Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

100. zk., 2021eko maiatzaren 24a, astelehena

N.º 100, lunes 24 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2964
2964

AGINDUA, 2021eko maiatzaren 12koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko 2021-2023 aldirako dirulaguntzetarako deialdia egiten duena.

ORDEN de 12 de mayo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convocan, para el periodo 2021-2023, subvenciones para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco.

Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 76. artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta haren lurralde historikoen administrazioek lan publikoa finantzatzera zuzendutako aurrekontu-atalen % 1 baliatu behar dute, gutxienez, Euskal Kultura Ondarea osatzen duten ondasunak kontserbatzeko, zaintzeko, haien zabalkundea egiteko eta haien balioa nabarmentzeko.

El artículo 76 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco establece la obligación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las de sus Territorios Históricos de destinar a la conservación, salvaguarda, puesta en valor y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural Vasco el equivalente, al menos, al uno por ciento de las partidas presupuestarias destinadas a la financiación de obra pública.

Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 aurreko Legean aipatutako betebeharra xedatzen zuen artikulua garatuz, Eusko Jaurlaritzak uztailaren 28ko 204/1998 Dekretua eman zuen, aurrekontu-erreserba horren arau erregulatzaileak onartzen dituena. Bertan xedatzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagokionez, erreserba hori bihurtzea, zatika edo osorik, kultura-arloan eskumenak dituen sailaren kargurako diru-atal, eta, hala, aurrekontu-erreserba horrek dituen helburuak benetan gauzatzea.

En desarrollo del artículo que, en la antecesora Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco preveía dicha obligación, el Gobierno Vasco dictó el Decreto 204/1998, de 28 de julio, por el que se aprobaron las normas reguladoras de la mencionada reserva presupuestaria y que, en lo que respecta a la Administración General de la Comunidad Autónoma, posibilitaba su conversión, total o parcial, en una consignación presupuestaria a cargo de la cual el Departamento competente en materia de cultura habría de proceder al efectivo cumplimiento de las finalidades a las que se vinculaba tal reserva presupuestaria.

Era berean, Euskal Kultura Ondarea zaindu, aberastu, babestu, hedatu eta sustatzeko inbertsioetarako aurrekontu-funtsak aplikatzeko jarraitu behar diren irizpideak oraindik indarrean den 1999ko otsailaren 19ko Aginduan daude jasota. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko ekainaren 30eko Aginduak aldatu egin zuen agindu hori.

Asimismo, los criterios que deben seguirse en la aplicación de los fondos presupuestarios para su inversión en la defensa, enriquecimiento, protección, difusión y fomento del Patrimonio Cultural Vasco se encuentran regulados en la Orden de 19 de febrero de 1999, aún en vigor, que fue modificada por la Orden de 30 de junio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Gainera, agindu hau Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 2021-2024 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan eta 2021erako Urteko Dirulaguntzen Planean sartuta dago, biak Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bidez onartuak eta hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/sail-plana/sailaren-diru-laguntzen-plan-estrategikoa-2021-2024/web01-s2kultur/eu/

Además, la presente Orden está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el período 2021-2024 y en el Plan Anual de Subvenciones para el año 2021, aprobados ambos mediante Orden de 18 de febrero de 2021 del Consejero de Cultura y Política Lingüística y disponibles en https://www.euskadi.eus/plan-departamental/plan-estrategico-de-subvenciones-del-departamento-2021-2024/web01-s2kultur/es/

Aipatutako aurrekontu-erreserbatik datozen kopuruak zuzen bideratzeko eta behar bezala erabiltzeko xedez, agindu honen helburua da aipatutako dirulaguntzetarako deialdia egitea, eta, halaber, zein baldintza eta eratan eskatuko eta ebatziko diren arautzea, betiere helburu horretarako esleituko den zenbatekoaren kargura, hau da, «ehuneko bat kulturala» deritzonaren kontura.

A fin de dar el adecuado destino y efectivo cumplimiento de los importes provenientes de la mencionada reserva presupuestaria, la presente Orden tiene por objeto la convocatoria de estas subvenciones, así como la regulación del modo y condiciones en que las mismas podrán ser solicitadas y resueltas con cargo al importe que se consigne para tal finalidad, con dinero procedente del denominado «uno por ciento cultural».

Hori dela eta, honako hau

Por ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da, batetik, Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko jarduerak sustatzeko dirulaguntzetarako deialdia egitea, eta, bestetik, dirulaguntza horiek emateko araubidea finkatzea. Agindu honen helburutik kanpo geratzen dira Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 3.3 a) eta e) artikuluetan jasotako jarduketa oro; izan ere, lurralde historikoetako foru aldundien eskumenekoak dira. 2021etik 2023ra bitartean egin beharko dira diruz laguntzen diren proiektuak.

La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de subvenciones para promover las actividades de puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco, así como la fijación de su régimen de concesión. Quedan excluidas del objeto de esta Orden todas las actuaciones recogidas en el artículo 3.3. a) y e) de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco por ser competencia de las Diputaciones Forales de los distintos Territorios Históricos. Los proyectos subvencionables deberán ser ejecutados en el período comprendido entre 2021 y 2023.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 2.– Actividades subvencionables.

Agindu honen babesean laguntzen diren jarduerek bat etorri behar dute, nahitaez, babes-araudiarekin eta araudi hori garatzen duen hirigintza-plangintzarekin. Hona hemen zein kategoriatan sailkatzen diren jarduerok:

Las actuaciones subvencionables al amparo de la presente Orden, que deberán ser siempre compatibles con el régimen de protección y/o con el planeamiento urbanístico que lo desarrolle, son las que se encuadran en las categorías que se indican a continuación:

a) Diruz lagunduko dira Babes Bereziko edo Ertaineko Kultura Ondareak, aitortuak edo aitortuak izateko espedientea hasita dutenak, taldeko kategoriarekin; batik bat, jarduera hauek:

a) Sobre Bienes Culturales de Protección Especial o Media, declarados o con expediente incoado para su declaración con categoría de carácter colectivo, resultarán subvencionables, en especial, las siguientes actuaciones:

– Babestutako multzoari balioa emateko oztopo diren elementuak eta zatiak, baita eraikuntzak eta eraikin osoak ere, deuseztatzea, eraistea edo kentzea.

– Eliminación, demolición y/o retirada de elementos, partes o, incluso, construcciones y edificios incompatibles con la puesta en valor del conjunto protegido.

– Alde zaharretan dauden jabetzen lotekako banaketari eustea, oro har partzela gotiko esaten zaienetan egiturazko ordezkatze-jarduketa bati ekiten zaionean, babes-araubideko irizpideei jarraituta.

– Mantenimiento del régimen de lotización de propiedades existentes en los Cascos Históricos, cuando se proceda a una actuación de sustitución estructural en las denominadas comúnmente parcelas góticas, según los criterios del Régimen de Protección.

– Babes indibiduala duten eraikinak berrerabiltzea (babes morfologikoa edo partziala izan ezik): berrerabilpentzat ulertuko da eraikinarekin bateragarria den erabilera bereizgarria aldatzea eta gutxienez azken bost urteetan etendako erabilera bereizgarriari berriro ekitea. Kontzeptu horren ondorioz, honako hauek lagundu ahal izango dira diruz: eraikina berrerabiltzeko beharrezkoak diren barneko esku-hartzeak, instalazioak, obra-zuzendaritzak eta proiektu teknikoak.

– Reutilización de edificios con protección individual (salvo protección morfológica o parcial): se entenderá por reutilización el cambio del uso característico compatible con el edificio y la reanudación del uso característico interrumpido durante al menos los últimos cinco años. Por este concepto, podrán ser objeto de subvención los proyectos técnicos, la dirección de obras, las instalaciones y las intervenciones interiores necesarias para adaptar el edificio a la reutilización.

– Aztarnategi arkeologikoetako egitura arkeologiko esanguratsuak sendotzea, albo batera utzita balioa emateko proiekturik ez dutenak.

– Consolidación de estructuras arqueológicas relevantes en yacimientos arqueológicos, quedando excluidos los que no cuenten con un proyecto de puesta en valor.

– Orubearen edo egituren aurretiko azterlanak (arkeologikoak, dokumentalak, eta abar); betiere, horien helburua balioa ematea, birgaitzea eta abar bada. Ondasunean esku hartzeko proiektuaren parte gisa integratuko diren azterlanak dira.

– Estudios previos (arqueológicos, documentales, etc.) del solar o las estructuras, siempre que el objetivo de los mismos sea la puesta en valor, restauración etc. Se trata de estudios que queden integrados como parte del proyecto de intervención sobre el bien.

b) Diruz lagunduko dira Babes Bereziko edo Ertaineko Kultura Ondasunak, landa-izaerakoak edo industrialak, aitortuak edo aitortuak izateko espedientea hasita dutenak, kategoria indibidualarekin; batik bat, aipatutako ondareari balioa eman eta hura berrerabiltzeko helburua dutenak. Berrerabilpentzat ulertuko da eraikinarekin bateragarria den erabilera bereizgarria aldatzea, edota gutxienez azken bost urteetan etendako erabilera bereizgarriari berriro ekitea. Kontzeptu horren ondorioz, honako hauek lagundu ahal izango dira diruz: eraikina berrerabiltzeko beharrezkoak diren barneko esku-hartzeak, instalazioak, obra-zuzendaritzak eta proiektu teknikoak.

b) Sobre Bienes Culturales de Protección Especial o Media, de carácter rural o industrial, declarados o con expediente incoado para su declaración con una categoría individual, resultarán subvencionables, en especial, los proyectos que tengan como finalidad la reutilización mencionado patrimonio. Se entenderá por reutilización bien el cambio del uso característico compatible con el edificio o bien la reanudación del mismo tras una interrupción de, al menos, los últimos cinco años. Por este concepto, podrán ser objeto de subvención los proyectos técnicos, la dirección de obras, las instalaciones y las intervenciones interiores necesarias para adaptar el edificio a la reutilización.

c) Babes Bereziko edo Ertaineko Kultura Ondasunen garrantzia nabarmentzea eta hedatzea, edozein kategoriarekin babesteko deklaratutako edo irekitako espedientearekin, hau da, ondasun horiek ezagutu, balioztatu, aintzatetsi eta erabileraz hornitzera eta haien ondare-balioak zabaltzera bideratutako jardueren multzoa, bereziki aipatutako kultura-ondarea babesteko beharrari buruzko gizarte-sentsibilitatea areagotzeko ekimenei dagokienez (bisita gidatuen programak, etab.).

c) Puesta en valor y difusión de Bienes Culturales de Protección Especial o Media, declarados o con expediente incoado para su protección con cualquier categoría, entendidas como el conjunto de actuaciones encaminadas a conocer, valorizar, reconocer y dotar de uso a dichos bienes así como a divulgar sus valores patrimoniales, con especial referencia a las iniciativas que tiendan a acrecentar la sensibilidad social sobre la necesidad de proteger el mencionado patrimonio cultural (programas de visitas guiadas, etc.).

Halaber, apartatu horretan, diruz lagundu ahalko dira balioa emateko xedea duten jarduerak, dagokion ondasunari balioa ematearekin bateragarriak ez diren eraikuntzen eta eraikinen elementu edo zati batzuk kentzea barne hartzen badute, edota are eraikuntzak eta eraikinak beraiek osorik kentzea ere, bai eta aurretiazko azterlanak eta egitura arkeologikoen kontsolidazioak ere.

