Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

108. zk., 2021eko ekainaren 3a, osteguna

N.º 108, jueves 3 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3191
3191

AGINDUA, 2021eko maiatzaren 18koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita 2021ean dirulaguntzak emateko erakunde jakin batzuei; hain zuzen ere, emakumeen ekintzailetza sustatzeko eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzeko xedea duten erakundeei. Era berean, agindu honen bidez, dirulaguntza horiek arautzen dira.

ORDEN de 18 de mayo de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se convoca y regula, para el año 2021, la concesión de subvenciones dirigidas a entidades entre cuyos fines figure el promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones.

Autonomia Estatutuaren 10. artikuluak zehazten du Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa duela EAEko jarduera ekonomikoa planifikatzeko, sustatzeko eta arlo ekonomikoa garatzeko, ekonomiaren antolaketa orokorraren arabera. 9. artikuluak, berriz, adierazten du ezen euskal botere publikoek, beren eskumenen esparruan, bizitza eta lan arloko baldintzak hobetzeko politika bultzatuko dutela, eta neurriak hartuko dituztela enpleguaren hazkundea eta ekonomiaren egonkortasuna sustatzen laguntzeko.

El artículo 10 del Estatuto de Autonomía, determina la competencia exclusiva en materia de promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco de acuerdo con la ordenación general de la economía, mientras que el artículo 9 dispone que los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia, impulsarán particularmente una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo y adoptarán aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, 24.3 artikuluan, EAEko administrazio publikoei eskatzen die susta ditzatela emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna lortzeko jarduerak egiten dituzten elkarteak, bai eta emakumeen autonomia bultzatu eta emakumeen estatus soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea helburu dutenak ere.

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en su artículo 24.3 exige a las administraciones públicas vascas que incentiven a las asociaciones que lleven a cabo actividades dirigidas a la consecución de la igualdad real de mujeres y hombres, así como a promover la autonomía y a fortalecer la posición social, económica y política de las mujeres.

Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen 2021eko urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretuaren 13.j) artikuluaren arabera, Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzak, besteak beste, enpresa- eta hezkuntza-munduarekin lankidetzan jardun behar du, enpleguaren eta prestakuntzaren arloko ikerketarako, eremu horretan irtenbide berritzaileak aplikatzen lagunduz.

El artículo 13.j) del Decreto 7/2021, de 19 de enero de 2021, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo incluye entre las funciones de la Dirección de Empleo e Inclusión la de colaborar con el mundo empresarial y educativo, para la investigación en materia de empleo y formación, apoyando la aplicación de soluciones innovadoras en este ámbito.

Hori horrela, deialdi honen bitartez, bi helburu lortu nahi dira batez ere: alde batetik, dirulaguntza-deialdi guztietan izan beharreko objektibotasun-, lehia- eta publikotasun-printzipioak bermatzeko legezko oinarriak ezartzea; eta, bestetik, beharrezkoak diren mekanismoak finkatzea, Lan eta Enplegu Sailak jakin ahal izan dezan funts publikoak modu egokian erabiltzen ote diren.

Así, la presente convocatoria se dirige fundamentalmente a la determinación, por un lado, de las bases legales mínimas que garanticen los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, comunes a cualquier convocatoria de subvenciones, y, por otro, a la fijación de los mecanismos que permitan al Departamento de Trabajo y Empleo conocer el correcto destino de los fondos públicos.

Laguntza hori, agindu honen bidez lortu nahi dena Autonomia Erkidegoko enpleguaren alorrean, beste tresna bat bezala planteatzen du Lan eta Enplegu Sailak; hain zuzen ere, emakumeen ekintzailetza sustatzen eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzen lagunduko duen tresna gisa.

Dicho apoyo que mediante la presente Orden se pretende en el ámbito de Empleo de la Comunidad Autónoma se plantea por el Departamento de Trabajo y Empleo como un instrumento más que ayude a la promoción del emprendimiento de las mujeres y a la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones.

Agindu hau Lan eta Enplegu Sailaren 2021eko ekitaldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan sartuta dago. Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren 2021eko otsailaren 23ko Aginduaren bidez onartu zen plan hori.

La presente Orden está incluida en el Plan Estratégico de subvenciones del Departamento de Trabajo y Empleo aprobado para el ejercicio 2021, mediante Orden de 23 de febrero de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Trabajo y Empleo para el año 2021.

Esandako helburua betetzeko, eta aipatutako aurrekontu-aurreikuspena gauzatzeko asmoz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.2 artikuluan eta Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen 2021eko urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretuaren 3.2.e) artikuluan ezarritako eskumena baliatuz, honako hau

Al objeto de atender a la finalidad antedicha y a fin de ejecutar la mencionada previsión presupuestaria, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 51.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y artículo 3.2.e) del Decreto 7/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– Agindu honen xedea da, 2021eko ekitaldirako, lehia bidezko erregimenean, oinarri arautzaileak eta deialdia finkatzea, dirulaguntzak emateko elkarte jakin batzuei; hain zuzen ere, emakumeen ekintzailetza sustatzeko eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzeko xedea duten elkarteei.

1.– Es objeto de la presente Orden establecer, para el ejercicio 2021, en régimen de concurrencia competitiva, las bases reguladoras y la convocatoria de la concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones entre cuyos fines se encuentre promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones.

Deialdi honen ondorioetarako, eta emakumeen ekintzailetzari eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzeari dagokienez, jarduera hauek hartuko dira sustapen eta laguntza gisa:

A efectos de la presente convocatoria, se consideran actividades de promoción y apoyo al emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones las siguientes actividades:

– Emakumeen ekintzailetza sustatzea eta emakumeek gidatutako enpresak edo enpresa berriak bultzatzea.

– Fomento del emprendizaje femenino y estímulo a empresas o nuevas empresas lideradas por mujeres.

– Enpresetako zuzendaritzetan eta zuzendaritza-organo zein -postuetan emakumeak sartzen laguntzea.

– Apoyo a la incorporación de mujeres a la dirección de empresas y a los órganos y puestos directivos.

– Emakume enpresaburu eta/edo zuzendarien elkartegintza garatzea.

– Desarrollo del asociacionismo de las mujeres empresarias y/o directivas.

– Erakundeen eta emakumeen arteko lankidetza-sareak sortzea, haien parte-hartze soziala eta elkarte-garapena ahalbidetuz.

