Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

90. zk., 2021eko maiatzaren 10a, astelehena

N.º 90, lunes 10 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
2604
2604

133/2021 DEKRETUA, maiatzaren 4koa, zeinaren bidez Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen egitura eta egitekoak arautzen baitira.

DECRETO 133/2021, de 4 de mayo, por el que se regula la estructura y funciones del Instituto Vasco de Administración Pública.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (IVAP) 1983. urtean sortu zen, eta, harrezkero, hainbat erregelamenduk arautu dute haren egitura eta funtzionamendua. Hain zuzen ere, erregelamendu horietan dago zehaztuta zer egiteko eta eskumen esleitu zaizkion organismo horri sorkuntza-legearen bidez eta erakundearen jardun-eremuei aplikatu beharreko beste lege eta arau batzuen bidez. Orobat, zehaztuta dago zer-nolako barne-antolamendu instituzionala izango duen erakundeak, gomendatu zaizkion egitekoak eta eskumenak betetzeko.

Desde su creación en 1983, el Instituto Vasco de Administración Pública ha contado con diversos reglamentos reguladores de su estructura y funcionamiento, en los que se detallan, tanto las funciones y competencias atribuidas a este Organismo por su Ley de creación, como las que le han ido siendo atribuidas por otras Leyes y normas aplicables a los ámbitos de actividad en que se desenvuelve la acción del Instituto, dando cuenta de la organización institucional interna dispuesta para llevar a cabo las funciones y competencias encomendadas.

Organismoaren egiturari eta funtzionamenduari buruzko erregelamenduek etengabe eguneratu beharrari erantzun izan diote beti, kontuan hartuta administrazio publikoek zer premia dituzten erakundearen jardun-arloei dagokienez, eta zer joera, lan egiteko modu eta tresna dauden une bakoitzean, gugandik gertu dauden inguruneetan eta beste ingurune batzuetan. Gainera, erregelamendu horietan, aintzat hartu da tresna eta teknika egokienak eduki behar direla, administrazio publikoen kudeaketa aurreratua garatu ahal izateko.

Los diferentes reglamentos reguladores de la estructura y funcionamiento de Organismo han atendido a la necesidad de actualizarse permanentemente teniendo en cuenta las necesidades que las administraciones públicas van precisando, en las distintas áreas de actuación del Instituto, y las distintas tendencias, modos de hacer y herramientas existentes en cada momento, en nuestro entorno más próximo y en otros entornos. Asimismo, estos reglamentos han atendido, también, a la necesidad de incorporar las herramientas y técnicas más adecuadas para el desarrollo de la gestión avanzada en las administraciones públicas.

IVAPen egitura organikoari buruzko egungo dekretuaren eduki gehienak indarrean daude eta egokiak dira, jardun-arlo gehienei dagokienez.

Los contenidos del actual Decreto de estructura orgánica del IVAP resultan hoy en día, en su mayor parte, vigentes y adecuados, en lo que respecta a la generalidad de sus áreas de actuación.

Hala ere, terminologiaren arloko eskumenak eta egitekoak beren gain dituzten Eusko Jaurlaritzako administrazio-unitateek –alegia, hizkuntza-politikaren arloko eskumena duen sailak eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak– terminologia-arloaren egituraketa organikoa aztertu, eta ondorioztatu zuten premiazkoa zela arlo horretako egitekoak –orain arte hainbat organoren bidez betetzen zirenak– organo bakar batean elkartzea, zeren eta, hori horrela izanda, arreta hobea eskainiko baita eta arloa hobeto garatuko baita. Bestela esanda, nahitaezkoa da terminologia-arloak are arreta espezializatuagoa jasotzea.

No obstante lo anterior, las unidades administrativas que tenían reconocidas competencias y funciones en el ámbito de terminología en el Gobierno Vasco –el Departamento competente en materia de Política Lingüística y el Instituto Vasco de Administración Pública– analizaron la estructuración orgánica de la terminología y entendieron que se precisaba la agrupación de las funciones relativas a ese ámbito, que se llevaban a cabo por distintos órganos, en un mismo órgano, para su mejor atención y desarrollo, y con la finalidad de que reciba una atención aún más especializada.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Araubide Juridikoari buruzko uztailaren 27ko 16/1983 Legeak IVAPi esleitzen dizkio, besteak beste, eskumen hauek: euskara Administrazio publikoan sartu, hedatu, aplikatu eta normalizatzea, bai eta administrazio-hizkera finkatzea ere, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legean xedatutakoa betez. Horiek horrela, pentsatu da aproposena dela terminologiari dagozkion egiteko guztiak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundean elkartzea, eta, beraz, organismo horren esku uztea, batetik, hizkuntza-politikaren arloko eskumena zuen sailari lehen zegozkion egitekoak eta, bestetik, Euskararen Aholku Batzordeari buruzko uztailaren 28ko 99/2020 Dekretua indarrean jarri zen arte erakunde horren terminologia-batzorde iraungiak garatzen zituenak.

Habida cuenta de que la Ley 16/1983, de 27 de julio, de Régimen Jurídico del Instituto Vasco de Administración Pública atribuye al IVAP, entre otras competencias, «La introducción, difusión y aplicación y normalización del euskera en la Administración Pública, así como la fijación de su lenguaje administrativo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley básica de normalización del uso del Euskera», se ha entendido que lo procedente es que la agrupación de las funciones relativas a terminología se produzca en el Instituto Vasco de Administración Pública, haciendo recaer en este Organismo, tanto las funciones que anteriormente se residenciaban en el Departamento competente en materia de Política Lingüística, como las que se desarrollaban – hasta la entrada en vigor del Decreto 99/2020, de 28 de julio, que actualmente regula el Consejo Asesor del Euskera– a través de la extinta Comisión de Terminología de dicho Consejo.

Egiteko eta eskumen horiek guztiak IVAPera ekarriz eta lehendik haren gain zeuden egiteko eta eskumenekin elkartuz, administrazio-eremu garrantzitsu bat sendotuko da terminologiaren esparruan; izan ere, behar bezala garatzeko, arreta espezializatua beharko du, hau da, Itzultzaile Zerbitzu Ofizialean atal gisa txertatuta jasotzen duen baino arreta handiagoa behar du terminologia-arloak.

La derivación de todas estas funciones y competencias al IVAP y la agrupación de las mismas con aquellas funciones y competencias de las que ya disponía el IVAP, suponen la consolidación de un ámbito administrativo relevante en el marco de la terminología, para cuyo adecuado desarrollo se hace preciso una atención especializada, más allá de la que podría recibir este ámbito de incardinarse en el Servicio Vasco de Traductores como una sección.

Horrenbestez, zerbitzu espezializatu berri bat txertatu beharra dago IVAPen egitura organikoan –hain zuzen ere, Euskara Zuzendariordetzaren barruan–, organismo horrek terminologiaren eremuan dituen eskumen eta egitekoei erantzuteko.

Así pues, se hace necesario introducir un nuevo servicio especializado en la estructura orgánica del IVAP, dentro de la Subdirección de Euskera, para atender las competencias y funciones de este Organismo en el ámbito de la terminología.

Zerbitzu hori sortzeak berekin dakar orain arte indarrean egon den IVAPen egitura-dekretua aldatzea, eta zerbitzu berria eta egitekoak arautzea. Horrez gainera, zerbitzu hori sortzeak IVAPeko unitateen erregulazioari eragingo dizkion aldaketak jaso behar dira; batez ere, Itzultzaile Zerbitzu Ofizialari dagozkionak.

La creación de este servicio conlleva la necesidad de modificar el Decreto de estructura del IVAP vigente hasta este momento, regulando el nuevo servicio y sus funciones; y, al mismo tiempo, introduciendo las modificaciones derivadas de la creación de este servicio en la regulación de las distintas unidades del IVAP, especialmente en el Servicio Oficial de Traductores.

Horiek horrela, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Nagusiak legezkotasunari buruz eman duen txostenarekin bat etorriz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez, lehendakariak aldez aurretik onarturik, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko maiatzaren 4an egindako bilkuran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, de acuerdo con el informe de legalidad emitido por el Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, previa aprobación del Lehendakari, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 4 de mayo de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Izaera, araubide juridikoa, misioa eta balioak.

Artículo 1.– Naturaleza, régimen jurídico, misión y valores.

1.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Araubide Juridikoari buruzko uztailaren 27ko 16/1983 Legearen 1. artikuluan jasotakoaren arabera, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea organismo autonomo administratiboa da, eta funtzio publikoaren arloko eskumena duen sailari atxikita dago.

1.– De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 16/1983, de 27 de julio, sobre Régimen Jurídico del Instituto Vasco de Administración Pública, el Instituto Vasco de Administración Pública se configura como un organismo autónomo de carácter administrativo. Está adscrito al Departamento competente en materia de función pública.

2.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak nortasun juridiko propioa du, eta helburuak betetzen jarduteko gaitasun osoa; haren jarduera Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko organismo autonomoei aplikatu beharreko arauen bidez erregulatuko da.

2.– El Instituto Vasco de Administración Pública tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, y su actuación se regulará por las normas aplicables a los organismos autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen misioa da EAEko administrazio publikoekiko elkarlanean aritzea, herritarrei ematen dieten zerbitzua efikazagoa, efizienteagoa eta elebiduna izan dadin. Lankidetza hori zerbitzu publikoaren balio komunetan oinarritzen da, eta honako hauen bidez gauzatzen:

3.– La misión del Instituto Vasco de Administración Pública es colaborar con las Administraciones Públicas de Euskadi, para lograr que el servicio que prestan a su ciudadanía sea más eficaz, eficiente y bilingüe, sobre la base de unos valores compartidos de servicio público, mediante:

– EAEko administrazio publikoetako langileak hautatzea eta etengabe prestatzea.

– La selección y la formación permanente del personal al servicio de las Administraciones Públicas Vascas.

– Administrazioan euskararen erabileraren normalizazioa sustatzea.

– El impulso a la normalización del uso del euskera en la Administración.

– Itzulpen ofizialak egitea eta euskarazko terminologia juridiko-administratiboa lantzea.

– La traducción oficial y la terminología jurídico-administrativa en euskera.

– Hizkuntza-arloko eta arlo juridiko-administratiboko aholkularitza eskaintzea eta ikerketak egitea.

– El asesoramiento y la investigación en materia de lingüística y jurídico-administrativa.

4.– Misio hori betetzeko, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak funtzio publikoari buruzko legeek oinarrian dituzten printzipioen arabera lan egingo du, eta bereziki honako hauen arabera: herritarrei eskaini beharreko zerbitzu publikoaren etika; kudeaketan erantzukizunez jardutea; efizientzia; efikazia; ekitatea; gardentasuna, eta erakundearen barruko eta erakundearteko lankidetza. Orobat, beste printzipio eta balio batzuek ere gidatuko dute haren jarduera: berrikuntzaren eta hobekuntzak sartzearen aldeko jarrera izan eta horiek sustatzea; erakundeko langileek erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzea; kalitatea kudeatzea; euskararen normalizazioaren aldeko konpromisoa izatea; Administrazio barruko zein kanpoko bezeroek zerbitzua irispidean izatea; aukera-berdintasunaren eta emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioak betetzea, eta ingurumena errespetatzea.

4.– Para el cumplimiento de su misión, el Instituto Vasco de Administración Pública basará su funcionamiento en los principios que inspiran y conforman la legislación de función pública y, especialmente, en la ética de servicio público a los ciudadanos, responsabilidad en la gestión, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y cooperación intra e interinstitucional. Asimismo, atenderá en su actividad a otra serie de principios o valores como: la receptividad, fomento y estímulo a la innovación y la introducción de mejoras, la participación de su personal en los procesos de toma de decisiones, la gestión de calidad, el compromiso con la normalización del euskera, la accesibilidad tanto para clientes internos como externos, el compromiso con la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato de mujeres y hombres, y el respeto al medio ambiente.

2. artikulua.– Helburuak.

