Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

97. zk., 2021eko maiatzaren 19a, asteazkena

N.º 97, miércoles 19 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EUSKADIKO KIROL PORTUAK
EUSKADIKO KIROL PORTUAK
2869
2869

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 14koa, Euskadiko Kirol Portuak erakundearen zuzendariarena, zeinaren bidez ebazten baita Plentziako portuan 7. zerrendako aisia-ontziek amarralekuak erabiltzeko emakidak emateko deialdia.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, de la Directora de Euskadiko Kirol Portuak, por la que se resuelve la convocatoria del otorgamiento de concesiones de plazas de amarre para embarcaciones de recreo de lista 7.ª en el puerto de Plentzia.

Euskadiko Kirol Portuak erakundearen zuzendariak 2021eko urtarrilaren 20an emandako Ebazpenaren bidez, Plentziako portuan 7. zerrendako aisia-ontziek amarralekuak erabiltzeko emakidak emateko prozedura hasi zen. Deialdi publikoa izanda, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen, 22. zenbakian, 2021eko otsailaren 1ean.

Por resolución de 20 de enero de 2021, de la Directora de Euskadiko Kirol Portuak, se ha dado inicio al procedimiento de adjudicación de concesiones de uso de plazas de amarre para embarcaciones de recreo de lista 7.ª en el puerto de Plentzia. Siendo una convocatoria pública, la resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial del País Vasco número 22, de 1 de febrero de 2021.

Deialdiaren xedea 7. zerrendako aisia-ontziek amarralekuak erabiltzeko emakidak ematea zen. Horretarako, guztira berrehun eta lau (204) amarraleku eskaini ziren, honako kategoria hauetan sailkatuta:

El objeto de la convocatoria es la concesión de uso de plazas de amarre para embarcaciones de recreo de la lista 7.ª, para lo cual se han ofertado un total de doscientas cuatro (204) plazas de amarre, clasificadas en varias categorías como sigue:

a) Pantalaneko amarralekuak, 4 metroko edo gutxiagoko gehieneko luzera eta finger arteko 3,60 metro inguruko zabalera duten ontzientzat: 17.

a) Amarres a pantalán para embarcaciones con eslora máxima menor o igual a 4 metros y un ancho entre finger aprox. 3,60 metros: 17.

b) Pantalaneko amarralekuak, 5 metroko edo gutxiagoko gehieneko luzera eta finger arteko 4,00 metro inguruko zabalera duten ontzientzat: 28.

b) Amarres a pantalán para embarcaciones con eslora máxima menor o igual a 5 metros y un ancho entre finger aprox. 4,00 metros: 28.

c) Pantalaneko amarralekuak, 6 metroko edo gutxiagoko gehieneko luzera eta finger arteko 4,60 metro inguruko zabalera duten ontzientzat: 71.

c) Amarres a pantalán para embarcaciones con eslora máxima menor o igual a 6 metros y un ancho entre finger aprox. 4,60 metros: 71.

d) Pantalaneko amarralekuak, 7 metroko edo gutxiagoko gehieneko luzera eta finger arteko 5,00 metro inguruko zabalera duten ontzientzat: 57.

d) Amarres a pantalán para embarcaciones con eslora máxima menor o igual a 7 metros y un ancho entre finger aprox. 5,00 metros: 57.

e) Pantalaneko amarralekuak, 8 metroko edo gutxiagoko gehieneko luzera eta finger arteko 6,00 metro inguruko zabalera duten ontzientzat: 16.

e) Amarres a pantalán para embarcaciones con eslora máxima menor o igual a 8 metros y un ancho entre finger aprox. 6,00 metros: 16.

f) Pantalaneko amarralekuak, 9 metroko edo gutxiagoko gehieneko luzera eta finger arteko 6,20 metro inguruko zabalera duten ontzientzat: 6.

f) Amarres a pantalán para embarcaciones con eslora máxima menor o igual a 9 metros y un ancho entre finger aprox. 6,20 metros: 6.

g) Pantalaneko amarralekuak, 10 metroko edo gutxiagoko gehieneko luzera eta finger arteko 6,80 metro inguruko zabalera duten ontzientzat: 5.

g) Amarres a pantalán para embarcaciones con eslora máxima menor o igual a 10 metros y un ancho entre finger aprox. 6.80 metros: 5.

h) Pantalaneko amarralekuak, 11 metroko edo gutxiagoko gehieneko luzera eta finger arteko 7,60 metro inguruko zabalera duten ontzientzat: 4.

h) Amarres a pantalán para embarcaciones con eslora máxima menor o igual a 11 metros y un ancho entre finger aprox. 7,60 metros: 4.