– Generación de redes de colaboración entre entidades y mujeres, facilitando su participación social y su desarrollo asociativo.

– Emakume enpresaburuen, zuzendarien eta profesionalen ikusgarritasuna sustatzea erabaki-eremuetan.

– Impulso de la visibilidad de empresarias, directivas y profesionales en los ámbitos de decisión.

Egiaztatuak izan daitezen, deskribatutako xedeak erakundearen helburu sozialean edo estatutuetan agertu beharko dira. Halakorik ezean, erakundeek egiaztatu beharko dute xede horiek beren jardueren eta helburuen parte direla; horretarako, jarduerak justifikatzeko txosten bat egin beharko dute, eta, bertan, helburu horiekin lotutako ekintzak zehaztu (0.1 eranskina). Memoria horrekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da.

Para su acreditación, los fines descritos deberán aparecer en el objeto social de la entidad o en sus estatutos. En su defecto, las entidades deberán acreditar que estos fines son parte de sus actividades y objetivos, mediante una memoria justificativa de actuación que explicite las actividades en relación con dichos fines (Anexo 0.1). Esta memoria estará acompañada de una declaración responsable.

2.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan aurreikusitako aurrekontu-kredituaren kontura finantzatuko dira (100.000 euro).

2.– La financiación de las subvenciones previstas en la presente Orden se efectuará con cargo al crédito presupuestario previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo importe total asciende a 100.000 euros.

Eskabideek, dirulaguntza jaso ahal izateko, gutxienez 50 puntu lortu beharko dituzte dirulaguntzaren 1. lerroan, agindu honen 4. eta 6. artikuluetan deskribatzen diren irizpide, baremo eta puntuazioen arabera. Gainerakoak ezetsi egingo dira.

Las solicitudes, para que sean objeto de subvención, deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos en la 1.ª línea de subvención, de acuerdo con los criterios, baremos y puntuaciones que se describen en los artículos 4 y 6 de esta Orden. El resto quedarán desestimadas.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Organizaciones beneficiarias.

1.– Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan ahalko dira egoitza soziala, jarduera-garapena eta ezarpen nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan duten erakundeak, baldin eta beren helburuen artean badaude emakumeen ekintzailetza sustatzea eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzea, betiere irabazi-asmorik ez badute eta Administrazio Publikoarekiko independenteak badira, eta, agindu hau argitaratzen den egunean, legez eratuta badaude eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan inskribatuta badaude, eta, gutxienez, deialdia argitaratu baino bi urte lehenago eratu baziren.

1.– Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden las entidades con domicilio social, desarrollo de actividades e implantación principal en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre cuyos fines se encuentre el de promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones, que no tengan fines lucrativos y sean independientes de la Administración Pública, que a la fecha de publicación de la misma, se hallen legalmente constituidas e inscritas en el Registro Vasco de Asociaciones y que se hubieran constituido al menos con dos años de anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria.

2.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluarekin bat etorriz, elkarteren bat egoera hauetakoren batean badago, ezin izango ditu jaso agindu honetan ezarritako laguntzak:

2.– De conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrán acceder a las ayudas establecidas en esta Orden las asociaciones en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Epai irmo bidez, dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorra jaso dutenak, edo zigorra jaso dutenak prebarikazio, eroskeria, diru publikoen erabilera bidegabea, influentzia-trafiko, iruzur eta ordainarazpen ilegal edo hirigintza-delituak direla-eta.

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Erakundearen legezko ordezkaritza duen pertsona Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legean edo Administrazio Publikoen Zerbitzura dauden Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aipatutako kasuren batean dagoenean, edo Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautetsia denean, lege horretan ezarritako baldintzetan edo gai horiek arautzen dituen autonomia-erkidegoko araudietako baldintzetan.

b) Estar incursa la persona que ostente la representación legal de la entidad en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez dituztenak.

c) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

d) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ez dituztenak.

d) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

e) Epai irmo bidez zehatuta daudenak eta, beraz, dirulaguntzak lortzeko aukera galdu dutenak.

e) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

f) Sexu-bereizkeria dela-eta jasotako zehapen penal edo administratiboaren ondorioz, dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galdu dutenak, edo debeku hori dutenak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea dela-eta.

f) Haber sido sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas por incurrir en discriminación por razón de sexo, o sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, dirulaguntzak eta laguntzak esleitzeko eta, hala badagokio, erakunde onuradunei ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea itzulketa- edo zehapen-prozedura oro; zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo dirulaguntzengatik hasitakoak.

3.– De conformidad con lo establecido en el artículo 50.4 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco la concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las entidades beneficiarias de estas quedarán condicionadas a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

4.– Erakunde eskatzaileek eskabidea aurkezterakoan egiaztatu beharko dute aurreko baldintza guztiak betetzen dituztela.

4.– El cumplimiento de los anteriores requisitos por parte de las organizaciones solicitantes deberá acreditarse en el momento de la presentación de la solicitud.

5.– Zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta itzulketa-betebeharrak egunean izateko baldintza beteta izan beharko da laguntza ematerakoan eta ordaintzerakoan.

5.– El requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, así como el de hallarse al corriente de las obligaciones por reintegro, deben cumplirse tanto en el momento de la concesión de la ayuda como en el pago de la misma.

3. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 3.– Gastos subvencionables.

1.– Deialdi honen bidez finantzatu edo diruz lagundu ahal izango diren gastuak 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean ordainduko dira, betiere dirulaguntzaren xedearekin lotuta badaude.

1.– Los gastos que podrán ser financiados subvencionados por esta convocatoria son los efectivamente pagados entre, el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, que estén relacionados con el objeto de la subvención.

2.– Erakunde onuradunen instalazio eta egoitza sozialen mantentze-lanei eta funtzionamenduari zuzenean lotuta dauden eta erakundeak betearazpen-aldian izan dituen gastuak lagundu ahal izango dira diruz, hau da, hornidura-gastuak (argia, ura), lokalaren errentamendu-gastuak, kanpoko zerbitzuen gastuak, bai eta euren langileen edo kanpoko langileen gastuak ere, baldin eta dirulaguntzaren xede diren helburuen zerbitzura badaude eta erakundea sendotzen eta garatzen laguntzen badute. Inputatu beharreko egitura-gastuen ehunekoaren muga dirulaguntzaren xedearekin lotutako jardueren ehunekoaren arabera finkatuko da.

