordio pertsonal baten bidez.

d) Diseño del itinerario personalizado para el empleo a través de un acuerdo personal de empleo.

Erabiltzailearen profilari, beharrizanei eta aurreikuspenei erreparatu ondoren, erabiltzaile horrek enplegua eskura dezan egokien irizten den ibilbidea sortzeko banakako arreta ematean datza, eta hari modu ziur batean jakinaraziko zaio. Ibilbide hori sortzeko, irizpide teknikoak eta estatistikoak erabiliko dira, eta, horretaz gainera, ekintza nagusi batzuk, haiek egiteko egutegia eta haiek egiaztatu eta jarraitzeko elementuak zehaztuko dira. Ibilbide hori egiteko, beharrezkoa izango da erabiltzaileak izena ematea eta enplegu-zerbitzu publikoarekin enplegu-akordio pertsonal bat sinatzea.

Consiste en la atención individual a la persona para la elaboración y comunicación fehaciente a la misma del proceso que se considere mutuamente más adecuado para su acceso al empleo de acuerdo con su perfil, necesidades y expectativas a través de criterios técnicos y estadísticos, incluyendo las principales acciones propuestas y el calendario de realización, así como los elementos de verificación y seguimiento. Para la realización de este itinerario será necesaria la suscripción y firma de un acuerdo personal de empleo entre la persona usuaria y el servicio público de empleo.

e) Enplegurako ibilbide pertsonala garatzen laguntzea.

e) Acompañamiento para el desarrollo de itinerario personal para el empleo.

Banaka eta modu pertsonalizatuan egingo da erabiltzailearen ibilbidearen jarraipena. Era berean, bere ibilbidea berrikusi eta eguneratuko da, betebeharrak, helmugak eta etapak finkatuko dira, eta haiek betetzen direla ikuskatuko da. Halaber, erabiltzaileak hartutako jarduera-konpromisoaren jarraipena egingo da, baldin eta haiek prestazioen hartzaile baldin badira. Horrez gainera, erabiltzailea suspertzeko eta haren enplegagarritasuna hobetzeko aholkularitza, informazio eta laguntza emango da.

Consiste en el seguimiento individual y personalizado de las acciones que la persona usuaria vaya llevando a cabo en ejecución de su itinerario, la revisión y actualización del mismo, la fijación y supervisión del cumplimiento de hitos, etapas y obligaciones, así como el compromiso de actividad para el caso de usuarios/as que también sean perceptores/as de prestaciones, y cuantas otras funciones de asesoramiento, información y apoyo sean precisas para facilitar la activación de la persona usuaria y mejorar su empleabilidad.

f) Orientazioa, aholkularitza eta laguntza indibiduala ematea pertsonari, helburuak, estrategiak, plangintza, enplegua bilatzeari buruzko autoezagutza eta enplegagarritasuna hobetzen laguntzeko.

f) Orientación y asesoramiento y ayuda carácter individual en el apoyo a la persona para la definición y puesta en acción de objetivos, estrategias, planificación, autoconocimiento en relación a la búsqueda de empleo y mejora de la empleabilidad.

Erabiltzailearekiko banakako arreta eta lana hartzen ditu barne, laneratze- eta/edo prestakuntza-helburuei aurre egiteko estrategia orokorrak eta/edo espezifikoak identifikatu ahal izateko.

Comprende la atención y trabajo individual con la persona usuaria que les permita identificar estrategias de afrontamiento general y/o específicas en relación a sus objetivos de inserción laboral y/o formativos.

g) Aholkularitza eta laguntza tekniko gehigarria ematea bere autoaurkezpena eta curriculuma prestatzeko, profil profesionala isla dadin konpetentzia edo gaitasun pertsonal eta profesionalen arabera.

g) Asesoramiento y ayuda técnica adicional para la elaboración de técnicas de autopresentación y currículum vitae que refleje su perfil profesional en términos de competencias personales y profesionales.

Erabiltzaileei emango zaien informazio eta aholkularitza banakakoa edo taldekoa izango da, haien gaitasunak eta lanbide-profilak identifikatzeko. Horrez gainera, laguntza-tresnak eta -teknikak jarriko dira haien eskura, curriculum pertsonalizatuak, portfolioak, autoaurkezpen-gutuna, marka pertsonala eta abar egin ditzaten.

Comprende la información y asesoramiento individual o grupal a los usuarios que les permita identificar sus competencias y su perfil profesional, así como la provisión de instrumentos y técnicas de ayuda para la elaboración personalizada de su currículum vitae, portfolios, carta de autopresentación, marca personal, etc.

h) Enplegu-bilaketa aktiborako aholkularitza eta teknikak ezartzea. Banakakoa edo taldekoa.

h) Asesoramiento y aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo. Individual o Grupal.

Atal honetan, informazioa emango da eta besteren konturako enplegua bilatzeko eskuragarri dauden bitartekoen, tekniken eta tresnen oinarrizko erabilera erakutsiko da. Azken horietan sartuko dira, besteak beste, bitarteko telematikoak eta sare sozialak erabiltzeko aholkularitza. Autoenplegu eta ekintzailetzarako aholkularitza-zerbitzu espezializatuetara bideratuko da, une egokia iristen denean.

Contempla la provisión de información y manejo básico de los medios, técnicas y herramientas accesibles para la búsqueda de empleo por cuenta ajena, incluyendo el asesoramiento en el uso de los medios telemáticos y el uso de las redes sociales. Se derivará, cuando proceda, a servicios especializados de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

i) Hasierako informazioa ematea eta ekintzailetzarako eta autoenplegurako aukerak hautematea.

i) Información inicial y detección de posibilidades para el emprendimiento y el autoempleo.

Autoenpleguarekiko motibazioarekin, ekintzailetzarako prozedura eta laguntzekin eta enpresa-helburu posibleak hautematearekin lotutako alderdietan oinarrizko banakako edo taldeko laguntza emango da.

Comprende la asistencia individual o grupal básica en aspectos relacionados con la motivación hacia el autoempleo, procedimientos y ayudas para el emprendimiento y detección de posibles objetivos empresariales.

3.– Diruz lagundu beharreko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzeko epea bi urtekoa izango da, dirulaguntzak emateko ebazpena jakinarazi ondotik, ebazpen horretan adierazten den egunetik aurrera.

3.– El período de ejecución de las acciones y servicios a subvencionar será de dos años, posteriores a la notificación de la Resolución de concesión de las subvenciones y contados a partir de la fecha concreta que en ella se indique.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren sisteman sartzeko gakoak lortzeko eskabidea eraginkorra izango da onartutako lokal guztietan, hilabeteko epean, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, 18.3.4 artikuluan aurreikusitako moduan argitaratuz.

La solicitud para obtener las claves de acceso al sistema de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, deberá ser efectiva, en todas las ubicaciones aprobadas, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión de la subvención, mediante su publicación en los términos previstos en el artículo 18.3.4.

Erakunde onuradunak ez badu baimen informatikoak eskuratzeko eta adierazitako betekizunak egiaztatzeko eskaera gauzatzen dirulaguntza eskatu den lokal guztietan, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, onuradun-izaera galduko du eskatutako eremu guztietan, salbu eta epe hori amaitu aurretik berariaz uko egiten badio eremu bati edo gehiagori.

Si la entidad beneficiaria no hiciera efectiva esta solicitud de acceso de permisos informáticos y verificación de requisitos señalados en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en todas las ubicaciones para las que se hubiera solicitado subvención, perderá la condición de beneficiaria en todos los ámbitos que hubiese solicitado, salvo renuncia expresa a uno o más ámbitos con anterioridad a la finalización de dicho plazo.

Era berean, hamabi hilabeteko aldi bakoitzean, erakundeek diruz lagundutako jardueraren guztizkoaren gutxienez % 35 izan beharko dute gauzatuta eremu edo/eta azpi-eremu bakoitzean. Era berean, jardueraren lehen hamabi hilabeteetan eremu eta azpi-eremu bakoitzeko erakunde bakoitzari esleitutako ordu guztien % 55 gainditzen duten zerbitzuak ez dira zenbatuko, ezta diruz lagunduko ere.

Asimismo, en cada periodo de doce meses, las entidades deberán de haber ejecutado, al menos, el 35 % del total de la actividad subvencionada en cada ámbito y/o subámbito. A su vez no serán computables ni subvencionables los servicios que excedan del 55 % del total de horas adjudicadas a cada entidad por ámbito y subámbito en los doce primeros meses de actividad.

4.– www.lanbide.eus webgunearen bitartez zabaldu ahal izango dira enplegua bilatzeko tresnei buruzko taldeko ekintzak, baita lan-merkaturatzearekin eta enplegagarritasuna hobetzearekin erlazionatutako beste gai espezifiko batzuei buruzkoak ere, esaterako, «emakumeen eta gizonen aukeren berdintasuna enpleguan» gaiarekin zerikusia dutenak.

4.– Podrán ser objeto de difusión a través de la página web www.lanbide.eus las acciones grupales sobre las distintas herramientas de búsqueda de empleo y sobre otras materias específicas relacionadas con la inserción laboral y mejora de la empleabilidad como, por ejemplo, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo.

5.– Enpresa edo erakunde onuradunak egin behar ditu diruz laguntzen diren orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak, eta ezin dira haiek hirugarrenen bitartez azpikontratatu.

5.– Las acciones y servicios de orientación subvencionados han de ser ejecutados por la empresa o entidad beneficiaria, sin que puedan ser objeto de subcontratación a terceros.

6.– Erakunde onuradunek, betiere, artatutako pertsonak laneratzeko helburu zehatzak lortzeko gauzatuko dituzte orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak, deialdi honetako II. eranskinean ezarritako betetze-ehunekoei eta baldintzei jarraikiz.

6.– El desarrollo de las acciones y servicios de orientación estará encaminado en todo momento a la consecución por parte de las entidades de objetivos efectivos en la inserción laboral de las personas atendidas, según los términos y porcentajes de cumplimiento establecidos en el Anexo II de la presente convocatoria.

Lan munduan txertatzea dela ulertuko da lan-kontratu bat sinatzea edo norberaren kontura jarduera bat hastea. Hasiera-data dagokion gizarte-segurantzako erregimeneko alta-eguna dela kontsideratuko da.

Se entenderá por inserción laboral la celebración de un contrato de trabajo o el inicio de una actividad por cuenta propia, entendiéndose realizada en la fecha de alta en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.

7.– Erakunde onuradunek ezin izango dituzte erabiltzaileak lehen aldiz inskribatu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan. Ostera, diruz lagundutako ekintza egin ahal izateko, bajako administrazio-egoeran dauden pertsonei alta-egoera eman ahal izango diete Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, horretarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako jarraibideak betez.

7.– Las entidades beneficiarias no podrán realizar la inscripción inicial de personas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Sí podrán efectuar, para la realización de la actividad subvencionada, el paso a alta en la situación administrativa de las demandas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de las personas que se encuentren en situación administrativa de baja, siguiendo las instrucciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

5. artikulua.– Orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuen hartzaileak.

Artículo 5.– Personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación profesional.

1.– Orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuen hartzaile izan ahalko dira Lanbiden enplegu-eskatzaile edo enpleguaren aurreko zerbitzuen eskatzaile gisa izena emanda dauden lanik gabeko edo okupatutako pertsonak.

1.– Podrán ser personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación profesional las personas desempleadas u ocupadas, inscritas en Lanbide como demandantes de empleo o como demandantes de servicios previos al empleo.

2.– Ibilbide pertsonalizatu bat egin nahi duten pertsonek ibilbide horretan modu aktiboan parte hartzeko konpromisoa adierazi behar dute. Horretarako, enplegurako akordio pertsonala izenpetu beharko dute.

2.– Las personas que deseen desarrollar un itinerario personalizado, deberán manifestar un compromiso de participación activa en el mismo, mediante la suscripción de un acuerdo personal de empleo.

3.– Ez dira deialdi honetako II. kapituluaren arabera diruz lagundu daitezkeen orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuen hartzailetzat hartuko estatuko lan-merkaturako sarbiderik ez duten pertsonak.

3.– No se consideran personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación profesional subvencionables al amparo de este Capítulo II, las personas sin acceso al mercado nacional de trabajo.

4.– Arretari begira, erakunde onuradunek lehentasuna emango diete Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko enpleguko lurralde-bulegoetatik bidalitako pertsonei.

4.– Las entidades beneficiarias darán prioridad absoluta de atención a aquellas personas que hayan sido derivadas por las oficinas de empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo correspondientes.

6. artikulua.– Dirulaguntzen onuradun diren erakunde laguntzaileak.

Artículo 6.– Entidades colaboradoras y beneficiarias de las ayudas.

1.– Edozein pertsona fisikok edo juridikok, publikoa edo pribatua dela ere, egin ahal izango ditu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde laguntzaile gisa, kapitulu honen xede diren orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak, eta hartarako aurreikusitako dirulaguntzak jaso ahal izango ditu. Horretarako, ezinbestekoa da 17. artikuluan jasotako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak behar bezala gauzatzeko behar den esperientzia eta baliabide materialak eta giza baliabideak edukitzea, artikulu honetako 2. eta 3. apartatuetan azaltzen den bezala.

1.– Podrá llevar a cabo las acciones y servicios de orientación profesional objeto de este capítulo, como entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y beneficiarse de las subvenciones previstas para ello, cualquier persona física o jurídica, pública o privada que, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 17, cuente con la experiencia y los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, en los términos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo.

2.– Erakundeek gutxienez 36 hilabeteko esperientzia egiaztatua izan beharko dute, 2014ko urtarrilaren 1etik 2021eko martxoaren 31ra bitartean eskuratua, aldi berekoak gainjarri gabe, kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak eskuratu ahal izateko, langabeentzako orientazio profesionaleko ekintzak zuzenean gauzatuz. Horretarako, jarduera hauetakoren bat egin behar izango dute:

2.– Las entidades deberán contar con experiencia previa acreditada mínima de 36 meses, adquirida durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 31 de marzo de 2021, de forma no solapada en el tiempo, para poder acceder a las ayudas previstas en este capítulo mediante la ejecución directa de acciones de orientación profesional a personas desempleadas, habiendo desarrollado alguna de las siguientes actividades:

– Enplegua lortzeko orientazioa eta enplegurako eta/edo autoenplegurako motibazioa.

– Orientación para el empleo y motivación hacia el empleo y/o autoempleo.

– Laneratzean laguntzeko prozesuak.

– Procesos de acompañamiento a la inserción laboral.

Jarduera horiek programa hauetakoren baten laguntzarekin eginak izan behar dute:

Dichas actividades han de haber sido realizadas al amparo de alguno de los siguientes programas:

– Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren 1994ko martxoaren 9ko Agindua, irabazi-asmorik gabeko erakunde laguntzaileek profesionaltasuna, lanbide-informazioa, lanbide-orientazioa eta enplegu-bilaketa aktiboa egiaztatzeko ekintzak egiteko Enpleguko Institutu Nazionalak eman beharreko laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena.

– Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de marzo de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas por el Instituto Nacional de Empleo para la realización de acciones de comprobación de la profesionalidad, información profesional, orientación profesional y búsqueda activa de empleo, por entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro.

– Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 1998ko urtarrilaren 20ko Agindua, enplegurako orientazio profesionaleko eta autoenplegurako laguntzako dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena.

– Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.

– TAS/2643/2003 Agindua, irailaren 18koa, enplegu-arloko programa esperimentalak praktikan jartzeko dirulaguntzak emateko oinarriak arautzen dituena.

– Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo.

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2013ko urtarrilaren 21ean hartutako erabakiaren bitartez onartua (2013ko martxoaren 27an argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2013ko martxoaren 20ko ebazpenaren bitartez).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 21 de enero de 2013 (publicado en el BOPV de 27 de marzo de 2013 mediante Resolución del Director General de fecha 20 de marzo de 2013).

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2014ko urriaren 23an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2014ko urriaren 24an argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2014ko urriaren 23ko ebazpenaren bitartez).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 23 de octubre de 2014 (publicado en el BOPV de 24 de octubre de 2014 mediante Resolución del Director General de fecha 23 de octubre de 2014).

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2014ko irailaren 29an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2014ko urriaren 8ko argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2014ko urriaren 7ko ebazpenaren bitartez).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 29 de septiembre de 2014 (publicado en el BOPV de 8 de octubre de 2014 mediante Resolución del Director General de fecha 7 de octubre de 2014).

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2015eko urriaren 22an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2015eko urriaren 23an argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2015eko urriaren 22ko ebazpenaren bitartez).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 22 de octubre de 2015 (publicado en el BOPV de 23 de octubre de 2015 mediante Resolución del Director General de fecha 22 de octubre de 2015).

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2015eko urriaren 22an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2015eko urriaren 23ko argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2015eko urriaren 22ko ebazpenaren bitartez).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 22 de octubre de 2015 (publicado en el BOPV de 23 de octubre de 2015 mediante Resolución del Director General de fecha 22 de octubre de 2015).

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2017ko uztailaren 26an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2017ko uztailaren 31n argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2017ko uztailaren 27ko ebazpenaren bitartez).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 26 de julio de 2017 (publicado en el BOPV de 31 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017).

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2017ko uztailaren 26an hartutako erabakiaren bidez onartua (2017ko uztailaren 31n argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2017ko uztailaren 27ko ebazpenaren bidez).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 26 de julio de 2017 (publicado en el BOPV de 31 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017).

– 2019-2021eko laguntzen deialdiaren II. eta III. kapituluak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak garatzekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak 2018ko abenduaren 26an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2018ko abenduaren 31n argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2018ko abenduaren 26ko ebazpenaren bitartez).

– Capítulo II y III de la convocatoria de ayudas 2019-2021 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 26 de diciembre de 2018 (publicado en el BOPV de 31 de diciembre de 2018 mediante Resolución del Director General de fecha 26 de diciembre de 2018).

– Enplegurako orientaziorako edo/eta laneratzean laguntzeko beste programa batzuk, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak sustatu eta finantzatuak.

– Otros programas de orientación para el empleo y/o acompañamiento a la inserción laboral promovidos y financiados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Orientazio profesionaleko jarduerak, baldin eta jarduera horiek Enpleguaren Legeko testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 1 ardatzaren 10.4.a) artikuluan adierazitako moduan egin badituzte, enplegu-zerbitzu publikoek kudeatuta. Deialdi honen 8.2.1 artikuluak arautzen duen moduan egiaztatu behar dute eskakizun hori betetzen dutela.

– Actividades de orientación profesional, en los términos establecidos por el Eje 1, Orientación del artículo 10.4.a) del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo y gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo y así lo acrediten en los términos previstos en el apartado 2.1 del artículo 8 de esta convocatoria.

– Orientazio profesionaleko jarduera, tokiko administrazioek edo haien mendeko sektore publikoko erakundeek garatua, beren baliabideekin.

– Actividad de orientación profesional desarrollada por administraciones locales o entidades del sector público dependientes de aquellas, con sus propios medios.

– Laneko orientazio profesionaleko programa espezifikoak, tokiko administrazioek eta administrazio autonomikoek edo horien mendeko sektore publikoko erakundeek finantzatuak.

– Programas específicos de orientación profesional laboral financiados por administraciones locales y autonómicas o entidades del sector público dependientes de las mismas.

– Birkokatzeko prozesuen programak eta kontratuak gauzatzea, enplegua erregulatzeko espedienteen bidezko enpresa-berregituraketako prozeduren barruan.

– Ejecución de programas y contratos de procesos de recolocación dentro de procedimientos de reestructuración empresarial por Expedientes de Regulación de Empleo.

3.– Baliabide materialak eta giza baliabideak edukitzeko baldintza betetzat emango da honako eskakizun hauek egiaztatuz gero:

3.– La condición de disposición de medios materiales y humanos se entiende cumplida mediante la acreditación de los siguientes requisitos:

3.1.– Eskabidea aurkezten den unean lokal- eta ekipamendu-azpiegitura egokia izatea, beste orientazio-erakunde batekin partekatu gabe, dirulaguntzen xede diren eremu edo azpi-eremuetan, enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak banaka edo taldeka diruz lagun daitekeen jardueraren hasieratik eta 4.3 artikuluan ezarritako baldintzetan eskaini ahal izateko, helbide edo toki jakin batean. Honako baliabide hauek izan beharko dituzte gutxienez:

3.1.– Disponer en el momento de presentación de la solicitud de una infraestructura de locales y equipamientos adecuada, no compartida con otra entidad de orientación, para poder prestar en una dirección o ubicación concreta, desde el inicio de la actividad subvencionable en los términos establecidos en el artículo 4.3, las acciones y servicios de orientación para el empleo en los ámbitos o subámbitos para los que solicita esta subvención. Al menos deberán contar con los siguientes recursos:

a) Bulego bat, gainerako geletatik bereizia, bana-banako arretarako, erakundeak soilik erabiltzeko, eta beste jarduera batzuekin partekatuta egon gabe. Bulegoak sei metro koadroko azalera izan beharko du gutxienez.

a) Un despacho diferenciado del resto de dependencias para atención individualizada con disponibilidad exclusiva para la entidad, y no compartido con otras actividades. El despacho deberá tener un mínimo de 6 metros cuadrados de superficie.

b) Talde-arretarako gela bat, gainerako ataletatik bereizia, orientazioko beste erakunderen batekin partekatzen ez dena eta lanerako mahaiak, beharrezko apalategiak eta altzari lagungarriak dituena. Gelak 18 metro koadroko azalera izan beharko du gutxienez.

b) Un aula para atención grupal diferenciada del resto de dependencias, y disponibilidad no compartida con otra entidad de orientación, con mesas de trabajo, estanterías y mobiliario auxiliar necesario. El aula deberá tener un mínimo de 18 metros cuadrados de superficie.

