Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

99. zk., 2021eko maiatzaren 21a, ostirala

N.º 99, viernes 21 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
2919
2919

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita 2021erako dirulaguntza-deialdia, kontratazio-konpromisoa dakarten Euskal Autonomia Erkidegoko langile langabeentzako prestakuntza-ekintzak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2021, de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2021eko apirilaren 21eko bileran harturiko erabaki baten bidez, erabaki du 2021erako dirulaguntza-deialdi bat argitaratzea, kontratazio-konpromisoa dakarten langile langabeentzako prestakuntza-ekintzak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuan ezarritako esparruan. Hala, Lanbideren Estatutuak onartzeko maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren 10.2 artikuluko p) letran ezarritakoaren arabera, erakunde autonomo honetako zuzendari nagusiari dagokio deialdia argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 21 de abril de 2021, ha aprobado la convocatoria para el año 2021 de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoagatik, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 2021erako dirulaguntza-deialdia argitaratzea,kontratazio-konpromisoa dakarten langile langabeentzako prestakuntza-ekintzak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartu baitzuen 2021eko apirilaren 21eko bileran hartutako Erabakiaren bidez. Deialdia ebazpen honen eranskin moduan jasota dago.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria para el año 2021 de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 21 de abril de 2021, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak laguntza-deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, zeinaren bidez deialdia onartzen baita, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2021.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
DIRULAGUNTZA-DEIALDIA, LEHENTASUNEZ EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANGILE LANGABEENTZAKO DIREN KONTRATAZIO-KONPROMISOA DAKARTEN PRESTAKUNTZA-EKINTZAK EGITEKO 2021. URTEAN, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETA ARAUTZEN DUEN MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN EN EL AÑO 2021, DE ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DESEMPLEADAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, EN EL MARCO DEL DECRETO 82/2016, DE 31 DE MAYO, POR EL QUE SE ORDENA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE EUSKADI

Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren 2. artikuluan ezartzen duenez, Enplegurako Lanbide Heziketa Lanbide Heziketaren sistemetako bat da enpresen artean eta langileen artean (langabeak nahiz lanean ari direnak) lehiakortasun- eta kualifikazio-beharrizanei erantzuteko (hurrenez hurren) prestakuntza bultzatzea eta zabaltzea xede duten tresna eta ekintzez osatua. Prestakuntza horrek, halaber, gizartea kohesionatzen eta ekonomia garatzen lagunduko du, ezagutzan oinarritutako ekonomiaren esparruan.

El Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, establece, en su artículo 2 que la formación profesional para el empleo es uno de los sistemas de formación profesional, integrado por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y las personas trabajadoras, tanto desempleadas como ocupadas, una formación que responda a sus necesidades de competitividad y cualificación, respectivamente, contribuyendo a la cohesión social y al desarrollo económico en el marco de una economía basada en el conocimiento.

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak), Lan eta Enplegu Sailari esleitzen dio enplegu-politika, bai eta enplegurako lanbide-heziketa ere, dekretu honen 10.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera (lanbide-heziketaren esparru osoaren zuzendaritza, antolaketa eta plangintza egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 19.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, nautika, arrantza eta nekazaritzaren sektoreko lanbide-heziketa ez-arautuan eta enplegurako lanbide-heziketan eskumena daukaten sail eta organismoekin lankidetzan), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, bere erantzukizunei jarraikiz.

El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Trabajo y Empleo la política de empleo, así como la formación profesional para el empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1.b) del presente Decreto (el ejercicio de las funciones de dirección, ordenación y planificación en el ámbito de la formación profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 de la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, con la colaboración de los departamentos y organismos competentes en materia de formación profesional para el empleo y formación profesional no reglada en materia agraria y náutico-pesquera), con la colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Bestalde, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoari (Lan eta Enplegu Sailari atxikita dago) dagokio, besteak beste, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-programen eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horren barruan dago dirulaguntzetarako deialdiak onartzea eta izapidetzea, hala ezarrita baitago maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onarturiko erakunde autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan. Enplegurako prestakuntzaren barruan, pertsona langabeei zuzendutako prestakuntza dago.

Por otro lado, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento de Trabajo y Empleo, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, función que incluye la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionales, según se encuentra establecido en el artículo 3.b) de los Estatutos del organismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo. Dentro de la formación para el empleo, se encuentra la formación dirigida a personas desempleadas.

Kontratatzeko konpromisoarekin egiten den lanbide-heziketarako programaren xedea da prestakuntza espezializatua eta egokia ematea Euskal Autonomia Erkidegoan ezarrita dauden edo ezarri berri diren enpresek sortutako lanpostu berriei, kontuan hartuta prestakuntza-ekintzen lehentasunezko helburua dela langile langabeak laneratzea edo berriz laneratzea produkzio-sistemak behar dituen enpleguetan.

La finalidad del programa de formación profesional con compromiso de contratación es ofrecer una formación especializada y adecuada a los nuevos puestos de trabajo creados por empresas instaladas o de nueva implantación en nuestra Comunidad, teniendo en cuenta que el objetivo prioritario de las acciones formativas es la inserción o reinserción laboral de las personas trabajadoras desempleadas en aquellos empleos que requiere el sistema productivo.

Eskuratutako konpetentziak maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuak araututako Euskal Autonomia Erkidegoko Konpetentzien Erregistroan jasoko dira, dekretuaren 17. artikuluak esaten baitu erregistroaren xedea izango dela Euskal Autonomia Erkidegoko langile guztien prestakuntza-curriculuma barne hartzea, prestakuntza-ibilbideak diseinatzeko tresna eraginkor bat antolatzeko, bat etorriz Bizialdi Osoko Ikaskuntzaren Europako Estrategiarekin.

Las competencias adquiridas se registrarán en el Registro Vasco de la Competencia regulado por el Decreto 82/2016, de 31 de mayo que en su artículo 17 expone que el objetivo del Registro Vasco de la Competencia será albergar el currículum formativo de todas las personas trabajadoras de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en aras a articular un instrumento eficaz que permita el diseño de itinerarios formativos en consonancia con la Estrategia Europea del Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Ez da ahaztu behar, COVID-19aren krisiaren ondorioz sortu den nahasmendu ekonomiko eta sozial masiboak EAEko biztanle aktibo eta enpresa gehienei eragiten diela, eta eragiten jarraituko duela, epe labur eta ertainean. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lagundu nahi du, bere eskumenen baitan, enpleguaren, enpresen eta jarduera ekonomikoaren berreskurapenean.

Cabe añadir que la masiva perturbación económica y social derivada de la crisis por el COVID-19 está afectando y va a seguir afectando a la mayor parte de las empresas y de la población activa de la CAPV en el corto y medio plazo. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo quiere contribuir dentro de sus competencias, a la recuperación del empleo, de las empresas y de la actividad económica.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren proposamenez, erakunde autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2021eko apirilaren 21eko bilkuran, 2021erako dirulaguntza-deialdia egitea onartu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko langile langabeentzako kontratazio-konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan, honako baldintza hauekin:

Por todo lo cual, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 21 de abril de 2021, aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021 de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo de Euskadi, en los siguientes términos:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– Deialdi honen xedea da arautzea Euskal Autonomia Erkidegoko langile langabeentzako kontratazio-konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzak 2021ean finantzatzeko laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

1.– Es objeto de la presente convocatoria la regulación para el año 2021 de las ayudas destinadas a la financiación de las acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a los trabajadores y trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

2.– Deialdi hau finantzatzeko, 3.000.000 euroko diru-baliabideak bideratuko dira: horietatik 1.500.000 euro 2021eko ordainketa-kredituari dagozkio eta 1.500.000 euro 2022ko konpromiso-kredituari.

2.– Los recursos económicos destinados a la financiación de la presente convocatoria ascienden a 3.000.000 euros, de los cuales, 1.500.000 euros corresponden al crédito de pago de 2021 y 1.500.000 euros corresponden al crédito de compromiso 2022.

Guztira emango diren laguntzen bolumenak ez du gaindituko aipatutako kopurua edo hori eguneratzetik ateratzen dena, baldin eta indarreko legeriarekin bat aurrekontu-aldaketak onartzen badira, eta, hala bada, testuinguru hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eman beharko da argitara EHAAn.

El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento, en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Deialdi honen xedean dauden dirulaguntzak osorik edo zati batean kofinantzatu ahal izango ditu Europako Gizarte Funtsak, 2014-2020ko EAE EGF Programa Operatiboaren esparruan, baita zehazki REACT-UE ardatzaren barruan ere, Europar Batasunak COVID-19 pandemiari eman beharreko erantzunaren baitan, edo 2021-2027ko EAE EGF Plus Programa Operatiboaren esparruan. Hauta daitezkeen gazteen kasuan, Gazte Enplegurako Programa Operatiboa 2014-2020 delakoaren barruan emango dira laguntzak.

3.– Las subvenciones objeto de esta convocatoria podrán estar, en su totalidad o en parte, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE País Vasco, 2014-2020 incluso específicamente dentro del eje REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19 o en el marco del Programa Operativo FSE Plus del País Vasco, 2021-2027. En el caso de aquellas personas jóvenes elegibles, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Deialdi honetan bildutako laguntzen onuradun honako hauek izan ahal izango dira:

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas contenidas en la presente convocatoria:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan lantokia duten enpresak, haien forma juridikoa edozein dela ere, lan-kontratuak egiteko konpromisoa dakarkien prestakuntza-ekintzak egiteko. Baztertuta geratuko dira aldi baterako laneko enpresak, outsourcing direlako enpresak eta langileen zerbitzu anitzeko enpresak. Prestakuntza egin ahal izango dute:

a) Las Empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, independientemente de su forma jurídica, que comprometan para sí mismas la realización de contratos de trabajo. Quedarán excluidas las Empresas de Trabajo Temporal, Empresas de Outsourcing y Empresas de multiservicios de personal. La formación la podrán realizar:

a.1.– Enpresek, baliabide propioekin:

a.1.– Empresas con medios propios:

– Eman beharreko prestakuntzaren xedea bada profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea, egiaztatuta egon beharko dute prestakuntza-ekintza hasten denean.

– Cuando la formación a impartir vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad deberán encontrarse acreditadas en el momento de iniciar la acción formativa.

– Gainerako prestakuntza-ekintzetan, alta emango zaie behin-behinean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen prestakuntza-erakundeen erregistroan. Prestakuntza-ekintza amaituta, enpresari baja emango zaio automatikoki.

– En el resto de acciones formativas, se les dará provisionalmente de alta en el Registro de Entidades de Formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Una vez finalizada la acción formativa, la empresa causará baja de manera automática.

a.2.– Enpresek, langileak kontratatuta, helburu horretarako egokiak izanez gero.

a.2.– Empresas recurriendo a su contratación, siempre que resulten adecuados para este fin.

b) Prestakuntza-erakunde pribatu edo publikoen bidez, baldin eta prestakuntza-ekintzaren eskaera aurkeztu den datan egiaztatuta eta/edo inskribatuta badaude Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako prestakuntza-erakundeen erregistroan, autonomia-erkidegoren bateko prestakuntzarako beste erakunde-erregistro batean edo Prestakuntza Erakundeen Estatuko Erregistroan, dirulaguntza eskatzen den prestakuntza-ekintzei dagozkien espezialitateak irakasteko.

b) Las Entidades de formación, privadas o públicas, acreditadas y/o inscritas a la fecha de presentación de la solicitud de la acción formativa en el Registro de Entidades de Formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro Registro de Entidades de Formación para el empleo de carácter autonómico o en el registro Estatal de entidades de Formación, para la impartición de las especialidades a las que corresponden las acciones formativas por las que solicitan subvención.

2.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak lortzeko, enpresek eta prestakuntza-erakundeek laguntzaren xede diren prestakuntza-ekintzak egiteko behar diren pertsonak eta bitarteko materialak izan beharko dituzte, edo dirulaguntza esleitu ondoren, prestakuntza-jarduera hasten denean, haiek lortzeko konpromisoa hartu beharko dute.

2.– Para acceder a la subvención prevista en esta convocatoria, las empresas y entidades de formación deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones formativas por las que se solicita la ayuda o comprometerse a disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa.

Instalazio eta baliabide horiek propioak edo hirugarren erakunde pribatu edo publikoenak izan ahal izango dira, eta EAEko lurraldean baliatu beharko dira.

Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras entidades privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco.

Informazio hori egiaztatzeko, eskabidearen batera erakundearen legezko ordezkaritza betetzen duen pertsonaren erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da. Bertan, berariaz adieraziko da interesdunak laguntzaren xede diren prestakuntza-ekintzak egiteko behar diren pertsonak eta bitarteko materialak dituela, edo dirulaguntza esleitu ondoren, prestakuntza-jarduera hasten denean, beroriek lortzeko konpromisoa hartzen duela.

Esta información se acreditará mediante la presentación, junto con la solicitud, de una declaración responsable de la persona que ostente la representación legal de la entidad, en la que declare disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones formativas por las que se solicita la ayuda o comprometerse a disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa.

Edonola ere, erakunde eskatzaileak adierazpen horretan jasotako datuak egiaztatzeko dokumentazioa prest izan beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarentzat.

En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicios Vasco de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos contenidos en la citada declaración.

3.– Ezingo dira izan onuradunak honako egoera hauetako batean diren erakundeak:

3.– No podrá obtener la condición de entidad beneficiaria, aquella en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Hala ere, eskatzaileak berariaz aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización de cada uno de los pagos. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ez izatea.

b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Eskatzaileak zigor- edo administrazio-zehapenen bat izatea, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukerarik gabe uzten duena, edo horretarako ezgaitzen duen lege-debekuren bat izatea, honako hauengatik gertatutakoak barnean direla:

c) Estar sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido:

– Sexu-bazterkeriagatik zigorren bat jaso izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera.

– Por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o:

– Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak (Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak) 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezarri izana.

– Por imposición de sanción accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, mediante resolución firme.

d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan xedatzen diren gainerako egoeraren batean egotea.

d) Encontrarse en alguna de las restantes circunstancias a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 3. apartatuan xedatutako eskakizunen bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da; adierazpen hori eskabide-orrian jasota dago.

Los requisitos previstos en este apartado 3 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

4.– Ezin du dirulaguntza honetan parte hartu aurreko hiru deialdietakoren batean eskatzen den dirulaguntzaren arlo profesional berean kontratazio-konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzak amaitu dituzten ikasleen % 35 baino gutxiago kontratu duen enpresak edo erakundeak, salbu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2020ko apirilaren 30eko Ebazpenaren bidez salbuetsita dauden horiek (horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, COVID-19ak enplegurako lanbide-heziketaren gaian izan duen eraginari aurre egiteko neurriak ezarri ziren).

4.– No podrá acceder a esta subvención la empresa o entidad que haya contratado, en alguna de las tres convocatorias anteriores, a menos del 35 % del alumnado que haya finalizado cualquiera de las acciones formativas de compromisos de contratación, pertenecientes al mismo área profesional, que aquella para la cual solicita subvención, excepto aquellas exoneradas por la Resolución de 30 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procedió a la publicación de las medidas excepcionales para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. artikulua.– Diruz lagun daitekeen jarduera.

Artículo 3.– Actuación subvencionable.

1.– Diruz lagundu ahal izango dira 2. artikuluan deskribatutako erakunde onuradunek garatu behar dituzten kontratazio-konpromisoa dakarten prestakuntza-ekintzak, I. eranskineko espezialitateei buruzkoak.

1.– Podrá ser objeto de subvención la ejecución de acciones formativas con compromiso de contratación a desarrollar por las entidades beneficiarias descritas en el artículo 2, relativas a las especialidades incluidas en el Anexo I.