2.– Se podrán subvencionar gastos directamente asociados al mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones y sedes sociales de las entidades beneficiarias contraídos por la entidad durante del periodo de ejecución, es decir gastos de suministros (luz, agua), gastos de arrendamiento de local, de servicios externos, así como gastos de personal propio o ajeno que estén al servicio de los fines objeto de la subvención y ayuden a la consolidación fortalecimiento y desarrollo de la organización. El límite del porcentaje de gastos de estructura a imputar, se establecerá en función del porcentaje de actividades relacionadas con objeto de la subvención.

3.– Ez dira diruz lagunduko honako gastu hauek: finantza-gastuak; inbertsio-gastuak; administrazio-lizentziak; berandutze-errekarguak, eta zehapen administratibo eta penalak, honako hauek barne direla: ordainketetan berandutzearen ondoriozko zehapenak; zerga, tributu eta tasak edo Gizarte Segurantzako kuotak ez ordaintzearen ondoriozkoak, eta prozedura judizialen eta gatazkak borondatez konpontzeko bestelako prozeduren gastuak.

3.– No serán subvencionables los siguientes gastos: gastos financieros, gastos de inversión, licencias administrativas, recargos de mora y sanciones administrativas y penales, incluidos los derivados de la demora en el pago o del impago de impuestos, tributos y tasas, impagos a las cuotas de Seguridad Social y gastos de procedimientos judiciales, así como de otros procedimientos de resolución voluntaria de conflictos.

4.– Artikulu honetan zehaztu ez diren gaiei dagokionez, oinarrizko araudi gisa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 31. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

4.– Para las cuestiones no especificadas en este artículo se aplicará, como legislación básica, lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. artikulua.– Dirulaguntza-lerroak: balorazio-irizpide orokorrak eta espezifikoak.

Artículo 4.– Líneas de subvención: Criterios generales y específicos de valoración.

Bi dirulaguntza-lerro ezartzen dira, baliabideak esleitzeko irizpide orokor eta espezifikoen arabera.

Se establecen dos líneas de subvención de acuerdo con criterios generales y específicos de asignación de recursos.

1. lerroa: erakundeen jarduera eta ekintza-eremua (sareko lana, ikusgarritasuna, zabalkundea, jardueren jarraipena eta abar). Balorazio-irizpide orokorrak.

Línea 1: Actividad y ámbito de actuación de las entidades (trabajo en red, visibilización, difusión, seguimiento de actividades, etc.). Criterios generales de valoración.

1.– Lurralde-ezarpena.

1.– Implantación territorial.

Lehenik eta behin, baloratuko da erakundeak EAEko lurralde historikoan izatea jarduera-eremua eta presentzia instituzionalaren eremua. Horretarako, estatutuetan agertzen den lurralde-eremua egiaztatuko da.

En primer lugar, se valorará que la entidad tenga su ámbito de actuación y presencia institucional a nivel de Territorio Histórico de la CAE. Para ello, se verificará el ámbito territorial que figure en sus estatutos.

Bigarrenik, tokiko jardun-eremua baloratuko da.

En segundo lugar, se valorará el ámbito de actuación a nivel local.

2.– Sareko lana: beste erakunde batzuekin lankidetzan egindako jarduerak.

2.– Trabajo en red: actividades realizadas en colaboración con otras entidades.

Baloratuko da erakundeak sarean egitea ahalik eta jarduera gehien, eta ahalik eta erakunde gehienekin. Horretarako, 2019. urtea hartuko da erreferentzia gisa, bai eta aurreikusitako jarduera-plana eta 2021ean egindako jarduerak ere (III. eranskina).

Se valorará que la entidad desarrolle el máximo número de actividades en red, con el máximo número de entidades. Para ello, se tomará como referencia el año 2019 y el Plan de actividades previsto y las actividades ya realizadas en 2021 (Anexo III).

3.– Dirulaguntzaren xede diren jardueretan izandako dedikazioa eta espezializazioa.

3.– Especialización- Dedicación a las actividades objeto de la subvención.

Baloratuko da erakundeak dirulaguntzaren xedearekin lotutako ekintzetan kontzentratzea bere jarduera; beraz, erakundeei puntuazio handiagoa emango zaie, baldin eta egiaztatzen badute 2021erako dituzten programa eta jarduera guztiak zuzenean daudela lotuta dirulaguntzaren xede den gaiarekin, hau da, emakumeen ekintzailetza sustatzearekin eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzearekin (IV. eranskineko eredua).

Se valorará que la entidad concentre su actividad en actuaciones relacionadas con el objeto de la subvención, por lo que se otorgará mayor puntuación a entidades que acrediten que la totalidad de sus programas y actividades para el año 2021 estén directamente relacionadas con la temática objeto de la subvención, promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones (modelo Anexo IV).

4.– Afiliazioa.

4.– Afiliación.

Erakunde osoan bazkidetutako pertsonen kopuru osoa baloratuko da.

Se valorará el número total de personas asociadas al conjunto de la entidad.

Hori baloratzeko, egoera hori legez egiaztatzen duen edozein dokumentu aurkeztuko da, edo, halakorik ezean, legezko ordezkariak sinatutako erantzukizunpeko adierazpen bat, non zehaztuko baita zenbat afiliatu dauden eskabidea aurkeztu den egunean.

Para su valoración se presentará cualquier documento que lo acredite legalmente o, en su defecto, una declaración responsable firmada por la representante legal en el que especifique el número de personas afiliadas a fecha de la presentación de la solicitud.

Bereizi egingo da zenbat diren partaidetza-kuota ordaintzen duten bazkideak, eta zenbat, bazkide izanda ere, kuota ordaintzen ez dutenak. Balorazio handiagoa emango zaie kuota ordaintzen duten bazkide kopuru handiena duten erakundeei.

Se distinguirá el n.º de asociadas que abonen su cuota de participación y la que, siendo asociadas, no abonen cuota. Se establecerá mayor valoración a las entidades que presenten mayor n.º de asociadas que abonen cuota.

5.– Boluntariotza.

5.– Voluntariado.

Baloratuko da zenbat pertsona aritzen diren boluntario gisa, dirulaguntzaren xede diren helburuak betetzeko.

Se valorará el n.º de personas que actúen como voluntarias para el ejercicio de los fines objeto de la subvención.

Balorazioa egiteko, tarteen araberako boluntario kopuruari dagokion puntuazio-banaketa finkatuko da. Hori baloratzeko, egoera hori legez egiaztatzen duen edozein dokumentu aurkeztuko da, edo, halakorik ezean, legezko ordezkariak sinatutako dokumentu bat, non zehaztuko baita zenbat boluntario dauden eskabidea aurkeztu den egunean.