3.2.– Eskabidea aurkezteko unean, lokala egokituta egon beharko da, irisgarritasuna sustatzeko arloko arauei jarraituz: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Honako alderdi hauek hartuko dituzte barne, gutxienez:

3.2.– Adecuación del local en el momento de presentación de la solicitud a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo al menos en los siguientes aspectos:

a) Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik.

a) Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

b) Barneko ibilbideen irisgarritasuna zerbitzuak eskaintzeko guneetara arte.

b) Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.

c) Komunak, egokitu daitezkeenak eta zerbitzuko hartzaileek erabiltzeko egokituak.

c) Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

3.3.– Aurreko 3.1 eta 3.2 apartatuetan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztela ulertuko da enplegurako orientazioko zerbitzuak gauzatzeko dirulaguntzen erakunde onuradunek aurkeztutako lokalen kasuan, baldin eta Lanbidek baliozkotzat jo bazituen eta baliozkotu zirenetik honako orientazio-deialdi hauetan aldaketarik izan ez badute:

3.3.– Se entenderán que cumplen los requisitos previstos en los apartados 3.1 y 3.2 anteriores, aquellos locales presentados por las entidades beneficiarias de subvenciones para el ejercicio de servicios de orientación para el empleo, que ya fueron considerados válidos por Lanbide, y no hayan sufrido modificaciones desde su validación, en las siguientes convocatorias de orientación:

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2017ko uztailaren 26an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2017ko uztailaren 31n argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2017ko uztailaren 27ko ebazpenaren bitartez).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 26 de julio de 2017 (publicado en el BOPV de 31 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017).

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2017ko uztailaren 26an hartutako erabakiaren bidez onartua (2017ko uztailaren 31n argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2017ko uztailaren 27ko ebazpenaren bidez).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 26 de julio de 2017 (publicado en el BOPV de 31 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017).

– Orientazio profesionalerako deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan (2019-2021), II. eta III. kapituluetan (2018ko abenduaren 31ko EHAAn argitaratua, zuzendari nagusiaren 2018ko abenduaren 26ko ebazpenaren bitartez).

– Convocatoria de orientación profesional en colaboración con Lanbide-Servicio-Vasco de empleo 2019-2021 en sus Capítulos II y III (publicada en el BOPV de 31 de diciembre de 2018 mediante Resolución del Director General de fecha 26 de diciembre de 2018).

3.4.– Eskabidea aurkeztean 6. artikuluko 3.1 eta 3.2 apartatuetako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten lokalak eta/edo 3.3 apartatuak aipatzen dituen lokalak izango dira dirulaguntzak ematerakoan kontuan hartuko direnak. Lokalez aldatzeko eskaera prozedura behin betiko ebatzi ondoren eta deialdi honetako 21. artikuluan adierazitako moduan baino ezingo da aurkeztu.

3.4.– Los locales que cumplan los requisitos de este artículo 6, apartados 3.1 y 3.2 debidamente acreditados en el momento de la presentación de la solicitud y/o los locales a los que hace referencia el apartado 3.3, serán exclusivamente los que se tengan en cuenta para la adjudicación de las ayudas. La solicitud de cambio de local solo podrá presentarse tras la resolución definitiva del procedimiento y en las condiciones previstas en el artículo 21 de la presente convocatoria.

3.5.– Jarduerei ekitean, honako hauek izan beharko dituzte:

3.5.– Disponer en el momento de inicio de la actividad de:

a) Interneterako banda zabaleko sarbide eraginkorra, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sistemarekin konektatzeko.

a) Un acceso eficiente a internet de banda ancha para la conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Tableta grafikoko periferiko bat, sinadura digitala jasotzeko euskarri modura. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio-sistemara konektaturik egon behar du, eta, horrez gain, STU-430 modeloari edo baliokideari dagokion WACOM gailuarekin bateragarria izan beharko du, eta haren zehaztapen teknikoak bete behar ditu.

b) Un periférico de tableta gráfica como soporte de recogida de firma digital con conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo compatible con el dispositivo WACOM correspondiente al modelo STU-430 que responda a las especificaciones técnicas del mismo o equivalente.

3.6.– Jarduerei ekitean, honako hauek izan beharko dituzte:

3.6.– Disponer en el momento del inicio de las actividades de:

Esleitzen zaizkion lokal guztietan arreta emateko giza baliabide propioak izatea: teknikari gisa kontratatuta egon beharko dira, unibertsitateko ikasketak bukatuta izan beharko dituzte, urte batetik gorako esperientzia izan beharko dute, orientazio profesionaleko eginkizunetako «curriculum» egiaztatua izan beharko dute, eta are ofimatika, internet eta lan-merkatuaren inguruko ezagutzak ere.

Recursos humanos propios para atender todas las ubicaciones que le sean adjudicadas, contratados como técnicos/as, con estudios universitarios finalizados, con experiencia superior a un año y «currículum» contrastado en funciones de orientación profesional, y con conocimientos de ofimática, internet y mercado de trabajo.

Era berean, erakundeak zerbitzua EAEko bi hizkuntza ofizialetan ematen dela bermatu beharko du.

Asimismo, la entidad deberá garantizar la atención a personas usuarias en las dos lenguas oficiales de la CAE.

7. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 7.– Cuantía de la subvención.

1.– II. kapitulu honetan araututako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko dirulaguntzen gehieneko zenbatekoa zuzeneko arretako orduko 34 eurokoa izango da; kopuru hori jarduerari lotutako gastu zuzenetarako eta zeharkakoetarako izango da, betiere, kontuan izanik jarraian ezartzen diren mugak:

1.– El importe máximo de las subvenciones para el desarrollo de las acciones y servicios de orientación profesional reguladas en este Capítulo II será de 34 euros por hora de atención directa, destinados a la cobertura de los gastos corrientes directos e indirectos afectos a esta actividad, teniendo en cuenta los límites establecidos a continuación:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

* Diruz lagun daitezkeen orduen (pertsonako eta urteko) gehieneko denborak barne hartzen ditu II. kapitulu honek arautzen duenaren arabera diruz laguntzen den jarduera egiteko edozein erakunderengandik jaso ditzakeen orduak.

*El tiempo máximo de atención en horas subvencionables por persona y año incluye aquellas que la persona pudiera recibir por cualquier entidad en ejecución de la actividad subvencionada al amparo del presente Capítulo II.

Taldeko ekintzak (34 euro orduko) gutxienez 4 pertsona bertaratzen badira bakarrik lagundu ahal izango dira, edo, salbuespen gisa, aldez aurretik 4 pertsonak izena eman eta bakarra bertaratzen bada.

Las acciones grupales (34 euros x hora) únicamente podrán ser subvencionadas con una asistencia mínima de 4 personas o, excepcionalmente, con la participación de una persona y una inscripción previa de 4 personas.

Edozein kasutan, langileen gastu zuzenen % 140koa izango da dirulaguntzaren gehieneko kopurua.

En todo caso, la cantidad máxima a subvencionar será el 140 % de los gastos directos de personal.

Hauek hartuko dira zuzeneko langile-kostutzat: diruz lagundutako orientazioko ekintzetan diharduten pertsonen soldata-kostuak eta Gizarte Segurantzako kostuak, honako muga honekin: lanaldi osorako kontratatutako pertsona bat, egindako 1.500 orduko.

Se entenderán por gastos directos de personal los costes salariales y de Seguridad Social de las personas dedicadas a la realización de las acciones de orientación subvencionadas, con el límite de una persona contratada a jornada completa por cada 1.500 horas realizadas.

2.– Dirulaguntzaren guztirako zenbatekoa lan-munduan txertatzeari dagozkion ehunekoen betetze-mailaren araberakoa izango da (Gizarte Segurantzan alta ematea). Deialdiko II. eranskinean daude ezarrita:

2.– El importe final de la subvención estará condicionado al cumplimiento de los porcentajes de inserción (situación de alta en Seguridad Social) establecidos en el Anexo II de la convocatoria:

a) Harrera izan duten pertsonak kontuan hartuta, lan-munduan txertatzeko (lan-kontratu bidez edo autonomo gisa) helburuen betetze-maila deialdiko II. eranskinean adierazitakoaren berdina edo handiagoa bada, dirulaguntzaren zenbatekoa gastuen arabera justifikatutako zenbatekorik baxuenaren parekoa izango da (langileen gastu zuzenen % 140) eta % 100ekoa izango da, ekintzetan eta zerbitzuetan emandako orduei dagokien neurrian, hau da, 34 euro orduko.

a) En el caso de que el grado de cumplimiento de los objetivos de inserción laboral (situación de alta en Seguridad Social) sobre las personas atendidas sea igual o superior al indicado en el Anexo II de esta convocatoria, la subvención final será equivalente al menor de los importes entre la cantidad justificada según gastos (140 % de los gastos directos de personal) y el 100 % del correspondiente a las horas subvencionables dedicadas a la realización de acciones y servicios, a razón de 34 euros por hora.

b) Harrera izan duten pertsonak kontuan hartuta, lan-munduan txertatzeko (lan-kontratu bidez edo autonomo gisa) helburuen betetze-maila deialdiko II. eranskinean adierazitakoa baino txikiagoa bada, dirulaguntzaren zenbatekoa gehienez % 10eraino minorizatuko da, deialdiaren II. eranskinean adierazitako laneratze-helburuaren gainean eskuratu den laneratze-emaitzari begira izan den desbideratzearen arabera. Murrizte-ehuneko zehatza lortzeko, 0,10ez biderkatu behar da desbideratze horri dagokion ehunekoa, formula honen arabera:

b) En el caso de que el grado de cumplimiento de los objetivos de inserción laboral (situación de alta en Seguridad Social) sobre las personas atendidas sea inferior al indicado en el Anexo II de la convocatoria, el importe de la cantidad final a pagar se verá minorado hasta un máximo de un 10 %, en función de la desviación del resultado de inserción obtenido sobre el objetivo de inserción indicado en el Anexo II de la convocatoria. El porcentaje de minoración concreto se obtendrá del resultado de multiplicar por 0,10 el porcentaje que representa dicha desviación según la siguiente fórmula:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

M1 = dirulaguntzaren murrizketaren % = desbideratzearen % X 0,10

M1 = % de reducción de la subvención = % desviación X 0,10

3.– Diruz lagun daitekeen aldiaren hasieratik hamabi hilabeteko aldi bakoitzean, erakundeek diruz lagundutako jardueraren guztirakoaren gutxienez % 35 izan beharko dute gauzatuta eremu edo/eta azpi-eremu bakoitzean.

3.– En cada periodo de doce meses desde el inicio del periodo subvencionable, las entidades deberán de haber ejecutado, al menos, el 35 % del total de la actividad subvencionada en cada ámbito y/o subámbito.

Hamabi hilabeteko bi aldietako batean ehuneko hori lortzen ez bada, jaso beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa % 5 murriztuko da. Bi aldietako batean ehuneko hori lortzen ez bada, jaso beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa % 15 murriztuko da, nahitaezko arrazoiak daudenean izan ezik.

Si no se alcanzara dicho porcentaje durante alguno de los dos periodos de doce meses, se minorará el importe de la subvención a percibir en un 5 %. Si no se alcanzara dicho porcentaje en ninguno de los dos periodos, se minorará el importe de la subvención a percibir en un 15 %, salvo la existencia de causas de fuerza mayor.

Era berean, jardueraren lehen hamabi hilabeteetan eremu eta azpi-eremu bakoitzeko erakunde bakoitzari esleitutako ordu guztien % 55 gainditzen duten zerbitzuak ez dira zenbatuko, ezta diruz lagunduko ere.

Además, no serán computables ni subvencionables los servicios que excedan del 55 % del total de horas adjudicadas a cada entidad por ámbito y subámbito en los doce primeros meses de actividad.

4.– Era berean, zenbateko hori jaso ahal izateko, lokal guztietan egin beharko dira gutxienez erakunde bakoitzak eremu edo azpi-eremu bakoitzeko egin beharreko orduen ehuneko jakin bat, zehazki, 9.2.c) artikuluan ezarritakoa, baldin eta puntuazioa eskuratu badute artikulu horrek jasotako baldintzetan, eremu edo azpi-eremu berean lokal puntuagarri bat baino gehiago edukitzeagatik, I. eranskinaren arabera.

4.– Asimismo, el montante de la cantidad final a percibir estará condicionado a realizar, en cada una de las ubicaciones, actuaciones subvencionables en un porcentaje no inferior al estipulado en el artículo 9.2.c) del total del número de horas realizadas por cada entidad por ámbito o subámbito, cuando hayan recibido puntuación en virtud de lo dispuesto en ese mismo artículo, por disponer de más de una ubicación puntuable, según Anexo I en el mismo ámbito o subámbito.

Aipatutako ehuneko hori lortuko ez balitz, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da aipatutako ehuneko horren eta gauzatutako ehunekoaren arteko ezberdintasunaren baliokide izango den ehunekoan, ezinbesteko kasuetan izan ezik.

Si no se alcanzara dicho porcentaje se minorará el importe de la subvención a percibir en un porcentaje igual a la diferencia entre el porcentaje citado y el porcentaje efectivamente realizado en la ubicación en cuestión, salvo la existencia de causas de fuerza mayor.

Baldin eta lokal gehigarrietan ekintzarik egin ez bada, dirulaguntza osorik bueltatu beharko da.

En el caso de que no haya habido actividad en ninguna de las ubicaciones adicionales, procederá el reintegro de la subvención en su totalidad.

5.– Behin artikulu honetako 2., 3. eta 4. apartatuetako minorizazioak aplikatuta jasoko den zenbatekoa honako formula hau aplikatuz lortuko da:

5.– El importe final a percibir una vez aplicadas las minoraciones descritas en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo se obtendrá como resultado de la aplicación de la siguiente fórmula:

AZ= N x (1-M1) x (1-M2) x (1-M3)

IF= N x (1-M1) x (1-M2) x (1-M3)

Hau da:

Siendo:

AZ: Jaso beharreko azken zenbatekoa.

IF: Importe final a percibir.

N: diruz lagun daitezkeen orduen eta langileen gastu zuzenen % 140aren arteko minimoa.

N: mínimo entre la cantidad por horas subvencionables y el 140 % de los gastos directos de personal.

M1: artikulu honetako 2. apartatuan deskribatutako minorizazioa.

M1: minoración descrita en el apartado 2 de este artículo.

M2: artikulu honetako 3. apartatuan deskribatutako minorizazioa.

M2: minoración descrita en el apartado 3 de este artículo.

M3: artikulu honetako 4. apartatuan deskribatutako minorizazioa.

M3: minoración descrita en el apartado 4 de este artículo.

8. artikulua.– Laguntzen eskabideak eta dokumentazioa.

Artículo 8.– Solicitudes y documentación de las ayudas.

1.– II. kapitulu honetan aipatzen diren dirulaguntza-eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu behar dira: https://euskadi.eus, eta hara iristeko esteka bat egongo da Lanbideren web-orrian:

1.– Las solicitudes de subvenciones a las que se refiere este capítulo II deberán presentarse a través de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la que se accederá desde: https://euskadi.eus y se dispondrá de un enlace de acceso a la misma en la página web de Lanbide.

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa, izapideak egiteko jarraibideak dituena eta datuak aldatzeko edo alta emateko formulariora sartzeko balio duena, helbide honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/servicios/1086504

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, y a través de la cual se accede al formulario de modificación o alta de datos, está accesible en la dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1086504

Eskabidea bitarteko elektronikotik aurkeztu ondorengo izapideak «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Era berean, eskabidea elektronikoki izapidetu ahal izango da, ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Ahalordeen erregistroan eman ahalko du izena, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

También se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Orientazioko zerbitzuak lankidetzan eman nahi dituen erakunde bakoitzak eskabidean adierazi beharko ditu lurraldeko jardun-eremuak, eta zenbat 1250 orduko bloke egingo dituen eremu edo azpi-eremu bakoitzean (hemendik aurrera «ordu-blokeak»), kontuan izanik ezen, gutxienez, eremu edo azpi-eremu bakoitzeko 1250 orduko ordu-blokeko minimoa adierazi behar dela; gehiengoa, berriz, I. eranskinean eremuka eskainitako bloke-kopurua izango da.

Cada entidad deberá indicar en la solicitud el ámbito o los ámbitos territoriales de actuación en el que solicita colaborar prestando servicios de orientación y el número de bloques de 1.250 horas a realizar en cada ámbito o en su caso subámbito (en adelante «bloques de horas»), teniendo en cuenta que la solicitud ha de referirse a un mínimo de un bloque de 1.250 horas por ámbito o subámbito, hasta el límite máximo de bloques ofertados por ámbitos en el Anexo I.

2.– Eskabide horrekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.– A dicha solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

2.1.– 6.2 artikuluan aipatzen den esperientzia egiaztatzeko, dagokion Enplegu Zerbitzu Publikoaren, dagokion tokiko edo erkidegoko administrazioaren edo horien menpe dauden sektore publikoko erakundeen ziurtagiria aurkeztu beharko da, hots, jarduera finantzatu duten horiena. Ziurtagiri horretan, egindako ekintzak edo programa, hasiera- eta amaiera-datak eta kolektibo onuradunak adierazi beharko dira, esplizituki eta xehetasunez.

2.1.– Para acreditar la experiencia a la que se hace referencia en el artículo 6.2, será necesario la aportación de certificado del correspondiente Servicio Público de Empleo, de la administración local o autonómica correspondiente o de las entidades del sector público dependientes de las mismas que haya financiado dicha actividad, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones o programa realizados, fechas de inicio y final y los colectivos beneficiarios.

Enplegu-erregulazioko espedienteen bidez enpresa berregituratzeko prozeduren barruko birkokatze-prozesuen kasuan, enplegu-erregulazioko espedienteei lotutako kanpoko birkokatze-plan bat emateko kontratua. Kontratu horretan, enplegurako orientazioko ekintzak egin diren aldi zehatza egiaztatu behar da (hasiera-data eta amaiera-data), eta, gainera, ekintza horietan enplegurako orientazioko eta/edo autoenplegurako jarduerak eta/edo laneratzen laguntzeko prozesuak sartzen direla ziurtatuko da. Agiri horretan jasota ez badago, enpresa kontratatzaileak emandako agiri osagarriak aurkeztu beharko ditu, horiek egiaztatzeko.

En el caso de procesos de recolocación dentro de procedimientos de reestructuración empresarial por Expedientes de Regulación de Empleo, contrato para la prestación de un plan de recolocación externa asociado a Expedientes de Regulación de Empleo, en el que ha de quedar acreditado el periodo exacto (fecha inicio y fecha fin) en el que han realizado acciones de orientación profesional y, además, que las mismas comprenden actividades de orientación para el empleo y/o autoempleo y/o procesos de acompañamiento a la inserción laboral. Si no constara en el mismo, deberá presentar documentación adicional expedida por la empresa contratante en la que se acrediten.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako programek bakarrik ez dute egiaztagiririk aurkeztu beharko, baina nahitaez eman beharko da horren berri eskabidean, baloratu ahal izateko.

Únicamente los programas gestionados desde Lanbide-Servicio Vasco de Empleo no necesitarán aportación de acreditación, pero necesariamente deberán ser informados en la solicitud para su valoración.

2.2.– Deialdiaren 6.3 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, eskatutako dirulaguntzari dagokionez, eta gutxienez honako hauek bilduta:

2.2.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6.3 en base a la subvención solicitada incluyendo al menos:

a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen azalpen-txosten eguneratua. Derrigorrean atxiki behar dira 6. artikuluko 3.1 eta 3.2 apartatuetan jasotako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.

a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 6 apartados 3.1 y 3.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.

b) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du, eskaera egiteko unean, lokalaren egoera eguneratuarekin, 6.3.2 artikuluko a), b) eta c) apartatuetan deskribatutako terminoetan:

b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 6.3.2.a), b) y c):

– Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik.

– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

– Barneko ibilbideen irisgarritasuna zerbitzuak eskaintzeko guneetara arte.

– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.

– Komunak, egokitu daitezkeenak eta zerbitzuko hartzaileek erabiltzeko egokituak.

– Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

6.3.3 artikuluan aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango aurreko a) eta b) apartatuetan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik izan ez duela eta 6.3.3 artikuluak aipatzen dituen deialdietan eskatu zitzaizkien baldintzak oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.

No será precisa la presentación de la documentación a que se refieren los apartados a) y b) anteriores en el supuesto previsto en el artículo 6.3.3. En este caso, deberá presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y que sigue cumpliendo con

c) Lokalerako banda zabaleko internet-zerbitzua izateko konpromisoaren erantzukizunpeko adierazpena, jarduerari hasiera ematean.

b) Se puntuará según lo indicado en el Anexo I, dentro de cada ámbito o subámbito de actuación determinado, hasta un máximo de 10 puntos, el término municipal elegido para la ubicación de las instalaciones donde prestar el servicio. Si una entidad dispusiese de más de una ubicación dentro del mismo ámbito de actuación, solo se tendrá en cuenta, a efectos de esta puntuación, la ubicación que mejor puntuación obtenga.

2.3.– Berdintasun-plana indarrean dagoela egiaztatzeko, plan hori lan-agintaritzan erregistratu izanaren egiaztagiria.

c) Se puntuará con 4 puntos la existencia de más de una ubicación puntuable diferente (según Anexo I) en el mismo ámbito o subámbito, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los apartados 3.1 y 3.2 del artículo 6 o, en su caso, en el apartado 3.3, donde se deberán realizar actuaciones subvencionables:

2.4.– Kalitatea kudeatzeko sistema duela egiaztatzeko, Egiaztapen Erakunde Nazionalak (ENAC) kudeaketa-sistemak ziurtatzeko erakunde gisa egiaztatutako erakunde batek emandako ziurtagiria.