Prestakuntza-ekintza programagarriak honela sailkatzen dira:

Las acciones formativas programables se clasifican de la siguiente manera:

a) Prestakuntza egiaztagarria: Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotutako ekintzak, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratutakoak, ibilbide osoen arabera programatu daitezkeenak –espezialitatearen ordu guztietarako–, edo prestakuntza-moduluen arabera. 1., 2. edo 3. kualifikazio-mailakoak izan daitezke.

a) Formación acreditable: acciones asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales, dirigidas a la obtención de Certificados de profesionalidad, que pueden ser programadas por itinerarios completos, cuando lo hacen por la totalidad de las horas de la especialidad, o por módulos formativos. Pueden ser de nivel 1, 2 o 3 de cualificación.

b) Prestakuntza-ekintza kualifikatzaile ez-egiaztagarria: Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotuta ez dauden prestakuntza-ekintza kualifikatzaileak dira. Ekintza horiek honako behar hauei erantzutera eta/edo aurrea hartzera zuzenduta daude: produkzio-sistemaren kualifikazio-beharrak –bereziki sektore berritzaileenak eta/edo enplegu-aurreikuspen onenak dituztenak garatzera bideratutakoak– edo erregulazio espezifikoak dituzten produkzio-sektoreekin lotutako beharrak (lanbide-txartelak).

b) Formación no acreditable cualificante: son las acciones formativas cualificantes no asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas acciones van dirigidas a responder y/o anticipar las necesidades de cualificación del sistema productivo, en especial las orientadas al desarrollo de los sectores más innovadores y/o con mejores perspectivas de empleo o necesidades vinculadas con sectores productivos que tengan regulaciones específicas (carnets profesionales).

c) Era berean, I. eranskinean jasota ez dauden espezialitateak programa daitezke, enpresen beste prestakuntza-behar berezi batzuk betetzeko.

c) Asimismo, se podrán programar especialidades no incluidas en el Anexo I, para atender otras necesidades formativas específicas de las empresas.

Dirulaguntza eskuratzeko, honako baldintza hauek bete behar dira:

Para acceder a la subvención, han de cumplirse las siguientes condiciones:

1) Erakunde edo enpresa eskatzaileek egiaztatu beharko dute, dirulaguntza eskatu aurretik, kontratatu behar dituzten langintza eta profiletan izena emanda dauden langabeak ez direla aski. Horretarako, informazio hori eskatu behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulego egokian (LanF aplikazioan eskura dagoen ereduaren arabera). Eskatutako profila ezingo da izan prestakuntza amaitu ondoren lortuko dutena baino handiagoa.

1) Las entidades o empresas solicitantes deberán haber constatado, con carácter previo a la solicitud de subvención, la insuficiencia de personas desempleadas inscritas en la/s ocupación/es y perfil que necesitan contratar. Para ello deberán haber solicitado esta información en la Oficina de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo correspondiente (según modelo facilitado en la aplicación LanF). El perfil solicitado no podrá ser superior al que vayan a conseguir después de finalizar la formación.

Izangai aski ez dagoela ulertuko da kontrata daitezkeen langabeen kopurua txikiagoa bada enpresak kontratatutako pertsonen kopurua halako lau baino.

Se entenderá constatada tal insuficiencia cuando resulte un número de personas desempleadas disponibles inferior al resultado de multiplicar por cuatro el número de personas a contratar por la/s empresa/s.

2) Prestakuntza-ekintza amaitzen duten pertsonen % 50, gutxienez, kontratatzeko konpromisoa hartu behar dute enpresa edo erakundeek, eta kontratazio horiek ezaugarri hauek izan behar dituzte:

2) Las empresas o entidades han de comprometerse a contratar, como mínimo, al 50 % de las personas que finalicen la acción formativa y tales contrataciones han de cumplir las siguientes características:

– Lanaldia: osoa edo partziala; gutxienez % 50ekoa.

– Jornada de trabajo: completa o a tiempo parcial mínimo del 50 %.

– Kontratuaren iraupena:

– Duración del contrato:

• Lan-kontratua, lehentasunez, mugagabea izango da.

• El contrato de trabajo será preferentemente de carácter indefinido.

• Lanaldi osoko kontratua bada, etengabeko sei hilekoa izango da gutxieneko iraupena.

• Si se trata de un contrato a jornada completa la duración mínima será de 6 meses ininterrumpidos.

• Lanaldia % 50ekoa bada, etengabeko urtebetekoa izango da gutxieneko iraupena.

• Si la jornada es del 50 % la duración mínima será 1 año ininterrumpido.

• Lanaldia partziala bada, baina % 50etik gorakoa, dagokion zati proportzionala izango da gutxieneko iraupena.

• Si la jornada es a tiempo parcial superior al 50 %, la duración mínima será la parte proporcional que corresponda.

Kontratuak hasierako data jasoko du beti, eta amaierakoa aldi baterako kontratuetan.

El contrato reflejará la fecha de inicio en todo caso y la fecha final en los contratos temporales.

3) Kontratazio-konpromisoa bete dadin, kontrataziotzat hartuko da ikasleak bazkide-langile edo lan-bazkide gisa sartzea kooperatiba-sozietate batean, edo lan-sozietate batean bazkide-langile gisa sartzea. Horretarako, sozietate horretan sartu dela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

3) A los efectos del cumplimiento del compromiso de contratación, Será considerada como contratación la incorporación del alumnado como socia o socio trabajador, o de trabajo de una sociedad cooperativa o socia o socio trabajador de una sociedad laboral, aportando para ello la documentación que acredite dicha incorporación.

4) Laneratzea prestakuntza-ekintza egiteko eskaerarako oinarritzat hartutako enpresetan baino ez da egin behar izango. Enpresa horietako batean sartzea eragozten duten kausak –agiri bidez justifikatuak– daudenean soilik onartu ahal izango da beste enpresa batzuetan laneratzea, eta enpresa horiek konpromiso-agiria sinatu beharko dute. Kontratazio horiek Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan egingo dira.

4) La inserción laboral se deberá realizar exclusivamente en las empresas en base a las cuales se presentó la solicitud de la acción formativa. Únicamente cuando concurran causas justificadas documentalmente que impidan la inserción en alguna de ellas, podrá admitirse la inserción en otras empresas que deberán firmar el documento de compromiso. Dichas contrataciones se efectuarán en centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5) Kontratazio-konpromisoaren ondorioz egiten diren lan-kontratuek laneko arautegiaren araberakoak izan beharko dute. Kontratu hauek ez dira baliozkotzat hartuko kontratazio-konpromisoa bete dela justifikatzeko: prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuak, eta merkataritzako kontratuak.

5) Los contratos de trabajo que se formalicen como consecuencia del compromiso de contratación deberán ser realizados de acuerdo a la normativa laboral. No serán considerados válidos para justificar el cumplimiento del compromiso de contratación: los contratos de formación y aprendizaje, así como los contratos mercantiles.

6) Kontratazioa irakatsitako prestakuntza-espezialitatearekin zerikusia duen langintza eta maila batean egin beharko da. Alde horretatik, lanpostu egokitzat hartuko da aurretiazko prestakuntzan eskuratutako ezagutza teoriko-praktikoei lotutako lanak egitea xede duena.

6) La contratación deberá realizarse en una ocupación y categoría relacionada con la especialidad formativa impartida. En este sentido, se entenderá como colocación adecuada, aquella que tenga por objeto la realización de trabajos vinculados a los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante la formación previa.

7) Lan-kontratua prestakuntza-ekintza amaitu eta hurrengo 3 hilabeteetan hasi beharko da.

7) El contrato de trabajo deberá iniciarse en el plazo de los 3 meses siguientes a la finalización de la acción formativa.

Horretarako, parte-hartzaile baten prestakuntza-ekintza amaitutzat joko da honako kasu hauetan:

A estos efectos, se considerará que una persona ha finalizado la acción formativa:

– Helburua profesionaltasun-ziurtagiria lortzea bada, prestakuntza-modulu praktikoa amaitutakoan.

– En las acciones de certificado de profesionalidad, cuando cada participante haya completado el módulo de formación práctica.

– Gainerako prestakuntza-ekintzetan, diruz lagundutako ekintza teoriko/praktikoa amaitutakoan.

– En el resto de acciones formativas, cuando haya finalizado la acción teórico-práctica subvencionada.

Prestakuntza-ekintzaren % 75 amaitu ondoren, kontratazioak onartu ahal izango dira. Ekintza amaitu baino lehen egiten bada kontratazioa, prestakuntza-ekintza amaitzen denean hasiko da kontratazio-konpromisoa betetzeko eskatzen den aldia.

Podrán admitirse contrataciones una vez realizado el 75 % de la acción formativa. Para los casos en que la contratación se realice antes de finalizar la acción, el cómputo del periodo exigido para el cumplimiento del compromiso de contratación se realizará desde la finalización de la acción formativa.

2.– Prestakuntza-ekintzak emateko modalitatea presentziala baino ez da izango.

2.– La modalidad de impartición de las acciones formativas será exclusivamente presencial.

3.– Profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzera bideratuta ez dauden prestakuntza-ekintzetan gehieneko iraupena 300 ordukoa izango da, eskabidea prestakuntza-proiektu espezifikoa duen enpresa batek aurkeztu duenean eta kontratazioa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimentzen duenean izan ezik.

3.– En las acciones formativas no dirigidas a la obtención de un certificado de profesionalidad la duración máxima será de 300 horas, salvo que la solicitud la presente una empresa con un proyecto específico de formación y contratación que sea autorizado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prestakuntza-ekintzetan, iraupena ezin izango da gehieneko 510 ordutik gorakoa izan.

En las acciones formativas dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad, la duración no podrá superar las 510 horas de duración máxima.

4.– Diruz lagunduko diren prestakuntza-ekintzak 2021eko ekitaldian hasi beharko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta 2 hilabeteko epean gehienez, eta 2022ko uztailaren 31 baino lehen amaitu beharko dira (lantokian egingo den prestakuntza praktikoaren modulua edo prestakuntza praktikoa barnean hartuta).

4.– La ejecución de las acciones formativas objeto de subvención deberá iniciarse en el ejercicio 2021 y en el plazo máximo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de concesión de la subvención y finalizar antes del 31 de julio de 2022 (incluida la formación práctica o el módulo de formación práctica en centro de trabajo).

5.– Prestakuntza-ekintzak gehienez ere 20 parte-hartzaileentzat eta gutxienez 10entzat onartuko dira. Hala ere, laguntza jasoko dutenez gain, beste bi parte-hartzaile ere onartu ahal izango dira prestakuntza-ekintzetan, prestakuntza-zentroak kopuru hori hartzeko egiaztatuta edo inskribatuta badaude. Partaide gehigarri horiek ez dute dirulaguntzarik jasoko.

5.– Las acciones formativas se aprobarán para un número máximo de 20 participantes y un número mínimo de 10. No obstante, se permitirá la incorporación de 2 participantes adicionales a los subvencionados en las acciones formativas de los centros que dispongan de la acreditación o inscripción para dicho número de participantes. Por los participantes adicionales no se concederá subvención.

Ezingo da abian jarri 10 partaide baino gutxiagoko prestakuntza-ekintzarik.

No podrá iniciarse una acción formativa con un número inferior a 10 participantes.

6.– Prestakuntza-ekintzaren zati teoriko-praktikoa soilik lagunduko da diruz.

6.– Solo será objeto de subvención la parte teórico-práctica de la acción formativa.

Ez dira diruz lagunduko lantokian egingo den prestakuntza praktikoaren modulua, profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eta enpresetan egingo diren praktikak, gainerako espezialitateetan.

No serán objeto de subvención el módulo de formación práctica en centro de trabajo, en el caso de certificados de profesionalidad, o las prácticas en empresas del resto de especialidades.

4. artikulua.– Prestakuntzaren hartzaileak.

Artículo 4.– Personas destinatarias de la formación.

Deialdi honen babespean diruz lagundutako prestakuntza-ekintzetan parte hartu ahal izango dute, lehentasunez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langile langabeek edo Gazte Bermearen Sistema Nazionalaren fitxategian izena emanda daudenek. Era berean, beste autonomia-erkidego bateko enplegu-zerbitzu publikoan izena emanda dauden langile langabeek ere parte hartu ahal izango dute.

En las acciones formativas subvencionadas al amparo de esta convocatoria podrán participar, con carácter prioritario, las personas trabajadoras desempleadas inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como demandantes de empleo o inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Asimismo, podrán participar las personas trabajadoras desempleadas inscritas en otro Servicio Público de Empleo autonómico.

Era berean, eta lehentasunik gabe, prestakuntza-ekintza hauetan parte hartu ahal izango dute langile landunek. Hala ere, ezingo dute inola ere gainditu prestakuntza-ekintza bakoitzean programatutako partaide guztien artean ehuneko 30, eta beti egon beharko dira bere egungo lanpostuaren berezko kualifikazio profesionalekin lotuta ez dauden espezialitateetan. Halaber, prestakuntza-ekintza hasten den unean lanean diharduten enpresa berak ezin izango ditu kontratatu. Horretarako, ekintzetan parte hartzen duten pertsonak langabe edo landun diren zehazteko, prestakuntzaren hasieran duten lan-egoera hartuko da kontuan.

Igualmente, y con carácter no prioritario, podrán participar en estas acciones formativas los trabajadores y trabajadoras ocupados y ocupadas, sin que en ningún caso puedan superar el 30 por ciento del total de los participantes programados en cada acción formativa, y siempre en especialidades no relacionadas con las cualificaciones profesionales que conlleva su ocupación actual, y no pudiendo ser posible su contratación por la misma empresa para la que trabaja en el momento del comienzo de la acción formativa. A tal efecto, la consideración de las personas que participan en las acciones como desempleadas u ocupadas vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación.

Ondorio horietarako, honako hauek sartuko dira langabeen taldean: lanaldi partzialeko kontratu batekin ari diren langileak, baldin eta beren lanaldia lanaldi osoz aritzen den pertsona batek duenaren herena baino laburragoa bada –konparagarriak izan behar dute–.

A estos efectos, se entenderán incluidas en el colectivo de personas desempleadas aquellas que estén trabajando con un contrato a tiempo parcial, siempre que su jornada de trabajo sea inferior a un tercio de la jornada de un trabajador/a a tiempo completo comparable.

5. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de la subvención.

1.– Prestakuntza-ekintza bakoitza parte-hartzaileko eta prestakuntza-orduko kostuaren arabera finantzatuko da, deialdi honen I. eranskinean aurreikusitako modulu ekonomikoen arabera.

1.– La financiación de cada acción formativa estará en función del coste por participante y hora de formación, según los módulos económicos previstos en el Anexo I de esta convocatoria.

2.– Modulu ekonomiko bakoitzak hiru ditu: horietako bi zuzeneko kostuei dagozkienak –langileak (A) eta funtzionamendua (B)– eta hirugarrena zeharkako kostuei (C) dagokiena –kostu zuzenei dagozkien moduluen baturari % 10eko ehunekoa aplikatuz kalkulatua–.

2.– Cada módulo económico se compone de tres: dos de ellos relativos a costes directos, de personal (A) y funcionamiento (B), y un tercero relativo a costes indirectos (C), calculado aplicando el porcentaje del 10 % sobre la suma de los módulos relativos a los costes directos.

Azkenean aplikatu beharreko modulu ekonomikoek ezin izango dituzte inola ere gainditu martxoaren 28ko TMS/368/2019 Aginduan aurreikusitako gehienekoak (uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua garatzen du agindu horrek), eta, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera zuzenduta dauden prestakuntza-ekintzen kasuan, gehieneko muga urriaren 10eko ESS/1897/2013 Aginduan jasotakoa da (horren bidez garatzen da 34/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena).