G eta H kategorietan, 10 eta 11 metro arteko ontzienean, hurrenez hurren, eskainitako plazak 4ra eta 3ra murriztu dira. Amarralekuei buruzko Aginduko 5.4. artikuluan, amarraleku erabilgarrien kopurua murriztu edo handitzeko eta horien ezaugarriak aldatzeko aukera ematen da, aldaketa hori arrazoituz gero. Bi kategorietan erabilgarri zeudenetako bat kendu egin da, Plentzia beren egoitza-portu bihurtu duten arrantza-ontziei eskaini behar izan zaizkielako.

En las categorías G y H, embarcaciones hasta 10 y 11 metros, respectivamente, las plazas ofertadas se han reducido, a 4 y 3. El artículo 5.4. de la Orden de amarres establece la posibilidad de modificar, reducir o ampliar el número de plazas de amarre disponibles y sus características, si bien la modificación debe estar motivada. En ambas categorías se ha detraído una plaza de las disponibles, por ser necesario destinarlas a embarcaciones pesqueras que han establecido en Plentzia su puerto base.

Emandako epearen barruan, I. eranskinean (eskaeren zerrenda, kategorien arabera) zerrendatu diren eskaerak aurkeztu dira, kategorien arabera zerrendatuta.

Dentro del plazo concedido se han presentado las solicitudes que se relacionan, para cada categoría, en el Anexo I (listado de solicitudes por categorías).

Aplikatu beharreko prozedura honako hau da: Laketontzien titularrei amarralekuak emateko prozedura eta horiek erabiltzeko emakiden araubidea arautzen dituen Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2017ko urriaren 19ko Aginduan jasotakoa (aurrerantzean, Amarralekuei buruzko Agindua) eta Euskadiko Kirol Portuak erakundearen zuzendariak 2021eko urtarrilaren 20an emandako Ebazpenean onartutako deialdian finkatutako oinarrietan adierazitakoa.

El procedimiento aplicable es el que se recoge en la Orden de 19 de octubre de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula el procedimiento de otorgamiento y el régimen de las concesiones de uso de plazas de amarre por titulares de embarcaciones de recreo (en adelante, Orden de amarres) y el que se ha establecido en las bases de la convocatoria aprobada por la Resolución de 20 de enero de 2021, de la Directora de Euskadiko Kirol Portuak.

Aurkeztutako eskaerak eta dokumentazioa aztertu ondoren, eta deialdiaren oinarriak eta araudia aplikatuz, II. eranskinean (baztertutako eskaerak) zerrendatuta dauden eskaerak baztertu egin dira, baldintzak ez betetzeagatik, baztertzea eragin duen akatsa edo ez-betetzea zehaztuta.

Tras el examen de las solicitudes y de la documentación presentada, y en aplicación de las bases y la normativa de la convocatoria, se han excluido, por incumplimiento de requisitos, las solicitudes que se relacionan en el Anexo II (solicitudes excluídas), en el que se especifica el defecto o incumplimiento que ha motivado la exclusión.

Amarralekuei buruzko Aginduko 14.1. artikuluan xedatutakoari jarraituz, amarralekua eskatzeko unean ontzia zuten eskatzaileei lehentasuna eman zaie amarralekuak esleitzeko orduan. Deialdian finkatutako amarraleku-kategoria guztietan eskaera egiteko orduan ontzi bat zuten eskatzaileen kopurua eskainitako amarraleku kopuruaren berdina edo handiagoa zenez, eskaera egiterakoan ontzirik ez zuten eskaera guztiak zuzenean itxaron-zerrendara pasatu dira. Itxaron-zerrenda hori III. eranskinean jasota dago (eskaeren itxaron zerrenda). Eranskin horretan, lehenik eta behin, ontzia izanik esleipenik lortu ez duten eskaerak jasotzen dira, kategorien arabera eta ur-laminaren okupazio handienetik txikienera ordenatuta, eta, jarraian, ontzirik gabeko eskaerak, horiek ere kategorien arabera eta ur-laminaren okupazio handienetik txikienera ordenatuta, eskaeran emandako datuei jarraituz.

Conforme establece el artículo 14.1. de la Orden de amarres tendrán preferencia en la asignación de amarres los solicitantes que dispongan de embarcación en el momento de presentar la solicitud de plaza de amarre. Puesto que en todas las categorías de amarre establecidas en la convocatoria el número de solicitantes que disponen de embarcación en el momento de la solicitud es igual o superior al número de plazas de amarre ofertadas, las solicitudes que no disponían de embarcación en el momento de la solicitud pasan directamente a conformar la lista de espera. Esa lista de espera se recoge en el Anexo III (lista de espera de solicitudes), en la que se relacionan, en primer lugar, las solicitudes con embarcación que no han resultado adjudicatarias, ordenadas por categorías, y de mayor a menor ocupación de lámina de agua y, seguidamente, las solicitudes sin embarcación, también ordenadas por categorías, y de mayor a menor ocupación de lámina de agua, según los datos aportados en la solicitud.

