Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

79. zk., 2021eko apirilaren 23a, ostirala

N.º 79, viernes 23 de abril de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2346
2346

AGINDUA, 2021eko apirilaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Cambridgeko Unibertsitateko Clare Hall-en ikertzaile bisitari izateko laguntzarako.

ORDEN de 13 de abril de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convoca una ayuda para investigadores o investigadoras visitantes en Clare Hall de la Universidad de Cambridge.

Hezkuntza Sailak eta Cambridgeko Unibertsitateak hitzarmena sinatu dute Clare Hall-en ikertzaile batek egonaldia egin dezan.

El Departamento de Educación y la Universidad de Cambridge, han suscrito un Convenio para propiciar la estancia de un investigador o investigadora en Clare Hall.

Clare Hall College 1966an sortu zuten, eta ikasketa aurreratuen zentroa da Cambridgeko Unibertsitatearen barruan. Gora doan ikertzaile bisitarien programa bat du. Programa horri esker, mundu osoko akademikoak ari dira lanean Cambridgen, hamabi hilera arteko egonaldietan. Cambridgeko Unibertsitateko gradudunen bost elkargoetako bat da. Zentro horretan, Euskal Herriari lotutako gaietan espezialista den ikertzaile bisitari bat izatea garrantzitsua izango da Euskal Herriari buruzko ezagutzak garatzeko.

Fundado en 1966, Clare Hall College es un centro de estudios avanzados dentro de la Universidad de Cambridge. Cuenta con un floreciente programa de investigadores visitantes, con académicos de todas las partes del mundo viviendo y trabajando en Cambridge por periodos de hasta doce meses. Es uno de los cinco Colegios de Graduados de la Universidad de Cambridge. La presencia de un investigador o investigadora visitante, especialista en temas relacionados con el País Vasco, en dicho centro contribuirá de manera importante al desarrollo del conocimiento sobre el País Vasco.

Eskabidea egiteko, sail horren egoitza elektronikoaren bitartez eskura daitekeen inskripzio-inprimakia bete beharko da, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28.1 artikulua aplikatuta; izan ere, dekretu horrek ezartzen duenez, interesdunak nahitaez elektronikoki komunikatu beharko dira, baldin eta pertsona juridikoak edo pertsona fisikoen kolektiboak badira, eta, gaitasun ekonomikoa edo teknikoa, lanbide-jarduera edo egiaztatutako bestelako arrazoiak direla-eta, pertsona horiek bermatuta badaukate irispidea eta beharrezko diren bitarteko teknologikoak badituztela.

Se establece que la solicitud se cumplimentará mediante el formulario de inscripción que será accesible por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Departamento, en aplicación del artículo 28.1 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica que establece la obligatoriedad de comunicarse a través de medios electrónicos, cuando las personas interesadas sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, actividad profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren bidez, Hezkuntza Sailari esleitu zitzaion, bestek beste, ikerketa teorikoa eta aplikatua sustatu eta koordinatzea.

El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos asigna al Departamento de Educación el impulso y la coordinación de la investigación teórica y aplicada.

Deialdi hau ebazteko, kontuan izango dira administrazio publikoen dirulaguntzak emateko jarduera arautzen duten printzipioak –publikotasuna, lehia, objektibotasuna, ezarritako helburuak lortzeko eraginkortasuna eta baliabide publikoak esleitu eta erabiltzeko efizientzia–, betiere EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginari jarraikiz (arazoaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartu zuena), eta kontuan hartuta Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra (Dirulaguntzen lege orokorraren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak garatu zuen lege hori) eta dirulaguntzei aplikatzen zaizkien gainerako xedapenak; era berean, erabilgarri dauden baliabide ekonomikoak aplikatuko dira, agindu honetan ezarritako irizpideei jarraikiz. Halaber, adierazi behar da Hezkuntza Sailaren 2021erako Dirulaguntzen Plan Estrategikoak deialdi hau jasotzen duela 1. helburu estrategikoa betetzeko dirulaguntza-lerroen barruan. Plan hori helbide honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/dirulaguntzen-plan-estrategikoa/web01-s2hhome/eu/

La presente convocatoria se resolverá conforme a los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, transparencia, igualdad y no discriminación que rigen la actividad subvencional de las Administraciones Públicas, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, con arreglo a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), a su vez desarrollada por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS), y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones y aplicándose los recursos económicos disponibles con arreglo a los criterios establecidos en la presente Orden. Así mismo se debe indicar que el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Educación para el año 2021 recoge la presente convocatoria dentro de sus líneas subvencionales para el cumplimiento del Objetivo Estratégico 1. Dicho plan está disponible en https://www.euskadi.eus/plan-estrategico-de-subvenciones/web01-s2hhome/es/

Horrenbestez, eta 2021eko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen apirilaren 11ko 1/2021 Legea onetsi denez, hau

En su virtud, habiéndose aprobado la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen helburua hau da: dirulaguntza emateko oinarriak ezartzea eta prozedura arautzea, 2021-2022ko ikasturtean Cambridgeko Unibertsitateko Clare Hall-en ikertzaile bisitari gisa aritzeko egonaldiak finantzatzeko.

1.– El objeto de la presente Orden es la fijación de las bases y la regulación del procedimiento para la concesión de una ayuda destinada a financiar estancias como investigador o investigadora visitante en Clare Hall de la Universidad de Cambridge durante el curso académico 2021-2022.

2.– Ikertzaile bisitariak diziplina hauetako lanak egin ahal izango ditu: fisika, biologia zelularra eta molekularra, eta arteak (giza zientziak, gizarte-zientziak eta zientzia juridikoak).

2.– Las disciplinas en las que el investigador o investigadora visitante podrá realizar su labor son: la física, la biología celular y molecular y las artes (humanidades, ciencias sociales y jurídicas).

