Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

103. zk., 2021eko maiatzaren 27a, osteguna

N.º 103, jueves 27 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3055
3055

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 11koa, Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako higiezinetan obrak gauzatzeko eta karpak hornitzeko eta instalatzeko gastuak finantzatzeko laguntzen deialdia egiten duena, Hezkuntzako sailburuaren 2020ko abenduaren 2ko Agindua (Udalaguntza-2020) aplikatuta.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2021, del Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, por la que se da publicidad a la financiación de los gastos de ejecución de obras y suministro e instalación de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa, en aplicación de la Orden de 2 de diciembre de 2020, del Consejero de Educación (Udalaguntza-2020).

Ikusita 2020ko abenduaren 2ko Agindua, Hezkuntzako sailburuarena, hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dituzten udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuen finantzaketa arautzen duena.

Vista la Orden de 2 de diciembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se regula la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras y suministro e instalación de carpas en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la administración educativa.

Ikusita 2021eko apirilaren 29koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2020ko abenduaren 2ko Agindua, hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako higiezinetan obrak egiteko eta karpak hornitu eta instalatzeko gastuak finantzatzeko laguntzen deialdia egiten duena (Udalaguntza-2020), aurrekontu-kreditua handituz.

Vista la Orden de 29 de abril de 2021, del Consejero de Educación, de modificación de la Orden de 2 de diciembre de 2020, por la que se convocan ayudas a la financiación de los gastos de ejecución de obras y suministro e instalación de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-2020), ampliando el crédito presupuestario.

Kontuan izanik aurkeztutako eskabideak, ebaluatutako txostenak, lehentasun-irizpideak, eta Balioespen Batzordeak, deialdiko bederatzigarren artikuluaz bat eratuak, aurkeztutako ebazpen proposamena, honako hau

Vistas las solicitudes presentadas, los informes evaluados, los criterios de preferencia y la propuesta de resolución elevada por la Comisión de Valoración formada de acuerdo con el artículo noveno de la Orden de 2 de diciembre de 2020,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Hezkuntza-administrazioaren menpeko ikastetxeek funtzionatzen duten udal-jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuen finantzaketa onartzea, udalei, ebazpen honen I. eranskinean aipatutako zenbatekoekin.

Primero.– Conceder la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras y suministro e instalación de carpas en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la administración educativa, a los Ayuntamientos y por los importes que se mencionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Bigarrena.– Udalek, finantzaketarako hautaturiko ikastetxeen titular izaki, esleitutako kopurua jasoko dute, 2020ko abenduaren 2ko Aginduko 13. artikuluari jarraituz.

Segundo.– Los Ayuntamientos, titulares de los centros seleccionados para la financiación, percibirán la cantidad adjudicada de acuerdo con el artículo trece de la Orden de 2 de diciembre de 2020.

Hirugarrena.– II. eranskinean zehaztutako udalen eta ikastetxeen eskaerak ezestea.

Tercero.– Denegar las solicitudes de los Ayuntamientos y Centros que se relacionan en el Anexo II.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honek ez du Administrazio-bidea amaitzen. Hartara, ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, bitarteko elektronikoz, «Nire kudeaketak» atalaren bidez. Horretarako epea hilabete da, ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratu eta hurrengo egunetik aurre

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, por medios electrónicos a través de «Mis Gestiones», ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de la resolución notificada a través del tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi Plataforma Tecnológica para la E-Administración - Platea.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de mayo de 2021.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea,

El Viceconsejero de Administración y Servicios,

PATXI XABIER AIZPURUA TELLERIA.

PATXI XABIER AIZPURUA TELLERIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común