En ningún caso los módulos económicos a aplicar finalmente, podrán superar los previstos en Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio y, en relación con las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

Ondorioz, aplikatu beharreko azken modulua osatzen duten hiru moduluen batura handiagoa balitz aipatutako araudietan aurreikusitakoak baino –edo, hala badagokio, horien ordez ezartzen diren eta deialdi hau argitaratzen denean indarrean dauden araudietan aurreikusitakoak baino–, azken horiek aplikatuko dira.

En consecuencia, en el supuesto de que la suma de los tres módulos que componen el módulo final a aplicar fuese superior a los previstos en las citadas normativas o, en su caso, las que les sustituyan y estén vigentes en el momento de publicación de esta Convocatoria, se aplicarán estos últimos.

3.– Ekintzak osorik edo partzialki finantzatuko dira, irakatsi beharreko espezialitatearen modulu ekonomikoa osorik estaltzeko falta den zenbatekoan, beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin batera finantzatzen direnean, baterako finantzaketa hori nahikoa bermatuta badago.

3 – Las acciones se financiarán en su totalidad o parcialmente, por la cuantía económica restante hasta cubrir en su totalidad el módulo económico de la especialidad a impartir, cuando exista cofinanciación por parte de otras entidades públicas o privadas en los supuestos en que dicha cofinanciación esté suficientemente garantizada.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Deialdi honen esparruko dirulaguntzak jasotzeko eskabideak elektronikoki izapidetuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-aplikazio informatikoaren bidez (LanF). Aplikazio horretara sarbiderik ez duten erakundeek edo enpresek Lanbideren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: www.lanbide.euskadi.eus

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se tramitarán de forma electrónica, mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LanF). Aquellas entidades o empresas que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la página web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus

Helbide honetan https://www.euskadi.eus/servicios/1060605 egongo da eskuragarri, izapidetza elektronikoak egiteko administrazio prozeduraren argibide fitxa.

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación electrónica, estará accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1060605

Ordezkari baten bidez, eskaerak elektronikoki izapidetu ahal izango dira. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren erregistroan inskribatu ahal izango da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/representantes

Las solicitudes se podrán tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro de representantes del Gobierno Vasco, accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes

2.– Dirulaguntza-eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

2.– Junto con la solicitud de subvención se aportará la siguiente documentación:

a) Erakunde eskatzailearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena, esaten duena laguntza-eskaeraren xede diren prestakuntza-ekintzak egiteko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak dituela, edo, dirulaguntza adjudikatu ondoren, prestakuntza-jarduera hasteko unean, horiek izateko konpromisoa hartu duela.

a) Declaración responsable de la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante sobre la disposición de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones formativas por las que se solicita la ayuda o el compromiso de disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa.

b) Enpresaren edo erakunde eskatzailearen identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.

b) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la empresa o entidad solicitante.

c) Kontratazio-konpromisoari dagokion dokumentua (LanF aplikazioan eskura dagoen ereduaren arabera):

c) Documento relativo al compromiso de contratación (según modelo facilitado en la aplicación LanF):

– Eranskina (enpresa): enpresa dirulaguntzaren onuraduna bada.

– Anexo (Empresa): si la Empresa es la beneficiaria de la subvención.

– Eranskina (prestakuntza-erakundea): prestakuntza-erakundea bada konpromisoaren sustatzailea. Era berean, enpresa kontratugileko pertsona sinatzaileak ordezkaritza-gaitasuna duela egiaztatzen duen agiria ere erantsi beharko da.

– Anexo (Entidad Formativa): si la Entidad de Formación es la promotora del compromiso. Se deberá adjuntar, asimismo, el documento justificativo de la capacidad de representación de la persona firmante de la empresa contratante.

d) Prestakuntza-proiektuaren memoria, LanF aplikazioan eskuragarri dagoen ereduan, honako hauek jasoko dituena:

d) Memoria del proyecto formativo, según modelo facilitado en la aplicación LanF, que contenga:

– Enpresaren jarduerari dagokionez, prestakuntza gauzatzeko eta gero parte-hartzaileak enpresan kontratatzeko beharraren txosten arrazoitua, honako hauek jasoko dituena:

– Informe motivado de necesidad de realización de la formación en relación con la actividad de la empresa y posterior contratación de las personas participantes en la misma en el que se hará constar:

– Kontratatu nahi diren pertsonen profila: ezaugarriak eta betekizunak. Ezingo da zehaztu sexua, adina edo kontratatu nahi den lanbiderako egokia ez den edozein betekizun, kontratazio hori programa bereziren baten barruan egin ezean.

– Perfil de las personas a contratar: características y requisitos. No se podrá definir sexo, edad, o cualquier requisito que no sea adecuado a la profesión que se va a contratar, salvo que dicha contratación se acoja a algún programa especial.

– Egingo den kontratu-mota eta berorren iraupena.

– Tipo de contrato a realizar y duración del mismo.

– Kontratazioa zer langintzatan eta lanbide-kategoriatan egingo den.

– Ocupación y categoría profesional en la que se va a realizar la contratación.

– Lanpostuaren edo lanpostuen kokapena.

– Ubicación del puesto o puestos de trabajo.

– Kontratatutako pertsonek zerbitzuak bete behar dituzten enpresen zerrenda.

– Relación de empresas en las que van a prestar los servicios las personas contratadas.

– Lanekoak ez diren praktiken planaren deskribapena, egoki izanez gero (edukia, iraupena eta abar).

– Descripción, si procede, del plan de prácticas no laborales a desarrollar, contenidos, duración, etc.

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, proiektuaren berezitasunen arabera, eskatutako beste edozein informazio.

e) Cualquier otra información que se exija por Lanbide Servicio Público de Empleo, de acuerdo con las particularidades del proyecto.

f) Prestakuntza-ekintzaren kontratazioaren kasuan, kontratazio-proposamena, hiru eskaintza eskatu izana eta azken aukeraketa justifikatuta, hala badagokio, bai eta Lanbideri aldez aurretik eskatutako baimena ere, 11. artikuluko 11. zenbakian adierazitako kasuetan.

f) En el supuesto de contratación de la acción formativa, propuesta de contratación justificando, en su caso, la solicitud de tres ofertas y la elección final, así como solicitud de autorización previa a Lanbide en los casos previstos en el apartado 11 del artículo 11.

Dokumentazio hori geroago aurkeztu ahal izango da, baina beti prestakuntza-ekintza hasi aurretik.

Esta documentación podrá presentarse en un momento posterior, siempre antes del inicio de la acción formativa.

g) 3.1.1 artikuluak aipatzen duen izapidearen emaitzari buruz Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulegoak egindako txostena, kontratatu nahi den langintza eta profilean behar adina langabe izena emanda ez dagoela egiaztatzeko.

g) Informe expedido por la Oficina de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo relativo al resultado del trámite a que hace referencia el artículo 3.1.1.º, que acredite la insuficiencia de personas inscritas como desempleadas en la ocupación y perfil que necesitan contratar.

3.– Eskabideak ez baditu baldintza guztiak betetzen, enpresa edo erakunde interesdunari jakinaraziko zaio 10 egun balioduneko epea duela hutsunea edo akatsa zuzentzeko, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera. Hala egin ezean, eskabideari uko egin diola ulertuko da, hala xedatzen duen ebazpena egin ondoren.

3.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la empresa o entidad interesada para que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, subsane la falta o defecto. De no hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

4.– Dirulaguntzak jasotzeko eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2021eko urriaren 15ean bukatuko.

4.– El plazo para la presentación de solicitudes de subvención comenzará el día siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 15 de octubre de 2021.

7. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 7.– Procedimiento y resolución.

1.– Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzak du prozedura izapidetzeko eskumena, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak, berriz, ebaztekoa.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento será la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos y el órgano competente para resolver la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Dirulaguntzak emateko prozedura ondoz segidako konkurrentzia izango da.

2.– El procedimiento de concesión de subvenciones será de concurrencia sucesiva.

Eskabideek deialdi honetako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatutakoan, ordenan emango dira laguntzak, espedientea osatzen den unearen arabera, jarduketa horietarako 1.2 artikuluan xedatutako aurrekontu-zuzkidura amaitu arte.

Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos en esta convocatoria, se concederán ordenadamente, en función del momento en que el expediente esté completo, hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria prevista para estas actuaciones en el artículo 1.2.

Dirulaguntza ukatzeko arrazoi izango dira:

Serán causa de denegación:

– Behar adina langabe izena emanda egotea kontratatu beharreko langintza eta profilean (Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako txostenean adierazitakoaren arabera).

– La existencia de personas desempleadas suficientes inscritas en la ocupación y perfil que necesitan contratar (según conste en el informe expedido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo).

– Aurreko deialdietan onartutako prestakuntza-ekintzetan hartutako kontratazio-konpromisoak bete ez izana, 2.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

– El incumplimiento de los compromisos de contratación adquiridos en acciones formativas aprobadas en convocatorias anteriores, según lo previsto en el artículo 2.4.

– Deialdi honen 3.3 artikuluan ezarritako iraupen-mugak gainditzen dituzten prestakuntza-ekintzetarako dirulaguntzaren eskabidea.

– La solicitud de subvención para acciones formativas que superen los límites de duración establecidos en el artículo 3.3 de la presente convocatoria.

Hasierako aurrekontu-zuzkidura eta balizko handitzea amaitu ondoren, geratzen diren eskabideei ezezkoa emango zaie, eta EHAAn argitaratuta emango da horren berri, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez.

Agotada la dotación presupuestaria inicial y su posible ampliación, se denegarán las solicitudes pendientes y se procederá a la publicación de esta circunstancia en el BOPV mediante resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko gehieneko epea sei hilekoa da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erregistroan eskabidea sartzen denetik aurrera; epe hori igarota, enpresa edo erakunde interesdunari ez bazaio ebazpenik jakinarazi, dirulaguntzaren eskaera ezetsi dela ulertuko da.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, transcurrido el cual sin haber notificado resolución alguna a la empresa o entidad interesada se entenderá desestimada la solicitud de subvención.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta, haien aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– Las resoluciones de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ponen fin a la vía administrativa y, contra las mismas cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

4.– Publikotasun-printzipioa betetzearren, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez, argitara emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdi honen babespean emandako laguntzen onuradun diren erakundeen zerrenda, espresuki adierazita jasotako zenbatekoak, eta aipatuta Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa, 2014-2020ko EAE EGF Programa Operatiboaren esparruan, baita zehazki REACT-UE ardatzaren barruan ere, Europar Batasunak COVID-19 pandemiari eman beharreko erantzunaren baitan, edo 2021-2027ko EAE EGF Plus Programa Operatiboaren esparruan. Hauta daitezkeen gazteen kasuan, Gazte Enplegurako Programa Operatiboa 2014-2020 delakoaren barruan emango dira laguntzak.

4.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías percibidas con mención a la cofinanciación por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE País Vasco, 2014-2020 incluso específicamente dentro del eje REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19 o en el marco del Programa Operativo FSE Plus del País Vasco, 2021-2027. En el caso de aquellas personas jóvenes elegibles, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

8. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen hautaketa.

Artículo 8.– Selección de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Honako hauek izan daitezke prestakuntza-ekintza bakoitzean parte hartzeko hautagaiak:

1.– Las personas candidatas a participar en cada acción formativa podrán proceder de las siguientes vías:

a) Enplegu-eskatzaileak (eta diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak), baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Orientazio Zerbitzuek prestakuntza-ekintza egitea agindu badiete haien prestakuntza-ibilbidearen barruan.

a) Demandantes de empleo (y perceptores de la RGI) a los que los Servicios de Orientación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo hayan prescrito una acción formativa dentro de su itinerario formativo.

b) Nire Lanbidenet-en bitartez ikastaro batean izena eman duten enplegu-eskatzaileak, beren prestakuntza-kontuko prestakuntza-aholkularitzaren bidez.

b) Demandantes de empleo que se hayan inscrito en un curso a través de Mi Lanbidenet, mediante el asesoramiento formativo en su cuenta de formación.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deitutako enplegu-eskatzaileak, prestakuntza-aholkularitzako edo ebaluazioko prozesu baten ondoren agindu zaien prestakuntza egiteko, lan-esperientziaren edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduran.

c) Demandantes de empleo convocados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para cursar la formación prescrita tras un proceso de asesoramiento formativo o evaluación, en el marco del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deitutako enplegu-eskatzaileak, lan-merkatuan eskaria duen profesionaltasun-ziurtagiri baten egiaztapena osatzeko falta dituzten prestakuntza-moduluez eratutako prestakuntza-ekintza bat egiteko.

d) Demandantes de empleo convocados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para cursar una acción formativa conformada por los módulos formativos restantes para completar la acreditación de un certificado de profesionalidad con demanda en el mercado de trabajo.

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda ez dauden landunak, baldin eta Lanbideren sareko bulegoren batean eskaera aurkeztu badute, edo eskaera erakunde autonomo horren webgunean bete badute (www.lanbide.euskadi.eus). Prestakuntza-ekintzak, haietan izena emateko epea eta eskatzaileek bete behar dituzten sarbide-baldintzak adieraziko dira webgunean, bai eta prestakuntza-ekintza bakoitzaren xehetasunak eta ezaugarriak ere.

e) Trabajadores ocupados no inscritos en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que, bien hayan realizado la solicitud presencialmente a través de la red de oficinas de Lanbide o bien a través dela página web de este organismo autónomo, www.lanbide.euskadi.eus, en la que se dará publicidad de las acciones formativas estableciendo el período de inscripción y los requisitos de acceso que deben reunir los y las solicitantes a las mismas, además de la descripción y características de cada acción formativa.

2.– Enpresak eskabidearekin batera aurkeztu beharreko prestakuntza-proiektuaren memorian adierazitako pertsonen profila kontuan hartuko da, bat etor dadin kontratazio-beharrekin.

2.– Se tendrá en cuenta el perfil de las personas indicado por la empresa en la Memoria del proyecto formativo que ha de acompañar a la solicitud, que se corresponda con sus necesidades de contratación.

3.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, pertsonek Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan bildutako baldintzak bete behar dituzte, lanbide-kualifikazioaren 2. eta 3. mailei dagokienez. Era berean, prestakuntza-espezialitateen katalogoan jasotako prestakuntza-espezialitateren bateko prestakuntza-ekintzetan parte hartu nahi dutenek katalogoan espezialitate bakoitzerako ezarritako sarbide-baldintzak bete behar dituzte.

3.– Para participar en acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, las personas han de reunir los requisitos de acceso recogidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, para los niveles 2 y 3 de cualificación profesional. Asimismo, para participar en otras acciones formativas relativas a especialidades formativas del catálogo de especialidades formativas, los y las candidatas han de reunir las condiciones de acceso fijadas para cada especialidad en el catálogo.

4.– Azken hautaketa enpresa edo erakunde onuradunak egingo du, LanF aplikazioan (Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Prestakuntza Kudeatzeko aplikazioan) agertzen diren aurrematrikulatuetatik abiatuta.

4.– La selección final la llevará a cabo la empresa o entidad beneficiaria a partir de las personas prematriculadas que figuran en el aplicativo de Gestión de la Formación (LAN-F) de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Hautaketa-prozesua prestakuntza-ekintzak hasi baino lehenago egingo du, garaiz, eta behar diren berme guztiekin.

Realizará el proceso de selección con antelación suficiente al inicio de las acciones formativas y con las debidas garantías.

Aurrematrikulatutako partaide nahikoa ez egoteak ez du esan nahi zentro edo erakundeak ez dituela hautagai berriak bilatu behar edo prestakuntza-ekintza gauzatu behar. Edonola ere, 3.5 artikuluan adierazitako gutxieneko partaide-kopurua betetzen ez bada, ezin izango da prestakuntza-ekintza hasi.

