Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

115. zk., 2021eko ekainaren 14a, astelehena

N.º 115, lunes 14 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3379
3379

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita maskulinizatutako lanbideetan emakume langabeei prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektuetara bideratutako dirulaguntza-deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2021eko maiatzaren 25eko bileran hartutako erabakiaren bidez, dirulaguntza-deialdia onartzea erabaki du, maskulinizatutako lanbideetan emakume langabeei prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektuetarako, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Lanbideren Estatutuak onartzeko maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren 10.2 artikuluko p) apartatuan ezarritakoaren arabera, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdia argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 25 de mayo de 2021, ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi y, de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoa dela-eta, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Maskulinizatutako lanbideetan emakume langabeei prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektuetara bideratutako dirulaguntza-deialdia argitaratzea, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Deialdi hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartu du, 2021eko maiatzaren 25eko bileran hartutako erabakiaren bidez, eta ebazpen honen eranskin gisara jaso da.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 25 de mayo de 2021, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak laguntzen deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, zeinaren bidez deialdia onartzen baita, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2021.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
MASKULINIZATUTAKO LANBIDEETAN EMAKUME LANGABEEI PRESTAKUNTZA EMATEKO ETA KONTRATAZIOAK EGITEKO PROIEKTUETARA BIDERATUTAKO DIRULAGUNTZA-DEIALDIA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETA ARAUTZEN DUEN MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A PROYECTOS DE FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE MUJERES DESEMPLEADAS EN OCUPACIONES LABORALES MASCULINIZADAS, EN EL MARCO DEL DECRETO 82/2016, DE 31 DE MAYO, POR EL QUE SE ORDENA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE EUSKADI

Gaur egun, pertsona ugari daude gizartean baztertuta, eta bazterkeria horren arrazoi nagusietako bat enplegu-falta da. Gure herrian, egoera horrek oso bereziki eragiten die emakumeei. Gaur-gaurkoz, oraindik ere, ehuneko 15,6ko langabezia-tasa dute (COVID-19aren krisia baino lehen), gizonen tasaren gainetik (% 12,2). Horrenbestez, bi sexuen langabezia-tasa 2019ko laugarren hiruhilekoan % 13,78koa zen. Erkidego-mailako datuak aztertzen baditugu, bi sexuen arteko arrakala murriztu egiten da. Hala, emakumeen langabezia-tasa % 9,62koa da, eta gizonen langabezia-tasa % 8,59koa. Ondorioz, langabezia-tasa orokorra % 9,09koa da, 2019a amaitzean Biztanleria Aktiboaren Inkestatik hartutako datuen arabera.

La falta de empleo es una de las principales razones sobre la que se asienta la exclusión social en la que se encuentra, en la actualidad, un gran número de personas. En nuestro país, esta situación afecta muy especialmente a las mujeres. Son, todavía hoy, protagonistas de una tasa de paro, anterior a la crisis del COVID-19, del 15,6 por ciento, que supera a la de los hombres (12,2 %), ubicándose la tasa de paro por ambos sexos en el cuarto trimestre de 2019 en un 13,78 %. Si observamos los datos a nivel autonómico la brecha entre ambos sexos disminuye, siendo la tasa de desempleo femenina del 9,62 % frente a la masculina del 8,59 %, alcanzando una tasa global de paro del 9,09 %, de acuerdo con los datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa al finalizar 2019.

Gaur egun lan-merkatura sartzen diren emakumeen profilak bilakaera nabarmena izan du, gizonen pareko mailetan kokatu arte. Hala ere, merkatu horretan oraindik ere aldibereko lanak gehiago antzematen dira emakumeen artean, soldata baxuagoak ageri dira balio bereko lanetan, eta lan-segregazioko modu berriak ikus daitezke (sektorea, jarduera, lanpostuak, lanbideak...). Ondorioz, nahiz eta emakumeak lan-merkatuan sartzeko prozesua etengabe hobetzen joan den, ez dira espero ziren erritmoa eta sakontasuna lortu, parekidetasunik eza eta diskriminazioa antzeman baitaitezke emakumeen lan-bizitzan zehar.

El perfil de las mujeres que acceden hoy al mercado de trabajo ha evolucionado considerablemente hasta situarse en niveles equiparables a los hombres, sin embargo, en dicho mercado se encuentran todavía situaciones de mayor temporalidad de las mujeres, menor retribución salarial por trabajo de igual valor y nuevas formas de segregación laboral (sector, actividad, puesto de trabajo, profesiones...). Lo que indica que, si bien la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo manifiesta una mejora continuada, esta no llega a producirse con el ritmo y la profundidad esperados, produciéndose signos de desigualdad y discriminación a lo largo de la vida laboral de las mismas.

Egungo pandemiak ez du egoera hobetzen lagundu. Agertoki berri honetan, izan ere, ikastetxeak itxi eta etxeko zerbitzuak kanporatzeko zailtasunak areagotu egin dira, eta, beraz, familia-erantzukizunak (oraindik ere modu ez parekidean banatzen direnak) inoiz ez bezala igo dira. Hori dela eta, emakumeen lan-aukerak kaltetu egin ahal izan dira. Beraz, genero-desberdintasunen igoera ekar lezakeen egoera hori arintzea komeni da, emakumeak zailtasun gehiago izaten ari baitira beren bizitza profesionala eta familiarra uztartzeko egoera berri honetan.

La actual pandemia no ha ayudado a esta mejora, trayendo consigo un nuevo escenario donde el cierre de los centros educativos y las dificultades para externalizar los servicios domésticos han representado un incremento –sin precedentes– de las responsabilidades familiares, que siguen repartiéndose de manera desigual. Esto conlleva un posible deterioro de las oportunidades laborales de las mujeres y conviene atenuar lo que podría ser un incremento de la desigualdad de género, ya que las mujeres están teniendo más dificultades para conciliar su vida profesional y familiar en esta nueva situación.

Enpresa-jarduera eta generoa kontuan hartuta emakumeen ordezkaritza zein den aztertzen badugu, lan-prekaritate handiagoa izan ohi duten jarduera-adarretan emakumeen proportzioa askoz handiagoa dela ikusiko dugu (gainordezkaritza), prekaritate baxuagoa duten beste jarduera-ardatz batzuen aldean. Genero-desberdintasun horrek desabantaila ugari sortzen dizkie emakumeei, eta, beraz, zaurgarriago bihurtzen ditu lan-merkatura edo autoenplegura sartzeko orduan. Pandemia, gainera, ez da neutrala genero-kontuetan. Gehiago eragiten die emakumeei, eta, bereziki, ekonomikoki zaurgarrienak diren sektoreetan lan egiten dutenei, besteak beste merkataritzan, turismoan edo ostalaritzan (emakumeen partaidetza handiagoa da horietan).

Si nos centramos en la representación por genero según actividades empresariales, observamos que en las ramas de actividad caracterizadas por una mayor precariedad laboral la proporción de mujeres es mucho mayor (sobrerrepresentación) con respecto a otras ramas de actividad de menor precariedad. Dicha desigualdad de género supone una acumulación de desventajas para las mujeres, haciéndolas vulnerables ante situaciones de acceso al mercado de trabajo o autoempleo. En este sentido, la pandemia no es neutral en términos de género. Afecta más a las mujeres y, en particular, a las que trabajan en los sectores económicamente más vulnerables, como el comercio, el turismo o la hostelería, donde la participación de las mujeres es mayor.

Lan-jarduerarekiko harremanak, hain zuzen ere, gure gizartean oraindik ere dirauten genero-aurreiritzi eta -estereotipoetan dute oinarria. Izan ere, estereotipo eta aurreiritzi horiek lanaren banaketa sexuala sustatzen eta betikotzen duten jarrerak eta jokabideak bultzatzen dituzte. Ondorioz, segregazio horizontala sortzen da, eta, bertan, emakumeak zerbitzuen sektoreetan metatu ohi dira (ehungintza, bulegoak, txikizkako salmenta, hezkuntza, osasun-jarduerak, etxeko eta gizarteko zerbitzuak...), maskulinizatutzat jotzen diren beste sektore batzuen aldean (esaterako, eraikuntza, manufaktura-industria, garraioa, logistika, edo handizkako merkataritza).

Su relación con la actividad laboral hunde sus raíces en los estereotipos y prejuicios de género que todavía perviven en nuestra sociedad, ya que estos estereotipos y prejuicios promueven actitudes y conductas que fomentan y perpetúan la división sexual del trabajo. Esto da lugar a una segregación horizontal que tiende a agrupar a las mujeres en sectores de servicios como el textil, oficinas, ventas al por menor, educación, actividades sanitarias, servicios domésticos y sociales, frente a otros sectores considerados masculinizados como la construcción, industria manufacturera, transporte y logística o comercio al por mayor, entre otros.

Segregazio horizontal hori ageri da, era berean, enplegurako prestakuntzaren eremuan. Hala, alde nabarmenak daude profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzen partaidetzan, generoaren arabera, kontuan hartuta zein familia profesionalekoak diren.

Dicha segregación horizontal se observa también en el ámbito de la formación para el empleo, existiendo diferencias notables en la participación, según género, en las acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad de acuerdo con las familias profesionales a las que pertenecen.

Hori guztia dela eta, beharrezkoa da gaur egun emakumeak azpiordezkatuta dauden lan-jarduerako sektoreen barruan sartu, iraun eta sustatzea zailtzen duten egituretan aldaketak indartzeko ekintza positiboko neurriak garatu eta martxan jartzea.

Por todo ello, se hace necesario desarrollar y poner en práctica medidas de acción positiva orientadas a fomentar cambios en las estructuras que actualmente dificultan la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres dentro de sectores de actividad laboral donde se encuentran subrepresentadas.

Europako Kontseiluko emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako batzordeak honela definitu du ekintza positiboa: egoera sozial eta kulturalen ondoriozko diskriminazioak konpentsatu edo zuzendu ahal izateko neurrien bidez aukera-berdintasuna ezartzen laguntzen duen estrategia. Asmoa, edonola ere, ez da politika publikoetan denbora mugagabean egotea, baizik eta aldi baterakoa izatea.

La acción positiva ha sido definida por el comité para la igualdad entre hombre y mujer del Consejo de Europa como una estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permiten compensar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de situaciones sociales y culturales. Su voluntad no es permanecer en las políticas públicas por tiempo indefinido, sino que tienen un carácter temporal.

Horretarako, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planak (2018), euskal agintari publikoek berdintasunaren gainean duten jarduera orientatzeko diseinatuak, «emakumeen autonomia ekonomikoa» ezartzen du bere programaren barruan. Helburu operatibo horrek emakumeen jarduera eta okupazioa areagotzea du xede, hobeto ordainduta dauden eta kalitatezkoak diren enpleguetako partaidetzaren bidez.

Con este fin, el VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres 2018 diseñado para orientar la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad, establece dentro de su programa «Autonomía económica de las mujeres», el objetivo operativo de incrementar la tasa de actividad y ocupación de las mujeres a través de su participación en empleos mejor remunerados y de calidad.

Plan honetan, nahiz eta berariaz adierazten den azken 25 urteetan emakumeen okupazio-tasa igo egin dela, gizonen okupazio-tasa murriztu ahala, emakumeen jarduera-tasak gizonen jarduera-tasaren azpitik egoten jarraitzen du, eta, beraz, banaketa sexualak bere horretan dirau lan-merkatuan, oso maskulinizatutako eta oso feminizatutako adarrak bereziz. Azken horietan daude, besteak beste, pertsonen zaintza-lanekin lotutakoak.

Es en este plan, donde se incide que, a pesar de que en los últimos 25 años la tasa de ocupación de mujeres se ha visto incrementada en contraposición a la reducción de la tasa de ocupación de los hombres, la tasa de actividad de las mismas todavía se sitúa por debajo de la de los hombres, persistiendo una división sexual en el mercado laboral con ramas muy masculinizadas y ramas muy feminizadas, entre las que se encuentran aquellas relacionadas con los trabajos de cuidados de las personas.

Era berean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak tituluetako batean arautzen du lana aukera-berdintasunean eskuratzeko eskubidea. Hala, I. kapituluak (tratu- eta aukera-berdintasuna lan-esparruan) 42. artikuluan ezarritakoaren arabera, enplegu-politikek helburu nagusien artean izango dute lan-merkatuan emakumeen partaidetza gehitzea eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eragingarrian aurrera egitea. Horretarako, emakumeen enplegu-iraunkortasuna hobetuko da, euren prestakuntza-maila eta lan-merkatuaren betekizunetara egokitzeko gaitasuna indartuz.

Del mismo modo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, reserva uno de sus títulos para la regulación del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. En este sentido, en el Capítulo I «Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral», en su artículo 42, establece que las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se incrementará la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.

Zehazki, azpimarratzen duenez, laneratze aktiborako programa guztiek emakumeen hezkuntza-maila eta adin guztiak jasoko dituzte, baita lanbide-prestakuntza ere. Halaber, lehentasunez bideratu ahal izango dira emakumeen kolektibo jakin batzuentzat, edo horietan emakumeen kopuru jakin bat ezarri ahal izango da.

Concretamente incide en que todos los programas de inserción laboral activa, dirigidos a personas en desempleo comprenderán todos los niveles educativos y edades de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional. Además, se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.

Era berean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 37. artikuluan ezartzen duenez, enplegu-zerbitzuak emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipiora egokitu daitezen, euskal administrazio publiko eskudunek enplegu-zerbitzuek emakume gutxi dagoen lanpostuetan emakume gehiago kontratatu daitezen lortzea helburu duten neurriak har ditzatela sustatuko dute. Horretarako, emakumeek prestakuntza-ekintzetan parte har dezaten bermatzeko behar diren laguntza-mekanismoak eta -zerbitzuak eratu behar dira, bereziki emakumeak gutxiengoa diren lanpostuetara eta mailetara sartzeko gaitzen dituzten prestakuntza-ekintzetan.

Así mismo, la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en su artículo 37 indica que, para adecuar los servicios de empleo al principio de igualdad de mujeres y hombres, las administraciones públicas vascas competentes deben promover que los servicios de empleo adopten medidas dirigidas a conseguir un aumento del número de mujeres contratadas en profesiones en las que están subrepresentadas. Para ello han de establecerse los mecanismos y servicios de apoyo necesarios para asegurar la participación de las mujeres en las diversas acciones formativas, especialmente en aquellas acciones formativas que les capacitan para acceder a puestos de trabajo y niveles en los que están infrarrepresentadas.

Hori guztia dela eta, deialdi honek emakumeei lanbide maskulinizatuetan sartzeko eta prestakuntza emateko erraztasunak jarri nahi ditu, prestakuntza- eta enplegu-programa espezifikoen bidez. Programa horiek gauzatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren arau-babesa dauka. Azken horrek bere helburuen artean dauka langileei lan-merkatuan eskatutako konpetentzia profesionalekin eta enpresen beharrizanekin bat datozen ezagutzak eta praktikak ematea. Era berean, ezartzen duenez, enplegurako lanbide-heziketak aukera-berdintasunean oinarrituko printzipioak bete behar ditu, edozein izanik ere adina, generoa, egoera pertsonala edo lan-arlokoa.

Por todo ello, esta convocatoria pretende incidir en la cualificación e inserción laboral de las mujeres en ocupaciones laborales masculinizadas a través de programas de formación y empleo específicos. Para su realización cuenta con el apoyo normativo del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, que establece, dentro de sus fines, proporcionar a las personas trabajadoras los conocimientos y prácticas adecuadas a las competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas. Del mismo modo, recoge que la formación profesional para el empleo se rige entre otros principios por la igualdad de oportunidades en su acceso independientemente de su edad, género, situación personal o laboral.

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak (zeinaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen baitira eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen), Lan eta Enplegu Sailari izendatzen dizkio enplegu-politika eta enplegurako lanbide-heziketa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, dauzkan erantzukizunei dagokienez, Hezkuntza Sailak gai honetan dituen eginkizunak oztopatu gabe.

El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Trabajo y Empleo la política de empleo, así como la formación profesional para el empleo, con la colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y sin perjuicio de las funciones del Departamento de Educación en esta materia.

Lan eta Enplegu Sailari atxikitako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoari dagokio, beste zenbait eginkizunen artean, enplegu- eta prestakuntza-programak egitea, eta eginkizun horren barruan dago, besteak beste, dirulaguntza-deialdiak onartu eta izapidetzea, hala ezartzen baitute 3.b) artikuluan Lanbideren estatutuek (maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onartuek). Enplegurako prestakuntzaren barruan, laneratzeko eta gizarteratzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboei zuzendutako prestakuntza espezifikoa sartzen da.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, organismo autónomo adscrito al Departamento de Trabajo y Empleo, tiene encomendadas, entre otras funciones, la elaboración de programas de formación y de empleo, función que incluye la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionales, según se encuentra establecido en el artículo 3.b) de los Estatutos del organismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo. Dentro de la formación para el empleo, se encuentra la formación específica dirigida a colectivos con especiales dificultades para la inserción sociolaboral.

Maskulinizatutako lanbideetan emakume langabeei prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektuetara bideratutako laguntzak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2021eko ekitaldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan aurreikusita daude. Organismo autonomo horren Administrazio Kontseiluak onartu zuen plana, 2020ko abenduaren 15eko batzarrean hartutako Erabakiaren bidez, eta, hartara, bete egin zuen Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatutakoa.

Las ayudas destinadas a proyectos de formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas se encuentran previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el ejercicio 2021, aprobado por el Consejo de Administración de este organismo autónomo mediante acuerdo adoptado en su sesión de 15 de diciembre de 2020, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Horregatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak egindako proposamena kontuan hartuta, erakunde autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2021eko maiatzaren 25eko saioan, maskulinizatutako lanbideetan emakume langabeei prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektuetara bideratutako dirulaguntza-deialdia onartu du, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan, artikulu hauen arabera:

Por todo lo cual, a propuesta del Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 25 de mayo de 2021, aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, en los siguientes términos:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– Deialdi honen xedea da maskulinizatutako lanbideetan emakume langabeei prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektuak finantzatzeko laguntzak arautzea 2021-2022 aldirako.

1.– Es objeto de la presente convocatoria la regulación, para el periodo 2021-2022, de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos de formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas.