También serán subvencionables, en este apartado, las actividades de puesta en valor que incluyan la eliminación de elementos, partes o, incluso, construcciones y edificios incompatibles con la puesta en valor del bien, los estudios previos necesarios y la consolidación de estructuras arqueológicas.

Kanpoan geratuko dira helburu nagusitzat honako hauetakoren bat duten proiektuak: babestutako lurrak eta ondasunak erostea; ikastaroak eta biltzarrak; lehiaketak; programa informatikoak; eta web-orriak sortu eta mantentzea, eta argitalpenak (liburuak, monografiak...); azken kasu horretan, salbuespen izango dira diruz lagundutako jarduera ulertzeko beharrezkoak direnak.

Quedarán excluidos los proyectos cuyo objeto principal sea la compra de bienes y terrenos protegidos, los cursos y congresos, concursos, programas informáticos y creación y mantenimiento de webs y publicaciones (libros, monografías...), con excepción, en este último caso, de las que sean necesarias para el entendimiento de la actividad subvencionada.

d) Babes Berezi edo Ertaineko Kultura Ondasun higiezinak edo haien ingurunea desjabetzeko finantzaketa. Kategoria honetan, tokiko administrazioak ondasun horiek eta haien ingurunea eskuratzea baino ezin izango da lagundu diruz. Tokiko administraziotzat hartzen dira udalak, mankomunitateak, koadrilak, kontzejuak eta tokiko administrazioa osatzen duten gainerako entitateak. Desjabetzearen helburua izango da deklarazioan sartzen den kultura-ondasunari edo haren zati esanguratsu bati balioa ematea.

d) Financiación de las expropiaciones de Bienes Culturales Inmuebles de Protección Especial o Media y/o de su entorno correspondiente. En esta categoría, resultará únicamente subvencionable la adquisición de dichos bienes y su entorno por parte de la Administración Local (tanto los Ayuntamientos como las Mancomunidades, Cuadrillas, los Concejos y demás entidades que integran la Administración Local). La finalidad de la expropiación debe ser la puesta en valor del bien cultural objeto de declaración o de una parte destacada del mismo.

d.1.– Ondare arkeologikoa.

d.1.– Patrimonio arqueológico.

Kontzeptu honetan, honako hauen desjabetzea baino ez da lagunduko diruz: labar-artedun haitzuloen ingurunea, eremu urbanoetatik kanpoko gotorlekuak eta monumentu megalitikoak, baita bi azken horietako inguruneak ere.

En este concepto, únicamente se subvencionará la expropiación del entorno de las cuevas con arte rupestre, los recintos fortificados en zonas no urbanas y los monumentos megalíticos, incluidos los entornos en estos dos últimos.

d.2.– Ondare eraikia.

d.2.– Patrimonio edificado.

Kontzeptu honetan, modu indibidualean Babes Berezia duten Kultura Ondasun Higiezinen edota beren inguruaren desjabetzea bakarrik lagundu ahalko da diruz, baldin eta monumentu-deklarazioa badute edo multzo baten parte badira, eta xedea baldin bada ondare horri balioa ematea.

En este concepto, únicamente se subvencionará la expropiación de Bienes Culturales Inmuebles y/o su entorno que individualmente cuenten con Protección Especial, bien si han sido declarados Monumento o formando parte de un conjunto, y siempre que el objetivo sea la puesta en valor del Bien.

e) Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan sartuta dauden ondasunak edo babestuak izateko espedientea irekita dutenak zaindu, aberastu eta babesteko beste edozein jarduera; betiere, jarduera hori bat baldin badator Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean jasotako helburuekin, eta ez badago jasota Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren beste agindu espezifiko batzuetan.

e) Cualquier otra actividad relacionada con la defensa, enriquecimiento y protección de los Bienes Culturales incluidos en el Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco o con expediente incoado para su protección, que se corresponda con los objetivos y finalidades contenidas en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco y que no esté contemplada en otras órdenes específicas de la Dirección de Patrimonio Cultural.

3. artikulua.– Hartzaileak.

Artículo 3.– Personas destinatarias.

1.– Dirulaguntza hauek eskatu ahal izango dituzte deialdi honetan deskribatutako dirulaguntzaren xede diren jarduerak garatzen dituzten ondasunen jabe diren pertsona fisiko eta juridikoek, edo irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko publiko zein pribatuek, honako zehaztapen hauek aintzat hartuta.

1.– Podrán concurrir a estas subvenciones tanto las personas físicas y jurídicas propietarias de los bienes, como las personas jurídicas públicas y privadas sin ánimo de lucro, que desarrollen las actividades objeto de subvención descritas en esta convocatoria, con las especificidades que se detallan a continuación.

Onuradun izan daitezke, halaber, pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak (publikoak zein pribatuak), ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereizi, diruz lagundutako jarduerak garatu ditzaketenak, nahiz eta nortasun juridikorik izan ez, hala ezarrita baitago Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11.3 artikuluan.

En virtud de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, también podrán acceder a la condición de persona o entidad beneficiaria las agrupaciones de personas físicas o jurídicas públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan desarrollar las actividades objeto de subvención.

Elkarteak badira (pertsona fisiko edo juridikoak, publiko zein pribatuak, nortasun gabeak), berariaz jaso beharko dute, eskabidean nahiz laguntza emateko ebazpenean, elkarteko kide bakoitzak exekuzioan zer konpromiso hartu duen bere gain eta haietako bakoitzari zenbateko dirulaguntza aplikatu behar zaion; izan ere, haiek ere onuraduntzat joko dira. Nolanahi ere, taldearen ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko da. Ordezkari edo ahaldun horrek nahikoa ahal izango du zenbait obligazio betetzeko; hain zuzen ere, taldeari, onuradun gisa, dagozkion obligazioak betetzeko. Taldea ezingo da desegin, harik eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 39. eta 65. artikuluetan ezarritako preskripzio-epea bukatu arte.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de personas beneficiarias. En cualquier caso, deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como persona beneficiaria, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley General de Subvenciones.

2.– Agindu honetako 2. artikuluaren d) letrako jarduerei dagozkien dirulaguntzak honako hauek bakarrik eskatu ahal izango dituzte: Toki Administrazioko entitateak edo entitateek, edo haien mendeko organoek; baldin eta aipatutako dirulaguntzen xede diren ondasunak eta lurrak eskuratzen badituzte.

2.– Las subvenciones correspondientes a las actividades descritas en el apartado d) del artículo 2 de la presente Orden solo podrán ser solicitadas por la entidad o entidades integrantes de la Administración Local o los órganos dependientes de las mismas que adquieran los bienes o terrenos a los que van destinadas las mencionadas subvenciones.

3.– Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak aipatzen dituen birgaitzeko hirigintza-sozietateak baldin badaude, sozietate horien bitartez bideratu ahal izango dira 2. artikuluaren (izaera kolektiboko kategoriarekin kultura-ondasun aitortuak edo deklaratzeko espedientea hasita dutenak) a) letrako jarduerak diruz laguntzeko eskabideak (317/2002 Dekretua, Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa).

3.– Las solicitudes que se cursen para la realización de actividades subvencionables en el apartado a) del artículo 2 –bienes culturales declarados o con expediente incoado para su declaración con categoría de carácter colectivo-, en el caso de que existan Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación a las que se refiere el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, del Gobierno Vasco sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, podrán ser cursadas a través de las mencionadas sociedades.

4. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– Jarduteko behar besteko gaitasuna izatea, eta, pertsona juridikoen kasuan, legez eratuta egotea, eta, beharrezkoa bada, dagokion erregistroan inskribatuta egotea.

1.– Tener capacidad de obrar suficiente y, en el caso de las personas jurídicas, estar legalmente constituida e inscrita, cuando así corresponda, en el Registro pertinente.

2.– Pertsona fisiko nahiz juridikoek beteta izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

2.– Tanto las personas físicas como las jurídicas deben estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

3.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak eskuratzeko, pertsona edo erakunde onuradunek egunean izan beharko dituzte dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.

3.– Para acceder a las subvenciones previstas en esta convocatoria, las personas o entidades beneficiarias deberán estar al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

4.– Ezin izango dute deialdi honetan parte hartu, dagokion zehapenak ezarritako epean, sexu-bereizkeria egiteagatik zigor administratibo edo penala jaso duten pertsona fisiko edo juridikoek, ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen arabera debeku horrekin zigortutakoek ere.

4.– No podrán concurrir a la presente convocatoria, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción, las personas físicas o jurídicas sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo ni las sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Lehenago aipatutako baldintzez gain, aplikatzekoak izango dira onuradun izateko gainerako debekuak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan bildutakoak.

5.– Además de los anteriores, serán de aplicación las restantes prohibiciones para acceder a la condición de persona o entidad beneficiaria recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 5.– Recursos económicos.

Lehenengo artikuluan aurreikusitako helbururako baliabide ekonomikoak bi milioi eta laurehun mila euro (2.400.00) izango dira; horietatik 800.000 euro 2021. urteko ordainketa-kredituei dagozkie, 800.000 euro 2022. urteko konpromiso-kredituei eta, azkenik, 800.000 euro 2023. urteko konpromiso-kredituei.

Los recursos económicos destinados a la finalidad prevista en el artículo 1 ascienden a dos millones cuatrocientos mil (2.400.000) euros, de los cuales 800.000 euros corresponden a créditos de pago para el año 2021, 800.000 euros a crédito de compromiso para el año 2022 y otros 800.000 euros a crédito de compromiso para el año 2023.

6. artikulua.– Dirulaguntzen gehieneko zenbatekoa.

Artículo 6.– Cuantía máxima de las subvenciones.

Agindu honetan aurreikusitakoaren arabera ematen diren dirulaguntzen gehieneko muga honako zenbateko hauetatik txikiena izango da: 300.000 euro edo diruz lagun daitekeen zenbatekoaren % 100, salbu eta hirigune historikoetan jabetzak lotizatzeko araubidea mantentzeko, araubide hori % 15ekoa izango baita.

Las subvenciones que se concedan con arreglo a lo previsto en la presente Orden tendrán como límite máximo la menor de las siguientes cuantías: 300.000 euros o el 100 % del importe subvencionable, salvo para el mantenimiento del régimen de lotización de propiedades en Cascos Históricos que será del 15 %.

Hori guztia, betiere, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak bere aurrekontuetan helburu horretarako esleitzen dituen kopuruen barruan.

Todo ello siempre dentro de las consignaciones presupuestarias del Departamento de Cultura y Política Lingüística disponibles para tal finalidad.

7. artikulua.– Proiektuak gauzatzeko epea.

Artículo 7.– Plazo para realizar las actividades.

Diruz lagundutako proiektuak 2021eko ekitaldian hasi beharko dira edo hasita egon beharko dute, eta, beranduenik ere, 2023ko abenduaren 31 baino lehenago amaitu beharko dira.

Las actividades objeto de subvención deberán estar ya iniciadas o iniciarse dentro del ejercicio 2021 y finalizar, como máximo, antes del 31 de diciembre de 2023.

8. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 8.– Compatibilidad.

