Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

114. zk., 2021eko ekainaren 11, ostirala

N.º 114, viernes 11 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3352
3352

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa argitaratzen baita, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei eta landunei zuzendutako euskarazko hizkuntza-gaikuntzako ikastaroak egiteko.

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), para la realización de cursos de capacitación lingüística en euskera dirigidos a personas desempleadas y ocupadas que participen en acciones formativas programadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) aipatutako akordioa sinatu dute, eta, beharrezko zabalkundea emateko xedez, honako hau

Habiéndose suscrito por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) el Acuerdo referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioaren testua, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei eta landunei zuzendutako euskarazko hizkuntza-gaikuntzako ikastaroak egiteko.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) para la realización de cursos de capacitación lingüística en euskera dirigidos a personas desempleadas y ocupadas que participen en acciones formativas programadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2021.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
2021EKO KUDEAKETA-GOMENDIOARI BURUZKO AKORDIOA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEAREN (HABE) ARTEKOA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAK PROGRAMATUTAKO EDO BAIMENDUTAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZETAN PARTE HARTZEN DUTEN LANGABEEI ETA LANDUNEI ZUZENDUTAKO EUSKARAZKO HIZKUNTZA-GAIKUNTZAKO IKASTAROAK EGITEKO
ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN 2021 ENTRE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO Y EL INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y REEUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS (HABE) PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN EUSKERA DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS QUE PARTICIPEN EN ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMADAS O AUTORIZADAS POR LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

Alde batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluko kontseiluburu gisa.

De una parte, Dña. Idoia Mendia Cueva, Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Eta, beste aldetik, Bingen Zupiria Gorostidi jauna, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeko (HABEko) presidente gisa.

Y de otra, D. Bingen Zupiria Gorostidi, Consejero de Cultura y Política Lingüística, en su calidad de Presidente del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE).

ADIERAZTEN DUTE
MANIFIESTAN

Lehenengoa.– Urriaren 13ko 3/2011 Legearen arabera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua izaera administratiboa duen organismo autonomoa da, eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago. Nortasun juridiko propioa du, bai eta jarduteko gaitasun osoa ere, bere helburuak betetzeko. Haren eginkizunen artean daude enpleguko programak kudeatzea, enplegurako eta auto-enplegua sustatzeko prestakuntza ematea eta enpresak sortzea. Enplegurako prestakuntzaren barruan, langile langabeei eta landunei zuzendutako prestakuntza dago, beren enplegagarritasuna hobetu edo beren prestakuntza-curriculuma handitu nahi dutenei, dituzten itxaropen profesionalak hobeto garatzeko.

Primero.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, conforme a la Ley 3/2011, de 13 de octubre, es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas. Dentro de la formación para el empleo se encuentra la formación dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas que quieran mejorar su empleabilidad o ampliar su currículum formativo, para el mejor desarrollo de sus expectativas profesionales.

Bigarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoan enplegurako prestakuntza profesionala agintzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian (2016ko ekainaren 7ko EHAA) ezarrita dagoenez, enplegurako Lanbide Heziketako jardueren eta programen barruan, euskaraz ikasteko programak emango dira HABE organismo autonomoarekin egindako akordioen bitartez, helburu izanik dena delako arlo profesionalean ahozko eta idatzizko komunikazio-gaitasunak garatzea, lanbide-eginkizunak hobeto betetzea edota lanbide-aukerak hobetzea.

Segundo.– El Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la formación profesional para el empleo en Euskadi (BOPV de 7 de junio de 2016) establece, en su disposición adicional, que en las actividades y programas de formación profesional para el empleo se garantizará, mediante los acuerdos correspondientes con el organismo autónomo HABE, la incorporación de programas de aprendizaje del euskera, con el objetivo de progresar en la capacidad comunicativa, oral y escrita, en el ámbito profesional específico de que se trate, así como para el mejor desarrollo de las tareas profesionales o para la mejora de las expectativas profesionales.

Hirugarrena.– Langile elebidun kualifikatuen eskaerak gora egin duenez, agerian geratu da beharrezkoa dela Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak antolatutako prestakuntza-ekintza batzuk osatzea, hain zuzen ere, langabeek gaitasun profesionalak lor ditzaten. Horretarako, euskararen ezagutza eta erabilera jasotzeko edo hobetzeko prestakuntza-ekintzak egin behar dira, langabeen enplegagarritasuna hobetze aldera.

