Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

95. zk., 2021eko maiatzaren 17a, astelehena

N.º 95, lunes 17 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
2799
2799

23/2021 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena, larrialdiak kudeatzeko lankidetzaren arlokoa.

RESOLUCIÓN 23/2021, de 26 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en materia de colaboración en la gestión de emergencias.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta dagokion publizitatea emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren artekoa, larrialdiak kudeatzeko lankidetzaren arloko sinatutako lankidetza-hitzarmena. Honen eranskinean dago jasota testu hori.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en materia de colaboración en la gestión de emergencias, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 2021.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN APIRILAREN 26KO 23/2021 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 23/2021, DE 26 DE ABRIL, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZA-HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN ARTEKOA, LARRIALDIAK KUDEATZEKO LANKIDETZAREN ARLOKOA.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, EN MATERIA DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

Vitoria-Gasteizen elkartu dira, alde batetik, Josu Iñaki Erkoreka Gervasio jauna, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariordea eta Segurtasuneko sailburua, zeinak jarduten du Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren izenean eta hura ordezkatuz.

En Vitoria-Gasteiz comparecen, de una parte, D. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Vicelehendakari primero del Gobierno Vasco y Consejero de Seguridad, que actúa en nombre y representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi;

Eta bestetik, Gorka Urtaran Agirre jauna, Vitoria-Gasteizko alkate-udalburua, zeinak jarduten du Vitoria-Gasteizko Udalaren izenean eta hura ordezkatuz.

y de otra, D. Gorka Urtaran Agirre, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que actúa en nombre y representación del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz.

Bada, bakoitzak duten ordezkaritzan eta hitzarmen hau egiteko gaitasun nahikoa dutenez gero, ondoko hau

En la representación que ostentan y con capacidad suficiente para otorgar el presente convenio,

ADIERAZTEN DUTE:
MANIFIESTAN:

Lehenengoa.– Erakunde biek parte hartzen dute, beren eskumen eta erantzukizunen neurrian, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sisteman. Sistema hori jarraian azaltzen diren arauetan jasotako prebentzio- eta plangintza-printzipio eta tresnek osatzen dute: apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretua, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duena; ekainaren 24ko 153/1997 Dekretua «Larrialdiei Aurregiteko Bidea - Labi» izeneko Euskadiko Babes Zibileko Plana onartzen duena eta integrazio-mekanismoak arautzen dituena (EHAA, 138. zk., uztailaren 21ekoa), zeina aldatua izan zen urtarrilaren 13ko 1/2015 Dekretuaren bidez, «Larrialdiei Aurregiteko Bidea - Labi»-ren ezohiko berrikuspena onartzen duenaren bidez, (EHAA, 14. zk., urtarrilaren 22koa); eta ekainaren 28ko 15/2012 Legea, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzen duena.

Primero.– Que ambas Instituciones participan, en la medida de sus competencias y responsabilidades, en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil. El citado sistema está constituido por el conjunto de principios e instrumentos de prevención y planificación previstos: en el Decreto legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias; en el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) aprobado por Decreto 153/1997, de 24 de junio, que aprueba el plan de Protección Civil de Euskadi «Larrialdiei Aurregiteko bidea- Labi» y regula los mecanismos de integración del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil (BOPV no 138, de 21 de julio), modificado este último por el Decreto 1/2015, de 13 de enero, por el que se aprueba la revisión extraordinaria del Plan de Protección Civil de Euskadi, «Larrialdiei Aurregiteko bidea- Labi», (BOPV n.º 14 de 22 de enero de 2015), y en la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

Bigarrena.– Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemak bere gain hartzen du hondamendi-larrialdiei eta hain larriak ez diren beste egoera batzuei aurre egiteko prestaketa eta erantzuna. Bada, sistema horren integrazioak eta koherentziak behartzen ditu euskal administrazioak, bakoitzak bere eskumenen esparruan, larrialdiak kudeatzeko sistema integratu eta bateragarri baten etengabeko erabilgarritasuna bermatzera. Horretarako, beren harremanetan, ondoko printzipioak bete behar dituzte: koordinazioa, lankidetza, elkartasuna eta leialtasun instituzionala; eta beren jarduerak egokitu egin behar dituzte ondoko printzipioetara: baliabide eta bitarteko mugigarrien osagarritasunaren eta subsidiariotasunera, eta planak aplikatzeko integragarritasunera, gaitasunera eta nahikotasunera.

Segundo.– Que la integración y coherencia de dicho Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil (que engloba la preparación y respuesta para hacer frente tanto a situaciones de emergencias catastróficas como a otros supuestos menos graves), obliga a las Administraciones Vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a garantizar la disponibilidad permanente de un sistema de gestión de emergencias integrado y compatible. A dichos efectos, se someten en sus relaciones a los principios de coordinación, colaboración, solidaridad y lealtad institucional, adecuando sus actuaciones conforme a la complementariedad y subsidiariedad de medios y recursos movilizables, e integrabilidad, capacidad y suficiencia en la aplicación de los planes.

Hirugarrena.– Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren barneko Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa-SOS Deiak arduratzen da larrialdietako esku-hartzeen koordinazioaz. Horretarako, taktika operatiboak erabiltzen ditu eta Larrialdiak Kudeatzeko Legean aurreikusitako moduan aritzen da.

Tercero.– Que el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi-SOS deiak, del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, es el encargado de facilitar, a través de las tácticas operativas y en los términos previstos por la Ley de Gestión de Emergencias, la coordinación de las intervenciones en emergencias.

Hori dela eta, Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa izango da larrialdiko deiei erantzuteko zerbitzua eskainiko duen erakundea. Zerbitzua 1-1-2 telefono-zenbakiaren bidez emango da (Europako larrialdietako telefono bakarra), jarraian agertzen diren arauekin bat etorriz: Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 1998ko uztailaren 15ean hartutako Erabakia, eta 1-1-2 telefono-zenbakiaren bidez larrialdiko deiei erantzuteko zerbitzurako sarbidea arautzen duen ekainaren 16ko 903/1997 Errege Dekretua.

Por ello, han adquirido la condición de entidad prestataria del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 1-1-2 (teléfono único de urgencias europeo), conforme al Acuerdo del Consejo del Gobierno Vasco de 15 de julio de 1998 y el Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, que regula el acceso mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 1-1-2.