Artículo 2.– Fines.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen helburuak dira:

Los fines del Instituto Vasco de Administración Pública son:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta ente instituzionaletako langileak hautatzea, betiere IVAP organismo autonomoa atxikita dagoen sailean funtzio publikoaren arloko eskumena duen zuzendaritzarekin koordinatuta, hargatik eragotzi gabe hezkuntza-, osasun- eta polizia-arloetako sail eskudunek irakaskuntzako, osasun-arloko eta Ertzaintzako langileei dagokienez eskuordetuta dituzten eskumenak. Horretarako, funtzio publikoari buruzko oinarrizko legeetan ezarritakoaren arabera, erakundeari atxikita geratuko dira hautaketa-prozesuak antolatzeko diren organo espezializatu eta iraunkor guztiak.

a) La selección de personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus entes institucionales; todo ello en coordinación con la Dirección competente en materia de función pública del Departamento al que el organismo autónomo se encuentre adscrito, y sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Departamentos competentes en materia de educación, sanidad y policía respecto al personal docente, sanitario y de la Ertzaintza. A tal fin, y de acuerdo con lo establecido en la legislación básica de función pública, quedarán adscritos al Instituto los órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos.

b) EAEko beste administrazio publiko batzuetako langileak hautatzea, administrazio horiek beroriek eskatzen badiote, eta EAEko administrazio publiko guztiek sustatutako hautaketa-prozesuetako epaimahaietan parte hartzea, funtzio publikoari buruzko legeetan xedatzen denarekin bat etorriz.

b) La selección de personal de aquellas otras Administraciones Públicas Vascas que así se lo encomienden y la participación, en los términos que resultan de la legislación de función pública, en los tribunales calificadores de los procesos selectivos promovidos por todas las Administraciones Públicas Vascas.

c) Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko langileak hautatu eta prestatzea, Euskal Autonomia Erkidegoan.

c) La selección y formación del personal de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko langileak prestatzea, eta EAEko gainerako administrazio publikoekiko lankidetzan aritzea hango langileak prestatzeko.

d) La formación del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la cooperación con las restantes Administraciones Públicas Vascas en la formación de su personal.

e) Euskara Administrazio publikoan sartu, zabaldu, ezarri eta normalizatzea eta euskarazko administrazio-hizkera finkatzea, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean eta aplikatu behar den gainerako araudian xedatutakoa betetzeko.

e) La introducción, difusión, aplicación y normalización del euskera en la Administración Pública, así como la fijación de su lenguaje administrativo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera y demás normativa aplicable.

f) Hizkuntza-eskakizunak egiaztatu ahal izateko, jendeak euskaraz zenbat dakien ebaluatzeko proben edukia eta modua zehaztea, betiere funtzio publikoari buruzko lege orokorretan jasotakoarekin bat etorriz, eta irakaskuntzako, osasun-arloko eta Ertzaintzako langileei buruzko lege espezifikoetan xedatutakoaren arabera.

f) La determinación del contenido y forma de las pruebas destinadas a la evaluación del conocimiento del euskera a efectos de acreditación de perfiles lingüísticos, en los términos que establezca la legislación general de función pública, así como la legislación específica referida al personal docente, sanitario y de la Ertzaintza.

g) Hizkuntza-eskakizunak egiaztatu behar direnean, EAEko edozein administrazio publikotan sartzeko hautaketa-prozesuetako epaimahaietan parte hartzea, betiere funtzio publikoari buruzko lege orokorretan jasotakoarekin bat etorriz, eta irakaskuntzako, osasun-arloko eta Ertzaintzako langileei buruzko lege espezifikoetan xedatutakoaren arabera.

g) La participación, a efectos de acreditación de perfiles lingüísticos, en los tribunales calificadores de los procesos selectivos de acceso a las administraciones públicas vascas, en los términos que establezca la legislación general de función pública, así como la legislación específica referida a personal docente, sanitario y de la Ertzaintza.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako langileen hizkuntza-arloko gaitasuna indartzea, horretarako jarduerak antolatzea eta gaitasuna ebaluatzea, betiere funtzio publikoari buruzko legeetan ezarritakoarekin bat etorriz.

h) El impulso, organización y evaluación de la capacitación lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los términos establecidos en la legislación de función pública.

i) Itzulpenak, interpretazio-lanak eta terminologia-lanak egitea administrazio publikoentzat, eta gizartearentzat, oro har, terminologiaren alorrean, euskararen eta gaztelaniaren arteko itzulpenak zehatzak eta juridikoki baliokideak direla bermatuta.

i) La prestación de servicios de traducción, interpretación y terminología a las administraciones públicas y, en terminología, también a la sociedad en general, garantizando la exactitud y la equivalencia jurídica de las traducciones entre el euskera y el castellano.

j) Administrazio publikoen eta zuzenbide publikoaren funtzionamenduaren eta antolaketaren inguruko ikerketak eta azterlanak egin, aholkularitza eman, dokumentazioa landu, informazioa zabaldu eta argitalpenak egiteko jarduerak antolatzea, aurrera eramatea eta bultzatzea, zerbitzu publikoa etengabe hobetu eta zerbitzu horren efikazia eta efizientzia areagotzeko.

j) La organización, desarrollo y promoción de actividades de investigación, estudio, asesoramiento, documentación, difusión y publicación referidas a la organización y funcionamiento de las administraciones públicas y el derecho público, en orden a la mejora continua del servicio público y el incremento de su eficacia y eficiencia.

k) Euskal Autonomia Erkidegoak eta EAEko administrazio publikoek legeen, finantzen, ekonomiaren, gizartearen eta estatistikaren arloan edo beste edozein arlotan dituzten berezitasunak ikertu, irakatsi eta ezagutzera emateko jarduerak antolatzea, aurrera eramatea eta bultzatzea.

k) La organización, desarrollo y promoción de actividades de investigación, docencia y difusión de las peculiaridades jurídicas, financieras, económicas, sociales, estadísticas y de cualquier otro orden de la Autonomía Vasca y de las Administraciones Públicas del País Vasco.

l) Espainiako zein atzerriko antzeko beste entitate batzuekin truke-harremanak izatea eta hitzarmenak egitea.

l) El establecimiento de intercambios y convenios con otras entidades análogas españolas o extranjeras.

3. artikulua.– Kudeaketa-sistema.

Artículo 3.– Sistemática de gestión.

1.– Azaldutako xedeak lortzeko, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak prozesuen araberako kudeaketa-sistema bat baliatuko du, etengabeko hobekuntzan eta berrikuntzan oinarritua.

1.– Para la consecución de los fines expuestos, el Instituto Vasco de Administración Pública se dotará de un sistema de gestión por procesos basado en la mejora continua y en la innovación.

2.– Lau urtean behin, plan estrategiko bat idatzi eta onartuko da, eta, plan hori garatu eta ezartzeko, kudeaketa-planak idatzi beharko dira urtero.

2.– Con periodicidad cuatrienal se elaborará y aprobará un Plan Estratégico cuyo desarrollo e implantación se efectuará a través de los correspondientes Planes de Gestión anuales.

3.– Organismoaren jarduera prozesuetan oinarritzen da, eta horien bidez deskribatzen eta dokumentatzen da zer egiten duen organismoak; prozesuok jarduera-kate bat dira, eta produktu edo zerbitzu jakin bat sortzen ari den artean balioa erantsia ematen dute.

3.– La actividad del organismo se sustenta en procesos, como elementos a través de los cuales se describe y documenta la actividad del organismo y que se definen como una secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se produce un determinado producto o servicio.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
GOBERNU-ORGANOAK
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

4. artikulua.– Gobernu-organoak.

Artículo 4.– Órganos de Gobierno.

Hauek dira Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen gobernu-organoak:

Los órganos de gobierno del Instituto Vasco de Administración Pública son:

a) Zaingo Batzordea.

a) El Consejo de Patronato.

b) Zuzendaria.

b) El Director o la Directora.

5. artikulua.– Zaingo Batzordea.

Artículo 5.– El Consejo de Patronato.

1.– Zaingo Batzordea kide anitzeko organoa da, eta erakundearen jardueren plangintza orokorra, ikuskapena eta jarraipena egiteko ardura du.

1.– El Consejo de Patronato es el órgano colegiado que asume la planificación general, supervisión y seguimiento de las actividades del Instituto.

2.– Hauek dira Zaingo Batzordea osatuko duten kideak:

2.– El Consejo de Patronato estará compuesto por los siguientes miembros:

a) Batzordeburua: funtzio publikoaren arloko eskumena duen sailaren titularra.

a) Presidencia: la persona titular del Departamento competente en materia de función pública.

b) Batzordeburuordea: toki-administrazioaren arloko eskumena duen organoaren titularra.

b) Vicepresidencia: la persona titular del órgano competente en materia de administración local.

c) Batzordekideak:

c) Vocales:

– Lurralde historikoetako diputatu nagusiak edo haiek ordezko aukeratzen dituztenak.

– Los Diputados o las Diputadas Generales de los Territorios Históricos o cargo en quien deleguen.

– Funtzio publikoaren arloko eskumena duen sailburuordea.

– El Viceconsejero o la Viceconsejera competente en materia de función pública.

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen zuzendaria.

– El Director o la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkari bat lurralde historiko bakoitzeko, zeina IVAP atxikita dagoen Eusko Jaurlaritzako sailaren titularrak izendatuko baitu.

– Una persona en representación de la Administración Autonómica del País Vasco por cada uno de los Territorios Históricos, cuya designación se llevará a cabo por la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco al que se encuentre adscrito el Instituto.

– Euskal Autonomia Erkidegoko toki-administrazioaren ordezkari bat lurralde historiko bakoitzeko, zeina ordezkaritza handiena duen EAEko udalerrien elkarteak izendatuko baitu.

– Una persona en representación de la Administración Local del País Vasco en cada Territorio Histórico, cuya designación se llevará a cabo por la asociación de municipios vascos que ostente mayor representación.

d) IVAPeko Koordinazio eta Kudeaketako idazkaria izango da Zaingo Batzordeko idazkaria; hitza izango du, baina botorik ez.

d) Ejercerá la Secretaría del Consejo la persona titular de la Secretaría de Coordinación y Gestión del Instituto Vasco de Administración Pública, que actuará con voz pero sin voto.

3.– IVAPeko Zaingo Batzordearen eskumen propioak izango dira Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Araubide Juridikoari buruzko uztailaren 27ko 16/1983 Legearen 10. artikuluan ezarrita daudenak.

3.– Corresponderán al Consejo de Patronato del IVAP, como competencias propias del mismo, las establecidas en el artículo 10 de la Ley 16/1983, de 27 de julio, de Régimen Jurídico del Instituto Vasco de Administración Pública.

6. artikulua.– Zuzendaria.

Artículo 6.– El Director o la Directora.

1.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen zuzendaria Gobernu Kontseiluaren dekretu baten bidez izendatuko da, bai eta kargutik kendu ere, organismo autonomoa atxikita dagoen saileko titularrak proposatuta.

1.– El nombramiento y cese del Director o de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública se llevará a cabo mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del Departamento al que esté adscrito el organismo autónomo.