Amarralekuak esleitzeko ur-laminaren okupazio handienaren irizpidea erabili da. Hala xedatzen da Amarralekuei buruzko Aginduaren 14.1. artikuluan. Zehazki, honako hau jasotzen da:

El criterio que se ha seguido para la asignación de plazas de amarre es el de mayor ocupación de la lámina de agua. Así se establece en el artículo 14.1. de la Orden de amarres, conforme al cual:

«1.– Amarralekuak esleitzeko, aintzat hartuko dira ontziaren neurri zehatzak (luzera, zabalera eta sarkura), eskainitako amarralekuekin alderatzeko. Lehentasuna emango zaie amarralekua eskatzeko unean ontzia baduten eskatzaileei eta amarralekuko neurrietara hobekien egokitzen diren ontziei, betiere ontziaren luzerak eta zabalerak aukera ematen badute atrakatzean maniobra egokiak egiteko. Ondorio horietarako:

«1.– Para la asignación de la plaza de amarre se tendrán en cuenta las dimensiones concretas de la embarcación, relativas a eslora, manga y calado con relación a las plazas ofertadas, dando preferencia a los solicitantes que dispongan de embarcación en el momento de presentar la solicitud de plaza de amarre y a las embarcaciones que mejor se ajusten a las dimensiones de las plazas de amarre, siempre y cuando las esloras y las mangas de las embarcaciones permitan la correcta maniobrabilidad en las operaciones de atraque. A estos efectos:

– Gehienez, ontziaren luzera esleitu beharreko amarralekuko fingerraren luzeraren 3/2 izango da gutxi gorabehera.

– La eslora total de la embarcación será aproximadamente igual a 3/2 de la longitud del finger de la plaza de amarre a asignar.

– Ontzien errun guztien batura gutxi gorabehera esleitu beharreko amarralekua dagoen bi finger jarraituen arteko zabaleraren % 90 izango da, gutxi gorabehera.»

– La suma de las mangas totales de las embarcaciones será aproximadamente el 90 % del ancho entre los dos fingers consecutivos entre los que se encuentre la plaza a asignar.»

Irizpide horretan oinarrituz, kategoria bakoitzean eskaeren zerrenda bat egin da, ur-laminaren okupazioaren optimizazio-ehunekoaren arabera ordenatuta, handienetik txikienera. Eta, deialdiko zazpigarren oinarrian finkatutakoari jarraituz, kategoria bakoitzean okupatu beharreko ur-laminaren gutxienez % 90 optimizatzen duten ontzi guztiak berdintzat hartu dira, beraz, egoera horretan zeuden ontzi guztiek amarraleku bat esleitzeko aukera berak zituzten eta, eskaera baino amarraleku gutxiago baldin bazeuden, berdinketa posibleak notario aurrean egindako zozketa baten bidez erabaki dira.

En base a ese criterio, se ha realizado un listado de solicitudes para cada una de las categorías, ordenado según el porcentaje de optimización en la ocupación en la lámina de agua, de mayor a menor. Y, conforme a lo establecido en la base séptima de la convocatoria, se han considerado iguales todas aquellas embarcaciones que optimizan la lámina de agua a ocupar en cada categoría en al menos el 90 % de la misma, por lo que todas las embarcaciones que están en esa situación tienen las mismas opciones para la asignación de plaza de amarre, y en el caso de haber menos plazas que solicitudes, los posibles empates se han dirimido por sorteo celebrado ante notario.

Kasuistika kategoria bakoitzeko amarralekuen eskaintzaren eta eskaeraren araberakoa izan da. Beraz, kasu bakoitzeko prozedura zehatza jarraian azalduko da. Prozeduraren emaitza V. eranskinean islatzen da (esleipenen zerrenda, kategoriaren arabera).

La casuística es diferente en función de la oferta y la demanda de plazas para cada una de las categorías ofertadas, por lo que el procedimiento concreto se explica a continuación para cada caso. El resultado del procedimiento se refleja en el Anexo V (listado de adjudicación por categorías).

A kategoria: 4 metro arteko luzerako ontziak. 17 amarraleku.

Categoría A: hasta 4 metros de eslora. 17 plazas.

Baldintzak betetzen zituzten 17 eskaera jaso dira. Horregatik, eskatzaile guztiei esleitu zaie amarralekua.

Se han recibido 17 solicitudes que cumplen los requisitos. Por ello, a todos los solicitantes se les adjudica plaza de amarre.

B kategoria: 5 metro arteko luzerako ontziak. 28 amarraleku.

Categoría B: hasta 5 metros de eslora. 28 plazas.