Tercero.– El incremento en la demanda de personal bilingüe cualificado pone de manifiesto la necesidad de complementar algunas de las acciones formativas programadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y destinadas a la adquisición de competencias profesionales por parte de las personas desempleadas, con acciones formativas dirigidas a adquirir o mejorar el conocimiento y el uso del euskera, al objeto de mejorar su empleabilidad.

Laugarrena.– Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortzeko eta Euskaltegiak araupetzeko azaroaren 25eko 29/1983 Legean xedatutakoaren arabera, HABE organismo administratibo autonomoa da, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikita dago, nortasun juridiko propioa du, eta gaitasun osoa du bere eginkizunak betetzeko. Haren funtzioak dira, besteak beste, herritar helduei euskara irakastea eta herritar horien euskalduntzea eta alfabetatzea sustatzea Euskal Autonomia Erkidegoan.

Cuarto.– El Instituto HABE, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 23 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de Regulación de los Euskaltegis, es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, entre cuyas funciones figura, la enseñanza del euskera a la población adulta así como el impulso y la promoción de la euskaldunización y alfabetización de la misma en el País Vasco.

Bosgarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoak ez du giza baliabide eta material nahikorik hizkuntza-gaikuntzako euskarazko ikastaroak emateko. HABE erakundeak, berriz, antolakuntza eta baliabide egokiak ditu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren beharrei arreta emateko espezialitate-baldintza onenetan.

Quinto.– El organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo carece de medios humanos y materiales suficientes para la ejecución de los cursos de capacitación lingüística en euskera, en cambio, el instituto HABE cuenta con la organización y medios precisos para atender las necesidades de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en las mejores condiciones de especialidad.

Seigarrena.– Hori dela eta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) euskaraz ikasteko prestakuntza-ekintzen plangintza egin dute, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeen beharrei erantzuteko, hizkuntza-gaikuntzako euskarazko prestakuntza-ekintzei dagokionez. Prestakuntza-ekintza horiek HABEren euskaltegietan egingo dira. Halaber, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluan xedatutako esparruaren barruan, erabaki dute dagokion kudeaketa-aginduari buruzko akordioa formalizatzea, honako klausula hauen arabera arautuko dena:

Sexto.– Por ello, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), en orden a dar respuesta a las necesidades detectadas de cualificación lingüística en euskera de los trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, han realizado una planificación de acciones formativas de aprendizaje del euskera a realizar en los euskaltegis de HABE, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, acuerdan formalizar el correspondiente Acuerdo de Encomienda de Gestión, que se regirá por las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Helburua.

Primera.– Objeto.

Akordio honek aipatzen duen kudeaketa-gomendioaren helburua da Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) hizkuntza-gaikuntzako euskarazko jarduerak egitea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten edo parte hartu duten langile langabeei eta landunei zuzendutakoak.

La encomienda de gestión a que se refiere este Acuerdo tiene por objeto la realización por parte del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos / Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) de las acciones de capacitación lingüística en euskera dirigidas a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas que participen o hayan participado en acciones formativas cualificantes programadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Bigarrena.– Prestakuntza-eskaintza.

Segunda.– Oferta formativa.

1.– Hizkuntza-gaikuntzako prestakuntza-plana euskarazko prestakuntza-ekintzen bidez gauzatuko da. Moduluka emango dira ekintza horiek, HABEren Erregistroan inskribatutako euskaltegien ahalmenen arabera, eta Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparruko A1, A2, B1, B2 eta C1 erreferentzia-mailekin.

1.– El plan formativo de capacitación lingüística consistirá en acciones formativas de euskera que se impartirán por módulos en función de la disponibilidad de los euskaltegis inscritos en el Registro de HABE, con los niveles de referencia MCER A1, A2, B1, B2 y C1.

2.– Agindu honen xede diren prestakuntza-ekintzak aurrez aurre emango dira, gehienez ere 350 orduko iraupenarekin, eta 2021eko urrian hasi eta 2022ko ekainaren 30a baino lehen bukatu behar dira.

2.– Las acciones formativas que forman parte del plan formativo objeto de esta encomienda se impartirán en la modalidad presencial, con una duración máxima de 350 horas, y deberán iniciarse desde octubre de 2021 y finalizar antes del día 30 de junio de 2022.

Hirugarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzkidura ekonomikoa.