2.– Hauek dira zuzendariaren egitekoak:

2.– Corresponde al Director o a la Directora:

a) Erakundea ordezkatzea.

a) Representar al Instituto.

b) Erakundeko zerbitzuak eta unitateak zuzendu, bultzatu eta kontrolatzea, egitekoak bete ditzaten.

b) Dirigir, impulsar y controlar los servicios y unidades del Instituto en orden al cumplimiento de sus funciones.

c) Erakundeko langileen buru izatea, eta, egin behar denean, izendapen librez bete beharreko lanpostuetako langileak izendatu eta kargutik kentzea.

c) Ejercer la jefatura de personal del Instituto, efectuando, en su caso, los nombramientos y ceses del personal que acceda a los puestos del mismo calificados como de libre designación.

d) Aurrekontuaren aurreproiektua bultzatu eta gainbegiratzea eta aurrekontu-exekuzioari jarraipena egitea, indarrean dagoen aurrekontu-araudia betez.

d) Impulsar y supervisar la redacción del anteproyecto de presupuesto y el seguimiento de la ejecución del mismo en cumplimiento de la normativa presupuestaria vigente.

e) Aurrekontua exekutatzeko eragiketak egitea; hain zuzen ere, Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean dauden lege-xedapenen testu bateginaren 111. artikuluan jasota daudenak (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori), ezertan eragotzi gabe Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren legeek gastua baimentzeari dagokionez erabakitzen dutena.

e) Ejercer las operaciones de ejecución presupuestaria a que se refiere el artículo 111 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, sin perjuicio de lo que en materia de autorización del gasto dispongan las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

f) Kontratazio-organo gisa jardutea, organismo autonomoari gomendatutako egitekoak eta arloak bete ahal izateko behar diren kontratazio-espedienteetan, baldin eta ordenamendu juridikoak eskumen hori ez badu beste organo batzuen eskuetan utzi.

f) Actuar como órgano de contratación en relación con aquellos expedientes de contratación necesarios para el ejercicio de las funciones y áreas encomendadas al Organismo Autónomo y respecto a los que el ordenamiento jurídico no atribuya la competencia a otros órganos.

g) Ikasketa-planak, jarduera-programak, tituluak eta hautaketako eta prestakuntzako sistemak eta prozesuak proposatzea, gero organo eskudunak onar ditzan.

g) Proponer planes de estudio, programas de actuación, títulos, sistemas y procesos de selección, formación, para su ulterior aprobación por el órgano competente.

h) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eskainitako prestakuntza-jardueren homologazioa onartzea.

h) Aprobar la homologación de acciones formativas por parte del Instituto Vasco de Administración Pública.

i) Erakundeak antolatutako jardueretan parte hartzen duten pertsonei diziplina akademikoko arauak aplikatzea.

i) Aplicar las normas, en materia de disciplina académica, a los participantes en las diversas actividades organizadas por el Instituto.

j) Organismo autonomoaren berezko helburuak betetzeko egindako prestakuntza-jarduerengatik eta elkarlan zehatzengatik eman behar diren ordainsariak onartzea, ezarrita dauden aurrekontu-kontsignazioen barruan.

j) Aprobar los honorarios destinados a remunerar las actividades de formación y otras colaboraciones concretas en las tareas del Instituto dentro de las consignaciones presupuestarias y para los fines propios del organismo autónomo.

k) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea atxikita dagoen saileko sailburuari proposatzea zer prezio publiko ezarri behar diren erakundearen jarduerak egiteagatik eta zerbitzuak emateagatik.

k) Proponer al consejero o consejera del departamento al que esté adscrito el Instituto Vasco de Administración Pública la cuantía de los precios públicos que se deriven de la realización de actividades y prestación de servicios del Instituto.

l) Administrazio publikoetako hautaketa-prozesuetan parte hartu behar duten epaimahaikideak izendatzea, izendapen horiek egitea IVAPen eskumena den kasuetan.

l) Designar aquellos vocales que deben actuar en procesos de selección de las administraciones públicas y cuya nominación es competencia del Instituto Vasco de Administración Pública.

m) IVAP osatzen duten zerbitzuen helburuak bete eta dagozkien egitekoak aurrera eramateko behar diren deialdiak eta ebazpenak onartzea.

m) Aprobar las convocatorias y resoluciones que resulten necesarias para el desarrollo de los fines y funciones de los distintos servicios del Instituto Vasco de Administración Pública.

n) Erakundeak antolatzen dituen prestakuntza-jardueretan parte hartu izana egiaztatzen duten tituluak, diplomak eta ziurtagiriak egitea; erakundearen erregistroan hizkuntza-eskakizunen bat lortu izana jasota badago, horien egiaztagiriak egitea, eta erakundearen erregistroan jasota dagoen beste edozein gairi buruzko ziurtagiriak egitea.

n) Expedir los títulos, diplomas y certificados acreditativos de las actividades de formación organizadas por el Instituto, los certificados de acreditaciones de perfiles lingüísticos inscritos en el registro del mismo, así como aquellas certificaciones que se refieran a extremos que obren en registros del Instituto.

o) Legeak haren esku utzitako beste edozein eskumen, eta, IVAPen eskumen propioa izanik, Zaingo Batzordearen esku utzi ez den edozein.

o) Cualquier otra competencia que le sea atribuida legalmente, así como las que siendo competencia propia del Instituto Vasco de Administración Pública no estén atribuidas al Consejo de Patronato.

3.– Aurreko apartatuan jasotako eskudantziak Koordinazio eta Kudeaketako idazkariaren esku edo, salbuespenez, erakundearen zuzendariorderen baten esku utz ditzake zuzendariak, betiere gai honen inguruan indarrean dauden legeei jarraituz.

3.– Las atribuciones consignadas en el apartado anterior, podrán ser objeto de delegación en la persona titular de la Secretaría de Coordinación y Gestión o, excepcionalmente, en alguno de los titulares de las Subdirecciones del Instituto, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
KUDEAKETAKO ADMINISTRAZIO-ORGANOAK
DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN

7. artikulua.– Kudeaketako administrazio-egitura.

Artículo 7.– Estructura Administrativa de gestión.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen zuzendariaren mende egongo dira unitate hauek:

Las siguientes unidades dependen del Director o de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública:

1.– Unitate organikoak.

1.– Unidades orgánicas.

a) Koordinazio eta Kudeaketako Idazkaritza; haren barruan, honako hauek daude:

a) La Secretaría de Coordinación y Gestión, que a su vez comprende:

– Zerbitzu Orokorrak.

– Los Servicios Generales.

– Azterlan eta Argitalpen Zerbitzua.

– El Servicio de Estudios y Publicaciones.

– Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola (EVETU).

– La Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU).

b) Hautaketa eta Prestakuntzako Zuzendariordetza; haren barruan, honako hauek daude:

b) La Subdirección de Selección y Formación, en la que están integrados:

– Hautaketa Zerbitzua.

– El Servicio de Selección.

– Prestakuntza Zerbitzua.

– El Servicio de Formación.

c) Euskara Zuzendariordetza, eta haren barruan:

c) La Subdirección de Euskera, que comprende:

– Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio Zerbitzua.

– El Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística.

– Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala.

– El Servicio Oficial de Traductores.

– Terminologia Zerbitzua.

– El Servicio de Terminología.

2.– Kudeaketa-unitateak:

2.– Unidades de Gestión:

a) Estrategia Batzordea: zuzendaritzako prozesuak kudeatzea izango du eginkizun, eta zuzendariak, Koordinazio eta Kudeaketako idazkariak eta erakundeko bi zuzendariordeek osatuko dute.

a) Comité de Estrategia: su función será gestionar los procesos de Dirección y estará integrado por las personas titulares de la Dirección, la Secretaría de Coordinación y Gestión, y las dos Subdirecciones del Instituto.

b) Koordinazio Batzordea: erakundeko unitateen jarduna koordinatua izan dadin –hain zuzen ere, erakundearen helburuak betetzeko–, Koordinazio Batzordea eratuko da, eta honako hauek osatuko dute: Estrategia Batzordeko kideek, zerbitzuburuek, EVETUko arduradunak eta, dituzten egitekoen zeharkakotasuna edo irismena aintzat hartuta, Estrategia Batzordeak aukeratzen dituen beste kide batzuk. Zuzendariaren kargua hutsik badago, edo zuzendaria absente edo gaixorik badago, batzordeburua Koordinazio eta Kudeaketako idazkaria izango da.

b) Comité de Coordinación: de cara a la actuación coordinada de las unidades organizativas para el cumplimiento de los fines del Instituto, se constituirá el Comité de Coordinación, integrado por los miembros del Comité de Estrategia, las personas ocupantes de las jefaturas de Servicio, la persona responsable de la EVETU y aquellas otras personas que, por la transversalidad y/o alcance de sus funciones, el Comité de Estrategia decida incorporar. En los supuestos de vacancia, ausencia o enfermedad del Director o Directora, ejercerá como presidenta de esta comisión, la persona titular de la Secretaría de Coordinación y Gestión.

c) Gaien araberako prozesuak kudeatzeko batzordeak: erakundearen kudeaketa-sistemak oinarrian dituen prozesuak kudeatzeko, batzordeak sortuko dira esparruen edo gaien arabera. Batzorde horien egiteko nagusiak hauek izango dira: indarrean diren prozesuei buruzko dokumentazioa eguneratuta mantentzea; adierazleen eta kasuan kasuko hobekuntza-planen jarraipena egitea, eta hobekuntza zehatzak proposatzea hurrengo kudeaketa-aldirako.

c) Comités de gestión de procesos por materias: para la gestión de los procesos en que se sustenta la sistemática de gestión del Instituto, se crearán comités por ámbitos o materias cuya función principal será mantener actualizada la documentación de los procesos existentes, realizar el seguimiento de los indicadores y de los planes de mejora correspondientes y proponer las acciones de mejora para el siguiente período de gestión.

8. artikulua.– Koordinazio eta Kudeaketako Idazkaritza.

Artículo 8.– Secretaría de Coordinación y Gestión.

1.– Koordinazio eta Kudeaketako Idazkaritzak erakundeko zerbitzu eta unitate organiko guztiak koordinatuko ditu.

1.– La Secretaría de Coordinación y Gestión es la unidad responsable de coordinar todas las Unidades Orgánicas y Servicios del Instituto.

2.– Esandakoez gainera, egiteko hauek ere izango ditu Koordinazio eta Kudeaketako Idazkaritzak:

2.– Corresponden, además, a la Secretaría de Coordinación y Gestión, las siguientes funciones:

a) Zaingo Batzordearen Idazkaritzaz arduratzea eta batzorde horretan hartutako erabakiak betetzen direla zaintzea.

a) Desempeñar la Secretaría del Consejo de Patronato y velar por la ejecución de los acuerdos adoptados en su seno.

b) Zuzendariaren eskumenak ezertan eragotzi gabe, Zerbitzu Orokorrek, Azterlan eta Argitalpen Zerbitzuak eta Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskolak (EVETU) dituzten egiteko guztiak koordinatu, sustatu, programatu eta gainbegiratzea.

b) Ejercer, sin perjuicio de las competencias del Director o Directora, la coordinación, el impulso, la programación y la supervisión de todas las funciones atribuidas a los Servicios Generales del Instituto, el Servicio de Estudios y Publicaciones y la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU).

c) Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskolaren (EVETU) artezkaritza-kontseiluko burua izatea.

c) Presidir el Consejo Rector de la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU).

d) Idazkaritzak esleituta dituen baliabide material eta ekonomikoak eta giza baliabideak koordinatu eta gainbegiratzea.

d) Coordinar y supervisar los medios materiales, económicos y humanos asignados a la Secretaría.

e) Koordinazio eta Kudeaketako Idazkaritzarenak edo haren barruko zerbitzuenak diren egitekoei buruzko prozesuak kudeatzeko batzordeak koordinatu eta gainbegiratzea.

e) Coordinar y supervisar los Comités de gestión de procesos referidos a funciones incardinadas en la Secretaría de Coordinación y Gestión o en los servicios que la integran.

f) IVAPen Zuzendaritzaren eskuetan utzitako eskumenak egikaritzea zuzendariaren kargua hutsik dagoenean edo zuzendaria absente edo gaixorik dagoenean, baldin eta eskumen horiek beste organo baten eskuetan utzi ez badira, eskuordetza bidez, zuzendariaren kargua hutsik geratu aurretik edo zuzendariaren absentzia edo gaixotasuna gertatu aurretik.

f) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección del Instituto, en los supuestos en que esta se encontrara vacante o su titular se hallare ausente o enfermo, siempre y cuando estas competencias no hubieran sido delegadas en algún otro órgano con anterioridad a producirse el supuesto de vacancia, ausencia o enfermedad de la Dirección.

3.– Helburuak betetzeko, egitura hau izango du Koordinazio eta Kudeaketako Idazkaritzak:

3.– Para el cumplimiento de sus fines, esta Secretaría de Coordinación y Gestión se estructura de la siguiente forma:

a) Zerbitzu Orokorrak.

a) Los Servicios Generales.

b) Azterlan eta Argitalpen Zerbitzua.

b) El Servicio de Estudios y Publicaciones.

c) Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola (EVETU).

c) La Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU).

9. artikulua.– Zerbitzu Orokorrak.

Artículo 9.– Servicios Generales.

1.– Zerbitzu Orokorrak zuzenean Koordinazio eta Kudeaketako idazkariaren mende egongo dira, eta laguntza eskaintzeko unitatea izango dira; hain zuzen ere, Idazkaritzak dituen eskudantziak behar bezala egikaritzeko eta IVAPeko gainerako zerbitzuei beren eginkizunetan laguntzeko.

1.– Los Servicios Generales actuarán bajo la directa dependencia de la persona titular de la Secretaría de Coordinación y Gestión, como unidad de apoyo para el correcto ejercicio de las atribuciones asignadas a aquella, y a los demás servicios del Instituto.

