Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

92. zk., 2021eko maiatzaren 12a, asteazkena

N.º 92, miércoles 12 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
2690
2690

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 19koa, Osasuneko sailburuordearena, honako erakunde hauentzako laguntzak ebaztekoa: profesionalen elkargoak, osasun arloan diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteak, eta osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoak. Laguntzen xedea izango da erakunde horien funtzionamendua eta langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzea 2020an.

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2021, del Viceconsejero de Salud, por la que se resuelven las ayudas a organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal 2020.

Osasuneko sailburuaren 2020ko urriaren 27ko Aginduaren bidez (2020ko abenduaren 31ko EHAA), laguntza-deialdi bat egin zen, honako hauei zuzendua: osasun arloan diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteak, osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoak eta osasun-arloko profesionalen elkarteak. Laguntzen xedea zen erakunde horien funtzionamendua eta langileen etengabeko prestakuntzarako jarduerak antolatzea, 79.409 euroko zenbatekoa.

Por Orden de 27 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, publicada en el BOPV de 31 de diciembre de 2020, se convocaban ayudas a organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud, y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal, por un importe de 79.409 euros.

Agindu horren 11. artikuluak ezartzen du lehiaketa-prozedura Osasuneko sailburuordearen ebazpen bidez ebatziko dela, Balorazio Batzordeak proposatuta, zeinaren osaera agindu horren 9.2 artikuluan zehazten baita.

El artículo 11 de dicha Orden establece que el procedimiento concurso será resuelto mediante resolución del Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración, cuya composición se determina en el artículo 9.2 de esa misma Orden.

Aurkeztu diren eskabideak ebaluatu ondoren eta Balorazio Batzordeak proposamena eginda, hau

Evaluadas las solicitudes presentadas, y elevada la correspondiente propuesta por la Comisión de Valoración, de conformidad con la misma

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Laguntzak ematea I. eranskinean aipatzen diren erakundeei, adierazitako modalitateetarako eta zehaztutako zenbatekoekin.

Primero.– Conceder las ayudas a las entidades que se mencionan por cada modalidad y en las cuantías que se determinan en el Anexo I.

Bigarrena.– Laguntzak ukatzea II. eranskinean aipatzen diren erakundeei, eranskinean bertan azaltzen diren arrazoiengatik.

Segundo.– Denegar las solicitudes presentadas por las entidades relacionadas en el Anexo II, por los motivos allí expresados.

Hirugarrena.– Laguntzak artxibatzea III eranskinean aipatzen diren erakundeei, erakunde eskatzaileek atzera egiteagatik, eskabideak bikoiztuta edota gaizki aurkeztuta egoteagatik.

Tercero.– Archivar las solicitudes relacionadas en el Anexo III, por haber desistido de las mismas las entidades solicitantes, tratarse de solicitudes duplicadas o erróneamente presentadas.

Laugarrena,- Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratzen denetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat etorriz. Nolanahi ere, egoki iritzitako beste edozein lege-ekintza egin ahal izango dute.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante la Consejera de Salud en el plazo de un mes a partir de su publicación en el BOPV, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra acción legal que estimen pertinente.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko apirilaren 19an.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de abril de 2021.

Osasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Salud,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común