2. artikulua.– Iraupena.

Artículo 2.– Duración.

Egonaldiaren iraupena hamabi hilekoa da gehienez, eta urrian hasiko da. Hala ere, hautagaiek egonaldi laburragoak aukeratu ahal izango dituzte, baina ez dira inoiz izango sei hiletik beherakoak.

La duración de la estancia es de máximo doce meses, comenzando en el mes de octubre, si bien los candidatos y candidatas podrán optar por estancias de menor duración, pero nunca inferiores a seis meses.

3. artikulua.– Onuradunek bete beharreko baldintzak.

Artículo 3.– Requisitos de las personas beneficiarias.

Laguntza hau lor dezakete baldintza hauek betetzen dituztenek:

Podrán acceder a la presente ayuda las personas que reúnan los requisitos siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzea, gutxienez urtebeteko antzinatasuna izanik 2021eko urtarrilaren 1ean. Hala ere, antzinatasun bera izanik, atzerrian bizi direnen eskabideak ere onartuko dira, baldin eta atzerrian bizi diren espainiarren erroldaren (AEE) bidez Euskal Autonomia Erkidegoan auzotasuna badute eta atzerrian bizi aurreko azken auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegoan izan bada.

a) Residencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi con al menos un año de antigüedad a 1 de enero de 2021. Con la misma antigüedad, se admitirán, no obstante, aquellas solicitudes de residentes en el extranjero, con vecindad en la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de su inscripción en el padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE) y cuya última vecindad antes de residir en el extranjero sea en el País Vasco.

b) Doktore gradua izatea.

b) Estar en posesión del grado de Doctor o Doctora.

c) Cambridgeko Unibertsitateko sail edo fakultate batean onartuta egotea.

c) Haber sido aceptado en un Departamento o Facultad de la Universidad de Cambridge.

d) Ingeles hizkuntza nahiko jakitea, unibertsitate-komunitatean lehen egunetik bizi eta lan egiteko gai izan daitezen.

d) Poseer un nivel de conocimiento del idioma inglés que les capacite para desarrollar su trabajo y convivir con la comunidad universitaria desde el primer día.

e) Eskatzailea unibertsitateko irakaslea bada, zentroaren legezko arduradunak sinatutako dokumentu bat aurkeztuko da, non baimena emango baitio eskatzaileari kanpoan egoteko laguntzak iraun bitartean.

e) Si la persona solicitante es profesor o profesora universitaria, se aportará un documento firmado por el o la responsable legal del Centro, autorizando a la persona solicitante su ausencia durante el período de disfrute de la ayuda.

f) Hautagaiek beren irakaskuntza- eta ikerketa-lana ezagutzen duten ospe aitortuko hiru ikertzaileren aipamen-gutunak lortu beharko dituzte. Gutun horiek ingelesez idatzita egongo dira, eta Ikerketa Zuzendaritzari zuzenduko zaizkio.

f) Los candidatos y candidatas deberán obtener cartas de referencia de tres investigadores o investigadoras de reconocido prestigio que conozcan su labor docente e investigadora. Estas cartas, redactadas en inglés, estarán dirigidas a la Dirección de Investigación.

g) Ezin izango dira agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan honako xedapen hauetan jasotako egoeraren batean daudenak: Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.5 artikuluan.

g) No podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta orden las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.5 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

4. artikulua.– Eskaerak formalizatzea eta aurkezteko epeak.

Artículo 4.– Formalización de solicitudes y plazos de presentación.

1.– Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28.1 artikulua aplikatuta, zeinak ezartzen baitu bide elektronikoen bidez komunikatu beharra, interesdunak pertsona juridikoak edo pertsona fisikoen kolektiboak badira eta, gaitasun ekonomiko edo teknikoagatik, jarduera profesionalagatik edo egiaztatutako beste arrazoi ororengatik, beharrezko baliabide teknologikoak erabili eta eskuratzeko aukera bermatuta badute, eskabidea modu bakarrean bete ahal izango da: inprimaki baten bidez. Hain zuzen ere, inprimaki hori telematikoki egongo da eskuragarri Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez. (https://www.euskadi.eus/dirulaguntza/2021/ikercambridge/web01-tramite/eu/)

1.– En aplicación del artículo 28.1 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica que establece la obligatoriedad de comunicarse a través de medios electrónicos, cuando las personas interesadas sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, actividad profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, se establece que la solicitud se cumplimentará exclusivamente mediante el formulario que será accesible por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/ayuda_subvencion/2021/ikercambridge/web01-tramite/es/

Eskabidearekin batera egon beharreko dokumentuak eskabideari erantsiko zaizkio aplikazio elektronikoaren bitartez. Horretarako, hautagaiak alta eman beharko du erabiltzaile gisa, eta aplikazio horretan zehaztutako jarraibideak bete beharko ditu.

La documentación que acompaña a la solicitud deberá adjuntarse a la misma a través de la aplicación electrónica. A este fin, la persona candidata se deberá dar de alta como usuaria y seguir las instrucciones especificadas en la citada aplicación.

Aplikaziora ziurtagiri elektroniko baten bidez sartu beharko da. Helbide elektroniko honetan daude jasota elektronikoki identifikatzeko onartutako sistemak: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/. Aplikaziora sartzen diren pertsonek baimena ematen diote Ikerketa Zuzendaritzari (deialdia kudeatzen duen organoa baita) nortasun-datuak administrazio eskudunean egiazta ditzan bitarteko elektronikoen bidez edo eskuragarri dituen bestelako baliabideen bidez.

El acceso a la aplicación se realizará mediante certificado electrónico (en la siguiente dirección están publicados los sistemas de identificación electrónica admitidos: https://www.euskadi.eus/medios-de-identificacion-electronica-admitidos/web01-sede/es/). Las personas que accedan a la aplicación autorizan a la Dirección de Investigación, órgano gestor de la convocatoria, a que compruebe en la administración competente, tanto por medios electrónicos como por otros medios que estén disponibles, los datos de identidad.