Agindu honen bitartez deitzen diren dirulaguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek helburu bererako deitzen duten beste edozein laguntza edo dirulaguntzarekin –Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailetik helburu bererako jasotako dirulaguntza izendunak izan ezik–, bai eta beste edozein diru-sarrera edo baliabiderekin ere; betiere, laguntzen helburu den jarduerarako jasotzen diren zenbateko guztien baturak gainfinantzaketarik eragiten ez badu haiek emateko erabili den aurrekontuarekiko. Halakorik jazotzen bada, deialdi honen babespean emandako laguntza murriztuko da, gehiegizkoa den partea kenduta.

Las subvenciones que se convocan a través de esta Orden serán compatibles con otras subvenciones o ayudas convocadas para la misma finalidad por otros entes públicos o privados, a excepción de las subvenciones nominativas recibidas del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco que tengan por objeto la misma actividad, y con cualesquiera otros ingresos o recursos, siempre que del conjunto de las que se reciban por la actividad objeto de las mismas no se produzca sobrefinanciación respecto del presupuesto sobre el que hayan sido concedidas. Ante tal supuesto, se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la ayuda concedida en virtud de la presente convocatoria.

9. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua.

Artículo 9.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Las solicitudes podrán formularse en el plazo de un mes, a computar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden.

2.– Pertsona fisiko interesdunek bitarteko elektronikoak nahiz presentzialak erabili ahal izango dituzte prozedura honetako izapide guztiak eskatu, kontsultatu eta gauzatzeko, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan. Eskabidea eta dokumentuak aurrez aurre aurkezteak edo bide elektronikoa erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar direnik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke eta.

2.– En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos y presenciales. El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko entitateek, ordea, bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte, nahitaez, prozedura administratiboaren edozein izapide egiteko.

Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, en cambio, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite del procedimiento administrativo.

3.– Eskabideak modu presentzialean aurkeztu ahal izango dira, hemen: Kultura Ondarearen Zuzendaritzan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz); Zuzenean zerbitzuan, aurrez hitzordua eskatuta soilik, https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean helbidera sartuta, edo telefono esklusiboaren bidez, zure aurretiazko hitzordua eskatzeko edo baliogabetzeko (945 01 90 00); EAEko erregistro osagarrietan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean; betiere, eskabide normalizatuaren bitartez, zeina osorik eta behar bezala bete beharko den (aipatutako erregistro osagarriak zerrendatuta daude apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoan). Eskabide-eredua eskuragarri egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0034807

3.– Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en la Dirección de Patrimonio Cultural, sita en la calle Donostia-San Sebastián número 1 (01010 Vitoria-Gasteiz), en Zuzenean exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa (945 01 90 00), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos. El modelo de solicitud estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en https://www.euskadi.eus/servicios/0034807

4.– Eskabideak, halaber, bitarteko elektronikoz aurkeztu ahal izango dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0034807

4.– Así mismo, las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en https://www.euskadi.eus/servicios/0034807

Eskaera egin osteko izapide elektronikoak, jakinarazpenak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen egoitza elektronikoko «Nire karpeta» aplikazioaren bidez egingo dira, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones, se realizan a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak honako helbide honetan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Eskabidea eta ondorengo izapideak pertsona edo erakunde eskatzailearen ordezkari batek egin ahal izango ditu, baita elektronikoki ere. Horretarako, ordezkaritza ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

5.– La solicitud y posteriores trámites podrán ser realizados por un representante de la persona o entidad solicitante, también de forma electrónica, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos accesible en la dirección https://www.euskadi.eus/representantes

6.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak aurrez aurre nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko argibideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren esteka honetan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0034807

6.– Las instrucciones sobre cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos están disponibles en el siguiente enlace de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0034807

7.– Erakunde edo pertsona eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez dezakete eskabidea eta dokumentazioa, aukeran. Halaber, pertsona edo entitate eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabiliko da prozedura osoan, hala xedatuta baitago Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan.

7.– Las personas o entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

10. artikulua.– Erakunde edo pertsona eskatzaileen betekizunak egiaztatzea.

Artículo 10.– Acreditación de requisitos de la persona o entidad solicitante.

1.– Pertsona edo erakunde eskatzailearen betekizunak egiaztatzeko, izan pertsona fisikoa zein juridikoa, organo emaileak ofizioz jaso eta kontsultatu ahalko ditu administrazio publikoen esku dauden dokumentu eta datu guztiak, zerga-betekizunak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari buruzko egiaztagiriak barne. Hala ere, pertsona fisikoen kasuan, horiek kontsultatzea berariaz aurkaratu daiteke. Horretarako, behar diren egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte.

1.– Al objeto de acreditar los requisitos de la persona o entidad solicitante, sea persona física o jurídica, el órgano concedente podrá recabar y consultar de oficio documentos y datos que obren en poder de las Administraciones Públicas, incluidos los certificados del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. No obstante, en el caso de las personas físicas, estas podrán oponerse expresamente a dicha consulta, en cuyo caso, deberán aportar entonces las correspondientes certificaciones.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.6 artikuluari jarraituz, eskabidearekin batera egindako erantzukizunpeko adierazpen baten bitartez, honako betebehar hauek egiaztatuko dira:

2.– En aplicación del artículo 50.6 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes obligaciones:

a) Helburu berarekin beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk emandako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskatuz gero eta, hala badagokio, eskuratuz gero, horren berri ematea.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Eskaera egiten duen pertsonak edo erakundeak ez du izan behar dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor administratibo edo penalik, ezta dirulaguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexuaren bereizkeriaren ondoriozkoak barne (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrena).

b) No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

c) Halaber, erakunde edo pertsona eskatzaileak adierazi behar du eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla, eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela.

c) Así mismo, la persona o entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser persona o entidad beneficiaria de estas ayudas.

11. artikulua.– Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 11.– Documentación que deberá acompañar a la solicitud.

Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Jarduerari buruzko memoria zehatza; bertan, berariaz eta kronogramaren bidez, urtealdi bakoitzeko jardueren garapena adierazi beharko da. Nolanahi ere, jarduera horiek 2021ean hasi beharko dira, eta 2023ko abenduaren 31 baino lehen amaitu.

a) Memoria detallada de la actividad en la que se deberán consignar, de forma expresa y mediante cronograma, las actuaciones que se desarrollarán en cada una de las anualidades y que deberán estar iniciadas o iniciarse, en todo caso, en el año 2021 y finalizarse antes del 31 de diciembre de 2023.

b) Jarduerako diru-sarreren eta gastuen aurrekontu xehatua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0034807) formatu editagarrian eskuratu daitekeen «Gastuen eta diru-sarreren aurrekontua» ereduaren araberakoa.

b) Presupuesto desglosado y detallado de ingresos y gastos de la actividad, según el modelo «Presupuesto de ingresos y gastos» disponible, en formato editable, en el siguiente enlace de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0034807

Sarrera eta gastuei dagozkien guztizko zenbatekoak bat etorri beharko dira. Bestalde, beste erakunde publiko batzuek emandako behin betiko laguntzak bakarrik hartu ahal izango dira beste erakunde publiko batzuen ekarpenetik eratorritako diru-sarreratzat, eta, kasu horretan, laguntza emateko ebazpena aurkeztu beharko da.

Los importes totales correspondientes a ingresos y gastos deberán ser coincidentes. Por otra parte, solo podrán considerarse ingresos derivados de la aportación de otros entes públicos las ayudas definitivamente concedidas por otras instituciones públicas, debiéndose presentar en tal caso la respectiva resolución de concesión.

Ereduak barne hartzen du pertsona edo erakunde eskatzaileak BEZaren aitorpena aurkezteko betebeharra duela dioen aitorpena, zerga hori diruz lagundu daitekeen gastutzat hartzen den ala ez zehazteko.

El modelo incluye la declaración de si la persona o entidad solicitante tiene obligación de presentar la declaración del IVA, a los efectos de determinar si dicho impuesto tiene o no consideración de gasto subvencionable.

c) Edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribaturen beste baliabide edo laguntza batzuk eskatu edo eskuratu izanaren agiriak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren estekan (aurreko apartatuan aipatutakoa) formatu editagarrian eskuratu daitekeen «Bestelako finantzaketa-iturriak» ereduaren arabera.

c) Solicitud u obtención de otros recursos o ayudas procedentes de cualquier administración o ente público o privado, según el modelo «Otras fuentes de financiación» disponible, en formato editable, en el enlace de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi previsto en el apartado anterior.

d) Jabetza-agiriak, eskatzaileak ondasunaren jabe diren pertsonak fisikoak edo pertsona juridiko pribatuak badira.

d) Documentación acreditativa de la propiedad, en caso de que las personas solicitantes sean personas físicas o jurídicas privadas propietarias del bien.

e) Ondasunaren jabearen ziurtagiria, erakunde eskatzaileak garatu beharreko jarduerarekin bat datorrena, baldin eta erakunde hori irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko edo pribatu ez jabeduna bada, salbu eta eskaeraren xede den jarduerak ez badio zuzenean eragiten ondasunari.

e) Certificado de la persona propietaria del bien de conformidad con la actividad a desarrollar por la entidad solicitante, en caso de que esta sea una entidad pública o privada sin ánimo de lucro no propietaria, salvo que la actividad objeto de la solicitud no suponga afección directa sobre el bien.

f) Jardueren proiektu teknikoak, lizentziak eta baimenak, aurreikusi diren esku-hartzeetan beharrezkoak badira; edo horiek eskatu izanaren agiriak, hartara eragotzi gabe, behin lortuz gero, horien egiaztagiriak aurkeztu beharra, dirulaguntza justifikatu ahal izateko.

f) Proyectos técnicos, licencias y autorizaciones de las actividades, en caso de que resulten preceptivas para las intervenciones previstas, o solicitud de las mismas, sin perjuicio de la obligación de aportarlas una vez concedidas a efectos de justificar la subvención.

g) Gutxienez azken bost urteotan etendako higiezinaren erabilera bereizgarriari berriz ekitea helburu duten proiektuen kasuan, gorabehera horren berri ematen duen zinpeko adierazpena, bai eta eraikinaren azken bost urteotako ur eta argiaren ordainagiriak ere.

g) En el supuesto de proyectos cuyo objeto sea la reanudación del uso característico del inmueble interrumpido durante al menos los últimos cinco años, declaración jurada en la que se haga constar dicho extremo, además de los recibos de agua y luz de los últimos cinco años del edificio.

h) Hala badagokio, eta 16.1.e) artikuluko irizpidearen arabera baloratzeko, memoria zehatza, jardueraren eremuan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko neurri zehatzekin. Memoriak datu banakatuak, aurrekontua eta adierazleak jaso beharko ditu, aplikatutako berdintasun-neurrien eraginkortasuna ebaluatu ahal izateko jarduera gauzatu ondoren.

h) En su caso y para su valoración de acuerdo al criterio del artículo 16.1.e), memoria detallada con las medidas concretas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la actividad. La memoria deberá incluir datos desglosados, presupuesto e indicadores que permitan evaluar, una vez ejecutada la actividad, la eficacia de las medidas de igualdad aplicadas.

i) Hala badagokio, eta 16.1.f) artikuluaren irizpidearen arabera baloratzeko, jarduera gauzatzean gizarte-erantzukizuneko irizpideak aplikatu direla egiaztatzea, hala nola, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan indarrean dagoen egiaztapena; desgaitasuna duten pertsonen, pertsona behartsuen edo talde kalteberetako kideen gizarteratzea eta laneratzea; edo enplegu-zentro berezien edo laneratze-enpresen bidezko azpikontratazioa.

i) En su caso y para su valoración de acuerdo al criterio del artículo 16.1.f), acreditación de la aplicación de criterios de responsabilidad social en la ejecución de la actividad tales como acreditación vigente en materia de igualdad de mujeres y hombres, inserción socio-laboral de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables o subcontratación a través de Centros Especiales de empleo o Empresas de Inserción.

j) Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan sartutako kultura-ondasunak edota beren ingurunea desjabetzeari buruzko agiriak.

j) Documentos relativos a la expropiación de bienes culturales incluidos en el Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco y/o de su entorno correspondiente.

k) Oro har, eskatutako dirulaguntzaren berme izango den beste edozein txosten, dagokion kalifikazioa eta balorazioa egiteko balio badu.

k) En general, cualquier otro informe que avale la subvención solicitada y que pueda servir para la oportuna calificación y valoración.

12. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 12.– Gestión de las ayudas.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzak kudeatuko ditu deialdi honetan aurreikusten diren dirulaguntzak.

Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

13. artikulua.– Dokumentazioa aztertzea eta akatsak zuzentzea.

Artículo 13.– Revisión de la documentación y subsanación de defectos.

1.– Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzak egiaztatuko du eskaera epe barruan eta behar bezala egin dela eta eskatzen den dokumentazio guztia aurkeztu dela.

1.– La Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco verificará que la solicitud se ha realizado en plazo y forma, así como que ha sido acompañada de la documentación exigida.

2.– Eskabidea izapidetzea onartzeko beharrezkoa den dokumenturen bat falta bada edo dokumentu horietan zerbait gaizki dagoela ikusten bada, edo balioesteko aurkeztutako dokumentazioan akatsak aurkitzen badira, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko, eta ohartaraziko zaio ezen, eskatutakoa egiten ez badu, eskabidean atzera egin duela edo izapideak egiteko eskubidea galdu duela ulertuko dela; hartarako, ebazpen bat emango da aldez aurretik.

2.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el caso de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa Resolución.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, pertsona juridiko batek edo nortasun juridikorik ez duen entitate batek modu presentzialean aurkezten badu eskabidea, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak interesdunari eskatuko dio akatsa zuzentzeko, eskabidea bitarteko elektronikoz aurkeztuta. Horretarako, zuzenketa egin zen eguna hartuko da eskabidearen aurkezpen-eguntzat.

En virtud de lo previsto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si alguna persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica presenta su solicitud presencialmente, la Dirección de Patrimonio Cultural requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

14. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 14.– Comisión de Valoración.

1.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, eskabideok aztertu eta horiek onartu ala ez ebazteko eta onartutako eskabideen jarduerak baloratzeko, Balorazio Batzorde bat eratuko da. Batzorde horrek, ezarritako esleipen-irizpideak kontuan hartuta, dagokion ebazpen-proposamena igorriko dio Kulturako Sailburuordetzako titularrari.

1.– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, con la finalidad de analizar y resolver las cuestiones de admisión e inadmisión de las mismas y para la posterior valoración de las actividades de las solicitudes admitidas, se constituirá una Comisión de Valoración que, en base a los criterios de adjudicación establecidos, elevará la oportuna propuesta de resolución a la persona titular de la Viceconsejería de Cultura.

2.– Batzordeak osaera orekatua izan beharko du. Hain zuzen ere, bi sexuek gutxienez % 40ko ordezkaritza izango dute, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera. Honako hauek osatuko dute batzordea:

2.– La Comisión deberá tener una composición equilibrada en la que ambos sexos estén representados, al menos, en un 40 %, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres y estará integrada por:

a) Kultura Ondarearen zuzendaria edo hark eskuordetutako pertsona. Batzordeburua izango da, eta, boto-berdinketak egonez gero, bere kalitate-botoaz ebatziko ditu.

a) La persona que ostenta el cargo de Dirección de Patrimonio Cultural, o la persona en quien delegue, que ejercerá las funciones de la Presidencia de la Comisión de Valoración y dirimirá, con su voto de calidad, los empates que pudieran producirse.

b) Euskal Kultura Ondarearen EAEko Zentroaren arduraduna.

b) La persona responsable del Centro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco.

c) Kultura Ondarearen Zuzendaritzako talde teknikoko bi pertsona, Kultura Sailburuordetzako titularrak izendatutakoak.

c) Dos personas del cuerpo técnico de la Dirección de Patrimonio Cultural, nombradas por la persona titular de la Viceconsejería de Cultura.

3.– Kultura Ondarearen Zuzendaritzako Aholkularitza Juridikoko teknikari bat, Kultura Sailburuordetzako titularrak izendatua. Batzordeko idazkaria izango da, eta hitza izango du, baina botorik ez. Idazkariaren egitekoa izango da kide anitzeko organo horren jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaintzea, haren jarduketak ziurtatzea eta eraketarako nahiz erabakiak hartzeko prozedura eta arauak errespetatzen direla bermatzea.

3.– Una persona de la Asesoría Jurídica de la Dirección de Patrimonio Cultural, también nombrada por la persona titular de la Viceconsejería de Cultura, ejercerá como Secretaria de la Comisión con voz pero sin voto. Corresponderá a la persona Secretaria velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

4.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da Balorazio Batzordearen osaera, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluan.

4.– La composición de la Comisión de Valoración se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores del País Vasco.

5.– Balorazio Batzordeak, egoki deritzonean, proiektuaren gai zehatz eta espezifikoan edo zeharkako gaietan (adibidez, genero-ikuspegian) aditu diren aholkularien laguntza eskatu ahal izango du.

5.– Cuando la Comisión de Valoración lo estime conveniente, podrá recabar la colaboración de personas asesoras, expertas conocedoras en la materia concreta y específica de que trate el proyecto o en materias de carácter transversal como la perspectiva de género.

6.– Balorazio Batzordea balio osoz eratzeko, beharrezkoa izango da, gutxienez, batzordeburua eta idazkaria egotea, bai eta, gutxienez, batzordekideen erdiak ere.

6.– Para la válida constitución de la Comisión de Valoración, se requerirá la presencia, al menos, de quienes ostenten el cargo de Presidencia y Secretaría y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

7.– Balorazio Batzordeko kideak abstenitu egingo dira, eta ezetsiak izan daitezke, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

7.– Las personas que constituyen la Comisión de Valoración deberán abstenerse y podrán ser recusadas, en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

15. artikulua.– Dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de concesión.

Norgehiagoka-prozedura hau erabiliko da agindu honetan jasotako dirulaguntzak emateko:

Las subvenciones contempladas en esta Orden se otorgarán mediante el siguiente procedimiento de concurrencia competitiva:

1.– Eskabideak aurkezteko epea bukatu ostean, eta, hala badagokio, 13. artikuluan aurreikusitako izapidea gauzatutakoan, Balorazio Batzordeak ebaluatu egingo ditu agindu honetan ezarritako betekizunak betetzen dituzten jarduerak, hurrengo artikuluan finkatzen diren irizpideen arabera. Ebaluazioa hasi aurretik, Batzordeak eskabideak araztu ahal izango ditu, eta hasierako aurrekontutik kanpo utziko ditu dirulaguntzen aginduaren xede ez diren kapituluak.

1.– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes; sustanciado, en su caso, el trámite previsto en el artículo 13, las actividades presentadas que cumplan los requisitos establecidos en esta Orden serán evaluadas por la Comisión de Valoración atendiendo a los criterios que se fijan en el artículo siguiente. De forma previa al inicio de la evaluación, la Comisión podrá depurar las solicitudes, excluyendo del presupuesto inicial aquellos capítulos que no sean objeto de la orden subvencional.

2.– Dirulaguntza jaso ahal izateko, jarduerek gutxienez hirurogei (60) puntu lortu beharko dituzte ebaluazio-fasean.

2.– Únicamente accederán a las ayudas aquellas actuaciones que hayan obtenido un mínimo de sesenta puntos (60 puntos) en la fase de evaluación.

16. artikulua.– Ebaluazio- eta hautaketa-irizpideak.

Artículo 16.– Criterios de evaluación y selección.

Irizpide hauek erabiliko dira jarduerak ebaluatzeko eta hautatzeko.

La evaluación y selección de las actuaciones se efectuará con arreglo a los siguientes criterios:

16.1.– 2. artikuluaren a), b), c) eta e) apartatuetan aipatzen diren eta diruz lagundu daitezkeen jardueren kasuan:

16.1.– En el caso de las actividades subvencionables del artículo 2, apartados a), b), c) y e):

a) Jardueraren interesa eta kalitatea, kulturaren ikuspegitik:

a) Calidad e interés de la actividad desde el punto de vista cultural:

Eman beharreko puntuazio osotik, 45 puntuko balorazioa emango da gehienez ere.

Se valorará hasta 45 puntos de la puntuación total a conceder.

a.1) Ondasunaren interesa era honetan ebaluatuko da:

a.1.– El interés del bien se evaluará de la manera que se especifica a continuación:

– Babes Berezi edo Ertaineko Kultura Ondasunak, izaera kolektiboko kategoriarekin:

– Bienes Culturales de Protección Especial o Media, con categoría de carácter colectivo:

Gehienez, 45 puntu: Kultura-ondasun osoari eragiten dioten jarduketak, Babes Berezi indibidualeko kultura-ondasunei buruzko jarduerak kategoria kolektiboko ondasunean sartuta daudenak, harresiei eta gotorlekuei eragiten dieten esku-hartzeak eta lotizazio-erregimenari eustea.

Hasta 45 puntos: actuaciones que afecten a la totalidad del Bien Cultural, actividades sobre Bienes Culturales con Protección Especial individual incluidos en el bien con categoría de carácter colectivo, intervenciones que afecten a las murallas y fortificaciones y mantenimiento del régimen de lotización.

Gehienez, 35 puntu: izaera kolektiboko kategoria duen ondasunean sartutako Babes Ertain Indibidualeko Kultura Ondasunen gaineko jarduerak.

Hasta 35 puntos: actividades sobre Bienes Culturales con Protección Media individual, incluidos en el bien con categoría de carácter colectivo.

Gehienez, 25 puntu: izaera kolektiboko kategoria duen ondasunean sartutako Oinarrizko Babes Indibidualeko Kultura Ondasunen gaineko jarduerak.

Hasta 25 puntos: actividades sobre Bienes Culturales con Protección Básica individual, incluidos en el bien con categoría de carácter colectivo.

– Babes Berezi edo Ertaineko Kultura Ondasunak, izaera indibidualeko kategoriarekin: gehienez, 40 puntu.

– Bienes Culturales de Protección Especial o Media, con categoría de carácter individual: hasta 40 puntos.

– Kultura Ondasuna balioan jartzeko beste proiektu batzuk: gehienez, 35 puntu.

– Otros proyectos de puesta en valor del Bien Cultural: hasta 35 puntos.

a.2.– Jardueraren kalitatea lortutako puntuazioaren eta jardueraren interesaren gainean aplikatu beharreko faktore honen bidez baloratuko da:

a.2.– La calidad de la actividad se evaluará mediante el siguiente factor a aplicar sobre la puntuación obtenida respecto del interés del bien:

– Kalitate handia: 1. Ondasunaren ondare-balio guztiak azpimarratzeko edo hedatzeko behar diren helburu, ekintza, teknika edo material onenak barne hartzen dituzten jarduerak.

