Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

95. zk., 2021eko maiatzaren 17a, astelehena

N.º 95, lunes 17 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
2800
2800

AGINDUA, 2021eko maiatzaren 4koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira garapenerako lankidetza-proiektuetarako 2021eko laguntzak.

ORDEN de 4 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo 2021.

Deialdi-agindu honen bidez, otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuan biltzen diren aurreikuspenak betetzen dira 2021erako; Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen ditu dekretu horrek (martxoaren 15eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria), zeina, gerora, aldatu egin baitzen Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituen uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuaren bidez (uztailaren 29ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria).

Mediante la presente Orden de convocatoria se da cumplimiento para el año 2021 a las previsiones contenidas en el Decreto 34/2007, de 27 de febrero por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo (Boletín Oficial del País Vasco de 15 de marzo), modificado por Decreto 390/2013, de 23 de julio (Boletín Oficial del País Vasco de 29 de julio), por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo.

34/2007 Dekretuak garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak arautzen ditu, oso lagungarriak baitira pobreziaren aurka borrokatzeko eta hegoaldeko herrialde pobretuen prozesu endogenoak eta gaitasunak indartzeko. Horretarako, tokikoari lehentasuna eman nahi zaio, estatukoari eta nazioartekoari loturik betiere, garapenerako lankidetzako irabazi-asmorik gabeko entitateen bitartez.

El Decreto 34/2007 regula las ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo como un instrumento que contribuye de manera significativa a la lucha contra la pobreza, fortaleciendo los procesos endógenos y las capacidades en los países empobrecidos del Sur, incidiendo prioritariamente en lo local en su interrelación con lo estatal e internacional, a través de entidades sin ánimo de lucro de cooperación para el desarrollo.

Aipatutako dekretuak 2. artikuluan ezartzen duenez, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia atxikita dagoen saileko organo eskudunak xedatuta, laguntzen deialdia egingo da. Deialdi horretan, honako hauek adieraziko dira: deialdiaren xedea, zuzkidura ekonomiko orokorra, hiru laguntza-modalitateetarako aurreikusitako zuzkidura ekonomikoa, entitate bakoitzak gehienez eska dezakeen zenbatekoa, hautaketa-irizpideak, eskabideak aurkezteko tokia eta epea, eta eskabide-eredua.

El citado Decreto establece en su artículo 2 que, por disposición del órgano competente del Departamento al que esté adscrita la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, se procederá a la convocatoria de las ayudas, en la que se habrá de señalar el objeto de la convocatoria, dotación económica general, dotación económica estimada para cada una de las tres modalidades de ayuda, importe máximo a solicitar por cada entidad, criterios de selección, lugar y plazo de presentación de solicitudes y modelo de solicitud.

Beste alde batetik, dekretuaren 22.4 artikuluaren arabera, deialdiaren aginduan ezarriko da entitate bakoitzak zenbat eskabide aurkez ditzakeen gehienez eta/edo entitate bakoitzak zenbateko laguntza eska dezakeen gehienez proiektu guztietarako.

Por otro lado, el artículo 22.4 del Decreto establece que la orden de la convocatoria fijará el número máximo de solicitudes que se pueden presentar por entidad y/o el importe máximo que cada entidad pueda solicitar, conjuntamente, en los diferentes proyectos de la convocatoria.

Halaber, 24. artikuluak ezartzen duenez, dirulaguntzaren ordainketa bakoitzaren ehunekoak ere deialdiaren aginduan ezarriko dira.

Asimismo, el artículo 24 establece que los porcentajes de cada uno de los pagos de la subvención se fijarán en la Orden de la convocatoria.

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuarekin bat etorriz, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari dagozkio garapenerako lankidetzarekin zerikusia duten egitekoak (18/2020 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena).