– en un porcentaje no inferior al 25 % del total del número de horas subvencionables efectivamente realizadas por dicha entidad en ese ámbito o subámbito, cuando se disponga de dos ubicaciones puntuables, según Anexo I.

3.– Balorazioa egiteko, eskabideak aurkezteko epean aurkeztutako dokumentazioa bakarrik hartuko da kontuan, edo, hala badagokio, zuzenketak egiteko errekerimenduari erantzuteko dokumentazioa.

– en un porcentaje no inferior al 15 % del total del número de horas subvencionables efectivamente realizadas por dicha entidad en ese ámbito o subámbito, cuando se disponga de más de dos ubicaciones de las puntuables, según Anexo I.

4.– Eskabideak 10 egun balioduneko epean aurkeztu beharko dira, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

d) Se puntuará con 1 punto la disponibilidad de un espacio complementario de espera a disposición de las personas usuarias con posibilidad de acceso a herramientas y materiales para la búsqueda de empleo que cuente con conexión wifi. Si una entidad dispusiese de más de una ubicación dentro del ámbito de actuación, solo se tendrá en cuenta, a efectos de esta puntuación, la ubicación que mejor puntuación obtenga en el apartado b).

5.– Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Lanbidek bere webgunean (www.lanbide.euskadi.eus) argitaratuko du zer eskabide ez diren aurkeztu behar bezala beteta, edo zeinek ez dituzten aurkeztu aurreko paragrafoan adierazitako dokumentuak. Eragindako erakundeek, akatsak zuzentzeko edo aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkezteko, hamar egun balioduneko epea izango dute, webgunean eskabide horien berri ematen den egunetik aurrera. Hori egin ezean, eskaeran atzera egin dutela ulertuko da, eta, halakoetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak berariazko ebazpena eman beharko du, eta haren berri eman.

e) Se puntuará con 2 puntos la existencia de planes de igualdad en vigor, debidamente registrado ante la Autoridad Laboral antes de la fecha de solicitud.

9. artikulua.– Eskabideak ebaluatzeko eta dirulaguntza esleitzeko irizpideak.

f) Se puntuará con 2 puntos disponer de sistema de gestión de calidad emitido por una entidad acreditada como entidad de certificación de sistemas de gestión por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Horrela jokatuko da II. kapitulu honetan araututako baldintzak betetzen dituzten eskabideak ebaluatzeko eta orientazioko ekintzei eta zerbitzuei dagozkien dirulaguntzak esleitzeko:

Únicamente se estimará para la valoración aquella documentación presentada en periodo de presentación de solicitudes o en su caso aquella documentación de respuesta al posible requerimiento de subsanaciones.

1.– Lurraldeko jardun-eremuan edo azpi-eremuan eskatutako orientazioko ordu-blokeen guztizko kopurua diruz lagunduko den kopuruaren berdina edo hori baino txikiagoa bada, eskatu dituen orientazioko ordu-blokeen araberako dirulaguntza emango zaio erakunde bakoitzari.

3.– Valoradas las solicitudes según los criterios del párrafo anterior, el procedimiento a seguir para el reparto y adjudicación de la subvención será el siguiente:

2.– Lurraldeko jardun-eremuan edo azpi-eremuan eskatutako orientazioko ordu-blokeen guztizko kopurua diruz lagunduko den gehieneko kopurua baino handiagoa bada, eskabideak baloratu egingo dira, honako irizpide hauek kontuan hartuta:

a) Se calculará para cada entidad solicitante el porcentaje correspondiente a la puntuación otorgada a la misma, en relación a la puntuación total del conjunto de entidades que concurren en un mismo ámbito o subámbito de actuación.

a) 0,2 puntu emango dira erakunde eskatzaileek 2016ko urtarrilaren 1aren eta 2021eko martxoaren 31ren aldian zehar froga dezaketen ibilbide-hilabete bakoitzeko, aldi berekoak gainjarri gabe, orientazio profesionaleko ekintzak egiten (gehienez 12 puntu emango dira), betiere pertsona langabeei enplegurako orientazioko ekintza zuzenak eman bazaizkie, jarduera hauetakoren bat eginez:

b) El porcentaje obtenido se aplicará al número total de bloques de horas de orientación a repartir en cada ámbito o subámbito, redondeando el resultado al número entero más cercano, y asignando a cada entidad solicitante, en orden de mayor a menor puntuación, el número de bloques que le haya correspondido.

– Enplegua lortzeko orientazioa eta enplegurako eta/edo autoenplegurako motibazioa.

c) Si tras el reparto anterior quedasen bloques pendientes de adjudicar en un ámbito o subámbito, los mismos se considerarán como número total de bloques a repartir y se adjudicarán en el siguiente orden:

– Laneratzean laguntzeko prozesuak.

– En primer lugar, si las hubiera, entre aquellas entidades a las que se les haya asignado algún bloque en el mismo ámbito o subámbito de conformidad con el apartado b), siempre que no hayan alcanzado el número total de bloques solicitados, repitiendo para su reparto el proceso previsto en los apartados a) y b) anteriores.

Jarduera horiek deialdi honetako 6.2 artikuluan deskribatutako programa hauetakoren baten laguntzarekin eginak izan behar dute. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako programek bakarrik ez dute egiaztagiririk aurkeztu beharko, baina nahitaez eman beharko da horren berri eskabidean, baloratu ahal izateko.

– En segundo lugar, entre aquellas entidades a las que no se les haya adjudicado ningún bloque de horas de orientación, repitiendo para su reparto el proceso previsto en los apartados a) y b) anteriores.

b) I. eranskinak adierazitako moduan, jardun-eremuaren edo azpi-eremuaren barruan, gehienez 10 puntu emango dira zerbitzua emateko instalazioak jartzeko aukeratutako udalerriarengatik. Erakunde batek lokal bat baino gehiago badu jardun-eremuaren barruan, puntuatzeko orduan, jardun-eremu horretan punturik gehien lortzen duena baino ez da hartuko kontuan.

d) En caso de empate de puntuaciones totales para la asignación de un bloque de horas, el mismo se adjudicará según el siguiente orden de prevalencia:

c) Diruz lagun daitezkeen jarduketak gauzatuko diren jardun-eremu edo azpi-eremu berean lokal puntuagarri desberdin bat baino gehiago izateagatik (I. eranskinaren arabera) 4 puntu emango dira, betiere 6. artikuluko 3.1 eta 3.2 apartatuetako baldintzak betetzen badira, edo, hala badagokio, 3.3 apartatuan zehaztutako baldintzak betetzen badira.

– Tendrán preferencia las entidades a las que menos bloques de horas se hayan adjudicado en el ámbito siguiendo los criterios de reparto anteriores.

– erakunde horrek jardun-eremu edo azpi-eremu horretan egin dituen eta diruz lagun daitezkeen orduen guztirakoaren % 25 gutxienez, bi lokal puntuagarri dituenean, I. eranskinaren arabera.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.a) de este artículo.

– erakunde horrek jardun-eremu edo azpi-eremu horretan egin dituen eta diruz lagun daitezkeen orduen guztirakoaren % 15 gutxienez, bi lokal puntuagarri baino gehiago dituenean, I. eranskinaren arabera.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.b) de este artículo.

d) Puntu 1 emango da baldin eta itxaroteko esparru osagarri bat badago pertsona erabiltzaileen eskura, enplegua bilatzeko tresna eta materialak erabiltzeko aukera ematen duena eta WIFI konexioa duena. Erakunde batek lokal bat baino gehiago badu jardun-eremuaren barruan, puntuatzeko orduan, b) apartatuan puntu gehien lortzen duena baino ez da hartuko kontuan.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.c) de este artículo.

e) Berdintasun-planak indarrean egoteagatik 2 puntu emango dira, eskaera egin baino lehen Lan Agintaritzan behar bezala erregistratuta badaude.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.d) de este artículo.

f) 2 puntu emango dira kalitatea kudeatzeko sistema duela egiaztatzeagatik. Horretarako, Egiaztapen Erakunde Nazionalak (ENAC) kudeaketa-sistemak ziurtatzeko erakunde gisa egiaztatutako erakunde batek emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.e) de este artículo.

Balorazioa egiteko, eskabideak aurkezteko epean aurkeztutako dokumentazioa bakarrik hartuko da kontuan, edo, hala badagokio, zuzenketak egiteko errekerimenduari erantzuteko dokumentazioa.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.f) de este artículo.

3.– Eskabideak aurreko paragrafoko irizpideen arabera baloratu ondoren, dirulaguntza banatzeko eta esleitzeko honako prozedura hau erabiliko da:

– En el caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia aquellas que sean, en este orden, administración pública de carácter supramunicipal, administración pública de carácter local, centro de formación profesional reglada de carácter público o privado, entidades sin ánimo de lucro, agencias de colocación y, por último, resto de entidades.

a) Erakunde eskatzaile bakoitzari eman zaion puntuazioari dagokion ehunekoa kalkulatuko da, jardun-eremu edo azpi-eremu berean parte hartzen duten erakunde guztiek lortutako guztizko puntuazioaren arabera.

– En el caso de persistir la igualdad después de aplicar todas las reglas anteriores, se dará preferencia a la entidad cuya fecha y hora de registro de entrada de la solicitud sea anterior.

b) Jardun-eremu edo azpi-eremu bakoitzean banatu beharreko ordu-blokeen guztizko kopuruari aplikatuko zaio lortutako ehunekoa, zenbaki oso hurbilenaren arabera biribilduta. Erakunde eskatzaile bakoitzari egokitu zaion bloke-kopurua esleituko zaio, handienetik txikienerako hurrenkeran lortutako puntuazioaren arabera.

e) En el caso de que en un ámbito, después de la asignación de bloques de horas de orientación según los apartados anteriores, resultaran bloques sobrantes, las horas correspondientes a dichos bloques, se distribuirán de manera equitativa entre aquellas entidades a las que se hubiese asignado al menos un bloque en ese ámbito, siempre que no hayan alcanzado el número total de bloques solicitados, o bien, hubieran aceptado en el impreso de solicitud la realización de un número superior de horas de orientación, para el caso de producirse el supuesto señalado en este apartado.

CAPITULO III
AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDOS A PERSONAS PERTENECIENTES A COLECTIVOS EN DESVENTAJA

c) Behin aurreko banaketa egin ondoren, esleitu gabeko blokerik geratzen bada eremuren edo azpi-eremuren batean, banatu beharreko ordu-blokeen guztizko kopurutzat hartuko dira bloke horiek, eta ordena honen arabera esleituko:

Artículo 10.– Objeto de este Capítulo.

– Lehenik, b) apartatuaren arabera eremu edo azpi-eremu berean blokeren bat esleitu zaien erakundeen artean, baldin eta eskaturiko bloke-kopuru guztiak eskuratu ez badituzte. Banaketa hori egiteko aurreko a) eta b) apartatuetan aurreikusitako prozedura bera erabiliko da berriro.

Es objeto de este capítulo la regulación de las bases específicas de la concesión de subvenciones por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, a ejecutar en los ejercicios de 2021 a 2023.

– Bigarrenik, orientazioko ordu-blokerik esleitu ez zaien erakundeen artean. Banaketa hori egiteko aurreko a) eta b) apartatuetan aurreikusitako prozedura bera erabiliko da berriro.

Artículo 11.– Actuaciones subvencionables: acciones y servicios de orientación profesional dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja.

d) Ordu-blokeen esleipenean berdinketarik badago guztizko puntuazioetan, lehentasun-hurrenkera honetan egingo da esleipena:

1.– Podrán ser objeto de subvención al amparo de este capítulo las acciones y servicios de orientación presenciales y no presenciales de carácter individual o grupal, para cuya ejecución Lanbide-Servicio Vasco de Empleo precisa el apoyo de entidades colaboradoras en los términos previstos en los Anexos III, IV, V y VI, en el que se concretan los ámbitos territoriales de actuación y el número de horas de orientación.

– Lehentasuna izango dute ordu-bloke gutxien esleitu zaizkien erakundeek. Banaketa hori egiteko, aurreko banaketetan erabilitako prozedura bera erabiliko da.

Para justificar la evidencia de la realización de los servicios no presenciales, los mismos deberán estar validados a través de la firma biométrica de la persona en la entidad, o bien, a través de su validación en remoto en el espacio existente en Mi Lanbidenet, en la web de Lanbide, en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la prestación del servicio.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.a) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

Para justificar la evidencia de la realización de los servicios presenciales, los mismos deberán estar validados, en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la prestación del servicio, a través de la firma biométrica de la persona en la propia entidad, salvo causa justificada.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.b) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

Se permitirá un máximo de 30 % de horas no presenciales por persona, del total de servicios de orientación recibidos, salvo en el caso de los demandantes emigrantes con voluntad de retorno, en las que se permitirá hasta el 100 % de servicios no presenciales.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.c) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

2.– Las acciones y servicios de orientación subvencionables al amparo de este capítulo comprenderán las actividades descritas en el artículo 4.2.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.d) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

3.– El período de ejecución de las acciones y servicios a subvencionar será de dos años, posteriores a la notificación de la Resolución de concesión de las subvenciones y contados a partir de la fecha concreta que en ella se indique.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.e) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

La solicitud para obtener las claves de acceso al sistema de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, deberá ser efectiva, en todas las ubicaciones aprobadas, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión de la subvención, mediante su publicación en los términos previstos en el artículo 18.3.4.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.f) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

Si la entidad beneficiaria no hiciera efectiva esta solicitud de acceso de permisos informáticos y verificación de requisitos señalados en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en todas las ubicaciones para las que se hubiera solicitado subvención, perderá la condición de beneficiaria en todos los ámbitos que hubiese solicitado, salvo renuncia expresa a uno o más ámbitos con anterioridad a la finalización de dicho plazo.

– Puntu-berdinketak bere horretan badirau, lehentasuna izango dute, honako ordena honetan, udalaz gaindiko administrazio publikoek, tokiko administrazioek, araututako prestakuntza-zentro publiko edo pribatuek, irabazi asmorik gabeko erakundeek, enplegu-agentziek eta gainerako erakundeek.

Asimismo, en cada periodo de doce meses, las entidades deberán de haber ejecutado, al menos, el 35 % del total de la actividad subvencionada en cada ámbito y/o subámbito. A su vez no serán computables ni subvencionables los servicios que excedan del 55 % del total de horas adjudicadas a cada entidad por ámbito y subámbito en los doce primeros meses de actividad.

– Puntu-berdinketak bere horretan badirau aurreko arau guztiak aplikatu ondoren, eskabidearen sarrera-erregistroa (data eta ordua) lehenago duten erakundeek izango dute lehentasuna.

4.– Las acciones y servicios de orientación subvencionados al amparo de este Capítulo III han de ser ejecutados directamente por la empresa o entidad beneficiaria, sin posibilidad de subcontratación a terceros.

e) Baldin eta eremuren batean ordu-blokerik sobera bada ordu-blokeak aurreko apartatuetan adierazitakoaren arabera esleitu ondoren, bloke horiei dagozkien orduak zati berdinetan banatuko dira eremu edo azpi-eremu horretan gutxienez bloke bat esleituta daukaten erakundeen artean; baldin eta ez badute lortu eskaturiko guztizko bloke-kopurua, edo eskabidean onartu badute orientazio-ordu gehiago egitea aurreko apartatuan aurreikusitakoa gertatzen den kasurako.

5.– El desarrollo de las acciones y servicios de orientación estará encaminado, en todo momento, a la consecución por parte de las entidades de objetivos efectivos en la inserción laboral de las personas atendidas, según los términos y porcentajes de cumplimiento establecidos en el Anexo VII de la presente convocatoria.

III. KAPITULUA
DESABANTAILA-EGOERAN DAUDEN KOLEKTIBOETAKO PERTSONENTZAKO ORIENTAZIO PROFESIONALEKO EKINTZAK ETA ZERBITZUAK GAUZATZEKO LAGUNTZAK

10. artikulua.– Kapitulu honen xedea.

Se entenderá por inserción laboral la celebración de un contrato de trabajo o el inicio de una actividad por cuenta propia, entendiéndose realizada en la fecha de alta en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.

Kapitulu honen xede dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eman ditzakeen dirulaguntzak emateko oinarri espezifiko arautzaileak, desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko 2021-2023 aldiko ekitaldietan.

6.– Las entidades beneficiarias no podrán realizar la inscripción inicial de personas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Sí podrán efectuar, para la realización de la actividad subvencionada, el paso a alta en la situación administrativa de las demandas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de las personas que se encuentren en situación administrativa de baja, siguiendo las instrucciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

11. artikulua.– Desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonei zuzendutako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko diruz lagun daitezkeen jarduketak.

Artículo 12.– Personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación profesional.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako banakako nahiz taldeko orientazioko ekintza eta zerbitzuek (aurrez aurrekoak direnek eta ez direnek) jaso ditzakete kapitulu honetako laguntzak, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak erakunde laguntzaileen premia baldin badu haiek emateko, III, IV, V eta VI. eranskinetan aurreikusitakoaren arabera, horietan zehazten baitira lurralde-eremuak eta orientazio-orduen kopurua.

1.– Podrán ser personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación profesional subvencionados en este Capítulo III:

Aurrez aurrekoak ez diren zerbitzuak egin izanaren ebidentzia justifikatzeko, pertsonak erakundean duen sinadura biometrikoaren bidez baliozkotuta egon beharko dute, edo, bestela, urrunetik baliozkotuta, Mi Lanbideneten dagoen espazioan, Lanbideren webgunean, zerbitzua eman eta hurrengo egunetik aurrera bost egun balioduneko gehieneko epean.

– Las personas desempleadas u ocupadas, inscritas en Lanbide como demandantes de empleo o como demandantes de servicios previos al empleo.

Aurrez aurreko zerbitzuak egin izanaren ebidentzia justifikatzeko, zerbitzu horiek baliozkotuta egon beharko dute, gehienez ere bost egun balioduneko epean, zerbitzua eman eta hurrengo egunetik aurrera, pertsonak erakundean bertan duen sinadura biometrikoaren bidez, kausa justifikaturik ez badago behintzat.

– Las personas sin acceso al mercado nacional de trabajo, registradas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Pertsona bakoitzeko aurrez aurrekoa ez diren orduen % 30 baimenduko da gehienez jasotako orientazio-zerbitzu guztietatik, itzuli nahi duten eskatzaile emigranteen kasuan izan ezik, horietan aurrezko aurrekoak ez diren zerbitzu-orduen % 100era arte baimenduko baita.

Todas ellas deberán cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

2.– Kapitulu honen babesean diruz lagun daitezkeen orientazioko ekintza eta zerbitzuek barne hartuko dituzte 4.2 artikuluan deskribatutako ekintzak.

a) Ser una persona reclusa en situación penal que le permita acudir a una entidad colaboradora a recibir el servicio de orientación, o bien haber estado en situación de reclusión en los 18 meses anteriores al inicio del servicio.

3.– Diruz lagundu beharreko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzeko epea bi urtekoa izango da, dirulaguntzak emateko ebazpena jakinarazi ondotik, ebazpen horretan adierazten den egunetik aurrera.

b) Personas pertenecientes a la comunidad gitana.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren sisteman sartzeko gakoak lortzeko eskabidea eraginkorra izango da onartutako lokal guztietan, hilabeteko epean, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, 18.3.4 artikuluan aurreikusitako moduan argitaratuz.

c) Tener reconocido un grado de discapacidad de al menos un 33 %.

Erakunde onuradunak ez badu baimen informatikoak eskuratzeko eta adierazitako betekizunak egiaztatzeko eskaera gauzatzen dirulaguntza eskatu den lokal guztietan, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, onuradun-izaera galduko du eskatutako eremu guztietan, salbu eta epe hori amaitu aurretik berariaz uko egiten badio eremu bati edo gehiagori.

d) Personas en situación de exclusión social, riesgo de exclusión social y otras situaciones de desventaja, entendiéndose por tales:

Era berean, hamabi hilabeteko aldi bakoitzean, erakundeek diruz lagundutako jardueraren guztizkoaren gutxienez % 35 izan beharko dute gauzatuta eremu edo/eta azpi-eremu bakoitzean. Era berean, jardueraren lehen hamabi hilabeteetan eremu eta azpi-eremu bakoitzeko erakunde bakoitzari esleitutako ordu guztien % 55 gainditzen duten zerbitzuak ez dira zenbatuko, ezta diruz lagunduko ere.

– Personas en situación de exclusión social que estén incluidas en alguno de los colectivos indicados en los apartados b) a h) del artículo 5 del Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la calificación de empresas de inserción y se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro.

4.– Enpresa edo erakunde onuradunak zuzenean egin behar ditu III. kapitulu honen babesean diruz laguntzen diren orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak, eta ezin dira horiek hirugarrenen bitartez azpikontratatu.

– Personas en situación de vulnerabilidad a criterio de Lanbide por su situación sociolaboral, y/o por su tiempo en desempleo, y/o por ser beneficiarios/as de la Renta de Garantía de Ingresos y/o baja empleabilidad.

5.– Erakunde onuradunek, betiere, artatutako pertsonak laneratzeko helburu zehatzak lortzeko gauzatuko dituzte orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak, deialdi honen II. eranskinean ezarritako betetze-ehunekoei eta baldintzei jarraikiz.

– Personas solicitantes de servicios de Lanbide, sin acceso al mercado nacional de trabajo, susceptibles de orientación para la inclusión y apoyo prelaboral.

Lan munduan txertatzea dela ulertuko da lan-kontratu bat sinatzea edo norberaren kontura jarduera bat hastea. Hasiera-data dagokion gizarte-segurantzako erregimeneko alta-eguna dela kontsideratuko da.

– Otras personas cuyas circunstancias de exclusión social o riesgo de exclusión social estén debidamente acreditadas.