2.– Eskabide telematikoa guztiz bete ondoren eta artikulu honen 5. apartatuan adierazitako dokumentuak aplikazioan erantsi ondoren, eskatzaileak eskabidea erregistratzeko prozesu elektronikoa osatu beharko du; izan ere, eskabideak, sinadura elektronikoaren bitartez baliozkoa izateko, erregistroan jasota geratu behar du. Hori ziurtatzeko, eskatzaileak dokumentuen erregistro elektronikoa edo aurkezpen-erregistroa eskura dezake, «Ikusi egiaztagiria E/E» aukeraren bidez. Ez da onartuko erabat modu elektronikoan bete eta erregistratu gabeko eskabiderik.

2.– Una vez que la solicitud telemática esté cumplimentada en todos sus términos y se hayan adjuntado a través de la aplicación los documentos señalados en el apartado 5 de este artículo, la persona solicitante deberá completar el proceso electrónico de registro de la solicitud, es decir, para dar validez a una solicitud mediante firma electrónica debe quedar constancia de su registro. Para asegurarse de ello la persona solicitante puede obtener un Registro Electrónico-Registro de Presentación de documentos mediante la opción «Visualización Justificante R/E». No se admitirán solicitudes no cumplimentadas y registradas íntegramente de forma electrónica.

Eskabidea identifikatzeko zenbaki bat izango du inprimaki ofizialak. Inprimaki ofiziala eskuz edo elektronikoki aldatuz gero, eskabidea automatikoki baztertuko da.

El impreso oficial incluirá un número que identifica la solicitud. En caso de modificación del impreso oficial, manual o electrónicamente, la solicitud será automáticamente excluida.

3.– Eskabidean, erantzukizunpeko adierazpen bat ere erantsi behar da: hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluko 6. apartatuan aipatzen dena (Euskal Autonomia Erkidegoaren 2011ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2010 Legearen bidez sartu zen) (ikusi eranskina)

3.– La solicitud incluye la Declaración responsable a que se refiere el apartado 6.º del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, introducido por la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2011 (ver anexo).

4.– Eskabideak aurkezteko epea.

4.– Plazos para la presentación de la solicitud.

Eskabideak aurkezteko epea hilabete izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la presente disposición en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Eskatutako dokumentazioa.

5.– Documentación requerida.

Zerrenda honetako dokumentuak aurkeztu beharko dira aplikazioaren bitartez:

La documentación que se enumera a continuación deberá ser presentada a través de la aplicación.

a) Doktore graduaren egiaztagiria.

a) Documento acreditativo de estar en posesión del grado de Doctor o Doctora.

b) Errolda-egiaztagiria. Atzerrian bizi direnen kasuan, hauek emango dira: Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egon izanaren agiria (historikoa) eta atzerrian bizi diren espainiarren erroldan (AEE) erregistratuta egotearen ziurtagiria.

b) Certificado de empadronamiento. Para residentes en el extranjero, se aportará certificado de empadronamiento en la Comunidad Autónoma de Euskadi (histórico) y certificado de inscripción padronal en el padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE).

c) Ingelesez idatzitako curriculum akademiko normalizatu eta zientifikoa.

c) Curriculum académico normalizado y científico redactado en inglés.

d) Cambridgeko Unibertsitateko Clare Hall-en garatu beharreko ikerketa-proiektua, agindu honen 1. artikuluan aipatutako diziplinetako edozeinetan. Ingelesez idatzi beharko da.

d) Proyecto de investigación a desarrollar en Clare Hall de la Universidad de Cambridge, en cualquiera de las disciplinas mencionadas en el artículo 1 de esta Orden, redactado en inglés.

e) Cambridgeko Unibertsitateko sail edo fakultate batean onartua izan dela adierazten duen gutuna.

e) Carta de aceptación en un Departamento o Facultad de la Universidad de Cambridge.

f) Cambridgeko Unibertsitateko Clare Hall-en «Application for a Visiting Fellowship» eskaera-inprimakia.

f) Impreso de solicitud «Application for a Visiting Fellowship» de Clare Hall, University of Cambridge.

e) Eskatzailea unibertsitateko irakaslea bada, zentroaren legezko arduradunak sinatutako dokumentu bat aurkeztuko da, non baimena emango baitio eskatzaileari kanpoan egoteko laguntzak iraun bitartean.

g) Si la persona solicitante es profesor o profesora universitaria, se aportará un documento firmado por el o la responsable legal del Centro, autorizando a la persona solicitante su ausencia durante el período de disfrute de la ayuda.

h) Hautagaiek beren irakaskuntza- eta ikerketa-lana ezagutzen duten ospe aitortuko hiru ikertzaileren aipamen-gutunak lortu beharko dituzte. Gutun horiek ingelesez idatzita egongo dira, eta Ikerketa Zuzendaritzari zuzenduko zaizkio.

h) Los candidatos y candidatas deberán obtener cartas de referencia de tres investigadores o investigadoras de reconocido prestigio que conozcan su labor docente e investigadora. Estas cartas, redactadas en inglés, estarán dirigidas a la Dirección de Investigación.

5. artikulua.– Eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 5.– Subsanación de defectos de las solicitudes.

Dirulaguntza-eskabidea guztiz betetzen ez bada, edo nahitaezko dokumentuak aurkezten ez badira, 10 eguneko epean hutsak bete ditzatela edo nahitaezko dokumentuak aurkez ditzatela eskatuko die Ikerketa Zuzendaritzak eskabideen sinatzaileei. Halaber, ohartaraziko die ezen, hala egin ezean, eskabidean atzera egin dutela ulertuko dela, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan xedatutakoarekin.

Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, las personas solicitantes serán requeridas por la Dirección de Investigación, para que en el plazo de 10 días subsanen las faltas o presenten los documentos preceptivos con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos o desistidas en su petición de conformidad con lo establecido en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zuzentzeko errekerimendua jakinarazteko, 8. artikuluaren 2. apartatuan ezarritako prozedura beteko da.

La notificación de requerimiento de subsanación se efectuará conforme al procedimiento establecido en el apartado segundo del artículo 8.

6. artikulua.– Laguntza kudeatzeko organoa.

Artículo 6.– Órgano de gestión de la ayuda.

Ikerketa Zuzendaritzari dagokio laguntza hau kudeatzea.

La gestión de la presente ayuda corresponde a la Dirección de Investigación.

7. artikulua.– Hautaketa-batzordea. Ikertzailea hautatzeko irizpideak.

Artículo 7.– Comisión de Selección. Criterios de selección del investigador o de la investigadora.

1.– Eskabideak aurkezteko epea, eta, hala badagokio, zuzentzeko epea amaitu ondoren, hautaketa-batzordeak ebaluatuko ditu eskabide horiek, eta laguntzaren adjudikaziodunak aukeratuko ditu. Batzordea kide hauek osatuko dute:

1.– Finalizado el plazo de presentación y, en su caso, subsanación de solicitudes, la evaluación de las solicitudes y la selección de la/s persona/s adjudicataria/s de la ayuda se realizará por una Comisión de Selección, que estará integrada por:

a) Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea edo hark eskuordetutako pertsona. Batzordeburua izango da.

a) El Viceconsejero de Universidades e Investigación o persona en quien delegue, quien ejercerá la presidencia de la comisión.

b) Clare Hall-eko «Fellowship Committee»ko presidentea.

b) El Presidente del «Fellowship Committee» de Clare Hall.

c) Bi aditu akademiko gehienez, bata Cambridgeko Unibertsitatekoa eta bestea Euskal Autonomia Erkidegokoa. Aditu horiek esperientzia handia izango dute hitzarmen honetako diziplina garrantzitsuetan, eta Clare Hall-eko «Fellowship Committee»ko presidenteak eta Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak aukeratuko dituzte, hurrenez hurren. Elkartzen diren gaien esparrua zabala bada, alderdiek bigarren aditu akademiko bat proposatu ahal izango dute.

c) Hasta un total de dos personas expertas académicas una de la Universidad de Cambridge y otra del País Vasco con amplia experiencia en las disciplinas relevantes de este acuerdo, elegidos o elegidas por el Presidente del «Fellowship Committee» de Clare Hall y el Viceconsejero de Universidades e Investigación, respectivamente. Cuando así lo aconseje la amplitud del rango de materias que concurren, las partes podrán proponer una segunda persona experta académica.

2.– Hautaketa-batzordeak bi fasetan ebaluatuko ditu hautagaiek aurkeztu dituzten eskabideak, irizpide hauei jarraikiz:

2.– La Comisión de Selección realizará la valoración de las solicitudes presentadas en dos fases y conforme a los siguientes criterios:

a) Lehiaketaren lehenengo fasea.

a) 1.ª Fase de Concurso.

– Curriculum akademikoa eta zientifikoa: 10 puntu.

– Curriculum académico y científico: 10 puntos.

• Argitalpenak, hitzaldiak, ezagutza-eskualdatzea: 4 puntu.

• Publicaciones, ponencias, transferencia de conocimiento: 4 puntos.

• Zuzendutako ikerketa-proiektuak eta tesiak: 3 puntu.

• Proyectos de investigación y tesis dirigidas: 3 puntos.

• Graduko eta graduondoko irakaskuntza-lana: 3 puntu.

• Actividad docente de grado y posgrado: 3 punto.

Argitalpenen kalitateari dagokionez, balio berezia emango zaie esparruko erreferentzia-indizeetan sartutako aldizkarietan argitaratu direnei, Ikerketa Jardueraren Ebaluazio Batzorde Nazionalaren 2020ko urriaren 30eko Ebazpenean jasotako irizpide espezifikoen arabera. Ebazpen horren bidez argitaratu ziren ebaluazio-esparru bakoitzean onetsitako irizpide espezifikoak.

En cuanto a la calidad de publicaciones, se valorarán especialmente, las publicadas en revistas incluidas en los índices de referencia en su campo, conforme a los criterios específicos de la Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.

– Ikerketa-proiektua: 10 puntu.

– Proyecto de Investigación: 10 puntos.

• Kalitatea eta interes zientifikoa: 7 puntu.

• Calidad e interés científico: 7 puntos.

• Zer-nolako inpaktua duten emaitzek euskal gizartean: 3 puntu.

• Impacto de sus resultados en la sociedad vasca: 3 puntos.

Kalitatea eta interes zientifikoa: 7 puntu.

Calidad e interés científico: 7 puntos.

• Zer-nolako inpaktua duten emaitzek euskal gizartean: 3 puntu.

• Impacto de sus resultados en la sociedad vasca: 3 puntos.

Ikerlanaren emaitzek euskal gizartean duten inpaktua: 3 puntu.

Impacto de sus resultados en la sociedad vasca: 3 puntos.

– Ikertzailearen prestasuna: 5 puntu.

– Disponibilidad del investigador o de la investigadora: 5 puntos.

• Hamabi hileko egonaldia: 5 puntu.

• Estancia de doce meses: 5 puntos.

b) Lehiaketaren bigarren fasea.

b) 2.ª Fase del Concurso.

Hautaketa-batzordearekiko elkarrizketa izango dute eta proiektua aurkeztuko diote ingelesez: 10 puntu.

Consistirá en una entrevista y exposición del proyecto ante la Comisión de Selección que se realizará en inglés: 10 puntos.