2.– Deialdi hau finantzatzeko baliabide ekonomikoak 2.000.000 eurokoak dira: horietatik 516.000 euro 2021eko ordainketa-kreditukoak dira; 344.000 euro 2022ko konpromiso-kreditukoak; eta 1.140.000 euro 2022ko ohiko aurrekontuaren ordainketa-kredituaren kargurakoak, honela banatuta:

2.– Los recursos económicos destinados a la financiación de la presente convocatoria ascienden a 2.000.000 euros, de los cuales, 516.000 euros corresponden al crédito de pago de 2021, 344.000 euros al crédito de compromiso para el 2022, y 1.140.000 euros con cargo al crédito de pago del Presupuesto ordinario de 2022, distribuidos de la siguiente forma:

– 860.000 euro prestakuntza-ekintzak eta merkatua aztertu eta partaidetza sustatzeko jarduerak finantzatzeko; horietatik 516.000 euro dira 2021eko ordainketa-kreditukoak eta 344.000 euro 2022rako konpromiso-kreditukoak.

– 860.000 euros para la financiación de las acciones formativas y actuaciones de prospección y fomento de la participación, de los cuales 516.000 euros corresponden al crédito de pago de 2021 y 344.000 euros al crédito de compromiso para el 2022.

– 1.140.000 euro lan-kontratuak finantzatzeko, 2022ko ohiko aurrekontuko ordainketa-kredituaren kargura.

– 1.140.000 euros para la financiación de los contratos de trabajo, con cargo al crédito de pago del presupuesto ordinario de 2022.

Kopuru horiek handitu daitezke, baldin eta indarreko legeriaren arabera aurrekontuetan aldaketak onartzen badira. Aldaketa horiek eginez gero, horren berri jakinaraziko da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

Dichas cuantías podrán verse, en su caso, incrementadas en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. En el supuesto de que existan dichas modificaciones, se dará publicidad a esta circunstancia mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Lan-kontratuak finantzatzeko laguntzak ebazteko, aurretik kreditu nahikoa eta egokia egon behar da 2022. urterako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan, betiere Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluko ondorioetarako; agindu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargutan egiteko diren gastu-espedienteen aurretiazko izapidetzea araupetu zen.

3.– A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las resoluciones de ayudas para la financiación de los contratos de trabajo quedan supeditadas a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2022.

4.– Deialdi honen xede diren dirulaguntzak Europako Gizarte Funtsak lagunduta finantzatuta egon daitezke osorik edo zati batean, programa hauen esparruan:

4.– Las subvenciones objeto de esta convocatoria podrán estar, en su totalidad o en parte, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco de los siguientes programas:

a) GFE Euskadi 2014-2020 Programa Operatiboa, REACT-UE ardatzaren barruan, Europar Batasunak COVID-19ari ematen dion erantzunaren baitan, edo/eta 2021-2027 aldian.

a) Programa Operativo FSE País Vasco, 2014-2020, dentro del eje REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19 y/o 2021-2027.

b) Gazte Enpleguko Programa Operatiboa 2014-2020.

b) Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduketak.

Artículo 2.– Actuaciones subvencionables.

Diruz lagundu ahal izango dira prestakuntza eman eta kontratazioak egiteko proiektuak, besteak beste prestakuntza-ekintzak kontratazio-konpromisoarekin, merkatua aztertu eta partaidetza sustatzeko jarduerekin eta lan-kontratazio eraginkorrekin uztartzen dituztenak, maskulinizatutako lanbideetan, emakumeek horietan duten presentzia areagotzeko.

Podrán ser objeto de subvención la realización de proyectos de formación y contratación, entendiendo como tales aquellos que combinen acciones de formación con compromiso de contratación, actuaciones de prospección y fomento de la participación, así como contratación laboral efectiva, en ocupaciones laborales masculinizadas, de forma que se incremente la presencia de las mujeres en las mismas.

Diruz lagundu daitezkeen hiru jarduera-motek (kontratatzeko konpromisoa duen prestakuntzak, merkatua aztertu eta partaidetza sustatzekoak eta kontratatzekoak) honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

Los tres tipos de actuaciones subvencionables, formación con compromiso de contratación, prospección y fomento de la participación y contratación, deberán reunir los requisitos previstos a continuación:

A) Kontratatzeko konpromisoa hartzen duten prestakuntza-ekintzetan, diruz lagundu ahal izango da prestakuntza kualifikatzailea, modalitate presentzialean (lehentasunez profesionaltasun-ziurtagiriei lotutakoa), bai eta zeharkako prestakuntza eta oinarrizko eskumenak eskuratzeko prestakuntza ere, proiektuari amaiera ona emateko beharrezkoa bada. Emango diren prestakuntza-espezialitate kualifikatzaileak, lehentasunez, deialdi honen eranskinean jasotakoak izango dira.

A) En relación con las acciones formativas con compromiso de contratación, podrá ser objeto de subvención la impartición, en modalidad presencial, de formación cualificante, con carácter prioritario asociada a certificados de profesionalidad, así como de formación transversal y para la adquisición de competencias básicas en caso de resultar precisa para el buen fin del proyecto. Las especialidades formativas cualificantes a impartir serán, prioritariamente, las recogidas en el anexo de esta convocatoria.

Hala ere, eranskin honetan jaso ez diren baina proiektuaren helburua betetzeko beharrezkotzat jo diren beste eskumen profesional batzuk identifikatu badira, Prestakuntza Espezialitateen Katalogoan daudenen osagarri den prestakuntza-espezialitateren bat edo espezialitate berriren bat eman ahal izango da, proiektu honetarako apropos sortutakoa. Horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak halaxe onartu beharko du aldez aurretik, eta Katalogoan sartuta egon beharko da, proiektua-eskaria baino lehen.

No obstante, en caso de que se hayan identificado otras competencias profesionales no recogidas en este anexo y consideradas necesarias para conseguir el objetivo del proyecto, podrá impartirse alguna especialidad formativa adicional de las existentes en el Catálogo de Especialidades Formativas o una nueva especialidad, creada específicamente para el proyecto, que habrá de ser aprobada previamente por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo e incluida en el Catálogo con carácter previo a la solicitud del proyecto.

Proiektuek honako ezaugarri hauek beteko dituzte:

Los proyectos se ajustarán a las siguientes características:

a) Prestakuntza kualifikatzailea amaitu eta gainditzen duten ikasleen % 70 kontratatu beharko da, gutxienez, artikulu honen C apartatuan aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten lan-kontratuen bidez.

a) Deberá ser objeto de contratación, al menos, el 70 % de las alumnas que finalicen y aprueben la formación cualificante, mediante contratos de trabajo que cumplan las condiciones previstas en el apartado C de este artículo.

b) Honako prestakuntza-helburu hau bete beharko da: prestakuntza hasi duten ikasleen % 70ek gutxienez amaitu beharko dute prestakuntza-ibilbidea, A apartatuko h) letran jasotakoaren arabera.

b) Se deberá cumplir el siguiente objetivo formativo: deberán finalizar la formación del itinerario formativo, al menos, el 70 % de las alumnas que la inicien, de acuerdo con lo recogido en la letra h) de este apartado A.

c) Profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako ekintzek gutxienez prestakuntza-modulu oso bat programatu beharko dute; bestalde, profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzera bideratuta ez dauden prestakuntza-espezialitateak espezialitatearen iraupen osoan zehar eman beharko dira.

c) Las acciones asociadas a certificados de profesionalidad deberán programar, al menos, un módulo formativo completo, mientras que las especialidades formativas no dirigidas a la obtención de un certificado de profesionalidad deberán impartirse por la duración total de la especialidad.

d) Prestakuntzaren iraupena gutxienez 120 ordukoa eta gehienez 560 ordukoa izango da. 2021. urtean, proiektuko prestakuntza-ekintzetako gutxienez bat hasi beharko da, gehienez dirulaguntza eman izanaren ebazpena jakinarazi eta hurrengo bi hilabeteetan, eta 2022ko irailaren 30a baino lehen amaitu beharko da (lantokietako prestakuntza praktikoko modulua edo lanekoak ez diren praktikak barne, hala badagokio).

d) La formación tendrá una duración mínima de 120 horas y máxima de 560 horas, debiendo comenzar, al menos, una de las acciones formativas del proyecto en el año 2021 y, como máximo, en el plazo de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución de concesión de la subvención, y finalizar antes del 30 de septiembre de 2022 (incluido el módulo de formación práctica en centro de trabajo o las prácticas no laborales, en su caso).

Eskatzailea prestakuntza-erakunde bat bada, erantzukizunpeko adierazpenean (eskariarekin batera aurkeztutakoan) hitzeman beharko du proiektuaren xede den lan-kontratazioa lortuko duela, eta, ondoren, prestakuntza-ekintza amaitu baino hilabete lehenago, enpresa kontratatzaileen kontratazio-konpromisoa aurkeztuko da. Enpresetan laneratzeko, konpromiso horiek bete beharko dira. Beste enpresa batzuetan laneratzeko aukera onartuko da, soil-soilik baldin eta konpromisoa adierazi duen enpresaren batean laneratzea eragozten duten kausak badaude eta horiek agiri bidez justifikatu badira.

Cuando la solicitante sea una entidad de formación deberá comprometerse en la declaración responsable incorporada a la solicitud a conseguir la contratación laboral objeto del proyecto y, posteriormente, un mes antes de la finalización de la acción formativa, se aportará el compromiso de contratación de las empresas contratantes. La inserción laboral deberá realizarse en las empresas en base a estos compromisos y únicamente cuando concurran causas justificadas documentalmente que impidan la inserción en alguna de ellas, podrá admitirse la inserción en otras empresas.

e) Profesionaltasun-ziurtagiri oso bat eman denean, kontratatuko diren ikasleek prestakuntza praktikoko modulu bat egin ahal izango dute, baldin eta prestakuntza-ekintza amaitzeko aurreikusitako epea baino lehen amaitzen bada, hots, 2022ko irailaren 30a. Lantokian prestakuntza praktikoko modulua egiten ez bada, ondorengo lan-esperientziarekin baliozkotuko da, baldin eta hiru hilabete baino luzeago egiten bada benetan lan eta lan-jarduera hori lotuta badago moduluko prestakuntza-edukiarekin.

e) Cuando se imparta un certificado de profesionalidad completo, las alumnas que sean objeto de contratación podrán realizar el módulo de formación práctica siempre que finalice antes del 30 de septiembre de 2022 previsto para la actividad formativa. En caso de que no se realice el módulo de formación práctica en centro de trabajo, quedará convalidado con la experiencia laboral posterior, siempre que se supere los tres meses de trabajo efectivo y que la actividad laboral esté relacionada con el contenido formativo de dicho módulo.

f) Lan-harremana formalizatzera iristen ez diren ikasleei dagokienez, edo, azkenean, harreman hori hiru hilabetetik beherakoa bada, prestakuntza-erakundeak prestakuntza praktikoko modulua lantokian egiteko erraztasunak emango ditu, ikasleek dagokion profesionaltasun-ziurtagiria lor dezaten. Horretarako, 13. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio.

f) En relación con las alumnas con las que no se llegue a formalizar la relación laboral o cuando esta fuese finalmente de duración real inferior a tres meses, la entidad de formación facilitará el acceso a la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo con objeto de que las alumnas obtengan el correspondiente certificado de profesionalidad. Para ello, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 13.

g) Prestakuntza-ekintzak onartzeko, gehieneko partaide-kopurua 15 izango da, eta gutxienekoa 8.

g) Las acciones formativas se aprobarán con un número máximo de participantes de 15 y con un número mínimo de 8.

h) Proiektuek prestakuntza-ekintza kualifikatzaile bakarra edo hainbat ekintza izan ditzakete, eta horietako batek, gutxienez, kualifikatzailea izan beharko du, prestakuntza-ibilbide bat osatuz. Prestakuntza-ekintza bat baino gehiago egonez gero, proiektua hasten duten partaideen behin betiko taldea osatuta eta itxita geratuko da, ematen den lehen ekintza kualifikatzailean partaide berriak ordezkatzeko edo sartzeko epea amaitzen denean.

h) Los proyectos pueden constar de una única acción formativa cualificante o de varias acciones, de las cuales, al menos una deberá ser cualificante, conformando un itinerario formativo. En caso de constar de varias acciones formativas, el grupo definitivo de participantes que inician el proyecto quedará conformado y cerrado en el momento en que finalice el plazo para sustituir o incorporar a nuevas participantes en la primera acción cualificante que se imparta.

i) Prestakuntza-ekintza bakoitzaren iraupen osoaren % 25 betetzean, hasi ziren partaideen % 75ek bertan jarraitu beharko dute (onartzen diren bi partaide gehigarriak kontuan hartu gabe). Ehuneko txikiagoak jarraitzen badu, ekintzak aurrera jarraitu beharko du, eta amaitzean likidatu beharko da, deialdi honen 17. artikuluan adierazitakoaren arabera. Ondorio horietarako, prestakuntza hasi duten partaideen kopurutzat hartuko da prestakuntza-ekintzaren lehen egunean prestakuntza hasi zuten pertsona guztien kopurua.

i) En el momento de cumplirse el 25 % de la duración total de cada acción formativa deberán permanecer en la misma el 75 % de las participantes que la iniciaron (sin considerar las dos participantes adicionales que se permiten). En caso de permanecer un porcentaje inferior, la acción deberá continuar, liquidándose a su finalización de acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de esta convocatoria. A estos efectos, se considerará como número de participantes que la iniciaron al total de personas que inician la formación el primer día de la acción formativa.

B) Dirulaguntza jasoko dute enpresa kontratatzaileak gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunerako politiketan harremanetan jartzeko eta inplikatzeko aukera ematen duten merkatu-prospekziorako jarduerek, kontratazioa gauzatuz, bai eta hautagaien partaidetza eta hautaketa sustatzeko jarduerek ere.

B) Serán objeto de subvención las actuaciones para la prospección de mercado que permitan contactar e implicar a posibles empresas contratantes en políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, materializando su contratación, así como las de fomento de la participación y selección de candidatas.

C) Lan-kontratuei dagokienez, diruz lagundu ahal izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan zerbitzuak emateko deialdi honen babesean diruz lagundutako prestakuntza-ekintzak amaitzen dituzten ikasleekin egiten diren lanaldi osoko kontratuak, betiere honako baldintza hauek betetzen badituzte:

C) En relación con los contratos de trabajo, podrán ser objeto de subvención aquellos celebrados a jornada completa, que se celebren con las alumnas que finalicen las acciones formativas subvencionadas al amparo de esta convocatoria, para prestar servicios en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que cumplan los requisitos y condiciones previstos a continuación:

a) Kontratuak idatziz formalizatu behar dira, lan-legerian aurreikusitako edozein kontratu-modalitatetan oinarrituta, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua izan ezik.

a) Los contratos se deben formalizar por escrito, en base a cualquier modalidad contractual prevista en la legislación laboral, a excepción del contrato para la formación y el aprendizaje.

Ondorio horietarako, kontrataziotzat hartuko da ikasleak bazkide-langile edo lan-bazkide gisa sartzea kooperatiba-sozietate batean, edo lan-sozietate batean bazkide-langile gisa sartzea. Horretarako, sozietate horretan sartu dela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

A estos efectos, será considerada como contratación la incorporación de las alumnas como socia trabajadora, o de trabajo de una sociedad cooperativa o socia trabajadora de una sociedad laboral, aportando para ello la documentación que acredite dicha incorporación.

b) Lan-kontratuaren iraupena, gutxienez, 6 hilabetekoa izango da, lanaldi osoan. Baldintza hori ez da urratutzat joko, baldin eta, lanaldi osoko kontratua hitzartu ondoren, langileak lanaldia murrizteko eskubidea baliatzen badu, legezko zaintza dela-eta adingaberen bat zuzenean zaintzeko, Langileen Estatutuaren 37. artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) La duración del contrato de trabajo ha de ser, como mínimo, de 6 meses a jornada completa. No se considerará incumplida esta condición cuando, habiéndose concertado el contrato a jornada completa, la trabajadora se acoja al derecho de reducción de jornada por razones de guarda legal por cuidado directo de algún menor según lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Trabajadores.

c) Kontratazioa irakatsitako prestakuntza-espezialitatearekin zerikusia duen langintza batean egin beharko da. Alde horretatik, lanpostu egokitzat hartuko da aurretiazko prestakuntzan eskuratutako ezagutza teoriko-praktikoei lotutako lanak egitea xede duena. Profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako prestakuntzaren kasuan, ziurtagiri horiek arautzen dituen araudian jasotako lanbideren batekin bat etorri beharko du.

c) La contratación deberá realizarse en una ocupación relacionada con la especialidad formativa impartida. En este sentido, se entenderá como colocación adecuada, aquella que tenga por objeto la realización de trabajos vinculados a los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante la formación previa. En el caso de la formación asociada a certificados de profesionalidad deberá corresponderse con alguna de las ocupaciones laborales recogidas en la normativa que regula los mismos.

d) Lan-kontratua prestakuntzaren ondoren hasi beharko da, eta, nolanahi ere, prestakuntza amaitu eta gehienez ere bi hilabeteko epean, lantokiko prestakuntza praktikoa barne, hala badagokio. Hala ere, kontuan hartu behar da lan-kontratua egiteagatiko dirulaguntzaren eskaera aurkezteko gehieneko data, 6.5.b) artikuluan aurreikusitakoa.

d) El contrato de trabajo deberá iniciarse a continuación de la formación y, en todo caso, en el plazo máximo de dos meses desde la finalización de la formación, incluido, en su caso, la formación práctica en centro de trabajo. No obstante, ha de tenerse en cuenta la fecha máxima de presentación de la solicitud de subvención por la celebración del contrato de trabajo, prevista en el artículo 6.5.b).

e) Ez da diruz lagunduko honako hauek kontratatzea: enpresaburuaren edo enpresaren kontrola duenaren ezkontidea, oinordekoak eta gainerako senideak, bigarren mailara arteko odol- edo ezkontza-ahaidetasuna arte, eta sozietate izaera juridikoa duten enpresetako administrazio-organoetakoenak edo zuzendaritzako kideenak; eta azken horiek kontratatzea ere ez da lagunduko diruz.

e) No serán objeto de subvención las contrataciones celebradas con el/la cónyuge, descendientes y demás parientes que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con la persona empresaria o con quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como la que se produzca con estos últimos.

3. artikulua.– Enpresa eta erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades y Empresas beneficiarias.

1.– Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzetara bideratutako laguntzetan, honako hauek izan ahalko dira onuradun:

1.– En relación con las ayudas destinadas a las acciones formativas con compromiso de contratación, podrán ser beneficiarias:

a) Prestakuntza jaso duten pertsonak zuzenean kontratatuko dituzten eta lantokia Euskal Autonomia Erkidegoan duten enpresa pribatuak, edozein forma juridiko dutelarik ere. Baztertuta geratuko dira aldi baterako laneko enpresak, outsourcing jarduerako enpresak eta langileen zerbitzu anitzeko enpresak, bai eta edozein enpresa publiko ere.

a) Las Empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, independientemente de su forma jurídica, de carácter privado, que vayan a realizar directamente en las mismas las contrataciones de las personas formadas. Quedarán excluidas las empresas de trabajo temporal, empresas de outsourcing y empresas de multiservicios de personal, así como cualquier empresa pública.

