Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

87. zk., 2021eko maiatzaren 6a, osteguna

N.º 87, jueves 6 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
2569
2569

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 20koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 31ko Erabakia, 2021eko «Zabaldu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi, deialdia egini eta argitaratzekoa.

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Zabaldu» 2021 y se ordena su publicación.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluak 2021eko martxoaren 31ko bilkuran hartutako Erabakiaren arabera, 2021eko «Zabaldu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratu ziren, publikotasuna emateko ondoreekin. Horrenbestez, honako hau

Habiéndose adoptado por el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, en su sesión celebrada el 31 de marzo de 2021, el Acuerdo por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Zabaldu» 2021 y se ordena su publicación, y a los efectos de darle la debida publicidad,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea 2021eko «Zabaldu» laguntzen programaren oinarri arautzaileen onespenari eta deialdiari buruzko erabakia, idatzi honetan eranskin gisa atxiki dena.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el Acuerdo por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Zabaldu» 2021 y se ordena su publicación, que figura como anexo a la presente.

Bilbao, 2021eko apirilaren 20a.

En Bilbao, a 20 de abril de 2021.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze zuzendaria,

La Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

MARÍA AINHOA ONDARZABAL IZAGUIRRE.

MARÍA AINHOA ONDARZABAL IZAGUIRRE.

ERANSKINA, SPRI-ENPRESA GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAREN NAZIOARTEKOTZE ZUZENDARIAREN 2021EKO APIRILAREN 20KO EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2021, DE LA DIRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SPRI-ENPRESA GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN ERABAKIA, 2021EKO MARTXOAREN 31KOA, ZEINAREN BIDEZ ONARTZEN ETA ARGITARATZEN BAITIRA 2021EKO «ZABALDU» LAGUNTZA-PROGRAMA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK ETA DEIALDIA EGITEN BAITA
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 31 DE MARZO DE 2021 POR EL QUE SE PROCEDE A LA APROBACIÓN Y CONVOCATORIA DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «ZABALDU» 2021 Y SE ORDENA SU PUBLICACIÓN

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, esleituta ditu honako hauek sustatzeko jarduerak: industria eta enpresa-jarduera, industria-sektoreko inbertsioa, garapena, dibertsifikazioa eta lehiakortasuna, berrikuntza, nazioartekotzea, informazioaren eta ezagutzaren gizartearen garapena eta enpresa-jarduera ekintzailearen sustapena Euskal Autonomia Erkidegoan.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial, la inversión, el desarrollo, la diversificación y la competitividad industrial, la innovación, la internacionalización, el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y el fomento de la actividad emprendedora empresarial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Horri dagokionez, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak zenbait ekintza garatu izan ditu euskal enpresak nazioartekotzeko. Jarduketa horien artean daude euskal enpresak nazioarte mailan hobeto kokatuta egoten laguntzen duten laguntza-programak.

A este aspecto, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, viene desarrollando diversas acciones encaminadas a impulsar la internacionalización de las empresas vascas. Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se intenta mejorar el posicionamiento internacional de nuestras empresas.

Ondorioz, laguntza-programa hau helburu nagusi bati begira diseinatu da: nazioarte mailan presentzia gutxi duten euskal enpresak atzerrian ezagutarazteko ekintzak sustatzea.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de promover acciones que apoyen a las empresas vascas poco internacionalizadas, a incrementar su presencia en el exterior.

Bestalde, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak, zeinak onetsi zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak, 48.5 artikuluan agintzen die Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren bidez finantzatutako finantza-erakunde guztiei dirulaguntza-jarduera publizitatearen printzipioari, besteak beste, egokitzeko.

Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, ordena en su artículo 48.5 a toda entidad financiada por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a ajustar su actividad subvencional, entre otros, al principio de publicidad.

Azaldutakoaren ondorioz, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
ACUERDO:

Lehenengoa.– Zabaldu 2021 laguntza-programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onestea. Programa horren edukia ebazpen honen I. eranskinean jasotzen da.

Primero.– Aprobar las bases reguladoras y las convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Zabaldu» 2021, cuyo contenido se adjunta a modo de Anexo 1 al presente Acuerdo.

Bigarrena.– SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze Zuzendaritzari ahalmenak ematea ebazpen hau argitaratzeko eta indarrean jartzeko beharrezkoak diren izapide-egintzak egin ditzan.

Segundo.– Facultar a la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a la realización de todos los actos de trámite que procedan para la publicación y entrada en vigor del presente acuerdo.

Hirugarrena.– Ebazpen honen aurka, interesdunak aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango du SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Administrazio Kontseiluaren aurrean; horretarako, hilabeteko epea izango du, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango du, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Tercero.– Contra el presente acuerdo, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación del presente acuerdo, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación del presente acuerdo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua ematea.

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Erabakiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Acuerdo surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

ERANSKINA
ANEXO
ZABALDU 2021 LAGUNTZA-PROGRAMA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS ZABALDU 2021

XII. Legegintzaldiaren gobernu-programak, Industria eta Nazioartekotze eremuaren barruan, bere lehenengo ardatzean (Oparotasuna) 18 zenbakiko konpromisoa jasotzen du: Euskal enpresak nazioartekotzea.

El Programa de Gobierno de la XII legislatura contempla en su eje primero Prosperidad, enmarcado en el ámbito de Industria e Internacionalización, el compromiso número 18: Internacionalización de las empresas vascas.

Gobernu-programa horren aginduz, konpromiso hori Gobernuaren Industria eta Nazioartekotze Plan Estrategikoan eta Enpresen Nazioartekotzerako Programan zehaztu beharko da, eta izan behar dituen gutxieneko edukien artean, lehenengo apartatuko eduki hau nabarmentzen da: «enpresen nazioartekotzeari finantza-laguntza emateko programen garapena».

Por mandato del referido Programa de Gobierno, dicho compromiso deberá detallarse en los correspondientes Plan estratégico de Industria e Internacionalización y Programa de Internacionalización Empresarial de Gobierno con unos contenidos mínimos entre los cuales destaca en su apartado primero; el «desarrollo de programas de apoyo financiero a la internacionalización empresarial».

Horrela, aurreko legegintzaldietan hasitako sustapen-politika publikoari jarraipena ematen zaio; hau da, nazioartekotze-mailan sartzen ari diren enpresak sustatzeko ekimenei laguntza ematen zaie; izan ere, sustapen-ekimen horiek beharrezkoak dira enpresek kanpoko merkatuetara sartzeko oztopoak gainditzeko.

De este modo, se da continuidad a una política pública de fomento iniciada en legislaturas anteriores consistente en facilitar un apoyo a las iniciativas de promoción de las empresas incipientes en la internacionalización que son necesarias para sortear las barreras de acceso a los mercados exteriores.

Zabaldu programa tresnaren bidez, laguntza ematen zaie funts galdurako dirulaguntzei, estrategia eta eragiketen arloko aholkularitzako gastuak arintzeko, eta kanpoko merkatuetara sartu nahi duten enpresak sustatzeko eta egokitzeko gastuak arintzeko.

El programa Zabaldu es la herramienta que da apoyo en subvenciones a fondo perdido para aliviar los gastos necesarios en materia de consultoría estratégica y operacional, así como otros gastos de promoción y de adecuación organizativa de las empresas para acometer el acceso a los mercados exteriores.

Azkenik, programa hau erakundeak 2021eko ekitaldirako onartutako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan jasota dago, Administrazio Kontseiluaren 2021eko abenduaren 15eko erabakiaren bidez.

El presente programa se encuentra recogido en el Plan estratégico de Subvenciones de la entidad aprobado para el ejercicio 2021, mediante acuerdo del Consejo de Administración de 15 de diciembre de 2021.

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Zabaldu programak bat egiten du Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren helburuekin, zeinak jasotzen baitira XII. Legegintzaldiaren gobernu-programan eta helburu horiek garatzen dituzten plangintza estrategikoko tresnetan. Zabaldu programaren helburua da nazioartekotze prozesuetan hasten ari diren enpresei laguntzea, kanpoko merkatuetan presentzia handiagoa izan dezaten eta nazioartekotze-prozesuetan garapen iraunkorra sustatzeko.

El programa Zabaldu, alineado con los objetivos del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco recogidos en el programa de Gobierno de la XII legislatura y en los instrumentos de planificación estratégica que lo desarrollen, tiene como objeto ayudar a las empresas incipientes en los procesos de internacionalización a aumentar su presencia en mercados exteriores y a promover el desarrollo sostenible a lo largo de sus procesos de internacionalización.

2. artikulua.– Laguntzen izaera.

Artículo 2.– Naturaleza de las ayudas.

1.– Programa hau Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.3 artikuluak jasotako printzipioen mendean dago.