De conformidad al Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, compete al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales las funciones relativas a cooperación para el desarrollo.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak du eskumena laguntza horiek eta emango diren ebazpenak kudeatzeko, hala xedatuta baitago, batetik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu eta arautzen duen ekainaren 19ko 5/2008 Legearen 11.2 artikuluan, eta, bestetik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Antolaketa eta Funtzionamenduko Erregelamendua onartzen duen martxoaren 23ko 95/2010 Dekretuaren 5.b) artikuluan.

En cuanto a la gestión de las citadas ayudas y resoluciones que hayan de dictarse a tal efecto, la competencia corresponde al Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en virtud de lo que dispone el artículo 11.2 de la Ley 5/2008, de 19 de junio, por la que se crea y regula la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo; así como el artículo 5.b) del Decreto 95/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Horrez gainera, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Kontseilu Errektoreak, 2021eko otsailaren 16an egindako bileran, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortzen duen ekainaren 9ko 5/2008 Legearen 10. artikuluak ematen dizkion ahalmenekin bat etorriz, erabaki zuen eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari proposatu zion onar zitzala deialdi-agindu hau eta laguntzak emateko oinarrizko irizpideak.

A su vez, el Consejo Rector de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en sesión celebrada el 16 de febrero de 2021, de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 10 de la Ley 5/2008, de 9 de junio, de creación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, acordó y propuso a la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales la aprobación de la presente Orden de convocatoria, así como los criterios básicos para su otorgamiento.

Hori dela eta, honako hau

Por ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da garapenerako lankidetza-proiektuetarako 2021eko laguntza-deialdia egitea; laguntza horiek, hain zuzen, uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuaren bidez aldatu zen otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuak arautzen ditu (34/2007 Dekretua, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena).

El objeto de la presente Orden de ayudas es convocar, para el año 2021, las ayudas destinadas a subvencionar proyectos de cooperación para el desarrollo reguladas por el Decreto 34/2007, de 27 de febrero, por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo, modificado por Decreto 390/2013, de 23 de julio.

2. artikulua.– Zuzkidura ekonomikoa.

Artículo 2.– Dotación económica.

1.– Deialdi honetara bideratuko den zuzkidura ekonomikoa 32.000.000 euro izango da, guztira. Laguntza-modalitate bakoitzerako, honako zuzkidura ekonomiko hau kalkulatu da:

1.– El importe global de la dotación económica destinada a esta convocatoria será de 32.000.000 de euros. La dotación económica estimada para cada una de las modalidades de ayuda es la siguiente:

a) Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzetara 26.000.000 euro bideratuko dira.

a) Para las ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo se destinará la cantidad de 26.000.000 de euros.

b) Ekoizpen-garapeneko, prestakuntzako eta laguntza teknologikoko proiektuetarako laguntzetara 1.200.000 euro bideratuko dira.

b) Para las ayudas a proyectos de desarrollo productivo, de formación y asistencia tecnológica se destinará la cantidad de 1.200.000 euros.

c) Garapenerako hezkuntza-proiektuetarako laguntzetara 4.800.000 euro bideratuko dira.

c) Para las ayudas a proyectos de educación para el desarrollo se destinará la cantidad de 4.800.000 euros.

3. artikulua.– Proiektu bakoitzeko eska daitekeen dirulaguntza.

Artículo 3.– Subvención solicitada por proyecto.

Proiektu bakoitzeko, gehienez, 600.000 euro eskatu ahal izango dira.

La subvención solicitada por proyecto no podrá superar los 600.000 euros.

4. artikulua.– Entitate bakoitzeko eska daitekeen gehieneko zenbatekoa, guztira.

Artículo 4.– Importe total máximo a solicitar por entidad.

Entitate bakoitzak, banaka edo beste batzuekin elkartuta, gehienez 4 proiektutarako laguntza eskatu ahal izango du, eta horien guztien gehieneko zenbatekoa aurreko artikuluan aipatutakoa izango da. Kopuru hori 5 proiektutara zabaldu ahal izango da, baldin eta horietako bat Afrikako kontinentean gauzatzen bada.