A efectos de valoración se establecerá la correspondiente distribución de puntuación en relación con el número de personas voluntarias incluidas por intervalos. Para su valoración se presentará cualquier documento que lo acredite legalmente o, en su defecto, un documento firmado por la representante legal en el que especifique el número de personas voluntarias a fecha de la presentación de la solicitud.

6.– 2019an egindako jarduerak.

6.– Actividades realizadas 2019.

2019an egindako jarduerak baloratuko dira, bereziki dirulaguntzaren xedearekin zerikusia dutenak.

Se valorarán las actividades realizadas en 2019, en particular, relacionadas con el objeto de la subvención.

Eskabidearekin batera, memoria deskribatzaile bat aurkeztu beharko da (II. eranskina), gutxienez honako hauek jasoko dituena 2019. urteari dagokionez:

En la solicitud se deberá presentar, una memoria descriptiva (Anexo II) que incluya, para el año 2019, al menos:

– Helburuak.

– Objetivos.

– Jarduera-plana (jarduerak, proiektuak...)

– Plan de actuación (actividades, proyectos...)

– Jardueren jarraipen-plana.

– Plan de seguimiento de actividades.

– Emaitzak ebaluatzeko plana.

– Plan de evaluación de resultados.

– Aurrekontua eta finantzaketa.

– Presupuesto y financiación.

– Aholkularitzarako eta informaziorako baliabideak, didaktikoak eta suntsikorrak.

– Recursos de asesoramiento, información, didácticos y fungibles.

Memoriarekin batera, laburpen-taula bat aurkeztu beharko da, datu hauekin:

Se deberá presentar un cuadro resumen que acompañe a la memoria con los siguientes datos:

– Emakume ekintzaileak eta zuzendaritza-postuetan dauden emakumeak ikusarazteko jardueretan (ikastaroak, proiektuak, jardunaldiak, sariak eta abar) parte hartzen duten pertsonen kopuru osoa.

– N.º de participantes totales en las actividades de visibilización de las mujeres emprendedoras y de las mujeres en puestos directivos (cursos, proyectos, jornadas, premios, etc.).

– Bazkideei eta bazkide ez direnei informazioa, zabalkundea eta aholkularitza emateko jardueren kopurua.

– N.º actividades de información, difusión y asesoramiento... a sus asociadas y a no asociadas.

– Bazkide berriak eta beste finantzaketa-iturri pribatu batzuk erakartzeko egindako merkataritza- eta marketin-ekintzen kopurua.

– N.º de acciones comerciales y de marketing para la captación de nuevas asociadas y otras fuentes privadas de financiación.

– Jardueren eragina ebaluatzeko plana: baloratuko da erakundeak ebaluazio-plan bat izatea, programatutako jardueren eraginaren jarraipena eta ebaluazioa deskribatuko dituena, horretarako helburuen eta emaitzen adierazleak erabiliz.

– Plan de evaluación de impacto de actividades: se valorará que la entidad disponga de un Plan de evaluación que describa el seguimiento y evaluación de impacto de las actividades programadas, a través de indicadores de objetivo y resultados.

7.– 2021eko ekintzen programa.

7.– Programa de actuación 2021.

Eskabidearekin batera, 2021. urterako memoria deskribatzailea aurkeztu beharko da (II. eranskina):

En la solicitud se deberá presentar, una memoria descriptiva (Anexo II) para el año 2021.

2021ean planifikatutako/egindako jarduerak baloratuko dira, bereziki dirulaguntzaren xedearekin zerikusia dutenak.

Se valorarán las actividades planificadas/realizadas para el año 2021, en particular, relacionadas con el objeto de la subvención.

Balorazioa egiteko, aurreko apartatuan (2019an egindako jarduerak) deskribatutako aurkezpen-formatu bera erabiliko da.

Para la valoración se detallarán en el mismo formato de presentación descrito en el apartado anterior (Actividades realizadas 2019).

8.– Finantza-kontrola.

8.– Control financiero.

Elkarteen legeriak ezartzen dituen kontabilitate- eta finantza-baldintzak betetzen ote diren baloratuko da (VI. eranskina).

Se valorará el cumplimiento de los requisitos contables y financieros que establece la legislación de asociaciones (Anexo VI).

Modu positiboan baloratuko da erakundeak efizientzia-, legezkotasun-, berrikuspen- eta finantza-kontroleko jardueren mende jartzea bere kudeaketa. Arlo honetan, balorazio-maila hauek zehazten dira:

Será objeto de valoración positiva que la entidad someta su gestión a actividades de eficiencia, legalidad, revisión y control financiero. En este ámbito se definen los siguientes grados de valoración:

– Gehieneko puntuazioarekin baloratuko da kanpoko auditoretza independente batek azken 2 urteetan egiaztatu izana.

– Se valorará con la puntuación máxima la acreditación de una auditoría externa independiente en 2 los últimos años.

– Kanpoko erakunde batek ikuskatu ez badu, bigarren puntuazio-mailan baloratuko da ekonomia- eta finantza-arloko barne-kontrola, kontabilitate-arauen arabera.

– En el caso de no estar auditada por una entidad externa, se valorará, en segundo nivel de puntuación, el control interno económico financiero, según normas de contabilidad.

2. lerroa: bazkideen ordezkaritza txikiagoa eta/edo finantza-nahikotasun txikiagoa duten erakundeen hazkundea bultzatzea. Balorazio-irizpide espezifikoak.

Línea 2: Impulso al crecimiento de las entidades con menor representación de asociadas y/o menor suficiencia financiera. Criterios de valoración específicos.

Irizpide hori dirulaguntzaren 1. lerroan 50 puntu edo gehiago lortu dituzten erakundeei aplikatuko zaie, eta oinarri sozial eta finantza-nahikotasun gutxien duten erakundeei banatuko zaie, hazkundea pizteko kontzeptu gisa, eta, betiere, 6. artikuluan (2. lerroa) deskribatutako irizpide espezifikoen, baremoen eta puntuazioen arabera:

Este criterio será aplicable a las entidades que hayan obtenido 50 puntos o más en la línea 1 de subvención y se distribuirá, en concepto de estímulo a su crecimiento, a las entidades con menor base social y menor suficiencia financiera, de acuerdo con los criterios específicos, baremos y puntuaciones descritas en el artículo 6 (Línea 2):

Baremoei eta puntuazioei buruzko xehetasunak 6. artikuluan daude jasota.