Bestalde, Vitoria-Gasteizko Udaleko Suteen Itzaltze eta Aurreikuspen eta Salbamendu Zerbitzuak bere Komunikazio Zentral propioa dauka, bere langileak kudeatzeko eta operatiboki integratuta dauden edo egon daitezkeen beste zerbitzu batzuk mobilizatzeko.

Por su parte, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dispone de su Central de Comunicaciones para la gestión de sus propios efectivos y para la movilización de otros servicios, que estén o puedan estar integrados operativamente.

Laugarrena.– Ondorioz, bi erakundeek egokitzat jotzen dute bi zerbitzu operatiboen arteko harremanak formalizatzea, jarraian zerrendatzen diren ondorio hauetarako: baliabideak mobilizatzea eskatzen duten larrialdiei eman beharreko erantzuna optimizatzeko; Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zerbitzuaren eta, bereziki, bien larrialdietako zentral operatiboen arteko koordinazioa hobetzeko; eta bi kudeaketa-zentroen arteko informatikaren eta komunikazioen interkonexioa ahalbidetzeko. Hartara, bi aldeek interesgarritzat jotzen dute beharrezkoak diren neurriak hartzea eta, hala badagokio, lankidetza-akordioak egitea, ondoko helburuak gauzatzeko:

Cuarto.– Que en consecuencia, ambas Instituciones consideran conveniente formalizar las relaciones entre ambos servicios operativos, y en orden a optimizar la respuesta ante emergencias que requieran la movilización de recursos, perfeccionar la coordinación entre la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en general, y las centrales operativas de emergencias de ambos en particular, así como posibilitar la interconexión informática y de comunicaciones entre ambos centros de gestión, y en concreto, ambas partes consideran de mutuo interés adoptar las medidas, y en su caso, los acuerdos de colaboración que sean precisos para:

a) Vitoria-Gasteizko Udaleko Suteen Itzaltze eta Aurreikuspen eta Salbamendu Zerbitzua Segurtasun Saileko Tetra, Enbor Sarea, irrati mugikorreko komunikazio-sarean integratzen saiatzea; eta Komunikazio Zentralaren interkonexioa, eta baita Komunikazio zentralaren aginte-egiturarena, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzako SOS-Deiak eta larrialdietako teknikariekin.

a) Procurar la integración del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la red de comunicación radio móvil Tetra, Enbor Sarea, del Departamento de Seguridad, así como la interconexión de la Central de Comunicaciones y la estructura de mando con los Técnicos de Emergencias y SOS-Deiak de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología.

b) Segurtasun Sailaren larrialdiak kudeatzeko sistema informatikoan integratzen saiatzea, horretarako beharrezkoak diren, eta beren-beregi garatu diren, telekomunikazio- eta informatika-sistemen bidez: ahots- eta datu-lineak eta larrialdiak koordinatzeko aplikazio informatikoa.

b) Procurar la integración en el Sistema informático de gestión de emergencias del Departamento de Seguridad, mediante los necesarios sistemas de telecomunicación e informáticos desarrollados al efecto: líneas de voz y datos y aplicación informática de coordinación de emergencias.

c) Larrialdi-egoeretan erantzuna eskuragarri dagoela eta ematen dela ziurtatzea, esku har dezaketen bi erakundeei atxikitako edo bi erakundeek hitzartutako langileen bidez.

c) Asegurar la disponibilidad y la prestación de la respuesta en situaciones de emergencia, mediante los efectivos adscritos o concertados por ambas Instituciones que sean susceptibles de intervenir.

d) Gertakarien eszenan Aginte-postu aurreratua (APA) ezartzen laguntzea, larrialdi-eragiketetan esku hartzen duten agenteen ekintza-batasuna lortzeko.

d) Cooperar en el establecimiento del Puesto de Mando avanzado (PMA) en la escena de los incidentes, a fin de procurar la unidad de acción de los efectivos que intervienen en las operaciones de emergencia.

e) Taktika operatiboak egiteko ezagutza ematea, horien aplikazioari, ebaluazioari eta funtzionamenduari buruzko baterako jarraipena egitea, eta larrialdiei modu koordinatuan erantzuteko erabilgarri dagoen edo garatuko den informazio espezifikoa trukatzea, bereziki Vitoria-Gasteizko Udalaren larrialdi-planei buruzkoa.

e) Aportar conocimiento en orden a la elaboración de las tácticas operativas, realizar el seguimiento conjunto en cuanto a su aplicación, evaluación y funcionamiento, e intercambiar aquella información específica de que se disponga o se desarrolle que pueda mejorar la respuesta coordinada a las emergencias, y en particular, la relativa a los planes de emergencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

f) Koordinazio-elementuen integrazio fisikoaren maila desberdinak aztertzea, larrialdiak kudeatzeko baliabide teknologiko komunen eraginkortasuna eta efizientzia hobetzeko eta horretara bideratutako baliabideak hobeto kudeatzeko tresna gisa.

f) Estudiar los diversos niveles de integración física de sus elementos de coordinación, como herramienta de mejorar la eficacia y eficiencia de los medios tecnológicos comunes de gestión de emergencias y una mejor gestión de los recursos destinados a ello.

Bosgarrena.– Bi alderdiek uste dute beharrezkoa dela irizpide komunak ezartzea komunikabideen aurreko informazio-politika instituzionalari dagokionez, bi administrazioen zerbitzuek parte hartzen duten larrialdietan esku hartzeetan eta arreta emateetan.

Quinto.– Que ambas partes convienen en apreciar la necesidad de establecer criterios comunes en cuanto a la política informativa institucional ante los medios de comunicación respecto a la intervención y atención de emergencias en la que participen servicios de ambas Administraciones.

Ondorioz, bi aldeak ados daude lankidetza-tresna hau ezartzearekin, larrialdien beharrezko koordinazioan sakontzeko bide egokia den aldetik. Halaber, ados daude koordinazio hori gauzatu behar den terminoetan, eta, beraz, hitzarmen hau sinatzea adostu dute. Hona hemen hitzarmenaren.