Tercera.– Dotación económica de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legeak esleitzen ditu agindu hau finantzatzera bideratutako baliabide ekonomiko guztiak. Agindu honen xede den prestakuntza-programazioa finantzatzera bideratuko den kreditua 400.000 eurokoa da, guztira; horietatik, 200.000 euro 2021eko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 200.000 euro 2022ko konpromiso-kredituari.

La ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021, asigna los recursos económicos totales destinados a financiar esta encomienda. El total del crédito destinado a la financiación de la programación formativa objeto de esta encomienda asciende a 400.000 euros, de los cuales 200.000 euros corresponden al crédito de pago de 2021 y 200.000 euros al crédito de compromiso del 2022.

Laugarrena.– Jarduerak finantzatzea.

Cuarta.– Financiación de las actividades.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta HABEk finantzatu beharko dituzte kudeaketa-gomendio honetatik eratorritako jarduerak, irizpide hauetan oinarrituta:

La financiación de las actividades derivadas de esta encomienda de gestión corresponderá a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y a HABE, en base a los siguientes criterios:

A) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere gain hartuko ditu hizkuntza-gaikuntzako ikastaroetako maila guztietako ikasleen matrikulen gastuak, HABEk ezarritako tarifa hauetan oinarrituta:

A) Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se hará cargo de los gastos de matrícula de las personas participantes en todos los niveles de los cursos de capacitación lingüística y en base a las siguientes tarifas establecidas por HABE:

a) Hiru lurraldeetako hiriburuetako euskaltegietan emandako ikastaroen matrikula, 3,00 euro/ordu/ikasle.

a) La matrícula de los cursos impartidos en euskaltegis en las capitales de los tres territorios, a razón de 3,00 euros/hora/participante.

b) Hiru lurraldeetako beste udalerri batzuetako euskaltegietan emandako ikastaroen matrikula, 2,00 euro/ordu/ikasle.

b) La matrícula de los cursos impartidos en euskaltegis de otros municipios de los tres territorios a razón de 2,50 euros/hora/participante.

B) HABEk gainerako irakaskuntza-kostuak finantzatuko ditu, erakunde horrek udal-euskaltegientzat eta euskaltegi pribatu homologatuentzat urtero egiten dituen dirulaguntzen deialdietan araututako baldintzen eta irizpideen arabera, eta, zehazki, diruz lagundu daitezkeen ikastaro-motei dagokienez.

B) HABE financiará el resto de los costes de enseñanza en base a las condiciones y criterios regulados en las correspondientes convocatorias de subvención para los euskaltegis municipales y los euskaltegis privados homologados que anualmente realiza dicho organismo y específicamente, en lo referente a los tipos de cursos subvencionables.

Bosgarrena.– Funtsen transferentzia.

Quinta.– Transferencia de fondos.

Honako hau izango da ordainketa-araubidea:

El régimen de pagos será el siguiente:

– Lehen ordainketa, hots, prestakuntza-programazioa finantzatzera bideratutako kredituaren % 50, lehenengo prestakuntza-ekintzaren hasieran ordainduko da, HABEren jakinarazpena jaso ondoren, bederatzigarren klausulako 3. apartatuan adierazten den moduan.

– El primer pago correspondiente al 50 % del crédito destinado a la financiación de la programación formativa se abonará al inicio de la primera acción formativa, tras recibir la comunicación de HABE según se indica en el apartado 3 de la cláusula novena.

– Bigarren ordainketa, prestakuntza-planaren likidazioari dagokiona, gastua justifikatu ondoren egingo da, hamargarren klausulan aurreikusitako baldintzetan.

– El segundo pago, correspondiente a la liquidación del plan formativo, se realizará tras la justificación del gasto en los términos previstos en la cláusula décima.

Seigarrena.– Prestakuntzaren hartzaileak eta baldintzak.

Sexta.– Personas destinatarias de la formación y requisitos.

Euskarazko hizkuntza-gaikuntzako prestakuntza-ekintzetan parte hartu ahal izango dute langabeek edo landunek, baldin eta, euskarazko hizkuntza-gaitasunak eskuratzeko edo hobetzeko helburua izanik eta, beraz, enplegagarritasuna areagotzeko asmoa izanik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda badute eta baldintza hauek betetzen badituzte:

Podrán participar en las acciones formativas de capacitación lingüística en euskera las personas desempleadas u ocupadas, que teniendo el objetivo de adquirir o mejorar sus competencias lingüísticas en euskera que les permita incrementar su empleabilidad, y estando inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cumplan los siguientes requisitos:

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagundutako edo baimendutako kualifikazio-ekintzak egiten aritzea, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko.