Prestakuntza egin ahal izango dute:

La formación la podrán realizar:

– Bitarteko propioekin: prestakuntza eman ahal izateko dagokion profesionaltasun-ziurtagirian egiaztatu beharko dute edo profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratzeko ez diren espezialitateetan izena eman, prestakuntza hasi baino lehen. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako Prestakuntza Erakundeen Erregistroko altak bere horretan jarraituko du, prestakuntza amaitu arte. Orduan, baja emango zaio.

– Con medios propios: para poder impartir la formación deberán acreditarse en el correspondiente certificado de profesionalidad o inscribirse en las especialidades no conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, con carácter previo al inicio de la formación. El alta en el Registro de Entidades de Formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se mantendrá hasta la finalización de la formación, causando baja en dicho momento.

– Kontratatuz, egiaztatuta dauden erakundeekin edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Prestakuntza Erakundeen Erregistroan izena emanda daudenekin.

– Recurriendo a su contratación, con entidades acreditadas o inscritas en el Registro de Entidades de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Prestakuntza-erakunde pribatu edo publikoen bidez, baldin eta dirulaguntzaren eskaera aurkezten den datan egiaztatuta eta/edo inskribatuta badaude Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako Prestakuntza Erakundeen Erregistroan, autonomia-erkidegoren bateko enplegurako prestakuntza-erakundeen beste erregistro batean edo prestakuntza-erakundeen estatuko erregistroan, prestakuntza-proiektua osatzen duten prestakuntza-ekintzei dagozkien espezialitateak irakasteko.

b) Las Entidades de formación, privadas o públicas, acreditadas y/o inscritas, a la fecha de presentación de la solicitud de subvención, en el Registro de Entidades de Formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro Registro de Entidades de Formación para el empleo de carácter autonómico o en el registro Estatal de entidades de Formación, para la impartición de las especialidades a las que corresponden las acciones formativas que configuran su proyecto formativo.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntza lortzeko, enpresek eta prestakuntza-erakundeek laguntzaren xede den prestakuntza-proiektua osatzen duten prestakuntza-ekintzak egiteko behar diren pertsonak eta bitarteko materialak izan beharko dituzte, edo dirulaguntza esleitu ondoren, prestakuntza-jarduera hasten denean, beroriek lortzeko konpromisoa hartu beharko dute. Ezin da prestakuntza-jardueraren egikaritza azpikontratatu, egiaztatutako edo izena emandako prestakuntza-erakundeak kontratatzera jotzen duten enpresa onuradunen kasuan adierazitako egoeretan salbu. Ondorio horietarako, ez da azpikontrataziotzat jotzen prestakuntza emateko irakasleak (pertsona fisikoak) kontratatzea. Instalazio eta baliabide horiek propioak edo hirugarren erakunde pribatu edo publikoenak izan ahal izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean baliatu beharko dira.

Para acceder a la subvención prevista en esta convocatoria, las empresas y entidades de formación deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones formativas que configuran el proyecto formativo por el que solicitan ayuda o comprometerse a disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa. No está permitida la subcontratación de la ejecución de la actividad formativa, a excepción de lo señalado para las empresas beneficiarias que recurren a la contratación de entidades de formación acreditadas o inscritas. A esos efectos, no se considera subcontratación la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la formación. Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras entidades privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco.

Informazio hori egiaztatzeko, erakundearen legezko ordezkaritzak erantzukizunpeko adierazpen bat egingo du (eskabide honetara sartuko da). Betiere, erakunde eskatzaileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku izan beharko ditu adierazpen horretan jasotako datuak egiazkoak direla erakusten duten dokumentuak.

Esta información se acreditará mediante la declaración responsable del representante legal de la entidad que está incorporada al formulario de la solicitud. En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos contenidos en la citada declaración.

Prestakuntza-ekintzak egiteagatik dirulaguntzarik ezin izango du hartu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagundutako prestakuntza-ekintzaren batean eskuratutako kontratazio-konpromisoen % 70 baino gehiago urratu duen enpresak edo erakundeak, aurreko hiru ekitaldietako kontratazio-konpromisodun prestakuntzarako dirulaguntza-deialdiren batean, ez eta deialdi horietan prestakuntza hasi zuten ikasleen % 30 kontratatzea lortu ez duten erakundeek ere, prestakuntza utzi edo gainditu dutenetz gorabehera.

No podrá acceder a la subvención por la realización de las acciones formativas la empresa o la entidad que haya incumplido en más del 70 % los compromisos de contratación adquiridos en acciones formativas subvencionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en alguna de las convocatorias de subvenciones a la formación con compromiso de contratación de los tres ejercicios anteriores, así como las entidades que no hayan conseguido la contratación en esas convocatorias del 30 % del alumnado que llegaron a iniciar la formación, independientemente de que abandonasen o superaran o no la formación.

2.– Merkatua aztertzeko eta partaidetza sustatzeko jarduerak egiteagatiko laguntzetan, emakumeei prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektuak sustatzen dituzten prestakuntza-erakundeak izan ahalko dira onuradun, hots, aurreko apartatuan kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak egiteagatiko dirulaguntzaren onuradun gisa jasota daudenak.

2.– En relación con las ayudas por la realización de actuaciones de prospección de mercado y fomento de la participación, podrán ser beneficiarias las entidades de formación promotoras de los proyectos de formación y contratación de mujeres, contempladas en el apartado anterior como beneficiarias de la subvención por la realización de las acciones formativas con compromiso de contratación.

3.– Prestakuntza-ekintzen ikasleekin formalizatutako lan-kontratuak finantzatzeko laguntzetan, enpresa pribatuak izan ahalko dira onuradun, izan pertsona fisiko edo juridiko, baldin eta lantokia Euskal Autonomia Erkidegoan badute eta ikasleak kontratatzen badituzte, 2. artikuluko C apartatuan aurreikusitako baldintzetan. Ezin izango dira onuradun izan, bestalde, administrazio publikoak eta erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeak, ez eta enplegurako aldi baterako lan-enpresak, outsourcing jarduerako enpresak eta langileen zerbitzu anitzeko enpresak ere.

3.– En relación con las ayudas destinadas a la financiación de los contratos de trabajo formalizados con el alumnado de las acciones formativas, podrán ser beneficiarias las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, de carácter privado, con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que contraten al alumnado en los términos previstos en el apartado C del artículo 2, estando excluidas las Administraciones Públicas y los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y demás entidades que integran el sector público, así como las empresas de trabajo temporal para el empleo de puesta a disposición, Empresas de Outsourcing y Empresas de multiservicios de personal.

Enpresa onuradunek enpresako langileen legezko ordezkaritzari jakinarazi beharko diote deialdi honen babespean egindako kontratazioa.

Las empresas beneficiarias deberán comunicar a la Representación Legal de los Trabajadores de la empresa la contratación realizada al amparo de esta convocatoria.

4.– Ezingo dira izan onuradunak honako egoera hauetako batean diren erakundeak:

4.– No podrá obtener la condición de entidad beneficiaria, aquella en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Hala ere, eskatzaileak berariaz aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización de cada uno de los pagos. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ez edukitzea.

b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Eskatzaileak zigor- edo administrazio-zehapenen bat izatea, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukerarik gabe uzten duenik, edo horretarako ezgaitzen duen lege-debekuren bat izatea, honako hauengatik gertatutakoak barnean direla:

c) Estar sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido:

– Sexu-bazterkeriagatik zigorren bat jaso izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera.

– Por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o:

– Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginak 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezartzen badu, ebazpen irmo bidez.

– Por imposición de sanción accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, mediante resolución firme.

d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan xedatzen diren gainerako egoeraren batean egotea.

d) Encontrarse en alguna de las restantes circunstancias a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 4. apartatuan xedatutako eskakizunen bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da; adierazpen hori eskabide-orrian jasota dago.

Los requisitos previstos en este apartado 4 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

4. artikulua.– Prestakuntzaren hartzaileak.

Artículo 4.– Personas destinatarias de la formación.

Deialdi honen babesean diruz lagundutako proiektuetan parte hartu ahal izango dute, esklusiboki, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, beste enplegu-zerbitzu publiko autonomiko batean edo Gazte Bermerako Sistema Nazionalaren fitxategian enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden emakume langabeek, baldin eta lan-kontratu bat egitea ahalbidetzen dien administrazio-egoera batean badaude.

En los proyectos subvencionados al amparo de esta convocatoria podrán participar, con carácter exclusivo, mujeres desempleadas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o en otro Servicio Público de Empleo autonómico o en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, además de estar en una situación administrativa que le permita la celebración de un contrato laboral.

Deialdi honen ondorioetarako, honako hauek sartuko dira langabeen taldean: lanaldi partzialeko kontratu batekin ari diren langileak, baldin eta beren lanaldia lanaldi osoz aritzen den pertsona batek duenaren herena baino laburragoa bada –konparagarriak izan behar dute–.

A efectos de esta convocatoria, se entenderán incluidas en el colectivo de personas desempleadas aquellas que estén trabajando con un contrato a tiempo parcial, siempre que su jornada de trabajo sea inferior a un tercio de la jornada de un trabajador/a a tiempo completo comparable.

5. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de la subvención.

1.– Prestakuntza-ekintza bakoitza finantzatzeko zenbatekoa partaideko eta prestakuntza-orduko kostuaren arabera finantzatuko da, deialdi honen Espezialitate Programagarrien Eranskinean aurreikusitako modulu ekonomikoei jarraikiz.

1.– La cuantía de la subvención para la financiación de cada acción formativa quedará establecida en función del coste por participante y hora de formación, según los módulos económicos previstos en el anexo de Especialidades Programables, de esta convocatoria.

Modulu ekonomiko bakoitzak hiru ditu: horietako bi zuzeneko kostuei dagozkienak –langileak (A) eta funtzionamendua (B)– eta hirugarrena zeharkako kostuei (C) dagokiena –kostu zuzenei dagozkien moduluen baturari % 10eko ehunekoa aplikatuz kalkulatua–.

Cada módulo económico se compone de tres: dos de ellos relativos a costes directos, de personal (A) y funcionamiento (B), y un tercero relativo a costes indirectos (C), calculado aplicando el porcentaje del 10 % sobre la suma de los módulos relativos a los costes directos.

2.– 2. artikuluko B apartatuan zehazten diren merkatua aztertzeko eta emakumeen partaidetza sustatzeko jarduerei dagokienez, dirulaguntzaren zenbatekoa 3.600 eurokoa izango da prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektu bakoitzeko.

2.– En relación a las actuaciones para la prospección de mercado y el fomento de la participación de las mujeres, detalladas en el apartado B del artículo 2, la cuantía de subvención será de 3.600 euros por cada proyecto de formación y contratación.

Dirulaguntza hori jasotzeko eskubideari eusteko, kontratu bakoitzaren benetako iraupena 68 egunekoa izango da gutxienez, eta laguntzaren azken likidazioan egiaztatuko da.

Para mantener el derecho a esta subvención, la duración efectiva de cada contrato deberá ser, al menos, de 68 días, que será comprobado en la liquidación final de la ayuda.

3.– Deialdi honen babesean egindako lan-kontratuetan, gutxienez 6 hilabeteko lanaldi osoko kontratu bakoitzeko dirulaguntzaren zenbatekoa 8.000 eurokoa izango da Gizarte Segurantzako kotizazioan hobaririk edo murrizketarik ez duten kontratuen kasuan, eta 6.650 eurokoa Gizarte Segurantzako kotizazioan hobaria edo murrizketa duten kontratuen kasuan.

3.– En relación con los contratos de trabajo celebrados al amparo de esta convocatoria, la cuantía de la subvención por cada contrato de, al menos, 6 meses de duración a jornada completa, será de 8.000 euros en caso de los contratos sin bonificación o reducción en la cotización a la Seguridad Social y de 6.650 euros en caso de contratos con bonificación o reducción en la cotización a la Seguridad Social.

Kontratua 6 hilabete amaitu baino lehen amaitzen bada, 17.2 artikuluan aurreikusitako moduan likidatuko da dirulaguntza.

En el supuesto de extinción del contrato con anterioridad al término de los 6 meses, se liquidará la subvención en los términos previstos en el artículo 17.2.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Maskulinizatutako lanpostuetan emakume langabeei prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektuetarako dirulaguntza-eskabideak elektronikoki izapidetuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren (LanF) prestakuntza-aplikazio informatikoaren bidez, prestakuntza-ekintzak eta partaidetza sustatzeko eta merkatua aztertzeko jarduerak egiteko.

1.– Las solicitudes de subvenciones de los proyectos de formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas, para la realización de las acciones formativas y las actuaciones para la prospección y fomento de la participación, se tramitarán de forma electrónica, mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LanF).

Aplikazio horretara sarbiderik ez duten erakundeek edo enpresek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/erakundeen-erregistroa/

Aquellas empresas y entidades que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo https://www.lanbide.euskadi.eus/formacion-lanbide/-/informacion/registro-de-entidades/

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen dituena) helbide honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/1113701

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación electrónica, estará accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1113701

Eskabide bakarra aurkeztuko da hura osatzen duten prestakuntza-ekintzak egiteko eta merkatua aztertzeko nahiz bertako partaidetza sustatzeko jarduerak egiteko dirulaguntzak eskatzen direneko prestakuntza- eta kontratazio-proiektu bakoitzeko.

Se presentará una única solicitud por cada proyecto de formación y contratación para el que se solicita las subvenciones para la realización de las acciones formativas que lo componen y para las actuaciones de prospección y fomento de la participación a desarrollar en el mismo.

Eskabide honekin batera, 8. artikuluan aurreikusitako balorazio-irizpideak aplikatzeko, irizpide horiek egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko da, salbu eta eskabidean bertan jasotakoak edo Lanbidek (2021eko Lanbideren orientazio-erakunde laguntzailea) egiazta ditzakeenak. Kasuan kasuko erakundeak 11/2014 Dekretuan araututako Emakunderen bereizgarria duela egiaztatzeko, Emakunderen erakunde laguntzailearen ziurtagiria aurkeztu beharko du.

Junto con esta solicitud, a los efectos de aplicar los criterios de valoración previstos en el artículo 8, se deberá presentar la documentación que acredite los mismos, salvo aquellos contenidos en la propia solicitud o que pueda ser comprobado por Lanbide (entidad colaboradora de orientación de Lanbide en 2021). Para acreditar que cuenta con el distintivo de Emakunde regulado en el Decreto 11/2014, deberá aportar el certificado de entidad colaboradora de Emakunde.

2.– Lan-kontratuak egiteagatiko dirulaguntza-eskabideak elektronikoki eta banaka izapidetuko dira egindako kontratu bakoitzeko (eskabide bat kontratu bakoitzeko), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzako aplikazio informatikoaren bidez (LanF).

2.– Las solicitudes de subvención por la celebración de los contratos de trabajo se tramitarán de forma electrónica e individual por cada uno de los contratos realizado, una solicitud por cada contrato, mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LanF).

Aplikazio horretara sarbiderik ez duten erakundeek edo enpresek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: www.lanbide.euskadi.eus

Aquellas entidades o empresas que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo www.lanbide.euskadi.eus

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen dituena) helbide honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/1113702

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación electrónica, estará accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1113702

Eskabide honekin batera, dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

Esta solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Egindako lan-kontratuaren kopia, aldi baterako kontratuen hasiera-data eta amaiera-data adierazita.

a) Copia del contrato de trabajo celebrado, con indicación de la fecha de inicio y fecha fin en caso de los contratos temporales.

b) Langileen legezko ordezkaritzari idatziz igorritako jakinarazpena, egindako kontratazioari buruz, LANF aplikazioan emandako ereduaren arabera, edo, bestela, eskabidean bertan apropos egindako adierazpena, langileen legezko ordezkaritzarik ez duela xedatzen duena.

b) Comunicación por escrito a la RLT (Representación Legal de los Trabajadores) sobre la contratación celebrada, según modelo facilitado en el aplicativo LANF, o en su defecto, declaración expresa indicada en la propia solicitud de no disponer de RLT.

3.– Eskabidea elektronikoki izapidetu ahal izango da ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritza inskribatu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Ahalordeen erregistroan, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

3.– Las solicitudes se podrán tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes

4.– Eskabideak ez baditu baldintza guztiak betetzen, enpresa edo erakunde interesdunari jakinaraziko zaio 10 egun balioduneko epea duela, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, izandako hutsune edo akatsa konpontzeko, edo aurkeztu beharreko dokumentuak aurkezteko. Hori egingo ez balu, eskaerari uko egiten diola ulertuko da, horretarako beharrezkoa den ebazpena eman eta gero.

4.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la empresa o entidad interesada para qué en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, subsane la falta o defecto o acompañe los documentos preceptivos. De no hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

5.– Honako hauek izango dira dirulaguntza-eskabideak aurkezteko epeak:

5.– Los plazos para la presentación de solicitudes de subvención serán los siguientes:

a) Kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzetarako eta partaidetza sustatzeko eta merkatua aztertzeko jardueretarako, epea deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2021eko urriaren 29an amaituko.

a) Para las acciones formativas con compromiso de contratación y las actuaciones para la prospección y fomento de la participación, comenzará el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 29 de octubre de 2021.

b) Lan-kontratuetarako, epea hilabetekoa da, lan-kontratua hasi eta hurrengo egunetik aurrera, eta, nolanahi ere, 2022ko urriaren 28a baino lehen amaituko da.

b) Para los contratos de trabajo, el plazo es de un mes a contar desde el siguiente al inicio del contrato de trabajo, y en todo caso, antes del 28 de octubre de 2022.

7. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 7.– Procedimiento y resolución.

1.– Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzak du proiektuak emateko prozedura izapidetzeko eskumena, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak, berriz, ebaztekoa.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento de concesión de los proyectos será la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos y el órgano competente para resolver la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Partaidetza sustatzeko eta merkatua aztertzeko jarduerak eta prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntza emateko prozedura ondoz ondoko norgehiagoka izango da.

2.– El procedimiento de concesión de la subvención para la realización de las acciones formativas y las actuaciones para la prospección y fomento de la participación será de concurrencia sucesiva.

2.1.– Eskabideek deialdi honetako eskakizunak betetzen dituztela eta 8. artikuluan aurreikusitako balorazio-irizpideen arabera ezarritako gutxieneko puntuazioa gainditzen dutela egiaztatutakoan, ordenan emango dira laguntzak, espedientea osatzen den unearen arabera, 1. artikuluko 2. apartatuan jarduketa horietarako aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura amaitu arte.