En consecuencia, ambas partes muestran su acuerdo con el establecimiento de este instrumento de colaboración como medio idóneo para profundizar en la necesaria coordinación de emergencias. Asimismo, están de acuerdo en los términos en que este debe sustanciarse, por lo que acuerdan la suscripción del presente Convenio que se regirá por las siguientes:

KLAUSULAK
ESTIPULACIONES

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Hitzarmen honen xedea da larrialdien kudeaketaren arloan administrazio sinatzaileen artean dagoen lankidetza mantentzea, sakontzea eta arautzea, Larrialdiak Koordinatzeko Zentroen arteko etengabeko interkonexioa modernizatuz, horrela, komunikazioak partekatu ahal izateko, administrazio bakoitzak bere eskumenen esparruan jardunez, hurrengo estipulazioetan zehazten den moduan.

El presente Convenio tiene por objeto mantener, profundizar y regular la colaboración existente entre las Administraciones firmantes, en materia de gestión de emergencias, mediante la modernización de la interconexión permanente entre los Centros de Coordinación de Emergencias que permita compartir las comunicaciones, actuando cada Administración en el ámbito y en ejercicio de sus respectivas competencias, del modo y manera que se detalla en las siguientes estipulaciones.

Bigarrena.– Enbor Sarea sarerako sarbidea.

Segunda.– Acceso a la Red Enbor Sarea.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak doan emango dio administrazio publiko sinatzaileari Tetra, Enbor Sarea Irrati Mugikorreko Sare Digitalerako (IMSD) sarbidea, administrazio horrek larrialdien kudeaketaren eta arretaren eremu esklusiboan dituen eskumenak betetzeko beharrezkoak diren komunikazioetarako.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco facilitará de modo gratuito a la administración pública suscribiente el acceso a la Red Digital de Radio Móvil (RDRM) Tetra, Enbor Sarea, para las comunicaciones que sean necesarias en el desempeño de las atribuciones propias de dicha administración en el ámbito exclusivo de la gestión y atención de emergencias.

Komunikazio-ekipoak (talkyak eta emisoreak) eta horien osagarriak erostea eta mantentzea hitzarmen hau sinatzen duen administrazio publikoaren kontura izango da, eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren kontura izango dira sarearen mantentze-lanei eta zabaltze posibleei dagozkien gastuak, bai eta beharrezko programazioen ondoriozkoak ere.

La adquisición y mantenimiento de equipos de comunicaciones (talkys y emisoras), así como de sus accesorios, será a cargo de la administración pública convenida firmante del presente convenio, siendo a cuenta del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco los gastos correspondientes al mantenimiento de la Red y sus posibles ampliaciones, así como los derivados de las programaciones necesarias.

Irrati mugikorreko terminalak erosi, ezarri, kudeatu eta mantentzeko, hitzarmen honen eranskinean aurreikusitako jarraibideak eta prozedurak beteko dira.

La adquisición, implantación, gestión y mantenimiento de los terminales de radio móvil atenderá a las directrices y procedimiento previstos en el anexo del presente convenio.

Hirugarrena.– Euskarri Informatika Sarerako sarbidea.

Tercera.– Acceso a la Red Informática Euskarri.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak doan emango dio administrazio publiko sinatzaileari larrialdiak kudeatzeko Euskarri sistema informatikorako sarbidea, administrazio horrek larrialdien kudeaketaren eta arretaren eremu esklusiboan dituen eskumenak betetzeko beharrezkoak diren komunikazio telematikoetarako.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco facilitará de modo gratuito a la administración pública suscribiente el acceso al Sistema informático de gestión de emergencias Euskarri, para las comunicaciones telemáticas que sean necesarias en el desempeño de las atribuciones propias de dicha administración en el ámbito exclusivo de la gestión y atención de emergencias.

Zuzenean sartuz gero, ekipoak (ordenagailuak eta pantailak) erostea eta mantentzea Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren kontura izango da. Sarbidea zeharkakoa bada, «Hodeian» dagoen pasabidearen bidez, ekipoak (ordenagailuak eta pantailak) hitzarmen hau sinatu duen administrazio publikoaren kontura izango dira. Bi kasuetan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren kontura izango dira sarearen mantentze-lanei dagozkien gastuak, hitzartutako erakundearen Koordinazio Zentrorako konexioaren sarrera-punturaino, bai eta Euskarri sistema mantentzeko beharrezkoak diren programazioetatik eratorritako gastuak eta Eusko Jaurlaritzari dagokion «hodeiaren» zatia ere. Bigarren kasu horretan, hodei horretarako sarbidea programatzea eta mantentzea hitzartutako erakundeari dagokio.

Si el acceso es directo, la adquisición y mantenimiento de equipos (ordenadores y pantallas), serán a cargo del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Si el acceso es indirecto a través de pasarela «en nube», la adquisición y mantenimiento de equipos (ordenadores y pantallas) serán a cuenta de la administración pública convenida firmante del presente convenio. En ambos casos correrán a cuenta del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco los gastos correspondientes al mantenimiento de la Red, hasta el punto de entrada a la conexión al Centro de Coordinación de la institución convenida, así como los derivados de las programaciones necesarias para el mantenimiento del sistema Euskarri así como la parte de la «nube» correspondiente al Gobierno Vasco. En este segundo caso la programación y el mantenimiento del acceso a dicha nube corresponderán a la institución convenida.

Laugarrena.– Geolokalizaziorako eta datu-baseetarako sarbidea.

Cuarta.– Acceso a Geolocalización y bases de datos.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bere baliabideak geokokatzeko behar dituen tresnak eskuratzeko aukera emango dio hitzartutako administrazio publikoari, Tetra Irrati Mugikorreko Sare Digitalaren (IMSD), Enbor Sarearen edo beste aplikazio batzuen bidez, kontsultak edo beste izapide batzuk egiteko, baina soilik bi alderdiek aldez aurretik sinatutako protokolo espezifiko baten bidez zehazten den moduan, eta larrialdien kudeaketaren eta arretaren eremuan soilik. Arestian aipatutako prestazioak eskuratzeko erabiliko diren irrati-terminalak zerbitzu horiekin lotuta egon beharko dute, horretarako egingo den erregistro baten bidez.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco permitirá a la administración pública convenida el acceso a las herramientas necesarias para la geolocalización de sus recursos, a través de la Red Digital de Radio Móvil (RDRM) Tetra, Enbor Sarea, u otras aplicaciones, para realizar consultas u otros trámites, pero únicamente en la forma y modo que se determine previamente mediante protocolo específico suscrito entre ambas partes, y, exclusivamente, en el ámbito de la gestión y atención de emergencias. Los terminales de radio a utilizar para el acceso a las prestaciones señaladas anteriormente, deberán estar asociados a los servicios que las utilicen a través de un registro que se elaborará a tal fin.