Cada entidad de manera individual o consorciada, podrá solicitar hasta 4 proyectos por el importe máximo fijado en el artículo anterior. Este número podrá ampliarse a 5 proyectos, siempre que uno de los mismos se ejecute en el continente africano.

Entitateari eman ahal izango zaion zenbatekoak ez du inola ere gaindituko 3.320.228,00 euroko zenbatekoa; alegia, 2021eko ekitaldirako onartutako funts banagarrien % 7.

En ningún caso el importe total que se le podrá conceder a la entidad será superior a 3.320.228,00 euros, correspondiente al 7 % de los fondos distribuibles aprobados para el ejercicio 2021.

5. artikulua.– Laguntzak ordaintzea.

Artículo 5.– Abono de las ayudas.

Emandako dirulaguntza epe hauetan ordainduko da:

La subvención concedida se abonará en los siguientes plazos:

a) Emandako dirulaguntzaren % 25 (lehenengo ordainketa), dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren.

a) Un primer pago del 25 % del importe de la subvención concedida, tras la notificación de la Resolución de concesión de la subvención.

b) Emandako dirulaguntzaren % 40 (bigarren ordainketa), ordaindutako dirulaguntzaren % 80 edo hortik gora egin dela justifikatu ondoren.

b) Un segundo pago del 40 % del total de la subvención, una vez justificada la realización de, al menos, el 80 % de la subvención ya desembolsada.

c) Emandako dirulaguntzaren % 35 (hirugarren ordainketa), ordaindutako dirulaguntzaren % 80 edo hortik gora egin dela justifikatu ondoren.

c) Un tercer pago del 35 % del total de la subvención una vez justificada la realización de, al menos, el 80 % de la subvención ya desembolsada.

6. artikulua.– Laguntzak elektronikoki izapidetzea.

Artículo 6.– Tramitación electrónica de las ayudas.

1.– Entitate interesdunek bitarteko elektronikoz egin beharko dituzte eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Hemen eskura daitezke eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta agiriak nola izapidetu behar diren jakiteko xehetasunak: www.euskadi.eus egoitza elektronikoan (Laguntzak eta dirulaguntzak atalean) eta www.elankidetza.euskadi.eus web-orrian (Deialdiak atalean).

2.– Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y documentos están disponibles en la sede electrónica www.euskadi.eus en el apartado ayudas y subvenciones, o través de la página web www.elankidetza.euskadi.eus en el apartado convocatorias

3.– Espedientean sartu, jakinarazpenak gauzatu, agiriak bidali eta prozedurako beste edozein izapide egiteko, nahitaez erabili behar dira www.euskadi.eus/micarpeta egoitza elektronikoa eta www.elankidetza.euskadi.eus web-orria

3.– El acceso al expediente, las notificaciones, aportación de documentación y demás trámites implicados en el procedimiento se realizan exclusivamente a través de la sede electrónica www.euskadi.eus/micarpeta y en la página web www.elankidetza.euskadi.eus

7. artikulua.– Eskabideak aurkezteko eta formalizatzeko epea.

Artículo 7.– Plazo, presentación y formalización de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabete izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabidea aurkezteko, bitarteko elektronikoak erabili beharko dira: www.euskadi.eus egoitza elektronikoa (Laguntzak eta dirulaguntzak atala) edo www.elankidetza.euskadi.eus web-orria (Deialdiak atala).

2.– La solicitud deberá presentarse por medios electrónicos en la citada sede electrónica www.euskadi.eus en el apartado ayudas y subvenciones, o través de la página web www.elankidetza.euskadi.eus en el apartado convocatorias.

3.– Eskabidea egiteko, eskabide normalizatu bat aurkeztu beharko da –behar bezala eta osorik beteta–, zeina lehen aipatutako egoitza elektronikoan eskura baitaiteke.

3.– La solicitud se realizará mediante una instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos, disponible en la citada sede electrónica.

8. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 8.– Documentación.