2.– Helburuak betetzeko, Zerbitzu Orokorrek egiteko hauek izango dituzte:

2.– Para el cumplimiento de su finalidad, los Servicios Generales desempeñarán las siguientes funciones:

a) Erakundeko langileak administratu eta kudeatzea, hargatik eragotzi gabe unitate bakoitzeko arduradunei dagokien mendetasun funtzionala.

a) Administrar y gestionar el personal del Instituto, sin perjuicio de la dependencia funcional que corresponde a los responsables de cada unidad.

b) Erakundearen baliabide ekonomikoak kudeatzea, eta aurrekontuaren aurreproiektua egiteko lanak eta aurrekontu-exekuzioaren jarraipen-lanak koordinatzea.

b) Gestionar los recursos económicos del Instituto, así como coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuestos y el seguimiento de la ejecución presupuestaria.

c) Herritarrei arreta eskaini eta informazioa ematea, eta agirien sarrera- eta irteera-erregistroaz arduratzea, erakundeko gainerako unitateekiko elkarlanean.

c) Informar, atender al público, y llevar el registro de entrada y salida de documentación, en colaboración con las restantes unidades del Instituto.

d) Erakundeak bultzatuko dituen kontratuak izapidetzea.

d) Tramitar los contratos que promueva el Instituto.

e) Erakundearen ondasunak administratzea.

e) Administrar los bienes del Instituto.

f) Erakundearen aholkulari juridikoa izatea.

f) Desempeñar la asesoría jurídica del Instituto.

g) Entitate ofizial edo pribatuekiko lankidetzan aritzeko hitzarmen eta akordioetarako proiektuak egitea.

g) Elaborar proyectos de convenios y acuerdos de cooperación con entidades oficiales o privadas.

h) Administrazioaren antolaketari eta sinplifikazioari buruzko azterlanak egitea sustatzea eta horiek kudeatzea; horien bidez, prozedurak hobetu eta hobekuntzak martxan jartzea sustatu nahi da, ezertan eragotzi gabe administrazio-berrikuntzaren arloko organo eskudunek dituzten eskumenak.

h) Impulsar y gestionar estudios sobre organización y simplificación administrativas, orientados a mejorar los procedimientos y su implantación, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos competentes en materia de innovación administrativa.

i) Barruko kudeaketako prozedurak sortu, ezarri eta garatzea, erakundeak emandako zerbitzuetan kalitatea etengabe hobetzeko behar diren tresnak eskaini ahal izateko erakundeko unitate eta zerbitzu guztiei.

i) Crear, implantar y desarrollar procedimientos de gestión interna para proporcionar a las distintas unidades y servicios los instrumentos necesarios para una mejora permanente en la calidad de los servicios prestados por el Instituto.

j) Aplikazio informatikoen azpiegitura sustatu eta kudeatzea, ekipamendu informatikoak erosi eta mantentzea eta zerbitzu guztiei informatikaren arloko laguntza teknikoa eskaintzea.

j) Impulsar y gestionar la infraestructura de aplicativos informáticos, la adquisición y mantenimiento de equipos informáticos, así como prestar asesoría y asistencia técnica en esta materia a los demás servicios.

k) Erakundearen artxiboa eta liburutegia nahiz dokumentazio-zentroa kudeatu eta, gainerako zerbitzuekin koordinatuta, haien eskumenekoak diren gaiei buruzko bibliografia eskuratzeko politika zehaztea.

k) Gestionar el archivo y la Biblioteca y Centro de documentación del Instituto, y definir, en coordinación con el resto de los servicios, la política de adquisición bibliográfica en las materias propias de estos.

l) Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruz indarrean dagoen araudian aurreikusitako neurriak bete daitezen bultzatzea eta neurri horiek koordinatzea.

l) Impulsar y coordinar la ejecución de las medidas previstas en la normativa vigente sobre igualdad entre mujeres y hombres.

m) Erakundeko liburutegiarekin eta dokumentazio-zentroarekin koordinatuta, zerbitzuaren eskumenekoak diren gaiei buruzko bibliografia eskuratzeko politika zehaztea.

m) Definir la política de adquisiciones bibliográficas en materia de competencia del Servicio, en coordinación con la Biblioteca y Centro de documentación del Instituto.

n) Zerbitzuan zehaztu diren prozesuak sistematikoki berrikusi eta ebaluatzea.

n) Revisar y evaluar sistemáticamente los procesos definidos en el Servicio.

o) Zerbitzuaren eskudantzien esparruan sartzen diren edo ordenamendu juridikoak gomendatutako gainerakoak.

o) Aquellas otras que se incardinen en la esfera de atribuciones del Servicio o que le sean encomendadas por el ordenamiento jurídico.

10. artikulua.– Azterlan eta Argitalpen Zerbitzua.

Artículo 10.– Servicio de Estudios y Publicaciones.

1.– Administrazio publikoarekin zerikusia duten gaiak eta ikasgaiak ikertu, aztertu, zabaldu eta argitaratzeko IVAPek dituen egitekoak Azterlan eta Argitalpen Zerbitzuak garatuko ditu, Koordinazio eta Kudeaketako idazkariaren agindupean zuzen-zuzenean.

1.– El Servicio de Estudios y Publicaciones es la unidad que, bajo la directa dependencia de la persona titular de la Secretaría de Coordinación y Gestión, desarrollará las funciones que el Instituto Vasco de Administración Pública tiene asignadas en materia de investigación, estudio, difusión y publicación de temas y materias relacionadas con la Administración Pública.

2.– Helburuak lortzeko, Azterlan eta Argitalpen Zerbitzuak egiteko hauek beteko ditu:

2.– Para el cumplimiento de su finalidad, el Servicio de Estudios y Publicaciones desarrollará las siguientes funciones:

a) Euskal autonomiarekin, zuzenbide publikoarekin eta Administrazio publikoarekin zerikusia duten ikasketa-, irakaskuntza- eta ikerketa-jarduerak antolatu, aurrera eraman eta sustatzea, bai berak bakarrik, bai unibertsitateekiko, administrazio-arloko beste institutu edo eskola batzuekiko eta beste erakunde publiko nahiz pribatu batzuekiko lankidetzan, baldin eta haien helburu sozialak eremu komunetan eragiten badu.

a) Organizar, desarrollar y promover actividades de estudio, docencia e investigación en el ámbito de la Autonomía Vasca, el Derecho Público y la Administración Pública, por sí mismo o en colaboración con la Universidad, con otros Institutos o Escuelas de Administración, o con cualquier otra institución pública o privada cuyo objeto social incida en ámbitos comunes.

b) Zerbitzuari dagozkion gaien inguruko ikerketa-beka eta -sarietarako deialdiak proposatzea, eta bekadunen jarraipenerako eta orientabiderako lan guztiak egitea.

b) Proponer la convocatoria de becas y premios de investigación en materias propias del Servicio, así como realizar todas las labores de seguimiento y orientación de los becarios.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoak antolatu eta hobetzearekin zerikusia duten gaien gainean, eskatzen dizkioten azterlan eta txostenak egitea, aholku-eskaerei erantzutea eta gai horiei buruzko arauen aurreproiektuak gertatzea.

c) Emitir, previa solicitud al efecto, estudios e informes, evacuar consultas y preparar anteproyectos de normas sobre temas asociados a la organización y mejora de las Administraciones Públicas del País Vasco.

d) Zerbitzu Orokorrei elkarlana eskaintzea, organismoari aholkularitza juridikoa emateko orduan.

d) Colaborar con los Servicios Generales en la función de asesoría jurídica del organismo.

e) Erakundeak argitaratu nahi dituen lanei buruzko azterlanak egitea eta proiektu horiek ezagutzera ematea, interesgarriak eta zientifikoki zuzenak direla bermatzeko.

e) Estudiar e informar sobre los proyectos de publicación del Instituto, al objeto de garantizar su interés y rigor científico.

f) Erakundeak argitaratu nahi dituen lanen inguruko urteko programazioa egitea, eta lan horiek guztiak editatzeko prozesua kudeatzea.

f) Realizar la programación anual de publicaciones del Instituto, y gestionar el proceso de edición de todas ellas.

g) Eremu funtzional bereko beste zentro batzuekin eta unibertsitatearekin harremanak izatea eta trukeak egitea.

g) Mantener relaciones e intercambios con otros centros del mismo ámbito funcional y con la Universidad.

h) Erakundeko liburutegiarekin eta dokumentazio-zentroarekin koordinatuta, zerbitzuaren eskumenekoak diren gaiei buruzko bibliografia eskuratzeko politika zehaztea.

h) Definir la política de adquisiciones bibliográficas en materia de competencia del Servicio, en coordinación con la Biblioteca y Centro de documentación del Instituto.

i) Zerbitzuan zehaztu diren prozesuak sistematikoki berrikusi eta ebaluatzea.

i) Revisar y evaluar sistemáticamente los procesos definidos en el Servicio.

j) Zerbitzuaren eskudantzien esparruan sartzen diren edo ordenamendu juridikoak gomendatutako gainerakoak.

j) Aquellas otras que se incardinen en la esfera de atribuciones del Servicio o que le sean encomendadas por el ordenamiento jurídico.

11. artikulua.– Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola (EVETU).

Artículo 11.– Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU).

1.– Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola prestakuntzarako zentroa da, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen barruan dago, eta organismo autonomo horrek lurralde-antolamendu, hirigintza eta ingurumenaren arloko gaiak irakatsi, ikertu eta ezagutzera emateko egin behar dituen jarduerak garatzen ditu, Koordinazio eta Kudeaketako idazkariaren agindupean zuzen-zuzenean.

1.– La Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos es el centro formativo del Instituto Vasco de Administración Pública que, bajo la directa dependencia del titular de la Secretaría de Coordinación y Gestión, desarrolla la actividad formativa, investigadora y de difusión que desempeña el organismo autónomo en el ámbito de la Ordenación del Territorio, el Urbanismo y el Medio Ambiente.

2.– Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskolaren egitura eta funtzionamendua honako hauen arabera arautuko da: 80/1986 Dekretua, martxoaren 11koa, «Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola-Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos» eskolaren sorrera, funtzionamendu eta eraketari buruzkoa (indarrean dagoen idazkuntza hartu behar da; hau da, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen egitura eta eginkizunak arautzen dituen urriaren 15eko 200/2012 Dekretuaren 4. artikuluaren bidez txertatutako aldaketen ondorengoa), eta, hala badagokio, hura ordezteko onartzen den araudi espezifikoa.

2.– La estructura y funcionamiento de la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos se regirán por lo dispuesto en el Decreto 80/1986, de 11 de marzo, sobre constitución, funcionamiento y organización de «Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola-Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos» (en su redacción vigente, tras las modificaciones operadas en su artículo 4 por el Decreto 200/2012, de 15 de octubre, que regulaba la estructura y funciones del Instituto Vasco de Administración Pública); o en la normativa específica que, en su caso, se aprobase en sustitución de esta.

12. artikulua.– Hautaketa eta Prestakuntzako Zuzendariordetza.

Artículo 12.– Subdirección de Selección y Formación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako langileak hautatu eta prestatzeko arloan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari dagozkion eskudantziak bultzatu, koordinatu eta gainbegiratzea izango da Hautaketa eta Prestakuntzako Zuzendariordetzaren xedea, eta lan hori IVAPen Zuzendaritzak emandako jarraibideen arabera egingo du.

1.– La Subdirección de Selección y Formación es la unidad responsable de impulsar, coordinar y supervisar las atribuciones que corresponden al Instituto Vasco de Administración Pública en materia de selección y formación del personal al servicio de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, todo ello de acuerdo con las directrices emanadas de la Dirección del Instituto.

2.– Helburuak betetzeko, Hautaketa eta Prestakuntzako Zuzendariordetzak egiteko hauek izango ditu:

2.– Para el cumplimiento de sus fines, corresponde a la Subdirección de Selección y Formación:

a) Zuzendariordetzaren ardurapean dauden baliabide material eta ekonomikoak eta giza baliabideak koordinatu eta gainbegiratzea.

a) Coordinar y supervisar los medios materiales, económicos y humanos asignados a la Subdirección.

b) Zuzendariordetzarenak edo haren barruko zerbitzuenak diren egitekoei buruzko prozesuak kudeatzeko batzordeak koordinatu eta gainbegiratzea.

b) Coordinar y supervisar los Comités de gestión de procesos referidos a funciones incardinadas en la Subdirección o en los servicios que la integran.