Horretarako, hitzartutako administrazio publikoak etengabe eguneratuta eduki beharko ditu berari dagozkion larrialdi-zerbitzuen datuak.

A tales efectos, la administración pública convenida deberá mantener permanentemente actualizados los datos de los servicios propios de emergencia.

Datu pertsonalak dituzten datu-base edo fitxategietara sartzeko, ezinbestekoa da datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudia betetzea.

El acceso a bases de datos o ficheros que contengan datos de carácter personal deberá ajustarse a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Bosgarrena.– Jarraipen Batzordea.

Quinta.– Comisión de Seguimiento.

Hitzarmena behar bezala aplikatzen dela bermatzeko, jarraipen-batzorde bat sortuko da. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko bi ordezkarik eta administrazio publiko sinatzaileko beste bik osatuko dute.

Con el fin de asegurar una correcta aplicación del convenio, se crea una Comisión de Seguimiento del mismo, integrada por dos representantes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y por otros dos de la administración pública firmante.

Batzorde honi dagokio hitzarmena interpretatzean sortzen diren zalantzak ebaztea, hura gauzatzean sor daitezkeen desadostasunak konpontzea, hitzarmenaren bilakaera berrikustea eta, hala badagokio, hitzarmena hobetzeko proposamenak egitea.

Corresponde a esta Comisión resolver las dudas que surjan en su interpretación, solventar las posibles discrepancias que puedan sobrevenir en su ejecución, revisar la marcha del convenio y, en su caso, elaborar las propuestas tendentes a su mejora.

Alderdi sinatzaileetako batek eskatzen duen bakoitzean bilduko da Batzordea, eta, gutxienez, urtean behin.

La Comisión se reunirá cada vez que lo requiera una de las partes firmantes y, como mínimo, una vez al año.

Seigarrena.– Indarraldia.

Sexta.– Vigencia.

Hitzarmen hau lau urtez egongo da indarrean, sinatzen den egunetik zenbatzen hasita. Nolanahi ere, epe hori amaitu aurretik, hitzarmenaren sinatzaileek aho batez adostu ahal izango dute hitzarmena beste lau urtez luzatzea, edo hitzarmena azkentzea. Hala ere, sinatzaile guztiek aho batez hala erabakitzen badute, hitzarmena iraungi egingo da.

El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su firma. En cualquier caso, antes de la finalización de dicho plazo, los firmantes del convenio podrán acordar, unánimemente, su prórroga por un periodo de hasta otros cuatro años adicionales, o bien su extinción. No obstante, el acuerdo unánime de todos los firmantes será causa de su resolución.

Hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak daudenean, baina jarduerak gauzatzen ari badira, alderdiek, bosgarren klausulan aurreikusitako jarraipen-batzordeak proposatuta, erabaki ahal izango dute abian dauden jarduketekin jarraitzea eta amaitzea. Hartara, amaitzeko epe luzaezin bat ezarri ahal izango dute.

Cuando concurrieran causas de resolución del Convenio, pero existiesen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento prevista en la cláusula quinta, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.

Zazpigarrena.– Hitzarmenaren araubidea eta auzigaiak.

Séptima.– Régimen del convenio y cuestiones litigiosas.

Hitzarmen hau administratiboa da, eta, interpretatzeko eta garatzeko, administrazio publikoen arteko lankidetza-hitzarmenei aplikatu beharreko ordenamendu juridiko-administratiboari jarraitu behar zaio, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak ezartzen duenaren arabera.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo aplicable a los convenios de colaboración entre administraciones públicas, según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Bosgarren klausulan aurreikusitako Jarraipen Batzordeari agindutako eginkizunak alde batera utzi gabe, hitzarmen hau garatu eta gauzatzean alderdien artean sortzen diren auziak administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren mende jarriko dira.

Sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de Seguimiento, prevista en la cláusula quinta, las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del presente convenio, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Zortzigarrena.– Eraginkortasuna.

Octava.– Eficacia.

Sinatzen den unetik aurrera behartuko ditu hitzarmenak parte-hartzaileak.

El convenio obligará a las partes intervinientes desde el momento de su firma.

Eta ados daudela eta adierazitako guztia onartzen dutela erakusteko, alderdiek dokumentu honen bi ale sinatzen dituzte, goiburuan adierazitako tokian eta egunean.

Y en prueba de su conformidad y aceptación con cuanto queda expresado, las partes firman el presente documento, por duplicado, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 31.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de marzo de 2021.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

Vitoria-Gasteizko alkate-udalburua,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,

GORKA URTARAN AGIRRE.

GORKA URTARAN AGIRRE.

ERANSKINA
ANEXO
SEGURTASUN SAILEKO ENBOR SAREAN (TETRA RDRM) DIHARDUTEN ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAKO LARRIALDIEI AURRE EGITEKO ZERBITZUETAKO IRRATI MUGIKORREKO TERMINALAK ESKURATZEKO, EZARTZEKO, KUDEATZEKO ETA MANTENTZEKO PROZEDURA,
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, IMPLANTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TERMINALES DE RADIO MÓVIL PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE OPEREN EN LA «RDRM TETRA», ENBOR SAREA, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD,

1.– Sarrera.

1.– Introducción.

Dokumentu honetan jasotzen da hitzartutako euskal administrazio publikoen irrati mugikorreko terminalak erosteko, hedatzeko, kudeatzeko eta mantentzeko oinarrizko prozedura. Terminal horiek, larrialdien kudeaketaren eta arretaren esparruan, Segurtasun Sailaren «Tetra RDRM sarean» (Enbor Sarea) jarduten dute, gomendioak eta jarraitu beharreko prozedurak barne, baita zerbitzua behar bezala emateko prebentzio- eta zuzenketa-ekintza egokiak ere.

Este documento recoge el procedimiento base de adquisición, despliegue, gestión y mantenimiento de terminales de radio móvil pertenecientes a las administraciones públicas vascas convenidas que operen, dentro del ámbito de la gestión y atención de emergencias, en la «RDRM Tetra», Enbor Sarea, del Departamento de Seguridad, incluyendo desde recomendaciones y procedimientos a seguir, hasta las acciones preventivas y correctivas apropiadas para conseguir una óptima prestación del servicio.

2.– Orokorra.

2.– General.

2.1.– Sare-eskema.

2.1.– Esquema de red.