– Estar cursando acciones cualificantes dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, subvencionadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

– Edo, bestela, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagundutako edo baimendutako ekintzak egin izana 2017, 2018, 2019 edo 2020. urteetan.

– O bien, las hayan cursado en acciones subvencionadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los años 2017, 2018, 2019 o 2020.

– Prestakuntza-ekintza kualifikatzaileren bat egiten egonez gero, euskarazko prestakuntza aldi berean egitea, ekintza hori gauzatu bitartean baina haren ikastorduetatik kanpo.

– Que en el supuesto de estar cursando acciones formativas cualificantes, la formación en euskera se realice paralelamente durante su periodo de ejecución, pero fuera del horario lectivo de la misma.

Zazpigarrena.– Eskainitako hizkuntza-gaikuntzaren publizitatea.

Séptima.– Publicidad de la capacitación lingüística ofertada.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrian (www.lanbide.euskadi.eus) euskarazko hizkuntza-gaikuntzako prestakuntza-ekintzen publizitatea egingo da, prestakuntza eta ikastaroei buruzko atalean. Prestakuntzaren hartzaileek behar duten informazio guztia jasoko da bertan.

En la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (www.lanbide.euskadi.eus) se dará publicidad de la oferta formativa de acciones de capacitación lingüística en euskera, en el apartado de formación-cursos, haciendo constar toda la información necesaria para las personas destinatarias de la formación.

Zortzigarrena.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonak hautatzea.

Octava.– Selección de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua arduratuko da euskarazko hizkuntza-gaikuntzako prestakuntza-programan parte hartuko duten ikasleak aurrez hautatzeaz, bere datu-basean inskribatutako pertsonen artean. Era berean, hautaketa-prozesu osoa koordinatzeaz ere arduratuko da.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo será el encargado de realizar una preselección del alumnado participante en el programa formativo de capacitación lingüística en euskera entre las personas inscritas en su base de datos y de coordinar todo el proceso de selección.

2.– Seigarren klausulan ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonek hizkuntza-gaikuntzako ikastaroetan parte hartzeko eskaera egin ahal izango dute.

2.– Las personas que cumplan los requisitos establecidos en la cláusula sexta podrán solicitar su participación en los cursos de capacitación lingüística.

Eskabideak aurkezteko epea 2021eko uztailaren 15ean hasi eta 2021eko irailaren 24an amaituko da. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulego-sarearen bitartez edo organismo autonomo horren web-orriaren bitartez egin ahal izango da eskaera.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el 15 de julio de 2021 y finalizará el 24 de septiembre de 2021. La solicitud podrá realizarse a través de la red de oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o bien a través de la página web de este organismo autónomo.

3.– Eskaera egin ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatuko du hautagaiek baldintzak betetzen ote dituzten, inskripzio-hurrenkeraren arabera eta aurrekontua agortu arte. Eskaera onartuz gero, matrikula-orria Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orritik jaitsi ahal izango da (www.lanbide.euskadi.eus, Nire Lanbidenet atal pertsonalean), eta euskaltegian aurkeztu beharko da.

3.– Una vez realizada la solicitud, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo comprobará el cumplimiento de los requisitos de las personas candidatas a participar por orden de inscripción y hasta agotar el presupuesto. En caso de ser admitida la solicitud, se podrá descargar la hoja de matrícula desde la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo www.lanbide.euskadi.eus, en la sección personal MiLanbidenet y se deberá presentar en el euskaltegi.

4.– Aurrekontua eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen agortzen bada, seigarren klausulako 1. apartatuan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskatzaileen zerrenda egingo da, Nire Lanbidenet-en izena emanda dauden hurrenkeraren arabera. Pertsona horiek erreserbako hautagai gisa identifikatuko dira, uko egiteagatik, atzera egiteagatik edo beste arrazoi batzuengatik funtsak libratuko balira ere.

4.– En el caso de que se agotara el presupuesto antes de que finalice el plazo para la presentación de solicitudes, se elaborará un listado con las personas solicitantes que reúnen los requisitos de acceso establecidos en la cláusula sexta apartado 1, por orden de inscripción en MiLanbidenet. Estas personas quedarán identificadas como candidatas en reserva por si se liberaran fondos por renuncias, desistimientos u otros motivos.