3.– Dagozkion eskudantziak behar bezala betetzeko, Hautaketa eta Prestakuntzako Zuzendariordetzak zerbitzu hauek izango ditu:

3.– A fin de ejercer adecuadamente sus atribuciones, la Subdirección de Selección y Formación constará de los siguientes servicios:

a) Hautaketa Zerbitzua.

a) Servicio de Selección.

b) Prestakuntza Zerbitzua.

b) Servicio de Formación.

13. artikulua.– Hautaketa Zerbitzua.

Artículo 13.– Servicio de Selección.

1.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak EAEko Administrazio publikoko langileak hautatzeko izendatuta dituen egitekoak Hautaketa Zerbitzuak garatu behar ditu, Hautaketa eta Prestakuntzako zuzendariordearen agindupean zuzen-zuzenean.

1.– El Servicio de Selección es la unidad que, bajo la directa dependencia de la persona titular de la Subdirección de Selección y Formación, desarrollará las funciones que el Instituto Vasco de Administración Pública tiene asignadas en el ámbito de la selección del personal de la Administración Pública Vasca.

2.– Helburuak betetzeko, Hautaketa Zerbitzuak egiteko hauek izango ditu:

2.– Para el cumplimiento de su finalidad, el Servicio de Selección desarrollará las siguientes funciones:

a) EAEko administrazio publiko guztietan karrerako funtzionario edo langile lan-kontratudun finko moduan sartzeko komunak izango diren gutxieneko programa eta eduki homogeneizatzaileei buruzko txostenak egitea, funtzio publikoari buruzko legeetan ezarritakoaren arabera.

a) Informar, de acuerdo con lo previsto en la legislación de función pública, los programas y contenidos mínimos homogeneizadores que serán comunes para el acceso a la condición de funcionario/a de carrera y personal laboral fijo de todas las Administraciones Públicas Vascas.

b) Hala eskatzen zaionean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta haren organismo autonomoetako karrerako funtzionarioak, bitarteko funtzionarioak, langile lan-kontratudun finkoak eta aldi baterako langile lan-kontratudunak hautatzeko prozesuetako alderdi tekniko eta metodologikoei buruzko txostenak egitea, eta beste horrenbeste egitea Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoan, Ertzaintzan eta unibertsitatez kanpoko irakasleen kidegoetan sartzeko hautaprobei buruz ere.

b) Informar, cuando así le sea requerido, sobre los aspectos técnicos y metodológicos de los procesos de selección del personal funcionario de carrera, funcionario interino, laboral fijo y laboral temporal de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos, así como sobre los aspectos técnicos y metodológicos de las pruebas selectivas para el acceso al ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud, a la Ertzaintza y a los cuerpos docentes no universitarios.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta haren organismo autonomoetako karrerako funtzionarioak, bitarteko funtzionarioak, langile lan-kontratudun finkoak eta aldi baterako langile lan-kontratudunak hautatzeko prozesuak kudeatzea, erakundea atxikita dagoen sailean funtzio publikoko eskumenak dituzten organoekin koordinatuta.

c) Gestionar los procesos de selección del personal funcionario de carrera, funcionario interino, laboral fijo y laboral temporal de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos, en coordinación con los órganos competentes en materia de función pública del propio Departamento al que el Instituto está adscrito.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko zuzendaritza-kide profesionalak hautatzeko prozesuak kudeatzea, bereziki.

d) Gestionar, específicamente, los procesos de selección del personal directivo profesional de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca.

e) EAEko administrazio publikoek egindako deialdietako hautaketa-prozesuetako epaimahaikideak proposatzea, funtzio publikoari buruzko legeetan xedatutakoa betetzeko, eta epaimahaikide horien jarraipena egin eta horien prestakuntzaz arduratzea.

e) Proponer la designación de vocales para participar en los tribunales calificadores de los procesos de selección que convoquen las administraciones públicas vascas, en cumplimiento de la legislación de función pública, así como llevar a cabo el seguimiento y formación de dichos/as vocales.

f) EAEko lurralde historikoetako foru-organoekin, udalekin eta gainerako toki-entitateekin beren langileak hautatzeko prozesuetan elkarlanean jardutea, bai prozesu osoaren zatiren batean parte hartuz, edo prozesuak oso-osorik kudeatuz. Horretarako, beharrezkoak diren hitzarmenak, kudeaketa-gomendioak eta lankidetza-akordioak egingo dira.

f) Colaborar con los Órganos Forales de los Territorios Históricos, los Municipios y demás Entidades Locales de Euskadi, en los procesos de selección de personal a su servicio, ya sea mediante la participación concreta en apartados del proceso o mediante la gestión integral de estos, para lo cual se establecerán los convenios, encomiendas de gestión y acuerdos de colaboración que resulten precisos.

g) EAEko beste administrazio publiko batzuetako bitarteko funtzionarioak eta langile lan-kontratudunak hautatzeko prozesua kudeatzea, baldin eta administrazio horiek berek eskatzen badiote edo egiteko hori ordenamendu juridikoak gomendatu badio.

g) Gestionar la selección del personal funcionario interino y el personal laboral de otras Administraciones Públicas de Euskadi, siempre que estas últimas se lo confíen o que tal función le viniera encomendada por el ordenamiento jurídico.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko toki-korporazioetan Estaturako gaikuntza duten funtzionarioak hautatzeko prozesua kudeatzea.

h) Gestionar la selección de los funcionarios con habilitación de carácter nacional de las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

i) Hautaketa-gaietan harremanak lotu eta izatea eta esperientziak trukatzea, Estatuko zein atzerriko antzeko beste eskola eta erakunde batzuekin.

i) Establecer y mantener relaciones e intercambio de experiencias en materia de selección con otras Escuelas o Instituciones análogas, ya sean de carácter estatal o de fuera del Estado.

j) Prestakuntza Zerbitzuarekiko elkarlan estuan, hautaketako prestakuntza-ikastaroak taxutu eta aurrera eramaten parte hartzea eta probaldiaren eta praktikaldiaren jarraipena egitea.

j) Participar en el proceso de diseño y ejecución de los cursos de formación de carácter selectivo, así como en el seguimiento de los períodos de pruebas y prácticas integrantes de los procesos de selección; todo ello, siempre en estrecha colaboración con el Servicio de Formación.

k) Erakundeko liburutegiarekin eta dokumentazio-zentroarekin koordinatuta, zerbitzuaren eskumenekoak diren gaiei buruzko bibliografia eskuratzeko politika zehaztea.

k) Definir la política de adquisiciones bibliográficas en materia de competencia del Servicio, en coordinación con la Biblioteca y Centro de documentación del Instituto.

l) Zerbitzuan zehaztu diren prozesuak sistematikoki berrikusi eta ebaluatzea.

l) Revisar y evaluar sistemáticamente los procesos definidos en el Servicio.

m) Zerbitzuaren eskudantzien esparruan sartzen diren edo ordenamendu juridikoak gomendatutako gainerakoak.

m) Aquellas otras que se incardinen en la esfera de atribuciones del Servicio o que le sean encomendadas por el ordenamiento jurídico.

14. artikulua.– Prestakuntza Zerbitzua.

Artículo 14.– Servicio de Formación.

1.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak EAEko Administrazio publikoko langileak prestatzeko esleituta dituen egitekoak Prestakuntza Zerbitzuak garatu behar ditu, Hautaketa eta Prestakuntzako zuzendariordearen agindupean zuzen-zuzenean.

1.– El Servicio de Formación es la unidad que, bajo la directa dependencia de la persona titular de la Subdirección de Selección y Formación, desarrollará las funciones que el Instituto Vasco de Administración Pública tiene asignadas en el ámbito de la formación del personal de la Administración Pública Vasca.

2.– Helburuak betetzeko, Prestakuntza Zerbitzuak egiteko hauek izango ditu:

2.– Para el cumplimiento de su finalidad, el Servicio de Formación desarrollará las siguientes funciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta haren ente instituzionaletako langileek lanpostuan hasteko, lanpostua betetzeko eta karrera profesionala garatzeko behar dituzten prestakuntza-planak diseinatu, kudeatu eta ebaluatzea, prestakuntzaren arloan indarrean dagoen araudiaren arabera.

a) Diseñar, gestionar y evaluar, cuando corresponda, los planes de formación de entrada, para el puesto y para la carrera profesional, del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Entes Institucionales, de acuerdo con la normativa vigente en materia de formación.

b) EAEko lurralde historikoetako foru-organoetako, udaletako eta toki-administrazioko beste entitate batzuetako langileak prestatzeko prozesuetan laguntzea, eta lankidetza-hitzarmenak eta -akordioak egitea horretarako. Laguntza hori prozesuaren edozein esparrutan eskaini ahal izango da: prestakuntza-beharrizanen diagnosia egitean, plangintza eta programazioa egitean, edo ebaluazioaren unean.

b) Colaborar con los Órganos Forales de los Territorios Históricos, Municipios y demás Entidades de Administración Local de Euskadi en los procesos de formación del personal a su servicio, en cualquiera de los ámbitos de dichos procesos, bien sea el del diagnóstico de necesidades formativas, el de planificación y programación, bien el de evaluación, para lo cual se establecerán convenios y acuerdos de colaboración.

c) Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko langileen prestakuntza kudeatzea.

c) Gestionar la formación del personal de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

d) Zeharkako prestakuntza-planen diseinua, plangintza eta ezarpena sustatzea.

d) Impulsar la planificación, el diseño y la implantación de planes transversales de formación.

e) EAEko administrazio publikoek sarean eta koordinatuta lan egin dezaten sustatzea, prestakuntza-plan koordinatuak diseinatzeko.

e) Impulsar la coordinación y el trabajo en red entre las Administraciones públicas vascas para el diseño de planes de formación coordinados.

f) Helduak prestatzeko metodo eta eredu pedagogiko berritzaileak lantzea sustatu, horiek garatu eta esperimentatzea, eta irakasleen gaitasunak bultzatzea.

f) Fomentar, desarrollar y experimentar métodos y modelos pedagógicos innovadores de formación de adultos y potenciar las capacidades del profesorado.

g) Era askotako prestakuntza-jarduerak diseinatu, antolatu eta ebaluatzea, zuzendaritza-egitekoak betetzen dituzten pertsonen konpetentziak hobetzeko.

g) Diseñar, organizar y evaluar actividades formativas diversas orientadas a la mejora de las competencias de las personas que desempeñen funciones directivas.

h) Konpetentziak egiaztatzeko sistemak garatzea, eta prestakuntza-planak, ikasleen gogobetetze-pertzepzioa eta ikaskuntza sistematikoki ebaluatzea.

h) Desarrollar sistemas de certificación de competencias y evaluar sistemáticamente los planes de formación, la percepción de la satisfacción de los alumnos y alumnas y los aprendizajes.

i) Egoki deritzonean, ebaluazioak egiteko sistemak garatu eta prestakuntza-edukiak nola jaso diren eta zer-nolako inpaktua izan duten ebaluatzea, prestakuntza-planen arloan lankidetzan diharduten EAEko administrazio publikoek hala eskatzen badiote.

i) Desarrollar, cuando lo considere conveniente, sistemas de evaluación y evaluar la transferencia y el impacto de la formación, a solicitud de las Administraciones Públicas Vascas con las que colabore en sus planes de formación.

j) Hala eskatzen dioten EAEko administrazio publikoei aholkularitza eskaintzea prestakuntza-prozesuaren edozein arlori buruz; eta, horrekin batera, EAEko administrazio publikoetako langileen prestakuntzari eta garapen profesionalari buruzko azterlanak sustatzea.

j) Realizar labores de asesoría a las Administraciones Públicas Vascas que lo soliciten sobre los diferentes ámbitos del proceso formativo y promover estudios sobre la formación y el desarrollo profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas Vascas.

k) Prestakuntza dela-eta, Estatuko zein atzerriko antzeko beste eskola edo erakunde batzuekin harremanak eta esperientzia-trukeak bideratzea eta erraztea, eta prestakuntza-ekintzak antolatzea.

k) Encauzar y posibilitar relaciones e intercambios de experiencias en materia de formación, así como la organización de eventos formativos con otras Escuelas o instituciones análogas, ya sean de carácter estatal o de fuera del Estado.

l) Hautaketako prestakuntza-ikastaroak taxutzea eta kudeatzea, eta praktikaldiak ikuskatzea, halakorik balego, hargatik eragotzi gabe Hautaketa Zerbitzuak gai horretan dituen eskudantziak; izan ere, bi zerbitzuek lankidetza estuan jardun behar dute.

l) Diseñar y gestionar los cursos selectivos de formación, así como, supervisar, en su caso, los períodos de prácticas, sin perjuicio de las atribuciones que en este ámbito tenga el Servicio de Selección, con el que actuará en estrecha colaboración.

m) Prestakuntza-ekintzak homologatzea, gai horren inguruan indarrean dagoen araudia betez.

m) Homologar las acciones formativas conforme a la normativa vigente sobre dicha materia.

n) Erakundeko liburutegiarekin eta dokumentazio-zentroarekin koordinatuta, zerbitzuaren eskumenekoak diren gaiei buruzko bibliografia eskuratzeko politika zehaztea.

n) Definir la política de adquisiciones bibliográficas en materia de competencia del Servicio, en coordinación con la Biblioteca y Centro de documentación del Instituto.

o) Zerbitzuan zehaztu diren prozesuak sistematikoki berrikusi eta ebaluatzea.

o) Revisar y evaluar sistemáticamente los procesos definidos en el Servicio.

p) Zerbitzuaren eskudantzien esparruan sartzen diren edo ordenamendu juridikoak gomendatutako gainerakoak.

p) Aquellas otras que se incardinen en la esfera de atribuciones del Servicio o que le sean encomendadas por el ordenamiento jurídico.