2.1.– Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos en esta convocatoria y superan la puntuación mínima establecida atendiendo a los criterios de valoración previstos en el artículo 8, se concederán ordenadamente, en función del momento en que el expediente esté completo, hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria prevista para estas actuaciones en el apartado 2 del artículo 1.

Hasierako aurrekontu-zuzkidura eta balizko handitzea amaitu ondoren, geratzen diren eskabideei ezezkoa emango zaie, eta EHAAn argitaratuta emango da horren berri, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpen bidez.

Agotada la dotación presupuestaria inicial y su posible ampliación, se denegarán las solicitudes pendientes y se procederá a la publicación de esta circunstancia en el BOPV mediante resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak laguntzak emateko edo ukatzeko ebazpena emango du, eta banan-banan jakinaraziko du, bitarteko telematikoen bidez.

2.2.– La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará Resolución de concesión o denegación de ayudas, que será notificada de forma individualizada por medios telemáticos.

2.3.– Eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa da, eskabide telematikoa LanF aplikazioaren bidez erregistroan sartzen den egunetik aurrera. Epe hori igarotakoan erakunde edo enpresa interesdunari ebazpena jakinarazi ez bazaio, dirulaguntza-eskabidea ezetsi dela ulertuko da.

2.3.– El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses desde la fecha en que la solicitud telemática haya tenido entrada en el Registro a través de la aplicación LanF, transcurrido el cual sin haber notificado resolución alguna a la empresa o entidad interesada se entenderá desestimada la solicitud de subvención.

3.– Lan-kontratuak egiteagatik deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak emateko prozedura ondoz ondoko norgehiagoka izango da.

3.– El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria por la celebración de los contratos de trabajo será de concurrencia sucesiva.

3.1.– Eskabideek deialdi honetako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatutakoan, ordenan emango dira laguntzak, espedientea osatzen den unearen arabera, 1. artikuluko 2. apartatuan aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura amaitu arte.

3.1.– Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos en esta convocatoria, se concederán ordenadamente, en función del momento en que el expediente esté completo, hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria prevista en el apartado 2 del artículo 1.

Hasierako aurrekontu-zuzkidura eta balizko handitzea amaitu ondoren, geratzen diren eskabideei ezezkoa emango zaie, eta EHAAn argitaratuta emango da horren berri, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpen bidez.

Agotada la dotación presupuestaria inicial y su posible ampliación, se denegarán las solicitudes pendientes y se procederá a la publicación de esta circunstancia en el BOPV mediante resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.2.– Lan-kontratuak egiteagatik ez da dirulaguntzarik emango, prestakuntza-proiektuari dagozkion prestakuntza-ekintzak egiteagatik dirulaguntza eman ez bada.

3.2.– No procederá la concesión de subvención por la celebración de los contratos de trabajo si no ha sido concedida la subvención por la realización de las acciones formativas correspondiente al proyecto formativo.

3.3.– Ebazpena bitarteko telematikoen bidez jakinaraziko da.

3.3.– La resolución será notificada mediante medios telemáticos.

3.4.– Eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa da, eskabide telematikoa LanF aplikazioaren bidez erregistroan sartzen den egunetik aurrera. Epe hori igarotakoan enpresa interesdunari ebazpena jakinarazi ez bazaio, dirulaguntza-eskabidea ezetsi dela ulertuko da.

3.4.– El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses desde la fecha en que la solicitud telemática haya tenido entrada en el Registro a través de la aplicación LanF, transcurrido el cual sin haber notificado resolución alguna a la empresa se entenderá desestimada la solicitud de subvención.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta, haien aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– Las resoluciones de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ponen fin a la vía administrativa y, contra las mismas cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

5.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpenez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da jakitera zer enpresak jaso duten dirulaguntza-deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten.

5.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías percibidas.

6.– Onuradunei dirulaguntzak eman eta, hala dagokionean, ordaintzea baldintzapean dago; hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetze-fasean dagoen edozein itzulketa- edo zigor-prozedura amaitzearen baldintzapean.

6.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a los beneficiarios de estas, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

8. artikulua.– Proiektuak baloratzeko irizpideak.

Artículo 8.– Criterios de valoración de los proyectos.

1.– Prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektuak garatzeko dirulaguntzak amaierako puntuazio baten arabera emango dira. Puntuazio hori proiektu-eskabide bakoitzerako zehazten diren helburuen balioespenean eskuratutako puntuen batuketaren emaitza izango da, jarraian zehazten diren ebaluazio-irizpideak kontuan hartuta:

1.– La concesión de las subvenciones para el desarrollo de proyectos de formación y contratación se realizará en base a una puntuación final que se obtiene de la suma de los puntos obtenidos en la valoración de los objetivos recogidos en cada solicitud de proyecto, aplicando los criterios de evaluación que se especifican a continuación:

Proiektuaren kalitatearen eta koherentziaren berariazko balioespena, eskaeran oinarritzen dena. 30 puntu, gehienez.

Valoración específica de la calidad y coherencia del proyecto, basada en la solicitud. Máximo 30 puntos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Erakunde eskatzaileak 15 puntu lortu beharko ditu gutxienez artikulu honetako guztizko puntuazioan, dirulaguntza eskuratu ahal izateko. Puntuazio hori lortzen ez duten proiektuen eskaerak ezetsi egingo dira.

2.– La Entidad solicitante habrá de alcanzar un mínimo de 15 puntos en la puntuación total del presente artículo para poder acceder a la subvención. Aquellas solicitudes cuyos proyectos no alcancen dicha puntuación serán desestimadas.

9. artikulua.– Proiektuetan parte hartuko duten emakumeak hautatzea.

Artículo 9.– Selección de las mujeres participantes en los proyectos.

1.– Honako hauek izan daitezke prestakuntza-ekintza bakoitzean parte hartuko duten emakumeak:

1.– Las mujeres a participar en cada acción formativa podrán proceder de las siguientes vías:

a) Enplegu-eskatzaileak (eta diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak), baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Orientazio Zerbitzuek prestakuntza-ekintza egitea agindu badiete haien prestakuntza-ibilbidearen barruan.

a) Mujeres demandantes de empleo (y perceptoras de la RGI) a los que los Servicios de Orientación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo hayan prescrito una acción formativa dentro de su itinerario formativo.

b) Nire Lanbidenet-en bitartez ikastaro batean izena eman duten enplegu-eskatzaileak, beren prestakuntza-kontuko prestakuntza-aholkularitzaren bidez.

b) Mujeres demandantes de empleo que se hayan inscrito en un curso a través de Mi Lanbidenet, mediante el asesoramiento formativo en su cuenta de formación.

2.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzetan parte hartu nahi duten emakumeek profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan xedatutako baldintzak bete behar dituzte, lanbide-kualifikazioaren 2. eta 3. mailetarako. Era berean, prestakuntza-espezialitateen katalogoan jasotako prestakuntza-espezialitateren bateko prestakuntza-ekintzetan parte hartu nahi dutenek katalogoan espezialitate bakoitzerako ezarritako sarbide-baldintzak bete behar dituzte.

2.– Para participar en acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, las mujeres han de reunir los requisitos de acceso recogidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, para los niveles 2 y 3 de cualificación profesional. Asimismo, para participar en otras acciones formativas relativas a especialidades formativas del catálogo de especialidades formativas, las candidatas han de reunir las condiciones de acceso fijadas para cada especialidad en el catálogo.

3.– Ikastaroetan parte hartuko duten ikasleen azken hautaketa erakunde onuradunak egingo du, aurrez izena eman duten hautagaien artean. Horretarako, prestakuntza emango duen erakundeak sarbidea izango du inskribatutako hautagaien datuetara, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-kudeaketarako aplikazioaren bidez (LanF). Erakundeak prestakuntza-ekintzak hasi aurretik eta dagozkion bermeekin egingo du hautaketa-prozesua.

3.– La selección final de las alumnas participantes en los cursos la llevará a cabo la entidad beneficiaria a partir de las de candidatas preinscritas. A estos efectos, la entidad impartidora podrá acceder desde la aplicación de Gestión de la Formación (LanF) de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a las candidatas y realizará el proceso de selección con antelación suficiente al inicio de las acciones formativas y con las debidas garantías.

Behar duten prestakuntza-ekintza guztietan, hautaproba bat ere egingo dute, erakundearen instalazioetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariekin aurrez adostuta edo baimenduta, ekintza behar bezala aprobetxatzen dela ziurtatzeko eta kualifikazio-ekintzen helburuak lortzeko ezinbestekoa den aurretiazko ezagutza-maila erreala zehazteko. Proba hori LanF aplikazioaren dagokion apartatuan erantsiko da, prestakuntza-ekintzak gauzatzeari buruz ematen diren jarraibideen arabera.

Se incluirá, en todas aquellas acciones formativas que lo precisen, una prueba de selección que se efectuará en sus instalaciones, previamente consensuada o autorizada por el personal técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con objeto de asegurar el aprovechamiento de la acción y determinar el nivel real de conocimientos previos imprescindibles para alcanzar los objetivos de las acciones cualificantes. Dicha prueba se anexará en el apartado correspondiente de la aplicación de LanF de acuerdo con las instrucciones que se dicten en relación con la ejecución de las acciones formativas.

4.– Profesionaltasun-ziurtagirien prestakuntza-ekintzetako emakume partaideak aukeratzeko hautaproba hori egin eta gero, proba egiten bada, eta etengabeko ikaskuntza sustatze aldera, honela jokatuko da:

4.– Una vez realizada, en su caso, la prueba, y con objeto de fomentar el aprendizaje permanente, para la selección de las mujeres participantes en las acciones formativas de certificados de profesionalidad, se procederá de la siguiente manera:

1) Profesionaltasun-ziurtagiri oso bat ematen bada, egiaztatutako prestakuntza-moduluren bat duten emakumeek parte hartu ahal izango dute. Emakumeak modulu horien prestakuntzara joango dira, baina ezin izango dira modulu horietan ebaluatu, gaindituta dituztelako eta prestakuntza-ekintza honetarako salbuetsita daudelako.

1) Si se imparte un certificado de profesionalidad completo, podrán participar las mujeres que tengan algún módulo formativo acreditado. Las mujeres asistirán a la formación de dichos módulos sin que puedan ser evaluadas en los mismos al tenerlos superados y figurar en estado de exento en ellos para esta acción formativa.

2) Prestakuntza-modulu solteak programatu badira, egiaztatutako prestakuntza-moduluren bat duten emakumeek izango dute lehentasuna prestakuntza-ekintzan parte hartzeko, beren prestakuntza-ibilbidea osa dezaten. Horien artean, lehentasuna izango dute profesionaltasun-ziurtagiriko gainerako moduluak gaindituta dituzten emakumeek.

2) Cuando se programen módulos formativos sueltos, tendrán prioridad para participar en la acción formativa aquellas mujeres que tengan acreditado algún módulo formativo con el objetivo de que complementen su itinerario formativo. Entre ellas, tendrán prioridad las mujeres que tengan superados el resto de los módulos del certificado de profesionalidad.

5.– Prestakuntza-ekintzara sartzeko eskakizunak betetzen dituzten eta, aurreko apartatuan deskribatu bezala, dagokien hautaketa-prozesua gainditzen duten emakume langabeen artean, aurretik enplegurik izan ez duten emakumeei emango zaie lehentasuna.

5.– De entre las mujeres desempleadas que reúnan los requisitos de acceso a la acción formativa, y superen el proceso de selección descrito en el apartado anterior, se priorizará a las mujeres sin empleo anterior.

6.– Emakume batek proiektu batean baino ezin izango du parte hartu.

6.– Una mujer únicamente podrá participar en un proyecto.

7.– Hautaketa bukatu ondoren, erakunde onuradunek hautaketaren emaitza jakinaraziko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, LanF kudeaketarako aplikazio informatikoaren bidez, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak berariaz emandako jarraibideak aintzat hartuz.

7.– Una vez finalizada la selección, las entidades beneficiarias deberán comunicar el resultado de la misma a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de la aplicación informática de gestión LanF y siguiendo las instrucciones dictadas al respecto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

8.– Hautatuak izan diren emakumeen eta ikastaroetan parte hartzeko erreserba-egoeran gelditu direnen zerrendak erakutsi behar dituzte prestakuntza-erakundeek beren instalazioetan, prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 24 ordu lehenago gutxienez, eta hautagaiei aldez aurretik adierazi zaien leku batean. Horrekin batera, prestakuntza-ekintzak non, noiz eta zer ordutan egingo diren adierazi behar dute.

8.– La entidad de formación expondrá en sus instalaciones con una antelación de al menos 24 horas al inicio de las acciones formativas, y en un lugar previamente anunciado a las mujeres candidatas, la relación de las mujeres seleccionadas y de las que quedan en situación de reserva para participar en las mismas, con indicación del lugar, hora y fecha de inicio de las acciones formativas.

Iragarpen-bitarteko horiez gainera, egoki iritzitako bestelako bitartekoak ere balia ditzakete prestakuntza-zentroek ikastaroetako partaidetzaren berri emateko ikasleei.

Sin perjuicio de lo anterior, los centros de formación podrán utilizar cuantos medios complementarios consideren oportunos para notificar a las alumnas su participación en los cursos.

10. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten emakumeen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 10.– Derechos y obligaciones de las participantes en las acciones formativas.

1.– Ikasleek doan egingo dituzte prestakuntza-ekintzak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagunduko baititu.

1.– La realización de las acciones formativas es gratuita para las alumnas, subvencionada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Ikasleek aseguru-estaldura izango dute ikastaroetan edo haietara joateko bidean dituzten arriskuetarako, Eusko Jaurlaritzak sinatutako aseguruak istripuak eta erantzukizun zibila estaliko baititu.

2.– Las alumnas tienen cubierto el riesgo derivado de la asistencia a los cursos y el desplazamiento a los mismos, mediante póliza de accidentes y responsabilidad civil suscrita por Gobierno Vasco.

3.– Partaideek ikastaroaren egutegia, prestakuntza-ekintzaren programa eta ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzko dokumentua jasoko dituzte lehen eskola-egunean, eta jaso izanaren agiria sinatuko dute.

3.– Las mujeres participantes recibirán el primer día de clase, el calendario del curso, el programa de la acción formativa y el documento de Derechos y Obligaciones de las alumnas, cuya recepción firmarán.

Halaber, prestakuntza amaitu baino hilabete lehenago, ondorengo kontratazio posibleari eta lan-kontratuen baldintza zehatzei buruzko informazioa jasoko dute (lantokiaren kokapena, lanbide-kategoria, ordainsaria, lanaldia eta lan-ordutegia, kontratuaren iraupena...).

Asimismo, un mes antes de la finalización de la formación recibirán información sobre la posible contratación posterior y las condiciones concretas de los contratos de trabajo (localización de centro de trabajo, categoría profesional, retribución, jornada y horario de trabajo, duración del contrato...).

4.– Ikasleek prestakuntza-ekintzetara joan beharko dute, eta haiei etekina atera beharko diete. Horretarako, enpresa edo erakunde onuradunek eguneroko bertaratze-partea egin beharko dute, eta irakasleak zein partaideek sinatu beharko dute. Profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eguneroko parte hori bereiz egingo da prestakuntza-modulu bakoitzeko.

4.– Las alumnas participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas. A estos efectos, la empresa o entidad beneficiaria se responsabilizará de cumplimentar un parte diario de asistencia que deberá ser suscrito por la persona formadora y por todas las participantes. En el caso de los Certificados de Profesionalidad, este parte diario se realizará para cada Módulo Formativo de forma independiente.

5.– Ikasleek ezingo dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko. Ezin izango dute jarduera utzi harik eta bukatzen den arte, baina salbuespena izango dira honako kasu hauek: enplegua aurkitu badute, eta horrek prestakuntza-ekintzara joatea eta probetxua ateratzea galarazten badie, edo bat-bateko familia-egoera larriren bat sortzen bazaie. Jarduera justifikaziorik gabeko beste arrazoiren batengatik utziz gero, gerta liteke emakume hori lehentasunezkoa ez izatea etorkizuneko deialdietako prestakuntza-ekintzetan.

5.– Las alumnas no podrán darse de baja en un curso para iniciar otra acción formativa. No podrán abandonar la acción hasta su término, excepto en el supuesto de encontrar empleo y que el mismo les impida asistir y seguir la acción formativa con aprovechamiento, o bien con motivo de situación grave familiar sobrevenida debidamente justificada. El abandono por otras causas injustificadas podrá dar lugar a que dicha mujer quede como no prioritaria en el acceso a las acciones formativas de futuras convocatorias.

11. artikulua.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

Artículo 11.– Causas y procedimiento de exclusión de las alumnas.

1.– Honako hauek izango dira ikasleak baztertzeko arrazoiak:

1.– Constituirán causas de exclusión de las alumnas:

a) Justifikatu gabeko hiru asistentzia-faltatik gora egitea hilabetean.

a) Incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas en un mes.

b) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoaren % 25etik gorako asistentzia-faltak biltzea, arrazoia edozein dela ere, justifikatuta egon zein ez.

b) La inasistencia acumulada superior al 25 % de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere, justificada o no.

c) Prestakuntza-ekintzari probetxurik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

c) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

2.– Hau izango da ikasleak baztertzeko prozedura:

2.– El procedimiento para la exclusión de las alumnas será el siguiente:

Prestakuntza-zentroak prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, horretarako ezarri den eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertu ondoren, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariak baztertze-prozedura hasteko erabakia hartuko du. Ikaslea baztertzeko proposamenaren arrazoia azalduko da erabaki horretan, eta ikasleak bost egun balioduneko epea izango du alegazioak aurkezteko. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak ebatziko du prozedura, gehienez hamabost eguneko epean. Egoerak hala eskatzen badu, baztertze-prozedurari ekiteko erabakian behin-behineko neurriak har daitezke prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea ikastarotik behin-behinekoz baztertzea, prozedura abiatzeko erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den bitartean. Ebazpenean adieraziko da zein errekurtso aurkeztu daitekeen.

El centro de formación comunicará al personal técnico de formación la concurrencia de alguna de las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos emitirá el Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo la alumna de un plazo de cinco días hábiles para la presentación de alegaciones. La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días. Si las circunstancias lo requieren, en el acuerdo de inicio de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales que garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión provisional de la alumna durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

Asteren batean ikasleren baten asistentzia-faltak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 25 baino gehiago badira, edo justifikatu gabeko hiru asistentzia-falta baino gehiago egiten baditu hilabetean, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura has dezan. Modulu oso bat geratzen bada egiteko, eta % 25etik gorako asistentzia-faltak arrazoi justifikatu batengatik gertatu badira (adibidez, gaixotasuna izatea edo lanean hastea), emakume horrek geratzen den modulua egiteko aukera izatea aztertu ahal izango da.