Bederatzigarrena.– Euskaltegietan matrikulatzeko prozedura eta Lanbide jakinaren gainean jartzea.

Novena.– Procedimiento de matriculación en los euskaltegis y comunicación a Lanbide.

1.– Eskabidea onartuta duten pertsonek matrikula-orria aurkeztu beharko dute HABEko erregistroan jasota dauden euskaltegietatik aukeratzen duten hartan, baina ez autoikaskuntzako zentroetan. Matrikula-orria aurkezteko epea 2021eko irailaren 15etik 30era bitartekoa izango da. Matrikula-orriak balioa galduko du egun horretatik aurrera.

1.– Las personas cuya solicitud ha sido admitida deberán presentar la hoja de matrícula en el euskaltegi que elijan de entre los incluidos en el Registro de HABE, excepto los centros de autoaprendizaje. El período para la presentación de la hoja de matrícula será del 15 al 30 de septiembre de 2021. La hoja de matrícula perderá validez a partir de esta fecha.

Matrikula-orria euskaltegian izapidetu ondoren, eskatzaileak horren kopia zigilatua bidali beharko du Nire Lanbidenet bidez, edo Lanbideren bulego-sarearen bidez aurkeztu. Euskaltegiak zigilatutako kopia egindako izapidearen egiaztagiritzat hartuko da, eta aurkezteko azken eguna 2021eko urriaren 4a izango da.

Una vez se tramite la hoja de matrícula en el euskaltegi, la persona solicitante deberá enviar copia sellada de la misma a través de MiLanbidenet o presentarla a través de la red de oficinas de Lanbide. La copia sellada por el euskaltegi será considerada justificante del trámite realizado y la fecha límite de presentación será el 4 de octubre 2021.

Onartutako pertsonak erabakitzen badu ez jarraitzea matrikula izapidetzen, ahalik eta arinen aurkeztu beharko du ukoa, Nire Lanbidenet bidez edo Lanbideren bulego-sarearen bidez.

En el caso de que la persona admitida decida no continuar con la tramitación de la matrícula, deberá presentar cuanto antes su renuncia a través de MiLanbidenet o a través de la red de oficinas de Lanbide.

Matrikula-orrian, ikaslearen izena eta NANa adieraziko dira.

En la hoja de matrícula se especificará el nombre y el DNI del alumno.

Matrikula-orriko atal bat prestakuntza-ekintza ematen duen euskaltegiak bete beharko du. Atal horretan, honako hauek zehaztuko dira: prestakuntza-moduluaren kodea, hasiera- eta bukaera-datak, eman beharreko ordu-kopurua eta, euskaltegiak prestatuko duen mailaketa-proba baten ondoren, ikaslearen hasierako maila.

En la hoja de matrícula figurará un apartado, a rellenar por el euskaltegi en el que se impartirá la acción formativa, en el que se especificarán los siguientes puntos: el código del módulo de formación, las fechas de inicio y final, el cómputo total de horas a impartir y, tras una prueba de nivel que realizará el propio euskaltegi, el nivel inicial del alumno.

2.– Lehenengo matrikulazio-aldia amaitu ondoren, Lanbidek erreserbako hautagaien zerrenda kudeatuko du, 2021eko urriaren 5ean eskuragarri geratu diren funtsekin.

2.– Una vez finalizado el primer período de matriculación, Lanbide gestionará el listado de personas candidatas en reserva, con los fondos que hayan quedado disponibles con fecha 5 de octubre de 2021.

Erreserban dauden hautagaiek, eskabidea azkenean onartzen bazaie, HABEren Erregistroan dauden eta eurek aukeratzen duten euskaltegian aurkeztu ahal izango dute matrikula-orria, Nire Lanbidenet atal pertsonalean, matrikula-orria duten unetik hasi eta 2021eko urriaren 29ra arte.

Las personas candidatas en reserva cuya solicitud sea finalmente admitida podrán presentar la hoja de matrícula en el euskaltegi que elijan, de entre los incluidos en el Registro de HABE, desde el momento en que dispongan de la hoja de matrícula en la sección personal MiLanbidenet y hasta el 29 de octubre de 2021.