1.– El presente programa está sometido a los principios del artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Zabaldu programaren laguntzak eskatutako baldintzak betetzen dituzten eskaerak jasotzen diren hurrenkera-prozeduraren arabera izapidetuko dira. Aurrekoarekin bat etorrita, laguntza horiek behar bezala jasotako eskabideak ondoz ondo aitortzeko prozeduraren arabera emango dira. Ildo horretatik, banaka eta ordenatuta ebatziko dira, eskabidea oinarri hauetan eskatutako dokumentazio guztiarekin osatu den unearen arabera.

2.– Las ayudas del programa Zabaldu se tramitarán conforme al procedimiento de reconocimiento sucesivo de las solicitudes recibidas que cumplan los requisitos exigidos. En coherencia, las ayudas se resolverán de forma individual y ordenada a partir del momento en que las correspondientes solicitudes hayan sido completadas con toda la documentación requerida en estas bases.

3.– Programa honen bidez ematen diren laguntzak garrantzi gutxikoak edo minimis laguntzak dira, eta beraz, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduak ezarritakoaren mende daude.

3.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas de menor importancia o de minimis, sujetas por tanto a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

4.– Programa honen bidez ematen diren laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak dira.

4.– Las ayudas que se concedan en el marco del presente Programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos Económicos.

1.– 21. artikuluan ezarritako helbururako bideratutako baliabide ekonomikoak 3.000.000 eurokoak dira, eta SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan beren-beregi ezarritako aurrekontu-zuzkiduretatik etorriko dira. Aurrekontu horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sartuta daude.

1.– Los recursos económicos destinados a la finalidad establecida en el artículo 1 ascienden a la cantidad de 3.000.000 de euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Deialdirako funtsak agortzen badira, dirulaguntzak emateko prozedura amaitutzat joko da, eta, beraz, funtsak agortu direla argitaratu ondoren jasotzen diren eskaerak ez dira onartuko. Diru-zuzkidura agortzen den unean ebazpenaren zain dauden eskaerak aipatutako arrazoiagatik ezetsiko dira, dagokion ebazpenaren bidez. Funtsak agortzeari buruzko adierazpena SPRI- Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez egingo da. Ebazpen hori SPRIren webgunean (www.spri.eus/Zabaldu) eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– El agotamiento de los fondos destinados a la convocatoria implicará la terminación del procedimiento de ayudas y, por tanto, la inadmisibilidad de las solicitudes que pudieran presentarse posteriormente a la publicación de dicho agotamiento de fondos. En el caso de las anteriormente presentadas que se encuentren pendientes de resolución en el momento de agotarse la dotación, habrán de ser desestimadas por tal motivo, mediante la resolución correspondiente. La declaración del agotamiento de fondos se realizará mediante resolución de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, publicada en su página web www.spri.eus/Zabaldu y en el Boletín Oficial del País Vasco.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak eta laguntzen onuradun izateko baldintzak.

Artículo 4.– Empresas Beneficiarias y requisitos para acceder a dicha condición.

1.– Oinarri hauetako dirulaguntzen onuradun izan daitezke Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako edo EAEn ekoizpen-instalazioa duten mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak, deialdi honen aurretik eratu badira, 2020an beren esportazio-jarduna ez bada fakturazio osoaren % 50etik gorakoa izan, eta nazioarteko estrategia hasi edo finkatu nahi badute.

1.– Podrán ser beneficiarias del programa las microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMEs) radicadas o con instalaciones productivas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se hayan constituido con anterioridad a esta convocatoria, cuya actividad exportadora no supere el 50 % de su facturación total en el año 2020 y que desean iniciar o consolidar su estrategia internacional.

ETE moduan zer hartu behar den jakiteko, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioan mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruz xedatutakoa hartu da kontuan.

La definición de PYME se aplica atendiendo a lo especificado en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

2.– Laguntza ekonomikoen onuradun izateko artikulu honetan ezarritako baldintzak, eskabidea aurkezten denetik laguntza likidatu arte, bete beharko dira.

2.– El cumplimiento de los requisitos señalados en el presente artículo para ser beneficiario de las subvenciones, habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

3.– Deialdiaren dirulaguntzak ezingo dituzte jaso honako hauek:

3.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria quienes:

a) Soilik bitartekaritza-lanak eta/edo hirugarrenen produktuak saltzen dituztenek.

a) Únicamente realicen labores de intermediación y/o solo distribuyan productos de terceros.

b) Europar Batasunaren barruko hurbileko merkataritza-eragiketak soilik sustatzen dituztenek.

b) Únicamente promuevan operaciones de comercio intracomunitario de proximidad.

c) Halaber, honako hauek ezin daitezke Zabaldu programaren onuradun izan:

c) Asimismo, no podrán resultar beneficiarias del programa Zabaldu:

c.1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 eta 13.3 artikuluetan deskribatutako egoeraren batean dauden enpresak; laguntza bat legez kontrakotzat edo barne-merkatuarekin bateraezintzat adierazi duen Europako Batzordearen aurretiko adierazpen baten ondoren laguntza hori berreskuratzeko agindu baten zain dauden enpresak; krisi-egoeran dauden enpresak, krisian dauden enpresa ez-finantzarioen salbamendu eta berregituraketako estatuko laguntzei buruzko Gidalerroen (DO C 249 2014-07-31) definizioaren arabera.

c.1.– Las empresas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, así como las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014).

c.2.– Dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea galarazten dien zigor eta administrazioaren arloko zehapena jaso duten enpresak, eta laguntzak jasotzeko ezgaitzen dituen legezko debekuetan sartuta daudenak. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoaren arabera, sexua dela-eta inor baztertzeagatik gertatutakoak ere sartzen dira debeku horietan.

c.2.– Las empresas que se encuentren sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o hallarse incursas en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

c.3.– Hasitako ekitaldi fiskalean eta aurreko bi ekitaldietan zehar guztira 200.000 euro baino gehiagoko minimis laguntza jaso duten enpresak.

c.3.– Las empresas que hayan recibido una ayuda total de minimis superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios anteriores.

c.4.– Zabaldu programaren laguntzetatik kanpo geratzen dira 1/1997 Legegintza-dekretuaren 50. artikuluaren kasuetan eta 38/2003 Legearen 13. artikuluan onuradun ez izateko ezarritako kasuetan dauden enpresak, zehazki, kasu hauetan:

c.4.– Asimismo quedarán excluidas del apoyo público del programa Zabaldu, las empresas que incurran en los supuestos del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997 y en los del artículo 13 de la Ley 38/2003 que determinen que no pueda obtenerse la condición de beneficiario, y en relación con ellos, en particular:

– Enpresak eta/edo bere erakunde laguntzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea, eta muga-eguneratutako, erreklamatutako eta ordaindu gabeko zorrak edukitzea Eusko Jaurlaritzarekin edo SPRI Taldeko enpresaren batekin.

– No estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Tesorería General de la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras, sin tener asimismo deudas vencidas, reclamadas y no abonadas con el Gobierno Vasco así como cualquiera de las empresas del Grupo SPRI.

– Edozein administrazioren edo haren sektore publikoko erakundeek emandako laguntzak edo dirulaguntzak direla-eta diru-kopurua itzultzeko betebeharra oraindik beteta ez edukitzea. Ezin dira deialdi honetara aurkeztu laguntza publikoak direla-eta zehapen-prozedura batean zehapen irmoa jaso dutenak, edo izaera bereko laguntzak jasotzea galarazten duen prozeduraren batean daudenak (zehapena betetzeko epea ez bada oraindik amaitu). Dirulaguntzak direla-eta oraindik ere izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozedura batean badago enpresa, prozeduraren emaitzari begiratu beharko zaio dirulaguntza emateko eta ordaintzeko.

– Tener pendientes obligaciones de reintegro de cantidades correspondientes a ayudas o subvenciones provenientes de presupuestos públicos de cualquier Administración o entidad perteneciente a sus sectores públicos. Tampoco podrán concurrir a la presente convocatoria quienes hubieren sido sancionados con carácter firme en un procedimiento sancionador que tuviere por origen la concesión de ayudas públicas o cualquier otro que impida la concurrencia a programas de esta naturaleza y se encuentren en el tiempo de cumplimiento de la sanción. Si la empresa se encuentra incursa en un procedimiento de reintegro o sanción de esta naturaleza, la concesión o en su caso, el pago de la ayuda, quedarán condicionados al resultado del mismo.

– Edozein prozeduratan kaudimengabearen adierazpena jaso izana, konkurtsoaren adierazpena eskatu izana, konkurtsoaren adierazpena jaso izana, esku-hartze judizialaren menpean egotea edo Lege Konkurtsalaren arabera desgaituak gertatu izana, konkurtsoa kalifikatzeko epaian ezarritako desgaikuntza-epea artean amaitu barik dagoela.