15. artikulua.– Euskara Zuzendariordetza.

Artículo 15.– Subdirección de Euskera.

1.– Euskara Zuzendariordetzaren ardura da Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak arlo hauetan dituen eskudantziak bultzatu, koordinatu eta gainbegiratzea: Administrazio publikoan euskara sartu, zabaldu, ezarri eta normalizatzea; administrazio-hizkera finkatzea, itzulpengintza, eta euskarazko terminologia. Lan hori IVAPen Zuzendaritzak emandako jarraibideen arabera egingo du.

1.– La Subdirección de Euskera es la unidad responsable de impulsar, coordinar y supervisar las atribuciones que corresponden al Instituto Vasco de Administración Pública en materia de introducción, difusión, aplicación y normalización del euskera en la Administración Pública, así como de la fijación del lenguaje administrativo, de la traducción y de la terminología en euskera, todo ello de acuerdo con las directrices emanadas de la Dirección del Instituto.

2.– Helburuak betetzeko, Euskara Zuzendariordetzak egiteko hauek izango ditu:

2.– Para el cumplimiento de sus fines, corresponde a la Subdirección de Euskera:

a) Zuzendariordetzaren ardurapean dauden baliabide material eta ekonomikoak eta giza baliabideak koordinatu eta gainbegiratzea.

a) Coordinar y supervisar los medios materiales, económicos y humanos asignados a la Subdirección.

b) Zuzendariordetzarenak edo haren barruko zerbitzuenak diren egitekoei buruzko prozesuak kudeatzeko batzordeak koordinatu eta gainbegiratzea.

b) Coordinar y supervisar los Comités de gestión de procesos referidos a funciones incardinadas en la Subdirección, o en los servicios que la integran.

3.– Helburuak betetzeko, zuzendariordetza hau hiru zerbitzutan egituratu da:

3.– Para el cumplimiento de sus fines, esta Subdirección se estructura en tres servicios:

a) Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio Zerbitzua.

a) Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística.

b) Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala.

b) Servicio Oficial de Traductores.

c) Terminologia Zerbitzua.

c) Servicio de Terminología.

16. artikulua.– Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio Zerbitzua.

Artículo 16.– Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística.

1.– Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio Zerbitzuaren ardura da euskararen erabileraren normalizazioa sustatzea; horretarako, langileak euskaraz lan egiteko gaitu, edo langileen euskarazko ezagutzak ebaluatuko ditu, lanpostuek esleituta duten hizkuntza-eskakizuna kontuan izanda; administrazio-hizkera ikertu, normalizatu eta hedatzeko egitekoekin batera.

1.– El Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística es la unidad responsable de impulsar la normalización del uso del euskera mediante la capacitación lingüística y la evaluación del conocimiento de euskera en referencia a los perfiles lingüísticos asignados los puestos de trabajo, y del estudio, normalización y difusión del lenguaje administrativo.

Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio Zerbitzuak, bere egitura-arlo bakoitzari gomendatutako egitekoez gain, hauek ere beteko ditu:

Además de las funciones encomendadas a cada una de las áreas en que se estructura, corresponden al Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística:

a) Erakundeko liburutegiarekin eta dokumentazio-zentroarekin koordinatuta, zerbitzuaren eskumenekoak diren gaiei buruzko bibliografia eskuratzeko politika zehaztea.

a) Definir la política de adquisiciones bibliográficas en materia de competencia del Servicio, en coordinación con la Biblioteca y Centro de documentación del Instituto.

b) Zerbitzuan zehaztu diren prozesuak sistematikoki berrikusi eta ebaluatzea.

b) Revisar y evaluar sistemáticamente los procesos definidos en el Servicio.

c) Zerbitzuaren eskudantzien esparruan sartzen diren edo ordenamendu juridikoak haren gomendio uzten dituen gainerakoak.

c) Aquellas otras que se incardinen en la esfera de atribuciones del Servicio o que le sean encomendadas por el ordenamiento jurídico.

2.– Esleiturik dituen egitekoak egikaritzeko, Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio Zerbitzuak honako arlo hauek izango ditu, eta bakoitzak bere egitekoak izango ditu:

2.– En orden al ejercicio de sus funciones el Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística se estructura en las siguientes áreas y con sus correspondientes funciones:

a) Hizkuntza Prestakuntzaren arloa.

a) Área de Capacitación Lingüística.

– Foru-administrazioekin, toki-administrazioekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste ente batzuekin hizkuntza-normalizazioaren arloko lankidetza-hitzarmenak egitea, organo eskudunak sina ditzan, eta gero horiek bete eta gainbegiratzea.

– Elaborar para su suscripción por el órgano competente, aplicar y supervisar convenios de colaboración en materia de normalización lingüística con las administraciones forales y locales y otros entes de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Hizkuntza-prestakuntzako ikastaroak bultzatu eta antolatzea, dela lanpostuek jarrita duten hizkuntza-eskakizunari dagokion maila lortzeko, dela lanpostuan ele bitan lan egiteko gauza izateko.

– Promover y organizar la impartición de los cursos de capacitación lingüística orientados tanto a la obtención de los perfiles lingüísticos como al desempeño bilingüe del puesto de trabajo.

– Beste administrazio publiko batzuei aholkularitza eskaintzea eta lankidetzan aritzea, administrazio publikoetan euskararen erabilera sustatzeko helburu duten planak diseinatu eta aplikatzeko orduan, bat etorriz hizkuntza-politikako eskumenak dituen organoak ezarriko dituen jarraibideekin.

– Asesorar y colaborar con otras Administraciones Públicas en el diseño y aplicación de planes destinados a fomentar el uso del euskera en la Administración Pública, de acuerdo con las directrices que al respecto establezca el órgano competente en materia de política lingüística.

– Egoki iritzitako lankidetzarako bideak zehaztea, hizkuntza-normalizazioaren arloan eskudunak diren organismo edo instituzio ofizialekin aritzeko.

– Establecer las vías de colaboración oportunas con los organismos e instituciones oficiales competentes en materia de normalización lingüística.

b) Ebaluazioaren arloa.

b) Área de Evaluación.

– Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko proben edukia eta forma diseinatzea, eta proba horiek ebaluatzeko irizpideak zehaztu eta aplikatzea.

– Diseñar el contenido y forma de las pruebas de evaluación de los perfiles lingüísticos, así como la aplicación y la determinación de los criterios para la evaluación de estas pruebas.

– Administrazio publikoetako langileek hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko, aldian-aldian deialdiak antolatu eta gauzatzea, eta beste horrenbeste egitea beste administrazio publiko batzuek eskatutako deialdi bereziekin ere.

– Organizar y realizar las convocatorias periódicas para acreditación de perfiles lingüísticos para personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como aquellas otras convocatorias específicas que le sean encargadas por otras.

– Hizkuntza-eskakizunen egiaztagiriak jasota dituen erregistroa kudeatzea, eta zehaztuta dagoen dena delako arrazoia dela-eta salbuetsita dauden kasuekin ere berdin egitea. EAEko administrazio publikoetako langileei eta Administrazioan sartzeko prozesuetan parte hartu duten pertsonei buruzkoak dira erregistro horiek. Nolanahi ere, kontuan izan behar da badirela beste erregistro batzuk ere, irakaskuntzako, osasun-arloko eta Ertzaintzako langileei buruzkoak, eta bakoitzak bere organo eskuduna duela.

– Gestionar el registro en el que consten las acreditaciones de perfiles lingüísticos, así como las exenciones que por las distintas causas establecidas se produzcan, referidos al personal de las administraciones públicas vascas y a aquellas personas que han participado en procesos de ingreso a las mismas, sin perjuicio de los registros que gestionan los órganos que resulten competentes respecto al personal docente, sanitario y de la Ertzaintza.

c) Administrazio Hizkeraren arloa.

c) Área de Lenguaje Administrativo.

– Administrazio-hizkera aztertu eta horren berri ematea, eta berariazko prestakuntza, laguntzarako materialak eta hizkuntza-baliabideak diseinatzea, lanpostuan ele bitan jardun ahal izatea errazteko.

– El estudio y difusión del lenguaje administrativo y el diseño de formación específica, materiales de apoyo y recursos lingüísticos que faciliten el desempeño bilingüe del puesto de trabajo.

– Hizkera juridiko-administratiboari buruzko ikastaro bereziak diseinatzea, euskaraz zein gaztelaniaz, gai hauei buruz: estiloa lantzeko teknikak, administrazio-dokumentuak idatzi eta diseinatzea, edo ahozko komunikazioa hobetzea.

– Diseñar cursos específicos de lenguaje jurídico-administrativo en euskera y castellano, tanto sobre técnicas de estilo, redacción y diseño de diferentes tipos de documentos administrativos como sobre mejora de la comunicación oral.

17. artikulua.– Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala (IZO).

Artículo 17.– Servicio Oficial de Traductores.

1.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak euskaratik gaztelaniarako eta gaztelaniatik euskararako itzulpenen arloan esleituta dituen egitekoak garatzeaz arduratzen den unitatea da.

1.– El Servicio Oficial de Traductores es la unidad responsable de desarrollar las funciones que el Instituto Vasco de Administración Pública tiene asignadas en el ámbito de la traducción del euskera al castellano y del castellano al euskera.

Gaztelaniatik euskarara eta alderantziz egiten diren itzulpenen zehaztasuna eta baliokidetasun juridikoa bermatzeko eskumena duen organoa da Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala.

El Servicio Oficial de Traductores es el órgano competente para garantizar la exactitud y la equivalencia jurídica de las traducciones al euskera y del euskera al castellano.

Horrez gainera, arlo horretako agintaritza zentralizatua den aldetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren barruko itzulpenak koordinatzeaz arduratzen da, bai euskaratik gaztelaniara egiten diren itzulpenak, bai gaztelaniatik euskara egiten direnak.