Matrikula-orria euskaltegian izapidetu ondoren, eskatzaileak horren kopia zigilatua bidali beharko du Nire Lanbidenet bidez, edo Lanbideren bulego-sarearen bidez aurkeztu. Egindako izapidearen egiaztagiritzat hartuko da kopia zigilatua, eta aurkezteko azken eguna 2021eko urriaren 29a izango da.

Una vez se tramite la hoja de matrícula en el euskaltegi, la persona solicitante deberá enviar copia sellada de la misma a través de MiLanbidenet o presentarla a través de la red de oficinas de Lanbide. La copia sellada será considerada justificante del trámite realizado y la fecha límite de presentación será el 29 de octubre 2021.

Onartutako pertsonak erabakitzen badu ez jarraitzea matrikula izapidetzen, ahalik eta arinen aurkeztu beharko du ukoa, Lanbideren bulego-sarearen bidez edo Nire Lanbidenet-en bidez.

En el caso de que la persona admitida decida no continuar con la tramitación de la matrícula, deberá presentar cuanto antes su renuncia a través de la red de oficinas de Lanbide o a través de MiLanbidenet.

3.– Matrikulazio-prozedura bukatu ondoren, HABEk euskaltegietan matrikula formalizatu duten pertsonen zerrenda helaraziko dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, 2021eko azaroaren 15a baino lehen, urrian hasitako prestakuntza-ekintzen kasuan, eta prestakuntza-ekintzak hasi eta, gehienez ere, 10 egun balioduneko epearen barruan. Agiri horretan zehaztuko du, baita ere, pertsona bakoitzak zein euskaltegi aukeratu duen, zer maila zuen hasieran, zer maila lortu nahi duen, ikastaroak noiz hasi eta noiz bukatuko diren, eta zenbat ikastordu diren parte-hartzaile bakoitzeko.

3.– Una vez finalizado el procedimiento de matriculación, HABE comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, antes del 15 de noviembre de 2021, en el caso de acciones formativas iniciadas en octubre, y en el plazo máximo de 10 días hábiles desde el inicio de las acciones formativas iniciadas con posterioridad a esa fecha, la relación de las personas que han formalizado la matrícula en los euskaltegis, especificando el euskaltegi seleccionado, el nivel inicial, el nivel objetivo, las fechas de inicio y finalización de los cursos y el número de horas lectivas a recibir por cada participante.

Hamargarrena.– Aldeen betebeharrak.

Décima.– Obligaciones de las partes.

1.– Hauek izango dira HABEren betebeharrak, kasu bakoitzean adierazten den irismenarekin:

1.– Serán obligaciones de HABE, con el alcance que en cada caso se señala:

a) Euskaltegiekin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariekin koordinatzea eskatzaileen atxikipena euskarazko prestakuntza-moduluekiko.

a) Coordinar con los euskaltegis y los técnicos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la adscripción de los solicitantes a los módulos formativos en euskera.

b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hautatutako ikasleak bere euskaltegietako prestakuntza-eskaintzan sartzea, beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak jarriz.

b) Incluir a las alumnas y alumnos seleccionados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la oferta formativa de sus euskaltegis, poniendo los recursos humanos y materiales necesarios.

c) Programazio honi dagozkion eta dagoeneko egin diren jarduerei Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egin dion finantzaketaren publizitatea egitea.

c) Dar publicidad de la financiación por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de las acciones impartidas correspondientes a esta programación.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari prestakuntza-ekintzen hasiera jakinaraztea ezarritako epean.

d) Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el inicio de las acciones formativas en el plazo establecido.

e) Ikasleen asistentzia kontrolatzea, eta hilero horren berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

e) Efectuar el control de la asistencia del alumnado, comunicándolo mensualmente a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

f) Prestakuntza-ekintzetan bajak egon badira edo norbaitek ekintzak utzi baditu, horren berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, baita jarduerak egin bitartean gertatzen den edozein gertakariren berri ere.

f) Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las bajas o abandonos que se produzcan en las acciones formativas, así como cualquier incidencia ocurrida durante el desarrollo de las mismas.

g) Programari eta ikasleei buruz eskatzen duen informazio guztia ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

g) Proporcionar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cuanta información demande en relación al programa y al alumnado.

h) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kontrol- eta ikuskapen-lanen barruan egindako errekerimenduei erantzutea, akordio honen esku jarritako baliabideen kalitatea, eraginkortasuna eta efizientzia egiaztatzeko.