– Haber sido declaradas insolventes en procedimiento alguno, solicitado la declaración de concurso, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

– Armen ekoizpen, salerosketa eta finantzaketa arloan aritzea, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren abenduaren 28ko 14/2007 Legean ezarritakoarekin bat etorrita.

– Que se dediquen a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

d) Azkenik, eskaerak baztertuko dira, baldin eta eskaera aurkezten duen enpresak eta haren legezko ordezkariak epai irmoen bidezko zigorra jaso badu laneko osasunaren aurkako delituak egiteagatik, edo zigor irmoa jaso badu arlo horretako administrazioko arau-hauste oso larriak egiteagatik deialdiaren aurreko 5 urteetan zehar.

d) Finalmente, no serán atendidas solicitudes en los casos en los que la empresa, y/o sus representantes legales hayan sido condenados mediante sentencia firme por cometer delitos contra la salud laboral o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de 5 años anteriores a la fecha de la presente convocatoria.

e) Laguntza bat legez kontrakotzat edo barne-merkatuarekin bateraezintzat adierazi duen Europako Batzordearen aurretiko adierazpen baten ondoren laguntza hori berreskuratzeko agindu baten zain dauden eta EBrekin zorretan dauden enpresak deialditik kanpo geratzen dira, bai eta krisi-egoeran dauden enpresak ere, krisian dauden enpresa ez-finantzarioen salbamendu eta berregituraketako estatuko laguntzei buruzko Gidalerroen (DO C 249 2014-07-31) definizioaren arabera.

e) Quedan excluidas las empresas con deudas a la UE sujetas a una orden de recuperación de ayudas pendiente, tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, así como las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C 249, 31-07-2014).

5. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen ekintza eta gastuak.

Artículo 5.– Acciones y gastos subvencionables.

1.– Zabaldu programaren esparruan diruz lagundu daitezkeen enpresen jarduketak mota hauetakoak dira:

1.– En el marco del programa Zabaldu las acciones de las empresas que son susceptibles de apoyo se dividen en:

a) Enpresak nazioartekotzerako sustatu eta egokitzeko jarduketak.

a) Acciones de promoción y adecuación de las empresas para la internacionalización.

a.1.– Kanpoko aholkulariek egindako nazioartekotze-estrategia bat egitea.

a.1.– Elaboración de una estrategia de internacionalización realizada por consultora externa.

a.2.– Industria-jabetzari eta homologazioei lotutako gastuak:

a.2.– Gastos asociados a la propiedad industrial y homologaciones:

– Patente eta marken erregistroa: kudeaketa-gastuak diruz lagunduko dira, bai eta helmugako herrialdeko erregistro ofizialetako inskripzio tasak ere.

– Registro de patentes y marcas: se subvencionarán los gastos de gestión, así como las tasas de inscripción en los registros oficiales del país destino.

– Homologazioa eta egiaztapena: diruz lagunduko dira helmugako herrialdean erakunde egiaztatuek egindako homologazioen ondoriozko gastuak, bai eta atzerrian bezero handien aurrean egindako egiaztapenak eta aurrekalifikazioak.

– Homologación y certificación: se subvencionarán los gastos derivados de las homologaciones exigidas en el país de destino realizadas por entidades acreditadas, así como las certificaciones y precalificaciones ante grandes clientes en el exterior.

a.3.– Azokei lotutako gastuak:

a.3.– Gastos asociados a las Ferias:

– Nazioarte mailako azoketan parte hartzea, erakusle moduan, baldin eta enpresak ez badu parte hartzen ekitaldi berean beste administrazio, elkarte edo kluster batekin laguntza ekonomikoa jasoz edo prezio publiko bati lotuta. Kasu horretan, dirulaguntza emango da, azoka bakoitzeko, espazioa alokatzeko, standa apaintzeko eta bidaia-poltsa baterako, 4 eranskinaren arabera.

– Participación en ferias internacionales como expositor, siempre y cuando la empresa no participe con otra administración, asociación o clúster en el mismo evento recibiendo apoyo económico o sujeto a precio público. En este caso, será subvencionable el alquiler del espacio, la decoración del stand y una bolsa de viaje por feria según Anexo 4.

– Nazioarteko kongresuetan, foro espezializatuetan eta azoketan parte hartzea, bisitari gisa: inskripzio-tasarako eta bidaia-poltsa baterako dirulaguntza eman ahal izango da, 4 eranskinaren arabera.

– Participación en congresos, foros especializados y ferias internacionales como visitante: se considerará como susceptible de apoyo la cuota de inscripción y una bolsa de viaje según Anexo 4.

– Nazioarteko kongresuetan, foro espezializatuetan eta azoketan parte hartzea, on line formatuan. Inskripzio-tasarako eta beharrezko beste gastu batzuetarako dirulaguntza eman ahal izango da.

– Participación en congresos, foros especializados y ferias internacionales en formato online: se considerarán como susceptibles de apoyo la cuota de inscripción y otros gastos necesarios.

a.4.– Bidaiak:

a.4.– Viajes:

– Merkatuak aztertzeko eta/edo bezero izan daitezkeen enpresekin harremanetan jartzeko prospekzio-bidaiak. Laguntza bidaia-poltsa izango da, destinoaren arabera kalkulatuta, 4 eranskinak zehaztu duenarekin bat.

– Viajes de prospección para analizar mercados y/o contactar con empresas potenciales clientes. El apoyo consistirá en bolsas de viajes calculadas según destino de acuerdo a lo definido en el Anexo 4.

– Alderantzizko misioak, bezero izan daitezkeen enpresak gonbidatzea.

– Misiones inversas, invitaciones a empresas potenciales clientes.

Kasu bietan, dirulaguntza emango da garraio- eta ostatu-gastuetarako.

En ambos casos, se considerarán subvencionables gastos de transporte y alojamiento.

a.5.– Komunikazio eta marketineko gastuak:

a.5.– Gastos de comunicación y marketing:

– Zabalkunde eta sustapen materiala helmuga-herrialdera egokitzea, hango hizkuntza ofizialean edo ingelesez eginda.

– Adecuación del material de difusión y promoción al país de destino, realizado en el idioma oficial o en inglés.

– Katalogoak, liburuxkak eta kartelak egitea, web-orriak sortzea eta abian jartzea eta, gero, nazioarteko merkatura egokitzea. Mantentze hutsa kanpoan geratzen da.

– Elaboración de catálogos, folletos, carteles, así como la creación y puesta en marcha de páginas web y sus posteriores adaptaciones al mercado internacional. Queda excluido el simple mantenimiento.

– Publizitatea: helmugako herrialdean eragina duten komunikabide sektorialetan publizitate-espazioak kontratatzea eta materiala sortzea, bai eta produktua eta/edo zerbitzua merkaturatzeko publizitate digitalaren gastuak ere.

– Publicidad: creación del material y contratación de espacios publicitarios en medios sectoriales con influencia en el país destino, así como gastos de publicidad digital del lanzamiento del producto y/o servicio.

– Produktu edo zerbitzuen aurkezpenak, sustapenak eta aldi baterako erakusketak helmuga herrialdeko merkataritza-guneetan.

– Presentaciones de productos o servicios, promociones y exposiciones temporales en corners de centros comerciales en el país de destino.

– Harreman publikoak: helmugako herrialdean produktuak eta/edo zerbitzuak merkaturatzeko publizitate-agentzien kontratazioko gastuak.

– Relaciones públicas: gastos de contratación de agencias de publicidad para el lanzamiento de productos y/o servicios en el país de destino.

– Sustapen-formatu berriak garatzea merkatuetarako sarbidea hobetzeko, 2020ko osasun-krisiaren ondoriozko egoera berriaren testuinguruan.

– Desarrollo de nuevos formatos promocionales para mejorar el acceso a mercados en el contexto de la nueva situación derivada de la crisis sanitaria de 2020.

a.6.– Kanpoko aholkularitzak egindako iraunkortasunari buruzko txostenak, enpresak helmugako herrialdean duen inpaktua aztertzen dutenak, Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren helburuak kontuan hartuta.

a.6.– Informes de sostenibilidad que analicen el impacto de la empresa en el país destino atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 realizados por consultora externa.

a.7.– Eskabidearen ekitaldian eratutako merkataritza- eta/edo ekoizpen-arloko kanpo-ezarpenei lotutako gastuak: ezarri nahi diren proiektuei buruzko bideragarritasun azterlanak, eraketa-gastuak, negozio-planak egiteko aholkularitza, due diligence eta lotutako auditoretzak eta lehenengo urteko beste ezarpen-gastu arrunt batzuk.

a.7.– Gastos asociados a las implantaciones exteriores comerciales y/o productivas constituidas en el ejercicio de la solicitud: estudio de viabilidad de los potenciales proyectos de implantación, gastos de constitución, consultorías para la realización de planes de negocio, due diligence y auditorias asociadas y otros gastos corrientes de establecimiento durante el primer año.

a.8.– Talentua: kanpo-eragiketetarako langileen hautaketa.

a.8.– Talento: selección de personal destinado a operaciones exteriores.

b) Aholkularitza operazional edo estrategikoan oinarritutako ekintzak, merkatu interesgarrietan sartzen eta jarduten laguntzeko.

b) Acciones soportadas en consultoría operacional o estratégica para facilitar la introducción y la operativa en los mercados de interés.