6.– Erakunde onuradunek ezin izango dituzte erabiltzaileak lehen aldiz inskribatu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan. Ostera, diruz lagundutako ekintza egin ahal izateko, bajako administrazio-egoeran dauden pertsonei alta-egoera eman ahal izango diete Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, horretarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako jarraibideak betez.

2.– Las personas que deseen desarrollar un itinerario personalizado, deberán manifestar un compromiso de participación activa en el mismo, mediante la suscripción de un acuerdo personal de empleo.

12. artikulua.– – Orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuen hartzaileak.

3.– Las entidades beneficiarias darán prioridad absoluta de atención a aquellas personas que hayan sido derivadas por las oficinas locales de empleo o Servicios Centrales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

1.– Honako pertsona hauek izan daitezke III. kapituluan diruz lagunduko orientazio profesionaleko ekintzen eta zerbitzuen hartzaileak:

Artículo 13.– Entidades colaboradoras y beneficiarias de las ayudas.

– Lanbiden enplegu-eskatzaile edo enpleguaren aurreko zerbitzuen eskatzaile gisa izena emanda dauden lanik gabeko edo okupatutako pertsonak.

1.– Podrá llevar a cabo las acciones y servicios de orientación profesional objeto de este capítulo III, como entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y beneficiarse de las subvenciones previstas para ello, cualquier persona física o jurídica, pública o privada que, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 17, entre sus fines u objetos sociales o fundacionales, se encuentre la realización de alguna de las actuaciones que se exponen a continuación:

– Estatuko merkaturako irisgarritasunik ez duten baina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan erregistratuta daudenak.

a) La inserción laboral de personas reclusas o ex reclusas descritas en el apartado a) del artículo 12.1, siempre que cuente con los requisitos y los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, en los términos previstos en los párrafos 3 y 4 de este artículo.

Horiek guztiek jarraian datozen baldintzetako bat bete beharko dute, gutxienez:

b) La inserción laboral de personas pertenecientes a la comunidad gitana, descritas en el apartado b) del artículo 12.1, siempre que cuente con los requisitos y los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, en los términos previstos en los párrafos 3 y 4 de este artículo.

a) Egoera penalean dagoen eta orientazio-zerbitzua jasotzera erakunde laguntzaile batera joateko aukera duen presoa izatea, edo zerbitzua hasi aurreko 18 hilabeteetan preso egon izana.

c) La inserción laboral de personas con discapacidad, descritas en el apartado c) del artículo 12.1, siempre que cuente con los requisitos y los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, en los términos previstos en los párrafos 3 y 4 de este artículo.

b) Ijitoen komunitateko kide izatea.

d) La inserción laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social o desventaja social o laboral, descritas en al apartado d) del artículo 12.1, siempre que cuente con los requisitos y los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, en los términos previstos en los párrafos 3 y 4 de este artículo.

c) Gutxienez % 33ko desgaitasun-maila aitortua izatea.

2.– Asimismo, podrán llevar a cabo las acciones y servicios de orientación profesional y beneficiarse de las subvenciones previstas en este Capítulo III, las asociaciones o agrupaciones de aquellas entidades a las que hace referencia el apartado 1 de este artículo, con o sin personalidad jurídica propia, a las que resulta de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, concretamente, las siguientes condiciones:

d) Gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonak, gizartean baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak edo bestelako desabantaila-egoeretan dauden pertsonak izatea. Hau da:

a) Los miembros asociados a la misma que se comprometan a efectuar las actividades objeto de la subvención en nombre y cuenta del primero, deberán ser indicados en la solicitud y tendrán la condición de beneficiarios.

– Gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonak, baldin eta azaroaren 11ko 182/2008 Dekretuaren 5. artikuluko b) apartatutik h) apartatura bitartean adierazitako kolektiboren bateko kide badira (182/2008 Dekretua, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautu eta horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen duena).

b) Todos y cada uno de los miembros asociados que se comprometan a realizar las actividades en nombre de las asociaciones o agrupaciones a las que pertenecen, deberán disponer de los medios materiales y humanos previstos en el párrafo 4 de este artículo necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, además de cumplir con el resto de requisitos exigidos en esta convocatoria para obtener la condición de beneficiarios.

– Lanbideren iritziz zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonak, honako arrazoi hauetako bat tarteko: egoera soziolaborala, eta/edo langabezian emandako denbora, eta/edo Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradun izatea eta/edo enplegagarritasun urrikoa izatea.

Asimismo, para la atención al colectivo de personas reclusas y ex reclusas del artículo 12.1 a), y para el colectivo gitano definido en el artículo 12.1.b), todos los miembros asociados deberán cumplir el requisito de experiencia específica para dichos colectivos previsto en el párrafo 3.1 de este artículo 13.

– Lanbideren zerbitzuen eskatzaileak, laneko merkatu nazionalean sartzeko aukerarik ez dutenak eta laneratzeko eta lanaren aurreko laguntza jasotzeko egokiak izan daitezkeenak.

c) Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la agrupación de entidades carezca de personalidad jurídica, deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, correspondan a la agrupación.

– Bestelako pertsonak, baldin eta gizarte-bazterketako egoeran edo gizartean baztertuta gertatzeko arriskuan daudela behar bezala egiaztatuta badago.

d) En el documento que suscriban para constituir la agrupación deberá constar el compromiso de los miembros en relación con la ejecución de la actividad de orientación subvencionada y los términos del reparto de la subvención, que deberá responder a lo dispuesto en el artículo 14, en proporción a la efectiva ejecución de la actividad subvencionada por cada uno. Asimismo, en dicho documento deberá constar la entidad concreta que recibirá la transferencia económica de la cantidad total de subvención para la agrupación, y que procederá a dicho reparto entre los miembros de la misma. En este sentido, cada uno de los miembros asociados que se comprometen a efectuar las actividades de la agrupación objeto de subvención deberán, al menos, comprometer la realización de un 10 % de la totalidad de la actividad subvencionada.

2.– Ibilbide pertsonalizatu bat egin nahi duten pertsonek ibilbide horretan modu aktiboan parte hartzeko konpromisoa adierazi behar dute. Horretarako, enplegurako akordio pertsonala izenpetu beharko dute.

e) La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 del Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

3.– Erakunde onuradunek erabateko arreta-lehentasuna emango diete Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren tokiko enplegu-bulegoek edo zerbitzu zentralek bideratzen dizkieten pertsonei.

3.– Con carácter específico:

13. artikulua.– Dirulaguntzen onuradun diren erakunde laguntzaileak.

3.1.– Para la atención a los colectivos previstos en los apartados a) personas reclusas y ex reclusas y b) colectivo gitano, del artículo 12.1, las entidades, o en su caso todos los miembros de las agrupaciones, deberán contar con una experiencia previa de 12 meses de forma no solapada en el tiempo, en la actividad de orientación profesional del colectivo para cuya atención solicita la subvención, en colaboración con Servicios Públicos de Empleo o con alguna Administración Pública, estatal, autonómica o local u organismos participados de las mismas. Dicha experiencia deberá ser acreditada mediante certificación expedida al efecto por tales Servicios o Administraciones, en la que se indique que la entidad ha colaborado con ellos en la realización de acciones de orientación dirigidas específicamente al colectivo en cuestión, con detalle de fecha de inicio y final en los que dichas acciones se han realizado, o bien mediante la presentación de la resolución publicada de haber sido seleccionadas para el ejercicio de dicha actividad subvencionable.

1.– Pertsona fisiko edo juridiko publiko eta pribatuek egin eta eman ditzakete deialdi honen xede diren enplegurako III. kapitulu honen xede diren orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak, eta horiek egin eta emateko arautzen diren dirulaguntzen onuradun izan daitezke, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde laguntzaile gisa, betiere 17. artikuluan ezarritako baldintza orokorrez gain, haien sozietate- edo fundazio-xedeen artean jarduera hauetako bat egitea sartzen bada:

3.2.– Para la atención al colectivo de personas con discapacidad previsto en el apartado c) y personas en situación o en riesgo de exclusión social o desventaja social o laboral, descritas en al apartado d) del artículo 12.1, las entidades deberán contar con experiencia previa acreditada mínima de 24 meses, adquirida entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2021, de forma no solapada en el tiempo, para poder acceder a las ayudas previstas en este capítulo mediante la ejecución directa de acciones de orientación profesional a personas desempleadas, en colaboración con Servicios Públicos de Empleo o con alguna Administración Pública, estatal, autonómica o local, u organismos participados de las mismas.

a) Presoak edo preso ohiak –12.1.a) artikuluan deskribatuak– laneratzea, baldin eta orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak emateko beharrezkoak diren bitartekoak eta giza baliabideak eta baliabide materialak baditu, artikulu honetako 3. eta 4. paragrafoetan ezarritakoaren arabera.

Dicha experiencia deberá ser acreditada mediante certificación expedida al efecto por tales Servicios o Administraciones, en la que se indique que la entidad ha colaborado con ellos en la realización de acciones de orientación, con detalle de fecha de inicio y final en los que dichas acciones se han realizado, o bien mediante la presentación de la resolución publicada de haber sido seleccionadas para el ejercicio de dicha actividad subvencionable.

b) Ijitoak –12.1.b) artikuluan deskribatuak– laneratzea, baldin eta orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak emateko beharrezkoak diren bitartekoak eta giza baliabideak eta baliabide materialak baditu, artikulu honetako 3. eta 4. paragrafoetan ezarritakoaren arabera.

4.– La condición de disposición de medios materiales y humanos se entiende cumplida mediante la acreditación de los siguientes requisitos:

c) Desgaitasuna duten pertsonak –12.1.c) artikuluan deskribatuak– laneratzea, baldin eta orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak emateko beharrezkoak diren bitartekoak eta giza baliabideak eta baliabide materialak baditu, artikulu honetako 3. eta 4. paragrafoetan ezarritakoaren arabera.

4.1.– Contar en el momento de presentación de la solicitud de una infraestructura de locales y equipamientos adecuada para prestar, de forma individualizada o grupal, las acciones y servicios de orientación profesional en todos los ámbitos para los que se solicita la subvención para el desarrollo de esta actividad, para lo cual habrá de contar con el número de centros de trabajo y en las concretas ubicaciones que se indican para cada colectivo y ámbito recogidos en los Anexos III, IV, V y VI.

d) Gizarte-bazterketako egoeran edo egoera horretan izateko arriskuan edo gizarte- edo lan-arloko desabantaila-egoeran dauden pertsonak –12.1.d) artikuluan deskribatuak– laneratzea, baldin eta orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak emateko beharrezkoak diren bitartekoak eta giza baliabideak eta baliabide materialak baditu, artikulu honetako 3. eta 4. paragrafoetan ezarritakoaren arabera.

Las entidades, al menos deberán contar, en cada uno de tales centros de trabajo, con los siguientes recursos:

2.– Halaber, orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatu eta III. kapitulu honek arautzen dituen dirulaguntzak eskuratzeko aukera izango dute artikulu honetako 1. apartatuan adierazten diren enpresen edo erakundeen elkarteek eta taldeek, nortasun juridiko propiorik duten ala ez kontuan hartu gabe, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11. artikuluaren 2. eta 3. paragrafoetan xedatutakoa aplikagarri bazaie, eta, zehazki, honako hauek:

– Un despacho diferenciado del resto de dependencias, para atención individualizada, con disponibilidad exclusiva para la entidad, y no compartido con otras actividades. El despacho deberá tener un mínimo de 6 metros cuadrados de superficie.

a) Elkarte eta talde horietako kideek beren gain hartzen badute horien izenean egingo dituztela diruz laguntzekoak izango diren jarduerak, eskabidean adierazi beharko dute hori egiteko asmoa dutela eta onuradun-izaera izango dute.

– Un aula para atención grupal, diferenciada del resto de dependencias, y disponibilidad no compartida con otra entidad de orientación, con mesas de trabajo, estanterías y mobiliario auxiliar necesario. El aula deberá tener un mínimo de 18 metros cuadrados de superficie.

b) Elkarte edo taldeei elkartutako kideek, beren gain hartzen badute jarduera guztiak elkarte edo talde horien izenean egiteko konpromisoa, artikulu honetako 4. paragrafoan ezarritakoari jarraituz behar adinako esperientzia eta bitarteko materialak nahiz giza baliabideak izan behar dituzte orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak emateko. Horretaz gainera, deialdi honek onuradun-izaera edukitzeko agintzen dituen gainerako eskakizunak bete behar dituzte.

4.2.– Adecuación del local en el momento de presentación de la solicitud a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que recogen los siguientes aspectos:

Halaber, 12.1.a) artikuluan definitzen den presoen edo preso ohien kolektiboa eta 12.1.b) artikuluan definitzen den ijitoen kolektiboa artatzeko, elkarte eta taldeei elkartutako kide guztiek 13. artikulu honetako 3.1 paragrafoan kolektibo horientzat ezarritako esperientzia espezifikoaren eskakizuna bete beharko dute.

a) Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

c) Aurreko apartatuetan arautzen dena betetzekoa izango da, eta, horretaz gainera, erakunde-taldeak nortasun juridikorik ez badu, ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko da taldearentzat. Pertsona horrek eskumen askietsiak izan behar ditu taldeari, onuradun den aldetik, dagozkion betebeharrak betetzeko.

b) Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.

d) Taldeko kideek diruz lagundutako orientazio-jarduerak betetzeko eginkizunarekiko duten konpromisoa adierazi behar da taldea eratzeko formalizatzen den agirian, baita dirulaguntza banatzeko modua ere. Banaketa hori 14. artikuluan arautzen den moduan egin behar da, kideetako bakoitzak diruz lagundutako jarduera egitean betetzen duen proportzioaren arabera. Halaber, agiri horretan, taldeari dagokion dirulaguntza osoaren zenbatekoaren transferentzia ekonomikoa jasoko duen eta taldeko kideen artean banatuko duen entitatea zein den adierazi beharko da. Alde horretatik, dirulaguntzaren xede den taldearen jarduerak egiteko konpromisoa hartzen duen kide bakoitzak gutxienez

c) Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

e) Taldea ezin izango da desegin harik eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 44. artikuluan aurreikusitako preskripzio-epea igaro arte.

4.3.– Se entenderán que cumplen los requisitos previstos en los apartados 4.1 y 4.2 anteriores aquellos locales que fueron considerados válidos por Lanbide, y no hayan sufrido modificaciones desde su validación, para el desarrollo de las acciones y servicios de orientación para el empleo por parte de las entidades solicitantes a subvenciones al amparo de la convocatoria para el ejercicio de servicios de orientación para el empleo, y servicios de orientación para el empleo dirigidos a personas pertenecientes a colectivos en desventaja en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 2017 (publicadas en el BOPV de 31 de julio de 2017 mediante Resoluciones del Director General de fecha 27 de julio de 2017) o al amparo de la convocatoria de orientación profesional en colaboración con Lanbide-Servicio-Vasco de empleo 2019-2021 en sus Capítulos II y III (publicada en el BOPV de 31 de diciembre de 2018 mediante Resolución del Director General de fecha 26 de diciembre de 2018).

3.– Zehazki:

4.4.– Los locales que cumplan los requisitos previstos en los apartados 4.1 y 4.2 anteriores, debidamente acreditados en el momento de la presentación de la solicitud y/o los locales a los que hace referencia el apartado 4.3, serán los que se tengan en cuenta para la adjudicación de las ayudas. La solicitud de cambio de local solo podrá presentarse tras la resolución definitiva del procedimiento y en las condiciones previstas en el artículo 21 de la presente convocatoria.

3.1.– 12.1.a) artikuluan (presoak eta preso ohiak) eta 12.1.b) artikuluan (ijitoen kolektiboa) aurreikusitako kolektiboei arreta emateko, erakundeek, edo, hala badagokio, taldeetako kide guztiek, 12 hilabeteko aldez aurreko esperientzia izan beharko dute, aldi berekoak gainjarri gabe, laguntza eskatzen duen kolektiboaren orientazio profesionaleko jardueran, Enplegu Zerbitzu Publikoekin edo tokiko, erkidegoko edo estatuko administrazio publikorekin batera edo horietako erakundeekin lankidetzan. Esperientzia hori egiaztatzeko, zerbitzu edo administrazio horiek horretarako emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da, eta bertan adierazi beharko da erakundeak talde horri berariaz zuzendutako orientazio-ekintzak egiten lagundu diela. Horretarako, ekintza horien hasiera- eta amaiera-datak zehaztuko dira edo, bestela, dirulaguntza jaso dezakeen jarduera horretan aritzeko hautatuak izan direla dioen ebazpen argitaratua aurkeztuko da.

4.5.– Disponer en el momento de inicio de la actividad de:

3.2.– 12.1.c) artikuluan aurreikusitako desgaitasunen bat duten pertsonei eta 12.1.d) artikuluan deskribatutakoaren arabera gizartean baztertuta dauden edo gizartean eta langabezian desabantaila-egoeran dauden edo horretarako arriskua duten pertsonei arreta emateko, erakundek 2014ko urtarrilaren 1etik 2021eko martxoaren 31ra bitartean eskuratutako 24 hilabeteko gutxieneko esperientzia egiaztatua izan beharko dute, aldi berekoak gainjarri gabe, kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak eskuratu ahal izateko. Horretarako, langabeentzako orientazio profesionaleko ekintzak egin behar izango dituzte zuzenean, Enplegu Zerbitzu Publikoekin edo estatuko, erkidegoko edo tokiko administrazio publikoren batekin nahiz horietako erakundeekin lankidetzan.

a) Un acceso eficiente de banda ancha a internet para la conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Esperientzia hori egiaztatzeko, zerbitzu edo administrazio horiek horretarako emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da, eta bertan adierazi beharko da erakundeak orientazio-ekintzak egiten lagundu diela. Horretarako, ekintza horien hasiera- eta amaiera-datak zehaztuko dira edo, bestela, dirulaguntza jaso dezakeen jarduera horretan aritzeko hautatuak izan direla dioen ebazpen argitaratua aurkeztuko da.

b) Un periférico de tableta gráfica como soporte de recogida de firma digital con conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo compatible con el dispositivo WACOM correspondiente al modelo STU-430 que responda a las especificaciones técnicas del mismo o equivalente.

4.– Baliabide materialak eta giza baliabideak edukitzeko baldintza betetzat emango da honako eskakizun hauek egiaztatuz gero:

4.6.– Disponer, en el momento del inicio de la actividad, de recursos humanos propios para atender todas las ubicaciones que le sean adjudicadas, contratados como técnicos/as, con estudios universitarios finalizados, con experiencia superior a un año y «currículum» contrastado en funciones de orientación profesional, y con conocimientos de ofimática, internet y mercado de trabajo.

4.1.– Eskabidea aurkezten den unean, lokalen eta ekipamenduen egitura egokia izatea, banaka edo taldean egin eta emateko orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak, eskatu den dirulaguntzari dagokion eremu guztietan. Baldintza hau betetzeko, kolektibo eta eremu bakoitzerako III., IV., V. eta VI. eranskinetan adierazten diren lantokien kopurua izan behar du han adierazten diren lokal konkretuetan.

Asimismo, la entidad deberá garantizar la atención a personas usuarias en las dos lenguas oficiales de la CAE.

Erakundeek lantoki bakoitzeko baliabide hauek izan behar dituzte gutxienez:

En el caso de las entidades que soliciten subvención para la atención a personas con discapacidad deberán disponer de recursos humanos especializados en la adaptación de materiales de orientación a los diferentes tipos de discapacidad y, en el caso concreto de atención a personas con discapacidad auditiva, contarán con profesionales de la orientación con conocimiento de lengua de signos.

– Bulego bat, gainerako ataletatik bereizia, banakako arreta eskaintzeko, erakundeak bakarrik erabiliko duena horretarako eta ez beste ezein jardueratarako. Bulegoak sei metro koadroko azalera izan beharko du gutxienez.

4.7.– En el supuesto de asociaciones y agrupaciones de entidades, las condiciones previstas en los párrafos anteriores de este apartado 4 deberán ser cumplidas por todos y cada uno de los miembros en relación a su respectiva ubicación.

– Talde-arretarako gela bat, gainerako ataletatik bereizia, orientazioko beste erakunderen batekin partekatzen ez dena eta lanerako mahaiak, beharrezko apalategiak eta altzari lagungarriak dituena. Gelak 18 metro koadroko azalera izan beharko du gutxienez.

Artículo 14.– Cuantía de la subvención.

4.2.– Eskabidea aurkezteko unean, lokala egokituta egon beharko da, irisgarritasuna sustatzeko arloko arauei jarraituz: 20/1997 Legea eta bere garapen-arau teknikoak, honako alderdi hauek jasotzen baitituzte:

1.– El importe máximo de las subvenciones para el desarrollo de las acciones y servicios de orientación profesional recogidas en este Capítulo III será de 34 euros por hora, destinados a la cobertura de los gastos corrientes directos e indirectos afectos a esta actividad, teniendo en cuenta los límites establecidos a continuación para el conjunto de todas las entidades que sean subvencionadas a través de este capítulo:

(Véase el .PDF)

a) Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik.

*El tiempo máximo de atención en horas subvencionables por persona y año incluye aquellas que la persona pudiera recibir por cualquier entidad en ejecución de la actividad subvencionada al amparo del presente Capítulo III. En cualquier caso, 30 es el número máximo de horas de atención subvencionables por persona y año, sumadas las recibidas al amparo del Capítulo II y del Capítulo III.

b) Barneko ibilbideen irisgarritasuna zerbitzuak eskaintzeko guneetara arte.

Las acciones grupales (34 euros x hora) únicamente podrán ser subvencionadas con una asistencia mínima de 4 personas o, excepcionalmente, con la participación de una persona y una inscripción previa de 4 personas.

c) Komunak, egokitu daitezkeenak eta zerbitzuko hartzaileek erabiltzeko egokituak.