La no existencia de personas participantes prematriculadas suficientes, no exime de la responsabilidad del centro o entidad de la búsqueda de nuevas candidaturas y ejecución de la acción formativa, no pudiendo comenzar la acción formativa si no se cumple el mínimo de participantes indicado en el artículo 3.5.

Beharrezkoa duten prestakuntza-ekintza guztietan, hautaketa-proba bat ere egingo dute, egoitzan bertan, Lanbideko teknikariekin aurrez adostuta, ikasleek ekintza behar bezala aprobetxatuko dutela ziurtatzeko eta ikusteko kualifikazio-ekintzetako helburuak lortzekotan, aurretik izan behar duten jakintza ba ote duten. Proba hori LanF aplikazioaren dagokion atalean erantsiko da.

Se incluirá, en todas aquellas acciones formativas que lo precisen, una prueba de selección que se efectuará en sus instalaciones, previamente consensuada con el personal técnico de Lanbide, con objeto de asegurar el aprovechamiento de la acción y determinar el nivel real de conocimientos previos imprescindibles para alcanzar los objetivos de las acciones cualificantes. Dicha prueba se anexará en el apartado correspondiente del aplicativo LanF.

5.– Prestakuntza-ekintzara sartzeko eskakizunak betetzen dituzten eta, aurreko atalean deskribatu bezala, dagokien hautaproba gainditzen duten pertsonen artean, kolektiboen araberako lehentasun batzuk ezarri dira, hurrenkera honetan:

5.– De entre las personas que reúnan los requisitos de acceso a la acción formativa, y superen el proceso de selección descrito en el apartado anterior, se establece una prioridad por colectivos, en el siguiente orden de prelación:

1. Lehenik, eta lehentasun-maila berdinarekin, lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten langabeak. Lehentasuna emango zaie kualifikazio-maila baxua duten pertsonei: 30 urte arteko gazteak; emakumeak, langabeen kolektiboan duten proportzio berean (langabezian dauden pertsona guztien % 55); luzaroko langabeak; 45 urtetik gorakoak; desgaitasunen bat duten pertsonak; gizarteratzeko errenta aktiboaren eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradun diren langabeak; terrorismoaren eta genero-indarkeriaren biktimak; eta aparteko langabezia-sorospenaren hartzaileak.

1.º En primer lugar y en el mismo nivel de preferencia, las personas desempleadas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, teniendo prioridad las personas con bajo nivel de cualificación: jóvenes de hasta 30 años; mujeres en una proporción equivalente a su peso en el colectivo de las personas desempleadas (55 % del total de las personas en desempleo); personas paradas de larga duración; mayores de 45 años; personas con discapacidad; personas desempleadas beneficiarias de la Renta Activa de Inserción (RAI) y de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y afectadas y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como perceptoras del subsidio extraordinario de desempleo (SED).

2. Bigarrenik, gainerako langabeak, oro har.

2.º En segundo lugar, resto de personas desempleadas, en general.

3. Hirugarrenik, langile landunak, prestakuntza-ekintzan parte hartzeko ordutegia libre dutenak, eta soilik baldin eta ikastaroan parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten langabe nahikorik ez egoteagatik plaza hutsak badaude.

3.º En tercer lugar, las personas trabajadoras ocupadas, con disponibilidad horaria para asistir a la acción formativa, y únicamente en caso de existir plazas vacantes por no haber suficientes personas desempleadas que reúnan los requisitos de acceso al curso.

6.– Langile landunek, lehentasunezkoak ez direnez, ikastaroan parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten langabe nahikorik ez egoteagatik plaza hutsak daudenean bakarrik parte hartu ahal izango dute.

6.– Las personas trabajadoras ocupadas, al no tener carácter prioritario, únicamente podrán participar en caso de existir plazas vacantes por no haber suficientes personas desempleadas que reúnan los requisitos de acceso al curso.

7.– Pertsona batek ezin izango ditu bi ikastaro batera egin, ikastaroan sartzeko baldintzak betetzen dituzten pertsonen eskaerak izanez gero.

7.– Una persona no podrá realizar dos cursos simultáneamente si existen solicitudes de personas que cumplan los requisitos de acceso al curso.

8.– Hautaketa amaitu ostean, enpresa eta erakunde onuradunek emaitza jakinarazi beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, LanF kudeaketarako aplikazio informatikoaren bitartez, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak horretarako emandako jarraibideak aintzat hartuta.

8.– Una vez finalizada la selección, las empresas y entidades beneficiarias deberán comunicar el resultado de la misma a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través del aplicativo informático de gestión LAN-F y siguiendo las instrucciones dictadas al respecto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

9.– Hautatuak izan direnen eta ikastaroetan parte hartzeko erreserba-egoeran gelditu direnen zerrendak erakutsi behar dituzte prestakuntza-erakundeek beren instalazioetan, prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 24 ordu lehenago gutxienez eta hautagaiei aldez aurretik adierazi zaien leku batean. Horrekin batera, prestakuntza-ekintzak non, noiz eta zer ordutan egingo diren adierazi behar dute.

9.– La entidad de formación expondrá en sus instalaciones con una antelación de al menos 24 horas al inicio de las acciones formativas, y en un lugar previamente anunciado a las candidatas y candidatos, la relación de las personas seleccionadas y de las que quedan en situación de reserva para participar en las mismas, con indicación del lugar, hora y fecha de inicio de las acciones formativas.

Aurrez esandakoari eragin gabe, prestakuntza-zentroek egoki iritzitako bestelako bitartekoak balia ditzakete ikasleei ikastaroetan parte hartuko dutela jakinarazteko.

Sin perjuicio de lo anterior, los centros de formación podrán utilizar cuantos medios complementarios consideren oportunos para notificar al alumnado su participación en los cursos.

9. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 9.– Derechos y obligaciones de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Ikasleek doan egingo dituzte prestakuntza-ekintzak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagunduko baititu.

1.– La realización de las acciones formativas es gratuita para el alumnado, subvencionada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Ikasleek aseguru-estaldura izango dute, ikastaroetan eta enpresako prestakuntza praktikoan, edo haietara joateko bidean, dituzten arriskuetarako. Eusko Jaurlaritzak sinatutako polizak istripuak eta erantzukizun zibila estaliko baititu.

2.– El alumnado tiene cubierto el riesgo derivado de la asistencia a los cursos, y en su caso a la formación práctica en empresa, así como el desplazamiento a los mismos, mediante póliza de accidentes y responsabilidad civil suscrita por Gobierno Vasco.

3.– Parte-hartzaileek ikastaroaren egutegia, prestakuntza-ekintzaren programa eta ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzko dokumentua jasoko dituzte lehen eskola-egunean, eta jaso izanaren agiria sinatuko dute.

3.– Las personas participantes recibirán el primer día de clase, el calendario del curso, el programa de la acción formativa y el documento de Derechos y Obligaciones del alumnado, cuya recepción firmarán.

Halaber, informazio idatzia jasoko dute honako hauek direla eta: geroko kontratazioa, zerbitzuak beteko dituzten enpresak, egin asmo diren kontratuen kopurua eta baldintza zehatzak (lantokia non kokatuta dagoen, lanbide-kategoria, ordainsaria, lanaldia eta lan-ordutegia, kontratuaren iraupena eta abar).

También recibirán por escrito información sobre la posterior contratación, empresas donde prestarán sus servicios, número de contratos previstos y las condiciones concretas de los mismos (localización del puesto de trabajo, categoría profesional, retribución, jornada y horario de trabajo, duración del contrato...).

4.– Ikasleek prestakuntza-ekintzetara joan beharko dute, eta haiei etekina atera beharko diete. Horretarako, enpresa edo erakunde onuradunek eguneroko bertaratze-partea egin beharko dute, eta irakasleak zein parte-hartzaileek sinatu beharko dute. Profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eguneroko parte hori bereiz egingo da prestakuntza-modulu bakoitzeko.

4.– El alumnado deberá asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas. A estos efectos, la empresa o entidad beneficiaria se responsabilizará de cumplimentar un parte diario de asistencia que deberá ser suscrito por la persona formadora y por todas las personas participantes. En el caso de los Certificados de Profesionalidad, este parte diario se realizará para cada Módulo Formativo de forma independiente.

5.– Partaideek ezingo dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko. Ezin izango dute jarduera utzi harik eta bukatzen den arte, baina salbuespena izango dira honako kasu hauek: enplegua aurkitu badute, eta horrek prestakuntza-ekintzara joatea eta probetxua ateratzea galarazten badie, edo bat-bateko familia-egoera larriren bat sortzen bazaie edo Lanbidek zehaztutako eta onartutako beste edozein inguruabar gertatzen bazaie. Jarduera justifikaziorik gabeko beste arrazoiren barengatik utziz gero, gerta liteke pertsona hori lehentasunezkoa ez izatea etorkizuneko deialdietako prestakuntza-ekintzetan.

5.– Las personas participantes no podrán darse de baja en un curso para iniciar otra acción formativa. No podrán abandonar la acción hasta su término, excepto en el supuesto de encontrar empleo y que el mismo les impida asistir y seguir la acción formativa con aprovechamiento, o bien con motivo de situación grave familiar sobrevenida debidamente justificada, o bien por cualquier otra circunstancia determinada y admitida por Lanbide. El abandono por otras causas injustificadas podrá dar lugar a que dicha persona quede como no prioritaria en el acceso a las acciones formativas de futuras convocatorias.

10. artikulua.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

Artículo 10.– Causas y procedimiento de exclusión del alumnado.

1.– Honako hauek izango dira ikasleak baztertzeko arrazoiak:

1.– Constituirán causas de exclusión del alumnado:

a) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoan % 25etik gorako ez-bertaratzea biltzea, dena delako arrazoiengatik, justifikatuta egon zein ez.

a) La inasistencia acumulada superior al 25 % de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere, justificada o no.

b) Ekintzatik etekinik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

b) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

c) Hilean, hirutan baino gehiagotan ikastarora ez joatea justifikatu gabe.

c) El incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes.

Prestakuntza-zentroak prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, horretarako ezarri den eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertuko du, eta ontzat ematen badu, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariak baztertzeko prozedura hasteko erabakia hartuko du. Ikaslea baztertzeko proposamenaren arrazoia azalduko da erabaki horretan, eta ikasleak bost egun balioduneko epea izango du alegazioak aurkezteko. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebatziko du prozedura, gehienez hamabost eguneko epean. Egoerak hala eskatzen badu, baztertze-prozedurari ekiteko erabakian behin-behineko neurriak har daitezke prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea ikastarotik behin-behinekoz baztertzea, prozedura abiatzeko erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den bitartean. Errekurtso-bideak adieraziko dira ematen den ebazpenean.

El centro de formación comunicará a la técnica o técnico de formación la concurrencia de alguna de las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos emitirá el Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo el alumno o alumna de un plazo de cinco días hábiles para la presentación de alegaciones. La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días. Si las circunstancias lo requieren, en el acuerdo de inicio de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales que garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión provisional de la persona durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

Asteren batean prestakuntza-ekintzako partaideren baten hutsegiteak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 25 baino gehiago badira, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbideko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura has dezan. Modulu oso bat geratzen bada egiteko, eta % 25etik gorako asistentzia-faltak arrazoi justifikatu batengatik gertatu badira (adibidez, gaixotasuna izatea edo lanean hastea), pertsona horrek geratzen den modulua egiteko aukera izatea aztertu ahal izango da.

La semana en la cual alguna persona participante en la acción formativa supere el 25 % de inasistencia respecto del total de las horas de duración de la acción formativa, el centro de formación lo comunicará a la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide, a los efectos del inicio del procedimiento de exclusión. En el supuesto de que le restase por cursar un módulo completo y la inasistencia superior al 25 % se haya debido a una causa justificada (como puede ser enfermedad o inicio de la actividad laboral), se podrá valorar la posibilidad de que curse el módulo restante.

Baldin eta ikasleren batek utzi egiten badio prestakuntza-ekintzara joateari eta ez-bertaratzeen % 25 gainditzen baldin badu, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbideri, eta ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik izan gabe.

Cuando una persona participante deje de asistir a la acción formativa y haya superado el 25 % de inasistencia, el centro lo comunicará a Lanbide y se procederá a darle de baja de oficio sin necesidad de realizar el procedimiento de exclusión.

11. artikulua.– Prestakuntza-jarduerak gauzatzea eta lortutako gaitasunak egiaztatzea.

Artículo 11.– Ejecución de las acciones formativas y acreditación de las competencias obtenidas.

1.– Dirulaguntzaren erakunde edo enpresa onuradunak prestakuntza-ekintzak egin beharko ditu, deialdi honetan ezarritakoari jarraituz, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ematen dituen ereduen arabera, erakunde autonomo horrek eskura jartzen duen prestakuntzarako aplikazio informatikoa (LanF) baliatuta, prestakuntza-ekintza bakoitzaren hasiera, geroagoko edozein aldaketa (gertatzen den une berean) eta amaiera jakinarazteko. Halaber, parte-hartzaileen bertaratzeak kontrolatuko ditu. Oro har, eta aurkako jarraibiderik ematen ez bada, 7 egun balioduneko epean egin beharko zaizkio jakinarazpenak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

1.– La entidad o empresa beneficiaria de la subvención deberá llevar a cabo la ejecución de las acciones formativas de conformidad con lo establecido en esta convocatoria y según los modelos que proporciona Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, utilizando el aplicativo informático de formación de este organismo autónomo (LAN-F) para comunicar el inicio, cualquier modificación posterior (en el momento en que se produzca) y la finalización de cada una de las acciones formativas, así como el control de asistencia de las personas participantes. Con carácter general, y siempre que no se dicten instrucciones en sentido contrario, toda comunicación a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deberá realizarse en el plazo de 7 días hábiles.

Prestakuntza-ekintza hasi baino lehen, enpresek enpresan langileen legezko ordezkari-lanetan diharduten pertsonei jakinarazi beharko diete kontratazio-konpromisoa duen programa onartu dela, baita proposatutako kontratazioko oinarrizko baldintzak zein diren eta prestakuntza-ekintzan parte hartuko duten pertsonen zerrenda zein den ere.

Antes del comienzo de la acción formativa, las empresas pondrán en conocimiento de las personas que actúan como representantes legales de los trabajadores y trabajadoras en la empresa la aprobación del programa con compromiso de contratación a ejecutar, así como las condiciones básicas de la contratación propuesta y una relación de las personas que participan en la acción formativa.

Prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi Lanbidek aldez aurreko baimena eman gabe, LanF aplikatiboaren bidez jakinarazita.

Las acciones formativas no podrán dar comienzo sin la previa autorización por parte de Lanbide de la comunicación de inicio en el aplicativo LAN-F.

2.– Lanbidek baimendu beharko ditu, eta prestatzaileen fitxategian sartu, deialdi honetan prestakuntza ematen duten pertsonak, indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzen arabera.

2.– Las personas formadoras que impartan formación dentro de esta convocatoria, deberán ser autorizadas por Lanbide e incluidas en el fichero de formadores de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko ez diren prestakuntza-ekintzetan, enpresek eman behar badituzte zuzenean, ez da beharrezkoa izango Lanbidek prestatzaileak baimentzea. Irakasle horiei ez zaie alta emango Lanbideren fitxategian.

En las acciones formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, cuando estas sean impartidas directamente por las empresas, no será necesaria la autorización por parte de Lanbide del personal formador. Dicho personal docente no se dará de alta en el fichero de Lanbide.