Kasu horietan, eta BasqueTrade & Investment – Nazioartekotze Euskal Agentziak aholkularitza-zerbitzuak kanpoko sareko bulegoen bidez eskaintzen dituen herrialdeetan, laguntza publikoa ahal dela zerbitzu gisa eskainiko da. Horretarako, zerbitzuak emateko eskabideak info@basquetrade.eus helbide elektronikora bidali beharko dira.info@basquetrade.eus

En estos casos y en los países donde BasqueTrade & Investment – Agencia Vasca de Internacionalización ofrece dichos servicios de consultoría a través de las oficinas de su Red exterior, el apoyo público se ofertará preferentemente como servicio. A tal efecto, las solicitudes de prestación de servicios deberán remitirse a la dirección de correo electrónico «info@basquetrade.eus».

Ondorioz, Zabaldu programan bakarrik aurkez daitezke 3 eranskineko kategorietan sailkatutako ekintzak (aholkularitza operazional edo estrategikoa) BasqueTrade & Investment – Nazioartekotze Euskal Agentziak, bere baliabideen plangintzan oinarrituta, berariaz eta modu arrazoituan ukatu badu enpresari zerbitzua ematea, salbu eta gastua dirulaguntza eskatu baino lehen egin bada.

En consecuencia, únicamente podrán presentarse al programa Zabaldu acciones clasificadas bajo estas categorías definidas en el Anexo 3 como de consultoría operacional o estratégica en el caso de que BasqueTrade & Investment – Agencia Vasca de Internacionalización, en razón de la planificación de sus recursos, haya denegado expresamente, de manera motivada y por escrito ofrecer el servicio a la empresa, salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la publicación del Programa en el BOPV.

2.– Diruz lagundu daitezkeen ekintzak 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean egindakoak izan behar dira.

2.– Serán objeto de ayuda las acciones efectuadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

3.– Merkataritzako agente eta ordezkarien kostuetarako ez da laguntzarik emango.

3.– No se apoyará el coste de agentes y representantes de comercio.

4.– Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) ez da diruz lagunduko, eta, oro har, edozein motatako tasa edo kontribuzioa ere ez.

4.– No será subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y en general todo tipo de impuesto tasa o contribución.

5.– Dirulaguntza jaso dezaketen gastuen eskuratze-kostua ezin da inola ere izan merkatuko balioa baino handiagoa.

5.– En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

6.– Diruz lagundu nahi diren lan guztiak egiteko, egokitzat jotzen den kasuetan, enpresa espezializatuak azpikontratatu daitezke. Kasu horretan, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak kontratazio publikoaren arloan kontratu txikirako indarrean dagoen araudian zehaztutakoa gainditzen duenean, gutxienez hornitzaile desberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu onuradunak, obrarako, zerbitzua emateko edo ondasuna jasotzeko konpromisoa kontratatu baino lehen, salbu eta, bere ezaugarriak bereziak izateagatik, merkatuan ez badago erakunde nahikorik lan hori egiteko, zerbitzua emateko edo hornitzeko, edo, salbu eta gastua dirulaguntza eskatu baino lehen egin bada.

6.– La ejecución de los trabajos objeto de subvención podrá, en aquellos casos en los que sea procedente, ser totalmente subcontratada a empresas especializadas, en cuyo caso, en aplicación de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa vigente en materia de contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contrata del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

7.– Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 29 artikuluaren arabera, honako hau joko da azpikontrataziotzat: erakunde onuradunak hirugarren erakunde edo pertsona batekin hitzartzen duenean dirulaguntzaren xedeko jarduera oso-osorik edo zati bat egitea. Azpikontratazioaren kontzeptu horretatik kanpo gelditzen da onuradunak diruz lagundutako jarduera bere kabuz gauzatzeko egin behar dituen gastuen kontratazioa. Horri dagokionez, hirugarrenen azpikontratazioa edo kontratazioa diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 100era iritsi ahal izango da, eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 29. artikuluan jasotako gainerako aurreikuspenak aplikatuko dira diruz lagundutako jarduerak egiteko hirugarrenen azpikontrataziorako edo kontrataziorako.

7.– Conforme a lo previsto en el artículo 29 de la LGS, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. A este respecto, la subcontratación o contratación de terceros podrá alcanzar hasta el 100 % del importe de la actividad subvencionada, resultando de aplicación para la subcontratación o contratación de terceros de las actividades subvencionadas las restantes previsiones recogidas en el citado artículo 29 de la LGS.

6. artikulua.– Laguntza eskabidea.

Artículo 6.– Solicitudes de ayuda.

1.– Eskatzaileek gehienez hiru eskaera aurkez ditzakete Zabaldu programaren deialdi honetan.

1.– Las solicitantes podrán presentar en esta convocatoria del programa Zabaldu un máximo de tres solicitudes.

2.– Lehenengo eskabideak nazioartekotzeari buruzko proiektu oso bat izan beharko du; horretaz gain, ekitaldian zehar planifikatutako ekintzak eta 3 eranskinean ez dauden 2 ekintza gutxienez jaso beharko ditu.

2.– La primera solicitud deberá contemplar un proyecto de internacionalización completo con acciones planificadas durante el ejercicio y con un mínimo de 2 acciones diferentes de las recogidas en el Anexo 3.

3.– Bigarren edo hirugarren eskaerak, lehen eskaeraren ondoren aurkez daitezkeenak, hasierako eskaeran aurreikusita ez dauden ekintzak estaltzera bideratuta egon beharko dute, eta ekintza horien egokitasuna behar bezala justifikatuta egon beharko du, kasuan kasuko merkatuetan gerora sortutako inguruabarren ondorioz. Bigarren eta/edo hirugarren eskaeran gehienez ere 2 ekintza aurkeztu daitezke eskaera bakoitzeko.

3.– La segunda o tercera solicitud que eventualmente podrían presentarse de modo sucesivo a la primera solicitud, deberán estar dirigidas a cubrir acciones no previstas en la solicitud inicial y cuya oportunidad esté suficientemente justificada en circunstancias sobrevenidas en los correspondientes mercados. El número máximo de acciones que podrán presentarse en el caso de segundas y/o terceras solicitudes es de 2 acciones por cada una de ellas.

7. artikulua.– Ebaluazio-irizpideak.

Artículo 7.– Criterios de valoración.

Dirulaguntzak onuradunak izateko irizpideak bete dituztela egiaztatu duten enpresei emango zaizkie, eta, betiere, balorazio irizpide hauen arabera:

Las subvenciones se otorgarán a las empresas que hubieran acreditado cumplir los requisitos para ser beneficiarias y siempre de acuerdo a los siguientes criterios de valoración.

– 1. irizpidea: Nazioartekotze-estrategia dirulaguntzaren helburu diren ekimenen nazioartekotze-estrategiaren kalitatea hartuko da kontuan. Irizpide honen balorazioan, analisi orokorra egingo da, 6 eranskineko atal hauetako puntuazio partzialetatik abiatuta: gaitasuna, merkatuak, sarrera motak, produktua/zerbitzua, sustapen politika, produktuaren kalitatea eta bideragarritasuna, eragina enpresan eta eragina ingurunean.

– Criterio 1: Estrategia de Internacionalización: se tendrá en cuenta la calidad de la estrategia de internacionalización en la cual se enmarcan las iniciativas para las cuales se solicita la subvención. En la valoración de este criterio se realizará un análisis de conjunto a partir de las puntuaciones parciales en los siguientes apartados contenidos en el Anexo 6; a saber: Capacidad, Mercados, Formas de entrada, Producto / servicio, Política de promoción, Calidad y Factibilidad del proyecto, Impacto sobre la empresa e Impacto sobre el entorno.

– 2. irizpidea: xede-merkatuak eta xede-herrialdeak. Eusko Jaurlaritzaren Nazioartekotze Plan Estrategikoaren lehentasunezko merkatuekin lerrokatuta egotea hartuko da kontuan. Amaierako puntuazioa Nazioartekotze Estrategian agertzen diren merkatu guztien arteko baliorik altuena izango da.