86 eskaera jaso dira eta ontzien neurriaren arabera ordenatu dira, okupazio handienetik txikienera. Horren ondorioz osatu den zerrendan, amarralekuaren neurriaren gutxienez % 90 betetzen duten ontzi guztiei amarraleku bat lortzeko aukera bera eman zaie eta, guztira, 21 ontzi zeuden egoera horretan. Denei esleitu zaie amarralekua.

Se han recibido 86 solicitudes, que se han ordenado según las dimensiones de las embarcaciones, de mayor a menor ocupación. En el listado resultante, se han considerado igualmente óptimas las embarcaciones que ocupan al menos el 90 % de las dimensiones de la plaza de amarre, siendo un total de 21 embarcaciones. A todas se les ha asignado plaza de amarre.

Gainerako 7 amarralekuak plazaren % 90 baino gutxiago okupatzen duten ontzietatik –handienetik txikienera ordenatuta– ondorengo 7 eskaerei esleitu zaizkie, Laketontzien titularrei amarralekuak emateko prozedura eta horiek erabiltzeko emakiden araubidea arautzen dituen sailburuaren 2017ko urriaren 19ko Aginduaren 14. artikuluan finkatutako irizpideari jarraituz.

Las 7 plazas restantes se han adjudicado a las 7 solicitudes siguientes, que ocupan menos del 90 % de la plaza, ordenadas de mayor a menor ocupación, siguiendo el criterio establecido en el artículo 14 de la orden de 19 de octubre de 2017 de la Consejera por la que se regula el procedimiento de otorgamiento y el régimen de las concesiones de uso de plazas de amarre.

Kasu horretan, ez da berdinketarik izan.

En este caso no se presentan situaciones de igualdad.

C kategoria: 6 metro arteko luzerako ontziak. 71 amarraleku.

Categoría C: hasta 6 metros de eslora. 71 plazas.

113 eskaera jaso dira eta ontzien neurriaren arabera ordenatu dira, okupazio handienetik txikienera. Horren ondorioz egin den zerrendan, amarralekuaren neurriaren gutxienez % 90 betetzen duten ontzi guztiei amarraleku bat lortzeko aukera bera eman zaie eta, guztira, 29 ontzi zeuden egoera horretan. Denei esleitu zaie amarralekua.

Se han recibido 113 solicitudes que se han ordenado según las dimensiones de las embarcaciones, de mayor a menor ocupación. En el listado resultante se han considerado igualmente óptimas las embarcaciones que ocupan al menos el 90 % de las dimensiones de la plaza de amarre, siendo un total de 29 embarcaciones. A todas se les ha asignado plaza de amarre.

Gainerako 52 amarralekuak plazaren % 90 baino gutxiago okupatzen duten ontzietatik –handienetik txikienera ordenatuta– ondorengo 42 eskaerei esleitu zaizkie, Laketontzien titularrei amarralekuak emateko prozedura eta horiek erabiltzeko emakiden araubidea arautzen dituen sailburuaren 2017ko urriaren 19ko Aginduaren 14. artikuluan finkatutako irizpideari jarraituz.

Las 52 plazas restantes se han adjudicado a las 42 solicitudes siguientes, que ocupan menos del 90 % de la plaza, ordenadas de mayor a menor, siguiendo el criterio establecido en el artículo 14 de la Orden de 19 de octubre de 2017 de la Consejera por la que se regula el procedimiento de otorgamiento y el régimen de las concesiones de uso de plazas de amarre.

Kasu horretan, ez da berdinketarik izan.

En este caso no se presentan situaciones de igualdad.

D kategoria: 7 metro arteko luzerako ontziak. 57 amarraleku.

Categoría D: hasta 7 metros de eslora. 57 plazas.

96 eskaera jaso dira eta ontzien neurriaren arabera ordenatu dira, okupazio handienetik txikienera. Horren ondorioz egin den zerrendan, amarralekuaren neurriaren gutxienez % 90 betetzen duten ontzi guztiei amarraleku bat lortzeko aukera bera eman zaie eta, guztira, 14 ontzi zeuden egoera horretan. Denei esleitu zaie amarralekua.

Se han recibido 96 solicitudes que se han ordenado según las dimensiones de las embarcaciones, de mayor a menor ocupación. En el listado resultante se han considerado igualmente óptimas las embarcaciones que ocupan al menos el 90 % de las dimensiones de la plaza de amarre, siendo un total de 14 embarcaciones. A todas se les ha asignado plaza de amarre.

Gainerako 43 amarralekuak plazaren % 90 baino gutxiago okupatzen duten ontzietatik –handienetik txikienera ordenatuta– ondorengo 43 eskaerei esleitu zaizkie, Laketontzien titularrei amarralekuak emateko prozedura eta horiek erabiltzeko emakiden araubidea arautzen dituen sailburuaren 2017ko urriaren 19ko Aginduaren 14. artikuluan finkatutako irizpideari jarraituz.