3.– Prestakuntza-ekintzan parte hartu ahal izango dute, baimendutakoez gain, beste bi pertsonak ere, beroriengatik dirulaguntza jasotzeko eskubiderik gabe, prestakuntza-erakundeek hala eskatzen badute prestakuntza-ekintzaren hasiera jakinarazten dutenean (prestakuntza-ekintza hasi baino zazpi egun lehenago, gutxienez), baldin eta instalazio eta ekipamendu nahikoak badituzte, eta ikasle guztiek baldintza berak izango dituztela bermatzen badute. Baimena eman aurretik ikusiko da instalazio eta ekipamendu egokirik eta eskatutako parte-hartzaile kopururako egiaztapenik dagoen ala ez, profesionaltasun-ziurtagiri bat izanez gero.

3.– Podrán asistir a la acción formativa dos personas adicionales a las autorizadas, sin derecho a subvención por ellos, en aquellas entidades de formación que así lo soliciten en la Comunicación de inicio, con una antelación mínima de siete días a la fecha de inicio de la acción formativa, siempre y cuando dispongan de las instalaciones y equipamientos y se garantice la igualdad de condiciones para el conjunto del alumnado. La autorización se realizará previa comprobación de la disponibilidad de instalaciones y equipamientos y acreditación para el número de participantes requerido si se trata de un Certificado de Profesionalidad.

4.– Langile langabeek ezingo dute prestakuntza-ekintzetan egunean 8 ordu baino gehiagoz parte hartu. Nolanahi ere, astebeteko guztizko iraupenak ezingo du 40 ordutik gorakoa izan. Muga horien barruan sartuta egongo dira, hala dagokionean, profesionaltasun-ziurtagiri bakoitzari dagokion lantokiko prestakuntza praktikoko moduluaren orduak edo profesionaltasun-ziurtagiriez kanpoko ekintzen praktikak ere.

4.– La participación de una persona trabajadora desempleada en acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas diarias. En todo caso, el número de horas semanales no podrá ser superior a 40 horas. En estos límites estarán incluidas, cuando procedan, las horas del módulo de formación práctica en centro de trabajo correspondiente a cada certificado de profesionalidad o a las prácticas de acciones no correspondientes a certificados de profesionalidad.

5.– Prestakuntza-erakundeak ahaleginduko dira prestakuntza-ekintzak ordutegi zentzuzkoetan programatzen, batez ere kolektibo ahulentzako ekintzen kasuan, ikasleek prestakuntza eta bizitza pertsonala bateratzeko aukera izan dezaten.

5.– Las entidades de formación procurarán programar las acciones formativas con horarios racionales, especialmente en aquellas dirigidas a colectivos vulnerables, que permitan la conciliación de la formación con la vida personal del alumnado.

Prestakuntza-ekintza hasi ondoren, erregulartasunez emango da, eta ezingo da aldi batez eten, behar bezala justifikatutako eta Lanbidek onartutako ezinbesteko kasuetan izan ezik.

Una vez iniciada la acción formativa, se impartirá de manera regular, y no podrá suspenderse temporalmente, salvo fuerza mayor debidamente justificada y aceptada por Lanbide.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-ekintza bat kautelaz eten ahal izango du, baldin eta prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten anomaliak hautematen badira.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá proceder a la suspensión cautelar de la ejecución de una acción formativa cuando se observen anomalías que repercutan significativamente en el desarrollo normal de la impartición de la formación.

6.– Ikastaro bakoitzaren hasieran, enpresa eta erakunde onuradunek gutxienez honako material hau emango diete prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten guztiei:

6.– Las empresas y entidades beneficiarias entregarán al inicio del curso a todas las personas participantes en las acciones formativas al menos:

– Eskuliburu bat, argitaratua edo euskarri informatikoan, espezialitateko eduki guztiak bilduko dituena.

– Un manual, editado o en soporte informático, que recoja todos los contenidos de la especialidad.

– Ikastaroa behar bezala egiteko behar den idazmahaiko materiala.

– El material de escritorio necesario para el correcto desarrollo del curso y

– Beharrezkoak diren babes-elementuak.

– Los elementos de protección que sean precisos.

– Geroagoko kontratazioari buruzko informazio idatzia, 9.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

– Información por escrito sobre la posterior contratación, en los términos previstos en el artículo 9.3.

Orobat, 9. eta 10. artikuluetan araututako eskubide eta betebeharrak eta baztertzeko arrazoiak eta prozedurak jakinaraziko zaizkie ikasleei.

Asimismo, informarán al alumnado sobre los derechos y obligaciones y las causas y procedimientos de expulsión regulados en los artículos 9 y 10.

Aurreko puntuen gaineko informazioa ikasleei berariaz eman zaiela jasota geratuko da, jasotze-agiriaren bidez. Erakunde onuradunak jasotze-agiri horiek igo beharko ditu LanF aplikazio informatikora.

De la entrega e información de los puntos anteriores se recogerá el recibí del alumnado. La entidad beneficiaria deberá subir dichos recibís a la aplicación informática LanF.

7.– Ikasleek prestakuntza-ekintza uzten badute, beste pertsona batzuk sartu ahal izango dira haien ordez. Ordezkapen hori honako baldintza hauen arabera egingo da:

7.– Si se produjeran abandonos en el alumnado se podrán incorporar otras personas a la formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se realizará en las siguientes condiciones:

a) Profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako prestakuntza-ekintzetan, ordezkapena onartu egingo da prestakuntza-ekintzaren lehen bost irakastegunetan egiten bada, eta iraupen osoaren % 25 baino gehiago eman ez bada.

a) En las acciones formativas vinculadas a Certificados de Profesionalidad, se admitirá la sustitución si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa y no se haya superado el 25 % de su duración total.

b) Profesionaltasun-ziurtagiriei lotuta ez dauden prestakuntza-ekintzetan, ordezkapena onartu egingo da prestakuntza-ekintzaren iraupenaren % 25 eman aurretik egiten bada.

b) En las acciones formativas no vinculadas a Certificados de Profesionalidad, se admitirá la sustitución siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa.

Hasita dagoen prestakuntza-ekintza bati eransten zaizkion ikasleek maila jakin bat izan beharko dute, ikastaroari etekina ateratzeko gaitasuna badutela eta ikastaroaren garapen normala ez dutela eragotziko bermatzeko adinakoa. Beraz, prestakuntza-ekintzari etekina ateratzeko eta ekintza normaltasunez garatzeko, partaideen hautaketa-prozesuak irizpide batzuk ezarri beharko ditu, ikasleek prestakuntza-ekintza behar bezala jarraitzeko eskatzen den gutxieneko maila badutela bermatze aldera.

Quienes se incorporen a las acciones formativas ya iniciadas, deberán disponer del nivel suficiente que garantice su capacidad de seguir el curso con aprovechamiento sin que se vea alterado el normal desarrollo de la misma. En este sentido, y con objeto de garantizar el aprovechamiento de la acción formativa y el desarrollo ordinario de la misma, el proceso de selección de participantes deberá establecer criterios que garanticen que estas personas poseen el mínimo nivel exigible para poder seguir la acción formativa de manera adecuada.

8.– Prestakuntza-jardueran parte hartuko duten langabeei dagokienez, batez ere langabezia-prestazioa edo -subsidioa edo Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen badute, prestakuntza emateaz arduratzen diren enpresa eta erakunde onuradunek berehala eman beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari parte-hartzaileen ukoen, ez-bertaratzeen eta uzteen berri, gertaera horien arrazoiak zehaztuta.

8.– Respecto a las personas desempleadas que participen en la acción formativa, máxime si se trata de personas perceptoras de prestación o subsidio por desempleo o Renta de Garantía de Ingresos, las empresas y entidades beneficiarias responsables de impartir la formación deberán comunicar de manera inmediata a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las renuncias, no presentaciones y abandonos de las acciones formativas por parte de los participantes, con indicación de las causas de dichas circunstancias.

9.– Prestakuntzaren xedea ez bada profesionaltasun-ziurtagiria lortzea, parte-hartzaile bakoitzari asistentzia-ziurtagiria edo diploma emango zaio, prestakuntza gainditu badu eta ebaluazioa positiboa izan bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera. Agiri horretan, gutxienez datu hauek adieraziko dira: prestakuntza-ekintzaren izena, prestakuntza-edukiak, zer modalitatetan eman den, zer egunetan hasi eta amaitu den, eta ikasleak guztira jaso dituen prestakuntza-orduak, bai eta Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketari buruzko aipamena ere.

9.– Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, se entregará a cada participante el certificado de asistencia o diploma, si se ha superado la formación con evaluación positiva, según el modelo establecido por Lanbide por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el que, como mínimo se haga constar la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, las fechas entre las que se ha desarrollado y las horas totales de formación recibidas, así como la mención a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

10.– Prestakuntzaren xedea profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea bada, ikasleak egiten duen modulu bakoitza ebaluatuko da, ikasketaren emaitzak eta, horrenbestez, lanbide-konpetentziak eskuratu direla egiaztatzeko.

10.– Cuando la formación vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, la evaluación del alumnado se realizará por módulos, con objeto de comprobar los resultados del aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Ebaluazioa sistematikoki egingo da, aldez aurreko plangintza baten arabera, zeinean honako hauek adieraziko baitira, gutxienez, modulu bakoitzarentzat: ebaluazioa zer egunetan egitea kalkulatu den, zer tokitan egingo den, zer ebaluazio-tresna erabiliko diren, eta zenbat denbora iraungo duen (LanF aplikazio informatikoan eskura dagoen ereduaren arabera). Ebaluazio-tresna horiek eta parte-hartzaile bakoitzak egindako probak eskaneatu egingo dira eta aplikazioan gordeko dira.

La evaluación se desarrollará de manera sistemática, ajustándose a una planificación previa en la que constarán, al menos, para cada módulo, una estimación de las fechas previstas en la que se realizará, los espacios en la que esta se llevará a cabo, los instrumentos de evaluación que serán utilizados y la duración que conllevará su aplicación (según modelo facilitado en el aplicativo informático LAN-F). Estos instrumentos de evaluación, así como las pruebas realizadas por cada participante se escanearán e incluirán en el aplicativo informático.

Prestakuntza-moduluetan egiaztatu beharreko ikaskuntzaren emaitzak haien gaitasunetan eta ebaluazio-irizpideen jasotako ezaguerei eta trebetasun praktikoei dagozkienak izango dira; horrela, osotasunean, lanbide-gaitasunak eskuratu direla egiaztatu ahalko dute.

Los resultados de aprendizaje a comprobar en los módulos formativos estarán referidos tanto a los conocimientos como a las destrezas prácticas y habilidades recogidas en las capacidades y criterios de evaluación de los mismos, de manera que, en su conjunto, permitan demostrar la adquisición de las competencias profesionales.

Konpetentzia-unitateen egiaztapena jasotzeko, emaitza positiboarekin gainditu beharko dituzte haiekin lotutako prestakuntza-moduluak, «gai» direla adierazita.

Para obtener la acreditación de las unidades de competencia, será necesario superar con evaluación positiva, en términos de apto/a, los módulos formativos asociados a cada una de ellas.

Prestatzaileek txosten batean jasoko dituzte ikasleek prestakuntza-modulu bakoitzaren ebaluazioan lortutako emaitzak. Txosten horretan adieraziko dira ikasle bakoitzaren jarduna, aplikatutako ebaluazio-tresnen arabera, egindako zuzenketak eta lortutako puntuazioak (LanF aplikazio informatikoan eskura dagoen ereduaren arabera).

Las personas formadoras reflejarán documentalmente en un informe los resultados obtenidos por las personas en la evaluación de cada uno de los módulos formativos, en la que se incluirá el desempeño de cada una en los distintos instrumentos de evaluación aplicados, con las correcciones y puntuaciones obtenidas en los mismos (según modelo facilitado en el aplicativo informático LanF).

Modulua eman eta gero, ebaluazio-akta bete beharko da LanF informatika-aplikazioaren bidez, parte-hartzaile bakoitzak lortutako emaitzarekin: «gai», «gai, ez egiaztagarria» o «ez gai».

Una vez impartido el módulo se cumplimentará el Acta de Evaluación con el resultado obtenido por cada persona participante a través del aplicativo informático LanF, en términos de «apta/o», «apta/o no acreditable» o «no apta/o».

Lantokiko prestakuntza praktikoko modulua egiten den bitartean prestakuntza-ekintzan parte hartzen duten ikasleen jarraipena eta ebaluazioa batera egingo dute prestakuntza-zentroak eta enpresak izendatutako tutoreek. Modulu hori gainditzen duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute LanF aplikazio informatikoaren bitartez.

El seguimiento y evaluación de quienes participen en la acción formativa durante la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo, será realizado conjuntamente por las personas tutoras designadas por el centro de formación y la empresa. Aquellas que superen este módulo recibirán una certificación obtenida a través del aplicativo LanF.

Ikastaroa bukatzean, gainditutako prestakuntza-moduluei dagokien Egiaztapen Partzial Metagarria emango zaie parte-hartzaileei, eta profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prozedura hasiko da, osorik burutu badute.

Al finalizar el curso, se entregará a las personas participantes la Acreditación Parcial Acumulable (APA) correspondientes a los módulos formativos superados y se iniciará el procedimiento para la obtención del certificado de profesionalidad si lo hubiera completado.

Prestakuntza-ekintzan parte hartzen duen ikasle batek ikastaroa amaitzen badu, baina ebaluazioa negatiboa bada, asistentzia-ziurtagiria emango zaio, bai eta, hala badagokio, gainditu dituen prestakuntza-moduluen Egiaztapen Partzial Metagarriak ere.

Si la persona participante en la acción formativa finaliza el curso con evaluación negativa, se le entregará un certificado de asistencia al mismo y, en su caso, las APAs (Acreditaciones Parciales Acumulables) de los módulos formativos que hubiese superado.

Profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien prestakuntza-ekintzak ematen dituzten prestakuntza-zentroek honako datu edo agiri hauek sartu beharko dituzte Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren LanF aplikazioan:

El centro que imparta acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad deberá incluir en el aplicativo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo Lanf los siguientes datos o documentos:

– Ikastaroa hasi aurreko zazpi egun balioduneko epean, hasieraren jakinarazpenean:

– En el plazo de 7 días hábiles antes del inicio del curso, en la Comunicación de Inicio:

• Ebaluazioaren plangintza, Lanbidek ezarritako ereduaren arabera (LanF aplikazio informatikoaren bitartez eskainiko da).

• Planificación de la evaluación según modelo establecido por Lanbide que será facilitado en el aplicativo informático Lanf.

• Erabili beharreko ebaluazio-tresnak, horiek zuzentzeko eta puntuatzeko dagozkien euskarriekin.

• Los instrumentos de evaluación a utilizar, con los correspondientes soportes para su corrección y puntuación.

– Ikastaroa bukatu ondoko 7 egun balioduneko epean:

– En el plazo de 7 días hábiles tras su finalización:

• Ikasleen emaitzak biltzen dituen dokumentazioa LanF aplikazioan, Lanbidek ezarritako ereduaren arabera (LanF aplikazio informatikoaren bitartez eskuratu ahalko da eredu hori).

• Documentación on-Line en LanF, donde se recojan los resultados obtenidos por el alumnado según modelo establecido por Lanbide que será facilitado en el aplicativo informático LanF.

• Ebaluazio-aktak betetzea.

• Cumplimentar las actas de evaluación.

11.– Dirulaguntzen prestakuntza-erakunde onuradunek zuzenean gauzatuko dituzte prestakuntza-ekintzak, eta ezingo dute hirugarren erakunderik azpikontratatu horretarako. Horretarako, onuradunak diruz lagundutako prestakuntza emateko irakasleak (pertsona fisikoak) kontratatzea ez da azpikontrataziotzat hartuko.