3.– Hautaketa-batzordeak aurkeztutakoari buruzko galderak egin ditzake, edo laguntzaren xedeari lotutako beste alderdi batzuei buruzko galderak. Era berean, egiaztatuko du hautagaiek ingelesa jakiteko baldintza betetzen duten, 3.d) artikuluak adierazi bezala. Hautaketa-batzordeak gehienez lehenbiziko bost hautagaiei egingo die elkarrizketa. Hala ere, hautagai gehiago elkarrizketatu ahal izango dira aurkeztutako hautagaien arabera, baldin eta hala egiteari egoki irizten badio hautaketa-batzordeak.

3.– La Comisión de Selección podrá formular preguntas sobre lo expuesto o sobre otros aspectos relacionados con el objeto de la ayuda. Asimismo, acreditará el cumplimiento del requisito de conocimiento del idioma inglés de las personas candidatas a que refiere el artículo 3.d). La Comisión de Selección entrevistará como máximo las cinco primeras candidaturas. No obstante, el número de candidaturas a entrevistar podrá ser ampliado, si así lo considerase la Comisión de Selección, en función de las candidaturas presentadas.

4.– Batzordeak, hautagaiak ebaluatzen amaitu ondoren, onuraduna edo onuradunak aukeratuko ditu, eta ordezkoen lehentasun-ordena ezarriko du; horrela osatuko du erreserben zerrenda, adjudikaziodunen batek uko egin edo laguntzarako eskubidea galtzen duenerako. Lehiaketaren bi faseetan puntu gehien lortu dituena izango da adjudikazioduna. Berdinketarik badago, elkarrizketaren fasean puntuaziorik onena izan duena hautatuko da.

4.– Una vez concluida la evaluación de las personas solicitantes, la Comisión seleccionará a la persona/s beneficiaria/s y designará el orden de prelación de las personas que conformarán el listado de reservas para los casos de renuncia u otra causa de pérdida de derecho a la ayuda. La persona adjudicataria será aquella que en el cómputo total de las dos fases del concurso obtenga una mayor puntuación. En caso de empate se seleccionará a la persona que haya obtenido una mayor puntuación en la fase de entrevista.

5.– Adjudikaziodunak ezin badu ikasturte akademiko osoa bertan eman, puntuazio handiena jaso duen bigarren hautagaiari eskainiko zaio hamabi hileko aldia amaitu arte geratzen den epealdia betetzeko aukera.

5.– En caso de que la persona adjudicataria no pudiera permanecer el año completo, se ofrecerá a la segunda candidatura, que haya obtenido mayor puntuación, completar el periodo de ayuda hasta cumplir los doce meses.

6.– Clare Hall-en Gobernu Kontseiluak hautagaiei buruzko irizpena emango du, eta, bere irizpideen arabera eta modu arrazoitu batean, proposatutako hautagairen bat onartu edo guztiak baztertu ahal izango ditu.

6.– Las candidaturas se someterán a la consideración del Consejo de Gobierno de Clare Hall, que, de acuerdo a sus criterios y de manera razonada, podrá aceptar alguna o ninguna de las candidaturas propuestas.

7.– Hautaketa-batzordeak laguntza eman gabe utziko du, baldin eta eskabiderik ez badago edo hautagaiek ez badute balorazio osoaren % 50 gainditzen. Halaber, egonaldi partzialetako epealdiren bat hutsik gera daiteke.

7.– La Comisión de Selección declarará desierta la ayuda cuando no haya solicitudes o cuando las personas aspirantes no superen el 50 % de la valoración total. Asimismo, podrá quedar desierto alguno de los periodos de estancia parciales.

8. artikulua.– Ebazpena eta adjudikazioa.

Artículo 8.– Resolución y Adjudicación.

1.– Aurreko artikuluan xedatzen den hautaketa-prozesua amaitu ondoren, Hezkuntza Saileko Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen baten bidez emango da laguntza, deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo sei hilabeteetan.

1.– Una vez substanciado el proceso de selección previsto en el artículo anterior, la adjudicación de la ayuda se hará por Resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación, del Departamento de Educación, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria en el BOPV.

2.– Ebazpenean, hauek adieraziko dira: nor diren pertsona onuradunak; noiz hasi eta amaituko den egonaldia; zenbateko dirulaguntzaz zuzkituko den, 9. artikuluan aurreikusitako kontzeptuen arabera banakatuta; hala badagokio, nor diren erreserbak eta zer hurrenkera duten, eta zer hautagai ukatu edo baztertu den eta zergatik.

2.– La Resolución expresará la identidad de la/s persona/s beneficiaria/s, la fecha de inicio y terminación de la estancia, así como la dotación de la ayuda desglosada según los conceptos previstos en el artículo 9, y en su caso, la identidad de reservas y su orden de prelación, así como las candidaturas denegadas y excluidas con el motivo de estas.

3.– Egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz jakinaraziko da aipatutako ebazpena (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/ Era berean, jakinarazpen elektroniko bat bidaliko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/). Ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu beharko da bertara.

3.– La notificación se realizará mediante la publicación de la referida Resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica de https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios Asimismo, se le enviará una notificación electrónica a «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta, a la que deberá acceder con su certificado electrónico.

Abisu bat bidaliko da interesdunak eman duen gailu elektronikora edo helbide elektronikora, non adieraziko baitzaio jakinarazpena egoitza elektronikoan eskuragarri duela.

Se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o correo electrónico de la persona interesada que esta haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la referida sede electrónica.

Alde batera utzi gabe aurreko 3. apartatuan ezarritakoa, Ikerketa Zuzendaritzak argitalpenen berri bidali ahal izango die interesdunei, SMS edo mezu elektronikoen bidez. Abisu horiek inoiz ez dira jakinarazpentzat hartuko.