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Dibisioari (IKT) dagokio, besteak beste, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Irrati Mugikorreko Sare Digitala (RDRM), Enbor Sarea, kudeatzea eta ustiatzea.

La División de Tecnologías de la Información y comunicaciones (DTIC), entre otros cometidos, tiene asignada la gestión y explotación de la Red Digital de Radio Móvil (RDRM), Enbor Sarea, del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Tetra estandarra erabiltzen duen RDRMa Segurtasun Sailaren komunikazio-sarearen euskarri den zerbitzuetako bat da. Segurtasun Sailaren komunikazio-sare horrek ahalbidetzen du EAEko oinarri-estazio transmisore/hartzaileen eta konmutazio-zentro erredundanteen (gaur egun Erandion eta Vitoria-Gasteizen daudenak) arteko konexioa.

La RDRM, que utiliza el estándar Tetra, es uno de los servicios que soporta la Red de Comunicaciones del Departamento de Seguridad, que es la que hace de medio de transporte para permitir la interconexión de las diversas estaciones base transmisoras/receptoras existentes en la CAPV con los centros de conmutación redundantes, actualmente ubicados en Erandio y Vitoria- Gasteiz.

Konmutazio-zentroetan egiten dira RDRMren bidez egiten diren interkonexio guztiak, taldeko deiak izan edota dei indibidualak.

En los Centros de Conmutación es donde se realizan todas las interconexiones para establecer, tanto las llamadas de grupo, como individuales realizadas a través de la RDRM.

Sareko oinarri-estazioen erdiak Erandioko kommutazio-zentrora konektatuta daude, eta beste erdiak Vitoria-Gasteizkora. Konfigurazio horri esker, sareak funtzionatzen jarraituko luke kommutazio-zentroetako bat eroriz gero, eta komunikazio operatiboak lurraldearen ia % 100ean mantenduko lirateke.

La mitad de las estaciones base de la red están conectadas al centro de conmutación de Erandio y, la otra mitad, al de Vitoria-Gasteiz. Esta configuración permitiría que siguiese funcionando la red en caso de caída de uno de los centros de conmutación, manteniendo las comunicaciones operativas en, prácticamente, el 100 % del territorio.

Oinarri-estazioen hedapena horietako bakoitzaren estaldura-eremuak aldamenekoekin gainjartzeko moduan egin da. Horrek esan nahi du kommutazio-zentro bati esleitutako oinarrizko estazio batek edo guztiek huts egiten badute, komunikazioek, estaldura-mailari dagokionez apur bat andeatuta egon arren, funtzionatzen jarraituko luketela.

El despliegue de las estaciones base está realizado de tal forma que se solapan las zonas de cobertura de cada una de ellas con las adyacentes. Esto supone que en caso de fallo de una o incluso de todas las estaciones base asignadas a un centro de conmutación, las comunicaciones, aunque un poco degradadas en cuanto a nivel de cobertura, seguirían operativas.

Gaur egun, sare horren bidez hainbat agentziari zerbitzua ematen ari zaie, hala segurtasunekoei nola larrialdietakoei. Agentzietako taldeen arteko deien pribatutasuna eta segurtasuna Tetra sarearen egiturak eta diseinuak berak bermatzen du. Edozein Agentziako ezein taldek ezin du beste talde batek esku hartu/entzun, Agentzia berekoa izan arren. Taldeen arteko interkomunikazioa behar izanez gero, sistemak funtzio horiek betetzeko bitartekoak eskaintzen ditu, betiere beharrezko protokoloak eta akordioak ezartzen badira.

Actualmente, se está dando servicio por esta red a diferentes agencias, tanto de seguridad como de emergencias. La privacidad y seguridad de las llamadas entre grupos de las diferentes agencias está garantizada por la propia estructura y diseño de la red Tetra. Ningún grupo de cualquier Agencia puede ser intervenido/escuchado por otro grupo, aunque pertenezca a la misma Agencia. En el caso en que se necesite intercomunicación entre diferentes grupos, el sistema proporciona los medios para realizar estas funciones, siempre y cuando se establezcan los protocolos y acuerdos necesarios.

Lan egiteko modu hori tabulatzeko eta normalizatzeko, aurrez definitutako programazio-planak eta taldeak ezarri dira. Programazio-plan horietan definitzen dira taldeen artean egon daitezkeen komunikazio-beharrak. Nahiz eta Esparru-plan bat egon, programazio-plan horiek zein aurrez definitutako taldeak egokitu daitezke erabiltzaileen arteko akordioen arabera, baldin eta une jakin batzuetan beren Agentziako beste talde batzuekin edo beste agentzia batzuetako taldeekin elkarreragingarritasuna behar badute. Ezarri ondoren, onartutako programazio-planaren eta taldeen arabera programatzen dira terminalak.

Para tabular y normalizar esta manera de trabajar, se han establecido planes de programación y grupos predefinidos, en los que se definen las posibles necesidades de comunicación entre los diferentes grupos. Existe un Plan Marco, no obstante, estos planes de programación y grupos predefinidos pueden adecuarse en base a acuerdos entre los usuarios que, en determinados momentos, puedan precisar interoperabilidad con otros grupos de su propia Agencia o con grupos de otras Agencias. Una vez establecidos, se programan los terminales de acuerdo al Plan de programación y grupos aprobado.

2.2.– Arreta.

2.2.– Arreta.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Informazio eta Komunikazio Teknologien Atalaren mendeko Erabiltzaileentzako Arreta Zentroa da Arreta.

Es el Centro de Atención a Usuarios dependiente de la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Bai informatikaren arloan, bai telekomunikazioen arloan, Segurtasun Sailak eskaintzen dituen zerbitzuen inguruan erabiltzaileek dituzten gorabeherei, matxurei eta kontsultei erantzuteko harremanetarako gune bakarra da, intzidentziak erregistratzen direnetik konpontzen diren arte behar bezala kudeatzen direla bermatzeko.

Punto de contacto único para atender las incidencias, averías y consultas de los usuarios relativos a los distintos servicios que del Departamento de Seguridad proporciona, tanto en el ámbito informático como de telecomunicaciones, con el objetivo de garantizar la correcta gestión de las incidencias desde que se registran hasta que son solucionadas.

Hauek dira egiten dituen prozesuak:

Los procesos que realiza son:

– Deitzaileak emandako datuekin gorabeherak erregistratzea.