Las 43 plazas restantes se han asignado a las 43 solicitudes siguientes, que ocupan menos del 90 % de la plaza, ordenadas de mayor a menor, siguiendo el criterio establecido en el artículo 14 de la Orden de 19 de octubre de 2017 de la Consejera por la que se regula el procedimiento de otorgamiento y el régimen de las concesiones de uso de plazas de amarre.

Kasu horretan, 57. amarralekuaren esleipenean, bi ontziren arteko berdinketa gertatu da. 2021eko martxoaren 31n zozketa bat egin da Vitoria-Gasteizko notario Blanca Palacios Guillénen aurrean, bi ontzi horien arteko berdinketa ebazteko. Eskaeren datuak eta zozketaren emaitza IV. eranskinean daude jasota (notario aurreko zozketako emaitzak).

En este caso se presenta situación de igualdad entre dos embarcaciones para optar a la plaza número 57. Se ha realizado el día 31 de marzo de 2021 sorteo ante la notaria de Vitoria-Gasteiz doña Blanca Palacios Guillén para dirimir el empate entre esas dos embarcaciones. Los datos de las solicitudes y el resultado del sorteo se recogen en el Anexo IV (resultados sorteo ante notario).

E kategoria: 8 metro arteko luzerako ontziak. 16 amarraleku.

Categoría E: hasta 8 metros de eslora. 16 plazas.

Baldintzak betetzen zituzten 112 eskaera jaso dira eta ontzien neurriaren arabera ordenatu dira, okupazio handienetik txikienera.

Se han recibido 112 solicitudes que cumplen los requisitos, y que se han ordenado según las dimensiones de las embarcaciones, de mayor a menor ocupación.

Horren ondorioz egin den zerrendan, amarralekuaren neurriaren gutxienez % 90 betetzen duten ontzi guztiei amarraleku bat lortzeko aukera bera eman zaie eta, guztira, 22 ontzi zeuden egoera horretan.

En el listado resultante se han considerado igualmente óptimas las embarcaciones que ocupan al menos el 90 % de las dimensiones de la plaza de amarre, siendo un total de 22 embarcaciones.

Eskainitako amarraleku kopurua baino gehiago zirenez, berdinketa ebazteko notario aurreko zozketa bat egin behar izan da, Amarralakuei buruzko Aginduaren 14.1. artikuluan xedatutakoari jarraituz. Hau da, okupatu beharreko ur-lamina gutxienez % 90 optimizatzeko baldintza betetzen duten 22 eskaerak bakarrik sartu dira zozketan, segmentu honetan eskainitako amarralekuen kopurua gainditu dutelako. Segmentu horretarako gainerako eskaerak (% 90etik beherako okupazioa) zozketatik kanpo geratu dira.

Puesto que es un número superior al de plazas ofertadas, ha sido preciso dirimir el empate con sorteo ante notario, conforme establece el artículo 14.1. de la Orden de amarres. Es decir, únicamente han entrado en el sorteo las 22 solicitudes que cumplen con el requisito de optimizar la lámina de agua a ocupar en al menos un 90 %, ya que han superado en número las plazas de amarre ofertadas en este segmento. El resto de solicitudes (ocupación inferior al 90 %) para este segmento quedan excluidas del sorteo.

2021eko martxoaren 31n egin da zozketa, Vitoria-Gasteizko notario Blanca Palacios Guillénen aurrean. Zozketan sartu diren 22 eskaeren datuak eta zozketaren emaitza, eskainitako 16 amarralekuen esleipena barne, IV. eranskinean jaso dira (notario aurreko zozketako emaitzak).

El sorteo se ha celebrado el día 31 de marzo de 2021, ante la notaria de Vitoria-Gasteiz doña Blanca Palacios Guillén. Los datos de las 22 solicitudes que han entrado en el sorteo y el resultado del mismo, con la asignación de las 16 plazas ofertadas, se recogen en el Anexo IV (resultados sorteo ante notario).

F kategoria: 9 metro arteko luzerako ontziak. 6 amarraleku.

Categoría F: hasta 9 metros de eslora. 6 plazas.

Baldintzak betetzen zituzten 14 eskaera jaso dira eta ontzien neurriaren arabera ordenatu dira, okupazio handienetik txikienera.

Se han recibido 14 solicitudes que cumplen los requisitos, y que se han ordenado según las dimensiones de las embarcaciones, de mayor a menor ocupación.

Horren ondorioz egin den zerrendan, amarralekuaren neurriaren gutxienez % 90 betetzen duten ontzi guztiei amarraleku bat lortzeko aukera bera eman zaie eta, guztira, 5 ontzi zeuden egoera horretan. Denei esleitu zaie amarralekua.