Sin perjuicio del apartado 3 anterior, la Dirección de Investigación podrá remitir a las personas interesadas avisos de las publicaciones producidas, mediante mensajes SMS o de correo electrónico. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

4.– Emate-ebazpena argitaratu eta hurrengo 10 egunetan uko-egiterik badago, erreserben zerrendan ageri eta emandako azken laguntzaren hurrengoak diren eskatzaileei emango zaizkie laguntzak Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen baten bidez.

4.– En los casos de renuncias que se produzcan en los 10 días siguientes a la publicación de la Resolución de concesión, serán otorgadas ayudas por resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación a las personas solicitantes que figuren en el lugar posterior al de la última ayuda concedida en la relación de reservas.

Horretarako, laguntzak emateko proposamena jakinaraziko die laguntzak emango dituen organoak interesdunei, 10 eguneko epe luzaezinean onar dezaten. Proposamena onartu ondoren, emakida-ebazpena emango du, eta interesdunei jakinaraziko die.

A estos efectos, el Órgano concedente comunicará la propuesta de concesión a las personas interesadas a fin de que acepten la propuesta en el plazo improrrogable de 10 días. Una vez aceptada la propuesta se dictará la resolución de concesión y se procederá a su notificación a las personas interesadas.

5.– Aipatutako ebazpenak ez dio amaiera emango administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntzako sailburuari.

5.– La citada Resolución no agotará la vía administrativa y podrá interponerse, contra la misma, recurso de alzada ante el Consejero de Educación del Gobierno Vasco.

6.– Ezarritako epean, ez bada laguntza esleitzeko ebazpenik eman edo ebazpena jakinarazi, eskabideak ezetsi direla ulertuko da. Kasu horretan, eta nahiz eta Administrazioak espresuki ebazteko betebeharra duen, gora jotzeko errekurtsoa jartzeko epea hiru hilekoa izango da, oinarri hauen 1. apartatuan ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunetik hasita.

6.– En el supuesto de no adoptarse o notificarse la Resolución de adjudicación de la ayuda en el plazo establecido al efecto, las solicitudes se entenderán desestimadas. En este caso, y sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver de forma expresa, el plazo para interponer recurso de alzada será de tres meses, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el apartado 1 de la presente base.

7.– Aurrekontu-ekitaldiaren amaieran, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira onuradunen zerrenda eta emandako laguntzak.

7.– Al final del ejercicio presupuestario se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de beneficiarios y beneficiarias y las ayudas recibidas.

9. artikulua.– Zuzkidura.

Artículo 9.– Dotación.

2021-2022ko ikasturtean hamabi hileko egonaldia egiteko laguntzaren zuzkidura 67.820 eurokoa da. Kopuru hori honela banakatzen da:

La dotación de la ayuda para una estancia de doce meses en el año académico 2021–2022 es de 67.820 euros. Esta cantidad se desglosa del modo que se indica a continuación:

a) 53.420 euro Clare Hall-i ordainduko zaizkio, College-ren zeharkako gastuak estaltzeko, Clare Hall-ek emandako laguntza teknikoa barnean dela, bai eta ikertzailearen ostatua eta mantenua ere. Ostaturako zuzkidurak hauek estaltzen ditu: pertsona batentzako estudio baten alokairua, elektrizitatea, berokuntza eta udal-tasak. Mantenuak astelehenetik ostiralera bitarteko aldia hartzen du. Kopuru horrekin, gainera, beste kontzeptu batzuk ere estaltzen dira: ikerketa-gastuak, establezimendu-gastuak eta ekitaldiak (profesionalak, harrerak, kontzertuak).

a) 53.420 euros a abonar a Clare Hall con destino a la cobertura de los gastos indirectos del College, incluido el apoyo técnico proporcionado por Clare Hall, y del alojamiento y manutención del investigador. La dotación para alojamiento cubre el alquiler de un estudio para una persona, electricidad, calefacción y tasas municipales. La manutención se extiende de lunes a viernes. Con esta cantidad se cubren además otros conceptos como gastos de investigación, de establecimiento y eventos (profesionales, recepciones, conciertos).

b) 14.400 euro, ikertzaile bisitariari hilean 1.200 euro ordaindutako laguntza gisa.

b) 14.400 euros a razón de 1.200 euros mensuales a abonar al investigador o investigadora visitante en concepto de ayuda.

Horrez gain, onuradunak istripu-asegurua eta erantzukizun zibileko asegurua izango ditu, bai eta, atzerriko egonaldietarako, modu osagarri batean, bidaiako laguntza-asegurua ere. Azken hori, interesdunak hala eskatuz gero, ezkontideak eta 25 urtetik beherako seme-alabek ere balia dezakete, egonaldian berarekin badira. Aseguru hori izatezko bikoteentzat ere baliagarria izango, era berean, antolamendu juridikoak onartzen dituen edozein frogagiriren bitartez egiaztatuta.

Asimismo, la persona beneficiaria contará con un seguro de accidentes y responsabilidad civil, complementado con un seguro de asistencia en viaje en el caso de estancias en el extranjero, extensible este último, previa petición de la persona interesada, al cónyuge e hijos e hijas menores de 25 años en caso de que lo acompañen en la estancia. Dicho seguro será igualmente extensible a las uniones de hecho por cualquier medio de prueba admitido en el ordenamiento jurídico.

Diruz lagundu daitezkeen gastuei buruz, artikulu honetan arautu ez den guztirako, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan adierazitakoa beteko da.

En lo no regulado en el presente artículo en relación con los gastos subvencionables se atenderá a lo señalado en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 10.– Pago de la ayuda.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Clare Hall-i transferituko dizkio funtsak, laguntza honen ordainketa kudeatzeko erakunde laguntzailea baita, arau hauen arabera:

La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi transferirá los fondos a Clare Hall, entidad colaboradora en la gestión del pago de la presente ayuda, de acuerdo a las normas siguientes:

1.– Deialdia ebatzi ondoren eta onuradunak emandako laguntza onartu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak xedapen honen 9.a) artikuluan kontsignatutako zuzkidura osoaren % 75 emango dio Clare Hall-i.