– Registro incidencias con los datos aportados por el llamante.

– Kasu batzuetan, gorabehera unean bertan konpondu ahal izango da; beste batzuetan, berriz, euskarri espezializatuari helaraziko zaio, eta hark ebatziko du telefonoz edo tokira joanda. Kasu horietan, erabiltzaileari gertakariaren zenbakia emango zaio, jarraipena egin dezan.

– En algunos casos, la incidencia podrá ser resuelta en el momento; en otros, se dará traslado de la misma al soporte especializado, quien la resolverá telefónicamente o mediante desplazamiento al lugar. En estos casos, se proporcionará al usuario el número de incidencia para su seguimiento.

– Arazo bat horretan espezializatutako euskarri batera bideratzean, larrialdiak intzidentziaren aurrerabidea monitorizatzen jarraitzen du, erabiltzailearen aurrean arazoa konpontzearen arduradun den aldetik, haren bilakaeraren jarraipena eginez eta erabiltzaileari horren inguruko informazioa emanez.

– Al derivar un problema a un soporte especializado en el problema, Arreta continúa monitorizando el progreso de la incidencia como responsable de su resolución frente al usuario, realizando el seguimiento de su evolución y proporcionando al usuario información acerca de la misma.

Arreta zerbitzuarekin harremanetan jartzeko bitartekoak.

Medios de contactar con el servicio Arreta.

Tlf.: 94 607 81 51 Fax: 94 607 81 75.

Tlf.: 94 607 81 51 Fax: 94 607 81 75.

E-Mail: arreta@seg.euskadi.eus

E- mail: arreta@seg.euskadi.eus

2.3.– Sarea Kudeatzeko eta Mantentzeko Zentroa.

2.3.– Centro de Gestión y Mantenimiento de Red.

Erandioko Sarea Kudeatzeko Zentroak honako ardura hauek ditu:

El Centro de Gestión de Red, situado en Erandio, es responsable de:

– RDRM sistema maila teknikoan gainbegiratzea; hau da, kontrol-zentroak, oinarri-estazioak, sare-hedagailuak, bulegoko postuak eta sistemaren beste edozein elementu operatibo daudela gainbegiratzea.

– Supervisar a nivel técnico que el sistema RDRM, es decir, los centros de control, las estaciones base, los extensores de red, los puestos de despacho y cualquier otro elemento del sistema estén operativos.

– Tetra, Enbor Sarea sarearen mantentze-zerbitzua kudeatzea, eta mantentze prebentiboko zein zuzentzaileko lanak behar bezala egiten direla egiaztatzea.

– Gestionar el servicio de mantenimiento de la red Tetra, Enbor Sarea, comprobando que tanto las tareas de mantenimiento preventivo como correctivo se realizan adecuadamente.

– Erabiltzaileei, terminalei, sareko elementuei eta komunikazioen segurtasunari buruzko sarearen konfigurazioa kudeatzea.

– Gestionar la configuración de red relativa a usuarios, terminales, elementos de red y seguridad de las comunicaciones.

– Sarearen eta terminalen funtzionamenduari buruzko estatistika globalak eta xehatuak lortzea.

– Obtener estadísticas globales y pormenorizadas, tanto del funcionamiento de la red, como de los terminales.

– Eskuragarritasunaren, saturazioaren, segurtasunaren, zerbitzu-kalitateen eta abarren parametroak aztertzea, zerbitzu-maila egokia emateko.

– Analizar los diferentes parámetros de disponibilidad, saturación, seguridad, calidades de servicio, etc., con el fin de proporcionar un grado de servicio óptimo.

2.4.– Terminalen laguntza teknikoa.

2.4.– Asistencia Técnica de Terminales.

Segurtasun Sailaren RDRM Enbor SAREAREN barruan irrati-terminal berriek jardun ahal izateko eta komunikazioen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, aldez aurretik DTICeko zerbitzu teknikoek abiarazi behar dira, eta zerbitzu horiek arduratuko dira terminalaren eta sarearen konfigurazioetan parametro egokiak sortzeaz, ekipoa operatiboa izan dadin.

Para que nuevos terminales de radio puedan operar dentro de la RDRM, Enbor Sarea, del Departamento de Seguridad, y garantizar la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones, previamente, han de ser inicializados por los servicios técnicos de la DTIC, que se encargará de generar los parámetros adecuados en las configuraciones del terminal y de la red, para que el equipo pueda ser operativo.

Programatu ondoren, terminalak Segurtasun Sailaren sarean lan egin ahal izango du, baina soilik larrialdien arretaren eta kudeaketaren eremuan eta sarbidea izan duten dei-taldeetan, bere profilari esleitutako programazio-planaren arabera.

Una vez programado, el terminal podrá trabajar en la Red del Departamento de Seguridad, única y exclusivamente, en el ámbito de la atención y gestión de emergencias y en los grupos de llamada a los que se les ha dado acceso, de acuerdo con el Plan de programación asignado a su perfil.

Terminala aldatu, konpondu, aldatu edo beste baliabide batera aldatzen bada, zerbitzu teknikoek birprogramatu egin beharko dute.

Ante cualquier modificación, reparación, cambio o traslado del terminal a otro recurso, los servicios técnicos deberán efectuar su reprogramación.

Aurretik azaldutakoagatik, beharrezkoa izango da terminal berriak eta konponketak DTICera bidaltzea, eta, horretarako, kasu bakoitzean egokiena den bidalketa-prozedura ezarriko da.

Por lo anteriormente expuesto, será necesario que, tanto los nuevos terminales, como los reparados, sean remitidos a la DTIC, para lo cual, se establecerá el procedimiento de envío más adecuado en cada caso.

3.– Funtzionamendu-protokoloa.

3.– Protocolo de funcionamiento.

3.1.– Terminalak erostea.

3.1.– Adquisición de Terminales.

Hitzarmen hau sinatzen duen administrazio publikoak egokitzat jotzen diren terminalak eskuratu beharko ditu, esleitu zaizkion eginkizunak behar bezala bete ahal izateko.

La Administración Pública convenida firmante del presente convenio, será la encargada de adquirir los terminales que estimen oportunos para poder desarrollar correctamente las funciones que tienen encomendadas.

Terminalek Etsiren Tetra zehaztapenak bete behar dituzte, eta nahitaez honako hauek bete behar dira:

Los terminales deben satisfacer las especificaciones Tetra del Etsi, siendo de obligado cumplimiento las que se refieren a:

– Komunikazio-protokoloak aire-interfazean, trunking moduan (V+D) eta zuzenean (DMO, ahal dela maiztasunari dagokionez).