En el listado resultante se han considerado igualmente óptimas las embarcaciones que ocupan al menos el 90 % de las dimensiones de la plaza de amarre, siendo un total de 5 embarcaciones. A todas se les ha asignado plaza de amarre.

Geratzen zen amarralekua plazaren % 90 baino gutxiago okupatzen duten ontzietatik –handienetik txikienera ordenatuta– ondorengo eskaerari esleitu zaio, Laketontzien titularrei amarralekuak emateko prozedura eta horiek erabiltzeko emakiden araubidea arautzen dituen sailburuaren 2017ko urriaren 19ko Aginduaren 14. artikuluan finkatutako irizpideari jarraituz.

La plaza restante se ha asignado a la solicitud siguiente en el listado, que ocupan menos del 90 % de la plaza, ordenadas de mayor a menor ocupación, siguiendo el criterio establecido en el artículo 14 de la Orden de 19 de octubre de 2017 de la Consejera por la que se regula el procedimiento de otorgamiento y el régimen de las concesiones de uso de plazas de amarre.

Kasu horretan, ez da zozketa egitea eskatu duen berdinketa-egoerarik izan.

En este caso no se presentan situaciones de igualdad que hayan requerido la celebración de sorteo.

G kategoria: 10 metro arteko luzerako ontziak. 4 amarraleku.

Categoría G: hasta 10 metros de eslora. 4 plazas.

Baldintzak betetzen zituzten 19 eskaera jaso dira eta ontzien neurriaren arabera ordenatu dira, okupazio handienetik txikienera.

Se han recibido 19 solicitudes que cumplen los requisitos, y que se han ordenado según las dimensiones de las embarcaciones, de mayor a menor ocupación.

Horren ondorioz egin den zerrendan, amarralekuaren neurriaren gutxienez % 90 betetzen duten ontzi guztiei amarraleku bat lortzeko aukera bera eman zaie. Guztira, 2 ontzi zeuden egoera horretan eta biei amarralekua esleitu zaie.

En el listado resultante se han considerado igualmente óptimas las embarcaciones que ocupan al menos el 90 % de las dimensiones de la plaza de amarre, siendo un total de 2 embarcaciones, a cuyas solicitudes se les ha asignado plaza de amarre.

Gainerako 2 amarralekuak plazaren % 90 baino gutxiago okupatzen duten ontzietatik –handienetik txikienera ordenatuta– ondorengo 2 eskaerei esleitu zaizkie, Laketontzien titularrei amarralekuak emateko prozedura eta horiek erabiltzeko emakiden araubidea arautzen dituen sailburuaren 2017ko urriaren 19ko Aginduaren 14. artikuluan finkatutako irizpideari jarraituz.

Las 2 plazas restantes se han asignado a las 2 solicitudes siguientes, que ocupan menos del 90 % de la plaza, ordenadas de mayor a menor, siguiendo el criterio establecido en el artículo 14 de la Orden de 19 de octubre de 2017 de la Consejera por la que se regula el procedimiento de otorgamiento y el régimen de las concesiones de uso de plazas de amarre.

Kasu horretan, ez da zozketa egitea eskatu duen berdinketa-egoerarik izan.

En este caso no se presentan situaciones de igualdad que hayan requerido la celebración de sorteo.

H kategoria: 11 metro arteko luzerako ontziak. 3 amarraleku.

Categoría H: hasta 11 metros de eslora. 3 plazas.

Baldintzak betetzen zituzten 6 eskaera jaso dira eta ontzien neurriaren arabera ordenatu dira, okupazio handienetik txikienera.

Se han recibido 6 solicitudes que cumplen los requisitos, y que se han ordenado según las dimensiones de las embarcaciones, de mayor a menor ocupación.

Horren ondorioz egin den zerrendan, amarralekuaren neurriaren gutxienez % 90 betetzen duten ontzi guztiei amarraleku bat lortzeko aukera bera eman zaie eta, guztira, 4 ontzi zeuden egoera horretan.

En el listado resultante se han considerado igualmente óptimas las embarcaciones que ocupan al menos el 90 % de las dimensiones de la plaza de amarre, siendo un total de 4 embarcaciones.

Eskainitako amarraleku kopurua baino gehiago zirenez, berdinketa ebazteko notario aurreko zozketa bat egin behar izan da, Amarralakuei buruzko Aginduaren 14.1. artikuluan xedatutakoari jarraituz. Hau da, okupatu beharreko ur-lamina gutxienez % 90 optimizatzeko baldintza betetzen duten 4 eskaerak bakarrik sartu dira zozketan, segmentu honetan eskainitako amarralekuen kopurua gainditu dutelako. Ondorioz, segmentu horretako gainerako amarraleku eskaerak (% 90 baino gutxiago okupatzen dutenak) zozketatik kanpo geratu dira.