El detalle de los baremos y puntuaciones figura en el artículo 6.

5. artikulua.– Dirulaguntza-lerroak eta esleitutako zenbatekoak.

Artículo 5.– Líneas de subvención y cuantías asignadas.

Erakunde bakoitzari emango zaion gehieneko zenbatekoa lerro bakoitzean diruz lagundu daitekeen jardueraren guztizko zenbatekoaren adinakoa izango da; hau da, dirulaguntzaren 1. lerroaren kasuan, 95.000,00 euro, eta dirulaguntzaren 2. lerroaren kasuan, 5.000,00 euro.

La cuantía límite para otorgar a cada entidad es el importe total de la actividad subvencionable para cada línea, en la Línea 1 de la subvención, 95.000,00 euros y en la Línea 2 de la subvención, 5.000,00 euros.

Dirulaguntzen partidak bereizteko, betiere baliabideen banaketarako irizpide orokor eta espezifikoekin bat etorriz, dirulaguntzaren zenbateko osoaren banaketa 2 dirulaguntza-lerrotan aurkezten da:

Con objeto de diferenciar las partidas de subvención, de acuerdo con los criterios generales y específicos de reparto de recursos, se presenta la distribución de la cuantía total de la subvención en 2 líneas de subvención:

1. lerroa: erakundeen jarduera eta ekintza-eremua (sareko lana, ikusgarritasuna, zabalkundea, jardueren jarraipena eta abar). Oinarrizko zenbatekoa eta zenbateko aldakorra (95.000,00 euro).

Línea 1: Actividad y ámbito de actuación de las entidades (trabajo en red, visibilización, difusión, seguimiento de actividades, etc.) Cuantía básica y cuantía variable (95.000,00 euros).

a) Oinarrizko zenbatekoa:

a) Cuantía básica:

Lerro honen zenbateko osotik, 50.000,00 euro banatuko dira (zati berdinetan) 50 puntu edo gehiago lortzen dituzten erakundeen artean, 6. artikuluan adierazitako balorazio-irizpide orokorren haztapenean definitutako puntuazioak oinarri hartuta.

50.000,00 euros del total de la cuantía de esta línea, se distribuirán de forma equitativa (partes iguales) entre las entidades que obtengan 50 puntos o más, a partir de las puntuaciones definidas en la ponderación de criterios generales de valoración, indicados en el artículo n.º 6.

50 puntu edo gehiago lortzen dituzten erakundeak 6 baino gehiago badira, puntuazio handiena lortu duten 6 erakundeetara mugatuko da oinarrizko zenbatekoaren banaketa. Seigarren tokian geratu diren erakundeen puntuazioan berdinketa badago, zenbateko proportzionala (guztizkoaren 1/6) haien artean banatuko da.

En el caso de que el número de entidades que obtuviesen 50 puntos o más fuera superior a 6, el reparto de la cuantía básica se limitará a las 6 que hayan obtenido mayor puntuación. Si se produjera un empate de puntuación entre las entidades que hayan quedado en sexto lugar, la cuantía proporcional (1/6 del total) se repartirá entre ellas.

b) Zenbateko aldakorra:

b) Cuantía variable:

Gainerako zenbatekoa, 45.000,00 euro, puntuazio onenak lortzen dituzten 4 erakundeen artean banatuko da, 6. artikuluan adierazitako balorazio-irizpide orokorren haztapenean zehaztutako puntuazioak oinarri hartuta, ehuneko hauen arabera:

El resto de la cuantía, 45.000,00 euros, se distribuirá entre las 4 entidades que obtengan mejores puntuaciones, a partir de las puntuaciones definidas en la ponderación de criterios generales de valoración, indicados en el artículo n.º 6, en base a los siguientes porcentajes:

– % 32 esleituko zaio puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– El 32 % se asignará a la entidad que haya obtenido mayor puntuación.

– % 27, bigarren puntuaziorik handiena lortzen duen erakundeari.

– El 27 % a la entidad que haya obtenido la 2.ª mayor puntación.

– % 23, hirugarren puntuaziorik handiena lortzen duen erakundeari.

– El 23 % a la entidad que haya obtenido la 3.ª mayor puntación.

– % 18, laugarren puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– El 18 % a la entidad que haya obtenido la 4.ª mayor puntación.

Baldin eta 50 puntu edo gehiago lortu dituzten 4 erakunde parte-hartzaile baino gutxiago badaude, soberakina bidezko eran banatuko da eskatutako gutxieneko puntuazioa lortu duten erakundeen artean.

En el caso de que hubiese menos de 4 entidades participantes que hayan obtenido 50 puntos o más, el remanente se repartirá equitativamente entre las entidades que hayan obtenido la puntuación mínima exigida.

Puntuazioetan berdinketa badago, balorazio-fase aldakorrean esleitutako gehieneko zenbatekoa (45.000,00 euro) ezin izango da inoiz gainditu. Hala badagokio, banaketa hau aplikatuko da: puntuazio onena lortzen duten bi erakunde badaude, adibidez, puntuaziorik handienean (% 32), portzentaje hori % 29,5era egokituko da erakunde bakoitzarentzat. Ondorioz, hurrengo sailkatuak 3. postua izango du eta % 23 egokituko zaio, eta horrela hurrenez hurren.

Si hubiera empate en las puntuaciones, la cuantía máxima asignada en la fase de valoración variable (45.000,00 euros) nunca se podrá superar. Llegado el caso, se aplicará la siguiente forma de reparto: si hubiese dos entidades que obtuvieran la misma mejor puntuación, por ejemplo, en la mayor puntuación (32 %), este porcentaje se reajustaría al 29,5 % para cada una de ellas. En consecuencia, la siguiente clasificada pasará a ocupar la 3.ª posición y le corresponderá el 23 %, y así sucesivamente.

2. lerroa: bazkideen ordezkaritza txikiagoa eta/edo finantza-nahikotasun txikiagoa duten erakundeen hazkundea bultzatzea. Zenbateko aldakorra (5.000,00 euro).

Línea 2: Impulso al crecimiento de las entidades con menor representación de asociadas y/o menor suficiencia financiera. Cuantía variable (5.000,00 euros).