En todo caso, la cantidad máxima a subvencionar será el 140 % de los gastos directos de personal.

4.3.– Aurreko 4.1 eta 4.2 apartatuetan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztela ulertuko da Lanbidek baliozkotzat jo zituen eta baliozkotu zirenetik aldaketarik izan ez duten lokalen kasuan, 2017ko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegurako orientazioko zerbitzuak eta desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonei zuzendutako enplegurako orientazioko zerbitzuak gauzatzeko deialdiaren babesean (dirulaguntza horiek 2017ko uztailaren 31ko EHAAn argitaratu ziren, 2017ko uztailaren 27ko zuzendari nagusiaren ebazpenen bidez) eta 2019-2021eko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio profesionaleko deialdiaren –zehazki, II. eta III. kapituluen–– babesean (2018ko abenduaren 31ko EHAAn argitaratu zen, zuzendari nagusiaren 2018ko abenduaren 26ko ebazpenaren bidez) laguntzak eskatzen dituzten erakundeek enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gara ditzaten.

Se entenderán por gastos directos de personal los costes salariales y de Seguridad Social de las personas dedicadas a la realización de las acciones de orientación subvencionadas, con el límite de una persona contratada a jornada completa por cada 1.500 horas realizadas.

4.4.– Eskabidea aurkeztean 4.1 eta 4.2 apartatuetako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten lokalak izango dira dirulaguntzak ematerakoan kontuan hartuko direnak eta/edo 4.3 apartatuak aipatzen dituenak. Lokalez aldatzeko eskaera prozedura behin betiko ebatzi ondoren eta deialdi honetako 21. artikuluan adierazitako moduan baino ezingo da aurkeztu.

2.– El importe final de la subvención estará condicionado al cumplimiento de los porcentajes de inserción (situación de alta en Seguridad Social) establecidos en el Anexo VII de la convocatoria:

4.5.– Jarduerei ekitean, honako hauek izan beharko dituzte:

a) En el caso de que el grado de cumplimiento de los objetivos de inserción laboral (situación de alta en Seguridad Social) sobre las personas atendidas sea igual o superior al indicado en el Anexo VII de esta convocatoria, la subvención final será equivalente al menor de los importes entre la cantidad justificada según gastos (140 % de los gastos directos de personal) y el 100 % del correspondiente a las horas subvencionables dedicadas a la realización de acciones y servicios, a razón de 34 euros por hora.

a) Interneterako banda zabaleko sarbide eraginkorra, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio-sistemara konektatzeko.

b) En el caso de que el grado de cumplimiento de los objetivos de inserción laboral (situación de alta en Seguridad Social), sobre las personas atendidas sea inferior al indicado en el Anexo VII de esta convocatoria, el importe de la cantidad final a pagar se verá minorado hasta un máximo de un 10 % en función de la desviación del resultado de inserción obtenido sobre el indicado en el Anexo VII de esta convocatoria. El porcentaje de minoración concreto se obtendrá del resultado de multiplicar por 0,10 el porcentaje que representa dicha desviación según la siguiente fórmula:

(Véase el .PDF)

b) Tableta grafikoko periferiko bat, sinadura digitala jasotzeko euskarri modura. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio-sistemara konektaturik egon behar du, eta, horrez gain, STU-430 modeloari edo baliokideari dagokion WACOM gailuarekin bateragarria izan beharko du, eta haren zehaztapen teknikoak bete behar ditu.

% de reducción de la subvención = % desviación X 0,10

4.6.– Jarduerari ekitean, esleitzen zaizkion lokal guztietan arreta emateko giza baliabide propioak izatea: teknikari gisa kontratatuta egon beharko dira, unibertsitateko ikasketak bukatuta izan beharko dituzte, urte batetik gorako esperientzia izan beharko dute, orientazio profesionaleko eginkizunetako «curriculum» egiaztatua izan beharko dute, eta are ofimatika, internet eta lan-merkatuaren inguruko ezagutzak ere.

3.– En cada periodo de doce meses desde el inicio del periodo subvencionable, las entidades deberán de haber ejecutado, al menos, el 35 % del total de la actividad subvencionada en cada ámbito y/o subámbito.

Era berean, erakundeak zerbitzua EAEko bi hizkuntza ofizialetan ematen dela bermatu beharko du.

Si no se alcanzara dicho porcentaje durante alguno de los dos periodos de doce meses, se minorará el importe de la subvención a percibir en un 5 %. Si no se alcanzara dicho porcentaje en ninguno de los dos periodos, se minorará el importe de la subvención a percibir en un 15 %, salvo la existencia de causas de fuerza mayor.

Desgaitasunen bat duten pertsonei arreta emateko dirulaguntza eskatzen duten erakundeek, berriz, orientazio-materialak desgaitasun-mota guztietara egokitzen adituak diren giza baliabideak izan beharko dituzte, eta, zehazki entzumen-urritasuna duten pertsonei arreta emateko, keinu-hizkuntza dakiten orientazioko profesionalak izango dituzte.

Además, no serán computables ni subvencionables los servicios que excedan del 55 % del total de horas adjudicadas a cada entidad por ámbito y subámbito en los doce primeros meses de actividad.

4.7.– Erakunde-elkarteen eta -taldeen kasuan, kide guztiek bete behar dituzte 4. apartatu honetako aurreko paragrafoetan arautzen diren baldintzak, haiei dagokien lokalerako.

4.– Asimismo, y únicamente para las entidades pertenecientes a la atención de los colectivos previstos en las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 13 la cantidad final a percibir estará condicionado a realizar, en cada una de las ubicaciones, actuaciones subvencionables en un porcentaje no inferior al estipulado en el artículo 16.2.2.c) del total del número de horas subvencionables realizadas por cada entidad por ámbito, cuando hayan recibido puntuación en virtud de lo dispuesto en ese mismo artículo, por disponer de más de una ubicación puntuable, según Anexos, V y VI en el mismo ámbito.

14. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Si no se alcanzara dicho porcentaje se minorará el importe de la subvención a percibir en un porcentaje igual a la diferencia entre el porcentaje citado y el porcentaje efectivamente realizado en la ubicación en cuestión, salvo la existencia de causas de fuerza mayor.

1.– III. kapitulu honetan jasotako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko dirulaguntzen gehieneko zenbatekoa orduko 34 eurokoa izango da; kopuru hori jarduerari lotutako gastu arrunt zuzenetarako eta zeharkakoetarako izango da, betiere, kontuan izanik kapitulu honen bidez diruz laguntzen diren erakunde guztietarako jarraian ezartzen diren mugak:

En el caso de que no haya habido actividad en ninguna de las ubicaciones adicionales, procederá el reintegro de la subvención en su totalidad.

(Ikus .PDF)

* Diruz lagun daitezkeen orduen (pertsonako eta urteko) gehieneko denborak barne hartzen ditu III. kapitulu honek arautzen duenaren arabera diruz laguntzen den jarduera egiteko edozein erakunderengandik jaso ditzakeen orduak. Edozein kasutan, 30 da pertsona eta urteko diruz lagun daitezkeen ordu-kopuru maximoa, II. eta III. kapituluetan ezarritakoari jarraikiz.

5.– El importe final a percibir una vez aplicadas las minoraciones descritas en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, se obtendrá como resultado de la aplicación de la siguiente fórmula:

Taldeko ekintzak (34 euro orduko) gutxienez 4 pertsona bertaratzen badira bakarrik lagundu ahal izango dira, edo, salbuespen gisa, aldez aurretik 4 pertsonak izena eman eta bakarra bertaratzen bada.

IF= N x (1-M1) x (1-M2) x (1-M3)

Edozein kasutan, langileen gastu zuzenen % 140koa izango da dirulaguntzaren gehieneko kopurua.

Siendo:

Hauek hartuko dira zuzeneko langile-kostutzat: diruz lagundutako orientazioko ekintzetan diharduten pertsonen soldata-kostuak eta Gizarte Segurantzako kostuak, honako muga honekin: lanaldi osorako kontratatutako pertsona bat, egindako 1.500 orduko.

IF: Importe final a percibir

2.– Dirulaguntzaren guztirako zenbatekoa lan-munduan txertatzeari dagozkion ehunekoen betetze-mailaren araberakoa izango da (Gizarte Segurantzan alta ematea). Deialdiaren II. eranskinean daude ezarrita:

N: mínimo entre la cantidad por horas subvencionables y el 140 % de los gastos directos de personal.

a) Harrera izan duten pertsonak kontuan hartuta, lan-munduan txertatzeko (lan-kontratu bidez edo autonomo gisa) helburuen betetze-maila deialdiaren VII. eranskinean adierazitakoaren berdina edo handiagoa bada, dirulaguntzaren zenbatekoa gastuen arabera justifikatutako zenbatekorik baxuenaren parekoa izango da (langileen gastu zuzenen % 140) eta % 100ekoa izango da, ekintzetan eta zerbitzuetan emandako orduei dagokien neurrian, hau da, 34 euro orduko.

M1: minoración descrita en el apartado 2 de este artículo.

b) Harrera izan duten pertsonak kontuan hartuta, lan-munduan txertatzeko (lan-kontratu bidez edo autonomo gisa) helburuen betetze-maila deialdiko VII. eranskinean adierazitakoa baino txikiagoa bada, dirulaguntzaren zenbatekoa gehienez % 10eraino minorizatuko da, deialdiaren VII. eranskinean adierazitako laneratze-emaitzari begira izan den desbideratzearen arabera. Murrizte-ehuneko zehatza lortzeko, 0,10ez biderkatu behar da desbideratze horri dagokion ehunekoa, formula honen arabera:

M2: minoración descrita en el apartado 3 de este artículo.

(Ikus .PDF)

Dirulaguntzaren murrizketaren % = desbideratzearen % X 0,10

M3: minoración descrita en el apartado 4 de este artículo.

3.– Diruz lagun daitekeen aldiaren hasieratik hamabi hilabeteko aldi bakoitzean, erakundeek diruz lagundutako jardueraren guztirakoaren gutxienez % 35 izan beharko dute gauzatuta eremu edo/eta azpi-eremu bakoitzean.

Artículo 15.– Solicitudes y documentación de las ayudas.

Hamabi hilabeteko bi aldietako batean ehuneko hori lortzen ez bada, jaso beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa % 5 murriztuko da. Bi aldietako batean ehuneko hori lortzen ez bada, jaso beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa % 15 murriztuko da, nahitaezko arrazoiak daudenean izan ezik.

1.– Las solicitudes de subvenciones a las que se refiere este capítulo III deberán presentarse a través de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la que se accederá desde: https://euskadi.eus y se dispondrá de un enlace de acceso a la misma en la página web de Lanbide.

Era berean, jardueraren lehen hamabi hilabeteetan eremu eta azpi-eremu bakoitzeko erakunde bakoitzari esleitutako ordu guztien % 55 gainditzen duten zerbitzuak ez dira zenbatuko, ezta diruz lagunduko ere.

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, y a través de la cual se accede al formulario de modificación o alta de datos, está accesible en la dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1086505

4.– Era berean, eta soilik 13.1.c) eta 13.1.d) artikuluetan aurreikusitako kolektiboen arretarako erakundeentzat, zenbateko hori jaso ahal izateko, lokal guztietan egin beharko da gutxienez erakunde bakoitzak eremu bakoitzeko egin behar dituen eta diruz lagun daitezkeen orduen ehuneko jakin bat, zehazki, 16.2.2.c) artikuluan ezarritakoa gutxienez, baldin eta ez badute puntuaziorik jaso artikulu horrek jasotako baldintzetan, eremu berean lokal puntuagarri bat baino gehiago edukitzeagatik. V. eta VI. eranskinen arabera.

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Aipatutako ehuneko hori lortuko ez balitz, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da aipatutako ehuneko horren eta gauzatutako ehunekoaren arteko ezberdintasunaren baliokide izango den ehunekoan, ezinbesteko kasuetan izan ezik.

También se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes

Baldin eta lokal gehigarrietan ekintzarik egin ez bada, dirulaguntza osorik bueltatu beharko da.

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Behin artikulu honetako 2., 3. eta 4. apartatuetako minorizazioak aplikatuta jasoko den zenbatekoa honako formula hau aplikatuz lortuko da:

Cada entidad deberá indicar en la solicitud el ámbito o ámbitos para los que solicita colaborar prestando servicios de orientación y el colectivo de personas a atender, teniendo en cuenta que la solicitud ha de referirse a la totalidad de horas que se recogen para cada ámbito de actuación en los Anexos III y IV en el caso de entidades que soliciten ayudas para la atención a los colectivos previstos en los apartados a) personas reclusas y ex-reclusas y b) población gitana, del artículo 12.1.

AZ= N x (1-M1) x (1-M2) x (1-M3)

En el caso de entidades que soliciten ayudas para la atención los colectivos previstos en los apartados c) personas con discapacidad y d) personas en situación de exclusión social, riesgo de exclusión social y otras situaciones de desventaja del artículo 12.1 la solicitud ha de referirse a los bloques de horas de orientación que se recogen para cada ámbito de actuación en los Anexos V y VI.

Hau da:

Asimismo, para estas últimas entidades se deberá indicar en la solicitud el ámbito o los ámbitos territoriales de actuación en el que solicita colaborar prestando servicios de orientación y el número de bloques de 1250 horas a realizar en cada ámbito (en adelante «bloques de horas»), teniendo en cuenta que la solicitud ha de referirse a un mínimo de un bloque de 1250 horas por ámbito, hasta el límite máximo de bloques ofertados por ámbitos en los Anexos V y VI.

AZ: Jaso beharreko azken zenbatekoa.

2.– A dicha solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

N: diruz lagun daitezkeen orduen eta langileen gastu zuzenen % 140aren arteko minimoa.

2.1.– Copia de la parte de las escrituras de constitución, fundacionales, etc., en la que, con carácter previo a la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOPV, aparezca el objeto social o fundacional indicado en el párrafo 1 del artículo 13.

M1: artikulu honetako 2. apartatuan deskribatutako minorizazioa.

En el supuesto de asociaciones o agrupaciones de entidades, deberá presentarse esta documentación de cada uno de los miembros que la constituyan, además del documento de constitución de la propia asociación o agrupación en los términos del artículo 13.2.d).

M2: artikulu honetako 3. apartatuan deskribatutako minorizazioa.

2.2.– Cuando la agrupación solicitante carezca de personalidad jurídica, documento donde conste la constitución de dicha agrupación en los términos del artículo 13.2.d).

M3: artikulu honetako 4. apartatuan deskribatutako minorizazioa.

2.3.– Certificado relativo a la experiencia específica obligatoria a la que hace referencia el artículo 13.3 para la atención a colectivos previstos en los apartados a), b) del artículo 12.1 o publicación oficial de la resolución de concesión de la subvención para el desarrollo de la actividad.

15. artikulua.– – Laguntzen eskabideak eta dokumentazioa.

2.4.– Para acreditar la experiencia a que hacen referencia los artículos 13 y 16 será necesario la aportación de certificado del correspondiente Servicio Público de Empleo, de la administración local o autonómica correspondiente o de las entidades del sector público dependientes de las mismas que haya financiado dicha actividad, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones o programa realizados, fechas de inicio y final y los colectivos beneficiarios.

1.– III. kapitulu honetan aipatzen diren dirulaguntza-eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu behar dira: https://euskadi.eus, eta hara iristeko esteka bat egongo da Lanbideren web-orrian:

Únicamente los programas gestionados desde Lanbide-Servicio Vasco de Empleo no necesitarán aportación de acreditación, pero necesariamente deberán ser informados en la solicitud para su valoración.

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa, izapideak egiteko jarraibideak dituena eta datuak aldatzeko edo alta emateko formulariora sartzeko balio duena, helbide honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/servicios/1086505

2.5.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 4 del artículo 13, en base a la subvención solicitada, incluyendo al menos:

Eskabidea bitarteko elektronikotik aurkeztu ondorengo izapideak «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 13 apartados 4.1 y 4.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.

Era berean, eskabidea elektronikoki izapidetu ahal izango da, ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Ahalordeen erregistroan eman ahalko du izena, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que se corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 13.4.2.a), b) y c):

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

Erakunde bakoitzak eskabidean adierazi beharko du zein eremutarako eskatzen duen laguntza, orientazio-zerbitzuak emanez, eta zer kolektibori eman behar dion arreta, kontuan hartuta III. eta IV. eranskinetan jardun-eremu bakoitzerako jasotzen diren ordu guztiei buruzkoa izan behar duela eskabideak, baldin eta erakunde horiek laguntzak eskatzen badituzte 12.1.a) artikuluan (presoak eta preso ohiak) eta 12.1.b) artikuluan (ijitoen kolektiboa) aurreikusitako kolektiboei arreta emateko.

– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.

12.1.c) artikuluan (desgaitasuna duten pertsonak) eta 12.1.d) artikuluan (gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonak, gizartean baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak edo bestelako desabantaila-egoeretan dauden pertsonak) aurreikusitako kolektiboei arreta emateko laguntzak eskatzen dituzten erakundeen kasuan, eskabideak V. eta VI. eranskinetan jardun-eremu bakoitzerako jasotzen diren orientazioko ordu-blokeak aipatu behar ditu.

– Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

Era berean, azken erakunde horien kasuan, orientazioko zerbitzuak lankidetzan eman nahi dituen erakunde bakoitzak eskabidean adierazi beharko ditu lurraldeko jardun-eremuak, eta zenbat 1250 orduko bloke egingo dituen eremu bakoitzean (hemendik aurrera «ordu-blokeak»), kontuan izanik ezen, gutxienez, eremu bakoitzeko 1250 orduko ordu-blokeko minimoa adierazi behar dela; gehiengoa, berriz, V. eta VI. eranskinetan eremuka eskainitako bloke-kopurua izango da.

No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.5 en el supuesto previsto en el artículo 13.4.3. En este caso, deberá presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en las convocatorias a que se hace referencia en el citado artículo 13.4.3.

2.– Eskabide horrekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.6.– Para acreditar la titularidad o participación mayoritaria de las entidades solicitantes en las empresas calificadas como centros especiales de empleo, establecida en el artículo 16.2.2.d), declaración responsable en la que se indique tal condición.

2.1.– Deialdi hau EHAAn argitaratzen den eguna baino lehenago erakundeak 13. artikuluko 1. paragrafoan adierazitako sozietate- edo fundazio-xedea duela adierazten duen eraketako edo sorrerako eskrituren zatiaren kopia.

2.7.– Para acreditar la condición de empresas de inserción o promotoras de empresas de inserción establecida en el artículo 16.2.2.e), declaración responsable en la que se indique tal particularidad.

Erakunde-elkarte eta -taldeen kasuan, haiek osatzen dituzten kide guztiek aurkeztu behar dute dokumentazio hori, elkartearen edo taldearen eratze-agiriaz gain, 13.2.d) artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.8.– Para acreditar la existencia de plan de igualdad en vigor, justificante de registro del mismo ante la autoridad laboral.

2.2.– Elkarte eskatzaileak nortasun juridikorik ez badu: elkartearen eratze-agiria, 13.2.d) artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.9.– Para acreditar disponer del sistema de gestión de calidad, certificación de una Entidad acreditada como entidad de certificación de sistemas de gestión por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

2.3.– 12.1.a) eta 12.1.b) artikuluetan deskribatutako kolektiboei arreta emateko 13.3 artikuluan aipatzen den nahitaezko esperientzia espezifikoari buruzko ziurtagiria edo jarduera gauzatzeko dirulaguntzaren esleipen-ebazpenaren argitalpen ofiziala.

3.– Únicamente se estimará para la valoración de méritos aquella documentación presentada en periodo de presentación de solicitudes o en su caso durante el periodo de respuesta al requerimiento de subsanaciones.

2.4.– 13. eta 16. artikuluetan aipatzen den esperientzia egiaztatzeko, dagokion Enplegu Zerbitzu Publikoaren, dagokion tokiko edo erkidegoko administrazioaren edo horien menpe dauden sektore publikoko erakundeen ziurtagiria aurkeztu beharko da, hots, jarduera finantzatu duten horiena. Ziurtagiri horretan, egindako ekintzak edo programa, hasiera- eta amaiera-datak eta kolektibo onuradunak adierazi beharko dira, esplizituki eta xehetasunez.

4.– Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako programek bakarrik ez dute egiaztagiririk aurkeztu beharko, baina nahitaez eman beharko da horren berri eskabidean, baloratu ahal izateko.

5.– Transcurrido el plazo de la presentación de solicitudes, Lanbide publicará en su página web www.lanbide.euskadi.eus la relación de solicitudes presentadas que no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o bien no fueran acompañadas de la documentación preceptiva relacionada en el párrafo anterior, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación en la web de la citada relación, las entidades afectadas subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su petición, estando obligado Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a dictar resolución expresa sobre esa solicitud, así como a notificarla.

2.5.– Deialdiaren 13. artikuluko 4. paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, eskatutako dirulaguntzari dagokionez, eta gutxienez honako hauek bilduta:

Artículo 16.– Criterios de evaluación de las solicitudes y de adjudicación de la subvención.

a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen azalpen-txosten eguneratua. Derrigorrean atxiki behar dira 13. artikuluko 4.1 eta 4.2 apartatuetan jasotako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.

1.– Para la evaluación de las solicitudes destinadas a atender a los colectivos previstos en los apartados a) personas reclusas y ex-reclusas y b) población gitana del artículo 12.1 que cumplan los requisitos previstos y la adjudicación de la subvención relativa a las acciones y servicios de orientación previstos en este Capítulo III, se procederá del siguiente modo:

b) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 13.4.2 artikuluko a), b) eta c) apartatuetan deskribatutako baldintzetan:

1.1.– Si para un Territorio Histórico y colectivo a atender solo hay una entidad solicitante, se concederá a esa entidad la subvención por el total de horas previsto.

– Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik.

1.2.– Si para un Territorio Histórico y colectivo hubiese más de una solicitud, la evaluación de las solicitudes y la adjudicación de la subvención se llevará a cabo de esta manera:

– Barneko ibilbideen irisgarritasuna zerbitzuak eskaintzeko guneetara arte.

a) Se puntuará con 0,2 puntos por cada mes de trayectoria demostrable y no solapada en el tiempo, de la entidad solicitante, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2021 en la realización de acciones de orientación profesional, hasta un máximo de 12 puntos, siempre mediante ejecución directa de acciones de orientación para el empleo dirigidas específicamente a personas de los colectivos previstos en los apartados a), b) del artículo 12.1, habiendo desarrollado alguna de las siguientes actividades:

– Komunak, egokitu daitezkeenak eta zerbitzuko hartzaileek erabiltzeko egokituak.

– Orientación para el empleo y motivación hacia el empleo y/o autoempleo.

13.4.3 artikuluan aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 2.5 apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik izan ez duela eta 13.4.3 artikuluak aipatzen dituen deialdietan eskatu zitzaizkien baldintzak oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.

– Procesos de acompañamiento a la inserción laboral.

2.6.– Deialdi honen 16.2.2.d) artikuluak arautzen duena aintzat hartuta, erakunde eskatzaileak enplegu-zentro berezien titularrak direla edo haietan gehiengo partaidetza dutela egiaztatzeko, izaera hori adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

Dichas actividades han de haber sido realizadas al amparo de alguno de los siguientes programas:

2.7.– Deialdi honen 16.2.2.e) artikuluak arautzen duena aintzat hartuta, erakunde eskatzaileak laneratzeko enpresak edo laneratzeko enpresen sustatzaileak direla egiaztatzeko, izaera hori adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

– Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de marzo de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas por el Instituto Nacional de Empleo para la realización de acciones de comprobación de la profesionalidad, información profesional, orientación profesional y búsqueda activa de empleo.

2.8.– Berdintasun-plana indarrean dagoela egiaztatzeko, plan hori lan-agintaritzan erregistratu izanaren egiaztagiria.

– Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.

2.9.– Kalitatea kudeatzeko sistema duela egiaztatzeko, Egiaztapen Erakunde Nazionalak (ENAC) kudeaketa-sistemak ziurtatzeko erakunde gisa egiaztatutako erakunde batek emandako ziurtagiria.

– Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo.

3.– Merezimenduen balorazioa egiteko, eskabideak aurkezteko epean aurkeztutako dokumentazioa bakarrik hartuko da kontuan, edo, hala badagokio, zuzenketak egiteko errekerimenduari erantzutean aurkeztutako dokumentazioa.

– La convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 21 de enero de 2013 (publicado en el BOPV de 27 de marzo de 2013 mediante Resolución del Director General de fecha 20 de marzo de 2013).

4.– Eskabideak 10 egun balioduneko epean aurkeztu beharko dira, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 23 de octubre de 2014 (publicado en el BOPV de 24 de octubre de 2014 mediante Resolución del Director General de fecha 23 de octubre de 2014).

5.– Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere webgunean argitaratuko du zer eskabide ez diren aurkeztu behar bezala beteta, edo zeinek ez dituzten aurkeztu aurreko paragrafoan adierazitako dokumentuak; eragindako erakundeek, akatsak zuzentzeko edo aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkezteko, hamar eguneko epea izango dute, webgunean horien berri ematen den egunetik aurrera. Hori egin ezean, eskabideak ezetsitzat emango dira. Halakoetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak esanbidezko ebazpen bat eman beharko du, eta horren jakinarazpena egin.

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 29 de septiembre de 2014 (publicado en el BOPV de 8 de octubre de 2014 mediante Resolución del Director General de fecha 7 de octubre de 2014).

16. artikulua.– Eskabideak ebaluatzeko eta dirulaguntza esleitzeko irizpideak.

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 22 de octubre de 2015 (publicado en el BOPV de 23 de octubre de 2015 mediante Resolución del Director General de fecha 22 de octubre de 2015).

1.– Honela jokatuko da 12.1.a) artikuluan (presoak eta preso ohiak) eta 12.1.b) artikuluan (ijitoen erkidegoa) aurreikusitako kolektiboei zuzendu diren eta araututako baldintzak betetzen dituzten eskaerak ebaluatzeko eta III. kapituluan jasotako orientazioko ekintzei eta zerbitzuei dagozkien dirulaguntzak esleitzeko:

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 22 de octubre de 2015 (publicado en el BOPV de 23 de octubre de 2015 mediante Resolución del Director General de fecha 22 de octubre de 2015).

1.1.– Lurralde historiko eta kolektiboren baterako erakunde eskatzaile bakar bat baldin badago, erakunde horri esleituko zaio dirulaguntza, deialdian jasotako ordu guztietarako.

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 26 de julio de 2017 (publicado en el BOPV de 31 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017).

1.2.– Eskaera bat baino gehiago egiten baldin bada lurralde historiko eta kolektibo bakoitzerako, honela jokatuko da eskaerak ebaluatu eta dirulaguntzak esleitzeko:

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 26 de julio de 2017 (publicado en el BOPV de 31 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017).

a) 0,2 puntu emango dira erakunde eskatzaileek 2016ko urtarrilaren 1aren eta 2021eko martxoaren 31ren arteko aldian zehar froga dezaketen ibilbide-urte bakoitzeko, alde berekoak gainjarri gabe, orientazio profesionaleko ekintzak egiten (gehienez 12 puntu emango dira), betiere 12.1 artikuluko a) eta b) apartatuetan aurreikusitako kolektiboetako pertsonei berariaz zuzendutako enplegurako orientazio-ekintza zuzenak eman badira, jarduera hauetakoren bat eginez:

– Capítulo II Y III de la Convocatoria de ayudas 2019-2021 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 26 de diciembre de 2018, (publicado en el BOPV de 31 de diciembre de 2018 mediante Resolución del Director General de fecha 26 de diciembre de 2018).

– Enplegua lortzeko orientazioa eta enplegurako eta/edo autoenplegurako motibazioa.

– Otros programas de orientación para el empleo y/o acompañamiento a la inserción laboral promovidos y financiados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Laneratzean laguntzeko prozesuak.

– Actividades de orientación para el empleo, en los términos establecidos por el Eje 1, Orientación del artículo 10.4.a) del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo y gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo y así lo acrediten en los términos previstos en el artículo 15.2.4 de esta convocatoria.

Jarduera horiek programa hauetakoren baten laguntzarekin eginak izan behar dute:

– Actividad de orientación profesional desarrollada por administraciones locales o entidades del sector público dependientes de aquellas, con sus propios medios.

– Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren 1994ko martxoaren 9ko Agindua, profesionaltasuna, lanbide-informazioa, lanbide-orientazioa eta enplegu-bilaketa aktiboa egiaztatzeko ekintzak egiteko Enpleguko Institutu Nazionalak eman beharreko laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena.

– Programas específicos de orientación profesional laboral financiados por administraciones locales y autonómicas o entidades del sector público dependientes de las mismas.

– Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 1998ko urtarrilaren 20ko Agindua, enplegurako orientazio profesionaleko eta autoenplegurako laguntzako dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena.

Únicamente los programas gestionados desde la Lanbide-Servicio Vasco de Empleo no necesitarán aportación de acreditación, pero necesariamente deberán ser informados en la solicitud para su valoración.

– TAS/2643/2003 Agindua, irailaren 18koa, enplegu-arloko programa esperimentalak praktikan jartzeko dirulaguntzak emateko oinarriak arautzen dituena.

b) Se puntuará con 2 puntos a cada centro de trabajo que en cada Territorio Histórico atienda alguna ubicación en localidad diferente más allá de las necesarias contempladas en los Anexos III y IV, siempre que cumplan los requisitos del artículo 13.4, apartados 1 y 2, hasta un máximo de 4 puntos.

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2013ko urtarrilaren 21ean hartutako erabakiaren bitartez onartua (2013ko martxoaren 27an argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2013ko martxoaren 20ko ebazpenaren bitartez).

c) Se puntuará con 2 puntos la existencia de un plan de igualdad en vigor, debidamente registrado ante la Autoridad Laboral antes de la fecha de solicitud. En el caso de agrupaciones, la puntuación se hará efectiva únicamente cuando este criterio lo cumplan todas las entidades integrantes.

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2014ko urriaren 23an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2014ko urriaren 24an argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2014ko urriaren 23ko ebazpenaren bitartez).

d) Se puntuará con 2 puntos disponer de sistema de gestión de calidad emitido por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como entidad de certificación de sistemas de gestión. En el caso de agrupaciones, la puntuación se hará efectiva únicamente cuando este criterio lo cumplan todas las entidades integrantes.

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2014ko irailaren 29an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2014ko urriaren 8ko argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2014ko urriaren 7ko ebazpenaren bitartez).

e) Se puntuará con 1 punto la disponibilidad de un espacio complementario de espera a disposición de las personas usuarias, con posibilidad de acceso a herramientas y materiales para la búsqueda de empleo que cuente con conexión WIFI.

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2015eko urriaren 22an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2015eko urriaren 23an argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2015eko urriaren 22ko ebazpenaren bitartez).

1.3.– En caso de empate de puntuaciones totales para la asignación de la subvención en un Territorio Histórico y para un colectivo, la misma se adjudicará según el siguiente orden de prevalencia:

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2015eko urriaren 22an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2015eko urriaren 23ko argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2015eko urriaren 22ko ebazpenaren bitartez).

a) Tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 1.2.a) de este artículo.

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2017ko uztailaren 26ko erabakiaren bitartez onartua (2017ko uztailaren 31n argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2017ko uztailaren 27an emandako ebazpenaren bitartez).

b) En caso de persistir la igualdad entre varias entidades, tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 1.2.b) de este artículo.

– Dirulaguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2017ko uztailaren 26an hartutako erabakiaren bidez onartua (2017ko uztailaren 31n argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2017ko uztailaren 27ko ebazpenaren bidez).

c) En caso de persistir la igualdad entre varias entidades, tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 1.2.c) de este artículo.

– 2019-2021eko laguntzen deialdiaren II. eta III. kapituluak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak garatzekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak 2018ko abenduaren 26an hartutako erabakiaren bitartez onartua (2018ko abenduaren 31n argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2018ko abenduaren 26ko ebazpenaren bitartez).

d) En caso de persistir la igualdad entre varias entidades, tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 1.2.d) de este artículo.

– Enplegurako orientaziorako edo/eta laneratzean laguntzeko beste programa batzuk, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak sustatuak eta finantzatuak.

e) En caso de persistir la igualdad entre varias entidades, tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 1.2.e) de este artículo.

– Enplegurako orientazio-jarduerak, baldin eta jarduera horiek urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren (Enpleguaren Legeko testu bategina onartzen duenaren) 10.4.a) artikuluko 1. ardatzean adierazitako moduan egin badituzte, enplegu-zerbitzu publikoek kudeatuta. Deialdi honen 15.2.4 artikuluak arautzen duen moduan egiaztatu behar dute eskakizun hori betetzen dutela.

f) Si la igualdad persistiera se dará preferencia a la entidad cuya fecha y hora de registro de entrada de su solicitud sea anterior.

– Orientazio profesionaleko jarduera, tokiko administrazioek edo haien mendeko sektore publikoko erakundeek garatua, beren baliabideekin.

2.– Para la evaluación de las solicitudes destinadas a atender a los colectivos previstos en los apartados c) personas con discapacidad y d) personas en situación de exclusión social, riesgo de exclusión social y otras situaciones de desventaja, del artículo 12.1 que cumplan los requisitos previstos y la adjudicación de la subvención relativa a las acciones y servicios de orientación previstos en este Capítulo III, se procederá del siguiente modo:

– Laneko orientazio profesionaleko programa espezifikoak, tokiko administrazioek eta administrazio autonomikoek edo horien mendeko sektore publikoko erakundeek finantzatuak.

2.1.– Si la suma total de bloques de horas de orientación solicitados en el ámbito o subámbito territorial de actuación es menor o igual al máximo de bloques a subvencionar, se concederá a cada entidad la subvención por los bloques de horas de orientación solicitados.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako programek bakarrik ez dute egiaztagiririk aurkeztu beharko, baina nahitaez eman beharko da horren berri eskabidean, baloratu ahal izateko.

2.2.– Si la suma total de bloques de horas de orientación solicitados en un ámbito o subámbito territorial de actuación es mayor al máximo de bloques a subvencionar, se llevará a cabo la valoración de las solicitudes teniendo en cuenta los siguientes criterios:

b) 2 puntu emango zaizkio lurralde historiko bakoitzean III. eta IV. eranskinetan jasotakoez gain beste herri batean kokatutako lantoki bakoitzari, betiere 13.4 artikuluko 1. eta 2. apartatuetako baldintzak betetzen badituzte; gehienez 4 puntu emango dira.

a) Se puntuará con, 0,2 puntos por cada mes de trayectoria demostrable de la entidad solicitante, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2021 en la realización de acciones de orientación profesional, hasta un máximo de 12 puntos siempre mediante ejecución directa de acciones de orientación para el empleo dirigidas a personas desempleadas, habiendo desarrollado alguna de las siguientes actividades:

c) Berdintasun-planak indarrean egoteagatik 2 puntu emango dira, eskaera egin baino lehen Lan Agintaritzan behar bezala erregistratuta badaude. Taldekatzeen kasuan, irizpide hori erakunde guztiek betetzen dutenean baino ez da aplikatuko puntuazioa.

– Orientación para el empleo y motivación hacia el empleo y/o autoempleo.

d) 2 puntu emango dira kalitatea kudeatzeko sistema edukitzeagatik. Horretarako, Egiaztapen Erakunde Nazionalak (ENAC) kudeaketa-sistemak ziurtatzeko erakunde gisa egiaztatu duen erakunde batek igorritako ziurtagiria aurkeztu beharko da. Taldekatzeen kasuan, irizpide hori erakunde guztiek betetzen dutenean baino ez da aplikatuko puntuazioa.

– Procesos de acompañamiento a la inserción laboral.

e) Puntu 1 emango da baldin eta itxaroteko esparru osagarri bat badago pertsona erabiltzaileen eskura, enplegua bilatzeko tresna eta materialak erabiltzeko aukera ematen duena eta WIFI konexioa duena.

Dichas actividades han de haber sido realizadas al amparo de alguno de los programas descritos en el artículo 16.1.1.2.a) de esta convocatoria. Únicamente los programas gestionados desde la Lanbide-Servicio Vasco de Empleo no necesitarán aportación de acreditación, pero necesariamente deberán ser informados en la solicitud para su valoración.

1.3.– Lurralde historiko eta kolektibo baterako dirulaguntzen esleipenean berdinketarik ematen baldin bada guztirako puntuazioetan, lehentasun-ordena honetan egingo da esleipena:

b) Se puntuará, según lo indicado en los Anexos V y VI, dentro de cada ámbito de actuación determinado, hasta un máximo de 10 puntos, el término municipal elegido para la ubicación de las instalaciones donde prestar el servicio. Si una entidad dispusiese de más de una ubicación dentro del mismo ámbito de actuación, solo se tendrá en cuenta, a efectos de esta puntuación, la ubicación que mejor puntuación obtenga.

a) Lehentasuna izango dute artikulu honetako 1.2.a) apartatuan puntuazio altuena lortu dutenek.

c) Se puntuará con 4 puntos la existencia de más de una ubicación puntuable (Anexos V y VI) en el mismo ámbito, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los apartados 4.1 y 4.2 del artículo 13 o, en su caso, en el apartado 4.3, donde se deberán realizar actuaciones subvencionables:

b) Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 1.2.b) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

– en un porcentaje no inferior al 25 % del total del número de horas efectivamente realizadas por dicha entidad en ese ámbito, cuando se disponga de dos ubicaciones puntuables, según Anexos V y VI.

c) Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 1.2.c) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

– en un porcentaje no inferior al 15 % del total del número de horas efectivamente realizadas por dicha entidad en ese ámbito, cuando se disponga de más de dos ubicaciones de las puntuables, según Anexos V y VI.

d) Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 1.2.d) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

d) Se puntuará con 5 puntos en el caso de las entidades o agrupaciones de entidades que soliciten subvención para las horas destinadas a la atención a personas con discapacidad y que tengan la calificación de centro especial de empleo o bien sean propietarias o tengan participación mayoritaria en el capital social de empresas con la calificación de centro especial de empleo, con centros de trabajo en el ámbito donde se solicita la subvención. En el caso de que quien realice la solicitud sea una asociación o agrupación de entidades, se asignará la puntuación siempre y cuando cumplan con esta condición, al menos, la mitad de las entidades integrantes de la misma que, de conformidad con los datos consignados en la solicitud, se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades objeto de la subvención.

e) Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 1.2.e) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

e) Se puntuará con 5 puntos en el caso de las entidades o agrupaciones de entidades que soliciten subvención para las horas destinadas a la atención a personas en exclusión o riesgo de exclusión social (colectivo previsto en el artículo 12.1.d) y que sean empresas de inserción o promotoras de empresas de inserción con centros de trabajo en el ámbito donde se solicita la subvención. En el caso de que quien realice la solicitud sea una asociación o agrupación de entidades, se asignará la puntuación siempre y cuando cumplan con esta condición al menos la mitad de las entidades integrantes de la agrupación que, de conformidad con los datos consignados en la solicitud, se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades objeto de la subvención.

f) Puntu-berdintasunak bere horretan badirau, eskaerak zer egunetan eta ordutan erregistratu ziren kontuan hartuta, eskabidea lehenago aurkeztu duen erakundeak izango du lehentasuna.

f) Se puntuará con 2 puntos la existencia de planes de igualdad en vigor, debidamente registrado ante la Autoridad Laboral antes de la fecha de solicitud. En el caso de agrupaciones, la puntuación se hará efectiva únicamente cuando el criterio lo cumplan todas las entidades integrantes.

2.– Honela jokatuko da 12.1 artikuluko c) apartatuan (desgaitasunen bat duten pertsonak) eta d) apartatuan (gizarte-bazterketako egoeran, gizartean baztertuta geratzeko arriskuan edo bestelako desabantaila-egoeretan dauden pertsonak) aurreikusitako kolektiboei zuzendu diren eta araututako baldintzak betetzen dituzten eskaerak ebaluatzeko eta III. kapituluan jasotako orientazioko ekintzei eta zerbitzuei dagozkien dirulaguntzak esleitzeko:

g) Se puntuará con 2 puntos disponer de sistema de gestión de calidad emitido por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como entidad de certificación de sistemas de gestión. En el caso de agrupaciones, la puntuación se hará efectiva únicamente cuando el criterio lo cumplan todas las entidades integrantes.

2.1.– Lurraldeko jardun-eremuan edo azpi-eremuan eskatutako orientazioko ordu-blokeen guztizko kopurua diruz lagunduko den kopuruaren berdina edo hori baino txikiagoa bada, eskatu dituen orientazioko ordu-blokeen araberako dirulaguntza emango zaio erakunde bakoitzari.

h) Se puntuará con 1 punto la disponibilidad de un espacio complementario de espera a disposición de las personas usuarias, con posibilidad de acceso a herramientas y materiales para la búsqueda de empleo que cuente con conexión WIFI. Si una entidad dispusiese de más de una ubicación dentro del ámbito de actuación, solo se tendrá en cuenta, a efectos de esta puntuación, la ubicación que mejor puntuación obtenga en el apartado b).

2.2.– Lurraldeko jardun-eremuan edo azpi-eremuan eskatutako orientazioko ordu-blokeen guztizko kopurua diruz lagunduko den gehieneko kopurua baino handiagoa bada, eskabideak baloratu egingo dira, honako irizpide hauek kontuan hartuta:

Únicamente se estimará para la valoración aquella documentación presentada en periodo de presentación de solicitudes o en su caso aquella documentación de respuesta al posible requerimiento de subsanaciones.

a) 0,2 puntu emango dira erakunde eskatzaileek 2016ko urtarrilaren 1aren eta 2021eko martxoaren 31ren aldian zehar froga dezaketen ibilbide-hilabete bakoitzeko, orientazio profesionaleko ekintzak egiten (gehienez 12 puntu emango dira), betiere pertsona langabeei enplegurako orientazioko ekintza zuzenak eman bazaizkie, jarduera hauetakoren bat eginez:

2.3.– Valoradas las solicitudes según los criterios del párrafo anterior, el procedimiento a seguir para el reparto y adjudicación de la subvención será el siguiente:

– Enplegua lortzeko orientazioa eta enplegurako eta/edo autoenplegurako motibazioa.

a) Se calculará para cada entidad solicitante el porcentaje correspondiente a la puntuación otorgada a la misma, en relación a la puntuación total del conjunto de entidades que concurren en un mismo ámbito o de actuación.

– Laneratzean laguntzeko prozesuak.

b) El porcentaje obtenido se aplicará al número total de bloques de horas de orientación a repartir en cada ámbito, redondeando el resultado al número entero más cercano, y asignando a cada entidad solicitante, en orden de mayor a menor puntuación, el número de bloques que le haya correspondido.

Jarduera horiek deialdi honetako 16.1.1.2.a) artikuluan deskribatutako programa hauetakoren baten laguntzarekin eginak izan behar dute. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako programek bakarrik ez dute egiaztagiririk aurkeztu beharko, baina nahitaez eman beharko da horren berri eskabidean, baloratu ahal izateko.

c) Si tras el reparto anterior quedasen bloques pendientes de adjudicar en un, los mismos se considerarán como número total de bloques a repartir y se adjudicarán en el siguiente orden:

b) V. eta VI. eranskinek adierazitako moduan, jardun-eremuaren barruan, gehienez 10 puntu emango dira zerbitzua emateko instalazioak jartzeko aukeratutako udalerriarengatik. Erakunde batek lokal bat baino gehiago badu jardun-eremuaren barruan, puntuatzeko orduan, jardun-eremu horretan punturik gehien lortzen duena baino ez da hartuko kontuan.