– Criterio 2: Mercados y Países Objetivo: se tendrá en cuenta el alineamiento con los mercados prioritarios de la Estrategia de Internacionalización del Gobierno Vasco. La puntuación final se calculará tomando en cuenta de entre todos los mercados contemplados en la estrategia de Internacionalización el de mejor alineación.

– 3. irizpidea: Eragina ingurunean: Lurraldeko lehiakortasun orokorraren eta EAEn lanpostu-sorreraren gaineko eragina hartuko da kontuan.

– Criterio 3: Impacto sobre el Entorno: se tendrá en cuenta el impacto sobre la competitividad general del territorio con efecto positivo sobre la creación de empleo en la CAE.

– 4. irizpidea: Gizarte erantzukizuna eta iraunkortasuna: Garapen Iraunkorraren helburuekiko konpromisoaren erakusgarri moduan, aintzat hartuko da enpresak 5 eranskinean aipatzen diren arlo hauetako ziurtagiriak edukitzea: iraunkortasuna, genero-berdintasuna, euskararen sustapena eta erantzukizun sozial korporatiboa. Gainera, Agenda 2030ren helburuekin erakutsitako konpromisoa ere hartuko da kontuan.

– Criterio 4: Compromiso Social y Sostenibilidad Como muestra del compromiso con los objetivos de Desarrollo Sostenible, se tendrán en cuenta que la empresa solicitante disponga de las certificaciones y/o planes en materia de sostenibilidad, igualdad de género, promoción del euskera y responsabilidad social corporativa mencionados en el Anexo 5, así como el compromiso demostrado con los objetivos de la Agenda 2030.

– 5. irizpidea: Enpresen arteko lankidetza. Alderdi hauek hartuko dira kontuan: lankidetza modalitatea eta lankidetza horri eustea.

– Criterio 5: Cooperación entre Empresas Se tendrán en cuenta aspectos como la modalidad de cooperación y el compromiso de mantenimiento de la cooperación.

Oinarri hauen 1 eranskinean puntuen banaketa-taula jasotzen da, azaldutako 5 irizpideetako bakoitzaren haztapenaren arabera.

El Anexo 1 de las presentes bases recoge la tabla de distribución de puntos de acuerdo a la ponderación de cada uno de los 5 criterios descritos.

8. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa eta mugak.

Artículo 8.– Cuantía y límites de las subvenciones.

1.– Oinarri hauetan eta dagozkion eranskinetan ezarritako irizpideak eta mugak kontuan hartuta baloratuko dira eskabideak. Horri dagokionez:

1.– Las solicitudes se valorarán teniendo en cuenta los criterios y límites establecidos en las presentes bases y en los anexos correspondientes. A ese respecto:

– 50 eta 59 puntu (biak barne) arteko balorazioa lortzen duten eskaerei, esleituko zaien laguntza onartutako aurrekontuaren % 40 izango da.

– En las solicitudes que obtengan una valoración entre 50 y 59 puntos (ambos incluidos), se asignará un porcentaje de ayuda del 40 % sobre el presupuesto aprobado.

– 60 eta 79 puntu (biak barne) arteko balorazioa lortzen duten eskaerei, esleituko zaien laguntza onartutako aurrekontuaren % 45 izango da.

– En las solicitudes que obtengan una valoración entre 60 y 79 (ambos incluidos) puntos se asignará un porcentaje de ayuda del 45 % sobre el presupuesto aprobado.

– 80 puntu edo gehiagoko balorazioa lortzen duten eskaerei, esleituko zaien laguntza onartutako aurrekontuaren % 50 izango da.

– En las solicitudes que obtengan una valoración igual o superior a 80 puntos, se asignará un porcentaje de ayuda del 50 % sobre el presupuesto aprobado.

– 50 puntu lortzen ez dituzten eskabideek ez dute Zabaldu programaren laguntza publikorik jasoko, eta SPRIko Nazioartekotze Zuzendaritzaren ebazpen bidez ezetsiko dira.

– Las solicitudes que no alcancen 50 puntos no obtendrán el apoyo público del programa Zabaldu y serán desestimadas mediante resolución de la Dirección de Internacionalización de SPRI.

2.– Laguntzak onartutako gastuaren zenbatekoaren % 50ekoak, gehienez, izan daitezke, eta eskaera bakoitzeko laguntza gehienez ere 45.000 eurokoa.

2.– Las ayudas podrán alcanzar hasta el 50 % del importe del presupuesto aprobado, con un máximo de subvención de 45.000 euros por empresa.

3.– Bidaia-poltsen gehieneko kopurua 9 izango da, enpresa bakoitzak aurkeztutako eskaera-kopuru osorako. Bidaia-poltsa horien gehieneko zenbatekoa 4 eranskinean zehaztuko da.

3.– El número máximo de bolsas de viaje por empresa para el total de solicitudes presentadas será de 9. El importe por bolsa se detalla en el Anexo 4.

Standa eta produktuen aurkezpena duten kanpoko azoketan parte hartuz gero, eta kongresu eta foro espezializatuetara eta azoketara bisitari gisa bertaratuz gero, bidaia-poltsa bat baino ezin daiteke eskatu, aurreko paragrafoan zehaztutako bidaia-poltsen kopurutik kanpo.

En el caso de participación en ferias en el exterior con stand y presentación de productos, así como asistencia a congresos y foros especializados y ferias como visitantes, únicamente se podrá solicitar una bolsa de viaje que no computará en el límite de bolsas mencionado en el párrafo anterior.

4.– Gonbidapena bezero potentzialei: Gonbidapen bakoitzeko ostatu-eta garraio-gastuen muga 1.000 eurokoa da, eta, gehienez ere 9 gonbidapen enpresa bakoitzeko.

4.– Invitaciones a potenciales clientes: por cada invitación el límite en los gastos de alojamiento y transporte será de 1.000 euros, con un máximo de 9 invitaciones por empresa.

5.– Eskabideko ekintzak deskribatzean eta 5. artikuluan jasotako gastu-motekin bat datozen aztertzean zalantzak sortzen badira, BasqueTrade & Investment – Euskal Nazioartekotze Agentziako zerbitzu teknikoek eskabideko ekintzak berriro esleitu ahal izango dituzte eta dagokien gastu-motara egokitu.

5.– Cuando se planteen dudas en la descripción de las acciones de la solicitud y su correspondencia con los tipos de gastos contemplados en el artículo 5, los servicios técnicos de BasqueTrade & Investment – Agencia Vasca de Internacionalización podrán reasignar las acciones de la solicitud y ajustarlas al tipo de gasto correspondiente.

9. artikulua.– Bateragarritasuna beste laguntza batzuekin.

Artículo 9.– Compatibilidad con otras ayudas.

1.– Oinarri hauen babespean ematen diren dirulaguntzak bateragarriak dira administrazio publikoek edo erakunde pribatuek helburu bererako emandako beste edozein laguntzarekin. Dirulaguntzaren zenbatekoa, bakarrik zein administrazioak edo erakunde pribatu edo publikoek emandako beste dirulaguntza eta laguntzarekin batera, inolaz ere ezin da izan diruz lagundutako jardueraren kostua baino handiagoa; kasu horretan, hau da, kostu hori baino handiagoa bada, gaindikinari dagokion zenbatekoa kenduko zaio oinarri hauek direla bide emandako dirulaguntzari.

1.– Las subvenciones obtenidas al amparo de las presentes bases serán compatibles con cualquier otra otorgada por las administraciones públicas, o por las entidades privadas, que para el mismo fin pudieran percibir las entidades beneficiarias. El importe de las subvenciones no podrá, en concurrencia con subvenciones de otras administraciones públicas o entes privados y/o públicos, superar el coste de la acción subvencionada, en cuyo caso se minorará en la cantidad correspondiente el exceso, la ayuda concedida en virtud de las presentas bases.

2.– Ez zaie laguntzarik emango erakunde publikoek egin dituzten azterketei eta eman dituzten zerbitzuei, prezio publikoei lotuta badaude.

2.– No se concederán ayudas a los estudios y servicios prestados por entidades públicas sujetas a precios públicos.

3.– Aurrekoa gorabehera, aplikagarria izango da minimis dirulaguntzak metatzeko araubidea, laguntza horiei buruz Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduak ezarritakoarekin bat, edo Europar Batasunean emandako beste zuzentarau edo xedapen batzuekin bat.

3.– Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación el régimen de acumulación de subvenciones de minimis con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativa a estas ayudas u otras directrices o disposiciones emanadas al efecto en el marco de la Unión Europea.