Dirulaguntzaren 1. lerroan 50 puntu edo gehiago lortu dituzten erakundeei baino ez zaie aplikatuko dirulaguntza-lerro honen zenbatekoa (5.000,00 euro). Zenbateko hori hazkunderako pizgarri gisa banatuko zaie, bai bazkideen kopuruari dagokionez, bai beste finantzaketa-iturri pribatu batzuk erakartzeari dagokionez, oinarri sozial txikiena eta finantza-nahikotasun txikiena duten erakundeei, 6. artikuluan (2. lerroa) deskribatutako irizpide espezifikoen, baremoen eta puntuazioen arabera:

La cuantía de esta línea de subvención (5.000,00 euros) solo será aplicable a las entidades que hayan obtenido 50 puntos o más en la Línea 1 de subvención. Esta cantidad se distribuirá, en concepto de estímulo a su crecimiento, tanto en n.º de asociadas como en captación de otras fuentes privadas de financiación, a las entidades con menor base social y menor suficiencia financiera; todo ello, de acuerdo con los criterios específicos, baremos y puntuaciones descritas en el artículo 6 (Línea 2):

Zenbatekoaren banaketa:

Distribución de la cuantía:

– 2.500,00 euro, puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– 2.500,00 euros a la entidad que obtenga la mayor puntuación.

– 1.500,00 euro, bigarren puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– 1.500,00 euros a la entidad que obtenga la 2.ª mayor puntuación.

– 1.000,00 euro, hirugarren puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– 1.000,00 euros a la entidad que obtenga la 3.ª mayor puntuación.

6. artikulua.– Balorazio-irizpide orokorrak eta espezifikoak: mailaketa eta puntuazioak.

Artículo 6.– Criterios generales y específicos de valoración: graduación y puntuaciones.

Dirulaguntza esleitzeko, agindu honen 1. artikuluaren 2. apartatuan ezarritako aurrekontu-kredituaren zenbatekoaz gain, balorazio-irizpideen baremo eta puntuazio hauek hartuko dira kontuan:

Para la adjudicación de la subvención, además de la cuantía del crédito presupuestario establecido en el apartado 2 del artículo 1 de la presente Orden, se tendrán en cuenta los siguientes baremos y puntuaciones de los criterios de valoración.

1. lerroa: oinarrizko zenbatekoa eta zenbateko aldakorra zehazteko irizpideak, mailaketa eta puntuazioak.

Línea 1: Criterios, graduación y puntuaciones para determinar la cuantía básica y cuantía variable.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2. lerroa: zenbateko aldakorra zehazteko irizpideak, mailaketa eta puntuazioak.

Línea 2: Criterios, graduación y puntuaciones para determinar la cuantía variable.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

7. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 7.– Tramitación electrónica.

1.– Laguntzak emateko deialdi honetako eskabide, errekerimendu, jakinarazpen, zuzenketa, justifikazio eta gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoz egingo dira.

1.– La realización de las solicitudes, requerimientos, notificaciones, subsanaciones, justificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión de ayudas se efectuarán por medios electrónicos.

2.– Helbide honetara jo behar da administrazio-prozeduraren informazio-fitxa ikusteko, non eskuragarri baitaude eskaera izapidetzeko jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak, ereduak eta eskaera-inprimakia: https://euskadi.eus/zerbitzuak/1112301

2.– La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1112301

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartzen diren identifikazioko eta sinadura elektronikoko bitartekoak helbide honetan jasota daude: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Eskaera elektronikoki izapidetu ahal izango da, ordezkari baten bidez; horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordeen Erregistro elektronikoan inskriba daiteke ordezkaritza, helbide honetan sartuta: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

La solicitud se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

3.– Agindu honetako espedienterako irispidea, eta errekerimendu, jakinarazpen, zuzenketa, justifikazio eta eskabidearen osteko gainerako kudeaketak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren «Nire Karpeta» atalaren bitartez egingo dira (https://www.euskadi.eus/micarpeta).

3.– El acceso al expediente, los requerimientos, notificaciones, subsanaciones, justificaciones y demás trámites posteriores a la solicitud implicados en esta Orden se realizarán a través de «Mi Carpeta» de la sede electrónica de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/micarpeta).

8. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 8.– Presentación de las solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta.

2.– Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos accediendo a la citada sede electrónica de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da. Halaber, laguntza-eskabidearen ondoriozko jardueretan, eta prozedurak irauten duen bitartean, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean xedatutakoa betez.

3.– La solicitud de ayuda podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartu direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

4.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

9. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 9.– Documentación.

1.– Eskabidea, erantzukizunpeko adierazpenak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuratu daitekeen inprimakian egin beharko da (I. eranskina).

1.– La solicitud, que incluye las declaraciones responsables, se cumplimentará en el formulario disponible en la sede electrónica de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Anexo I).

2.– Eskabidearekin batera, agiri hauek ere aurkeztu beharko dira:

2.– Dicha solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

a) Sinatzailearen identifikazioa, edo, hala badagokio, deialdi hau kudeatzen duen organoari hura egiaztatzeko emandako baimena, eta haren ordezkaritza egiaztatzen duen agiria, edo erakundeko organo eskudunak emandako ziurtagiria, sinatzaileak haren izenean jarduteko gaitasuna duela egiaztatzen duena.

a) Identificación de la persona firmante, o en su caso autorización al órgano gestor de esta convocatoria para la comprobación de la misma, y documento que acredite la representación que ostenta, o certificado del órgano competente de la organización que acredite la capacidad de la persona firmante para obligarse en nombre de ella.

b) Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ).

b) Número de identificación fiscal (NIF)

c) Behar bezala legeztatutako estatutuak.

c) Estatutos debidamente legalizados.

d) 2019ko eta 2021eko jarduera-memoriak (II. eranskina).

d) Memorias de actividades 2019 y 2021 (Anexo II).