Puesto que es un número superior al de plazas ofertadas, ha sido preciso dirimir el empate con sorteo ante notario, conforme establece el artículo 14.1. de la Orden de amarres. Es decir, únicamente han entrado en el sorteo las 4 solicitudes que cumplen con el requisito de optimizar la lámina de agua a ocupar en al menos un 90 %, ya que han superado las plazas de amarre ofertadas en este segmento. En consecuencia, el resto de solicitudes de plaza de amarre para este segmento (que ocupan menos del 90 %) quedan excluidas del sorteo.

2021eko martxoaren 31n egin da zozketa, Vitoria-Gasteizko notario Blanca Palacios Guillénen aurrean. Zozketan sartu diren 4 eskaeren datuak eta zozketaren emaitza, eskainitako 3 amarralekuen esleipena barne, IV. eranskinean jaso dira (notario aurreko zozketako emaitzak).

El sorteo se ha celebrado el día 31 de marzo de 2021, ante la notaria de Vitoria-Gasteiz doña Blanca Palacios Guillén. Los datos de las 4 solicitudes que han entrado en el sorteo y el resultado del mismo, con la asignación de las 3 plazas ofertadas, se recogen en el Anexo IV (resultados sorteo ante notario).

Kategoria guztietako amarralekuen esleipenaren emaitza V. eranskinean dago jasota (esleipenen zerrenda, kategoriaren arabera).

El resultado de la asignación de plazas en todas las categorías se recoge en el Anexo V (listado de adjudicación por categorías).

Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen eta Itsas Garraioaren ekainaren 28ko 2/2018 Legearen 24. artikuluak Euskadiko Kirol Portuak erakundearen xedea ezartzen du, eta, besteak beste, jasotzen du Jaurlaritzak esleitzen dizkion itsas-aisialdiko erabilerako portuen eta horiei lotutako erabilera-guneen kudeaketa integrala dela. Ildo beretik doa estatutuen 5. artikulua, zeinak maiatzaren 12ko 58/2020 Dekretuaren bidez onartu baitziren.

El Artículo 24 de la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco establece el objeto de Euskadiko Kirol Portuak, y, entre otros, recoge que es la gestión integral de los puertos de uso náutico-recreativo y sus áreas de uso conexas que le adscriba el Gobierno. En el mismo sentido se expresa el artículo 5 de los estatutos, aprobados por Decreto 58/2020, de 12 de mayo.

Halaber, Euskadiko Kirol Portuak erakundeari bere eginkizunak garatzeko behar dituen baliabideak atxikitzen dizkion maiatzaren 12ko 59/2020 Dekretuaren 1. artikuluak erakundeari esleitzen dio hainbat portutako kirol-portuaren zerbitzu publikoaren kudeaketa, Plentziako kirol-portuarena, besteak beste. Beraz, Euskadiko Kirol Portuak erakundeari dagokio kudeatzea Plentziako kirol-portuari dagokion portuko jabari publikoa, eta, horrekin batera, amarralekuak erabiltzeko emakidak esleitzea.

Asimismo, el artículo 1 del Decreto 59/2020, de 12 de mayo, por el que se adscriben a Euskadiko Kirol Portuak los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones, atribuye al ente la gestión del servicio público portuario deportivo de varios puertos, y entre ellos del puerto deportivo de Plentzia. Corresponde, por tanto, a Euskadiko Kirol Portuak la gestión del dominio público portuario correspondiente al puerto deportivo de Plentzia, y, con ello, la adjudicación de concesiones del uso de plazas de amarre.

Horiek horrela, maiatzaren 12ko 58/2020 Dekretuaren bidez onartu ziren Euskadiko Kirol Portuak erakundearen estatutuetako 15.2. o) artikuluak Zuzendaritza honi ematen dizkion ahalmenez baliatuz, honako hau

Conforme antecede, en virtud de las facultades que tiene atribuidas esta Dirección por el artículo 15.2. o) de los estatutos de Euskadiko Kirol Portuak, aprobados por el Decreto 58/2020, de 12 de mayo.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Esleipen-prozeduratik kanpo uztea II. eranskinean zehazten diren eskaerak, adierazitako betekizunak ez betetzeagatik.

Primero.– Excluir del procedimiento de adjudicación las solicitudes que se especifican en el Anexo II por incumplimiento de los requisitos que se señalan.

Bigarrena.– G eta H kategorietan 10 eta 11 metro arteko ontzietarako, hurrenez hurren, erabilgarri dauden amarralekuen kopurua murriztea. 10 metro arteko luzerako ontzien segmentuan, esleitzekoak ziren amarralekuak 5etik 4ra murriztu dira. 11 metro arteko luzerako ontzien segmentuan, erabilgarri dauden amarralekuak 4tik 3ra murriztu dira.