La semana en la cual alguna alumna supere el 25 % de inasistencia respecto del total de las horas de duración de la acción formativa o incurra en más de tres faltas de asistencia injustificadas al mes, el centro de formación lo comunicará a la Dirección de Formación para el empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a los efectos del inicio del procedimiento de exclusión. En el supuesto de que le restase por cursar un módulo completo y la inasistencia superior al 25 % se haya debido a una causa justificada (como puede ser enfermedad o inicio de la actividad laboral), se podrá valorar la posibilidad de que la mujer curse el módulo restante.

Ikasleren batek prestakuntza-ekintzara joateari uzten badio eta asistentzia-falten % 25 gainditzen baldin badu, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik gabe.

Cuando una alumna deje de asistir a la acción formativa y haya superado el 25 % de inasistencia, el centro lo comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y se procederá a darle de baja de oficio sin necesidad de realizar el procedimiento de exclusión.

12. artikulua.– Prestakuntza-ekintzak gauzatzea eta lortutako konpetentziak egiaztatzea.

Artículo 12.– Ejecución de las acciones formativas y acreditación de las competencias obtenidas.

1.– Dirulaguntzaren enpresa edo erakunde onuradunak deialdi honetan ezarritakoaren arabera eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako ereduak aintzat hartuta gauzatu beharko ditu prestakuntza-ekintzak. Erakunde autonomo honen prestakuntzarako aplikazio informatikoa (LanF) erabiliko du prestakuntzaren hasiera jakinarazteko (hasiko den eguna baino 7 egun lehenago gutxienez), bai eta gerora izan daitekeen edozein aldaketaren, prestakuntza-ekintzak bukatzearen eta partaideen bertaratzea kontrolatzearen berri emateko ere, prestakuntza-orduetara bertaratu izana kontrolatzeko orrien bidez (ikasleek sinatuko dituzte).

1.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá llevar a cabo la ejecución de las acciones formativas de conformidad con lo establecido en esta convocatoria y según los modelos que proporciona Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, utilizando la aplicación informática de formación de este organismo autónomo (LanF) para comunicar el inicio (con al menos 7 días de antelación a la fecha real de inicio), cualquier modificación posterior (en el momento en que se produzca) y la finalización de cada una de las acciones formativas, así como el control de asistencia de las participantes a través de las hojas de asistencia a las horas de formación firmadas por las alumnas.

Oro har, eta aurkako jarraibiderik ematen ez bada, gehienez ere 7 egun balioduneko epean egin beharko zaizkio jakinarazpenak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari. Prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi aldez aurretik Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu LanF aplikazioan Hasierako Komunikazioa baimendu.

Con carácter general, y siempre que no se dicten instrucciones en sentido contrario, toda comunicación a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deberá realizarse en el plazo máximo de 7 días hábiles. Las acciones formativas no podrán dar comienzo sin la previa autorización por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la Comunicación de Inicio en la aplicación LanF.

2.– Deialdi honen barruko prestakuntza emango duten prestatzaileek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren baimena beharko dute, eta prestatzaileen fitxategian sartu beharko dira, indarreko araudian ezarritako baldintzen arabera.

2.– Las personas formadoras que impartan formación dentro de esta convocatoria, deberán ser autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo e incluidas en el fichero de personal formador de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

3.– Dirulaguntza jasotzen duten ikasleez gain, beste bi joan daitezke prestakuntza-ekintzara, dirulaguntza jasotzeko eskubiderik gabe, hasierako komunikazioan hartarako eskabidea egiten duten prestakuntza-erakundeetan, betiere instalazioak eta ekipoak badituzte eta ikasle guztientzat bermatzen badira berdintasun-baldintzak. Erabilgarri diren instalazioak eta ekipamenduak egiaztatutakoan emango da baimena; profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eskatutako partaideen kopurua ere egiaztatuko da.

3.– Podrán asistir a la acción formativa dos alumnas adicionales a las subvencionados, sin derecho a subvención por ellas, en aquellas entidades de formación que así lo soliciten en la comunicación de inicio, siempre y cuando dispongan de las instalaciones y equipamientos y se garantice la igualdad de condiciones para el conjunto del alumnado. La autorización se realizará previa comprobación de la disponibilidad de instalaciones y equipamientos y acreditación para el número de participantes requerido si se trata de la impartición de un certificado de profesionalidad.

4.– Langile langabeek ezingo dute prestakuntza-ekintzetan egunean 5 ordu eta erdi baino gehiagoz parte hartu. Nolanahi ere, astean ez dira egingo 27 ordu eta erdi baino gehiago.

4.– La participación de una trabajadora desempleada en acciones formativas no podrá ser superior a 5 horas y media diarias. En todo caso, el número de horas semanales no podrá ser superior a 27 horas y media.

5.– Prestakuntza-erakundeek eta, hala badagokio, enpresek prestakuntza-ekintzak programatzeko ordutegiak ezartzean, prestakuntza emakumeen bizitza pertsonalarekin uztartzeko era aurkitu beharko dute.

5.– Las entidades de formación y en su caso las empresas programaran las acciones formativas en horarios que permitan la conciliación de la formación con la vida personal de las mujeres.

Prestakuntza-ekintza hasitakoan, behar bezala emango da, eta erakunde prestatzaileak ezingo du aldi baterako eten, ezinbesteko kasuan izan ezik, behar bezala justifikatuta eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartuta.

Una vez iniciada la acción formativa, se impartirá de manera regular, y no podrá suspenderse temporalmente por la entidad formadora, salvo fuerza mayor, debidamente justificada y aceptada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-ekintza bat kautelaz eten ahal izango du, baldin eta prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten anomaliak hautematen badira.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá proceder a la suspensión cautelar de la ejecución de una acción formativa cuando se observen anomalías que repercutan significativamente en el desarrollo normal de la impartición de la formación.

6.– Erakunde onuradunek honako hauek emango dizkiete, gutxienez, partaide guztiei prestakuntza-ekintzetan:

6.– Las entidades beneficiarias entregarán al inicio del curso a todas las participantes en las acciones formativas al menos:

– Eskuliburu bat, argitaratua edo euskarri informatikoan, espezialitateko eduki guztiak bilduko dituena.

– Un manual, editado o en soporte informático, que recoja todos los contenidos de la especialidad.

– Ikastaroa behar bezala egiteko behar den idazmahaiko materiala.

– El material de escritorio necesario para el correcto desarrollo del curso y

– Beharrezkoak diren babes-elementuak.

– Los elementos de protección que sean precisos.

Era berean, zer eskubide eta betebehar dituzten azalduko diete ikasleei, bai eta deialdi honen 10. eta 11. artikuluetan araututako kanporatzeko arrazoiak eta prozedurak ere.

Asimismo, informarán a las alumnas sobre los derechos y obligaciones y las causas y procedimientos de expulsión regulados en los artículos 10 y 11 de esta convocatoria.

7.– Ikasleren batek prestakuntza-ekintza uzten badu, haren lekuan beste partaide bat sartu ahal izango da. Prestakuntza-jardueraren iraupenaren ehuneko 25era iritsi baino lehen onartuko da ordezte hori, salbu eta profesionaltasun-ziurtagiriei loturiko prestakuntza-jarduerak badira; kasu horretan, ordeztea prestakuntza-jarduera hasi eta lehen bost eskola-egunetan gertatzen bada onartuko da soilik, betiere ehuneko hori gainditu ez bada.

7.– Si se produjeran abandonos de las alumnas se podrán incorporar a la formación nuevos participantes en su lugar. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa.

Hasita dagoen prestakuntza-ekintza bati eransten zaizkion ikasleek maila jakin bat izan beharko dute, ikastaroari etekina ateratzeko gaitasuna badutela eta ikastaroaren garapen normala ez dutela eragotziko bermatzeko adinakoa. Hala, bada, prestakuntza-ekintzari etekina ateratzeko eta ekintza normaltasunez garatzeko, partaideen hautaketa-prozesuak irizpide batzuk ezarri beharko ditu, ikasleek prestakuntza-ekintza behar bezala jarraitzeko gutxieneko maila eskagarria dutela bermatze aldera.

Las alumnas que se incorporen a las acciones formativas ya iniciadas, deberán disponer del nivel suficiente que garantice su capacidad de seguir el curso con aprovechamiento sin que se vea alterado el normal desarrollo de la misma. En este sentido, y con objeto de garantizar el aprovechamiento de la acción formativa y el desarrollo ordinario de la misma, el proceso de selección de participantes deberá establecer criterios que garanticen que poseen el mínimo nivel exigible para poder seguir la acción formativa de manera adecuada.

8.– Prestakuntza-ekintzan parte hartzen duten emakume langabeei dagokienez, batik bat langabeziako prestazioa edo sorospena edota diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten emakumeen kasuan, partaide horien uko egiteak, ez agertzeak eta prestakuntza-ekintzak uzteak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari lehenbailehen jakinarazi beharko dizkiote prestakuntza emateko ardura duten erakunde onuradunek, egoera horien kausak adierazita.

8.– Respecto a las mujeres desempleadas que participen en la acción formativa, máxime si se trata de mujeres perceptoras de prestación o subsidio por desempleo o Renta de Garantía de Ingresos, las entidades beneficiarias responsables de impartir la formación deberán comunicar de manera inmediata a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las renuncias, no presentaciones y abandonos de las acciones formativas por parte de las participantes, con indicación de las causas de dichas circunstancias.

9.– Prestakuntzaren xedea ez bada profesionaltasun-ziurtagiria lortzea, partaide bakoitzari asistentzia-ziurtagiria edo diploma emango zaio, prestakuntza gainditu badu eta ebaluazioa positiboa izan bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera. Dokumentu horretan, gutxienez datu hauek adieraziko dira: prestakuntza-ekintzaren izena, prestakuntza-edukiak, zer modalitatetan eman den, zer egunetan hasi eta amaitu den, eta ikasleak guztira jaso dituen prestakuntza-orduak.

9.– Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, se entregará a cada participante el certificado de asistencia o diploma, si se ha superado la formación con evaluación positiva, según el modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el que, como mínimo se haga constar la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, las fechas entre las que se ha desarrollado y las horas totales de formación recibidas.

10.– Prestakuntzaren xedea profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea bada, ikasleak egiten duen modulu bakoitza ebaluatuko da, ikasketaren emaitzak eta, horrenbestez, lanbide-konpetentziak eskuratu direla egiaztatzeko.

10.– Cuando la formación vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad la evaluación de las alumnas se realizará por módulos, con objeto de comprobar los resultados del aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Ebaluazioa sistematikoki egingo da, aldez aurreko plangintza baten arabera, zeinean honako hauek adieraziko baitira, gutxienez, modulu bakoitzarentzat: ebaluazioa zer egunetan egitea kalkulatu den, zer tokitan egingo den, zer ebaluazio-tresna erabiliko diren, eta zenbat denbora iraungo duen (LanF aplikazio informatikoan eskura dagoen ereduaren arabera). Ebaluazio-tresna horiek eta partaide bakoitzak egindako probak eskaneatu egingo dira, eta aplikazio informatikoan gordeko dira.

La evaluación se desarrollará de manera sistemática, ajustándose a una planificación previa en la que constarán, al menos, para cada módulo, una estimación de las fechas previstas en la que se realizará, los espacios en la que esta se llevará a cabo, los instrumentos de evaluación que serán utilizados y la duración que conllevará su aplicación (según modelo facilitado en el aplicativo informático LanF). Estos instrumentos de evaluación, así como las pruebas realizadas por cada participante se escanearán e incluirán en la aplicación informática.

Prestakuntza-moduluetan egiaztatu beharreko ikasketaren emaitzak haien konpetentzietan eta ebaluazio-irizpideetan jasotako ezaguerei eta trebetasun praktikoei dagozkienak izango dira; horrela, osotasunean, konpetentzia profesionalak eskuratu direla egiaztatu ahal izango da.

Los resultados de aprendizaje a comprobar en los módulos formativos estarán referidos tanto a los conocimientos como a las destrezas prácticas y habilidades recogidas en las capacidades y criterios de evaluación de los mismos, de manera que, en su conjunto, permitan demostrar la adquisición de las competencias profesionales.

Konpetentzia-unitateen egiaztapena jasotzeko, emaitza positiboarekin gainditu beharko dituzte haiekin lotutako prestakuntza-moduluak, «gai» direla adierazita.

Para obtener la acreditación de las unidades de competencia, será necesario superar con evaluación positiva, en términos de apto, los módulos formativos asociados a cada una de ellas.

Prestatzaileek txosten batean jasoko dituzte ikasleek prestakuntza-modulu bakoitzaren ebaluazioan lortutako emaitzak. Txosten horretan adieraziko da ikasle bakoitzaren jarduna, aplikatutako ebaluazio-tresnen arabera, egindako zuzenketak eta lortutako puntuazioak jasota (LanF aplikazio informatikoan eskura dagoen ereduaren arabera).

Las personas formadoras reflejarán documentalmente en un informe los resultados obtenidos por las alumnas en la evaluación de cada uno de los módulos formativos, en la que se incluirá el desempeño de cada alumna en los distintos instrumentos de evaluación aplicados, con las correcciones y puntuaciones obtenidas en los mismos (según modelo facilitado en el aplicativo informático LanF).

Modulua eman eta gero, ebaluazio-akta bete beharko da LanF aplikazio informatikoaren bidez, partaide bakoitzak lortutako emaitzarekin: «gai» edo «ez gai».

Una vez impartido el módulo se cumplimentará el Acta de Evaluación con el resultado obtenido por cada participante a través del aplicativo informático LanF, en términos de «apta» o «no apta».

Emakume partaideren batekin lantokiko prestakuntza praktikoko modulua eginez gero, lantokiko prestakuntza praktikoko modulua egiten den bitarteko ikasleen jarraipena eta ebaluazioa batera egingo dute prestakuntza-zentroak eta enpresak hautaturiko tutoreek. Modulu hori gainditzen duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute LanF aplikazio informatikoaren bitartez.

En el caso de realizar el módulo de formación práctica en centro de trabajo con alguna mujer participante, el seguimiento y evaluación de las alumnas durante la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo, será realizado conjuntamente por las personas tutoras designadas por el centro de formación y la empresa. Las alumnas que superen este módulo recibirán una certificación obtenida a través del aplicativo LanF.

Ikastaroa bukatzean, gainditutako prestakuntza-moduluei dagokien Egiaztapen Partzial Metagarria emango zaie partaideei, eta profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prozedura hasiko da, osorik burutu badute.

Al finalizar el curso, se entregará a las participantes la Acreditación Parcial Acumulable (APA) correspondientes a los módulos formativos superados y se iniciará el procedimiento para la obtención del certificado de profesionalidad si lo hubiera completado.

Ikasleak emaitza negatiboekin bukatzen badu ikastaroa, asistentzia-ziurtagiri bat emango zaio, eta, hala dagokionean, gainditu dituen prestakuntza-moduluen Egiaztapen Partzial Metagarriak edo prestakuntza-modulu baten barruan zer prestakuntza-unitate gainditu dituen zehazten duen ziurtagiria.

Si la alumna finaliza el curso con evaluación negativa, se le entregará un certificado de asistencia a la misma y, en su caso, las APAs (Acreditaciones Parciales Acumulables) de los módulos formativos que hubiese superado o la certificación de las unidades formativas superadas de un módulo de formativo.

Profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien prestakuntza-ekintzak ematen dituzten prestakuntza-erakundeek honako datu edo agiri hauek sartu beharko dituzte Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren LAN-F aplikazioan:

La entidad que imparta acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad deberá incluir en el aplicativo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo LanF los siguientes datos o documentos:

● Ikastaroa hasi aurreko 7 egun balioduneko epean:

● En el plazo de 7 días hábiles anteriores al inicio del curso:

– Ebaluazioaren plangintza, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera, LanF aplikazio informatikoaren bitartez eskainitakoa.

– Planificación de la evaluación según modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que será facilitado en el aplicativo informático LanF.

– Erabili beharreko ebaluazio-tresnak, horiek zuzentzeko eta puntuatzeko dagozkien euskarriekin.

– Los instrumentos de evaluación a utilizar, con los correspondientes soportes para su corrección y puntuación.

● Ikastaroa bukatu ondoko 7 egun balioduneko epean:

● En el plazo de 7 días hábiles tras su finalización:

– Ikasleen emaitzak biltzen dituen dokumentazioa LanF aplikazioan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera (LanF aplikazio informatikoaren bitartez eskuratu ahalko da eredu hori).

– Documentación en LanF, donde se recojan los resultados obtenidos por las alumnas según modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que será facilitado en el aplicativo informático LanF.

– Ebaluazio-aktak betetzea.

– Cumplimentar las actas de evaluación.

11.– Dirulaguntzen prestakuntza-erakunde onuradunek zuzenean gauzatuko dituzte prestakuntza-ekintzak, eta ezingo dute hirugarrenik azpikontratatu horretarako. Horri begira, ordea, dirulaguntza jaso duen prestakuntza-ekintza emateko irakasleak kontratatzea ez da azpikontrataziotzat hartuko. Irakasleak kontratatzea pertsona fisikoak kontratatzea soilik dela ulertzen da.

11.– Las entidades de formación beneficiarias de la subvención ejecutarán directamente las acciones formativas sin que puedan subcontratarla con terceros. A estos efectos, la contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación. Por contratación de personal docente se considera exclusivamente la contratación de personas físicas.

Onuraduna enpresa bat izanez gero, bitarteko propioak baliatuta eman dezake prestakuntza, edo kontrata dezake, helburu horretarako egoki izanez gero. Halaber, behin bakarrik azpikontratatu ahal izango du prestakuntza-ekintza erakunde egiaztatu batekin eta/edo Lanbidek kudeatutako prestakuntza-erakundeen erregistroan inskribatuta dagoen batekin, eta ez da azpikontrataziotzat joko irakasleak (pertsona fisikoak) kontratatzea diruz lagundutako prestakuntza emateko.

Cuando la beneficiaria sea una empresa, podrá impartir la formación con medios propios o recurrir a su contratación, siempre que resulten adecuados para este fin. Asimismo, podrá subcontratar por una sola vez la actividad formativa con una entidad acreditada y/o inscrita en el Registro de entidades de formación gestionado por Lanbide, no considerándose subcontratación la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la formación subvencionada.

Kontrataziora joz gero, enpresa onuradunak hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, kontratuen zenbatekoak gainditzen badu Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 118. artikuluan kontratu txikientzat ezarritako zenbatekoen muga, ezaugarri bereziak izatearen ondorioz zerbitzu hori ematen duten erakundeen kopurua merkatuan nahikoa ez den kasuetan izan ezik. Aurkeztutako eskaintzen arteko aukeraketa eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da, eta berariaz justifikatuko da memoria batean, aukeratutakoa ez bada proposamen ekonomiko onena.