10. artikulua.– Eskabideen aurkezpena.

Artículo 10.– Presentación de solicitudes.

1.– Dirulaguntzaren eskabideak, bakarrak edo ondoz ondokoak (gehienez ere hiru eskabide) aurkezteko epea oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen diren egunaren biharamunean hasi eta 2021eko urriaren 29an amaituko da, edo bestela, erabilgarri dauden funtsak agortu arte, 3 eranskinean ezarritakoaren arabera. Jendaurreko arreta-zerbitzua 2021eko urriaren 29ko 15:00etan amaituko da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes, única o sucesivas hasta un total de tres, se iniciará el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 29 de octubre de 2021 o con el agotamiento de los fondos disponibles, según lo indicado en el artículo 3. No obstante lo anterior, la atención al público finalizará a las 15:00 horas del 29 de octubre de 2021.

2.– Eskaerak SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze Agentziari bidali behar zaizkio, laguntzen deialdi honetatik eratortzen diren gainerako izapideak baliabide elektronikoen bidez egingo dira, www.spri.eus/zabaldu helbide elektronikoan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluaren arabera.

2.– Las solicitudes, que se dirigirán a la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia vasca de Desarrollo Empresarial, y todos los trámites posteriores derivados de esta convocatoria de ayudas se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través de la dirección www.spri.eus/zabaldu

3.– Eskabidea behar bezala beteta eta pertsona edo enpresa eskatzaileak sinatuta (onartutako sinadura) aurkeztu behar da, hurrengo artikuluak aipatzen duen euskarri-dokumentazio osoarekin batera.

3.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o empresa solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el artículo siguiente.

4.– Eskabidea eta eskatutako dokumentazioa aukeratzen den hizkuntza ofizialean aurkeztu daitezke. Gainera, laguntzen eskaeraren ondoriozko jarduketetan eta prozedura osoan zehar, enpresa eskatzaileak aukeratu duen hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Legearen arabera.

4.– La solicitud, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la misma, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la empresa solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5.– Laguntzaren eskabideak berekin dakar eskatzaileak organo emaileari baimena ematea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela egiaztatzen duen agiria lortzeko. Hala eta guztiz ere, eskatzaileak aipatutako agiriak eskatzeko baimena ukatu dezake, eta, kasu horretan, aipatutako betebeharrak ordaindu dituela egiaztatzeko ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu, eskatzen zaion guztietan.

5.– La solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en ese caso la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones tantas veces como le sea requerido.

11. artikulua.– Eskabideen edukia eta dokumentazio erantsia.

Artículo 11.– Contenido de las solicitudes y documentación adjunta.

1.– Eskatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

1.– Las empresas solicitantes deberán aportar los siguientes documentos:

a) Eskabide telematikoa, erakundean nahikoa eskumen duen legezko ordezkariak behar bezala beteta eta sinatua. Eskabide horretan erakundeari eta proiektuari buruzko datuak egongo dira, balorazioa behar bezala egiteko oinarria izango direnak.

a) Solicitud telemática debidamente cumplimentada y suscrita por la representación legal de la entidad solicitante con poder suficiente. Dicha solicitud incluirá tanto los datos relativos a la entidad, como los relativos al proyecto que servirán como base para la correcta valoración del mismo.

b) Proiektuaren balorazioa egiteko galdetegi normalizatua, Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoaren gidalerroekin bat egindakoa (ikusi 6 eranskina).

b) Cuestionario normalizado para la valoración del proyecto, definido conforme a las directrices del Consorcio Vasco de Internacionalización (ver Anexo 6).

c) Enpresaren eskriturak eta/edo ordezkaritzarako ahalordea.

c) Escrituras y/o poder de representación de la empresa.

d) Emandako kontu korrontearen banku-titulartasunaren ziurtagiria.

d) Certificado de titularidad bancaria de la cuenta corriente facilitada.

e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ordaindu dituela egiaztatzeko ziurtagiriak, baldin eta aipatutako agiriak eskuratzeko baimena ukatu bazaio organo emaileari.

e) Certificados que acrediten el cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en caso de que no se autorice la obtención de dichos documentos al órgano concedente.

f) Eskatzailea ETE bat dela egiaztatzeko dokumentazioa, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioan mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruz xedatutakoaren arabera.

f) Declaración responsable donde acredite su condición de PYME conforme a lo indicado en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003 – Diario Oficial (DUE) n.º L 124 de 20-05-2003 p. 0036-0041.

g) BasqueTrade & Investment (Nazioartekotze Euskal Agentzia) kanpoko sareko bulegoaren bitartez erantzun ezin zaien zerbitzuak (B ataleko 5 artikulukoak) jasotzen dituzten eskaerek erantzukizunpeko adierazpenaren bidez emango beharko dute horren berri.

g) Aquellas solicitudes que incluyan prestaciones de servicios referidas en el artículo 5 apartado B que no puedan ser atendidas por la correspondiente oficina de la Red exterior de BasqueTrade & Investment (Agencia vasca de Internacionalización) deberán de informar mediante declaración responsable de dicha circunstancia.

h) Aurreko bi ekitaldi fiskaletan eta laguntza eskatzen den ekitaldi fiskalean zehar jasotako minimis laguntzak, Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduak ezarritakoari lotutakoak.

h) Ayudas minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso sujetas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión respecto a las ayudas minimis.

i) Ezarpenetarako laguntza eskatzen bada eta ezarpena 2021. urtean eratzea eskatzen bada, ezarpena ekitaldi horretan eratu dela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

i) En el caso de que se solicite ayuda para Implantaciones y se exija que la implantación se constituya en el año 2021 deberá presentarse documentación acreditativa de la constitución de la implantación en el referido ejercicio.

2.– Halaber, enpresa nazioartekotzeko proiektuaren balorazioa behar bezala egiteko, honako hauek aurkeztu beharko dira:

2.– Asimismo, para poder materializar la correcta valoración del proyecto de internacionalización de la empresa, deberá aportarse:

a) Lankidetza modalitatea egiaztatzen duen ziurtagiria.

a) Certificado que acredite la modalidad de cooperación.

b) Arlo hauetako ziurtagiriak: ingurumenaren iraunkortasuna, genero-berdintasuna, euskararen sustapena eta erantzukizun sozial korporatiboa.

b) Certificaciones en materia de sostenibilidad medioambiental, igualdad de género, promoción del euskera y responsabilidad social corporativa, en su caso.

3.– Edozelan ere, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak enpresa eskatzaileari eskatu ahal izango dio aurkeztutako eskabideak ondo ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko beharrezkotzat jotako dokumentazio eta/edo informazio osagarri guztia. Arau honetan aurrez ikusita ez dagoen guztian, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean jasotakoa aplikatuko da. Agiriak eskatzen diren unean zehaztutako epean eman beharko dira.

3.– En cualquier caso, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente norma, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y del Procedimiento Administrativo Común. Documentación que deberá aportar en el plazo que se le especifique en el momento en el que le sea requerida.

12. artikulua.– Oker-zuzenketak.

Artículo 12.– Subsanaciones.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak dokumentazioan akatsik dagoela edo eskabidea zehatza ez dela ikusiz gero, enpresa eskatzaileei horren berri eman beharko die, eta hamar (10) eguneko epea izango dute akatsa zuzentzeko; halaber, ohartaraziko zaio hala egin ezean ulertuko dela bere eskaeran atzera egin duela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21 eta 68. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

En caso de que la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial advirtiera de la existencia de algún defecto o inexactitud en la documentación presentada, lo comunicará a las empresas solicitantes, concediéndose un plazo de 10 días hábiles para que procedan a su subsanación con indicación de que, si así no lo hicieren, se les tendrá por desistidas de su petición de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13. artikulua.– Dirulaguntzak ebazteko prozedura.

Artículo 13.– Procedimiento de resolución de concesión de subvenciones.

1.– Laguntzen eskaerak modu ordenatuan egingo da, ebaluatu eta ebatziko dira, espedientea osatzen den unearen arabera.

1.– La evaluación y resolución de las solicitudes de ayuda se realizará de manera ordenada a partir del momento en el que el expediente esté completo.

2.– Eskabideak aztertu eta ebaluatzeko lan materialak Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotze Euskal Agentzia) izendatutako teknikariek egingo dituzte, eta dagozkien txosten teknikoak egingo dituzte. Sozietate hori SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren erakunde laguntzailea izango da eta funtzio hauek bete beharko ditu:

2.– Los trabajos materiales de estudio y evaluación de las solicitudes serán realizados por personal técnico designado por Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) que emitirá los correspondientes informes técnicos. Dicha sociedad actuará como Entidad Colaboradora de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, y tendrá como funciones:

a) Laguntza emateko, bidalitako dokumentazio teknikoa aztertzea eta dagokion txosten teknikoa prestatzea.

a) Para la concesión de la ayuda, analizar la documentación técnica remitida y preparar el correspondiente informe técnico.

b) Laguntzaren likidazioa egiteko:

b) Para la liquidación de la ayuda:

– Gastu hautagarriak behar bezala egiten direla kontrolatzea.