11.– Las entidades de formación beneficiarias de la subvención ejecutarán directamente las acciones formativas sin que puedan subcontratarla con terceras entidades. A estos efectos, la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación.

Onuraduna enpresa bat izanez gero, bitarteko propioak baliatuta eman dezake prestakuntza, edo kontrata dezake, helburu horretarako egoki izanez gero. Halaber, behin bakarrik azpikontratatu ahal izango du prestakuntza-ekintza erakunde egiaztatu eta/edo inskribatu batekin (onuraduna bera halakoa denean izan ezik), eta ez da azpikontrataziotzat joko irakasleak (pertsona fisikoak) kontratatzea diruz lagundutako prestakuntza emateko.

Cuando la beneficiaria sea una empresa, podrá impartir la formación con medios propios o recurrir a su contratación, siempre que resulten adecuados para este fin. Asimismo, podrá subcontratar por una sola vez la actividad formativa con una entidad acreditada y/o inscrita (salvo cuando la beneficiaria tenga ella misma esa condición), no considerándose subcontratación la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la formación subvencionada.

Kontrataziora joz gero, enpresa onuradunak hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, kontratuen zenbatekoak gainditzen badu Sektore Publikoko Kontratuena den azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 118. artikuluan kontratu txikientzat ezarritako zenbatekoen muga, ezaugarri bereziak izatearen ondorioz zerbitzu hori ematen duten erakundeen kopurua merkatuan nahikoa ez den kasuetan izan ezik. Aurkeztutako eskaintzen arteko aukeraketa eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da, eta berariaz justifikatuko da memoria batean, aukeratutakoa ez bada proposamen ekonomiko onena.

En el caso de que recurra a la contratación, la empresa beneficiaria estará obligada a solicitar como mínimo tres ofertas cuando la cuantía de los contratos supere la de los contratos menores establecida en el art 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector Público, salvo que por las especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que presten el servicio. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Azpikontrataziorik badago, enpresa onuradunak aurretiazko baimena eskatu beharko dio hura eman behar duen organoari, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29. artikuluko 3 eta 7.d) ataletan ezarritakoaren arabera. Horretarako, eskaerarekin batera, aurreikusitakoaren arabera formalizatzekoa den kontratua aurkeztuko da.

En el supuesto de subcontratación, la empresa beneficiaria deberá solicitar la autorización previa del órgano concedente establecida en el artículo 29, apartados 3 y 7.d), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A tal efecto, se acompañará a la mencionada solicitud el contrato que se prevé formalizar.

Dirulaguntza eman duen organoak 20 eguneko epean ebatziko du baimena, izapidetzeko eskaera organo eskudunaren erregistroan sartzen den egunetik aurrera. Ebazpenik ematen ez badu, baimena eman duela ulertuko da.

El órgano concedente resolverá la autorización en el plazo de 20 días desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. En caso contrario se entenderá otorgada la misma.

Nolanahi ere, 11. zenbaki honetan aurreikusi ez den guztian zuzenean aplikatuko da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. eta 31.3 artikuluetan xedatutakoa.

En todo caso, en lo no previsto en este apartado 11, será de aplicación directa lo dispuesto en los artículos 29 y 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

12. artikulua.– Lanekoak ez diren praktika profesionalak.

Artículo 12.– Prácticas profesionales no laborales.

1.– Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea ez bada, justifikatu egin beharko da lanekoak ez diren praktika profesionalak egin izana. Praktika horien iraupena ezingo da izan prestakuntza-ekintzarako orduen % 50 baino handiagoa. Gehienez ere 200 ordukoa izango da, eta prestakuntza-ekintza amaitu ondorengo bi hileko gehieneko epean hasi beharko dira. Epe hori 3.3 artikuluan adierazitakoak baldintzatuko du.

1.– Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad se deberá justificar la realización de prácticas profesionales no laborales. La duración de las mismas no podrá superar el 50 % de las horas de la acción formativa, con un máximo de 200 horas, debiendo comenzar en el plazo máximo de 2 meses tras la finalización de la acción formativa. Este plazo estará condicionado a lo expuesto en el artículo 3.3.

2.– Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiria lortzea bada:

2.– Cuando la formación vaya encaminada a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad:

– Praktiken iraupena eta edukiak bat etorriko dira profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritako lantokiko prestakuntza praktikoko moduluarekin. Enpresak iraupena eta eduki horiek nahikoa ez direla irizten badio, praktika luzatu ahalko du, lanez kanpoko praktikaren akordio osagarri baten bitartez; hala ere, praktika biek batera ezingo dute gainditu 200 orduko iraupena.

– La duración y contenidos de la práctica se corresponderán con el módulo de formación práctica en centro de trabajo establecido en el Anexo II del Real Decreto regulador del Certificado de Profesionalidad. En el supuesto de que la duración y contenidos sean considerados insuficientes por la empresa, podrá ampliarse la práctica mediante un acuerdo adicional de práctica no laboral, sin que en ningún caso entre ambas prácticas puedan superarse las 200 horas de duración.

– Prestakuntza-erakundeek edo enpresek lantokiko prestakuntza-modulu praktikoa egitea aurreikusi beharko dute, ikasten ari diren moduluarekin lotutako lanetan, ikastaroetan parte hartzen duten ikasle guztientzat, salbu eta ikasleren bat Profesionaltasun Ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 5.bis artikuluan xedatzen diren salbuesteko egoera batean ez badago.

– Las empresas o las entidades de formación deberán prever la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo y en ocupaciones relacionadas con la especialidad cursada, para el 100 % del alumnado participante en los cursos, salvo para aquellas personas en quienes concurra alguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

– Lehentasunez, lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluak bukatutakoan egingo dira, ebaluazio positiboarekin gainditu badira, eta azken modulua amaitu eta 4 hilabeteko gehieneko epean hasi behar dira. Epe hori 3.3 artikuluan adierazitakoak baldintzatuko du.

– Las prácticas profesionales se realizarán preferentemente una vez realizados el resto de módulos formativos y siempre que se hayan superados los mismos con evaluación positiva, debiendo comenzar en el plazo máximo de 4 meses, tras la finalización del último módulo. Este plazo estará condicionado a lo expuesto en el artículo 3.3.

Salbuespenezko arrazoiek bultzatuta eta justifikatuta baldin badago, lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluak irakatsi bitartean egitea baimen dezake Lanbidek. Prestakuntza-ekintza emaitza positiboarekin gainditu duten ikasle guztiek lanekoak ez diren praktikak edo lantokiko prestakuntza praktikoko modulua egin ahal izango dute, beren administrazio-egoera edozein izanik ere.

Por motivos excepcionales y siempre que exista justificación Lanbide podrá autorizar el desarrollo de las prácticas profesionales de forma simultánea a la realización del resto de módulos formativos. Todo el alumnado que haya superado la AF con resultado positivo podrá realizar prácticas no laborales o el Módulo de Formación Práctica en Centro de Trabajo independientemente de su situación administrativa.

Praktikak prestakuntza-ekintza egiten ari diren bitartean hasi dituzten eta azken emaitza negatiboa lortzen duten ikasleek praktiketan jarraitzeko aukera izango dute. Prestakuntza-ekintza uzteak, berriz, berari atxikitako lanez kanpoko lanbide-praktika utzi behar izatea ekarriko du.

Aquellas personas que hubieran iniciado las prácticas durante el transcurso de la acción formativa y su evaluación final resultase negativa podrán continuar las mismas. El abandono de la acción formativa da lugar al fin de la práctica profesional no laboral asociada a la misma.

3.– Profesionaltasun-ziurtagiri osoa ematen ez bada, lanekoak ez diren praktikak egin ahal izango dira, baina ez lantokiko prestakuntza-modulua, langileak gainerako prestakuntza-moduluak egiaztatuta izan ezean.

3.– Cuando no se imparta el certificado de profesionalidad completo, se podrán realizar prácticas no laborales, pero no el módulo de formación en el centro de trabajo, salvo que la persona tenga el resto de módulos formativos acreditados.

4.– Lanekoak ez diren praktikak enpresen eta prestakuntza-erakundearen artean sinatuta dituzten eta prestakuntza-zentroek dinamizatuko dituzten hitzarmenen edo akordioen bidez arautuko dira. Hitzarmen horiek Lanbideri bidaliko zaizkio LanF aplikazioaren bitartez, baimendu ditzan, praktikak benetan hasi baino zazpi egun lehenago, gutxienez. Praktikak hasi baino lehen, akordio horren berri eman beharko zaie enpresako langileen legezko ordezkari-lanetan dihardutenei. Baldintza hori bete den ziurtatzeko, langileen legezko ordezkariek hitzarmenari buruzko informazioa jaso dutela adierazteko dokumentua erantsi beharko da (eredu ofiziala erabili beharko da horretarako, LanF aplikaziotik hartuta). Gainera, parte hartzen duten ikasleen zerrenda bat ere erantsi beharko da.

4.– La realización de las prácticas no laborales se articulará a través de convenios o acuerdos dinamizados por los centros de formación entre las empresas y la entidad de formación. Dichos Convenios se remitirán a Lanbide a través del aplicativo LanF, para su autorización, con una antelación mínima de 7 días a la fecha de inicio real de las prácticas. Antes del comienzo de las prácticas, se pondrá en conocimiento de las personas que actúan como representantes legales de las trabajadoras y trabajadores en la empresa el citado acuerdo. Para comprobar esta condición, habrá de adjuntarse al convenio un documento que acredite que los representantes legales de las personas trabajadoras han recibido la información del convenio a suscribir, mediante modelo oficial que se pondrá a disposición en LanF. Además, habrá de adjuntarse una relación del alumnado que participan en las mismas.

5.– Praktikak Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan egin beharko dira, behar bezala justifikatutako arrazoirik ez bada, betiere Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurretiazko baimenarekin.

5.– Las prácticas deberán realizarse en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco salvo que existan causas debidamente justificadas, previa autorización de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

6.– Ikasleek ezin izango dute kontratu-harremanik izan praktikak egingo diren enpresa, instituzio edo erakunde publiko edo pribatuarekin, Lanbidek horretarako baimena eman ezean.

6.– El alumnado no deberá mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o privada en la que se va a realizar las prácticas, salvo autorización por parte de Lanbide.

7.– Praktiken eguneko lanaldia ezin izango da 8 ordutik gorakoa izan.

7.– La jornada diaria de prácticas no podrá ser superior a 8 horas.

8.– Lanbidek praktiken hitzarmena baliozkotzea ezinbesteko baldintza da, eta hori lan-zentroetako prestakuntza-modulua hasi aurretik egin beharko da. Hori betetzen ez bada, nahitaezko baimena ez duten praktikak baliogabetu ahalko dira.

8.– La validación del acuerdo de prácticas por parte de Lanbide es un requisito necesario y previo al inicio del módulo de formación práctica en centros de trabajo y su incumplimiento podrá dar lugar a la anulación de las prácticas que no cuenten con la preceptiva autorización.

13. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen jarraipena, kontrola eta in situ egiaztapenak.

Artículo 13.– Seguimiento, control y verificaciones in situ de las acciones formativas.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, prestakuntza ematen duen zentroarekin lankidetzan, prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola egingo ditu. Zeregin horiek ez dira mugatuko eskakizunak eta alderdi formalak betetzen direla egiaztatzera, barnean hartuko baitute prestakuntzaren emaitzen ebaluazioa; hartara, kalitatea bermatzeko balio izango dute. Horretarako, bisitak egingo dira prestakuntza-ekintza egingo den zentrora, eta dirulaguntza onartzeko ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatuko da (instalazioak, zuzkidura eta ekipamendua, bitarteko didaktikoak, irakasleak, ikasleentzako informazioa eta abar), edo aurkitutako irregulartasunak, halakorik balego, berariaz adieraziko dira, zuzen daitezen.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizará, en colaboración con el centro impartidor, el seguimiento y control de las acciones formativas, que abarcará más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación, contribuyendo así a garantizar su calidad. Para ello se realizarán visitas al centro, donde se desarrolle la acción formativa, y se dejará constancia de que se cumplen los requisitos establecidos para la aprobación de la subvención (instalaciones, dotación y equipamiento, medios didácticos, docentes, información al alumnado...) o, en su caso, de las irregularidades que se detecten con indicación expresa de las mismas para su subsanación.

2.– Ikasturtean, gutxienez bi bisita egiten saiatuko da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua: Ekintzaren hasieran. Honako hauek egingo ditu Lanbideko teknikariak bisita horretan:

2.– Se procurará realizar, al menos, dos visitas al curso por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: al inicio de la acción. En esta visita, el personal Técnico de Lanbide:

– Prestakuntza ematen duen zentroaren baldintzak egiaztatuko ditu, Lanbideren finantzaketak sortzen duen komunikazio-betebeharra barnean hartuta.

– Verificará las condiciones del centro impartidor incluido el cumplimiento de comunicación derivada de la financiación de Lanbide.

– Ikasleei jakinaraziko dizkie ikastaroari buruzko datu guztiak, ikastaroaren edukia eta garapena, bai eta zer eskubide eta betebehar dituzten eta Europako Gizarte Funtsak baterako finantzaketan parte hartu duela ere.

– Informará al alumnado de todos los datos referentes al curso y su contenido y desarrollo, así como de sus derechos y obligaciones y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

– Berariaz egiaztatuko du ea ikasleei idatziz jakinarazi zaien ondoren kontratatu egingo direla, eta ea informazio hori bat datorren erakunde onuradunak ekintzaren hasieran eman duen informazioarekin: zein baldintza beteko diren, zein enpresatan emango diren zerbitzuak, zenbat kontratu aurreikusten diren, eta zeintzuk izango diren kontratu horien ezaugarri zehatzak (lanpostuaren kokapena, lanbide-kategoria, ordainsaria, lanaldia, ordutegia, kontratuaren iraupena...).

– Comprobará si el alumnado ha sido informado por escrito sobre la posterior contratación y si esta información se corresponde a la facilitada por la entidad beneficiaria al comunicar el inicio de la acción: en qué condiciones se va a materializar, empresas donde prestarán sus servicios, número de contratos previstos y las características concretas de los mismos (localización del puesto de trabajo, categoría profesional, retribución, jornada y horario de trabajo, duración del contrato...).

– Ikasleen zalantza eta kontsultei erantzungo die.

– Atenderá sus dudas y consultas.

Ekintzaren amaieran. Honako hauek egingo ditu Lanbideko teknikariak bisita horretan:

Al final de la acción. En esta visita, el personal Técnico de Lanbide:

– Prestakuntza ematen duen zentroaren baldintzak egiaztatuko ditu, Lanbideren eta Europako Gizarte Funtsaren finantzaketak sortzen duen komunikazio-betebeharra barnean hartuta.

– Verificará las condiciones del centro impartidor incluido el cumplimiento de comunicación derivada de la financiación de Lanbide y del Fondo Social Europeo.

Ikasleei lagundu egingo die 14.A) artikuluan aurreikusitako asebetetze-inkesta (amaierakoa) betetzen, erakunde onuradunak horretarako prestatzen duen salan.

Ayudará al alumnado a cumplimentar telemáticamente la encuesta final de satisfacción prevista en el artículo 14.A), en la sala que a tal efecto ponga a disposición la entidad beneficiaria.

– Ikasleei orientazioa emango die jasotako prestakuntzak ematen dizkien aukerei buruz eta une horretan dituzten prestakuntza-ibilbideei edo enplegu/prestakuntzako beste ekintza batzuei buruz, lan-merkatura errazago sar daitezen.

– Orientará a dichas personas sobre las posibilidades que les ofrece la formación recibida y las vías formativas u otras acciones de empleo-formación, más adecuadas que se les puede ofrecer en ese momento, para un mejor acceso al mercado laboral.