Segundo.– Reducir el número de plazas disponibles en las categorías G y H, para embarcaciones hasta 10 y 11 metros, respectivamente. En el segmento de embarcaciones hasta 10 metros de eslora, se han reducido de 5 a 4 las plazas de amarre objeto de adjudicación. En la categoría de embarcaciones hasta 11 metros de eslora, se han reducido de 4 a 3 las plazas disponibles.

Hirugarrena.– V. eranskineko zerrendan jasotako eskaerei amarralekuak erabiltzeko emakidak onartzea. Emakidaren epea hamabost urtekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera.

Tercero.– Aprobar las adjudicaciones de concesiones de uso de plazas amarres a las solicitudes incluidas en la lista del Anexo V. El plazo de la concesión será de quince años desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Laugarrena.– III. eranskinean dagoen itxaron-zerrenda osatzea, kategoria bakoitzean baldintzak bete arren amarralekuen esleipendun izan ez diren eskaerak barne hartuta. Itxaron-zerrenda orokor horretan, lehenik eta behin, ontzia izan arren esleipenik lortu ez duten eskaerak jasotzen dira eta, ondoren, ontzirik gabeko eskaerak, bi kasuetan kategoriaren arabera ordenatuta, okupazio handienetik txikienera.

Cuarto.– Conformar la lista de espera, que se incluye en el Anexo III, en la que se incluyen, para cada categoría, las solicitudes que, cumpliendo requisitos, no han resultado adjudicatarias de plaza de amarre. En esta lista de espera general se incluyen en primer lugar las solicitudes con embarcación que no han resultado adjudicatarias, y seguidamente las solicitudes sin embarcación, en ambos casos ordenadas por categorías y de mayor a menor ocupación.

Bosgarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera hamar eguneko epea ematea deialdi honetan amarralekua erabiltzeko emakidaren esleipendunei, baldin eta ontzi berberarekin lehendik amarralekua erabiltzeko baimena badaukate Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskumeneko beste edozein portu eta instalaziotan, Euskadiko Kirol Portuak erakundeari epe horretan jakinaraz diezaioten zein amarralekuri egiten dioten uko.

Quinto.– Otorgar un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, a las personas adjudicatarias de la concesión de uso de amarre en esta convocatoria que dispusieran ya de una autorización de uso de amarre con la misma embarcación en cualquiera de los otros puertos e instalaciones titularidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para que, en su caso, comuniquen en ese plazo a Euskadiko Kirol Portuak a cuál de las plazas de amarre renuncian.

Seigarrena.– Esleitutako amarralekua okupatzeko hilabeteko epea ematea, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik.

Sexto.– Otorgar un plazo de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco para la ocupación de la plaza de amarre otorgada.

Ontzia Euskadiko Kirol Portuak erakundeko langileen aurrean kokatuko da amarralekuan, Plentziako portuko langileentzat finkatutako portuko zerbitzuen ordutegiaren barruan egiten bada; ordutegi horretatik kanpo kokatzen bada, ontziaren jabeak bakarrik egingo du eta, a posteriori, portuko langileek kokapen hori egiaztatuko dute eta ontziak neurtuko dituzte, Amarralekuei buruzko Aginduaren 16.5. eta 17.2. artikuluetan xedatutako moduan. Finkatutako neurri zehatzak betetzen ez baditu, deialdiaren prozedura abiatu zuen 2021eko urtarrilaren 20ko Ebazpenaren zazpigarrena-2 oinarrian adierazitako ondorioak izango ditu.

La ubicación en la plaza se realizará en presencia del personal de Euskadiko Kirol Portuak, siempre y cuando dicha ubicación se realice dentro del horario de servicios portuarios establecido al efecto para el personal del puerto de Plentzia, si la ubicación se realizara fuera de este horario, la ubicación la realizará únicamente por el propietario de la embarcación y a posteriori el personal del puerto comprobará dicha ubicación y realizará la medición de las embarcaciones en la forma establecida en los artículos 16.5. y 17.2. de la Orden de amarres, con las consecuencias por la posible inexactitud que se derivan de lo establecido en la base séptima-2 de la resolución de convocatoria, de 20 de enero de 2021, que ha dado inicio al procedimiento.

Zazpigarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuordeari, edo ebazpena eman duenari, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Séptimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, o ante quien ha dictado la resolución, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

Zortzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Octavo.– La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2021.

Euskadiko Kirol Portuak erakundearen zuzendaria,

La Directora de Euskadiko Kirol Portuak,

EDURNE EGAÑA MANTEROLA.

EDURNE EGAÑA MANTEROLA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común