– En primer lugar, si las hubiera, entre aquellas entidades a las que se les haya asignado algún bloque en el mismo ámbito de conformidad con el apartado b), siempre que no hayan alcanzado el número total de bloques solicitados, repitiendo para su reparto el proceso previsto en los apartados a) y b) anteriores.

c) Diruz lagun daitezkeen jarduketak gauzatuko diren jardun-eremu berean lokal puntuagarri bat baino gehiago izateagatik (V. eta VI. eranskinak) 4 puntu emango dira, betiere 13. artikuluko 4.1 eta 4.2 apartatuetako baldintzak betetzen badira, edo, hala badagokio, 4.3 apartatuan zehaztutako baldintzak betetzen badira:

– En segundo lugar, entre aquellas entidades a las que no se les haya adjudicado ningún bloque de horas de orientación, repitiendo para su reparto el proceso previsto en los apartados a) y b) anteriores.

– erakunde horrek jardun-eremu horretan egin dituen eta diruz lagun daitezkeen orduen guztirakoaren % 25 gutxienez, bi lokal puntuagarri dituenean, V. eta VI. eranskinen arabera.

d) En caso de empate de puntuaciones totales para la asignación de un bloque de horas, el mismo se adjudicará según el siguiente orden de prevalencia:

– erakunde horrek jardun-eremu horretan egin dituen eta diruz lagun daitezkeen orduen guztirakoaren % 15 gutxienez, bi lokal puntuagarri baino gehiago dituenean, V. eta VI. eranskinen arabera.

– Tendrán preferencia las entidades a las que menos bloques de horas se hayan adjudicado en el ámbito siguiendo los criterios de reparto anteriores.

d) Ebaluazioan, 5 puntu emango zaizkie desgaitasunak dituzten pertsonei arreta emateko dirulaguntzak eskatzen dituzten erakundeei edo erakunde-taldeei, baldin eta enplegu-zentro bereziak baldin badira, enplegu-zentro berezien jabeak baldin badira edo enplegu-zentro berezien sozietate-kapitalaren gehiengoa baldin badute harpidetua, eta, gainera, dirulaguntza zein eremurako eskatzen duten, lantokiak eremu hartantxe baldin badituzte. Eskaera erakunde-elkarte edo -talderen batek egiten baldin badu, puntuazio hori emango zaio baldin eta, eskabidean adierazten diren datuen arabera, baldintza hori betetzen badute haren barruko erakundeen erdiek gutxienez. Horretaz gainera, dirulaguntzen xede diren jarduera guztiak edo haien zati bat egiteko konpromisoa hartu behar dute baldintza hori betetzen duten erakunde horiek.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.2.a) de este artículo.

e) Ebaluazioan, 5 puntu emango zaizkie gizartean bazterketa-egoeran dauden edo bazterketa-egoeran izateko arriskuan dauden pertsonei (deialdiko 12.1.d) artikuluan adierazten den kolektiboari) arreta emateko dirulaguntzak eskatzen dituzten erakundeei edo erakunde-elkarteei, baldin eta, dirulaguntza zein eremutarako eskatzen duten, lantokiak eremu hartantxe dituzten laneratze-enpresak badira edo laneratze-enpresen sustatzaileak badira. Eskaera erakunde-elkarte edo -talderen batek egiten baldin badu, puntuazio hori emango zaio baldin eta, eskabidean adierazten diren datuen arabera, baldintza hori betetzen badute haren barruko erakundeen erdiek gutxienez. Horretaz gainera, dirulaguntzen xede diren jarduera guztiak edo haien zati bat egiteko konpromisoa hartu behar dute baldintza hori betetzen duten erakunde horiek.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.2.b) de este artículo.

f) Berdintasun-planak indarrean egoteagatik 2 puntu emango dira, eskaera egin baino lehen Lan Agintaritzan behar bezala erregistratuta badaude. Taldekatzeen kasuan, irizpide hori erakunde guztiek betetzen dutenean baino ez da aplikatuko puntuazioa.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.2.c) de este artículo.

g) 2 puntu emango dira kalitatea kudeatzeko sistema edukitzeagatik. Horretarako, Egiaztapen Erakunde Nazionalak (ENAC) kudeaketa-sistemak ziurtatzeko erakunde gisa egiaztatu duen erakunde batek igorritako ziurtagiria aurkeztu beharko da. Taldekatzeen kasuan, irizpide hori erakunde guztiek betetzen dutenean baino ez da aplikatuko puntuazioa.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.2.d) de este artículo.

h) Puntu 1 emango da baldin eta itxaroteko esparru osagarri bat badago pertsona erabiltzaileen eskura, enplegua bilatzeko tresna eta materialak erabiltzeko aukera ematen duena eta WIFI konexioa duena. Erakunde batek lokal bat baino gehiago badu jardun-eremuaren barruan, puntuatzeko orduan, b) apartatuan puntu gehien lortzen duena baino ez da hartuko kontuan.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.2.e) de este artículo.

Balorazioa egiteko, eskabideak aurkezteko epean aurkeztutako dokumentazioa bakarrik hartuko da kontuan, edo, hala badagokio, zuzenketak egiteko errekerimenduari erantzuteko dokumentazioa.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.2.f) de este artículo.

2,3.– Eskabideak aurreko paragrafoko irizpideen arabera baloratu ondoren, dirulaguntza banatzeko eta esleitzeko honako prozedura hau erabiliko da:

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.2.g) de este artículo.

a) Erakunde eskatzaile bakoitzari eman zaion puntuazioari dagokion ehunekoa kalkulatuko da, jardun-eremu edo azpi-eremu berean parte hartzen duten erakunde guztiek lortutako guztizko puntuazioaren arabera.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.2.h) de este artículo.

b) Jardun-eremu bakoitzean banatu beharreko ordu-blokeen guztizko kopuruari aplikatuko zaio lortutako ehunekoa, zenbaki oso hurbilenaren arabera biribilduta. Erakunde eskatzaile bakoitzari egokitu zaion bloke-kopurua esleituko zaio, handienetik txikienerako hurrenkeran lortutako puntuazioaren arabera.

– En el caso de persistir la igualdad después de aplicar todas las reglas anteriores, se dará preferencia a la entidad cuya fecha y hora de registro de entrada de la solicitud sea anterior.

c) Behin aurreko banaketa egin ondoren, esleitu gabeko blokerik geratzen bada eremuren batean, banatu beharreko ordu-blokeen guztizko kopurutzat hartuko dira bloke horiek, eta ordena honen arabera esleituko:

e) En el caso de que en un ámbito después de la asignación de bloques de horas de orientación según los apartados anteriores, resultaran bloques sobrantes, las horas correspondientes a dichos bloques, se distribuirán de manera equitativa entre aquellas entidades a las que se hubiese asignado al menos un bloque en ese ámbito, siempre que no hayan alcanzado el número total de bloques solicitados, o bien, hubieran aceptado en el impreso de solicitud la realización de un número superior de horas de orientación, para el caso de producirse el supuesto señalado en este apartado.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES COMUNES A LAS AYUDAS

– Lehenik, b) apartatuaren arabera eremu berean blokeren bat esleitu zaien erakundeen artean, baldin eta eskaturiko bloke-kopuru guztiak eskuratu ez badituzte. Banaketa hori egiteko aurreko a) eta b) apartatuetan aurreikusitako prozedura bera erabiliko da berriro.

Artículo 17.– Requisitos comunes a las entidades beneficiarias de las ayudas.

– Bigarrenik, orientazioko ordu-blokerik esleitu ez zaien erakundeen artean. Banaketa hori egiteko aurreko a) eta b) apartatuetan aurreikusitako prozedura bera erabiliko da berriro.

1.– Las entidades beneficiarias deberán de cumplir los siguientes requisitos comunes:

d) Ordu-blokeen esleipenean berdinketarik badago guztizko puntuazioetan, lehentasun-hurrenkera honetan egingo da esleipena:

a) Estar al corriente en relación con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

– Lehentasuna izango dute ordu-bloke gutxien esleitu zaizkien erakundeek. Banaketa hori egiteko, aurreko banaketetan erabilitako prozedura bera erabiliko da.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización de cada uno de los pagos. No obstante, la entidad solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.2.a) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

b) No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.2.b) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

c) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.2.c) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

d) No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.2.d) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

Los requisitos previstos en este apartado 1 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.2.e) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la persona o entidad beneficiaria deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda y del Gobierno Vasco.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.2.f) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

En caso de que la persona no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá acceder a la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.2.g) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

Artículo 18.– Órgano competente para la resolución, procedimiento de concesión, resolución, recurso de reposición y publicidad.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honetako 2.2.h) apartatuan puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

1.– El órgano encargado de la gestión y tramitación del procedimiento de concesión de las ayudas es la Directora de Activación Laboral y el competente para resolver la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Puntu-berdinketak bere horretan badirau aurreko arau guztiak aplikatu ondoren, eskabidearen sarrera-erregistroa (data eta ordua) lehenago duten erakundeek izango dute lehentasuna.

2.– Las subvenciones se adjudicarán por el sistema de concurso, de manera que las solicitudes presentadas serán evaluadas de conformidad con los criterios de evaluación y adjudicación previstos en los artículos 9 y 16, para las ayudas reguladas en los Capítulos II y III, respectivamente. A estos efectos se constituirá un órgano colegiado integrado por los siguientes miembros:

e) Baldin eta eremuren batean ordu-blokerik sobera bada ordu-blokeak aurreko apartatuetan adierazitakoaren arabera esleitu ondoren, bloke horiei dagozkien orduak zati berdinetan banatuko dira eremu edo azpi-eremu horretan gutxienez bloke bat esleituta daukaten erakundeen artean; baldin eta ez badute lortu eskaturiko guztizko bloke-kopurua, edo eskabidean onartu badute orientazio-ordu gehiago egitea aurreko apartatuan aurreikusitakoa gertatzen den kasurako.

– Presidente/a: María Teresa Martínez Granado, Directora de Activación Laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

IV. KAPITULUA
DIRULAGUNTZEN XEDAPEN KOMUNAK

17. artikulua.– Laguntzen onuradun diren erakundeen baldintza komunak.

– Secretario/a: Jesus María Ordóñez Orzaiz, Responsable del Servicio de Inserción Laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

1.– Erakunde onuradunek baldintza hauek bete beharko dituzte:

– Vocales: Angel Altuna Urcelay y Beatriz Santos Sánchez, personal técnico del Servicio de Inserción laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea.

3.– Para la resolución de cada uno de los procedimientos de concesión de las subvenciones reguladas en los Capítulos II y III de esta convocatoria, se procederá del siguiente modo:

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Hala ere, erakunde eskatzaileak berariaz aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

3.1.– El órgano colegiado previsto en el apartado 2 anterior, formulará propuesta de resolución provisional que recogerá las subvenciones que se propone conceder, identificando en ellas a las entidades beneficiarias propuestas, así como el colectivo a atender, y el número de horas o bloques de horas de orientación adjudicadas por ámbito o subámbito territorial de actuación.

b) Zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorrik ez jaso izana, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.

Asimismo, se identificará el importe de subvención propuesto, así como aquellas que se propone denegar, y motivos de denegación. Esta propuesta de resolución provisional se notificará a las personas interesadas mediante su publicación en la página web de Lanbide: www.lanbide.euskadi.eus

c) Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izatea.

En ningún caso, la propuesta de resolución provisional crea derecho alguno a favor de las entidades propuestas como beneficiarias.

d) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan, eta, zehazki, 2. eta 3. apartatuetan, aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

3.2.– Las personas interesadas podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la propuesta de resolución provisional en la página web de Lanbide.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 1. apartatuan xedatutako eskakizunen bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da; adierazpen hori eskabide-orrian jasota dago.

3.3.– Transcurrido el citado plazo y examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por las personas interesadas, el órgano colegiado elaborará una propuesta de resolución definitiva, de la que dará traslado a la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, órgano competente para la resolución de esta convocatoria.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan agertu beharko du.

3.4.– La resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se notificará mediante su publicación en la página web de Lanbide: www.lanbide.euskadi.eus

Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren hirugarrenen erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, https://euskadi.eus/hirugarrenak webgunearen bidez egin beharko du.

La resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento indicará las entidades beneficiarias, colectivo a atender, diferenciando el número de horas o bloques de horas de orientación por cada ámbito o subámbito de actuación. La resolución también indicará el importe, forma y plazos de pago, y forma de justificación, así como la relación de las solicitudes denegadas, junto con los motivos de denegación.

18. artikulua.– Ebazteko eskumena duen organoa, emakida-prozedura, ebazpena, berraztertze-errekurtsoa eta publikotasuna.

En la resolución se hará mención expresa a la cofinanciación con FSE en el marco del Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020, Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 y/o del Programa Operativo FSE Plus del País Vasco, 2021-2027.

1.– Lana Aktibatzeko zuzendaria izango da dirulaguntzen esleipen-prozedura kudeatu eta bideratzeaz arduratuko den organoa, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia horiek ebazteko eskuduna.

En cualquier caso, si la entidad beneficiaria no hiciera efectiva esta solicitud de acceso de permisos informáticos y verificación de requisitos señalados en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en todas las ubicaciones para las que se hubiera solicitado subvención, perderá la condición de beneficiaria en todos los ámbitos que hubiese solicitado, salvo renuncia expresa a uno o más ámbitos con anterioridad a la finalización de dicho plazo.

2.– Lehiaketa-sistemaren bidez esleituko dira dirulaguntzak; hala, 9. eta 16. artikuluetan aurreikusitako ebaluazio- eta esleipen-irizpideen arabera ebaluatuko dira aurkezten diren eskabideak II.eta III. kapituluetan araututako dirulaguntzei dagokienez, hurrenez hurren. Horri dagokionez, kide anitzeko organo bat eratuko da, eta honako kide hauek izango ditu:

4.– El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo será de cuatro meses, contados desde la fecha de publicación en el BOPV de esta convocatoria. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado, la solicitud podrá entenderse desestimada.

– Batzordeburua: María Teresa Martínez Granado, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzea Aktibatzeko zuzendaria.

5.– Las Resoluciones de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ponen fin a la vía administrativa y, contra las mismas cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación realizada mediante su publicación en la página web de Lanbide, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación.

– Idazkaria: Jesus María Ordóñez Orzaiz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzea Aktibatzeko Zerbitzuko arduraduna.

6.– Asimismo, la concesión y pago de la subvención a las entidades beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

– Batzordekideak: Angel Altuna Urcelay eta Beatriz Santos Sánchez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzea Aktibatzeko Zerbitzuko teknikariak.

7.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, y sin perjuicio de la publicación de la resolución de cada procedimiento en la página web de Lanbide, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías concedidas. Además, se hará mención a la cofinanciación por FSE en el marco del Programa Operativo País Vasco 2014-2020, Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 y/o el Programa Operativo FSE Plus del País Vasco, 2021-2027.

3.– Deialdi honetako II. eta III. kapituluetan araututako dirulaguntzak emateko prozedurak ebazteko, honako hau egingo da:

8.– Por otro lado, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de información y comunicación derivados de los reglamentos comunitarios que regulan el Fondo Social Europeo, la relación de entidades beneficiarias de las ayudas será incluida en la lista de operaciones publicada por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

3.1.– Aurreko 2. apartatuan aurreikusitako kide anitzeko organoak behin-behineko ebazpen-proposamena egingo du, eta, bertan, eman nahi diren dirulaguntzak jasoko ditu. Hala, proposatutako erakunde onuradunak identifikatuko ditu, bai eta artatu beharreko kolektiboa eta esleitutako orientazio-orduak edo -blokeak ere, jardun-eremuaren edo azpi-eremuaren arabera.

Artículo 19.– Pago de las subvenciones.

Era berean, proposatutako diruz lagun daitekeen zenbatekoa adieraziko da, baita zein eskaera ezeztatzea proposatzen den ere, eta zergatik. Behin-behineko ebazpen-proposamena pertsona interesdunei jakinaraziko zaie, Lanbideren webgunean argitaratuz: www.lanbide.euskadi.eus

1.– Las subvenciones concedidas serán abonadas en tres pagos:

Behin-behineko ebazpen-proposamenak ez die onuradun gisa proposatutako erakundeei eskubiderik emango.

– Un primer pago anticipado, con cargo al crédito de pago del 2021, por un importe del 20 % de la subvención total concedida, tras la publicación de cada resolución definitiva correspondiente a cada tipo de ayuda, previa comprobación del inicio de actividad en los términos previstos en los artículos 4.3, 11.3 y 18.4, así como identificación y verificación de los requisitos de las personas contratadas por parte de Lanbide del alta de las mismas en el Régimen General de Seguridad Social.

3.2.– Pertsona interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute egokitzat hartzen dituzten alegazioak aurkezteko. Epe hori behin-behineko ebazpen-proposamena Lanbideren web-orrian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da.

– Un segundo pago anticipado, con cargo al crédito de compromiso 2022, una vez transcurridos 12 meses a partir del día siguiente de la fecha de notificación de cada resolución definitiva de concesión de la subvención, por el 50 % del total del importe concedido.

3.3.– Epe hori igarota eta, hala badagokio, pertsona interesdunek aurkeztutako alegazioak aztertuta, kide anitzeko organoak behin betiko ebazpen-proposamena egin, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari helaraziko dio, hura baita deialdi hau ebazteko organo eskuduna.

– Un último pago, con cargo al crédito de compromiso 2023, por el resto de la subvención o la cantidad que resulte de la justificación y comprobación de las acciones desarrolladas y, en su caso, de los objetivos de inserción alcanzados previa presentación, en los dos meses siguientes a la finalización de la realización de las actuaciones subvencionadas, de la siguiente documentación:

3.4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpena Lanbideko webgunean argitaratuz jakinaraziko da: www.lanbide.euskadi.eus

– Memoria explicativa y detallada de la actividad realizada al amparo de la subvención concedida (máximo 20 páginas).

Dagokion prozedurari amaiera ematen dion ebazpenean adieraziko da zein diren erakunde onuradunak eta zer kolektibori eman behar zaion arreta, jardun-eremu edo azpi-eremu bakoitzeko orientazio-orduen edo -blokeen kopurua bereizita. Ebazpenean, honako hauek ere jasoko dira: zenbatekoa, ordaintzeko modua eta epea, justifikatzeko modua eta ezeztatutako eskaeren zerrenda, ezeztatzeko arrazoiekin.

– Copia de las nóminas y documentos de cotización a la Seguridad Social obtenidos del sistema RED (RLC-relación de liquidación de cotizaciones y RNT-relación nominal de trabajadores), del personal orientador que ha llevado a cabo las actuaciones subvencionadas, así como los justificantes bancarios de haber sido abonadas tanto las nóminas como sus cotizaciones correspondientes.

Ebazpenean, gainera, beren-beregi adieraziko da EGFek finantzaketan parte hartzen duela, EAEko 2014-2020 EGF Programa Operatiboaren, 2014-2020 Gazte Enplegurako Programa Operatiboaren eta/edo EAEko 2021-2027ko EGF Plus Programa Operatiboaren esparruan.

– Declaración responsable de que la información mecanizada en el sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, referente a las acciones realizadas y a las personas atendidas, es veraz.

Edonola ere, erakunde onuradunak ez badu baimen informatikoak eskuratzeko eta adierazitako betekizunak egiaztatzeko eskaera gauzatzen dirulaguntza eskatu den lokal guztietan, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, onuradun-izaera galduko du eskatutako eremu guztietan, salbu eta epe hori amaitu aurretik berariaz uko egiten badio eremu bati edo gehiagori.

– Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, en su caso.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendariaren ebazpenak eman eta jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, deialdi hau EHAAn argitaratzen den egunetik aurrera. Epe hori igaro ondoren ebazpena espresuki jakinarazten ez bada, eskaera ezetsitzat jo ahal izango da.

2.– En el caso de que cualquiera de los dos pagos anticipados, o la suma de ambos, supere la cantidad de 180.303,63 euros deberá aportarse, con carácter previo, un certificado de haber presentado, ante la Tesorería General del País Vasco, garantía, aval o fianza por el importe que se anticipa. El modelo de aval le será facilitado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

5.– Zuzendari nagusiaren ebazpenak amaitu egiten du administrazio-bidea, eta haren aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpena Lanbideren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, hura jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

En el momento de la solicitud, la entidad solicitante deberá comprometerse a constiutir la correspondiente garantía en el caso de que se encuentre en este supuesto.

6.– Erakunde onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo haren erakunde autonomoen antzeko dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasitako itzulera- edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

3.– Se permitirá la justificación anticipada de la subvención a los efectos de cancelación del aval presentado para el abono del primer pago de la subvención, de manera que se procederá a dicha cancelación cuando el 140 % de los costes salariales y de Seguridad Social acreditados mediante la presentación de la documentación prevista en el párrafo siguiente, sea igual o superior al importe del primer pago realizado. Igualmente se permitirá tal justificación en el supuesto de que no hubiese sido preciso aval para el primer pago anticipado, pero se necesite para abonar el segundo pago anticipado y por resultar la suma de ambos importes una cifra superior a 180.303,63 euros.

