Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

99. zk., 2021eko maiatzaren 21a, ostirala

N.º 99, viernes 21 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2924
2924

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 30ekoa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten baitira 2020-2021 ikasturtean ikertzaile doktoreen doktoretza-ondoko hobekuntza-programa laguntza berriak eman eta dirulaguntza horiek berritzeko prozesua arautu eta deitzen duen Hezkuntzako sailburuaren 2020ko uztailaren 21eko Aginduaren bidez deitutako dirulaguntza berriak.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se resuelven las ayudas nuevas en Investigación General convocadas por Orden de 21 de julio de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se regulan y convocan las ayudas nuevas y renovaciones para el programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor correspondientes al curso 2020-2021.

Agindu horren 31. artikuluaren arabera, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen bakarraren bidez gauzatuko da Ikerketa Espezifikoan laguntza berriak ematea edo ukatzea, hautapen-batzordearen ebazpen-proposamena aintzat hartuta.

El artículo 31 de la citada Orden establece que la concesión y denegación de las ayudas nuevas, en Investigación Específica, se efectuará mediante Resolución única y expresa del Viceconsejero de Universidades e Investigación, en base a la propuesta de resolución elevada por la Comisión de selección.

Horregatik guztiagatik, eta kontuan hartuta berariazko aholku-batzordeen ebaluazioa eta hautapen-batzordeak helarazitako proposamena,

Por ello, y tomando en consideración la evaluación de las solicitudes realizada por los Comités Asesores Específicos y la propuesta elevada por la citada Comisión.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean agertzen diren onuradunei ematea ikertzaile doktoreen doktoretza-ondoko hobekuntza-programarako dirulaguntzak eta dagozkien ezarpen zentroa zein kontratuak eta bidaiak finantzatzeko zentroak jasoko duen diru kopurua ezartzea 2020-2021 ikasturterako.

Primero.– Conceder las ayudas para el programa posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador doctor para el curso 2020-2021 a cada una de las personas beneficiarias que figuran en el Anexo indicando su centro de aplicación, así como la cantidad que cada centro recibirá para financiar los correspondientes contratos y viajes.

Kontratu horiek 12 hilabeterako izango dira.

Estos contratos cubrirán un periodo de 12 meses.

Kontutan izanik eskatzaile bakarra izan dela eta berori gertatu dela onuradun, ez dago, beraz, ez ordezkorik, ez ukatutako eskabiderik, ez kanpo utzitakorik.

Dado que ha habido una única solicitud que ha resultado beneficiaria de la ayuda no existen ni reservas, ni solicitudes denegadas ni excluidas.

Bigarrena.– Dirulaguntza horien zenbatekoa, iraupena eta jasotzeko gainontzeko baldintzak 2020ko uztailaren 21eko Aginduan xedatutakoaren arabera erabakitzea.

Segundo.– Establecer que la cuantía, duración y forma de pago y demás condiciones de disfrute de dichas ayudas son las que se deriven de lo dispuesto en la Orden de 21 de julio de 2020.

AZKEN XEDAPEN BAKARRA
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Ebazpen honek ez du amaitzen administrazio-bidea; beraz, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari. Horretarako epea hilabetekoa da, ebazpen hau www.euskadi.eus egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de www.euskadi.eus

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2020.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común