3.– Erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, zeina eskabidearen inprimakian baitago eta eskatzaileak bete baitu bere erantzukizunpean (V. eranskina), honako baldintza hauek betetzen direla egiaztatuko da:

3.– Mediante una declaración responsable, incluida en el formulario de la solicitud realizada bajo su responsabilidad (Anexo V), se acreditará el cumplimiento de los siguientes requisitos.

a) Edozein administraziok edo erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako beste edozein dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideren egoera (eskatuta, jasota edo izapidetzen).

a) La situación en que se encuentre (solicitada, concedida o en trámite) cualquier otra subvención, ayuda, ingreso u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzulketa- edo zehapen-prozeduren egoera, artean izapidetzen ari direnak.

b) La situación de los procedimientos de reintegro o sancionadores que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se hallen en tramitación.

c) Erakunde eskatzailea ez egotea epai irmo bidez zigortuta dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorrarekin, edo ez izatea zigorrik prebarikazioagatik, eroskeriagatik, diru publikoen erabilera bidegabeagatik, influentzia-trafikoagatik, iruzur eta ordainarazpen ilegalengatik edo hirigintza-delituengatik.

c) Que la entidad solicitante no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

d) Erakunde eskatzaileak egunean izatea dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketa, erregelamenduz ezarritako eran.

d) Que la entidad solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

e) Erakunde eskatzailea ez egotea epai irmo bidez zigortuta dirulaguntzak lortzeko aukera galtzeko zigorrarekin, lege honetan edo beste batzuetan zehaztutakoaren arabera.

e) Que la entidad solicitante no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan.

f) Erakunde eskatzaileak, sexu-bereizkeria dela-eta, ez izatea zehapen penal edo administratiborik dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorrarekin, eta debeku hori ere ez izatea Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea dela-eta.

f) Que la entidad solicitante no ha sido sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

g) Egiazkoak direla eskabidean eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta eskatzaileak betetzen dituela dirulaguntza hauek jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

g) Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiarios de estas subvenciones.

4.– Organo kudeatzaileak automatikoki eta beharrezkoa den guztietan egiaztatuko du laguntzak eskatzen dituzten erakundeek egunean dituztela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, horretarako haien baimena behar izan gabe. Hala ere, erakunde eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

4.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las entidades solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos. No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación correspondiente.

Elkarteen Erregistroan inskribatuta egoteari buruzko ziurtagiria ofizioz egingo da, organo kudeatzailearen bitartez.

La acreditación de la inscripción en el Registro de Asociaciones se obtendrá de oficio por el órgano gestor.

10. artikulua.– Eskabidean egindako hutsak zuzentzea.

Artículo 10.– Subsanación de los defectos de la solicitud.

Dirulaguntza-eskabideak ez badaude osorik beteta edo nahitaezko agiri guztiak ez baditu, erakunde eskatzaileari eskatuko zaio 10 eguneko epean hutsa zuzentzeko edo nahitaezkoak diren dokumentuak aurkezteko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluak adierazitako ondorioetarako.

Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá a la organización solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. artikulua.– Eskabideak baloratzeko batzordea.

Artículo 11.– Comisión de valoración de las solicitudes.

1.– Balorazio-batzorde batek baloratuko ditu aurkezten diren proiektuak, ezarrita dauden irizpideak aplikatuz, eta ebazpen-proposamena bidaliko dio organo eskudunari.

1.– La valoración de los proyectos presentados, en aplicación de los criterios establecidos, se llevará a cabo por una Comisión de Valoración, que presentará la propuesta de resolución al órgano competente.

2.– Hauek izango dira Balorazio Batzordeko kideak:

2.– Serán miembros de la Comisión de Valoración:

– Francisco Pedraza Moreno, Enplegu eta Gizarteratzeko zuzendaria.

– Francisco Pedraza Moreno, Director de Empleo e Inclusión.

– Iratxe Moreno Yarritu, Enplegu eta Gizarteratze Zerbitzuaren arduraduna.

– Iratxe Moreno Yarritu, responsable del Servicio de Empleo e Inclusión.

– Helena Flores Serrano, Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzako teknikaria.

– Helena Flores Serrano, técnica de la Dirección de Empleo e Inclusión.

– María Sanz de las Heras, Lan eta Enplegu Saileko berdintasun-teknikaria.

– María Sanz de las Heras, técnica de Igualdad del Departamento de Trabajo y Empleo.

12. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 12.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

1.– Deialdi honetan arautzen diren dirulaguntzak bateragarriak dira beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batzuek xede eta helburu bererako ematen dituztenekin. Edonola ere, dirulaguntzaren zenbatekoak ezingo du gainditu diruz lagunduko den jardueraren kostu osoa.

1.– Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras que, con el mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas por otras Administraciones o entidades públicas o privadas. En cualquier caso, el importe de las subvenciones no podrá superar el coste total de la actividad objeto de subvención.

2.– Agindu honetan jasotako laguntzekin batera, erakunde onuradunak jasotzen baldin baditu beste administrazio edo entitate publiko edo pribatu batzuek arrazoi eta helburu bererako emandako beste laguntza batzuk, eta laguntza horien baturak diruz lagundu den jardueraren kostu osoa gainditzen badu, soberakina bateraezina dela adieraziko da, eta gutxitu egingo da Eusko Jaurlaritzak Lan eta Enplegu Sailaren bitartez eman beharreko laguntzaren zenbatekoa.

2.– Cuando las ayudas de la presente Orden concurran con cualesquiera otras que por el mismo motivo y finalidad perciba la entidad beneficiaria de otras Administraciones o entidades públicas o privadas, si la suma de las mismas superase el coste total de la actividad objeto de subvención, se declarará la incompatibilidad de dicho exceso, reduciéndose el importe de la ayuda a conceder por el Gobierno Vasco a través del Departamento de Trabajo y Empleo.

13. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, epea eta publikotasuna.

Artículo 13.– Gestión, resolución, plazo y publicidad.

1.– Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza izango da agindu honetan araututako dirulaguntzak kudeatzeko organo eskuduna.

1.– El órgano competente para la gestión de las subvenciones reguladas en la presente Orden será la Dirección de Empleo e Inclusión.

2.– Enplegu eta Gizarteratze Sailburuordetzaren titularrak emandako ebazpenaren bidez emango edo ukatuko dira deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak.

2.– La concesión y denegación de las subvenciones previstas en la presente convocatoria se efectuará mediante resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Empleo e Inclusión.

Ebazpen horrek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuari, hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

Dicha resolución no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Ebazpena, gehienez ere, 4 hilabeteko epean eman beharko da, bai eta erakunde interesdunei jakinarazi ere, agindu hau indarrean jartzen denetik aurrera. Epe hori igaro, eta ez bada ebazpena berariaz jakinarazi, eskabidea ezetsi egin dela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– La resolución deberá dictarse y ser notificada a las entidades interesadas en el plazo máximo de 4 meses, contado desde que la presente Orden surta efectos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie elkarte interesdunei, eta, horrez gain, urtero, esleipendunen zerrenda eta emandako dirulaguntzen zenbatekoa argitaratuko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori).

