Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

107. zk., 2021eko ekainaren 2a, asteazkena

N.º 107, miércoles 2 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
3163
3163

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 11koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, zeinaren bidez dirulaguntzak ematen baitzaizkie 2021. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei, koadrilei eta mankomunitateei emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak egin eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa ahalbidetzeko.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se conceden subvenciones, en el ejercicio 2021, a municipios, cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la igualdad de mujeres y hombres.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariaren 2020ko abenduaren 10eko Ebazpenaren bidez, 2021eko ekitaldian Euskadiko Autonomia Erkidegoko udalerriei, koadrilei eta mankomunitateei dirulaguntzak emateko deialdia egin zen. Dirulaguntzak 2021. urteetan emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak egin eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa ahalbidetzeko zuzenduta zeuden.

Por Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, se convocaron subvenciones, en el ejercicio 2021, dirigidas a municipios, cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2020ko abenduaren 10eko Ebazpenaren 13. artikuluan ezartzen da eskaerak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak ebatziko dituela, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den ebazpenaren bidez, deialdiaren 9. artikuluan horretarako izendatutako aukeraketa-batzordearen proposamenaren arabera.

El artículo 13 de la Resolución de 10 de diciembre de 2020 establece que las solicitudes serán resueltas por la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, a propuesta de la Comisión de selección nombrada para tal fin en el artículo 9 de la convocatoria.

Aurreko guztiagatik, hau

Por todo lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean aipatzen diren udalerriei, koadrilei eta mankomunitateei laguntzak ematea, aukeraketa-batzordearen proposamenarekin bat etorriz. Laguntzaren zenbateko osoa laurehun eta laurogeita hamahiru mila bederatziehun eta lau euro eta hamar zentimo (493.904,10) izango da, eta eranskinean zehazten dira udalerriak, koadrilak eta mankomunitateak, lortutako puntuazioa eta diru-kopuru konkretuak.

Primero.– Conceder subvenciones por el importe total de cuatrocientos noventa y tres mil novecientos cuatro euros con diez céntimos (493.904,10) a los municipios, cuadrillas y mancomunidades que se relacionan en el Anexo I con la puntuación obtenida y por los importes concretos que se indican en aquel, de conformidad con la propuesta remitida a tal efecto por la Comisión de selección.

Bigarrena.– Atzera egiteko eskaerak onartzea II. eranskinean aipatzen diren entitateei.

Segundo.– Aceptar las solicitudes de desistimiento de las entidades que se relacionan en el Anexo II.

Hirugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Tercero.– Disponer la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución.

Laugarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa ezar dakioke Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ezar daiteke zuzenean Administrazioarekiko Auzien dagokion epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena jaso eta biharamunetik hasita.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de mayo de 2021.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria,

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común