7.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, eta Lanbideren webgunean prozedura bakoitzaren ebazpena argitaratzea galarazi gabe, Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpenaz emango da jakitera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian zer enpresak jaso duten dirulaguntza deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten. Gainera, ebazpenean beren-beregi adieraziko da EGFek finantzaketan parte hartzen duela, EAEko 2014-2020 EGF Programa Operatiboaren, 2014-2020 Gazte Enplegurako Programa Operatiboaren eta/edo EAEko 2021-2027ko EGF Plus Programa Operatiboaren esparruan.

La justificación anticipada se realizará sobre las actuaciones subvencionables ejecutadas hasta el último día del sexto mes posterior a la fecha de inicio del periodo de ejecución de la convocatoria, previa presentación, en los dos meses siguientes a dicha fecha, de copia de las nóminas y documentos de cotización a la Seguridad Social obtenidos del sistema RED (RLC-relación de liquidación de cotizaciones y RNT-relación nominal de trabajadores), del personal orientador que ha llevado a cabo las actuaciones subvencionadas, así como los justificantes bancarios de haber sido abonadas tanto las nóminas como sus cotizaciones correspondientes. Asimismo, la justificación anticipada se limitará como máximo al importe correspondiente al primer pago.

8.– Bestalde, Europako Gizarte Funtsa arautzen duten erregelamendu erkideetatik eratorritako informazio- eta komunikazio-eskakizunak betetzearren, Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioko Europako Gizarte Funtseko Administrazio Unitateak argitaratutako eragiketa-zerrendan sartuko dira dirulaguntzen erakunde onuradunak.

En cualquier caso, no se exigirá la constitución de garantía alguna, cuando el beneficiario de la subvención sea una entidad local o entes y organismos de ella dependientes.

19. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 20.– Obligaciones de las entidades beneficiarias de las subvenciones.

1.– Esleitutako dirulaguntzak hiru epetan ordainduko dira:

1.– Son obligaciones de las entidades beneficiarias, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular las siguientes:

– Esleitutako guztikoaren % 20ko aurreordainketa bat, 2021eko ordainketa-kreditutik ordainduko dena, laguntza-mota bakoitzari dagokion behin betiko ebazpena argitaratu eta gero. Hori bai, jarduera hasi dela egiaztatu beharko da aldez aurretik, 4.3, 11.3 eta 18.4 artikuluetan aurreikusitako baldintzetan, eta Lanbidek kontratatutako pertsonen Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta ematearen inguruko baldintzak identifikatu eta egiaztatu beharko dituzte.

a) Recoger, gestionar y volcar la información recabada durante las actuaciones realizadas, y la información relativa a evaluación y satisfacción de las personas usuarias, utilizando los protocolos, instrucciones, fichas técnicas y sistemas informáticos puestos a disposición por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Bigarren aurreordainketa bat, 2022ko konpromiso-kreditutik ordainduko dena, dirulaguntzaren esleipen-ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 12 hilabete igaro direnean. Esleitutako zenbatekoaren % 50ekoa izango da.

b) Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de las actividades subvencionadas, así como la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

– Azken ordainketa, 2023ko konpromiso-kreditutik ordainduko dena, eta ordaintzeke egongo den dirulaguntza edo zenbatekoaren balioa izango duena. Horretarako, egindako jarduerak justifikatu eta egiaztatu beharko dira, eta baita, hala balegokio, jarraian datorren dokumentazioa aurkeztu aurretik lortutako laneratze-xedeak ere, diruz lagundutako jarduerak burutu eta bi hilabeteko epean:

c) Colaborar con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los procedimientos de comprobación, inspección, seguimiento y control de la actividad subvencionada que lleve a cabo, de oficio o a instancia de parte, así como someterse a las actuaciones de comprobación y control a efectuar por la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y, cuando proceda, las instancias de control de los fondos europeos.

– Emandako dirulaguntzarekin egin den jardueraren azalpen-memoria xehatua (gehienez 20 orrialde).

A tal fin, la entidad beneficiaria deberá mantener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y de los citados órganos de control económico y de fiscalización, incluidos, en su caso, los del Fondo Social Europeo, hasta el año 2028, los documentos correspondientes a las actuaciones subvencionadas.

– Diruz lagundutako ekintzak egin dituzten langile orientatzaileen nominen eta RED sistematik lortutako Gizarte Segurantzako kotizazio-agirien (KLA, kotizazioen likidazio-agiria, eta LIZ, langileen izenen zerrenda) kopiak eta ordainsarietan eta dagokien kotizazioetan egindako gastuen bankuko egiaztagiriak.

Esta obligación incluye, en el caso de las entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en el capítulo III, el mantenimiento de la acreditación de pertenencia de las personas atendidas al correspondiente colectivo en desventaja.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan egindako ekintzei eta artatutako pertsonei dagokienez dagoen informazio-sistemako informazio mekanizatua egiazkoa delako erantzukizunpeko adierazpena.

d) Comunicar a Lanbide la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualquier administración o ente de carácter público o privado.

– Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntza batzuen zerrenda zehatza, zenbatekoa eta jatorria adierazita, hala badagokio.

e) Mencionar en todos los materiales y acciones de comunicación de estas ayudas la financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020, Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 y el Programa Operativo FSE Plus del País Vasco, 2021-2027, así como el lema «El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro».

2.– Bi aurreordainketetako baten kopurua 180.303,63 eurotik gorakoa bada, aldez aurretik ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, aurreratutako zenbatekoaren bermea, abala edo fidantza Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiaren aurrean aurkeztu izana egiaztatzen duena. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskura jarriko du abal-eredua.

Asimismo, la relación de entidades beneficiarias de las subvenciones serán incluidas en la lista pública que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

Eskaera egiteko unean, erakunde eskatzaileak dagokion bermea eratzeko konpromisoa hartu beharko du, baldin eta bermea jartzea badagokio.

f) Las entidades beneficiarias de las ayudas dirigidas a la atención a las personas pertenecientes a colectivos en desventaja reguladas en el Capítulo III deberán atender exclusivamente a las personas pertenecientes a los colectivos que son objeto de subvención.

3.– Dirulaguntzaren lehen ordainketa ordaintzeko aurkeztutako abala ezerezte aldera, dirulaguntza aurrez justifikatzeko aukera emango da; horrela, ezereztatze hori egingo da hurrengo paragrafoan aurreikusitako dokumentazioaren bidez egiaztatutako soldata-kostuen eta Gizarte Segurantzako kostuen % 140 egindako lehen ordainketaren zenbateko berdina edo handiagoa denean. Era berean, justifikazio hori baimenduko da, baldin eta lehen ordainketa aurreraturako abala behar izan ez bada, baina bigarren ordainketa aurreratua ordaintzeko behar bada, eta bi zenbatekoen batura 180.303,63 eurotik gorakoa bada.

g) Suscribir por la persona representante o apoderada de la entidad beneficiaria el compromiso relativo al tratamiento de datos de carácter personal, de obligada aceptación para todas aquellas entidades beneficiarias de la convocatoria, en los términos previstos en la normativa vigente reguladora de esta materia.

Aldez aurretik justifikatuko dira deialdia gauzatzeko epea hasi ondorengo seigarren hilabetearen azken egunera arte gauzatu diren eta diruz laguntzeko modukoak diren jarduerak, data horren ondorengo bi hilabeteetan diruz lagundutako ekintzak egin dituzten langile orientatzaileen nominen eta RED sistematik lortutako Gizarte Segurantzako kotizazio-agirien (KLA, kotizazioen likidazio-agiria, eta LIZ, langileen izenen zerrenda) kopiak eta ordainsarietan eta dagokien kotizazioetan egindako gastuen bankuko egiaztagiriak aurkeztu ondoren. Era berean, aurretiko justifikazioa lehen ordainketari dagokion zenbatekora mugatuko da gehienez.

2.– Con objeto de que los gastos subvencionables cumplan con los requisitos de elegibilidad para el Fondo Social Europeo, se debe de garantizar una pista de auditoría suficiente que permita visualizar los gastos efectivamente realizados en la ejecución de las acciones que son objeto de subvención.

Edonola ere, ez da bermerik eratu beharra eskatuko, baldin eta dirulaguntzen onuraduna tokiko erakundea edo haren mendeko erakunde edo organismoa bada.

Para ello las entidades beneficiarias están obligadas a:

20. artikulua.– Dirulaguntzen onuradun diren erakundeen betebeharrak.

a) Consignar en contabilidad separada o con una codificación contable adecuada y diferenciada todos los movimientos que resulten afectados por esta subvención explicitando su cofinanciación por el Fondo Social Europeo y garantizar una imputación contable acorde con la normativa vigente en materia de contabilidad general y con la legislación mercantil en general.

1.– Erakunde onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan ezarritakoez gain, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan oro har ezarritakoak, baita Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsiak) 50.2 artikuluan jasotakoak ere, eta, bereziki, honako hauek:

b) Conservar hasta el año 2028, cuanta documentación original cualitativa y cuantitativa pueda servir para la verificación documental de la ejecución de la acción, del gasto que conllevó y de la realización efectiva de los pagos correspondientes.

a) Jarduketak egiten dituzten bitartean lortutako informazioa biltzea, kudeatzea eta iraultzea; gauza bera egin beharko dute erabiltzaileen ebaluazioari eta gogobetetzeari buruz bildutako informazioarekin. Horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskura jarritako protokoloak, jarraibideak, fitxa teknikoak eta sistema informatikoak erabiliko dituzte.

3.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá establecer, además del seguimiento de la acción durante su desarrollo, un plan de auditorías e inspecciones destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de ejecución de las acciones subvencionadas.

b) Diruz lagundutako jardueren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabar objektiboren nahiz subjektiboren aldaketa ere.

Artículo 21.– Cambio de ubicación del local.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan jardutea diruz lagundutako jarduera egiaztatzeko, ikuskatzeko, jarraipena egiteko eta kontrolatzeko, ofizioz edo alde batek eskatuta; eta Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Europako funtsak kontrolatzen dituzten instantziek egin beharreko egiaztatze- eta kontrol-jardunen eraginpean jartzea.

Las entidades que resulten beneficiarias tras la resolución definitiva de los procedimientos, podrán solicitar autorización de cambio de local para el ejercicio de actuaciones subvencionables al Servicio de Inserción Laboral de Lanbide. Para ello, deberán acreditar disponer de un local alternativo que cumpla, como mínimo, las mismas condiciones del que presentaron en la solicitud por el cual se les valoró para ser considerados como beneficiarios de la ayuda.

Xede horretarako, erakunde onuradunak 2028. urtera arte Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta kontrol ekonomikoaz eta fiskalizazioaz arduratzen diren organoen –Europako Gizarte Funtsekoak barne– eskura eduki beharko ditu egindako eta diruz lagundutako orientazio-jardunen dokumentuak.

Se exigirá comunicación favorable por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

III. kapituluan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunen kasuan, derrigortasun horrek barne hartzen du dagokion desabantaila-egoeran dagoen kolektiboaren parte diren eta artatu dituzten pertsonen kidetzaren egiaztagiriak ere gordetzea.

Artículo 22.– Modificación de la subvención.

d) Lanbideri jakinaraztea helburu bererako beste edozein administrazioren edo erakunde publiko edo pribaturen laguntza, diru-sarrera edo baliabideak jaso izana.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a su modificación, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto que, de la alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

e) Laguntza hauetako komunikazio-material eta -ekintza guztietan aipatzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketa eta Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa, EAEko 2014-2020ko EGF Programa Operatiboaren esparruan, Gazteen Enplegurako 2014-2020ko Programa Operatiboaren esparruan eta EAEko 2021-2027ko EGF Plus Programa Operatiboaren esparruan. Gainera, «Europako Gizarte Funtsak zure etorkizunean inbertitzen du» leloa gehitu beharko da.

Artículo 23.– Concurrencia con otras subvenciones.

Halaber, II. eta III. kapituluetan aurreikusitako dirulaguntzen erakunde onuradunen zerrenda jasoko da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 115. artikuluko 2. apartatuak arautzen duen zerrenda publikoan.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda por el mismo concepto que le sean otorgadas por esta u otras Administraciones o entidades públicas o privadas. Entendiendo por el mismo concepto, el mismo tipo de actuación subvencionable de orientación para la misma persona física, independientemente de la convocatoria de subvención que proceda.

f) III. kapituluan araututako desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonei arreta emateko laguntzen erakunde onuradunek diruz lagun daitezkeen kolektiboetako kideak bakarrik artatuko dituzte.

Artículo 24.– Incumplimientos de la normativa aplicable.

g) Erakunde onuradunaren ordezkari edo ahaldunak izaera pertsonaleko datuei dagokien konpromisoa sinatzea. Konpromiso hori nahitaez onartu beharko dute deialdiaren erakunde onuradun guztiek, gai hori arautzen duen indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera.

En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria incumplan las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 y en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, o las previstas con carácter específico en la presente convocatoria o incurran en alguno de los supuestos de reintegro de la subvención establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, vendrán obligadas a reintegrar, en su caso, total o parcialmente, las cantidades percibidas más el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento del pago de las ayudas, siguiendo para ello el procedimiento establecido al efecto en la citada disposición y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Bermatu egin beharko da diruz lagun daitezkeen ekintzak gauzatzerakoan egindako gastuak ikustea ahalbidetuko duen auditoretza nahikoa dagoela, horrela diruz lagun daitezkeen gastuek Europako Gizarte Funtsaren hautagarritasun-irizpideak betetzen dituztela bermatzeko.

Artículo 25.– Procedimiento de reintegro.

Horretarako, honako hauetara behartuta egongo dira erakunde onuradunak:

El procedimiento para el reintegro de las ayudas percibidas en los casos de incumplimiento previstos en el artículo anterior será el siguiente:

a) Bereizitako kontabilitate bat erabiliz edo kontabilitateko kodeketa egoki eta bereizia erabiliz erregistratzea dirulaguntza honen eraginpeko mugimendu guztiak. Europako Gizarte Funtsak finantzaketan parte hartu duela adierazi beharko da. Horrez gain, bermatu beharko da kontabilitate-egozketa kontabilitate orokorraren arloan eta merkataritzako legeriaren arloan indarrean dauden araudiekin bat datorrela.

1.– La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo iniciará el procedimiento de reintegro que será comunicado a la entidad interesada por la Directora de Activación Laboral, indicándole las causas que lo fundamentan y concediéndole un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas. La iniciación del procedimiento suspenderá, en su caso, los pagos que aún quedaran pendientes.

b) 2028ra arte gordetzea ekintzaren gauzatzearen, gauzatze horretatik eratorritako gastuen eta dagokien ordainketak modu eraginkorrean egin izanaren egiaztapen dokumentalerako baliagarri izan daitekeen jatorrizko dokumentazio kualitatibo eta kuantitatiboa.

2.– Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen formulado, se pondrá fin al procedimiento por resolución de la Directora General de Lanbide. El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de 12 meses.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ekintzaren jarraipena egiteaz gain, auditorien eta ikuskaritzen urteko plan bat ezarri ahalko du deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta diruz lagundutako ekintzak benetan zein baldintzatan gauzatu diren aztertzeko.

3.– Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan, en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

21. artikulua.– Lokala lekualdatzea.

4.– La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

Prozeduren behin betiko ebazpenaren ondoren, diruz lagundutako ekintzak egiteko lokala aldatzeko baimena eskatu ahal izango diote onuradun erakundeek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratze Zerbitzuari. Horretarako, egiaztatu beharko dute beste lokal bat dutela, eta lokal horrek eskabidean aurkeztu zutenaren baldintza berak dituela gutxienez, horregatik izendatu zituztelako laguntzaren onuradun.

Artículo 26.– Información sobre protección de datos.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aldeko jakinarazpena eskatuko da.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

22. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, CP – 01009, Vitoria-Gasteiz.

Dirulaguntza emateko orduan kontuan izandako baldintzetan zerbait aldatzen bada, dirulaguntza ere aldatu ahal izango da; nolanahi ere, dirulaguntzen onuraduna izateko deialdi honetan ezarritako gutxieneko eskakizunak bete beharko dira. Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

23. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuekin bateragarri izatea.

Artículo 27.– Normativa subvencional de aplicación.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak ez dira bateragarriak izango administrazio honek edo beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek kontzeptu beragatik emandako beste edozein motatako dirulaguntza edo laguntza lortzearekin. Kontzeptu bera hau da: diruz lagundutako orientazio-ekintza berbera pertsona berarentzat izatea, dirulaguntza edozein deialditakoa dela ere.

A esta convocatoria de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, es de aplicación lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

24. artikulua.– Aplikagarriak diren arauak ez betetzea.

Las ayudas reguladas en esta convocatoria, al estar cofinanciadas las ayudas por el Fondo Social Europeo, se sujetan igualmente al Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y al Reglamento (UE) 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo.

Deialdi honetako erakunde onuradunek jasotako zenbatekoak eta dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko berandutze-interesa –laguntzak ordaintzen direnetik aurrerakoak– itzuli beharko dituzte, baldin eta honako xedapen hauetan oro har aurreikusitako betebeharrak betetzen ez badituzte: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 50.2 artikulua. Zenbatekoak eta interesak itzuli beharko dituzte, orobat, deialdi honetan ezarritako betebehar espezifikoak betetzen ez badituzte edo Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 53.1 artikuluan dirulaguntzak itzultzeko ezarritako kasuetako batean sartzen badira. Itzuli beharrekoak itzultzeko, xedapen horretan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan horretarako ezarritako prozedurari jarraituko diote (698/1991 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautu zen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezarri ziren). Aipatutako kopuru horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

25. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Aurreko artikuluan aurreikusitako ez-betetze kasuetan jasotzen diren laguntzak itzultzeko prozedura honako hau izango da:

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak laguntzak itzultzeko prozedurari ekin, eta Lana Aktibatzeko zuzendariak prozedura hasi izana eta hartarako arrazoiak jakinaraziko dizkio interesdunari, eta 15 eguneko epea emango dio egoki iruditzen zaizkion alegazioak egiteko. Prozedura hori hasten denean, eten egingo dira egiteko dauden ordainketak, halakorik egonez gero.

2.– Alegazioak jasotakoan edo hartarako epea iragan eta jaso ez badira, prozedurari amaiera emango zaio, Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

3.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten denetik aurrera gehienez bi hilabeteko epean, dagozkion diru-kopuruak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra ekarriko du. Epe hori borondatezko epea izango da.

4.– Borondatezko epean dirulaguntza itzultzen ez bada, hura berreskuratzeko premiamendu-bidera jotzeko izapideak hasiko dira.

26. artikulua.– Datuen babesari buruzko informazioa.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi xedapen hauen arabera jokatuko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enpleguko prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da, eta jardueraren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei komunikatu ahal izango zaizkie.

Datuen titularrek eskubidea dute beren datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta tratamenduaren aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko ere. Horretarako, idatzizko jakinarazpen bat bidali behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsultatzeko: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

27. artikulua.– Dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko arauak.

Dirulaguntzen deialdi honi honako arau hauetan bildutako dirulaguntzei buruzko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa). Gainera, honako hauetan xedatutakoa aplikatu beharko da: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duena– eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, horrek arautu baitzuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra eta bertan ezarri baitziren horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak.

Deialdi honetan araututako dirulaguntzak Europako Gizarte Funtsak kofinantzatu dituenez, bete beharrekoak dituzte Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2013ko abenduaren 17an emandako 1303/2013 (EB) Erregelamendua, eta Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2013ko abenduaren 17an emandako 1304/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Gizarte Funtsari buruzkoa eta Kontseiluaren 1083/2006 (EB) Erregelamendua indargabetzekoa.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ORIENTAZIOKO ORDU-BLOKEAK ETA LOKAL PUNTUAGARRIAK JARDUERAREN LURRALDE-EREMUAREN ARABERA
BLOQUES DE HORAS DE ORIENTACIÓN Y UBICACIONES PUNTUABLES POR ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
LANERATZE-XEDEAK
OBJETIVOS DE INSERCIÓN LABORAL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
ORIENTAZIO-ORDUAK LURRALDE HISTORIKOKO JARDUN-EREMU BAKOITZEKO
HORAS DE ORIENTACIÓN POR ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
1. KOLEKTIBOA – PRESOAK ETA PRESO OHIAK (12.1.a artikulua)
COLECTIVO 1 – PERSONAS RECLUSAS Y EX RECLUSAS (artículo 12.1.a)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
ORIENTAZIO-ORDUAK LURRALDE HISTORIKOKO JARDUN-EREMU BAKOITZEKO
HORAS DE ORIENTACIÓN POR ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
2. KOLEKTIBOA – IJITOAK (12.1 b artikulua)
COLECTIVO 2 – POBLACIÓN GITANA (artículo 12.1.b)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
ORIENTAZIOKO ORDU-BLOKEAK ETA LOKAL PUNTUAGARRIAK JARDUERAREN LURRALDE-EREMUAREN ARABERA
BLOQUES DE HORAS DE ORIENTACIÓN Y UBICACIONES PUNTUABLES POR ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
3. KOLEKTIBOA – DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK (12.1 c artikulua)
COLECTIVO 3 – PERSONAS CON DISCAPACIDAD (artículo 12.1 c)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
ORIENTAZIOKO ORDU-BLOKEAK ETA LOKAL PUNTUAGARRIAK JARDUERAREN LURRALDE-EREMUAREN ARABERA
BLOQUES DE HORAS DE ORIENTACIÓN Y UBICACIONES PUNTUABLES POR ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
4. KOLEKTIBOA - GIZARTE-BAZTERKETAKO EGOERAN, BAZTERTUTA GERATZEKO ARRISKUAN EDO BESTELAKO ZAURGARRITASUN-EGOERETAN DAUDEN PERTSONAK (12.1. d artikulua)
COLECTIVO 4 – PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y OTRAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD (artículo 12.1 d)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VII. ERANSKINA
ANEXO VII
LANERATZE-XEDEAK
OBJETIVOS DE INSERCIÓN LABORAL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común