Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

85. zk., 2021eko maiatzaren 4a, asteartea

N.º 85, martes 4 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2508
2508

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 14koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariarena, zeinaren bidez eguneratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialerako Plana.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, del Director de Agricultura y Ganadería, por la que se actualiza el Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco.

Europako araudiarekin bat etorriz, estatu kideek zaindu behar dute pentsuei eta elikagaiei buruzko legeria eta animalien osasunari eta ongizateari buruzko araudia betetzen dela, eta jarraipena egin eta egiaztatu behar dute enpresek arau horietan ezarritako baldintzak betetzen dituztela ekoizpenaren, eraldaketaren eta banaketaren etapa guztietan. Horretarako, kontrol ofizialak antolatu behar dituzte.

De conformidad con la normativa comunitaria, los Estados miembros deben velar por que se cumplan la legislación sobre piensos y alimentos, y la normativa sobre salud y bienestar de los animales, y hacer el seguimiento y verificar que las empresas cumplen los requisitos establecidos en dichas normas en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución. Para ello deben organizar controles oficiales.

Espainiako estatuan, elikadura-katearen kontrol ofizialeko planen diseinua eta aplikazioa, funtsean, Elikagaien Segurtasunari eta Nutrizioari buruzko uztailaren 5eko 17/2011 Legean araututa dago. Euskal Autonomia Erkidegoan, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko 17/2008 Legearen 101.2 artikuluan ezartzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoan ekoitzi edo merkaturatutako nekazaritza- eta elikagaigintza-produktuak kontrolatzeko planak ezarriko dituzte euskal administrazio publikoek, arriskuen aurrean jarduteko eta erantzuteko koordinazio-printzipioei jarraituz.

En el Estado Español el diseño y la aplicación de los planes de control oficial de la cadena alimentaria viene regulada fundamentalmente en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. En la Comunidad Autónoma de Euskadi la Ley 17/2008 de Política Agraria y Alimentaria establece, en su artículo 101.2, que las administraciones públicas vascas establecerán planes de controles de los productos agrarios y alimentarios producidos o comercializados en la Comunidad Autónoma del País Vasco que respondan a principios de coordinación de actuación y respuesta a los riesgos.

Aurrekoa aplikatuz, eta bat etorriz Elikadura-katea Kontrolatzeko Plan Nazionalaren jarraibide orokorrekin, eta harekin koordinatuta, Euskal Autonomia Erkidegoan Nekazaritzako Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialerako Plana onartu zen Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko irailaren 16ko Aginduaren bidez.

En aplicación de lo anterior, y en coordinación y de conformidad con las directrices generales del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco se aprobó el Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco mediante Orden de 16 de septiembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad.

Agindu horren hirugarren ebatziak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialerako Plana eguneratu edo aldatu ahal izango dela Eusko Jaurlaritzan nekazaritzaren eta abeltzaintzaren alorrean eskumena duen zuzendaritzako titularraren ebazpen baten bidez, Koordinazio Talde Horizontalak proposatuta, eta eguneratze edo aldaketa horiek Eusko Jaurlaritzan nekazaritzaren eta elikaduraren alorrean eskumena duen sailaren webgunean argitaratu beharko direla.

El resuelvo tercero de la citada orden establece que el Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco podrá ser actualizado o modificado mediante Resolución de la persona titular de la Dirección competente en materia de agricultura y ganadería del Gobierno Vasco a propuesta del Grupo Horizontal de Coordinación y que dichas actualizaciones o modificaciones deberán ser publicadas en la página web del departamento competente en materia de agricultura y alimentación del Gobierno Vasco.

Plana Koordinatzeko Horizontal Taldeak plan horretan zenbait egokitzapen eta aldaketa egiteko beharra hauteman du, eta plana eguneratzea proposatu du, egokitzapen eta aldaketa horiek gehituta. Beraz, 2016ko irailaren 16ko Aginduan xedatutakoa aplikatuz, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialerako Plana eguneratzen da ebazpen honen bidez. Horiek horrela, hau

El Grupo de Horizontal de Coordinación del Plan (GHC) ha detectado la necesidad de hacer diversas adaptaciones y modificaciones en el mencionado Plan y ha propuesto su actualización con la incorporación de dichas adaptaciones y modificaciones. Así pues, en aplicación de lo dispuesto en la Orden de 16 de septiembre de 2016, mediante esta Resolución se procede a actualizar el Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco. En su virtud

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialerako Plana eguneratzea, eta Eusko Jaurlaritzan nekazaritzaren eta elikagaien arloko sail eskudunaren webgunean argitaratzea: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ekonomiaren-garapen-azpiegitura-saila/

Primero.– Actualizar el Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco, y publicarlo en la página web del departamento competente en materia de agricultura y alimentación del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-desarrollo-economico-sostenibilidad-medio-ambiente/

Bigarrena.– Ebazpen honek ez du administrazio-bidea agortzen, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote interesdunek Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Segundo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados e interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik izango ditu ondorioak.

Tercero.– La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2021.

Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria,

El Director de Agricultura y Ganadería,

JORGE GARBISU BUESA.

JORGE GARBISU BUESA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común