1.– Agiri hauek aurkeztu beharko dira dirulaguntzaren eskabidearekin batera:

1.– La instancia de solicitud de la subvención deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Proposamen teknikoa eta aurrekontua, eredu normalizatuan. Bata zein bestea aipatutako egoitza elektronikoan eskura daitezke, eta behar bezala bete behar dira. Proposamen teknikoak, gehienez, 35.000 hitz izango ditu.

a) Propuesta técnica y presupuesto en modelo normalizado. Ambos convenientemente cumplimentados, y disponibles en la sede electrónica indicada. El número máximo de palabras que puede incluir la propuesta técnica es de 35.000 palabras.

b) Lege-ordezkaritzaren egiaztapena, eskabidea sinatzen duen pertsona ez bada entitate eskatzailearen lege-ordezkari gisa inskribatuta agertzen Eusko Jaurlaritzako ordezkarien erregistroan, eta egiaztapen hori Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzian agertzen ez bada.

b) Acreditación de la representación legal, cuando la persona firmante de la solicitud no se encuentra inscrita cómo representante legal de la entidad solicitante en el Registro de representantes del Gobierno Vasco, ni figure dicha acreditación en la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

c) Lankidetzaren esparruan gutxienez bi urteko etengabeko esperientzia duela adierazten duen egiaztagiria, baldin eta entitatearen estatutuetan ez badago berariaz jasota entitatearen helburua dela hegoaldeko herrialdeen garapenera bideratutako proiektuak gauzatzea.

c) Acreditación de la experiencia continuada en el ámbito de la cooperación un mínimo de dos años cuando en los estatutos de la entidad no se refleje expresamente la finalidad de realizar proyectos orientados al desarrollo de los países del sur.

d) Elkartutako entitateak badira, hitzarmena aurkeztuko da, behar bezala beteta eta sinatuta, egoitza elektronikoan eskura daitekeen eredu normalizatuaren arabera.

d) En caso de entidades consorciadas se aportará el convenio debidamente firmado, en modelo normalizado, convenientemente cumplimentado, y disponible en la citada sede electrónica.

e) Gastuak fakturekin ez baizik eta ordainagirien bidez justifikatzea aurreikusi bada, azalpen-memoria bat aurkeztu beharko da, hori justifikatzen duten arrazoiekin. Azalpen-memoria hori egoitza elektronikoan eskura daiteke.

e) En caso de que se prevea la justificación de gastos mediante recibos y no facturas, se deberá presentar una memoria explicativa con las razones que lo justifiquen, que se encuentra disponible en la citada sede electrónica.

f) Entitate eskatzaileak erbesteratutako pertsonak bidaltzen baditu, egin beharreko lanak eta iraupena azalduko dituen eta beharrezkoak diren gaitasun- eta kalifikazio-irizpideak jasoko dituen azalpen-memoria aurkeztu beharko da (egoitza elektronikoan eskura daiteke).

f) En caso de que la entidad solicitante envíe personas expatriadas, se aportará una memoria justificativa que describa las tareas a realizar y la duración y contenga los criterios de aptitud y calificación necesarios, que se encuentra disponible en la citada sede electrónica.

g) Proformako fakturak, aurrekontuak edo kanpoko zenbatespenak, diruz lagundu daitezkeen gastuei dagozkienak.

g) Facturas proforma, presupuestos o valoraciones externas correspondientes a los gastos subvencionables.

h) Nagusiki hegoaldeko herrialde batean egiten diren proiektuen kasuan, txandakako funtsaren azalpen-memoria aurkeztu beharko da.

h) En el caso de proyectos que se lleven a cabo prioritariamente en un país del Sur, se aportará memoria explicativa del fondo rotatorio.