– Controlar la correcta ejecución de los gastos elegibles realizados.

– Egindako ikuskapenei buruzko txostenak egitea.

– Elaborar informes de las inspecciones realizadas.

– SPRIri jakinaraztea gertatzen diren gorabeherak.

– Comunicar a SPRI, las posibles incidencias que se produzcan.

3.– Dagozkion txosten teknikoek honako hauek jasoko dituzte: Nazioartekotze Estrategiaren balidazioaren eta kalifikazioaren xehetasunak, onartutako gastu hautagarriak eta oinarri hauetako 7. eta 8. artikuluetan ezarritakoaren arabera lortutako puntuazioa.

3.– Los correspondientes informes técnicos contendrán: el detalle de la validación y calificación de la Estrategia de Internacionalización, los gastos elegibles aprobados y la puntuación obtenida de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 8 de las presentes bases.

4.– Aurreko atalean deskribatutako txosten teknikoetan oinarrituta, SPRI Nazioartekotze Zuzendaritzari laguntzeko zerbitzuak ebazpen proposamenak egingo ditu:

4.– En base a en los informes técnicos descritos en el apartado anterior, el servicio de apoyo de la Dirección de Internacionalización de SPRI, elaborará las correspondientes propuestas de resolución.

5.– Basque Trade & Investment-en (Nazioartekotze Euskal Agentzia) txosten teknikoetan jasotako proposamenak ikusita, SPRIren nazioartekotze zuzendariak ebatziko ditu laguntzak, eskaerak aurkeztu diren hurrenkeraren arabera eta aurrekontu-kreditua dagoen bitartean.

5.– A la vista de las propuestas soportadas por los informes técnicos de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), la Directora de Internacionalización de SPRI resolverá las ayudas conforme al orden de su presentación y en tanto se disponga de crédito presupuestario.

6.– Ebazpenak, gutxienez, jarraian zehaztutako edukiak izango ditu:

6.– La resolución contendrá, como mínimo, lo siguiente:

– Erakunde onuraduna.

– Entidad beneficiaria.

– Diruz lagundutako ekintzak eta balorazioan emandako puntuazioa.

– Acciones contempladas y puntuación obtenida como resultado de la valoración.

– Aurkeztu eta onartutako gastuen aurrekontua.

– Presupuesto de gastos presentados y aprobados.

– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

– Cuantía de la subvención.

– Justifikazio-fasea amaitu arte jarraitu beharreko urratsen zerrenda eta fase horretan aurkeztu beharreko dokumentazioa.

– Relación de los sucesivos pasos a seguir hasta la finalización de la fase de justificación y la documentación que deberá aportarse en dicha fase.

– Adierazi beharko da zer errekurtso aurkez daitekeen ebazpenaren aurka eta zein organori aurkeztu behar zaion (administratiboa nola judiziala). Horretaz gain, egokitzat jotako beste edozein errekurtso mota ere erabil dezakete interesdunek.

– Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

7.– SPRIren nazioartekotzeko zuzendariak emango du eskabidea baietsi edo ezesten duen ebazpena, eta eskatzaileari jakinarazi zaio telematikoki. Ebazpenaren aurka berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak ezarritako epean eta eran.

7.– La Resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud dictada por la Directora de Internacionalización de SPRI le será notificada telemáticamente al solicitante y contra la misma, podrá interponerse recurso de reposición ante la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8.– Ebazpena eman eta enpresari jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da, espedientea osatuta dagoen unetik zenbatuta, oinarri hauetako 2 artikuluaren 2 atalean ezarritakoarekin bat etorrita. Epe horretan ez bada ebazpenik ematen, eskaera ezetsitzat joko da.

8.– La citada resolución deberá dictarse y ser notificada a la empresa en un plazo máximo de 6 meses desde el momento en el que el expediente esté completo, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de las presentes bases. La falta de resolución en plazo se entenderá como resolución desestimatoria.

9.– Emandako laguntzak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, guztiak jakitun egon daitezen.

9.– Para general conocimiento de las ayudas concedidas se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

14. artikulua.– Dirulaguntzaren ordainketa eta justifikatzea.

Artículo 14.– Abono y justificación de la ayuda.

1.– Oro har, dirulaguntza bi zatitan ordainduko da, honela:

1.– Con carácter general, el abono de la subvención se realizará mediante dos pagos, de la siguiente manera:

– Dirulaguntzaren % 25, emandako laguntza onartua izan ostean edo, hala dagokionean, oinarri hauetako 15. artikuluan zehaztutako hamabost eguneko epea igaro ostean.

– 25 % de la subvención, tras la aceptación de la ayuda concedida o, en su caso, transcurrido el plazo de quince días fijado en el artículo 15 de estas bases.

– Gainerako % 75aren likidazioa, diruz lagundutako ekintzak burutzean egindako gastuak justifikatu ostean.

– Liquidación del 75 % restante, tras la justificación de los gastos incurridos en la realización de las acciones apoyadas.

Onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ordainduta ez dituen bitartean edo dirua itzuli behar duela dioen ebazpen bidez zordun den bitartean ezin izango da dirulaguntza ordaindu.

No se efectuará ningún pago en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

2.– Oinarri hauetako 6. artikuluan jasotako bigarren eta hirugarren eskaeren kasuan, ordainketen hurrenkera aurreko atalean ezarritakoaren araberakoa izango da.

2.– En el caso de las segundas y terceras solicitudes contempladas en el artículo 6 de las presentes bases, la secuencia de pagos respetará lo dispuesto en el apartado anterior.

3.– Justifikazioko-dokumentazioa bide telematikoz aurkeztu beharko da, www.spri/zabaldu helbidean, enpresa onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta, laguntza emateko ebazpena jasotzen den unetik 2022ko otsailaren 28ra arte. Jendaurreko arreta-zerbitzua 2022ko otsailaren 28ko 15:00etan amaituko da.

3.– La documentación justificativa deberá presentarse por vía telemática en la dirección www.spri/zabaldu con la firma del representante legal de la empresa beneficiaria, desde el momento de recepción de la resolución de concesión de la ayuda, hasta el 28 de febrero del 2022. No obstante, la atención al público finalizará a las 15:00 horas del 28 de febrero de 2022.

4.– Dokumentazioak hauek jaso beharko ditu:

4.– Dicha documentación deberá contemplar:

– Dirulaguntzarekin finantzaturik egin diren jarduerak betetzeari buruzko justifikazio memoria.

– Memoria justificativa del cumplimiento de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención.

– Gastuen zerrenda, ekintzaren eta zenbatekoaren arabera sailkatua.

– Relación clasificada de los gastos por cada acción e importes.

– Gastuen faktura, honako hauek banakatuta: jaulkipen-data, hornitzailearen identifikazioa, ordainagiriak, zenbatekoa eta ordainketa-data.

– Facturas de los gastos aprobados con el desglose de costes, la fecha de emisión e identificación del proveedor, así como los justificantes de pago, con su importe y fecha de pago.

– Egindako bidaiak justifikatzeko, garraio-txartelak edo ostatu-fakturak aurkeztu beharko dira, kostu efektiboa egiaztatuta, joan-etorriaren egiaztagiri gisa.

– En el caso de justificación de los viajes realizados, será necesario presentar los billetes de transporte o facturas de alojamiento, con acreditación de su efectivo coste, como comprobante del desplazamiento.

5.– Dokumentazioa aztertzean, ikusten bada enpresak aurkeztutako justifikazioan zuzentzeko moduko akatsak daudela, horren berri emango dio enpresari eta hamar eguneko epea emango dio haiek zuzentzeko.

5.– Cuando en la comprobación de la documentación se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la empresa, se pondrá en conocimiento a la misma dándose un plazo de 10 días para su subsanación.

6.– SPRIren Nazioartekotzeko zuzendariak emango du eskabidea baietsi edo ezesten duen likidazio-ebazpena, eta haren aurka berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak ezarritako epean eta eran.

6.– La resolución respecto de la liquidación presentada se adoptará por la Dirección de Internacionalización y contra la misma, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

15. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Oinarri hauen babespean ematen diren dirulaguntzen erakunde onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 14 eta 46 artikuluetan ezarritako betebeharrak bete behar dituzte, bai eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan ezarritakoak ere (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsi zuen).