h) Atención a los requerimientos realizados dentro de las tareas de control e inspección por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de cara a verificar la calidad, eficacia y eficiencia de los recursos puestos a disposición de este acuerdo.

i) Ikastaroetan parte hartzen duten ikasleen aprobetxamendu-maila ebaluatzea, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari horren berri ematea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza kudeatzeko aplikazioarekin (LAN-F) bateragarria den formatu batean, hartara, hizkuntza egiaztatzearen emaitzak agertu daitezen prestakuntzan parte hartu duen pertsona bakoitzaren Gaitasunaren Erregistroko kontuan.

i) Evaluar el nivel de aprovechamiento de las alumnas y alumnos que participen en los cursos, comunicándolo a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en un formato compatible con la aplicación de gestión de la formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LAN-F) con objeto de que los resultados de acreditación lingüística figuren en la cuenta formación de cada persona participante en la formación, ubicada en el Registro de la Competencia.

j) Egindako prestakuntza-ekintzen gastuak justifikatzea, ezarritako moduan eta agirien bitartez, 2022ko irailaren 30a baino lehen. Justifikazio horretan, dagozkien moduluetan ematen diren eta ikasleek benetan jasotzen dituzten orduen kopurua zehaztuko da.

j) Justificar, en la forma y con la documentación que se establezca, los gastos de las acciones formativas ejecutadas, antes del 30 de septiembre de 2022. En esa justificación se especificarán las horas impartidas y recibidas efectivamente por el alumnado en los módulos correspondientes.

2.– Hauek izango dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren betebeharrak:

2.– Serán obligaciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las siguientes:

a) Egindako prestakuntza-ekintzen matrikulak finantzatzea, kudeaketa-gomendioko akordio honetan xedatutakoaren babespean.

a) Financiar las matrículas de las acciones formativas impartidas al amparo de lo dispuesto en el presente acuerdo de encomienda de gestión.

b) HABErekin elkarlanean aritzea ekintzak gauzatzean sortutako jazoerak ebazteko orduan, eta aholkularitza teknikoa ematea horiek kudeatzeko prozesuan.

b) Colaborar con HABE en la resolución de las incidencias que se produzcan durante el desarrollo de las acciones, así como a prestar asesoramiento técnico en el proceso de gestión de las mismas.

Hamaikagarrena.– Gastuen justifikazioa.

Undécima.– Justificación de gastos.

HABEk Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan aurkeztuko ditu, 2022ko irailaren 30a baino lehen, agindu honen esparruan egindako hizkuntza-gaikuntzako prestakuntza-ekintzen ondorioz sortutako gastuen frogagiriak, hark dagokion transferentzia agindu dezan egoki irizten dizkion egiaztapenak egin ondoren (emandako prestakuntza-orduen kopurua eta ikasleek dagokien moduluan benetan jasotako prestakuntza-orduen kopurua, bai eta «gai» edo «ez gai» kalifikazioa ere, egindako Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparruko mailan emana).

HABE presentará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, antes del 30 de septiembre de 2022, la justificación de gastos derivados de las acciones formativas de capacitación lingüística realizadas en el marco de esta encomienda, para que este organismo, una vez realizadas las comprobaciones que estime oportunas (cómputo de horas de formación impartidas y horas de formación efectivamente recibidas por el alumnado en el módulo correspondiente, así como la calificación de «apto» o «no apto» en relación al nivel MCER cursado), ordene la transferencia correspondiente.

Hamabigarrena.– Jarraipen Batzordea.

Duodécima.– Comisión de seguimiento.

Jarraipen Batzorde bat eratuko da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko eta HABEko kideek osatua, akordio hau behar bezala kudeatu eta interpretatu ahal izateko, bai eta antolaketa-gaien eta abarren inguruan sor litezkeen arazoak konpontzeko ere.

Se creará una Comisión de Seguimiento compuesta por miembros de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y HABE, para poder gestionar e interpretar debidamente el presente acuerdo, así como para solucionar los problemas que pudieran surgir en torno a aspectos organizativos.