En el caso de que recurra a la contratación, la empresa beneficiaria estará obligada a solicitar como mínimo tres ofertas cuando la cuantía de los contratos supere la de los contratos menores establecida en el art 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector Público, salvo que por las especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que presten el servicio. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Azpikontratazioaren kasuan, enpresa onuradunak aldez aurreko baimena eskatu beharko dio organo emaileari, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29. artikuluko 3. eta 7.d) apartatuetan aurreikusitako kasuetan. Horretarako, eskabidearekin batera formalizatuko den kontratua aurkeztuko da. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak 20 eguneko epean ebatziko du baimena, eskaera Lanbideren erregistroan sartu den egunetik aurrera. Hala izan ezean, baimena emantzat joko da.

En el supuesto de subcontratación, la empresa beneficiaria deberá solicitar la autorización previa del órgano concedente, en los supuestos previstos en el artículo 29, apartados 3 y 7.d), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A tal efecto, se acompañará a la mencionada solicitud el contrato que se prevé formalizar. La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo resolverá la autorización en el plazo de 20 días desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de Lanbide. En caso contrario se entenderá otorgada la misma.

Nolanahi ere, 11. apartatu honetan aurreikusi ez den guztian zuzenean aplikatuko da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. eta 31.3 artikuluetan xedatutakoa.

En todo caso, en lo no previsto en este apartado 11, será de aplicación directa lo dispuesto en los artículos 29 y 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13. artikulua.– Lanekoak ez diren lanbide-praktikak.

Artículo 13.– Prácticas profesionales no laborales.

1.– Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea ez bada, lanekoak ez diren lanbide-praktikek ezingo dute iraun, oro har, 200 ordu baino gehiago, eta prestakuntza-ekintza amaitu osteko bi hilabeteetan hasi beharko dira gehienez. Egungo deialdiaren 2. artikuluko A.d) apartatuan adierazitakoak baldintzatuko du epe hau.

1.– Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, la duración de las prácticas profesionales no laborales no podrá superar las 200 horas con carácter general, debiendo comenzar en el plazo máximo de 2 meses tras la finalización de la acción formativa. Este plazo estará condicionado por lo expuesto en el apartado A.d) del artículo 2 de la actual convocatoria.

2.– Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiria lortzea bada:

2.– Cuando la formación vaya encaminada a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad:

– Praktiken iraupena eta edukia bat etorriko dira lantokiko prestakuntza praktikoko moduluarekin, dagokion profesionaltasun-ziurtagiria arautzen duen Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoaren arabera.

– La duración y contenidos de la práctica se corresponderán con el módulo de formación práctica en centro de trabajo establecido en el Anexo II del Real Decreto regulador del correspondiente Certificado de Profesionalidad.

– Prestakuntza-erakundeek lantokiko prestakuntza praktikoko modulua egitea aurreikusi beharko dute, ikasten ari diren moduluarekin lotutako lanetan, ikastaroetan parte hartzen duten ikasle guztientzat, salbu eta ikasleren bat Profesionaltasun Ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 5.bis artikuluan xedatutako salbuespen-egoera batean ez badago.

– Las entidades de formación deberán prever la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo y en ocupaciones relacionadas con la especialidad cursada, para el 100 % del alumnado participante en los cursos, salvo para aquellas alumnas en quienes concurra alguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

– Lehentasunez, lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluak bukatutakoan egingo dira, aurrekoak emaitza positiboarekin gainditu badira, betiere; horrela, azken prestakuntza-modulua bukatu eta lau hilabeteko gehieneko epean hasi behar dira lanbide-praktikak. Egungo deialdiaren 2. artikuluko A.d) apartatuan adierazitakoak baldintzatuko du epe hau.

– Las prácticas profesionales se realizarán preferentemente una vez realizados el resto de módulos formativos y siempre que se hayan superados los mismos con evaluación positiva, debiendo comenzar en el plazo máximo de cuatro meses tras la finalización del último módulo formativo. Este plazo estará condicionado por lo expuesto en el apartado A.d) del artículo 2 de la actual convocatoria.

Salbuespenez eta justifikatuta baldin badago, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimena eman ahal izango du lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluekin batera egin ahal izateko. Prestakuntza-ekintza emaitza positiboekin gainditu duten ikasle guztiek egin ahal izango dute prestakuntza praktikoko modulua lantokian, haien administrazio-egoera edozein izanda ere.

Por motivos excepcionales y siempre que exista justificación, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá autorizar el desarrollo de las prácticas profesionales de forma simultánea a la realización del resto de módulos formativos. Todas las alumnas que hayan superado la acción formativa con resultado positivo podrán realizar el módulo de formación práctica en centro de trabajo independientemente de su situación administrativa.

Praktikak prestakuntza-ekintza egiten ari diren bitartean hasi dituzten eta azken emaitza negatiboa lortzen duten ikasleek praktiketan jarraitzeko aukera izango dute. Prestakuntza-ekintza uzteak, berriz, hari lotutako lantokiko prestakuntza praktikoko modulua amaitzea ekarriko du.

Aquellas alumnas que hubieran iniciado las prácticas durante el transcurso de la acción formativa y su evaluación final resultase negativa podrán continuar las mismas. El abandono de la acción formativa da lugar al fin del módulo de formación práctica en centro de trabajo asociado a la misma.

– Profesionaltasun-ziurtagiri osoa ematen ez bada, lanekoak ez diren praktikak egin ahal izango dira, baina ez lantokiko prestakuntza-modulua, langileak gainerako prestakuntza-moduluak egiaztatuta izan ezean.

– Cuando no se imparte el certificado de profesionalidad completo, se podrán realizar prácticas no laborales, pero no el módulo de formación en el centro de trabajo, salvo que la persona trabajadora tenga el resto de módulos formativos acreditados.

3.– Lanekoak ez diren praktikak egiteko, enpresaren eta prestakuntza-erakundearen arteko akordio bat sinatuko da, eta akordio horren berri emango zaio praktikak egingo dituen emakumeari. Akordio horretan, hauek azaldu beharko dira: praktiken edukia, iraupena, praktikak egiteko tokia eta ordutegia, eta praktiken jarraipena eta ebaluazioa egiteko tutoretza-sistema. Praktikak hasi baino lehen, enpresako langileen legezko ordezkariei emango zaie akordio horren berri. Baldintza hori bete den egiaztatzeko, langileen legezko ordezkariek akordioari buruzko informazioa jaso dutela adierazteko agiria erantsi beharko da (eredu ofiziala erabili beharko da horretarako, LanF aplikaziotik hartuta). Gainera, parte hartzen duten ikasleen zerrenda bat ere erantsi beharko da.

3.– La realización de las prácticas no laborales se articulará a través de la suscripción de un acuerdo entre la empresa y la entidad de formación, que será puesto en conocimiento de la mujer que realice las prácticas, en el que deberá describirse el contenido de las prácticas, así como su duración, lugar de realización y horario, y el sistema de tutorías para su seguimiento y evaluación. Antes del comienzo de las prácticas, se pondrá en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores en la empresa el citado acuerdo. Para comprobar esta condición, se debe adjuntar un documento que acredite que los representantes legales de las personas trabajadoras han recibido la información del acuerdo a suscribir, mediante modelo oficial que se pondrá a disposición en LanF. Además, habrá de adjuntarse una relación del alumnado que participan en las mismas.

4.– Praktikak Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan egin beharko dira, hori eragozten duten eta behar bezala justifikatuta dauden arrazoiak daudenean izan ezik, eta aldez aurretik Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariak baimendu behar du.

4.– Las prácticas deberán realizarse en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo en el caso de existencia de causas debidamente justificadas, previa autorización del Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos.

5.– Ikasleek ezin izango dute kontratu-harremanik izan praktikak egingo diren enpresa, instituzio edo erakunde publiko edo pribatuarekin, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak horretarako baimena eman ezean.

5.– El alumnado no deberá mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o privada en la que se va a realizar las prácticas, salvo autorización por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

6.– Praktiken eguneko lanaldia ezin izango da 8 ordutik gorakoa izan.

6.– La jornada diaria de prácticas no podrá ser superior a 8 horas.

7.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak praktiken akordioa baliozkotzea ezinbesteko baldintza da, eta lantokietako prestakuntza-modulua hasi aurretik egin behar da. Hori betetzen ez bada, nahitaezko baimena ez duten praktikak baliogabetu ahal izango dira.

7.– La validación del acuerdo de prácticas por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es un requisito necesario y previo al inicio del módulo de formación práctica en centros de trabajo y su incumplimiento podrá dar lugar a la anulación de las prácticas que no cuenten con la preceptiva autorización.

14. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola.

Artículo 14.– Seguimiento y control de las acciones formativas.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, prestakuntza emango duen erakundearekin lankidetzan, prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola egingo ditu. Hori eskakizunak eta alderdi formalak betetzen direla egiaztatzeaz eta prestakuntzaren emaitzez harago doan lana da, eta kalitatea bermatzeko balio izango du. Horretarako, prestakuntza-ekintzak garatzen diren zentroa bisitatuko du, eta idazki bidez jaso beharko du dirulaguntza onartzeko ezarritako baldintzak betetzeko beharra mantentzen dela (instalazioak, kide-kopurua eta ekipamendua, baliabide didaktikoak, irakasleak...) edo, hala badagokio, zer-nolako irregulartasunak hauteman dituen, ongi zehaztuta, arazoak konpon ditzaten.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizará, en colaboración con la entidad impartidora, el seguimiento y control de las acciones formativas, que abarcará más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación, contribuyendo así a garantizar su calidad. Para ello se realizarán visitas al centro, donde se desarrolle la acción formativa, y se dejará constancia de que se mantiene el cumplimiento de los requisitos establecidos para la aprobación de la subvención (instalaciones, dotación y equipamiento, medios didácticos, docentes...) o, en su caso, de las irregularidades que se detecten con indicación expresa de las mismas para su subsanación.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua ikastarora bi bisita egiten ahaleginduko da, gutxienez:

2.– Se procurará realizar, al menos, dos visitas al curso por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

A) Hasieran: bisita horretan, zeregin hauek beteko dira:

A) Al inicio. En esta visita, se realizarán las siguientes tareas:

A.1.– Ikastaroaren eta haren edukien eta garapenaren inguruko datu guztien berri emango die ikasleei, baita beren eskubide eta betebeharren berri ere, eta zalantza eta kontsulta guztiak argituko ditu. Zehazki, ekintza honen kontratazio-konpromisoaren eta haren ezaugarrien berri emango du.

A.1.– Informará a las alumnas de todos los datos referentes al curso y sus contenidos y desarrollo, de sus derechos y obligaciones y atenderá sus dudas y consultas. En particular, informará del compromiso de contratación de esta acción y de las características del mismo.

A.2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Europako Gizarte Funtsaren finantzaketaren ondoriozko komunikazioa betetzen dela egiaztatuko du.

A.2.– Comprobará el cumplimiento de comunicación derivadas de la financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y del Fondo Social Europeo.

A.3.– Partaideei beren tutoreen berri emango die, ondorio pertsonaletarako eta prestakuntza-ekintzaren kudeaketarako.

A.3.– Informará a las mujeres participantes de quienes son sus tutores a efectos personales y de gestión de la acción formativa.

A.4.– Parte hartzen duten emakumeei prestakuntza-kontuari buruzko informazioa emango die, Nire Lanbidenet-en bidez nola eskura daitekeen erakutsiko die, eta arlo hauekin lotuta dituen erabilerak azalduko dizkie: curriculuma inprimatzea; egiaztapen-eskaerak; prestakuntzaren eta lan-esperientziaren historia; egingo duten ikastaroaren eremuan lan-merkatua nola dagoen; eta konpetentzia profesionalen arloan informazio- eta orientazio-sistema hori ulertzen eta behar bezala erabiltzen lagunduko dien beste edozein informazio garrantzitsu, horrela, bizialdi osoko ikaskuntzan erabakiak hartu ahal izan ditzaten.

A.4.– Informará a las mujeres participantes de la cuenta formación, su modo de acceso a través de Mi Lanbidenet, sus utilidades en relación a la impresión de su curriculum, solicitudes de acreditación, historial formativo y de experiencia laboral, situación del mercado de trabajo en el ámbito del curso que van a realizar o de cualquier otra información relevante relacionada con la misma que ayude a su comprensión y correcta utilización de este sistema de información y orientación en competencias profesionales que les permita la toma de decisiones en su proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.

B) Ikastaroaren amaieran: bisitan, zeregin hauek egingo dira.

B) Al final del curso: en la visita se realizarán las siguientes tareas.

B.1.– Ikasleei lagunduko die 15. artikuluko A apartatuan aurreikusitako azken gogobetetasun-inkesta telematikoki betetzen, diruz lagundutako zentroak horretarako jartzen duen aretoan, eta jakinaraziko die, jasotako prestakuntzaren eragina neurtzeko, telefonoz egingo zaiela inkesta berriz ere, prestakuntza amaitu eta 6 eta 12 hilabete bitarteko epean.

B.1.– Ayudará a las alumnas a cumplimentar telemáticamente la encuesta final de satisfacción prevista en el artículo 15 apartado A, en la sala que a tal efecto ponga a disposición el centro subvencionado y les comunicará que, con objeto de medir el impacto de la formación recibida, volverán a ser encuestados telefónicamente en un período que oscilará entre los 6 y 12 meses desde la finalización de la misma.

B.2.– Ikasleei orientazioa emango die jasotako prestakuntzak ematen dizkien aukerei buruz eta une horretan dituzten prestakuntza-ibilbideei edo enplegu/prestakuntzako beste ekintza batzuei buruz, lan-merkatura errazago sar daitezen.

B.2.– Orientará a las alumnas sobre las posibilidades que les ofrece la formación recibida y las vías formativas u otras acciones de empleo-formación, más adecuadas, que se les puede ofrecer en ese momento para un mejor acceso al mercado laboral.

Zenbait prestakuntza-ekintza lotuz prestakuntza-ibilbide bat osatzen denean, aurreko kasuan bezala bermatuko da ekintza-multzoa ematen ari den bitartean gutxienez bi bisita egingo direla, prestakuntza-ibilbidearen hasieran eta amaieran.

Cuando exista un itinerario formativo producto de la vinculación de varias acciones formativas, se garantizará, al igual que en el caso anterior, que a lo largo de la impartición del conjunto de acciones que lo componen se realicen al menos dos visitas, al inicio y final del itinerario formativo.

3.– Europar Batasuneko araudiak xedatzen duen moduan, Europako Gizarte Funtsak lagundutako finantzaketa duten prestakuntza-ekintzetan ikuskapen-bisitak egingo dira in situ, Europako funtsen partaidetzatik eratorritako eskakizunak betetzen diren egiaztatzeko.

3.– Tal como establece la normativa comunitaria, a una muestra de aquellas acciones formativas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo se realizará visitas de verificaciones in situ para comprobar el cumplimiento de los requisitos derivados de la participación de los fondos europeos.

4.– Prestakuntza-erakundeak inskribatzea edo egiaztatzea arautzen duen araudiak ezartzen duen bezala, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztapen-bisitak egingo ditu, in situ, deialdi honetan diruz lagundutako prestakuntza-ekintzen lagin batera, inskripzioa edo egiaztapena egiterakoan zentroak adierazi zituen baldintzak mantentzen diren ikusteko.

4.– Tal y como establece la normativa que regula la inscripción o acreditación de las entidades de formación a una muestra de aquellas acciones formativas subvencionadas por la presente convocatoria, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizará visitas de verificación in situ relativas al mantenimiento de las condiciones del centro en base a las cuales se le inscribió o acredito.

5.– Ikastaroa ematen duen zentroak, prestakuntza-ekintzaren % 25 egiten denean, ikastaroaren funtzionamendu egokiari buruzko erantzukizunpeko adierazpen bat beteko du LanF aplikazioan, eta egiaztatuko du homologazio-baldintzak eta Ikastaroaren Hasierako Komunikazioan adierazitakoa betetzen direla, bai eta une horretan ekintzan jarraitzen duten pertsonen kopurua ere.

5.– El centro impartidor, al cumplirse el 25 % de ejecución de la acción formativa, cumplimentará en LanF una declaración responsable relativa al correcto funcionamiento del curso, verificando que se cumplen las condiciones de homologación y lo reflejado en la Comunicación de Inicio de Curso, así como el número de personas que continúan en la acción en ese momento.

6.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, prestakuntza-ekintzaren jarraipena egiteaz gain, auditoria- eta ikuskaritza-plan bat ezarri ahalko du, deialdian jasotako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, eta diruz lagundutako ekintzak benetan zer baldintzatan gauzatzen diren jakiteko.

6.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá establecer, además del seguimiento de la acción formativa durante su desarrollo, un plan de auditorías e inspecciones destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de ejecución de las acciones subvencionadas.

15. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

Artículo 15.– Evaluación de las acciones formativas.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honen babesean emandako prestakuntza-ekintza guztien kalitatea ebaluatuko du, ebaluazio-sistema misto bat baliatuz. Ebaluazio-sistema misto horrek bi iturritatik jasoko du informazioa:

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo llevará a cabo la evaluación de la calidad en la totalidad de las acciones formativas impartidas al amparo de esta convocatoria siguiendo un sistema de evaluación mixto. Este sistema de evaluación mixto recogerá información de dos fuentes diferenciadas:

A) Ikasleek betetako galdetegietatik lortutako batezbesteko emaitzak, enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean xedatutakoaren arabera (2009ko ekainaren 11ko BOE). Galdetegi horiek ikasleek beteko dituzte, telematikoki. Prestakuntza emango duen erakundearen edo enpresaren erantzukizuna izango da kalitatearen galdetegia betetzen dela ziurtatzea. Horretarako, prestakuntza-zentroak gela bat jarri beharko du partaideen esku, diruz lagundutako ikastaroa amaitzen duten ikasle adina ordenagailurekin, inkesta telematikoa bete ahal izan dezaten. Partaideek inkesta betetzen ez badute, prestakuntza-ekintzaren likidazioa murriztuko da, 17. artikuluan adierazitako moduan.

A) Los resultados medios obtenidos a partir de los cuestionarios cumplimentados por las propias alumnas, siguiendo lo preceptuado en la Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones de formación para el empleo (BOE de 11 de junio de 2009). Estos cuestionarios los cumplimentarán las alumnas telemáticamente. Es responsabilidad de la Entidad impartidora o de la Empresa, asegurarse de que se cumplimente el cuestionario de calidad, debiendo poner a disposición de las participantes un aula con tantos ordenadores como alumnas finalicen el curso subvencionado con objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta telemática. La no cumplimentación de la encuesta por parte de los participantes supondrá una minoración en la liquidación de la acción formativa en los términos señalados en el artículo 17.

B) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak prestakuntza-ekintzaren bukaeran egindako bisitaldian emandako puntuak, «Prestakuntza-zentro/erakundeak emandako prestakuntzaren ebaluazioa» eredu-agiriarekin bat etorrita.

B) La puntuación otorgada por el personal técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante su visita al final de la acción formativa, de acuerdo con el documento modelo de «evaluación de la formación impartida por el centro/entidad de formación».

Nolanahi ere, emandako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko, sintesi-adierazle bat egin beharko da prestakuntza-erakundeak emandako ekintza bakoitzerako. Sintesi-adierazle hori aipatutako bi informazio-iturrietan lortutako emaitzetatik abiatuta aterako da, formula honi jarraituz:

En cualquier caso, para evaluar la calidad de las acciones formativas impartidas, será preceptiva la elaboración de un indicador de síntesis para cada acción formativa impartida por la entidad de formación. Este indicador de síntesis se elaborará a partir de los resultados obtenidos de las dos fuentes de información señaladas de acuerdo con la fórmula siguiente:

Sintesi-adierazlea = A x 0,6 + B x 0,4

Indicador de Síntesis = A x 0,6 + B x 0,4.

A = ikasleek betetako galdetegietan lortutako batezbesteko puntuazioa Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenaren arabera, zeinaren bidez argitaratu ziren enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak.

A= puntuación media obtenida de los cuestionarios cumplimentados por las alumnas según Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo.

B = Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak emandako guztizko puntuazioa, LanF aplikazio informatikoaren bidez eskura jarriko den ereduaren arabera.

B= puntuación total otorgada por el técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo según el modelo que será facilitado en la aplicación informática LanF.

16. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 16.– Pago de las subvenciones.

1.– Proiektuaren partaidetza sustatzeko eta merkatua aztertzeko jarduerak egiteko nahiz prestakuntza-ekintzak gauzatzeko emandako dirulaguntza bi zatitan ordainduko da, haiek eskatu ondoren, honela:

1.– La subvención concedida para la ejecución de las acciones formativas y las actuaciones para la prospección y fomento de la participación del proyecto será abonada en dos pagos, previa solicitud de los mismos, del siguiente modo:

a) Lehen ordainketa, onartutako dirulaguntza osoaren % 60koa, lehen prestakuntza-ekintza hasitakoan, 2021eko kredituaren kargura.

a) Un primer pago, del 60 % del total de la subvención aprobada, una vez iniciada la primera acción formativa, con cargo al crédito de 2021.

b) Bigarren ordainketa, guztizkoaren % 40raino, 2022ko konpromiso-kredituaren kargura, prestakuntza-jarduera amaitu ondoren eta lan-kontratu guztiak hasi eta 68 egun igaro ondoren, dirulaguntzak 17. artikuluan aurreikusitako moduan justifikatu eta likidatu direnean.

b) Un segundo pago de hasta el 40 % restante del total, con cargo al crédito de compromiso de 2022, después de finalizada la actividad formativa y transcurridos 68 días desde el inicio de todos los contratos de trabajo, una vez que sean justificadas y liquidadas las subvenciones en los términos previstos en el artículo 17.

Prestakuntza-proiekturako dirulaguntzaren onuraduna lan-kontratuak egingo dituen enpresa bada, kontratu horiek hasi ondoren ordainduko da bigarren ordainketa.

En supuesto de que la beneficiaria de la subvención por el proyecto formativo sea la empresa que realizará los contratos de trabajo, el segundo pago será abonado tras el inicio de los mismos.

2.– Egindako lan-kontratuetarako emandako dirulaguntza 2022ko aurrekontuaren kargura ordainduko da, honela:

2.– La subvención concedida para los contratos de trabajo celebrados será abonada con cargo al Presupuesto 2022, del siguiente modo:

a) Lehenengo ordainketa, % 60koa, dirulaguntza ematen den unean.

a) Un primer pago, del 60 %, en el momento de la concesión de la subvención.

b) Bigarren ordainketa, ordaintzeke dagoen dirulaguntzaren gainerakoagatik, kontratua hasi eta 6 hilabeteko epea igaro ondoren, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kontratatutako pertsonari alta eman zaiola egiaztatu ondoren.

b) Un segundo pago, por el resto de la subvención pendiente, una vez transcurrido el periodo de 6 meses desde el inicio del contrato y comprobado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que se ha mantenido de alta a la persona contratada.

Baldin eta, lan-kontratuaren hasiera-datagatik, ezin bada egiaztatu, 2022ko aurrekontu-ekitaldiaren itxiera-data baino lehen, kontratatutako langilearen altari eutsi zaiola hasierako 6 hilabeteko aldi osoan, dirulaguntzaren bigarren ordainketa egingo da aldez aurretik, geroago egiaztatu ahal izango den arren.

En el supuesto de que, por la fecha de inicio del contrato de trabajo, no fuese posible comprobar, antes de la fecha del cierre del ejercicio presupuestario 2022, el mantenimiento del alta de la trabajadora contratada durante todo el periodo inicial de 6 meses, se procederá al abono anticipado del segundo pago de la subvención, sin perjuicio de su comprobación posterior.

Diruz lagundutako aldia amaitu baino lehen langileak enpresan baja hartzen badu, 17. artikuluan aurreikusitako moduan likidatuko da.

En el caso de que la trabajadora cause baja en la empresa con anterioridad al término del periodo subvencionado, se liquidará en los términos previstos en el artículo 17.

3.– Ordainketa aurreratuen zenbatekoa, banaka edo aurreko ordainketekin batuta, 180.303,63 eurotik gorakoa bada, dirulaguntzaren onuradun den erakundeak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan aurkeztu beharko du, dagokion ordainketaren aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian zenbateko aurreratua estaltzeko bermea, abala edo fidantza eratu izanaren frogagiria.

3.– En el caso de que el importe de los pagos anticipados, tomados de forma individual o sumados al/los importe/s del/los pago/s anterior/es, supere la cuantía de 180.303,63 euros, la entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con carácter previo al pago correspondiente, el Resguardo acreditativo de la constitución de garantía, aval o fianza en la Tesorería de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que responda de la cantidad anticipada.

4.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta behar du.

4.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen adierazitako ereduari jarraituz: https://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/eu_7999/adjuntos/ALTA.pdf

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf

17. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa.

Artículo 17.– Justificación y liquidación de la subvención.

1.– Diruz lagundutako prestakuntza- eta kontratazio-proiektua osatzen duten prestakuntza-ekintzei eta partaidetza sustatzeko eta merkatua aztertzeko jarduketei dagokien likidazioa benetan gauzatutako ekintzen arabera egingo da, bai eta prestakuntza-emaitzen eta egindako lan-kontratuen arabera ere, 22. artikuluan araututako ez-betetzeen baldintzen arabera. Likidazioak ez du inola ere gaindituko hasiera batean onartutako dirulaguntzaren zenbatekoa.

1.– La liquidación correspondiente a las acciones formativas y a las actuaciones para la participación y prospección de mercado que compongan el proyecto de formación y contratación subvencionado, se realizará en base a las acciones realmente ejecutadas, así como en función de los resultados formativos y los contratos de trabajo celebrados, según los términos de los incumplimientos regulados en el artículo 22. En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente reconocida.

1.1.– Prestakuntza-ekintzen partaideen arabera eta benetan egin dituzten eskola-orduak kontuan hartuta egingo dira prestakuntza-jarduera gauzatzeko emandako dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa, ezarritako modulu ekonomikoei jarraituz.

1.1.– La justificación y liquidación de la subvención concedida para la realización de la actividad formativa se realizará en función de las participantes de las acciones formativas y las horas lectivas efectivamente realizadas, según los módulos económicos establecidos.

Likidatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ez da aintzat hartuko ezarritako epeen barruan dagokien lantokian prestakuntza praktikoaren modulua amaitu ez duten ikasleek jasotako prestakuntza.

No se tomará en consideración, a los efectos del cálculo de la subvención que corresponda liquidar, la formación que hayan recibido las alumnas que deben cursar el módulo de formación práctica en centro de trabajo y no lo haya finalizado dentro de los plazos establecidos.

1.1.a.– Likidazioa kalkulatzeko eragiketa hau egingo da:

1.1.a.– La liquidación se calculará de la siguiente manera:

– A modulua 15 ikaslez biderkatuko da –baldin eta prestakuntza hasi zuten ikasleen kopurua aurreikusitako gutxieneko eta gehieneko mugen barruan badago–, eta emandako prestakuntza-orduez.

– Se multiplicará el módulo A por 15 alumnas siempre que el número de alumnas que iniciaron la formación esté comprendido entre los límites mínimos y máximos previstos y por las horas de formación impartidas.

– Aurrez aipatutako zenbatekoari gehituko zaio B moduluaren eta ekintzak dituen ordu-kopuruaren arteko biderketaren emaitza, ekintza amaitu duten ikasleen kasuan –prestakuntza-ekintza bukatu duten ikasletzat hartuko dira gutxienez ekintzaren % 75era joan direnak; ondorio horietarako, halakotzat joko dira, halaber, enplegua aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi beharrean gertatzen diren ikasleak, bai eta behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik uzten dutenak ere, baldin eta, azken bi kasu horietan, gutxienez prestakuntza-jardueraren % 25 egin badute–; eta B moduluaren eta prestakuntza-ekintzan parte hartu duten ordu-kopuru errealaren arteko biderketaren emaitza, ekintza amaitu ez duten ikasleen kasuan. Ekintza bakoitza ikasle-kopuru batentzat onartutakoa da, eta kalkulua muga horiek errespetatuz egingo da.

– Al importe anterior se le sumará el importe resultante de multiplicar el módulo B por el número total de horas de las que consta la acción formativa en el caso de las alumnas que han finalizado la misma, esto es, que han asistido al menos el 75 % de la duración de la acción, considerando también, a estos efectos, que han finalizado a las alumnas que tuvieran que abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellas participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25 % de la actividad formativa; y, por el número real de horas en las que han participado en la acción formativa, en el caso de las alumnas que no han finalizado la misma. Este cálculo se efectuará respetando el límite del número de alumnas para las que se ha aprobado la acción.

Ez da gehituko ekintza benetan amaitu duten ikasleen B moduluaren zenbatekoa, hau da, ekintzaren iraupenaren gutxienez % 75era bertaratu direnen eta 15.A artikuluan adierazitako kalitatea ebaluatzeko galdetegia bete ez dutenen zenbatekoa.

No se sumará el importe del módulo B de las alumnas que hayan finalizado efectivamente la acción, esto es, las que han asistido al menos el 75 % de la duración de la de la acción, y no hubiesen cumplimentado el cuestionario de evaluación de la calidad señalado en el artículo 15.A.

– Aurreko bi eragiketak eginda ateratzen den azken balioari haren % 10 gehituko zaio, zeharkako gastuei dagokiena.

– El valor resultante de aplicar las dos operaciones anteriores se incrementará en el porcentaje del 10 % del mismo, correspondiente a los gastos indirectos.

Ekintzaren iraupenaren % 25 betetzean, hura hasi zuten partaideen % 75ek jarraitzen ez badute, prestakuntza-ekintzak likidatzeko, oinarritzat hartuko da ekintzak amaitu dituzten ikasleen kopurutik abiatuta ateratako A + B + C moduluen zenbatekoa. Prestakuntza-ekintza bukatu duten ikasletzat hartuko dira gutxienez ekintzaren % 75era joan direnak; ondorio horietarako, halakotzat joko dira enplegua aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi behar izan duten langabeak, bai eta behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik uzten dutenak ere, baldin eta, azken bi kasu horietan, prestakuntza-jardueraren % 25 gutxienez egin badute. B modulua kalkulatzeko, kanpoan utziko dira kalitatea ebaluatzeko galdetegia bete ez duten ikasleak, gutxienez ekintzaren iraupenaren % 75 lagundu dutenen artean.

Las acciones formativas en las cuales no permanezcan el 75 % de las participantes que las iniciaron al cumplirse el 25 % de la duración de las acciones, se liquidarán en base al importe de los módulos A + B + C, obtenido a partir del alumnado que ha finalizado las mismas, esto es, que han asistido al menos el 75 % de la duración de la acción, considerando también, a estos efectos, que han finalizado a las trabajadoras desempleadas que tuvieran que abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellas participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25 % de la actividad formativa. Para el cálculo del módulo B se excluirá a las alumnas que no hubiesen cumplimentado el cuestionario de evaluación de la calidad de entre las que hubiesen asistido al menos el 75 % de la duración de la acción.

1.1.b.– Dirulaguntza jasotzen duen erakundeak prestakuntza-ekintza bakoitza justifikatzeko memoria ekonomikoa aurkeztu beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, LanF aplikazio telematikoaren bitartez, prestakuntza-ekintza amaitzean prestakuntza-erakundeak ikasleei buruz egingo duen azken ebaluazioa Lanbidek baliozkotu eta 15 eguneko epean, gehienez ere, honako informazio honekin:

1.1.b.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de la aplicación telemática LanF, una memoria económica justificativa de cada acción formativa, en el plazo máximo de 15 días tras la validación por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la evaluación final del alumnado realizada por la entidad de formación al finalizar la acción formativa, con la siguiente documentación:

– Laburpen-koadro bat. Horretan jaso beharko dira ikasle bakoitzak benetan egindako eskola-orduak eta dagokien zenbatekoa, hots, ezarritako modulu ekonomikoak eta artikulu honetan aurreikusitako irizpideak aplikatuz lortutakoa.

– Cuadro resumen del número de horas lectivas efectivamente realizadas por cada alumna con el cálculo del importe que corresponde en aplicación de los módulos económicos establecidos y los criterios previstos en este artículo.

– Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera eta dirulaguntza batzuen zerrenda, zenbatekoa eta jatorria adierazita, hala badagokio.

– Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, en su caso.

1.2.– Merkatua aztertu eta partaidetza sustatzeko jarduerak egiteagatiko laguntzen likidazioa egiteko, egiaztatu beharko da lan-kontratu bakoitzaren benetako iraupena gutxienez 68 egunekoa dela. Kontraturen bat gutxieneko iraupen horretara iristen ez bada, kontratu horregatik 600 euro deskontatuko dira likidatu beharreko dirulaguntzatik.

1.2.– La liquidación de las ayudas por la realización de las actuaciones de prospección y fomento de la participación se realizará comprobando que la duración efectiva de cada contrato de trabajo sea, al menos, de 68 días. En caso de que algún contrato no llegase a dicha duración mínima se descontará de la subvención a liquidar 600 euros por dicho contrato.

1.3.– 2. artikuluko C.d) apartatuan lan-kontratuak formalizatzeko aurreikusitako bi hilabeteko epea amaitu eta bost egun balioduneko epean, erakunde onuradunak erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko du ikastaroko ikasleek egindako lan-kontratuei buruz, LanF aplikazioan emandako ereduaren arabera. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak aitortutako datuak egiaztatuko ditu, Gizarte Segurantzan alta emanda dagoela kontsultatuta.

1.3.– En el plazo de cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de dos meses previsto en el apartado de C.d) del artículo 2 para la formalización de los contratos de trabajo, la entidad beneficiaria presentará una declaración responsable de los contratos de trabajo celebrados por las alumnas del curso, según modelo facilitado en la aplicación LanF. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, procederá a la comprobación de los datos declarados mediante la consulta del alta en Seguridad Social.

2.– Kontratazioagatiko dirulaguntzaren enpresa onuradunak, LanF aplikazio telematikoaren bidez, kontratatutako pertsonaren Gizarte Segurantzako kotizazio-datuei buruzko txostena – IDC – Aurkeztu beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, gehienez ere 15 eguneko epean, diruz lagundutako 6 hilabeteko aldia amaitzen denetik edo kontratua aldez aurretik azkentzen den egunetik aurrera.

2.– La empresa beneficiaria de la subvención por contratación deberá presentar ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de la aplicación telemática LanF, el Informe de Datos de Cotización-IDC de Seguridad Social de la persona contratada, en el plazo máximo de 15 días desde el término del periodo de 6 meses subvencionado o desde la fecha de finalización del contrato en el supuesto de extinción anticipada.

Laguntzak likidatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz egiaztatuko du egindako kontratuen iraupena eta, diruz lagundutako 6 hilabeteko epea amaitu baino lehen langileak enpresan baja hartzen badu, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, benetako kontratazio-aldiaren proportzioan doitzeko, eta, hala badagokio, itzulketa-prozedura izapidetuko da.

Para la liquidación de las ayudas, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo comprobará de oficio la duración de los contratos realizados y, en el supuesto de que la persona trabajadora cause baja en la empresa con anterioridad al término del periodo de 6 meses subvencionado, el importe de la subvención será reducido para su ajuste proporcional al periodo efectivo de contratación, tramitándose, en su caso, el correspondiente procedimiento de reintegro.

3.– Aurreko 1.1.b, 1.3 eta 2. zenbakietan ezarritako epeak igaro eta haietan jasotako dokumentazioa aurkeztu ez bada, organo eskudunak onuradunari eskatuko dio 15 eguneko epe luzaezinean aurkez dezala. Epe berri hori igarotakoan justifikaziorik aurkezten ez bada, dagokion itzulketa-prozedura hasiko da.

3.– Transcurridos los plazos establecidos en los apartados anteriores 1.1.b, 1.3, y 2 sin que se hubiese presentado la documentación recogida en los mismos, el órgano competente requerirá al beneficiario/a para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro correspondiente.

18. artikulua.– Erakunde eta enpresa onuradunen betebeharrak. Jarraipena eta kontrola.

Artículo 18.– Obligaciones de las entidades y empresas beneficiarias. Seguimiento y control.

1.– Onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan ezarritakoez gain, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14.1 eta 46. artikuluetan oro har ezarritakoak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikuluan jasotakoak, eta enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duen araudian zehaztutakoak, prestakuntza-ekintzen bidezko dirulaguntzen arloan.

1.– Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en los artículos 14.1 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como, en relación con las subvenciones por las acciones formativas, las obligaciones previstas en la normativa reguladora del sistema de formación profesional para el empleo.

2.– Zehazki, laguntzen onuradunak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Lan eta Enplegu Sailak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egiten dituzten egiaztatze- eta kontrol-jardueren mende egongo dira. Prestakuntza-erakundeek lokaletara eta instalazioetara sartzen eta prestakuntza-ekintzetako partaideekin eta elkarrizketatu beharrekotzat jotzen diren gainerako pertsonekin harremanetan jartzen lagunduko dute.

2.– En particular, los beneficiarios de las ayudas se someterán a las actuaciones de comprobación y control que lleven a cabo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda, el Departamento de Trabajo y Empleo y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Las entidades de formación facilitarán el acceso a locales e instalaciones y el contacto con las participantes de las acciones formativas y demás personas que se considere necesario entrevistar.