– Protocolos de comunicación en la interfaz aire, en modo trunking (V+D) y en modo directo (DMO, preferentemente en modo eficiente en frecuencia).

– Vocoder Tetra.

– Vocoder Tetra.

– Operadore eta kanpoko gailuekiko interfazeak: MMI eta BPE.

– Interfaces con operador y dispositivos externos: MMI y PEI.

– Segurtasuna: TEA2 aireko interfazean enkriptatzea eta terminalak autentifikatzea (edo prestazio hori epe laburrean sartzeko aukera).

– Seguridad: encriptación en interfaz aire TEA2 y autenticación de terminales (o posibilidad de incorporar esta prestación a corto plazo).

– Gelaxken arteko deien handover edo eskualdatzea.

– Handover o traspaso de llamadas entre celdas.

– Ekipoak onartzeko probak eta elkarreragingarritasun-probak. Motorolako Dimetra 5.2 sistemarekiko elkarreragingarritasun dokumentatua.

– Pruebas de aceptación de equipos y de interoperabilidad. Interoperabilidad documentada con el sistema Dimetra 5.2 de Motorola.

Funtzionamendu-maiztasunen bandek maiztasunak esleitzeko koadro nazionalaren UN-28 erabilera nazionaleko araua beteko dute.

Las bandas de frecuencias de funcionamiento cumplirán la norma de utilización nacional UN- 28 del cuadro nacional de atribución de frecuencias.

– Trunking modua transmititzeko maiztasun-banda: 80- 385 MHz.

– Banda de frecuencias Transmisión Modo Trunking: 80- 385 MHz.

– Trunking modua jasotzea maiztasun-banda: 390- 395 MHz.

– Banda de frecuencias Recepción Modo Trunking: 390- 395 MHz.

– Modu zuzeneko maiztasun-banda: 380- 400 MHz.

– Banda de Frecuencias Modo Directo: 380- 400 MHz.

– RF kanalaren banda-zabalera: 25 KHz.– Tx/Rx bereizketa: 10 MHz.

– Ancho de banda del canal de RF: 25 KHz.– Separación Tx/Rx: 10 MHz.

3.2.– Programazioa.

3.2.– Programación.

Dagokion administrazioak terminalak eskuratu ondoren, horien programazioa egin beharko da (ikus 2.4 atala).

Una vez adquiridos los terminales por parte de la Administración correspondiente, se deberá proceder a la programación de los mismos (ver apartado 2.4).

Eragiketa hori Segurtasun Sailaren ardura da, eta DTICen bidez egingo du, lankidetza-hitzarmenaren arabera dagozkion parametro teknikoak eta operatiboak sartuta.

Esta operación es responsabilidad del Departamento de Seguridad, quien la realizará a través de DTIC, introduciendo los parámetros técnicos y operativos que correspondan de acuerdo al Convenio de Colaboración.

Programatu ondoren, emisoreak instalatu ahal izango dira.

Una vez programados, se podrá proceder a la instalación de las emisoras.

3.3.– Oinarrizko igorgailuak eta ibilgailuetakoak instalatzea.

3.3.– Instalación Emisoras base y en vehículos.

Oinarrizko igorgailuak eta ibilgailuetan kokatutako igorgailuak instalatzea hitzarmena sinatu duen administrazioaren erantzukizuna izango da, eta DTICaren Komunikazio Arloko zerbitzu teknikoen aholkularitza izango du.

La instalación de las emisoras base y de las emisoras ubicadas en vehículos, será responsabilidad de la Administración convenida firmante, contando con el asesoramiento de los servicios técnicos del Área de comunicaciones de la DTIC.

3.4.– Terminalen altak, bajak eta birprogramazioa.

3.4.– Altas, bajas y reprogramación de Terminales.

Terminalen alta, baja edo birprogramazioa egiteko, DTICarekin harremanetan jarri beharko dira.

Para cualquier alta, baja o reprogramación de terminales, se deberán poner en contacto con la DTIC.

– Terminalak eramangarriak badira (talkyak), berriro programatzeko, eskaera egin ondoren, DTICaren Erandioko egoitzara bidaliko dira, Komunikazio Arlora, eta haren zerbitzu teknikoek programatuko dituzte eta jatorrira bidaliko dituzte.

– Si los terminales son portátiles (talkys) para reprogramar, previa solicitud, se enviarán a la sede de la DTIC en Erandio, a la atención del Área de Comunicaciones, cuyos servicios técnicos se encargarán de programarlos y reenviarlos a su origen.

– Igorleak finkoak edo ibilgailuetan instalatutakoak badira, DTICak baimendutako enpresa instalatzaileak arduratuko dira terminalen gure zerbitzu teknikotik pasatzeaz, dagokion programazioa jasotzeko eta irratian/igorgailuetan instalatzeko, berriz programatzeko. Lana egin ondoren, enpresa horiek sarea kudeatzeko zentroari abisatuko diote, sisteman alta eman diezaien.

– En el caso en que sean emisoras, tanto fijas como instaladas en vehículos, las empresas instaladoras autorizadas por la DTIC se encargarán de pasar por nuestro servicio técnico de terminales para recoger la programación correspondiente e instalarla en la/s emisora/s para reprogramar. Una vez realizado el trabajo, estas empresas avisarán al centro de gestión de red para darlas de alta en el sistema.

– Terminal bati baja eman nahi bazaio, Arreta Zerbitzuari jakinaraziko zaio, eta hura harremanetan jarriko da sarea kudeatzeko zentroarekin, baja emateko. Baja aldi baterakoa izan bada eta berriro alta eman nahi bazaio, Arreta zerbitzuari jakinaraziko zaio, bere gaikuntza kudea dezan.

– En el caso en que se desee dar de baja un terminal, se avisará al Servicio Arreta, el cual se pondrá en contacto con el centro de gestión de red para efectuar la baja. Si la baja ha sido temporal y se desea volver a darlo de alta, se avisará a Arreta para que se encargue de gestionar su habilitación.

– Terminal bat (talky edo emisora) matxuratuz gero, protokolo bat ezarriko da DTICekin, ekipoetan sarearen segurtasuna arriskuan jar dezaketen datuak ezabatzeko, konpontzeko fabrikatzaileari bidali aurretik.

