Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

105. zk., 2021eko maiatzaren 31, astelehena

N.º 105, lunes 31 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
3104
3104

AGINDUA, 2021eko maiatzaren 12koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, seme-alabak dituzten familien onurarako dirulaguntzen aurrekontu-zuzkidurak jakinarazten dituena.

ORDEN de 12 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las familias con hijos e hijas.

Familei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen helburua da familia-politika integral baten oinarriak eta esparrua ezartzea, familien eta familiakideen bizimoduaren kalitatea eta ongizatea hobetzeko asmoz; izan ere, ardurapean seme-alabak dituzten familiei laguntzeko dirulaguntzei buruzkoa da II. tituluaren I. kapitulua, eta 8. artikuluan eskubide subjektiboaren izaera ematen die, bete beharreko baldintzak betetzen badira.

La Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, que tiene por objeto establecer el marco y las bases para una política familiar integral, orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las familias y de sus miembros, dedica el Capítulo I de su Título II a las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, confiriéndoles en su artículo 8 el carácter de derecho subjetivo, siempre y cuando se reúnan los requisitos de acceso.

Gobernu Kontseiluak, 2015eko martxoaren 17ko bilkuran, 30/2015 Dekretua onartu zuen ardurapean seme-alabak dituzten familiei laguntzeko dirulaguntzak arautzeko, eta 2015eko apirilaren 1ean sartu zen indarrean dekretu hori. Arau horrek segida eman zion Familiei Laguntzeko Erakundearteko I. Planaren esparruan 2002an hasi zen seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzen programari, abenduaren 19ko 255/2006 Dekretua indargabetu zuen –seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen zituena–, eta xedapen iragankorretan xedatu zuen zer egoera kudeatuko ziren seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen zituen uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuaren bidez eta 255/2006 Dekretuaren bidez.

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 17 de marzo de 2015, aprobó el Decreto 30/2015, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de abril de 2015. Dicha norma, que daba continuidad al programa de ayudas a las familias con hijos e hijas iniciado en 2002 en el marco del I Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias con Hijos e Hijas (2001-2005), derogó el Decreto 255/2006, de 19 de diciembre, por el que se regulan las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas, estableciendo en sus Disposiciones Transitorias las situaciones que continuarían rigiéndose por el Decreto 176/2002, de 16 de julio, por el que se regulan las ayudas a las familias con hijos e hijas, y por el mencionado 255/2006.

2018ko ekainaren 19ko bilkuran Eusko Jaurlaritzak 2018-2022 aldirako onartutako Euskal Autonomi Erkidegoko familiei laguntzeko erakunde arteko IV. Planaren esparruan, 121/2018 Dekretuak, uztailaren 30ekoa denak, martxoaren 17ko 30/2015 Dekretua aldatu zuen. 121/2018 Dekretuak ardurapeko seme-alaben ondoriozko prestazio ekonomikoak hobetzen ditu, hau da, bigarren semearen edo alabaren laguntzak luzatu egiten ditu eta hirugarren urteko laguntza ematen da. Era berean, bestelako neurri batzuk ere onartzen dira.

Ya en el marco del IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2018-2022, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 19 de junio de 2018, el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, fue modificado por el Decreto 121/2018, de 30 de julio, que mejora las prestaciones económicas por hijo o hija a cargo, introduciendo, entre otras medidas, la percepción de una tercera anualidad de ayuda para los segundos hijos y las segundas hijas.

Laguntza-programa hau Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailaren 2021erako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan dago, sailburuaren 2020ko abenduaren 23ko Aginduaren bidez onartua eta Eusko Jaurlaritzaren webgunean argitaratua (https://www.euskadi.eus/contenidos/orden/planestrategico_subvenciones21/eu_def/adjuntos/Plan-Estrat-Subv-2021_eusk.pdf).

Este programa de ayudas se encuentra incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales para el año 2021, aprobado por Orden de su Consejera de 23 de diciembre de 2020 y publicado en la web del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus/contenidos/orden/planestrategico_subvenciones21/es_def/adjuntos/Plan-Estrat-Subv-2021_cast.pdf).

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51. artikuluaren 9. paragrafoan ezarritakoarekin bat etorriz, eskaera izapidetzeko eskumena duen organoaren erregistroan sartu eta sei hilabeteko epea ebazpenik gabe igarotzeak interesdunak legitimatzen ditu dirulaguntza emateko eskaera administrazio-isiltasunez ezetsi dela ulertzeko.

De conformidad con lo establecido en el párrafo 9 del artículo 51 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, el vencimiento del plazo de seis meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el Registro del órgano competente para su tramitación sin haberse notificado la resolución legitimará a las interesadas o interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención.

Administrazio publikoaren dirulaguntzen jardueran bideratu behar den publikotasun-printzipioa betetzeko xedez, 30/2015 Dekretuaren 30.2 artikuluan dago aurreikusita ezen, familia-politikaren eskumena daukan sailak, sailburuaren agindu baten bidez, urtero jakinaraziko duela zenbateko aurrekontu-zuzkidura dagoen dekretu horretan aurreikusitako laguntzak finantzatzeko, edo, hala badagokio, zuzkidura horren eguneratzearen ondoriozko zenbatekoa finantzatzeko. 176/2002 Dekretuaren 6.3 artikuluak eta 255/2006 Dekretuaren 27.4 artikuluak barnean hartzen zuten zenbateko aurrekontu-zuzkidura esleitu den jakinarazi beharra ere; hala ere, horretarako agindua emateko eskumena Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako sailburuari ematen zioten.