4.– La resolución será notificada individualmente de forma electrónica a cada asociación interesada, sin perjuicio de que con carácter anual se publique en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de las entidades beneficiarias y de las ayudas concedidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores, de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

14. artikulua.– Dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea.

Artículo 14.– Modificación de la resolución de concesión.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen badira, eta ulertzen baldin bada dirulaguntzaren helburua bete egin dela eta, hala badagokio, beste edozein administraziok edo erakunde publiko zein pribatuk emandako dirulaguntzak edo laguntzak lortu badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, baldin eta erakunde onuraduna izateko agindu honetan ezarritako betekizunak betetzen badira. Ondorio horietarako, Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzak likidazio-ebazpena emango du, eta, bertan, emandako dirulaguntzen zenbatekoak berregokituko dira, eta entitate onuradunek itzuli egin beharko dituzte soberakin gisa jasotako zenbatekoak.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas concedidas por cualesquiera otras Administraciones o entidades públicas o privadas, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos establecidos en esta Orden para ser entidad beneficiaria. A estos efectos, la Dirección de Empleo e Inclusión dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas y se procederá por parte de las entidades beneficiarias a la devolución de los importes recibidos en exceso.

15. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de las organizaciones beneficiarias.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan aipatutako betebeharrak betetzeaz gain, laguntzen onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte:

Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que en su caso resulten aplicables, las entidades beneficiarias de las ayudas quedan obligadas a:

1.– Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzaren aurrean justifikatzea. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluaren arabera egingo da hori, 2021eko abenduaren 31 baino lehen, dirulaguntzak eman zireneko helburua bete dela egiaztatzeko. Horretarako, egindako jardueren azalpen-memoria aurkeztu beharko da. Gainera, justifikazio-kontu bat erantsi beharko da (VIII. eranskina) 2021. urtean egindako gastuekin. Kontu horretan jasoko da gastu arrunten eta funtzionamendu-gastuen zerrenda, aintzat hartuta eskuratze-kostua ezin dela izan merkatuko balioa –nominak, fakturak eta abar– baino handiagoa. Horien originalak edo kopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira, bai eta, hala badagokio, kontratatutako langileen Gizarte Segurantzako kotizazioa egiaztatzen duten TC kotizazio-buletinak ere. Eskaeraren ondorengo izapide elektronikoak, justifikazioak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta»ren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

1.– Justificar ante la Dirección de Empleo e Inclusión. La justificación debe hacerse de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, el cumplimiento de la finalidad para la que se concedieron las subvenciones mediante la presentación de una Memoria explicativa de las actividades realizadas. Además, deberá adjuntarse una cuenta justificativa (Anexo VIII) con los gastos realizados en el año 2021, en la que figure la relación de gastos corrientes y de funcionamiento, teniendo en cuenta que el coste de adquisición no puede ser superior al valor de mercado –nóminas, facturas, etc.– aportando originales o copias compulsadas de las mismas y, en su caso, de los boletines de cotización TC, acreditativos de la cotización a la Seguridad Social del personal contratado. Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

2.– Laguntzak zertan eta zelan erabili diren ziurtatu beharko da zerrenda bidezko bermeen bitartez, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoa betetzeko. Dekretu horretan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horien itzulketei buruzko erregimen orokorra arautu zen, eta horien kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezarri ziren. Horretarako, betekizun hauek izango dituzte:

2.– Garantizar el destino y aplicación de las ayudas mediante garantías relacionales, conforme a lo previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión, para lo cual quedarán obligadas a:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza emateko ebazpenari buruzko jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de la resolución de la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza zertarako eman den, horretarako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, fiskalizazio-eginkizunetan dihardutela, deialdi honen kontura jasotako dirulaguntzen inguruan eskatutako informazioa ematea.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de las funciones de fiscalización respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

3.– Era berean, erakunde onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotako betekizunak bete behar dituzte.

3.– Asimismo, las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

16. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 16.– Forma de pago.

Ordainketa zatika egingo da, honela:

El pago será fraccionado, abonándose de la siguiente manera:

a) Lehenengo ordainketa dirulaguntzaren % 50 izango da, eta dirulaguntza emateko Ebazpena jakinarazi ondoren ordainduko da.

a) Un primer pago por el importe equivalente al 50 % de la subvención, que se abonará tras la notificación de la Resolución de concesión de la subvención.

b) Bigarren ordainketa, dirulaguntzaren gastu osoa justifikatu ondoren egindako likidazioaren ondoriozko zenbatekoari dagokiona, 2021eko abenduaren 31 baino lehen egin beharko da.

b) El segundo pago, correspondiente al importe resultante de la liquidación efectuada tras la justificación del gasto total de la subvención, que deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de 2021.

Ebazpena aldekoa bada, erakunde eskatzaileek alta emanda egon beharko dute Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroan, ordainketak egin ahal izan daitezen.

Las entidades solicitantes deberán estar dadas de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía para poder efectuar los pagos, en caso de resolución aprobatoria.

17. artikulua.– Arauak ez betetzea eta erantzukizunak.

Artículo 17.– Incumplimientos y responsabilidades.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan hartu zen baldintzaren bat bete ez dela egiaztatzen bada, jasotako zenbatekoak eta dirulaguntzen arloan aplikatu behar den berandutze-interesa itzuli egin beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluarekin eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren bigarren tituluarekin bat etorriz eta horietan ezarritako moduan.

1.– La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención dará lugar, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Título Segundo del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General el País Vasco las cantidades percibidas más el interés de demora aplicable en materia de subvenciones.

2.– Erantzukizunen araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

2.– El régimen de responsabilidades será el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Era berean, dirulaguntza bueltatzeko arrazoiei dagokienez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluak ezarritako prozedurari jarraituko zaio.

3.– Asimismo, en cuanto a las causas de reintegro de la subvención, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

18. artikulua.– Datuen babesa.

Artículo 18.– Protección de datos.

Agindu hau aplikatuz biltzen diren datu pertsonalak tratatu egingo dira, tratatu ere Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera eta arlo horretan aplikatu beharreko gainerako araudiaren arabera.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

Hona jo dezakezu datu-babesari buruzko informazioa eskuratzeko: https://www.euskadi.eus/dbao/1112301

Para obtener información sobre Protección de Datos puede acceder a la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/rgpd/1112301

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de mayo de 2021.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común