Asimismo, es el órgano encargado de coordinar, como autoridad centralizada en la materia, la labor de traducción al euskera y del euskera al castellano en el seno de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Helburuak betetzeko, Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak egiteko hauek izango ditu:

2.– Para el cumplimiento de su finalidad, el Servicio Oficial de Traductores desarrollará las siguientes funciones:

a) Itzulpen-, interpretazio- eta egiaztapen-zerbitzuak ematea.

a) La prestación de los servicios de traducción, interpretación, certificación.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoan gaztelaniatik euskarara eta alderantziz egiten diren itzulpenak estandarizatu eta homologatzeko asmoz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio-araubideari buruzko ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuaren arabera, alderdi hauei buruzko proposamenak egin ahal izango ditu: zerbitzua eskaintzeko moduaren ezaugarri teknikoak eta betekizunak, hizkuntza eta terminologia bateratzeko klausulak, eta bete beharreko kalitatezko estandarrak eta arauak; eta horren barruan sartuko da itzulita dauden testuak berrikusteko aukera ere.

b) A los efectos de la estandarización y homologación de los servicios de traducción al euskera y del euskera al castellano en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad al Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, podrá proponer las características técnicas y requisitos de tales servicios, las cláusulas sobre homogeneidad del lenguaje y terminología a utilizar y los estándares y normas de calidad a los que deban ajustarse, incluyendo la posibilidad de revisión del texto traducido.

c) Euskaratik gaztelaniara eta alderantziz egiten diren itzulpenen jarraibide teknikoak lantzea.

c) La elaboración de directrices técnicas en materia de traducción del euskera al castellano y viceversa.

d) Administrazioan maiz edo aldian-aldian sortzen diren eta zati komun eta aldaezinak dituzten administrazio-dokumentuak, inprimaki-ereduak, idazkiak edo komunikazioak hizkuntza bietan estandarizatzea; multzo horretan sartzen dira, besteak beste, ofizioak, ohiko jakinarazpenak, gonbidapenak, ziurtagiriak, iragarkiak eta agindu edo ebazpen jakin batzuk. Administrazio-hizkera erabiltzeko irizpideak aplikatzea eta berrikustea izango da helburua.

d) La estandarización de la redacción bilingüe de documentos administrativos o de modelos tipo de impresos, escritos o comunicaciones que son producidos habitual o periódicamente y con una gran parte del texto común o invariable, tales como oficios, notificaciones habituales, invitaciones, certificaciones, anuncios, determinadas órdenes o resoluciones, etc., a los efectos de la revisión y de la aplicación de criterios de uso del lenguaje administrativo.

e) Itzultzen diharduten langileei eta, oro har, euskaraz idazten dutenei aholkularitza eta laguntza teknikoa ematea.

e) El asesoramiento y apoyo técnico del personal dedicado a tareas de traducción y, en general, del personal que redacta en euskera.

f) Euskaraz idaztea errazteko programa informatikoak, datu-baseak eta bestelako tresna batzuk ezarri eta garatzea.

f) La implantación y desarrollo de programas informáticos, bases de datos y otras herramientas que faciliten la utilización del euskera escrito.

g) Itzultzen diharduten langileak prestatu eta beren lanean hobetzeko planak eta programak egitea, hargatik eragotzi gabe langile horien ardura duten administrazio publikoek eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Prestakuntza Zerbitzuak dituzten eskumenak.

g) La preparación de planes y programas de formación y perfeccionamiento del personal dedicado a tareas de traducción sin perjuicio de las competencias correspondientes a las Administraciones Públicas de las cuales dependan y al Servicio de Formación del Instituto Vasco de Administración Pública.

h) Euskarazko itzulpengintzaren eremuan, honako hauekin lankidetza-hitzarmenak eta -akordioak sina daitezen proposatzea: Estatuko Administrazio orokorra eta Administrazio instituzionala, beste autonomia-erkidego batzuk, lurralde historikoak eta toki-korporazioak, eta beste entitate edo pertsona publiko zein pribatu batzuk.

h) La propuesta de convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con la Administración General e Institucional del Estado, con otras Comunidades Autónomas, con los Territorios Históricos y Corporaciones Locales, así como con otras entidades y personas públicas y privadas en el campo de la traducción en euskera.

i) Euskarazko itzulpengintzaren arloan, itzultzaile guztientzako arauak, prozedura orokorrak eta gidalerro teknikoak ezartzea, esleituta duen agintaritza funtzional zentralizatua egikarituz.

i) Establecer, en el ejercicio de su autoridad funcional centralizada, normas, reglas y procedimientos de carácter general, así como directrices técnicas en materia de traducción en euskera que serán de común aplicación para todo el personal traductor.

j) Erakundeko liburutegiarekin eta dokumentazio-zentroarekin koordinatuta, zerbitzuaren eskumenekoak diren gaiei buruzko bibliografia eskuratzeko politika zehaztea.

j) Definir la política de adquisiciones bibliográficas en materia de competencia del Servicio, en coordinación con la Biblioteca y Centro de documentación del Instituto.

k) Zerbitzuan zehaztu diren prozesuak sistematikoki berrikusi eta ebaluatzea.

k) Revisar y evaluar sistemáticamente los procesos definidos en el Servicio.

l) Ordenamendu juridikoak esleitutako beste edozein.

l) Cualesquiera otras que le atribuya el ordenamiento jurídico.

3.– Egitekoak garatzeko, Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak zerbitzu hauek eskainiko ditu:

3.– En el desarrollo de sus funciones el Servicio Oficial de Traductores prestará los siguientes servicios:

a) Euskara eta gaztelania arteko itzulpen-zerbitzuak.

a) Servicios de traducción del euskera al castellano y del castellano al euskera.

Oro har, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden administrazio publikoek eskatutako testuak itzuli, egiaztatu eta zuzenduko ditu.

Con carácter general, prestará los servicios de traducción o de verificación y corrección de traducciones de textos a solicitud de las Administraciones Públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bereziki, honako hauek itzuli beharko ditu, gaztelaniatik euskarara edo alderantziz: Eusko Jaurlaritzaren lege-proiektuak, Eusko Legebiltzarrera bidali aurretik; eta Euskal Autonomia Erkidegoko jurisdikzio-organoek, Eusko Jaurlaritzan justiziaren arloko eskumena duen sailaren bidez, itzultzeko eskatzen dituzten dokumentu judizialak.

En particular, le corresponderá la traducción del castellano al euskera y viceversa de los Proyectos de Ley del Gobierno Vasco, con anterioridad a su remisión al Parlamento Vasco, y de aquellos documentos judiciales cuya traducción le sea requerida por los órganos jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia.

Era berean, hala hitzartzen bada testua sortu duen pertsona publiko edo pribatuarekin, hedapen handikoak edo interes publikokoak izateagatik era berezian landu behar diren testuak ere itzuliko ditu.

Asimismo, cuando se acuerde o convenga expresamente con la persona pública o privada generadora del texto, se encargará de la traducción de aquellos textos que, por su gran difusión o interés público, requieran un tratamiento específico.

b) Euskara eta gaztelania arteko interpretazio-zerbitzuak.

b) Servicios de interpretación al euskera y del euskera al castellano.

Orokorrean, interpretazio-lana egin beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren kide anitzeko administrazio-organoetan egiten diren mintzaldietan, bilera ofizialetan, edo administrazio horrek antolatutako kongresu eta jardunaldietan.

Con carácter general, le corresponderá la interpretación en las intervenciones orales que se produzcan en el seno de órganos administrativos de carácter colegiado, reuniones oficiales o congresos y jornadas organizadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Zehazki, euskara eta gaztelania arteko interprete-lana egin beharko du ahozko jardun judizialetan –hala nola ikustaldietan, aurrez aurrekoetan edo lekukoen deklarazioetan–, baldin eta hala egiteko eskatzen badiote jurisdikzio-organoek, Eusko Jaurlaritzan justiziaren arloko eskumena duen sailaren bidez.

En particular, le corresponderá la interpretación al euskera y del euskera al castellano en actuaciones judiciales de naturaleza oral, tales como vistas, careos, declaraciones testificales u otras, cuando así lo soliciten los órganos jurisdiccionales a través del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia.

c) Egiaztapen-zerbitzuak.

c) Servicios de certificación.

Oro har, Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren eta entitate publikoen zerbitzura egongo da, euskaratik gaztelaniarako eta gaztelaniatik euskararako itzulpenen zehaztasuna eta baliokidetasun juridikoa egiaztatzeko.

Con carácter general, el Servicio Oficial de Traductores estará a disposición de los ciudadanos y entidades públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la certificación de la exactitud y la equivalencia jurídica de las traducciones al euskera y del euskera al castellano.

Zehazki, hirugarrenek euskaratik gaztelaniara eta gaztelaniatik euskara egiten dituzten itzulpenen zehaztasuna eta baliokidetasuna egiaztatu beharko du, hala eskatzen diote administrazio publikoek, jurisdikzio-organoek edo erregistro publikoek, fede publikoa emateko xedez.

En particular, le corresponderá la certificación de la exactitud y equivalencia de traducciones del euskera al castellano y viceversa realizadas por terceros, cuando así sea solicitado por cualquier Administración Pública, los órganos jurisdiccionales o los Registros Públicos, a efectos de fe pública.

d) Arau-testuen idazketa elebiduneko zerbitzuak. Horretarako, bide hauek erabil ditzake:

d) Servicios de redacción bilingüe de textos normativos, ya sea mediante:

d.1.– Itzulpena Itzultzaile Zerbitzu Ofizialeko itzultzaile batek egitea eta gai horretan eskuduna den sailak edo organismo autonomoak izendatutako teknikari-legelari elebidun batek gainbegiratzea.

d.1.– Traducción realizada por una persona traductora del Servicio Oficial de Traductores y supervisada por un técnico-jurista bilingüe designado por el Departamento u Organismo Autónomo competente en la materia.

d.2.– Arauaren hizkuntza bateko bertsioa dagokion gaian eskumena duen saileko lantalde tekniko batek idaztea, eta beste hizkuntzako bertsioa, berriz, sail horrek izendatutako teknikari-legelari elebidun batek edo gehiagok idaztea; ondoren, Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak egiaztatuko du bi bertsioak zehatzak eta baliokideak direla.

d.2.– Redacción de una de las versiones lingüísticas de la norma por un equipo técnico del Departamento competente por razón de la materia, y redacción de la otra versión lingüística por uno o más técnicos-juristas bilingües designados por ese Departamento, con supervisión posterior de la exactitud y equivalencia entre ambas versiones, por parte del Servicio Oficial de Traductores.

d.3.– Testua bi hizkuntza ofizialetan idaztea, aldi berean eta paraleloki (idazketa elebiduna); lan horretan arituko den taldeak kide hauek izango ditu: itzultzaile bat edo gehiago –hizkuntza-teknikari eta idazle gisa– eta teknikari-legelari elebidun bat edo gehiago. Horiek guztiak Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak izendatuko ditu, arau-ekimenaren ardura duen sailarekin adostuta.

d.3.– Corredacción o redacción del texto, de manera simultánea y paralela, en cada una de las dos lenguas oficiales por un equipo en el que habrán de figurar uno o más traductores, como redactores técnico-lingüísticos, y uno o más redactores técnico-juristas bilingües, designados todos ellos por el Servicio Oficial de Traductores con la conformidad del Departamento responsable de la iniciativa normativa.

Arau-testuen idazketa elebiduneko zerbitzuak prestatzeko, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ikastaroak antolatu ahal izango ditu, arau-testuen idazketa elebiduneko formuletan parte har dezaketen pertsonak gaitzeko.

A fin de instrumentar los servicios de redacción bilingüe de textos normativos, el Instituto Vasco de Administración Pública podrá convocar cursos para la capacitación de personas que puedan participar en las distintas fórmulas de redacción bilingüe de textos normativos.

e) Euskaratik beste hizkuntza batzuetara edo beste hizkuntza batzuetatik euskarara zinpeko itzultzaile eta interprete aritzeko gaikuntza profesionala lortzeko prozesuak kudeatzea, eta, horrekin batera, lanbide horretako gaikuntza duten profesionalen erregistroa kudeatzea.

e) Gestionar los procesos de habilitación profesional para trabajar como traductor e intérprete jurado o traductora e intérprete jurada, del euskera a otras lenguas y de otras lenguas al euskera, y, por otra, gestionar el registro de los profesionales habilitados para esta profesión.

4.– Egitekoak betetzeko, Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala hainbat unitate funtzionaletan egituratu ahal izango da, kontuan hartuta itzuli behar diren testuen tipologia, bolumena, ezaugarriak edo gaiak, jatorria, edo beste edozein faktore, balio dezakeena definitzeko une bakoitzean zein den unitate egokiena zerbitzuari gomendatutako egitekoak garatzeko.

4.– En orden al ejercicio de sus funciones el Servicio Oficial de Traductores podrá estructurarse en distintas unidades funcionales, en atención al tipo de textos que se traducen, su volumen, características o temática, su procedencia, o cualquier otro factor que pueda considerarse adecuado para definir las unidades más apropiadas, en cada momento, para el desarrollo de las funciones encomendadas al servicio.

18. artikulua.– Terminologia Zerbitzua.

Artículo 18.– Servicio de Terminología.