– Calidad alta: 1. Para aquellas actividades integradas por los objetivos, acciones, técnicas o materiales óptimos para la puesta en valor o difusión de todos los valores patrimoniales del bien.

– Kalitate ertaina: 0,7. Ondasunaren ondare-balioetako batzuk azpimarratzeko edo hedatzeko behar diren helburu, ekintza, teknika edo material egokiak barne hartzen dituzten jarduerak.

– Calidad media: 0,7. Para aquellas actividades integradas por objetivos, acciones, técnicas o materiales adecuados para la puesta en valor o difusión de algunos de los valores patrimoniales del bien.

– Kalitate txikia: 0,5. Ondasunaren ondare-balioak zati batean soilik azpimarratzeko edo hedatzeko behar diren helburu, ekintza, teknika edo material onargarriak barne hartzen dituzten jarduerak.

– Calidad baja: 0,5. Para aquellas actividades integradas por objetivos, acciones, técnicas o materiales admisibles sobre el bien que contribuyen únicamente a la puesta en valor o difusión parcial de sus valores patrimoniales.

b) Eskabideko proiektuaren edo ekimenaren ezaugarri teknikoak.

b) Características técnicas del proyecto o iniciativa para la que se solicita.

Gehienez ere 25 puntu emango zaizkie proposatutako ekimenarekin lortu nahi diren helburuak zehatz adierazten dituzten proiektuei eta proiektuaren garapen zehatza aurkezten dutenei, finkatutako helburuak erdiesteko egin behar diren obra-motak adierazten badituzte, betiere.

Se otorgarán hasta 25 puntos a aquellos proyectos que especifiquen con precisión los objetivos que se persiguen con la iniciativa propuesta y a los que presenten un desarrollo exhaustivo del proyecto, detallando los tipos de obras necesarios para alcanzar los objetivos fijados.

c) Jardueraren eragina eta kanpoko zabalkundea:

c) Repercusión y difusión exterior de la actividad.

Eman beharreko puntuazio osotik, 10 puntuko balorazioa emango da gehienez ere.

Se valorará hasta 10 puntos de la puntuación total a conceder.

Gehienez 10 puntu: udalaz gaindiko eragina duten jarduerak.

Hasta 10 puntos: las actividades con repercusión supramunicipal.

Gehienez 5 puntu: udalerrian eragina duten jarduerak.

Hasta 5 puntos: las actividades con repercusión municipal.

d) Jardueraren autofinantzaketa-maila, aurkeztutako aurrekontu globalari dagokionez. Eman beharreko puntuazio osotik, 10 puntuko balorazioa emango da gehienez ere.

d) Grado de autofinanciación de la actividad respecto al presupuesto global presentado. Se valorará hasta 10 puntos de la puntuación total a conceder.

Dirulaguntzaren helburua betetzeko guztizko aurrekontuaren % 50 beste baliabide pribatu edo publiko batzuen bitartez ordaindu zaien proiektuei gehieneko puntuazioa (10 puntu) emango zaie. Hala, premisa horretan oinarriturik eta hiruko erregelaren bidez logika matematikoa aplikatuz lortuko da proiektu bakoitzari dagokion puntuazioa.

Se concederá el máximo de puntos (10 puntos) a los proyectos cuyo 50 % del presupuesto total para el objeto de la subvención esté sufragado con otros recursos públicos o privados. Así, partiendo de esta premisa y aplicando la lógica matemática a través de una regla de tres, se obtendrá la puntuación correspondiente a cada proyecto.

e) Genero-ikuspegiaren integrazioa.

e) Integración de la perspectiva de género.

Gehienez ere 5 puntu emango dira:

Se valorarán hasta 5 puntos:

– Emakumeek euskal kultura-ondareari egiten dioten ekarpena balioesteko, hedatzeko eta ikusarazteko eragin nabarmena duten jarduerak.

– Las actividades que tengan un impacto significativo en la puesta en valor, difusión y visibilización de la aportación de las mujeres al patrimonio cultural vasco.

– Zuzeneko azken onuradun edo erabiltzaile gisa emakumeak dituzten jarduerak.

– Las actividades que tengan como personas beneficiarias o usuarias finales directas a mujeres.

– Jardueraren eremuan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko neurri zehatzak jasotzen dituzten proiektuak, bai onuradunei dagokienez, bai jarduera gauzatuko duten langileei dagokienez.

– Los proyectos que incluyan medidas concretas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la actividad, tanto en las personas beneficiarias como en el personal que ejecutará la misma.

f) Irabazi-asmorik gabeko erakundea izatea edo jarduera gauzatzean gizarte-erantzukizuneko irizpideak betetzen direla egiaztatzea.

f) Condición de entidad exenta de ánimo de lucro o acreditación de criterios de responsabilidad social en la ejecución de la actividad.

5 puntu emango dira baldintza hauetako bat edo batzuk egiaztatzen badira:

Se otorgarán 5 puntos si se acreditan una o varias de estas condiciones:

– Irabazi-asmorik gabeko erakundea.

– Entidad sin ánimo de lucro.

– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako gaietan indarrean dagoen egiaztapena.

– Acreditación vigente en materia de igualdad de mujeres y hombres.

– Desgaitasunen bat duten pertsonak, pertsona behartsuak edo talde zaurgarrietako pertsonak gizarteratzea eta laneratzea.

– Inserción socio-laboral de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables.

– Enplegu Zentro Berezien edo Laneratzeko Enpresen bidezko azpikontratazioa.

– Subcontratación a través de Centros Especiales de empleo o Empresas de Inserción.

16.2.– 2. artikuluaren d) apartatuan aipatzen diren eta diruz lagundu daitezkeen jardueren kasuan:

16.2.– En el caso de las actividades subvencionables recogidas en el artículo 2 apartado d):

a) Ikuspegi kulturaletik jardueraren interesa eta kalitatea, eta proiektuaren ezaugarri teknikoak. Eman beharreko puntuazio osotik, 40 puntuko balorazioa emango da gehienez ere.

a) Calidad e interés de la actividad desde el punto de vista cultural y características técnicas del proyecto: se valorará hasta 40 puntos de la puntuación total a conceder.

a.1.– Ondasunaren interesa era honetan ebaluatuko da:

a.1.– El interés del bien se evaluará de la manera que se especifica a continuación:

– Gehienez, 40 puntu: Babes Bereziko Eremu Arkeologikoak edo Babes Bereziko Kultura Ondasun Higiezinak, izaera kolektiboko kategoria duen Babes Bereziko Kultura Ondasun batean sartuta daudenak.

– Hasta 40 puntos: Zonas Arqueológicas de Protección Especial o Bienes Culturales Inmuebles de Protección Especial, incluidos en un Bien Cultural de Protección Especial con categoría de carácter colectivo.

– Gehienez, 35 puntu: Babes Ertaineko Eremu Arkeologikoak, izaera kolektiboko kategoriarekin, edo Babes Bereziko Monumentuak.

– Hasta 35 puntos: Zonas Arqueológicas de Protección Media, con categoría de carácter colectivo, o Monumentos de Protección Especial.

– Gehienez, 30 puntu: Babes Ertaineko Eremu Arkeologikoak, izaera indibidualeko kategoriarekin.

– Hasta 30 puntos: Zonas Arqueológicas de Protección Media, con categoría de carácter individual.

a.2.– Jardueraren kalitatea lortutako puntuazioaren eta jardueraren interesaren gainean aplikatu beharreko faktore honen bidez baloratuko da:

a.2.– La calidad de la actividad se evaluará, según cada caso, mediante el siguiente factor a aplicar sobre la puntuación obtenida respecto del interés del bien:

– Kalitate handia: 1.

– Calidad alta: 1.

– Kalitate ertaina: 0,7.

– Calidad media: 0,7.

– Kalitate txikia: 0,5.

– Calidad baja: 0,5.

b) Ingurunean egin izan den jarduerak eragin kaltegarria izatea kultura-ondasunaren babes egokian.

b) Repercusión desfavorable de la actividad que se ha venido desarrollando en el entorno para la debida protección del bien cultural:

Eman beharreko puntuazio osotik, 35 puntuko balorazioa emango da gehienez ere.

Se valorará hasta 35 puntos de la puntuación total a conceder.

– Gehienez 35 puntu: ingurune ez urbanoetako gotorlekuei edo Babes Bereziko Monumentu Megalitikoei edo edozein kategoriatako Babes Bereziko Kultura Ondasun Higiezinei balioa eman izanaren eragin ona.

– Hasta 35 puntos: repercusión favorable en la puesta en valor de los recintos fortificados en zonas no urbanas o monumentos megalíticos de Protección Especial o Bienes Culturales Inmuebles de Protección Especial, con cualquier categoría.

– Gehienez 20 puntu: ingurune ez urbanoetako gotorlekuei edo Babes Ertaineko Monumentu Megalitikoei balioa eman izanaren eragin ona.

– Hasta 20 puntos: repercusión favorable en la puesta en valor de los recintos fortificados en zonas no urbanas o monumentos megalíticos de Protección Media.

– Gehienez 15 puntu: labar-artea duten leize edo haizpeei balioa eman izanaren eragin ona.

– Hasta 15 puntos: repercusión favorable en la puesta en valor de cuevas o abrigos que contienen arte rupestre.

c) Jardueraren eragina eta kanpoko zabalkundea: udalerriz gaindiko eragina duten jarduerei eman beharreko puntuazio osotik, gehienez 15 puntu emango dira, eta 10 puntu, gehienez ere, udalerrian eragina duten jarduerei.

c) Repercusión y difusión exterior de la actividad: se valorarán hasta 15 puntos de la puntuación total a conceder las actividades con repercusión supramunicipal y hasta 10 puntos las actividades con repercusión municipal.

d) Jardueraren autofinantzaketa-maila, aurkeztutako aurrekontu globalari dagokionez. Eman beharreko puntuazio osotik, 10 puntuko balorazioa emango da gehienez ere.

d) Grado de autofinanciación de la actividad respecto al presupuesto global presentado. Se valorará hasta 10 puntos de la puntuación total a conceder.

Dirulaguntzaren helburua betetzeko guztizko aurrekontuaren % 50 beste baliabide pribatu edo publiko batzuen bitartez ordaindu zaien proiektuei gehieneko puntuazioa (10 puntu) emango zaie. Hala, premisa horretan oinarriturik eta hiruko erregelaren bidez logika matematikoa aplikatuz lortuko da proiektu bakoitzari dagokion puntuazioa.

Se concederá el máximo de puntos, es decir, 10 puntos a los proyectos cuyo 50 % del presupuesto total, para el objeto de la subvención, esté sufragado con otros recursos públicos o privados. Así, partiendo de esta premisa y aplicando la lógica matemática a través de una regla de tres se obtendrá la puntuación correspondiente a cada proyecto.

17. artikulua.– Balorazio- eta kuantifikazio-irizpideak.

Artículo 17.– Determinación de la cuantía a conceder.

1.– Balorazio-prozesua amaitu ondoren, baztertu egingo dira 15. artikuluan aurreikusitako gutxieneko puntuazioa (60 puntu) lortu ez duten jarduerak, eta gainerako jarduerei eman beharreko zenbatekoak zehaztuko dira.

1.– Una vez culminado el proceso de valoración, se excluirán las actividades que no hayan alcanzado la puntuación mínima de 60 puntos prevista en el artículo 15 y se procederá a la determinación de los importes a conceder al resto de actividades.