1.– Tras la resolución de la convocatoria y la aceptación por el beneficiario o la beneficiaria de la ayuda concedida, Clare Hall recibirá de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, un 75 % de la dotación total consignada en el artículo 9.a) de la presente disposición.

Bigarren ordainketa gainerako % 25a izango da, eta emandako laguntza osoaren gastua justifikatu eta gero ordainduko da. Egindako gastu hori frogatzeko, fakturak edo agiri baliokideak aurkeztu beharko dira. Agiri horiek ikasturte akademikoa amaitu ostean aurkeztu beharko dira, egindako ekintzei buruzko azalpen-memoriarekin eta kostuen balantze ekonomiko xehatuarekin batera.

El segundo pago por el 25 % restante, se efectuará previa justificación del total de la ayuda otorgada mediante facturas o documentos equivalentes que acrediten el gasto realizado. Dicha documentación deberá presentarse una vez finalizado el curso académico junto con la memoria explicativa sobre las acciones desarrolladas y el balance económico detallado de los costes.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak bi igorpenetan ordainduko dio laguntza onuradunari.

2.– La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi realizará el pago de la ayuda a la persona beneficiaria fraccionadamente mediante dos libramientos.

Haietako lehenengoan, 9.b) artikuluan adierazitako kopuruaren % 75 ordainduko da, onuradunak Clare Hall-en hasi izanari buruzko egiaztagiria Ikerketa Zuzendaritzan aurkeztu ostean.

El primero de ellos, por importe equivalente al 75 % de la cantidad indicada en el artículo 9.b), se efectuará una vez la persona beneficiaria presente en la Dirección de Investigación el certificado de incorporación a Clare Hall.

Bigarrenean, gainerako % 25a ordainduko dio, 2020an, jarduera amaitu eta dokumentu hauek aurkeztu ondoren:

El segundo, del 25 % restante, en 2022, una vez finalizada la actividad, previa presentación de la siguiente documentación:

a) Clare Hall-en arduradunak egindako egonaldi-egiaztagiria, non berariaz zehaztuko baita zer egunetan hasi eta amaitu den.

a) Certificación de la estancia realizada por parte del o de la responsable de Clare Hall, con indicación expresa de fechas de inicio y finalización.

b) Amaierako memoria, balantze zientifikoarekin batera. Bertan deskribatuko da egindako lana, argitalpenen, patenteen edo ikerketaren bestelako emaitzen erreferentzia barne hartuta.

b) Memoria final con el balance científico, que describa la labor realizada incluyendo referencia de publicaciones, patentes o cualquier otro resultado de la investigación.

c) Onuradunak eskatu zaizkion dokumentu guztiak aurkeztuko ditu, aplikazio informatikoaren bidez.

c) La persona beneficiaria aportará toda la documentación requerida a través de la aplicación informática.

d) Onuradunak hirugarrenen altaren agiri eguneratua izan beharko du. Hirugarrenaren alta elektronikoki izapidetu behar da berariazko zerbitzuan, zeina erabilgarri egongo baita egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/).

d) La persona beneficiaria deberá tener actualizado el documento Alta de terceros. El alta de terceros se debe tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible, también, en la sede electrónica, cuya dirección es: https://www.euskadi.eus/altaterceros

3.– Irailaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina. Bada, lege horren 50.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, onuradunari laguntza adjudikatzeko eta, hala behar bada, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da zehapen- edo itzulketa-prozedura oro amaituta egotea, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo dirulaguntzengatik hasitakoak eta artean izapidetzen ari direnak.

3.– De conformidad con lo establecido en el artículo 50.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de septiembre, la concesión y, en su caso, el pago de la ayuda al beneficiario o beneficiaria, quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

Egoki iritziz gero, Ikerketa Zuzendaritzak informazio osagarria eskatu ahal izango du, eta, horretaz gain, zuzendaritzari berari atxikitako pertsona baten edo batzuen gomendio utzi dezake emandako laguntzaren segimendua, laguntza zertan erabili den ikusteko.

La Dirección de Investigación podrá recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna y encomendar, a una o varias personas adscritas a la propia Dirección, las acciones que correspondan para un seguimiento del destino dado a la ayuda otorgada.

11. artikulua.– Bateraezintasuna.

Artículo 11.– Incompatibilidad.

Laguntza hau ezin da bateratu helburu bererako ematen diren antzeko dirulaguntzekin.

El disfrute de la presente ayuda es incompatible con la percepción de cualquier otra ayuda de carácter similar para el mismo fin.

12. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de la persona beneficiaria.

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretatik, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazten zaion egunetik hasi eta hamar eguneko epean, onuradunak laguntzari berariaz eta idatziz uko egiten ez badio, iritziko zaio laguntza onartu duela. Dirulaguntza onartzeak agindu honetako arauak onartzea dakar.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días tras la fecha de recepción de la notificación de la Resolución de concesión de ayuda la persona beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada. La aceptación de la ayuda implicará la de las normas citadas en la presente Orden.

b) Eman den xede zehatzerako erabiltzea dirulaguntza.

b) Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que haya sido concedida.

c) Eskatzen duten informazio guztia ematea Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, laguntzen helburua fiskalizatzeko lagungarria izan dakien.

c) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

d) Clare Hall-eko Visiting Fellow gisa dagozkion ohiko ekitaldietan parte hartzea, bai eta Euskal Herriaren gaineko ezagutza hedatzeko jardueretan ere, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak hala eskatuz gero.