3.– Europako Erkidegoko araudiak xedatu bezala, Europako Gizarte Funtsak kofinantzatutako prestakuntza-ekintzen lagin batean egiaztapen-bisitak egingo dira in situ, Europako funtsek parte hartzearen ondoriozko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

3.– Tal como establece la normativa comunitaria, a una muestra de aquellas acciones formativas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo se realizará visitas de verificaciones in situ para comprobar el cumplimiento de los requisitos derivados de la participación de los fondos europeos.

4.– Ikastaroa ematen duen zentroak, prestakuntza-ekintzaren % 25 egiten denean, ikastaroaren funtzionamendu egokiari buruzko erantzukizunpeko adierazpen bat beteko du LanF aplikazioan, eta egiaztatuko du homologazio-baldintzak eta Ikastaroaren Hasierako Komunikazioan adierazitakoa betetzen direla, bai eta une horretan ekintzan jarraitzen duten pertsonen kopurua ere.

4.– El centro impartidor, al cumplirse el 25 % de ejecución de la acción formativa, cumplimentará en LanF una declaración responsable relativa al correcto funcionamiento del curso, verificando que se cumplen las condiciones de homologación y lo reflejado en la Comunicación de Inicio de Curso, así como el número de personas que continúan en la acción en ese momento.

14. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

Artículo 14.– Evaluación de las acciones formativas.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honen babesean emandako prestakuntza-ekintza guztien kalitatea ebaluatuko du, ebaluazio-sistema misto bera baliatuz. Ebaluazio-sistema misto horrek bereizitako bi iturritako informazioa bilduko du:

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo llevará a cabo la evaluación de la calidad en la totalidad de las acciones formativas impartidas al amparo de esta convocatoria siguiendo un sistema de evaluación mixto. Este sistema de evaluación mixto recogerá información de dos fuentes diferenciadas:

A) Ikasleek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko emaitzak, enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean xedatutakoaren arabera (2009ko ekainaren 11ko BOE). Telematikoki beteko dituzte galdetegi horiek ikasleek.

A) Los resultados medios obtenidos a partir de los cuestionarios cumplimentados por el propio alumnado, siguiendo lo preceptuado en la Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones de formación para el empleo (BOE de 11 de junio de 2009). Estos cuestionarios los cumplimentarán los alumnos telemáticamente.

Prestakuntza ematen duen erakundearen edo enpresaren ardura da kalitatearen galdetegia betetzen dela bermatzea, eta gela bat jarri beharko da partaideen esku, diruz lagundutako ikastaroa amaitzen duten ikasle adina ordenagailurekin, inkesta telematikoa bete ahal izan dezaten. Partaideek ez badute inkesta betetzen, prestakuntza-ekintzaren likidazioan jaitsiera bat egongo da, 16. artikuluan adierazitako baldintzetan.

Es responsabilidad de la Entidad impartidora o de la Empresa, asegurarse de que se cumplimente el cuestionario de calidad, debiendo poner a disposición de las personas participantes un aula con tantos ordenadores como alumnos finalicen el curso subvencionado con objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta telemática. La no cumplimentación de la encuesta por parte de los participantes supondrá una minoración en la liquidación de la acción formativa en los términos señalados en el artículo 16.

B) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak prestakuntza-ekintzaren amaieran egindako bisitan emandako puntuazioa.

B) La puntuación otorgada por la técnica o técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante su visita al final de la acción formativa.

Nolanahi ere, eman diren prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko, nahitaezkoa izango da sintesi-adierazle bat egitea, prestakuntzarako zentro/erakundeak emandako prestakuntza-ekintza bakoitzerako. Adierazitako bi informazio-iturrietatik eskuratutako emaitzak haztatuko ditu sintesi-adierazle horrek, formula honen arabera:

En cualquier caso, para evaluar la calidad de las acciones formativas impartidas, será preceptiva la elaboración de un indicador de síntesis para cada acción formativa impartida por el centro o entidad de formación. Este indicador de síntesis ponderará los resultados obtenidos a partir de las dos fuentes de información señaladas de acuerdo con la fórmula siguiente:

A = Ikasleek betetako galdetegietan lortutako batez besteko puntuazioa, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenaren arabera, zeinaren bidez argitaratzen baitira enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak.

A = puntuación media obtenida de los cuestionarios cumplimentados por el alumnado según Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo.

Atal horrek adierazlearen puntuazioan % 60ko pisua izango du.

Este apartado tendrá un peso del 60 % en la puntuación del indicador.

B = Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak emandako guztizko puntuazioa, LanF aplikazio informatikoaren bidez eskura jarriko den ereduaren arabera.

B = puntuación total otorgada por la técnica o técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo según el modelo que será facilitado en el aplicativo informático LanF.

Atal horrek adierazlearen puntuazioan % 40ko pisua izango du.

Este apartado tendrá un peso del 40 % en la puntuación del indicador.

Hala eta guztiz ere, beste informazio-iturri batzuk ere aintzat hartu ahalko dira, behar badira; adibidez, prestakuntza-zentroei edo -erakundeei edo kanpo-erakundeei agindutako kalitatea ebaluatzeko ekintzetan lortutako emaitzak.

No obstante, podrán también tenerse en cuenta, en su caso, otras fuentes de información como los resultados obtenidos de las acciones de evaluación de la calidad encomendadas a los propios centros o entidades de formación o a entidades externas.

15. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 15.– Pago de la subvención.

1.– Bi zatitan ordainduko da dirulaguntza:

1.– La subvención concedida será abonada en dos pagos:

a) Lehenengo ordainketa (% 50) diruz lagundutako prestakuntza-ekintza hasi ondoren egingo da, bai eta Lanbidek egiaztatu ondoren ere behar diren eta, hala egokituz gero, enplegurako lanbide-heziketari buruzko araudiak eskatzen dituen baliabide teknikoak, materialak eta giza baliabideak dituztela, prestakuntza-ekintzak dirulaguntza ematea erabaki zen unean proposatu bezala gauzatu ahal izateko.

a) Un primer pago, del 50 %, una vez iniciada la acción formativa subvencionada y comprobado por parte de Lanbide, la disposición de los medios técnicos, humanos y materiales necesarios y, en su caso, exigidos por la normativa reguladora de la formación profesional para el empleo, para llevar a cabo la impartición de las acciones formativas en los términos en que fue planteada y subvencionada.

Prestakuntza-ekintza enpresek kontratatuz gero, 11. artikuluko 11. apartatuan xedatutakoaren arabera, 6. artikuluko 2.f) apartatuan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da, eskabidea egitean aurkeztu ez bazen, egindako kontratuaren kopia barnean hartuta.

En el supuesto de contratación de la actividad formativa por parte de empresas, previsto en el apartado 11 del artículo 11, se deberá presentar la documentación a que hace referencia el apartado 2.f) del artículo 6, si no se aportó con la solicitud, incluyendo copia del contrato celebrado.

b) Bigarren ordainketa, gainerako % 50, 2022ko ekitaldian ordainduko da, prestakuntza-ekintza amaitu eta gero, hots, kontratuak aurkeztu, prestakuntza-ekintza justifikatu eta likidatu ostean.

b) Un segundo pago, por el resto, hasta el 50 %, se abonará en el ejercicio 2022, tras la finalización de la acción formativa, una vez justificada, presentados los contratos y liquidada la misma.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean agertu beharko du.

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante deberá constar en la base de datos de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren hirugarrenen erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen adierazitako ereduaren arabera: www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/autorización/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/autorización/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

16. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa.

Artículo 16.– Justificación y liquidación de la subvención.

1.– Ikastaroa amaitu duten parte-hartzaileen arabera eta benetan egin dituzten eskola-orduak kontuan hartuta egingo da prestakuntza-planak gauzatzeko emandako dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa, ezarritako modulu ekonomikoei jarraituz.

1.– La justificación y liquidación de la subvención concedida para la realización de los Planes de Formación se realizará en función de las personas que hayan participado en las acciones formativas y las horas lectivas efectivamente realizadas, según los módulos económicos establecidos.

Likidazioak ez du inola ere gaindituko prestakuntza-plana gauzatzeko hasiera batean onartu zen dirulaguntzaren zenbatekoa.

En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente reconocida para la ejecución del Plan de Formación.

Likidatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ez da aintzat hartuko ezarritako epeen barruan dagokien lantokian prestakuntza praktikoaren modulua amaitu ez duten ikasleek jasotako prestakuntza.

No se tomará en consideración, a los efectos del cálculo de la subvención que corresponda liquidar, la formación que hayan recibido los alumnos y alumnas que no hayan finalizado el módulo de formación práctica en centro de trabajo correspondiente, dentro de los plazos establecidos.

Likidazioa honela kalkulatuko da:

La liquidación se calculará de la siguiente manera:

– A modulua 15 ikaslez biderkatuko da –baldin eta prestakuntza hasi zuten ikasleen kopurua 3.5 artikuluan aurreikusitako gutxieneko eta gehieneko mugen barruan badago–, eta emandako prestakuntza-orduez.

– Se multiplicará el módulo A por 15 participantes siempre que el número de personas que iniciaron la formación esté comprendido entre los límites mínimos y máximos previstos en el artículo 3.5 y por las horas de formación impartidas.

– Aurrez aipatutako zenbatekoari gehituko zaio B moduluaren eta ekintzak dituen ordu-kopuruaren arteko biderketaren emaitza, ekintza amaitu duten ikasleen kasuan –prestakuntza-ekintza bukatu duten ikasletzat hartuko dira gutxienez ekintzaren % 75era joan direnak; ondorio horietarako, halakotzat joko dira enplegua aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi beharrean gertatzen diren langile langabeak, bai eta behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik uzten dutenak ere, baldin eta, azken bi kasu horietan, gutxienez prestakuntza-jardueraren % 25 egin badute–; eta B moduluaren eta prestakuntza-ekintzan parte hartu duten ordu-kopuru errealaren arteko biderketaren emaitza, ekintza amaitu ez duten ikasleen kasuan. Ekintza bakoitza ikasle-kopuru batentzat onartutakoa da, eta kalkulua muga horiek errespetatuz egingo da.

– Al importe anterior se le sumará el importe resultante de multiplicar el módulo B por el número total de horas de las que consta la acción formativa en el caso de las personas que han finalizado la misma, esto es, que han asistido al menos el 75 % de la duración de la acción, considerando también, a estos efectos, que han finalizado a las que tuvieran que abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellos participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25 % de la actividad formativa; y, por el número real de horas en las que han participado en la acción formativa, en el caso del alumnado que no han finalizado la misma. Este cálculo se efectuará respetando el límite del número de participantes para los que se ha aprobado la acción.

Ez da gehituko ekintza benetan amaitu duten ikasleen B moduluaren zenbatekoa, hau da, ekintzaren iraupenaren % 75era gutxienez joan direnena eta 14.A artikuluan zehaztutako kalitatearen gaineko ebaluazioaren galdetegia bete ez dutenena.

No se sumará el importe del módulo B de los alumnos que hubiesen finalizado efectivamente la acción, esto es, los que han asistido al menos el 75 % de la duración de la de la acción, y no hubiesen cumplimentado el cuestionario de evaluación de la calidad señalado en el artículo 14.A.

– Aurreko bi eragiketak eginda ateratzen den azken balioari % 10 gehituko zaio, zeharkako gastuei dagokiena.

– El valor resultante de aplicar las dos operaciones anteriores se incrementará en el porcentaje del 10 %, correspondiente a los gastos indirectos.

Ekintzaren iraupenaren % 25 betetzean, hura hasi zuten parte-hartzaileen % 75ek jarraitzen ez duten prestakuntza-ekintzak likidatzeko, oinarritzat hartuko da ekintzak amaitu dituzten ikasleetatik ateratako A + B + C moduluen zenbatekoa. Prestakuntza-ekintza bukatu duten ikasletzat hartuko dira gutxienez ekintzaren % 75era joan direnak; ondorio horietarako, halakotzat joko dira enplegua aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi beharrean gertatzen diren langabeak, bai eta behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik uzten dutenak ere, baldin eta, azken bi kasu horietan, gutxienez prestakuntza-jardueraren % 25 egin badute. B modulua kalkulatzeko, baztertu egingo dira kalitatearen gaineko ebaluazioaren galdetegia bete ez duten ikasleak.

Las acciones formativas en las cuales no permanezcan el 75 % de los participantes que la iniciaron al cumplirse el 25 % de la duración de la acción se liquidarán en base al importe de los módulos A + B + C, obtenido a partir del alumnado que han finalizado las mismas, esto es, que han asistido al menos el 75 % de la duración de la acción, considerando también, a estos efectos, que han finalizado a los participantes que tuvieran que abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellos que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25 % de la actividad formativa. Para el cálculo del módulo B se excluirá a los alumnos que no hubiesen cumplimentado el cuestionario de evaluación de la calidad.

2.– Kontratazioa egiteko hiru hilabeteko epea igaro ondoren, dirulaguntzaren enpresa edo erakunde onuradunak 15 eguneko epea izango du justifikazio-memoria bidaltzeko LanF aplikazioaren bitartez. Aurretik, kontratazio-konpromisoa betetzeko partaideei egindako lan-kontratuak erantsi beharko ditu, eta aipatu aplikazioan eskatutako datuak bete.

2.– Transcurrido el plazo de tres meses para ejecutar la contratación, la empresa o entidad beneficiaria de la subvención dispondrá de 15 días para enviar la memoria justificativa a través del aplicativo LanF. Previamente deberá adjuntar los contratos de trabajo realizados a las personas participantes para el cumplimiento del compromiso de contratación y cumplimentar los datos requeridos en el citado aplicativo.

Ezarritako epeak amaitzen badira dokumentazio egokia aurkeztu gabe, organo eskudunak 15 eguneko epea emango dio onuradunari agiri horiek aurkez ditzan. Azken epe horretan justifikaziorik aurkeztu ezean, itzulketa-prozedura hasiko da.

Finalizados los plazos establecidos sin que se hubiese presentado la documentación correspondiente, el órgano competente requerirá al beneficiario/a para que en el plazo de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro.

17. artikulua.– Jarraipena eta kontrola: erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Seguimiento y control: obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Erakunde onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan ezarritakoez gain, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan oro har ezarritakoak, baita Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsiak) 50.2 artikuluan jasotakoak ere.

1.– Son obligaciones de las entidades beneficiarias, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Bereziki, laguntzen onuradunek egiaztatze- eta kontrol-jarduerak onartu beharko dituzte, zehazki honako erakunde hauek egindakoak: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak; hala, lokal eta instalazioetarako sarbidea errazteaz gainera, prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileekin eta elkarrizketatzea egoki irizten dioten beste edozein pertsonarekin harremanetan jartzen utzi beharko die.

2.– En particular, las o los beneficiarios de las ayudas se someterán a las actuaciones de comprobación y control que lleven a cabo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda, el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, facilitando el acceso a locales e instalaciones y el contacto con los y las participantes de las acciones formativas y demás personas que se considere necesario entrevistar.

EGFk finantzatzen lagundutako prestakuntza-ekintzek Europako Erkidegoko araudiaren ondorioz Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioak, Europako Batzordeak eta Europako Kontuen Auzitegiak egiten dituzten egiaztapen- eta kontrol-jarduerak onartu beharko dituzte.

Las acciones formativas sujetas a cofinanciación del FSE se someterán a las actuaciones de comprobación y control derivadas de la normativa comunitaria, que se lleven a cabo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Cuentas.