1.– Terminologia Zerbitzua Euskara Zuzendariordetzaren barruko unitate bat da, eta IVAPek euskarazko terminologia juridiko-administratiboaren arloan dituen egitekoak kudeatzen ditu. Halaber, arlo horretako agintaritza zentralizatua denez, Terminologia Zerbitzuaren ardura da koordinazio- eta sustapen-lanak egitea euskarazko terminologia bateratu eta normalizatu dadin eta beste administrazio publiko batzuekiko eta arlo horretan diharduten entitate publiko zein pribatuekiko lankidetza eta elkarlana ezar dadin.

1.– El Servicio de Terminología es la unidad, de la Subdirección de Euskera, que gestiona las funciones del IVAP referidas a la terminología jurídico-administrativa en euskera. Asimismo, es el órgano encargado de coordinar e impulsar, como autoridad centralizada en la materia, la unificación, normalización de la terminología del euskera y la colaboración y cooperación con otras Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas en estos ámbitos.

2.– Helburuak betetzeko, Terminologia Zerbitzuak egiteko hauek izango ditu:

2.– Para el cumplimiento de su finalidad, el Servicio de Terminología desarrollará las siguientes funciones:

a) Terminologia-zerbitzuak ematea.

a) La prestación de los servicios de terminología.

b) Euskarazko terminologia juridiko-administratiboa biltzea, hustuketak egitea, fitxak osatu eta aztertzea, eta glosarioak, hiztegi terminologikoak eta abar prestatu eta argitaratzea.

b) La recopilación, vaciado, fichado y estudio de la terminología jurídico-administrativa en euskera, así como la elaboración y publicación de glosarios, diccionarios terminológicos, etc.

c) Euskarazko terminologiaren estandarizazioa eta modernizazioa bultzatzea.

c) Impulsar la estandarización y modernización de la terminología en euskera.

d) Euskarazko terminologiaren arloan, prozedura orokorrak eta gidalerro teknikoak ezartzea, esleituta duen agintaritza funtzional zentralizatua egikarituta.

d) Establecer, en el ejercicio de su autoridad funcional centralizada, normas, reglas y procedimientos de carácter general, así como directrices técnicas en materia de terminología en euskera.

e) Euskalterm terminologia-banku publikoa kudeatzea, bai eta gerora sor daitezkeen beste batzuk ere.

e) Gestionar el banco público de terminología Euskalterm, y aquellos otros que, en su caso, pudieran crearse.

f) Administrazioan maiz eta aldian-aldian sortzen diren administrazio-dokumentuak, inprimaki-ereduak, idazkiak edo komunikazioak berrikustea eta egokitzapen terminologikoa egitea, hau guztia Itzultzaileen Zerbitzu Ofizialarekin eta Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio Zerbitzuko Administrazio Hizkeraren arloarekin koordinaturik.

f) La revisión y adaptación terminológica de los documentos administrativos o de modelos tipo de impresos, escritos o comunicaciones que son producidos habitual o periódicamente, en coordinación con el Servicio Oficial de Traductores y el Área de Lenguaje Administrativo del Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística.

g) Euskarazko terminologia erabiltzea errazteko programa informatikoak, datu-baseak eta bestelako tresna batzuk ezarri eta garatzea.

g) La implantación y desarrollo de programas informáticos, bases de datos y otras herramientas que faciliten la utilización de la terminología en euskera.

h) Terminologian diharduten langileei eta, oro har, euskaraz idazten duten langileei aholkularitza eta laguntza teknikoa ematea. Oro har, euskarazko hizkera eta terminologia juridiko-administratiboaren inguruko galderei erantzutea, eta lan-tresnak eta baliabideak eskaintzea, hala nola banku terminologikoekiko lotura, glosarioak, eta bestelakoak.

h) El asesoramiento y apoyo técnico del personal dedicado a tareas de terminología y, en general, del personal que redacta en euskera. Con carácter general, atenderá las consultas relacionadas con el lenguaje y la terminología jurídico-administrativos en euskera y ofrecerá instrumentos y herramientas de trabajo, tales como conexión a bancos terminológicos, glosarios y otros.

i) Terminologian diharduten langileak prestatu eta beren lanean hobetzeko planak eta programak egitea, hargatik eragotzi gabe langile horien ardura duten administrazio publikoek eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Prestakuntza Zerbitzuak dituzten eskumenak.

i) La preparación de planes y programas de formación y perfeccionamiento del personal dedicado a tareas de terminología sin perjuicio de las competencias correspondientes a las Administraciones Públicas de las cuales dependan y al Servicio de Formación del Instituto Vasco de Administración Pública.

j) Erakundeko liburutegiarekin eta dokumentazio-zentroarekin koordinatuta, zerbitzuaren eskumenekoak diren gaiei buruzko bibliografia eskuratzeko politika zehaztea.

j) Definir la política de adquisiciones bibliográficas en materia de competencia del Servicio, en coordinación con la Biblioteca y Centro de documentación del Instituto.

k) Euskarazko terminologiaren eremuko entitate eta pertsona adituekiko elkarlana eta koordinazioa sustatzea, helburu hauekin:

k) Promover la colaboración con entidades y personas expertas del ámbito de la terminología en euskera y la coordinación entre todas ellas a fin de:

k.1.– Terminologiaren arloan dauden lehentasunak finkatzea.

k.1.– Fijar las prioridades existentes en materia de terminología.

k.2.– Lan-proposamenak egin, eta urteko jarduera-planean jasotzea.

k.2.– Realizar propuestas de trabajo y recogerlas en un plan de actividad anual.

k.3.– Terminologia-lanerako irizpideak proposatzea.

k.3.– Proponer los criterios para los trabajos de terminología.

k.4.– Termino bat baino gehiago dagoenean, termino hobetsia proposatzea.

k.4.– Establecer prioridades entre términos concurrentes.

k.5.– Beste batzuekin batera landutako terminologia-lanak onartzea.

k.5.– Aprobar los trabajos de terminología realizados conjuntamente.

k.6.– Finkatutako terminologia zabaltzeko bideak proposatzea, eta terminologia hori zabaltzea.

k.6.– Proponer las vías para la divulgación de la terminología fijada y difundir dicha terminología.

k.7.– Onetsitako terminologiaren erabilera gomendatzea.

k.7.– Recomendar el uso de la terminología aprobada.

k.8.– Terminologiaren arloan egindako jardueren urteko memoria idaztea.

k.8.– Elaborar una memoria anual de las actividades realizadas en materia de terminología.

k.9.– Terminologiari buruzko oinarrizko azterlanak egitea.

k.9.– Realizar estudios de base en materia de terminología.

l) Euskarazko terminologia juridiko-administratiboaren eremuan, honako hauekiko lankidetza-hitzarmenak eta -akordioak sina daitezen proposatzea: lurralde historikoak eta toki-korporazioak, beste autonomia-erkidego batzuk, Estatuko Administrazio orokorra eta Administrazio instituzionala, eta beste entitate edo pertsona publiko zein pribatu batzuk.

l) Proponer convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con los Territorios Históricos y Corporaciones Locales, con otras Comunidades Autónomas, con la Administración General e Institucional del Estado, así como con otras entidades y personas públicas y privadas en el campo de la terminología jurídico-administrativa en euskera.

m) Zerbitzuan zehaztu diren prozesuak sistematikoki berrikusi eta ebaluatzea.

m) Revisar y evaluar sistemáticamente los procesos definidos en el Servicio.

n) Ordenamendu juridikoak esleitutako beste edozein.

n) Cualesquiera otras que le atribuya el ordenamiento jurídico.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
XEDAPEN KOMUNAK
DISPOSICIONES COMUNES

19. artikulua.– Aurrekontu-araubidea.

Artículo 19.– Régimen presupuestario.

Helburuak betetzeko, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak urteko aurrekontu propioa izango du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren barruan sartuta egongo da.

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Vasco de Administración Pública contará con un presupuesto anual propio, incluido dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

20. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 20.– Recursos económicos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak egindako ekarpenetatik jasotako diru-sarrerez gainera, baliabide hauek ere osatuko dute Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen aurrekontuaren sarreren egoera-orria:

Además de los procedentes de las aportaciones efectuadas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el estado de ingresos del presupuesto del Instituto Vasco de Administración Pública estará compuesto por los siguientes recursos:

a) Erregelamendu bidez ezartzen diren eskubideak: ikastaroen matrikuletarako; tituluak, diplomak eta ziurtagiriak egiteko; ondasunak sortzeko, eta tasak edo prezio publikoak ordaintzea eskatzen duten zerbitzuak emateko.

a) Los derechos que se fijen reglamentariamente para la matrícula de los respectivos cursos, expedición de títulos, diplomas, certificados, producción de bienes y realización de servicios sujetos a tasa o precio público.

b) Edozein pertsona edo entitatek erakundeari emandako dirulaguntza, laguntza edo dohaintzak.

b) Las subvenciones, auxilios y donativos que, a favor del Instituto, se efectúen por cualquier persona o entidad.

c) Erakundeak berak dituen ondasunek ematen duten errenta, Euskadiko Ondarearen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuarekin bat etorriz.

c) Las rentas de sus bienes de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi.

d) Ordenamendu juridikoan aipatzen den beste edozein baliabide.

d) Cualesquiera otros que disponga el ordenamiento jurídico.

21. artikulua.– Egiaztagiriak.

Artículo 21.– Acreditaciones.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak prestakuntza-jardueren diplomak eta bertaratze- eta aprobetxamendu-egiaztagiriak egingo ditu. Halaber, gaitasuna izatea eta jarduera akademikoan edo ikerketa-lanean aritu izana ere egiaztatuko du. Egiaztagiri horiek merezimendu izan daitezke administrazio publikoetako lanpostuak betetzeko lehiaketetan eta hautaketa-prozesuetan.

El Instituto Vasco de Administración Pública expedirá diplomas y certificados de asistencia o aprovechamiento correspondientes a las acciones formativas. Asimismo, certificará la acreditación de la competencia y la actividad académica e investigadora. Estas acreditaciones podrán constituir méritos en los concursos de provisión de plazas y en los procesos selectivos de las distintas administraciones públicas.

22. artikulua.– Azterlanak sustatzea.

Artículo 22.– Promoción de estudios.

Helburuak betetzeko, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak beka, laguntza eta bestelako sustapen-neurrietarako deialdiak egin eta eman ahal izango ditu.

Para la consecución de los fines que tiene atribuidos, el Instituto Vasco de Administración Pública podrá convocar y otorgar becas, ayudas y otras medidas de fomento.

23. artikulua.– Irakasleen eta profesionalen lankidetza sustatzea.

Artículo 23.– Fomento de la colaboración docente y profesional.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak lankidetza eskatu ahal izango die gaitasun nahikoa duten irakasle, profesional edo funtzionarioei, prestakuntza- edo dibulgazio-ekintzetako irakasleak daitezen eta epaimahaietan edo organismoaren beste edozein jarduera propiotan parte har dezaten.

El Instituto Vasco de Administración Pública podrá solicitar la colaboración de personal docente, profesionales o funcionarios cualificados para impartir acciones formativas o divulgativas, participar en tribunales o en cualquier actividad propia del organismo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira dekretu honetan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko nahiz beheragoko xedapen guztiak, eta, bereziki, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen egitura eta eginkizunak arautzen dituen urriaren 16ko 200/2012 Dekretua.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto; y, especialmente, el Decreto 200/2012, de 16 de octubre, por el que se regula la estructura y funciones del Instituto Vasco de Administración Pública.

Aurreko paragrafoan xedatutakoak ez du ezertan eragozten 200/2012 dekretu iraungi berriaren azken xedapenetako lehenengoaren bidez martxoaren 11ko 80/1986 Dekretuan egin zen aldaketak indarrean jarraitzea (80/1986 Dekretua, Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskolaren eraketa, funtzionamendua eta antolaketa arautzen dituena); aldaketa horrek 4. artikuluaren g), h) eta i) letrak erantsi zizkion 80/1986 Dekretuari.

Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá entenderse sin perjuicio del mantenimiento de la vigencia de la modificación realizada, en el Decreto 80/1986, de 11 de marzo -sobre Constitución, Funcionamiento y Organización de «Lurralde eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola-Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos»–, por la Disposición Final Primera del Decreto 200/2012 que ahora se deroga; modificación por la que se adicionaron, a su artículo 4, las letras g), h) e i).

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko maiatzaren 4an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común