2.– Jarduera bakoitzari eman beharreko hasierako zenbatekoa honako formula hau aplikatuz ateratzen da, jarduera bakoitzak balorazio-fasean lortutako puntuazioaren arabera:

2.– El importe inicial a conceder a cada actividad resulta de la aplicación de la siguiente fórmula, en función de la puntuación obtenida por cada actividad en la fase de valoración:

Si = (Ei x Pi)/Pmax

Si= (Ei x Pi) / Pmax

non,

siendo,

Si = Jarduera bakoitzari eman beharreko hasierako zenbatekoa.

Si = Importe inicial a conceder a cada actividad.

Ei = Zenbateko hauetatik txikiena: 6. artikuluan ezarritako gehieneko zenbatekoak edo eskatutako zenbatekoa.

Ei = El menor de los siguientes importes: cuantías máximas establecidas en el artículo 6 o importe solicitado.

Pi = Batzordeak jarduera bakoitzari emandako puntuazioa.

Pi = Puntuación otorgada por la Comisión a cada actividad.

Pmax = Batzordeak emandako gehieneko puntuazioa.

Pmax = Puntuación máxima otorgada por la Comisión.

3.– Jarduera bakoitzari eman beharreko behin betiko zenbatekoa formula hau aplikatuta lortzen da, zenbatekoak deialdiaren aurrekontu osoaren gainetik edo azpitik hainbanatzeko:

3.– El importe definitivo a conceder a cada actividad resulta de la aplicación de la siguiente fórmula para el prorrateo de las cantidades en exceso o por debajo del presupuesto total de la convocatoria:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

non,

siendo,

Si’ = Jarduera bakoitzari eman beharreko behin betiko zenbatekoa.

Si’= Importe definitivo a conceder a cada actividad.

D = Dirulaguntzaren deialdiaren aurrekontu osoa.

D = Presupuesto total de la convocatoria.

Si = Jarduera bakoitzari eman beharreko hasierako zenbatekoa, aurreko formularen arabera kalkulatuta.

Si = Importe inicial a conceder a cada actividad, calculado en función de la fórmula anterior.

18. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 18.– Resolución.

1.– Balorazio Batzordeak ebazpen-proposamen arrazoitu bat egingo du, eta, espediente osoarekin batera, Kulturako sailburuordeari igorriko dio, ebazpena eman dezan.

1.– La Comisión de Valoración elaborará una propuesta de Resolución motivada que será remitida, junto a todo el expediente, al Viceconsejero de Cultura para la pertinente Resolución.

2.– Ebazpenak honako hauek jasoko ditu, gutxienez:

2.– La Resolución contendrá, como mínimo:

a) Onartu gabeko eskaerak, arrazoia zehaztuta.

a) Las solicitudes inadmitidas, motivando la razón de la inadmisión.

b) Diruz lagundutako eskabideak, honako hauek zehaztuta eta arrazoituta: emandako dirulaguntzaren zenbatekoa, dirulaguntzaren xede diren partidak zehaztuta (jarduera osoa hala ez denean), ordainketaren sekuentziazioa eta justifikatu beharreko guztizko zenbatekoa.

b) Las solicitudes subvencionadas con especificación y motivación de: la cuantía de la subvención concedida con definición de las partidas que son objeto de subvención cuando no toda la actividad lo sea, la secuenciación del pago y el importe total que deberá ser objeto de justificación.

c) Eskatutako laguntza eman ez zaien proiektuen zerrenda, horretarako arrazoiak azalduta.

c) Las solicitudes a las que no se les ha otorgado la ayuda solicitada, motivando tal hecho.

d) Diruz lagundutako jarduerak gauzatzeko epea, agindu arautzailearen 7. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

d) El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Orden reguladora.

e) Behin proiektua amaituta, emandako dirulaguntzak justifikatzeko era eta epea, agindu honetako 24.2 artikuluak dioenari jarraituz.

e) La forma y el plazo de justificación de las subvenciones concedidas, finalizada la ejecución del proyecto, en los términos que el artículo 24.2 de la presente Orden señala.

f) Diruz lagundutako jarduera gauzatuko dela bermatzeko bidezkotzat jotzen den beste edozein betebehar.

f) Cualquiera otra obligación que se estime procedente, en orden a garantizar la ejecución de la actividad subvencionada.

3.– Ebazpena, gehienez, bost hilabeteko epean jakinaraziko da, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunetik aurrera.

3.– La Resolución será notificada en el plazo máximo de cinco meses, a contar desde el día de la finalización del plazo de la presentación de las solicitudes.

Nolanahi ere, interesdunari akatsak zuzentzeko edo beharrezkoak diren dokumentuak edo epaitzeko bestelako datuak aurkezteko errekerimendua egiten zaionean, epe hori bertan behera geratuko da errekerimenduaren jakinarazpena egiten denetik hartzaileak bete beharrekoa bete arteko denboran edo, hala badagokio, horretarako emandako epea agortu arte, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

No obstante, cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, el plazo aludido quedará suspendido por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Jakinarazpen elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen egoitza elektronikoaren «Nire karpetaren» bidez egingo dira, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

4.– Las notificaciones electrónicas se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Esandako epeetan ez bada ebazpenik jakinarazten, eskabideak isiltasun administratiboaren bidez ukatu direla ulertu ahal izango da, administrazio-prozedurari buruzko araudiari jarraituz.

5.– La no notificación de la Resolución en los plazos establecidos podrá entenderse como denegación de las correspondientes solicitudes a los efectos del silencio administrativo fijado en la normativa sobre procedimiento administrativo.

6.– Laguntza-eskatzaileei jakinaraziko zaie Ebazpena, eta, halaber, edonork jakin ahal izateko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da argitara, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.2 artikuluan xedatutako edukiarekin.

6.– Sin perjuicio de la notificación de la Resolución a quienes solicitan las ayudas, será publicada, para general conocimiento, en el Boletín Oficial del País Vasco, con el contenido previsto en el artículo 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Jakinarazitako ebazpenaren aurka, edo ebazteko epea igarota berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek gorako errekurtsoa aurkez dezakete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan xedatuari jarraikiz. Gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea hasteari dagokionez, jakinarazpen-datatzat hartuko da jakinarazpen indibidualaren dataren eta aldizkarian argitaratu den dataren artean lehenik egin dena.

7.– Contra la Resolución que se notifique, o transcurrido el plazo para resolver sin que haya recaído resolución expresa, podrá interponerse por los interesados recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para el inicio del cómputo del plazo de presentación del recurso de alzada, se considerará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar entre la notificación individual y la publicación en el boletín.

19. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 19.– Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

Honako betebehar hauek bete beharko dituzte agindu honetan zehaztu eta arautzen diren dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek:

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas y reguladas en la presente Orden deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman zaiela aditzera ematen duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona edo erakunde onuradunek ez badiote dirulaguntzari idatziz espresuki uko egiten, onartu egin dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntzaren oinarri den jardueraren helburua betetzea eta jarduera osorik gauzatzea. Jarduera handietarako, edo gerora sortu diren gorabeherek baldintzatuta egon daitezkeen jardueretarako, komenigarria izan daiteke faseka planteatzea zenbait deialditan.

b) Cumplir el objetivo y ejecutar en su totalidad la actividad en que se fundamenta la concesión de la subvención. Para actividades de gran envergadura o cuya ejecución pueda verse condicionada por circunstancias sobrevenidas, puede resultar conveniente su planteamiento por fases en diferentes convocatorias.

c) Dirulaguntza bere jatorrizko xederako erabiltzea.

c) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

d) Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako dirulaguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratu badira, horren berri ematea.

d) Comunicar la obtención de subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualquier administración o entes públicos o privados.

e) Laguntza ematerakoan kontuan izandako egoera objektibo edo subjektiboak aldatu egin badira, horren berri ematea. Batez ere, ahal den lasterren jakinarazi beharko dira diruz lagundutako jardueren exekuzioan atzerapenak eragin ditzaketen jazoerak edo egoerak, baldin eta proiektua exekutatzeko ezintasuna badakarte.

e) Comunicar la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención. En especial, será obligatorio comunicar, a la mayor brevedad posible, cualquier circunstancia o hecho que provoque un retraso en la ejecución de las actividades subvencionadas que vaya a derivar en la imposibilidad de ejecución del proyecto.

f) Kultura Ondarearen Zuzendaritzak, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak beren funtzioak egitean eskatzen duten informazioa ematea jasotako dirulaguntzei buruz, eta, orobat, men egitea erakunde horiek eta, hala badagokio, Erkidegoko organo eskudunek diruz laguntzen diren jardueren gainean egiten dituzten ikuskatze-, segimendu-, egiaztapen- eta kontrol-ahalmen zein -funtzioei.

f) Facilitar a la Dirección de Patrimonio Cultural así como a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la información que les sea requerida en el ejercicio de sus funciones, respecto de las subvenciones percibidas, y someterse a sus funciones o facultades de control, comprobación, seguimiento e inspección de las actividades subvencionadas, así como a las de los órganos competentes comunitarios, en su caso.

g) Jarduerari buruzko kartel, argitalpen, liburuxka eta testuetan, berariaz aipatzea Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren dirulaguntza jaso dela, eta Sailaren logotipo ofiziala ere jasotzea. Betebehar horiek bete egin beharko dira jarduera gauzatzeko epean ere.

g) Incorporar en los carteles, publicaciones, folletos y textos referidos a la actividad la mención expresa de que ha sido subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco e incluir el logo oficial del Departamento. Estas obligaciones deberán cumplirse también mientras dure la ejecución de la actividad.

h) Herritarrei zuzendutako zabalkunde-jarduera guztiek, hala nola hitzaldiek, bisitek, aurkezpenek eta abarrek, bai eta diruz lagundutako jarduerari buruzko informazioek ere, edozein euskarritan, ikus-entzunezkoan zein idatzizkoan (seinaleak, argitalpenak, liburuxkak eta abar), honako ezaugarri hauek bete beharko dituzte:

h) Todas las actividades de difusión dirigidas a la ciudadanía, tales como conferencias, visitas, presentaciones, etc. así como la información relativa a la actividad subvencionada en cualquier soporte, sea audiovisual o escrito (señalización, publicaciones, folletos, etc.), deberán:

– Gutxienez euskaraz egitea, eta, elebidunak badira, euskarari ematea lehentasuna.

– Realizarse al menos en euskera y, si son bilingües, se dará prioridad al euskera.

– Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista egitea, sexu bien itxura askotarikoa eta anitza bermatzeko, estereotipo sexistak alde batera utzita.

– Realizar un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes, para garantizar una imagen plural y diversa de ambos sexos, al margen de estereotipos sexistas.

i) Dirulaguntza honen kargura jasotako funtsak itzultzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan ezarritako kasuetan, eta zehapena ordaintzea, halakorik balego.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos con cargo a esta subvención, en los supuestos establecidos en el artículo 53 del Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como al pago de la sanción, si la hubiera.

j) Diruz lagundutako gastuaren zenbatekoa Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak baino handiagoa denean, onuradunak hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu zerbitzua emateko konpromisoa hartu aurretik. Aurkeztutako hiru eskaintzen arteko aukeraketa efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da, eta, ekonomikoki abantailatsuena den proposamena aukeratzen ez denean, berariaz justifikatu beharko da erabaki hori memoria batean.

j) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo 3 ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra o la prestación del servicio. La elección entre las 3 ofertas presentadas, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

k) Oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.2 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean jasotako beste edozein betebehar, eta, bereziki, lege horren 14. artikuluan bildutakoak.

k) En general, cualquier otra obligación contenida en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda del País Vasco, aprobada mediante el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y las recogidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en especial las del artículo 14.

20. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 20.– Subcontratación.

Pertsona edo erakunde onuradunak diruz laguntzen den jardueraren % 100 azpikontratatu ahal izango du, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta lege horren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

La persona o entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta el 100 % del importe de la actividad subvencionada, resultando de aplicación a la subcontratación lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.

Erakunde publikoek, diruz lagundutako jarduerak gauzatzeko kontratuak esleitzerakoan, lehentasuna emango diete gizarte-erantzukizuneko irizpideak beren gain hartzen dituzten enpresei eta, bereziki, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen dutenei.

Las entidades públicas procurarán priorizar, en la adjudicación de los contratos para la ejecución de las actividades subvencionadas, aquellas empresas que asuman criterios de responsabilidad social y, especialmente, que promuevan la igualdad de mujeres y hombres.

21. artikulua.– Diruz lagundutako jardueren gaineko kontrola eta segimendua.

Artículo 21.– Control y seguimiento de las actividades subvencionadas.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzak egingo du diruz lagundutako jardueren kontrola eta jarraipena, agindu hau kudeatzeko organo eskuduna den aldetik.

La Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, como órgano de gestión de la presente Orden, velará por el control y seguimiento de las actividades subvencionadas.

Horretarako, eta legez beste entitate eta erakunde publiko batzuei dagozkien eskumenak urratu gabe, Euskal Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio diruz lagundutako jarduerak zuzen gauzatzen direla bermatzeko egoki jotzen dituen ikuskatze eta egiaztapenak egitea.

A tal efecto, y sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden a otras entidades y organismos públicos, corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural Vasco la realización de cuantas inspecciones y comprobaciones estime oportunas o necesarias en orden a garantizar la correcta ejecución de las actividades subvencionadas.

22. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 22.– Pago de la subvención.

1.– Agindu honen babespean eman beharreko dirulaguntzak atalka ordainduko dira, era honetan:

1.– Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden serán abonadas fraccionadamente, del siguiente modo:

a) Lehenengo zatian, emandako dirulaguntzaren herena ordainduko da, behin 19.a) artikuluan aipatutako epea igaro ondoren, betiere berariaz uko egiten ez bazaio.

a) Un primer pago por importe de un tercio de la subvención concedida, una vez transcurrido el plazo expresado en el artículo 19.a), de no mediar renuncia expresa.

b) Gainerako bi herenei dagokienez, laguntza emateko ebazpenean adierazitako moduan ordainduko da, aurrez gastua justifikatu ondoren. Zatika ere ordaindu ahal izango da, finantzatutako jardueraren gauzatze-mailaren arabera; bi ordainketa egin ahal izango dira (bat urtealdi bakoitzean, eta emandako dirulaguntzaren herenari dagokion zenbatekoan).

b) El abono de los dos tercios restantes se efectuará conforme a lo establecido en la Resolución de concesión y previa justificación del gasto, resultando factible su fraccionamiento, en función de la ejecución de la actuación financiada, hasta en dos pagos o libramientos (uno por ejercicio y por importe máximo de un tercio de la subvención concedida).

Kasu horretan, ordainketa bakoitzari dagokion laguntza 24. artikuluan adierazitako moduan justifikatu beharko da.

En este supuesto, deberá justificarse para cada pago la subvención en los términos señalados en el artículo 24.

2.– Zergei buruzko araudia aplikatzerakoan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari (PFEZ) dagozkion atxikipenak eta ordainketak kenduko zaizkio dirulaguntzaren zenbatekoari.

2.– Del importe de la subvención se detraerán, en su caso, las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pudieran corresponder en aplicación de la normativa del impuesto.

3.– Pertsona edo erakunde eskatzailea Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan erregistratuta ez badago edo bankuko datuak aldatu nahi baditu, alta edo aldaketa hori modu presentzialean izapidetu beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/hirugarrenak) formatu editagarrian eskuragarri dagoen «Hirugarrenen alta» formularioa betez.

3.– En el caso de que la persona o entidad solicitante no esté registrada en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco o desee modificar los datos bancarios, el alta o la modificación deberán tramitarse bien de forma presencial, rellenando el formulario «Alta de terceros» disponible en formato editable en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi o bien, electrónicamente, en la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

23. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 23.– Gastos subvencionables.

1.– Agindu honen ondorioetarako, baldintza hauek betetzen dituzten gastuak lagunduko dira diruz: diruz lagundutako jardueraren izaerarekin nabarmen lotuta egotea, erabat beharrezkoak izatea eta 7. artikuluan ezarritako epean gauzatzea, betiere agindu honetako 2. artikuluan ezarritakoa aintzat hartuta. Diruz lagundu daitezkeen gastuak eskuratzeko kostua ezin izango da izan merkatuko balioaren gainetikoa, inondik ere.

1.– A los efectos de esta orden, se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en el artículo 7; teniendo en cuenta, en todo caso, lo establecido en el artículo 2 de la presente Orden. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Ez da inolaz ere diruz lagundu daitekeen gastutzat hartuko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta dirulaguntzaren onuradun den pertsona edo erakundea zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Horrelakoetan, diruz lagundu daitekeen gastu gisa hartuko den zenbatekoa gastuen zerga-oinarriari dagokiona izango da.

2.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención esté obligada a realizar la declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto subvencionable será la correspondiente a la base imponible de los gastos.

3.– Betiere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan eta lege horren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 83. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

3.– En todo caso, será de aplicación lo previsto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.

24. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 24.– Justificación de la subvención.

1.– Pertsona fisikoek modu presentzialean aurkeztu ahal izango dituzte justifikazio-agiriak, Kultura Ondarearen Zuzendaritzan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz), Zuzenean zerbitzuan, EAEko erregistro osagarrietan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen, establezimenduen eta egoitzen aurrean (aipatutako erregistro osagarriak zerrendatuta daude apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoan). Pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek, ordea, bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte nahitaez, dirulaguntza justifikatzeko.

1.– Las personas físicas podrán presentar la documentación justificativa de forma presencial en la Dirección de Patrimonio Cultural, sita en la calle Donostia-San Sebastián número 1 (01010 Vitoria-Gasteiz), en Zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos) o ante los órganos, establecimientos y dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica deberán utilizar obligatoriamente medios electrónicos para la justificación de la subvención.

2.– Justifikazio-agiriak, halaber, bitarteko elektronikoz aurkeztu ahal izango dira, https://www.euskadi.eus/nirekarpeta webgunearen bidez eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan jasotako erregistro elektronikoetan.

2.– Así mismo, la documentación justificativa podrá ser presentada por medios electrónicos a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta y en los registros electrónicos del mencionado artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Kasu guztietan, eta azkenean diruz lagundutako aurrekontuaren ehunekoa edozein dela ere, jarduera osoa eskabidean aurkeztutako aurrekontuaren arabera edo, hala badagokio, Batzordeak 15.1 artikuluan aurreikusitako arazketaren ondorioz zehaztutakoaren arabera egin dela justifikatu beharko da.

3.– En todos los casos e independientemente del porcentaje del presupuesto finalmente subvencionado, deberá justificarse la realización de la totalidad de la actividad de acuerdo al presupuesto presentado en la solicitud o, en su caso, el determinado por la Comisión como resultado de la depuración prevista en el artículo 15.1.

4.– Emandako dirulaguntza justifikatzeko, laguntza eragin duen jarduera gauzatu izana eta egindako gastuak egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko du entitate edo pertsona onuradunak. Alegia, gutxienez, honakoa:

4.– Para la justificación de la subvención concedida, la entidad o persona beneficiaria deberá presentar la documentación acreditativa de la ejecución de la actividad y de los gastos ocasionados por la misma y, como mínimo, la siguiente:

a) Egin den jardueraren memoria deskriptibo zehatza. Bertan jaso behar dira, hala dagokionean, eskumena duten profesionalek sinatutako egiaztapen teknikoak eta obra-amaieraren dokumentazioa, edo ondasuna desjabetu izana egiaztatzen duten eskritura publikoak.

a) Memoria descriptiva detallada de la actividad realizada incluyendo, en su caso, certificaciones técnicas y documentación final de obra firmadas por profesional competente o escrituras públicas en las que se acredite la expropiación del bien.

b) Egin den jardueraren kostuaren justifikazio-memoria ekonomikoa, gertatu diren desbideratzeak adierazita eta justifikatuta, eta honakoak ere adierazita:

b) Memoria económica justificativa del coste de la actividad realizada, con indicación y justificación de las desviaciones acaecidas e incluyendo:

– Gastuen zerrenda sailkatua, honakoak adierazita: hartzekodunaren identifikazioa, zenbatekoa, jaulkipen-data eta, hala badagokio, ordainketa-data, «Gastuen zerrenda sailkatua eta egiaztagiriak» inprimakiaren arabera (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan dago eskuragarri, formatu editagarrian).

– Relación clasificada de los gastos con identificación de acreedor, importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, según formulario «Relación clasificada de gastos y documentos justificativos» disponible en formato editable en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Jarduerari lotutako gastuen fakturak eta ordainagiriak, eta, hala badagokio, obra-amaierako likidazioa, eskumena duen profesional batek sinatuta. Fakturen bidez eta zuzenbide- eta merkataritzako zirkulazio juridikoan froga-balio baliokidea duten edo administrazio-efikazia duten gainerako agirien bidez egiaztatuko dira gastuak, edota faktura elektronikoak aurkeztuta.

– Facturas y justificantes de pago de los gastos vinculados a la actividad y, en su caso, liquidación final de obra firmada por profesional competente. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, así como mediante facturas electrónicas.

– 19.j) artikuluan xedatzen diren kasuetan, hiru aurrekontuak aurkeztu beharko dira, alegia, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 31.3 artikulua aplikatuz, pertsona edo erakunde onuradunak eskatu behar izan dituen hirurak.

– En los casos previstos en el artículo 19 j), se incluirán los 3 presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado la persona o entidad beneficiaria.

c) Zinpeko adierazpen bidez edo organo eskudunaren ziurtagiri bidez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan formatu editagarrian eskuragarri dagoen «Zinpeko adierazpena/azken justifikazio-ziurtagiria» inprimakiaren arabera, honako informazio hau:

c) Mediante declaración jurada o certificado del órgano competente y según el formulario «Declaración jurada/certificado de justificación final» disponible en formato editable en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la siguiente información:

– Dirulaguntza jaso duen jardueraren gastu eta sarreren behin betiko balantze xehatua, sarreren artean jasoz erakunde publiko zein pribatuetatik jasotako laguntzak, bai eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako laguntza ere.

– Balance definitivo desglosado de gastos e ingresos de la actividad subvencionada, incluyendo entre los ingresos las ayudas recibidas tanto de instituciones públicas como privadas, así como la ayuda otorgada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

– Hala badagokio, berariaz aipatzea ez dela jaso jarduera finantzatzeko laguntza publiko edo pribaturik, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandakoaz gain.