1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones que se concedan al amparo de la presente convocatoria están sujetas a las obligaciones establecidas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo honetan, dirulaguntza eman zaiola adierazten duen ebazpena jakinarazi eta ondorengo hamabost egunetan onuradunak ez badio beren-beregi eta idatziz uko egiten dirulaguntzari, onartu egin duela ulertuko da.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza eman den jarduketa-plana garatzeko helburu zehatzerako erabiltzea eta gastuak finantzatzeko erabiltzea.

b) Destinar la ayuda otorgada al desarrollo del plan de actuación para el cual ha sido concedida y emplearla en la financiación de los gastos para los que se concedió.

c) Onartzea SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio gehigarri guztia eskatu ahal duela, eta SPRIk izendatutako langileek beharrezko eta komenigarritzat jotzen dituzten egiaztapenak egin ditzaketela euren instalazioetan, esleitutako laguntzaren xede den proiektua egikaritu dela eta eskatutako baldintzak bete direla egiaztatzeko.

c) Aceptar que SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial pueda requerir toda aquella documentación adicional que estime precisa, así como que personal designado por SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial pueda realizar en cualquiera de sus instalaciones, cuantas comprobaciones y verificaciones considere necesarias y convenientes, con el fin de constatar la realización del proyecto objeto de la ayuda concedida y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

d) Faktura guztiak gordetzea eta SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren, Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Bulegoaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku jartzea bost urteko epean zehar, faktura egiten denetik zenbatzen hasita.

d) Conservar las facturas y tenerlas a disposición de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de cinco años desde la expedición de la factura.

e) Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari edo beste kontrol-organo eskudun batzuei, bai nazionalak eta bai komunitarioak, eskatutako informazioa ematea, laguntzen erabileraren fiskalizazio-funtzioak betetzeko.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros organismos de control competentes, tanto estatales como comunitarios, la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

f) Berehala jakinaraztea SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziari beste edozein administrazio edo erakunderen (publikoa nahiz pribatua) laguntzak, dirulaguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskatu edo jaso dituela hemen arautzen diren laguntzen helburu berdinerako edo antzekorako.

f) Comunicar inmediatamente a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí reguladas, procedentes de cualquier otra Administración o entidad pública o privada.

g) SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziari laguntza esleitzeko kontuan hartutako edozein inguruabar aldatu dela jakinaraztea.

g) Comunicar a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial la modificación de cualquier circunstancia que haya sido tenida en cuenta para el otorgamiento de la ayuda.

h) Zabaldu programaren laguntza publikoaren xede den edozein sustapen-euskarritan, behar bezala iragarri beharko da programaren bidez emandako dirulaguntzaren jatorria.

h) En cualquiera de los soportes promocionales que sean objeto del apoyo público del programa Zabaldu, deberá publicitarse de manera adecuada el origen de la subvención otorgada mediante el Programa.

i) Halaber, azoketan parte hartzeko laguntza jasotzen badu, Basque Country marka (Euskadi Basque Country markaren, SPRI taldearen eta Nazioartekotze Euskal Agentziaren logoak) agertu beharko dira standean eta erabiltzen diren sustapen-material guztietan.

i) Igualmente, en el caso de recibir apoyo para la participación en ferias, será requisito visibilizar la marca Basque Country (logos marca Euskadi Basque Country, Grupo Spri y Agencia Vasca de Internacionalización) en el stand y los materiales promocionales utilizados.

j) Hizkuntzaren erabilera ez-sexista egitea diruz lagundutako proiektua gauzatu bitartean sortzen diren irudi eta dokumentuetan.

j) Hacer un uso no sexista del lenguaje en documentos e imágenes producidos durante la realización del proyecto subvencionado.

16. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 16.– Incumplimientos.

Erakunde onuradunak betetzen ez baditu agindu honetan ezarritako betekizunak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37 artikuluan eta hurrengoetan eta gainerako araudi aplikagarrian ezarritakoa, eta emandako dirulaguntza onesteko ebazpenean ezarritako baldintzak, organo eskudunak, administrazio ebazpenaren bidez, ez-betetzearen espedientea hasi eta interesdunari entzunaldia eman ondoren, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu duela deklaratuko du; gainera, hala badagokio, jasotako diru-kopuruak zein berandutze-interesak itzuli behar izango dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 4.1 artikuluan ezarritakoaren arabera (Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen jardunbide orokorra arautu zuen dekretu horrek). Aipaturiko diru-kopuru horiek sarrera publikotzat joko dira ondorio guztietarako.

1.– En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliera cualesquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden, en el artículo 37, y siguientes, de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de aplicación, así como si incumpliera las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, el órgano competente, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, en el plazo de dos meses, el principal de las subvenciones percibidas, así como los intereses de demora que correspondan, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el artículo 4.1 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Aurkeztutako proiektuetan % 30 baino gutxiagoko beheranzko desbideratzea badago, dirulaguntza emateko kontuan hartu eta aurkeztu den aurrekontuaren aldean, dirulaguntza berriro kalkulatu beharko da, hasieran emandako laguntza emateko erabilitako irizpide berdinak aplikatuta.

2.– Si en la justificación de los proyectos presentados se produjese una desviación a la baja inferior al 30 % respecto del presupuesto presentado y tenido en cuenta para la concesión de la subvención, se procederá a recalcular la subvención aplicando los mismos criterios que se utilizaron para el cálculo de la concesión inicial.

3.– % 30eko edo hortik gorako beheranzko desbideratzeak dirulaguntza jasotzeko eskubidea galtzea ekar dezake, laguntza emateko helburuak bete direla justifikatzen denean izan ezik. Bigarren kasu horretan, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztuko da, aurreko atalean aurreikusitako moduan.

3.– Una desviación a la baja igual o superior al 30 % podrá dar lugar a la pérdida del derecho a la subvención, excepto en el caso en que se justifique que se han cumplido los objetivos para los cuales se concedió la ayuda. En este segundo supuesto, se procederá a la disminución de la cuantía de la subvención en la forma prevista en el apartado anterior.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENEGOA.– Aplikatu beharreko araudia.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Programa honi araudi hau aplikatu behar zaio:

Al presente Programa le es de aplicación la siguiente normativa:

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua), dirulaguntzen arloko oinarrizko legedia osatzen duen aldetik.

1.– Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio) en lo que constituya legislación básica en materia de subvenciones.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen 1/1997 Legegintzazko Dekretua.

2.– Decreto Legislativo 1/1997 de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketaren jardunbide orokorra arautzen duen eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua.

3.– Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Zuzentaraua, Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu-itunaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa. (EBAO 2013 L 352/1).

4.– Reglamento UE n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. (DOUE 2013 L 352/1).

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Datu pertsonalak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean, DBEO) eta izaera pertsonaleko datuen esparruan aplika daitezkeen gainerako araudietan ezarritakoarekin bat eginez, jakinarazten da emandako datuak tratatu egingo direla eskatutako dirulaguntzaren espedientea kudeatzeko. Hala, datu pertsonalen tratamenduaren oinarri juridikoa SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia gisa sortzeko estatutuetako xedeak betetzeko funtzio publikoa da.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, la función pública en cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de creación de SPRI como Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

Informazio hori enpresa kolaboratzaileei, gai honetan eskumena duen Administrazio Publikoari eta SPRI taldeko enpresei (ikus: www.spri.eus/nortzuk-gara/spri-taldeko-sozietateak/) transmititu ahal izango zaie.

Dicha información podrá ser transmitida a empresas colaboradoras, Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI (ver http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri).

Interesa duen pertsona orok erabil ditzake bere datu pertsonalak babesten dituen araudiak ezarritako eskubideak SPRIren aurrean. Horretarako, idatzi bat bidali beharko da lopd@spri.eus helbidera.

Todas las personas interesadas tienen la capacidad de ejercer los derechos que la normativa de protección de datos le ampara ante SPRI dirigiéndose por escrito a lopd@spri.eus

SPRIk Datu Pertsonalen Babeserako esparruan egiten duenaren inguruko informazio gehigarriaren eta xehakatuaren berri izateko, www.spri.eus/pribatutasun-politika/ web-orrialdeko pribatutasun-politika kontsulta daiteke.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en www.spri.eus/privacidad

Datuak zaintzeko eskatzen bada, Datuen Babeserako Espainiako Agentzia izango da kontrolaren arduraduna.

Se informa de que la autoridad de control en el caso que necesite solicitar la tutela de datos es la Agencia Española de Protección de Datos.

AZKEN XEDAPENETEAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak oinarri hauekiko hartzen dituen erabakiek administrazio-izaera dute, eta, beraz, eskumeneko jurisdikzioa administrazioarekiko auziena izango da.

Las decisiones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la contencioso-administrativo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común