Hau izango da Jarraipen Batzordearen osaera:

Dicha Comisión de Seguimiento tendrá la siguiente composición:

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aldetik:

– Por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

a) Enplegurako Prestakuntzako Zerbitzuaren arduraduna, batzordeburu-lanak egingo dituena.

a) Responsable del Servicio de Formación para el Empleo que actuará como Presidente/a.

b) Enplegurako Prestakuntzako Zerbitzuko teknikaria, idazkari-lanak egingo dituena.

b) Técnica/o del Servicio de Formación para el Empleo que actuará como secretaria/o.

c) Enplegurako Prestakuntzako Zerbitzuko teknikaria.

c) Técnica/o del Servicio de Formación para el Empleo.

– HABEren aldetik:

– Por parte de HABE:

a) HABEren Kudeaketa Zerbitzuaren arduraduna.

a) Responsable del Servicio de Gestión de HABE.

b) HABE eta administrazioen arteko koordinatzailea.

b) Coordinador/a de HABE con las Administraciones.

c) HABEko ikuskatzailetza-arduraduna.

c) Responsable de Inspección de HABE.

Hauek dira Batzordearen eginkizunak:

Son funciones de esta comisión:

– Egin daitezkeen prestakuntza-ekintzen urteko aurreikuspena egitea. Horretarako, Jarraipen Batzordeko organismo bakoitzeko ordezkari batek hartu beharko du parte, gutxienez.

– Hacer la previsión anual de acciones formativas que puedan llevarse a cabo. Para ello, será suficiente la participación de, al menos, un representante de cada organismo perteneciente a la Comisión de Seguimiento.

– Informazio-trukeko prozesuak aztertzea eta antzemandako arazoak konpontzeko neurriak proposatzea.

– Analizar los procesos de intercambio de información y proponer medidas para resolver los problemas detectados.

– Orokorrean, kudeaketa-gomendio honetan hitzartutakoa gauzatzerakoan sor daitezkeen eragozpenak eta arazoak aztertu eta konpontzeko neurriak proposatzea eta ezartzea.

– De manera general, proponer e implementar medidas de análisis y solución de obstáculos y problemas que puedan darse a la hora de ejecutar lo acordado en esta encomienda de gestión.

– Bidalitako informazioa aztertzea.

– Analizar la información enviada.

Batzordea gutxienez bi aldiz bildu beharko da: alde batetik, 2021eko azaroaren 15a baino lehen, HABEk 2021eko urrian hasitako prestakuntza-ekintzen berri ematen duenean; eta, bestetik, akordio honetara bideratutako aurrekontuaren % 75 gainditu baino lehen.

Esta comisión se deberá reunir al menos en dos ocasiones: Una antes del 15 de noviembre de 2021, coincidiendo con la comunicación por parte de HABE de las acciones formativas iniciadas durante el mes de octubre de 2021, y otra antes de superar el 75 % de ejecución del presupuesto destinado a este acuerdo.

Hamahirugarrena.– Kudeaketa-gomendioaren indarraldia.

Decimotercera.– Vigencia de la encomienda.

Kudeaketa-gomendio hau indarrean egongo da agiri hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik hasi eta 2022ko ekainaren 30era arte.

La presente encomienda de gestión tendrá vigencia desde la publicación del presente instrumento en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el 30 de junio de 2022.

Hamalaugarrena.– Datuak babesteari buruzko informazioa.

Decimocuarta.– Información sobre protección de datos.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi xedapen hauen arabera jokatuko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortutako datu pertsonalak «Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide da, eta haren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra pertsegitzea eta datuak estatistiketarako erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbideri emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek eskubidea dute beren datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta tratamenduaren aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko ere. Horretarako, idatzizko jakinarazpen bat bidali behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, CP 01009, Vitoria-Gasteiz.

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsultatzeko: www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

Hamabosgarrena.– Kudeaketa-gomendioak ez dakar ez eskumenen (Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari esleituak) titulartasuna ez eskumen horretaz baliatzeko funtsezko elementuak lagatzea; Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoaren ardura izango da kudeaketa-gomendio honen xede den jarduera material zehatzari oinarria emango dioten edo hura barne hartuko duten egintza edo erabaki juridiko guztiak hartzea.

Decimoquinta.– La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, siendo responsabilidad de este organismo autónomo dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la misma.

Bi aldeek edukiarekin ados daudela adierazten dute, eta, hala jasota gera dadin, kudeaketa-gomendioa formalizatzeko agiri hau sinatu dute.

Estando ambas partes conformes con el contenido de este documento y para que así conste suscriben el presente instrumento de formalización de encomienda de gestión.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común