Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

88. zk., 2021eko maiatzaren 7a, ostirala

N.º 88, viernes 7 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2592
2592

AGINDUA, 2021eko apirilaren 29koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2020ko abenduaren 2ko Agindua, hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako higiezinetan obrak egiteko eta karpak hornitu eta instalatzeko gastuak finantzatzeko laguntzen deialdia egiten duena (Udalaguntza-2020), aurrekontu-kreditua handitu baita.

ORDEN de 29 de abril de 2021, del Consejero de Educación, de modificación de la Orden de 2 de diciembre de 2020, por la que se convocan ayudas a la financiación de los gastos de ejecución de obras y suministro e instalación de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración Educativa (Udalaguntza-2020), ampliando el crédito presupuestario.

Lehenengoa.– 2020ko abenduaren 2ko Aginduaren bidez (2020ko abenduaren 21eko EHAA, 254. zk.), laguntzen deialdia egiten da (Udalaguntza-2020) hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako higiezinetan obrak egiteko eta karpak hornitu eta instalatzeko gastuak finantzatzeko.

Primero.– La Orden de 2 de diciembre de 2020, por la que se convocan ayudas a la financiación de los gastos de ejecución de obras y suministro e instalación de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-2020) (BOPV n.º 254, de 21 de diciembre de 2020)

Bigarrena.– 2. artikuluan (Kreditu erabilgarria) hau dago adierazita: «Agindu honetan aipatzen diren laguntzetarako sei milioi (6.000.000) euro bideratuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan 2021erako ezarritako aurrekontu-partidaren kontura.»

Segundo.– El Artículo 2.– Crédito disponible, indica que «Se destinan al objeto de las ayudas a las que se refiere la presente Orden seis millones (6.000.000) de euros, con cargo a la partida presupuestaria para el año 2021 establecida al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.»

Laguntza-eskabideak aurkezteko epea amaituta, 468 eskabide egin dira, eta horietatik 415 eskaerak bete dituzte laguntza jasotzeko baldintzak. Hala ere, 6.000.000,00 euroko zuzkidura ekonomikoa ez da nahikoa eskaera guztiei erantzuteko.

Vencido el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda, se han formulado 468 solicitudes, de las que 415 solicitudes cumplen los requisitos para acceder a la misma. No obstante, la dotación económica indicada por importe de 6.000.000,00 €, no alcanza para atender a todas las solicitudes.

2019-2023 Hezkuntza Azpiegituren Plana kontuan hartuta, egin beharreko jardukerak sustatzeko eta aurrekontu-kredituaren saldo erabilgarria dagoenez, egokitzat jo da aurrekontu-kreditua 4.165.953,41 euroan handitzea, eskaera onargarri guztiei erantzuteko. Horregatik guztiagatik, kreditu erabilgarria 10.165.953,41 eurokoa da. Horrenbestez, hau

Teniendo en cuenta el Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023, a fin de incentivar las actuaciones a desarrollar y existiendo saldo de crédito presupuestario disponible, se considera procedente ampliar el crédito presupuestario en 4.165.953,41 €, a fin de atender todas las solicitudes admisibles. Por todo ello, el crédito disponible asciende a 10.165.953,41 €. En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Hezkuntza Administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako higiezinetan obrak egiteko eta karpak hornitu eta instalatzeko gastuak finantzatzeko laguntzen deialdia egiten duen Hezkuntzako sailburuaren 2020ko abenduaren 2ko Aginduaren (Udalaguntza-2020) bigarren artikulua aldatzea, eta honela uztea:

Primero.– Modificar el artículo segundo de la Orden de 2 de diciembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan ayudas a la financiación de los gastos de ejecución de obras y suministro e instalación de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-2020), que queda redactado de la siguiente manera:

2. artikulua.– kreditu erabilgarria.

Artículo 2.– Crédito disponible.

1.– Agindu honetan aipatutako laguntzetarako, 10.165.953,41 euro erabiliko dira.

1.– Se destinan al objeto de las ayudas a las que se refiere la presente Orden 10.165.953,41 euros.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, honen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados y las interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses del día siguiente al de su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de abril de 2021.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común