Europako Gizarte Funtsak finantzatzen lagundutako prestakuntza-ekintzek, Europar Batasuneko araudiaren ondorioz, arlo horretan eskumena duen ministerioak, Europako Batzordeak eta Europako Kontuen Auzitegiak egiten dituzten egiaztapen- eta kontrol-jarduerak onartu beharko dituzte.

Las acciones formativas sujetas a cofinanciación del FSE se someterán a las actuaciones de comprobación y control derivadas de la normativa comunitaria que se lleven a cabo por el Ministerio del Estado competente en la materia, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Cuentas.

3.– Kontrol-jarduera horiek onartzeko betebehar orokor honen esparruan, onuradunak honako hau bete beharko du:

3.– En el marco de esta obligación general de aceptación de actuaciones de control, el beneficiario está obligado a:

– Finantzatutako ekimena gauzatzeari edo bideragarria izateari buruzko edozein informazio ematea eta eskatzen zaion jarraipen-dokumentazioa bete eta bidaltzea.

– Aportar cualquier información relativa a la ejecución de la iniciativa financiada o su viabilidad, así como cumplimentar y remitir la documentación de seguimiento que le sea requerida.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea beste erakunde batzuetatik dirulaguntzak edo laguntzak eskatu edo lortu direla, deialdi honetan diruz lagundutako ekintza guztiei edo batzuei eragiten dietenak.

– Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas procedentes de otras Instituciones que afecten a toda o parte de la actividad subvencionada en la presente convocatoria.

– Diruz lagundutako jardueraren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabarren aldaketa ere.

– Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la actividad subvencionada, así como la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

4.– 2.A.d) artikuluko bigarren paragrafoan xedatutakoaren arabera, erakunde onuraduna prestakuntza-erakunde bat bada, lan-kontratuak egingo dituzten enpresen kontratazio-konpromisoak aurkeztu beharko ditu prestakuntza-ekintzak amaitu baino hilabete lehenago gutxienez, LanF aplikazioan emandako ereduaren arabera.

4.– De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2.A.d), en el caso de que la entidad beneficiaria sea una entidad de formación, deberá presentar, al menos un mes antes de la finalización de las acciones formativas, los compromisos de contratación de las empresas que vayan a realizar los contratos de trabajo, según modelo facilitado en la aplicación LanF.

5.– Era berean, diruz lagundu daitezkeen gastuek Europako Gizarte Funtserako aukeratuak izateko baldintzak beteko badituzte, erakunde onuradunak laguntzarekin zerikusia duten transakzioak identifikatu beharko ditu, kontabilitate-identifikazio bereizgarri bat edo kontabilitate-kode egoki bat baliatuta.

5.– Asimismo, con objeto de que los gastos subvencionables cumplan con los requisitos de elegibilidad para el Fondo Social Europeo, la entidad beneficiaria deberá identificar las transacciones relacionadas con la ayuda, con una identificación contable diferenciada o con un código contable adecuado.

6.– Prestakuntza-erakunde onuradunaren ordezkariak edo ahaldunak sinatu beharko dute, dirulaguntza onartzeko unean, izaera pertsonaleko datuei dagokien konpromisoa, datu horien tratamenduaren arduradun diren aldetik, arlo hori arautzen duen indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera.

6.– La persona representante o apoderada de las entidades de formación beneficiarias deberá suscribir, en el momento de aceptar la subvención, el compromiso relativo al tratamiento de datos de carácter personal, de obligada aceptación, en los términos previstos en la normativa vigente reguladora de esta materia, en su calidad de encargados de tratamiento.

7.– Laguntzen erakunde onuradunek lagunduta finantzatutako gastuei buruzko egiaztagiri guztiak edo jatorrizko agirien kopia ziurtatuak gordeko dituzte, oro har onartutako datu-euskarrien gainean, 2028ko abenduaren 31 arte.

7.– Las entidades beneficiarias de las ayudas conservarán todos los documentos justificativos relativos a los gastos cofinanciados o copias certificadas conformes con los originales sobre soportes de datos generalmente aceptados hasta el 31 de diciembre de 2028.

Agiri horiek jatorrizkoetan edo jatorrizkoen kopia konpultsatuetan gordeko dira, edo oro har onartutako datu-euskarrietan, bereziki jatorrizko dokumentuen bertsio elektronikoak edo bertsio elektronikoan soilik dauden agiriak.

Los documentos se conservarán o bien en forma de originales o de copias compulsadas de originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica.

8.– Erakundeak, edo, hala badagokio, enpresak gela bat jarri beharko du partaideen esku, diruz lagundutako ikastaroa amaitzen duten ikasleak adina ordenagailu dituena, 15. artikuluan adierazitako inkesta telematikoa bete ahal izateko. Halaber, erakundea edo enpresa bera izango da inkesta hori betetzen dela bermatzeaz arduratu beharko dena.

8.– La entidad impartidora, o en su caso, la empresa, deberá poner a disposición de las participantes un aula con tantos ordenadores como alumnas finalicen el curso subvencionado con objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta telemática señalada en el artículo 15, siendo responsable de la efectiva cumplimentación de la misma.

19. artikulua.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketagatik eta Europak lagundutako finantzaketagatik sortutako komunikazio-betebeharrak.

Artículo 19.– Obligaciones de comunicación derivadas de la financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y de la cofinanciación europea.

Diruz lagundutako jarduera guztietan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzutik jasotzen duten finantzaketa berariaz adierazi beharko dute erakundeek, bai eta horien ondoriozko ekintzetan ere, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren komunikazio-eskuliburuan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte (LanF prestakuntza-aplikazioaren bidez erakunde onuradunen eskura jarriko da eskuliburu hori).

Las entidades deberán hacer constar expresamente la financiación que reciben de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en todas las actuaciones subvencionadas, así como en las acciones que se deriven de las mismas y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Comunicación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que se pondrá a disposición de las entidades beneficiarias en la aplicación de formación LanF.

Prestakuntza-ekintza guztiek Europak lagundutako finantzaketa jasoko dutela aurreikusita, erakundeek berariaz adierazi beharko dute Europako Gizarte Funtsak lagundutako finantzaketa hori, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Komunikazio Eskuliburuan jasota dagoen EGF logoaren bidez, sortzen diren material didaktiko guztietan nahiz bestelako materialetan, bai eta diruz lagundutako jardueren berri emateko, hedatzeko eta/edo publizitatea egiteko ekintzetan ere.

En previsión a que todas las acciones formativas vayan a recibir cofinanciación europea, las entidades deberán hacer constar expresamente la cofinanciación del Fondo Social Europeo, a través del logo FSE que está recogido en el Manual de Comunicación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en todos los materiales didácticos y de otro tipo generados y en las acciones de comunicación, difusión y/o publicidad de las actuaciones subvencionadas.

Europak lagundutako finantzaketaren aipamena jaso beharko da, halaber, sinatutako kontratuetan eta prospekzio-ekintzekin lotutako material eta jarduera guztietan.

La mención a la cofinanciación europea deberá constar así mismo en los contratos suscritos y en todas los materiales y actividades vinculadas a las acciones de prospección.

Dirulaguntzaren erakunde onuradunen zerrenda argitara emango da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 115. artikuluko 2. apartatuan aurreikusitako zerrenda publikoan.

La relación de entidades beneficiarias de la subvención será incluida en la lista pública que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

20. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 20.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan gertatu den aldaketa orok ekarri ahal izango du emandako dirulaguntza aldatzea, deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzen badira, betiere. Baldintzak aldatzeagatik dirulaguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, hasiera emango zaio itzultzeko prozedurari.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

21. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 21.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

1.– Deialdi honen xede diren laguntzak (prestakuntza-ekintzak egiteagatik edo merkatua aztertzeko eta partaidetza sustatzeko jarduera egiteagatik emandakoak) bateraezinak dira administrazio honek edo beste batzuek edo beste erakunde publiko edo pribatu batzuek kontzeptu eta helburu beragatik emandako beste edozein dirulaguntza edo laguntzarekin.

1.– Las ayudas objeto de esta convocatoria por la realización de las acciones formativas y por las actuaciones de prospección de mercado y fomento de la participación son incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que, por el mismo concepto y finalidad, le sean otorgadas por esta u otras Administraciones o entidades públicas o privadas.

2.– Lan-kontratuak egiteagatiko deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateraezinak dira kontratazio bereko beste edozein motatako dirulaguntza edo laguntzak eskuratzearekin, Gizarte Segurantzako kotizazioan izandako murrizketa eta/edo hobariekin izan ezik.

2.– Las subvenciones previstas en esta convocatoria por la realización de los contratos de trabajo son incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda por la misma contratación, excepto con las reducciones y/o bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social.

22. artikulua.– Dirulaguntzak itzultzea.

Artículo 22.– Reintegro de subvenciones.

1.– Ezin izango da eskatu dirulaguntza ordaintzeko, eta, hala badagokio, jasotako kopuru osoak edo horien zati bat itzuliko dira, eta dirulaguntza ordaintzen den unetik aurrera ezar daitezkeen berandutze-interesak eskatuko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan, bai eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 53.1 artikuluan aurreikusten diren kasuetan. Eta, bereziki, honako hauetan:

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora que resulten de aplicación desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular, en los siguientes:

a) Jarduera egin izana eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintza eta betekizunak bete izana justifikatu beharra ez betetzea.

a) Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Dirulaguntza lortzea, horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Jarraipen- eta kontrol-jardunak ukatzea edo oztopatzea.

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

d) Diruz lagundutako ekintzak gauzatzeko baldintzei buruz errealitatearekin bat ez datozen datu faltsuak ematea.

d) Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajustados a la realidad.

e) Deialdi honen 19. artikuluan jasotako komunikazio- eta hedapen-betebeharrak ez betetzea.

e) El incumplimiento de adoptar las obligaciones de comunicación y difusión recogidas en el artículo 19 de esta convocatoria.

f) Deialdi honetan zehaztutako beste edozein betebehar, baldintza edo betekizun ez betetzea.

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta convocatoria.

2.– Balizko ez-betetzeen maila honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

2.– La graduación de los posibles incumplimientos, se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

2.1.– Partaidetza sustatzeko eta merkatua aztertzeko jarduerak eta prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzen kasuan.

2.1.– En relación con las subvenciones por la realización de las acciones formativas y las actuaciones para las prospección y fomento de la participación.

a) Ez-betetze erabatekoa gertatzen bada: dirulaguntza emateko xedea edo hori justifikatzeko betebeharra erabat betetzen ez bada, bi kontzeptuen (prestakuntza, batetik, eta partaidetza sustatzeko eta merkatua aztertzeko jarduera, bestetik) zioz emandako dirulaguntzaren % 100 itzuli behar izango da.

a) En el supuesto de incumplimiento total: el incumplimiento total de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 100 % de la subvención otorgada por ambos conceptos (formación y actuaciones de prospección y fomento de la participación).

Era berean, ez-betetze osotzat joko da, eta bidezkoa izango da bi kontzeptuengatik (prestakuntza, batetik, eta partaidetza sustatzeko eta merkatua aztertzeko jarduera, bestetik) emandako dirulaguntzak itzultzea:

Igualmente se considerará incumplimiento total y procederá el reintegro de las subvenciones concedidas por ambos conceptos (formación y actuaciones de prospección y fomento de la participación):

– baldin eta ez bada kontratatzen proiektuko prestakuntza kualifikatzaile nagusia amaitzen eta gainditzen duten ikasleen % 30.

– cuando no se llegue a contratar al 30 % del alumnado que finalice y apruebe la formación cualificante principal del proyecto.

– baldin eta prestakuntza amaitzen ez badute prestakuntza hasi zuten emakumeen % 70ek; ondorio horietarako, prestakuntza hori amaitu dutela ulertzen da, baldin eta enplegua aurkitzeagatik prestakuntza-jarduera utzi behar izan behar badute ikasleek, bai eta ikastaroan gaixotasunagatik edo istripuagatik baja hartu behar izan badute ere.

– cuando no finalice la formación el 70 % de las mujeres que la iniciaron, considerando también, a estos efectos, que han finalizado, a las alumnas que tuvieran que abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellas participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado.

b) Ez-betetze partziala gertatzen bada: dirulaguntza emateko xedea edo hori justifikatzeko betebeharra hein batean betetzen ez bada, emandako dirulaguntza aldatu edo hein batean itzuliko da.

b) En el supuesto de incumplimiento parcial: el incumplimiento parcial de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de su justificación de la misma dará lugar a la modificación o al reintegro parcial de la subvención otorgada.

Era berean, ez-betetze partzialtzat hartuko dira kasu hauek:

Asimismo, se considerarán supuestos de incumplimiento parcial, los siguientes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ikasleek kontratazioari uko egiteak ez du justifikatuko hori egiteko konpromisoa ez betetzea, baldin eta ez badago prestakuntza duen pertsona gehiago kontratatzeko moduan.

Las renuncias a la contratación por parte del alumnado no justificarán el incumplimiento del compromiso de llevar a cabo la misma, salvo que no haya más personas formadas disponibles para contratar.

2.2.– Kontratazioagatiko dirulaguntzei dagokienez, gutxienez sei hilabeteko epea bete gabe lan-harremana amaitzen bada, edozein dela arrazoia, laguntza itzuli egin beharko da. Hau da, aldez aurretik ordaindutako dirulaguntza itzuli beharko da, bete ez den kontratazio-aldiari dagokiona.

2.2.– En relación con las subvenciones por contratación, será causa de reintegro la finalización de la relación laboral, por la causa que fuere, sin cumplir el periodo mínimo de duración de seis meses, debiendo reintegrar la subvención abonada anticipadamente correspondiente al periodo de contratación no cumplido.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bidaliko dio laguntzaren enpresa edo erakunde onuradunari, ez-betetzea eragin duten gertaeren berri emateko. Era berean, egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko hamabost eguneko epea duela ere jakinaraziko dio.

3.– El procedimiento de reintegro se iniciará por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y será comunicado a la empresa o entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes.

4.– Alegazioak aurkeztu ondoren edo alegazio horiek egiteko epea igaro ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak ebazpena emango du.

4.– Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas, la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez ere 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de doce meses.

5.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten denetik aurrera gehienez bi hilabeteko epean, dagozkion diru-kopuruak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari itzuli beharra ekarriko du. Epe hori borondatezko epea izango da.

5.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

Itzulketa borondatezko aldian egiten ez bada, itzuli beharrekoak premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.

La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

23. artikulua.– Datuen babesari buruzko informazioa.

Artículo 23.– Información sobre protección de datos.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi xedapen hauen arabera jokatuko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enpleguko prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da, eta jardueraren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei komunikatu ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek eskubidea dute beren datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta tratamenduaren aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko ere. Horretarako, idatzizko komunikazio bat bidali behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, CP 01009, Vitoria-Gasteiz.

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsultatzeko: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

24. artikulua.– Eskumenari buruzko Europako araudia.

Artículo 24.– Normativa europea sobre la competencia.

1.– Deialdi honetan adierazitako laguntzak (lan kontratuak egiteagatikoak) minimis arauari lotuko zaizkio; Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamenduan dago xedatuta arau hori, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzko erregelamendua izanik. Kalifikazio horren ondorioz, enpresa bakar bati emandako «minimis» laguntzen guztizko zenbatekoa ez da 200.000 eurotik gorakoa izango hiru zerga-ekitalditan.

1.– Las ayudas contempladas en esta convocatoria por la realización de contratos de trabajo quedarán sujetas a la regla de «minimis» establecida en el Reglamento (Unión Europea) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A consecuencia de esta calificación, el importe total de las ayudas de «minimis» concedidas a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

2.– Kasuko ekitaldi fiskalean eta aurreko bietan jasotako minimis laguntza horiei buruzko aitorpena egin beharko du pertsona edo erakunde eskatzaileak, zehaztu behar baita minimis laguntza berriak ez duela gainditzen Erregelamenduan ezarritako muga maximoa.

2.– La persona o entidad solicitante de la ayuda deberá declarar sobre estas ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, con objeto de determinar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el citado Reglamento.

25. artikulua.– Aplikatu beharreko araudia.

Artículo 25.– Normativa de aplicación.

1.– Dirulaguntza-programa honi honako arau hauetan bildutako dirulaguntzei buruzko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua); azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, azken horrek arautu baitzuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak.

1.– A este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional contenido en la normativa básica prevista en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Europako Gizarte Funtsak lagundutako finantzaketa dutenez, dirulaguntza hauei xedapen hauetan ezarritakoa aplikatuko zaie: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 Erregelamendua (EB); Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1304/2013 Erregelamendua (EB), Europako Gizarte Funtsari buruzkoa eta Kontseiluaren 1083/2006 Erregelamendua (EE) indargabetzekoa; ESS/1924/2016 Agindua, abenduaren 13koa, Europako Gizarte Funtsak 2014-2020 programazio-aldian diruz lagundu ditzakeen gastuak zehazten dituena, eta EAEko 2014-2020 EGF Programa Operatiboari eta EAEko 2021-2027 EGF Plus Programa Operatiboari aplikatu beharreko bestelako arauak. Hauta daitezkeen gazteen kasuan, Gazte Enplegurako Programa Operatiboa 2014-2020 programari aplikatu beharreko araudia.

2.– Al estar cofinanciadas las ayudas por el Fondo Social Europeo, se sujetan igualmente al Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, al Reglamento (UE) 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo y a la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020, así como la normativa que resulte de aplicación al Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020 y al Programa Operativo FSE Plus del País Vasco, 2021-2027. En el caso de aquellas personas jóvenes elegibles, la normativa aplicable al Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

3.– Deialdi honetan aurreikusi ez den horretan, aplikagarri izango dira 30/2015 Legea, irailaren 9koa, Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena; 694/2017 Errege Dekretua, uztailaren 3koa, zeinaren bitartez garatzen baita 30/2015 Legea, irailaren 9koa, Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena; eta TMS/368/2019 Agindua, martxoaren 28koa, zeinaren bidez garatzen baita 694/2017 Errege Dekretua, uztailaren 3koa, irailaren 9ko 30/2015 Legea garatzen duena.

3.– En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito Laboral y la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea xede duten prestakuntza-ekintzei dagokienez, arau hauek aplikatuko zaizkie: 34/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena, eta ESS/1897/2013 Agindua, urriaren 10ekoa, errege-dekretua arautzen duena, deialdi honetan ezarritako alderdi guztiei dagokienez, araudi horietan baldintza bereziak ezartzen baitira.

En el supuesto de impartición de las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS 1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla en relación con todos aquellos aspectos regulados en esta convocatoria para los que tales normativas establecen condiciones particulares.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común