En aras a preservar el principio de publicidad que debe orientar la actividad subvencional de la Administración Pública, el Decreto 30/2015 establece en su artículo 30.2 que el Departamento competente en materia de política familiar, mediante Orden de su Consejero o Consejera, dará a conocer anualmente la dotación presupuestaria correspondiente para la financiación de las ayudas previstas en el mismo o, en su caso, el importe que resulte de su actualización. El artículo 6.3 del Decreto 176/2002 y el artículo 27.4 del Decreto 255/2006 incluían también la obligación de dar a conocer la dotación presupuestaria asignada, si bien atribuían la competencia para dictar la Orden al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Horri dagokionez, beharrezkoa da agindua EHAAn argitaratzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 49.2 artikuluan agindutakoaren arabera –azaroaren 11ko 1/1979 Legegintzako Dekretuak onartu zuen lege hori–. Izan ere, testu horrek dio Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko direla jarraitu beharreko arauak, laguntzen eta dirulaguntzen deialdiak eta, hala gertatzen denean, laguntza emateko proposamena egingo duen organoaren osaera; halaber, interesdunentzat garrantzitsuak diren egintzak ere argitaratuko dira baldin eta modu orokorrean eragiten badiete.

Desde esta perspectiva, también es precisa la publicación de la Orden en el BOPV de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que establece que se publicarán en dicho Boletín las normas reguladoras, las convocatorias de las ayudas y subvenciones, y la composición, en su caso, de los órganos encargados de realizar la propuesta de concesión, y que se publicarán, asimismo, aquellos actos de trascendencia para los interesados y que les afecten de manera general.

Bestalde, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 17. artikuluaren c) letrak xedatzen du familia-politikaren gaian ekimen zuzeneko prestazioen eta jardueren kudeaketa, Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legean bildutako baldintzetan, Familia eta Haurren Zuzendaritzari esleituriko funtzioa dela, eta hori, dekretu horren 15.2 artikuluak xedatzen duenez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Gizarte Politiketako Sailburuordetzaren mendekoa da.

Por otra parte, el apartado c) del artículo 17 del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dispone que la gestión de las prestaciones y actividades de acción directa en materia de política familiar, en los términos recogidos en la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, es una función atribuida a la Dirección de Familias e Infancia, la cual, tal y como dispone el artículo 15.2 de dicho Decreto, depende de la Viceconsejería de Políticas Sociales del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Horren ondorioz, familia-politikaren eskumena daukan sailari egindako aipamenak (30/2015 Dekretua) eta Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailari egindako aipamenak (176/2002 eta 255/2006 Dekretuak) ulertzeko, gaur egun, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari egindakotzat hartu behar dira, eta agindua ematea hango sailburuari dagokio.

Por todo lo enunciado, la mención al Departamento competente en materia de política familiar contenida en el Decreto 30/2015 y la mención al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social contenida en los Decretos 176/2002 y 255/2006 han de entenderse referidas, en la actualidad, al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, correspondiendo a su Consejera dictar la presente Orden.

Horrenbestez, agindu hau EHAAn argitaratzen da, interesdun izan daitezkeenek dirulaguntza programa horren berri izango dutela bermatzeko.

En consecuencia, se procede a su publicación en el BOPV, garantizando con ello el conocimiento de este programa subvencional por parte de las posibles personas interesadas.

Beraz, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 49.2 artikuluan, martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuaren 30.2 artikuluan, abenduaren 19ko 255/2006 Dekretuaren 27.4 artikuluan eta uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuaren 6.3 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, honako hau

En su virtud, conforme a lo dispuesto en los artículos 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; 30.2 del Decreto 30/2015, de 17 de marzo; 27.4 del Decreto 255/2006, de 19 de diciembre; y 6.3 del Decreto 176/2002, de 16 de julio,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– 1.– Ardurapean seme-alabak dituzten familiei laguntzeko dirulaguntzak arautzen dituen martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuan aurreikusten diren dirulaguntzetarako lerroak betetzeko, guztira, 26.877.500,00 euro bideratuko dira gehienez.

Artículo único.– 1.– A los efectos de dar cumplimiento a las líneas subvencionales previstas en el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, se destinará un total máximo de 26.877.500,00 euros.

2.– Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 19ko 255/2006 Dekretuaren esparruan aitortu behar diren dirulaguntzetarako lerroak betetzeko, guztira, 14.900,00 euro bideratuko dira gehienez.

2.– Para las situaciones subvencionables que hayan de reconocerse en el marco del Decreto 255/2006, de 19 de diciembre, por el que se regulan las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas, se destinará un total máximo de 14.900,00 euros.

3.– Seme-alabak dituzten familientzako laguntzak arautzen dituen uztailaren 16ko 176/2002 Dekretua betetzeko eman behar diren dirulaguntzetarako, guztira, 43.200,00 euro bideratuko dira gehienez.

3.– Para las ayudas económicas que deban otorgarse en ejecución del Decreto 176/2002, de 16 de julio, que regula las ayudas a las familias con hijos e hijas, se destinará un total máximo de 43.200,00 euros.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuan, abenduaren 19ko 255/2006 Dekretuan eta martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuan (12.1, 27.1 eta 30.1 artikuluetan hurrenez hurren) xedatutakoaren arabera, hasierako aurrekontu-zuzkiduran eguneratzerik gertatzen bada, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren agindu baten bidez argitaratuko da hori.

En el supuesto de que se produzcan actualizaciones de la inicial consignación presupuestaria, de conformidad con lo previsto en el Decreto 176/2002, de 16 de julio, en el Decreto 255/2006, de 19 de diciembre, y en el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, artículos 12.1, 27.1 y 30.1, respectivamente, se dará publicidad a esta circunstancia mediante Orden de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de mayo de 2021.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común