– En caso de avería de un terminal (talky o emisora), se establecerá un protocolo con la DTIC para efectuar en los equipos un borrado de los datos que pudieran comprometer la seguridad de la red antes de enviarlos al fabricante para su reparación.

– Terminalak galdu edo lapurtuz gero, berehala jakinaraziko zaio Arreta Zerbitzuari, sisteman baja emateko eta terminal horretatik deirik ezin igortzeko edo jasotzeko.

– En los casos de extravío o robo de terminales, se avisará, inmediatamente, al Servicio Arreta, con el fin de darlo de baja en el sistema y no se pueda transmitir o recibir llamadas desde ese terminal.

3.5.– Datu-zerbitzuetarako sarbidea.

3.5.– Acceso a servicios de Datos.

Segurtasun-arrazoiak, sarbideen kontrola eta Datuak Babesteko 2016/679 Europako Erregelamendua eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa betetzea direla eta direla eta, ezinbestekoa da datu-baseetarako sarbideak erregistratuta geratzea (Zer informazio, nork eta noiz).

Por motivos de seguridad, control de accesos y cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, es imprescindible que los accesos a bases de datos queden registrados (Qué información, Quién y Cuándo).

Horregatik, hitzarmenak datu-baseetara sartzeko funtzionalitateak jasotzen dituenean RDRMren bidez, ezinbestekoa izango da hitzartutako administrazio horiek erabiliko dituzten irrati-terminalak horiek erabiltzen dituzten zerbitzuei lotuta egotea, horretarako egingo den erregistroaren bitartez.

Por ello, cuando el Convenio recoja funcionalidades de acceso a bases de datos por medio de la RDRM, será imprescindible que los terminales radio que vayan a utilizar estas administraciones convenidas estén asociados a los servicios que las utilizan a través del registro que se elaborará a tal efecto.

Hitzartutako administrazioen erregistroan jasotako aukera espezifikoen bidez kontsultatu ahal izango dira erregistro horiek. Horretarako, sinatzaile bakoitzari sarbide-gako bat emango zaio, izendatzen/baimentzen dituzten pertsonek soilik eskuratu ahal izan ditzaten beren sarbide-erregistroak eta terminalen esleipena.

Estos registros podrán ser consultados a través de las opciones específicas recogidas en el Registro de Administraciones convenidas. Para ello, se proporcionará a cada firmante, una clave de acceso para que, únicamente la/s persona/s que designen/autoricen, puedan acceder a sus registros de accesos y a la asignación de terminales.

Hasieran, urtebeteko antzinatasuna duten erregistroak gordeko dira.

Inicialmente, se guardarán los registros de un año de antigüedad.

3.6.– Prestakuntza.

3.6.– Formación.

Erabiltzaileak Tetra sareko ekipoen eta zerbitzuen erabileran prestatzeko, DTICak prestakuntza-saioak emango dizkie zerbitzu bakoitzeko erabiltzaile aurreratu kopuru txiki bati, eta horien ardura izango da ezagutza hori dagokion administrazioko gainerako erabiltzaileei helaraztea.

Para la formación de los usuarios en el manejo de equipos y servicios de la red Tetra, la DTIC impartirá sesiones de formación a un número reducido de usuarios avanzados de cada servicio, que se encargarán de transmitir este conocimiento al resto de los usuarios de la Administración correspondiente.

Nolanahi ere, edozein zalantza izanez gero edo prestakuntza-saio berriak egin behar izanez gero DTICak eskuragarri izango ditu unean-unean eskatzen dituenarentzat.

De todos modos, ante cualquier duda o necesidad de nuevas sesiones de formación, la DTIC estará a disposición de quien puntualmente los solicite.

3.7.– Gorabeheren kudeaketa.

3.7.– Gestión de Incidencias.

Irrati Mugikorreko Sare Digitalarekin lotutako edozein gorabeheraren aurrean, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Dibisioak (DTIC) Erabiltzaileei Arreta emateko Zentro bat dauka, Arreta izenekoa. Zentro horrek, gorabeherak kudeatzeko aplikazio baten bidez, honako eragiketa hauek egitea ahalbidetzen du:

Ante cualquier tipo de incidente relativo a la Red Digital de Radio Móvil, la División de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) dispone de un Centro de Atención a Usuarios llamado Arreta que permite, a través de una aplicación de gestión de incidencias, la realización de las siguientes operaciones:

– Gorabeheren erregistroa.

– Registro de incidencias.

– Jakinarazitako gorabeheren egoera kontsultatzea.

– Consulta del estado de las incidencias reportadas.

– Gorabehera bati informazio gehigarria ematea.

– Aportar información adicional a una incidencia.

– Jada jakinarazi den gorabehera baten konponbidea erreklamatzea.

– Reclamar la solución de una incidencia ya reportada.

– Gertakariaren konponbidea berrestea.

– Confirmar la solución de la incidencia.

Era berean, hitzartutako administrazio bakoitzak telefono bat edo harremanetarako pertsona lehenetsi bat eman beharko du, Arreta Zerbitzuak solaskide bakar bat izan dezan jasotako gorabeherei buruzko informazioa edo informazio gehiago biltzeko. Garrantzitsua da solaskide edo harremanetarako telefono hori bakarra izatea, zerbitzuen barruan kontaktu ugari saihesteko.

De la misma manera, cada administración convenida, deberá aportar un teléfono o persona de contacto predeterminado, para que el Servicio Arreta tenga un interlocutor único para informar o recabar más información acerca de las incidencias reportadas. Es importante que este interlocutor o teléfono de contacto sea único, para evitar múltiples contactos dentro de los servicios.

3.8.– Osagarriak eskuratzea.

3.8.– Adquisición de accesorios.

Transmisioen funtzionaltasunarekin hertsiki bat ez datozen osagarriak (zorroak, kargagailuak, etab.) erostea hitzartutako administrazio bakoitzaren kontura izango da. Transmisioen funtzionaltasunarekin bat etor daitezkeen osagarriak eskuratzeko, dticaren berariazko baimena beharko da.

La adquisición de accesorios que no se correspondan estrictamente con la funcionalidad de transmisiones (fundas, cargadores, etc.) correrá a cuenta de cada Administración convenida. La adquisición de accesorios que puedan corresponderse con la funcionalidad de transmisiones deberá contar con la autorización expresa de la DTIC.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común