2.– Dirulaguntzaren eskabidea aurkeztean, entitate eskatzaileak baimena ematen dio laguntza ematen duen organoari zuzenean egiazta dezan betetzen dituela Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuaren 18. eta 19. artikuluetan ezarritako inguruabarrak, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari buruzkoak. Entitate eskatzaileak berariaz ukatzen badu baimen hori, ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu, aipatutako errege-dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

2.– La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la entidad solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, Reglamento de la Ley General de Subvenciones, relativas a obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En caso de que la entidad solicitante deniegue expresamente el consentimiento, deberá aportar certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado Real Decreto.

3.– Ezingo dira laguntzaren onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan aurreikusitako inguruabarretako batean dauden entitateak.

3.– No podrán obtener la condición de beneficiaria de ayuda aquellas entidades solicitantes en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 9.– Órgano de gestión de las ayudas.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari dagokio dirulaguntza-lerro honen kudeaketa-lanak egitea, eta Agentziaren Koordinazio Teknikoaren Zerbitzuak egingo ditu laguntza-eskaeren analisi teknikoa eta balorazioa; gero, horren berri emango dio Kontseilu Errektoreari, zeinak dagozkion laguntzak ematea proposatuko baitu.

Corresponde a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, la realización de las tareas de gestión de la presente línea subvencional, y será el Servicio de Coordinación Técnica de la Agencia, el que realizará el análisis técnico y valoración de las solicitudes de ayudas, dando traslado de ello al Consejo Rector, que propondrá la concesión de las ayudas que correspondan.

10. artikulua.– Laguntzak esleitzeko organo eskuduna.

Artículo 10.– Órgano competente para la adjudicación.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren zuzendaria da iragarritako laguntzak esleitzeko eskumena duen organoa.

El órgano competente para la adjudicación de las ayudas que se convocan es el Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

11. artikulua.– Hautaketa-irizpideak.

Artículo 11.– Criterios de selección.

Eskatutako betekizun guztiak biltzen dituzten eskabideak agindu honen I. eranskinean jasotako hautaketa-irizpideen arabera baloratuko dira.

Las solicitudes que reúnan todos los requisitos exigidos se valorarán de acuerdo a los criterios de selección recogidos en el anexo de la presente Orden.

12. artikulua.– Hitzarmena izenpetzea.

Artículo 12.– Firma del convenio.

1.– Dirulaguntza onartu ondoren, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak eta entitate esleipendunak hitzarmen bat izenpetuko dute emandako dirulaguntza bakoitzeko, finantzatzen den proiektu motaren arabera.

1.– Tras la aprobación de la subvención se procederá a la firma de un convenio entre la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la entidad adjudicataria, por cada una de las subvenciones concedidas, en función del tipo de proyecto que se financie.

2.– Izenpetu beharreko hitzarmenaren eredu normalizatua www.euskadi.eus egoitza elektronikoan eta www.elankidetza.euskadi.eus web-orrian eskura daiteke, eta bidali, berriz, egoitza elektronikoko «Nire karpeta» aplikazioaren bidez bidaliko da, behar bezala beteta.

2.– El modelo normalizado del convenio a suscribir estará disponible en la citada sede electrónica www.euskadi.eus y en la página web www.elankidetza.euskadi.eus y se entregará, convenientemente cumplimentado, mediante la aplicación «Mi carpeta» de la citada sede electrónica.

13. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 13.– Datos de carácter personal.

Eskabideko datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta «Garapenerako lankidetzarako laguntzak eta dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueran sartuko. Bi xedapen hauetan ezarritakoaren arabera tratatuko dira datu pertsonalak: Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamendua (Datu pertsonalen tratamenduari eta zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa).

Los datos de carácter personal que consten en las solicitudes serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Ayudas y subvenciones de cooperación para el desarrollo». El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan bildutako laguntzak hauen mende daude: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; eta 34/2007 Dekretua, otsailaren 27koa, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena (uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuaren bidez aldatua).

Las ayudas a las que se refiere la presente Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en el Decreto 34/2007, de 27 de febrero por el que se regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo, modificado por Decreto 390/2013, de 23 de julio.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2021.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común