d) Participar en las actuaciones ordinarias correspondientes a su estatus de Visiting Fellow de Clare Hall, así como en actividades de difusión del conocimiento en el País Vasco, a requerimiento del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

e) Egonaldia amaitu ostean, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari eta Clare Hall-i txosten bat bidaltzea, Cambridgen zein Euskal Autonomia Erkidegoan eginiko ikerketari eta parte hartu duen bestelako jarduerei buruz.

e) Remitir al Departamento de Educación del Gobierno Vasco y a Clare Hall un informe al término de su estancia sobre la investigación efectuada, así como sobre las otras actividades en las que haya participado, tanto en Cambridge como en el País Vasco.

f) Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura jasotako laguntzei buruzko antolamendu juridikoan ezartzen diren bestelako betebehar guztiak, eta, bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluak dirulaguntza publikoen onuradunen betebeharrei buruz ezarritakoa eta Dirulaguntzen gaineko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluak xedatutakoa.

f) Cuantas otras obligaciones se establecen en el ordenamiento jurídico vigente respecto a las ayudas percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en particular, lo dispuesto en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, relativo a las obligaciones de los beneficiarios y beneficiarias de ayudas y subvenciones públicas, así como lo señalado en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13. artikulua.– Uko egitea.

Artículo 13.– Renuncia.

1.– Uko-egiteak Ikerketaren zuzendariari jakinaraziko zaizkio, onuradunak berak sinatuta, eta bertan adieraziko dira zein diren uko egiteko arrazoiak eta uko-egite horrek zein egunetatik aurrera izango dituen ondorioak. Uko-egite hori, aplikazio telematikoaren bidez jakinarazi beharko da, ondorioak izan baino 10 egun natural lehenago. Horren berri, halaber, posta elektronikoz ere eman beharko da huisibas@euskadi.eus helbidera bidalita, uko-egitearen ondorioak hasten diren eguna baino lehenago.

1.– Las renuncias deberán ser comunicadas mediante escrito dirigido a la Directora de Investigación, firmada por la persona beneficiaria, con expresión de los motivos y la fecha de efectos de la misma. Dicha comunicación deberá realizarse a través de la aplicación telemática con una antelación mínima de 10 días naturales a la fecha de efectos de la renuncia. Este hecho se comunicará igualmente, mediante correo electrónico a la dirección huisibas@euskadi.eus con anterioridad a la fecha de efectos de la renuncia.

2.– Uko-egiteak Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen baten bidez onartuko dira.

2.– Las renuncias serán aceptadas mediante resolución del Viceconsejero de Universidades e Investigación.

3.– Onuradunak, laguntzari uko eginez gero, sortu ez diren eskubide ekonomiko guztiak galduko ditu.

3.– La renuncia de la persona beneficiaria de la ayuda dará lugar a la pérdida de todos los derechos económicos no devengados.

Uko-egiterik badago, Ikerketa Zuzendaritzak erreserben zerrendakoak izenda ditzake ikertzaile, laguntzari geratzen zaion gainerako aldirako.

En caso de que se produzcan renuncias, la Dirección de Investigación podrá nombrar como investigador o investigadora de la lista de reservas, por el periodo que reste del disfrute de la ayuda.

14. artikulua.– Ez-betetzea.

Artículo 14.– Incumplimiento.

1.– Onuradunak ez badu baldintzaren bat betetzen beka emateko ebazpenean, agindu honetan edo aplikagarri diren beste arauetan ezarritakoetatik, ebazteko organo eskudunak ebazpen bidez adieraziko du onuradunak jasotzeke duen zenbatekoa jasotzeko eskubidea galdu duela, eta jasotakoa eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar dizkiola, hauetan ezarritakoekin bat etorriz: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako dirulaguntzen berme eta itzulketetarako araubide orokorra eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizun, araubide eta betebeharrak zehazten dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua.

1.– En el supuesto de que la persona beneficiaria de la subvención incumpliera cualquiera de las condiciones establecidas en la Resolución de concesión, en la presente Orden y en las demás normas de aplicación, el órgano competente para resolver mediante la oportuna Resolución declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que hubiera percibido, así como los intereses legales que correspondan, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Onuraduna edo, hala badagokio, laguntzailea modu esanguratsu batean hurbiltzen bada jarduera osoa betetzera, eta egiaztatzen bada jarduera inolako zalantzarik gabe konpromisoak betetzera zuzendu dela, itzuli beharreko zenbatekoa egonaldian behar bezala egiaztatutako denboraren arabera finkatuko da, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluko g) puntuan ezarritakoa betetzeko.

2.– En cumplimiento de lo establecido en el punto g) del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones (LGS), cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por el tiempo debidamente acreditado de duración de la estancia realizada.

3.– Dirua itzultzeko arrazoia izango da justifikatzeko betebeharra ez betetzea edo nahiko ez justifikatzea, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 30. artikuluan adierazitakoaren arabera eta, hala badagokio, dirulaguntzaren arauen arabera.

3.– Será motivo de reintegro el incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.

15. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 15.– Datos de carácter personal.

Eskabidean ageri diren datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta «Dirulaguntzak eta laguntzak» izeneko tratamendu-jardueran sartu.

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Subvenciones y ayudas».

Arduraduna: Ikerketa Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Responsable: Dirección de Investigación, Departamento de Educación

Xedea: ikerketarako finantzaketa eta bultzada.

Finalidad: financiación e impulso a la investigación.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean egin behar den eginkizun bat betetzeko.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: Patente eta Marken Espainiako Bulegoa, BOE, EHAA.

Destinatarios: Oficina española de patentes y marcas, BOE, BOPV.

Eskubideak: Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.

Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsultagai duzu helbide honetan: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/informazio-klausulak/

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.euskadi.eus/transparencia-y-derecho-a-la-informacion/web01-ejeduki/es/transparencia/054300-capa2-es.shtml

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, honen aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango diote Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindu hau aldizkari ofizial berean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados e interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de abril de 2021.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común