3.– Kontrol-jarduera horiek onartzeko betebehar orokor horren barruan, onuradunak honako hauek egin beharko ditu:

3.– En el marco de esta obligación general de aceptación de actuaciones de control, la o el beneficiario está obligado a:

– Ekimen finantzatuak egikaritu izanari edo ekintza horien bideragarritasunari buruzko informazioa ematea, baita jarraipena egiteko eskatzen zaizkion agiriak betetzea eta igortzea ere.

– Aportar cualquier información relativa a la ejecución de la iniciativa financiada o su viabilidad, así como cumplimentar y remitir la documentación de seguimiento que le sea requerida.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea beste erakunde batzuetatik dirulaguntzak edo laguntzak eskatu edo lortu direla, deialdi honetan diruz lagundutako ekintza guztiei edo batzuei eragiten dietenak.

– Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas procedentes de otras Instituciones que afecten a toda o parte de la actividad subvencionada en la presente convocatoria.

– Diruz lagundutako jardueraren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabarren aldaketa ere.

– Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la actividad subvencionada, así como la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ekintzaren jarraipena egiteaz gain, auditorien eta ikuskaritzen urteko plan bat ezarri ahalko du deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta diruz lagundutako ekintzak benetan zer baldintzatan gauzatzen diren aztertzeko.

4.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá establecer, además del seguimiento de la acción durante su desarrollo, un plan de auditorías e inspecciones destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de ejecución de las acciones subvencionadas.

5.– Diruz lagundu daitezkeen gastuek Europako Gizarte Funtserako aukeratuak izateko baldintzak beteko badituzte, erakunde onuradunak laguntzarekin zerikusia duten transakzioak identifikatu beharko ditu, aparteko kontabilitate-identifikazio batekin eta kontabilitate-kode egoki batekin.

5.– Asimismo, con objeto de que los gastos subvencionables cumplan con los requisitos de elegibilidad para el Fondo Social Europeo, la entidad beneficiaria deberá identificar las transacciones relacionadas con la ayuda, con una identificación contable diferenciada o con un código contable adecuado.

6.– Erakunde onuradunaren ordezkariak edo ahaldunak sinatu beharko du, dirulaguntza onartzeko unean, izaera pertsonaleko datuei dagokien konpromisoa, datu horien tratamenduaren arduradun diren aldetik. Konpromiso hori nahitaez onartu beharko dute deialdiaren erakunde onuradun guztiek, arlo hori arautzen duen indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera.

6.– La persona representante o apoderada de la entidad beneficiaria deberá suscribir, en el momento de aceptar la subvención, el compromiso relativo al tratamiento de datos de carácter personal, de obligada aceptación para todas aquellas entidades beneficiarias de la convocatoria, en los términos previstos en la normativa vigente reguladora de esta materia, en su calidad de encargados de tratamiento.

7.– Erakunde onuradunek irakasleei eta prestakuntza-ekintzako partaideei helarazi beharko diete 22. artikuluan aipatzen den datu pertsonalen babesari buruzko informazioa.

7.– Las entidades beneficiarias deberán trasladar al personal docente y a las personas participantes en las acciones formativas la información sobre protección de datos de carácter personal a que se hace referencia en el artículo 22.

8.– Prestakuntza ematen duen erakundeak edo, hala badagokio, enpresak partaideen esku jarri beharko du gela bat, diruz lagundu den ikastaroa amaitu duten ikasleak adina ordenagailu dituena, 14. artikuluan aipatutako inkesta telematikoa bete dezaten. Erakundea bera izango da inkesta behar bezala betetzen dela zaintzeaz arduratuko dena.

8.– La entidad impartidora, o en su caso, la empresa, deberá poner a disposición de las personas participantes un aula con tantos ordenadores como alumnas finalicen el curso subvencionado con objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta telemática señalada en el artículo 14, siendo responsable de la efectiva cumplimentación de la misma.

18. artikulua.– Lanbideren finantzaketagatik eta EGFk lagundutako finantzaketagatik sortutako komunikazio-betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de comunicación derivadas de la financiación de Lanbide y de la cofinanciación europea.

Diruz lagundutako jarduera guztietan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzutik jasotzen duten finantzaketa berariaz adierazi beharko dute erakundeek, bai eta horien ondoriozko ekintzetan ere, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren komunikazio-eskuliburuan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte (LanF prestakuntza-aplikazioaren bidez erakunde onuradunen eskura jarriko da eskuliburu hori).

Las entidades deberán hacer constar expresamente la financiación que reciben de Lanbide en todas las actuaciones subvencionadas, así como en las acciones que se deriven de las mismas y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Comunicación de Lanbide-Servicio vasco de empleo, que se pondrá a disposición de las entidades beneficiarias en el aplicativo de formación LanF.

Prestakuntza-ekintza guztiek Europako finantzaketa jasoko dutela aurreikusita, erakundeek berariaz adierazi beharko dute Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa hori, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Komunikazio Eskuliburuan jasota dagoen EGF logoaren bidez, sortzen diren material didaktiko guztietan nahiz bestelako materialetan, bai eta diruz lagundutako jardueren berri emateko, hedatzeko eta/edo publizitatea egiteko ekintzetan ere.

En previsión a que todas las acciones formativas vayan a recibir cofinanciación europea, las entidades deberán hacer constar expresamente la cofinanciación del Fondo Social Europeo, a través del logo FSE que está recogido en el Manual de Comunicación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en todos los materiales didácticos y de otro tipo generados y en las acciones de comunicación, difusión y/o publicidad de las actuaciones subvencionadas.

Halaber, erakunde onuradunen zerrenda jasoko da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 115. artikuluaren 2. apartatuak arautzen duen zerrenda publikoan.

Asimismo, la relación de entidades beneficiarias de la subvención será incluida en la lista pública que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamente (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

19. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 19.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketarik gertatuz gero, emandako dirulaguntza aldatu ahal izango da, betiere deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunei eutsiz. Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, hasiera emango zaio itzultzeko prozedurari.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

20. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 20.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

Deialdi honen xede diren laguntzak bateragarriak izango dira beste edozein dirulaguntza edo laguntzarekin; nolanahi ere, hainbat finantzaketa-iturritatik jasotako laguntzen zenbateko osoak ezin izango du gainditu deialdi honen babespean emandako dirulaguntzaren zenbatekoa. Zenbateko hori gaindituz gero, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztuko da.

Las ayudas objeto de esta convocatoria serán compatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda sin que, en ningún caso, el importe total de las ayudas obtenidas a través de las diferentes fuentes de financiación supere el importe de la subvención concedida al amparo de esta convocatoria. La superación de dicho importe supondrá la minoración de la cuantía a subvencionar.

21. artikulua.– Dirulaguntza itzultzea.

Artículo 21.– Reintegro de subvenciones.

1.– Dirulaguntzaren ordainketa ezingo da eskatu, eta, hala badagokio, jasotako zenbateko guztiak edo haien zati bat itzuli beharko dira, dirulaguntza ordaindutako unetik aplikatutako berandutze-interesak eta guzti, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan adierazitako kasuetan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsiak) 53.1 artikuluan jasotako egoeretan. Eta, bereziki, honako hauetan:

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora que resulten de aplicación desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular, en los siguientes:

a) Jarduera egin izana eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintza eta betekizunak bete izana justifikatu beharra ez betetzea.

a) Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Dirulaguntza lortzea horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Jarraipen- eta kontrol-jardunak ukatzea edo oztopatzea.

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

d) Diruz lagundutako ekintzak egikaritzeko baldintzei buruzko datu faltsuak ematea, errealitatearekin bat ez datozenak.

d) Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajustados a la realidad.

e) Deialdi honetan zehaztutako beste edozein betebehar, baldintza edo betekizun ez betetzea.

e) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta convocatoria.

2.– Balizko ez-betetzeen maila honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

2.– La graduación de los posibles incumplimientos, se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Emandako dirulaguntzaren % 100 itzultzea eragingo dute erabateko ez-betetzeek, halakotzat jota honako hauek:

a) Dará lugar al reintegro del 100 % de la subvención otorgada el incumplimiento total, entendiendo por tal:

– Dirulaguntzaren helburuaren ez-betetze osoa.

– El incumplimiento total de la finalidad por la cual se otorgó la subvención.

– Dirulaguntza justifikatzeko betebeharraren ez-betetze osoa.

– El incumplimiento total de la obligación de justificación de la misma.

– Diruz lagundutako jarduerak ez baditu lortzen helburuen % 25, adierazle honen bidez neurtuta: prestakuntza-orduen kopurua bider amaitu duten ikasleen kopurua.

– Cuando la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 25 % de sus objetivos, mesurados con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de personas que han finalizado.

– Prestakuntza-ekintza bat amaitu duten langileen % 30 baino gutxiago kontratatzea, edozein kausagatik, betetzea eragotzi duten ezinbesteko kasuetan izan ezik, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan behar bezala justifikatuz gero. Ezinbesteko kasutzat joko dira Kode Zibilaren 1.105 artikuluan xedatutakoaren araberakoak.

– Cuando no se alcance a contratar al 30 % de las personas que finalicen una acción formativa, sea por la causa que fuere, salvo circunstancias de fuerza mayor sobrevenida que hayan impedido su cumplimiento y sean debidamente justificadas ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Se entenderá por fuerza mayor el supuesto que responda a lo dispuesto en el artículo 1.105 del Código Civil.

b) Emandako dirulaguntzaren aldaketa edo itzultze partziala eragingo dute ez-betetze partzialek, halakotzat jota honako hauek:

b) Dará lugar a la modificación o al reintegro parcial de la subvención otorgada, el incumplimiento parcial, entendiendo por tal:

– Dirulaguntzaren helburuaren ez-betetze partziala.

– El incumplimiento parcial de la finalidad por la cual se otorgó la subvención.

– Dirulaguntza justifikatzeko betebeharraren ez-betetze partziala.

– El incumplimiento parcial de la obligación de su justificación de la misma.

– Prestakuntza-ekintza amaitzen duten pertsonen kontratazio-ehunekoa % 30 eta % 50 artekoa denean. Kasu horretan, dirulaguntzaren ehuneko hauek likidatuko dira:

– Cuando el porcentaje de contratación de las personas que finalicen una acción formativa se halle entre el 30 % y el 50 %. En este caso, se liquidará la subvención en los porcentajes siguientes:

Kontratatuak = % 45 eta < % 50: Dirulaguntzaren % 80.

Contratadas = al 45 y < al 50 %: 80 % de la subvención.

Kontratatuak = % 40 eta < % 45: Dirulaguntzaren % 70.

Contratadas = al 40 y < al 45 %: 70 % de la subvención.

Kontratatuak = % 35 eta < % 40: Dirulaguntzaren % 60.

Contratadas = al 35 y < al 40 %: 60 % de la subvención.

Kontratatuak = % 30 eta < % 35: Dirulaguntzaren % 50.

Contratadas = al 30 y < al 35 %: 50 % de la subvención.

Kontratazioari uko egin izana kontuan hartuko da, soilik arau-haustea justifikatzeko, baldin eta kontratazioa prestakuntza-ekintza amaitu duten ikasleen % 30etik beherakoa bada eta kontratatzeko moduan pertsona gehiago ez badago. Kasu horretan, likidazioaren zenbatekoa dirulaguntzaren % 50a izango da.

Las renuncias a la contratación solo se tendrán en cuenta, a efectos de justificar el incumplimiento, si la contratación es inferior al 30 % del alumnado que haya finalizado la acción formativa y siempre que no haya más personas disponibles para contratar. En este caso el importe de la liquidación correspondería al 50 % de la subvención.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta laguntza jaso duen enpresa edo erakunde onuradunari jakinaraziko dio, ez-betetzea eragin duen edo duten gertaeraren edo gertaeren berri emateko. Hori ez ezik, jakinaraziko dio hamabost eguneko epea duela egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko.

3.– El procedimiento de reintegro se iniciará por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y será comunicado a la empresa o entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes.

4.– Alegazioak aurkeztu ondoren edo alegazio horiek egiteko epea igaro ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak ebazpena emango du.

4.– Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas, la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez ere 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de doce meses.

5.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten denetik aurrera gehienez bi hilabeteko epean dagozkion diru-zenbatekoak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari itzuli beharra ezarriko da. Epe hori borondatezko epetzat joko da.

5.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

Itzulketa borondatezko aldian egiten ez bada, itzuli beharrekoak premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.

La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

22. artikulua.– Datuen babesari buruzko informazioa.

Artículo 22.– Información sobre protección de datos.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi xedapen hauen arabera jokatuko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortutako datu pertsonalak «Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide da, eta haren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketarako erabiltzea ere. Bildutako datuak beharrezkoak dira Lanbidek egotziak dauzkan botere publikoak balia ditzan eta lege-betebeharrak bete ditzan; gainera, arloan eskumenak dituzten administrazio publikoei haien berri eman ahalko zaie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek eskubidea dute beren datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta tratamenduaren aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko ere. Horretarako, idatzizko komunikazio bat bidali behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, CP 01009, Vitoria-Gasteiz.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml/

23. artikulua.– Aplikatu beharreko arauak.

Artículo 23.– Normativa de aplicación.

1.– Laguntza-programa honi honako arau hauetan bildutako dirulaguntzei buruzko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartuta; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

1.– A este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional contenido en la normativa básica prevista en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Europako Gizarte Funtsak kofinantzatuak direnez, dirulaguntza hauei xedapen hauetan ezarritakoa aplikatuko zaie: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 Erregelamendua (EB); Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1304/2013 Erregelamendua (EB), Europako Gizarte Funtsari buruzkoa eta Kontseiluaren 1083/2006 Erregelamendua (EE) indargabetzekoa; ESS/1924/2016 Agindua, abenduaren 13koa, Europako Gizarte Funtsak 2014-2020 programazio-aldian diruz lagundu ditzakeen gastuak zehazten dituena, eta kasuan kasuko dagokion araudia 2014-2020ko EAE EGF Programa Operatiboaren esparruan, baita zehazki REACT-UE ardatzaren barruan ere, Europar Batasunak COVID-19 pandemiari eman beharreko erantzunaren baitan, edo 2021-2027ko EAE EGF Plus Programa Operatiboaren esparruan. Hauta daitezkeen gazteen kasuan, Gazte Enplegurako Programa Operatiboa 2014-2020 delakoaren barruan emango dira laguntzak.

2.– Al estar cofinanciadas las ayudas por el Fondo Social Europeo, se sujetan igualmente al Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y al Reglamento (UE) 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo y a la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020, así como la normativa que resulte de aplicación al Programa Operativo FSE País Vasco, 2014-2020 incluso específicamente dentro del eje REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19 o en el marco del Programa Operativo FSE Plus del País Vasco, 2021-2027. En el caso de aquellas personas jóvenes elegibles, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

3.– Deialdi honetan xedatu ez den guztian, honako hauek aplikatuko dira: 30/2015 Legea, irailaren 9koa, enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena lan arloan; 694/2017 Errege Dekretua, uztailaren 3koa, lan-arloan enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duen irailaren 9ko 30/2015 Legea garatzen duena, eta TMS/368/2019 Agindua, martxoaren 28koa, irailaren 9ko 30/2015 Legea garatzen duen uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua garatzekoa.

3.– En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito Laboral y la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea xede duten prestakuntza-ekintzei dagokienez, arau hauek aplikatuko zaizkie: urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretua, Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena, eta urriaren 10eko ESS/1897/2013 Agindua, errege-dekretua arautzen duena, deialdi honetan ezarritako alderdi guztiei dagokienez, araudi horietan baldintza bereziak ezartzen baitira.

En el supuesto de impartición de las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS 1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla en relación con todos aquellos aspectos regulados en esta convocatoria para los que tales normativas establecen condiciones particulares.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común