Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

96. zk., 2021eko maiatzaren 18a, asteartea

N.º 96, martes 18 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
2833
2833

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 3koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Administrazio Kontseiluaren 2021eko apirilaren 27ko erabakia argitaratzen baita, 2021eko «Ekintzaile» laguntzen programaren oinarri arautzaileak aldatu eta argitaratzekoa.

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Ekintzaile» 2021 y se ordena su publicación.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluak 2021eko apirilaren 27ko bilkuran hartutako erabakiaren arabera, 2021eko «Ekintzaile» laguntzen programaren oinarri arautzaileak aldatu eta argitaratu ziren, zegokien publizitatea emateko ondoreekin.

Habiéndose adoptado por el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, en su sesión celebrada el 27 de abril de 2021, el Acuerdo por el que se procede a la modificación de las bases reguladoras del programa de ayudas «Ekintzaile» 2021 y se ordena su publicación, y a los efectos de darle la debida publicidad,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea 2021eko «Ekintzaile» laguntzen programaren oinarri arautzaileen aldatzeari eta deialdiari buruzko erabakia, idatzi honetan eranskin gisa atxiki dena.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el Acuerdo por el que se procede a la modificación de las bases reguladoras del programa de ayudas «Ekintzaile» 2021 y se ordena su publicación, que figura como anexo a la presente.

Bilbao, 2021eko maiatzaren 3a.

En Bilbao, a 3 de mayo de 2021.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

AITOR URZELAI INZA.

AITOR URZELAI INZA.

SPRI-ENPRESA GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAREN ZUZENDARI NAGUSIAREN 2021eko MAIATZAREN 3EKO EBAZPENAREN ERANSKINA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 3 DE MAYO DE 2021, DEL DIRECTOR GENERAL DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SPRI ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN AKORDIOA, 2021EKO APIRILAREN 27KOA, 2021EKO «EKINTZAILE» LAGUNTZA PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK ALDATZEN DITUENA ETA ALDAKETA HORREN ARGITARATZEA AGINTZEN DUENA
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 27 DE ABRIL DE 2021 POR EL QUE SE PROCEDE A LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «EKINTZAILE» 2021 Y SE ORDENA SU PUBLICACIÓN

2021eko martxoaren 11ko ebazpenaren bitartez, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Administrazio Kontseiluak, onartu, argitaratu eta deialdia egin zuen 2021eko «Ekintzaile» Laguntza Programa arautzen duten oinarrien inguruan programaren argitaratzea aginduz.

Con fecha 11 de marzo de 2021, el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), acordó la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Ekintzaile» 2021, ordenando su publicación.

Kontuan izanik sektore publikoko erakundeek azpikontratatutako kanpoko enpresa gisa parte hartu dezaketela,

Habida cuenta de que procede la participación de entidades del sector público como empresas externas subcontratadas,

HAUXE ERABAKI DUT:
ACUERDA:

Lehenengoa.– «Ekintzaile» 2021 Laguntza Programaren araudiko 7. artikuluko 2.d).ko atalaren aldaketa onartzea, honela geldituko delarik:

Primero.– Aprobar la modificación del apartado 2.d) del artículo 7, de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Ekintzaile» 2021, que quedará redactado en los siguientes términos:

«7. artikulua.– Bidelaguntzan diruz lagundu daitezkeen gastuak (1. ildoa).

«Artículo 7.– Gastos Subvencionables en el acompañamiento (Linea 1).

2.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak proiektuaren tutorea den BICak onetsi beharko ditu. Gastuek baldintza hauek bete behar dituzte:

2.– Los gastos subvencionables deberán ser aprobados por el BIC tutor del proyecto y deberán cumplir los siguientes requisitos:

d) Aurkeztutako proiektuaren esparruan azpikontratatutako kanpoko enpresek baldintza hauek bete beharko dituzte:

d) Las empresas externas subcontratadas en el ámbito del proyecto presentado deberán cumplir las siguientes condiciones:

I.– Loturarik ez izatea laguntzaren eskatzailearekin edo lankidetza-proiektu batean sartutako enpresaren batekin, akzioen edo partaidetzen bidez, edo zuzenean edo zeharka administratuta.»

I.– No tener vinculación, vía acciones o participaciones, así como administradas directa o indirectamente, con la solicitante de la ayuda o con alguna de las empresas incluidas en un proyecto de cooperación.»

Bigarrena.– Ebazpen hau argitaratzeko eta indarrean sartzeko egin beharreko izapide guztiak egiteko ahalmena ematea SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Zuzendaritza Orokorrari.

Segundo.– Facultar a la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a la realización de todos los actos de trámite que procedan para la publicación del presente Acuerdo.

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa administrazioarekiko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Tercero.– Contra el presente acuerdo, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su publicación en el BOPV, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el BOPV.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskadiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea.

Ordenar su publicación en el Boletín del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común