– En su caso, mención expresa de que no han sido percibidas ayudas públicas o privadas para la financiación de la actividad, distintas de la otorgada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

– Emandako dirulaguntzaren xedea eta helburua bete ote diren.

– Cumplimiento del objeto y finalidad de la subvención concedida.

d) Diruz lagundutako jarduerak lizentzia edo baimenik behar badu, eta eskabidea egin den unean agiri horiek eskatu izana baino ez bada egiaztatu, jasotako behin betiko lizentzia horiek aurkeztu beharko dira, lehenago aurkeztu ez badira.

d) En aquellos casos en que la actuación subvencionada precise de licencias o autorizaciones y junto con la solicitud de ayuda únicamente se hubiere acompañado acreditación de haber sido solicitadas, deberán presentarse las licencias definitivas otorgadas, salvo que hayan sido aportadas en algún momento anterior.

e) Diruz lagundutako jarduera egiteagatik ikus-entzunezko materialen bat editatu bada edo jardueraren zabalkunde publikoren bat inprimatu edo egin bada, egiaztatu beharko da argitalpen edo zabalkunde horretan adierazita geratu dela Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren dirulaguntza jaso dela eta sailaren logotipo ofiziala ezarri dela, bai eta Agindu honen 19. artikuluan euskararen erabilerari buruz aurreikusita dauden betebeharrak bete direla ere.

e) Cuando con motivo de la realización de la actividad subvencionada se hubiera editado algún tipo de material audiovisual o impreso o realizado alguna difusión pública de la misma, deberá acreditarse que en dicha publicación y/o difusión se ha cumplido la obligación de que conste que la actividad ha sido subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y que se ha incluido el logo oficial del Departamento así como las obligaciones en relación al uso del euskera previstas en el artículo 19 de la presente Orden.

f) Jarduera diseinatzeko eta/edo gauzatzeko faseetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko aplikatutako neurrien betearazpen-mailari buruzko ebaluazio-txostena, neurri horiek eskabidearen dokumentazioan sartu badira eta hura baloratzeko irizpidetzat hartu badira.

f) Informe de evaluación del grado de cumplimiento de las medidas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres aplicadas durante las fases de diseño y/o ejecución de la actividad, en caso de que se incluyeran en la documentación de la solicitud y hubieran sido consideradas como criterio de valoración de la misma.

5.– 22.1.b) artikuluan aurreikusitako justifikazio partzialetarako, aurreko puntuko a) eta b) atalei dagozkien agiriak soilik aurkeztu beharko dira, kasu bakoitzean jardueraren gauzatze-maila egiaztatzeko; nolanahi ere, 4. paragrafoan aurreikusitako gainerako dokumentazioa aurkeztu beharko da azken justifikazioa egiteko unean.

5.– Para las justificaciones parciales previstas en el artículo 22.1.b), solo será necesaria la presentación de la documentación correspondiente a los apartados a) y b) del punto anterior, acreditativos del grado de ejecución de la actividad en cada caso, sin perjuicio de la obligación de presentar el resto de la documentación prevista en el apartado 4 en el momento de la justificación final.

6.– Diruz lagunduko diren jarduerak justifikatzeko epeak honako hauek dira, gehienez ere:

6.– Las actividades subvencionadas deberán ser justificadas, como máximo:

a) 2021ean gauzatzekoak diren proiektuak: 2022ko urtarrilaren 15a baino lehen.

a) En el caso de proyectos a ejecutar en 2021: antes del 15 de enero de 2022.

b) 2021-2022 epealdian gauzatzekoak diren proiektuak: 2021ean gauzatutako jarduerak, 2022ko urtarrilaren 15a baino lehen; 2022an gauzatutako jarduerak, berriz, 2023ko urtarrilaren 15a baino lehen.

b) En el caso de proyectos a ejecutar en el período 2021-2022: antes del 15 de enero de 2022 las actividades ejecutadas en 2021 y, antes del 15 de enero de 2023, las actividades ejecutadas en 2022.

c) 2021-2023 epealdian gauzatzekoak diren proiektuak: 2021ean gauzatutako jarduerak, 2022ko urtarrilaren 15a baino lehen; 2022an gauzatutako jarduerak, 2023ko urtarrilaren 15a baino lehen, eta 2023an gauzatutako jarduerak, 2024ko urtarrilaren 15a baino lehen.

c) En el caso de proyectos a ejecutar en el período 2021-2023: antes del 15 de enero de 2022, las actividades ejecutadas en 2021; antes del 15 de enero de 2023, las actividades ejecutadas en 2022 y, antes del 15 de enero de 2024, las actividades ejecutadas en 2023.

7.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak justifikatzeko, betiere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da.

7.– En todo caso, para la justificación de los gastos subvencionables será de aplicación lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

25. artikulua.– Dirulaguntzaren likidazioa.

Artículo 25.– Liquidación de la subvención.

1.– Helburua eta irizpideak.

1.– Objeto y criterios.

Dirulaguntza benetan egindakoari egokitzearren, eta behin betiko likidazioa egitearren, hasierako aurrekontua baino handiagoak diren gastuak justifikatzeak ez du eskubiderik emango dirulaguntzaren hasierako zenbatekoa handitzeko.

Con el fin de ajustar la subvención que se haya reconocido al dimensionamiento efectivamente desarrollado y a los efectos de realización de la liquidación definitiva, bajo ninguna circunstancia la justificación de gastos superior al presupuesto de gastos inicialmente presentado dará derecho a incremento alguno en la subvención inicialmente reconocida.

2.– Prozedura.

2.– Procedimiento.

a) Dirulaguntza justifikatzeko bidalitako dokumentuak aztertu eta egokitzat jotzen badira, ordaintzeke dagoen diru-kopurua ordainduko da.

a) Una vez analizada la documentación remitida a los efectos de justificación de la subvención y entendiéndose correctamente justificada, se procederá al pago de la cantidad pendiente correspondiente.

b) Dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak aldatzen badira, eta dirulaguntzaren xedea bete dela ikusten denean, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, dela egindako gastua aurrekontuetan dena baino txikiagoa delako, dela pertsona edo entitate onuradunek beste erakunde publiko zein pribatuetako sarrera edo laguntza batzuk jaso dituztelako ezarri diren mugak gaindituz.

b) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido su objeto, cuando los costes reales hayan sido inferiores a lo presupuestado o se haya obtenido otra subvención, ayuda o ingreso concurrente por parte de otra entidad pública o privada que lleve a la superación de los límites establecidos, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de subvenciones.

c) Salbuespeneko kasuetan, jardueraren ez gauzatze partzialak onartu ahal izango dira, betiere diruz lagundutako jardueraren helburuak eta konpromisoak betetzera xedaturiko jarduketa bat dela egiaztatzen bada eta xede-jarduera eskaeran aurkeztutako jarduera osoari dagokion aurrekontuaren % 75era iristen bada. Kasu horretan, emateko ebazpena aldatu beharko da, azkenean eman den zenbatekoa aurrekontu osotik egiatan justifikatu den kopuruaren arabera murriztuta.

c) Excepcionalmente, podrán admitirse incumplimientos parciales de la ejecución de la actividad, siempre que se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de los objetivos y compromisos de la actividad subvencionada y el grado de cumplimiento de la actividad alcance, como mínimo, el 75 % del presupuesto correspondiente a la totalidad de la actividad presentada en la solicitud. En este caso, procederá la modificación de la Resolución de concesión, minorando el importe finalmente concedido en la proporción de la cantidad efectivamente justificada con respecto al presupuesto total.

d) Halaber, dirulaguntza osorik ezeztatzea bidezkoa bada edo agindu honetako 26. artikuluan zehaztutako kasuetan, aipatutako ebazpena aldatu egingo da.

d) La Resolución de concesión será igualmente modificada cuando proceda la anulación total de la subvención y en los casos señalados en el artículo 26 de esta Orden.

e) Kulturako sailburuordeak emango du dirulaguntzaren zenbatekoak aldatzeko edo doitzeko likidazio-ebazpena. Horretarako, bi hileko epea izango du, justifikazio-agiriak aurkezteko epea amaitzen denetik aurrera.

e) La Resolución de liquidación en la que se modificarán o reajustarán los importes de la subvención concedida se dictará por la persona titular de la Viceconsejería de Cultura, en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de justificantes.

f) Likidazio-ebazpenean jasotako parte bat edo guztia Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar bazaio, itzulketa egiteko bi hilabeteko epea emango da, hura jasotzen denetik hasita; betiere, arau hauetan ezarritako prozedurari jarraituz: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra ezartzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena. Dena den, aurretik, itzulketa-prozeduraren hasiera eta prozedura hori hasteko arrazoiak jakinaraziko zaizkio onuradunari, eta 15 eguneko epea emango zaizkio egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkezteko.

f) En los casos en que proceda el reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la totalidad o parte de lo ya percibido, en la Resolución de liquidación se otorgará un plazo de dos meses desde la recepción de la misma para proceder al reintegro correspondiente, respetando en todo caso el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991 de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, previa comunicación a la persona o entidad beneficiaria del inicio del procedimiento de reintegro y de las causas que lo fundamentan, concediéndole un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas.

26. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 26.– Incumplimientos.

1.– Honako hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento.

a) Jasotako dirulaguntza osoa edo zati bat agindu honetan adierazitako jarduerez bestelakoetan erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o, en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean adierazten den zenbatekoa ez itzultzea, hala badagokio, horretarako ezarritako epean.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la Resolución de Liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Dirulaguntzen arloan aplikatu daitekeen beste xedapen batek orokorrean ezarritako beste edozein betebehar ez betetzea; batik bat, azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatutako ez-betetzeak.

d) Cualquier otro que sea de obligado cumplimiento por así establecerlo con carácter general cualquier otra disposición en materia subvencional, en especial, los incumplimientos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Artikulu honetako aurreko paragrafoan aipatutako egoera horietako bat gertatu dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta atzerapenaren interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, betiere bi arau hauen arabera: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

2.– La constatación de la existencia de alguno de los supuestos contemplados en el número anterior del presente artículo determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991 de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que procedan.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datu pertsonalak babestearen arloko informazio-klausula.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

– Arduraduna:

– Responsable:

Kultura Ondarearen Zuzendaritza.

Dirección de Patrimonio Cultural.

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Donostia kalea 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba.

Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

Telefonoa: 945 01 80 00.

Teléfono: 945 01 80 00.

Página web: http://euskadi.eus

– Xedea: Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko dirulaguntzak kudeatzea.

– Finalidad: gestión de las subvenciones destinadas a la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco.

– Legitimazioa: interes publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak erabili bitartean eginkizun bat betetzeko behar den tratamendua (Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua).

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

– Hartzaileak: arlo honetan eskumenak dituzten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

– Personas destinatarias: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

– Eskubideak: eskubidea duzu zure datuak eskuratu, zuzendu eta ezerezteko, bai eta tratamendua mugatu zein aurkaratzeko ere. Ikus informazio gehigarria.

– Derechos: ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

– Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehiago eskuratu daiteke honako web helbide honetan: https://www.euskadi.eus/dbao/0034807

– Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la dirección https://www.euskadi.eus/rgpd/0034807

AZKEN XEDAPENetako lehenengoa
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikulua), hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, lehenago aipatutako data beretik aurrera (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. artikulua).

Contra la presente Orden podrán los/as interesados/as interponer recurso potestativo de reposición (Artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde la misma fecha, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de mayo de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común